ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EI ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EI ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET)"

Transcript

1 ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ Μιχαλακοπούλου Αθήνα NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τηλ Fax Η NBG SECURITIES ΑΕΠΕΥ εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Αρ. αδείας λειτουργίας: 120/ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EI ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) Η παρούσα Πρόσθετη Πράξη στη Σύµβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (εφεξής «Πρόσθετη Πράξη») ρυθµίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες η «NBG SECURITIES ΑΕΠΕΥ» (στο εξής η «Εταιρία») συµφωνεί να παρέχει στα φυσικά πρόσωπα τα στοιχεία των οποίων αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι της παρούσας (στο εξής «Συνδικαιούχοι») τη δυνατότητα διαβίβασης ηλεκτρονικών εντολών για τη διενέργεια συναλλαγών επί χρηµατοπιστωτικών µέσων στο πλαίσιο της καταρτισθείσας µεταξύ της Εταιρίας και των Συνδικαιούχων Κοινής Σύµβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. I. ΟΡΙΣΜΟΙ 1. Οι ορισµοί της Κύριας Σύµβασης ισχύουν και για την παρούσα Πρόσθετη Πράξη, εκτός αν κατωτέρω στην παρούσα τους αποδίδεται ρητά άλλο περιεχόµενο. 2. Υπηρεσίες: Η λήψη ηλεκτρονικών εντολών για την κατάρτιση συµβάσεων αγοράς και πώλησης ενός ή περισσοτέρων Χρηµατοπιστωτικών Μέσων όπως αυτά ορίζονται κατωτέρω και εκτέλεση ή / και διαβίβασή τους προς εκτέλεση για λογαριασµό των Συνδικαιούχων. Η Εταιρία δύναται να παρέχει στους Συναδικαιούχους και άλλες δυνατότητες στο πλαίσιο της παρούσας, όπως ενδεικτικά (α) ηλεκτρονική ενηµέρωση για θέµατα που αφορούν τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων, (β) παρακολούθηση µέσω διαδικτύου του τηρούµενου στην Εταιρία χαρτοφυλακίου των Συνδικαιούχων (λογαριασµοί χρηµάτων και χρηµατοπιστωτικών µέσων). 3. Xρηµατοπιστωτικά Μέσα: Τα χρηµατοπιστωτικά µέσα επί των οποίων παρέχονται στους Συνδικαιούχους υπηρεσίες βάσει της Κοινής Σύµβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, εφόσον η Εταιρία παρέχει επ αυτών υπηρεσίες µέσω ιαδικτύου. 4. Κύρια Σύµβαση: Από κοινού η Κοινή Σύµβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών µεταξύ της Εταιρίας και των Συνδικαιούχων, και οι Συµβάσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, καθώς και κάθε τυχόν Πρόσθετη σε αυτές Πράξη, που έχουν συναφθεί µεταξύ έκαστου των Συνδικαιούχων και της Εταιρίας, σχετικά µε την παροχή υπηρεσιών της Εταιρίας προς τους Συνδικαιούχους. ΙΙ. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 5. Η παρούσα Πρόσθετη Πράξη (εφεξής «Πρόσθετη Πράξη») ρυθµίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες η «NBG SECURITIES ΑΕΠΕΥ» (στο εξής η «Εταιρία») συµφωνεί να παρέχει τις Υπηρεσίες προς τους Συνδικαιούχους. 6. Η Πρόσθετη Πράξη είναι νοµικά δεσµευτική και ισχύει από την υπογραφή της εκ µέρους των Συνδικαιούχων ή από το χρόνο που παρέχονται σε αυτούς Υπηρεσίες και για όσο χρόνο διαρκεί η παροχή των Υπηρεσιών. Οι όροι της παρούσας συµφωνούνται µε την επιφύλαξη των νόµιµων ή/και κανονιστικών ρυθµίσεων που εκάστοτε διέπουν τη λειτουργία των αγορών στις οποίες εκτελούνται οι συναλλαγές των Συνδικαιούχων. 7. Οι όροι της Κύριας Σύµβασης εφαρµόζονται παράλληλα µε τους όρους της παρούσας και διέπουν από κοινού τις σχέσεις των συµβαλλοµένων. Οι όροι της παρούσας υπερισχύουν και αποκλείουν την εφαρµογή των όρων της Κύριας Σύµβασης σε περίπτωση αντίφασης ή αντίθεσης µεταξύ τους και αποκλειστικά στο µέτρο που απαιτείται για την άρση της αντίφασης ή αντίθεσης. III. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤO ΙΚΤΥΟ 1/8

2 8. Η πρόσβαση στη διαδικτυακή σελίδα (internet site) της Εταιρίας (στο εξής: το «ίκτυο») και η χρήση των Υπηρεσιών από τους Συνδικαιούχους πραγµατοποιείται µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή οποιουδήποτε ή όλων των Συνδικαιούχων (στο εξής: ο «Υπολογιστής»), ο οποίος θα είναι συνδεδεµένος στο διαδίκτυο µε ευθύνη και έξοδα των Συνδικαιούχων, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας, το περιεχόµενο της οποίας οι Συνδικαιούχοι αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα. 9. Η ηλεκτρονική διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου (internet site) της Εταιρίας, µέσω του οποίου παρέχονται οι Υπηρεσίες, θα γνωστοποιείται κάθε φορά από την Εταιρία στους Συνδικαιούχους µε κάθε πρόσφορο µέσο, όπως για παράδειγµα κατά την αποστολή πινακιδίων ή στο πλαίσιο της περιοδικής έγγραφης ενηµέρωσης των Συνδικαιούχων ή µε την αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( ). 10. Η Εταιρία µπορεί να ανακαλεί ή να διακόπτει οποτεδήποτε τη δυνατότητα πρόσβασης των Συνδικαιούχων στο ίκτυο, να αναστέλλει την πρόσβαση αυτών στο ίκτυο για οποιοδήποτε χρονικό διάστηµα ή να τροποποιεί τους όρους αυτής χωρίς προηγούµενη γνωστοποίηση στους Συνδικαιούχους και χωρίς να υπέχει καµία ευθύνη εκ του λόγου αυτού. 11. H πρόσβαση των Συνδικαιούχων στο ίκτυο ενεργοποιείται µε την εισαγωγή του Κωδικού Συνδροµητή (Username, στο εξής «Kωδικός Συνδροµητή») σε συνδυασµό µε τον Κωδικό Πρόσβασης (Password, στο εξής «Κωδικός Πρόσβασης»). Η Εταιρία, µετά την κατάρτιση της παρούσας, χορηγεί στους Συνδικαιούχους, όπως υποδεικνύεται στο Παράρτηµα ΙΙ της παρούσας, ένα προσωρινό ζεύγος Κωδικού Συνδροµητή και Κωδικού Πρόσβασης, τους οποίους οι Συνδικαιούχοι υποχρεούνται να αντικαταστήσουν µε άλλους Κωδικούς της επιλογής τους την πρώτη φορά που αποκτούν πρόσβαση στο ίκτυο. Οι Συνδικαιούχοι υποχρεούνται να αποµνηµονεύσουν τους Κωδικούς τους, χωρίς να τους ανακοινώσουν σε τρίτα πρόσωπα ή να τους αναγράψουν σε προσιτό σε τρίτους σηµείο. 12. Ρητά συµφωνείται ότι η συνδυασµένη χρήση του Κωδικού Συνδροµητή και του Κωδικού Πρόσβασης αποτελεί τεκµήριο πρόσβασης των Συνδικαιούχων στο ίκτυο, των Συνδικαιούχων αποδεχοµένων ανεπιφύλακτα οποιεσδήποτε συνέπειες της εκούσιας ή ακούσιας αποκάλυψης των εν λόγω Κωδικών τους σε τρίτους. Οι εν λόγω κωδικοί υποκαθιστούν πλήρως την υπογραφή των Συνδικαιούχων στις διαβιβαζόµενες ηλεκτρονικές εντολές και γενικώς κατά την για οποιονδήποτε σκοπό πρόσβαση στο ίκτυο, κατά τρόπο ώστε κάθε ενέργεια των Συνδικαιούχων που πραγµατοποιείται µε τη συνδυασµένη χρήση των Κωδικών Συνδροµητή και Πρόσβασης να συνιστά και να θεωρείται αντίστοιχου περιεχοµένου δήλωση βούλησής τους παράγουσα έννοµες συνέπειες. Ειδικότερα, συµφωνείται ότι το γεγονός της συνδυασµένης εισαγωγής του Κωδικού Συνδροµητή και του Κωδικού Πρόσβασης των Συνδικαιούχων και της καταχώρισής τους στα ηλεκτρονικά αρχεία της Εταιρίας αποτελεί πλήρη απόδειξη µη επιδεχόµενη ανταπόδειξης ως προς (α) τη γνησιότητα ηλεκτρονικής εντολής των Συνδικαιούχων, υπό την έννοια της προέλευσής της από τους ίδιους τους Συνδικαιούχους, και (β) τη χρησιµοποίηση του ικτύου, µε την έννοια της για οποιονδήποτε λόγο πρόσβασης σε αυτό και χρησιµοποίησής του (πχ. για την εισαγωγή εντολών ή για σκοπούς ενηµέρωσης), από τους ίδιους τους Συνδικαιούχους. 13. Οι Συνδικαιούχοι δηλώνουν ανεπιφύλακτα ότι αναλαµβάνουν την ευθύνη τήρησης των Κωδικών τους µυστικών, της Εταιρίας µη ευθυνοµένης για οποιαδήποτε ζηµία τους που οφείλεται σε ενέργειες ή παραλείψεις τρίτων προσώπων τα οποία απέκτησαν µε οποιονδήποτε τρόπο τη δυνατότητα χρήσης των Κωδικών τους. 14. Με την επιφύλαξη του παραπάνω όρου 13, αµέσως µόλις οι Συνδικαιούχοι αντιληφθούν ότι ο Κωδικός Συνδροµητή ή/και ο Κωδικός Πρόσβασής τους έχει, ή ενδέχεται να έχει, διαρρεύσει σε τρίτα µη εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα ή ότι γίνεται αντικανονική ή και παράνοµη χρήση του δικαιώµατος πρόσβασής τους στο ίκτυο, οφείλουν να ειδοποιήσουν αµέσως την Εταιρία τηλεφωνικώς και στη συνέχεια εγγράφως. Για λόγους µεγαλύτερης ασφάλειας οι Συνδικαιούχοι υποχρεούνται να αλλάζουν το Μυστικό Κωδικό Αναγνώρισης σε τακτά χρονικά διαστήµατα. 15. Στους Συνδικαιούχους αντιστοιχεί ένα µοναδικό ζεύγος Κωδικών Συνδροµητή και Πρόσβασης. Οι Συνδικαιούχοι αναγνωρίζουν και αποδέχονται εκ των προτέρων κάθε πράξη ή παράλειψη οποιουδήποτε εξ αυτών µε χρήση των Κωδικών ως ισχυρή, έγκυρη και δεσµευτική για όλους τους Συνδικαιούχους και αναλαµβάνουν µε την παρούσα κάθε υποχρέωση και ευθύνη απορρέουσα από κάθε πράξη ή παράλειψη Συνδικαιούχου, περιλαµβανοµένης της εκούσιας ή ακούσιας κοινοποίησης των Κωδικών σε τρίτα µη εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα. ΙV. ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥΣ 16. Οι Συνδικαιούχοι εξουσιοδοτούν ανέκκλητα την Εταιρία να προβαίνει στην άµεση εκτέλεση των εντολών που της διαβιβάζουν στα πλαίσια της παρούσας. Η Εταιρία θα εκτελεί τις ηλεκτρονικές εντολές που διαβιβάζουν οι Συνδικαιούχοι σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας και της Κύριας Σύµβασης. Τα µέρη συµφωνούν ρητώς ότι οι συναλλαγές που διενεργούνται κατόπιν ηλεκτρονικών εντολών των Συνδικαιούχων είναι έγκυρες και παραιτούνται από το δικαίωµα να προσβάλλουν τις δικαιοπραξίες (συναλλαγές) που καταρτίζονται κατόπιν των ως άνω εντολών για το λόγο αυτό. Η Εταιρία κλειδώνει τα µηνύµατα µε διαδικασίες κρυπτογράφησης. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι η αποδεικτική 2/8

3 αξία των ηλεκτρονικών εντολών είναι όµοια µε αυτή των εγγράφων. Η περιέλευση της εντολής στην Εταιρία και η αποθήκευση της στο σύστηµα της Εταιρίας συνιστά πλήρη απόδειξη της εντολής. 17. Σε περίπτωση εσφαλµένης διαβίβασης εντολής οι Συνδικαιούχοι παραιτούνται ρητώς του δικαιώµατος να ζητήσουν την ακύρωση της εντολής µετά την εκτέλεσή της ή της σύµφωνα µε αυτή καταρτισθείσας δικαιοπραξίας. 18. Η Εταιρία δεν εγγυάται την καλή και ακριβόχρονη εκτέλεση όλων των εντολών των Συνδικαιούχων και ως εκ τούτου δεν φέρει καµία ευθύνη, πέραν των περιπτώσεων που αναφέρονται στην Κύρια Σύµβαση, και στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Αν το ίκτυο ή/και η ιστοσελίδα της Εταιρίας βρίσκονται προσωρινώς εκτός λειτουργίας ή η τηλεπικοινωνιακή πρόσβαση στην ιστοσελίδα δεν είναι εφικτή. β) Αν οι Συνδικαιούχοι δεν έχουν ακολουθήσει τις οδηγίες της Εταιρίας για τη σωστή διαβίβαση των εντολών και ως αποτέλεσµα της µη τήρησης των οδηγιών της Εταιρίας, έχουν διαβιβάσει στην Εταιρία ανακριβή και λανθασµένα στοιχεία. γ) Αν η Εταιρία αδυνατεί να εκτελέσει τις εντολές των Συνδικαιούχων εξαιτίας γεγονότων ανωτέρας βίας τα οποία δεν µπορούσαν να είχαν προβλεφθεί παρά την άσκηση από την Εταιρία της δέουσας επιµέλειας. δ) Αν η εκτέλεση των εντολών αντίκειται ή θα µπορούσε να αντίκειται στο νόµο, ή αν το είδος ή η αξία µίας ή περισσότερων συναλλαγών από κοινού υπερβαίνουν τα όρια και τους περιορισµούς που εκάστοτε θέτει η Εταιρία για την προστασία της εύρυθµης λειτουργίας της αγοράς και την αποτελεσµατική διαχείριση των κινδύνων που αναλαµβάνει. 19. Η Εταιρία ενδέχεται να παρέχει στους Συνδικαιούχους µέσω του διαδικτυακού της τόπου (internet site) πληροφορίες για τις τιµές µετοχών εισηγµένων σε χρηµατιστήρια σε πραγµατικό χρόνο (real time) ή µε καθυστέρηση. Η παροχή της εν λόγω δυνατότητας δεν συνιστά παροχή υπηρεσίας, ούτε µεταβίβαση ή παραχώρηση χρήσης του προγράµµατος που εκάστοτε περιλαµβάνει τις σχετικές πληροφορίες από την Εταιρία στους Συνδικαιούχους. Η Εταιρία εφιστά την προσοχή των Συνδικαιούχων στο ενδεχόµενο µεταβολής των τιµών αυτών µέχρι την περιέλευση τυχόν ηλεκτρονικής εντολής τους στην Εταιρία, την εισαγωγή της από την Εταιρία στο εκάστοτε οικείο σύστηµα εκτέλεσης συναλλαγών και την κατάρτιση της σχετικής συναλλαγής. Η Εταιρία δεν ευθύνεται σε περίπτωση µη εκτέλεσης εντολής µε καθορισµένο όριο τιµήµατος λόγω µεταβολής της τιµής της µετοχής ή την εκτέλεση εντολής ελεύθερης από όριο τιµήµατος σε τιµή διαφορετική από την ισχύουσα τιµή κατά το χρόνο διαβιβάσεως της εντολής από τους Συνδικαιούχους. V. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ 20. Οι Συνδικαιούχοι δηλώνουν ανεπιφύλακτα ότι: (α) ιαθέτουν τον κατάλληλο για την παροχή των Υπηρεσιών τεχνικό εξοπλισµό και αναλαµβάνουν να φροντίζουν για την εκάστοτε απαιτούµενη προσαρµογή του στις προδιαγραφές που θα ανακοινώνει σχετικά η Εταιρία. (β) Γνωρίζουν άριστα τον τρόπο χειρισµού του Υπολογιστή, του διαδικτύου και των απαιτούµενων µέσων για τη διαβίβαση ηλεκτρονικών εντολών και εν γένει για τη διενέργεια συναλλαγών µέσω διαδικτύου. (γ) Αναλαµβάνουν να εγκαθιστούν στον Υπολογιστή τις πλέον πρόσφατες εκδόσεις προγραµµάτων antivirus και γενικώς προστατεύουν τον Υπολογιστή και τυχόν δίκτυο στο οποίο αυτος εντάσσεται από κάθε µη εξουσιοδοτηµένη ή κακόβουλη πρόσβαση τρίτων. 21. Ρητά συµφωνείται ότι η χρήση των Υπηρεσιών από τους Συνδικαιούχους συνιστά έµπρακτη εκ µέρους τους αποδοχή της υποχρέωσής τους να διατηρούν τον Υπολογιστή κατάλληλο για την πρόσβαση στο ίκτυο και στο ιαδίκτυο, καθώς και ότι γνωρίζουν εκ των προτέρων τον τρόπο λειτουργίας τους έχοντας τις απαραίτητες γνώσεις που απαιτούνται γι αυτό. 22. Η παρεχόµενη στους Συνδικαιούχους δυνατότητα πρόσβασης στον διαδικτυακό τόπο (Internet site) της Εταιρείας δεν συνιστά ούτε δύναται να ερµηνευθεί ως χορήγηση ή εκχώρηση οποιουδήποτε δικαιώµατος στους Συνδικαιούχους, εκτός των ρητώς αναφεροµένων στην παρούσα. Οι Συνδικαιούχοι υποχρεούνται να παραλείπουν κάθε πρόσβαση ή παρεµβολή ή προσπάθεια πρόσβασης ή παρεµβολής σε κωδικούς ή στοιχεία της Εταιρίας ή άλλων Πελατών της Εταιρίας. 23. Οι Συνδικαιούχοι οφείλουν να µελετούν µε προσοχή τις πληροφορίες και συστάσεις που θα περιέχονται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας σχετικά µε την ασφάλεια των συναλλαγών και του ικτύου και συγκεκριµένα αποδέχονται ότι οποιαδήποτε παράλειψη ή/και αποτυχία εκ µέρους τους να τηρήσουν τις συνιστώµενες διαδικασίες ασφάλειας µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την παραβίαση εµπιστευτικών πληροφοριών που αφορούν στο πρόσωπό τους και στην πραγµατοποίηση από τρίτα - µη εξουσιοδοτηµένα από αυτόν - πρόσωπα συναλλαγών στο όνοµά τους. 24. Οι Συνδικαιούχοι δεν έχουν δικαίωµα να ανακαλέσουν ή να τροποποιήσουν εντολή που έχει διαβιβασθεί στην Εταιρία σύµφωνα µε την παρούσα, εφόσον κατά το χρόνο της ανάκλησης ή τροποποίησης η εντολή έχει εκτελεστεί από την Εταιρία ή έχει διενεργηθεί οποιαδήποτε, έστω και προκαταρκτική, πράξη εκτέλεσής της. 3/8

4 25. Οι Συνδικαιούχοι υποχρεούνται να αποκαταστήσουν κάθε ζηµία της Εταιρίας και να καταβάλουν κάθε ποσό που τυχόν θα υποχρεωθεί η Εταιρία να καταβάλει για οποιονδήποτε λόγο, όπως ενδεικτικά δυνάµει δικαστικής απόφασης (περιλαµβανοµένων δικαστικών εξόδων και δικηγορικών αµοιβών), λόγω παραβίασης πνευµατικών δικαιωµάτων τρίτων, προσωπικών δεδοµένων τρίτων, κακής ή παράνοµης χρήσης των Υπηρεσιών καθώς και εν γένει λόγω παράβασης των όρων της παρούσας. Εφόσον οι Συνδικαιούχοι χρησιµοποιούν ενδιάµεσους για την πρόσβαση στο ίκτυο, θα ευθύνονται για κάθε πράξη, παράλειψη η λανθασµένο χειρισµό των τελευταίων. VΙ. ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 26. Η Εταιρία καταβάλει κάθε δυνατή επιµέλεια προκειµένου να κατοχυρώσει και διαφυλάξει την ασφάλεια παροχής των Υπηρεσιών και ειδικότερα την ασφαλή πρόσβαση των Συνδικαιούχων στο ίκτυο, τον περιορισµό τυχόν περιπτώσεων παράνοµης χρήσης του ικτύου από τρίτα µη εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα και την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών που αφορούν τους Συνδικαιούχους. Ωστόσο η Εταιρία δεν φέρει καµία ευθύνη εάν, παρά την άσκηση της δέουσας από αυτήν επιµέλειας, παραβιασθεί η ασφαλής χρήση του ικτύου ή το απόρρητο των πληροφοριών σχετικά µε τους Συνδικαιούχους. 27. Ειδικότερα, η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε υλική ή άϋλη ζηµία των Συνδικαιούχων, σε περίπτωση διαρροής του Κωδικού Συνδροµητή και του Κωδικού Πρόσβασης για οποιοδήποτε λόγο, ή σε περίπτωση που τρίτος αποκτήσει πρόσβαση στα στοιχεία των Συνδικαιούχων πληροφορούµενος τους Κωδικούς τους ή/και συνθέτοντας τους καθ' οιονδήποτε τρόπο, ή αποκτήσει κατ' άλλον τρόπο παράνοµα πρόσβαση στο ίκτυο. Περαιτέρω η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζηµία υποστούν οι Συνδικαιούχοι σε περίπτωση παρεµβολής ή προσπάθειας παρεµβολής στο διαδικτυακό τόπο (internet site) της Εταιρίας ή/και σε περίπτωση µη λειτουργίας του ικτύου για λόγους που δεν ανάγονται σε βαρεία αµέλεια ή δόλο της Εταιρίας. Τέλος, η Εταιρία δεν ευθύνεται για την ακρίβεια των πληροφοριών εκείνων που δεν αφορούν συναλλαγές των Συνδικαιούχων και τις οποίες λαµβάνει από επίσηµες πηγές της επιλογής της, όπως το ελτίο Τιµών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών ή τους δικαιούµενους έναντι του Χρηµατιστηρίου να λαµβάνουν και να διαθέτουν τις σχετικές πληροφορίες παροχείς υπηρεσιών. Τυχόν ευθύνη της Εταιρίας σε καµία περίπτωση δεν περιλαµβάνει την αποκατάσταση αποθετικής ζηµίας ή διαφυγόντων κερδών. 28. Η ευθύνη της Εταιρίας περιορίζεται σε κάθε περίπτωση για βαριά αµέλεια ή δόλο και µόνο για τυχόν θετική ζηµία των Συνδικαιούχων, και ειδικότερα: α) Η Εταιρία σε καµία περίπτωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αποθετική ζηµία των Συνδικαιούχων ή τρίτων που έλκουν δικαιώµατα από αυτόν. β) Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζηµία προσώπων που χρησιµοποιούν τις Υπηρεσίες κατά παράβαση των όρων της παρούσας. γ) Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζηµία των παραπάνω προσώπων, η οποία οφείλεται σε δικό τους πταίσµα ή σε παίσµα τρίτων. δ) Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζηµία των παραπάνω προσώπων η οποία οφείλεται στην αδυναµία λειτουργίας ή πτώσης του ικτύου ή του ιαδικτύου ή καταστροφής ή αδυναµίας λειτουργίας των συστηµάτων της Εταιρίας ή κάποιου µηχανήµατος ή µέσου πρόσβασης στο ίκτυο ή στο ιαδίκτυο ή καθ οιοδήποτε τρόπο διακοπή λειτουργίας του συστήµατος ηλεκτρονικής λήψης ή εκτέλεσης εντολών της Εταιρίας. 29. Πέραν των ανωτέρω, η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζηµία οφειλόµενη σε χρήση του ικτύου αντίθετη στο νόµο ή τα χρηστά ή συναλλακτικά ήθη, συµπεριλαµβανοµένης της παράνοµης πρόσβασης και χρήσης (hacking). Στις περιπτώσεις αυτές εκτός των τυχόν ποινικών ή και αστικών κυρώσεων θα επέρχεται άµεση λύση της συµβατικής σχέσης της Εταιρίας µε τους Συνδικαιούχους χωρίς υποχρέωση προηγούµενης ειδοποίησης. 30. Σε περίπτωση αδυναµίας πρόσβασης στο διαδικτυακό τόπο (internet site) της Εταιρίας οφειλόµενης σε υπαιτιότητα της Εταιρίας, οι Συνδικαιούχοι δύνανται να διαβιβάζουν εντολές στην Εταιρία είτε γραπτώς, ως εγγράφου νοουµένου και του τηλεµοιοτυπικού µηνύµατος (FAX), είτε προφορικώς και µέσω τηλεφώνου, της Εταιρίας απαλλασσόµενης από κάθε ευθύνη για την µη παροχή των Υπηρεσιών. VΙΙ. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 31. Η παροχή του δικαιώµατος πρόσβασης στο ικτυο και η χρήση του σύµφωνα µε την παρούσα, δεν δηµιουργεί οποιοδήποτε δικαίωµα των Συνδικαιούχων επί των εν γένει δικαιωµάτων πνευµατικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρίας ή τρίτων προµηθευτών της, όπως ενδεικτικά επί σηµάτων, ονοµάτων πεδίου (domain names) και γενικά κάθε διακριτικού γνωρίσµατος των προγραµµάτων, επί επικοινωνιακών συνδέσεων, καθώς και οποιοδήποτε δικαίωµα πνευµατικής ιδιοκτησίας, τεχνογνωσίας ή άλλο. Η καθ οιονδήποτε τρόπο, µε οποιαδήποτε µορφή και δι οποιουδήποτε µέσου, µερική ή ολική αντιγραφή, αναπαραγωγή, διαγραφή, αποµίµηση ή παραποίηση ή άλλου είδους µη προβλεπόµενη στην παρούσα χρήση του ικτύου και του δικαιώµατος πρόσβασης σε αυτό εν γένει, απαγορεύεται ρητά και συνιστά παράνοµη, αθέµιτη και ποινικώς κολάσιµη πράξη. 4/8

5 VΙΙΙ. ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ 32. Η παρούσα σύµβαση έχει αόριστη διάρκεια. Κάθε συµβαλλόµενο µέρος µπορεί να την καταγγείλει για οποιονδήποτε λόγο, εγγράφως και χωρίς προειδοποίηση, των αποτελεσµάτων της καταγγελίας επερχοµένων από την περιέλευσή της στον αντισυµβαλλόµενο. Εφόσον επέλθει κατά τα παραπάνω λύση της παρούσας σύµβασης, η Εταιρία δικαιούται και οφείλει να απενεργοποιήσει τον Κωδικό Συνδροµητή και τον Κωδικό Πρόσβασης των Συνδικαιούχων. Η καταγγελία της συµβάσεως δεν θίγει το κύρος εντολών, για τις οποίες έχει διενεργηθεί οποιαδήποτε, έστω και προκαταρκτική, πράξη εκτελέσεως. 33. Η καταγγελία του όρου 32 ανωτέρω δεν θα συνεπάγεται τη λύση τυχόν άλλης σχέσης µεταξύ της Εταιρίας και των Συνδικαιούχων για την παροχή υπηρεσιών διαφορετικών από εκείνες που προβλέπονται από την παρούσα, εκτός εάν δηλωθεί τούτο ρητώς. 34. Αν η Εταιρία διαπιστώσει ότι οι Συνδικαιούχοι κάνουν χρήση των Υπηρεσιών κατά παράβαση των διατάξεων των νόµων, της παρούσας, της Κύριας Σύµβασης ή/και των αρχών της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών ή ότι καθιστούν την Εταιρία υπεύθυνη για οποιοδήποτε λόγο έναντι τρίτων - ιδίως άλλων πελατών της - ή των αρχών, η Εταιρία έχει το δικαίωµα να διακόψει άµεσα και αζηµίως την πρόσβαση των Συνδικαιούχων στο ίκτυο και την παροχή της Υπηρεσίας, ακόµα και χωρίς να τους απευθύνει έγγραφη καταγγελία. Οι Συνδικαιούχοι υποχρεούνται να αποζηµιώσουν την Εταιρία για οποιαδήποτε ζηµία υποστεί αυτή από την αντισυµβατική - παράνοµη συµπεριφορά τους. 35. Η παρούσα λύεται αυτοµάτως σε περίπτωση λύσης της Κύριας Σύµβασης για οποιονδήποτε λόγο και ταυτόχρονα µε αυτήν. IΧ. ΑΜΟΙΒΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 36. Η αµοιβή της Εταιρίας (προµήθεια) για την παροχή των Υπηρεσιών ορίζεται σε ποσοστό επί της αξίας της εκάστοτε διενεργουµένης συναλλαγής κατόπιν ηλεκτρονικής εντολής των Συνδικαιούχων σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας, ανάλογα µε το εκάστοτε ισχύον τιµολόγιο της Εταιρίας όπως αυτό γνωστοποιείται στους Συνδικαιούχους µέσω ηλεκτρονικού µυνήµατος ή µέσω δηµοσίευσης σε εµφανές σηµείο στην ιστοσελίδα της. 37. Εξαιρετικά, σε περίπτωση που οι Συνδικαιούχοι χρησιµοποιούν την τηλεφωνική επικοινωνία µε το Τµήµα Πωλήσεων της Εταιρίας προκειµένου να λαµβάνουν πληροφορίες για τις τρέχουσες τιµές των χρηµατοπιστωτικών µέσων ή άλλου είδους πληροφόρηση, τότε η αµοιβή (προµήθεια) της Εταιρίας θα έχει ως ορίζεται στην Κύρια Σύµβαση. 38. Εννοείται ότι τα έξοδα και οι χρεώσεις τρίτων, όπως ορίζονται και συµφωνούνται στην Κύρια Σύµβαση, επιβάλλονται και στις συναλλαγές που εκτελούνται δυνάµει της παρούσας χωρίς διαφοροποίηση. Χ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 39. Οι Συνδικαιούχοι δηλώνουν ότι αποδέχονται να λαµβάνουν κάθε ενηµέρωση ή κοινοποίηση της Εταιρίας, είτε µέσω της ηλεκτρονικής της σελίδας είτε µέσω ηλεκτρονικών µυνηµάτων προς την ηλεκτρονική διεύθυνση που εκάστοτε γνωστοποιεί εγγράφως στην Εταιρία. 40. Σε περίπτωση αδυναµίας χρησιµοποίησης εκ µέρους των Συνδικαιούχων είτε του διαδικτύου είτε της δηλωθείσας στην Εταιρία ηλεκτρονικής τους διεύθυνσης, οι Συνδικαιούχοι υποχρεούνται να ενηµερώσουν την Εταιρία σχετικά, υποδεικνύοντας άλλο τρόπο επικοινωνίας (αριθµό fax, διεύθυνση αποστολής ενηµερώσεων). ΧΙ. ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΕΝΟΧΗ ΤΩΝ ΣΥΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 41. Ρητά συνοµολογείται µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, και ιδίως αναγνωρίζεται, γίνεται ανεπιφύλακτα αποδεκτό και συµφωνείται από έκαστο των Συνδικαιούχων, ότι µεταξύ των τελευταίων και σχετικά µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν άµεσα ή έµµεσα από την παρούσα Πρόσθετη Πράξη, υφίσταται ενεργητική και παθητική εις ολόκληρο ενοχή κατ αρθρ. 481 επ. Α.Κ, κατά αναλυτικά οριζόµενα στους όρους της Κοινής Σύµβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που έχει συναφθεί µεταξύ της Εταιρίας και των Συνδικαιούχων. 42. Πράξεις και παραλείψεις οποιουδήποτε Συνδικαιούχου στο πλαίσιο της παρούσας θεωρούνται από κοινού διενεργηθείσες πράξεις και κοινές παραλείψεις εκ µέρους όλων των Συνδικαιούχων και είναι δεσµευτικές έναντι αυτών, της Εταιρίας δυναµένης να τις αντιτάξει έγκυρα έναντι οποιουδήποτε και όλων των Συνδικαιούχων. Ειδικότερα και ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά: 5/8

6 (α) Οδηγίες, εντολές και οποιεσδήποτε υποδείξεις προς την Εταιρία, δηλώσεις συναίνεσης, έγκρισης, εξουσιοδότησης ή οποιεσδήποτε άλλες δηλώσεις βούλησης που δίνονται ή γίνονται από οποιονδήποτε από τους Συνδικαιούχους µε χρήση των Υπηρεσιών, θεωρείται αµάχητα ότι δόθηκαν ή έγιναν από όλους τους Συνδικαιούχους από κοινού, (β) Τα αποτελέσµατα τυχόν καταγγελίας της παρούσας από οποιονδήποτε Συνδικαιούχο, και βεβαίως η λύση αυτής, επέρχονται έναντι όλων των Συνδικαιούχων, (γ) Καθένας από τους Συνδικαιούχους ευθύνεται για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα ή από την εκτέλεσή της αλληλεγγύως, εις ολόκληρο και αδιαιρέτως µε τους υπόλοιπους Συνδικαιούχους. ΧΙΙ. ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 43. Η παρούσα σύµβαση στο σύνολό της είναι προϊόν ελεύθερης βούλησης των συµβαλλοµένων µερών, τα οποία αναγνωρίζουν ως εύλογο και δίκαιο το περιεχόµενό της και για το λόγο αυτό παραιτούνται αµοιβαία κάθε τυχόν δικαιώµατός τους για προσβολή ή διάρρηξή της για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, δηλώνουν δε ρητά ότι πριν συµβληθούν έχουν υπολογίσει τον κίνδυνο της απρόοπτης µεταβολής των συνθηκών και συνεπώς παραιτούνται των δικαιωµάτων τους από το άρθρο 388 ΑΚ. 44. Η µερική ή ολική ακυρότητα ενός ή περισσότερων όρων της παρούσας δε θίγει το κύρος των υπόλοιπων όρων της καθώς και της παρούσας σύµβασης εν γένει. 45. Η µη άσκηση ή η καθυστέρηση στην άσκηση οποιουδήποτε νόµιµου ή συµβατικού δικαιώµατος της Εταιρίας δεν συνιστά και δεν µπορεί να ερµηνευθεί ως παραίτησή της από το σχετικό δικαίωµα. 46. Κάθε συναλλακτική σχέση της Εταιρίας µε τον Πελάτη που απορρέει από την παρούσα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. Τόπος εκπλήρωσης θεωρείται ο τόπος της έδρας της Εταιρίας. Αρµόδια δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφωνίας, απαίτησης ή αντίφασης µεταξύ της Εταιρίας και των Συνδικαιούχων από την παρούσα ή σχετικά µε αυτήν και την εκτέλεσή της, καθώς και από την παράβαση των όρων της, την ερµηνεία, καταγγελία ή ακυροτητά της, θα επιλύεται από τα καθ ύλην αρµόδια δικαστήρια της πόλης των Αθηνών. Η Εταιρία έχει τη διακριτική ευχέρεια για την άσκηση των αξιώσεών της κατά των Συνδικαιούχων να επιλέξει τα δικαστήρια της γενικής δωσιδικίας οποιουδήποτε από αυτούς. Υπογραφές Συνδικαιούχων: Θεώρηση γνησίου υπογραφής Θεώρηση γνησίου υπογραφής Θεώρηση γνησίου υπογραφής Θεώρηση γνησίου υπογραφής Θεώρηση γνησίου υπογραφής Για την Εταιρία: 6/8

7 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ () : 2. () : 3. () : 4. () : 5. () : 7/8

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τα κατωτέρω αναφερόµενα φυσικά πρόσωπα (στο εξής «Συνδικαιούχοι»), αιτούνται από κοινού, δίδουν εντολή και εξουσιοδοτούν την «NBG SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (στο εξής «Εταιρία») να χορηγήσει στον κάτωθι αναφερόµενο Συνδικαιούχο τον προβλεπόµενο στον όρο 11 της Πρόσθετης Πράξης αρχικό Κωδικό Συνδροµητή (username) και τον αρχικό Κωδικό Πρόσβασης (password). ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ ΟΙ ΚΩ ΙΚΟΙ: () Κωδικός Πελάτη: Οι Συνδικαιούχοι δηλώνουν ότι γνωρίζουν και αποδέχονται ότι: (α) Η κατοχή των Κωδικών Συνδροµητή και Πρόσβασης από τον παραπάνω Συνδικαιούχο παρέχει σε αυτόν τη δυνατότητα να διαβιβάζει στην Εταιρία ηλεκτρονικές εντολές για τη διενέργεια συναλλαγών στο όνοµα των Συνδικαιούχων, µε την επιφύλαξη του δικαιώµατός του καθώς και των λοιπών Συνδικαιούχων να διαβιβάζουν εντολές σύµφωνα µε την Κύρια Σύµβαση. (β) Οι νόµιµες και συµβατικές υποχρεώσεις πληροφόρησης και ενηµέρωσης των Συνδικαιούχων θα εκπληρώνονται από την Εταιρία µε την αποστολή των στοιχείων που εκάστοτε αφορά η ενηµέρωση ή πληροφόρηση στην ανωτέρω δηλωθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση του Συνδικαιούχου που εξουσιοδοτείται να παραλάβει τους Κωδικούς. Οι Συνδικαιούχοι αναγνωρίζουν κάθε µία και όλες τις εντολές που ήθελε διαβιβάσει οποιοσδήποτε Συνδικαιούχος µε χρήση των Κωδικών των Συνδικαιούχων, καθώς και τις συνεπεία αυτών εκτελεσθησόµενες συναλλαγές ως απόλυτα έγκυρες και δεσµευτικές έναντι ενός εκάστου και όλων των Συνδικαιούχων. Αθήνα,... Υπογραφές Συνδικαιούχων: Θεώρηση γνησίου υπογραφής Θεώρηση γνησίου υπογραφής Θεώρηση γνησίου υπογραφής Θεώρηση γνησίου υπογραφής Θεώρηση γνησίου υπογραφής 8/8

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) Στην Αθήνα σήµερα την µεταξύ : α) της εν Αθήναις εδρευούσης Ανωνύµου Εταιρείας υπό την επωνυµία «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» που εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Προς την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυµη Εταιρεία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ/ΠΕΛΑΤΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Προς την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυµη Εταιρεία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ/ΠΕΛΑΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (σύµφωνα µε τον Ν. 2472/1997 και µε την υπ αριθµ. 1/1999 Κανονιστική Πράξη της Αρχής Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα) Η Τράπεζα EFG Eurobank

Διαβάστε περισσότερα

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... @ 2155555900............ (SIM) SIM microsim n nosim 1....... 2....... 3................ 1 2 3 :... :... :... :... : : : :... :... ( & ) 1 2 3... : : :.:..:...... : :...:......... :... :... SMS (d ). :....:...:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλείστε να καταθέτετε την αίτηση συμπληρωμένη μαζί με το ένδικο βοήθημα / μέσο στη Γραμματεία της Ολομελείας ή του αρμοδίου Τμήματος προς την οποία απευθύνεστε ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΚΔΟΣΗ: 3/2.8.2012 Υπ αριθµ. 4377/2.8.2012 Πράξη Καταθέσεως Εγγράφου της Συµßολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Νικ. Μαυρουδή 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Οι όροι της παρούσας Σύµβασης-Πλαίσιο διέπουν την παροχή από την Τράπεζα υπηρεσιών πληρωµών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εναρµόνιση µε τις διατάξεις του Ν. 3862/2010 περί «προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία µε την επωνυµία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» παρέχει στους συνδροµητές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND A.E.B.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DOMAIN NAME

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DOMAIN NAME Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακή Α.Ε. Λ. Αλεξάνδρας 128, 114 71 Αθήνα ΑΦΜ: 998646157, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Γ.Ε.ΜΗ.: 7339101000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62321/01ΑΤ/Β/07/037 www.cyta.gr Μπορείτε να στείλετε τη συμπληρωμένη αίτησή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κωδικός Πωλητή hellas online ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ hol business double-play Διακριτικός Τίτλος Επιχείρησης Εδρα Δραστηριότητα Επωνυµία ΑΦΜ ΔΟΥ Οδός Αριθµός Δήµος Νοµός Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα Τηλ. 210-7720000 Fax. 210-7720001 www.nbgsecurities.com Η NBG SECURITIES ΑΕΠΕΥ εποπτεύεται από

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Συµπληρώστε υποχρεωτικά ένα από τα παρακάτω: ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ Επώνυµο/Επωνυµία- ιακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

Β 748/21-06-2006). OFFICE

Β 748/21-06-2006). OFFICE ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΖΩΝΗΣ VODAFONE HOME / OFFICE 1. Έχοντας υπ όψη τη Νοµοθεσία περί Τηλεπικοινωνιών. 2. Έχοντας υπ όψη το Ν. 2251/94 περί Προστασίας Καταναλωτή, όπως ισχύει. 3. Έχοντας υπ όψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της εταιρίας µε την επωνυµία «ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στο Μαρούσι, Κηφισίας αρ. 24Β, έχει ΑρΜΑΕ 45090/06/Β/00/4, ΑΦΜ 09936013, αρµόδια.ο.υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ Πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα 24/1 Mbps και 1 κανάλι φωνής WIND Business e-mail & web hosting (Εκεί θα λάβετε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

hellas online / / X ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών VISA 1 από 5

hellas online / / X ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών VISA 1 από 5 ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών hellas online 6 9 2 X 2 6 9 VISA X 1 από 5 / / X ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ HELLAS ONLINE Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (σύμφωνα με το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, και τις σχετικές αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) H «HELLENIC POST CREDIT ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS SAT Ανώνυμη εταιρεία Υπηρεσίες Δορυφορικών Συστημάτων & Επικοινωνιών Μέγαρο ΟΤΕ Κηφισίας 99- Μαρούσι Τ.Κ 15124

HELLAS SAT Ανώνυμη εταιρεία Υπηρεσίες Δορυφορικών Συστημάτων & Επικοινωνιών Μέγαρο ΟΤΕ Κηφισίας 99- Μαρούσι Τ.Κ 15124 HELLAS SAT Ανώνυμη εταιρεία Υπηρεσίες Δορυφορικών Συστημάτων & Επικοινωνιών Μέγαρο ΟΤΕ Κηφισίας 99- Μαρούσι Τ.Κ 15124 Τηλ: +30210 6100600-3 Fax: +30210 6111545 http://www.hellas-sat.net Α.Φ.Μ: 999844621

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE 1. Εισαγωγή Η «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449

Διαβάστε περισσότερα

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 16 s, A, 1/2 CYTA. 4 11 3471, 2/2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID) ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Τον Απρίλιο του 2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε την οδηγία 2004/39/ΕΚ (MiFID) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Συναλλαγών για ιδιώτες

Γενικοί Όροι Συναλλαγών για ιδιώτες Γενικοί Όροι Συναλλαγών για ιδιώτες Copyright. HSBC Bank plc 09//2014. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Κανένα μέρος του παρόντος κειμένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα, από

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερά +300 κινητά. Tέλος αποσύνδεσης για τους πρώτους µήνες σύνδεσης, βάσει τιµοκαταλόγου www.hol.gr **διατίθενται µόνο στην υπηρεσία double play

Σταθερά +300 κινητά. Tέλος αποσύνδεσης για τους πρώτους µήνες σύνδεσης, βάσει τιµοκαταλόγου www.hol.gr **διατίθενται µόνο στην υπηρεσία double play ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Κωδικός Συνεργάτη ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Όνοµα Πατρώνυµο Επάγγελµα / Δραστηριότητα Αρ. Τηλ. επικοινωνίας 2 Κινητό* 6 9 Επώνυµο ΑΔΤ ΑΦΜ* Διαβατήριο E-mail επικοινωνίας ΔΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ WIND Business e-mail & web hosting (Εκεί θα λάβετε τις οδηγίες ενεργοποίησης των υπηρεσιών e-mail) All in 1 Unlimited (Απεριόριστες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙ ΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙ ΑΣ Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙ ΑΣ Στην Αθήνα σήµερα µεταξύ της Ι.Χ ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ µε αριθµ. Μητρώου 35943/06/B/96/17 και έδρα Σοφοκλέους 5

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις («Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις ιαφηµιστικής Παραγγελίας»), εφαρµόζονται σε κάθε Εντολή Ανάθεσης ιαφηµιστικής

Διαβάστε περισσότερα

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3Play Στην παρούσα περιγράφονται οι πρόσθετοι όροι που ισχύουν για τις συνδυαστικές υπηρεσίες Nova 3Play. Η παρούσα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των κατ ιδίαν Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Σύνδεσης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ. Επώνυµο/Επωνυµία- ιακριτικός Τίτλος: Ηµερ. Γέννησης: Όνοµα:

Αίτηση Σύνδεσης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ. Επώνυµο/Επωνυµία- ιακριτικός Τίτλος: Ηµερ. Γέννησης: Όνοµα: Αίτηση Σύνδεσης Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ Επώνυµο/Επωνυµία- ιακριτικός Τίτλος: Ηµερ. Γέννησης: Όνοµα: Φύλο: Άνδρας Γυναίκα Επάγγελµα / ραστηριότητα: Περιοχή: Πόλη: Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ (στο εξής, χάριν συντοµίας, «η Εταιρεία»), µε τα εξής στοιχεία : Ε ΡΑ : ΑΘΗΝΑ ιεύθυνση : Πανεπιστηµίου 39, Τ.Κ. 105 64 Α.Φ.Μ Αρ.Μ.Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα