ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EI ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EI ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET)"

Transcript

1 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ Μιχαλακοπούλου Αθήνα NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τηλ Fax Η NBG SECURITIES ΑΕΠΕΥ εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Αρ. αδείας λειτουργίας: 120/ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EI ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) Η παρούσα Πρόσθετη Πράξη στη Σύµβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (εφεξής «Πρόσθετη Πράξη») ρυθµίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες η «NBG SECURITIES ΑΕΠΕΥ» (στο εξής η «Εταιρία») συµφωνεί να παρέχει στα φυσικά πρόσωπα τα στοιχεία των οποίων αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι της παρούσας (στο εξής «Συνδικαιούχοι») τη δυνατότητα διαβίβασης ηλεκτρονικών εντολών για τη διενέργεια συναλλαγών επί χρηµατοπιστωτικών µέσων στο πλαίσιο της καταρτισθείσας µεταξύ της Εταιρίας και των Συνδικαιούχων Κοινής Σύµβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. I. ΟΡΙΣΜΟΙ 1. Οι ορισµοί της Κύριας Σύµβασης ισχύουν και για την παρούσα Πρόσθετη Πράξη, εκτός αν κατωτέρω στην παρούσα τους αποδίδεται ρητά άλλο περιεχόµενο. 2. Υπηρεσίες: Η λήψη ηλεκτρονικών εντολών για την κατάρτιση συµβάσεων αγοράς και πώλησης ενός ή περισσοτέρων Χρηµατοπιστωτικών Μέσων όπως αυτά ορίζονται κατωτέρω και εκτέλεση ή / και διαβίβασή τους προς εκτέλεση για λογαριασµό των Συνδικαιούχων. Η Εταιρία δύναται να παρέχει στους Συναδικαιούχους και άλλες δυνατότητες στο πλαίσιο της παρούσας, όπως ενδεικτικά (α) ηλεκτρονική ενηµέρωση για θέµατα που αφορούν τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων, (β) παρακολούθηση µέσω διαδικτύου του τηρούµενου στην Εταιρία χαρτοφυλακίου των Συνδικαιούχων (λογαριασµοί χρηµάτων και χρηµατοπιστωτικών µέσων). 3. Xρηµατοπιστωτικά Μέσα: Τα χρηµατοπιστωτικά µέσα επί των οποίων παρέχονται στους Συνδικαιούχους υπηρεσίες βάσει της Κοινής Σύµβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, εφόσον η Εταιρία παρέχει επ αυτών υπηρεσίες µέσω ιαδικτύου. 4. Κύρια Σύµβαση: Από κοινού η Κοινή Σύµβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών µεταξύ της Εταιρίας και των Συνδικαιούχων, και οι Συµβάσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, καθώς και κάθε τυχόν Πρόσθετη σε αυτές Πράξη, που έχουν συναφθεί µεταξύ έκαστου των Συνδικαιούχων και της Εταιρίας, σχετικά µε την παροχή υπηρεσιών της Εταιρίας προς τους Συνδικαιούχους. ΙΙ. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 5. Η παρούσα Πρόσθετη Πράξη (εφεξής «Πρόσθετη Πράξη») ρυθµίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες η «NBG SECURITIES ΑΕΠΕΥ» (στο εξής η «Εταιρία») συµφωνεί να παρέχει τις Υπηρεσίες προς τους Συνδικαιούχους. 6. Η Πρόσθετη Πράξη είναι νοµικά δεσµευτική και ισχύει από την υπογραφή της εκ µέρους των Συνδικαιούχων ή από το χρόνο που παρέχονται σε αυτούς Υπηρεσίες και για όσο χρόνο διαρκεί η παροχή των Υπηρεσιών. Οι όροι της παρούσας συµφωνούνται µε την επιφύλαξη των νόµιµων ή/και κανονιστικών ρυθµίσεων που εκάστοτε διέπουν τη λειτουργία των αγορών στις οποίες εκτελούνται οι συναλλαγές των Συνδικαιούχων. 7. Οι όροι της Κύριας Σύµβασης εφαρµόζονται παράλληλα µε τους όρους της παρούσας και διέπουν από κοινού τις σχέσεις των συµβαλλοµένων. Οι όροι της παρούσας υπερισχύουν και αποκλείουν την εφαρµογή των όρων της Κύριας Σύµβασης σε περίπτωση αντίφασης ή αντίθεσης µεταξύ τους και αποκλειστικά στο µέτρο που απαιτείται για την άρση της αντίφασης ή αντίθεσης. III. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤO ΙΚΤΥΟ 1/8

2 8. Η πρόσβαση στη διαδικτυακή σελίδα (internet site) της Εταιρίας (στο εξής: το «ίκτυο») και η χρήση των Υπηρεσιών από τους Συνδικαιούχους πραγµατοποιείται µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή οποιουδήποτε ή όλων των Συνδικαιούχων (στο εξής: ο «Υπολογιστής»), ο οποίος θα είναι συνδεδεµένος στο διαδίκτυο µε ευθύνη και έξοδα των Συνδικαιούχων, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας, το περιεχόµενο της οποίας οι Συνδικαιούχοι αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα. 9. Η ηλεκτρονική διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου (internet site) της Εταιρίας, µέσω του οποίου παρέχονται οι Υπηρεσίες, θα γνωστοποιείται κάθε φορά από την Εταιρία στους Συνδικαιούχους µε κάθε πρόσφορο µέσο, όπως για παράδειγµα κατά την αποστολή πινακιδίων ή στο πλαίσιο της περιοδικής έγγραφης ενηµέρωσης των Συνδικαιούχων ή µε την αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( ). 10. Η Εταιρία µπορεί να ανακαλεί ή να διακόπτει οποτεδήποτε τη δυνατότητα πρόσβασης των Συνδικαιούχων στο ίκτυο, να αναστέλλει την πρόσβαση αυτών στο ίκτυο για οποιοδήποτε χρονικό διάστηµα ή να τροποποιεί τους όρους αυτής χωρίς προηγούµενη γνωστοποίηση στους Συνδικαιούχους και χωρίς να υπέχει καµία ευθύνη εκ του λόγου αυτού. 11. H πρόσβαση των Συνδικαιούχων στο ίκτυο ενεργοποιείται µε την εισαγωγή του Κωδικού Συνδροµητή (Username, στο εξής «Kωδικός Συνδροµητή») σε συνδυασµό µε τον Κωδικό Πρόσβασης (Password, στο εξής «Κωδικός Πρόσβασης»). Η Εταιρία, µετά την κατάρτιση της παρούσας, χορηγεί στους Συνδικαιούχους, όπως υποδεικνύεται στο Παράρτηµα ΙΙ της παρούσας, ένα προσωρινό ζεύγος Κωδικού Συνδροµητή και Κωδικού Πρόσβασης, τους οποίους οι Συνδικαιούχοι υποχρεούνται να αντικαταστήσουν µε άλλους Κωδικούς της επιλογής τους την πρώτη φορά που αποκτούν πρόσβαση στο ίκτυο. Οι Συνδικαιούχοι υποχρεούνται να αποµνηµονεύσουν τους Κωδικούς τους, χωρίς να τους ανακοινώσουν σε τρίτα πρόσωπα ή να τους αναγράψουν σε προσιτό σε τρίτους σηµείο. 12. Ρητά συµφωνείται ότι η συνδυασµένη χρήση του Κωδικού Συνδροµητή και του Κωδικού Πρόσβασης αποτελεί τεκµήριο πρόσβασης των Συνδικαιούχων στο ίκτυο, των Συνδικαιούχων αποδεχοµένων ανεπιφύλακτα οποιεσδήποτε συνέπειες της εκούσιας ή ακούσιας αποκάλυψης των εν λόγω Κωδικών τους σε τρίτους. Οι εν λόγω κωδικοί υποκαθιστούν πλήρως την υπογραφή των Συνδικαιούχων στις διαβιβαζόµενες ηλεκτρονικές εντολές και γενικώς κατά την για οποιονδήποτε σκοπό πρόσβαση στο ίκτυο, κατά τρόπο ώστε κάθε ενέργεια των Συνδικαιούχων που πραγµατοποιείται µε τη συνδυασµένη χρήση των Κωδικών Συνδροµητή και Πρόσβασης να συνιστά και να θεωρείται αντίστοιχου περιεχοµένου δήλωση βούλησής τους παράγουσα έννοµες συνέπειες. Ειδικότερα, συµφωνείται ότι το γεγονός της συνδυασµένης εισαγωγής του Κωδικού Συνδροµητή και του Κωδικού Πρόσβασης των Συνδικαιούχων και της καταχώρισής τους στα ηλεκτρονικά αρχεία της Εταιρίας αποτελεί πλήρη απόδειξη µη επιδεχόµενη ανταπόδειξης ως προς (α) τη γνησιότητα ηλεκτρονικής εντολής των Συνδικαιούχων, υπό την έννοια της προέλευσής της από τους ίδιους τους Συνδικαιούχους, και (β) τη χρησιµοποίηση του ικτύου, µε την έννοια της για οποιονδήποτε λόγο πρόσβασης σε αυτό και χρησιµοποίησής του (πχ. για την εισαγωγή εντολών ή για σκοπούς ενηµέρωσης), από τους ίδιους τους Συνδικαιούχους. 13. Οι Συνδικαιούχοι δηλώνουν ανεπιφύλακτα ότι αναλαµβάνουν την ευθύνη τήρησης των Κωδικών τους µυστικών, της Εταιρίας µη ευθυνοµένης για οποιαδήποτε ζηµία τους που οφείλεται σε ενέργειες ή παραλείψεις τρίτων προσώπων τα οποία απέκτησαν µε οποιονδήποτε τρόπο τη δυνατότητα χρήσης των Κωδικών τους. 14. Με την επιφύλαξη του παραπάνω όρου 13, αµέσως µόλις οι Συνδικαιούχοι αντιληφθούν ότι ο Κωδικός Συνδροµητή ή/και ο Κωδικός Πρόσβασής τους έχει, ή ενδέχεται να έχει, διαρρεύσει σε τρίτα µη εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα ή ότι γίνεται αντικανονική ή και παράνοµη χρήση του δικαιώµατος πρόσβασής τους στο ίκτυο, οφείλουν να ειδοποιήσουν αµέσως την Εταιρία τηλεφωνικώς και στη συνέχεια εγγράφως. Για λόγους µεγαλύτερης ασφάλειας οι Συνδικαιούχοι υποχρεούνται να αλλάζουν το Μυστικό Κωδικό Αναγνώρισης σε τακτά χρονικά διαστήµατα. 15. Στους Συνδικαιούχους αντιστοιχεί ένα µοναδικό ζεύγος Κωδικών Συνδροµητή και Πρόσβασης. Οι Συνδικαιούχοι αναγνωρίζουν και αποδέχονται εκ των προτέρων κάθε πράξη ή παράλειψη οποιουδήποτε εξ αυτών µε χρήση των Κωδικών ως ισχυρή, έγκυρη και δεσµευτική για όλους τους Συνδικαιούχους και αναλαµβάνουν µε την παρούσα κάθε υποχρέωση και ευθύνη απορρέουσα από κάθε πράξη ή παράλειψη Συνδικαιούχου, περιλαµβανοµένης της εκούσιας ή ακούσιας κοινοποίησης των Κωδικών σε τρίτα µη εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα. ΙV. ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥΣ 16. Οι Συνδικαιούχοι εξουσιοδοτούν ανέκκλητα την Εταιρία να προβαίνει στην άµεση εκτέλεση των εντολών που της διαβιβάζουν στα πλαίσια της παρούσας. Η Εταιρία θα εκτελεί τις ηλεκτρονικές εντολές που διαβιβάζουν οι Συνδικαιούχοι σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας και της Κύριας Σύµβασης. Τα µέρη συµφωνούν ρητώς ότι οι συναλλαγές που διενεργούνται κατόπιν ηλεκτρονικών εντολών των Συνδικαιούχων είναι έγκυρες και παραιτούνται από το δικαίωµα να προσβάλλουν τις δικαιοπραξίες (συναλλαγές) που καταρτίζονται κατόπιν των ως άνω εντολών για το λόγο αυτό. Η Εταιρία κλειδώνει τα µηνύµατα µε διαδικασίες κρυπτογράφησης. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι η αποδεικτική 2/8

3 αξία των ηλεκτρονικών εντολών είναι όµοια µε αυτή των εγγράφων. Η περιέλευση της εντολής στην Εταιρία και η αποθήκευση της στο σύστηµα της Εταιρίας συνιστά πλήρη απόδειξη της εντολής. 17. Σε περίπτωση εσφαλµένης διαβίβασης εντολής οι Συνδικαιούχοι παραιτούνται ρητώς του δικαιώµατος να ζητήσουν την ακύρωση της εντολής µετά την εκτέλεσή της ή της σύµφωνα µε αυτή καταρτισθείσας δικαιοπραξίας. 18. Η Εταιρία δεν εγγυάται την καλή και ακριβόχρονη εκτέλεση όλων των εντολών των Συνδικαιούχων και ως εκ τούτου δεν φέρει καµία ευθύνη, πέραν των περιπτώσεων που αναφέρονται στην Κύρια Σύµβαση, και στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Αν το ίκτυο ή/και η ιστοσελίδα της Εταιρίας βρίσκονται προσωρινώς εκτός λειτουργίας ή η τηλεπικοινωνιακή πρόσβαση στην ιστοσελίδα δεν είναι εφικτή. β) Αν οι Συνδικαιούχοι δεν έχουν ακολουθήσει τις οδηγίες της Εταιρίας για τη σωστή διαβίβαση των εντολών και ως αποτέλεσµα της µη τήρησης των οδηγιών της Εταιρίας, έχουν διαβιβάσει στην Εταιρία ανακριβή και λανθασµένα στοιχεία. γ) Αν η Εταιρία αδυνατεί να εκτελέσει τις εντολές των Συνδικαιούχων εξαιτίας γεγονότων ανωτέρας βίας τα οποία δεν µπορούσαν να είχαν προβλεφθεί παρά την άσκηση από την Εταιρία της δέουσας επιµέλειας. δ) Αν η εκτέλεση των εντολών αντίκειται ή θα µπορούσε να αντίκειται στο νόµο, ή αν το είδος ή η αξία µίας ή περισσότερων συναλλαγών από κοινού υπερβαίνουν τα όρια και τους περιορισµούς που εκάστοτε θέτει η Εταιρία για την προστασία της εύρυθµης λειτουργίας της αγοράς και την αποτελεσµατική διαχείριση των κινδύνων που αναλαµβάνει. 19. Η Εταιρία ενδέχεται να παρέχει στους Συνδικαιούχους µέσω του διαδικτυακού της τόπου (internet site) πληροφορίες για τις τιµές µετοχών εισηγµένων σε χρηµατιστήρια σε πραγµατικό χρόνο (real time) ή µε καθυστέρηση. Η παροχή της εν λόγω δυνατότητας δεν συνιστά παροχή υπηρεσίας, ούτε µεταβίβαση ή παραχώρηση χρήσης του προγράµµατος που εκάστοτε περιλαµβάνει τις σχετικές πληροφορίες από την Εταιρία στους Συνδικαιούχους. Η Εταιρία εφιστά την προσοχή των Συνδικαιούχων στο ενδεχόµενο µεταβολής των τιµών αυτών µέχρι την περιέλευση τυχόν ηλεκτρονικής εντολής τους στην Εταιρία, την εισαγωγή της από την Εταιρία στο εκάστοτε οικείο σύστηµα εκτέλεσης συναλλαγών και την κατάρτιση της σχετικής συναλλαγής. Η Εταιρία δεν ευθύνεται σε περίπτωση µη εκτέλεσης εντολής µε καθορισµένο όριο τιµήµατος λόγω µεταβολής της τιµής της µετοχής ή την εκτέλεση εντολής ελεύθερης από όριο τιµήµατος σε τιµή διαφορετική από την ισχύουσα τιµή κατά το χρόνο διαβιβάσεως της εντολής από τους Συνδικαιούχους. V. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ 20. Οι Συνδικαιούχοι δηλώνουν ανεπιφύλακτα ότι: (α) ιαθέτουν τον κατάλληλο για την παροχή των Υπηρεσιών τεχνικό εξοπλισµό και αναλαµβάνουν να φροντίζουν για την εκάστοτε απαιτούµενη προσαρµογή του στις προδιαγραφές που θα ανακοινώνει σχετικά η Εταιρία. (β) Γνωρίζουν άριστα τον τρόπο χειρισµού του Υπολογιστή, του διαδικτύου και των απαιτούµενων µέσων για τη διαβίβαση ηλεκτρονικών εντολών και εν γένει για τη διενέργεια συναλλαγών µέσω διαδικτύου. (γ) Αναλαµβάνουν να εγκαθιστούν στον Υπολογιστή τις πλέον πρόσφατες εκδόσεις προγραµµάτων antivirus και γενικώς προστατεύουν τον Υπολογιστή και τυχόν δίκτυο στο οποίο αυτος εντάσσεται από κάθε µη εξουσιοδοτηµένη ή κακόβουλη πρόσβαση τρίτων. 21. Ρητά συµφωνείται ότι η χρήση των Υπηρεσιών από τους Συνδικαιούχους συνιστά έµπρακτη εκ µέρους τους αποδοχή της υποχρέωσής τους να διατηρούν τον Υπολογιστή κατάλληλο για την πρόσβαση στο ίκτυο και στο ιαδίκτυο, καθώς και ότι γνωρίζουν εκ των προτέρων τον τρόπο λειτουργίας τους έχοντας τις απαραίτητες γνώσεις που απαιτούνται γι αυτό. 22. Η παρεχόµενη στους Συνδικαιούχους δυνατότητα πρόσβασης στον διαδικτυακό τόπο (Internet site) της Εταιρείας δεν συνιστά ούτε δύναται να ερµηνευθεί ως χορήγηση ή εκχώρηση οποιουδήποτε δικαιώµατος στους Συνδικαιούχους, εκτός των ρητώς αναφεροµένων στην παρούσα. Οι Συνδικαιούχοι υποχρεούνται να παραλείπουν κάθε πρόσβαση ή παρεµβολή ή προσπάθεια πρόσβασης ή παρεµβολής σε κωδικούς ή στοιχεία της Εταιρίας ή άλλων Πελατών της Εταιρίας. 23. Οι Συνδικαιούχοι οφείλουν να µελετούν µε προσοχή τις πληροφορίες και συστάσεις που θα περιέχονται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας σχετικά µε την ασφάλεια των συναλλαγών και του ικτύου και συγκεκριµένα αποδέχονται ότι οποιαδήποτε παράλειψη ή/και αποτυχία εκ µέρους τους να τηρήσουν τις συνιστώµενες διαδικασίες ασφάλειας µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την παραβίαση εµπιστευτικών πληροφοριών που αφορούν στο πρόσωπό τους και στην πραγµατοποίηση από τρίτα - µη εξουσιοδοτηµένα από αυτόν - πρόσωπα συναλλαγών στο όνοµά τους. 24. Οι Συνδικαιούχοι δεν έχουν δικαίωµα να ανακαλέσουν ή να τροποποιήσουν εντολή που έχει διαβιβασθεί στην Εταιρία σύµφωνα µε την παρούσα, εφόσον κατά το χρόνο της ανάκλησης ή τροποποίησης η εντολή έχει εκτελεστεί από την Εταιρία ή έχει διενεργηθεί οποιαδήποτε, έστω και προκαταρκτική, πράξη εκτέλεσής της. 3/8

4 25. Οι Συνδικαιούχοι υποχρεούνται να αποκαταστήσουν κάθε ζηµία της Εταιρίας και να καταβάλουν κάθε ποσό που τυχόν θα υποχρεωθεί η Εταιρία να καταβάλει για οποιονδήποτε λόγο, όπως ενδεικτικά δυνάµει δικαστικής απόφασης (περιλαµβανοµένων δικαστικών εξόδων και δικηγορικών αµοιβών), λόγω παραβίασης πνευµατικών δικαιωµάτων τρίτων, προσωπικών δεδοµένων τρίτων, κακής ή παράνοµης χρήσης των Υπηρεσιών καθώς και εν γένει λόγω παράβασης των όρων της παρούσας. Εφόσον οι Συνδικαιούχοι χρησιµοποιούν ενδιάµεσους για την πρόσβαση στο ίκτυο, θα ευθύνονται για κάθε πράξη, παράλειψη η λανθασµένο χειρισµό των τελευταίων. VΙ. ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 26. Η Εταιρία καταβάλει κάθε δυνατή επιµέλεια προκειµένου να κατοχυρώσει και διαφυλάξει την ασφάλεια παροχής των Υπηρεσιών και ειδικότερα την ασφαλή πρόσβαση των Συνδικαιούχων στο ίκτυο, τον περιορισµό τυχόν περιπτώσεων παράνοµης χρήσης του ικτύου από τρίτα µη εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα και την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών που αφορούν τους Συνδικαιούχους. Ωστόσο η Εταιρία δεν φέρει καµία ευθύνη εάν, παρά την άσκηση της δέουσας από αυτήν επιµέλειας, παραβιασθεί η ασφαλής χρήση του ικτύου ή το απόρρητο των πληροφοριών σχετικά µε τους Συνδικαιούχους. 27. Ειδικότερα, η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε υλική ή άϋλη ζηµία των Συνδικαιούχων, σε περίπτωση διαρροής του Κωδικού Συνδροµητή και του Κωδικού Πρόσβασης για οποιοδήποτε λόγο, ή σε περίπτωση που τρίτος αποκτήσει πρόσβαση στα στοιχεία των Συνδικαιούχων πληροφορούµενος τους Κωδικούς τους ή/και συνθέτοντας τους καθ' οιονδήποτε τρόπο, ή αποκτήσει κατ' άλλον τρόπο παράνοµα πρόσβαση στο ίκτυο. Περαιτέρω η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζηµία υποστούν οι Συνδικαιούχοι σε περίπτωση παρεµβολής ή προσπάθειας παρεµβολής στο διαδικτυακό τόπο (internet site) της Εταιρίας ή/και σε περίπτωση µη λειτουργίας του ικτύου για λόγους που δεν ανάγονται σε βαρεία αµέλεια ή δόλο της Εταιρίας. Τέλος, η Εταιρία δεν ευθύνεται για την ακρίβεια των πληροφοριών εκείνων που δεν αφορούν συναλλαγές των Συνδικαιούχων και τις οποίες λαµβάνει από επίσηµες πηγές της επιλογής της, όπως το ελτίο Τιµών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών ή τους δικαιούµενους έναντι του Χρηµατιστηρίου να λαµβάνουν και να διαθέτουν τις σχετικές πληροφορίες παροχείς υπηρεσιών. Τυχόν ευθύνη της Εταιρίας σε καµία περίπτωση δεν περιλαµβάνει την αποκατάσταση αποθετικής ζηµίας ή διαφυγόντων κερδών. 28. Η ευθύνη της Εταιρίας περιορίζεται σε κάθε περίπτωση για βαριά αµέλεια ή δόλο και µόνο για τυχόν θετική ζηµία των Συνδικαιούχων, και ειδικότερα: α) Η Εταιρία σε καµία περίπτωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αποθετική ζηµία των Συνδικαιούχων ή τρίτων που έλκουν δικαιώµατα από αυτόν. β) Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζηµία προσώπων που χρησιµοποιούν τις Υπηρεσίες κατά παράβαση των όρων της παρούσας. γ) Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζηµία των παραπάνω προσώπων, η οποία οφείλεται σε δικό τους πταίσµα ή σε παίσµα τρίτων. δ) Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζηµία των παραπάνω προσώπων η οποία οφείλεται στην αδυναµία λειτουργίας ή πτώσης του ικτύου ή του ιαδικτύου ή καταστροφής ή αδυναµίας λειτουργίας των συστηµάτων της Εταιρίας ή κάποιου µηχανήµατος ή µέσου πρόσβασης στο ίκτυο ή στο ιαδίκτυο ή καθ οιοδήποτε τρόπο διακοπή λειτουργίας του συστήµατος ηλεκτρονικής λήψης ή εκτέλεσης εντολών της Εταιρίας. 29. Πέραν των ανωτέρω, η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζηµία οφειλόµενη σε χρήση του ικτύου αντίθετη στο νόµο ή τα χρηστά ή συναλλακτικά ήθη, συµπεριλαµβανοµένης της παράνοµης πρόσβασης και χρήσης (hacking). Στις περιπτώσεις αυτές εκτός των τυχόν ποινικών ή και αστικών κυρώσεων θα επέρχεται άµεση λύση της συµβατικής σχέσης της Εταιρίας µε τους Συνδικαιούχους χωρίς υποχρέωση προηγούµενης ειδοποίησης. 30. Σε περίπτωση αδυναµίας πρόσβασης στο διαδικτυακό τόπο (internet site) της Εταιρίας οφειλόµενης σε υπαιτιότητα της Εταιρίας, οι Συνδικαιούχοι δύνανται να διαβιβάζουν εντολές στην Εταιρία είτε γραπτώς, ως εγγράφου νοουµένου και του τηλεµοιοτυπικού µηνύµατος (FAX), είτε προφορικώς και µέσω τηλεφώνου, της Εταιρίας απαλλασσόµενης από κάθε ευθύνη για την µη παροχή των Υπηρεσιών. VΙΙ. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 31. Η παροχή του δικαιώµατος πρόσβασης στο ικτυο και η χρήση του σύµφωνα µε την παρούσα, δεν δηµιουργεί οποιοδήποτε δικαίωµα των Συνδικαιούχων επί των εν γένει δικαιωµάτων πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρίας ή τρίτων προµηθευτών της, όπως ενδεικτικά επί σηµάτων, ονοµάτων πεδίου (domain names) και γενικά κάθε διακριτικού γνωρίσµατος των προγραµµάτων, επί επικοινωνιακών συνδέσεων, καθώς και οποιοδήποτε δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας, τεχνογνωσίας ή άλλο. Η καθ οιονδήποτε τρόπο, µε οποιαδήποτε µορφή και δι οποιουδήποτε µέσου, µερική ή ολική αντιγραφή, αναπαραγωγή, διαγραφή, αποµίµηση ή παραποίηση ή άλλου είδους µη προβλεπόµενη στην παρούσα χρήση του ικτύου και του δικαιώµατος πρόσβασης σε αυτό εν γένει, απαγορεύεται ρητά και συνιστά παράνοµη, αθέµιτη και ποινικώς κολάσιµη πράξη. 4/8

5 VΙΙΙ. ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ 32. Η παρούσα σύµβαση έχει αόριστη διάρκεια. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος µπορεί να την καταγγείλει για οποιονδήποτε λόγο, εγγράφως και χωρίς προειδοποίηση, των αποτελεσµάτων της καταγγελίας επερχοµένων από την περιέλευσή της στον αντισυµβαλλόµενο. Εφόσον επέλθει κατά τα παραπάνω λύση της παρούσας σύµβασης, η Εταιρία δικαιούται και οφείλει να απενεργοποιήσει τον Κωδικό Συνδροµητή και τον Κωδικό Πρόσβασης των Συνδικαιούχων. Η καταγγελία της συµβάσεως δεν θίγει το κύρος εντολών, για τις οποίες έχει διενεργηθεί οποιαδήποτε, έστω και προκαταρκτική, πράξη εκτελέσεως. 33. Η καταγγελία του όρου 32 ανωτέρω δεν θα συνεπάγεται τη λύση τυχόν άλλης σχέσης µεταξύ της Εταιρίας και των Συνδικαιούχων για την παροχή υπηρεσιών διαφορετικών από εκείνες που προβλέπονται από την παρούσα, εκτός εάν δηλωθεί τούτο ρητώς. 34. Αν η Εταιρία διαπιστώσει ότι οι Συνδικαιούχοι κάνουν χρήση των Υπηρεσιών κατά παράβαση των διατάξεων των νόµων, της παρούσας, της Κύριας Σύµβασης ή/και των αρχών της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών ή ότι καθιστούν την Εταιρία υπεύθυνη για οποιοδήποτε λόγο έναντι τρίτων - ιδίως άλλων πελατών της - ή των αρχών, η Εταιρία έχει το δικαίωµα να διακόψει άµεσα και αζηµίως την πρόσβαση των Συνδικαιούχων στο ίκτυο και την παροχή της Υπηρεσίας, ακόµα και χωρίς να τους απευθύνει έγγραφη καταγγελία. Οι Συνδικαιούχοι υποχρεούνται να αποζηµιώσουν την Εταιρία για οποιαδήποτε ζηµία υποστεί αυτή από την αντισυµβατική - παράνοµη συµπεριφορά τους. 35. Η παρούσα λύεται αυτοµάτως σε περίπτωση λύσης της Κύριας Σύµβασης για οποιονδήποτε λόγο και ταυτόχρονα µε αυτήν. IΧ. ΑΜΟΙΒΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 36. Η αµοιβή της Εταιρίας (προµήθεια) για την παροχή των Υπηρεσιών ορίζεται σε ποσοστό επί της αξίας της εκάστοτε διενεργουµένης συναλλαγής κατόπιν ηλεκτρονικής εντολής των Συνδικαιούχων σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας, ανάλογα µε το εκάστοτε ισχύον τιµολόγιο της Εταιρίας όπως αυτό γνωστοποιείται στους Συνδικαιούχους µέσω ηλεκτρονικού µυνήµατος ή µέσω δηµοσίευσης σε εµφανές σηµείο στην ιστοσελίδα της. 37. Εξαιρετικά, σε περίπτωση που οι Συνδικαιούχοι χρησιµοποιούν την τηλεφωνική επικοινωνία µε το Τµήµα Πωλήσεων της Εταιρίας προκειµένου να λαµβάνουν πληροφορίες για τις τρέχουσες τιµές των χρηµατοπιστωτικών µέσων ή άλλου είδους πληροφόρηση, τότε η αµοιβή (προµήθεια) της Εταιρίας θα έχει ως ορίζεται στην Κύρια Σύµβαση. 38. Εννοείται ότι τα έξοδα και οι χρεώσεις τρίτων, όπως ορίζονται και συµφωνούνται στην Κύρια Σύµβαση, επιβάλλονται και στις συναλλαγές που εκτελούνται δυνάµει της παρούσας χωρίς διαφοροποίηση. Χ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 39. Οι Συνδικαιούχοι δηλώνουν ότι αποδέχονται να λαµβάνουν κάθε ενηµέρωση ή κοινοποίηση της Εταιρίας, είτε µέσω της ηλεκτρονικής της σελίδας είτε µέσω ηλεκτρονικών µυνηµάτων προς την ηλεκτρονική διεύθυνση που εκάστοτε γνωστοποιεί εγγράφως στην Εταιρία. 40. Σε περίπτωση αδυναµίας χρησιµοποίησης εκ µέρους των Συνδικαιούχων είτε του διαδικτύου είτε της δηλωθείσας στην Εταιρία ηλεκτρονικής τους διεύθυνσης, οι Συνδικαιούχοι υποχρεούνται να ενηµερώσουν την Εταιρία σχετικά, υποδεικνύοντας άλλο τρόπο επικοινωνίας (αριθµό fax, διεύθυνση αποστολής ενηµερώσεων). ΧΙ. ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΕΝΟΧΗ ΤΩΝ ΣΥΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 41. Ρητά συνοµολογείται µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, και ιδίως αναγνωρίζεται, γίνεται ανεπιφύλακτα αποδεκτό και συµφωνείται από έκαστο των Συνδικαιούχων, ότι µεταξύ των τελευταίων και σχετικά µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν άµεσα ή έµµεσα από την παρούσα Πρόσθετη Πράξη, υφίσταται ενεργητική και παθητική εις ολόκληρο ενοχή κατ αρθρ. 481 επ. Α.Κ, κατά αναλυτικά οριζόµενα στους όρους της Κοινής Σύµβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που έχει συναφθεί µεταξύ της Εταιρίας και των Συνδικαιούχων. 42. Πράξεις και παραλείψεις οποιουδήποτε Συνδικαιούχου στο πλαίσιο της παρούσας θεωρούνται από κοινού διενεργηθείσες πράξεις και κοινές παραλείψεις εκ µέρους όλων των Συνδικαιούχων και είναι δεσµευτικές έναντι αυτών, της Εταιρίας δυναµένης να τις αντιτάξει έγκυρα έναντι οποιουδήποτε και όλων των Συνδικαιούχων. Ειδικότερα και ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά: 5/8

6 (α) Οδηγίες, εντολές και οποιεσδήποτε υποδείξεις προς την Εταιρία, δηλώσεις συναίνεσης, έγκρισης, εξουσιοδότησης ή οποιεσδήποτε άλλες δηλώσεις βούλησης που δίνονται ή γίνονται από οποιονδήποτε από τους Συνδικαιούχους µε χρήση των Υπηρεσιών, θεωρείται αµάχητα ότι δόθηκαν ή έγιναν από όλους τους Συνδικαιούχους από κοινού, (β) Τα αποτελέσµατα τυχόν καταγγελίας της παρούσας από οποιονδήποτε Συνδικαιούχο, και βεβαίως η λύση αυτής, επέρχονται έναντι όλων των Συνδικαιούχων, (γ) Καθένας από τους Συνδικαιούχους ευθύνεται για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα ή από την εκτέλεσή της αλληλεγγύως, εις ολόκληρο και αδιαιρέτως µε τους υπόλοιπους Συνδικαιούχους. ΧΙΙ. ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 43. Η παρούσα σύµβαση στο σύνολό της είναι προϊόν ελεύθερης βούλησης των συµβαλλοµένων µερών, τα οποία αναγνωρίζουν ως εύλογο και δίκαιο το περιεχόµενό της και για το λόγο αυτό παραιτούνται αµοιβαία κάθε τυχόν δικαιώµατός τους για προσβολή ή διάρρηξή της για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, δηλώνουν δε ρητά ότι πριν συµβληθούν έχουν υπολογίσει τον κίνδυνο της απρόοπτης µεταβολής των συνθηκών και συνεπώς παραιτούνται των δικαιωµάτων τους από το άρθρο 388 ΑΚ. 44. Η µερική ή ολική ακυρότητα ενός ή περισσότερων όρων της παρούσας δε θίγει το κύρος των υπόλοιπων όρων της καθώς και της παρούσας σύµβασης εν γένει. 45. Η µη άσκηση ή η καθυστέρηση στην άσκηση οποιουδήποτε νόµιµου ή συµβατικού δικαιώµατος της Εταιρίας δεν συνιστά και δεν µπορεί να ερµηνευθεί ως παραίτησή της από το σχετικό δικαίωµα. 46. Κάθε συναλλακτική σχέση της Εταιρίας µε τον Πελάτη που απορρέει από την παρούσα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. Τόπος εκπλήρωσης θεωρείται ο τόπος της έδρας της Εταιρίας. Αρµόδια δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφωνίας, απαίτησης ή αντίφασης µεταξύ της Εταιρίας και των Συνδικαιούχων από την παρούσα ή σχετικά µε αυτήν και την εκτέλεσή της, καθώς και από την παράβαση των όρων της, την ερµηνεία, καταγγελία ή ακυροτητά της, θα επιλύεται από τα καθ ύλην αρµόδια δικαστήρια της πόλης των Αθηνών. Η Εταιρία έχει τη διακριτική ευχέρεια για την άσκηση των αξιώσεών της κατά των Συνδικαιούχων να επιλέξει τα δικαστήρια της γενικής δωσιδικίας οποιουδήποτε από αυτούς. Υπογραφές Συνδικαιούχων: Θεώρηση γνησίου υπογραφής Θεώρηση γνησίου υπογραφής Θεώρηση γνησίου υπογραφής Θεώρηση γνησίου υπογραφής Θεώρηση γνησίου υπογραφής Για την Εταιρία: 6/8

7 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ () : 2. () : 3. () : 4. () : 5. () : 7/8

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τα κατωτέρω αναφερόµενα φυσικά πρόσωπα (στο εξής «Συνδικαιούχοι»), αιτούνται από κοινού, δίδουν εντολή και εξουσιοδοτούν την «NBG SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (στο εξής «Εταιρία») να χορηγήσει στον κάτωθι αναφερόµενο Συνδικαιούχο τον προβλεπόµενο στον όρο 11 της Πρόσθετης Πράξης αρχικό Κωδικό Συνδροµητή (username) και τον αρχικό Κωδικό Πρόσβασης (password). ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ ΟΙ ΚΩ ΙΚΟΙ: () Κωδικός Πελάτη: Οι Συνδικαιούχοι δηλώνουν ότι γνωρίζουν και αποδέχονται ότι: (α) Η κατοχή των Κωδικών Συνδροµητή και Πρόσβασης από τον παραπάνω Συνδικαιούχο παρέχει σε αυτόν τη δυνατότητα να διαβιβάζει στην Εταιρία ηλεκτρονικές εντολές για τη διενέργεια συναλλαγών στο όνοµα των Συνδικαιούχων, µε την επιφύλαξη του δικαιώµατός του καθώς και των λοιπών Συνδικαιούχων να διαβιβάζουν εντολές σύµφωνα µε την Κύρια Σύµβαση. (β) Οι νόµιµες και συµβατικές υποχρεώσεις πληροφόρησης και ενηµέρωσης των Συνδικαιούχων θα εκπληρώνονται από την Εταιρία µε την αποστολή των στοιχείων που εκάστοτε αφορά η ενηµέρωση ή πληροφόρηση στην ανωτέρω δηλωθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση του Συνδικαιούχου που εξουσιοδοτείται να παραλάβει τους Κωδικούς. Οι Συνδικαιούχοι αναγνωρίζουν κάθε µία και όλες τις εντολές που ήθελε διαβιβάσει οποιοσδήποτε Συνδικαιούχος µε χρήση των Κωδικών των Συνδικαιούχων, καθώς και τις συνεπεία αυτών εκτελεσθησόµενες συναλλαγές ως απόλυτα έγκυρες και δεσµευτικές έναντι ενός εκάστου και όλων των Συνδικαιούχων. Αθήνα,... Υπογραφές Συνδικαιούχων: Θεώρηση γνησίου υπογραφής Θεώρηση γνησίου υπογραφής Θεώρηση γνησίου υπογραφής Θεώρηση γνησίου υπογραφής Θεώρηση γνησίου υπογραφής 8/8

NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EIΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) Στην Αθήνα σήµερα την µεταξύ : α) της εν Αθήναις εδρευούσης Ανωνύµου Εταιρείας υπό την επωνυµία «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» που εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλείστε να καταθέτετε την αίτηση συμπληρωμένη μαζί με το ένδικο βοήθημα / μέσο στη Γραμματεία της Ολομελείας ή του αρμοδίου Τμήματος προς την οποία απευθύνεστε ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εισαγωγή : Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ /νση Περιφ. Πελοποννήσου - Ηπείρου Περιοχή Ζακύνθου Οπτική Επιθεώρηση Εναερίων ικτύων και Εγκαταστάσεων ιανοµής Μέσης & Χαµηλής Τάσης όλων των γραµµών των Υ/Σ, (R-23, R-24, R-25, R-26, R-27, R-28, R-29,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη δικαιούχο ή συνδικαιούχο καταθετικού λογαριασμού (εφεξής «Δικαιούχος») την «Υπηρεσία Alpha Alerts» (εφεξής «Υπηρεσία»), η οποία αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους ΚΕΜ (Τρόπος συμπλήρωσης και δικαιολογητικά που απαιτούνται) Συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Προς την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυµη Εταιρεία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ/ΠΕΛΑΤΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Προς την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυµη Εταιρεία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ/ΠΕΛΑΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (σύµφωνα µε τον Ν. 2472/1997 και µε την υπ αριθµ. 1/1999 Κανονιστική Πράξη της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα) Η Τράπεζα EFG Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ O δικτυακός τόπος cloudlog.gr (domain) (στο εξής ο «δικτυακός τόπος») που είναι καταχωρημένος στο Μητρώο Ονομάτων Internet με αριθμό πρωτοκόλλου 1835106, καθώς και όλοι οι υποχώροι του (subdomains),

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE Στην Αθήνα, σήμερα, κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται επί του Δελτίου Αποδοχής, που υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της εταιρίας µε την επωνυµία «ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στο Μαρούσι, Κηφισίας αρ. 24Β, έχει ΑρΜΑΕ 45090/06/Β/00/4, ΑΦΜ 09936013, αρµόδια.ο.υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Δεκέμβριος 2011 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Έχοντας υπόψη αφενός ότι η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») έχει

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Η χρήση της παρούσας «Δημοτικής Δικτυακής Πύλης» (εφεξής «ΔΔΠ») υπόκειται στους Όρους Χρήσης που παρατίθενται στη συνέχεια. Οι Όροι Χρήσης απευθύνονται σε κάθε άτομο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εφεξής «χρήστης»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι.

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Η χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας διαχείρισης µετεγγραφών υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Συμπληρωματική Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για Συναλλαγές Πελατών σε Ξένα Παράγωγα Στην Αθήνα σήμερα την.... του μηνός.. 200 μεταξύ: (1) της εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 Τηλ. 210-7720000 Fax. 210-7720001 115 28 Αθήνα www.nbgsecurities.com Η NBG SECURITIES ΑΕΠΕΥ εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, την.., μεταξύ αφενός: A. Της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, με έδρα την Αθήνα, οδός Πειραιώς 132, Αθήνα Τ.Κ. 118 54, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099441906,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EMIR TR

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EMIR TR ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EMIR TR Έκδοση 1.1 Ιανουάριος 2014 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης οι παρακάτω όροι θα έχουν την εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της εταιρίας µε την επωνυµία «ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στο Μαρούσι, Κηφισίας αρ. 24Β, έχει ΑρΜΑΕ 45090/06/Β/00/4, ΑΦΜ 09936013, αρµόδια.ο.υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 1. Ο διαγωνισµός «ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ» διοργανώνεται από την εταιρεία ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Αποστόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης. Γενικά. Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της RASH Media

Όροι Χρήσης. Γενικά. Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της RASH Media Όροι Χρήσης Εχετε επισκεφθεί τη δικτυακή μας πύλη http://www.rash.gr Ελπίζουμε ότι θα επωφεληθείτε από την περιήγησή σας και θα ανακαλύψετε άφθονες προτάσεις για να μορφοποιήσετε την προσωπική ή επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, αποτελεί ένα δικτυακό τόπο διάθεσης υπηρεσιών σε Ελλάδα και Κύπρο μέσω του Διαδικτύου και ανήκει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ PLAY90.GR

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ PLAY90.GR ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ PLAY90.GR Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης. Εφόσον χρησιµοποιείτε τις υπηρεσίες του play90.gr, αυτό σηµαίνει αυτόµατα την ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ µέρους σας όλων των όρων που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η εταιρία «Α. ΜΑΤΑΛΩΝ Ε. ΤΖΑΦΟΥ Α.Ε.», εφεξής αναφερόμενη και ως Εταιρία, διοργανώνει διαγωνισμό μέσω της εφαρμογής MALLFOX με τίτλο Κερδίστε ένα Βραβευμένο συμβατό μελάνι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / 17.5.2001 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Ειδικός ιαπραγµατευτής στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 4.1. Ο Διαχειριστής λαµβάνει όλα τα εύλογα µέτρα για την διασφάλιση των Προσωπικών Δεδοµένων που υπόκειν

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 4.1. Ο Διαχειριστής λαµβάνει όλα τα εύλογα µέτρα για την διασφάλιση των Προσωπικών Δεδοµένων που υπόκειν 1. ΓΕΝΙΚΟΙ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.1. Οι παρόντες όροι χρήσης (Γενικοί Όροι Χρήσης) αποτελούν τους κανόνες και τις προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού ιστοτόπου (web site) «http://peloponnisossearch.com»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, είναι ένας δικτυακός τόπος διάθεσης υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η επιχείρηση με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EJEKT FESTIVAL. 1. Ο διαγωνισµός EJEKT FESTIVAL διοργανώνεται από την εταιρεία,

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EJEKT FESTIVAL. 1. Ο διαγωνισµός EJEKT FESTIVAL διοργανώνεται από την εταιρεία, ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EJEKT FESTIVAL 1. Ο διαγωνισµός EJEKT FESTIVAL διοργανώνεται από την εταιρεία, Rise Entertainment A.E., Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι, καλούµενη στο εξής «Rise» ή η Διοργανώτρια. 2. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στο... (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής), και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών: 1. Της (εταιρικός τύπος) εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Συμμετοχής

Γενικοί Όροι Συμμετοχής Γενικοί Όροι Συμμετοχής Όροι Συμμετοχής στην ενέργεια THE BIG SCRATCH by ThinkDigital Η Μ. ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ThinkDigital Internet και Διαφήμιση» (στο εξής η «Διοργανώτρια»), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΔΔΥΠΠΥ - ΠΥΡΑΜΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015 Το Πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ ΕΔΔΥΠΠΥ και ΠΥΡΑΜΙΣ για τη χρήση της Υπηρεσίας του Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου και της Πύλης «για την Υγεία μου» κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE. Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE. Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας Η Υπηρεσία Date by InternetQ (εφεξής καλούµενη η Υπηρεσία ) έχει δηµιουργηθεί από την εταιρία «ΙΝΤΕRNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙA ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ. ΣΥΜΒΑΣΗ Αριθ..

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙA ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ. ΣΥΜΒΑΣΗ Αριθ.. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙA ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Αριθ.. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ) (Έδρα: Πειραιώς 46 & Επονιτών, 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΑΦΜ: 090401013,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ιατρού: Συµβαλλόµενοι Στην Αθήνα σήµερα, την.../.../20..., µεταξύ : 1) Της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «CITY INSURANCE BROKERS Α.Ε.», που εδρεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

site : www.ktimel.gr e-mail : ktimel@ktimel.gr

site : www.ktimel.gr e-mail : ktimel@ktimel.gr ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO 9001:2000) ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :........ Προς : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Εγκατάσταση συστήµατος διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001:2000) για την διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Αποκήρυξη ευθυνών. Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών

Αποκήρυξη ευθυνών. Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών Αποκήρυξη ευθυνών Του γραφείου προώθησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων Δ.Καρβούνης δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παρέχει στα μέλη του τα καλύτερα δυνατά προϊόντα και υπηρεσίες.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Το www.aef.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης του διαδικτύου, που δημιούργησε η εταιρία Γ. ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Α.Ε., η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, στην οδό Ίωνος Δραγούμη 49 ΤΚ 54630, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ KIDOM

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ KIDOM ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ KIDOM Ο διαγωνισµός KIDOM διοργανώνεται από την εταιρεία, ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι, ΑΦΜ 094475540,

Διαβάστε περισσότερα

2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ Όροι Χρήσης Η χρήση της παρούσας δικτυακής εφαρμογής (εφεξής καλούμενη «Παρατηρητήριο Μεταρρυθμίσεων») υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση του Παρατηρητηρίου Μεταρρυθμίσεων αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Στην........., σήµερα......... οι συµβαλλόµενοι: Α. Η εταιρία µε την επωνυµία «.........., A.Ε.» που εδρεύει στο.............., οδός......... αρ.........., νοµίµως εκπροσωπούµενη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2016 ΜΕΣΩ ALPHA WEB BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ KAI ALPHA MOBILE BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2016 ΜΕΣΩ ALPHA WEB BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ KAI ALPHA MOBILE BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2016 ΜΕΣΩ ALPHA WEB BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ KAI ALPHA MOBILE BANKING ΙΔΙΩΤΩΝ» H Τράπεζα ALPHA BANK A.Ε. (στο εξής ως η «Τράπεζα») διοργανώνει διαγωνισμό (στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 28/06/2016 Αρ. Πρωτ: 16077 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση για τη δημιουργία πιστών αντιγράφων από ηλεκτρονικό εξοπλισμό της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ (7.200,00 ) πλέον Φ.Π.Α Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Διαγωνισμού Idealia

Όροι Διαγωνισμού Idealia Όροι Διαγωνισμού Idealia H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «L OREAL HELLAS A.E.», (εφεξής η «L OREAL») διοργανώνει προωθητική ενέργεια (διαγωνισμό) με έπαθλο τριάντα (30) κρέμες ημέρας Idealia για μικτή-λιπαρή

Διαβάστε περισσότερα

Αύξων Αριθµός:. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Αύξων Αριθµός:. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Αύξων Αριθµός:. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Στη Θεσσαλονίκη σήµερα την /./200, µεταξύ α) της Εταιρίας µε την επωνυµία «ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ», που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA Με τους παρόντες όρους η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής «Τράπεζα») που εδρεύει στην Αθήνα (Ομήρου

Διαβάστε περισσότερα

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/477/1.7.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Χορήγηση άδειας λειτουργίας πολυµερούς µηχανισµού διαπραγµάτευσης (ΠΜ ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 7 του

Διαβάστε περισσότερα

Links to other sites ("Δεσμοί με άλλες ιστοσελίδες") Η ιστοσελίδας μας περιλαμβάνει links ("δεσμούς") προς άλλα web sites τα οποία και δεν

Links to other sites (Δεσμοί με άλλες ιστοσελίδες) Η ιστοσελίδας μας περιλαμβάνει links (δεσμούς) προς άλλα web sites τα οποία και δεν Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη των υπηρεσιών του site (stathiskotidis.gr) υπόκειται στους όρους του παρόντος κειμένου καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

«SECURITY SERVICES POWER HELLAS A.E.»

«SECURITY SERVICES POWER HELLAS A.E.» ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 Τηλ. 210-7720000 Fax. 210-7720001 115 28 Αθήνα www.nbgsecurities.com Η NBG SECURITIES ΑΕΠΕΥ εποπτεύεται από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007) H «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.», µε σκοπό την ενηµέρωση και διευκόλυνση των µετόχων της και του επενδυτικού

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου

Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου Αξιότιμε κύριε/αξιότιμη κυρία, Η Ν. Κομνηνός Α.Χ.Ε., σας ενημερώνει ότι: Σύμφωνα με πρόσφατη αλλαγή της χρηματιστηριακής νομοθεσίας που τίθεται σε ισχύ στις 13 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ MY EASY WAY

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ MY EASY WAY ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ MY EASY WAY ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, Ανώνυμη Εταιρεία Παραχώρησης για τον Αυτοκινητόδρομο Τμήμα ΠΑΘΕ Μαλιακός - Κλειδί»,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Στην Αθήνα, σήμερα,, ημέρα, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων μερών: αφενός μεν της ανώνυμης εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (www.iom.gr).

Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (www.iom.gr). Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (www.im.gr). Όροι και προϋποθέσεις χρήσης Στόχος του δικτυακού αυτού τόπου είναι να ενθαρρύνει την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Στ.., σήμερα.., ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία.. και το διακριτικό τίτλο., η οποία είναι Κάτοχος Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εργασία :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εργασία : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 Τεχνική Περιγραφή 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση της τήρησης του διπλογραφικού συστήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ Η παρούσα σύµβαση καταρτίζεται σήµερα στις στη µεταξύ: 1. Prochoice Χρηµατιστηριακής Λτδ, (αριθµός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 5. «Όροι λειτουργίας Τράπεζας Περιθωρίου Ασφάλισης» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 5. «Όροι λειτουργίας Τράπεζας Περιθωρίου Ασφάλισης» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 5 «Όροι λειτουργίας Τράπεζας Περιθωρίου Ασφάλισης» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 43/28-6-2010) Αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας Χρήσης (εφεξής η «Άδεια») µεταξύ της TOTAL IMMERSION και

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης. 1. Γενικά

Όροι χρήσης. 1. Γενικά Όροι χρήσης 1. Γενικά Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού τόπου www.metonkyriako.gr, οι οποίοι διατυπώνονται κατά τρόπο σαφή, συγκεκριμένο και εύληπτο διέπουν τη χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ Δ.Α.ΣΤΑ. Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ Δ.Α.ΣΤΑ. Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ Δ.Α.ΣΤΑ. Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ Καλώς ήλθατε στον δικτυακό τόπο της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) του Τ.Ε.Ι. Αθήνας http://dasta.teiath.gr. Η επίσκεψη και χρήση των

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ. Στην (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής) μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ. Στην (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής) μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ Στην (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής) μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων: αφενός της (εταιρικός τύπος) εταιρείας με την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο,, με έδρα την οδός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ. Ελλάδος ή και Κύπρου άνω των 18 ετών β) το τέκνο τους ή οι τελούντες υπό

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ. Ελλάδος ή και Κύπρου άνω των 18 ετών β) το τέκνο τους ή οι τελούντες υπό ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ 1. Ο διαγωνισµός ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ διοργανώνεται από την εταιρεία, ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Η AXIA Ventures Group Ltd (η Εταιρία ) παρέχει με το παρόν έντυπο πληροφόρηση στους πελάτες της σχετικά με τις ρυθμίσεις που έχει θεσπίσει και εφαρμόζει, προκειμένου να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ Στην Αθήνα, σήµερα 20 Ιανουαρίου 2014 ηµέρα ευτέρα, µεταξύ των: Αφενός το Ν.Π.Ι.. µε την επωνυµία «Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» (εφεξής Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ.) που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr

Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «INFOTYPE ΕΠΕ.» (εφεξής καλούμενη «INFOTYPE»), που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Όροι Χρήσης Εάν επιθυμείτε να κάνετε χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος all-about-sneakers.com, οφείλετε να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης και αγορών όπως αυτοί εκτίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ WEBSITE

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ WEBSITE ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ WEBSITE Η πρόσβαση στο συγκεκριµένο website (στο εξής αναφερόµενο ως το «Website») στην τοποθεσία της εταιρείας «Αλουµίνιον της Ελλάδος» (στο εξής αναφερόµενη ως «ΑΤΕ»),

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Nestlé που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS)

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) 1. H Εταιρεία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. εφεξής «Εταιρεία» παρέχει με την ονομασία EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) μία υπηρεσία επείγουσας διεθνούς μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ)

12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) 12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) 1. Στο διαγωνισμό που διοργανώνει η αλυσίδα καταστημάτων με

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ O παρών δικτυακός τόπος http: //www.playopap.gr ( εφεξής η «ιστοσελίδα»), ανήκει στην ΟΠΑΠ Α.Ε. και έχει ως στόχο την πληροφόρηση/ προσωπική ενημέρωση των συνεργατών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Magna Trust Πολιτική βέλτιστης εκτέλεσης εντολών 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Νομοθετικό Πλαίσιο 1.1. Στο πλαίσιο του ν. 3606/2007 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ «ΜουντιαλοΚρυπτόλεξο»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ «ΜουντιαλοΚρυπτόλεξο» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ «ΜουντιαλοΚρυπτόλεξο» 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (εφεξής ο «Διοργανωτής» ή η «Τράπεζα»), με έδρα την Αθήνα, οδός Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα