ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε. Σύμφωνα με τις αποφάσεις 5/204/ και 1/319/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε. Σύμφωνα με τις αποφάσεις 5/204/14.11.2000 και 1/319/09.12.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύμφωνα με τις αποφάσεις 5/204/ και 1/319/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΙΟΥΝΙΟΣ 2005

2 περιεχόμενα 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1 Οικονομικά μεγέθη της Εταιρίας Αναμορφώσεις οικονομικών μεγεθών Ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου της Εταιρίας Αναμορφώσεις ενοποιημένων οικονομικών μεγεθών 7 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 2.1 Γενικά Υπεύθυνοι σύνταξης Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Φορολογικοί έλεγχοι Πληροφορίες ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 3.1 Δημόσιες προσφορές Σημαντικές δικαστικές εκκρεμότητες Ακύρωση ιδίων μετοχών Αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων κατά τη διάρκεια της χρήσης Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σημαντικά γεγονότα μετά την ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΑΔΟΥ 4.1 Γενικά στοιχεία Η θέση της Εταιρίας στον κλάδο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 5.1 Γενικές πληροφορίες Σύντομο ιστορικό Περιγραφή αντικειμένου εργασιών Δίκτυο πωλήσεων, ανάλυση κύκλου εργασιών, προμηθευτές Πάγια περιουσιακά στοιχεία, εγγυήσεις & εμπράγματες ασφάλειες Επενδύσεις ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ, ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 6.1 Εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου Ίδια κεφάλαια Μέτοχοι Δικαιώματα μετόχων Διοίκηση διεύθυνση εργασιών Συμμετοχές των μελών του Δ.Σ. και των κυρίων μετόχων της Εταιρίας στη διοίκηση ή/και στο κεφάλαιο άλλων εταιριών Κατάλογος προσώπων που έχουν υποχρέωση γνωστοποίησης συναλλαγών Οργανόγραμμα Ανθρώπινο δυναμικό ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΝ Αποτελέσματα χρήσεων Διάθεση των προ αποσβέσεων κερδών Οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας Χρηματοοικονομικοί δείκτες Κατάσταση Ταμιακών ροών 46 1

3 9. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 9.1 Αρχές ενοποίησης Ανάλυση των αποτελεσμάτων χρήσεων Ανάλυση Ισολογισμών Χρήσεων Χρηματοοικονομικοί δείκτες περιόδου Κατάσταση Ταμιακών ροών ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 10.1 Συνοπτική περιγραφή του Ομίλου εταιριών & συμμετοχών της Εταιρίας Θυγατρικές εταιρίες Θυγατρικές των θυγατρικών Συνδεδεμένες εταιρίες, που δεν περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες καταστάσεις Εταιρίες, στις οποίες συμμετέχει η Εταιρία με ποσοστό <10% Διεταιρικές συναλλαγές ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 11.1 Εξελίξεις κατά την τρέχουσα χρήση Στόχοι και προοπτικές της Εταιρίας 63 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

4 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1 Οικονομικά μεγέθη της Εταιρίας Στοιχεία αποτελεσμάτων χρήσεων (ποσά σε εκατ. Ευρώ) Κύκλος Εργασιών 56,71 57,29 69,14 Μείον: Κόστος Πωληθέντων (1) 42,91 42,93 55,26 Μικτό Κέρδος 13,80 14,36 13,88 Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 0,60 1,61 1,86 Σύνολο 14,40 15,97 15,74 Λειτουργικό Αποτέλεσμα (1) 0,68 6,55 6,01 Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων & φόρων 1,12 8,34 6,30 Κέρδη προ αποσβέσεων & φόρων -6,30 6,22 5,91 Συνολικές αποσβέσεις 7,29 5,35 4,53 Κέρδη προ φόρων (ζημιές) -13,59 0,87 1,38 Κέρδη μετά από φόρους χρήσης και αμοιβές Δ.Σ. (2) -14,31 0,61 0,93 Κέρδη μετά από φόρους χρήσης, αμοιβές Δ.Σ. & φόρους φορολογικού ελέγχου (3) -14,31 0,61 0,93 Στοιχεία Ισολογισμών χρήσεων ποσά σε εκατ. Ευρώ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αναπόσβεστα έξοδα εγκατάστασης 1,16 1,17 2,23 Αναπόσβεστες ενσώματες ακινητοποιήσεις 46,59 41,61 42,86 Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 76,57 81,93 82,51 Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού 123,16 123,54 125,37 Αποθέματα 24,22 20,22 22,53 Πελάτες 20,45 23,69 23,94 Χρεόγραφα 11,74 11,74 11,16 Διαθέσιμα 1,89 2,24 3,20 Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 68,40 64,57 68,92 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 192,77 189,53 196,64 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο 24,75 24,75 24,75 Διαφορά από έκδοση υπέρ το άρτιο 83,78 83,78 83,78 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 60,00 63,75 68,62 Προβλέψεις 0,59 0,55 0,21 Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 53,27 24,65 11,10 Προμηθευτές 7,47 8,35 14,82 Τράπεζες λογ/σμοι βραχυπρόθ. Υποχρεώσεων 43,40 38,52 31,76 Μακροπρόθεσ. υποχρεώσεις πληρωτέες την επομ. χρήση 14,91 38,89 52,22 Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 77,31 99,94 116,11 Σύνολο Υποχρεώσεων 130,58 124,59 127,21 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 192,77 189,53 196,64 3

5 Στοιχεία ανά μετοχή (6) ποσά σε ευρώ Κύκλος Εργασιών 2,54 2,38 2,87 Λειτουργικό Αποτέλεσμα (1) 0,03 0,27 0,25 Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων & φόρων 0,05 0,35 0,26 Κέρδη προ φόρων (ζημιές) -0,61 0,04 0,06 Κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους χρήσης και αμοιβές Δ.Σ. (2) -0,64 0,03 0,04 Κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους χρήσης, αμοιβές Δ.Σ. & φόρους φορολογικού ελέγχου (3) -0,64 0,03 0,04 Μέρισμα ανά μετοχή (7) Λογιστική αξία ανά μετοχή (7) 2,42 2,58 2,77 Αριθμός μετοχών τέλους χρήσης Σταθμισμένος αριθμός μετοχών χρήσης (5) Αναμορφωμένα στοιχεία ανά μετοχή (4) Κέρδη προ φόρων (ζημιές) -1,37 0,03-0,21 Κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους χρήσης και αμοιβές Δ.Σ. (2) -1,37 0,03-0,21 Κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους χρήσης, αμοιβές Δ.Σ. & φόρους φορολογικού ελέγχου -1,42 0,03-0,21 Λογιστική αξία ανά μετοχή (7) 0,55 1,12 1,87 Σημειώσεις: 1) Για τον υπολογισμό του λειτουργικού αποτελέσματος έχουν αφαιρεθεί προηγουμένως οι αποσβέσεις από τα έξοδα διοίκησης και έξοδα διάθεσης. 2) Οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την περίοδο περιλαμβάνονται στα λειτουργικά έξοδα. 3) Οι φόροι φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων εμφανίζονται, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, στην χρήση την οποία επιβάρυναν. 4) Έχουν ληφθεί υπόψη οι παρατηρήσεις του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και οι σημειώσεις της Εταιρίας, για τις χρήσεις και έχουν αναμορφωθεί τα αποτελέσματα, τα οποία παρουσιάζονται στον Πίνακα Αναμόρφωσης Αποτελεσμάτων. Επίσης έχουν καταλογιστεί οι φόροι φορολογικού ελέγχου στις χρήσεις στις οποίες αφορούν. 5) Ο αριθμός μετοχών έχει σταθμιστεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα με το ΔΛΠ 33. 6) Με βάση το σταθμισμένο αριθμό μετοχών. 7) Με βάση τον αριθμό μετοχών τέλους χρήσης. 1.2 Αναμορφώσεις οικονομικών μεγεθών Για τον υπολογισμό των αναμορφωμένων αποτελεσμάτων, έχει ληφθεί υπόψη το σύνολο των σημειώσεων της Εταιρίας και των παρατηρήσεων των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που διενήργησαν τον τακτικό οικονομικό και λογιστικό έλεγχο για την Εταιρία κατά την χρήση Οι παρατηρήσεις των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών κατά την χρήση παρουσιάζονται παρακάτω και υπάρχουν αναλυτικά στις δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας (όπως και οι σημειώσεις της Εταιρίας), στο Παράρτημα του παρόντος Ετήσιου Δελτίου. Χρήση ) Συμμετοχές 81 εκατ. και χρεόγραφα 11,7 εκατ. είναι το κόστος κτήσεως μετοχών συνδεδεμένων εταιριών και μετοχών Εταιρίας εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών αντίστοιχα το οποίο είναι αυξημένο έναντι της αντιστοιχούσης καθαρής θέσης των συνδεδεμένων εταιριών κατά 23 εκατ. και της τρέχουσας αξίας των μετοχών της εισηγμένης κατά 9,5 εκατ. 2) Δεν έγινε πρόβλεψη για: α) Επισφαλείς απαιτήσεις 4 εκατ. Περίπου, β) αποζημίωση προσωπικού σε περίπτωση συνταξιοδότησης συνολικού ποσού 2 εκατ., εκ των οποίων 1,8 εκατ. περίπου θα επιβάρυνε τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων, γ) φόρο εισοδήματος προηγουμένων χρήσεων 0,8 εκατ. περίπου. 4

6 3) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρίας έχουν οριστικοποιηθεί μέχρι και την χρήση Χρήση ) Συμμετοχές 81,6 εκατ. και χρεόγραφα 11,1 εκατ. είναι το κόστος κτήσεως μετοχών συνδεδεμένων εταιριών και μετοχών Εταιρίας εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών αντίστοιχα το οποίο είναι αυξημένο έναντι της αντιστοιχούσης καθαρής θέσης των συνδεδεμένων εταιριών κατά 18,7 εκατ. και της τρέχουσας αξίας των μετοχών της εισηγμένης κατά 9,7 εκατ. 2) Δεν έγινε πρόβλεψη για : α)επισφαλείς απαιτήσεις 5,5 εκατ. περίπου β) αποζημίωση προσωπικού σε περίπτωση συνταξιοδότησης συνολικού ποσού 2,1 εκατ. εκ των οποίων 2 εκατ. περίπου θα επιβάρυνε τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων γ) φόρο εισοδήματος προηγουμένων χρήσεων 0,4 εκατ. περίπου.δ).βραδέως κινούμενα αποθέματα 5 εκατ. 3) Ζημία από πώληση χρεογράφων 0,5 εκατ. δεν επιβάρυναν τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσεως και εμφανίζονται αφαιρετικά των Ιδίων Κεφαλαίων. 4) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρίας έχουν οριστικοποιηθεί μέχρι και την χρήση ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α.Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε. (ποσά σε χιλ. ευρώ ) Κέρδη προ φόρων με βάση την δημοσιευμένη οικονομική κατάσταση Μείον: Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού σύνολο Μείον: Προβλέψεις υποτιμήσεων συμμετοχών & χρεογράφων Μείον: Πρόβλεψη για επισφαλή απαίτηση Μείον: Πρόβλεψη για βραδέως κινούμενα αποθέματα Αναμορφωμένα Κέρδη προ φόρων Μείον: Φόρος εισοδήματος και λοιποί φόροι χρήσης Αναμορφωμένα Κέρδη μετά από φόρους χρήσης και αμοιβές Δ.Σ Μείον: Φόροι φορολογικού ελέγχου στη χρήση που αναλογούν Αναμορφωμένα Κέρδη μετά από αμοιβές Δ.Σ. & φόρους φορολογικού ελέγχου ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α.Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ ΑΕ (ποσά σε χιλ. ευρώ) Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων με βάση την δημοσιευμένη οικονομική κατάσταση Πλέον: Υπεραξία απο εκτίμηση μηχανικού εξοπλισμού Πλέον:Αντιλογισμός από πώληση χρεωγράφων Μείον: Αποτιμήσεις συμμετοχών σύμφωνα με το νόμο Μείον: Ζημία χρεωγράφων Αναμορφωμένες Ζημιές εις Νέο Σύνολο Αναμορφώσεων Αναμορφωμένα Ίδια Κεφάλαια Αναμορφωμένη λογιστική Αξία Μετοχής (σε ευρώ) 0,55 1,12 1,87 5

7 1.3 Ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου της Εταιρίας Οι εταιρίες που περιλαμβάνονται στους ισολογισμούς των χρήσεων 2002, 2003 και 2004 είναι κατά χρήση οι εξής: 2002 Οι εταιρίες που περιλαμβάνονται στον ενοποιημένο ισολογισμό (μέθοδος ολικής ενσωμάτωσης) της είναι: 1) ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., 2) HELIFLEX PETZETAKIS TUBOS LDA, 3) A. PETZETAKIS GMBH, 4) A. G. PETZETAKIS ROMANIA SRL, 5) A. G. PETZETAKIS INTERNATIONAL HOLDINGS LTD, 6) FLEXIPLAS S.A., 7) BEHKAPLAST GMBH, 8) A. G. PETZETAKIS AFRICA PTY, 9) INDUPLAS SPA, 10) EUROHOSE LTD Οι εταιρίες που περιλαμβάνονται στον ενοποιημένο ισολογισμό (μέθοδος ολικής ενσωμάτωσης) της είναι: 1) ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., 2) HELIFLEX PETZETAKIS TUBOS LDA, 3) A. PETZETAKIS GMBH, 4) A. G. PETZETAKIS ROMANIA SRL, 5) A. G. PETZETAKIS INTERNATIONAL HOLDINGS LTD, 6) FLEXIPLAS S.A., 7) BEHKAPLAST GMBH, 8) A. G. PETZETAKIS AFRICA PTY, 9) INDUPLAS SPA, 10) EUROHOSE LTD Οι εταιρίες που περιλαμβάνονται στον ενοποιημένο ισολογισμό (μέθοδος ολικής ενσωμάτωσης) της είναι: 1) ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., 2) HELIFLEX PETZETAKIS TUBOS LDA, 3) A. PETZETAKIS GMBH, 4) A. G. PETZETAKIS ROMANIA SRL, 5) A. G. PETZETAKIS INTERNATIONAL HOLDINGS LTD, 6) FLEXIPLAS S.A., 7) BEHKAPLAST GMBH, 8) A. G. PETZETAKIS AFRICA PTY, 9) INDUPLAS SPA, 10) EUROHOSE LTD, 11) MILLENIUM HOLDINGS LTD. Ενοποιημένα Στοιχεία Αποτελεσμάτων χρήσεων (ποσά σε εκατ. Ευρώ) Κύκλος Εργασιών 178,04 184,16 206,18 Μείον: Κόστος Πωληθέντων (1) 126,56 129,24 147,37 Μικτό Κέρδος 51,47 54,92 58,81 Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 0,96 1,61 0,72 Σύνολο 52,44 56,53 59,53 Σύνολο λειτουργικών Εξόδων 39,95 35,92 37,12 Λειτουργικό Αποτέλεσμα (1) 12,48 20,61 22,41 Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων & φόρων 12,37 20,97 22,55 Κέρδη προ αποσβέσεων & φόρων 2,88 13,56 15,01 Συνολικές αποσβέσεις 11,35 9,22 9,42 Κέρδη προ φόρων (ζημιές) Ομίλου -8,47 4,34 5,59 Κέρδη (Ζημιές) Ομίλου μετά φόρων -8,47 3,00 4,04 Καθαρά αποτελέσματα Ομίλου μετά φόρων & δικαιώματων μειοψηφίας -8,96 2,33 3,63 1. Για τον υπολογισμό του Λειτουργικού Αποτελέσματος έχουν αφαιρεθεί προηγουμένως οι αποσβέσεις που αναλογούν από το κόστος πωληθέντων και τα λειτουργικά έξοδα. 6

8 Ενοποιημένα στοιχεία Ισολογισμών χρήσεων ποσά σε εκατ. Ευρώ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αναπόσβεστα έξοδα εγκατάστασης 1,49 1,17 2,27 Αναπόσβεστες ασώματες ακινητοποιήσεις 0,41 1,15 0,88 Αναπόσβεστες ενσώματες ακινητοποιήσεις 68,38 73,32 83,88 Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 38,59 42,15 33,06 Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού 107,38 116,62 117,82 Αποθέματα 47,10 42,33 47,95 Πελάτες 21,48 26,66 35,44 Χρεόγραφα 14,44 11,88 11,19 Διαθέσιμα 4,51 3,08 6,80 Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 115,40 106,24 117,93 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 224,42 224,31 238,19 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο 24,75 24,75 24,75 Διαφορά από έκδοση υπέρ το άρτιο 85,14 86,17 83,78 Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγ. Επενδύσεων 7,08 14,31 16,04 Διαφορές Ενοποίησης -17,36-14,58-29,17 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 49,23 61,80 64,48 Προβλέψεις 4,12 3,79 3,16 Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 56,48 29,16 18,65 Προμηθευτές 18,16 18,56 36,26 Γραμμάτια Επιταγές πληρωτέες 9,92 11,35 14,40 Τράπεζες λογ/σμοι βραχυπρόθ. Υποχρεώσεων 57,97 49,92 41,39 Μακροπρόθεσμ. υποχρεώσεις πληρωτέες την επομ. χρήση 15,08 38,89 52,31 Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 112,61 128,12 150,74 Σύνολο Υποχρεώσεων 169,09 157,28 169,39 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 224,42 224,31 238,19 Ενοποιημένα στοιχεία ανά μετοχή (1) Ποσά σε ευρώ Κέρδη προ φόρων (ζημιές) -0,38 0,18 0,23 Κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους χρήσης και αμοιβές Δ.Σ. (2) -0,38 0,12 0,17 Κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους χρήσης, αμοιβές Δ.Σ. & φόρους φορολογικού ελέγχου -0,40 0,10 0,15 Λογιστική αξία ανά μετοχή 1,99 2,50 2,61 Αριθμός μετοχών τέλους χρήσης Σταθμισμένος αριθμός μετοχών χρήσης Αναμορφωμένα στοιχεία ανά μετοχή Αναμορφωμένα κέρδη (ζημιές) Ομίλου προ φόρων -1,16 0,09-0,12 Αναμορφωμένα καθαρά αποτελέσματα Ομίλου μετά φόρων -1,21 0,09-0,12 Καθαρά αποτελέσματα Ομίλου μετά φόρων & δικαιώματων μειοψηφίας -1,21 0,09-0,12 Λογιστική αξία ανά μετοχή 0,11 1,03 1,70 7

9 (1) Τα ενοποιημένα στοιχεία ανά μετοχή έχουν υπολογισθεί με βάσει το σταθμισμένο αριθμό μετοχών όπως αυτός προκύπτει σύμφωνα με το ΔΛΠ 33, πλην της ενοποιημένης λογιστικής αξίας ανά μετοχή, η οποία έχει υπολογισθεί βάσει του αριθμού μετοχών τέλους χρήσης. 1.4 Αναμορφώσεις ενοποιημένων οικονομικών μεγεθών Για τον υπολογισμό των αναμορφωμένων αποτελεσμάτων, έχει ληφθεί υπόψη το σύνολο των σημειώσεων της Εταιρίας και των παρατηρήσεων των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που διενήργησαν τον τακτικό οικονομικό και λογιστικό έλεγχο για την Εταιρία κατά την χρήση Οι παρατηρήσεις των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών κατά την χρήση παρουσιάζονται παρακάτω και υπάρχουν αναλυτικά στις δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας (όπως και οι σημειώσεις της Εταιρίας), στο Παράρτημα του παρόντος Ετήσιου Δελτίου. Χρήση ) Συμμετοχές 30,2 εκατ. και χρεόγραφα 11,7 εκατ. είναι το τμήμα του κόστους κτήσεως μετοχών συνδεδεμένων εταιριών και μετοχών Εταιρίας εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών αντίστοιχα, το οποίο είναι αυξημένο έναντι της αντιστοιχούσης καθαρής θέσης των συνδεδεμένων εταιριών κατά 20 εκατ. και της τρέχουσας αξίας των μετοχών της εισηγμένης κατά 9,5 εκατ. 2) Δεν έγινε πρόβλεψη για: α) Επισφαλείς απαιτήσεις 4,3 εκατ. περίπου, β) αποζημίωση προσωπικού σε περίπτωση συνταξιοδότησης συνολικού ποσού 2,4 εκατ., εκ των οποίων 1,8 εκατ. περίπου θα επιβάρυνε τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων, γ) φόρο εισοδήματος προηγουμένων χρήσεων της μητρικής εταιρίας 0,8 εκατ. περίπου. 3) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της μητρικής εταιρίας έχουν οριστικοποιηθεί μέχρι και την χρήση Χρήση ) Συμμετοχές Ευρώ 23,4 εκατ. και χρεόγραφα Ευρώ 11,1 εκατ. είναι το τμήμα του κόστους κτήσεως μετοχών συνδεδεμένων εταιριών και μετοχών εταιρίας εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών αντίστοιχα, το οποίο είναι αυξημένο έναντι της αντιστοιχούσης καθαρής θέσης των συνδεδεμένων εταιριών κατά Ευρώ 18,9 εκατ. και της τρέχουσας αξίας των μετοχών της εισηγμένης κατά Ευρώ 9,7 εκατ. 2) Δεν έγινε πρόβλεψη για: α) Επισφαλείς απαιτήσεις Ευρώ 5,5 εκατ. περίπου, β) αποζημίωση προσωπικού σε περίπτωση συνταξιοδότησης Ευρώ 2,6 εκατ., εκ των οποίων Ευρώ 2 εκατ. περίπου θα επιβάρυνε τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων, γ) φόρο εισοδήματος προηγουμένων χρήσεων της μητρικής εταιρίας Ευρώ 0,4 εκατ. περίπου και δ) βραδέως κινούμενα αποθέματα Ευρώ 5 εκ. περίπου. 3) Ζημία από πώληση χρεωγράφων Ευρώ 0,5 εκ. περίπου δεν επιβάρυναν τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσεως και εμφανίζονται αφαιρετικά των Ιδίων Κεφαλαίων. 4) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της μητρικής εταιρίας έχουν οριστικοποιηθεί μέχρι και την χρήση ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ του ΟΜΙΛΟΥ Α.Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε. (ποσά σε χιλ. ευρώ ) Κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας με βάση την δημοσιευμένη οικονομική κατάσταση Μείον: Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού σύνολο Πλέον: Αποτιμήσεις συμμετοχών σύμφωνα με το νόμο Μείον: Πρόβλεψη για επισφαλή απαίτηση Μείον: Πρόβλεψη για βραδέως κινούμενα αποθέματα Αναμορφωμένα κέρδη (ζημιές) Ομίλου Μείον: επιπλέον Φόρος εισοδήματος Αναμορφωμένα καθαρά αποτελέσματα Ομίλου μετά φόρων Μείον: επιπλέον Δικαιώματα μειοψηφίας Αναμορφωμένα καθαρά αποτελέσματα Ομίλου μετά φόρων & δικαιώματων μειοψηφίας

10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α.Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ ΑΕ (ποσά σε χιλ. ευρώ) Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων με βάση την δημοσιευμένη οικονομική κατάσταση Πλέον:Αντιλογισμός από πώληση χρεωγράφων Μείον: Αποτιμήσεις συμμετοχών σύμφωνα με το νόμο Μείον: Ζημία απο πώληση χρεωγράφων Πλέον: Υπεραξία απο εκτιμηση μηχανοιλογικού εξοπλισμού Αναμορφωμένες Ζημιές εις Νέο Σύνολο Αναμορφώσεων Αναμορφωμένα Ίδια Κεφάλαια Αναμορφωμένη λογιστική Αξία Μετοχής (σε ευρώ) 0,11 1,03 1,70 9

11 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 2.1 Γενικά Στο παρόν Ετήσιο Δελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονομικά στοιχεία, που είναι απαραίτητα για τη σωστή εκτίμηση της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής κατάστασης, των αποτελεσμάτων και των προοπτικών της εταιρίας με την επωνυμία «Ελληνική Βιομηχανία Πλαστικών και Ελαστικού, Αριστόβουλος Γ. Πετζετάκις Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «Αριστόβουλος Γ. Πετζετάκις Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρία») από τους επενδυτές και από τους σύμβουλους επί των επενδύσεών τους. 2.2 Υπεύθυνοι σύνταξης Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ετήσιου Δελτίου, έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας όσον αφορά στο περιεχόμενο των πληροφοριών προς το επενδυτικό κοινό και ειδικότερα όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις της υπ αριθμ. 5/204/ (Φ.Ε.Κ. 1487/ ) απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Π.Δ. 348/1985, όπως ισχύουν. Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του Ετήσιου Δελτίου και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι: ο κ. Γεώργιος Πετζετάκις, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, Λεωφ. Βουλιαγμένης & Πατριάρχου Γρηγορίου 1-3, Τ.Κ Γλυφάδα, τηλ: , και o κ. Παναγιώτης Κονδύλης, Υποδιευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, Λεωφ. Βουλιαγμένης & Πατριάρχου Γρηγορίου 1-3, Τ.Κ Γλυφάδα, τηλ: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας δηλώνει ότι όλα τα μέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχομένου του παρόντος Ετήσιου Δελτίου και μαζί με τους συντάκτες του, βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: - Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. - Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα άλλα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα μπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή μέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Ετήσιο Δελτίο. Σε βάρος της Εταιρίας και των εταιριών, που ελέγχονται μετοχικά από αυτή, δεν εκκρεμούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική τους κατάσταση, πλην αυτών που αναφέρονται στο παρόν Ετήσιο Δελτίο. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του άρθρου 16 της παραπάνω απόφασης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επιβάλει τις κυρώσεις, που προβλέπονται από το άρθρο 7 του Π.Δ. 360/1985, σύμφωνα με την περίπτωση (α) της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Ν. 2836/2000. Το Ετήσιο Δελτίο δύναται να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από την έδρα της Εταιρίας (Λεωφ. Βουλιαγμένης & Πατριάρχου Γρηγορίου 1-3, Τ.Κ Γλυφάδα) και από την ιστοσελίδα της (www.petzetakis.com). 2.3 Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Η Εταιρία ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Τον έλεγχο των εταιρικών χρήσεων διενήργησαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές κ.κ. Μιχάλης Κ. Χατζηπαύλου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12511) της ελεγκτικής εταιρίας Deloitte & Touche A.E. και Γεώργιος Δ. Καμπάνης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 10761) της ίδιας ελεγκτικής εταιρίας. Επίσης, οι ίδιοι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές (κ.κ. Μιχάλης Κ. Χατζηπαύλου, Γεώργιος Δ. Καμπάνης) διενήργησαν τον έλεγχο και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας των χρήσεων H χρήση 2002 σε εταιρικό, αλλά και σε ενοποιημένο επίπεδο, ελέγχθηκε από τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή κ. Κων/νο Μιχαλάτο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 17701) της ελεγκτικής εταιρίας PriceWaterhouse Coopers. Οι οικονομικές χρήσεις 2003 και 2004, τόσο σε εταιρικό όσο και σε ενοποιημένο επίπεδο, ελέγχθηκαν από τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή κ. Δαμιανό Κωνσταντίνου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 11141) της ελεγκτικής εταιρίας Moore Stephens A.E. 10

12 Τα πιστοποιητικά των ελέγχων για την Εταιρία, αλλά και για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, παρατίθενται στο συνημμένο προσάρτημα κάτω από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις. Επίσης, ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής εξέδωσε πιστοποιητικά ελέγχου επί των Πινάκων Ταμειακών Ροών (σε εταιρικό και σε ενοποιημένο επίπεδο) της χρήσης Οι πίνακες αυτοί περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του παρόντος Ετήσιου Δελτίου. Επιπροσθέτως, ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής κ. Δαμιανός Κωνσταντίνου βεβαιώνει ότι κατά τον έλεγχο δεν υπήρξαν διαφωνίες με την Διοίκηση της Εταιρίας κι ότι η Εταιρία διαθέτει αξιόπιστο σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Πετζετάκις Βορείου Ελλάδος Α.Ε. Η εταιρία ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Για την χρήση 2003 τον έλεγχο διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Παναγιώτης Πάτσης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 11921) της Διεθνής Ελεγκτική Α.Ε. Ο έλεγχος της οικονομικής χρήσης 2004 διενεργήθηκε από τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή κ. Δαμιανό Κωνσταντίνου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 11141) της ελεγκτικής Εταιρίας Moore Stephens A.E. Αναφορικά με τις θυγατρικές εταιρίες, που συμμετέχουν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ελέγχονται από τοπικούς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: Ενοποιούμενη εταιρεία Ελεγκτική εταιρεία 1. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ Moore Stephens 2. AG PETZETAKIS INTERNATIONAL HOLDINGS Clerides Chalalambides & Associates Ltd 3. HELIFLEX PETZETAKIS TUBOS LDA Moore Stephens 4. A.PETZETAKIS GMBH Δεν ελέγχεται 5. BEHKA PLAST GMBH Δεν ελέγχεται 6.FLEXIPLΑS SA Moore Stephens 7.INDUPLΑS SPA PriceWatersHouseCoopers 8.PETZETAKIS AFRICA PTY PriceWatersHouseCoopers 9.PETZETAKIS ROMANIA SRL PriceWatersHouseCoopers 10. EUROHOSE LTD Δεν ελέγχεται 11. MILLENIUM HOLDINGS LTD Clerides Chalalambides & Associates Ltd Οι ενοποιούμενες εταιρίες A. PETZETAKIS GMBH, BEHKAPLAST GMBH και EUROHOSE LTD δεν υπόκεινται σε έλεγχο από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές αφού δεν απαιτείται. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ποσοστιαία η συμμετοχή των ενοποιούμενων εταιρειών στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών και στα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων. Ενοποιούμενη εταιρεία % ποσοστό συμμετοχής στον κύκλο εργασιών % ποσοστό συμμετοχής στα κέρδη προ φόρων ΑΓ ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ AE 29,81% 9,06% ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 10,16% -1,00% PETZETAKIS AFRICA 40,68% 48,79% AGP ROMANIA SRL 0,60% 0,74% AG PETZETAKIS INTERNATIONAL 0,00% 30,88% A PETZETAKIS GMBH 1,84% 0,30% MILLENIUM HOLDINGS 0,00% 0,00% EUROHOSE LTD 0,40% -1,80% FLEXIPLAS 3,65% 4,96% HELIFLEX PETZETAKIS TUBOS 4,57% 7,06% INDUPLAS SPA 5,41% 0,97% BEHKA-PLAST GMBH 2,88% 0,04% Σύνολο 100,00% 100,00% 11

13 2.4 Φορολογικοί έλεγχοι ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε. Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση Από τους σχετικούς φορολογικούς ελέγχους, τα οικονομικά της στοιχεία κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινή και ακριβή. Εντός της χρήσης 2003, ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων 2000 έως και 2002 της Εταιρίας. Από την διενέργεια του ελέγχου προέκυψαν συνολικά φορολογικές διαφορές και επιβλήθηκαν πρόστιμα και προσαυξήσεις συνολικού ποσού ύψους 1, χιλ. Ευρώ. Η Εταιρία εντός της χρήσης 2004 κατέβαλε το ποσό των χιλ. ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό ύψους χιλ. ευρώ θα εξοφληθεί σε 10 δόσεις εντός της τρέχουσας χρήσης. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου για τις χρήσεις Οικονομικές χρήσεις ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (ποσά σε ) Λογιστικές Διαφορές Κύριος Φόρος Διαφορές Φ.Π.Α. Πρόστιμα & Προσαυξήσεις Συνολικό Ποσό Φόρου ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όσον αφορά στη θυγατρική εταιρία «Πετζετάκις Βορείου Ελλάδος Α.Ε.» που ενοποιείται, αναφέρεται ότι η χρήση 2004 ήταν η πρώτη εταιρική χρήση κατόπιν της συγχώνευσης που ολοκληρώθηκε στις μεταξύ των εταιριών «Πετζετάκις Βορείου Ελλάδος Α.Ε.» και την μέχρι τότε κατά 53% θυγατρική της εταιρία «Πλαστικά Φύλλα Μακεδονίας Α.Β.Ε.Ε.». Η ενοποιούμενη εταιρία «Πετζετάκις Βορείου Ελλάδος Α.Ε.», που στις συμπλήρωσε την πρώτη εταιρική της χρήση δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για την χρήση αυτή και κατά συνέπεια οι φορολογικές της υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές. Όσον αφορά στις φορολογικές υποχρεώσεις των ανωτέρω δύο εταιριών προ της ημερομηνία συγχώνευσης, δεν έχουν καταστεί οριστικές δεδομένου ότι η εταιρία «Πλαστικά Φύλλα Μακεδονίας Α.Β.Ε.Ε.» έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2002 και η εταιρία «Πετζετάκις Βορείου Ελλάδος Α.Ε.» μέχρι και την χρήση Πληροφορίες Το Ετήσιο Δελτίο τίθεται στη διάθεση των επενδυτών δωρεάν, μετά τη δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και πάντως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Αντίτυπο του Ετήσιου Δελτίου υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Οι μέτοχοι και επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις για την Εταιρία μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στην Εταιρία, (Λεωφ. Βουλιαγμένης & Πατριάρχου Γρηγορίου 1-3, Τ.Κ Γλυφάδα) (Υπεύθυνος : κ. Σίλβα Κουμπενά, τηλ.: ). 12

14 3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 3.1 Δημόσιες προσφορές Όσον αφορά την τελευταία χρήση και την τρέχουσα χρήση, δεν έγιναν δημόσιες προσφορές αγοράς ή ανταλλαγής από τρίτους για μετοχές της Εταιρίας, ούτε δημόσιες προσφορές αγοράς από την Εταιρία για μετοχές άλλης εταιρίας. 3.2 Σημαντικές δικαστικές εκκρεμότητες Σε βάρος της Εταιρίας και των εταιριών που ελέγχονται μετοχικά από αυτή, δεν εκκρεμούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική τους κατάσταση ή στην λειτουργία τους. 3.3 Ακύρωση ιδίων μετοχών Εντός της τρέχουσας χρήσης η Εταιρία δεν προέβη σε καμία πράξη αγοράς ιδίων μετοχών. Αντιθέτως, σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση της Α Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ, με μείωση του συνολικού αριθμού μετοχών από ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 Ευρώ η καθεμία, από τις οποίες ήταν κοινές μετοχές και προνομιούχες με ψήφο μετοχές, σε ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 Ευρώ η καθεμία, από τις οποίες είναι κοινές μετοχές και προνομιούχες με ψήφο μετοχές, λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών, ήτοι κοινών και προνομιούχων, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920. Οι ανωτέρω ίδιες μετοχές, η διαδικασία ακύρωσης των οποίων θα ολοκληρωθεί εντός του Ιουνίου 2005, είχαν αγορασθεί κατά το διάστημα , σε εκτέλεση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της και των από και αποφάσεων του Διοικητικού της Συμβουλίου. 3.4 Αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων κατά τη διάρκεια της χρήσης 2004 Κατά την χρήση 2004 πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι Γενικές συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρίας (Α. Κάτοχοι κοινών μετοχών Β. Κάτοχοι προνομιούχων μετοχών), οι αποφάσεις των οποίων αναφέρονται συνοπτικά παρακάτω: 1) Τακτική Γενική Συνέλευση της 28 ης Ιουνίου 2004 Α) Κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας της και σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη αυτής, υποβλήθησαν και ομόφωνα εγκρίθησαν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2003, της σχετικής Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και του Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή (σε απλή και ενοποιημένη βάση), απηλλάχθησαν τα μέλη του Δ.Σ. και οι ορκωτοί ελεγκτές της Εταιρίας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγένα της χρήσης 2003, εξελέγησαν οι ορκωτοί ελεγκτές της για την χρήση 2004, προεγκρίθηκαν οι μισθοί των μελών Δ.Σ. και εγκρίθησαν οι αμοιβές τους, ενώ τους δόθηκε άδεια να συμμετέχουν στη διοίκηση και διεύθυνση των εταιριών του Ομίλου της Εταιρίας. Επίσης, τροποποιήθηκε το άρθρο 6 του Καταστατικού, ώστε να εναρμονισθεί με τις διατάξεις του ν. 3156/2003 περί εκδόσεως ομολογιακών δανείων και από το Δ.Σ. και καταργήθηκε η παράγραφος 2 του άρθρου 23 του Καταστατικού της Εταιρίας ως αντίθετη στο ν. 3016/2002. Περαιτέρω, κατά την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε η μετατροπή των μετοχών της Εταιρίας από ανώνυμες σε ονομαστικές. Ματαιώθηκε η συζήτηση δύο θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, ήτοι περί τροποποίησης του άρθρου 19 του Καταστατικού και εκλογής νέου Δ.Σ. Τέλος, επί των θεμάτων που αφορούν τη λήψη απόφασης για την έκδοση ομολογιακού δανείου της Εταιρίας, την παροχή δικαιώματος ψήφου στις προνομιούχες μετοχές και την έγκριση διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης στα μέλη του Δ.Σ. και στο προσωπικό της Εταιρίας και των συνδεμένων με αυτήν εταιριών, για τα οποία απαιτείται μεγαλύτερη της συνήθους απαρτία, η συζήτηση ματαιώθηκε, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις σε επαναληπτική Γ.Σ. Β) Κατά την Ειδική Γενική Συνέλευση των προνομιούχων χωρίς δικαίωμα ψήφου μετόχων της Εταιρίας της και σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη αυτής, ομόφωνα εγκρίθηκαν η τροποποίηση του άρθρου 6 του Καταστατικού, ώστε να εναρμονισθεί με τις διατάξεις του ν. 3156/2003 περί εκδόσεως ομολογιακών δανείων και από το Δ.Σ., η μετατροπή των ανώνυμων 13

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Μύνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 3 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΣΕΛ 48)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΣΕΛ 48) ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εκ παραδροµής τα µεγέθη των δικαιωµάτων µειοψηφίας µετά φόρων (πριν και µετά τις σχετικές αναµορφώσεις) για τις χρήσεις 2002 και 2003 έχουν αποτυπωθεί λανθασµένα στο Ετήσιο ελτίο. Ακολουθούν πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2003 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Μύνημα

Διαβάστε περισσότερα

ETH IO E TIO 2004/2005 A O O I MO XPH Eø 2004/2005

ETH IO E TIO 2004/2005 A O O I MO XPH Eø 2004/2005 ETH IO E TIO 2004/2005 A O O I MO XPH Eø 2004/2005 E HNIKH BIOMHXANIA ZAXAPH A.E. EBZ EBZ ETH IO E TIO 2004/2005 A O O I MO XPH Eø ETH IO E TIO 2004/2005 B ÛÂÈ ÙˆÓ appleôê ÛÂˆÓ 5/204/14.11.2000 Î È 1/319/9.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ... 3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E.... 3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2000-2002... 4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α...3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ...4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 7/372/15.2.2006

Διαβάστε περισσότερα

EÙ ÛÈÔ ÂÏÙ Ô 2004. πà π ƒπ ƒπ À A.E.

EÙ ÛÈÔ ÂÏÙ Ô 2004. πà π ƒπ ƒπ À A.E. EÙ ÛÈÔ ÂÏÙ Ô 2004 πà π ƒπ ƒπ À A.E. πà π ƒπ ƒπ À A.E. Eτήσιο ελτίο 2004 Περιεχόµενα 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ...6 2. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ...9 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004-0 - Πίνακας Περιεχοµένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - 1 - ΈΚΘΕΣΗ ΠΡΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

SPRIDER A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5/204/14.11.2000 ΚΑΙ 1/319/9.12.2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

SPRIDER A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5/204/14.11.2000 ΚΑΙ 1/319/9.12.2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 2 SPRIDER A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5/204/14.11.2000 ΚΑΙ 1/319/9.12.2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΪΟΣ 2005 3 4 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσεως

Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσεως 2004 Ετήσιο ελτίο Απολογισµός Χρήσεως ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 Θέση Πράρι Μουστάκι, Ασπρόπυργος 193 00, Τηλ. 210-5596623-31, Fax. 210-5596632 E-mail: info@mevaco.gr Web-Site: www.mevaco.gr Ασπρόπυργος, 10 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

2010 _ Ετήσιο Δελτίο

2010 _ Ετήσιο Δελτίο Ετήσιο Δελτίο _ 2010 «ΔΡΟΜΕΑΣ» ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρία Εμπορίας και Αντιπροσωπειών ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2010 ΣΕΡΡΕΣ ΜΑΪΟΣ 2011 Πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για το ετήσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ...3 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ FORTHnet A.E...3 1.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ FORTHnet A.E. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2001-2003...4 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο Δελτίο 2005 ΜΑΙΟΣ 2006

Ετήσιο Δελτίο 2005 ΜΑΙΟΣ 2006 Ετήσιο Δελτίο 2005 με βάση την Απόφαση 5/204/14.11.2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει μετά την Απόφαση 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΙΟΣ 2006 Θέση Πράρι Μουστάκι,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2003

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2003 ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2003 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 της υπ άριθµ. 5/204/14-11-2000 απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Αθήνα, Ιούνιος 2004 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε µε την 1/319 της 09/12/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΜΑΙΟΣ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2002-2004...3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... ΣΕΛ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με Δημόσια Προσφορά υπέρ των παλαιών μετόχων σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14.11.2000 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 7/372/15.2.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΧΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΜΟΧΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2002 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ηράκλειο, Ιούνιος 2003-1- Επιστολή Προέδρου.Σ. Αγαπητοί Μέτοχοι, Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 Σύµφωνα µε την απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς KOYMΠAΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ AΘHNA MAΪOΣ 2007 KOYMΠAΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007)

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007) Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι THΛ. 210 6306000 - FAX 210 6306136 e-mail: mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 4 ΈΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 5 1. Γενικά... 5 2. Εταιρικές Δραστηριότητες... 6 2.1 Τακτική Γενική Συνέλευση της 23ης Ιουνίου 2005... 6 2.2 Χρηµατοοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

πà π ƒπ ƒπ À A.E. Eτήσιο ελτίο

πà π ƒπ ƒπ À A.E. Eτήσιο ελτίο πà π ƒπ ƒπ À A.E. Eτήσιο ελτίο 2006 Περιεχόµενα 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ...6 2. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ...8 2.1 Γενικά...8 2.2 Φορολογία Μερισµάτων...9

Διαβάστε περισσότερα