ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΛΑΤΟΜΕΥΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΛΑΤΟΜΕΥΣΗΣ"

Transcript

1 49 ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΛΑΤΟΜΕΥΣΗΣ Εισαγωγή σχετικά µε τις εργασίες συντήρησης Ως «συντήρηση» νοούνται οι εργασίες που πραγµατοποιούνται πάνω σε ένα αντικείµενο µε στόχο τη διατήρησή του σε λειτουργική και ασφαλή κατάσταση και την προστασία του από αστοχίες ή φθορές. Αυτό το «αντικείµενο» µπορεί να είναι ένας χώρος εργασίας, στοιχεία εξοπλισµού εργασίας ή ένα µέσο µεταφοράς (π.χ. ένα πλοίο). Η προληπτική ή προορατική συντήρηση στόχο έχει να διατηρήσει τη λειτουργική ικανότητα ορισµένου αντικειµένου. Η δραστηριότητα αυτού του είδους αποτελεί συνήθως προϊόν σχεδιασµού και προγραµµατισµού. Η διορθωτική ή επεµβατική συντήρηση είναι οι επισκευές που πραγµατοποιούνται σε ορισµένο αντικείµενο µε στόχο την επανάκτηση της λειτουργικής του ικανότητας. Πρόκειται για µη προγραµµατισµένες, µη σχεδιασµένες εργασίες, οι οποίες συνήθως συνδέονται µε µείζονες κινδύνους και υψηλότερα επίπεδα επικινδυνότητας. Οι εργασίες συντήρησης δεν αποτελούν πεδίο αποκλειστικής αρµοδιότητας των τεχνικών και των µηχανικών. Είναι ευθύνη όλων σχεδόν των εργαζοµένων κάθε τοµέα και εκτελούνται σχεδόν σε κάθε εργασιακό περιβάλλον. Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζοµένων ενδέχεται να επηρεαστούν κατά τη διεξαγωγή των διαδικασιών συντήρησης, επηρεάζονται όµως και από την έλλειψη συντήρησης ή από την ανεπαρκή συντήρηση. Ο σχεδιασµός του εξοπλισµού και του χώρου εργασίας επηρεάζει επίσης σηµαντικά την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων που πραγµατοποιούν εργασίες συντήρησης. Εργασίες συντήρησης στον τοµέα της λατόµευσης Η λατόµευση 1 είναι ένας από τους πιο επικίνδυνους κλάδους εργασίας: οι εργαζόµενοι σε λατοµεία έχουν διπλάσιες πιθανότητες να σκοτωθούν σε εργατικό ατύχηµα σε σύγκριση µε τους οικοδόµους και 13 φορές περισσότερες πιθανότητες να υποστούν θανατηφόρο ατύχηµα κατά την εργασία σε σύγκριση µε τους εργαζοµένους σε κλάδους της µεταποίησης 2. Η χρήση µεγάλων οχηµάτων και µηχανών χωµατουργικών εργασιών, η διακίνηση εκρηκτικών και βαρέων φορτίων, η πανταχού παρούσα σκόνη στην ατµόσφαιρα και γενικά η εργασία σε επικίνδυνα σηµεία αποτελούν πτυχές της λατόµευσης που αυξάνουν τον κίνδυνο ατυχηµάτων και επαγγελµατικών ασθενειών. Σηµαντικό ποσοστό των θανάτων στον τοµέα της λατόµευσης σχετίζεται µε τις εργασίες συντήρησης, µε τη χρήση οχηµάτων και σταθερών µηχανηµάτων και µε τις πτώσεις από ύψος 3. Πολλά ατυχήµατα συµβαίνουν κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης και αφορούν όχι µόνο το προσωπικό συντήρησης αλλά και άλλους εργαζοµένους στο εργοτάξιο. Ένας εργαζόµενος σε µονάδα σπαστηροτριβείου τραυµατίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια εργασιών διορθωτικής συντήρησης σε µεταφορικό ιµάντα εν κινήσει. Το δεξί του χέρι παγιδεύτηκε στον κινούµενο ιµάντα και ο δεξιός του βραχίονας τραβήχτηκε ανάµεσα στον ιµάντα επιστροφής και στον πίσω κύλινδρο. Επειδή ο εργαζόµενος φορούσε γάντια κατάφερε να απελευθερώσει το χέρι του. Υπέστη όµως πολλαπλά κατάγµατα, τραύµατα και εκδορές στον δεξιό του βραχίονα 4. 1

2 Για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας όλων των εργαζοµένων στα εργοτάξια λατοµείων είναι απαραίτητη η κατάλληλη επιθεώρηση και συντήρησή τους. Οι δραστηριότητες συντήρησης στα λατοµεία µπορούν να ποικίλλουν από τη συντήρηση µηχανών, εξοπλισµού και οχηµάτων έως τη διατήρηση των δρόµων του εργοταξίου σε καλή κατάσταση και τη φροντίδα για θέµατα όπως η προστασία των πρανών και η ασφάλεια των εκσκαφών. Οι εργάτες συντήρησης λατοµείων εκτίθενται σε πολυάριθµους κινδύνους, όπως είναι η συχνή ανύψωση φορτίων, ιδίως δε βαρέων φορτίων, ο θόρυβος, οι κραδασµοί και οι επικίνδυνες ουσίες όπως το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, τα υδραυλικά υγρά, οι αντιψυκτικές ουσίες και οι αναθυµιάσεις από εργασίες συγκόλλησης. Εργάζονται σε άβολες στάσεις και συχνά πρέπει να χρησιµοποιούν σωλήνες και δοχεία υπό υψηλή πίεση ή να δουλεύουν σε µηχανές που βρίσκονται ακόµη σε λειτουργία. Η φύση της εργασίας τους είναι τέτοια ώστε συχνά αναγκάζονται να δουλεύουν σε ώρες κοινής ησυχίας ή τα σαββατοκύριακα, όταν σταµατούν οι κανονικές εργασίες. Πολλές φορές εργάζονται κάτω από µεγάλη πίεση χρόνου, µε αποτέλεσµα να αυξάνεται ο κίνδυνος ατυχηµάτων. Επιπλέον, η συντήρηση ανατίθεται ενίοτε σε υπεργολάβους µε συνέπεια οι εργαζόµενοι µε σύµβαση να µη είναι εξοικειωµένοι µε το λατοµείο και µε τα συστήµατα εργασίας του εργοταξίου. Σε όλους τους βιοµηχανικούς κλάδους, η συντήρηση αποτελεί τοµέα που µαστίζεται από σηµαντικό αριθµό ατυχηµάτων. Περίπου το 32% όλων των εργατικών ατυχηµάτων στη Γερµανία την περίοδο συνέβη κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης 5. Στη Γαλλία περίπου το 44% όλων των θανατηφόρων ατυχηµάτων του 2002 είχε σχέση µε εργασίες συντήρησης 6. Το δηµοσίου δικαίου γερµανικό ίδρυµα ασφάλισης ατυχηµάτων για τον κλάδο της λατόµευσης ανέφερε ότι από το 1999 έως το 2003 το 48% όλων των ατυχηµάτων του κλάδου σχετίζονταν µε εργασίες συντήρησης και επισκευής 7. Ένας εργαζόµενος σε λατοµείο τραυµατίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια συντήρησης ενός κόπτη για πέτρες. Γράσαρε τη µηχανή ενώ αυτή δούλευε και τα ρούχα του παγιδεύτηκαν στον άξονα και τυλίχτηκαν γύρω του µε µεγάλη δύναµη. 8. Πολλοί θάνατοι και σοβαροί τραυµατισµοί στα λατοµεία συµβαίνουν κατά τον καθαρισµό και τη ρύθµιση µηχανηµάτων ενώ αυτά βρίσκονται σε λειτουργία ή λόγω της ξαφνικής ενεργοποίησης του εξοπλισµού την ώρα που γίνεται συντήρησή του. Σύµφωνα µε το γερµανικό ίδρυµα ασφάλισης ατυχηµάτων 9, το 36 % των θανάσιµων ατυχηµάτων των εργαζοµένων στη συντήρηση προκαλούνται κατ αυτόν τον τρόπο, επιτείνονται δε από παράγοντες όπως τα σφάλµατα στον χειρισµό µηχανηµάτων, τα ανεπαρκή µέτρα ασφαλείας και η ελλιπής επικοινωνία. Σύντοµη παρουσίαση των κινδύνων στον τοµέα Οι πιο συνηθισµένοι κίνδυνοι για τους εργαζοµένους στα λατοµεία είναι: Η εργασία στα µέτωπα εκσκαφής και οι εργασίες εκκαθάρισης: Οι κίνδυνοι γύρω από τα µέτωπα εκσκαφής συνδέονται µε την αστάθεια του µετώπου, την πτώση ασύνδετου υλικού από το µέτωπο και την κίνηση οχηµάτων στα πρανή του µετώπου λόγω απουσίας προστατευτικών στοιχείων, λάθους του οδηγού ή τεχνικών προβληµάτων των οχηµάτων. Μεταξύ των κινδύνων που ενέχουν οι εργασίες µε οχήµατα περιλαµβάνονται η ανατροπή οχηµάτων, η σύγκρουση µε άλλα οχήµατα, η κίνηση οχηµάτων σε οπισθοπορεία µε αποτέλεσµα να συνθλίβουν ή να παρασύρουν εργάτες ή η πτώση κατά την είσοδο ή έξοδο από τους υπερυψωµένους θαλάµους οχηµάτων που χρησιµοποιούνται σε εργασίες λατόµευσης. Ατυχήµατα µπορούν επίσης να συµβούν λόγω τεχνικής αστοχίας όπως λόγω προβληµάτων στο σύστηµα πέδησης ή στο σύστηµα διεύθυνσης ή λόγω εσφαλµένης κρίσης του οδηγού. Σύµφωνα µε την ιρλανδική Υπηρεσία για την Υγεία και την Ασφάλεια (HSA), σχεδόν τα µισά θανατηφόρα ατυχήµατα στα λατοµεία συνδέονται µε τη χρήση οχηµάτων 10. Τα περισσότερα ατυχήµατα µε µηχανήµατα συµβαίνουν όταν εργάτες παγιδεύονται ή µπλέκονται στα µηχανήµατα ή πέφτουν από αυτά κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης. Σύµφωνα µε το γερµανικό ίδρυµα ασφάλισης ατυχηµάτων για τον κλάδο της λατόµευσης, το 5% όλων των βεβαιωµένων εργατικών ατυχηµάτων το 2008 σχετιζόταν µε τη χρήση κινούµενων µεταφορικών 2

3 ιµάντων. Την ίδια χρονιά το 8,6% των βεβαιωµένων ατυχηµάτων στον τοµέα σχετιζόταν µε τη χρήση θρυµµατιστών λίθων 11. Γλιστρήµατα, παραπατήµατα και πτώσεις συµβαίνουν σε όλους σχεδόν τους χώρους εργασίας και τα λατοµεία δεν αποτελούν εξαίρεση. Οι εργαζόµενοι σε λατοµεία διατρέχουν επίσης κίνδυνο να χτυπηθούν από πτώσεις αντικειµένων, όπως είναι οι βράχοι. Οι εργαζόµενοι σε λατοµεία γίνονται δέκτες κραδασµών στα χέρια και στους βραχίονές τους αλλά και σε ολόκληρο το σώµα τους. Οι κραδασµοί στα χέρια και στους βραχίονες προέχονται από εργαλεία όπως αερόσφυρες, τροχιστικές µηχανές και αλυσοπρίονα. Οι κραδασµοί σε ολόκληρο το σώµα προκαλούνται από τα οχήµατα που χρησιµοποιούνται στα λατοµεία και από ορισµένα σταθερά µηχανήµατα. Στους κινδύνους που συνδέονται µε τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων περιλαµβάνονται η µετακίνηση λατοµικού εξοπλισµού µεγάλου βάρους, το φτυάρισµα χώµατος και λάσπης µε τα χέρια και η ανύψωση και µεταφορά λίθων µεγάλου βάρους. Σκόνη υπάρχει σε όλα τα λατοµεία λόγω των εργασιών που πραγµατοποιούνται στους χώρους τους, όπως είναι η εξόρυξη, η κοπή, η διάτρηση ή η θραύση λίθων. Σκόνη που περιέχει κρυσταλλικό πυρίτιο µπορεί να προκαλέσει πυριτίαση 12. Η λατόµευση είναι κλάδος που διακρίνεται για τις υψηλές στάθµες θορύβου. Πηγές θορύβου είναι οι σπαστήρες λίθων, οι µεταφορικοί ιµάντες, οι εκρήξεις και ο θόρυβος της µηχανής βαρέων οχηµάτων. Οι συνεχείς ή οι ξαφνικοί δυνατοί θόρυβοι µπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήµατα ακοής. Οι εργαζόµενοι στα λατοµεία είναι εκτεθειµένοι σε αντίξοες καιρικές συνθήκες όπως οι ακραίες θερµοκρασίες, η υγρασία, η βροχή, το χιόνι και η υπεριώδης ακτινοβολία. Σε περίπτωση που στο εργοτάξιο χρησιµοποιούνται εκρηκτικά µπορεί να ισχύουν ειδικές απαιτήσεις για τη φύλαξη και τη χρήση τους. Για παράδειγµα, µπορεί να επιβάλλεται η επιθεώρηση των αποθηκών εκρηκτικών υλών ώστε να επιβεβαιώνεται ότι δεν έχουν υποστεί φθορές και ότι είναι καθαρές. Ειδικοί κίνδυνοι που σχετίζονται µε τις εργασίες συντήρησης σε λατοµεία Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τη συντήρηση εργοταξίων λατοµείων Κατά τη συντήρηση µετώπων εκσκαφής και δρόµων οι εργαζόµενοι σε λατοµεία εκτίθενται σε κινδύνους όπως: η πτώση δέντρων και η ολίσθηση άλλων υλικών από τους σωρούς υπολειµµάτων στους ανθρώπους και στα µηχανήµατα ο θόρυβος των µηχανηµάτων και του εξοπλισµού η σκόνη από δραστηριότητες όπως η διάτρηση, η ανατίναξη και η σύνθλιψη και από τη λειτουργία οχηµάτων η πτώση αντικειµένων όπως είναι οι βράχοι τα γλιστρήµατα, τα παραπατήµατα και οι πτώσεις από ύψος η σύγκρουση οχηµάτων συντήρησης 3

4 η πτώση οχηµάτων συντήρησης από ασταθή ή µη ασφαλή πρανή οι ανωµαλίες του εδάφους που προκαλούν απρόβλεπτες κινήσεις των οχηµάτων η οπισθοπορεία οχηµάτων. Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τη συντήρηση µηχανών εξόρυξης µεταλλευµάτων Η συντήρηση και η επισκευή γεωτρύπανων, βαρέων οχηµάτων χωµατουργικών εργασιών, τροχοφόρων φορτωτών και ερπυστριοφόρων, µεταφορικών ιµάντων, σπαστήρων λίθων και µονάδων λίκµησης κρύβουν πολλούς κινδύνους για τους εργαζοµένους που αναλαµβάνουν τέτοιες εργασίες. Οι εργαζόµενοι που απασχολούνται µε τη συντήρηση και την επισκευή γεωτρύπανων διατρέχουν κίνδυνο: να γλιστρήσουν, να παραπατήσουν και να πέσουν από το γεωτρύπανο όταν ανεβαίνουν στο µηχάνηµα να τραυµατιστούν από το διατρητικό στέλεχος (βλ. εικόνα 3: τραυµατισµός από διάτρηση από τρυπάνι) ή να µπλεχτούν στον µηχανισµό του να αντιµετωπίσουν προβλήµατα που οφείλονται στον θόρυβο και στη σκόνη που σηκώνει το τρυπάνι. Κατά τη συντήρηση και την επισκευή εκσκαφέων, τροχοφόρων φορτωτών και ερπυστριοφόρων οι εργαζόµενοι εκτίθενται στους παρακάτω κινδύνους: να πέσουν από το όχηµα να παγιδευτούν ή να συνθλιβούν εξαιτίας µη ασφαλών ανυψωτικών συσκευών και πρακτικών να παρασυρθούν από τυχαία κύλιση και µετακίνηση οχηµάτων. 4

5 Στους κινδύνους που σχετίζονται µε τη συντήρηση και την επισκευή σπαστήρων και άλλων µονάδων επεξεργασίας περιλαµβάνονται: Κινούµενα µέρη µηχανηµάτων, όπως οι ρότορες του σπαστήρα µε µαχαίρια ή οι σφόνδυλοι του σπαστήρα εργασία σε άβολες στάσεις κίνδυνοι ηλεκτροπληξίας λόγω ακατάλληλης µόνωσης των ηλεκτρικών εξαρτηµάτων σκόνη και θόρυβος Οι µεταφορικοί ιµάντες ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τους εργαζόµενους που απασχολούνται σε εργασίες συντήρησης. Επειδή µε την απενεργοποίηση των µηχανών χάνεται πολύς χρόνος παραγωγής, συχνά οι εργασίες συντήρησης πρέπει να εκτελούνται όσο ακόµη οι ιµάντες βρίσκονται σε λειτουργία. Στους κινδύνους που σχετίζονται µε τη συντήρηση και την επισκευή µεταφορικών ιµάντων περιλαµβάνονται: 5

6 τραυµατισµοί από µεταφορικούς ιµάντες σε λειτουργία ή από την ξαφνική ενεργοποίηση του ιµάντα πτώσεις από υπερυψωµένους ιµάντες σκόνη και θόρυβος Οι εργασίες συντήρησης και επισκευής του εξοπλισµού κοσκινίσµατος συνδέονται µε υψηλά επίπεδα έκθεσης σε θορύβους και στη σκόνη. Ο εξοπλισµός και τα µηχανήµατα των λατοµείων είναι εξαιρετικά επικίνδυνα και πρέπει να διατηρούνται πάντα σε καλή κατάσταση λειτουργίας. Η συντήρηση και ο τεχνικός έλεγχος µηχανηµάτων όπως είναι οι µεταφορικοί ιµάντες ή οι σπαστήρες πρέπει να πραγµατοποιούνται από εργαζοµένους ειδικά επιφορτισµένους µε τέτοιες εργασίες, οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν ασφαλή µέσα πρόσβασης στις περιοχές όπου διεξάγονται οι εργασίες συντήρησης. Μια διαρθρωµένη προσέγγιση των εργασιών συντήρησης Το παρόν ηλεκτρονικό δελτίο εστιάζει στην πρόληψη των τραυµατισµών των εργαζοµένων που πραγµατοποιούν εργασίες συντήρησης. Πρέπει όµως να έχει κανείς κατά νου ότι η συντήρηση είναι απαραίτητη για την προστασία όλων των εργαζοµένων από ατυχήµατα και προβλήµατα υγείας και ότι η πληµµελής συντήρηση µπορεί να προκαλέσει σοβαρά και θανατηφόρα ατυχήµατα. Παραδείγµατα θετικής συµβολής των εργασιών συντήρησης στην ασφάλεια των συνθηκών εργασίας στα λατοµεία: Συντήρηση δρόµων Όπου είναι εφικτό, οι οδοί µεταφοράς υλικών που χρησιµοποιούνται για µεγάλα χρονικά διαστήµατα πρέπει να είναι στρωµένοι µε άσφαλτο ή σκυρόδεµα, ενώ όλες οι επιφάνειες των οδών πρέπει να συντηρούνται τακτικά ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής χρήση των οχηµάτων. Οι δρόµοι δεν πρέπει να έχουν λακκούβες ούτε να είναι σε κακή κατάσταση, ενώ πρέπει να καθαρίζονται από τη σκόνη µε τακτική κατάβρεξη. Συντήρηση των προστατευτικών στοιχείων των πρανών και των αναχωµάτων ασφαλείας Πολλά ατυχήµατα στα λατοµεία οφείλονται στην ανεπαρκή ή ανύπαρκτη προστασία των πρανών, καθώς και στην έλλειψη αναχωµάτων ασφαλείας ή δοκών παρεµπόδισης της πρόσβασης. Τα αναχώµατα ασφαλείας ή οι δοκοί παρεµπόδισης της πρόσβασης στα πρανή των δρόµων αποτελούν απαραίτητο µέτρο ασφαλείας στα λατοµεία και µπορούν να µειώσουν αποτελεσµατικά τον αριθµό των ατυχηµάτων µε λατοµικά οχήµατα. Τα αναχώµατα ασφαλείας υποχωρούν λόγω της διάβρωσης και της κυκλοφορίας, γι αυτό πρέπει να επιθεωρούνται και να συντηρούνται σε τακτική βάση. Συντήρηση οχηµάτων συντήρηση των συστηµάτων πέδησης Πολλά από τα µεταφορικά ατυχήµατα στα λατοµεία συµβαίνουν λόγω βλαβών στα συστήµατα πέδησης. Η χρήση των οχηµάτων των λατοµείων γίνεται σε ακραία περιβάλλοντα εργασίας και υπό 6

7 δύσκολες συνθήκες, το γεγονός δε αυτό θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κατά τον καθορισµό της συχνότητας των προγραµµάτων συντήρησης των συστηµάτω πέδησης. Οι οδηγοί πρέπει να ελέγχουν καθηµερινά τα φρένα, ενώ πρέπει να πραγµατοποιείται τακτική συντήρηση ολόκληρου του συστήµατος πέδησης σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Έλεγχος της σκόνης συντήρηση του εξοπλισµού απορρόφησης σκόνης και των συστηµάτων φιλτραρίσµατος του αέρα Η σκόνη, η οποία ενδέχεται να εγκυµονεί κινδύνους για την υγεία των εργαζοµένων στα λατοµεία, παράγεται από εργασίες διάτρησης, πριονίσµατος, ανατίναξης και εκσκαφής, καθώς και από τις µεταφορές. Θα πρέπει να εφαρµόζονται µέτρα ελέγχου ώστε να αποτρέπεται η συγκέντρωση σκόνης σε επίπεδα που θα µπορούσαν να αποδειχθούν επιβλαβή. Τα πριόνια και οι διατρητικές µηχανές πρέπει να έχουν επαρκή εξοπλισµό απορρόφησης της σκόνης και συστήµατα φιλτραρίσµατος του αέρα. Η τακτική συντήρηση των συστηµάτων αυτών είναι απαραίτητη για την αποτελεσµατική λειτουργία τους. Η ευρωπαϊκή οδηγία 92/104/ΕΚ, η οποία ορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές για τη βελτίωση της προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων στις υπαίθριες ή υπόγειες εξορυκτικές βιοµηχανίες, θεσπίζει επίσης ελάχιστα πρότυπα για τα λατοµεία. Σύµφωνα µε την οδηγία, τα λατοµεία πρέπει να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται, να εξοπλίζονται, να τίθενται σε χρήση, να λειτουργούν και να συντηρούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι εργαζόµενοι σε αυτά να είναι ασφαλείς. Οι κίνδυνοι των εργασιών συντήρησης µπορούν να ελαχιστοποιηθούν ή ακόµη και να εξαλειφθούν µέσα από τον ορθό σχεδιασµό και τη διασφάλιση των µέσων συντήρησης της µονάδας και των µηχανηµάτων, τη διαθεσιµότητα των κατάλληλων εργαλείων για την κάθε εργασία και τη µέριµνα ώστε οι εργαζόµενοι να έχουν στη διάθεσή τους τις πληροφορίες ασφαλείας του προµηθευτή ή του κατασκευαστή του εξοπλισµού που χρησιµοποιούν για τη διεκπεραίωση των εργασιών τους 13. Η συντήρηση της µονάδας είναι θεµελιώδους σηµασίας για την ασφαλή λειτουργία του λατοµείου. Είναι απαραίτητο να γίνεται επιθεώρηση και συντήρηση ολόκληρου του λατοµείου, της µονάδας του και του ηλεκτρικού του εξοπλισµού σε τακτική βάση από ειδικευµένα άτοµα, ενώ πρέπει να δίνονται οδηγίες σχετικά τα εξαρτήµατα που χρήζουν συντήρησης και τη συχνότητα της συντήρησης. Ο εξοπλισµός ασφαλείας θα πρέπει να είναι επαρκής, να λειτουργεί απρόσκοπτα και να είναι έτοιµος για χρήση ανά πάσα στιγµή. Η καλή διαχείριση των εργασιών συντήρησης συµβάλλει στην ασφάλεια των εργασιών συντήρησης. Μια ολοκληρωµένη προσέγγιση των εργασιών συντήρησης διέπεται από πέντε βασικούς κανόνες: 1. Αφετηρία της καλής συντήρησης είναι ο προγραµµατισµός. Το σχέδιο συντήρησης του λατοµείου θα πρέπει να καλύπτει: δρόµους οχήµατα προστατευτικά εξαρτήµατα µηχανηµάτων συσκευές ασφαλείας ηλεκτρικό εξοπλισµό συστήµατα υπό πίεση δρόµους και προστατευτικά στοιχεία πρανών ορύγµατα, χώρους απόθεσης και τάφρους κτίρια φράγµατα γύρω από το λατοµείο όλα τα στοιχεία εξοπλισµού που χρησιµοποιούνται για την πραγµατοποίηση ανατινάξεων Πρέπει να διενεργηθεί εκτίµηση κινδύνου, της οποίας τα αποτελέσµατα θα συµπεριληφθούν στο σχέδιο. Έχουν εκδοθεί διάφορες οδηγίες σχετικά µε τη διενέργεια εκτιµήσεων κινδύνου για λατοµεία: σειρά οδηγιών έχει εκδοθεί από το µόνιµο όργανο για την ασφάλεια και την υγιεινή στα ανθρακωρυχεία και στις άλλες εξορυκτικές βιοµηχανίες 14, όπως και από το δηµοσίου δικαίου γερµανικό ίδρυµα ασφάλισης ατυχηµάτων για τον κλάδο της λατόµευσης (Steinbruchs Berufsgenossenschaft) 15. 7

8 Για να είναι ασφαλείς, οι εργαζόµενοι πρέπει να έχουν κατανοήσει το περιβάλλον της µονάδας, τις οδηγίες ασφαλείας και τους κινδύνους µε τους οποίους συνδέονται οι εργασίες τους. Το σχέδιο συντήρησης πρέπει να διασφαλίζει ότι για τις ανάγκες κάθε εργασίας υπάρχουν αρκετά καταρτισµένα άτοµα και ότι έχουν στη διάθεσή τους τον χρόνο που απαιτείται για να τη διεκπεραιώσουν µε ασφάλεια. 2. Οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται µε ασφάλεια. Τα λατοµεία είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι χώροι, συνεπώς η εφαρµογή ασφαλών διαδικασιών εργασίας είναι ζωτικής σηµασίας. Τέτοιες διαδικασίες είναι: η ασφάλιση του χώρου εργασίας η εφαρµογή ασφαλών συστηµάτων εργασίας ήδη από το στάδιο του σχεδιασµού η εκτέλεση εργασιών συντήρησης µόνο εφόσον έχει σταµατήσει η λειτουργία της µηχανής και, όπου αυτό δεν είναι εφικτό, η λήψη µέτρων προστασίας η τοποθέτηση πινακίδων ασφαλείας στις περιπτώσεις κινδύνων που δεν µπορούν να αποφευχθούν ή να περιοριστούν µε άλλο τρόπο η διασφάλιση ασφαλούς πρόσβασης και εξόδου από όλους τους χώρους εργασίας. Ο καθαρισµός ή η συντήρηση µηχανηµάτων σε κατάσταση λειτουργίας αλλά και η ξαφνική ενεργοποίηση εξοπλισµού έχουν προκαλέσει πολλούς σοβαρούς τραυµατισµούς και θανάτους στα λατοµεία 16. Πολλά από τα ατυχήµατα αυτά θα µπορούσαν να είχαν αποφευχθεί εάν είχε διακοπεί η λειτουργία των µηχανών ή εάν οι µηχανές είχαν ασφαλιστεί ώστε να µην τεθούν ξαφνικά σε λειτουργία. Η ιρλανδική Υπηρεσία για την Υγεία και την Ασφάλεια έχει καταρτίσει κατάλογο ελέγχου σχετικά µε τις διαδικασίες ασφαλούς απενεργοποίησης Οι εργαζόµενοι πρέπει να έχουν και να χρησιµοποιούν κατάλληλα εργαλεία και εξοπλισµό, µεταξύ άλλων ατοµικό προστατευτικό εξοπλισµό. Τα βαριά φορτία, ο κίνδυνος κατολισθήσεων, ο θόρυβος και η σκόνη στην ατµόσφαιρα επιτάσσουν τη χρήση από τους εργαζοµένους στα λατοµεία ατοµικού προστατευτικού εξοπλισµού όπως είναι τα εξαρτήµατα προστασίας για το κεφάλι, τα πόδια και τα χέρια, οι αναπνευστικές συσκευές και τα εξαρτήµατα προστασίας της ακοής. Οι συντηρητές ενδέχεται να εκτελούν εργασίες σε χώρους που δεν αποτελούν καθορισµένους σταθµούς εργασίας, οπότε χρειάζονται ειδικό εξοπλισµό και κατάλληλα εργαλεία. Πρέπει να φορούν κράνη ασφαλείας σε σηµεία όπου υπάρχουν κίνδυνοι για το κεφάλι τους ή όταν δουλεύουν µε διατρητικές, εξορυκτικές ή επικίνδυνες µονάδες ή εξοπλισµό. Όλοι οι εργαζόµενοι στο εργοτάξιο πρέπει να φορούν υποδήµατα ασφαλείας µε προστατευτικά στοιχεία από ατσάλι, καθώς και γάντια όταν πρόκειται να µετακινήσουν βαριά φορτία όπως ογκόλιθους. Κατά τη διάρκεια εργασιών τροχίσµατος, διάτρησης, συγκόλλησης ή εργασιών κοντά σε σπαστήρες οι εργαζόµενοι διατρέχουν κίνδυνο τραυµατισµού στα µάτια, οπότε πρέπει να φορούν κατάλληλα προστατευτικά οράσεως. Όταν χρησιµοποιούν ή όταν εργάζονται κοντά σε οχήµατα, λατοµικά µηχανήµατα ή άλλο εξοπλισµό λατοµείου, είναι αναγκαίο να φορούν προστατευτικά εξαρτήµατα για τα αυτιά τους. Επίσης είναι απαραίτητο να χρησιµοποιούν µέσα προστασίας της αναπνοής (π.χ. µάσκες για τη σκόνη, µάσκες για τις αναθυµιάσεις) όταν εργάζονται σε σηµεία όπου εκτίθενται στη σκόνη ή σε επικίνδυνες αεροµεταφερόµενες αναθυµιάσεις ή σωµατίδια, όπως αυτά των αναθυµιάσεων εξάτµισης. Κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης σε λατοµεία µπορεί επίσης να είναι απαραίτητη η χρήση προστατευτικών ιµάντων ασφαλείας για εργασίες σε ύψος Εργασία σύµφωνα µε το πρόγραµµα. Οι εργαζόµενοι στον τοµέα της συντήρησης πρέπει να είναι κατάλληλα ενηµερωµένοι σχετικά µε την εργασία που καλούνται να εκτελέσουν, τα αποτελέσµατα της εκτίµησης κινδύνου για τη συγκεκριµένη εργασία, την υπηρεσιακή ιεραρχία και τις ακολουθητέες διαδικασίες κατά την εκτέλεση της εργασίας, περιλαµβανοµένης της διαδικασίας αναφοράς των προβληµάτων. Η υποχρέωση ενηµέρωσης των εργαζοµένων είναι ιδιαίτερα σηµαντική στις περιπτώσεις όπου η συντήρηση των λατοµείων γίνεται από υπεργολάβους. Το πρόγραµµα πρέπει να τηρείται και κανένας εργαζόµενος δεν πρέπει να παίρνει πρωτοβουλίες ή να παρακάµπτει διαδικασίες. 8

9 Ορθή πρακτική για ασφαλείς εργασίες συντήρησης: Καθιερώστε ασφαλείς διαδικασίες εργασίας λαµβάνοντας υπόψη τις συστάσεις του κατασκευαστή προκειµένου να διασφαλίσετε ότι οι εργαζόµενοι δεν εκτίθενται σε κινδύνους κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ή επισκευής. Φροντίστε για την εκπαίδευση όλων των εργαζοµένων στις καθιερωµένες ασφαλείς διαδικασίες εργασίας και βεβαιωθείτε ότι τις εφαρµόζουν. Πριν από την έναρξη των εργασιών καθαρίστε την περιοχή από αντικείµενα στα οποία οι εργαζόµενοι µπορεί να σκοντάψουν ή από τα οποία µπορεί να πέσουν. Εξασφαλίστε ασφαλή πρόσβαση σε όλα τα σηµεία του χώρου εργασίας. Κλειδώστε και επισηµάνετε τον ηλεκτρικό εξοπλισµό και ασφαλίστε τον κινητό εξοπλισµό προτού ξεκινήσουν οι εργασίες επισκευής. Χρησιµοποιήστε κατάλληλα µέσα προστασίας από πτώσεις στις περιπτώσεις όπου υπάρχει κίνδυνος πτώσης. ιατηρήστε την αυτοσυγκέντρωσή σας για τη δική σας ασφάλεια και για την ασφάλεια των συναδέλφων σας Τελικός έλεγχος. Μετά το πέρας της εργασίας συντήρησης οι εργάτες πρέπει να βεβαιωθούν ότι το αντικείµενο βρίσκεται σε ασφαλή και λειτουργική κατάσταση 20. Η λειτουργικότητα της µονάδας, των µηχανών ή του εξοπλισµού πρέπει να ελεγχθεί και όλα τα προστατευτικά εξαρτήµατα και οι µηχανισµοί να τοποθετηθούν στη θέση τους. Η εργασία συντήρησης ολοκληρώνεται όταν αποχωρήσουν όλοι οι εργαζόµενοι και η µονάδα, ο εξοπλισµός ή η µηχανή απασφαλιστεί. Η ευρωπαϊκή νοµοθεσία για την ασφάλεια των εργασιών συντήρησης στον τοµέα της λατόµευσης Οι ευρωπαϊκές οδηγίες θεσπίζουν ελάχιστες προδιαγραφές για την προστασία των εργαζοµένων. Η πιο σηµαντική είναι η οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία («οδηγία πλαίσιο»), η οποία θεσπίζει τη γενική αρχή πρόληψης και προστασίας των εργαζοµένων από επαγγελµατικά ατυχήµατα και ασθένειες. Η συγκεκριµένη οδηγία καθιερώνει τις γενικές αρχές πρόληψης και αποτυπώνει τις υποχρεώσεις του εργοδότη όσον αφορά την εκτίµηση των κινδύνων και την εξάλειψη των κινδύνων και των συντελεστών πρόκλησης ατυχηµάτων. Περιέχει επίσης διατάξεις σχετικά µε την ενηµέρωση, τη διαβούλευση, την ισόρροπη συµµετοχή και την κατάρτιση των εργαζοµένων και των εκπροσώπων τους. Η οδηγία πλαίσιο συµπληρώνεται από επιµέρους οδηγίες, δύο εκ των οποίων καλύπτουν ειδικά την εξορυκτική βιοµηχανία, θεσπίζοντας ελάχιστες προδιαγραφές για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων που απασχολούνται τόσο στις υπαίθριες όσο και στις υπόγειες εξορυκτικές βιοµηχανίες. Οι εν λόγω οδηγίες είναι οι εξής: Οδηγία 92/91/ΕΟΚ περί των ελαχίστων προδιαγραφών για τη βελτίωση της προστασίας, της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων στις εξορυκτικές δια γεωτρήσεων βιοµηχανίες. Οδηγία 92/104/ΕΟΚ περί των ελαχίστων προδιαγραφών για τη βελτίωση της προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων στις υπαίθριες ή υπόγειες εξορυκτικές βιοµηχανίες. Το τµήµα Α της οδηγίας 92/104/ΕΟΚ αφορά τις ελάχιστες κοινές προδιαγραφές για τις υπαίθριες ή υπόγειες εξορυκτικές βιοµηχανίες καθώς και για τις βοηθητικές εγκαταστάσεις επιφάνειας. Ειδικό άρθρο ρυθµίζει τη γενική συντήρηση και τη συντήρηση του εξοπλισµού ασφαλείας. Άλλες «θυγατρικές» οδηγίες που άπτονται της ασφάλειας των εργασιών συντήρησης στον τοµέα της λατοµίας είναι: Η οδηγία 89/655/ΕΟΚ σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζοµένους κατά την εργασία τους θεσπίζει το 9

10 γενικό πλαίσιο µιας σειράς προληπτικών µέτρων που πρέπει να εφαρµόζονται στον χώρο εργασίας. Ορίζει τις υποχρεώσεις του εργοδότη όσον αφορά την επιλογή και τη χρήση του εξοπλισµού εργασίας, το είδος των συσκευών και των συστηµάτων ασφαλείας που πρέπει να διαθέτουν τα µηχανήµατα, τις ευθύνες των εργοδοτών όσον αφορά τη συντήρηση του εξοπλισµού και τη διασφάλιση της συµµόρφωσης, καθώς και την εκπαίδευση και τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους χειριστές. Υποχρεώνει επίσης τους εργοδότες να ελαχιστοποιούν τους κινδύνους µέσα από αναλύσεις και εκτιµήσεις κινδύνου 21. Η οδηγία 89/656/ΕΟΚ αφορά τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζοµένους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την εργασία. Η οδηγία 90/269/ΕΟΚ ρυθµίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων. Η διακίνηση ογκόλιθων και άλλων φορτίων µεγάλου βάρους µε τα χέρια εξακολουθεί να αποτελεί κοινή πρακτική στα λατοµεία. Η οδηγία 92/58/ΕΟΚ σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήµανση ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία προβλέπει ότι οι εργοδότες πρέπει να χρησιµοποιούν ειδική σήµανση ασφαλείας όπου υπάρχει κίνδυνος που δεν µπορεί να αποφευχθεί ή να ελεγχθεί µε άλλο τρόπο. Η οδηγία 2004/37/ΕΚ θεσπίζει ελάχιστα πρότυπα για την προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους ή µεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία. Η οδηγία 2002/44/ΕΚ ρυθµίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφαλείας όσον αφορά την έκθεση των εργαζοµένων σε κινδύνους προερχόµενους από κραδασµούς. Η οδηγία 2003/10/ΕΚ ασχολείται µε τις ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας για την έκθεση των εργαζοµένων σε κινδύνους προερχόµενους από θορύβους. Οι εργαζόµενοι που ασχολούνται µε τη συντήρηση µηχανηµάτων και εξοπλισµού σε λατοµεία ενδέχεται να εκτίθενται σε κινδύνους προερχόµενους από φυσικούς παράγοντες όπως οι κραδασµοί και ο θόρυβος. Ειδικές οδηγίες έχουν καταρτιστεί ειδικά για την προστασία των νεαρών εργαζοµένων και του έκτακτου προσωπικού: Η οδηγία 94/33/ΕΚ για την προστασία των νέων κατά την εργασία απαγορεύει την παιδική εργασία και διασφαλίζει τον αυστηρό έλεγχο της εργασίας των εφήβων. Προβλέπει δε σχετικούς ηλικιακούς περιορισµούς στην εργασία, τονίζοντας την ευάλωτη φύση των νέων και απαγορεύοντας την εργασία που ξεπερνά τις σωµατικές ή ψυχικές τους ικανότητες και που ενδέχεται να εγκυµονεί ειδικούς κινδύνους για αυτούς. Η οδηγία 91/383/ΕΟΚ αφορά τη λήψη µέτρων που αποσκοπούν στο να προαγάγουν τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ορισµένου χρόνου ή µε σχέση πρόσκαιρης εργασίας. Σκοπός της εν λόγω οδηγίας είναι να εξασφαλίσει στις συγκεκριµένες κατηγορίες εργαζοµένων το ίδιο επίπεδο προστασίας που απολαµβάνουν οι υπόλοιποι εργαζόµενοι. Η πρόνοια αυτή έχει ιδιαίτερη σηµασία για τον τοµέα της λατόµευσης, όπου οι εργασίες συντήρησης ανατίθενται συχνά σε προσωρινούς εργολάβους. Πολλά πρότυπα, όπως τα πρότυπα ISO και CEN, µπορούν να τύχουν εφαρµογής στον τοµέα της ασφάλειας των εργασιών συντήρησης σε λατοµεία. Πρόκειται για πρότυπα που περιέχουν αναλυτικές τεχνικές πληροφορίες σχετικά µε την οργάνωση των χώρων εργασίας και µε τον εξοπλισµό, όπως τα πρότυπα για την ασφάλεια των µηχανηµάτων, π.χ. το EN ISO Ασφάλεια µηχανών Βασικές έννοιες, γενικές αρχές σχεδιασµού. Παραδείγµατα ορθών πρακτικών Πιστοποίηση ασφαλείας για λατοµεία Το πρόγραµµα της SPA (Safety Pass Alliance) για τη χορήγηση πιστοποίησης σχετικής µε προϊόντα λατοµείων, την κατεργασία ορυκτών και τις εξορυκτικές βιοµηχανίες αναπτύχθηκε στο Ηνωµένο Βασίλειο για τις ανάγκες του τοµέα της λατόµευσης. Η πιστοποίηση αποτελεί ένα εθνικά αναγνωρισµένο πρότυπο εκπαίδευσης σε θέµατα υγείας και ασφάλειας. Το πρόγραµµα χορήγησης πιστοποίησης ασφαλείας σε εργολάβους αποτελεί εθνική πρωτοβουλία για την εφαρµογή ελάχιστων προτύπων υγείας και ασφάλειας από τους εργολάβους. Όλοι οι εργολάβοι που δραστηριοποιούνται 10

11 στον τοµέα της λατόµευσης πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση ασφαλείας. Το πρόγραµµα προάγει τις ορθές πρακτικές µέσω της αλυσίδας εφοδιασµού των εργολάβων, ενισχύει την ευαισθητοποίηση σε θέµατα ασφάλειας και συµβάλλει στην καθιέρωση αυστηρότερων προτύπων για την ασφάλεια και την υγεία. Η πιστοποίηση χορηγείται µετά από εκπαίδευση διάρκειας δύο ηµερών. Την πρώτη ηµέρα διδάσκονται βασικά ζητήµατα σε σχέση µε την υγεία και την ασφάλεια. Η συνεδρία της δεύτερης µέρας εστιάζει στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τοµέα της λατόµευσης, καλύπτει τη διαχείριση θεµάτων υγείας και ασφάλειας και αποδίδει ιδιαίτερη έµφαση στις ανυψωτικές εργασίες, στις εκσκαφές και σε ζητήµατα που σχετίζονται µε την εργασία σε κλειστούς χώρους και σε µεγάλο ύψος. Οι συµµετέχοντες ενηµερώνονται για ζητήµατα υγείας και ασφάλειας που άπτονται των µεταλλευτικών και εξορυκτικών διαδικασιών και πληροφορούνται τους βασικούς κινδύνους που συνδέονται µε τη λατόµευση. 22 Ασφαλής αλλαγή τροχών σε µηχανές χωµατουργικών εργασιών και σε άλλα βαριά επαγγελµατικά οχήµατα Για την αλλαγή των τροχών µεγάλων µηχανών χωµατουργικών εργασιών απαιτείται πολύς χρόνος και επίπονη εργασία. Οι τροχοί διαµέτρου 3m και βάρους που µπορεί να φθάνει τους δύο τόνους ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τους εργάτες που τους χειρίζονται. Έως τώρα δεν υπήρχε διαθέσιµος στο εµπόριο εξοπλισµός που να βοηθά σε τέτοιες εργασίες. Μια γερµανική εταιρία δηµιούργησε µια βοηθητική συσκευή ασφαλούς αλλαγής των τροχών κατασκευάζοντας ένα ατσάλινο πλαίσιο µε τρεις τροχούς, το οποίο µπορεί να κινείται από περονοφόρο όχηµα. Οι γιγάντιοι τροχοί των µηχανών στηρίζονται από το πλαίσιο και τοποθετούνται στη σωστή θέση από τον οδηγό του περονοφόρου. Με τον τρόπο αυτό καταργούνται οι δυσκολίες και οι κίνδυνοι της µετακίνησής τους µε τα χέρια. Ειδικό προστατευτικό εξάρτηµα ασφαλείας εµποδίζει την ανατροπή του τροχού, ενώ ειδική πλατφόρµα εργασίας προστατευµένη µε φράκτη εξασφαλίζει ασφαλές εργασιακό περιβάλλον στους εργάτες που αλλάζουν τους τροχούς. Η συσκευή δεν βοηθά απλώς τους εργάτες να αλλάζουν τους τροχούς γρήγορα και µε ασφάλεια, αλλά περιορίζει στο ελάχιστο την απαιτούµενη προσπάθεια, µειώνοντας τον κίνδυνο εµφάνισης µυοσκελετικών παθήσεων 23. Απλή συντήρηση του συστήµατος αποµάκρυνσης σκόνης των γεωτρύπανων Κατά τη χρήση γεωτρύπανων παρουσιάζονται συχνά προβλήµατα σχετικά µε τη λειτουργία των συστηµάτων αποµάκρυνσης της σκόνης. Το κιβώτιο αναρρόφησης του εξοπλισµού αποκονίωσης των γεωτρητικών µηχανών συχνά φράσσεται από κολλώδη υλικά, όπως πηλό ή άµµο, µε αποτέλεσµα τη διακοπή της λειτουργίας του συστήµατος και την ανεξέλεγκτη έκλυση σκόνης, η οποία αποτελεί κίνδυνο για την υγεία των εργαζοµένων στο εργοτάξιο. Συν τοις άλλοις µολύνεται το περιβάλλον, φράσσονται ταχέως τα συστήµατα αναρρόφησης για το φιλτράρισµα του αέρα, ολόκληρη η µηχανή καλύπτεται µε ρύπους και ο εργαζόµενος θα πρέπει να δουλέψει από στάση κάµψης προκειµένου να καθαρίσει τη σκόνη στον πυθµένα της συσκευής, στάση διόλου ευνοϊκή από εργονοµικής άποψης. Συνήθως το κιβώτιο αναρρόφησης πρέπει να καθαρίζεται δύο φορές την ηµέρα. Η διαδικασία καθαρισµού διαρκεί από 30 έως 60 λεπτά και εκτελείται από άβολη στάση. Τα φίλτρα του συστήµατος 11

12 πρέπει να καθαρίζονται µία φορά την εβδοµάδα, η διαδικασία δε αυτή διαρκεί περίπου 30 λεπτά και απαιτεί επισης εργασία από άβολη στάση. Μια γερµανική εταιρεία βελτιστοποίησε τη διαδικασία καθαρισµού και συντήρησης του κιβωτίου αναρρόφησης κάνοντας µια απλή τροποποίηση: δηµιούργησε για τις ανάγκες της συντήρησης µια νέα δίοδο πρόσβασης προσαρτώντας ένα ταχέως ανοιγόµενο κλαπέτο. Η συντήρηση και ο καθαρισµός του κιβωτίου αναρρόφησης γίνονται πλέον γρήγορα και απλά, σε µόλις 10 λεπτά περίπου. Η βελτίωση αυτή των γεωτρητικών µηχανών, η οποία στοχεύει στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων 24, βασίστηκε στη δική τους καθηµερινή εµπειρία. Παραποµπές: [1] The HSE definition of a quarry includes all surface mining: i.e. opencast coal, industrial minerals, kaolin, ball clay, brick clay, barytes, gypsum, silica sands, fluorspar, china stone, slate, fullers earth, limestone, dolomite, basalt, and aggregates (HSE, 2008). [2] HSE, Do you work in a quarry?, A simple guide to the Quarries Regulations 1999, 2000, [3] HSA, Irish HSA inspection blitz for quarry safety week, Press release 2008, _for_quarry_safety_week.html [4] Workplace Safe, Workers Sustain Serious Injuries from Conveyor Accidents, safety alert no 4, 2000, data/assets/pdf_file/0010/77572/sa035_conveyor_acc.pdf [5] Uhlig, D., Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Instandhaltungsarbeiten, BG-digital, 03/2000, p [6] INRS, Maintenance: des activités à risqué, Fiche pratique de sécurité ED 123, 2005, [7] Kretschmer,U, Main Accident Area in the Natural Stone Industry, Steinbruchs Berufsgenossebschaft, [8] St.Galler Tageblatt, Arbeiter verunfallt im Steinbruch, online Nachrichten vom [9] Amend, G., Instandhalter, BG Information 577, Maschinen und Metall-Berufsgenossenschaft, 2005, [10] HSA, Mobile plant Safety, Toolbox talk, Scenario 5 and 6, [11] Steinbruchs Berufsgenossenschaft, M. Kretschmer, personal communication 12

13 [12] HSE, Occupational Health Management in the Quarry Industry, Quarries National Joint Advisory Committee, 2004, [13] European Agency for Safety and Health at work (EU-OSHA), Safe Maintenance For Employers, Safe Work Save money, E-fact, 2009 (not yet published) [14] Safety and Health Commission for the Mining and other extractive Industries, Guidance for carrying out risk assessment at surface mining operations, [15] Steinbruchs-Berufsgenossenschaft, statutory accident insurance for the quarrying industry, website 2009 (http://www.stbg.de/site.aspx?url=html/fpreis/index.html) [16] HSA, Working on fixed plant/conveyors, Toolbox talk, Scenario 2 and 6, [17] HSA, Working on Fixed Plant/Conveyors, Tool Box Talk Scenarios 2 and 6, (tool box accessed on 6 July 2009) [18] Quarry Safe, Health and Safety Handbook, second edition, accessed on 5 July 2009, [19] From Mine Safety and Health Administration (MSHA), Maintenance work life or death experience, United States Department of Labour, 2003, [20] Müller, J., Tregenza, T., The importance of maintenance work to occupational safety and health: a European campaign starting in 2010 casts its shadows, [21] Adapted from: Honeywell, The European community directives, website [22] Safety Pass Alliance, Quarries, webpage accessed on 2th of July 2009, [23] Steinbruchs Berufsgenossenschaft StBG, Sichere Montage von Großrädern an Baumaschinen, Förderpreis Arbeit, Förderpreis 1998, [24] Steinbruchs Berufsgenossenschaft StBG, Einfachere Wartung der Entstaubungsanlage am Bohrgerät, Förderpreis Arbeit, Förderpreis 2006, 13

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. Msc ΚΙΛΚΙΣ 2005 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΑΙΤΙΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΑΙΤΙΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Ημ/νια: 23/01/2014 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας.

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας. 1 Οι εργασίες που γίνονται κατά τη διαδικασία επεξεργασίας ξύλου και παραγωγής επίπλων, εκθέτουν τους εργαζόμενους σε διάφορες επικίνδυνες ουσίες όπως σκόνη ξύλου (κατά τη διάρκεια της μηχανικής επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ. Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ. Εισαγωγή στην ασφάλεια µηχανών

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ. Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ. Εισαγωγή στην ασφάλεια µηχανών ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ Εισαγωγή στην ασφάλεια µηχανών Τα βασικά νοµοθετήµατα που αφορούν σε ασφάλεια µηχανών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

1 εργατικό ατύχημα/15 λεπτά. 1 θανατηφόρο ατύχημα/3 μέρες. >25.000 εργατικά ατυχήματα. > 5.000 εργατικά ατυχήματα

1 εργατικό ατύχημα/15 λεπτά. 1 θανατηφόρο ατύχημα/3 μέρες. >25.000 εργατικά ατυχήματα. > 5.000 εργατικά ατυχήματα 1990 1 εργατικό ατύχημα/15 λεπτά 1 θανατηφόρο ατύχημα/3 μέρες >25.000 εργατικά ατυχήματα 2011 > 5.000 εργατικά ατυχήματα 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2009 27 ΜΑΙΟΥ 2010 Το πρώτο σοβαρό εργατικό ατύχημα που οδήγησε στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑ Β. Α) Ομάδα Α: Θεματικά αντικείμενα για ανέργους Τεχνίτες του τομέα Β της οικονομίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑ Β. Α) Ομάδα Α: Θεματικά αντικείμενα για ανέργους Τεχνίτες του τομέα Β της οικονομίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑ Β Α) Ομάδα Α: Θεματικά αντικείμενα για ανέργους Τεχνίτες του τομέα Β της οικονομίας i. Παραγωγική διαδικασία στη βιομηχανική επεξεργασία των

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ Κ Α Ι Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ 2007 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 2. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος Οδηγός Εκπαίδευσης Εργαζομένων Σε Ύψος Συντάκτης: Ι. Πετρομιανός www.hmga.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...1 2. ΠΗΓΕΣ...3 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ

ΣΧΈΔΙΟ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ ΣΧΈΔΙΟ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ (Σ.Α.Υ.) Σελ.1/12 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Για τη σύνταξη και τήρηση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των Άρθρων 37, 73, 75 και 182 του Ν. 3669/08.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ2 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ...2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ2 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ...2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ2 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ...2...2 2. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ...2 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ...2...2 2. ΚΙΝ ΥΝΟΙ...2...3 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ...3...3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Σχετικά µε τις εργασίες συντήρησης

ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Σχετικά µε τις εργασίες συντήρησης 54 ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Σχετικά µε τις εργασίες συντήρησης Ως «συντήρηση» νοούνται οι εργασίες που πραγµατοποιούνται πάνω σε ένα αντικείµενο µε στόχο

Διαβάστε περισσότερα

01205 υναµική επιφόρτηση. Φυσική αιτία 01206 υναµική επιφόρτηση. Ανατινάξεις. 01207 υναµική επιφόρτηση. Κινητός εξοπλισµός 1 1 1

01205 υναµική επιφόρτηση. Φυσική αιτία 01206 υναµική επιφόρτηση. Ανατινάξεις. 01207 υναµική επιφόρτηση. Κινητός εξοπλισµός 1 1 1 (1) Αντικαταστάσεις- Συντηρήσεις (2) Μεταφορές υλικών 01100. Φυσικά πρανή 01101 Κατολίσθηση. Απουσία/ανεπάρκεια υποστήριξης 01102 Αποκολλήσεις. Απουσία/ανεπάρκεια προστασίας 01103 Στατική επιφόρτηση. Εγκταστάσεις/εξοπλισµός

Διαβάστε περισσότερα

89/391/ΕΟΚ) (90/269/ΕΟΚ)

89/391/ΕΟΚ) (90/269/ΕΟΚ) Οδηγία του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 1990 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κινδύνους ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 19/11/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Ενότητα: Εισαγωγή ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

(1) Αποξηλώσεις μετά προσοχής ηλεκτρομηχανολογικού υλικού

(1) Αποξηλώσεις μετά προσοχής ηλεκτρομηχανολογικού υλικού ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1) Αποξηλώσεις μετά προσοχής ηλεκτρομηχανολογικού υλικού (2) Επανατοποθετήσεις -αποκαταστάσεις 2.1 Επανεγκατάσταση ιστών -φωτιστικών-λαμπτήρων 2.2 Επανεγκατάσταση πίλλαρς - πινάκων (3)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Ιωάννης Πασπαλιάρης, Καθηγητής, Τομέας Μεταλλουργίας Γεώργιος Ν. Παναγιώτου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ» Δ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΓΕΝΙΚΑ...3 1.2 ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ...3 1.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» Π. Δ. 350 / 1996 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) Μυτιλήνη 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισαγωγή στην Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία Εισαγωγή στην Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία Η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β )

ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β ) ΠΥΞΙΔΑ Ν Ο 38 ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β ) Οι ηλεκτρικές ιδιότητες των υποδημάτων για επαγγελματική χρήση Τα υποδήματα για επαγγελματική χρήση διακρίνονται ως προς τις ηλεκτρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Ημ/νια: 09/01/2014 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς 16 Ιανουαρίου 2002 ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-3 Σχέδιο έκθεσης (PE 301.518) Rainer Wieland σχετικά µε την πρόταση οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου

Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου Ιωάννης Ανυφαντής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας Κέντρο Πρόληψης Εργατικών Κινδύνων Κεντρικής Ελλάδος Να διαμορφώσουμε ένα ασφαλές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Τµήµα οµών - Περιβάλλοντος Έργο: «Καθαρισµός κοίτης και πρανών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ). Το φυλλάδιο αυτό παρέχει πληροφορίες για τους κινδύνους που προκύπτουν κατά τις εργασίες καθαρισμού. Οι εργαζόμενοι στον τομέα καθαρισμού είναι δυνατό να εκτεθούν σε μεγάλο αριθμό επικίνδυνων ουσιών, μερικές

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνείς Συμβάσεις Πρότυπα εργασίας Βάσεις δεδομένων Εκδόσεις Διεθνής Σύμβαση 155 που αφορά στην Υγεία και την Ασφάλεια στους χώρους εργασίας (τέθηκε σε ισχύ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Έκδοση : 3 η Περίοδος Ιούλιος Σεπτ. 13. Περιεχόμενα. Μήνυμα Λειτουργού Υγείας & Ασφάλειας. Γενική Επισκευή ΜΗΔΕΝ ΑΤΥΧΗΜΑ

ΔΡΑΣΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Έκδοση : 3 η Περίοδος Ιούλιος Σεπτ. 13. Περιεχόμενα. Μήνυμα Λειτουργού Υγείας & Ασφάλειας. Γενική Επισκευή ΜΗΔΕΝ ΑΤΥΧΗΜΑ Περιεχόμενα Μήνυμα Λειτουργού Υγείας & Ασφάλειας Γενική Επισκευή ΜΗΔΕΝ ΑΤΥΧΗΜΑ Ακαδημία Ταλέντων Συμβολή στη Γενική Επισκευή Βραβεία Ασφάλειας & Υγείας Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ασφάλειας & Υγείας 21-25 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής: Γιώργος Βασιλείου. Κωδικός Μαθήματος:ΥΓΑ101. Καλή αρχή σε όλους!!!

Καθηγητής: Γιώργος Βασιλείου. Κωδικός Μαθήματος:ΥΓΑ101. Καλή αρχή σε όλους!!! Καθηγητής: Γιώργος Βασιλείου Κωδικός Μαθήματος:ΥΓΑ101 Καλή αρχή σε όλους!!! Η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία είναι ανθρώπινο δικαίωμα και συμπεριλαμβάνεται στην Παγκόσμια Διακύρηξη των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Εκτίµησης Επαγγελµατικών Κινδύνων σε εγκαταστάσεις γραφείων. Εφαρµογή στις εγκαταστάσεις του ΤΕΕ-ΤΑΚ

Μελέτη Εκτίµησης Επαγγελµατικών Κινδύνων σε εγκαταστάσεις γραφείων. Εφαρµογή στις εγκαταστάσεις του ΤΕΕ-ΤΑΚ Μελέτη Εκτίµησης Επαγγελµατικών Κινδύνων σε εγκαταστάσεις γραφείων., ιπλ. Μηχανικός Παραγωγής & ιοίκησης, Msc, Μέλος Μόνιµης Επιτροπής Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, ΤΕΕ-ΤΑΚ Η µελέτη υλοποιήθηκε αφιλοκερδώς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟTHΤΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟTHΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟTHΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ! Κάθε άτοµο σε συνεργείο καθαριότητας πρέπει να τηρεί τους κανόνες ασφάλειας και υγείας στο Έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-03-01 14 Επεµβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα 03 ιάτρηση σκυροδέµατος 01 ιάτρηση οπών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 14-02-02-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 14-02-02-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-02-02-02 14 Επεµβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 02 Φέρουσες τοιχοποιίες 02 Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας 02 Με εργαλεία χειρός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΚΜ Σεµινάριο µικρής διάρκειας «Υγεία και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα» Κατερίνη - Μάιος 2005

ΤΕΕ ΤΚΜ Σεµινάριο µικρής διάρκειας «Υγεία και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα» Κατερίνη - Μάιος 2005 ΤΕΕ ΤΚΜ Σεµινάριο µικρής διάρκειας «Υγεία και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα» Κατερίνη - Μάιος 2005 Προετοιµασία εργοταξίου Εκ των προτέρων γνωστοποίηση Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας (Η.Μ.Α.) Mαρία Σ. όση -Σιββά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σελίδα 1 (1) Καθαιρέσεις Μεταφορές (2) Τοιχοποιϊες Επιχρίσματα Επιστρώσεις (3) Λοιπά Τελειώματα ΕΡΓΟ : ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1.1 Εγκ/ση εργολάβου στο εργοτάξιο 1.2 Καθαιρέσεις επιχρισμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Σελ.1/8 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 00 10.08.10 Πρώτο σχέδιο - ιανομή για σχόλια Όλες 01 15.10.10 Τελική έκδοση - Ελέγχτηκε: Λειτουργός Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) Τάνια Ζορµπά, Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός Υπεύθυνη Παραρτήµατος Ιωαννίνων ΕΛΙΝΥΑΕ 1 ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) Ως Μέσα (ή εξοπλισµός) Ατοµικής Προστασίας νοείται

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Αντωνιάδης Λειτουργός Ασφάλειας και Υγείας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Χρήστος Αντωνιάδης Λειτουργός Ασφάλειας και Υγείας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Λειτουργός Ασφάλειας και Υγείας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού * Αποσκοπεί στην εφαρμογή των Περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Ατυχημάτων και Επικίνδυνων Συμβάντων) Κανονισμών του

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1: Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)

1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1: Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) 1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1: Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) Προστασία κεφαλής 1. Κράνος 2. Κράνος αμμοβολής 3. Μάλλινο κάλυμμα κεφαλής (κουκούλα) για προστασία από το κρύο 4. Κάλυμμα κεφαλής κουκούλα για βαφή με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 04-05-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 04-05-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-05-08-00 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 05 Πυρόσβεση 08 Πυροσβεστικοί Σταθµοί 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95

Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95 Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95 ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος εφαρμογής Π.Δ. 399/94 «Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Υγιεινή και Ασφάλεια Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 177/Α/1985, Νόµος Υπ Αριθ. 1568 Υγιεινή και ασφάλεια εργαζοµένων. 2. ΦΕΚ 721/Β/1988, Υ.Α. Υπ Αριθ. 88555/3293

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ) ΠΔ 305/96 ΑΡΘ.3 ΠΑΡ 3,7,8,9,10,11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΕΡΓΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΡΓΟ : ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: Προϋπ 660.000.00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Ιδιοι Πόροι Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. πλαίσιο του Έργου «Μελέτη Στρατηγικής των Ελληνικών Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη. Αναβάθµισης του Περιβάλλοντος Εργασίας»

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. πλαίσιο του Έργου «Μελέτη Στρατηγικής των Ελληνικών Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη. Αναβάθµισης του Περιβάλλοντος Εργασίας» «Μελέτη Στρατηγικής των Ελληνικών Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη Πρακτικών Αναβάθµισης» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Το παρόν ερωτηµατολόγιο συµπληρώνεται για την αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης αναφορικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 21 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Σκοπός της έρευνας ήταν η συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

2. Άλλα γενικά µέτρα ασφαλείας είναι τα ακόλουθα: 1/6

2. Άλλα γενικά µέτρα ασφαλείας είναι τα ακόλουθα: 1/6 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ ΑΣΦΑΛΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Κλάδεµα δένδρων 1. Το κλάδεµα δένδρων τµήµατα των οποίων βρίσκονται κοντά σε ηλεκτροφόρους αγωγούς είναι ενέργεια απαραίτητη για να προληφθούν ατυχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Παιδαγωγική προσέγγιση o προκαλεί και να διατηρεί το ενδιαφέρον του χρήστη εκπαιδευόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Ενότητα 2 η : Μέσα Ατομικής Προστασίας. Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Ενότητα 2 η : Μέσα Ατομικής Προστασίας. Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενότητα 2 η : Μέσα Ατομικής Προστασίας Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των κίνδυνων για την ασφάλεια Βιομηχανία παραγωγής χρωμάτων

Περιγραφή των κίνδυνων για την ασφάλεια Βιομηχανία παραγωγής χρωμάτων Περιγραφή των κίνδυνων για την ασφάλεια Βιομηχανία παραγωγής χρωμάτων Αλέξανδρος Σίσκος Χημικός, Ph.D Τυπικό διάγραμμα ροής πιγμέντο πληρωτικό υλικό xειρωνακτικό, αυτόματο, κλειστού τύπου κλπ Ταχυαναδευτήρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Όλοι οι Τομείς Κατασκευαστικός Τομέας

Όλοι οι Τομείς Κατασκευαστικός Τομέας ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΨΟΣ www.mlsi.gov.cy/dli 1 Στατιστικά Στοιχεία ΤΕΕ 2005-20 2010 Πτώση από Ύψος Όλοι οι Τομείς Κατασκευαστικός Τομέας 31% Ατυχημάτων 39% Ατυχημάτων 28% Θανατηφόρων 50% Θανατηφόρων Ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΡΓΟ:

ΕΡΓΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ» (ΣΑΥ) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3 παράγραφοι 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10) ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Σελ. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ 3 Β1.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟ ΟΤΗ Σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 130297/15-7-96 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Περτζινίδου Μαρία Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. ΜSc Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη Α.Π.Θ. Επιθεωρήτριας Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία ΚΕ.Π.Ε.Κ. Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Τραυματισμοί του δέρματος, πληγές. Τραυματισμοί από γλίστρημα ή πέσιμο

Τραυματισμοί του δέρματος, πληγές. Τραυματισμοί από γλίστρημα ή πέσιμο Τραυματισμοί του δέρματος, πληγές Διάβρωση του δέρματος Εγκαύματα Ηλεκτροπληξία Τραυματισμοί από γλίστρημα ή πέσιμο Πάτωμα με τρίχες Βιολογικοί παράγοντες Μικροτραυματισμοί στα χέρια Χρήση χημικών βαφών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015

ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015 ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥEΣ ΣΥΝΤΗΡHΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ (Φ.Α.Υ.) Σελ.1/8 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Για τη σύνταξη και τήρηση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των Άρθρων 37, 73, 75 και 182 του Ν. 3669/08.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 15/01/2014 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ (Π.. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3, 7, 8,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Σεπτέμβριος 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Οι όψεις του Δημαρχείου Αργυρούπολης επί της οδού Κύπρου 68 χρήζουν άμεσης επισκευής (αποκατάσταση επιχρισμάτων και ελαιοχρωματισμοί). Το μόνιμο προσωπικό του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» 200.000,00 πλέον ΦΠΑ (Σ.Α.Υ.) (Α) Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες (ενδείξεις και διευκρινήσεις) Σηµασία ή Σκοπός. Γεωµετρικό Σχήµα. e-mail: thessaloniki@enetate.com. e-mail: info@e-meleti.

Οδηγίες (ενδείξεις και διευκρινήσεις) Σηµασία ή Σκοπός. Γεωµετρικό Σχήµα. e-mail: thessaloniki@enetate.com. e-mail: info@e-meleti. Η χρήση Σχηµάτων και Χρωµάτων στην Σήµανση Ασφαλείας Γεωµετρικό Σχήµα Σηµασία ή Σκοπός Οδηγίες (ενδείξεις και διευκρινήσεις) Απαγορευτικό σήµα Αποφύγετε επικίνδυνες πράξεις Προειδοποιητικό σήµα Προσοχή,

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

«ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς «ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» Εισηγητής : Περτζινίδου Μαρία Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. ΜSc Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των κίνδυνων για την ασφάλεια Βιομηχανία διαμόρφωσης πλαστικών

Περιγραφή των κίνδυνων για την ασφάλεια Βιομηχανία διαμόρφωσης πλαστικών Περιγραφή των κίνδυνων για την ασφάλεια Βιομηχανία διαμόρφωσης πλαστικών Αλέξανδρος Σίσκος Χημικός, Ph.D. Τυπικό διάγραμμα ροής προετοιμασία υλικών xειρωνακτικό, αυτόματο, κλειστού τύπου κλπ μεταφορά,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1837/1989 "Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. 85/Α/23-3-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ 1837/1989 Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 85/Α/23-3-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 1837/1989 "Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. 85/Α/23-3-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Mειώστε. την καταπόνηση! www.handlingloads.eu

Mειώστε. την καταπόνηση! www.handlingloads.eu Mειώστε την καταπόνηση! Ευρωπαϊκή εκστρατεία ελέγχων και ενημέρωσης Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων στην Ευρώπη στους τομείς των μεταφορών και της υγειονομικής περίθαλψης www.handlingloads.eu Μια εκστρατεία

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ

Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Οδηγίες Παρακολούθησης Εφαρµογής ΠΠE Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Όλες οι βασικές πληροφορίες που αφορούν ένα έργο πρέπει να καταγράφονται σε ηµερήσια βάση και να τηρούνται σε αρχείο. Για το σκοπό αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala. Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου;

Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala. Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου; Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, Jukka Takala Μπιλμπάο, 28 Απριλίου 2008 Τι σημαίνει εκτίμηση κινδύνου; Jukka Takala: Η εκτίμηση κινδύνου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Φυγοκεντρικοί ανεµιστήρες. Μοντέλο µε τυποποιηµένους κινητήρες

Οδηγίες χειρισµού. Φυγοκεντρικοί ανεµιστήρες. Μοντέλο µε τυποποιηµένους κινητήρες Οδηγίες χειρισµού Φυγοκεντρικοί Μοντέλο µε τυποποιηµένους Τυπωµένο στη Γερµανία Επιφυλασσόµαστε για χειρισµού των αναφερόµενων δεδοµένων και απεικονίσεων της παρούσας οδηγίας χεισιρµού, λόγω τεχνικής µετεξέλιξης.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Περιεχόμενα Ασφάλεια του πολυμίξερ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙ Ο ΗΓΙ ΓΙ ΤΗΝ ΙΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΤΩΝ ΥΓΕΙΣ ΚΙ ΣΦΛΕΙΣ ΕΣΥ ΚΟ-Υ&/01/02/08-07-2010 1 ΕΣΥ ΚΟ-Υ& Έκδοση: 01 ναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 11-07-2003 Ηµεροµηνία ναθεώρησης: 08-07-2010

Διαβάστε περισσότερα

TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ.

TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. Msc ΚΙΛΚΙΣ 2005 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Π..395/94 (ΦΕΚ 220/Α/19-12-1994)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΡΓΟ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.M.: 03/2015 Κ.Α:30-7333.0031 Προϋπ 69.885,30 Ευρώ ( με Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα οχήµατα πρέπει να πληρούν κάποιεσ προ ποθέσεισ για να κινούνται µε ασφάλεια και να προστατεύουν τουσ επιβάτεσ και τουσ πεζούσ. Κάθε όχηµα έχει τουσ δικούσ του περιορισµούσ, για τον απλούστατο λόγο,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 26/11/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Ενότητα: Κεφάλαιο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου. Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO

Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου. Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Έκδοση 2 Το παρόν έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Διεύθυνση Κατασκευών Έργων Υποδομών Δικαιοσύνης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Διεύθυνση Κατασκευών Έργων Υποδομών Δικαιοσύνης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (24) ΜΗΝΩΝ Σελίδα 1 / ΠΑΡΑΤΗΜΑ I/ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σ: Κατασκευή ξυλοτύπου (ή μεταλλοτύπου) και υποστύλωση του με ικριώματα (πύργους), όπως και αφαίρεση του μετά το πέρας της σκυροδετήσεως.

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

Ο Napo στο «Napo Ο Κυνηγός του Κινδύνου»: 1 o Μάθημα Αναγνώριση των πηγών κινδύνου και των κινδύνων

Ο Napo στο «Napo Ο Κυνηγός του Κινδύνου»: 1 o Μάθημα Αναγνώριση των πηγών κινδύνου και των κινδύνων Ο Napo στο «Napo Ο Κυνηγός του Κινδύνου»: 1 o Μάθημα Αναγνώριση των πηγών κινδύνου και των κινδύνων (9 11 ετών) Καθοδήγηση των εκπαιδευτικών: Ποτέ δεν είναι πολύ νωρίς για να εξοικειωθούν τα παιδιά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 24-2 - 204 Αρ. πρ.: -2005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΓΡΑΦΕΙΟ : ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πληροφορίες: Κων/να Τακούση Τηλέφωνα : (22890)-23.26, -23.988 FAX : (22890)-22.229

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περίληψη εισήγησης σε σεµινάριο τεχνικών ασφαλείας του ΕΛΙΝΥΑΕ ΤΖΙΝΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Τι είναι καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Φάσεις εκτέλεσης έργου Υποφάσεις εκτέλεσης έργου Προπαρασκευαστικές εργασίες Εκσκαφές... Τοπογραφικός προσδιορισμός των στοιχείων του έργου Σήμανση και περίφραξη των στοιχείων του έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Θ» ΣΤΗΝ. Ε ΑΦΟΥΣ/2 Φ. 900/1/26594/Σ.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Θ» ΣΤΗΝ. Ε ΑΦΟΥΣ/2 Φ. 900/1/26594/Σ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Θ» ΣΤΗΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 Φ. 900/1/26594/Σ. 130 27 εκ 2005 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ 1.

Διαβάστε περισσότερα

εγκαταστάσεων Παραδοχές εκτιμήσεις Ο σχεδιασμός μιας εγκατάστασης πραγματοποιείται Κανονισμούς και πρότυπα

εγκαταστάσεων Παραδοχές εκτιμήσεις Ο σχεδιασμός μιας εγκατάστασης πραγματοποιείται Κανονισμούς και πρότυπα Μελέτες εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Κριτήρια σχεδιασμού Ασφάλεια ατόμων. Ασφάλεια συσκευών. Αξιοπιστία. Καλή λειτουργικότητα. Επεκτασιμότητα. Εφεδρεία. Υπάρχουσα τεχνολογία. Οικονομική λειτουργία.

Διαβάστε περισσότερα

Οσύγχρονος ηλεκτρολογικός και ιδιαίτερα ο ηλεκτρονικός

Οσύγχρονος ηλεκτρολογικός και ιδιαίτερα ο ηλεκτρονικός Οσύγχρονος ηλεκτρολογικός και ιδιαίτερα ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός, συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση του σημερινού επιπέδου ζωής. Παράλληλα όμως μπορεί να είναι ευαίσθητος σε διαταραχές της ηλεκτρικής τάσης

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικοποίηση της επικινδυνότητας στον εργασιακό χώρο Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου Μελέτη επικινδυνότητας εργασιακού χώρου

Ποσοτικοποίηση της επικινδυνότητας στον εργασιακό χώρο Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου Μελέτη επικινδυνότητας εργασιακού χώρου Ποσοτικοποίηση της επικινδυνότητας στον εργασιακό χώρο Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου Μελέτη επικινδυνότητας εργασιακού χώρου Γιάννης Σταθόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός Κεντρικός Συντονιστής Υγείας Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σπύρος Ζερβόπουλος

Εισηγητής: Σπύρος Ζερβόπουλος 1 από 39 ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ TÜV RHEINLAND HELLAS Τραπεζούντος και Διγενή Ακρίτα, Ελευσίνα ΤΚ 19200 210-5562130, Fax: 210-5565155, www.tuvgreece.gr, tuv@gr.tuv.com Εισηγητής: Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Περιεχόμενα. Μήνυμα Διευθυντή Λειτουργιών. Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας. Δραστηριότητες Εβδομάδας Ασφάλειας. Συζητήσεις Ασφάλειας

ΔΡΑΣΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Περιεχόμενα. Μήνυμα Διευθυντή Λειτουργιών. Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας. Δραστηριότητες Εβδομάδας Ασφάλειας. Συζητήσεις Ασφάλειας 1 Περιεχόμενα Μήνυμα Διευθυντή Λειτουργιών Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας Δραστηριότητες Εβδομάδας Ασφάλειας Συζητήσεις Ασφάλειας Χρυσοί Κανόνες Βραβεία Ασφάλειας Στατιστικά στοιχεία Εργαζόμενοι σε προσωρινή

Διαβάστε περισσότερα