ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ (01 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ (01 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012)"

Transcript

1 ` ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ (01 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012)

2 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α A. ΓΖΛΧΔΗ ΜΔΛΧΝ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ. 2 ΣΟΤ Ν. 3556/ ειίδεο B. ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 2-21 Γ. ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ Γ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 2012 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΧΝ ΔΟΓΧΝ ΥΡΖΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ 26 ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΣΧΝ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 27 ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΧΝ ΡΟΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΤΗΟΘΔΣΖΖ ΝΔΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΘΔΧΡΖΜΔΝΧΝ ΓΗΔΘΝΧΝ ΠΡΟΣΤΠΧΝ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΚΑΗ ΓΗΔΡΜΖΝΔΗΧΝ ΒΑΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΑΡΥΔ 3.1. Γήισζε ζπκκφξθσζεο Αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο Δπελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο Μεηαηξνπή Ξέλσλ Ννκηζκάησλ Κφζηνο δαλεηζκνχ Γηθαηψκαηα πξνγξακκάησλ Σειενπηηθά πξνγξάκκαηα ηδίαο παξαγσγήο Σειενπηηθά πξνγξάκκαηα παξαγσγήο ηξίησλ Απνζβέζεηο Φνξνινγία εηζνδήκαηνο Απνζέκαηα Πξνβιέςεηο Αλαγλψξηζε εζφδσλ Απνκείσζε αμίαο παγίσλ Πειάηεο Δπελδχζεηο Γηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ησλ Γηαζεζίκσλ Γάλεηα ηξαπεδψλ Πηζησηέο ήκαηα Παξνρέο θαηά ηε ζπληαμηνδφηεζε πξνζσπηθνχ Δθρσξήζεηο απαηηήζεσλ (Factoring) 39

3 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α (ζπλ.) ειίδεο 4. ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΣΑ ΣΟΜΔΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΜΔΑ Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ Απνηειεζκάησλ Δπελδχζεηο δηαθξαηνχκελεο κέρξη ηε ιήμε ηνπο Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε Γάλεηα θαη εηζπξαθηέα πνζά Απνκείσζε αμίαο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο & ζπκκεηνρηθνί ηίηινη πνπ εθδφζεθαλ απφ ηνλ φκηιν πκκεηνρηθφο ηίηινο Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ζηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ Λνηπέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ΟΤΗΧΓΔΗ ΚΡΗΔΗ ΚΑΗ ΤΠΟΘΔΔΗ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΡΗΜΑΣΑ ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΧΝ (ΠΧΛΖΔΗ) ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΞΟΓΑ ΛΟΗΠΑ ΔΞΟΓΑ ΛΟΗΠΑ ΔΟΓΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΑΧΜΑΣΔ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ-ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΔΝΧΜΑΣΔ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΔ Δ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΔ ΚΑΗ ΤΓΓΔΝΔΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΛΟΗΠΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ ΠΔΛΑΣΔ ΚΑΗ ΛΟΗΠΟΗ ΥΡΔΧΣΔ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ ΦΟΡΟΗ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΔΞΟΓΧΝ ΔΠΟΜΔΝΧΝ ΥΡΖΔΧΝ ΣΑΜΔΗΑΚΑ ΓΗΑΘΔΗΜΑ ΚΑΗ ΣΑΜΔΗΑΚΑ ΗΟΓΤΝΑΜΑ ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ ΜΖ ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΚΑΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΠΛΖΡΧΣΔΔ ΣΖΝ ΔΠΟΜΔΝΖ ΥΡΖΖ Οκνινγηαθά δάλεηα Πξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ 61-62

4 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α (ζπλ.) ειίδεο 24. ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ ΚΑΗ ΛΟΗΠΟΗ ΠΗΣΧΣΔ Μεξίζκαηα πιεξσηέα Φφξνη θαη ηέιε Λνηπνί πηζησηέο Έμνδα ρξήζεσο δεδνπιεπκέλα ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΑ ΓΑΝΔΗΑ ΜΔΣΟΥΔ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΔΚΓΟΘΔΗ ΕΖΜΗΔ ΚΔΡΓΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΜΔΑ εκαληηθέο Λνγηζηηθέο Πνιηηηθέο Δχινγε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ Οηθνλνκηθφο θίλδπλνο σο αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο Γηνίθεζεο Κίλδπλνο αγνξάο πλ/θνο θίλδπλνο Κίλδπλνο επηηνθίσλ Πηζησηηθφο θίλδπλνο Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΔΗΛΖΜΜΔΝΔ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΜΟΗΒΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΖ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΤΝΣΑΞΖ ΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΔΓΚΡΗΖ ΔΝΓΗΑΜΔΧΝ ΤΝΟΠΣΗΚΧΝ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΘΔΖ ΑΝΣΛΖΘΔΝΣΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ ΑΠΟ ΑΤΞΖΖ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 75 Δ. ΔΚΘΔΖ ΔΤΡΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΠΡΟΤΜΦΧΝΖΜΔΝΧΝ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΔΠΗ ΣΖ «ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΘΔΖ ΑΝΣΛΖΘΔΝΣΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ» Σ. ΓΖΜΟΗΔΤΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΣΖ 31/12/ Ε. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟ ΔΓΓΡΑΦΟ (ΑΡΘΡΟ 10 Ν.3401/2005) 79

5 ειίδα 1 ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ: Α. ΓΖΛΧΔΗ ΜΔΛΧΝ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. 2 ηνπ Ν.3556/2007) 1. ηαχξνο Π. Φπράξεο, Πξφεδξνο Γ.. 2. Ζιίαο Δ. Σζίγθαο, Γηεπζχλσλ χκβνπινο 3. Γεψξγηνο Υξ. Ατδίλεο, Μέινο Γειψλνπκε φηη εμφζσλ γλσξίδνπκε: α) Οη ελνπνηεκέλεο θαη εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012, πνπ θαηαξηίζηεθαλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ινγηζηηθά πξφηππα, απεηθνλίδνπλ θαηά ηξφπν αιεζή ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ, ηελ θαζαξή ζέζε θαη ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηεο Σειέηππνο Α.Δ. θαη ηεο ζπγαηξηθήο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ελνπνίεζε, εθιακβαλνκέλσλ σο ζχλνιν. β) Ζ έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν αιεζή ηελ εμέιημε, ηηο επηδφζεηο θαη ηε ζέζε ηεο Σειέηππνο Α.Δ, θαζψο θαη ηεο ζπγαηξηθήο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ελνπνίεζε εθιακβαλνκέλσλ σο ζχλνιν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηγξαθήο ησλ θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ. Αζήλα, 07/03/2013 ΣΑΤΡΟ Π. ΦΤΥΑΡΖ ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. ΖΛΗΑ Δ. ΣΗΓΚΑ ΓΗΔΤΘΤΝΧΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΥΡ. ΑΗΓΗΝΖ ΜΔΛΟ Γ..

6 ειίδα 2 ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. Γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεσο 1εο Ηαλνπαξίνπ έσο 31εο Γεθεκβξίνπ ε Δηαηξηθή Υξήζε Ζ παξνχζα έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ αθνξά ηε ρξήζε ηνπ Ζ έθζεζε ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 3556/2007 θαη ηηο επ απηνχ εθδνζείζεο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη ηδίσο ηελ Απφθαζε 7/448/ θαζψο θαη ηελ εξκελεπηηθή εγθχθιην κε αξ. πξση. 595/ Α. πλνπηηθή αλάιπζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο επίδνζεο ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ γηα ηε ρξήζε 1/1-31/12/2012 Β. Πεξηγξαθή ησλ θπξηόηεξσλ θηλδύλσλ θαη αβεβαηνηήησλ Γ. εκαληηθέο ζπλαιιαγέο πνπ θαηαξηίζηεθαλ κεηαμύ ηεο εηαηξείαο θαη ζπλδεδεκέλσλ κε απηή πξνζώπσλ Γ. εκαληηθά γεγνλόηα πνπ έιαβαλ ρώξα από ηε ιήμε ηεο ρξήζεσο κέρξη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο έθζεζεο Δ. Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα Σ. Πξνβιεπόκελεο εμειίμεηο ηεο εηαηξείαο Ε. Γξαζηεξηόηεηεο ζην ηνκέα ησλ εξεπλώλ θαη αλάπηπμεο Ζ. Τπνθαηαζηήκαηα Θ. Δηαηξηθή δηαθπβέξλεζε Η. Δπεμεγεκαηηθή έθζεζε

7 ειίδα 3 ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. Γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεσο 1εο Ηαλνπαξίνπ έσο 31εο Γεθεκβξίνπ ε Δηαηξηθή Υξήζε Α. πλνπηηθή αλάιπζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο επίδνζεο ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ γηα ηε ρξήζε 1/1-31/12/2012. Α1. Δηαηξεία Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο Ζ Σειέηππνο Α.Δ. νινθιήξσζε κε επηηπρία: α) ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2012 ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ ζπλνιηθά θαηά επξψ (αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά ,50 επξψ θαη θαηά ,50 επξψ ππέξ ην άξηην ηεο δηαθνξάο) πνπ απνθαζίζζεθε απφ ηελ γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο 15/06/2012, β) ηελ ζχλαςε νκνινγηαθνχ δαλείνπ χςνπο 98 εθ. επξψ ηνλ Γεθέκβξην 2012 κε 6 ηξάπεδεο πνπ ζθνπφ είρε ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ. Σν ζχλνιν ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ ηεο εηαηξείαο ζηα ηέιε ηνπ 2012 αλήιζε ζε 96,7 εθαη. επξψ απφ 102,5 εθαη. επξψ ην Σν 41.6% αθνξά ηα απνζέκαηα δηθαησκάησλ μέλνπ πξνγξάκκαηνο θαη ην 50% αθνξά ηα ππφινηπα πειαηψλ θαη ινηπψλ ρξεσζηψλ. Οη επελδχζεηο ζε πξφγξακκα θαη ζε ελζψκαηα πάγηα γηα ην 2012 αλήιζαλ ζε 24.5 εθαη. επξψ απφ 46.7 εθαη. επξψ ην Παξά ηελ αχμεζε θεθαιαίνπ ησλ 10 εθ. επξψ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε εηαηξεία ην θαινθαίξη ηνπ 2012 ε ζπλερηδφκελε κεγάιε πηψζε ηεο δηαθήκηζεο νδήγεζε ζε δεκηέο χςνπο 19 εθ. επξψ θαη κείσζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ απφ 53,3 εθ. επξψ ην 2011 ζε 41 εθ. επξψ ην Οη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο αλέξρνληαη ζε 88,6 εθαη. επξψ απφ 160,2 εθαη. επξψ ην Σν 63% ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ αθνξά ην ινγαξηαζκφ ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ινηπψλ πηζησηψλ θαη ην 37% αθνξά ηα βξαρππξφζεζκα δάλεηα. Οη καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πξνέξρνληαη απφ νκνινγηαθφ δάλεην χςνπο επξψ. Ζ πξαγκαηηθή αχμεζε δαλεηζκνχ θαηά ηε ρξήζε αλήιζε ζε επξψ, εθ ησλ νπνίσλ θάιπςαλ ηξαπεδηθέο πξνκήζεηεο θαη έμνδα θαη δηαηέζεθαλ ζε εμφθιεζε πξνκεζεπηψλ. Σν δάλεην εμαζθαιίδεηαη κε πξνζεκείσζε ππνζήθεο επί αθηλήησλ ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη ελερπξίαζε / εθρψξεζε απαηηήζεσλ έλαληη πειαηψλ, ηνπ ζήκαηνο θαη πιηθψλ / δηθαησκάησλ ηεο ηαηληνζήθεο. Σν επηηφθην είλαη θπκαηλφκελν επηηφθην, βαζηδφκελν ζε Euribor 6κελνπ ζπλ πεξηζψξην 6,5%, δηάξθεηαο 48 κελψλ. Σν νκνινγηαθφ δάλεην ζα εμνθιεζεί απφ ηελ εηαηξεία ζε επηά δφζεηο σο εμήο: 5,88 εθ. επξψ ηελ , 2,94 εθ. επξψ ηελ , 5,88 εθ. επξψ ηελ , 5,88 εθ. επξψ ηελ , 8,82 εθ. επξψ ηελ , 8,82 εθ. επξψ ηελ θαη 59,78 εθ. επξψ ηελ Οη ηξάπεδεο πνπ θάιπςαλ ζην ζχλνιφ ηνπ ην νκνινγηαθφ δάλεην, είλαη ε Alpha Σξάπεδα, ε Σξάπεδα Πεηξαηψο, ε Eurobank Δξγαζίαο, ε Δζληθή Σξάπεδα, ε Δκπνξηθή Σξάπεδα θαη ε Σξάπεδα Κχπξνπ ελψ σο δηαρεηξηζηήο πιεξσκψλ έρεη νξηζζεί ε Alpha Σξάπεδα. Ζκεξ. Πιεξσκήο Μαθξ/ζκεο Βξαρ/ζκεο ύλνιν Κνηλφ νκνινγηαθφ δάλεην 28-Γεθ Κνηλφ νκνινγηαθφ δάλεην 28-Ηνπλ Κνηλφ νκνινγηαθφ δάλεην 28-Γεθ Κνηλφ νκνινγηαθφ δάλεην 28-Ηνπλ Κνηλφ νκνινγηαθφ δάλεην 28-Γεθ Κνηλφ νκνινγηαθφ δάλεην 28-Ηνπλ Κνηλφ νκνινγηαθφ δάλεην 28-Γεθ ύλνιo Έμνδα εθδφζεσο νκνινγηαθνχ δαλείνπ ( ) ύλνιo καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ

8 ειίδα 4 ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. Γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεσο 1εο Ηαλνπαξίνπ έσο 31εο Γεθεκβξίνπ ε Δηαηξηθή Υξήζε Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο (ζπλ.) Ο ζπλνιηθφο ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο ην 2012 αλέξρεηαη ζε εθαη. επξψ απφ εθαη. επξψ ην 2011, ελψ ν θαζαξφο ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο (κείνλ ηακεηαθά δηαζέζηκα) ην 2012 αλέξρεηαη ζε εθαη. επξψ απφ εθαη. επξψ ην Καηάζηαζε πλνιηθώλ Δζόδσλ Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο κεηξηθήο κεηψζεθε θαηά 14,9% θαη αλήιζε ζε 83.5 εθαη. επξψ απφ 98 εθαη. επξψ ην 2011 παξά ην φηη ε Σειέηππνο ΑΔ δηαηήξεζε ην κεξίδηφ ηεο ζηελ ηειενπηηθή αγνξά ζηα ίδηα πεξίπνπ επίπεδα κε ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά (31,6% ην 2011 θαη 32,7% ην 2012). Ζ κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζηε γεληθφηεξε νηθνλνκηθή χθεζε πνπ πιήηηεη ηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη ε νπνία επεξεάδεη άκεζα ηελ δηαθεκηζηηθή αγνξά. Σν 2012 είλαη ε πέκπηε ζπλερφκελε νηθνλνκηθή ρξήζε (2008, 2009, 2010, 2011, 2012) πνπ ε δηαθεκηζηηθή δαπάλε ζεκεηψλεη κεγάιε πηψζε, 28,4% ην 2012 ζε ζρέζε κε ην % (ζε εθαη. επξψ) (ζε εθαη. επξψ) Κφζηνο Πξνγξάκκαηνο ,6% Κφζηνο Σερληθήο Λεηηνπξγίαο θαη Δηδήζεσλ ,7% Κφζηνο Πσιήζεσλ ,2% Έμνδα Γηνηθεηηθήο Λεηηνπξγίαο ,3% Έμνδα Λεηηνπξγίαο Γηαζέζεσο ,8% χλνιν ,4% To θφζηνο πξνγξάκκαηνο κεηψζεθε θαηά 8 εθαη. επξψ (-13,6%) ελψ ην θφζηνο ηερληθήο ιεηηνπξγίαο θαη εηδήζεσλ κεηψζεθε θαηά 4.9 εθαη. επξψ (-12.7%). Σα δηνηθεηηθά θαη έμνδα δηαζέζεσο κεηψζεθαλ θαηά 10,4% ην 2012 ζε ζρέζε κε ην Ζ κείσζε απηή πξνήιζε θπξίσο απφ ηε κείσζε ηνπ κηζζνδνηηθνχ θφζηνπο (αθνξά ην 70% ησλ ζπλνιηθψλ εμφδσλ). Σν 2012 θαηαγξάθνληαη δεκηέο κεηά απφ θφξνπο ηεο ηάμεσο ησλ εθαη. επξψ. Αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα ηνπ 2012 ζε ζρέζε κε ην 2011 έρνπλ σο θάησζη: 2012 (ζε εθαη. επξψ) 2011 (ζε εθαη. επξψ) Zεκηέο πξν θφξσλ θαη κεξηζκάησλ ρξήζεο Φφξνο εηζνδήκαηνο θαη ινηπνί θφξνη Μέξηζκα ζπγαηξηθήο ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΚΤΠΡΟΤ ΛΣΓ Εεκηέο - Κέξδε κεηά από θόξνπο

9 Φνξνινγία ειίδα 5 ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. Γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεσο 1εο Ηαλνπαξίνπ έσο 31εο Γεθεκβξίνπ ε Δηαηξηθή Υξήζε Ζ εηαηξεία έρεη νξηζηηθνπνηήζεη ηηο θνξνινγηθέο ηεο ππνρξεψζεηο κε έιεγρν πνπ έγηλε απφ ην Γ.Δ.Κ. ΑΘΖΝΧΝ κέρξη θαη ηε ρξήζε Ο ηειεπηαίνο θνξνινγηθφο έιεγρνο απφ ην Γ.Δ.Κ. ΑΘΖΝΧΝ αθνξνχζε ηηο ρξήζεηο 2005, 2006, 2007, 2008 θαη 2009 θαη νινθιεξψζεθε εληφο ηνπ Αλά έηνο αλαθνξάο ε πξνζδηνξηζζείζα θνξνινγηθή ππνρξέσζε πξνέθπςε θπξίσο απφ Λνγηζηηθέο δηαθνξέο (δαπάλεο κε θνξνινγηθά αλαγλσξηδφκελεο θαηά ηελ άπνςε ηεο εθνξίαο) γηα ηηο νπνίεο ε εηαηξεία είρε ηηο δηθέο ηεο επηθπιάμεηο. Σν πνζφ ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο αλά έηνο νξηζηηθνπνηήζεθε σο εμήο: ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΖ ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΘΔΣΟΤ ΦΟΡΟΤ ην ζχλνιν ηνπ πξφζζεηνπ θφξνπ έγηλε δηαθαλνληζκφο πιεξσκήο ζε 36 δφζεηο Πιεξσκέο έσο 31/12/ Πιεξσκέο απφ 01/1/2013 έσο 31/12/ (βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο) Ζ θχζε ησλ ινγηζηηθψλ δηαθνξψλ σο εθιήθζεθαλ απφ ηελ εθνξία επηηξέπεη ζηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο ηελ πεπνίζεζε φηη δελ κπνξεί λα ζεσξήζεη σο πξνυπφζεζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ αληίζηνηρσλ ινγηζηηθψλ δηαθνξψλ θαη γηα ηηο κε θνξνινγηθά ειεγκέλεο ρξήζεηο. Με απηή ηε πεπνίζεζε δελ θξίζεθε απαξαίηεηε ε δηελέξγεηα νπνηαζδήπνηε πξφβιεςεο γηα ελδερφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε γηα ηηο κε θνξνινγηθά ειεγκέλεο ρξήζεηο. Γηα ηε ρξήζε 01/01/2011 έσο 31/12/2011 απφ ηνπο λφκηκνπο ειεγθηέο έρεη δηελεξγεζεί θνξνινγηθφο έιεγρνο ζχκθσλα κε ην άξζξν 82 παξ.5 ηνπ λ.2238 θαη έρεη εθδνζεί θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ ρσξίο επηθχιαμε. Γηα ηελ ηξέρνπζα ρξήζε 01/01/ /12/2012 ν θνξνινγηθφο έιεγρνο δηελεξγείηαη απφ ηνπο λφκηκνπο ειεγθηέο θαη δελ αλακέλεηαη πξνζδηνξηζκφο επηπιένλ θφξσλ. Α2. Όκηινο Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο χκθσλα κε ηνλ 11 ν ελνπνηεκέλν ηζνινγηζκφ κε ηελ θαηά 100% ζπγαηξηθή εηαηξεία Σειέηππνο Κχπξνπ ΛΣΓ ηεο , ην ζχλνιν ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ αλέξρεηαη ζε 97.9 εθαη. επξψ απφ εθαη. επξψ ην Σα ίδηα θεθάιαηα δηακνξθψλνληαη ζε 41.9 εθαη. επξψ απφ 54 εθαη. επξψ ην Οη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο αλέξρνληαη ζε 87.8 εθαη. επξψ, ην 63% ησλ νπνίσλ αθνξά ην ινγαξηαζκφ ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ινηπψλ πηζησηψλ.

10 ειίδα 6 ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. Γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεσο 1εο Ηαλνπαξίνπ έσο 31εο Γεθεκβξίνπ ε Δηαηξηθή Υξήζε Καηάζηαζε πλνιηθώλ Δζόδσλ Ο ελνπνηεκέλνο θχθινο εξγαζηψλ κεηψζεθε θαηά 15,6% ζε 84.6 εθαη. επξψ απφ εθαη. επξψ ην Σα έζνδα ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο Σειέηππνο Κχπξνπ ΛΣΓ πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά απφ πσιήζεηο δηθαησκάησλ. Σα ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα κεηά απφ θφξνπο είλαη δεκίεο 18.8 εθαη. επξψ έλαληη δεκηψλ 20.1 εθαη. επξψ ην Αξηζκνδείθηεο Παξαθάησ παξαηίζεηαη ε εμέιημε αξηζκνδεηθηψλ νη νπνίνη εθθξάδνπλ ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο καο. α. Απνδνηηθόηεηαο Μεηξηθή Δλνπνηεκέλνο Μεηξηθή Δλνπνηεκέλνο Απνηειέζκαηα ρξήζεο κεηά απφ θφξνπο/ίδηα θεθάιαηα -54,4% -52,9% -41,1% -38% β. Ρεπζηόηεηαο Μεηξηθή Δλνπνηεκέλνο Μεηξηθή Δλνπνηεκέλνο Kπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ/ Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 1,09 1, γ. Γαλεηαθήο επηβάξπλζεο Μεηξηθή Δλνπνηεκέλνο Μεηξηθή Δλνπνηεκέλνο χλνιν ππνρξεψζεσλ/ίδηα θεθάιαηα 4,61 4, χλνιν ππνρξεψζεσλ/κέξδε πξν ηφθσλ, απνζβέζεσλ θαη θφξσλ Κέξδε πξν ηφθσλ, απνζβέζεσλ θαη θφξσλ/υξεσζηηθνχο ηφθνπο 5,78 5, ,48 3,

11 ειίδα 7 ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. Γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεσο 1εο Ηαλνπαξίνπ έσο 31εο Γεθεκβξίνπ ε Δηαηξηθή Υξήζε Β. Πεξηγξαθή ησλ θπξηνηέξσλ θηλδύλσλ θαη αβεβαηνηήησλ Κίλδπλνο αγνξάο πλ/θόο θίλδπλνο Ζ εηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζηελ εγρψξηα αγνξά. Οη δηαθπκάλζεηο ζηηο ηζνηηκίεο ησλ λνκηζκάησλ ηελ επεξεάδνπλ κφλν ζην βαζκφ πνπ νη αγνξέο (μέλν πξφγξακκα) εθθξάδνληαη ζε λφκηζκα δηάθνξν ηνπ Δπξψ. Ζ έθζεζε ζ απηφλ ηνλ θίλδπλν είλαη πεξηνξηζκέλε θαη δελ ζεσξεί απαξαίηεηε ηελ πηνζέηεζε εηδηθήο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο απηνχ ηνπ θηλδχλνπ. Δλδεηθηηθφο είλαη ν θαησηέξσ πίλαθαο φπνπ παξνπζηάδνληαη νη επηπηψζεηο ζηα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο ζε ελδερφκελε δηαθχκαλζε ηεο ηζνηηκίαο ηνπ Δπξψ έλαληη ηνπ Γνιαξίνπ. Αλάιπζε επαηζζεζίαο ζε κεηαβνιέο ηζνηηκίαο Γνιαξίνπ Δλδεηθηηθέο Ξέλν λόκηζκα κεηαβνιέο Γνιάξην ηζνηηκίαο Δπηπηώζεηο ζηα θέξδε πξν θόξσλ (επξώ) Δπηπηώζεηο ζηα Ίδηα Κεθάιαηα (επξώ) Υξήζε 2011 U.S.$ 1% % (90.000) (90.000) Υξήζε 2012 U.S.$ 1% % (20.000) (20.000) Οη αλσηέξσ ππνινγηζκνί βαζίζηεθαλ ζηε παξαδνρή ηεο δηαηήξεζεο ησλ κεηαβιεηψλ ζηαζεξψλ πιελ ηεο δηαθχκαλζεο ηεο ηζνηηκίαο Δπξψ Γνιαξίνπ. Κίλδπλνο επηηνθίσλ Ζ εηαηξεία είλαη εθηεζεηκέλε ζην θίλδπλν δηαθπκάλζεσλ ηνπ επηηνθίνπ ιφγσ δαλείσλ πνπ ζπλάπηνληαη κε θπκαηλφκελν επηηφθην. Ζ εηαηξεία δηαρεηξίδεηαη απηφ ηνλ θίλδπλν κέζσ ηεο ζχλαςεο αληίζηνηρσλ ζπκβνιαίσλ αληαιιαγήο κειινληηθψλ επηηνθίσλ. Οη αληηζηαζκηζηηθέο απηέο ελέξγεηεο αμηνινγνχληαη θαηά δηαζηήκαηα ψζηε λα εθηηκάηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. Δλδεηθηηθέο επηπηψζεηο επί ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηεο Καζαξήο ζέζεο ιφγσ ελδεηθηηθψλ δηαθπκάλζεσλ ζην κέζν επηηφθην δαλεηζκνχ παξαηίζεληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα. Αλάιπζε επαηζζεζίαο ζε δηαθπκάλζεηο ηνπ κέζνπ επηηνθίνπ. Δπηπηώζεηο Γηαθύκαλζε Δπηηνθίνπ Δπηπηώζεηο ζηα θέξδε πξν θόξσλ (επξώ) ζηα Ίδηα Κεθάιαηα (επξώ) Υξήζε % ( ) ( ) -1% Υξήζε % ( ) ( ) -1%

12 ειίδα 8 ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. Γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεσο 1εο Ηαλνπαξίνπ έσο 31εο Γεθεκβξίνπ ε Δηαηξηθή Υξήζε Κίλδπλνο επηηνθίσλ (ζπλ.) Οη αλσηέξσ ππνινγηζκνί βαζίζηεθαλ ζηελ παξαδνρή δηαηήξεζεο ηεο ζχλζεζεο θαη ηνπ κέγεζνο ηνπ δαλεηζκνχ ζηα δεδνκέλα ηνπ 2012 θαη Πηζησηηθόο θίλδπλνο Ο θίλδπλνο απηφο αλαθέξεηαη ζηε πηζαλφηεηα αδπλακίαο είζπξαμεο απαηηήζεσλ πνπ είλαη απνηέιεζκα ησλ θαζεκεξηλψλ ζπλαιιαγψλ ηεο εηαηξείαο. Σν 2012 θαη κέζα ζηελ γεληθή νηθνλνκηθή χθεζε ηεο ρψξαο θαη ηελ παληειή έιιεηςε ξεπζηφηεηαο ν πηζησηηθφο θίλδπλνο έθζαζε ζε πεξίπνπ αλεμέιεγθην επίπεδν. Οη επηζθάιεηεο ηεο εηαηξείαο πνπ πξνέξρνληαη απφ αλεμφθιεηεο επηηαγέο εηο ρείξαο θαη αλείζπξαθηα ππφινηπα δηαθεκηζηηθψλ εηαηξεηψλ αλήιζαλ ζε 2,8 εθαη. Δπξψ γηα ην 2012, Σα αθφινπζα ελ ηνχηνηο κέηξα πνπ ιακβάλεη ε εηαηξεία κε ζθνπφ λα πεξηνξίζεη ζεκαληηθά ην θίλδπλν απηφ: αμηνιφγεζε ησλ πειαηψλ θαη επηινγή ησλ θαηά ην δπλαηφ αμηφπηζησλ θαη θεξέγγπσλ κείσζε ηνπ ρξφλνπ πίζησζεο ησλ εηζπξαθηέσλ ππνινίπσλ είζπξαμε ρξενγξάθσλ πειαηψλ έλαληη αλνηθηνχ ππνινίπνπ κεξηθή αζθάιηζε εηζπξαθηέσλ πνζψλ Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο Ζ εηαηξεία επηηπγράλεη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο πξσηαξρηθά κέζσ ηεο εμίζσζεο πηζηνδνηηθήο θαη πηζηνιεπηηθήο πεξηφδνπ θαη δεπηεξεπφλησο κέζσ δηάζεζεο επαξθψλ δηαζέζηκσλ, (ηακεηαθψλ θαη ηξαπεδηθψλ), θαζψο επίζεο κέζσ εμαζθάιηζεο δπλαηφηεηαο άκεζεο ηξαπεδηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ζε πεξίπησζε απξφβιεπηεο αλάγθεο. Ζ ζπλερήο παξαθνινχζεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ε άκεζε αληίδξαζε ζηηο δηαθπκάλζεηο πξφβιεςεο θαη πξαγκαηηθφηεηαο επηηπγράλεη έγθαηξα ηελ εμηζνξξφπεζε ηακεηαθψλ εηζξνψλ θαη εθξνψλ. Οη θαησηέξσ πίλαθεο είλαη ελδεηθηηθνί ηεο ρξνλνινγηθήο θαηαλνκήο ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ απαηηήζεσλ ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ.

13 ειίδα 9 ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. Γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεσο 1εο Ηαλνπαξίνπ έσο 31εο Γεθεκβξίνπ ε Δηαηξηθή Υξήζε Α ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Δληόο Δλόο Από 1 κέρξη 5 Πέξαλ ηεο 31/12/2012 Έηνπο έηε πεληαεηίαο ύλνιν Γάλεηα Πξνκεζεπηέο θαη Λνηπέο Τπνρξεψζεηο Μεξίζκαηα Πιεξσηέα ΤΝΟΛΑ /12/2011 Γάλεηα Πξνκεζεπηέο θαη Λνηπέο Τπνρξεψζεηο Μεξίζκαηα Πιεξσηέα ΤΝΟΛΑ ΟΜΗΛΟ Δληόο Δλόο Από 1 κέρξη 5 Πέξαλ ηεο 31/12/2012 Έηνπο έηε πεληαεηίαο ύλνιν Γάλεηα Πξνκεζεπηέο θαη Λνηπέο Τπνρξεψζεηο Μεξίζκαηα Πιεξσηέα ΤΝΟΛΑ /12/2011 Γάλεηα Πξνκεζεπηέο θαη Λνηπέο Τπνρξεψζεηο Μεξίζκαηα Πιεξσηέα ΤΝΟΛΑ Β ΑΠΑΗΣΖΔΗ Ζ πηζηνδνηηθή πεξίνδνο ηεο εηαηξείαο πξνο ηνπο πειάηεο είλαη πεξίπνπ 6 κήλεο. Δπηδεηθλχεηαη ελ ηνχηνηο θαηαλφεζε ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο θαη δελ επηβαξχλνληαη νη πειάηεο κε αλάινγν ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο. Οη θαζπζηεξήζεηο απηέο ζπλέρηζαλ λα είλαη έληνλεο ην 2012 θαζψο ε ξεπζηφηεηα έθζαζε ζε κεδεληθά επίπεδα φρη κφλν ζηε δηαθεκηζηηθή αγνξά αιιά ζε νιφθιεξε ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζηε ρψξα. Πεξηνδηθά, ζπλήζσο εμακεληαία, ελεκεξψλεηαη γηα ηηο θαζπζηεξήζεηο πέξαλ ηνπ 6κήλνπ θαη αθνχ εμαληιήζεη ηα πεξηζψξηα αλνρήο εληείλεη ηηο πξνζπάζεηεο είζπξαμεο κέρξη εμαληιήζεσο ησλ κέηξσλ πνπ δηαζέηεη. ε ηέηνηα πεξίπησζε νη αληίζηνηρεο απαηηήζεηο ραξαθηεξίδνληαη σο επηζθαιείο θαη δηελεξγείηαη αλάινγε πξφβιεςε.

14 ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. Γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεσο 1εο Ηαλνπαξίνπ έσο 31εο Γεθεκβξίνπ ε Δηαηξηθή Υξήζε ειίδα 10 Καηά ηελ 31/12/2012 ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ νη νπνίεο ραξαθηεξίζηεθαλ σο επηζθαιείο ήηαλ: Πειάηεο Δπηηαγέο ζε θαζπζηέξεζε ΣΠΔΑΘ (Αγγειηφζεκν) Έλαληη απηψλ ησλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ έρεη δεκηνπξγεζεί πξφβιεςε Kεθάιαην θίλεζεο Γεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ θαη ηνπ ελδερφκελνπ ζπλέρηζεο ησλ ηξερνπζψλ αξλεηηθψλ νηθνλνκηθψλ ζπγθπξηψλ δηαβιέπεηε, ηνπο επφκελνπο 12 κήλεο αλεπάξθεηα θεθαιαίνπ θίλεζεο. Ζ αλεπάξθεηα απηή αλακέλεηαη λα αληηκεησπηζζεί κε ηελ αθνινπζνχκελε πηζηνδνηηθή θαη πηζηνιεπηηθή πνιηηηθή θαη ηελ ζηήξημε ησλ θπξίσλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο. Με ηηο παξαπάλσ ελέξγεηεο ζα εμαζθαιηζηεί ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο θαη ζα αληηκεησπηζζεί ε ελδερφκελε αλεπάξθεηα θεθαιαίνπ θίλεζεο γηα ηνπο επφκελνπο 12 κήλεο Αβεβαηόηεηεο πνπ αληηκεησπίδνληαη Ζ εηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζε έλα ηνκέα ν νπνίνο ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλερή δεκφζηα παξαθνινχζεζε θαη απζηεξά λνκνζεηηθά πιαίζηα. Σν παξαγφκελν πξντφλ είλαη ππφ ζπλερή θνηλσληθή θξηηηθή θαη αληαγσληζκφο έληνλνο. Σνχησλ δεδνκέλσλ ε αβεβαηφηεηα πνπ αληηκεησπίδεηαη εληνπίδεηαη θπξίσο ζην επηηπγραλφκελν κεξίδην ηειεζέαζεο πνπ είλαη θαη ν θαζνξηζηηθφο παξάγσλ ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο θαη ησλ εζφδσλ γεληθφηεξα. Ζ καθξφρξνλε ελ ηνχηνηο ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνχ θαη ην επίπεδφ ηνπ έρνπλ θαζηεξψζεη ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα θαη απνδνρή ηνπ απφ ην θνηλφ επηηξέπνληαο ηελ πεπνίζεζε ηνπ πεξηνξηζκνχ ζπλεπεηψλ ηεο αβεβαηφηεηαο. Γ. εκαληηθέο ζπλαιιαγέο πνπ θαηαξηίζηεθαλ κεηαμύ ηεο εηαηξείαο θαη ζπλδεδεκέλσλ κε απηή πξνζώπσλ πλδεδεκέλα κέξε κε ηελ εηαηξεία πέξαλ ηεο ελνπνηνχκελεο ζπγαηξηθήο (100%) Σειέηππνο Κχπξνπ ΛΣΓ θαη ηεο ζπλδεδεκέλεο (25%) Πιεξνθνξηθή & Πνιηηηζηηθή εηαηξεία Ο ΛΟΓΟ (Κχπξνπ). Eίλαη εηαηξείεο επί ησλ νπνίσλ αζθείηαη ζεκαληηθή επηξξνή απφ πξφζσπα πνπ είλαη κέιε ηνπ Γ.. ηεο ΣΖΛΔΣΤΠΟ Α.Δ. (Οη ζπλαιιαγέο κε ηε ζπγαηξηθή έρνπλ απαιεηθζεί θαηά ηελ ελνπνίεζε). Οη ζεκαληηθέο ζπλαιιαγέο ηεο εηαηξείαο κε ζπλδεδεκέλα κε απηή πξφζσπα αθνξνχλ παξνρή ππεξεζηψλ (παξαγσγή ηειενπηηθνχ πξνγξάκκαηνο) θαη παξαηίζεληαη θαησηέξσ αζξνηζηηθά. Παξαγσγή Πξνγξάκκαηνο Τπνρξεώζεηο 01/01-31/12/12 01/01-31/12/11 01/01-31/12/12 01/01-31/12/11 ΑΝΧΖ ΑΔ ΑΣΑ ΑΔ

15 ειίδα 11 ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. Γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεσο 1εο Ηαλνπαξίνπ έσο 31εο Γεθεκβξίνπ ε Δηαηξηθή Υξήζε Οη αλσηέξσ εηαηξείεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ εμεηδηθεπκέλν ηνκέα παξαγσγήο πξνγξάκκαηνο θαη είλαη ζπγαηξηθέο θχξησλ κεηφρσλ, κε θνηλά κε ηελ εηαηξεία κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Σν ζχλνιν ησλ ζπλαιιαγψλ πξαγκαηνπνηήζεθε ππφ ηνπο ζπλήζεηο φξνπο ηεο αγνξάο θαη ζχκθσλα κε ηελ πηνζεηεκέλε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή. Γελ ππήξμαλ κεηαβνιέο ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ ηειεπηαία εηήζηα έθζεζε νη νπνίεο λα είραλ ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο επί ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ησλ επηδφζεσλ ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ θαηά ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο. Γ. εκαληηθά γεγνλόηα πνπ έιαβαλ ρώξα από ηε ιήμε ηεο ρξήζεσο κέρξη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο έθζεζεο Γελ ππήξμαλ κεηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ άιια νπζηψδε γεγνλφηα ησλ νπνίσλ ε αλαθνξά θαη πεξηγξαθή λα θξίλεηαη νπζηψδεο σο πξνο ελδερφκελεο ζπλέπεηεο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ. E. Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα εκαληηθέο Λνγηζηηθέο Πνιηηηθέο Οη πηνζεηεκέλεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ζρεηηθά κε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θξηηεξίσλ θαηεγνξηνπνίεζεο ηεο βάζεο απνηίκεζεο θαη ηεο βάζεο αλαγλψξηζεο ησλ ζπλεπαγφκελσλ εζφδσλ θαη εμφδσλ φζν αθνξά θάζε θαηεγνξία ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ή ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ είλαη απηέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε ζεκ. 5 ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Καηεγνξίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 31/12/ /12/ /12/ /12/2011 Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία o Δηζπξαθηέα πνζά (πεξηιακβάλνληαη ρξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα) o Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο o Κφζηνο αλεηιεκκέλσλ πιεξσηέσλ (πεξηιακβαλνκέλσλ δαλείσλ) Δύινγε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο ζεσξεί φηη νη αμίεο ζηηο νπνίεο ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο έρνπλ αλαγλσξηζηεί ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δελ δηαθέξνπλ νπζησδψο ησλ εχινγσλ αμηψλ. Δμαίξεζε απνηεινχλ νη επελδχζεηο ζε κεηνρέο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ νη νπνίεο απνηηκψληαη ζηελ ηηκή θιεηζίκαηνο ηεο 31/12/2012 ε νπνία ζεσξείηαη θαη ε εχινγε αμία.

16 ειίδα 12 ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. Γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεσο 1εο Ηαλνπαξίνπ έσο 31εο Γεθεκβξίνπ ε Δηαηξηθή Υξήζε Σ. Πξνβιεπόκελεο εμειίμεηο ηεο εηαηξείαο Aλαζθόπεζε Σειενπηηθήο Αγνξάο Ζ δηαθεκηζηηθή δαπάλε είλαη έλαο απφ ηνπο ηνκείο ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο πνπ έρεη παξνπζηάζεη ζεκαληηθή άλνδν ηα ηειεπηαία 10 ρξφληα. Παξά ηαχηα απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2008 έσο θαη ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012 ππήξμε κεγάιε πηψζε ζηε ζπλνιηθή δηαθεκηζηηθή δαπάλε ε νπνία επεξεάζηεθε πνιχ απφ ηελ γεληθή νηθνλνκηθή χθεζε ζηε ρψξα πλνιηθή Γηαθεκηζηηθή Γαπάλε (ζε ρηιηάδεο επξψ) % Μεηαβνιή -14,7% -15,6% -28,4% Πεγή: Media Services (ρσξίο ΦΠΑ) 1. Οη θιάδνη δηαθεκηδνκέλσλ πνπ ζεκείσζαλ ηε ζεκαληηθφηεξε πηψζε ζηελ δηαθεκηζηηθή δαπάλε ζηελ ηειεφξαζε ην 2012 είλαη νη θάησζη: % εθαη. επξώ εθαη. επξώ Κηλεηή Σειεθσλία/Ζιεθηξηθά Δίδε 112, ,8% Tξφθηκα 68, ,9% Απηνθίλεηα 29, ,3% Σξάπεδεο/Αζθαιηζηηθά 24, ,4% Φαξκαθεπηηθά/ρνιέο/Παηρλίδηα ,7% Οηλνπλεπκαηψδε 9, ,7% Γεκφζηνο Σνκέαο 5, ,4% Φπραγσγία 2, ,8%

17 ειίδα 13 ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. Γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεσο 1εο Ηαλνπαξίνπ έσο 31εο Γεθεκβξίνπ ε Δηαηξηθή Υξήζε Δπηρεηξεκαηηθέο Πξννπηηθέο Μαδί κε ηελ πξνηίκεζε ηεο δηαθεκηζηηθή αγνξάο, ην ΜEGA παξνπζηάδεη αληαγσληζηηθή πνξεία θαη ζηνλ ηνκέα ηεο ηειεζέαζεο. Σν 2012 ην Μega δηαηήξεζε ηελ πξψηε ζέζε ζηε κέζε ζπλνιηθή ηειεζέαζε ηνπ ζηαζκνχ (21,6%) ζεκεηψλνληαο δηαθνξά 4,8 κνλάδσλ απφ ην δεχηεξν ζηαζκφ (Αntenna) απφ ην Δπίζεο, ζην ζχλνιν εκέξαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα εκπνξηθά θνηλά (ειηθία 15 έσο 44 εηψλ) ην Μega παξακέλεη πξψην απφ ην 2005 (κεξίδην ηειεζέαζεο 20,4%). Σέινο, ην 2012 ηα εκπνξηθά θνηλά ζηε δψλε πςειήο ηειεζέαζεο ην Μega δηαηεξεί ηελ πξψηε ζέζε κε κεξίδην ηειεζέαζεο 25,1%. ύλνιν εκέξαο Μεξίδηα ηειεζέαζεο Μega 20,5% 20,0% 21,6% Antenna 15,8% 17,0% 16,8% Alpha 11,9% 13,1% 12,0% Star 9,8% 10,4% 10,7% Net 8,6% 7,6% 8,1% ΚΑΗ 4,4% 5,6% 7,9% ΔΣ3 3,5% 3,3% 3,8% ET1 2,9% 2,3% 3,1% Alter 10,6% 7,0% 0,0% Πεγή: Νielsen Audience Measurement ύλνιν εκέξαο Δκπνξηθά θνηλά (15-44) Μega 19,8% 18,9% 20,4% Antenna 17,7% 17,8% 17,3% Alpha 13,8% 14,6% 13,2% Star 12,5% 13,6% 14,3% ΚΑΗ 5,3% 6,2% 7,3% Net 6,2% 5,0% 5,2% ET1 2,2% 1,8% 2,6% ΔΣ3 1,9% 1,9% 2,1% Alter 7,3% 5,4% 0,0% Πεγή: Νielsen Audience Measurement Εώλε πςειήο ηειεζέαζεο (21:00-23:59) Eκπνξηθά θνηλά (15-44) Μega 23,1% 23,1% 25,1% Antenna 19,2% 19,0% 17,1% Alpha 15,4% 14,6% 11,2% Star 11,3% 12,6% 13,6% Net 6,8% 5,3% 5,9% ΚΑΗ 4,7% 5,3% 5,6% ET1 1,9% 1,6% 3,4% ΔΣ3 1,7% 1,7% 2,0% Alter Πεγή: Νielsen Audience Measurement 4,4% 3,4% 0,0%

18 ειίδα 14 ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. Γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεσο 1εο Ηαλνπαξίνπ έσο 31εο Γεθεκβξίνπ ε Δηαηξηθή Υξήζε Σν 2010 ην Mega πέηπρε ην κεγαιχηεξν κεξίδην ζην ζχλνιν εκέξαο θαη ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ (20,5%) απφ ην 1999 κε δηαθνξά 4,7 κνλάδεο απφ ηνλ δεχηεξν (Antenna). ηα εκπνξηθά θνηλά (15-44) ην Mega ήηαλ πξψην ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο ζηαζκνχο γηα 6ε ζπλερφκελε ρξνληά κε 19,8% ζην ζχλνιν εκέξαο θαη κε 2,1 κνλάδεο δηαθνξά απφ ηνλ δεχηεξν Αntenna. ην ρξνληθφ δηάζηεκα ην Mega είρε ην πςειφηεξν κεξίδην ζηαζκνχ εδψ θαη 17 ρξφληα (39,4%). Δπίζεο, ην Mega θαηέθηεζε ηηο 4 απφ ηηο 5 ζέζεηο ηνπ ΣΟΡ 5 ηφζν ζην ζχλνιν φζν θαη ζηα θνηλά κε ηε ζεηξά ην "Νεζί", ηελ ηειεηαηλία "Πελήληα Πελήληα- ην Μεγάιν Φαγνπφηη", ηελ ζεηξά "Ζ Εσή ηεο Άιιεο" θαη ηελ ειιεληθή ηαηλία Ο Γάκνο ηεο Κφξεο κνπ". Ζ ζεηξά ην "Νεζί" είλαη ην πην επηηπρεκέλν πξφγξακκα πινθήο εδψ θαη 10 ρξφληα, κε ηειεζέαζε 30% ή κέζν φξν ηειεζεαηψλ. ε φηη αθνξά ηελ ελεκέξσζε, ην θεληξηθφ δειηίν εηδήζεσλ ην 2010 ήηαλ πξψην κε ηειεζέαζε 24,5%. Σν 2011 ην Μega παξέκεηλε πξψηνο ζηαζκφο ζην ζχλνιν εκέξαο κε πνζνζηφ ηειεζέαζεο 20% γηα έθηε ζπλερφκελε ρξνληά ελψ ζηα εκπνξηθά θνηλά (15-44) παξέκεηλε πξψηνο ζηαζκφο γηα έβδνκε ζπλερφκελε ζεηξά κε πνζνζηφ ηειεζέαζεο 18,9%. ηε δψλε prime time 21:00-24:00, ην Mega είλαη πξψην γηα πέκπηε ζπλερφκελε ρξνληά κε κεξίδην 22,4%, ην νπνίν είλαη ην κεγαιχηεξν κεξίδην απφ ην 2003 θαη κεηά. Σν 2011 νη ηέζζεξηο απφ ηηο πέληε ζέζεηο ζην ΣΟP 5 πξνγξακκάησλ πινθήο ηεο ηειεφξαζεο αλήθαλ ζην Μega: To Nεζί» (53,7%), «Πίζσ ζην πίηη» (46,4%), «Ζ Εσή ηεο Άιιεο» (45,8%) θαη «Κιηληθή Πεξίπησζε» (41,4%). ε φηη αθνξά ηελ ελεκέξσζε, ην θεληξηθφ δειηίν εηδήζεσλ ην 2011 ήηαλ πξψην γηα πέληε ζπλερφκελε ρξνληά κε ηειεζέαζε 26,1%. Σν 2012 ην Μega παξέκεηλε πξψηνο ζηαζκφο ζην ζχλνιν εκέξαο (21,6%) γηα έβδνκε ζπλερφκελε ρξνληά ελψ ζηα εκπνξηθά θνηλά παξέκεηλε πξψηνο ζηαζκφο γηα φγδνε ζπλερφκελε ρξνληά. ηε δψλε prime time 21:00-24:00, ην Mega είλαη πξψην γηα έθηε ζπλερφκελε ρξνληά κε κεξίδην 23,1%, ην νπνίν είλαη ην κεγαιχηεξν κεξίδην απφ ην 2003 θαη κεηά. ηα είλαη πξψηνο ζηαζκφο γηα 8ε ζπλερφκελε ρξνληά κε κεξίδην 25,1%. Όπσο θαη ην 2011, ην 2012 νη ηέζζεξηο απφ ηηο πέληε ζέζεηο ζην ΣΟΠ 5 πξνγξακκάησλ πινθήο ηεο ηειεφξαζεο αλήθαλ ζην Mega: «Ζ δσή ηεο άιιεο» (55,5%), «Κιηληθή πεξίπησζε» (41,9%), «Οη Βαζηιηάδεο» (41,8%) θαη «Πίζσ ζην ζπίηη» (40,2%). ε φηη αθνξά ηελ ελεκέξσζε, ην θεληξηθφ δειηίν εηδήζεσλ ην 2012 ήηαλ πξψην γηα έθηε ζπλερφκελε ρξνληά κε κεξίδην έηνπο 27,6% θαη αξηζκφ ηειεζεαηψλ ηηο θαζεκεξηλέο, ην δειηίν ζπγθέληξσζε 28,5% θαη αξηζκφ ηειεζεαηψλ, 7,8 κνλάδεο κπξνζηά απφ ην 2ν δειηίν (Antenna). ηφρνη θαη πξννπηηθέο γηα ην 2013: Οη πξννπηηθέο γηα ην 2013 δηαγξάθνληαη δπζκελείο φπσο ηα ηειεπηαία 5 ρξφληα ρσξίο λα είλαη δπλαηή ε εθηίκεζε ηεο εηήζηαο δηαθεκηζηηθήο δαπάλεο. Πξψηνο θαη βαζηθφο ζηφρνο γηα ην 2013 είλαη ε ηακεηαθή επάξθεηα θαη νκαιή ξεπζηφηεηαο ηεο εηαηξείαο. Γηα λα επηηεπρζεί απηφο ν ζηφρνο γηα ηελ εηαηξεία απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο απνηεινχλ : Ζ κείσζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ηεο πειαηείαο κεηψλνληαο ηηο εκέξεο εηζπξάμεσο ηεο εηαηξείαο αιιά θαη ηεο αγνξάο ζην ζχλνιν. Ζ δηαηήξεζε ζηελ πξψηε ζέζε ηειεζέαζεο θαη ζηελ πξψηε ζέζε ζην κεξίδην ηεο δηαθεκηζηηθήο αγνξάο. Ζ πεξεηαίξσ κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηνπιάρηζηνλ θαηά 20% κε κεγάιε πξνζπάζεηα λα δηαηεξεζεί ε πνηφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ε βειηίσζε ηεο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο. Ζ δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ πνπ δηαζέηεη.

19 ειίδα 15 ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. Γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεσο 1εο Ηαλνπαξίνπ έσο 31εο Γεθεκβξίνπ ε Δηαηξηθή Υξήζε Ε. Γξαζηεξηόηεηεο ζηνλ ηνκέα ησλ εξεπλώλ θαη αλάπηπμεο Γελ ππάξρνπλ νπζηψδεηο δξαζηεξηφηεηεο Ζ. Τπνθαηαζηήκαηα Ζ εηαηξεία δηαηεξεί ππνθαηάζηεκα ζηε Θεζ/λίθε κε επνπζηψδε δξαζηεξηφηεηα. Θ. Δηαηξηθή δηαθπβέξλεζε Η. Κώδηθαο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο Ζ εηαηξεία ζε ζπλέπεηα κε φ,ηη πξνβιέπεηαη ζην Νφκν 3873/2010 έρεη πηνζεηήζεη απηνβνχισο θαη εθαξκφδεη ηνλ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ είλαη αλαξηεκέλνο ζηνλ ηζηφηνπν ηεο εηαηξείαο ΗΗ. Πξαθηηθέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ εθαξκόδεη ε εηαηξεία επηπιένλ ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ λόκνπ. Ζ εηαηξεία δελ έρεη πηνζεηήζεη πξαθηηθέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο επηπιένλ ηνπ φ,ηη πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν. ΗΗΗ. Πεξηγξαθή ησλ θύξησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο θηλδύλσλ ηεο εηαηξείαο ζε ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία ζύληαμεο ησλ Δηαηξηθώλ θαη Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ. πζηήκαηα Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην αλαγλσξίδεη ηελ επζχλε ηνπ γηα ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Πξνο ηνχην έρεη ζεζπίζεη ζπζηήκαηα θαη δηαδηθαζίεο ψζηε απηέο λα ζπληάζζνληαη έγθαηξα θαη λα είλαη θαηά ηξφπν ζρεηηθφ απαιιαγκέλεο ιαζψλ θαη αμηφπηζηεο. Πξνυπφζεζε ηνχηνπ είλαη ε πηνζέηεζε θαη ζπληήξεζε θαηάιιεινπ Λνγηζηηθνχ πζηήκαηνο ψζηε λα επηηπγράλεηαη πξνζήθνπζα Λνγηζηηθή απνηχπσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη λα δηαζθαιίδεηαη έγθπξν ζχζηεκα Γηνηθεηηθήο Πιεξνθφξεζεο. Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη : Οξγαλφγξακκα Γηαρσξηζκφο επζπλψλ Αιιεινπρία ειέγρσλ θαη Γηνηθεηηθή πιεξνθφξεζε Ζ εηαηξεία δηαζέηεη ζαθέο νξγαλφγξακκα κε δηαθξηηή ηεξάξρεζε θαη ζεκείν αλαθνξάο εθάζηεο ζέζεσο. Ζ πεξηγξαθή ζέζεσλ θαη αξκνδηνηήησλ είλαη ζρνιαζηηθή θαη αδηακθηζβήηεηε ζε βαζκφ πνπ λα δηεπθνιχλεηαη ε πεξηνδηθή ελαιιαγή πξνζσπηθνχ ψζηε λα πξνιακβάλεηαη ηαχηηζε αηφκσλ θαη αξκνδηνηήησλ. Πξνβιέπεηαη δηαρσξηζκφο επζπλψλ θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ θαη ε πηνζεηεκέλε αξρή ειέγρνπ θαη αλεμάξηεηνπ επαλέιεγρνπ πξνιακβάλεη ιάζε θαη πξνζηαηεχεη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο απφ εζειεκέλε ή αζέιεηε δηαξξνή.

20 ειίδα 16 ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. Γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεσο 1εο Ηαλνπαξίνπ έσο 31εο Γεθεκβξίνπ ε Δηαηξηθή Υξήζε Θ. Δηαηξηθή δηαθπβέξλεζε (ζπλ) Δπηδηψθεηαη πεξηνδηθή θαη έγθαηξε πιεξνθφξεζε ηεο Γηνίθεζεο κέζσ ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο Γηνηθεηηθήο Πιεξνθφξεζεο πνπ πεξηιακβάλεη: - Πξνυπνινγηζκφ απνινγηζκφ θαηαλεκεκέλν ζε κεληαίεο πεξηφδνπο - Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη - Γηαρείξηζε απνθιίζεσλ κεηαμχ ζηφρσλ θαη πξαγκαηηθφηεηαο κέζσ αλαδήηεζεο αηηηψλ θαη εηζεγήζεσλ αλαπξνζαξκνγψλ. Μεραλνγξαθηθά πξνγξάκκαηα Οη Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο ππνζηεξίδνληαη απφ αμηφπηζην Μεραλνγξαθηθφ χζηεκα πνπ επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία ζρνιαζηηθήο βάζεο δεδνκέλσλ δεκηνπξγψληαο ηηο πξνυπνζέζεηο άληιεζεο έγθαηξεο θαη έγθπξεο πιεξνθφξεζεο. Δζσηεξηθόο έιεγρνο Λεηηνπξγεί Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαηάιιεια ζηειερσκέλε κε επαξθψο θαηαξηηζκέλα άηνκα ε νπνία ιεηηνπξγεί βάζεη πξνγξάκκαηνο κε απ επζείαο αλαθνξά πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ ε Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ επηιακβάλεηαη ζρνιαζηηθήο επηζθφπεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πεξηνδηθά θαη εηεζίσο ζπκβάιινληαο ζηελ επηδίσμε ηεο πιεξφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ησλ. Γηαρείξηζε θηλδύλσλ Μέζσ πεξηγξαθήο δηαδηθαζηψλ θαη αληίζηνηρεο αλάζεζεο αξκνδηνηήησλ θαη ζπλερνχο επνπηείαο ηήξεζεο ηνχησλ ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή ε εηαηξεία ελεξγεί κε πξνιεπηηθφ ηξφπν έλαληη αλεπηζχκεησλ θαηαζηάζεσλ δηαρεηξηδφκελε ηνπο θηλδχλνπο πνπ πθίζηαληαη γηα ιάζε θαη πιεξνθφξεζε κέζσ κε αμηφπηζησλ ζηνηρείσλ. ηα πιαίζηα απηήο ηεο επηδίσμεο έρνπλ ζεζπηζηεί θαη πξαγκαηνπνηνχληαη πεξηνδηθέο ζπλαληήζεηο ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηε ζχληαμε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχληαμεο φζν θαη κε ηελ νινθιήξσζε ψζηε ηφζν κέζσ θξηηηθήο επί κέξνπο κεγεζψλ φζν θαη κέζσ ζπγθξηηηθήο αλάιπζεο κεηαμχ πεξηνδηθψλ κεγέζε κε έθηαθηα ραξαθηεξηζηηθά λα εληνπίδνληαη θαη αηηηνινγνχληαη

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ` ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 30 εο ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 1-2 ΤΝΟΠΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013 Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Πεξηερόκελα ειίδα Γήισζε ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη άιισλ ππεύζπλσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο κε ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΑΠΟΛΛΩΝΗΟΝ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ & ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΡΣΟΤ Αξηζκόο Μεηξώνπ: 31699/04/Β/94/290 ΔΓΡΑ: ΘΔΖ ΣΕΖΜΑ ΚΟΡΩΠΗ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γηα ηελ ρξήζε απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Σελίδα 1

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.)

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ 1-2 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 CAPO DI CORFU CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ πεξηόδνπ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2015 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή πξόηππα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΓΩΝ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΔΓΡΑ: ΝΔΟ ΔΡΑΜΗΟ ΞΑΝΘΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 123979907000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν από 28 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 ύμθωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ) ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (Τα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε Δπξώ, εθηόο εάλ δειώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ.

Υ.Κ. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ ΔΚΓΟΔΗ Α.Δ. Δλδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο, ηεο πεξηόδνπ 2010 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 ύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν.3556/2007 ΑΘΖΝΑ ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2010 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΜΠΟΡΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΠΟ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΓΡΑ: Λ. ΑΓ.ΗΩΑΝΝΟΤ ΑΓ.ΗΩΑΝΝΖ - ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 122650007000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013)

ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ηελ πεξίνδν πνπ έιεμε ηελ 30 ε επηεκβξίνπ 2013 (01.01.2013 30.09.2013) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Οη παξνχζεο

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α. ΟΤΠΔΡΛΗΓΚ ΔΛΛΑΓΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε 30 Ηνπλίνπ 2012, ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Οη ζπλεκκέλεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΚΛΔΜΑΝ ΔΛΛΑ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Α.E. ΑΡΙΘΜΟ.Μ.Α.Δ: 10920/06/Β/86/40 Έδξα: ΒΙ.ΠΔ ηαπξνρωξίνπ Κηιθίο ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΔΡΙΟΓΟΤ από 1 Ιαλνπαξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ΠΗΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ

Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2011 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο) 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.

Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. Πέηξνπ Ράιιε 26, 118 10 Σαχξνο ΑΡ.Μ.Α.Δ. 1570/01/Β/86/1569 ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηεο ρξήζεο από 1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 Δ. Ι. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ Α.Δ. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΖ. 121913501000

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΣΡΑΠΔΕΑ Α.Δ.» ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΘΖΝΑ 15 Μαΐνπ 2012 (1) απφ (35) Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Γ.Δ.Μ.Ζ. 1159991011000 Α.Φ.Μ. 094385614, ΓΟΤ ΠΛΟΗΩΝ Λεσθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ. 003658801000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 43337/01ΑΣ/Β/99/216) Έδξα : Κάιβνπ 2 & Παιαηνιόγνπ Υαιάλδξη Σ.Κ. 15232 CALZEDONIA i n t i m

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων 88εκ. 2 το Δ τρίμηνο, έναντι 66εκ. το Γ τρίμηνο. Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 4,3% σε τριμηνιαία βάση σε 375εκ. Ανάκαμψη εσόδων από

Διαβάστε περισσότερα

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ.

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010

Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 Δλδηάκεζε πλνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε ηεο ελλεάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 30 επηεκβξίνπ 2010 ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο «ΓΠΥΑ» ΒΑΡΒΑΡΔΟ Α.Δ. ΔΤΡΩΠΑΗΚΑ ΝΖΜΑΣΟΤΡΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ELTON CORPORATION LTD

ELTON CORPORATION LTD ELTON CORPORATION LTD ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31 η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΑΠΟ 1 Ζ ΗΑΛΟΤΑΡΗΟΤ ΔΩ 31 Ζ ΓΔΘΔΚΒΡΗΟΤ 2010 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δλδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν 34 γηα ηελ πεξίνδν 1 Ηαλνπαξίνπ 30 επηεκβξίνπ 2008 Πεξηερόκελα HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07 ΕΛΒΕ Α.B.E.Ε. ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07 ΔΠΑΝΑΓΗΑΣΤΠΩΜΔΝΖ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ηεο ρξήζεσο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.»

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΥΡΖΔΧ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «Δ.ΒΙ.Δ..Κ. Α.Δ.» Δ.ΒΙ.Δ..Κ Α.Δ. ΑΡ. ΓΔ.Μ.Ζ.:330001000 19,3 ρικ Λεσθ. Μαξθνπνύινπ 190 02 Παηαλία - Αηηηθή ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014. (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) SUPERFAST EXI INC., 80 BROAD STREET, MONROVIA, LIVERIA ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Έθζεζε Διέγρνπ

Διαβάστε περισσότερα

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320.

01.01-31.12.2009 01.01-31.12.2008 Διεύθυνση διαδικτύου: ΛåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò. Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποσβέσεις 15.517.808 19.320. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ÁÑ.Ì.Á.Å.: 13557/01ÁÔ/Â/86/0245 ΕΔΡΑ: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ ÓÔÏÉ ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÑÇÓΗÓ από 1 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2009 έως 31 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ 2009 (δημοσιευόμενα βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. ΝΣΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΤΚΔΤΑΙΑ Α.Β.Δ.Δ. AP.M.A.E.: 39117/01/Β/97/512 AP.Γ.Δ.Μ.Ζ: 002661001000 ΔΓΡΑ: ΓΡΑΒΗΑ 4Α, 15125, ΜΑΡΟΤΗ ΑΘΖΝΑ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4

Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3. Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2012 4 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ελίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή 1-2 Καηάζηαζε πλνιηθνχ Δηζνδήκαηνο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 3 Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Αξ.Μ.Α.Δ. 62212/01/ΝΣ/Β/07/77(2008) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) Με βάζε ην άξζξν 4 ηνπ v.3556/2007

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) Με βάζε ην άξζξν 4 ηνπ v.3556/2007 ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) Με βάζε ην άξζξν 4 ηνπ v.3556/2007 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 7702/06/Β/86/128

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Αλώλπκε Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο («ΓΠΥΠ») 31 Γεθεκβξίνπ 2007 AE 31 Γεθεκβξίνπ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ

ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Σν Μέινο ηνπ Γ.. Ο Γηεπζπληήο Λνγηζηηθψλ Τπεξεζηψλ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 1 Πεξηερφκελα νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ.

ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. ΔΣΑΗΡΗΑ ΣΟΗΥΖΜΑΣΩΝ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζύκθσλα µε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) ΜΑΡΣΗΟ 2011 Πεξηερόκελα ειίδα Καηάζηαζε πλνιηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ.

SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗ ΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. SCIENS REAL ESTATE DEVELOPMENT ΚΣΖΜΑΣΗΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ Α.Δ. (Sciens R.E.D. 1 A.E.) Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Kαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βάζεη ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΗΝΙΗΘΖ ΘΑΟΠΡΝ ΑΛΩΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ & ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΟ ΚΑΔ: 48282/01/Β/01/102(06) ΔΓΟΑ: ΙΔΩΦ. ΒΑΠ. ΠΝΦΗΑΠ 120, Ρ.Θ. 11526, ΑΘΖΛΑ Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010)

ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 30 εο επηεκβξίνπ 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2010) ύκθσλα κε ην Ν.3556/2007 SATO ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ & ΠΗΣΗΟΤ 27 Ο ΥΗΛ.ΠΔΟ ΑΘΖΝΧΝ ΚΟΡΗΝΘΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο) Γηα

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Υξήζηνπ Λαδά 2, Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010

INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 INDEX ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Έδξα Αζήλα, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23689/06/Β/91/23 Γξαγαηζαλίνπ 6, 105 59 Αζήλα ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1/1-31/12/2010 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Σεο ρξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009 (ΤΜΦΧΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2012 (1/1-31/12/2012) Με βάζε ην άξζξν 4 ηνπ v.3556/2007 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 7702/06/Β/86/128

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ. Σης 15 ης Μαΐοσ 2015 ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ. Σης 15 ης Μαΐοσ 2015 ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ σνεδρίαζη ηοσ Γιοικηηικού σμβοσλίοσ ηης ανώνσμης εηαιρείας με ηην επωνσμία «ΑΚΟΤΣΗΚΖ Α.Δ.» Σης 15 ης Μαΐοσ 2015 ηνλ Γήκν Αζελαίσλ, ζήκεξα 15 Μαΐοσ 2015 εκέξα Παξαζθεπή θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ

Οη Δθθαζαξηζηέο Ο Πξνηζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ ΠΟΤ ΔΛΗΞΔ ΣΗΝ 31η ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 Ποσά σε Εσρώ Πεξηερόκελα ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 1 Καηάζηαζε πλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο γηα ηε Υξήζε πνπ έιεμε

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA

COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 3

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

LAVIPHARM Α.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΖ 31 εο ΜΑΡΣΙΟΤ 2015

LAVIPHARM Α.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΣΖ 31 εο ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΖ ΚΑΙ ΒΙΟΜΖΥΑΝΙΚΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΩΝ ΥΖΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αξηζκόο Μεηξώνπ Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ 14010 / 06 / Β / 86 / 69 Οδόο Αγίαο Μαξίλαο - 19002 Παηαλία ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΗ ΥΡΖ Ζ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΔΡΜΑΝΟ Α.Β.Δ.Δ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΥΡΖΖ 2012 (1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]).

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]). Απνηειέζκαηα Φεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ηεο 19.6.2015 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3. Καλνληζκόο Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015

ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015 ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 01/01/2014 έσο

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΒΙΣΟΤΜΙΝΑ ΑΔ»

«ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΒΙΣΟΤΜΙΝΑ ΑΔ» «ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΒΙΣΟΤΜΙΝΑ ΑΔ» ΔΣΗΙΙΑ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηηεοο 3311 εε ο Γεεθθεεκββξξί ίννππ 22001144 Γηαα ηηε δδη ηααρρεεη ηξξη ηζζηηη ηθθή ρρξξήζζε 11 ΙΙααλλννππααξξί ίννππ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ.

ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ. Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. ΓΔΚ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Λ. Μεζνγείσλ 85, 115 26 Αζήλα AP.M.A.E. 38052/01/Β/97/382 ΑΡΗΘΜΟ Γ.Δ.ΜΖ. 02517401000 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ρξήζεο 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ)

ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ATTICA PREMIUM ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΚΑΗ ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ) ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ TΖ ΤΠΟ EΚΚΑΘΑΡΗΖ ATTICA PREMIUM Α.Δ. TH ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΔΩ ΑΠΟ 1.1.2013 ΔΩ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007)

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007) FOURLIS ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΚΚΔΣΟΥΩΛ ΑΡ. ΚΑΔ 13110/06/Β/86/01 ΑΡ. ΓΔΚΖ 258101000 ΔΓΡΑ - ΓΡΑΦΔΗΑ: ΩΡΟΤ 18-20 Θηίξην Α 151 25 ΚΑΡΟΤΗ Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015 ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηελ πεξίνδν 1/1-31/03/2015 Σχπνο Έθζεζεο Δπηζθφπεζεο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ: Γελ απαηηείηαη (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) Οη ελδηάκεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180)

CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) CREDICOM ΜΔΙΣΔ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΑΔ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.:124503803000) (ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66141/01ΝΣ/Β/08/180) ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΔΡΙΟΓΟΤ

ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΠΔΡΙΟΓΟΤ 1 ε Ιαλνπαξίνπ έσο 30 ε επηεκβξίνπ 2009 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΛΠ 34) Κξένληνο 25-Αζήλα, ΣΚ. 104 42 Σει. 210 51 93 500-

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Σξήζεο 2009 (1 ε Ηαλνπαξίνπ 2009 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009) Πχκθσλα κε ην άξζξν 43α ηνπ Λ. 2190/1920 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ Έδξα : Λνηαξά 89-91 185-35 Ξεηξαηά ΑΟ.ΚΑΔ : 19730/02/Β/89/157 ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Σξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 Πύκθσλα κε Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2

Πεξηερόκελα. Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζειίδεο 9 έσο 36 απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 2 Eurobank Τπεξεζίεο Αθηλήησλ Α.Δ. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 Σηληφζνγινπ 6, 142 34 Νέα Ισλία www.eurobankpropertyservices.gr Αξ. Γ.Δ.Μ.Η. 2296701000 Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ

Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Δκπνξηθή Αζθάιεηεο Α.Δ Α.Δ Γεληθώλ Αζθαιίζεσλ Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο Γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 1 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ.

ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ιαλνπαξίνπ - 31 Μαξηίνπ 2012 ΓΑΪΟ ΠΛΑΣΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. 12 ν ΥΛΜ. ΒΔΡΟΗΑ ΝΑΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 31 εο ΜΑΡΣΗΟΤ, 2012

ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ. 31 εο ΜΑΡΣΗΟΤ, 2012 ` ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΗΚΔ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ & ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο ΜΑΡΣΗΟΤ, 2012 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ειίδεο Α. ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 1-2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 30 ΗΟΤΝΗΟΤ 2013 ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ Α.Γ.Δ.Σ. ΖΡΑΚΛΖ

ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 30 ΗΟΤΝΗΟΤ 2013 ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ Α.Γ.Δ.Σ. ΖΡΑΚΛΖ ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 1 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 30 ΗΟΤΝΗΟΤ 2013 ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ ΚΑΗ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ Α.Γ.Δ.Σ. ΖΡΑΚΛΖ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ Ν.3556/2007 ΚΑΗ ΣΗ ΔΠ ΑΤΣΟΤ ΔΚΓΟΘΔΗΔ ΑΠΟΦΑΔΗ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014

πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014 Έδξα : Κνθθηλόππξγνο Καιηκπάθη 192 00 Διεπζίλα ΑΡ.ΜΑΔ : 13709/06/Β/86/148 πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Πεξηόδνπ 1 ε Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 ε Μαξηίνπ 2014 ύκθσλα κε ην ΓΛΠ 34 Νη ζπλεκκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ γηα ηε ρξήζε από 1 Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Γηεχζπλζε έδξαο: Παξαδείζνπ 29, 151 25,

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βάζεη ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3556/2007 ΥΑΛΚΟΡ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΛΛΧΝ Α.Δ. Γ.Δ.ΜΖ.: 303401000 ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 2836/06/B/86/48 ΔΓΡΑ: Λ.Μεζνγείσλ 2-4, Πχξγνο Αζελψλ ΠINAKA

Διαβάστε περισσότερα