ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε. Σύμφωνα με τις αποφάσεις 5/204/ και 1/319/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε. Σύμφωνα με τις αποφάσεις 5/204/14.11.2000 και 1/319/09.12.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Σύμφωνα με τις αποφάσεις 5/204/ και 1/319/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΙΟΥΝΙΟΣ 2005

2 περιεχόμενα 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1 Οικονομικά μεγέθη της Εταιρίας Αναμορφώσεις οικονομικών μεγεθών Ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου της Εταιρίας Αναμορφώσεις ενοποιημένων οικονομικών μεγεθών 7 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 2.1 Γενικά Υπεύθυνοι σύνταξης Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Φορολογικοί έλεγχοι Πληροφορίες ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 3.1 Δημόσιες προσφορές Σημαντικές δικαστικές εκκρεμότητες Ακύρωση ιδίων μετοχών Αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων κατά τη διάρκεια της χρήσης Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σημαντικά γεγονότα μετά την ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΑΔΟΥ 4.1 Γενικά στοιχεία Η θέση της Εταιρίας στον κλάδο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 5.1 Γενικές πληροφορίες Σύντομο ιστορικό Περιγραφή αντικειμένου εργασιών Δίκτυο πωλήσεων, ανάλυση κύκλου εργασιών, προμηθευτές Πάγια περιουσιακά στοιχεία, εγγυήσεις & εμπράγματες ασφάλειες Επενδύσεις ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ, ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 6.1 Εξέλιξη του μετοχικού κεφαλαίου Ίδια κεφάλαια Μέτοχοι Δικαιώματα μετόχων Διοίκηση διεύθυνση εργασιών Συμμετοχές των μελών του Δ.Σ. και των κυρίων μετόχων της Εταιρίας στη διοίκηση ή/και στο κεφάλαιο άλλων εταιριών Κατάλογος προσώπων που έχουν υποχρέωση γνωστοποίησης συναλλαγών Οργανόγραμμα Ανθρώπινο δυναμικό ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΝ Αποτελέσματα χρήσεων Διάθεση των προ αποσβέσεων κερδών Οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας Χρηματοοικονομικοί δείκτες Κατάσταση Ταμιακών ροών 46 1

3 9. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 9.1 Αρχές ενοποίησης Ανάλυση των αποτελεσμάτων χρήσεων Ανάλυση Ισολογισμών Χρήσεων Χρηματοοικονομικοί δείκτες περιόδου Κατάσταση Ταμιακών ροών ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 10.1 Συνοπτική περιγραφή του Ομίλου εταιριών & συμμετοχών της Εταιρίας Θυγατρικές εταιρίες Θυγατρικές των θυγατρικών Συνδεδεμένες εταιρίες, που δεν περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες καταστάσεις Εταιρίες, στις οποίες συμμετέχει η Εταιρία με ποσοστό <10% Διεταιρικές συναλλαγές ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 11.1 Εξελίξεις κατά την τρέχουσα χρήση Στόχοι και προοπτικές της Εταιρίας 63 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

4 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1 Οικονομικά μεγέθη της Εταιρίας Στοιχεία αποτελεσμάτων χρήσεων (ποσά σε εκατ. Ευρώ) Κύκλος Εργασιών 56,71 57,29 69,14 Μείον: Κόστος Πωληθέντων (1) 42,91 42,93 55,26 Μικτό Κέρδος 13,80 14,36 13,88 Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 0,60 1,61 1,86 Σύνολο 14,40 15,97 15,74 Λειτουργικό Αποτέλεσμα (1) 0,68 6,55 6,01 Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων & φόρων 1,12 8,34 6,30 Κέρδη προ αποσβέσεων & φόρων -6,30 6,22 5,91 Συνολικές αποσβέσεις 7,29 5,35 4,53 Κέρδη προ φόρων (ζημιές) -13,59 0,87 1,38 Κέρδη μετά από φόρους χρήσης και αμοιβές Δ.Σ. (2) -14,31 0,61 0,93 Κέρδη μετά από φόρους χρήσης, αμοιβές Δ.Σ. & φόρους φορολογικού ελέγχου (3) -14,31 0,61 0,93 Στοιχεία Ισολογισμών χρήσεων ποσά σε εκατ. Ευρώ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αναπόσβεστα έξοδα εγκατάστασης 1,16 1,17 2,23 Αναπόσβεστες ενσώματες ακινητοποιήσεις 46,59 41,61 42,86 Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 76,57 81,93 82,51 Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού 123,16 123,54 125,37 Αποθέματα 24,22 20,22 22,53 Πελάτες 20,45 23,69 23,94 Χρεόγραφα 11,74 11,74 11,16 Διαθέσιμα 1,89 2,24 3,20 Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 68,40 64,57 68,92 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 192,77 189,53 196,64 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο 24,75 24,75 24,75 Διαφορά από έκδοση υπέρ το άρτιο 83,78 83,78 83,78 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 60,00 63,75 68,62 Προβλέψεις 0,59 0,55 0,21 Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 53,27 24,65 11,10 Προμηθευτές 7,47 8,35 14,82 Τράπεζες λογ/σμοι βραχυπρόθ. Υποχρεώσεων 43,40 38,52 31,76 Μακροπρόθεσ. υποχρεώσεις πληρωτέες την επομ. χρήση 14,91 38,89 52,22 Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 77,31 99,94 116,11 Σύνολο Υποχρεώσεων 130,58 124,59 127,21 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 192,77 189,53 196,64 3

5 Στοιχεία ανά μετοχή (6) ποσά σε ευρώ Κύκλος Εργασιών 2,54 2,38 2,87 Λειτουργικό Αποτέλεσμα (1) 0,03 0,27 0,25 Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων & φόρων 0,05 0,35 0,26 Κέρδη προ φόρων (ζημιές) -0,61 0,04 0,06 Κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους χρήσης και αμοιβές Δ.Σ. (2) -0,64 0,03 0,04 Κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους χρήσης, αμοιβές Δ.Σ. & φόρους φορολογικού ελέγχου (3) -0,64 0,03 0,04 Μέρισμα ανά μετοχή (7) Λογιστική αξία ανά μετοχή (7) 2,42 2,58 2,77 Αριθμός μετοχών τέλους χρήσης Σταθμισμένος αριθμός μετοχών χρήσης (5) Αναμορφωμένα στοιχεία ανά μετοχή (4) Κέρδη προ φόρων (ζημιές) -1,37 0,03-0,21 Κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους χρήσης και αμοιβές Δ.Σ. (2) -1,37 0,03-0,21 Κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους χρήσης, αμοιβές Δ.Σ. & φόρους φορολογικού ελέγχου -1,42 0,03-0,21 Λογιστική αξία ανά μετοχή (7) 0,55 1,12 1,87 Σημειώσεις: 1) Για τον υπολογισμό του λειτουργικού αποτελέσματος έχουν αφαιρεθεί προηγουμένως οι αποσβέσεις από τα έξοδα διοίκησης και έξοδα διάθεσης. 2) Οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την περίοδο περιλαμβάνονται στα λειτουργικά έξοδα. 3) Οι φόροι φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων εμφανίζονται, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, στην χρήση την οποία επιβάρυναν. 4) Έχουν ληφθεί υπόψη οι παρατηρήσεις του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και οι σημειώσεις της Εταιρίας, για τις χρήσεις και έχουν αναμορφωθεί τα αποτελέσματα, τα οποία παρουσιάζονται στον Πίνακα Αναμόρφωσης Αποτελεσμάτων. Επίσης έχουν καταλογιστεί οι φόροι φορολογικού ελέγχου στις χρήσεις στις οποίες αφορούν. 5) Ο αριθμός μετοχών έχει σταθμιστεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα με το ΔΛΠ 33. 6) Με βάση το σταθμισμένο αριθμό μετοχών. 7) Με βάση τον αριθμό μετοχών τέλους χρήσης. 1.2 Αναμορφώσεις οικονομικών μεγεθών Για τον υπολογισμό των αναμορφωμένων αποτελεσμάτων, έχει ληφθεί υπόψη το σύνολο των σημειώσεων της Εταιρίας και των παρατηρήσεων των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που διενήργησαν τον τακτικό οικονομικό και λογιστικό έλεγχο για την Εταιρία κατά την χρήση Οι παρατηρήσεις των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών κατά την χρήση παρουσιάζονται παρακάτω και υπάρχουν αναλυτικά στις δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας (όπως και οι σημειώσεις της Εταιρίας), στο Παράρτημα του παρόντος Ετήσιου Δελτίου. Χρήση ) Συμμετοχές 81 εκατ. και χρεόγραφα 11,7 εκατ. είναι το κόστος κτήσεως μετοχών συνδεδεμένων εταιριών και μετοχών Εταιρίας εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών αντίστοιχα το οποίο είναι αυξημένο έναντι της αντιστοιχούσης καθαρής θέσης των συνδεδεμένων εταιριών κατά 23 εκατ. και της τρέχουσας αξίας των μετοχών της εισηγμένης κατά 9,5 εκατ. 2) Δεν έγινε πρόβλεψη για: α) Επισφαλείς απαιτήσεις 4 εκατ. Περίπου, β) αποζημίωση προσωπικού σε περίπτωση συνταξιοδότησης συνολικού ποσού 2 εκατ., εκ των οποίων 1,8 εκατ. περίπου θα επιβάρυνε τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων, γ) φόρο εισοδήματος προηγουμένων χρήσεων 0,8 εκατ. περίπου. 4

6 3) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρίας έχουν οριστικοποιηθεί μέχρι και την χρήση Χρήση ) Συμμετοχές 81,6 εκατ. και χρεόγραφα 11,1 εκατ. είναι το κόστος κτήσεως μετοχών συνδεδεμένων εταιριών και μετοχών Εταιρίας εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών αντίστοιχα το οποίο είναι αυξημένο έναντι της αντιστοιχούσης καθαρής θέσης των συνδεδεμένων εταιριών κατά 18,7 εκατ. και της τρέχουσας αξίας των μετοχών της εισηγμένης κατά 9,7 εκατ. 2) Δεν έγινε πρόβλεψη για : α)επισφαλείς απαιτήσεις 5,5 εκατ. περίπου β) αποζημίωση προσωπικού σε περίπτωση συνταξιοδότησης συνολικού ποσού 2,1 εκατ. εκ των οποίων 2 εκατ. περίπου θα επιβάρυνε τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων γ) φόρο εισοδήματος προηγουμένων χρήσεων 0,4 εκατ. περίπου.δ).βραδέως κινούμενα αποθέματα 5 εκατ. 3) Ζημία από πώληση χρεογράφων 0,5 εκατ. δεν επιβάρυναν τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσεως και εμφανίζονται αφαιρετικά των Ιδίων Κεφαλαίων. 4) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρίας έχουν οριστικοποιηθεί μέχρι και την χρήση ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α.Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε. (ποσά σε χιλ. ευρώ ) Κέρδη προ φόρων με βάση την δημοσιευμένη οικονομική κατάσταση Μείον: Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού σύνολο Μείον: Προβλέψεις υποτιμήσεων συμμετοχών & χρεογράφων Μείον: Πρόβλεψη για επισφαλή απαίτηση Μείον: Πρόβλεψη για βραδέως κινούμενα αποθέματα Αναμορφωμένα Κέρδη προ φόρων Μείον: Φόρος εισοδήματος και λοιποί φόροι χρήσης Αναμορφωμένα Κέρδη μετά από φόρους χρήσης και αμοιβές Δ.Σ Μείον: Φόροι φορολογικού ελέγχου στη χρήση που αναλογούν Αναμορφωμένα Κέρδη μετά από αμοιβές Δ.Σ. & φόρους φορολογικού ελέγχου ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α.Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ ΑΕ (ποσά σε χιλ. ευρώ) Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων με βάση την δημοσιευμένη οικονομική κατάσταση Πλέον: Υπεραξία απο εκτίμηση μηχανικού εξοπλισμού Πλέον:Αντιλογισμός από πώληση χρεωγράφων Μείον: Αποτιμήσεις συμμετοχών σύμφωνα με το νόμο Μείον: Ζημία χρεωγράφων Αναμορφωμένες Ζημιές εις Νέο Σύνολο Αναμορφώσεων Αναμορφωμένα Ίδια Κεφάλαια Αναμορφωμένη λογιστική Αξία Μετοχής (σε ευρώ) 0,55 1,12 1,87 5

7 1.3 Ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου της Εταιρίας Οι εταιρίες που περιλαμβάνονται στους ισολογισμούς των χρήσεων 2002, 2003 και 2004 είναι κατά χρήση οι εξής: 2002 Οι εταιρίες που περιλαμβάνονται στον ενοποιημένο ισολογισμό (μέθοδος ολικής ενσωμάτωσης) της είναι: 1) ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., 2) HELIFLEX PETZETAKIS TUBOS LDA, 3) A. PETZETAKIS GMBH, 4) A. G. PETZETAKIS ROMANIA SRL, 5) A. G. PETZETAKIS INTERNATIONAL HOLDINGS LTD, 6) FLEXIPLAS S.A., 7) BEHKAPLAST GMBH, 8) A. G. PETZETAKIS AFRICA PTY, 9) INDUPLAS SPA, 10) EUROHOSE LTD Οι εταιρίες που περιλαμβάνονται στον ενοποιημένο ισολογισμό (μέθοδος ολικής ενσωμάτωσης) της είναι: 1) ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., 2) HELIFLEX PETZETAKIS TUBOS LDA, 3) A. PETZETAKIS GMBH, 4) A. G. PETZETAKIS ROMANIA SRL, 5) A. G. PETZETAKIS INTERNATIONAL HOLDINGS LTD, 6) FLEXIPLAS S.A., 7) BEHKAPLAST GMBH, 8) A. G. PETZETAKIS AFRICA PTY, 9) INDUPLAS SPA, 10) EUROHOSE LTD Οι εταιρίες που περιλαμβάνονται στον ενοποιημένο ισολογισμό (μέθοδος ολικής ενσωμάτωσης) της είναι: 1) ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., 2) HELIFLEX PETZETAKIS TUBOS LDA, 3) A. PETZETAKIS GMBH, 4) A. G. PETZETAKIS ROMANIA SRL, 5) A. G. PETZETAKIS INTERNATIONAL HOLDINGS LTD, 6) FLEXIPLAS S.A., 7) BEHKAPLAST GMBH, 8) A. G. PETZETAKIS AFRICA PTY, 9) INDUPLAS SPA, 10) EUROHOSE LTD, 11) MILLENIUM HOLDINGS LTD. Ενοποιημένα Στοιχεία Αποτελεσμάτων χρήσεων (ποσά σε εκατ. Ευρώ) Κύκλος Εργασιών 178,04 184,16 206,18 Μείον: Κόστος Πωληθέντων (1) 126,56 129,24 147,37 Μικτό Κέρδος 51,47 54,92 58,81 Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 0,96 1,61 0,72 Σύνολο 52,44 56,53 59,53 Σύνολο λειτουργικών Εξόδων 39,95 35,92 37,12 Λειτουργικό Αποτέλεσμα (1) 12,48 20,61 22,41 Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων & φόρων 12,37 20,97 22,55 Κέρδη προ αποσβέσεων & φόρων 2,88 13,56 15,01 Συνολικές αποσβέσεις 11,35 9,22 9,42 Κέρδη προ φόρων (ζημιές) Ομίλου -8,47 4,34 5,59 Κέρδη (Ζημιές) Ομίλου μετά φόρων -8,47 3,00 4,04 Καθαρά αποτελέσματα Ομίλου μετά φόρων & δικαιώματων μειοψηφίας -8,96 2,33 3,63 1. Για τον υπολογισμό του Λειτουργικού Αποτελέσματος έχουν αφαιρεθεί προηγουμένως οι αποσβέσεις που αναλογούν από το κόστος πωληθέντων και τα λειτουργικά έξοδα. 6

8 Ενοποιημένα στοιχεία Ισολογισμών χρήσεων ποσά σε εκατ. Ευρώ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αναπόσβεστα έξοδα εγκατάστασης 1,49 1,17 2,27 Αναπόσβεστες ασώματες ακινητοποιήσεις 0,41 1,15 0,88 Αναπόσβεστες ενσώματες ακινητοποιήσεις 68,38 73,32 83,88 Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 38,59 42,15 33,06 Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού 107,38 116,62 117,82 Αποθέματα 47,10 42,33 47,95 Πελάτες 21,48 26,66 35,44 Χρεόγραφα 14,44 11,88 11,19 Διαθέσιμα 4,51 3,08 6,80 Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 115,40 106,24 117,93 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 224,42 224,31 238,19 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Μετοχικό Κεφάλαιο 24,75 24,75 24,75 Διαφορά από έκδοση υπέρ το άρτιο 85,14 86,17 83,78 Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγ. Επενδύσεων 7,08 14,31 16,04 Διαφορές Ενοποίησης -17,36-14,58-29,17 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 49,23 61,80 64,48 Προβλέψεις 4,12 3,79 3,16 Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 56,48 29,16 18,65 Προμηθευτές 18,16 18,56 36,26 Γραμμάτια Επιταγές πληρωτέες 9,92 11,35 14,40 Τράπεζες λογ/σμοι βραχυπρόθ. Υποχρεώσεων 57,97 49,92 41,39 Μακροπρόθεσμ. υποχρεώσεις πληρωτέες την επομ. χρήση 15,08 38,89 52,31 Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 112,61 128,12 150,74 Σύνολο Υποχρεώσεων 169,09 157,28 169,39 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 224,42 224,31 238,19 Ενοποιημένα στοιχεία ανά μετοχή (1) Ποσά σε ευρώ Κέρδη προ φόρων (ζημιές) -0,38 0,18 0,23 Κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους χρήσης και αμοιβές Δ.Σ. (2) -0,38 0,12 0,17 Κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους χρήσης, αμοιβές Δ.Σ. & φόρους φορολογικού ελέγχου -0,40 0,10 0,15 Λογιστική αξία ανά μετοχή 1,99 2,50 2,61 Αριθμός μετοχών τέλους χρήσης Σταθμισμένος αριθμός μετοχών χρήσης Αναμορφωμένα στοιχεία ανά μετοχή Αναμορφωμένα κέρδη (ζημιές) Ομίλου προ φόρων -1,16 0,09-0,12 Αναμορφωμένα καθαρά αποτελέσματα Ομίλου μετά φόρων -1,21 0,09-0,12 Καθαρά αποτελέσματα Ομίλου μετά φόρων & δικαιώματων μειοψηφίας -1,21 0,09-0,12 Λογιστική αξία ανά μετοχή 0,11 1,03 1,70 7

9 (1) Τα ενοποιημένα στοιχεία ανά μετοχή έχουν υπολογισθεί με βάσει το σταθμισμένο αριθμό μετοχών όπως αυτός προκύπτει σύμφωνα με το ΔΛΠ 33, πλην της ενοποιημένης λογιστικής αξίας ανά μετοχή, η οποία έχει υπολογισθεί βάσει του αριθμού μετοχών τέλους χρήσης. 1.4 Αναμορφώσεις ενοποιημένων οικονομικών μεγεθών Για τον υπολογισμό των αναμορφωμένων αποτελεσμάτων, έχει ληφθεί υπόψη το σύνολο των σημειώσεων της Εταιρίας και των παρατηρήσεων των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που διενήργησαν τον τακτικό οικονομικό και λογιστικό έλεγχο για την Εταιρία κατά την χρήση Οι παρατηρήσεις των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών κατά την χρήση παρουσιάζονται παρακάτω και υπάρχουν αναλυτικά στις δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας (όπως και οι σημειώσεις της Εταιρίας), στο Παράρτημα του παρόντος Ετήσιου Δελτίου. Χρήση ) Συμμετοχές 30,2 εκατ. και χρεόγραφα 11,7 εκατ. είναι το τμήμα του κόστους κτήσεως μετοχών συνδεδεμένων εταιριών και μετοχών Εταιρίας εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών αντίστοιχα, το οποίο είναι αυξημένο έναντι της αντιστοιχούσης καθαρής θέσης των συνδεδεμένων εταιριών κατά 20 εκατ. και της τρέχουσας αξίας των μετοχών της εισηγμένης κατά 9,5 εκατ. 2) Δεν έγινε πρόβλεψη για: α) Επισφαλείς απαιτήσεις 4,3 εκατ. περίπου, β) αποζημίωση προσωπικού σε περίπτωση συνταξιοδότησης συνολικού ποσού 2,4 εκατ., εκ των οποίων 1,8 εκατ. περίπου θα επιβάρυνε τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων, γ) φόρο εισοδήματος προηγουμένων χρήσεων της μητρικής εταιρίας 0,8 εκατ. περίπου. 3) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της μητρικής εταιρίας έχουν οριστικοποιηθεί μέχρι και την χρήση Χρήση ) Συμμετοχές Ευρώ 23,4 εκατ. και χρεόγραφα Ευρώ 11,1 εκατ. είναι το τμήμα του κόστους κτήσεως μετοχών συνδεδεμένων εταιριών και μετοχών εταιρίας εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών αντίστοιχα, το οποίο είναι αυξημένο έναντι της αντιστοιχούσης καθαρής θέσης των συνδεδεμένων εταιριών κατά Ευρώ 18,9 εκατ. και της τρέχουσας αξίας των μετοχών της εισηγμένης κατά Ευρώ 9,7 εκατ. 2) Δεν έγινε πρόβλεψη για: α) Επισφαλείς απαιτήσεις Ευρώ 5,5 εκατ. περίπου, β) αποζημίωση προσωπικού σε περίπτωση συνταξιοδότησης Ευρώ 2,6 εκατ., εκ των οποίων Ευρώ 2 εκατ. περίπου θα επιβάρυνε τα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων, γ) φόρο εισοδήματος προηγουμένων χρήσεων της μητρικής εταιρίας Ευρώ 0,4 εκατ. περίπου και δ) βραδέως κινούμενα αποθέματα Ευρώ 5 εκ. περίπου. 3) Ζημία από πώληση χρεωγράφων Ευρώ 0,5 εκ. περίπου δεν επιβάρυναν τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσεως και εμφανίζονται αφαιρετικά των Ιδίων Κεφαλαίων. 4) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της μητρικής εταιρίας έχουν οριστικοποιηθεί μέχρι και την χρήση ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ του ΟΜΙΛΟΥ Α.Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε. (ποσά σε χιλ. ευρώ ) Κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας με βάση την δημοσιευμένη οικονομική κατάσταση Μείον: Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού σύνολο Πλέον: Αποτιμήσεις συμμετοχών σύμφωνα με το νόμο Μείον: Πρόβλεψη για επισφαλή απαίτηση Μείον: Πρόβλεψη για βραδέως κινούμενα αποθέματα Αναμορφωμένα κέρδη (ζημιές) Ομίλου Μείον: επιπλέον Φόρος εισοδήματος Αναμορφωμένα καθαρά αποτελέσματα Ομίλου μετά φόρων Μείον: επιπλέον Δικαιώματα μειοψηφίας Αναμορφωμένα καθαρά αποτελέσματα Ομίλου μετά φόρων & δικαιώματων μειοψηφίας

10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α.Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ ΑΕ (ποσά σε χιλ. ευρώ) Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων με βάση την δημοσιευμένη οικονομική κατάσταση Πλέον:Αντιλογισμός από πώληση χρεωγράφων Μείον: Αποτιμήσεις συμμετοχών σύμφωνα με το νόμο Μείον: Ζημία απο πώληση χρεωγράφων Πλέον: Υπεραξία απο εκτιμηση μηχανοιλογικού εξοπλισμού Αναμορφωμένες Ζημιές εις Νέο Σύνολο Αναμορφώσεων Αναμορφωμένα Ίδια Κεφάλαια Αναμορφωμένη λογιστική Αξία Μετοχής (σε ευρώ) 0,11 1,03 1,70 9

11 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 2.1 Γενικά Στο παρόν Ετήσιο Δελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονομικά στοιχεία, που είναι απαραίτητα για τη σωστή εκτίμηση της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής κατάστασης, των αποτελεσμάτων και των προοπτικών της εταιρίας με την επωνυμία «Ελληνική Βιομηχανία Πλαστικών και Ελαστικού, Αριστόβουλος Γ. Πετζετάκις Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «Αριστόβουλος Γ. Πετζετάκις Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρία») από τους επενδυτές και από τους σύμβουλους επί των επενδύσεών τους. 2.2 Υπεύθυνοι σύνταξης Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ετήσιου Δελτίου, έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας όσον αφορά στο περιεχόμενο των πληροφοριών προς το επενδυτικό κοινό και ειδικότερα όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις της υπ αριθμ. 5/204/ (Φ.Ε.Κ. 1487/ ) απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Π.Δ. 348/1985, όπως ισχύουν. Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του Ετήσιου Δελτίου και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι: ο κ. Γεώργιος Πετζετάκις, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, Λεωφ. Βουλιαγμένης & Πατριάρχου Γρηγορίου 1-3, Τ.Κ Γλυφάδα, τηλ: , και o κ. Παναγιώτης Κονδύλης, Υποδιευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, Λεωφ. Βουλιαγμένης & Πατριάρχου Γρηγορίου 1-3, Τ.Κ Γλυφάδα, τηλ: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας δηλώνει ότι όλα τα μέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχομένου του παρόντος Ετήσιου Δελτίου και μαζί με τους συντάκτες του, βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι: - Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. - Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα άλλα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα μπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή μέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Ετήσιο Δελτίο. Σε βάρος της Εταιρίας και των εταιριών, που ελέγχονται μετοχικά από αυτή, δεν εκκρεμούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική τους κατάσταση, πλην αυτών που αναφέρονται στο παρόν Ετήσιο Δελτίο. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του άρθρου 16 της παραπάνω απόφασης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επιβάλει τις κυρώσεις, που προβλέπονται από το άρθρο 7 του Π.Δ. 360/1985, σύμφωνα με την περίπτωση (α) της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Ν. 2836/2000. Το Ετήσιο Δελτίο δύναται να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από την έδρα της Εταιρίας (Λεωφ. Βουλιαγμένης & Πατριάρχου Γρηγορίου 1-3, Τ.Κ Γλυφάδα) και από την ιστοσελίδα της (www.petzetakis.com). 2.3 Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Η Εταιρία ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Τον έλεγχο των εταιρικών χρήσεων διενήργησαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές κ.κ. Μιχάλης Κ. Χατζηπαύλου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12511) της ελεγκτικής εταιρίας Deloitte & Touche A.E. και Γεώργιος Δ. Καμπάνης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 10761) της ίδιας ελεγκτικής εταιρίας. Επίσης, οι ίδιοι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές (κ.κ. Μιχάλης Κ. Χατζηπαύλου, Γεώργιος Δ. Καμπάνης) διενήργησαν τον έλεγχο και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας των χρήσεων H χρήση 2002 σε εταιρικό, αλλά και σε ενοποιημένο επίπεδο, ελέγχθηκε από τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή κ. Κων/νο Μιχαλάτο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 17701) της ελεγκτικής εταιρίας PriceWaterhouse Coopers. Οι οικονομικές χρήσεις 2003 και 2004, τόσο σε εταιρικό όσο και σε ενοποιημένο επίπεδο, ελέγχθηκαν από τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή κ. Δαμιανό Κωνσταντίνου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 11141) της ελεγκτικής εταιρίας Moore Stephens A.E. 10

12 Τα πιστοποιητικά των ελέγχων για την Εταιρία, αλλά και για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, παρατίθενται στο συνημμένο προσάρτημα κάτω από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις. Επίσης, ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής εξέδωσε πιστοποιητικά ελέγχου επί των Πινάκων Ταμειακών Ροών (σε εταιρικό και σε ενοποιημένο επίπεδο) της χρήσης Οι πίνακες αυτοί περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του παρόντος Ετήσιου Δελτίου. Επιπροσθέτως, ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής κ. Δαμιανός Κωνσταντίνου βεβαιώνει ότι κατά τον έλεγχο δεν υπήρξαν διαφωνίες με την Διοίκηση της Εταιρίας κι ότι η Εταιρία διαθέτει αξιόπιστο σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Πετζετάκις Βορείου Ελλάδος Α.Ε. Η εταιρία ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Για την χρήση 2003 τον έλεγχο διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κ. Παναγιώτης Πάτσης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 11921) της Διεθνής Ελεγκτική Α.Ε. Ο έλεγχος της οικονομικής χρήσης 2004 διενεργήθηκε από τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή κ. Δαμιανό Κωνσταντίνου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 11141) της ελεγκτικής Εταιρίας Moore Stephens A.E. Αναφορικά με τις θυγατρικές εταιρίες, που συμμετέχουν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ελέγχονται από τοπικούς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: Ενοποιούμενη εταιρεία Ελεγκτική εταιρεία 1. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ Moore Stephens 2. AG PETZETAKIS INTERNATIONAL HOLDINGS Clerides Chalalambides & Associates Ltd 3. HELIFLEX PETZETAKIS TUBOS LDA Moore Stephens 4. A.PETZETAKIS GMBH Δεν ελέγχεται 5. BEHKA PLAST GMBH Δεν ελέγχεται 6.FLEXIPLΑS SA Moore Stephens 7.INDUPLΑS SPA PriceWatersHouseCoopers 8.PETZETAKIS AFRICA PTY PriceWatersHouseCoopers 9.PETZETAKIS ROMANIA SRL PriceWatersHouseCoopers 10. EUROHOSE LTD Δεν ελέγχεται 11. MILLENIUM HOLDINGS LTD Clerides Chalalambides & Associates Ltd Οι ενοποιούμενες εταιρίες A. PETZETAKIS GMBH, BEHKAPLAST GMBH και EUROHOSE LTD δεν υπόκεινται σε έλεγχο από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές αφού δεν απαιτείται. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ποσοστιαία η συμμετοχή των ενοποιούμενων εταιρειών στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών και στα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων. Ενοποιούμενη εταιρεία % ποσοστό συμμετοχής στον κύκλο εργασιών % ποσοστό συμμετοχής στα κέρδη προ φόρων ΑΓ ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ AE 29,81% 9,06% ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 10,16% -1,00% PETZETAKIS AFRICA 40,68% 48,79% AGP ROMANIA SRL 0,60% 0,74% AG PETZETAKIS INTERNATIONAL 0,00% 30,88% A PETZETAKIS GMBH 1,84% 0,30% MILLENIUM HOLDINGS 0,00% 0,00% EUROHOSE LTD 0,40% -1,80% FLEXIPLAS 3,65% 4,96% HELIFLEX PETZETAKIS TUBOS 4,57% 7,06% INDUPLAS SPA 5,41% 0,97% BEHKA-PLAST GMBH 2,88% 0,04% Σύνολο 100,00% 100,00% 11

13 2.4 Φορολογικοί έλεγχοι ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε. Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση Από τους σχετικούς φορολογικούς ελέγχους, τα οικονομικά της στοιχεία κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινή και ακριβή. Εντός της χρήσης 2003, ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων 2000 έως και 2002 της Εταιρίας. Από την διενέργεια του ελέγχου προέκυψαν συνολικά φορολογικές διαφορές και επιβλήθηκαν πρόστιμα και προσαυξήσεις συνολικού ποσού ύψους 1, χιλ. Ευρώ. Η Εταιρία εντός της χρήσης 2004 κατέβαλε το ποσό των χιλ. ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό ύψους χιλ. ευρώ θα εξοφληθεί σε 10 δόσεις εντός της τρέχουσας χρήσης. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου για τις χρήσεις Οικονομικές χρήσεις ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (ποσά σε ) Λογιστικές Διαφορές Κύριος Φόρος Διαφορές Φ.Π.Α. Πρόστιμα & Προσαυξήσεις Συνολικό Ποσό Φόρου ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όσον αφορά στη θυγατρική εταιρία «Πετζετάκις Βορείου Ελλάδος Α.Ε.» που ενοποιείται, αναφέρεται ότι η χρήση 2004 ήταν η πρώτη εταιρική χρήση κατόπιν της συγχώνευσης που ολοκληρώθηκε στις μεταξύ των εταιριών «Πετζετάκις Βορείου Ελλάδος Α.Ε.» και την μέχρι τότε κατά 53% θυγατρική της εταιρία «Πλαστικά Φύλλα Μακεδονίας Α.Β.Ε.Ε.». Η ενοποιούμενη εταιρία «Πετζετάκις Βορείου Ελλάδος Α.Ε.», που στις συμπλήρωσε την πρώτη εταιρική της χρήση δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για την χρήση αυτή και κατά συνέπεια οι φορολογικές της υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές. Όσον αφορά στις φορολογικές υποχρεώσεις των ανωτέρω δύο εταιριών προ της ημερομηνία συγχώνευσης, δεν έχουν καταστεί οριστικές δεδομένου ότι η εταιρία «Πλαστικά Φύλλα Μακεδονίας Α.Β.Ε.Ε.» έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2002 και η εταιρία «Πετζετάκις Βορείου Ελλάδος Α.Ε.» μέχρι και την χρήση Πληροφορίες Το Ετήσιο Δελτίο τίθεται στη διάθεση των επενδυτών δωρεάν, μετά τη δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και πάντως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Αντίτυπο του Ετήσιου Δελτίου υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Οι μέτοχοι και επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις για την Εταιρία μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στην Εταιρία, (Λεωφ. Βουλιαγμένης & Πατριάρχου Γρηγορίου 1-3, Τ.Κ Γλυφάδα) (Υπεύθυνος : κ. Σίλβα Κουμπενά, τηλ.: ). 12

14 3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 3.1 Δημόσιες προσφορές Όσον αφορά την τελευταία χρήση και την τρέχουσα χρήση, δεν έγιναν δημόσιες προσφορές αγοράς ή ανταλλαγής από τρίτους για μετοχές της Εταιρίας, ούτε δημόσιες προσφορές αγοράς από την Εταιρία για μετοχές άλλης εταιρίας. 3.2 Σημαντικές δικαστικές εκκρεμότητες Σε βάρος της Εταιρίας και των εταιριών που ελέγχονται μετοχικά από αυτή, δεν εκκρεμούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική τους κατάσταση ή στην λειτουργία τους. 3.3 Ακύρωση ιδίων μετοχών Εντός της τρέχουσας χρήσης η Εταιρία δεν προέβη σε καμία πράξη αγοράς ιδίων μετοχών. Αντιθέτως, σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση της Α Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ, με μείωση του συνολικού αριθμού μετοχών από ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 Ευρώ η καθεμία, από τις οποίες ήταν κοινές μετοχές και προνομιούχες με ψήφο μετοχές, σε ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 Ευρώ η καθεμία, από τις οποίες είναι κοινές μετοχές και προνομιούχες με ψήφο μετοχές, λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών, ήτοι κοινών και προνομιούχων, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920. Οι ανωτέρω ίδιες μετοχές, η διαδικασία ακύρωσης των οποίων θα ολοκληρωθεί εντός του Ιουνίου 2005, είχαν αγορασθεί κατά το διάστημα , σε εκτέλεση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της και των από και αποφάσεων του Διοικητικού της Συμβουλίου. 3.4 Αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων κατά τη διάρκεια της χρήσης 2004 Κατά την χρήση 2004 πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι Γενικές συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρίας (Α. Κάτοχοι κοινών μετοχών Β. Κάτοχοι προνομιούχων μετοχών), οι αποφάσεις των οποίων αναφέρονται συνοπτικά παρακάτω: 1) Τακτική Γενική Συνέλευση της 28 ης Ιουνίου 2004 Α) Κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας της και σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη αυτής, υποβλήθησαν και ομόφωνα εγκρίθησαν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2003, της σχετικής Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. και του Πιστοποιητικού Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή (σε απλή και ενοποιημένη βάση), απηλλάχθησαν τα μέλη του Δ.Σ. και οι ορκωτοί ελεγκτές της Εταιρίας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγένα της χρήσης 2003, εξελέγησαν οι ορκωτοί ελεγκτές της για την χρήση 2004, προεγκρίθηκαν οι μισθοί των μελών Δ.Σ. και εγκρίθησαν οι αμοιβές τους, ενώ τους δόθηκε άδεια να συμμετέχουν στη διοίκηση και διεύθυνση των εταιριών του Ομίλου της Εταιρίας. Επίσης, τροποποιήθηκε το άρθρο 6 του Καταστατικού, ώστε να εναρμονισθεί με τις διατάξεις του ν. 3156/2003 περί εκδόσεως ομολογιακών δανείων και από το Δ.Σ. και καταργήθηκε η παράγραφος 2 του άρθρου 23 του Καταστατικού της Εταιρίας ως αντίθετη στο ν. 3016/2002. Περαιτέρω, κατά την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε η μετατροπή των μετοχών της Εταιρίας από ανώνυμες σε ονομαστικές. Ματαιώθηκε η συζήτηση δύο θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, ήτοι περί τροποποίησης του άρθρου 19 του Καταστατικού και εκλογής νέου Δ.Σ. Τέλος, επί των θεμάτων που αφορούν τη λήψη απόφασης για την έκδοση ομολογιακού δανείου της Εταιρίας, την παροχή δικαιώματος ψήφου στις προνομιούχες μετοχές και την έγκριση διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης στα μέλη του Δ.Σ. και στο προσωπικό της Εταιρίας και των συνδεμένων με αυτήν εταιριών, για τα οποία απαιτείται μεγαλύτερη της συνήθους απαρτία, η συζήτηση ματαιώθηκε, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις σε επαναληπτική Γ.Σ. Β) Κατά την Ειδική Γενική Συνέλευση των προνομιούχων χωρίς δικαίωμα ψήφου μετόχων της Εταιρίας της και σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη αυτής, ομόφωνα εγκρίθηκαν η τροποποίηση του άρθρου 6 του Καταστατικού, ώστε να εναρμονισθεί με τις διατάξεις του ν. 3156/2003 περί εκδόσεως ομολογιακών δανείων και από το Δ.Σ., η μετατροπή των ανώνυμων 13

15 μετοχών της Εταιρίας σε ονομαστικές και η παροχή δικαιώματος ψήφου στις προνομιούχες μετοχές. Ματαιώθηκε η συζήτηση του θέματος της ημερησίας διατάξεως περί τροποποίησης του άρθρου 19 του Καταστατικού. Τέλος, επί των θεμάτων που αφορούν στη λήψη απόφασης για την έκδοση ομολογιακού δανείου της Εταιρίας και στην έγκριση διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης στα μέλη του Δ.Σ. και στο προσωπικό της Εταιρίας και των συνεδεμένων με αυτήν εταιριών, για τα οποία απαιτείται μεγαλύτερη της συνήθους απαρτίας, η συζήτηση ματαιώθηκε, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις σε επαναληπτική Γ.Σ. 2) Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 14 ης Ιουλίου 2004 Η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης τόσο της Α Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, κατόχων κοινών μετοχών της, όσο και της Α Επαναληπτικής Ειδικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, κατόχων προνομιούχων χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχών της, που είχαν συγκληθεί και έλαβαν χώρα, την , ματαιώθηκε, διότι δεν επιτεύχθηκε η νόμιμη απαιτούμενη αυξημένη απαρτία. Τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως ήταν η έκδοση ομολογιακού δανείου, η παροχή δικαιώματος ψήφου στις προνομιούχες μετοχές και η έγκριση προγράμματος διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης σε μέλη του Δ.Σ. και στο προσωπικό της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών. 3) Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 29 ης Ιουλίου 2004 Α) Κατά τη Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, κατόχων κοινών μετοχών της, της , εγκρίθηκαν ομόφωνα: η παροχή δικαιώματος ψήφου και στις προνομιούχες μετοχές, που μέχρι σήμερα ήταν χωρίς δικαίωμα ψήφου και η σχετική τροποποίηση των άρθρων 5 και 9 του Καταστατικού της Εταιρίας, καθώς και κάθε συναφούς διάταξής του, το πρόγραμμα διάθεσης κοινών μετοχών με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης σε μέλη του Δ.Σ. και στο προσωπικό της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών, σύμφωνα με το οποίο: ο ανώτατος αριθμός των μετοχών που θα εκδοθούν ή πιθανώς να διατεθούν από τις ίδιες μετοχές της Εταιρίας στους δικαιούχους θα είναι έως ποσοστό 5,00% των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρίας σε τρία έτη, ήτοι ποσοστό 25,00% το 2005, ποσοστό 35,00% το 2006, και ποσοστό 40,00% το 2007, η τιμή για την απόκτηση μετοχής, που περιλαμβάνεται σε κάθε δικαίωμα προαίρεσης, ισούται με 1,50 ευρώ και δικαιούχοι είναι μέλη του Δ.Σ. και προσωπικό της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών, η έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, το οποίο θα εξασφαλίζεται με εμπράγματες εξασφαλίσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003, ύψους ευρώ, διάρκειας έως την , με την παροχή δικαιώματος στους ομολογιούχους πρόωρης υποχρεωτικής αποπληρωμής, θα διατεθεί με ιδιωτική τοποθέτηση, θα μπορεί να εκδοθεί σε διαφορετικές σειρές ομολογιών και θα είναι έντοκο με κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το Euribor προσαυξημένο με περιθώριο (spread) ανά σειρά, ενώ εξουσιοδοτήθηκε περαιτέρω το Δ.Σ. να αποφασίσει κατά την κρίση του και να συνομολογήσει κάθε λεπτομέρεια και κάθε ειδικό θέμα σχετικά με την έκδοση, τους όρους και κάθε σχετικό θέμα του δανείου και την διάθεσή του σε πιστωτικά ιδρύματα ή άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς. B) Κατά τη Β Επαναληπτική Ειδική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, κατόχων προνομιούχων χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχών της, της , εγκρίθηκαν ομόφωνα: το πρόγραμμα διάθεσης κοινών μετοχών με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης σε μέλη του Δ.Σ. και στο προσωπικό της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών, η έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, το οποίο θα εξασφαλίζεται με εμπράγματες εξασφαλίσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003, ύψους ευρώ, διάρκειας έως την , με την παροχή δικαιώματος στους ομολογιούχους πρόωρης υποχρεωτικής αποπληρωμής, θα διατεθεί με ιδιωτική τοποθέτηση, θα μπορεί να εκδοθεί σε διαφορετικές σειρές ομολογιών και θα είναι έντοκο με κυμαινόμενο επιτόκιο με βάση το Euribor προσαυξημένο με περιθώριο (spread) ανά σειρά, ενώ εξουσιοδοτήθηκε περαιτέρω το Δ.Σ. να αποφασίσει κατά την κρίση του και να συνομολογήσει κάθε λεπτομέρεια και κάθε ειδικό θέμα σχετικά με την έκδοση, τους όρους και κάθε σχετικό θέμα του δανείου και την διάθεσή του σε πιστωτικά ιδρύματα ή άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς. 14

16 4) Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 16 ης Δεκεμβρίου 2004 Η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης τόσο της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, κατόχων κοινών μετοχών της, όσο και της Ειδικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, κατόχων προνομιούχων με ψήφο μετοχών της, που είχαν συγκληθεί την , ματαιώθηκε, διότι δεν επιτεύχθηκε η νόμιμη απαιτούμενη απαρτία. Τα θέματα ημερήσιας διατάξεως ήταν: η ακύρωση των ιδίων μετοχών, η μείωση εκ του λόγου αυτού του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της, η μετατροπή των μετοχών της Εταιρίας από προνομιούχες με ψήφο, σε κοινές και η τροποποίηση των άρθρων 5 και 9 του Καταστατικού της, η προσθήκη διακριτικού τίτλου και η τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού, η τροποποίηση της περίπτωσης ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του Καταστατικού και η κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων. 5) Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 30 ης Δεκεμβρίου 2004 Α) Κατά την Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, κατόχων κοινών μετοχών της, της εγκρίθηκαν ομόφωνα: η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά Ευρώ λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών, ήτοι κοινών και προνομιούχων, και η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας, η μετατροπή των μετοχών της Εταιρίας από προνομιούχες, με ψήφο, σε κοινές, με κατάργηση δηλαδή των προνομίων που έχουν οι προνομιούχες μετοχές, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας και η σχετική τροποποίηση των άρθρων 5 και 9 του Καταστατικού της Εταιρίας, έτσι ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας να ανέρχεται πλέον σε ,00 Ευρώ και να διαιρείται σε κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 Ευρώ η καθεμία, η προσθήκη του διακριτικού τίτλου «Αριστόβουλος Γ. Πετζετάκις Α.Ε.» και η σχετική τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρίας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του ν. 3156/2003 περί εκδόσεως ομολογιακών δανείων, η τροποποίηση της περίπτωση (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 19 και η κατάργηση της περίπτωση (δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Καταστατικού της Εταιρίας, και η κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας σε ενιαίο κείμενο και η εξουσιοδότηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και δημοσιεύσεις. Β) Κατά την Α Επαναληπτική Ειδική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, κατόχων προνομιούχων με ψήφο μετοχών της, της , εγκρίθηκαν ομόφωνα: η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά Ευρώ λόγω ακύρωσης ιδίων μετοχών, ήτοι κοινών και προνομιούχων, και η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας, η μετατροπή των μετοχών της Εταιρίας από προνομιούχες, με ψήφο, σε κοινές, με κατάργηση δηλαδή των προνομίων που έχουν μέχρι σήμερα οι προνομιούχες μετοχές, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας και η σχετική τροποποίηση των άρθρων 5 και 9 του Καταστατικού της Εταιρίας, έτσι ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας να ανέρχεται πλέον σε ,00 Ευρώ και να διαιρείται σε κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 Ευρώ η καθεμία, η προσθήκη του διακριτικού τίτλου «Αριστόβουλος Γ. Πετζετάκις Α.Ε.» και η σχετική τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρίας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του ν. 3156/2003 περί εκδόσεως ομολογιακών δανείων, η τροποποίηση της περίπτωση (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 19 και η κατάργηση της περίπτωση (δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Καταστατικού της Εταιρίας. 3.5 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Η Εταιρία έχει αναθεωρήσει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της στα σημεία που άπτονται θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και των νέων οργανωτικών δομών της Εταιρίας. Την εφαρμογή και την τήρηση του εν λόγω Κανονισμού παρακολουθεί η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρίας. Επίσης, επικεφαλής των Τμημάτων Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρίας είναι η κα Σίλβα Κουμπένα, ενώ Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου έχει διοριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Γεώργιος Φλουρής. 15

17 3.6 Σημαντικά γεγονότα μετά την Μετά την ολοκλήρωση του οικονομικού έτους 2004 και μέχρι τη στιγμή σύνταξης του παρόντος ετήσιου δελτίου έχουν πραγματοποιηθεί τα εξής σημαντικά γεγονότα: 1) Η Εταιρία με ανακοίνωση της στο Χ.Α. στις ενημέρωσε τις εποπτικές αρχές και το επενδυτικό κοινό για τα κάτωθι: 1 α ) Συμφωνία στον Καναδά για συμπαραγωγή με ισχυρό τοπικό παραγωγό Η Εταιρία στα πλαίσια του στόχου της για θετική και αυξανόμενη συνεισφορά όλων των συμμετοχών της στα λειτουργικά αποτελέσματα του Ομίλου ανακοίνωσε τη σύναψη συμφωνίας συνεργασίας με την εταιρία Polytubes Inc., έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς σωλήνων πολυαιθυλενίου στο Δυτικό Καναδά με 50 χρόνια παρουσία στη βιομηχανία πλαστικών. Η συμφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής επιλογής του Ομίλου για συνεχή και ισχυρή παρουσία στις αγορές της Βόρειας Αμερικής. Η συμφωνία των δύο εταιριών αφορά την ίδρυση κοινής εταιρίας (joint venture) με ονομασία «Polytubes Central Inc» και έδρα το Edmonton του Καναδά, η οποία θα δραστηριοποιείται στην παραγωγή σωλήνων πολυαιθυλενίου, κυρίως για εφαρμογές σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο και την προώθηση τους μέσα από το υφιστάμενο δίκτυο πωλήσεων. Η συμμετοχή της Εταιρίας στο joint venture με ποσοστό 50% αποτελείται από την εισφορά του εξοπλισμού της καναδικής εταιρίας «Imperial Plastech Group» (IPG), για την οποία αποφασίστηκε η διακοπή λειτουργίας. Η IPG είχε περιέλθει στον έλεγχο του Ομίλου τον Φεβρουάριο του 2004 μέσα από την διαδικασία CCAA. Μετά από τρία τρίμηνα λειτουργίας, η απόδοσή της υστερούσε συστηματικά των προσδοκιών της Εταιρίας και δεν εξασφάλιζε μια αυτόνομη και βιώσιμη βιομηχανική λειτουργία στον Καναδά, που αποτελεί θεμελιώδη στρατηγική για την Εταιρία. Η απόφαση διακοπής λειτουργίας της IPG δεν επηρεάζει τα αποτελέσματα, ούτε την καθαρή θέση της Εταιρίας. Η πρόβλεψη της απομείωσης της επένδυσης στην IPG θα αντισταθμιστεί και υπερκαλυφθεί από την υπεραξία που προκύπτει από την αποτίμηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων βάσει Δ.Λ.Π. 1β) Συγχώνευση θυγατρικών εταιριών Αποφασίστηκε η συγχώνευση δύο θυγατρικών εταιριών, που η Εταιρία κατέχει το 100% των μετοχών τους, ήτοι της A. PETZETAKIS GMBH (εμπορική εταιρία ευκάμπτων σωλήνων) και της BEHKAPLAST GMBH (παραγωγική εταιρία ευκάμπτων βιομηχανικών σωλήνων), που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται στην Γερμανία. Οι δύο εταιρίες είναι κερδοφόρες και σε σταθερά ανοδική πορεία. Η συγχώνευση θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι την , ενώ η νέα Εταιρία θα έχει εκτιμώμενο κύκλο εργασιών για το 2005 ΕΥΡΩ 11,2 εκατ. και αναμένεται να επωφεληθεί από λειτουργικές οικονομίες και φορολογικές ελαφρύνσεις 2) Μεταβολή ποσοστών Ο κ. Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης, μέτοχος της Εταιρίας, με τις από επιστολές του προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποίησε ότι στις προέβη σε πώληση μετοχών της Εταιρίας, με αποτέλεσμα το ποσοστό συμμετοχής του επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας, να κατέλθει από 8,45% σε 4,41%, με αντίστοιχη μεταβολή του ποσοστού συμμετοχής του επί του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας. 3) Μεταβολή ποσοστών Η εταιρία «CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» με ανακοίνωση της στο Χ.Α. στις ενημέρωσε τις εποπτικές αρχές και το επενδυτικό κοινό για τα κάτωθι: «Σύμφωνα με το Π.Δ. 51/1992 σας γνωρίζουμε ότι επήλθε μεταβολή του κυρίου μετόχου, της εταιρίας «Αριστόβουλος Γ. Πετζετάκις Α.Ε.». Συγκεκριμένα πούλησε μετοχές της εταιρίας «CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» την 23/2/2005 και το ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε 4,854156% επί συνόλου μετοχών. Τα δικαιώματα ψήφου ανέρχονται σε » 16

18 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΑΔΟΥ 4.1 Γενικά στοιχεία Η Εταιρία εντάσσεται στον ευρύτερο κλάδο της κατασκευής πλαστικών προϊόντων. Ο υποκλάδος που αποτελεί το κύριο αντικείμενο της δραστηριότητας της Εταιρίας είναι η παραγωγή συστημάτων σκληρών και εύκαμπτων πλαστικών σωλήνων. Ο κλάδος πλαστικών συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πιο δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας και θεωρείται ανταγωνιστικός τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η βιομηχανία πλαστικών ειδών παρουσιάζει ανομοιογένεια ως προς την διάρθρωση των επιχειρήσεων και χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη πολλών παραγωγικών μονάδων, οι οποίες στην πλειοψηφία τους είναι μικρού μεγέθους. Οι εταιρίες του κλάδου παραγωγής και εμπορίας πλαστικών σωλήνων εξαρτώνται άμεσα από την οικονομική δραστηριότητα και ανάπτυξη των κρατών, στα οποία διοχετεύουν τα προϊόντα τους. Οι εταιρίες του κλάδου χαρακτηρίζονται ως επιχειρήσεις «εντάσεως κεφαλαίου». Ο εκσυγχρονισμός τω εγκαταστάσεων και του μηχανολογικού εξοπλισμού σε συνδυασμό με την έρευνα και ανάπτυξη θεωρούνται απαραίτητες προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξη. Η βιομηχανία των πλαστικών σωλήνων είναι συγκεντρωμένη σε σχετικά μικρό αριθμό εταιριών παγκοσμίως, ενώ ο αυξανόμενος ανταγωνισμός οδηγεί σε περαιτέρω μείωση των τιμών ιδιαίτερα για τα τυποποιημένα προϊόντα. Για το λόγο αυτό οι εταιρίες του κλάδου επιδιώκουν να έχουν υψηλότερη παραγωγική δυναμικότητα, να αποκομίζουν πλεονεκτήματα από τις οικονομίες κλίμακας, μείωση του κόστους παραγωγής και βελτίωση της παραγωγικότητας. Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, οι εταιρίες του κλάδου επενδύουν σε έρευνα και ανάπτυξη, στην παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και σε καλύτερα δίκτυα διανομής. Τα 8 βασικά εργοστάσια του Ομίλου της Εταιρίας (Θήβα, Θεσσαλονίκη, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Ν. Αφρική, Καναδάς και Πορτογαλία) μαζί με τις λοιπές εταιρίες του Ομίλου, ξεπερνούν σε δυναμικότητα τους τόνους ετησίως. Οι εταιρίες του ομίλου εξάγουν σε περίπου 70 χώρες και έχουν κατοχυρώσει πολλά προϊόντα διεθνώς με πατέντες. 4.2 Η θέση της Εταιρίας στον κλάδο Η Εταιρία κατέχει αναμφισβήτητα την ηγετική θέση στην χώρα μας στην παραγωγή και διάθεση πλαστικών σωλήνων, που καλύπτουν πλήρως τέσσερις βασικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας: Σύγχρονη κατοικία Εξελιγμένη Γεωργία Παραγωγική Βιομηχανία Κατασκευή έργων υποδομής Επίσης, η Εταιρία, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος εξαγορών της, συγκαταλέγεται ανάμεσα στις τρεις μεγαλύτερες εταιρίες παραγωγής πλαστικών σωλήνων στην Ευρώπη. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Εταιρία με την ισχυρή διεθνή παρουσία της συγκαταλέγεται ανάμεσα στις 10 μεγαλύτερες βιομηχανίες παραγωγής συστημάτων σκληρών και εύκαμπτων πλαστικών σωλήνων στον κόσμο. 17

19 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 5.1 Γενικές πληροφορίες Η επωνυμία της εταιρίας είναι «Ελληνική Βιομηχανία Πλαστικών και Ελαστικού, Αριστόβουλος Γ. Πετζετάκις Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «Αριστόβουλος Γ. Πετζετάκις Α.Ε.» και έχει έδρα τον Δήμο Γλυφάδας (Λεωφ. Βουλιαγμένης & Πατριάρχου Γρηγορίου 1-3). Η Εταιρία ιδρύθηκε το 1960 (Φ.Ε.Κ. 526/ ), η διάρκειά της έχει οριστεί για 50 χρόνια, ήτοι έως το 2010 και μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης με αριθμό μητρώου 7697/06/Β/86/86. Ο σκοπός της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού της είναι: «α) Η κατασκευή, επεξεργασία και εμπορία οποιωνδήποτε ειδών, που παράγονται από πλαστική ύλη, ελαστικό ή μέταλλο και οποιουδήποτε άλλου συναφούς προϊόντος και γενικά η ενέργεια οποιασδήποτε συναφούς εμπορικής, βιομηχανικής και οικονομικής συνεργασίας ή επιχείρησης, καθώς και η ίδρυση ή συμμετοχή στην Ελλάδα ή το εξωτερικό εμπορικών ή βιομηχανικών εταιρειών, οποιασδήποτε μορφής, που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς. β) Η κατασκευή, επεξεργασία και εμπορία βερνικοχρωμάτων και ελαφρών δομικών υλικών και γενικά η ενέργεια οποιασδήποτε συναφούς εμπορικής, βιομηχανικής και οικονομικής συνεργασίας ή επιχείρησης, καθώς και η ίδρυση ή συμμετοχή στην Ελλάδα ή το εξωτερικό εμπορικών ή βιομηχανικών εταιρειών, οποιασδήποτε μορφής, οι οποίες επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς. γ) Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού ή εξωτερικού, οι οποίοι έχουν τους αυτούς παραπάνω ή παρεμφερείς σκοπούς. δ) Η μελέτη, επίβλεψη, ανάληψη και εκτέλεση οποιασδήποτε φύσεως τεχνικών έργων ιδιωτικών ή δημοσίων, είτε στην Ελλάδα, είτε στην αλλοδαπή, είτε αυτά απαιτούν είτε μη, ειδικό πτυχίο οποιασδήποτε τάξεως. ε) Η παραγωγή και παραχώρηση τεχνογνωσίας, μέσα στο πλαίσιο των παραπάνω εταιρικών σκοπών.» Η Εταιρία διαθέτει άδεια λειτουργίας βιομηχανικών εγκαταστάσεων για το εργοστάσιο της στη Θήβα με αριθμό 40462/ , η οποία χορηγήθηκε από Διεύθυνση Δευτερογενούς και Τριτογενούς παραγωγής της Νομαρχίας Βοιωτίας. Οι βασικοί κλάδοι της οικονομίας, στους οποίους απευθύνονται τα προϊόντα του Ομίλου, είναι τέσσερις: τα έργα υποδομής (Petzetakis Infrastructure), οι οικοδομικές εφαρμογές (Petzetakis Casa), η βιομηχανία (Petzetakis Industrial) και οι αγροτικές εφαρμογές (Petzetakis Agro). Στα έργα υποδομής, σημαντικές εφαρμογές των συστημάτων πλαστικών σωλήνων υπάρχουν στην κατασκευή σύγχρονων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, στα αποστραγγιστικά έργα, στην μεταφορά φυσικού αερίου και άλλων μορφών ενέργειας, στην προστασία τηλεπικοινωνιακών δικτύων και ηλεκτροδότησης κλπ. Σύμφωνα με την ανάλυση της Ε.Σ.Υ.Ε. (ΣΤΑΚΟΔ 2003), ο κλάδος οικονομικής δραστηριότητας στους οποίους υπάγεται το αντικείμενο της Εταιρίας είναι ο Κωδ «Κατασκευή πλαστικών φύλλων, σωλήνων και ειδών καθορισμένης μορφής». 5.2 Σύντομο ιστορικό Η Εταιρία είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία παραγωγής πλαστικών σωλήνων στην Ελλάδα και μια από τις σημαντικότερες την Ευρώπη. Διαθέτει μια από τις πλέον ολοκληρωμένες γκάμες παραγόμενων προϊόντων στον κλάδο της, με εμπορική παρουσία στην Ευρώπη, στην Αφρική, στην Αμερική και στην Ασία. Η Εταιρία ιδρύθηκε το 1960, από τον χημικό μηχανικό Αριστόβουλο Γ. Πετζετάκι, ο οποίος άρχισε την βιομηχανική του σταδιοδρομία την δεκαετία του Συγκεκριμένα το 1961, ο ιδρυτής κατοχύρωσε διεθνώς την πρωτοποριακή για τα χρονικά εφεύρεση του για την παραγωγή εύκαμπτων σωλήνων ενισχυμένων από σκληρό PVC, οι οποίοι έγιναν γνωστοί σε όλον το κόσμο με το εμπορικό σήμα ΗΕLΙFLΕΧ. Το πρώτο εργοστάσιο της Εταιρίας ιδρύθηκε στην Αθήνα το

20 ενώ η τεχνολογία για την παραγωγή HELIFLEX αγοράστηκε από μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες όπως η Good Year, η Pirelli, η Dunlop και η Τoyo Rubbers. Το 1969, η Εταιρία ξεκίνησε βιομηχανική και εμπορική δραστηριότητα στην Πορτογαλία μέσω της HELIFLEΧ PORTOGUESA LDA (σήμερα HELIFLEX PETZETAKIS TUBOS LDA), με ποσοστό συμμετοχής 51%. Το εργοστάσιο της Πορτογαλίας παράγει κυρίως εύκαμπτους πλαστικούς σωλήνες, ενώ διαθέτει και μονάδες παραγωγής σκληρών σωλήνων από PVC και PE. Το 1971, η Εταιρία ίδρυσε και δεύτερη μονάδα παραγωγής στη Θήβα με σκοπό την κατασκευή σκληρών σωλήνων από PVC. Το εργοστάσιο αυτό αποτελεί τμήμα της σημερινής βιομηχανικής μονάδας, στην οποία στεγάζονται σήμερα όλες οι υπόλοιπες παραγωγικές εγκαταστάσεις της Εταιρίας. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, στα πλαίσια της διεθνοποίησης των δραστηριοτήτων της Εταιρίας, ιδρύθηκε η HELIFLEX ΙΡΑΝ, joint venture με Ιρανούς επενδυτές, για την παραγωγή εύκαμπτων σωλήνων από PVC και την διάθεση τους στην τοπική αγορά. Η συμμετοχή της Εταιρίας στο joint venture ανέρχεται σήμερα σε 25%. Παράλληλα, το 1972 ιδρύθηκε νέα εμπορική θυγατρική της Εταιρίας στη Γερμανία, η A. G. Petzetakis GmbH, η οποία ανήκει κατά 100% στην Εταιρία. Σκοπός της Εταιρίας είναι η αποθήκευση και η εμπορία προϊόντων του Ομίλου στην σημαντική γερμανική αγορά. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 ο Όμιλος αποφάσισε την εξάπλωση του στην ελληνική αγορά με σκοπό την μείωση των ανταγωνιστικών πιέσεων και την ενίσχυση της ηγετικής του θέσης. Αρχικά το 1991 εξαγοράστηκε το 100% της «ΠΛΑΣΤΕΛΚΟ Α.Β.Ε.Ε.Π.», παραγωγού εύκαμπτων σωλήνων από PVC. Η επόμενη στρατηγική κίνηση της Εταιρίας ολοκληρώθηκε το 1994 με την εξαγορά της «Πλαστικά Μακεδονίας Α.Ε.», βασικού μέχρι τότε ανταγωνιστή της Εταιρίας στην Ελλάδα. Η «Πλαστικά Μακεδονίας Α.Ε.» διαθέτουν μονάδα παραγωγής σκληρών σωλήνων από PVC και ΡΕ στην Θεσσαλονίκη και συμμετέχουν κατά 98% στην «Πλαστικά Καβάλας Α.Β.Ε.Ε.» και κατά 53% στην «Πλαστικά Φύλλα Μακεδονίας Α.Β.Ε.Ε.». Κατά τη διάρκεια του 1996 τέθηκε σε εφαρμογή ένα μακροχρόνιο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης του Ομίλου. Αρχικά μετεγκαταστάθηκε το εργοστάσιο εύκαμπτων σωλήνων από το Μοσχάτο Αττικής στη Θήβα, παράλληλα προστέθηκαν μονάδες παραγωγής σωλήνων ΡΕ και μονάδα παραγωγής Compound και έγιναν οι απαραίτητες βελτιώσεις αυτοματισμού παραγωγής. Έτσι, η βιομηχανική μονάδα της Θήβας αποτελεί το κύριο κέντρο παραγωγής του Ομίλου. Το 2001 παράλληλα με την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης, η Εταιρία επεκτείνει τις δραστηριότητες της με σημαντικότατες επενδύσεις σε νέες αγορές. Συγκεκριμένα, εξαγοράζει την «Main Pipe Systems» στη Νότιο Αφρική (σήμερα A. G. PETZETAKIS AFRICA PTY), την «Induplas S.p.A.» στην Ιταλία, την «Flexiplas S.A.» στην Ισπανία και την «Eurohose Ltd» στην Αγγλία και, έτσι, η Εταιρία έχει πλέον παρουσία σε παγκόσμιο επίπεδο και συγκαταλέγεται ανάμεσα στις 3 μεγαλύτερες εταιρίες παραγωγής εύκαμπτων πλαστικών σωλήνων στην Ευρώπη. To 2002 ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών, όπου η Εταιρία προέβη στην αγορά μετοχών (κοινών και προνομιούχων), που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 10% του μετοχικού κεφαλαίου της. Το 2003 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της εταιρίας «Πετζετάκις Βορείου Ελλάδος Α.Ε.» με την κατά 53% θυγατρική της εταιρία «Πλαστικά Φύλλα Μακεδονίας Α.Β.Ε.Ε.». Τον Ιανουάριο 2004 ολοκληρώθηκε η διαδικασία απόκτησης του 51% του μετοχικού κεφαλαίου της καναδικής εταιρίας Imperial Plastech Inc., που δραστηριοποιείται στο τομέα παραγωγής συστημάτων πλαστικών σωλήνων. Ωστόσο, μετά από τρία τρίμηνα λειτουργίας, η απόδοσή της υστερούσε συστηματικά των προσδοκιών της Εταιρίας και δεν εξασφάλιζε μια αυτόνομη και βιώσιμη βιομηχανική λειτουργία στον Καναδά, που αποτελεί θεμελιώδη στρατηγική για την Εταιρία και αποφασίστηκε η διακοπή της λειτουργίας της. Εν συνεχεία, η Εταιρία προχώρησε στη σύναψη συμφωνίας συνεργασίας με την εταιρία «Polytubes Inc.», έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς σωλήνων πολυαιθυλενίου στο Δυτικό Καναδά, με 50 χρόνια παρουσίας στη βιομηχανία πλαστικών. Η συμφωνία των δύο εταιριών αφορά την ίδρυση κοινής εταιρίας (joint venture) με ονομασία «Polytubes Central Inc» και έδρα το Edmonton του Καναδά, η οποία θα 19

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΔΕΙΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Δ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε /65/Β/98/03, AP. ΓΕΜΗ:

ΦΙΛΟΔΕΙΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Δ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε /65/Β/98/03, AP. ΓΕΜΗ: ΦΙΛΟΔΕΙΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Δ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39783/65/Β/98/03, AP. ΓΕΜΗ: 054424221000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2013-31/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ»

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK A.E.» (εφεξής για λόγους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ

1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ Περιεχόµενα Μήνυµα του ιοικητικού Συµβουλίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 1.1 Οικονοµικά Μεγέθη της ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε 1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου ΝΤΙΟΝΙΚ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις Tης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27-06-2014 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ================== ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

9. Άρθρο 43 παρ. 7-β: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως. - Δεν έγινε.

9. Άρθρο 43 παρ. 7-β: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως. - Δεν έγινε. Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014 ΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

<HAVEN DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ> ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Αρ. ΜΑΕ : 64121/62/Β/07/0200 ΤΗΣ 25 ης ΜΑΪΟΥ 2015 Στη Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ. Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης Κυκλοφορούν ενεργητικό ,47 60,56% Σελίδα 1 από 5

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ. Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης Κυκλοφορούν ενεργητικό ,47 60,56% Σελίδα 1 από 5 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ «PERMAFROST ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ Α.Ε.» ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Αξία Κτήσης ΧΡΗΣHΣ 2014 ΧΡΗΣHΣ 2013 Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΝΤΕΡΠΟ Α.Ε. ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΝΤΕΡΠΟ Α.Ε. ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΝΤΕΡΠΟ Α.Ε. ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Παρ.1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA TechnOL Flisvos Holding Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Τουριστικών Λιµένων, Παροχής Υπηρεσιών, Εµπορίας και Αντιπροσωπειών Α.Μ.Α.Ε. 50045/01/Β/01/602 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π)

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Αγίας Αννης 7, Βοτανικός Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Ισολογισμός Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Προσάρτημα (Σημειώσεις) Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας.

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 7 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (περίοδος από 1.1.2012

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ AE / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ AE / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53428/62/Β/02/0293 ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Α.Ε. Βιομηχανικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 20ΗΣ IOYNIOY 2014

ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 20ΗΣ IOYNIOY 2014 ΑΕ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 20ΗΣ IOYNIOY 2014 Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 20.6.2014, στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της 28/06/2013 Θέμα 1ο:

Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της 28/06/2013 Θέμα 1ο: Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της 28/06/2013 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ''Ε. ΠΑΙΡΗΣ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Πλαστικών''. ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 8106/06/Β/86/47 ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΣΟΥΜΑ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡ.ΜΑΕ.39904/03/Β/98/04 (βάσει των διατάξεων του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΣΟΥΜΑ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡ.ΜΑΕ.39904/03/Β/98/04 (βάσει των διατάξεων του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΣΟΥΜΑ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡ.ΜΑΕ.39904/03/Β/98/04 (βάσει των διατάξεων του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει) Παρ.1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων.

Διαβάστε περισσότερα

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.-31.12. (Βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της Απάντηση 1. Σύννομη κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: " ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΞΙΟΥ " ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ: ΧΑΛΑΣΤΡΑ Α.Μ.Α.Ε.: 15881/62/Β/87/161 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006 -βάσει των διατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε. Δεν έγινε.

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε. Δεν έγινε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΟΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» ΜΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67658 / 62 / Β / 09

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23 η ς Ιουνίου 2011, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045

Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045 Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (Βασει των διαταξεων του Κ.Ν. 2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Χρήσεως Ποσά Χρήσεως 2014 2013 Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: Ισολογισμός 2008

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: Ισολογισμός 2008 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01/Β/04/321 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5 10678 ΑΘΗΝΑ Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/08 έως 31/12/08

Διαβάστε περισσότερα

ALEXI ANDRIOTTI (HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ALEXI ANDRIOTTI (HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ALEXI ANDRIOTTI (HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 131528208000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (18/8/2014-) (βάσει των διατάξεων του κωδικοττ. Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Στη Σίνδο Νομού Θεσσαλονίκης και στα γραφεία της Α.Ε. με την επωνυμία PELOPAC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ -112- Πρώτος έλαβε τον λόγω ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας που αφού διαπίστωσε την απαρτία διάβασε τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ -112- Πρώτος έλαβε τον λόγω ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας που αφού διαπίστωσε την απαρτία διάβασε τα θέματα της ημερησίας διάταξης. DIN EN ISO 9001:2000 ΠΡΑΚΤΙΚΟ -112- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ICC ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 -

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. & 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των Οικονομικών Καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. & 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των Οικονομικών Καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2015 31/12/2015 ΤΗΣ MARINET ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π. 34) Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΕΘΡΟΝ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ 11, Τ.Κ. 106 82 ΑΘΗΝΑ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως ------------------------------------------------------------------- Άρθρο 42 ε παρ.

Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως ------------------------------------------------------------------- Άρθρο 42 ε παρ. ισχύει) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ----------------------------------------- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ IDEAFON Α.Ε. ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡIΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως Παρ. 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω:

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΡΑΨΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΤΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2 3 7 3 3 / 0 1 Α Τ / Β / 9 1 /1 3 8 5 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Κ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Ν. Κ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Ν. Κ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Χρήσεως. 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ... 8 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ... 9 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ...10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Παρ.1. Σύντομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

Παρ.1. Σύντομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν 2190/1920, όπως ισχύει) «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΚΗΣ Γ.ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 73.333,20 73.333,20 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 886.665,40 578.583,42

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010.

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010. Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01/Β/04/321 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5 10678 ΑΘΗΝΑ Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/09 έως 31/12/09

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Papageorgiou Food Service S.A.

Papageorgiou Food Service S.A. Papageorgiou Food Service S.A. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE ABEE - PFS A.B.E.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61602/31/Β/06/29 ΑΡΙΘΜΟΣΓ.Ε.ΜΗ. 27027740000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα