Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α"

Transcript

1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Το Ετήσιο Δελτίο έχει συνταχθεί με σκοπό την παροχή τακτικής και επαρκούς πληροφόρησης στο επενδυτικό κοινό, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 16 της από Απόφασης 5/204 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε με την 7/372 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ημερομηνία Ετήσιου Δελτίου Οκτώβριος 2006

2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελ. 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «JUMBO» Εισαγωγή Οργανόγραμμα Διοίκηση Μετοχική Σύνθεση Ιστορικό και Ανάπτυξη της Εταιρείας και του Ομίλου Επενδύσεις Τρέχουσες επενδύσεις Επενδύσεις σε ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες Ασφαλιστικές Καλύψεις Πληροφορίες για τις προοπτικές της Εταιρείας ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Κύριες Δραστηριότητες της Εταιρείας & του Ομίλου Δίκτυο Πωλήσεων Πελάτες Προμηθευτές Σημαντικές Συμβάσεις Σύμβαση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης επί παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας Σύμβαση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Ελικοπτέρου Συμβάσεις Δανείων Δικαστικές και Διαιτητικές Διαδικασίες ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΩΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΗ ΒΑΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2005/2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Π Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Ισολογισμοί Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Ομίλου Εταιρείας Κατάσταση Ταμειακών Ροών Σημειώσεις στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ης Ιουνίου Περιεχόμενα σημειώσεων στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 1. Περιγραφή επιχείρησης 35 1

3 2. Βάση προετοιμασίας και σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων Βάση προετοιμασίας των Οικονομικών Καταστάσεων Καταστατικές οικονομικές καταστάσεις Πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και των Διερμηνειών Νέα λογιστικά πρότυπα και ερμηνείες της ΔΕΕΧΠ Πληροφόρηση κατά τομέα Κύριες λογιστικές αρχές Δομή του Ομίλου Βάση ενοποίησης Νόμισμα λειτουργίας, παρουσίασης και μετατροπή ξένων νομισμάτων Ενσώματες ακινητοποιήσεις Μειώσεις της αξίας περιουσιακών στοιχείων Χρηματοοικονομικά μέσα Αποθέματα Εμπορικές απαιτήσεις Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων Μετοχικό κεφάλαιο Δανειακές υποχρεώσεις Μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενοι φόροι Παροχές προς το προσωπικό Προβλέψεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις/απαιτήσεις Μισθώσεις Αναγνώριση εσόδων και εξόδων Διανομή μερισμάτων Διαχείριση κινδύνων Παράγοντες που σχετίζονται με το μακροοικονομικό περιβάλλον Κίνδυνοι που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της Εταιρείας Κίνδυνοι που σχετίζονται με την τιμή της μετοχής Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα Αποτελέσματα επιχειρηματικών τομέων την 30 η Ιουνίου 2006 και Κατανομή Ενεργητικού και Υποχρεώσεων ανά επιχειρηματικό τομέα 30 Ιουνίου και Πληροφοριακά στοιχεία πωλήσεων ανά γεωγραφικό τομέα 30 Ιουνίου 2006 και Ανάλυση περιουσιακών στοιχείων ανά γεωγραφικό τομέα 30 Ιουνίου 2006 και Κόστος πωληθέντων Έξοδα διάθεσης / διοίκησης Λοιπά έσοδα και λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης Χρηματοοικονομικά έσοδα / έξοδα Φόρος εισοδήματος Κέρδη ανά μετοχή Ενσώματες ακινητοποιήσεις Επενδύσεις σε ακίνητα (εκμισθώσεις ακινήτων) Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Αποθέματα Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις Λοιπές απαιτήσεις Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Ίδια Κεφάλαια. 62 2

4 22.1 Μετοχικό κεφάλαιο Λοιπά αποθεματικά Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Δανειακές υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμα δάνεια Χρηματοδοτικές μισθώσεις Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις/μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την επόμενη χρήση Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Προβλέψεις Προμηθευτές και οι λοιπές υποχρεώσεις Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Ανάλυση προσαρμογών μετάβασης και πρώτης εφαρμογής των ΔΠΧΠ Επίδραση προσαρμογών μετάβασης στα ίδια κεφάλαια Επίδραση προσαρμογών μετάβασης στα αποτελέσματα Δεσμεύσεις Ενδεχόμενες απαιτήσεις υποχρεώσεις Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Πρόταση διανομής χρήσης Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005/2006 ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005/2006 ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ «JUMBO Α.Ε.Ε.» ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΩΣ , ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Ν. 3016/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ Ν.3401/ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Πίνακας αντιστοιχίας παραπομπών του άρθρου 10 του Ν.3401/ Υπόχρεα πρόσωπα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

5 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «JUMBO» 1.1 Εισαγωγή Η Εταιρεία με την επωνυμία «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» είναι μια Ανώνυμη Εταιρεία, που ιδρύθηκε βάσει των νόμων της Ελληνικής Δημοκρατίας. Αναφορές στην «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ή «JUMBO A.E.E.» περιλαμβάνουν, εκτός αν τα περιεχόμενα υποδεικνύουν το αντίθετο, τον Όμιλο «JUMBO» και τις πλήρως ενοποιούμενες θυγατρικές του. Ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας είναι «JUMBO», είναι κατοχυρωμένος τόσο στο καταστατικό της, όσο και στο τμήμα σημάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης ως ομώνυμο σήμα προϊόντων και υπηρεσιών «JUMBO» με αριθμό με διάρκεια προστασίας κατόπιν παρατάσεως μέχρι 5/6/2015. Η Εταιρεία ιδρύθηκε το έτος 1986 (ΦΕΚ 3234/ ) με αρχική διάρκεια τριάντα χρόνια (30). Με απόφαση της από Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την αρ. Κ2-6817/ απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, η διάρκεια της Εταιρείας παρατάθηκε σε εβδομήντα χρόνια (70) από την καταχώρησή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Η αρχική καταστατική έδρα της Εταιρείας ήταν στο δήμο Γλυφάδας, στην οδό Αγγέλου Μεταξά αριθμός 11. Με την ίδια ως άνω απόφαση της από Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία εγκρίθηκε με την αρ. Κ2-6817/ απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, η έδρα της Εταιρείας μεταφέρθηκε στο δήμο Μοσχάτου Αττικής και συγκεκριμένα στην οδό Κύπρου 9 και Υδρας Τ.Κ , όπου στεγάζονται και τα κεντρικά γραφεία αυτής. Η Eταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών και Πίστεως, με Αρ. Μ.Α.Ε. 7650/06/Β/86/04. Η δραστηριότητα της Εταιρείας διέπεται από τον Κ.Ν.2190/1920. Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η λιανική πώληση παιχνιδιών, βρεφικών ειδών, εποχιακών ειδών, ειδών διακόσμησης και ειδών βιβλιοχαρτοπωλείου και εμπίπτει σύμφωνα με το δελτίο ΣΤΑΚΟΔ 03 της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.) στον κλάδο «Λοιπό λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα» μ.α.κ. (κατηγορία ΣΤΑΚΟΔ 525.9). Μικρό τμήμα των δραστηριοτήτων της αποτελεί και η χονδρική εμπορεία παιχνιδιών και συναφών ειδών σε τρίτους. Η Εταιρεία από 19/7/1997 αποτελεί εισηγμένη εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Από τον Απρίλιο του 2005 συμμετέχει στο δείκτη MID 40. Με βάση τις διατάξεις του νέου Κανονισμού του Χ.Α., η Εταιρεία πληροί το κριτήριο για να εισαχθεί στην κατηγορία «μεγάλης κεφαλαιοποίησης» και σύμφωνα με το άρθρο 339 αυτού, από 28/11/2005 (ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του), οι μετοχές της Εταιρείας εντάσσονται στην κατηγορία αυτή. Επίσης, το Χ.Α., σε εφαρμογή της από 24/11/2005 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του, περί υιοθέτησης του μοντέλου κλαδικής κατάταξης FTSE Dow Jones Industry Classification Benchmark (ICB), από 2/1/2006 κατέταξε την Εταιρεία στον κλάδο Οικονομικής Δραστηριότητας Παιχνίδια (Toys), ο οποίος περιλαμβάνει μόνο την εταιρεία JUMBO. Μέσα στα 20 χρόνια λειτουργίας της, η Εταιρεία εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις λιανικής πώλησης. Σήμερα ο Όμιλος διαθέτει 39 καταστήματα στην ελληνική επικράτεια και 3 στην Κύπρο. Κατά την 30η Ιουνίου 2006 ο Όμιλος απασχολούσε άτομα, εκ των οποίων μόνιμο προσωπικό και 66 έκτακτο προσωπικό, ο δε μέσος όρος του προσωπικού για την περίοδο του 12μήνου 2006 κυμάνθηκε στα άτομα (1.618 μόνιμο προσωπικό και 315 άτομα έκτακτο προσωπικό). 4

6 1.2 Οργανόγραμμα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΜΗ ΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΜΗ ΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ LOGISTICS ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓ ΡΑΦΗΣΗΣ ΤΜΗ ΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΝ ΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ MERCHANDISING ΥΠΕ ΥΘΥΝΟΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ MARKETING ΤΜΗΜΑ ΧΟΝ ΔΡΙΚΗΣ ΥΠΕ ΥΘΥΝOI ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ FRONT OFFICE 5

7 1.3 Διοίκηση Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξελέγη από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 7ης Δεκεμβρίου 2005 και η θητεία του ορίσθηκε διετής λήγουσα στις 7/12/2007. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι η ακόλουθη: Διοικητικό Συμβούλιο Ονοματεπώνυμο Θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο Ιδιότητα Α. Τέσσερα (4) Εκτελεστικά Μέλη Ευάγγελος-Απόστολος Βακάκης του Γεωργίου Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος Επιχειρηματίας Ιωάννης Οικονόμου του Χρήστου Αντιπρόεδρος Εκτελεστικό Μέλος Δικηγόρος Ευάγγελος Παπαευαγγέλου του Δημητρίου Αναπληρωτής-Αντιπρόεδρος Εκτελεστικό Μέλος Επιχειρηματίας Καλλιόπη Βερναδάκη του Εμμανουήλ Εντεταλμένη Σύμβουλος Ιδιωτική Εκτελεστικό Μέλος Υπάλληλος Β. Τρία (3) Μη Εκτελεστικά Μέλη από τα οποία τα δύο (2) Ανεξάρτητα Κάβουρα Παρασκευή του Γεωργίου Μέλος Μη Εκτελεστικό Δικηγόρος Κατσαρός Γεώργιος του Σπυρίδωνα Ανεξάρτητο Μέλος Μη Εκτελεστικό Οικονομολόγος Σκαλαίος Δημήτριος του Ηλία Ανεξάρτητο Μέλος Μη Εκτελεστικό Ιδιωτ.Υπάλληλος Σύμφωνα με την από 7/12/2005 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές της ως και για όλα ανεξαρτήτως τα ζητήματα, τα οποία υπάγονται στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του καταστατικού αυτού και του Νόμου, με μόνη την υπογραφή των κάτω από την εταιρική επωνυμία ενός (1) εκ των εξής δύο (2) προσώπων: Του Ευάγγελου-Αποστόλου Βακάκη, Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου Της Καλλιόπης Βερναδάκη, Μέλους Δ.Σ & Εντεταλμένης Συμβούλου Επιπλέον, ειδική εξουσία εκπροσώπησης της Εταιρείας έχει χορηγηθεί, κατά τα λεπτομερώς οριζόμενα στην από 7/12/2005 ιδία απόφαση του Δ.Σ της Εταιρείας, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σε υπαλλήλους αυτής (ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ 13282/ ). 1.4 Μετοχική Σύνθεση Η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας σύμφωνα με το μετοχολόγιο της , ήταν η ακόλουθη: Mέτοχοι Αρ. Μετοχών Ποσοστό Δικ/τα ψήφου Ποσοστό ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΕΕΕ ,68 % -* -* FIDELITY SMALL CAP STOCK FUND ,04 % ,04 % G22-HG22 SMALLCAP WORLD FUND INC ,50 % ,50 % Παπαευαγγέλου Ευάγγελος του Δημητρίου ,12 % ,12 % BANQUE GENERALE DU Luxembourg SUB A/C OPCVM ,71 % ,71 % ΑΚ ΔΗΛΟΣ ΜΠΛΟΥ ΤΣΙΠΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ ,62 % ,62 % FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND ,18 % ,18 % Βακάκης Ευάγγελος - Απόστολος ,43% ,12% ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ,72% ,72% Σύνολο ,00 % ,00% Όπως δεικνύεται από τον ανωτέρω πίνακα, οι μετοχές της Εταιρείας παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά. Από τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτει ότι ουδείς από τους λοιπούς μετόχους κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο από 3%. 6

8 Για τις εταιρείες που συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αναφέρονται τα εξής: (*) H ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι ελληνική Ανώνυμη εταιρεία και δεν έχει άλλη συναφή επιχειρηματική δραστηριότητα, πλην της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας. Επισημαίνεται όμως ότι: Όπως έχει γνωστοποιηθεί στις αρμόδιες αρχές από το παρελθόν, ο κύριος μέτοχος της εταιρείας «ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ Α.Ε.Ε.Ε.», με ποσοστό συμμετοχής 99,994% στο μετοχικό κεφάλαιο αυτής, είναι η αλλοδαπή εταιρεία «TANOCERIAN MARITIME S.A.», η οποία είναι συμφερόντων του κ. Ευάγγελου-Απόστολου Βακάκη. Κατά συνέπεια η «ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», θεωρείται ελεγχόμενη επιχείρηση από τον κ. Βακάκη και τα δικαιώματα ψήφου αυτής εξομοιώνονται προς τα δικαιώματα του Ευάγγελου-Απόστολου Βακάκη. Οι υπόλοιπες εταιρείες που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα είναι εταιρείες Αμοιβαίων Κεφαλαίων. 1.5 Ιστορικό και Ανάπτυξη της Εταιρείας και του Ομίλου Μέσα στα 20 χρόνια λειτουργίας της, η Εταιρεία εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις λιανικής πώλησης. Σήμερα ο Όμιλος διαθέτει 39 καταστήματα στην ελληνική επικράτεια και 3 στην Κύπρο. Οι κυριότεροι σταθμοί στην εξέλιξη της Εταιρείας ανά οικονομικές χρήσεις, είναι οι εξής : 1986/1988 Ίδρυση της Εταιρείας με αντικείμενο την πώληση παιχνιδιών (11/86). * Το πρώτο (μισθωμένο) κατάστημα στην Γλυφάδα. 1988/1992 * Τρία (3) μισθωμένα καταστήματα, στο Ψυχικό, στο Χολαργό και στον Πειραιά. 1994/1995 * Εξαγορά πλειοψηφίας των μετοχών της Εταιρείας από τον κ. Βακάκη και απορρόφηση από την Εταιρεία τριών συναφών εταιρειών (Μαμούθ Α.Ε., Πάνθηρ Α.Ε.Ε.Ε., Πρίμο Α.Ε.Β.Ε.), με ενσωμάτωση στο δίκτυο λιανικής τριών καταστημάτων. Ενσωμάτωση της χονδρικής (Πρίμο Α.Ε.Β.Ε.) (9/94). * Τρία (3) μισθωμένα καταστήματα, το πέμπτο στον Ταύρο, το έκτο στην Ν.Ερυθραία και το έβδομο στο Παγκράτι. 1995/1996 * Η πρώτη κεντρική αποθήκη τ.μ. στη Νίκαια και το όγδοο (μισθωμένο) κατάστημα στη Νίκαια. 1996/1997 Εισαγωγή στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α.Α. (688,5 εκατ. δρχ.) (6/97). * Επέκταση του δικτύου καταστημάτων με ένα ιδιόκτητο στη Βάρη και ένα μισθωμένο στην Πυλαία Θεσσαλονίκης 1997/1998 * Δύο νέα μισθωμένα καταστήματα, το ενδέκατο στην Πάτρα, το δωδέκατο στον Σείριο και η δεύτερη (μισθωμένη) αποθήκη στα Οινόφυτα επιφανείας τ.μ. 1998/1999 * Δύο (2) ακόμα καταστήματα, το δέκατο τρίτο (μισθωμένο) στον Κολωνό και το δέκατο τέταρτο (ιδιόκτητο) στο Ηράκλειο Κρήτης. * Ολοκλήρωση της αύξησης του Μετοχ. Κεφ. της Εταιρείας με έκδοση νέων κοινών ανωνύμων μετοχών. Έσοδα έκδοσης (δρχ. 1,2 δις) (10/98). * Εξαγορά ομοειδούς κυπριακής επιχείρησης με την επωνυμία «Jumbo Trading Ltd» πρώην «Jumbo Investments Ltd» (10/98). * Σύναψη κοινοπρακτικού δανείου σε EURO μέσω της τράπεζας Societe Generale Λονδίνου και άλλων τραπεζών, (δρχ. 5 δις) (2/99). * Δωρεάν μετοχές 2/10 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και έκδοση νέων μετοχών (4/99). 7

9 * Αγορά οικοπέδου και κτισμάτων στο Ηράκλειο Κρήτης, αγορά του μισθωμένου καταστήματος στο Παγκράτι τ.μ. και αγορά εκτάσεως 35 στρεμμάτων με τ.μ. κτίσματα στη Ν. Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. 1999/2000 * Η τρίτη μισθωμένη αποθήκη στα Καμίνια Πειραιά τ.μ. και τρία (3) μισθωμένα καταστήματα, το δέκατο πέμπτο στην Καλαμάτα, το δέκατο έκτο στην Παιανία και το δέκατο έβδομο στα Καμίνια Πειραιά. * Αγορά ποσοστού 22% οικοπέδου τ.μ. στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης, από κοινού με την εταιρεία ΕΡΜΗΣ Α.Ε. ποσοστό 28% και την εταιρεία ΓΕΚΑ Α.Ε. ποσοστό 50%. * Oνομαστικοποίηση μετοχών. * Split 1/1 με έκδοση νέων μετοχών. * Ολοκλήρωση Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου 2/10 μετοχές προς δρχ. η μία με έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών. Έσοδα έκδοσης (5,2 δις. δρχ.) * Αλλαγή επωνυμίας της Εταιρείας από «Μπέϊμπυ Λαντ Παιχνίδια Α.Ε.» σε «JUMBO Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «Jumbo». * Αύξηση Μ.Κ. με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών α) αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δρχ.100 σε δρχ. 200 και β) έκδοση νέων δωρεάν μετοχών σε αναλογία 1/ /2001 * Καταστροφική πυρκαγιά από άγνωστη αιτία στις αποθήκες και στα κεντρικά γραφεία διοίκησης της Εταιρείας στο Αιγάλεω Αττικής επί της Λεωφ. Θηβών, αρ Πλήρης ασφαλιστική κάλυψη της Εταιρείας. * Προσωρινή στέγαση, των κεντρικών γραφείων διοίκησης: α) στην Κηφισίας αρ. 90 (07-11/2000) β) στην Άνοιξη Αττικής ( ). * Αγορά ακινήτου τ.μ. στην Άνοιξη Αττικής, αγορά οικοπέδου τ.μ. και επ αυτού ακινήτων τ.μ. για χρήση ιδιόκτητων αποθηκευτικών χώρων στον Αυλώνα Αττικής, αγορά έκτασης επιφανείας τ.μ. περίπου, στα Οινόφυτα Βοιωτίας για ανέγερση των κεντρικών αποθηκευτικών χώρων της Εταιρείας. * Δύο (2) νέα καταστήματα, το δέκατο όγδοο (μισθωμένο) στα Βριλήσσια Αττικής και το δέκατο ένατο(ιδιόκτητο) στη Ν. Ευκαρπία Θεσ/νίκης. * Έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (Μ.Ο.Δ.), τετραετούς διάρκειας, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ παλαιών μετοχών. Εκδόθηκαν ομολογίες, ονομαστικής αξίας δρχ και τιμή διάθεσης δρχ δρχ Ανάδοχος Τράπεζα Societe Generale (10/00). * Σύνταξη εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της Εταιρείας (1/01). 2001/2002 * Στέγαση των κεντρικών γραφείων διοίκησης και λοιπών υπηρεσιών στο διατηρητέο ακίνητο στο Μοσχάτο Αττικής, τ.μ. * Διεύρυνση του δικτύου πώλησης με τη λειτουργία τεσσάρων υπερκαταστημάτων, τού εικοστού ( ιδιόκτητου) στην Άνοιξη Αττικής, του εικοστού πρώτου ( ιδιόκτητου) στο Λιμάνι Θεσ/νίκης, του εικοστού δεύτερου (μισθωμένου) στο Αγρίνιο και του εικοστού τρίτου στη Λάρισα. * Λειτουργία των κεντρικών αποθηκών στεγασμένης επιφάνειας τ.μ. περίπου και κατασκευή συμπληρωματικού αποθηκευτικού χώρου τ.μ. περίπου, στα Οινόφυτα Βοιωτίας. * Αγορά (8) νέων οριζ. ιδιοκτησιών 654 τ.μ. στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης, αγορά αγροτεμαχίου, στη Γιάννουλη Λάρισας, τ.μ., αγορά οικοπέδου τ.μ και κτισμάτων τ.μ. στη Ρόδο, αγορά στα Ιωάννινα δύο (2) οριζόντιων ιδιοκτησιών τ.μ. επί οικοπέδου τ.μ. και αγορά οικοπέδων τ.μ., στο Αμυγδαλεώνα Καβάλας για ανέγερση κτιριακών εγκ/σεων τ.μ * Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με την εταιρεία «Sprider ΑΕ» και εκμίσθωσης χώρων ιδιοκτησίας της Εταιρείας στη Ν. Ευκαρπία. * Αύξηση του Μ.Κ. κατά και μετατροπή αυτού σε ευρώ, με αύξηση της Ο.Α. των μετοχών από 0,58694 σε 0,80. Το συνολικό Μ.Κ. ανήλθε σε ποσό διαιρούμενο σε μετοχές ονομαστικής αξίας 0,80 έκαστη. * Κατακυρώθηκε στην Εταιρεία, μετά από διαγωνισμό ως πλειοδότρια, το δικαίωμα 8

10 αποκλειστικής παραγωγής και εμπορίας της μασκότ κατηγορίας «παιχνίδι» για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας * Σύναψη και υπογραφή σύμβασης Κοινοπρακτικού Δανείου, ύψους με την Τράπεζα ΒΝΡ Paribas. 2002/2003 * Τρία (3) νέα καταστήματα,το εικοστό τέταρτο (ιδιόκτητο) στα Ιωάννινα, το εικοστό πέμπτο (ιδιόκτητο) στην Καβάλα και το εικοστό έκτο (ιδιόκτητο) στη Ρόδο. * Νέα συμπληρωματική αποθήκη στα Οινόφυτα τ.μ. που μαζί με τις άλλες 2, η στεγασμένη επιφάνεια αυτών φτάνει τα τ.μ.. * Αγορά οικοπέδου τ.μ.στα Χανιά. Ανάθεση σε κατασκευαστική εταιρεία της ανέγερσης κτιριακών εγκαταστάσεων τ.μ. * Σύναψη συμφωνητικού μίσθωσης ακινήτου στη Χαλκίδα τ.μ. για νέο κατάστημα. * Άσκηση των δικαιωμάτων που της παρείχε η αύξηση του Μ.Κ. της θυγατρικής, στα πλαίσια της από 14/11/2002 Α Επαναληπτικής ΓΣ. 2003/2004 * Aγορά του ακινήτου που στεγάζεται το κατάστημα στη Νίκαια (οικ ,07 τ.μ., κτιρ ,24 τ.μ.), αγορά στην Καρδίτσα τριών αγρών συνολικής επιφάνειας τ.μ. και ανάθεση σε κατασκευαστική εταιρεία της ανέγερσης βιοτεχνικού κτιρίου τ.μ. περίπου. * Διεύρυνση του δικτύου πώλησης με πέντε (5) νέα υπερκαταστήματα εκ των οποίων το ένα ιδιόκτητο, όπως, το εικοστό έκτο στη Χαλκίδα τ.μ,το εικοστό έβδομο (ιδιόκτητο) στα Χανιά επιφανείας τ.μ., το εικοστό όγδοο στο Μαρούσι τ.μ,. το εικοστό ένατο στο Ίλιον τ.μ. και το τριακοστό στην Αγία Παρασκευή Αττικής επιφανείας τ.μ. * Μεταστέγαση αποθηκών Καμινίων στον Αυλώνα και τέλος λειτουργίας του συστεγασμένου καταστήματος. * Σύναψη Σύμβασης αγοραπωλησίας ακινήτων και Χρηματοδοτικής Μίσθωσης με την Τράπεζα ΒΝΡ για ένα οικόπεδο ,19 τ.μ. με τα επ αυτού κτίσματα 8.971,93 τ.μ. στο οποίο στεγάζεται το κατ/μα της Πυλαίας στη Θεσ/νίκη. Η διάρκεια της σύμβασης είναι δέκα (10) έτη. * Σύναψη ιδιωτ. Συμφ. μίσθωσης ακινήτου στη Αλεξανδρούπολη επιφανείας τ.μ * Παράταση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (ΜΟΔ) για 4 χρόνια και τροποποίηση των όρων του ( απόφαση της από ΓΣ των μετόχων της εταιρείας και της από απόφασης της ΓΣ των Ομολογιούχων). * Παράταση, τροποποίηση και αναδιατύπωση των όρων της από Σύμβασης Κοινοπρακτικού Δανείου ποσού 60 εκατ. για 5 χρόνια (αποφάσεις ΔΣ & ). * Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού 45 εκατ. Διοργανωτές αυτού η «EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και «BNP Paribas» και τον ρόλο του Πληρεξουσίου Καταβολών και του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων ανέλαβε η Τράπεζα «EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.»(απόφαση της από ΓΣ των μετόχων της εταιρείας σε συνδυασμό με την από απόφαση του ΔΣ της εταιρείας). * Σύναψη ιδιωτ. Συμφ. μίσθωσης ακινήτου στη Ν. Ιωνία επιφ τ.μ 2003/2004 * Σύναψη συμφωνίας συνεργασίας για τη χρήση αποθηκευτικού χώρου στα Οινόφυτα Βοιωτίας επιφανείας τ.μ. * Δημόσια προσφορά και εξαγορά της πλειοψηφίας του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας «JUMBO TRADING SA». * Σύναψη ιδιωτ. Συμφ. μίσθωσης ακινήτου στη Κόρινθο επιφ τ.μ. * Πυρκαγιά στις αποθήκες της εταιρείας «FIDES LOGISTICS A.E» στη Μαγούλα Αττικής, όπου ήταν αποθηκευμένα για λογ/σμό της εταιρείας μας εμπορεύματα των προμηθευτριών εταιρειών Mattel ΑΕ και Hasbro ΑΒΕΕ, τα οποία ήταν πλήρως ασφαλισμένα από την εταιρεία μας. * Υπογραφή Ιδιωτ. Συμφ. Μίσθωσης ακινήτου στο Βόλου, τ.μ * Υπογραφή Ιδιωτ. Συμφ. Μίσθωσης Οικοπέδου στον Άλιμο Αττικής, εμβαδού τ.μ. επί του οποίου ανεγείρεται κτιριακό συγκρότημα τ.μ. περίπου για τη λειτουργία μετά την αποπεράτωση των εργασιών νέου υπερκαταστήματος της εταιρείας. 9

11 2004/2005 * Αγορά υπό ανέγερση δύο οριζoντίων ιδιοκτησιών τ.μ.επί οικοπέδου τ.μ. στα Κανάλια Κέρκυρας για νέο κατάστημα λιανικής με αποθηκευτικούς χώρους. * Διεύρυνση του δικτύου πώλησης με τέσσερα (4) νέα υπερκαταστήματα εκ των οποίων το ένα (1) ιδιόκτητο, όπως, το τριακοστό πρώτο στην Κόρινθο τ.μ., το τριακοστό δεύτερο (ιδιόκτητο) στην Καρδίτσα τ.μ. το τριακοστό τρίτο στο Βόλο τ.μ. και το τριακοστό τέταρτο στον Άλιμο τ.μ. * Σύναψη ιδιωτ. Συμφ. μίσθωσης υπό ανέγερση ακινήτου, επιφάνειας τ.μ. στη Λαμία για βιοτεχνικό κτίριο επαγγελματικού εργαστηρίου με έκθεση και πρατήριο με αποθηκευτικούς χώρους. * Σύναψη ιδιωτ. Συμφ. μίσθωσης ακινήτου στην Πάτρα, στο εμπορικό κέντρο ΒΕΣΟ-ΜΑΡΕ στην ακτή Δημαίων, επιφανείας τ.μ. περίπου για νέο κατάστημα λιανικής με αποθηκευτικούς χώρους * Αγορά αγροτεμαχίου ,60 τ.μ., στο Δήμο Λευκώνα Σερρών, θέση «ΓΙΑΚΙΝ», για ανέγερση και λειτουργία επαγγελματικού εργαστηρίου με έκθεση και πρατήριο της Εταιρείας και αγορά δύο όμορων οικοπέδων και συνένωση με τα υπάρχοντα, στα Κανάλια Κέρκυρας, για εξυπηρέτηση της άρτιας και εύρυθμης λειτουργίας του νέου καταστήματος λιανικής. * Λήψη απόφασης του Δ.Σ. της εταιρείας, για την ενίσχυση της ρευστότητας των μετοχών αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, ορισμού ειδικού διαπραγματευτή στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το μέλος αυτού με την επωνυμία «EFG EUROBANK ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥ- ΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και υπογραφή σχετικής σύμβασης. 2005/2006 * Στα πλαίσια της προγραμματισμένης διεύρυνσης του δικτύου πώλησης, ξεκίνησαν τη λειτουργία τους τα υπερκαταστήματα: Της Κέρκυρας, επιφανείας τ.μ. περίπου σε ιδιόκτητο οικόπεδο τ.μ. Των Πατρών Νο 2, επιφανείας τ.μ. περίπου, Της Ν. Ιωνίας, επιφανείας τ.μ. Της Αλεξανδρούπολης, επιφάνειας τ.μ. περίπου. Ενώ στις ξεκίνησε το 39ο κατάστημα στη Λαμία. * Αγορά όμορων αγροτεμαχίων τ.μ. στα Οινόφυτα, προκειμένου να επεκτείνει τους υπερσύγχρονους αποθηκευτικούς της χώρους. * Στη Βουλγαρία την 1η Σεπτεμβρίου 2005 συστάθηκε η θυγατρική «JUMBO EC.B» με έδρα στη Σόφια, η οποία προέβη στη αγορά οικοπέδων και υπό κατασκευή ακινήτου για την δημιουργία υπερκαταστήματος τ.μ. * Στη Ρουμανία, ξεκίνησαν οι απαραίτητες ενέργειες με τις δημόσιες αρχές της Ρουμανίας για να συσταθεί η νέα θυγατρική «JUMBO EC.R» * Μετατροπή Ομολογιακού Δανείου σε μετοχές & αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Το Δ.Σ. της Εταιρείας, στην από συνεδρίασή του, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά το ποσό των με την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,80 κάθε μία, λόγω μετατροπής Ομολογιών του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου έτους Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των , διαιρούμενο σε ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,80 η κάθε μία. * Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με την από απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων, κατά το συνολικό ποσό των ,20 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών: α) έκτακτων ( ,66) και β) μέρος της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ( ,54). Η αύξηση πραγματοποιήθηκε εν μέρει κατά το ποσό ,00 με αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας από 0,80 σε 1,40 η κάθε μία και εν μέρει κατά το ποσό των ,20 με έκδοση και διανομή δωρεάν νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1,40 η κάθε μία. Το συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση ανέρχεται σε ,20, διαιρούμενο σε μετοχές ονομαστικής αξίας 1,40 η κάθε μία. * Μεταφορά της έδρας της Εταιρείας και παράταση διάρκειας αυτής. Με αποφάσεις της από Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, οι οποίες εγκρίθηκαν 10

12 με την αρ. Κ2-6817/ απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, η έδρα της Εταιρείας μεταφέρθηκε από το Δήμο Γλυφάδας (αρχική καταστατική έδρα) στο Δήμο Μοσχάτου Αττικής και συγκεκριμένα στην οδό Κύπρου αρ. 9 & Ύδρας Τ.Κ , όπου στεγάζονται και τα κεντρικά γραφεία αυτής. Η αρχική τριακονταετής διάρκεια της Εταιρείας παρατάθηκε σε 70 έτη. * Απόφαση έκδοσης Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (ΜΟΔ). Με απόφαση της από η Β Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας εγκρίθηκε η έκδοση ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου σε κοινές ονομαστικές μετοχές, με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων ύψους έως ,00 (περαιτέρω «Δάνειο») και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να αποφασίσει το ειδικότερο περιεχόμενο των όρων του Δανείου, συμπληρώνοντας ελεύθερα κατά την κρίση του, τους βασικούς όρους που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση με όσους συναφείς όρους κρίνει αναγκαίους και καθορίζοντας κάθε σχετικό ειδικό θέμα και λεπτομέρεια. Ιστορικό θυγατρικής στην Κύπρο /91 Ίδρυση της εταιρείας Jumbo Investment Ltd.με έδρα τη Λευκωσία 1998/ /98 Εξαγορά 100% της εταιρείας από τη JUMBO. 2000/ /00 07/00 Μετονομασία αυτής σε «Jumbo Trading Ltd». Εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. 2004/ /04 Στις 9 Ιουλίου 2004 διαγράφηκαν από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου οι τίτλοι, σε συνέχεια της αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης και την εξαγορά των υπολοίπων μετόχων από την JUMBO Ιστορικό θυγατρικής στη Βουλγαρία 2005/ /05 Ίδρυση της εταιρείας με την επωνυμία «JUMBO EC.B» στη Σόφια της Βουλγαρίας. Η μητρική κατέχει το 100% των μετοχών της. 1.6 Επενδύσεις Κατά την , τα Αναπόσβεστα Πάγια Στοιχεία του Ενεργητικού του Ομίλου ανέρχονταν σε 167,24 εκατ. ευρώ περίπου και αντιστοιχούσαν στο 48,8% του Συνολικού Ενεργητικού του Ομίλου, έναντι αυτών της προηγούμενης χρήσης που ήταν 144,23 εκατ. ευρώ. Οι καθαρές επενδύσεις για αγορά παγίων στοιχείων της Εταιρείας για την κλειόμενη περίοδο ανήλθαν σε χιλ. και του Ομίλου σε χιλ. Η ανάλυση των επενδύσεων του Ομίλου περιλαμβάνεται στις οικονομικές καταστάσεις του παρόντος Ετήσιου Δελτίου και στη σημείωση 13. Οι ως άνω επενδύσεις αφορούσαν αγορές οικοπέδων ή ακινήτων για τη δημιουργία νέων ιδιόκτητων καταστημάτων και χώρων αποθήκευσης αυτών, κτιριακές βελτιώσεις νέων μισθωμένων καταστημάτων, επενδύσεις αυτών με λοιπό εξοπλισμό καθώς και επενδύσεις για τη δημιουργία άρτιας υποδομής σε θέματα μηχανοργάνωσης και οργάνωσης των αποθηκευτικών χώρων. Οι επενδύσεις αυτές απέδωσαν άμεσα, όπως αντικατοπτρίστηκε στην εντυπωσιακή αύξηση των πωλήσεων και των κερδών της Εταιρείας Τρέχουσες επενδύσεις Επίσης η Εταιρεία, εντός της τρέχουσας περιόδου, πραγματοποιεί σημαντικές επενδύσεις για αγορές ακινήτων και εκτάσεων γης, προκειμένου να υλοποιήσει τους επενδυτικούς της στόχους, με σκοπό τη διεύρυνση του δικτύου της τόσο στην Ελλάδα και την Κύπρο, όσο και στα Βαλκάνια. 11

13 Το επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου προβλέπει επενδύσεις ύψους 80 εκατ. ευρώ περίπου στα επόμενα δυο (2) χρόνια. Η χρηματοδότησή του θα πραγματοποιηθεί με την ενεργοποίηση του υπόλοιπου εγκεκριμένου κοινού ομολογιακού δανείου 30 εκατ. ευρώ, με το προϊόν του παρόντος μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου 42,5 εκατ. υπέρ των παλαιών μετόχων και από ίδια κεφάλαια της Εταιρείας. Οι εν λόγω επενδύσεις αφορούν: Επενδύσεις σε ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία ως ακολούθως: 1. Στα Οινόφυτα Βοιωτίας. «Θέση Λάκκα Παππά» : Για την αγορά αγροτεμαχίων εμβαδού ,67 τ.μ. (η οποία πραγματοποιήθηκε) και την ανέγερση των νέων αποθηκευτικών χώρων. 2. Στον Πειραιά : Για την αγορά οκτώ (8) οριζοντίων ιδιοκτησιών συνολικού εμβαδού ,44 τ.μ. και αποκλειστική χρήση δώματος εμβαδού 1503,71 τ.μ. ακινήτου που βρίσκεται στη θέση «Ζέα-Λίμνη» στον Πειραιά επί της συμβολής των οδών Αγίου Διονυσίου- Ασκληπιού και Κάστορος για δημιουργία νέου καταστήματος (η οποία πραγματοποιήθηκε) και τις κτιριακές βελτιώσεις αυτών. 3. Για Ακίνητο στο Λεκανοπέδιο Αττικής : Για αγορά οικοπέδου και ανέγερση ακινήτου για κατάστημα στο Λεκανοπέδιο Αττικής. 4. Για Ακίνητο Βέροιας : Για την αγορά δύο (2) αγροτεμαχίων εμβαδού και τ.μ. αντίστοιχα, που βρίσκονται στο δημοτικό διαμέρισμα Φυτειάς του Δήμου Δοβρά του Ν. Ημαθίας (έχει υπογραφεί προσύμφωνο) και για την κατασκευή ακινήτου για κατάστημα. 5. Για νέα αγορά οικοπέδου-ακινήτου στην επαρχία: Η Εταιρεία ευρίσκεται στο στάδιο ανεύρεσης οικοπέδου ή ακινήτου προκειμένου να δημιουργήσει άλλο ένα χώρο πώλησης στην επαρχία, η επένδυση του οποίου θα πραγματοποιηθεί στη προαναφερόμενη διετία. Ύψος επένδυσης περίπου 21 εκατ. ευρώ. Ύψος επένδυσης περίπου 14,8 εκατ. ευρώ Ύψος επένδυσης περίπου 26 εκατ. ευρώ Ύψος επένδυσης περίπου 5,6 εκατ. ευρώ Προϋπολογιστικό ύψος επένδυσης 10 εκατ. ευρώ περίπου Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες Η Εταιρεία στα πλαίσια της επέκτασης των δραστηριοτήτων της στα Βαλκάνια την προχώρησε στη σύσταση της θυγατρικής εταιρείας «JUMBO EC.B» στη Σόφια της Βουλγαρίας. Το Νοέμβριο 2005 η θυγατρική προέβη σε αύξηση του μετοχικού της το οποίο καλύφθηκε 100% από τη μητρική Εταιρεία. Η Θυγατρική εταιρεία «JUMBO ΕC.B», ήδη ξεκίνησε για τη δημιουργία του πρώτου ιδιόκτητου υπερκαταστήματος τ.μ. σε ανεγειρόμενο εμπορικό κέντρο στη Σόφια της Βουλγαρίας και παράλληλα προέβη στην αγορά οικοπέδων στην ίδια πόλη για τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Για τη χρηματοδότηση των εν λόγω επενδύσεων, η JUMBO έχει ήδη δώσει στην Εταιρεία μέχρι τις κονδύλια ύψους 2,7 εκατ. ευρώ, τα οποία θα αποτελέσουν μέρος αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας Ασφαλιστικές Καλύψεις Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας είναι πλήρως ασφαλισμένα. Πάγια πολιτική της Εταιρείας είναι να ασφαλίζει τα πάγια περιουσιακά της στοιχεία όπως εμπορεύματα, ακίνητα, κτιριακές & μηχανολογικές εγκαταστάσεις, όλο τον λοιπό εξοπλισμό της, καθώς και τα ακίνητα που μισθώνει, με ειδικούς όρους ασφάλισης και ασφαλιστική κάλυψη επέλευσης κινδύνων 100%. Οι καλύψεις παρέχονται από μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες, όλα τα 12

14 ασφαλιστήρια συμβόλαια αυτών έχουν καταρτιστεί νόμιμα, ανανεώνονται κάθε έτος και ευρίσκονται σε ισχύ έως την Ασφαλιστικές Εταιρείες (χιλ. ευρώ) Ασφαλιστικές Καλύψεις Ασφαλιζόμενα Κεφάλαια Ηγέτιδα: Εθνική Ασφαλιστική, Αγροτική, Alpha, Allianz. Metrolife, Κατά παντός κινδύνου Πυρός-σεισμού & συμπληρωματικών κινδύνων Δύναμις, Ασπίς, Victoria, Ευρώπη (ποσά σε αξία αντικατάστασης) Κτίρια Μηχανήματα Εξοπλισμός (ποσά σε αξία κόστους) Εμπορεύματα (ποσά σε τρέχουσα αξία) Βελτιώσεις Κτιρίων Τρομοκρατικών ενεργειών Γενικών περιπτώσεων απώλειας εισοδήματος Λοιπές ασφαλιστικές καλύψεις ALPHA (βάση προβλεπόμενου διακινούμενου τζίρου) Μεταφοράς εμπορευμάτων (Cargo Open Cover) ASPIS Κλοπής χρημάτων ALPHA Γενικής αστικής ευθύνης Η Εταιρεία ασφαλίζει επί πλέον και όλα τα μεταφορικά της μέσα. Επίσης και οι θυγατρικές εταιρείες έχουν ασφαλισμένα τα περιουσιακά τους στοιχεία σε μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες στις χώρες τους, με πλήρη κάλυψη ασφαλιστικών κινδύνων. 1.7 Πληροφορίες για τις προοπτικές της Εταιρείας Βασική επιδίωξη της Εταιρείας συνεχίζει να αποτελεί η διατήρηση του ισχυρού ονόματος "Jumbo", η ισχυροποίηση και ενίσχυση της ηγετικής της θέσης στη λιανική πώληση παιχνιδιών, βρεφικών ειδών, ειδών δώρων, βιβλιοχαρτοπωλείου και συναφών ειδών. Άμεση προτεραιότητα της Εταιρείας και σταθερή στη φιλοσοφία της, όπως και κατά τα προηγούμενα χρόνια, συνεχίζει να αποτελεί, η επέκταση και βελτίωση του δικτύου διάθεσης, ο εμπλουτισμός της ποικιλίας των εμπορευομένων προϊόντων της με βάση τις εξελίξεις και τις τάσεις της ζήτησης στην αγορά των παιχνιδιών, η εξυπηρέτηση των πελατών της, οι εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές των προϊόντων της ενώ σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα του Ομίλου για τους στόχους του, παραμένει η υγιής χρηματοοικονομική του διάρθρωση και οι αυξανόμενες χρηματικές ροές λόγω της διαρκώς αυξανόμενης κερδοφορίας του. Επίσης, στρατηγικός στόχος της διοίκησης του ομίλου JUMBO είναι να καθιερωθεί η μετοχή του ως σταθερή αμυντική επενδυτική επιλογή (defensive stock) και γι αυτό δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην ισόρροπη ανάπτυξη τζίρου και κερδοφορίας. Με βάση την επίτευξη των στόχων αυτών, ο Όμιλος έχει διαμορφώσει ανάλογα τις στρατηγικές επιλογές και δράσεις του και ειδικότερα: Η Εταιρεία, η οποία σήμερα διαθέτει 39 καταστήματα στον Ελλαδικό χώρο (18 καταστήματα στο λεκανοπέδιο Αττικής και 20 καταστήματα στην επαρχία), Κατά την επόμενη διετία θα εφαρμόσει την πολιτική μητροπολιτικών υπέρ-καταστημάτων στην Αθήνα και στον Πειραιά, (destination locations) και παράλληλα θα διευρύνει το δίκτυο καταστημάτων της στην επαρχία. Έως το τέλος του 2006, θα έχει ολοκληρωθεί η επέκταση των νέων υπερσύγχρονων αποθηκευτικών χώρων ιδιοκτησίας της, στην ευρύτερη περιοχή Αττικής-Βοιωτίας, που πλέον θα καλύπτουν τ.μ., με στόχο την καλύτερη διαχείριση των αποθεμάτων του Ομίλου. Παράλληλα, στις αρχές Σεπτεμβρίου ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της εταιρείας ύψους με ποσοστό κάλυψης 100%. Το προϊόν του Δανείου θα επιτρέψει στην Εταιρεία να υλοποιήσει τα προγραμματισμένα επενδυτικά της σχέδια. 13

15 Όσον αφορά τις διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου, οι εξελίξεις είναι θεαματικές. Στην Κύπρο, η θυγατρική εταιρεία Jumbo Trading Ltd, η οποία διαθέτει σήμερα 3 καταστήματα στη Κύπρο (2 στη Λευκωσία, και ένα 1 στη Λεμεσό), Έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί οι αδειοδοτήσεις για τη λειτουργία του 4ου καταστήματος στη Λάρνακα, τ.μ. Στη Βουλγαρία, η θυγατρική εταιρεία «Jumbo ΕC.B», που ιδρύθηκε στη Σόφια Βουλγαρίας την και ανήκει ολοκληρωτικά (100%) στην Εταιρεία, Ήδη έχουν ξεκινήσει και ευρίσκονται σε εξέλιξη οι κατασκευαστικές εργασίες, για τη λειτουργία του πρώτου ιδιόκτητου υπερκαταστήματος τ.μ. σε ανεγειρόμενο εμπορικό κέντρο στη Σόφια της Βουλγαρίας. Παράλληλα προέβη στην αγορά οικοπέδων στην ίδια πόλη για τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Ο ρυθμός υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων της, θα εξαρτηθεί από την επιτυχή πορεία ένταξης της γειτονικής μας χώρας στην ζώνη του Ευρώ. Στην Ρουμανία, από τις αρχές Αυγούστου 2006, ιδρύθηκε η νέα θυγατρική εταιρεία του Ομίλου «Jumbo EC.R» με έδρα στο Βουκουρέστι. Τα επενδυτικά σχέδια εξελίσσονται με ραγδαίους ρυθμούς και σε αυτή τη χώρα. 14

16 2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 2.1. Κύριες Δραστηριότητες της Εταιρείας & του Ομίλου Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η λιανική πώληση παιχνιδιών, βρεφικών ειδών, εποχιακών ειδών, ειδών διακόσμησης και ειδών βιβλιοχαρτοπωλείου και εμπίπτει σύμφωνα με το δελτίο ΣΤΑΚΟΔ 03 της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.) στον κλάδο «Λοιπό λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα» μ.α.κ. (κατηγορία ΣΤΑΚΟΔ 525.9). Μικρό τμήμα των δραστηριοτήτων της αποτελεί και η χονδρική εμπορία παιχνιδιών και συναφών ειδών σε τρίτους. Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύεται ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανά δραστηριότητα : (χιλ. ευρώ) 2004/ /2006 Πωλήσεις Λιανικές % επί Πωλήσεων 94,03% 95,22% Πωλήσεις Χονδρικές % επί Πωλήσεων 2,21% 0,97% Εξαγωγές % επί Πωλήσεων 3,66% 3,71% Λοιπές Πωλήσεις % επί Πωλήσεων 0,07% 0,08% Εσοδα ασφαλ.αποζημ. εμπορευμάτων % επί Πωλήσεων 0,02% 0,02% ΣΥΝΟΛΟ % επί Πωλήσεων 100% 100% Μείον οι ενδοεταιρικές πωλήσεις ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Σημειώσεις: Τυχόν μικρές διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις Μερίδια κατηγοριών Τα Μερίδια κατηγοριών των εμπορευμάτων που εμπορεύεται έχουν ως ακολούθως: Παιχνίδι : Ο κλάδος του παιχνιδιού θεωρείται κλάδος που επηρεάζεται έντονα από διάφορες τάσεις, όπως μόδας, νεωτερισμούς, σταδιακής απομάκρυνσης των μικρών παιδιών από το παιχνίδι και ενασχόλησής τους με προϊόντα τεχνολογίας, τάσεις πού αποτελούν κεντρικούς άξονες στη μείωση του μεριδίου τους στο σύνολο της δραστηριότητας. Έτσι, η Διοίκηση της Εταιρείας, στοχεύοντας στη διατήρηση των υψηλών πωλήσεων μέσω του εκτεταμένου δικτύου λιανικής πού διαθέτει, προβαίνει σταδιακά στην είσοδο νέων προϊόντων που μπορούν να συνδυασθούν με τα παιχνίδια, αντισταθμίζοντας έτσι τις μειωμένες πωλήσεις του παραδοσιακού παιχνιδιού. Βρεφικά είδη: Τα βρεφικά είδη αποτελούν τη δεύτερη μεγάλη κατηγορία προϊόντων της Εταιρείας.. Σε όλα τα νέα καταστήματα έχει δημιουργηθεί, σημαντικής έκτασης, ειδικά διαμορφωμένος χώρος για την πώληση βρεφικών ειδών. Επιπλέον, η Εταιρεία συνεχίζει την ειδικά σχεδιασμένη διαφημιστική καμπάνια για την προώθηση των πωλήσεων βρεφικών ειδών. 15

17 Εποχιακά Είδη- Είδη δώρων και διακόσμησης : Ή σταδιακή είσοδος αυτών των προϊόντων κάλυψε σε σημαντικό ποσοστό τις μειωμένες πωλήσεις των παιχνιδιών παρουσιάζοντας μία δυναμική αξιοσημείωτη και που τυγχάνει ιδιαίτερης προσοχής. Είδη βιβλιοχαρτοπωλείου: Ο Όμιλος επεκτάθηκε στο χώρο των ειδών βιβλιοχαρτοπωλείου, από το έτος 2001, σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους (τμήματα «Jumbo Bookie»). Η Εταιρεία έχει καταθέσει πλήθος εμπορικών σημάτων για διάφορα παιχνίδια που διακινεί. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα παιχνίδια είναι προϊόντα μόδας με διάρκεια ζωής περίπου ένα έτος, ενώ η διαδικασία για την κατοχύρωση ενός εμπορικού σήματος διαρκεί περισσότερο, η οριστική καταχώρηση σημάτων δεν έχει σημαντική αξία για την Εταιρεία, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Η Εταιρεία παρέχει διαφημιστική υποστήριξη και διανομή σε μεγάλες εταιρείες παιχνιδιών του εξωτερικού που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν μέσω ενός ικανού και αξιόπιστου συνεργάτη στην ελληνική αγορά. Οι συνεργασίες αυτού του τύπου δεν είναι μακροχρόνιες ούτε αφορούν ολόκληρη την ποικιλία προϊόντων κάποιου προμηθευτή. Η Εταιρεία επιλέγει συγκεκριμένα επιμέρους προϊόντα ανάλογα με τις εκτιμήσεις της για την πορεία τους στην ελληνική αγορά. 2.2 Δίκτυο Πωλήσεων Η Εταιρεία, έχει αναπτύξει το μεγαλύτερο δίκτυο πωλήσεων στην Ελλάδα, με το διακριτικό τίτλο «JUMBO». Στα πλαίσια της προγραμματισμένης διεύρυνσης του δικτύου πώλησης, κατά την κλειόμενη εταιρική χρήση 2005/2006, ξεκίνησαν τη λειτουργία τους τα υπερκαταστήματα: Της Κέρκυρας, επιφανείας τ.μ. περίπου σε ιδιόκτητο οικόπεδο τ.μ. Των Πατρών Νο 2, επιφανείας τ.μ. περίπου, Της Ν. Ιωνίας, επιφανείας τ.μ. Της Αλεξανδρούπολης, επιφάνειας τ.μ. περίπου. Ενώ στις ξεκίνησε το 39ο κατάστημα στη Λαμία. Επομένως έως το τέλος αυτής της χρήσης ο Όμιλος διαθέτει 41 εκμεταλλεύσεις λιανικής πώλησης. Η Μητρική στον Ελλαδικό χώρο 38 και η θυγατρική 3 στη Κύπρο. Από τις εκμεταλλεύσεις της Μητρικής, 18 ευρίσκονται στο λεκανοπέδιο Αττικής και 20 στην επαρχία, εκ των οποίων οι 14 είναι ιδιόκτητες. Επίσης διαθέτει 2 υπερσύγχρονους αποθηκευτικούς χώρους ιδιοκτησίας της στον Αυλώνα Αττικής και στα Οινόφυτα Βοιωτίας. Από τις 3 εκμεταλλεύσεις της θυγατρικής, 2 καταστήματα και 1 αποθήκη είναι ιδιόκτητα. Καθοριστικός παράγοντας στην επιτυχία ενός καταστήματος είναι η τοποθεσία του, το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά του. Το κάθε κατάστημα διαθέτει χώρους κατά μέσο όρο άνω των τ.μ. για την έκθεση των προϊόντων και χώρο αποθηκών. Ο εσωτερικός διάκοσμος είναι απλός και δίνεται έμφαση στη λειτουργικότητα του χώρου. Στη θετική πορεία της Εταιρείας έχουν συμβάλει καθοριστικά τα νέα καταστήματα, τα οποία και προσδίδουν νέα δυναμική. Και σ αυτό τον τομέα η Διοίκηση της Εταιρείας έχει κάνει άριστες επιλογές. Αξίζει να σημειωθεί ότι: Στατιστικά ο χρόνος πλήρους ωρίμανσης ενός νέου καταστήματος υπολογίζεται στα τρία έτη για την Αττική και τρία έως πέντε χρόνια για την Επαρχία. Η ζήτηση για τα προϊόντα της Εταιρείας παρουσιάζει έντονη εποχικότητα. Περίπου το 28% των πωλήσεων λιανικής της Εταιρείας πραγματοποιείται κατά τον μήνα Δεκέμβριο (γιορτές Χριστουγέννων), ενώ εποχιακές διακυμάνσεις παρατηρούνται και κατά τους μήνες Απρίλιο (Πάσχα περίπου 10%) και Σεπτέμβριο (σχολική περίοδος περίπου 10%). Επίσης η θυγατρική «JUMBO TRADING LTD», προγραμματίζει την δημιουργία ενός ακόμα υπερσύγχρονου καταστήματος και συγκεκριμένα στη Λάρνακα Κύπρου, συνολικής επιφάνειας τ.μ. περίπου (4ο κατάστημα στην Κύπρο). 16

18 Οι προσπάθειες και το ενδιαφέρον της διοίκησης της Εταιρείας για την επέκταση του δικτύου της Εταιρείας σε χώρες της Βαλκανικής επιτεύχθηκαν αυτή την χρήση. Στη Βουλγαρία την 1η Σεπτεμβρίου 2005 συστάθηκε η θυγατρική «JUMBO EC.B» με έδρα στη Σόφια, η οποία προέβη στη αγορά οικοπέδων και υπό κατασκευή ακινήτου για την δημιουργία υπερκαταστήματος τ.μ. Στη Ρουμανία, ξεκίνησαν οι απαραίτητες ενέργειες με τις δημόσιες αρχές της Ρουμανίας για να συσταθεί η νέα θυγατρική «JUMBO EC.R» Στο πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το δίκτυο των Χώρων πώλησης του Ομίλου κατά χρονολογική σειρά έναρξης ως και η τοποθεσία δραστηριότητας αυτών. Τοποθεσίες Ημερ. Έναρξης Τοποθεσίες Ημερ. έναρξης Μητρικής Λεκανοπέδιο Αττικής Επαρχία 01. Γλυφάδα 11/ Πυλαία Θες/νίκης ** 04/ Ψυχικό 10/ Πάτρα 11/ Ταύρος 11/ Σείριος 12/ Ν. Ερυθραία 12/ Ηράκλειο Κρήτης * 12/ Χολαργός 04/ Καλαμάτα 08/ Πειραιάς 10/ Ν.Ευκαρπία Θεσ/κης * 12/ Παγκράτι * 07/ Λιμάνι Θες/νίκης * 07/ Νίκαια * 10/ Αγρίνιο 03/ Βάρη * 11/ Λάρισα * 05/ Κολωνός 08/ Ιωάννινα * 08/ Παιανία 10/ Καβάλα * 11/ Βριλήσσια 10/ Ρόδος * 12/ Άνοιξη Αττικής * 08/ Χαλκίδα 08/ Ίλιον 12/ Χανιά * 12/ Μαρούσι 12/ Κόρινθος 08/ Αγία Παρασκευή 03/ Καρδίτσα * 11/ Άλιμος 04/ Βόλος 12/ Ν. Ιωνία 11/ Κέρκυρα * 07/ Πάτρα Νο 2 07/ Αλεξανδρούπολη 12/2005 Θυγατρικής (Κύπρος) 21. Λαμία 07/ Λευκωσία 12/ Λεμεσός 12/ Λευκωσία 12/2002 * Ιδιόκτητα Σημείωση: Το κατάστημα της Λαμίας ξεκίνησε τη λειτουργία του στις Παράλληλα, η Εταιρεία στελεχώνει τις πωλήσεις της και τα τμήματα των αποθηκών της με άτομα έμπειρα που γνωρίζουν την αγορά. Το δίκτυο των καταστημάτων και των αποθηκών είναι συνδεδεμένο Οn Line/Real Time, εξασφαλίζοντας έτσι τις απαραίτητες προδιαγραφές, για την καλύτερη διαχείριση των αποθεμάτων της τα οποία αποτελούνται πάνω από ενεργούς κωδικούς. Ταυτόχρονα, η διοίκηση της Εταιρείας ευρισκόμενη σε συνεχή αναζήτηση ευκαιριών για την αγορά ή μίσθωση ακινήτων σε στρατηγικά σημεία της Αττικής αλλά και της Επαρχίας, προκειμένου να δημιουργήσει νέες εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης εντός της προσεχούς διετίας, προέβη στην αγορά, ακινήτου στο Λιμάνι του Πειραιά, ενώ παράλληλα προσυμφώνησε την αγορά ενός οικοπέδου στο Λεκανοπέδιο Αττικής και δύο ομόρων αγροτεμαχίων στην περιοχή της Βέροιας. Αποθηκευτικοί χώροι Η Εταιρεία πλην των χώρων πώλησης, δίδοντας ιδιαίτερο βάρος στην άρτια οργάνωση και λειτουργία κατάλληλης υποδομής με τη δημιουργία υπερσύγχρονων αποθηκευτικών χώρων, ώστε να εξασφαλίζει με τον τρόπο αυτό τον καλύτερο δυνατό συντονισμό, έλεγχο και εποπτεία της προμήθειας, εφοδιασμού και διακίνησης των εμπορευμάτων στα καταστήματά της, προέβη στην αγορά όμορων 17

19 αγροτεμαχίων τ.μ. στα Οινόφυτα, προκειμένου να επεκτείνει τους υπερσύγχρονους αποθηκευτικούς της χώρους. Η Εταιρεία εκτός των ανωτέρω κεντρικών αποθηκών χρησιμοποιεί και μισθωμένες αποθήκες μεγάλης έκτασης, καθώς και αποθήκες Logistics. 2.3 Πελάτες Μικρό τμήμα των δραστηριοτήτων της αποτελεί και η χονδρική εμπορία παιχνιδιών σε τρίτους ως αποκλειστικός εισαγωγέας προμηθευτής ξένων εταιρειών παραγωγής παιχνιδιών και συναφών ειδών, που δεν διαθέτουν αντιπροσωπεία στην Ελλάδα. Οι πωλήσεις χονδρικής προς τρίτους πραγματοποιούνται σε διάφορους πελάτες χονδρικής, κανείς από τους οποίους δεν απορροφά πάνω από το 5% των πωλήσεων αυτών. Όμως, με τη συνεχή ανάπτυξη του δικτύου λιανικής της Εταιρείας οι πωλήσεις χονδρικής παρουσιάζουν κάμψη, φαινόμενο που διαφαίνεται και από την πορεία των εργασιών, με εξαίρεση το 2004 λόγω της διάθεσης και χονδρικώς των Ολυμπιακών προϊόντων. 2.4 Προμηθευτές Η JUMBO προμηθεύεται τα προϊόντα της απευθείας από το εξωτερικό ως αποκλειστικός εισαγωγέας προμηθευτής ξένων εταιρειών παραγωγής παιχνιδιών και συναφών ειδών, που δεν διαθέτουν αντιπροσωπεία στην Ελλάδα και από περίπου 180 προμηθευτές από τον Ελλαδικό χώρο. Κανένας από τους προμηθευτές του Ελλαδικού χώρου δεν αντιπροσωπεύει ποσοστό μεγαλύτερο από 6% των συνολικών Πωλήσεων της Εταιρείας και ως εκ τούτου δεν υπάρχει σχέση δεσπόζουσας εξάρτησης από την συνεργασία αυτή όπως ενδεικτικά παρουσιάζονται στο παρακάτω πίνακα. Κατάταξη Προμηθευτών % επί των πωλήσεων Mattel 5,72 % 2. Hasbro Eλλάς ΑΒΕΕ 1,99 % 3. AS Εμπορ-Βιοτ. Εταιρεία 1,61 % 4. Σκαρμούτσος 1,35 % 5.Τζιόσι Πρετζιόζι Eλλάς αε 1,18 % 6. Nortec 1,08 % 7.Μωρίς Γκατένιο ΑΕΒΕ 1,06 % 8. Playmobil Hellas AE 0,75 % Αξίζει να σημειωθεί ότι η Εταιρεία κατά τη χρήση 2005/2006 εισήγαγε απευθείας ποσοστό περίπου 67% των συνολικών προμηθειών της. Η πρακτική των απευθείας εισαγωγών αναπτύχθηκε σημαντικά κατά τα τελευταία έτη και αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω στο μέλλον, καθώς έχει αποδειχθεί απόλυτα επιτυχής. 2.5 Σημαντικές Συμβάσεις Η Εταιρεία JUMBO και οποιοδήποτε άλλο μέλος του Ομίλου, δεν έχουν συνάψει συμβάσεις βάσει των οποίων έχουν αναληφθεί οποιεσδήποτε σημαντικές υποχρεώσεις ή δεσμεύσεις για τον Όμιλο, πέρα από τις συμβάσεις πού συνάπτονται στο σύνηθες πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους, οι οποίες νομίμως συντάσσονται, υπογράφονται από αμφότερα τα μέρη και κατατίθενται ανά περίπτωση στις αρμόδιες Κρατικές Αρχές. Η Διοίκηση της Εταιρίας δηλώνει ότι οι παρακάτω συμβάσεις έχουν συναφθεί με τους συνήθεις όρους της αγοράς και τα ποσά που αναφέρονται σε αυτές καταβάλλονται κανονικά. Παρακάτω παρατίθενται επιγραμματικά οι σημαντικότερες συμβάσεις σε εξέλιξη μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου καθώς και συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης που έχει συνάψει η Εταιρεία 18

20 και οι κυριότεροι όροι αυτών: Σύμβαση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης επί παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας Την υπογράφηκε αγοραπωλησία ακινήτων και σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης μεταξύ των Πωλητριών Εταιριών «Ελληνική Βιομηχανία Αυτοκινήτων-Οχημάτων ΝΑΜΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕ» και «UNICO Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίου και Βιομηχανίας» της αγοράστριας-εκμισθώτριας Τράπεζας BNP Paribas και της Μισθώτριας εταιρείας JUMBO AEE για ένα ακίνητο στην Πυλαία Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα Ένα (1) οικόπεδο συνολικού εμβαδού ,19 τ.μ., με τα επ αυτού κτίσματα συνολικού εμβαδού 8.971,93 τ.μ., το οποίο χρησιμοποιείται ως εμπορικό κατάστημα, αποθήκη κλπ για τη στέγαση ή την εν γένει εξυπηρέτηση των αναγκών της εταιρείας επί της οδού Καρόλου Χάουζ αρ. 8, στη θέση Βουλγαρική Τούμπα ή Μετόχι Τούμπα στην Πυλαία Θεσσαλονίκης. (εφεξής «Ακίνητο») Το εν λόγω Ακίνητο σε εκτέλεση του υπ αριθμ. 8396/ προσυμφώνου μεταβιβάστηκε στην BNP PARIBAS με σκοπό την κατάρτιση σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης με την Εταιρεία αντί τιμήματος ,44 ευρώ. Η διάρκεια της χρηματοδοτικής μίσθωσης είναι δέκα έτη Σύμβαση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Ελικοπτέρου Την υπογράφηκε σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης μεταξύ της Τράπεζας BNP PARIBAS και της Εταιρείας με αντικείμενο τη μίσθωση ελικοπτέρου. Η διάρκεια της μίσθωσης έχει οριστεί σε 5 έτη αρχόμενη την Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα κατά τη λήξη της σύμβασης να αγοράσει το Μίσθιο αντί τιμήματος ,65 ευρώ πλέον ΦΠΑ, τυχόν φόρων, τελών ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου και τρίτων, μετά από έγγραφη ειδοποίηση του Εκμισθωτή πριν από 30 ημέρες Συμβάσεις Δανείων ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ Σύμφωνα με την από 17/12/2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας σε συνδυασμό με την από 9/2/2004 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής εξεδόθη κοινό ομολογιακό δάνειο ποσού Διοργανωτές αυτού είναι η «EFG TELESIS FINANCE Α.Ε.Π.ΕΥ.» και η «BNP PARIBAS». Το ρόλο του πληρεξουσίου των καταβολών και του εκπροσώπου των ομολογιούχων ανέλαβε η τράπεζα «EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» Η μητρική Εταιρεία, η οποία είναι εκδότρια, εξέδωσε την πρώτη σειρά ομολογιών ύψους Η αποπληρωμή του χρέους από την Εκδότρια για τις Ομολογίες της σειράς Α ύψους είναι στις Με βάση την ίδια σύμβαση, η Εταιρεία δεν έχει προχωρήσει στην έκδοση της δεύτερης σειράς ομολογιών ύψους επιβαρύνεται με προμήθεια αδράνειας ποσοστού 0,4% ετησίως επί της αξίας των μη εκδοθέντων ομολογιών. ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ Την 13/2/2004 και 24/5/2004 υπογράφηκαν οι σχετικές συμβάσεις για παράταση, τροποποίηση και αναδιατύπωση του κοινοπρακτικού δανείου ποσού με συντονίστρια τράπεζα την BNP PARIBAS. Η διάρκειά του ορίστηκε πενταετής από 13/2/2004 έως 13/2/2009 και η αποπληρωμή του θα γίνει σε δύο δόσεις από τις οποίες η πρώτη ποσού σε 48 μήνες και η δεύτερη ποσού σε 60 μήνες. ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ Η Β Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 7/6/2006 ενέκρινε την έκδοση ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου σε κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές, με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων ύψους έως ,00 (περαιτέρω «Δάνειο»). Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003 και του ν. 2190/1920, όπως ισχύει, οι όροι του Δανείου 19

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 Το Ετήσιο Δελτίο έχει συνταχθεί με σκοπό την παροχή τακτικής και επαρκούς πληροφόρησης στο επενδυτικό κοινό, όπως αυτή καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο καταστημάτων Hyper καταστήματα με χώρους Parking-Destination Locations 41 καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο

Δίκτυο καταστημάτων Hyper καταστήματα με χώρους Parking-Destination Locations 41 καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο Προφίλ Η Jumbo κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο, κατάσταση η οποία δεν φαίνεται να μπορεί να αμφισβητηθεί στο ορατό μέλλον, καθώς οφείλεται σε ένα μίγμα παραγόντων, οι κυριότεροι από τους οποίους είναι:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 Το Ετήσιο Δελτίο έχει συνταχθεί με σκοπό την παροχή τακτικής και επαρκούς πληροφόρησης στο επενδυτικό κοινό, όπως αυτή καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ της εταιρείας

Προφίλ της εταιρείας Οκτώβριος 2013 1 Προφίλ της εταιρείας Ηγετική θέση στο λιανικό εμπόριο παιχνιδιών, ειδών bebe και βιβλιοχαρτοπωλείου στην Ελλάδα Jumbo ισχυρό όνομα/ αξιοπιστία Διαφήμιση 2% των πωλήσεων Παρουσία σε τρείς

Διαβάστε περισσότερα

JUMBO Α.Ε.Ε ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

JUMBO Α.Ε.Ε ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ JUMBO Α.Ε.Ε ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιουλίου 2005 έως 30 η Ιουνίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ της εταιρείας

Προφίλ της εταιρείας Οκτώβριος 2015 1 Προφίλ της εταιρείας Ηγετική θέση στο λιανικό εμπόριο παιχνιδιών, ειδών bebe και βιβλιοχαρτοπωλείου στην Ελλάδα Jumbo ισχυρό όνομα/ αξιοπιστία Διαφήμιση 2% των πωλήσεων Παρουσία σε τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Καταστημάτων. Hyper καταστήματα με χώρους Parking. Μέσοςόρος επιφάνειαςκαταστημάτωνπερίπου7.700 m²

Δίκτυο Καταστημάτων. Hyper καταστήματα με χώρους Parking. Μέσοςόρος επιφάνειαςκαταστημάτωνπερίπου7.700 m² 1 Προφίλ της εταιρείας Ηγετική θέση στο λιανικό εμπόριο παιχνιδιών στην Ελλάδα Jumbo ισχυρό όνομα/ αξιοπιστία Ισχυρό δίκτυο καταστημάτων Μέσοςόροςεργαζομένωνγιατο2010: 2.808μόνιμο προσωπικό και 579 έκτακτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ «JUMBO A.E.E» ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε: 7650/06/B/86/04 - Γ.Ε.ΜΗ 121653999000 ΚΥΠΡΟΥ 9 & ΥΔΡΑΣ, ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Της περιόδου από 1η Ιουλίου 2012 έως 30η Σεπτεμβρίου 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

JUMBO Α.Ε.Ε ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

JUMBO Α.Ε.Ε ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ JUMBO Α.Ε.Ε ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Απλές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ της εταιρείας

Προφίλ της εταιρείας Οκτώβριος 2014 1 Προφίλ της εταιρείας Ηγετική θέση στο λιανικό εµπόριο παιχνιδιών, ειδών bebe και βιβλιοχαρτοπωλείου στην Ελλάδα Jumbo ισχυρόόνοµα/ αξιοπιστία ιαφήµιση 2% των πωλήσεων Παρουσία σε τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α I. Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3556/2007)... 4 II. Έκθεση Ελέγχου ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 5 III. Ετήσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Δ.Σ. 3 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 4 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ. 8 Ν. 3556/2007.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

«ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ JUMBO»

«ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ JUMBO» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50 EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Νομαρχία Αττικής Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός Νομαρχία Αττικής  Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/15 έως 31/12/15

Διαβάστε περισσότερα

JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7650/06/Β/86/04) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7650/06/Β/86/04) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ. 16 της απόφασης αριθµ. 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Αθήνα, Νοέµβριος 2004 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Καταστημάτων. Hyper καταστήματα με χώρους Parking. 20 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. 25 στην υπόλοιπη Ελλάδα. 3 στην Κύπρο.

Δίκτυο Καταστημάτων. Hyper καταστήματα με χώρους Parking. 20 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. 25 στην υπόλοιπη Ελλάδα. 3 στην Κύπρο. 1 Προφίλ της εταιρείας Ηγετική θέση στο λιανικό εμπόριο παιχνιδιών στην Ελλάδα Jumbo ισχυρό όνομα/ αξιοπιστία Ισχυρό δίκτυο καταστημάτων με 45 καταστήματα στην Ελλάδα, 3 στην Κύπρο και 6 στη Βουλγαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

YALCO Σ.Δ. Κωνσταντίνου & Υιός Α.Ε.

YALCO Σ.Δ. Κωνσταντίνου & Υιός Α.Ε. YALCO Σ.Δ. Κωνσταντίνου & Υιός Α.Ε. Εταιρική Παρουσίαση Ένωση Θεσμικών Επενδυτών -Ιούνιος 2009 1 Κύρια Σημεία της Ιστορίας της YALCO 1920: ίδρυση της YALCO στη Δράμα 1933: ο ιδρυτής της μεταφέρει την εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου από 1η Ιουλίου έως 31η Δεκεμβρίου 2008 (Με βάση το άρθρο 5 του Ν.3556/2007)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου από 1η Ιουλίου έως 31η Δεκεμβρίου 2008 (Με βάση το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) «JUMBO A.E.E» ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε: 7650/06/B/86/04 ΚΥΠΡΟΥ 9 & ΥΔΡΑΣ, ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου από 1η Ιουλίου έως 31η Δεκεμβρίου 2008 (Με βάση το άρθρο 5 του Ν.3556/2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.-31.12.2005 (ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α.-ΔΡΟΜΕΑΣ») Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Το 2005 που

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ της εταιρείας. Ηγετική θέση στο λιανικό εµπόριο παιχνιδιών στην Ελλάδα Jumbo ισχυρό όνοµα/ αξιοπιστία

Προφίλ της εταιρείας. Ηγετική θέση στο λιανικό εµπόριο παιχνιδιών στην Ελλάδα Jumbo ισχυρό όνοµα/ αξιοπιστία Σεπτέµβριος 2012 1 Προφίλ της εταιρείας Ηγετική θέση στο λιανικό εµπόριο παιχνιδιών στην Ελλάδα Jumbo ισχυρό όνοµα/ αξιοπιστία ιαφήµιση 2% των πωλήσεων Παρουσία σε τρείς χώρες (Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία).

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «JUMBO A.E.E» ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε: 7650/06/B/86/04 ΚΥΠΡΟΥ 9 & ΥΔΡΑΣ, ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου από 1η Ιουλίου 2010 ως 31η Δεκεμβρίου 2010 (Με βάση το άρθρο 5 του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 I. ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ... 7 II. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αξία Συνολικού Μηνιαίου Όγκου Συν/γων. ευρώ

Αξία Συνολικού Μηνιαίου Όγκου Συν/γων. ευρώ 1. Πληροφορίες για τη σύνταξη του Ετήσιου ελτίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές 1.1. Εισαγωγή Το παρόν Ετήσιο ελτίο εκδίδεται µε σκοπό την πλήρη και ακριβή πληροφόρηση των µετόχων, των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

(α) Απολογισμός χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την προηγούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

(α) Απολογισμός χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την προηγούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3016/2002 και των παραγράφων 4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών για αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΒΟ ΧΗΝΙΤΣΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΒΟ ΧΗΝΙΤΣΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΒΟ ΧΗΝΙΤΣΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, 2015 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2015) σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/11 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, 2015 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2015) σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2008/2009 ( )

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2008/2009 ( ) «JUMBO A.E.E» ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε: 7650/06/B/86/04 ΚΥΠΡΟΥ 9 & ΥΔΡΑΣ, ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2008/2009 (01.07.2008 30.06.2009) ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ. Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης Κυκλοφορούν ενεργητικό ,47 60,56% Σελίδα 1 από 5

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ. Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης Κυκλοφορούν ενεργητικό ,47 60,56% Σελίδα 1 από 5 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ «PERMAFROST ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ Α.Ε.» ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ... 9 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ...10

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΓΕΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/86/113

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΓΕΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/86/113 Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) της 11.05.2016 ΓΕΜΗ 6126401000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 [ ] Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 7 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 7 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 8 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010.

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010. Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01/Β/04/321 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5 10678 ΑΘΗΝΑ Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/09 έως 31/12/09

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: Ισολογισμός 2008

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: Ισολογισμός 2008 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01/Β/04/321 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5 10678 ΑΘΗΝΑ Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/08 έως 31/12/08

Διαβάστε περισσότερα

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της εταιρείας στην χρήση πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω:

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της εταιρείας στην χρήση πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω: ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.07.2006 30.06.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση. Οκτώβριος 2016

Εταιρική Παρουσίαση. Οκτώβριος 2016 Εταιρική Παρουσίαση Οκτώβριος 2016 1 Επισκόπηση της εταιρείας Hypermarket χωρίς φαγητό, µόδα και ηλεκτρονικά 40,000 προϊόντα µε µέση τιµή πώλησης EUR 4.99 Τα προϊόντα που απευθύνονται σε παιδιά είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «JUMBO A.E.E» ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε: 7650/06/B/86/04 - Γ.Ε.ΜΗ 121653960000 ΚΥΠΡΟΥ 9 & ΥΔΡΑΣ, ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου από 1η Ιουλίου 2012 ως 31η Δεκεμβρίου 2012

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά;

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Kύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ HOUSEMARKET A.E. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ FOURLIS HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α Της έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλεκτικής Ν. Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διοικητικά Συμβούλια των συμβαλλομένων εταιριών κατά τις

Τα Διοικητικά Συμβούλια των συμβαλλομένων εταιριών κατά τις ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Στο Ρέθυμνο, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Πρόσκληση Μετόχων στη Γενική Συνέλευση Σελ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 5-8 1.1. 1.2. 1.3. Οικονοµικά Μεγέθη της Εταιρείας Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη του Οµίλου «JUMBO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ «JUMBO A.E.E.» ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε: 7650/06/B/86/04 - Γ.Ε.ΜΗ 121653960000 ΚΥΠΡΟΥ 9 & ΥΔΡΑΣ, ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 183 46 Της περιόδου από 1 η Ιουλίου 2014 έως 31 η Μαρτίου 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία πραγματοποιήθηκε στις 25/06/2009, έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία πραγματοποιήθηκε στις 25/06/2009, έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης : ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2009 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1.1.2009-30.06.2009) Η παρούσα εξαμηνιαία έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Tier 2 Capital) Λευκωσία, 30 Απριλίου 2008 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 -

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΗΣ ΣΚΟΥΠ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ & ΧΩΡΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΑΗΣ ΣΚΟΥΠ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ & ΧΩΡΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΗΣ ΣΚΟΥΠ Παγκρατίου Ανώνυμη Εταιρεία Επισιτισμού και Χώρων Μαζικής Εστίασης ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 7 ης Εταιρικής Χρήσης από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2015 Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Πέμπτη, 3 Απριλίου 2008, ώρα 10:00 Grand Ballroom, Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» (Βασ. Γεωργίου Α αρ. 1) ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 19ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920. Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ «JUMBO A.E.E» ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε: 7650/06/B/86/04 - Γ.Ε.ΜΗ 121653960000 ΚΥΠΡΟΥ 9 & ΥΔΡΑΣ, ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Της περιόδου από 1η Ιουλίου 2012 ως 31η Μαρτίου 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2008) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ κατ άρθρο 289 του Κανονισμού του Χ.Α. Προς τους κ.κ. Μετόχους Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ, ενόψει της προτεινόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Πρόσκληση Μετόχων στη Γενική Συνέλευση Σελ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 5-8 1.1. 1.2. 1.3. Οικονοµικά Μεγέθη της Εταιρείας Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη του Οµίλου «JUMBO

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 -

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 - ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή (NAV/share) προ αναβαλλόμενης φορολογίας: ετήσια μείωση 2% σε 19,97 Έσοδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ «JUMBO A.E.E» ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε: 7650/06/B/86/04 ΚΥΠΡΟΥ 9 & ΥΔΡΑΣ, ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Της περιόδου από 1η Ιουλίου 2011 έως 30η Σεπτεμβρίου 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα