ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ (01 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ (01 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012)"

Transcript

1 ` ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ MEGA CHANNEL ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ (01 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012)

2 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α A. ΓΖΛΧΔΗ ΜΔΛΧΝ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ. 2 ΣΟΤ Ν. 3556/ ειίδεο B. ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 2-21 Γ. ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ Γ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 2012 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΧΝ ΔΟΓΧΝ ΥΡΖΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ 26 ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΣΧΝ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 27 ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΧΝ ΡΟΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΤΗΟΘΔΣΖΖ ΝΔΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΘΔΧΡΖΜΔΝΧΝ ΓΗΔΘΝΧΝ ΠΡΟΣΤΠΧΝ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΚΑΗ ΓΗΔΡΜΖΝΔΗΧΝ ΒΑΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΑΡΥΔ 3.1. Γήισζε ζπκκφξθσζεο Αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο Δπελδχζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο Μεηαηξνπή Ξέλσλ Ννκηζκάησλ Κφζηνο δαλεηζκνχ Γηθαηψκαηα πξνγξακκάησλ Σειενπηηθά πξνγξάκκαηα ηδίαο παξαγσγήο Σειενπηηθά πξνγξάκκαηα παξαγσγήο ηξίησλ Απνζβέζεηο Φνξνινγία εηζνδήκαηνο Απνζέκαηα Πξνβιέςεηο Αλαγλψξηζε εζφδσλ Απνκείσζε αμίαο παγίσλ Πειάηεο Δπελδχζεηο Γηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ησλ Γηαζεζίκσλ Γάλεηα ηξαπεδψλ Πηζησηέο ήκαηα Παξνρέο θαηά ηε ζπληαμηνδφηεζε πξνζσπηθνχ Δθρσξήζεηο απαηηήζεσλ (Factoring) 39

3 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α (ζπλ.) ειίδεο 4. ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΣΑ ΣΟΜΔΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΜΔΑ Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ Απνηειεζκάησλ Δπελδχζεηο δηαθξαηνχκελεο κέρξη ηε ιήμε ηνπο Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε Γάλεηα θαη εηζπξαθηέα πνζά Απνκείσζε αμίαο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο & ζπκκεηνρηθνί ηίηινη πνπ εθδφζεθαλ απφ ηνλ φκηιν πκκεηνρηθφο ηίηινο Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ζηελ εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ Λνηπέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο Παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ΟΤΗΧΓΔΗ ΚΡΗΔΗ ΚΑΗ ΤΠΟΘΔΔΗ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΡΗΜΑΣΑ ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΧΝ (ΠΧΛΖΔΗ) ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΔΞΟΓΑ ΛΟΗΠΑ ΔΞΟΓΑ ΛΟΗΠΑ ΔΟΓΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΑΧΜΑΣΔ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ-ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΔΝΧΜΑΣΔ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ ΔΠΔΝΓΤΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΔ Δ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΔ ΚΑΗ ΤΓΓΔΝΔΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΛΟΗΠΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ ΠΔΛΑΣΔ ΚΑΗ ΛΟΗΠΟΗ ΥΡΔΧΣΔ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ ΦΟΡΟΗ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΔΞΟΓΧΝ ΔΠΟΜΔΝΧΝ ΥΡΖΔΧΝ ΣΑΜΔΗΑΚΑ ΓΗΑΘΔΗΜΑ ΚΑΗ ΣΑΜΔΗΑΚΑ ΗΟΓΤΝΑΜΑ ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ ΜΖ ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΚΑΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΠΛΖΡΧΣΔΔ ΣΖΝ ΔΠΟΜΔΝΖ ΥΡΖΖ Οκνινγηαθά δάλεηα Πξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ 61-62

4 Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α (ζπλ.) ειίδεο 24. ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ ΚΑΗ ΛΟΗΠΟΗ ΠΗΣΧΣΔ Μεξίζκαηα πιεξσηέα Φφξνη θαη ηέιε Λνηπνί πηζησηέο Έμνδα ρξήζεσο δεδνπιεπκέλα ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΑ ΓΑΝΔΗΑ ΜΔΣΟΥΔ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΔΚΓΟΘΔΗ ΕΖΜΗΔ ΚΔΡΓΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΜΔΑ εκαληηθέο Λνγηζηηθέο Πνιηηηθέο Δχινγε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ Οηθνλνκηθφο θίλδπλνο σο αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο Γηνίθεζεο Κίλδπλνο αγνξάο πλ/θνο θίλδπλνο Κίλδπλνο επηηνθίσλ Πηζησηηθφο θίλδπλνο Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΔΗΛΖΜΜΔΝΔ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΜΟΗΒΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΖ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΤΝΣΑΞΖ ΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΔΓΚΡΗΖ ΔΝΓΗΑΜΔΧΝ ΤΝΟΠΣΗΚΧΝ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΘΔΖ ΑΝΣΛΖΘΔΝΣΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ ΑΠΟ ΑΤΞΖΖ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 75 Δ. ΔΚΘΔΖ ΔΤΡΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΠΡΟΤΜΦΧΝΖΜΔΝΧΝ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΔΠΗ ΣΖ «ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΘΔΖ ΑΝΣΛΖΘΔΝΣΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ» Σ. ΓΖΜΟΗΔΤΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΣΖ 31/12/ Ε. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟ ΔΓΓΡΑΦΟ (ΑΡΘΡΟ 10 Ν.3401/2005) 79

5 ειίδα 1 ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ: Α. ΓΖΛΧΔΗ ΜΔΛΧΝ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. 2 ηνπ Ν.3556/2007) 1. ηαχξνο Π. Φπράξεο, Πξφεδξνο Γ.. 2. Ζιίαο Δ. Σζίγθαο, Γηεπζχλσλ χκβνπινο 3. Γεψξγηνο Υξ. Ατδίλεο, Μέινο Γειψλνπκε φηη εμφζσλ γλσξίδνπκε: α) Οη ελνπνηεκέλεο θαη εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012, πνπ θαηαξηίζηεθαλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ινγηζηηθά πξφηππα, απεηθνλίδνπλ θαηά ηξφπν αιεζή ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ, ηελ θαζαξή ζέζε θαη ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηεο Σειέηππνο Α.Δ. θαη ηεο ζπγαηξηθήο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ελνπνίεζε, εθιακβαλνκέλσλ σο ζχλνιν. β) Ζ έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν αιεζή ηελ εμέιημε, ηηο επηδφζεηο θαη ηε ζέζε ηεο Σειέηππνο Α.Δ, θαζψο θαη ηεο ζπγαηξηθήο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ελνπνίεζε εθιακβαλνκέλσλ σο ζχλνιν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηγξαθήο ησλ θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ. Αζήλα, 07/03/2013 ΣΑΤΡΟ Π. ΦΤΥΑΡΖ ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. ΖΛΗΑ Δ. ΣΗΓΚΑ ΓΗΔΤΘΤΝΧΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΥΡ. ΑΗΓΗΝΖ ΜΔΛΟ Γ..

6 ειίδα 2 ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. Γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεσο 1εο Ηαλνπαξίνπ έσο 31εο Γεθεκβξίνπ ε Δηαηξηθή Υξήζε Ζ παξνχζα έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ αθνξά ηε ρξήζε ηνπ Ζ έθζεζε ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 3556/2007 θαη ηηο επ απηνχ εθδνζείζεο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη ηδίσο ηελ Απφθαζε 7/448/ θαζψο θαη ηελ εξκελεπηηθή εγθχθιην κε αξ. πξση. 595/ Α. πλνπηηθή αλάιπζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο επίδνζεο ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ γηα ηε ρξήζε 1/1-31/12/2012 Β. Πεξηγξαθή ησλ θπξηόηεξσλ θηλδύλσλ θαη αβεβαηνηήησλ Γ. εκαληηθέο ζπλαιιαγέο πνπ θαηαξηίζηεθαλ κεηαμύ ηεο εηαηξείαο θαη ζπλδεδεκέλσλ κε απηή πξνζώπσλ Γ. εκαληηθά γεγνλόηα πνπ έιαβαλ ρώξα από ηε ιήμε ηεο ρξήζεσο κέρξη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο έθζεζεο Δ. Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα Σ. Πξνβιεπόκελεο εμειίμεηο ηεο εηαηξείαο Ε. Γξαζηεξηόηεηεο ζην ηνκέα ησλ εξεπλώλ θαη αλάπηπμεο Ζ. Τπνθαηαζηήκαηα Θ. Δηαηξηθή δηαθπβέξλεζε Η. Δπεμεγεκαηηθή έθζεζε

7 ειίδα 3 ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. Γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεσο 1εο Ηαλνπαξίνπ έσο 31εο Γεθεκβξίνπ ε Δηαηξηθή Υξήζε Α. πλνπηηθή αλάιπζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο επίδνζεο ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ γηα ηε ρξήζε 1/1-31/12/2012. Α1. Δηαηξεία Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο Ζ Σειέηππνο Α.Δ. νινθιήξσζε κε επηηπρία: α) ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2012 ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ ζπλνιηθά θαηά επξψ (αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά ,50 επξψ θαη θαηά ,50 επξψ ππέξ ην άξηην ηεο δηαθνξάο) πνπ απνθαζίζζεθε απφ ηελ γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο 15/06/2012, β) ηελ ζχλαςε νκνινγηαθνχ δαλείνπ χςνπο 98 εθ. επξψ ηνλ Γεθέκβξην 2012 κε 6 ηξάπεδεο πνπ ζθνπφ είρε ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ. Σν ζχλνιν ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ ηεο εηαηξείαο ζηα ηέιε ηνπ 2012 αλήιζε ζε 96,7 εθαη. επξψ απφ 102,5 εθαη. επξψ ην Σν 41.6% αθνξά ηα απνζέκαηα δηθαησκάησλ μέλνπ πξνγξάκκαηνο θαη ην 50% αθνξά ηα ππφινηπα πειαηψλ θαη ινηπψλ ρξεσζηψλ. Οη επελδχζεηο ζε πξφγξακκα θαη ζε ελζψκαηα πάγηα γηα ην 2012 αλήιζαλ ζε 24.5 εθαη. επξψ απφ 46.7 εθαη. επξψ ην Παξά ηελ αχμεζε θεθαιαίνπ ησλ 10 εθ. επξψ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε εηαηξεία ην θαινθαίξη ηνπ 2012 ε ζπλερηδφκελε κεγάιε πηψζε ηεο δηαθήκηζεο νδήγεζε ζε δεκηέο χςνπο 19 εθ. επξψ θαη κείσζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ απφ 53,3 εθ. επξψ ην 2011 ζε 41 εθ. επξψ ην Οη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο αλέξρνληαη ζε 88,6 εθαη. επξψ απφ 160,2 εθαη. επξψ ην Σν 63% ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ αθνξά ην ινγαξηαζκφ ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ινηπψλ πηζησηψλ θαη ην 37% αθνξά ηα βξαρππξφζεζκα δάλεηα. Οη καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πξνέξρνληαη απφ νκνινγηαθφ δάλεην χςνπο επξψ. Ζ πξαγκαηηθή αχμεζε δαλεηζκνχ θαηά ηε ρξήζε αλήιζε ζε επξψ, εθ ησλ νπνίσλ θάιπςαλ ηξαπεδηθέο πξνκήζεηεο θαη έμνδα θαη δηαηέζεθαλ ζε εμφθιεζε πξνκεζεπηψλ. Σν δάλεην εμαζθαιίδεηαη κε πξνζεκείσζε ππνζήθεο επί αθηλήησλ ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη ελερπξίαζε / εθρψξεζε απαηηήζεσλ έλαληη πειαηψλ, ηνπ ζήκαηνο θαη πιηθψλ / δηθαησκάησλ ηεο ηαηληνζήθεο. Σν επηηφθην είλαη θπκαηλφκελν επηηφθην, βαζηδφκελν ζε Euribor 6κελνπ ζπλ πεξηζψξην 6,5%, δηάξθεηαο 48 κελψλ. Σν νκνινγηαθφ δάλεην ζα εμνθιεζεί απφ ηελ εηαηξεία ζε επηά δφζεηο σο εμήο: 5,88 εθ. επξψ ηελ , 2,94 εθ. επξψ ηελ , 5,88 εθ. επξψ ηελ , 5,88 εθ. επξψ ηελ , 8,82 εθ. επξψ ηελ , 8,82 εθ. επξψ ηελ θαη 59,78 εθ. επξψ ηελ Οη ηξάπεδεο πνπ θάιπςαλ ζην ζχλνιφ ηνπ ην νκνινγηαθφ δάλεην, είλαη ε Alpha Σξάπεδα, ε Σξάπεδα Πεηξαηψο, ε Eurobank Δξγαζίαο, ε Δζληθή Σξάπεδα, ε Δκπνξηθή Σξάπεδα θαη ε Σξάπεδα Κχπξνπ ελψ σο δηαρεηξηζηήο πιεξσκψλ έρεη νξηζζεί ε Alpha Σξάπεδα. Ζκεξ. Πιεξσκήο Μαθξ/ζκεο Βξαρ/ζκεο ύλνιν Κνηλφ νκνινγηαθφ δάλεην 28-Γεθ Κνηλφ νκνινγηαθφ δάλεην 28-Ηνπλ Κνηλφ νκνινγηαθφ δάλεην 28-Γεθ Κνηλφ νκνινγηαθφ δάλεην 28-Ηνπλ Κνηλφ νκνινγηαθφ δάλεην 28-Γεθ Κνηλφ νκνινγηαθφ δάλεην 28-Ηνπλ Κνηλφ νκνινγηαθφ δάλεην 28-Γεθ ύλνιo Έμνδα εθδφζεσο νκνινγηαθνχ δαλείνπ ( ) ύλνιo καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ

8 ειίδα 4 ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. Γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεσο 1εο Ηαλνπαξίνπ έσο 31εο Γεθεκβξίνπ ε Δηαηξηθή Υξήζε Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο (ζπλ.) Ο ζπλνιηθφο ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο ην 2012 αλέξρεηαη ζε εθαη. επξψ απφ εθαη. επξψ ην 2011, ελψ ν θαζαξφο ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο (κείνλ ηακεηαθά δηαζέζηκα) ην 2012 αλέξρεηαη ζε εθαη. επξψ απφ εθαη. επξψ ην Καηάζηαζε πλνιηθώλ Δζόδσλ Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο κεηξηθήο κεηψζεθε θαηά 14,9% θαη αλήιζε ζε 83.5 εθαη. επξψ απφ 98 εθαη. επξψ ην 2011 παξά ην φηη ε Σειέηππνο ΑΔ δηαηήξεζε ην κεξίδηφ ηεο ζηελ ηειενπηηθή αγνξά ζηα ίδηα πεξίπνπ επίπεδα κε ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά (31,6% ην 2011 θαη 32,7% ην 2012). Ζ κείσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζηε γεληθφηεξε νηθνλνκηθή χθεζε πνπ πιήηηεη ηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη ε νπνία επεξεάδεη άκεζα ηελ δηαθεκηζηηθή αγνξά. Σν 2012 είλαη ε πέκπηε ζπλερφκελε νηθνλνκηθή ρξήζε (2008, 2009, 2010, 2011, 2012) πνπ ε δηαθεκηζηηθή δαπάλε ζεκεηψλεη κεγάιε πηψζε, 28,4% ην 2012 ζε ζρέζε κε ην % (ζε εθαη. επξψ) (ζε εθαη. επξψ) Κφζηνο Πξνγξάκκαηνο ,6% Κφζηνο Σερληθήο Λεηηνπξγίαο θαη Δηδήζεσλ ,7% Κφζηνο Πσιήζεσλ ,2% Έμνδα Γηνηθεηηθήο Λεηηνπξγίαο ,3% Έμνδα Λεηηνπξγίαο Γηαζέζεσο ,8% χλνιν ,4% To θφζηνο πξνγξάκκαηνο κεηψζεθε θαηά 8 εθαη. επξψ (-13,6%) ελψ ην θφζηνο ηερληθήο ιεηηνπξγίαο θαη εηδήζεσλ κεηψζεθε θαηά 4.9 εθαη. επξψ (-12.7%). Σα δηνηθεηηθά θαη έμνδα δηαζέζεσο κεηψζεθαλ θαηά 10,4% ην 2012 ζε ζρέζε κε ην Ζ κείσζε απηή πξνήιζε θπξίσο απφ ηε κείσζε ηνπ κηζζνδνηηθνχ θφζηνπο (αθνξά ην 70% ησλ ζπλνιηθψλ εμφδσλ). Σν 2012 θαηαγξάθνληαη δεκηέο κεηά απφ θφξνπο ηεο ηάμεσο ησλ εθαη. επξψ. Αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα ηνπ 2012 ζε ζρέζε κε ην 2011 έρνπλ σο θάησζη: 2012 (ζε εθαη. επξψ) 2011 (ζε εθαη. επξψ) Zεκηέο πξν θφξσλ θαη κεξηζκάησλ ρξήζεο Φφξνο εηζνδήκαηνο θαη ινηπνί θφξνη Μέξηζκα ζπγαηξηθήο ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΚΤΠΡΟΤ ΛΣΓ Εεκηέο - Κέξδε κεηά από θόξνπο

9 Φνξνινγία ειίδα 5 ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. Γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεσο 1εο Ηαλνπαξίνπ έσο 31εο Γεθεκβξίνπ ε Δηαηξηθή Υξήζε Ζ εηαηξεία έρεη νξηζηηθνπνηήζεη ηηο θνξνινγηθέο ηεο ππνρξεψζεηο κε έιεγρν πνπ έγηλε απφ ην Γ.Δ.Κ. ΑΘΖΝΧΝ κέρξη θαη ηε ρξήζε Ο ηειεπηαίνο θνξνινγηθφο έιεγρνο απφ ην Γ.Δ.Κ. ΑΘΖΝΧΝ αθνξνχζε ηηο ρξήζεηο 2005, 2006, 2007, 2008 θαη 2009 θαη νινθιεξψζεθε εληφο ηνπ Αλά έηνο αλαθνξάο ε πξνζδηνξηζζείζα θνξνινγηθή ππνρξέσζε πξνέθπςε θπξίσο απφ Λνγηζηηθέο δηαθνξέο (δαπάλεο κε θνξνινγηθά αλαγλσξηδφκελεο θαηά ηελ άπνςε ηεο εθνξίαο) γηα ηηο νπνίεο ε εηαηξεία είρε ηηο δηθέο ηεο επηθπιάμεηο. Σν πνζφ ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο αλά έηνο νξηζηηθνπνηήζεθε σο εμήο: ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΖ ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΘΔΣΟΤ ΦΟΡΟΤ ην ζχλνιν ηνπ πξφζζεηνπ θφξνπ έγηλε δηαθαλνληζκφο πιεξσκήο ζε 36 δφζεηο Πιεξσκέο έσο 31/12/ Πιεξσκέο απφ 01/1/2013 έσο 31/12/ (βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο) Ζ θχζε ησλ ινγηζηηθψλ δηαθνξψλ σο εθιήθζεθαλ απφ ηελ εθνξία επηηξέπεη ζηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο ηελ πεπνίζεζε φηη δελ κπνξεί λα ζεσξήζεη σο πξνυπφζεζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ αληίζηνηρσλ ινγηζηηθψλ δηαθνξψλ θαη γηα ηηο κε θνξνινγηθά ειεγκέλεο ρξήζεηο. Με απηή ηε πεπνίζεζε δελ θξίζεθε απαξαίηεηε ε δηελέξγεηα νπνηαζδήπνηε πξφβιεςεο γηα ελδερφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε γηα ηηο κε θνξνινγηθά ειεγκέλεο ρξήζεηο. Γηα ηε ρξήζε 01/01/2011 έσο 31/12/2011 απφ ηνπο λφκηκνπο ειεγθηέο έρεη δηελεξγεζεί θνξνινγηθφο έιεγρνο ζχκθσλα κε ην άξζξν 82 παξ.5 ηνπ λ.2238 θαη έρεη εθδνζεί θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ ρσξίο επηθχιαμε. Γηα ηελ ηξέρνπζα ρξήζε 01/01/ /12/2012 ν θνξνινγηθφο έιεγρνο δηελεξγείηαη απφ ηνπο λφκηκνπο ειεγθηέο θαη δελ αλακέλεηαη πξνζδηνξηζκφο επηπιένλ θφξσλ. Α2. Όκηινο Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο χκθσλα κε ηνλ 11 ν ελνπνηεκέλν ηζνινγηζκφ κε ηελ θαηά 100% ζπγαηξηθή εηαηξεία Σειέηππνο Κχπξνπ ΛΣΓ ηεο , ην ζχλνιν ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ αλέξρεηαη ζε 97.9 εθαη. επξψ απφ εθαη. επξψ ην Σα ίδηα θεθάιαηα δηακνξθψλνληαη ζε 41.9 εθαη. επξψ απφ 54 εθαη. επξψ ην Οη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο αλέξρνληαη ζε 87.8 εθαη. επξψ, ην 63% ησλ νπνίσλ αθνξά ην ινγαξηαζκφ ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ινηπψλ πηζησηψλ.

10 ειίδα 6 ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. Γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεσο 1εο Ηαλνπαξίνπ έσο 31εο Γεθεκβξίνπ ε Δηαηξηθή Υξήζε Καηάζηαζε πλνιηθώλ Δζόδσλ Ο ελνπνηεκέλνο θχθινο εξγαζηψλ κεηψζεθε θαηά 15,6% ζε 84.6 εθαη. επξψ απφ εθαη. επξψ ην Σα έζνδα ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο Σειέηππνο Κχπξνπ ΛΣΓ πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά απφ πσιήζεηο δηθαησκάησλ. Σα ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα κεηά απφ θφξνπο είλαη δεκίεο 18.8 εθαη. επξψ έλαληη δεκηψλ 20.1 εθαη. επξψ ην Αξηζκνδείθηεο Παξαθάησ παξαηίζεηαη ε εμέιημε αξηζκνδεηθηψλ νη νπνίνη εθθξάδνπλ ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο καο. α. Απνδνηηθόηεηαο Μεηξηθή Δλνπνηεκέλνο Μεηξηθή Δλνπνηεκέλνο Απνηειέζκαηα ρξήζεο κεηά απφ θφξνπο/ίδηα θεθάιαηα -54,4% -52,9% -41,1% -38% β. Ρεπζηόηεηαο Μεηξηθή Δλνπνηεκέλνο Μεηξηθή Δλνπνηεκέλνο Kπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ/ Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 1,09 1, γ. Γαλεηαθήο επηβάξπλζεο Μεηξηθή Δλνπνηεκέλνο Μεηξηθή Δλνπνηεκέλνο χλνιν ππνρξεψζεσλ/ίδηα θεθάιαηα 4,61 4, χλνιν ππνρξεψζεσλ/κέξδε πξν ηφθσλ, απνζβέζεσλ θαη θφξσλ Κέξδε πξν ηφθσλ, απνζβέζεσλ θαη θφξσλ/υξεσζηηθνχο ηφθνπο 5,78 5, ,48 3,

11 ειίδα 7 ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. Γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεσο 1εο Ηαλνπαξίνπ έσο 31εο Γεθεκβξίνπ ε Δηαηξηθή Υξήζε Β. Πεξηγξαθή ησλ θπξηνηέξσλ θηλδύλσλ θαη αβεβαηνηήησλ Κίλδπλνο αγνξάο πλ/θόο θίλδπλνο Ζ εηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζηελ εγρψξηα αγνξά. Οη δηαθπκάλζεηο ζηηο ηζνηηκίεο ησλ λνκηζκάησλ ηελ επεξεάδνπλ κφλν ζην βαζκφ πνπ νη αγνξέο (μέλν πξφγξακκα) εθθξάδνληαη ζε λφκηζκα δηάθνξν ηνπ Δπξψ. Ζ έθζεζε ζ απηφλ ηνλ θίλδπλν είλαη πεξηνξηζκέλε θαη δελ ζεσξεί απαξαίηεηε ηελ πηνζέηεζε εηδηθήο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο απηνχ ηνπ θηλδχλνπ. Δλδεηθηηθφο είλαη ν θαησηέξσ πίλαθαο φπνπ παξνπζηάδνληαη νη επηπηψζεηο ζηα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο ζε ελδερφκελε δηαθχκαλζε ηεο ηζνηηκίαο ηνπ Δπξψ έλαληη ηνπ Γνιαξίνπ. Αλάιπζε επαηζζεζίαο ζε κεηαβνιέο ηζνηηκίαο Γνιαξίνπ Δλδεηθηηθέο Ξέλν λόκηζκα κεηαβνιέο Γνιάξην ηζνηηκίαο Δπηπηώζεηο ζηα θέξδε πξν θόξσλ (επξώ) Δπηπηώζεηο ζηα Ίδηα Κεθάιαηα (επξώ) Υξήζε 2011 U.S.$ 1% % (90.000) (90.000) Υξήζε 2012 U.S.$ 1% % (20.000) (20.000) Οη αλσηέξσ ππνινγηζκνί βαζίζηεθαλ ζηε παξαδνρή ηεο δηαηήξεζεο ησλ κεηαβιεηψλ ζηαζεξψλ πιελ ηεο δηαθχκαλζεο ηεο ηζνηηκίαο Δπξψ Γνιαξίνπ. Κίλδπλνο επηηνθίσλ Ζ εηαηξεία είλαη εθηεζεηκέλε ζην θίλδπλν δηαθπκάλζεσλ ηνπ επηηνθίνπ ιφγσ δαλείσλ πνπ ζπλάπηνληαη κε θπκαηλφκελν επηηφθην. Ζ εηαηξεία δηαρεηξίδεηαη απηφ ηνλ θίλδπλν κέζσ ηεο ζχλαςεο αληίζηνηρσλ ζπκβνιαίσλ αληαιιαγήο κειινληηθψλ επηηνθίσλ. Οη αληηζηαζκηζηηθέο απηέο ελέξγεηεο αμηνινγνχληαη θαηά δηαζηήκαηα ψζηε λα εθηηκάηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. Δλδεηθηηθέο επηπηψζεηο επί ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηεο Καζαξήο ζέζεο ιφγσ ελδεηθηηθψλ δηαθπκάλζεσλ ζην κέζν επηηφθην δαλεηζκνχ παξαηίζεληαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα. Αλάιπζε επαηζζεζίαο ζε δηαθπκάλζεηο ηνπ κέζνπ επηηνθίνπ. Δπηπηώζεηο Γηαθύκαλζε Δπηηνθίνπ Δπηπηώζεηο ζηα θέξδε πξν θόξσλ (επξώ) ζηα Ίδηα Κεθάιαηα (επξώ) Υξήζε % ( ) ( ) -1% Υξήζε % ( ) ( ) -1%

12 ειίδα 8 ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. Γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεσο 1εο Ηαλνπαξίνπ έσο 31εο Γεθεκβξίνπ ε Δηαηξηθή Υξήζε Κίλδπλνο επηηνθίσλ (ζπλ.) Οη αλσηέξσ ππνινγηζκνί βαζίζηεθαλ ζηελ παξαδνρή δηαηήξεζεο ηεο ζχλζεζεο θαη ηνπ κέγεζνο ηνπ δαλεηζκνχ ζηα δεδνκέλα ηνπ 2012 θαη Πηζησηηθόο θίλδπλνο Ο θίλδπλνο απηφο αλαθέξεηαη ζηε πηζαλφηεηα αδπλακίαο είζπξαμεο απαηηήζεσλ πνπ είλαη απνηέιεζκα ησλ θαζεκεξηλψλ ζπλαιιαγψλ ηεο εηαηξείαο. Σν 2012 θαη κέζα ζηελ γεληθή νηθνλνκηθή χθεζε ηεο ρψξαο θαη ηελ παληειή έιιεηςε ξεπζηφηεηαο ν πηζησηηθφο θίλδπλνο έθζαζε ζε πεξίπνπ αλεμέιεγθην επίπεδν. Οη επηζθάιεηεο ηεο εηαηξείαο πνπ πξνέξρνληαη απφ αλεμφθιεηεο επηηαγέο εηο ρείξαο θαη αλείζπξαθηα ππφινηπα δηαθεκηζηηθψλ εηαηξεηψλ αλήιζαλ ζε 2,8 εθαη. Δπξψ γηα ην 2012, Σα αθφινπζα ελ ηνχηνηο κέηξα πνπ ιακβάλεη ε εηαηξεία κε ζθνπφ λα πεξηνξίζεη ζεκαληηθά ην θίλδπλν απηφ: αμηνιφγεζε ησλ πειαηψλ θαη επηινγή ησλ θαηά ην δπλαηφ αμηφπηζησλ θαη θεξέγγπσλ κείσζε ηνπ ρξφλνπ πίζησζεο ησλ εηζπξαθηέσλ ππνινίπσλ είζπξαμε ρξενγξάθσλ πειαηψλ έλαληη αλνηθηνχ ππνινίπνπ κεξηθή αζθάιηζε εηζπξαθηέσλ πνζψλ Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο Ζ εηαηξεία επηηπγράλεη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο πξσηαξρηθά κέζσ ηεο εμίζσζεο πηζηνδνηηθήο θαη πηζηνιεπηηθήο πεξηφδνπ θαη δεπηεξεπφλησο κέζσ δηάζεζεο επαξθψλ δηαζέζηκσλ, (ηακεηαθψλ θαη ηξαπεδηθψλ), θαζψο επίζεο κέζσ εμαζθάιηζεο δπλαηφηεηαο άκεζεο ηξαπεδηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ζε πεξίπησζε απξφβιεπηεο αλάγθεο. Ζ ζπλερήο παξαθνινχζεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ε άκεζε αληίδξαζε ζηηο δηαθπκάλζεηο πξφβιεςεο θαη πξαγκαηηθφηεηαο επηηπγράλεη έγθαηξα ηελ εμηζνξξφπεζε ηακεηαθψλ εηζξνψλ θαη εθξνψλ. Οη θαησηέξσ πίλαθεο είλαη ελδεηθηηθνί ηεο ρξνλνινγηθήο θαηαλνκήο ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ απαηηήζεσλ ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ.

13 ειίδα 9 ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. Γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεσο 1εο Ηαλνπαξίνπ έσο 31εο Γεθεκβξίνπ ε Δηαηξηθή Υξήζε Α ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Δληόο Δλόο Από 1 κέρξη 5 Πέξαλ ηεο 31/12/2012 Έηνπο έηε πεληαεηίαο ύλνιν Γάλεηα Πξνκεζεπηέο θαη Λνηπέο Τπνρξεψζεηο Μεξίζκαηα Πιεξσηέα ΤΝΟΛΑ /12/2011 Γάλεηα Πξνκεζεπηέο θαη Λνηπέο Τπνρξεψζεηο Μεξίζκαηα Πιεξσηέα ΤΝΟΛΑ ΟΜΗΛΟ Δληόο Δλόο Από 1 κέρξη 5 Πέξαλ ηεο 31/12/2012 Έηνπο έηε πεληαεηίαο ύλνιν Γάλεηα Πξνκεζεπηέο θαη Λνηπέο Τπνρξεψζεηο Μεξίζκαηα Πιεξσηέα ΤΝΟΛΑ /12/2011 Γάλεηα Πξνκεζεπηέο θαη Λνηπέο Τπνρξεψζεηο Μεξίζκαηα Πιεξσηέα ΤΝΟΛΑ Β ΑΠΑΗΣΖΔΗ Ζ πηζηνδνηηθή πεξίνδνο ηεο εηαηξείαο πξνο ηνπο πειάηεο είλαη πεξίπνπ 6 κήλεο. Δπηδεηθλχεηαη ελ ηνχηνηο θαηαλφεζε ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο θαη δελ επηβαξχλνληαη νη πειάηεο κε αλάινγν ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο. Οη θαζπζηεξήζεηο απηέο ζπλέρηζαλ λα είλαη έληνλεο ην 2012 θαζψο ε ξεπζηφηεηα έθζαζε ζε κεδεληθά επίπεδα φρη κφλν ζηε δηαθεκηζηηθή αγνξά αιιά ζε νιφθιεξε ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζηε ρψξα. Πεξηνδηθά, ζπλήζσο εμακεληαία, ελεκεξψλεηαη γηα ηηο θαζπζηεξήζεηο πέξαλ ηνπ 6κήλνπ θαη αθνχ εμαληιήζεη ηα πεξηζψξηα αλνρήο εληείλεη ηηο πξνζπάζεηεο είζπξαμεο κέρξη εμαληιήζεσο ησλ κέηξσλ πνπ δηαζέηεη. ε ηέηνηα πεξίπησζε νη αληίζηνηρεο απαηηήζεηο ραξαθηεξίδνληαη σο επηζθαιείο θαη δηελεξγείηαη αλάινγε πξφβιεςε.

14 ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. Γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεσο 1εο Ηαλνπαξίνπ έσο 31εο Γεθεκβξίνπ ε Δηαηξηθή Υξήζε ειίδα 10 Καηά ηελ 31/12/2012 ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ νη νπνίεο ραξαθηεξίζηεθαλ σο επηζθαιείο ήηαλ: Πειάηεο Δπηηαγέο ζε θαζπζηέξεζε ΣΠΔΑΘ (Αγγειηφζεκν) Έλαληη απηψλ ησλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ έρεη δεκηνπξγεζεί πξφβιεςε Kεθάιαην θίλεζεο Γεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ θαη ηνπ ελδερφκελνπ ζπλέρηζεο ησλ ηξερνπζψλ αξλεηηθψλ νηθνλνκηθψλ ζπγθπξηψλ δηαβιέπεηε, ηνπο επφκελνπο 12 κήλεο αλεπάξθεηα θεθαιαίνπ θίλεζεο. Ζ αλεπάξθεηα απηή αλακέλεηαη λα αληηκεησπηζζεί κε ηελ αθνινπζνχκελε πηζηνδνηηθή θαη πηζηνιεπηηθή πνιηηηθή θαη ηελ ζηήξημε ησλ θπξίσλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο. Με ηηο παξαπάλσ ελέξγεηεο ζα εμαζθαιηζηεί ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο θαη ζα αληηκεησπηζζεί ε ελδερφκελε αλεπάξθεηα θεθαιαίνπ θίλεζεο γηα ηνπο επφκελνπο 12 κήλεο Αβεβαηόηεηεο πνπ αληηκεησπίδνληαη Ζ εηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζε έλα ηνκέα ν νπνίνο ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλερή δεκφζηα παξαθνινχζεζε θαη απζηεξά λνκνζεηηθά πιαίζηα. Σν παξαγφκελν πξντφλ είλαη ππφ ζπλερή θνηλσληθή θξηηηθή θαη αληαγσληζκφο έληνλνο. Σνχησλ δεδνκέλσλ ε αβεβαηφηεηα πνπ αληηκεησπίδεηαη εληνπίδεηαη θπξίσο ζην επηηπγραλφκελν κεξίδην ηειεζέαζεο πνπ είλαη θαη ν θαζνξηζηηθφο παξάγσλ ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο θαη ησλ εζφδσλ γεληθφηεξα. Ζ καθξφρξνλε ελ ηνχηνηο ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνχ θαη ην επίπεδφ ηνπ έρνπλ θαζηεξψζεη ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα θαη απνδνρή ηνπ απφ ην θνηλφ επηηξέπνληαο ηελ πεπνίζεζε ηνπ πεξηνξηζκνχ ζπλεπεηψλ ηεο αβεβαηφηεηαο. Γ. εκαληηθέο ζπλαιιαγέο πνπ θαηαξηίζηεθαλ κεηαμύ ηεο εηαηξείαο θαη ζπλδεδεκέλσλ κε απηή πξνζώπσλ πλδεδεκέλα κέξε κε ηελ εηαηξεία πέξαλ ηεο ελνπνηνχκελεο ζπγαηξηθήο (100%) Σειέηππνο Κχπξνπ ΛΣΓ θαη ηεο ζπλδεδεκέλεο (25%) Πιεξνθνξηθή & Πνιηηηζηηθή εηαηξεία Ο ΛΟΓΟ (Κχπξνπ). Eίλαη εηαηξείεο επί ησλ νπνίσλ αζθείηαη ζεκαληηθή επηξξνή απφ πξφζσπα πνπ είλαη κέιε ηνπ Γ.. ηεο ΣΖΛΔΣΤΠΟ Α.Δ. (Οη ζπλαιιαγέο κε ηε ζπγαηξηθή έρνπλ απαιεηθζεί θαηά ηελ ελνπνίεζε). Οη ζεκαληηθέο ζπλαιιαγέο ηεο εηαηξείαο κε ζπλδεδεκέλα κε απηή πξφζσπα αθνξνχλ παξνρή ππεξεζηψλ (παξαγσγή ηειενπηηθνχ πξνγξάκκαηνο) θαη παξαηίζεληαη θαησηέξσ αζξνηζηηθά. Παξαγσγή Πξνγξάκκαηνο Τπνρξεώζεηο 01/01-31/12/12 01/01-31/12/11 01/01-31/12/12 01/01-31/12/11 ΑΝΧΖ ΑΔ ΑΣΑ ΑΔ

15 ειίδα 11 ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. Γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεσο 1εο Ηαλνπαξίνπ έσο 31εο Γεθεκβξίνπ ε Δηαηξηθή Υξήζε Οη αλσηέξσ εηαηξείεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ εμεηδηθεπκέλν ηνκέα παξαγσγήο πξνγξάκκαηνο θαη είλαη ζπγαηξηθέο θχξησλ κεηφρσλ, κε θνηλά κε ηελ εηαηξεία κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Σν ζχλνιν ησλ ζπλαιιαγψλ πξαγκαηνπνηήζεθε ππφ ηνπο ζπλήζεηο φξνπο ηεο αγνξάο θαη ζχκθσλα κε ηελ πηνζεηεκέλε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή. Γελ ππήξμαλ κεηαβνιέο ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ ηειεπηαία εηήζηα έθζεζε νη νπνίεο λα είραλ ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο επί ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ησλ επηδφζεσλ ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ θαηά ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο. Γ. εκαληηθά γεγνλόηα πνπ έιαβαλ ρώξα από ηε ιήμε ηεο ρξήζεσο κέρξη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο έθζεζεο Γελ ππήξμαλ κεηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ άιια νπζηψδε γεγνλφηα ησλ νπνίσλ ε αλαθνξά θαη πεξηγξαθή λα θξίλεηαη νπζηψδεο σο πξνο ελδερφκελεο ζπλέπεηεο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ. E. Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα εκαληηθέο Λνγηζηηθέο Πνιηηηθέο Οη πηνζεηεκέλεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο ζρεηηθά κε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θξηηεξίσλ θαηεγνξηνπνίεζεο ηεο βάζεο απνηίκεζεο θαη ηεο βάζεο αλαγλψξηζεο ησλ ζπλεπαγφκελσλ εζφδσλ θαη εμφδσλ φζν αθνξά θάζε θαηεγνξία ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ή ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ είλαη απηέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε ζεκ. 5 ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Καηεγνξίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ΟΜΗΛΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 31/12/ /12/ /12/ /12/2011 Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία o Δηζπξαθηέα πνζά (πεξηιακβάλνληαη ρξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα) o Γηαζέζηκα πξνο πψιεζε Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο o Κφζηνο αλεηιεκκέλσλ πιεξσηέσλ (πεξηιακβαλνκέλσλ δαλείσλ) Δύινγε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο ζεσξεί φηη νη αμίεο ζηηο νπνίεο ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο έρνπλ αλαγλσξηζηεί ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δελ δηαθέξνπλ νπζησδψο ησλ εχινγσλ αμηψλ. Δμαίξεζε απνηεινχλ νη επελδχζεηο ζε κεηνρέο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ νη νπνίεο απνηηκψληαη ζηελ ηηκή θιεηζίκαηνο ηεο 31/12/2012 ε νπνία ζεσξείηαη θαη ε εχινγε αμία.

16 ειίδα 12 ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. Γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεσο 1εο Ηαλνπαξίνπ έσο 31εο Γεθεκβξίνπ ε Δηαηξηθή Υξήζε Σ. Πξνβιεπόκελεο εμειίμεηο ηεο εηαηξείαο Aλαζθόπεζε Σειενπηηθήο Αγνξάο Ζ δηαθεκηζηηθή δαπάλε είλαη έλαο απφ ηνπο ηνκείο ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο πνπ έρεη παξνπζηάζεη ζεκαληηθή άλνδν ηα ηειεπηαία 10 ρξφληα. Παξά ηαχηα απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2008 έσο θαη ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012 ππήξμε κεγάιε πηψζε ζηε ζπλνιηθή δηαθεκηζηηθή δαπάλε ε νπνία επεξεάζηεθε πνιχ απφ ηελ γεληθή νηθνλνκηθή χθεζε ζηε ρψξα πλνιηθή Γηαθεκηζηηθή Γαπάλε (ζε ρηιηάδεο επξψ) % Μεηαβνιή -14,7% -15,6% -28,4% Πεγή: Media Services (ρσξίο ΦΠΑ) 1. Οη θιάδνη δηαθεκηδνκέλσλ πνπ ζεκείσζαλ ηε ζεκαληηθφηεξε πηψζε ζηελ δηαθεκηζηηθή δαπάλε ζηελ ηειεφξαζε ην 2012 είλαη νη θάησζη: % εθαη. επξώ εθαη. επξώ Κηλεηή Σειεθσλία/Ζιεθηξηθά Δίδε 112, ,8% Tξφθηκα 68, ,9% Απηνθίλεηα 29, ,3% Σξάπεδεο/Αζθαιηζηηθά 24, ,4% Φαξκαθεπηηθά/ρνιέο/Παηρλίδηα ,7% Οηλνπλεπκαηψδε 9, ,7% Γεκφζηνο Σνκέαο 5, ,4% Φπραγσγία 2, ,8%

17 ειίδα 13 ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. Γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεσο 1εο Ηαλνπαξίνπ έσο 31εο Γεθεκβξίνπ ε Δηαηξηθή Υξήζε Δπηρεηξεκαηηθέο Πξννπηηθέο Μαδί κε ηελ πξνηίκεζε ηεο δηαθεκηζηηθή αγνξάο, ην ΜEGA παξνπζηάδεη αληαγσληζηηθή πνξεία θαη ζηνλ ηνκέα ηεο ηειεζέαζεο. Σν 2012 ην Μega δηαηήξεζε ηελ πξψηε ζέζε ζηε κέζε ζπλνιηθή ηειεζέαζε ηνπ ζηαζκνχ (21,6%) ζεκεηψλνληαο δηαθνξά 4,8 κνλάδσλ απφ ην δεχηεξν ζηαζκφ (Αntenna) απφ ην Δπίζεο, ζην ζχλνιν εκέξαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα εκπνξηθά θνηλά (ειηθία 15 έσο 44 εηψλ) ην Μega παξακέλεη πξψην απφ ην 2005 (κεξίδην ηειεζέαζεο 20,4%). Σέινο, ην 2012 ηα εκπνξηθά θνηλά ζηε δψλε πςειήο ηειεζέαζεο ην Μega δηαηεξεί ηελ πξψηε ζέζε κε κεξίδην ηειεζέαζεο 25,1%. ύλνιν εκέξαο Μεξίδηα ηειεζέαζεο Μega 20,5% 20,0% 21,6% Antenna 15,8% 17,0% 16,8% Alpha 11,9% 13,1% 12,0% Star 9,8% 10,4% 10,7% Net 8,6% 7,6% 8,1% ΚΑΗ 4,4% 5,6% 7,9% ΔΣ3 3,5% 3,3% 3,8% ET1 2,9% 2,3% 3,1% Alter 10,6% 7,0% 0,0% Πεγή: Νielsen Audience Measurement ύλνιν εκέξαο Δκπνξηθά θνηλά (15-44) Μega 19,8% 18,9% 20,4% Antenna 17,7% 17,8% 17,3% Alpha 13,8% 14,6% 13,2% Star 12,5% 13,6% 14,3% ΚΑΗ 5,3% 6,2% 7,3% Net 6,2% 5,0% 5,2% ET1 2,2% 1,8% 2,6% ΔΣ3 1,9% 1,9% 2,1% Alter 7,3% 5,4% 0,0% Πεγή: Νielsen Audience Measurement Εώλε πςειήο ηειεζέαζεο (21:00-23:59) Eκπνξηθά θνηλά (15-44) Μega 23,1% 23,1% 25,1% Antenna 19,2% 19,0% 17,1% Alpha 15,4% 14,6% 11,2% Star 11,3% 12,6% 13,6% Net 6,8% 5,3% 5,9% ΚΑΗ 4,7% 5,3% 5,6% ET1 1,9% 1,6% 3,4% ΔΣ3 1,7% 1,7% 2,0% Alter Πεγή: Νielsen Audience Measurement 4,4% 3,4% 0,0%

18 ειίδα 14 ΣΖΛΔΣΤΠΟ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΟΠΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. Γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεσο 1εο Ηαλνπαξίνπ έσο 31εο Γεθεκβξίνπ ε Δηαηξηθή Υξήζε Σν 2010 ην Mega πέηπρε ην κεγαιχηεξν κεξίδην ζην ζχλνιν εκέξαο θαη ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ (20,5%) απφ ην 1999 κε δηαθνξά 4,7 κνλάδεο απφ ηνλ δεχηεξν (Antenna). ηα εκπνξηθά θνηλά (15-44) ην Mega ήηαλ πξψην ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο ζηαζκνχο γηα 6ε ζπλερφκελε ρξνληά κε 19,8% ζην ζχλνιν εκέξαο θαη κε 2,1 κνλάδεο δηαθνξά απφ ηνλ δεχηεξν Αntenna. ην ρξνληθφ δηάζηεκα ην Mega είρε ην πςειφηεξν κεξίδην ζηαζκνχ εδψ θαη 17 ρξφληα (39,4%). Δπίζεο, ην Mega θαηέθηεζε ηηο 4 απφ ηηο 5 ζέζεηο ηνπ ΣΟΡ 5 ηφζν ζην ζχλνιν φζν θαη ζηα θνηλά κε ηε ζεηξά ην "Νεζί", ηελ ηειεηαηλία "Πελήληα Πελήληα- ην Μεγάιν Φαγνπφηη", ηελ ζεηξά "Ζ Εσή ηεο Άιιεο" θαη ηελ ειιεληθή ηαηλία Ο Γάκνο ηεο Κφξεο κνπ". Ζ ζεηξά ην "Νεζί" είλαη ην πην επηηπρεκέλν πξφγξακκα πινθήο εδψ θαη 10 ρξφληα, κε ηειεζέαζε 30% ή κέζν φξν ηειεζεαηψλ. ε φηη αθνξά ηελ ελεκέξσζε, ην θεληξηθφ δειηίν εηδήζεσλ ην 2010 ήηαλ πξψην κε ηειεζέαζε 24,5%. Σν 2011 ην Μega παξέκεηλε πξψηνο ζηαζκφο ζην ζχλνιν εκέξαο κε πνζνζηφ ηειεζέαζεο 20% γηα έθηε ζπλερφκελε ρξνληά ελψ ζηα εκπνξηθά θνηλά (15-44) παξέκεηλε πξψηνο ζηαζκφο γηα έβδνκε ζπλερφκελε ζεηξά κε πνζνζηφ ηειεζέαζεο 18,9%. ηε δψλε prime time 21:00-24:00, ην Mega είλαη πξψην γηα πέκπηε ζπλερφκελε ρξνληά κε κεξίδην 22,4%, ην νπνίν είλαη ην κεγαιχηεξν κεξίδην απφ ην 2003 θαη κεηά. Σν 2011 νη ηέζζεξηο απφ ηηο πέληε ζέζεηο ζην ΣΟP 5 πξνγξακκάησλ πινθήο ηεο ηειεφξαζεο αλήθαλ ζην Μega: To Nεζί» (53,7%), «Πίζσ ζην πίηη» (46,4%), «Ζ Εσή ηεο Άιιεο» (45,8%) θαη «Κιηληθή Πεξίπησζε» (41,4%). ε φηη αθνξά ηελ ελεκέξσζε, ην θεληξηθφ δειηίν εηδήζεσλ ην 2011 ήηαλ πξψην γηα πέληε ζπλερφκελε ρξνληά κε ηειεζέαζε 26,1%. Σν 2012 ην Μega παξέκεηλε πξψηνο ζηαζκφο ζην ζχλνιν εκέξαο (21,6%) γηα έβδνκε ζπλερφκελε ρξνληά ελψ ζηα εκπνξηθά θνηλά παξέκεηλε πξψηνο ζηαζκφο γηα φγδνε ζπλερφκελε ρξνληά. ηε δψλε prime time 21:00-24:00, ην Mega είλαη πξψην γηα έθηε ζπλερφκελε ρξνληά κε κεξίδην 23,1%, ην νπνίν είλαη ην κεγαιχηεξν κεξίδην απφ ην 2003 θαη κεηά. ηα είλαη πξψηνο ζηαζκφο γηα 8ε ζπλερφκελε ρξνληά κε κεξίδην 25,1%. Όπσο θαη ην 2011, ην 2012 νη ηέζζεξηο απφ ηηο πέληε ζέζεηο ζην ΣΟΠ 5 πξνγξακκάησλ πινθήο ηεο ηειεφξαζεο αλήθαλ ζην Mega: «Ζ δσή ηεο άιιεο» (55,5%), «Κιηληθή πεξίπησζε» (41,9%), «Οη Βαζηιηάδεο» (41,8%) θαη «Πίζσ ζην ζπίηη» (40,2%). ε φηη αθνξά ηελ ελεκέξσζε, ην θεληξηθφ δειηίν εηδήζεσλ ην 2012 ήηαλ πξψην γηα έθηε ζπλερφκελε ρξνληά κε κεξίδην έηνπο 27,6% θαη αξηζκφ ηειεζεαηψλ ηηο θαζεκεξηλέο, ην δειηίν ζπγθέληξσζε 28,5% θαη αξηζκφ ηειεζεαηψλ, 7,8 κνλάδεο κπξνζηά απφ ην 2ν δειηίν (Antenna). ηφρνη θαη πξννπηηθέο γηα ην 2013: Οη πξννπηηθέο γηα ην 2013 δηαγξάθνληαη δπζκελείο φπσο ηα ηειεπηαία 5 ρξφληα ρσξίο λα είλαη δπλαηή ε εθηίκεζε ηεο εηήζηαο δηαθεκηζηηθήο δαπάλεο. Πξψηνο θαη βαζηθφο ζηφρνο γηα ην 2013 είλαη ε ηακεηαθή επάξθεηα θαη νκαιή ξεπζηφηεηαο ηεο εηαηξείαο. Γηα λα επηηεπρζεί απηφο ν ζηφρνο γηα ηελ εηαηξεία απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο απνηεινχλ : Ζ κείσζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ηεο πειαηείαο κεηψλνληαο ηηο εκέξεο εηζπξάμεσο ηεο εηαηξείαο αιιά θαη ηεο αγνξάο ζην ζχλνιν. Ζ δηαηήξεζε ζηελ πξψηε ζέζε ηειεζέαζεο θαη ζηελ πξψηε ζέζε ζην κεξίδην ηεο δηαθεκηζηηθήο αγνξάο. Ζ πεξεηαίξσ κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηνπιάρηζηνλ θαηά 20% κε κεγάιε πξνζπάζεηα λα δηαηεξεζεί ε πνηφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ε βειηίσζε ηεο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο. Ζ δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ πνπ δηαζέηεη.

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΗΧΝΗΚΖ ΦΟΛΗΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΟΛΗΑΣΑ & ΕΤΜΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΓΠΥΑ) ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ (Τα πνζά παξνπζηάδνληαη ζε Δπξώ, εθηόο εάλ δειώλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ύκθωλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Αξ.Μ.Α.Δ. 62212/01/ΝΣ/Β/07/77(2008) ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 ΠΑΙΑΝΙΑ, 31 ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟY 2014 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ειίδα Γειψζεηο Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ»

«ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» «ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΔΝΩΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΔΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ» Οικονομικές Καταστάσεις της 31η Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ γηα ηε ρξήζε από 1 Ιαλνπαξίνπ 2014 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2014 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο Γηεχζπλζε έδξαο: Παξαδείζνπ 29, 151 25,

Διαβάστε περισσότερα

Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ. Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ. Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε. 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ. Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ. Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε. 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ ΑΟ.Κ.Α.Δ : 8032/06/Β/86/45 22 ν ρηι Δ.Ν Αζελώλ-Ιακίαο 145 65 Αγ. Πηέθαλνο - ΑΘΖΛΑ Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε 1 Ηαλνπαξίνπ έσο Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξόηππα (ΓΙΞ) θαη ηα Γηεζλή

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007)

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007) FOURLIS ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΚΚΔΣΟΥΩΛ ΑΡ. ΚΑΔ 13110/06/Β/86/01 ΑΡ. ΓΔΚΖ 258101000 ΔΓΡΑ - ΓΡΑΦΔΗΑ: ΩΡΟΤ 18-20 Θηίξην Α 151 25 ΚΑΡΟΤΗ Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ΠΗΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010

ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31. ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 Γ. Α. ΠΔΡΒΑΝΑ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΑΚΖ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ. Μ.Α.Δ. 24014/06/Β/91/31 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 30ε ΗΟΤΝΗΟΤ 2010 (ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο)

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ

ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΜΟΗΒΑΗΩΝ ΚΔΦAΛΑΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βάζεη ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) Υξήζηνπ Λαδά 2, Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ 1 ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ... 4 2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ... 19 3 ΔΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑ... 30 ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ 1 ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ... 4 2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ... 19 3 ΔΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑ... 30 ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ΠΡΟ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ ΣΖΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΠΗΣΖΡΖΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΑΞΗΧΝ ΣΟΤ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ ΣΧΝ 168.000.000 ΝΔΧΝ ΚΟΗΝΧΝ, ΑΤΛΧΝ, ΟΝΟΜΑΣΗΚΧΝ ΜΔΣΑ ΦΖΦΟΤ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΛΟΝΣΑ ΑΝΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ Γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA

ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA ERB Αζθαιηζηηθέο πεξεζίεο ΑEΚA ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 Γηεχζπλζε έδξαο : Ι. Ππγγξνχ 209-211, 17121

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΪΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2013 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΑΘΖ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ. Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθωλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο, ηεο ρξήζεο απφ 01.01.2013 έσο 31.12.2013,

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ

Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ Γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ. Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο

ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ. Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο «ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑΗ - ΡΝΟΗΠΡΗΘΑΗ - ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΑΗ & ΙΑΡΝΚΗΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ Ν Θ Δ Θ Ο Ν Τ Α.Δ.» ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο «ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανοσαρίοσ 2011 31 Δεκεμβρίοσ 2011)

Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανοσαρίοσ 2011 31 Δεκεμβρίοσ 2011) Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανοσαρίοσ 2011 31 Δεκεμβρίοσ 2011) Ανώνσμη Εταιρία Τσιμέντων Τιτάν Αρ. μητρώοσ Α.Ε. 6013/06/Β/86/90 Χαλκίδος 22Α - 111 43 Αθήνα Αλώλπκε Εηαηξία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΟΣΑΕΙ» ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ «HELLAS ONLINE ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα