Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κάνιγγος 20, Τ.Κ.: , ΤΘ 3437,Αθήνα Πληροφορίες: Γεωργιάδου Κυριακή Τηλέφωνο: , 907 Fax: Αθήνα, 31/3/2015 Α.Π.: Οικ:36312/282 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Αποδοχή Πρακτικών Νο 17/ και Νο 18/ της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ ». Έχοντας υπόψη: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1. Το Π.Δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 98/Α/2005) και ιδίως το άρθρο Το Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α / ) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα, το άρθρο Τις διατάξεις του Π.Δ.229/86 (ΦΕΚ 96/Α/86) «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», του Π.Δ. 396/89 (ΦΕΚ 172/Α/89), «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», όπως το τελευταίο τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 342/1990(ΦΕΚ 135/Α/90), 189/95 (ΦΕΚ 99/Α/95), του άρθρου 21 του Ν. 2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α/1995) "Σύσταση της Δ/νσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β." και της υπ' αριθ. 3584/ (ΦΕΚ 147/Β/ ) Υπουργικής Απόφασης "Διάρθρωση, Αρμοδιότητες και κατανομή προσωπικού της Δ/νσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β." και τις διατάξεις του ΠΔ 116/2014 (ΦΕΚ 185/Α/ ) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας». 4. Το Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α/ ) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 5. Το Π.Δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α/ )«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». Σελ 1 από 25

2 6. Την με αριθ. Ε (2007) 5338/ απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο σύγκλισης για τις οκτώ Περιφέρειες της Ελλάδος (CCI GR161 PO001). 7. Την με αριθ. C(2007) 5443/ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Αττική (Κωδικός CCI 2007GR161PO006). 8. Την με αριθ. C(2007) 5337/ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Μακεδονία Θράκη (Κωδικός CCI 2007GR161PO008). 9. Την με αριθ. C(2007) 5332/ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα Ήπειρος (Κωδικός CCI 2007GR16UPO001). 10.Την με αριθ. C(2007)5439/ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου (Κωδικός CCI 2007GR16UPO002). 11.Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 12.Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1998/ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης στις Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (De Minimis), όπως ισχύει. 13. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » και ιδίως τα άρθρα 3, 4, 5, 6, 7 και 17 (ΦΕΚ 267/Α/2007), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α/2010). 14. Την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης με αριθμό 14053/ΕΥΣ1749/ (ΦΕΚ 540/Β/2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 15. Την υπ αριθμ. 8790/1014Α/0063Α/ Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 1965/Β/ ). 16. Την με αριθ. πρωτ /ΕΥΣ6517/ Κοινή Υπουργική Απόφαση Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» όπως τροποποιήθηκε με τις ΚΥΑ με ΑΠ Σελ 2 από 25

3 58758/ΕΥΣ8528/ , 59540/ΕΥΣ8572/ (ΦΕΚ 2632/Β/ και 2652/Β/ ), 13708/ΕΥΣ1926/ (ΦΕΚ 502/Β/ ), 2637/ΕΥΣ4221/ (ΦΕΚ1019/Β/2009), /ΕΥΣ5030/ (ΦΕΚ 1317/Β/2009), 45525/ΕΥΣ6413/ (ΦΕΚ2010/Β/2009) και 49448/ΕΥΣ8114/ (ΦΕΚ 2214/Β/2009). 17. Την υπ αριθμ. 4226/1019Δ/ Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση του έργου: «Επιλογή Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του ΠΔ 98/96» στον Ενδιάμεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ). 18. Το Π.Δ. 98/1996 «Όροι και διαδικασίες ανάθεσης σε ενδιαφερόμενους φορείς της εφαρμογής προγραμμάτων ή τμημάτων τους του Υπουργείου Ανάπτυξης τα οποία αναφέρονται στους τομείς βιομηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας και αφορούν έργα του ιδιωτικού τομέα καθώς και της διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων» (ΦΕΚ 77/Α/1996). 19. Το Π.Δ. 93/97 «Όροι και διαδικασίες για την ένταξη και χρηματοδότηση έργων του ιδιωτικού τομέα σε προγράμματα ή τμήματά τους του Υπουργείου Ανάπτυξης, τα οποία αναφέρονται στους τομείς βιομηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας» και ειδικότερα το άρθρο 3 και 4 (ΦΕΚ 92/Α/97). 20. Την Υ.Α. με αρ. πρωτ. 291/55/Φ.0020/ (ΦΕΚ 86/Β/ ) για την «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για την κατηγορία πράξεων «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) και των πέντε Περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης του ΕΣΠΑ στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και στον Ενδιάμεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ)». 21.Την υπ αριθ. 4463/ 1348/ (ΦΕΚ 1975/Β/ ) απόφαση με τίτλο «Αντικατάσταση της υπ αριθμ. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 291/55/Φ.0020/ Υπουργικής Απόφασης εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για την κατηγορία πράξεων «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και των ΠΕΠ των πέντε Περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης του ΕΣΠΑ, στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και στον Ενδιάμεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ) (ΦΕΚ 86/Β/ ) με την οποία η ενδεικτική δημόσια δαπάνη του προγράμματος θα ανέλθει σε 45 εκατ». 22.Την υπ. αριθμ. πρωτ. Oικ. 1246/95/ (ΦΕΚ 704/Β/ ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Έγκριση του Οδηγού του Προγράμματος «Εξωστρέφεια Σελ 3 από 25

4 Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στο Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ », όπως ισχύει. 23.Την με αρ. πρωτ. Οικ 5667/447/ (ΦΕΚ 2087/Β/ ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Παράταση της προθεσμίας υποβολής των σχετικών προτάσεων έργων προς ένταξη του Προγράμματος "Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ » και Συμπλήρωση και Διόρθωση σφαλμάτων του Οδηγού του Προγράμματος «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ ». 24.Την με αρ. πρωτ /2806/ (ΦΕΚ 2088/Β/ ) «Τροποποίηση κατά τη Δημόσια Δαπάνη απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ Β 704) περί έγκρισης (Αύξηση Δημόσιας Δαπάνης) του Οδηγού του Προγράμματος «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του ΕΣΠΑ ». 25.Την με αρ. πρωτ /2000/ (ΦΕΚ 2353/Β/ ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σχετικά με την «Παράταση χρόνου Υλοποίησης εντεταγμένων έργων του Οδηγού υλοποίησης του Προγράμματος «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ Τις διατάξεις του Ν. 4024/2011 (άρθρο 21) (ΦΕΚ 226/Α / ). «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής ». 27.Την υπ αριθμ 15705/3834/ (ΦΕΚ 401/ΥΟΔΔ/ ) απόφαση περί σύστασης και συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του ΕΠΑΕ του ΕΣΠΑ , όπως τροποποιήθηκε- συμπληρώθηκε με την με ΑΠ οικ. 6714/952/ απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 300/ΥΟΔΔ/ ). 28.Την υπ. αριθμ. πρωτ /2807/ Απόφαση του Αναπλ. Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για «Αποδοχή πρακτικών Ν. 3/ , Ν. 4/ , Ν. 5/ , Ν. 6/ και Ν. 7/ της Επιτροπής Αξιολόγησης, ένταξης, έγκρισης χρηματοδότησης και απόρριψης έργων του Προγράμματος «Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του ΕΠΑΕ του ΕΣΠΑ » Σελ 4 από 25

5 29.Την με αρ. πρωτ. 6270/72/ (ΦΕΚ 193/Β/ ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σχετικά με την «Τροποποίηση της υπ αριθμ. πρωτ. Oικ. 1246/95/ Υπουργικής Απόφασης και παράταση χρόνου ολοκλήρωσης έργων του Προγράμματος «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ ». 30.Τις ατομικές αποφάσεις ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης έργου δικαιούχων στο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ Τις εισηγήσεις του ΕΦΕΠΑΕ για τα εξεταζόμενα θέματα. 32.Το υπ. αριθμ. πρωτ /2929/ έγγραφο της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ », με το οποίο υποβλήθηκε στη Δ/νση Στήριξης ΜΜΕ το Πρακτικό Νο 17/ και Νο 18/ To από ενημερωτικό-εισηγητικό της Δ/νσης Στήριξης ΜΜΕ προς το Γραφείο του κ. Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης-Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 34.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού Αποφασίζουμε Την αποδοχή των πρακτικών Νο 17/ και Νο 18/ της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος "ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ », αναπόσπαστο μέρος των οποίων αποτελούν τα εισηγητικά σημειώματα των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης, ως ακολούθως: ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 17/ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΠΣΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΞ Σελ 5 από 25

6 Ο Συνολικός Προϋπολογισμός μειώνεται από ,43 στα ,85 και ο Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός μειώνεται από ,43 στα ,92 και η Δημόσια Επιχορήγηση μειώνεται από ,72 στα , ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΚΡΥΛ ΝΤΙΖΑΪΝ ΕΠΕ ΕΞ Ο συνολικός και ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός παραμένουν στα ,00 και η δημόσια επιχορήγηση στα ,00. Σημειώνεται ότι κατά τον επιτόπιο έλεγχο να εξεταστεί ο εύλογος αριθμός των επισκεπτών στις μηχανές αναζήτησης. 1.3 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΑΒΕΕ ΕΞ Ο Συνολικός και ο Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός διαμορφώνονται από ,30 στα ,73 και η Δημόσια Επιχορήγηση μειώνεται από ,09 στα , Ι. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ ΕΞ Σελ 6 από 25

7 Ο Συνολικός Προϋπολογισμός διαμορφώνεται από ,58 στα ,94 και ο Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός διαμορφώνεται από ,20 στα ,92 και η Δημόσια Επιχορήγηση μειώνεται από ,09 στα , ΚΡΑΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΕΞ Ο Συνολικός και ο Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός διαμορφώνονται από ,00 στα ,17 και η Δημόσια Επιχορήγηση μειώνεται από ,50 στα , ΚΡΗΜΤΗΜ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΞ Ο Συνολικός και ο Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός διαμορφώνονται από ,00 στα ,00 και η Δημόσια Επιχορήγηση διαμορφώνεται από ,00 στα , ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ ΑΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞ Σελ 7 από 25

8 Ο Συνολικός και ο Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός μειώνονται από ,36 στα ,95 και η Δημόσια Επιχορήγηση μειώνεται από ,66 στα , ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΞ Ο Συνολικός και ο Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός διαμορφώνονται από ,87 στα ,00 και η Δημόσια Επιχορήγηση μειώνεται από ,84 στα , CHIMAR (HELLAS) AE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΞ Ο Συνολικός και ο Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός διαμορφώνονται από ,84 σε ,68 και η Δημόσια Επιχορήγηση μειώνεται από ,53 σε , ΚΑΛΕΣΤΕΣΙΑ ΑΒΕΕ ΕΞ Σελ 8 από 25

9 Ο Συνολικός και ο Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνονται από ,00 σε ,43 και η δημόσια επιχορήγηση μειώνεται από ,40 σε , ΜΠΙ ΕΜ ΠΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞ Ο Συνολικός Προϋπολογισμός διαμορφώνεται από ,10 στα ,00, ο Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός παραμένει σε ,10 και η Δημόσια Επιχορήγηση παραμένει στα , ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΕΞ Ο Συνολικός Προϋπολογισμός διαμορφώνεται από ,46 σε ,00, ο Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός παραμένει στα ,46 και η Δημόσια Επιχορήγηση παραμένει στα , ΜΑΡΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΕΕ ΕΞ Σελ 9 από 25

10 Ο Συνολικός και ο Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός διαμορφώνονται από ,31 σε ,67 και η Δημόσια Επιχορήγηση μειώνεται από ,84 σε , ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΕΞ Ο Συνολικός και ο Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός διαμορφώνονται από ,00 σε ,00 και η Δημόσια Επιχορήγηση μειώνεται από ,00 σε , EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΞ Ο συνολικός προϋπολογισμός μεταβάλλεται από ,99 σε ,78, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός από ,35 σε ,68 και η δημόσια επιχορήγηση από ,96 σε , ΣΕΜΗΤΡΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ ΕΞ Σελ 10 από 25

11 Ο Συνολικός και ο Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός διαμορφώνονται από ,49 στα ,54 και η Δημόσια Επιχορήγηση μειώνεται από ,77 στα , ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕ ΕΞ Γίνεται δεκτό το ως εισήγηση του ΕΦΔ το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της επένδυσης ενώ παράλληλα συμβάλουν στην βελτίωση των διαδικασιών και την εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης. Επιπλέον δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια που αποτέλεσαν Ο συνολικός π/υ του έργου διαμορφώνεται από ,00 σε ,85, ο επιχορηγούμενος από ,00 σε ,08 και η δημόσια χρηματοδότηση από ,00 σε , ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΑΕ ΕΞ Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από ,75 σε ,23, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός παραμένει στις ,75 και η δημόσια δαπάνη παραμένει στις , ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΞ Σελ 11 από 25

12 Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από ,69 σε ,25, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός παραμένει στις ,48 και η δημόσια δαπάνη παραμένει στις , ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ ΑΕΔΕΠ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΕΒΕ ΕΞ Ο συνολικός εγκεκριμένος και επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από ,00 σε ,25, η δημόσια δαπάνη μειώνεται από ,50 σε ,91. Η επιχείρηση υποχρεούται να επιστρέψει εντόκως ποσό 3.902,96 που αντιστοιχεί στο υπερβάλλον ποσό προκαταβολής ,87 που εισέπραξε την 7/12/2011. Σε περίπτωση μη επιστροφής του εν λόγω ποσού θα ενεργοποιηθεί η διαδικασία κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ ΑΕΔΕΠ FARMHOUSE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΞ Γίνεται δεκτό ως εισήγηση του ΕΦΔ, το αίτημα τροποποίησης Φυσικού και Ο συνολικός εγκεκριμένος και επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του έργου διαμορφώνεται από ,00 σε ,44 και η δημόσια δαπάνη από ,60 σε , ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞ Σελ 12 από 25

13 Ο συνολικός και επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από ,82 σε ,09 και η δημόσια δαπάνη από ,87 σε ,74. Λόγω μείωσης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού η επιχείρηση πρέπει να επιστρέψει κατ' ελάχιστο πόσο ύψους δημόσιας δαπάνης 524, ΑΠΕΝΤΑΞΕΙΣ 2.1 ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΕΞ Δεν γίνεται δεκτή η ένσταση της επιχείρησης "ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ" με κωδικό ΕΞ καθώς βασίζεται σε λανθασμένα στοιχεία: 1) Η Υπεύθυνη Δήλωση που προσκόμισε στον ΕΦΔ κατά την εκταμίευση της ενδιάμεσης δόσης δεν ανέφερε άλλα προγράμματα de minimis. 2) Επίσης σύμφωνα με τον Οδηγό εφαρμογής του προγράμματος Εξωστρέφεια δεν γίνεται να αλλαχθεί το Τεχνικό Παράρτημα της επένδυσης μετά από την ένταξη / έγκριση μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα. Γίνεται δεκτή ως εισήγηση του ΕΦΔ η απένταξη της επιχείρησης από το πρόγραμμα και η έντοκη επιστροφή της ενδιάμεσης δόσης που έλαβε, ποσού ,25 και θα ακολουθήσουν όλες οι προβλεπόμενες από τον Οδηγό Εφαρμογής διαδικασίες επιστροφής της καταβληθείσας δημόσιας επιχορήγησης. Σε περίπτωση μη επιστροφής του εν λόγω ποσού θα ενεργοποιηθεί η διαδικασία κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής. 2.2 ΕΞΠΟΣΥΣΤΗΜ ΑΕ ΕΞ Δεν γίνεται δεκτή η ένσταση της επιχείρησης, ως εισήγηση του ΕΦΔ, διότι δεν πληρείται η προϋπόθεση κάλυψης του 30% του εγκεκριμένου Π/Υ σε εξοφλημένες δαπάνες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14.7 του οδηγού εφαρμογής. Ειδικότερα σύμφωνα με τα προσκομισθέντα στοιχεία η εξόφληση των δαπανών που αντιστοιχούν στο 30% του εγκεκριμένου έργου δεν πραγματοποιήθηκε έως την 07/03/2014, με βάση τα οριζόμενα στην παράγραφο 8.3 του οδηγού, περί εξόφλησης δαπανών με τραπεζική επιταγή, ούτε προσκομίστηκαν κινήσεις λογαριασμού που να αποδεικνύουν την διαθεσιμότητα του ποσού εξόφλησης ,00 σε λογαριασμό της ΕΞΠΟΣΥΣΤΕΜ ΑΕ την 07/03/2014 καταληκτική Σελ 13 από 25

14 ημερομηνία εξόφλησης του 30% του έργου, προκειμένου να χορηγηθεί παράταση. Συνεπώς ισχύει η υπ αρ. ΟΙΚ./10863/2473/ Υπουργική Απόφαση (Πρακτικό Νο14/ ) της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος για απένταξη του έργου και υποχρέωση έντοκης επιστροφής, ως αχρεωστήτως καταβληθέν το από 12/12/2011 ποσό προκαταβολής της αναλογούσας δημόσιας επιχορήγησης ύψους ,97. Σε περίπτωση μη επιστροφής του εν λόγω ποσού θα ενεργοποιηθεί η διαδικασία κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής. 2.3 ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΠΑΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΕΞ Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ για απένταξη της επιχείρησης από το πρόγραμμα, διότι δεν είχε υποβληθεί μέχρι και την 07/03/2014 αίτημα τελικού ελέγχου, προκειμένου να εξεταστεί, να εγκριθεί και να διαπιστωθεί η υλοποίηση του 30% του έργου σύμφωνα με τον Οδηγό του προγράμματος, βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση παράτασης κατόπιν του αιτήματος που υπέβαλλε η επιχείρηση στις 04/03/2014. Σημειώνεται ότι θα πρέπει να επιστραφεί εντόκως η ληφθείσα επιχορήγηση. Σε περίπτωση μη επιστροφής να κινηθεί από τον ΕΦΕΠΑΕ η διαδικασία κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής. 3. ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ 3.1 Γ. ΧΗΡΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΠΛΕΚΤΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΕ ΕΞ Γίνεται δεκτή ως εισήγηση του ΕΦΔ η επικύρωση της Έκθεσης Επαλήθευσης - Πιστοποίησης Επένδυσης (Ολοκλήρωση) από τον εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ. 3.2 COMPUTERLIFE ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞ Γίνεται δεκτή ως εισήγηση του ΕΦΔ η επικύρωση της Έκθεσης Επαλήθευσης - Πιστοποίησης Επένδυσης (Ολοκλήρωση) από τον εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ. 3.3 ΑΦΟΙ Ι. ΚΑΙ Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. ΜΙΝΕΡΒΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΕΞ Σελ 14 από 25

15 Γίνεται δεκτή ως εισήγηση του ΕΦΔ η επικύρωση της Έκθεσης Επαλήθευσης - Πιστοποίησης Επένδυσης (Ολοκλήρωση) από τον εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ 3.4 ΕΦΔ ΕΦΕΠΑΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΙΔΩΝ SUPER MARKET ΕΠΕ ΕΞ Γίνεται δεκτή ως εισήγηση του ΕΦΔ η επικύρωση της Έκθεσης Επαλήθευσης - Πιστοποίησης Επένδυσης (Ολοκλήρωση) από τον εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 18/ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΠΣΚΕ ΝΕΑ ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΞ Ο συνολικά εγκεκριμένος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από ,55 σε ,89, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός από ,00 σε ,89 και η δημόσια χρηματοδότηση από ,50 σε , ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΣ ΑΒΕΕ ΕΞ Ο συνολικά εγκεκριμένος και επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από ,00 σε ,00 και η δημόσια χρηματοδότηση από ,50 σε ,50. Σελ 15 από 25

16 1.3 ΚΑΛΟΪΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΜΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞ Έχει υποβληθεί εμπρόθεσμο αίτημα παράτασης με υλοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30%, το οποίο προκύπτει από την έγκριση του αιτήματος τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, που ακολουθεί. Σύμφωνα με δήλωση του επενδυτή το επενδυτικό σχέδιο αφορά νέο προϊόν πίτα για σουβλάκια στις νέες αγορές της Πορτογαλίας, της Σερβίας και του Καναδά ,00 σε ,65, ο επιχορηγούμενος από ,00 σε ,65 και η δημόσια χρηματοδότηση από ,5 σε , OSCAR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΞ ,33 σε ,59, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από ,48 σε ,32 και η δημόσια χρηματοδότηση από ,17 σε , Σελ 16 από 25

17 ΑΠΟΨΗ ΑΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΞ ,00 σε ,00, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από ,00 σε ,00 και η δημόσια χρηματοδότηση παραμένει στα , SPECISOFT ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞ ,00 σε ,00, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από ,00 σε ,00 και η δημόσια χρηματοδότηση από ,50 σε , PROJECT ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΞ ,08 σε ,12, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός Σελ 17 από 25

18 διαμορφώνεται από ,89 σε ,12 και η δημόσια χρηματοδότηση από ,96 σε , SOFT ONE TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΞ Ο συνολικός και ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός παραμένουν στα ,00 και η δημόσια δαπάνη παραμένει επίσης στα , MEDIA COMMUNICATIONS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞ ,72 σε ,60, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός παραμένει στα 188,084,72 και η δημόσια χρηματοδότηση παραμένει στα , ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧ. ΦΡΑΓΚΟΣ ΕΞ Σελ 18 από 25

19 Ο συνολικά εγκεκριμένος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από ,00 στα ,02, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από ,00 στα ,88 και η δημόσια δαπάνη από ,10 στα , ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΚΛΑΒΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΕΞ ,3 σε ,4, ο επιχορηγούμενος από ,3 σε ,4 και η δημόσια χρηματοδότηση από ,65 σε , ΣΕΡΤΟΝ ΕΠΕ ΕΞ Ο συνολικά εγκεκριμένος και επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της επένδυσης διαμορφώνεται από ,45 σε ,73, και η δημόσια χρηματοδότηση από ,50 σε , ΑΦΟΙ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ ΕΞ Σελ 19 από 25

20 Ο συνολικά εγκεκριμένος προϋπολογισμός διαμορφώνεται από ,74 σε ,44, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός από ,74 σε ,76 και η δημόσια χρηματοδότηση από ,63 σε , ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΟΤΕΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΞ ,77 σε ,78, ο επιχορηγούμενος από ,77 σε ,95 και η δημόσια χρηματοδότηση από ,25 σε , ΔΥΟ ΔΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞ Ο συνολικά εγκεκριμένος και επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της επένδυσης διαμορφώνεται από σε ,18 και η δημόσια χρηματοδότηση από ,20 σε , ΣΑΜΠΟ ΕΛΛΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΪΑΣ ΕΞ Σελ 20 από 25

21 σε ,71, ο επιχορηγούμενος από σε ,4 και η δημόσια χρηματοδότηση από ,6 σε , ATHENS TECHNOLOGY CENTER AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΞ ,02 σε ,1, ο επιχορηγούμενος από ,36 σε ,6 και η δημόσια χρηματοδότηση από ,01 σε , ΜΑΡΙΝ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΞ ,65 σε ,73, ο επιχορηγούμενος από ,65 σε ,73 και η δημόσια χρηματοδότηση από ,39 σε , ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΖΙΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΕΞ Σελ 21 από 25

22 98.971,00 σε ,97, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός παραμένει στα ,00 και η δημόσια χρηματοδότηση παραμένει στα , Ε.Γ. ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ ΑΒΕΕ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΣΚΑΦΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΕΙΔΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΞ Ο συνολικά εγκεκριμένος και επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της επένδυσης διαμορφώνεται από ,94 σε ,15 και η δημόσια χρηματοδότηση από ,52 σε , ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞ Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται από ,14 στα ,04, ο επιχορηγούμενος από ,66 στα ,56 και η δημόσια χρηματοδότηση από ,50 στα , ΚΑΛΛΙΓΚΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ΕΞ Σελ 22 από 25

23 σε ,81, ο επιχορηγούμενος από ,4 σε ,81 και η δημόσια χρηματοδότηση από ,53 σε , ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΟΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΞ Γίνεται δεκτό το αίτημα του επενδυτή για παραίτησή του από πρόγραμμα, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ. 5. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ 3.1 ΑΦΟΙ ΤΑΚΑ ΟΕ ΕΞ Απορρίπτεται το αίτημα παράτασης της επιχείρησης, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ και το έργο οδηγείται σε απένταξη. Λόγω μη αποδοχής του αιτήματος παράτασης, που οδηγεί σε απένταξη την επιχείρηση ΑΦΟΙ ΤΑΚΑ ΟΕ, η συνεργασία της με την "ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑ ΑΒΕΕ (ΕΞ-01487) "και την "ΛΑΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ (ΕΞ-01457)" παύει να υφίσταται. Ως εκ τούτου, η "ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΪΑ ΑΒΕΕ" οδηγείται σε απένταξη βάσει του κεφαλαίου 6.4 του Οδηγού του Προγράμματος και αλλάζει το ποσοστό επιχορήγησης της "ΛΑΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ" που της αναλογεί από 50% σε 45%. 3.2 REPADO ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕ ΕΞ Γίνεται δεκτό το αίτημα παράτασης, σύμφωνα με την εισήγηση του ΕΦΔ, καθώς και η διόρθωση/τροποποίηση της αλλαγής έδρας και του τόπου υλοποίησης της επένδυσης, κατόπιν σχετικού αιτήματος από τον επενδυτή. Σελ 23 από 25

24 6. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΡΟΥΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 4.1 ΚΑΙΣΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞ Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε η σύμβουλος της επιχείρησης κα Παναρέτου Αθηνά, με εξουσιοδότηση από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης. Γίνεται δεκτή η εισήγηση του ΕΦΔ. Συγκεκριμένα, γίνεται αποδεκτή η ένσταση της επιχείρησης όσον αφορά τον τρόπο υπολογισμού της ποινής για την μη διατήρηση του εξειδικευμένου προσωπικού 5% επί του ποσού δημόσιας δαπάνης που αναλογεί στις δαπάνες εξειδικευμένου προσωπικού. Επομένως η ποινή ανέρχεται σε 142,05 (6.311,57x0,45 Χ 0,05 = 142,05) Κατά τα λοιπά δεν γίνεται δεκτή η ένσταση της επιχείρησης καθώς σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος: «Σε περίπτωση παράβασης του ανωτέρω όρου, δηλαδή είτε της μη διατήρησης του νέο-προσληφθέντος εξειδικευμένου προσωπικού είτε της γενικής μείωσης προσωπικού, το ποσό της επιχορήγησης που αναλογεί στις δαπάνες εξειδικευμένου προσωπικού θα επιστέφεται προσαυξημένο (ως ποινή) κατά 5% της επιχορήγησης.» «Οι επιχειρήσεις, που θα εντάξουν στο επιχειρηματικό τους σχέδιο την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού, είναι υποχρεωμένες να διατηρήσουν τις υφιστάμενες και νέες εξειδικευμένες θέσεις απασχόλησης που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της πρότασης για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου. Σε περίπτωση ελέγχου και διαπίστωσης μη τήρησης της ανωτέρω υποχρέωσης, δηλαδή είτε της μη διατήρησης του νέο-προσληφθέντος εξειδικευμένου προσωπικού είτε της γενικής μείωσης προσωπικού, ο δικαιούχος θα επιστέφει το ποσό της επιχορήγησης που αναλογεί στις δαπάνες εξειδικευμένου προσωπικού προσαυξημένο (ως ποινή) κατά 5% της επιχορήγησης.» Ως εκ τούτου, απορρίπτεται η δαπάνη για την Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων. 7. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΣΚΕ 5.1 ΠΑΝ. ΜΠΑΓΚΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΕΞ Σελ 24 από 25

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70546/574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/46368/637 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-8-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/9624/626 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση Βιοµηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΦ-3ΚΠ. Αθήνα, 24/12/2013 Α.Π.: Οικ.:14994/2790

ΑΔΑ: ΒΛΓΦΦ-3ΚΠ. Αθήνα, 24/12/2013 Α.Π.: Οικ.:14994/2790 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Πλατεία Κάνιγγος Ταχ. Θυρίδα :

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ. 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Ι. Κουντουράκης Τηλ.: 213 150 11 86 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 12.11.2013 (Αναγραφή κωδ. ΟΠΣΑΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ 11527 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΦ-ΨΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΦ-ΨΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Α: ΒΣΖΤΒ-ΨΘ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 2529 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Τράγαλος Τηλέφωνα : 2131501185 Fax : 2107774090 Email : dtragalos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Α2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Πληροφορίες Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας : Ν. Μνιέστρης, Π. Λυγερούδης : Γλάδστωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40579 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3514 29 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 422/ 408583/ 6914/29 11 2000 ΚΥΑ Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ», ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. Αλιείας Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας :115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Σακελλαρίου Γιάννης Τηλέφωνο : 213 150 11 83 Φαξ. : 210 777 40 90

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 3.11577/5.7600/1-4-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4169-7ΨΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4169-7ΨΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β4169-7ΨΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Β Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8Ψ469ΗΕΑ-9ΑΣ. ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αρ. Πρωτ. 5173/026 Αθήνα, 15/9/2011. ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 218

ΑΔΑ: 4Α8Ψ469ΗΕΑ-9ΑΣ. ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αρ. Πρωτ. 5173/026 Αθήνα, 15/9/2011. ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 218 ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αρ. Πρωτ. 5173/026 Αθήνα, 15/9/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 218 Θέµα: Αποδοχή του Πρακτικού Νο.4 της Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων - Αιτηµάτων Θεραπείας του Προγράµµατος «Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα