ΑΔΑ: ΒΙΨ1469ΗΚ5-Γ6Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Κ.Ε.Ε.Ε.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 98/ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ με κριτήριο ανάθεσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΙΨ1469ΗΚ5-Γ6Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Κ.Ε.Ε.Ε.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 98/20-01-2014 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ με κριτήριο ανάθεσης"

Transcript

1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Κ.Ε.Ε.Ε.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 98/ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» που εντάσσεται στην Πράξη «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα» των Αξόνων Προτεραιότητας 4,5,6 «Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας του ανθρώπινου δυναμικού και των επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΠΑΝΑΔ), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Προϋπολογισμός ,00 ευρώ ΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (που συνίσταται σε επανάληψη παρόμοιων υπηρεσιών) προϋπολογισμού ευρώ. Οι υπηρεσίες Επαγγελματικής Κατάρτισης δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ. Κριτήριο Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Διάρκεια του Έργου: είκοσι (20) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. ΑΘΗΝΑ 20/01/

2 Αναθέτουσα αρχή Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων Ημερομηνία Δημοσίευσης στο ΦΕΚ Δημοσίων Συμβάσεων : Ημερομηνίας Δημοσίευσης στον Ημερήσιο Τύπο: Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών: Τόπος υποβολής προσφορών: Τόπος Διενεργείας Διαγωνισμού: Παραλαβή προκήρυξης: Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Κ.Ε.Ε.Ε.)», που εδρεύει στην Αθήνα, Ελλάδα, οδός Ακαδημίας 6, Τ.Κ Τηλέφωνο : , (-106) Fax : Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: 14PROC /01/ /02/ /04/2014, ώρα Ελλάδος: 14:00 μ.μ. Αποσφράγιση προσφορών μισή ώρα μετά την παραπάνω. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ακαδημίας 6, Αθήνα, Ελλάδα, Τ.Κ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ακαδημίας 6, Αθήνα, Ελλάδα, Τ.Κ ώρα Ελλάδος: 14:00 μ.μ.. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ακαδημίας 6, Αθήνα, Ελλάδα, Τ.Κ Είδος σύμβασης: Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Κατηγορία Υπηρεσιών: Αριθμός 24 (Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης) του Παραρτήματος ΙΙ Β του π.δ. 60/07 Αριθμός Αναφοράς CPC : 92 Ταξινόμηση κατά CPV: (Υπηρεσίες Κατάρτισης) Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Προϋπολογισμός του Έργου: Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων ευρώ ( ,00 ευρώ) ΠΛΕΟΝ 2

3 Προαίρεση: Χρηματοδότηση ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (ανάθεση παρόμοιων υπηρεσιών) έως 10% του παραπάνω προϋπολογισμού δηλ ευρώ. Οι υπηρεσίες Επαγγελματικής Κατάρτισης δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικοί πόροι. 3

4 Πίνακας περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 7 1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.) ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ της Πράξης και του Έργου 8 3. ΤΟ ΕΡΓΟ 9 4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 9 ΑΡΘΡΟ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11 ΑΡΘΡΟ 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 16 ΑΡΘΡΟ 3. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 17 ΑΡΘΡΟ 4. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 17 ΑΡΘΡΟ 5. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 18 ΑΡΘΡΟ 6. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 18 ΑΡΘΡΟ 7. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 22 ΑΡΘΡΟ 8. ΟΡΙΣΜΟΙ 23 ΑΡΘΡΟ 9. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 25 ΑΡΘΡΟ 10. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 28 ΑΡΘΡΟ 11. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΛΟΓΟΙ 30 ΑΡΘΡΟ 12. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ / ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 32 ΑΡΘΡΟ 13. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 35 ΑΡΘΡΟ 15. ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 54 ΑΡΘΡΟ 16. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 55 ΑΡΘΡΟ 17. ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 56 ΑΡΘΡΟ 18. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 57 ΑΡΘΡΟ 19. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 59 ΑΡΘΡΟ 20. ΣΤΑΔΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 60 4

5 ΑΡΘΡΟ 22. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΑ ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ / ΕΚΠΤΩΣΗ 65 ΑΡΘΡΟ 24. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 66 ΑΡΘΡΟ 25. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 67 ΑΡΘΡΟ 26. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 68 ΑΡΘΡΟ 27. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 70 ΑΡΘΡΟ 28. ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 73 ΑΡΘΡΟ 29. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 74 ΑΡΘΡΟ 30. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 76 ΑΡΘΡΟ 31. ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 77 ΑΡΘΡΟ 32. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 80 ΑΡΘΡΟ 33. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 82 ΑΡΘΡΟ 34. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 83 ΑΡΘΡΟ 35. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 85 ΑΡΘΡΟ 36. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 88 ΑΡΘΡΟ 37. ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 89 ΑΡΘΡΟ 38. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 92 ΑΡΘΡΟ 39. ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΟΥΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΝΤΩΝ 95 ΑΡΘΡΟ 40. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ -ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 99 ΑΡΘΡΟ 41. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 101 ΑΡΘΡΟ 42. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 101 ΑΡΘΡΟ 43 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 102 ΑΡΘΡΟ 44. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 104 ΑΡΘΡΟ 45. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 107 ΑΡΘΡΟ 46. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 108 ΑΡΘΡΟ 47. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΗΓΜΕΝΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ- ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 109 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 111 5

6 ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 111 ΑΡΘΡΟ 3. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 114 ΑΡΘΡΟ 4.ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 114 ΑΡΘΡΟ 5. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 115 ΑΡΘΡΟ 5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 118 ΑΡΘΡΟ 6. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 120 ΑΡΘΡΟ 8. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 125 ΑΡΘΡΟ 9. ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΟΥΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΝΤΩΝ 128 ΑΡΘΡΟ 10. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ / ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 133 ΑΡΘΡΟ 11. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 134 ΑΡΘΡΟ 12. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 135 6

7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.). Τα Επιμελητήρια ιδρύθηκαν στην Ελλάδα, ως θεσμοθετημένη μορφή συμβούλων της Πολιτείας, με τον Νόμο 184/1914 (ΦΕΚ Α/78/ ) «Περί συστάσεως Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων», τα δε προεδρικά διατάγματα συγκρότησής τους άρχισαν να εκδίδονται από το Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων άρχισε να λειτουργεί αρχικά άτυπα με την ονομασία «Μόνιμη Διάσκεψη των Ελληνικών Επιμελητηρίων» ενώ θεσμοθετήθηκε σαν Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με τα άρθρα 49 και 63 του Νόμου 1089/1980 (ΦΕΚ Α/261/ ) «Περί Εμπορικών και Βιομηχανικών, Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων». Σήμερα, ο επιμελητηριακός θεσμός διέπεται από τον Νόμο 2081/1992 (ΦΕΚ Α/154/ ) «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων κλπ», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε κυρίως με τον Νόμο 3419/2005 (ΦΕΚ Α/297/ ). ΔΙΟΙΚΗΣΗ Η KEEE και τα 59 ελληνικά Επιμελητήρια (Εμπορικά Βιομηχανικά Βιοτεχνικά Επαγγελματικά) αποτελούν ανεξάρτητους και αυτοχρηματοδοτούμενους οργανισμούς, που λειτουργούν με τη μορφή του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου. Το διοικητικό όργανο της KEEE η εννεαμελής Διοικητική Επιτροπή εκλέγεται κάθε τέσσερα χρόνια από τη Γενική Συνέλευσή της, στην οποία συμμετέχουν τα Επιμελητήρια μέλη της. Το κάθε Επιμελητήριο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Διοικητική Επιτροπή, που εκλέγονται κάθε τέσσερα χρόνια αντίστοιχα από τις επιχειρήσεις - μέλη του. Η KEEE και τα Επιμελητήρια τελούν υπό τη διαχειριστική εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, ως προς τη νομιμότητα των πράξεών τους, στο πλαίσιο της παρεχομένης σε αυτά αυτοτέλειας. Η KEEE με την ανάπτυξη ενός μόνιμου και σταθερού δικτύου επικοινωνίας και συνεργασίας με τα Επιμελητήρια μέλη της, προσφέρει υπηρεσίες στις ελληνικές επιχειρήσεις για τη βελτίωση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος στο οποίο 7

8 δραστηριοποιούνται και την καλύτερη πρόσβασή τους στα διάφορα χρηματοδοτικά μέσα. Επίσης, μέσω της υποβολής και προώθησης των διαφόρων αιτημάτων της επιχειρηματικής τάξης, μπορεί να παρεμβαίνει στις διαδικασίες για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν στα επιχειρηματικά θέματα και προβλήματα και να συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση της οικονομικής πολιτικής. Η KEEE άλλωστε αποτελεί - μέσω των κατά τόπους Επιμελητηρίων το μοναδικό φορέα στην Ελλάδα, που εκπροσωπεί και εκφράζει το σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου και κατ επέκταση το σύνολο των παραγωγικών τάξεων (εμπορικές, βιοτεχνικές, επαγγελματικές, βιομηχανικές επιχειρήσεις, ως και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών). 2. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ της Πράξης και του Έργου Τα τελευταία χρόνια, ο επιχειρηματικός κόσμος δίνει μια άνιση μάχη ενάντια στην οικονομική κρίση, η οποία έχει δημιουργήσει ασφυκτικές συνθήκες για όλους τους κλάδους της αγοράς. Σ' αυτό το δύσκολο περιβάλλον, οι επιχειρήσεις αγωνίζονται να παραμείνουν στη ζωή. Αγωνίζονται ενάντια στην ύφεση, στην έλλειψη ρευστότητας, στην εξοντωτική φορολόγηση, αλλά και σε μια σειρά από χρόνια προβλήματα που πλήττουν την επιχειρηματικότητα στη χώρα μας. Αγωνίζονται, τέλος, για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας που αποτελεί βασικό παράγοντα διατήρησης του βιοτικού επιπέδου αλλά και της κοινωνικής συνοχής. Η ΚΕΕΕ με την ανάπτυξη ενός μόνιμου και σταθερού δικτύου επικοινωνίας και συνεργασίας με τα Επιμελητήρια - μέλη της, προσφέρει υπηρεσίες στις ελληνικές επιχειρήσεις για τη βελτίωση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιούνται και την καλύτερη πρόσβασή τους στα διάφορα χρηματοδοτικά μέσα. Επίσης, μέσω της υποβολής και προώθησης των διαφόρων αιτημάτων της επιχειρηματικής τάξης, μπορεί να παρεμβαίνει στις διαδικασίες για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν στα επιχειρηματικά θέματα και προβλήματα και να συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση της οικονομικής πολιτικής. Στη διαδικασία αυτή, κεντρικός είναι ο ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα. Η σημερινή επιχείρηση απαιτεί ανθρώπους ευέλικτους στην αλλαγή, ανοιχτούς στη νέα γνώση, διατεθειμένους για συνεχή βελτίωση, ικανούς να χειρίζονται πολλές και διαφορετικές 8

9 προκλήσεις. Προπάντων, απαιτεί καινοτομικό πνεύμα και συνεχή εμπλουτισμό και ανανέωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό και με στόχο την Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την Ενθάρρυνση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων πραγματοποιείται η Πράξη, που περιλαμβάνει το παρόν Έργο με αντικείμενο την απόκτηση νέων δεξιοτήτων από τους εργαζόμενους - καταρτιζόμενους, οι οποίες θα συμβάλλουν στην προώθηση της καινοτομίας στις ελληνικές επιχειρήσεις και επομένως στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ Ενίσχυση των δεξιοτήτων των εργαζομένων. Διατήρηση θέσεων εργασίας. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. Ενίσχυση της καινοτομίας. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Εργαζόμενοι επιχειρήσεων ιδιωτικού τομέα - ΜΜ Επιχειρήσεις 3. ΤΟ ΕΡΓΟ Αντικείμενο του Έργου είναι η υλοποίηση από τον Ανάδοχο προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, που αποσκοπούν στην απόκτηση νέων καινοτομικών δεξιοτήτων από το ανθρώπινο δυναμικό επιχειρήσεων. 4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Η προκήρυξη αυτή αποτελείται από: α. το Μέρος Α: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού β. το Μέρος Β: Περιγραφή του Έργου γ. το Μέρος Γ: Περιεχόμενο Τεχνικής Προσφοράς / Διαδικασία και κριτήρια Αξιολόγησης Τεχνικής Προσφοράς δ. το Μέρος Δ: Περιεχόμενο Οικονομικής Προσφοράς/ Διαδικασία αξιολόγησης Οικονομικής Προσφοράς αξιολόγηση της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς 9

10 ε. Το Παράρτημα Παράρτημα 1 Όροι Σύμβασης 10

11 ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Διαγωνισμός διέπεται από το ακόλουθο νομικό πλαίσιο: 1. τις διατάξεις του παρόντος 2. τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 (ΦΕΚ Α/64)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. τις διατάξεις των άρθρων του ν.2362/95 (ΦΕΚ Α 295) «Περί Δημόσιου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 4. τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ Α/267/), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 5. τις διατάξεις του Π.Δ 118/07 (ΦΕΚ Α 150) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που εφαρμόζονται συμπληρωματικά και αναλογικά και μόνο κατά το μέρος, που δεν προσκρούουν σε ρητό όρο της παρούσας. 6. τις διατάξεις του Ν. 3886/10 (ΦΕΚ Α 173 ) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21 ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25 ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11 ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 11

12 8. τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ Α/30), όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ A/279) και ισχύει. 9. τις διατάξεις του Ν. 3879/2011 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 163) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4111/2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/ 2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού κλπ» (ΦΕΚ Α 18/ ) και το Ν. 4013/2011 «Ανεξάρτητη Αρχή Δημ. Συμβάσεων /ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ /ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ /Επιμελητήρια κλπ» (ΦΕΚ Α 204) και ισχύει. 10. τις διατάξεις του 4093/ 2012 (ΦΕΚ Α 222/ ) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής » όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4111/2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/ 2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού κλπ» (ΦΕΚ Α 18/ ) και το Ν. 4013/2011 «Ανεξάρτητη Αρχή Δημ. Συμβάσεων /ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ /ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ /Επιμελητήρια κλπ» (ΦΕΚ Α 204) και ισχύει 11. τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α/ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, 12. Το Π.Δ. 82/1996 (ΦΕΚ Α 66) όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις των Ν. 3310/2005 και Ν. 3414/2005 αναφορικά με τα μέτρα διασφάλισης της διαφάνειας και αποτροπής καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συβάσεων και της εκδοθείσας ΥΑ της (ΦΕΚ 1673 της ) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/ τη διάταξη του άρθρου 26 του ν. 4024/11 (ΦΕΚ Α/226) «Συντάξεις Δημοσίου, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασ. εφεδρεία ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ» για τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων επί δημόσιων διαγωνισμών. 14. τις διατάξεις του Ν. 3548/07 (ΦΕΚ Α /68) Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις και την ΥΑ 18130/2007 (ΦΕΚ 1226/Β/2007) του Υπουργού Επικρατείας, με θέμα «Καθορισμός 12

13 ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών), ημερήσιων και εβδομαδιαίων τοπικών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών εντός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης) που έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου». 15. τη διάταξη της περίπτωσης ιβ) της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 2859/2000 «(ΦΕΚ Α 248) «Κώδικας ΦΠΑ» 16. τις διατάξεις του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις». 17. τη διάταξη του άρθρου 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 18. τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α / ) «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 19. τη διάταξη του άρθρου 17 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ Α 297) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τον Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α) «Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης». 20. τη διάταξη του άρθρου 20 του Ν. 3419/05 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας». 22. τις διατάξεις του Ν. 3697/2008 (ΦΕΚ 194/τ/Α / ) για την «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» (άρθρα 1-7), όπως ισχύει 23. τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ Β 540/ , αρ. πρωτ /ΕΥΣ1749/ ), όπως τροποποιηθείσα ισχύει με την υπ αριθ. πρωτ /ΕΥΘΥ 2041/09 (ΦΕΚ 1957/Β/ ), την αριθ. πρωτ /ΕΥΘΥ 1212/2010 (ΦΕΚ 1088/Β/2010)και την ΥΑ αριθμ. 5058/ΕΥΘΥ 138 Β 292/ ). (ΦΕΚ 13

14 24. τις διατάξεις της υπ' αρ. 11Ο8437/2565/ΔΟΣ απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα: «Καθορισμός Χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες» (ΦΕΚ Β/ 1590/ ). 25. τις διατάξεις της υπ αριθμ /οικ3.968 (ΦΕΚ 915/Β/ ) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ αρ.οικ.55582/1933/2008 (ΦΕΚ 1491/Β) όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό /3.2570/2010 (ΦΕΚ 1503/Β) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με θέμα Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ ή το ΕΤΠΑ βάσει του άρθρου 34, παράγραφος 2 του Γενικού Κανονισμού 1083/2006, όπως ισχύει, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ( ) για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις κατάρτισης». 26. τις διατάξεις της /Οικ / (ΦΕΚ Β 1999/ ) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Σύστημα Πιστοποίησης Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ)», όπως ισχύει έως την σύμφωνα με την υποπαράγραφο Θ11 και την περίπτωση 2 εδάφιο στ της υποπαραγράφου Θ18 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ Α 222/ ) 27. τις διατάξεις της K.Y.A. με αριθμό Π1/23807/ (ΦΕΚ Β' 3400/ ) για τα θέματα λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημόσιων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 28. Τις διατάξεις του π.δ. 24/2010 (ΦΕΚ 56/ ) «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.. 189/2009» και ειδικότερα το Άρθρο 4, παρ.2, εδάφιο β σύμφωνα µε το οποίο το Υπουργείο Παιδείας, ια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων έχει την «αρμοδιότητα διαμόρφωσης του εκπαιδευτικού πλαισίου όλων των μονάδων της δευτεροβάθμιας Τεχνικής και Επαγγελματικής 14

15 Εκπαίδευσης, της Αρχικής και Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, καθώς και των λοιπών μονάδων, δημόσιων ή ιδιωτικών, που δεν ανήκουν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση». 29. Την υπ αριθµ. 2/82565/ Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών αναφορικά µε την «τροποποίηση κώδικα κατάταξης εσόδων και εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού», όπως ισχύει. 30. Το Ν. 2472/97 για «την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 31. Το Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ 25 Α) περί προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας. 32. Το με Α.Π /ΓΔΑΑΠ4632/ΕΥΘΥ1/ Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως ισχύει. 33. Τον με Α.Π /ΓΔΑΠΠΠ 5537/ Οδηγό Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως ισχύει. 34. Έγγραφο ΕΥΘΥ με Α.Π /ΕΥΘΥ1304/ «Ενημέρωση για διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης της απάτης σε συγχρηματοδοτούμενα έργα από το ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής και συναφείς υποχρεώσεις». 35. Το με υπ αριθμ 32356/ΕΥΣΣΑΑΠ 1657/ Σχέδιο Οδηγιών της ΕΥΣΣΑΑΠ που αφορά την εκτίμηση της απασχόλησης που δημιουργείται κατά την υλοποίηση των Έργων (Πράξεων) των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. 36. τις διατάξεις της υπ αρ /2007 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με θέμα: «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.331Ο/2005, όπως τροποποιήθηκε το Ν.3414/2005» (ΦΕΚ 1673/Β/2007). 37. Την υπ αρ πρωτ /οικ /18/09/2013 Απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο "Καινοτομία και επιχειρηματικότητα, στις 8 περιφέρεις σύγκλισης". στον Άξονα Προτεραιότητας «04 Ενίσχυσης της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων στις 8 περιφέρειες σύγκλισης" του Ε.Π. "ΑΝΑΔ". (Κωδ. ΟΠΣ: , Κωδ. ΣΑ: Ε0348 Κωδ. Πράξης ΣΑ:.2013ΣΕ Την υπ αρ πρωτ /οικ6.6877/18/09/2013 Απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο "Καινοτομία και επιχειρηματικότητα, στις 3 περιφέρεις σταδιακής εξόδου". στον 15

16 Άξονα Προτεραιότητας «05 Ενίσχυσης της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου" του Ε.Π. "ΑΝΑΔ". (Κωδ. ΟΠΣ: , Κωδ. ΣΑ: Ε0348 Κωδ. Πράξης ΣΑ:.2013ΣΕ ) 39. Την υπ αρ πρωτ /οικ6.6878/18/09/2013 Απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο "Καινοτομία και επιχειρηματικότητα, στις 2 περιφέρεις σταδιακής εισόδου". στον Άξονα Προτεραιότητας «06 Ενίσχυσης της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικούκαι των Επιχειρήσεων στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου" του Ε.Π. "ΑΝΑΔ". (Κωδ. ΟΠΣ: , Κωδ. ΣΑ: Ε0348 Κωδ. Πράξης ΣΑ:.2013ΣΕ ) 40. Τη με αριθμ / προέγκριση δημοπράτησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «ΑΝΑΔ» 41. τις διατάξεις της ΥΑ ΔΙΣ//2011 (ΥΑ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ ΦΕΚ Β/ ) «Διενέργεια διαδικασίας κληρώσεως για μέλη συλλογικών οργάνων της διοίκησης για δημόσιους διαγωνισμούς κλπ (556915)» 42. Την υπ αριθμ. 4δ/ Απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.) με την οποία προκηρύσσει τον παρόντα ανοικτό διεθνή διαγωνισμό και εγκρίνει το τεύχος προκήρυξης. Η αναφορά της παρούσας σε νομοθετήματα νοείται ότι γίνεται μόνο προς ρύθμιση ζητημάτων μη ρυθμιζομένων κατά τρόπο ολοκληρωμένο από την ίδια την προκήρυξη. ΑΡΘΡΟ 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Αναθέτουσα Αρχή είναι το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.)», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας 6, ΤΚ , Ελλάδα και εκπροσωπείται νόμιμα. Στοιχεία επικοινωνίας με την Αναθέτουσα Αρχή : Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.), οδός Ακαδημίας 6, Αθήνα, Ελλάδα, ΤΚ Τηλ (-106), Φαξ , Ιστοσελίδα 16

17 ΑΡΘΡΟ 3. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 1. Περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύτηκε στις πανελλήνιας κυκλοφορίας ημερήσιες εφημερίδες ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ και ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ την 3/2/2014, και στον νομαρχιακό και τοπικό τύπο κατά τις διατάξεις του ν. 3548/ Περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύτηκε στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως την 31/01/ Περίληψη της προκήρυξης αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στη διεύθυνση 4. Η Αναθέτουσα Αρχή θα αποστείλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την παρούσα προκήρυξη με τα αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ημέρες μετά τη σύναψη της σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ.4 του π.δ 60/07. ΑΡΘΡΟ 4. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η διάθεση της παρούσας γίνεται από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, οδός Ακαδημίας 6, Αθήνα, Ελλάδα, ΤΚ , όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 15:00. Η παραλαβή των αντιγράφων γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική (courier). Στην περίπτωση παραλαβής της προκήρυξης μέσω ταχυμεταφορικής (courier), η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. Η προθεσμία για την λήψη της παρούσας λήγει δέκα (10) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι στις 21/03/2014 ημέρα και ώρα 15: Για την παραλαβή της προκήρυξης δεν προβλέπεται κόστος. Οι παραλαμβάνοντες θα πρέπει να προσκομίσουν ή να υποβάλουν στην Αναθέτουσα Αρχή πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπικής συσκευής (fax), ηλεκτρονική διεύθυνση ( ) για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ αυτής. Σε περίπτωση σφάλματος στα ανωτέρω δηλωθέντα από τον ενδιαφερόμενο στοιχεία, το οποίο πιθανόν να επιφέρει αδυναμία επικοινωνίας μεταξύ Αναθέτουσας Αρχής και ενδιαφερόμενου, η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει. 17

18 3. Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της προκήρυξης διαπιστώσουν ότι το από αυτούς παραληφθέν αντίγραφο της δεν είναι, ενδεχομένως, πλήρες, δικαιούνται να ζητήσουν από την Αναθέτουσα Αρχή νέο, πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της προκήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ΑΡΘΡΟ 5. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) από την Αναθέτουσα Αρχή, συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων πρέπει να τίθενται υπ όψιν της κας Αναστασίας Ξαρχά, τηλέφωνο επικοινωνίας: (-106), Φαξ: , Οι παραπάνω πληροφορίες ή διευκρινίσεις θα δοθούν συγκεντρωτικά και ταυτόχρονα σε όλους τους ενδιαφερόμενους με ανάρτηση στην ιστοσελίδα το αργότερο δώδεκα (12) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 2. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 3. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών καμία διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή των προσφορών καθώς και υποβολή εγγράφων δεν γίνεται δεκτή, πλην των διευκρινίσεων που τυχόν θα ζητηθούν από την Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού. ΑΡΘΡΟ 6. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1. Αντικείμενο της προκήρυξης είναι η επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Κατάρτιση εργαζομένων στην καινοτομία και στην επιχειρηματικότητα» που εντάσσεται στην Πράξη «Κατάρτιση εργαζομένων και προώθηση σύγχρονων τεχνικών δια βίου μάθησης στις Επιχειρήσεις» των Αξόνων Προτεραιότητας 4,5,6 «Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας του 18

19 ανθρώπινου δυναμικού και των επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος ««Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΠΑΝΑΔ), που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ. 2. Το έργο συνοπτικά: Α. Αντικείμενο Αντικείμενο του Έργου είναι η υλοποίηση από τον Ανάδοχο προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, που αποσκοπούν στην απόκτηση νέων καινοτομικών δεξιοτήτων από το ανθρώπινο δυναμικό επιχειρήσεων. Το περιεχόμενο της κατάρτισης, που περιλαμβάνει συγκεκριμένες θεματικές ενότητες, θα είναι όμοιο σε όλα τα προγράμματα, που θα πραγματοποιηθούν. Ειδικότερα, το Έργο αφορά στην κατάρτιση στελεχών και εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα - όλων των κλάδων της οικονομίας - και αναφέρεται στην υλοποίηση 170 περίπου προγραμμάτων κατάρτισης στις 13 Περιφέρειες της χώρας. Η διάρκεια κάθε προγράμματος θα είναι 80 ώρες και συγκεκριμένα 60 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 20 ώρες πρακτική άσκηση, η οποία θα υλοποιηθεί με τη μορφή των μελετών περίπτωσης (case studies) στις δομές του Αναδόχου και θα έχει ως παραδοτέα «Πλάνα Καινοτομίας», τα οποία οι καταρτιζόμενοι θα προτείνουν στις επιχειρήσεις που εργάζονται. Οι δομές που θα χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο για την υλοποίηση των προγραμμάτων πρέπει να διαθέτουν ισχύουσα πολεοδομική άδεια εκπαιδευτηρίου και πιστοποιητικό πυροπροστασίας για χρήση εκπαιδευτηρίου. Β. Ελάχιστες Θεματικές ενότητες του περιεχομένου των προγραμμάτων Οι ελάχιστες απαιτούμενες Θεματικές ενότητες του περιεχομένου των προγραμμάτων είναι οι ακόλουθες: Η έννοια της καινοτομίας (Ορισμός - Ταξινόμηση - Άξονες - Χαρακτηριστικά - Μέτρηση & Αξιολόγηση της καινοτομίας ) Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα Το μοντέλο της καινοτόμου Επιχείρησης Καινοτομία & Επιχειρησιακή Εξωστρέφεια (Service Innovation, Innovation and Market Strategy κ.α.) 19

20 Χρηματοδότηση της καινοτομίας (Business Angels, Venture Capital, JEREMIE, ΕΤΕΑΝ, ΤΕΠΙΧ κ.α.) Oικολογική Καινοτομία (Eco Innovation, Green ICT κ.α.) Καινοτομία στην Οργανωσιακή Συμπεριφορά της Επιχείρησης και στην Ενδυνάμωση του Ανθρώπινου Δυναμικού (π.χ. change management, time management, team working, team leading κ.α.) Γ. Κατανομή ωφελουμένων από την κατάρτιση στις 13 Περιφέρειες ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ωφελουμένων ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 600 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 80 ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΣ ΣΤΑΔ. ΕΞΟΔΟΥ 1638 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 128 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 40 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔ. ΕΙΣΟΔΟΥ 168 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 450 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 330 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 164 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 450 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 380 ΗΠΕΙΡΟΣ 250 ΚΡΗΤΗ 250 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 2394 ΣΥΝΟΛΑ

21 Η παραπάνω κατανομή των ωφελουμένων είναι ενδεικτική. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να διαφοροποιήσει την κατανομή ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν από τον αριθμό δυνητικών ωφελουμένων ανά Περιφέρεια και τη ζήτηση υπηρεσιών κατάρτισης κατά το χρόνο εκτέλεσης των προγραμμάτων. Δ. Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται και η επανάληψη υπηρεσιών παρόμοιων με τις παρούσες ως Δικαίωμα Προαίρεσης (option) της Αναθέτουσας Αρχής, με προϋπολογισμό έως 10% του προϋπολογισμού του Έργου δηλ ευρώ. Ειδικότερα το αργότερο έξι μήνες πριν από τη λήξη του Έργου η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται με μονομερή δήλωσή της και κατά την απόλυτη κρίση της, να ζητήσει από τον Ανάδοχο υπηρεσίες παρόμοιες με τις υπηρεσίες της παρούσας, που θα παρασχεθούν για χρονικό διάστημα μέχρι έξι μηνών. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις παραπάνω με τίμημα το (ανάλογο) κόστος που αναφέρεται στην οικονομική προσφορά του. Το περιεχόμενο και οι όροι παροχής των υπηρεσιών είναι το αναφερόμενο στην παρούσα. Για την παροχή των υπηρεσιών αυτών θα καταρτιστεί μία ή περισσότερες Συμβάσεις κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής για ανάλογη περίοδο/ους προαίρεσης, η οποία μπορεί να επαναληφθεί μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού του δικαιώματος προαίρεσης (10% Χ ,00 ευρώ) και στην οποία θα περιλαμβάνονται και οι οριζόμενες στην παρούσα ποινικές ρήτρες. 3. Το αντικείμενο του Έργου περιγράφεται αναλυτικά στο ΜΕΡΟΣ Β της παρούσας και οι όροι της σύμβασης μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής περιγράφονται στο Παράρτημα 1 Όροι Σύμβασης, που συνιστά αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Διαπραγμάτευση των όρων της σύμβασης δεν επιτρέπεται. 4. Ταξινόμηση κατά CPV: (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 24 - Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης (CPC 92) του Παραρτήματος ΙΙB του Π.Δ. 60/07 21

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ημερομηνία ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Ημερομηνία Ημερομηνία ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 18, ΑΘΗΝΑ 10671 Τηλέφωνο : 210-3680775 Fax : 210-3680773 Πληροφορίες : Δρ. Παναγιώτης Μούργος Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής στο για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε.

Ημερομηνία αποστολής στο για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. Εταιρεία Ανάπτυξης και Προόδου Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πλατεία 23ης Μαρτίου ΤΚ 24100 Καλαμάτα Τηλέφωνο : 27210 62200/222 Fax : 27210 62229 Πληροφορίες : κ. Γιαννιός Καλλικράτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης Πληροφορίες: Σωτηρίου Αλέξανδρος Τηλ.: 2524021030 Φαξ: 2524022165 Email: info@fdor.gr ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ XIOY Διεύθυνση : Φ. ΑΡΓΕΝΤΗ 8, ΤΚ 82100 ΧΙΟΣ Τηλέφωνο : 2271044330-1 Fax : 2271044332 Πληροφορίες : κ. Μιχάλης Κουτσουράδης email : epimelit@otenet.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ»

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘ. 1 / 5849 / 12.05.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ»

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Θεμ. Σοφούλη 62Α Ταχ. Κώδικας: 54655 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Κ. Μιχαηλίδης ΤΗΛ.: 2310-403004 FAX: 2310-404055 Email k.michailidis@rdfcm.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002535133 2015-01-21

15PROC002535133 2015-01-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ,ΕΡΓΩΝ,ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τμήμα Α Γενούς Τομέα, Φυσικών Πόρων & Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016.

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο : +302661039814 Fax : +302661040088 Πληροφορίες : κα. Σπυριδούλα Κουλούρη email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΠ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚτΠ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Οδός : Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα Τηλ: 26610-39814, e-mail: info@corfucci.gr ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΤΠΑ 80%-

Διαβάστε περισσότερα

«Προβολή & διαφήμιση του έργου: Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού»

«Προβολή & διαφήμιση του έργου: Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» ΕΡΓΟ Γ ΚΠΣ: «Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» ΥΠΟΕΡΓΟ 7: «ΠΡΟΒΟΛΗ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προβολή & διαφήμιση του

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Β Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ»

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» στο πλαίσιο του Υποέργου 8 με τίτλο «Εξωτερική Αξιολόγησης της Πράξης» ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

- 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υ.Π.Ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Στ. Νιάρχου Τ.Κ. 45500- ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ε-MAIL : promithies@uhi.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες διευθύνσεις της ΓΓΜΕ» του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : Προϋπολογισμός πράξης: Απόφαση Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους Άθω: Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : Προϋπολογισμός πράξης: Απόφαση Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους Άθω: Αριθμός Πρωτοκόλλου: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΑΞΗ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΑΞΗ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠ.ΑΡΙΘΜ. 72/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠ.ΑΡΙΘΜ. 72/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Δ/νση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : Προϋπολογισμός πράξης : Αρ. Διακήρυξης : 08/2013. Ημερομηνία : 11/06 /2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : Προϋπολογισμός πράξης : Αρ. Διακήρυξης : 08/2013. Ημερομηνία : 11/06 /2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002213204 2014-07-31

14PROC002213204 2014-07-31 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία,Π. Κανελλοπούλου 2,10177 Αθήνα, Τ 2106988500 /F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Οικονομικού Πληροφορίες: Παπαδόπουλος Θεοφάνης, Τ. 2106988571, e-mail:th.papadopoulos@asylo.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (αριθμ. 9/2014) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Προμήθεια πάγιου λοιπού εξοπλισμού»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (αριθμ. 9/2014) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. «Προμήθεια πάγιου λοιπού εξοπλισμού» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Τέρμα Ικάρων, Φοίνικα Καλαμαριάς Ταχ. Θυρίδα: 22 Ταχ. Κώδικας: 55102 Τηλ: 2310-494110,111,112, Φαξ: 2310494127 E-mail: oikonomiko@esdi.gr Ιnternet: http://www.esdi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Μεσογείων 396 GR 153 41, Αγία Παρασκευή ΑΤΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ» Τμήμα Προμηθειών-Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα