ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΛΑΤΟΜΕΥΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΛΑΤΟΜΕΥΣΗΣ"

Transcript

1 49 ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΛΑΤΟΜΕΥΣΗΣ Εισαγωγή σχετικά µε τις εργασίες συντήρησης Ως «συντήρηση» νοούνται οι εργασίες που πραγµατοποιούνται πάνω σε ένα αντικείµενο µε στόχο τη διατήρησή του σε λειτουργική και ασφαλή κατάσταση και την προστασία του από αστοχίες ή φθορές. Αυτό το «αντικείµενο» µπορεί να είναι ένας χώρος εργασίας, στοιχεία εξοπλισµού εργασίας ή ένα µέσο µεταφοράς (π.χ. ένα πλοίο). Η προληπτική ή προορατική συντήρηση στόχο έχει να διατηρήσει τη λειτουργική ικανότητα ορισµένου αντικειµένου. Η δραστηριότητα αυτού του είδους αποτελεί συνήθως προϊόν σχεδιασµού και προγραµµατισµού. Η διορθωτική ή επεµβατική συντήρηση είναι οι επισκευές που πραγµατοποιούνται σε ορισµένο αντικείµενο µε στόχο την επανάκτηση της λειτουργικής του ικανότητας. Πρόκειται για µη προγραµµατισµένες, µη σχεδιασµένες εργασίες, οι οποίες συνήθως συνδέονται µε µείζονες κινδύνους και υψηλότερα επίπεδα επικινδυνότητας. Οι εργασίες συντήρησης δεν αποτελούν πεδίο αποκλειστικής αρµοδιότητας των τεχνικών και των µηχανικών. Είναι ευθύνη όλων σχεδόν των εργαζοµένων κάθε τοµέα και εκτελούνται σχεδόν σε κάθε εργασιακό περιβάλλον. Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζοµένων ενδέχεται να επηρεαστούν κατά τη διεξαγωγή των διαδικασιών συντήρησης, επηρεάζονται όµως και από την έλλειψη συντήρησης ή από την ανεπαρκή συντήρηση. Ο σχεδιασµός του εξοπλισµού και του χώρου εργασίας επηρεάζει επίσης σηµαντικά την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων που πραγµατοποιούν εργασίες συντήρησης. Εργασίες συντήρησης στον τοµέα της λατόµευσης Η λατόµευση 1 είναι ένας από τους πιο επικίνδυνους κλάδους εργασίας: οι εργαζόµενοι σε λατοµεία έχουν διπλάσιες πιθανότητες να σκοτωθούν σε εργατικό ατύχηµα σε σύγκριση µε τους οικοδόµους και 13 φορές περισσότερες πιθανότητες να υποστούν θανατηφόρο ατύχηµα κατά την εργασία σε σύγκριση µε τους εργαζοµένους σε κλάδους της µεταποίησης 2. Η χρήση µεγάλων οχηµάτων και µηχανών χωµατουργικών εργασιών, η διακίνηση εκρηκτικών και βαρέων φορτίων, η πανταχού παρούσα σκόνη στην ατµόσφαιρα και γενικά η εργασία σε επικίνδυνα σηµεία αποτελούν πτυχές της λατόµευσης που αυξάνουν τον κίνδυνο ατυχηµάτων και επαγγελµατικών ασθενειών. Σηµαντικό ποσοστό των θανάτων στον τοµέα της λατόµευσης σχετίζεται µε τις εργασίες συντήρησης, µε τη χρήση οχηµάτων και σταθερών µηχανηµάτων και µε τις πτώσεις από ύψος 3. Πολλά ατυχήµατα συµβαίνουν κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης και αφορούν όχι µόνο το προσωπικό συντήρησης αλλά και άλλους εργαζοµένους στο εργοτάξιο. Ένας εργαζόµενος σε µονάδα σπαστηροτριβείου τραυµατίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια εργασιών διορθωτικής συντήρησης σε µεταφορικό ιµάντα εν κινήσει. Το δεξί του χέρι παγιδεύτηκε στον κινούµενο ιµάντα και ο δεξιός του βραχίονας τραβήχτηκε ανάµεσα στον ιµάντα επιστροφής και στον πίσω κύλινδρο. Επειδή ο εργαζόµενος φορούσε γάντια κατάφερε να απελευθερώσει το χέρι του. Υπέστη όµως πολλαπλά κατάγµατα, τραύµατα και εκδορές στον δεξιό του βραχίονα 4. 1

2 Για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας όλων των εργαζοµένων στα εργοτάξια λατοµείων είναι απαραίτητη η κατάλληλη επιθεώρηση και συντήρησή τους. Οι δραστηριότητες συντήρησης στα λατοµεία µπορούν να ποικίλλουν από τη συντήρηση µηχανών, εξοπλισµού και οχηµάτων έως τη διατήρηση των δρόµων του εργοταξίου σε καλή κατάσταση και τη φροντίδα για θέµατα όπως η προστασία των πρανών και η ασφάλεια των εκσκαφών. Οι εργάτες συντήρησης λατοµείων εκτίθενται σε πολυάριθµους κινδύνους, όπως είναι η συχνή ανύψωση φορτίων, ιδίως δε βαρέων φορτίων, ο θόρυβος, οι κραδασµοί και οι επικίνδυνες ουσίες όπως το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, τα υδραυλικά υγρά, οι αντιψυκτικές ουσίες και οι αναθυµιάσεις από εργασίες συγκόλλησης. Εργάζονται σε άβολες στάσεις και συχνά πρέπει να χρησιµοποιούν σωλήνες και δοχεία υπό υψηλή πίεση ή να δουλεύουν σε µηχανές που βρίσκονται ακόµη σε λειτουργία. Η φύση της εργασίας τους είναι τέτοια ώστε συχνά αναγκάζονται να δουλεύουν σε ώρες κοινής ησυχίας ή τα σαββατοκύριακα, όταν σταµατούν οι κανονικές εργασίες. Πολλές φορές εργάζονται κάτω από µεγάλη πίεση χρόνου, µε αποτέλεσµα να αυξάνεται ο κίνδυνος ατυχηµάτων. Επιπλέον, η συντήρηση ανατίθεται ενίοτε σε υπεργολάβους µε συνέπεια οι εργαζόµενοι µε σύµβαση να µη είναι εξοικειωµένοι µε το λατοµείο και µε τα συστήµατα εργασίας του εργοταξίου. Σε όλους τους βιοµηχανικούς κλάδους, η συντήρηση αποτελεί τοµέα που µαστίζεται από σηµαντικό αριθµό ατυχηµάτων. Περίπου το 32% όλων των εργατικών ατυχηµάτων στη Γερµανία την περίοδο συνέβη κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης 5. Στη Γαλλία περίπου το 44% όλων των θανατηφόρων ατυχηµάτων του 2002 είχε σχέση µε εργασίες συντήρησης 6. Το δηµοσίου δικαίου γερµανικό ίδρυµα ασφάλισης ατυχηµάτων για τον κλάδο της λατόµευσης ανέφερε ότι από το 1999 έως το 2003 το 48% όλων των ατυχηµάτων του κλάδου σχετίζονταν µε εργασίες συντήρησης και επισκευής 7. Ένας εργαζόµενος σε λατοµείο τραυµατίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια συντήρησης ενός κόπτη για πέτρες. Γράσαρε τη µηχανή ενώ αυτή δούλευε και τα ρούχα του παγιδεύτηκαν στον άξονα και τυλίχτηκαν γύρω του µε µεγάλη δύναµη. 8. Πολλοί θάνατοι και σοβαροί τραυµατισµοί στα λατοµεία συµβαίνουν κατά τον καθαρισµό και τη ρύθµιση µηχανηµάτων ενώ αυτά βρίσκονται σε λειτουργία ή λόγω της ξαφνικής ενεργοποίησης του εξοπλισµού την ώρα που γίνεται συντήρησή του. Σύµφωνα µε το γερµανικό ίδρυµα ασφάλισης ατυχηµάτων 9, το 36 % των θανάσιµων ατυχηµάτων των εργαζοµένων στη συντήρηση προκαλούνται κατ αυτόν τον τρόπο, επιτείνονται δε από παράγοντες όπως τα σφάλµατα στον χειρισµό µηχανηµάτων, τα ανεπαρκή µέτρα ασφαλείας και η ελλιπής επικοινωνία. Σύντοµη παρουσίαση των κινδύνων στον τοµέα Οι πιο συνηθισµένοι κίνδυνοι για τους εργαζοµένους στα λατοµεία είναι: Η εργασία στα µέτωπα εκσκαφής και οι εργασίες εκκαθάρισης: Οι κίνδυνοι γύρω από τα µέτωπα εκσκαφής συνδέονται µε την αστάθεια του µετώπου, την πτώση ασύνδετου υλικού από το µέτωπο και την κίνηση οχηµάτων στα πρανή του µετώπου λόγω απουσίας προστατευτικών στοιχείων, λάθους του οδηγού ή τεχνικών προβληµάτων των οχηµάτων. Μεταξύ των κινδύνων που ενέχουν οι εργασίες µε οχήµατα περιλαµβάνονται η ανατροπή οχηµάτων, η σύγκρουση µε άλλα οχήµατα, η κίνηση οχηµάτων σε οπισθοπορεία µε αποτέλεσµα να συνθλίβουν ή να παρασύρουν εργάτες ή η πτώση κατά την είσοδο ή έξοδο από τους υπερυψωµένους θαλάµους οχηµάτων που χρησιµοποιούνται σε εργασίες λατόµευσης. Ατυχήµατα µπορούν επίσης να συµβούν λόγω τεχνικής αστοχίας όπως λόγω προβληµάτων στο σύστηµα πέδησης ή στο σύστηµα διεύθυνσης ή λόγω εσφαλµένης κρίσης του οδηγού. Σύµφωνα µε την ιρλανδική Υπηρεσία για την Υγεία και την Ασφάλεια (HSA), σχεδόν τα µισά θανατηφόρα ατυχήµατα στα λατοµεία συνδέονται µε τη χρήση οχηµάτων 10. Τα περισσότερα ατυχήµατα µε µηχανήµατα συµβαίνουν όταν εργάτες παγιδεύονται ή µπλέκονται στα µηχανήµατα ή πέφτουν από αυτά κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης. Σύµφωνα µε το γερµανικό ίδρυµα ασφάλισης ατυχηµάτων για τον κλάδο της λατόµευσης, το 5% όλων των βεβαιωµένων εργατικών ατυχηµάτων το 2008 σχετιζόταν µε τη χρήση κινούµενων µεταφορικών 2

3 ιµάντων. Την ίδια χρονιά το 8,6% των βεβαιωµένων ατυχηµάτων στον τοµέα σχετιζόταν µε τη χρήση θρυµµατιστών λίθων 11. Γλιστρήµατα, παραπατήµατα και πτώσεις συµβαίνουν σε όλους σχεδόν τους χώρους εργασίας και τα λατοµεία δεν αποτελούν εξαίρεση. Οι εργαζόµενοι σε λατοµεία διατρέχουν επίσης κίνδυνο να χτυπηθούν από πτώσεις αντικειµένων, όπως είναι οι βράχοι. Οι εργαζόµενοι σε λατοµεία γίνονται δέκτες κραδασµών στα χέρια και στους βραχίονές τους αλλά και σε ολόκληρο το σώµα τους. Οι κραδασµοί στα χέρια και στους βραχίονες προέχονται από εργαλεία όπως αερόσφυρες, τροχιστικές µηχανές και αλυσοπρίονα. Οι κραδασµοί σε ολόκληρο το σώµα προκαλούνται από τα οχήµατα που χρησιµοποιούνται στα λατοµεία και από ορισµένα σταθερά µηχανήµατα. Στους κινδύνους που συνδέονται µε τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων περιλαµβάνονται η µετακίνηση λατοµικού εξοπλισµού µεγάλου βάρους, το φτυάρισµα χώµατος και λάσπης µε τα χέρια και η ανύψωση και µεταφορά λίθων µεγάλου βάρους. Σκόνη υπάρχει σε όλα τα λατοµεία λόγω των εργασιών που πραγµατοποιούνται στους χώρους τους, όπως είναι η εξόρυξη, η κοπή, η διάτρηση ή η θραύση λίθων. Σκόνη που περιέχει κρυσταλλικό πυρίτιο µπορεί να προκαλέσει πυριτίαση 12. Η λατόµευση είναι κλάδος που διακρίνεται για τις υψηλές στάθµες θορύβου. Πηγές θορύβου είναι οι σπαστήρες λίθων, οι µεταφορικοί ιµάντες, οι εκρήξεις και ο θόρυβος της µηχανής βαρέων οχηµάτων. Οι συνεχείς ή οι ξαφνικοί δυνατοί θόρυβοι µπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήµατα ακοής. Οι εργαζόµενοι στα λατοµεία είναι εκτεθειµένοι σε αντίξοες καιρικές συνθήκες όπως οι ακραίες θερµοκρασίες, η υγρασία, η βροχή, το χιόνι και η υπεριώδης ακτινοβολία. Σε περίπτωση που στο εργοτάξιο χρησιµοποιούνται εκρηκτικά µπορεί να ισχύουν ειδικές απαιτήσεις για τη φύλαξη και τη χρήση τους. Για παράδειγµα, µπορεί να επιβάλλεται η επιθεώρηση των αποθηκών εκρηκτικών υλών ώστε να επιβεβαιώνεται ότι δεν έχουν υποστεί φθορές και ότι είναι καθαρές. Ειδικοί κίνδυνοι που σχετίζονται µε τις εργασίες συντήρησης σε λατοµεία Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τη συντήρηση εργοταξίων λατοµείων Κατά τη συντήρηση µετώπων εκσκαφής και δρόµων οι εργαζόµενοι σε λατοµεία εκτίθενται σε κινδύνους όπως: η πτώση δέντρων και η ολίσθηση άλλων υλικών από τους σωρούς υπολειµµάτων στους ανθρώπους και στα µηχανήµατα ο θόρυβος των µηχανηµάτων και του εξοπλισµού η σκόνη από δραστηριότητες όπως η διάτρηση, η ανατίναξη και η σύνθλιψη και από τη λειτουργία οχηµάτων η πτώση αντικειµένων όπως είναι οι βράχοι τα γλιστρήµατα, τα παραπατήµατα και οι πτώσεις από ύψος η σύγκρουση οχηµάτων συντήρησης 3

4 η πτώση οχηµάτων συντήρησης από ασταθή ή µη ασφαλή πρανή οι ανωµαλίες του εδάφους που προκαλούν απρόβλεπτες κινήσεις των οχηµάτων η οπισθοπορεία οχηµάτων. Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τη συντήρηση µηχανών εξόρυξης µεταλλευµάτων Η συντήρηση και η επισκευή γεωτρύπανων, βαρέων οχηµάτων χωµατουργικών εργασιών, τροχοφόρων φορτωτών και ερπυστριοφόρων, µεταφορικών ιµάντων, σπαστήρων λίθων και µονάδων λίκµησης κρύβουν πολλούς κινδύνους για τους εργαζοµένους που αναλαµβάνουν τέτοιες εργασίες. Οι εργαζόµενοι που απασχολούνται µε τη συντήρηση και την επισκευή γεωτρύπανων διατρέχουν κίνδυνο: να γλιστρήσουν, να παραπατήσουν και να πέσουν από το γεωτρύπανο όταν ανεβαίνουν στο µηχάνηµα να τραυµατιστούν από το διατρητικό στέλεχος (βλ. εικόνα 3: τραυµατισµός από διάτρηση από τρυπάνι) ή να µπλεχτούν στον µηχανισµό του να αντιµετωπίσουν προβλήµατα που οφείλονται στον θόρυβο και στη σκόνη που σηκώνει το τρυπάνι. Κατά τη συντήρηση και την επισκευή εκσκαφέων, τροχοφόρων φορτωτών και ερπυστριοφόρων οι εργαζόµενοι εκτίθενται στους παρακάτω κινδύνους: να πέσουν από το όχηµα να παγιδευτούν ή να συνθλιβούν εξαιτίας µη ασφαλών ανυψωτικών συσκευών και πρακτικών να παρασυρθούν από τυχαία κύλιση και µετακίνηση οχηµάτων. 4

5 Στους κινδύνους που σχετίζονται µε τη συντήρηση και την επισκευή σπαστήρων και άλλων µονάδων επεξεργασίας περιλαµβάνονται: Κινούµενα µέρη µηχανηµάτων, όπως οι ρότορες του σπαστήρα µε µαχαίρια ή οι σφόνδυλοι του σπαστήρα εργασία σε άβολες στάσεις κίνδυνοι ηλεκτροπληξίας λόγω ακατάλληλης µόνωσης των ηλεκτρικών εξαρτηµάτων σκόνη και θόρυβος Οι µεταφορικοί ιµάντες ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τους εργαζόµενους που απασχολούνται σε εργασίες συντήρησης. Επειδή µε την απενεργοποίηση των µηχανών χάνεται πολύς χρόνος παραγωγής, συχνά οι εργασίες συντήρησης πρέπει να εκτελούνται όσο ακόµη οι ιµάντες βρίσκονται σε λειτουργία. Στους κινδύνους που σχετίζονται µε τη συντήρηση και την επισκευή µεταφορικών ιµάντων περιλαµβάνονται: 5

6 τραυµατισµοί από µεταφορικούς ιµάντες σε λειτουργία ή από την ξαφνική ενεργοποίηση του ιµάντα πτώσεις από υπερυψωµένους ιµάντες σκόνη και θόρυβος Οι εργασίες συντήρησης και επισκευής του εξοπλισµού κοσκινίσµατος συνδέονται µε υψηλά επίπεδα έκθεσης σε θορύβους και στη σκόνη. Ο εξοπλισµός και τα µηχανήµατα των λατοµείων είναι εξαιρετικά επικίνδυνα και πρέπει να διατηρούνται πάντα σε καλή κατάσταση λειτουργίας. Η συντήρηση και ο τεχνικός έλεγχος µηχανηµάτων όπως είναι οι µεταφορικοί ιµάντες ή οι σπαστήρες πρέπει να πραγµατοποιούνται από εργαζοµένους ειδικά επιφορτισµένους µε τέτοιες εργασίες, οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν ασφαλή µέσα πρόσβασης στις περιοχές όπου διεξάγονται οι εργασίες συντήρησης. Μια διαρθρωµένη προσέγγιση των εργασιών συντήρησης Το παρόν ηλεκτρονικό δελτίο εστιάζει στην πρόληψη των τραυµατισµών των εργαζοµένων που πραγµατοποιούν εργασίες συντήρησης. Πρέπει όµως να έχει κανείς κατά νου ότι η συντήρηση είναι απαραίτητη για την προστασία όλων των εργαζοµένων από ατυχήµατα και προβλήµατα υγείας και ότι η πληµµελής συντήρηση µπορεί να προκαλέσει σοβαρά και θανατηφόρα ατυχήµατα. Παραδείγµατα θετικής συµβολής των εργασιών συντήρησης στην ασφάλεια των συνθηκών εργασίας στα λατοµεία: Συντήρηση δρόµων Όπου είναι εφικτό, οι οδοί µεταφοράς υλικών που χρησιµοποιούνται για µεγάλα χρονικά διαστήµατα πρέπει να είναι στρωµένοι µε άσφαλτο ή σκυρόδεµα, ενώ όλες οι επιφάνειες των οδών πρέπει να συντηρούνται τακτικά ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής χρήση των οχηµάτων. Οι δρόµοι δεν πρέπει να έχουν λακκούβες ούτε να είναι σε κακή κατάσταση, ενώ πρέπει να καθαρίζονται από τη σκόνη µε τακτική κατάβρεξη. Συντήρηση των προστατευτικών στοιχείων των πρανών και των αναχωµάτων ασφαλείας Πολλά ατυχήµατα στα λατοµεία οφείλονται στην ανεπαρκή ή ανύπαρκτη προστασία των πρανών, καθώς και στην έλλειψη αναχωµάτων ασφαλείας ή δοκών παρεµπόδισης της πρόσβασης. Τα αναχώµατα ασφαλείας ή οι δοκοί παρεµπόδισης της πρόσβασης στα πρανή των δρόµων αποτελούν απαραίτητο µέτρο ασφαλείας στα λατοµεία και µπορούν να µειώσουν αποτελεσµατικά τον αριθµό των ατυχηµάτων µε λατοµικά οχήµατα. Τα αναχώµατα ασφαλείας υποχωρούν λόγω της διάβρωσης και της κυκλοφορίας, γι αυτό πρέπει να επιθεωρούνται και να συντηρούνται σε τακτική βάση. Συντήρηση οχηµάτων συντήρηση των συστηµάτων πέδησης Πολλά από τα µεταφορικά ατυχήµατα στα λατοµεία συµβαίνουν λόγω βλαβών στα συστήµατα πέδησης. Η χρήση των οχηµάτων των λατοµείων γίνεται σε ακραία περιβάλλοντα εργασίας και υπό 6

7 δύσκολες συνθήκες, το γεγονός δε αυτό θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κατά τον καθορισµό της συχνότητας των προγραµµάτων συντήρησης των συστηµάτω πέδησης. Οι οδηγοί πρέπει να ελέγχουν καθηµερινά τα φρένα, ενώ πρέπει να πραγµατοποιείται τακτική συντήρηση ολόκληρου του συστήµατος πέδησης σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Έλεγχος της σκόνης συντήρηση του εξοπλισµού απορρόφησης σκόνης και των συστηµάτων φιλτραρίσµατος του αέρα Η σκόνη, η οποία ενδέχεται να εγκυµονεί κινδύνους για την υγεία των εργαζοµένων στα λατοµεία, παράγεται από εργασίες διάτρησης, πριονίσµατος, ανατίναξης και εκσκαφής, καθώς και από τις µεταφορές. Θα πρέπει να εφαρµόζονται µέτρα ελέγχου ώστε να αποτρέπεται η συγκέντρωση σκόνης σε επίπεδα που θα µπορούσαν να αποδειχθούν επιβλαβή. Τα πριόνια και οι διατρητικές µηχανές πρέπει να έχουν επαρκή εξοπλισµό απορρόφησης της σκόνης και συστήµατα φιλτραρίσµατος του αέρα. Η τακτική συντήρηση των συστηµάτων αυτών είναι απαραίτητη για την αποτελεσµατική λειτουργία τους. Η ευρωπαϊκή οδηγία 92/104/ΕΚ, η οποία ορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές για τη βελτίωση της προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων στις υπαίθριες ή υπόγειες εξορυκτικές βιοµηχανίες, θεσπίζει επίσης ελάχιστα πρότυπα για τα λατοµεία. Σύµφωνα µε την οδηγία, τα λατοµεία πρέπει να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται, να εξοπλίζονται, να τίθενται σε χρήση, να λειτουργούν και να συντηρούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι εργαζόµενοι σε αυτά να είναι ασφαλείς. Οι κίνδυνοι των εργασιών συντήρησης µπορούν να ελαχιστοποιηθούν ή ακόµη και να εξαλειφθούν µέσα από τον ορθό σχεδιασµό και τη διασφάλιση των µέσων συντήρησης της µονάδας και των µηχανηµάτων, τη διαθεσιµότητα των κατάλληλων εργαλείων για την κάθε εργασία και τη µέριµνα ώστε οι εργαζόµενοι να έχουν στη διάθεσή τους τις πληροφορίες ασφαλείας του προµηθευτή ή του κατασκευαστή του εξοπλισµού που χρησιµοποιούν για τη διεκπεραίωση των εργασιών τους 13. Η συντήρηση της µονάδας είναι θεµελιώδους σηµασίας για την ασφαλή λειτουργία του λατοµείου. Είναι απαραίτητο να γίνεται επιθεώρηση και συντήρηση ολόκληρου του λατοµείου, της µονάδας του και του ηλεκτρικού του εξοπλισµού σε τακτική βάση από ειδικευµένα άτοµα, ενώ πρέπει να δίνονται οδηγίες σχετικά τα εξαρτήµατα που χρήζουν συντήρησης και τη συχνότητα της συντήρησης. Ο εξοπλισµός ασφαλείας θα πρέπει να είναι επαρκής, να λειτουργεί απρόσκοπτα και να είναι έτοιµος για χρήση ανά πάσα στιγµή. Η καλή διαχείριση των εργασιών συντήρησης συµβάλλει στην ασφάλεια των εργασιών συντήρησης. Μια ολοκληρωµένη προσέγγιση των εργασιών συντήρησης διέπεται από πέντε βασικούς κανόνες: 1. Αφετηρία της καλής συντήρησης είναι ο προγραµµατισµός. Το σχέδιο συντήρησης του λατοµείου θα πρέπει να καλύπτει: δρόµους οχήµατα προστατευτικά εξαρτήµατα µηχανηµάτων συσκευές ασφαλείας ηλεκτρικό εξοπλισµό συστήµατα υπό πίεση δρόµους και προστατευτικά στοιχεία πρανών ορύγµατα, χώρους απόθεσης και τάφρους κτίρια φράγµατα γύρω από το λατοµείο όλα τα στοιχεία εξοπλισµού που χρησιµοποιούνται για την πραγµατοποίηση ανατινάξεων Πρέπει να διενεργηθεί εκτίµηση κινδύνου, της οποίας τα αποτελέσµατα θα συµπεριληφθούν στο σχέδιο. Έχουν εκδοθεί διάφορες οδηγίες σχετικά µε τη διενέργεια εκτιµήσεων κινδύνου για λατοµεία: σειρά οδηγιών έχει εκδοθεί από το µόνιµο όργανο για την ασφάλεια και την υγιεινή στα ανθρακωρυχεία και στις άλλες εξορυκτικές βιοµηχανίες 14, όπως και από το δηµοσίου δικαίου γερµανικό ίδρυµα ασφάλισης ατυχηµάτων για τον κλάδο της λατόµευσης (Steinbruchs Berufsgenossenschaft) 15. 7

8 Για να είναι ασφαλείς, οι εργαζόµενοι πρέπει να έχουν κατανοήσει το περιβάλλον της µονάδας, τις οδηγίες ασφαλείας και τους κινδύνους µε τους οποίους συνδέονται οι εργασίες τους. Το σχέδιο συντήρησης πρέπει να διασφαλίζει ότι για τις ανάγκες κάθε εργασίας υπάρχουν αρκετά καταρτισµένα άτοµα και ότι έχουν στη διάθεσή τους τον χρόνο που απαιτείται για να τη διεκπεραιώσουν µε ασφάλεια. 2. Οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται µε ασφάλεια. Τα λατοµεία είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι χώροι, συνεπώς η εφαρµογή ασφαλών διαδικασιών εργασίας είναι ζωτικής σηµασίας. Τέτοιες διαδικασίες είναι: η ασφάλιση του χώρου εργασίας η εφαρµογή ασφαλών συστηµάτων εργασίας ήδη από το στάδιο του σχεδιασµού η εκτέλεση εργασιών συντήρησης µόνο εφόσον έχει σταµατήσει η λειτουργία της µηχανής και, όπου αυτό δεν είναι εφικτό, η λήψη µέτρων προστασίας η τοποθέτηση πινακίδων ασφαλείας στις περιπτώσεις κινδύνων που δεν µπορούν να αποφευχθούν ή να περιοριστούν µε άλλο τρόπο η διασφάλιση ασφαλούς πρόσβασης και εξόδου από όλους τους χώρους εργασίας. Ο καθαρισµός ή η συντήρηση µηχανηµάτων σε κατάσταση λειτουργίας αλλά και η ξαφνική ενεργοποίηση εξοπλισµού έχουν προκαλέσει πολλούς σοβαρούς τραυµατισµούς και θανάτους στα λατοµεία 16. Πολλά από τα ατυχήµατα αυτά θα µπορούσαν να είχαν αποφευχθεί εάν είχε διακοπεί η λειτουργία των µηχανών ή εάν οι µηχανές είχαν ασφαλιστεί ώστε να µην τεθούν ξαφνικά σε λειτουργία. Η ιρλανδική Υπηρεσία για την Υγεία και την Ασφάλεια έχει καταρτίσει κατάλογο ελέγχου σχετικά µε τις διαδικασίες ασφαλούς απενεργοποίησης Οι εργαζόµενοι πρέπει να έχουν και να χρησιµοποιούν κατάλληλα εργαλεία και εξοπλισµό, µεταξύ άλλων ατοµικό προστατευτικό εξοπλισµό. Τα βαριά φορτία, ο κίνδυνος κατολισθήσεων, ο θόρυβος και η σκόνη στην ατµόσφαιρα επιτάσσουν τη χρήση από τους εργαζοµένους στα λατοµεία ατοµικού προστατευτικού εξοπλισµού όπως είναι τα εξαρτήµατα προστασίας για το κεφάλι, τα πόδια και τα χέρια, οι αναπνευστικές συσκευές και τα εξαρτήµατα προστασίας της ακοής. Οι συντηρητές ενδέχεται να εκτελούν εργασίες σε χώρους που δεν αποτελούν καθορισµένους σταθµούς εργασίας, οπότε χρειάζονται ειδικό εξοπλισµό και κατάλληλα εργαλεία. Πρέπει να φορούν κράνη ασφαλείας σε σηµεία όπου υπάρχουν κίνδυνοι για το κεφάλι τους ή όταν δουλεύουν µε διατρητικές, εξορυκτικές ή επικίνδυνες µονάδες ή εξοπλισµό. Όλοι οι εργαζόµενοι στο εργοτάξιο πρέπει να φορούν υποδήµατα ασφαλείας µε προστατευτικά στοιχεία από ατσάλι, καθώς και γάντια όταν πρόκειται να µετακινήσουν βαριά φορτία όπως ογκόλιθους. Κατά τη διάρκεια εργασιών τροχίσµατος, διάτρησης, συγκόλλησης ή εργασιών κοντά σε σπαστήρες οι εργαζόµενοι διατρέχουν κίνδυνο τραυµατισµού στα µάτια, οπότε πρέπει να φορούν κατάλληλα προστατευτικά οράσεως. Όταν χρησιµοποιούν ή όταν εργάζονται κοντά σε οχήµατα, λατοµικά µηχανήµατα ή άλλο εξοπλισµό λατοµείου, είναι αναγκαίο να φορούν προστατευτικά εξαρτήµατα για τα αυτιά τους. Επίσης είναι απαραίτητο να χρησιµοποιούν µέσα προστασίας της αναπνοής (π.χ. µάσκες για τη σκόνη, µάσκες για τις αναθυµιάσεις) όταν εργάζονται σε σηµεία όπου εκτίθενται στη σκόνη ή σε επικίνδυνες αεροµεταφερόµενες αναθυµιάσεις ή σωµατίδια, όπως αυτά των αναθυµιάσεων εξάτµισης. Κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης σε λατοµεία µπορεί επίσης να είναι απαραίτητη η χρήση προστατευτικών ιµάντων ασφαλείας για εργασίες σε ύψος Εργασία σύµφωνα µε το πρόγραµµα. Οι εργαζόµενοι στον τοµέα της συντήρησης πρέπει να είναι κατάλληλα ενηµερωµένοι σχετικά µε την εργασία που καλούνται να εκτελέσουν, τα αποτελέσµατα της εκτίµησης κινδύνου για τη συγκεκριµένη εργασία, την υπηρεσιακή ιεραρχία και τις ακολουθητέες διαδικασίες κατά την εκτέλεση της εργασίας, περιλαµβανοµένης της διαδικασίας αναφοράς των προβληµάτων. Η υποχρέωση ενηµέρωσης των εργαζοµένων είναι ιδιαίτερα σηµαντική στις περιπτώσεις όπου η συντήρηση των λατοµείων γίνεται από υπεργολάβους. Το πρόγραµµα πρέπει να τηρείται και κανένας εργαζόµενος δεν πρέπει να παίρνει πρωτοβουλίες ή να παρακάµπτει διαδικασίες. 8

9 Ορθή πρακτική για ασφαλείς εργασίες συντήρησης: Καθιερώστε ασφαλείς διαδικασίες εργασίας λαµβάνοντας υπόψη τις συστάσεις του κατασκευαστή προκειµένου να διασφαλίσετε ότι οι εργαζόµενοι δεν εκτίθενται σε κινδύνους κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ή επισκευής. Φροντίστε για την εκπαίδευση όλων των εργαζοµένων στις καθιερωµένες ασφαλείς διαδικασίες εργασίας και βεβαιωθείτε ότι τις εφαρµόζουν. Πριν από την έναρξη των εργασιών καθαρίστε την περιοχή από αντικείµενα στα οποία οι εργαζόµενοι µπορεί να σκοντάψουν ή από τα οποία µπορεί να πέσουν. Εξασφαλίστε ασφαλή πρόσβαση σε όλα τα σηµεία του χώρου εργασίας. Κλειδώστε και επισηµάνετε τον ηλεκτρικό εξοπλισµό και ασφαλίστε τον κινητό εξοπλισµό προτού ξεκινήσουν οι εργασίες επισκευής. Χρησιµοποιήστε κατάλληλα µέσα προστασίας από πτώσεις στις περιπτώσεις όπου υπάρχει κίνδυνος πτώσης. ιατηρήστε την αυτοσυγκέντρωσή σας για τη δική σας ασφάλεια και για την ασφάλεια των συναδέλφων σας Τελικός έλεγχος. Μετά το πέρας της εργασίας συντήρησης οι εργάτες πρέπει να βεβαιωθούν ότι το αντικείµενο βρίσκεται σε ασφαλή και λειτουργική κατάσταση 20. Η λειτουργικότητα της µονάδας, των µηχανών ή του εξοπλισµού πρέπει να ελεγχθεί και όλα τα προστατευτικά εξαρτήµατα και οι µηχανισµοί να τοποθετηθούν στη θέση τους. Η εργασία συντήρησης ολοκληρώνεται όταν αποχωρήσουν όλοι οι εργαζόµενοι και η µονάδα, ο εξοπλισµός ή η µηχανή απασφαλιστεί. Η ευρωπαϊκή νοµοθεσία για την ασφάλεια των εργασιών συντήρησης στον τοµέα της λατόµευσης Οι ευρωπαϊκές οδηγίες θεσπίζουν ελάχιστες προδιαγραφές για την προστασία των εργαζοµένων. Η πιο σηµαντική είναι η οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία («οδηγία πλαίσιο»), η οποία θεσπίζει τη γενική αρχή πρόληψης και προστασίας των εργαζοµένων από επαγγελµατικά ατυχήµατα και ασθένειες. Η συγκεκριµένη οδηγία καθιερώνει τις γενικές αρχές πρόληψης και αποτυπώνει τις υποχρεώσεις του εργοδότη όσον αφορά την εκτίµηση των κινδύνων και την εξάλειψη των κινδύνων και των συντελεστών πρόκλησης ατυχηµάτων. Περιέχει επίσης διατάξεις σχετικά µε την ενηµέρωση, τη διαβούλευση, την ισόρροπη συµµετοχή και την κατάρτιση των εργαζοµένων και των εκπροσώπων τους. Η οδηγία πλαίσιο συµπληρώνεται από επιµέρους οδηγίες, δύο εκ των οποίων καλύπτουν ειδικά την εξορυκτική βιοµηχανία, θεσπίζοντας ελάχιστες προδιαγραφές για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων που απασχολούνται τόσο στις υπαίθριες όσο και στις υπόγειες εξορυκτικές βιοµηχανίες. Οι εν λόγω οδηγίες είναι οι εξής: Οδηγία 92/91/ΕΟΚ περί των ελαχίστων προδιαγραφών για τη βελτίωση της προστασίας, της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων στις εξορυκτικές δια γεωτρήσεων βιοµηχανίες. Οδηγία 92/104/ΕΟΚ περί των ελαχίστων προδιαγραφών για τη βελτίωση της προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων στις υπαίθριες ή υπόγειες εξορυκτικές βιοµηχανίες. Το τµήµα Α της οδηγίας 92/104/ΕΟΚ αφορά τις ελάχιστες κοινές προδιαγραφές για τις υπαίθριες ή υπόγειες εξορυκτικές βιοµηχανίες καθώς και για τις βοηθητικές εγκαταστάσεις επιφάνειας. Ειδικό άρθρο ρυθµίζει τη γενική συντήρηση και τη συντήρηση του εξοπλισµού ασφαλείας. Άλλες «θυγατρικές» οδηγίες που άπτονται της ασφάλειας των εργασιών συντήρησης στον τοµέα της λατοµίας είναι: Η οδηγία 89/655/ΕΟΚ σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζοµένους κατά την εργασία τους θεσπίζει το 9

10 γενικό πλαίσιο µιας σειράς προληπτικών µέτρων που πρέπει να εφαρµόζονται στον χώρο εργασίας. Ορίζει τις υποχρεώσεις του εργοδότη όσον αφορά την επιλογή και τη χρήση του εξοπλισµού εργασίας, το είδος των συσκευών και των συστηµάτων ασφαλείας που πρέπει να διαθέτουν τα µηχανήµατα, τις ευθύνες των εργοδοτών όσον αφορά τη συντήρηση του εξοπλισµού και τη διασφάλιση της συµµόρφωσης, καθώς και την εκπαίδευση και τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους χειριστές. Υποχρεώνει επίσης τους εργοδότες να ελαχιστοποιούν τους κινδύνους µέσα από αναλύσεις και εκτιµήσεις κινδύνου 21. Η οδηγία 89/656/ΕΟΚ αφορά τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζοµένους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την εργασία. Η οδηγία 90/269/ΕΟΚ ρυθµίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων. Η διακίνηση ογκόλιθων και άλλων φορτίων µεγάλου βάρους µε τα χέρια εξακολουθεί να αποτελεί κοινή πρακτική στα λατοµεία. Η οδηγία 92/58/ΕΟΚ σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήµανση ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία προβλέπει ότι οι εργοδότες πρέπει να χρησιµοποιούν ειδική σήµανση ασφαλείας όπου υπάρχει κίνδυνος που δεν µπορεί να αποφευχθεί ή να ελεγχθεί µε άλλο τρόπο. Η οδηγία 2004/37/ΕΚ θεσπίζει ελάχιστα πρότυπα για την προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους ή µεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία. Η οδηγία 2002/44/ΕΚ ρυθµίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφαλείας όσον αφορά την έκθεση των εργαζοµένων σε κινδύνους προερχόµενους από κραδασµούς. Η οδηγία 2003/10/ΕΚ ασχολείται µε τις ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας για την έκθεση των εργαζοµένων σε κινδύνους προερχόµενους από θορύβους. Οι εργαζόµενοι που ασχολούνται µε τη συντήρηση µηχανηµάτων και εξοπλισµού σε λατοµεία ενδέχεται να εκτίθενται σε κινδύνους προερχόµενους από φυσικούς παράγοντες όπως οι κραδασµοί και ο θόρυβος. Ειδικές οδηγίες έχουν καταρτιστεί ειδικά για την προστασία των νεαρών εργαζοµένων και του έκτακτου προσωπικού: Η οδηγία 94/33/ΕΚ για την προστασία των νέων κατά την εργασία απαγορεύει την παιδική εργασία και διασφαλίζει τον αυστηρό έλεγχο της εργασίας των εφήβων. Προβλέπει δε σχετικούς ηλικιακούς περιορισµούς στην εργασία, τονίζοντας την ευάλωτη φύση των νέων και απαγορεύοντας την εργασία που ξεπερνά τις σωµατικές ή ψυχικές τους ικανότητες και που ενδέχεται να εγκυµονεί ειδικούς κινδύνους για αυτούς. Η οδηγία 91/383/ΕΟΚ αφορά τη λήψη µέτρων που αποσκοπούν στο να προαγάγουν τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ορισµένου χρόνου ή µε σχέση πρόσκαιρης εργασίας. Σκοπός της εν λόγω οδηγίας είναι να εξασφαλίσει στις συγκεκριµένες κατηγορίες εργαζοµένων το ίδιο επίπεδο προστασίας που απολαµβάνουν οι υπόλοιποι εργαζόµενοι. Η πρόνοια αυτή έχει ιδιαίτερη σηµασία για τον τοµέα της λατόµευσης, όπου οι εργασίες συντήρησης ανατίθενται συχνά σε προσωρινούς εργολάβους. Πολλά πρότυπα, όπως τα πρότυπα ISO και CEN, µπορούν να τύχουν εφαρµογής στον τοµέα της ασφάλειας των εργασιών συντήρησης σε λατοµεία. Πρόκειται για πρότυπα που περιέχουν αναλυτικές τεχνικές πληροφορίες σχετικά µε την οργάνωση των χώρων εργασίας και µε τον εξοπλισµό, όπως τα πρότυπα για την ασφάλεια των µηχανηµάτων, π.χ. το EN ISO Ασφάλεια µηχανών Βασικές έννοιες, γενικές αρχές σχεδιασµού. Παραδείγµατα ορθών πρακτικών Πιστοποίηση ασφαλείας για λατοµεία Το πρόγραµµα της SPA (Safety Pass Alliance) για τη χορήγηση πιστοποίησης σχετικής µε προϊόντα λατοµείων, την κατεργασία ορυκτών και τις εξορυκτικές βιοµηχανίες αναπτύχθηκε στο Ηνωµένο Βασίλειο για τις ανάγκες του τοµέα της λατόµευσης. Η πιστοποίηση αποτελεί ένα εθνικά αναγνωρισµένο πρότυπο εκπαίδευσης σε θέµατα υγείας και ασφάλειας. Το πρόγραµµα χορήγησης πιστοποίησης ασφαλείας σε εργολάβους αποτελεί εθνική πρωτοβουλία για την εφαρµογή ελάχιστων προτύπων υγείας και ασφάλειας από τους εργολάβους. Όλοι οι εργολάβοι που δραστηριοποιούνται 10

11 στον τοµέα της λατόµευσης πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση ασφαλείας. Το πρόγραµµα προάγει τις ορθές πρακτικές µέσω της αλυσίδας εφοδιασµού των εργολάβων, ενισχύει την ευαισθητοποίηση σε θέµατα ασφάλειας και συµβάλλει στην καθιέρωση αυστηρότερων προτύπων για την ασφάλεια και την υγεία. Η πιστοποίηση χορηγείται µετά από εκπαίδευση διάρκειας δύο ηµερών. Την πρώτη ηµέρα διδάσκονται βασικά ζητήµατα σε σχέση µε την υγεία και την ασφάλεια. Η συνεδρία της δεύτερης µέρας εστιάζει στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τοµέα της λατόµευσης, καλύπτει τη διαχείριση θεµάτων υγείας και ασφάλειας και αποδίδει ιδιαίτερη έµφαση στις ανυψωτικές εργασίες, στις εκσκαφές και σε ζητήµατα που σχετίζονται µε την εργασία σε κλειστούς χώρους και σε µεγάλο ύψος. Οι συµµετέχοντες ενηµερώνονται για ζητήµατα υγείας και ασφάλειας που άπτονται των µεταλλευτικών και εξορυκτικών διαδικασιών και πληροφορούνται τους βασικούς κινδύνους που συνδέονται µε τη λατόµευση. 22 Ασφαλής αλλαγή τροχών σε µηχανές χωµατουργικών εργασιών και σε άλλα βαριά επαγγελµατικά οχήµατα Για την αλλαγή των τροχών µεγάλων µηχανών χωµατουργικών εργασιών απαιτείται πολύς χρόνος και επίπονη εργασία. Οι τροχοί διαµέτρου 3m και βάρους που µπορεί να φθάνει τους δύο τόνους ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τους εργάτες που τους χειρίζονται. Έως τώρα δεν υπήρχε διαθέσιµος στο εµπόριο εξοπλισµός που να βοηθά σε τέτοιες εργασίες. Μια γερµανική εταιρία δηµιούργησε µια βοηθητική συσκευή ασφαλούς αλλαγής των τροχών κατασκευάζοντας ένα ατσάλινο πλαίσιο µε τρεις τροχούς, το οποίο µπορεί να κινείται από περονοφόρο όχηµα. Οι γιγάντιοι τροχοί των µηχανών στηρίζονται από το πλαίσιο και τοποθετούνται στη σωστή θέση από τον οδηγό του περονοφόρου. Με τον τρόπο αυτό καταργούνται οι δυσκολίες και οι κίνδυνοι της µετακίνησής τους µε τα χέρια. Ειδικό προστατευτικό εξάρτηµα ασφαλείας εµποδίζει την ανατροπή του τροχού, ενώ ειδική πλατφόρµα εργασίας προστατευµένη µε φράκτη εξασφαλίζει ασφαλές εργασιακό περιβάλλον στους εργάτες που αλλάζουν τους τροχούς. Η συσκευή δεν βοηθά απλώς τους εργάτες να αλλάζουν τους τροχούς γρήγορα και µε ασφάλεια, αλλά περιορίζει στο ελάχιστο την απαιτούµενη προσπάθεια, µειώνοντας τον κίνδυνο εµφάνισης µυοσκελετικών παθήσεων 23. Απλή συντήρηση του συστήµατος αποµάκρυνσης σκόνης των γεωτρύπανων Κατά τη χρήση γεωτρύπανων παρουσιάζονται συχνά προβλήµατα σχετικά µε τη λειτουργία των συστηµάτων αποµάκρυνσης της σκόνης. Το κιβώτιο αναρρόφησης του εξοπλισµού αποκονίωσης των γεωτρητικών µηχανών συχνά φράσσεται από κολλώδη υλικά, όπως πηλό ή άµµο, µε αποτέλεσµα τη διακοπή της λειτουργίας του συστήµατος και την ανεξέλεγκτη έκλυση σκόνης, η οποία αποτελεί κίνδυνο για την υγεία των εργαζοµένων στο εργοτάξιο. Συν τοις άλλοις µολύνεται το περιβάλλον, φράσσονται ταχέως τα συστήµατα αναρρόφησης για το φιλτράρισµα του αέρα, ολόκληρη η µηχανή καλύπτεται µε ρύπους και ο εργαζόµενος θα πρέπει να δουλέψει από στάση κάµψης προκειµένου να καθαρίσει τη σκόνη στον πυθµένα της συσκευής, στάση διόλου ευνοϊκή από εργονοµικής άποψης. Συνήθως το κιβώτιο αναρρόφησης πρέπει να καθαρίζεται δύο φορές την ηµέρα. Η διαδικασία καθαρισµού διαρκεί από 30 έως 60 λεπτά και εκτελείται από άβολη στάση. Τα φίλτρα του συστήµατος 11

12 πρέπει να καθαρίζονται µία φορά την εβδοµάδα, η διαδικασία δε αυτή διαρκεί περίπου 30 λεπτά και απαιτεί επισης εργασία από άβολη στάση. Μια γερµανική εταιρεία βελτιστοποίησε τη διαδικασία καθαρισµού και συντήρησης του κιβωτίου αναρρόφησης κάνοντας µια απλή τροποποίηση: δηµιούργησε για τις ανάγκες της συντήρησης µια νέα δίοδο πρόσβασης προσαρτώντας ένα ταχέως ανοιγόµενο κλαπέτο. Η συντήρηση και ο καθαρισµός του κιβωτίου αναρρόφησης γίνονται πλέον γρήγορα και απλά, σε µόλις 10 λεπτά περίπου. Η βελτίωση αυτή των γεωτρητικών µηχανών, η οποία στοχεύει στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων 24, βασίστηκε στη δική τους καθηµερινή εµπειρία. Παραποµπές: [1] The HSE definition of a quarry includes all surface mining: i.e. opencast coal, industrial minerals, kaolin, ball clay, brick clay, barytes, gypsum, silica sands, fluorspar, china stone, slate, fullers earth, limestone, dolomite, basalt, and aggregates (HSE, 2008). [2] HSE, Do you work in a quarry?, A simple guide to the Quarries Regulations 1999, 2000, [3] HSA, Irish HSA inspection blitz for quarry safety week, Press release 2008, _for_quarry_safety_week.html [4] Workplace Safe, Workers Sustain Serious Injuries from Conveyor Accidents, safety alert no 4, 2000, data/assets/pdf_file/0010/77572/sa035_conveyor_acc.pdf [5] Uhlig, D., Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Instandhaltungsarbeiten, BG-digital, 03/2000, p [6] INRS, Maintenance: des activités à risqué, Fiche pratique de sécurité ED 123, 2005, [7] Kretschmer,U, Main Accident Area in the Natural Stone Industry, Steinbruchs Berufsgenossebschaft, [8] St.Galler Tageblatt, Arbeiter verunfallt im Steinbruch, online Nachrichten vom [9] Amend, G., Instandhalter, BG Information 577, Maschinen und Metall-Berufsgenossenschaft, 2005, [10] HSA, Mobile plant Safety, Toolbox talk, Scenario 5 and 6, [11] Steinbruchs Berufsgenossenschaft, M. Kretschmer, personal communication 12

13 [12] HSE, Occupational Health Management in the Quarry Industry, Quarries National Joint Advisory Committee, 2004, [13] European Agency for Safety and Health at work (EU-OSHA), Safe Maintenance For Employers, Safe Work Save money, E-fact, 2009 (not yet published) [14] Safety and Health Commission for the Mining and other extractive Industries, Guidance for carrying out risk assessment at surface mining operations, [15] Steinbruchs-Berufsgenossenschaft, statutory accident insurance for the quarrying industry, website 2009 (http://www.stbg.de/site.aspx?url=html/fpreis/index.html) [16] HSA, Working on fixed plant/conveyors, Toolbox talk, Scenario 2 and 6, [17] HSA, Working on Fixed Plant/Conveyors, Tool Box Talk Scenarios 2 and 6, (tool box accessed on 6 July 2009) [18] Quarry Safe, Health and Safety Handbook, second edition, accessed on 5 July 2009, [19] From Mine Safety and Health Administration (MSHA), Maintenance work life or death experience, United States Department of Labour, 2003, [20] Müller, J., Tregenza, T., The importance of maintenance work to occupational safety and health: a European campaign starting in 2010 casts its shadows, [21] Adapted from: Honeywell, The European community directives, website [22] Safety Pass Alliance, Quarries, webpage accessed on 2th of July 2009, [23] Steinbruchs Berufsgenossenschaft StBG, Sichere Montage von Großrädern an Baumaschinen, Förderpreis Arbeit, Förderpreis 1998, [24] Steinbruchs Berufsgenossenschaft StBG, Einfachere Wartung der Entstaubungsanlage am Bohrgerät, Förderpreis Arbeit, Förderpreis 2006, 13

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΤΖΙΝΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. ΜSc Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιµη Ανάπτυξη Α.Π.Θ. Επιθεωρήτρια Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πλατφόρµας ιαχείρισης Επαγγελµατικών Κινδύνων & Εκπαίδευσης Εργαζοµένων

Ανάπτυξη Πλατφόρµας ιαχείρισης Επαγγελµατικών Κινδύνων & Εκπαίδευσης Εργαζοµένων Ανάπτυξη Πλατφόρµας ιαχείρισης Επαγγελµατικών Ανάπτυξη Πλατφόρµας ιαχείρισης Επαγγελµατικών Κινδύνων & Εκπαίδευσης Εργαζοµένων Εµπειρία από την εφαρµογή σε Λατοµεία αδρανών υλικών 4η Φάση: Λήψη µέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Με την ευρωπαϊκή και την εθνική νοµοθεσία έχει απαγορευθεί η εµπορία και η χρήση αµιαντούχων προϊόντων ή υλικών από την 1 η Ιανουαρίου 2005.

Με την ευρωπαϊκή και την εθνική νοµοθεσία έχει απαγορευθεί η εµπορία και η χρήση αµιαντούχων προϊόντων ή υλικών από την 1 η Ιανουαρίου 2005. ΓΡΗΓ. ΠΕΛΩΡΙΑ ΗΣ Π.Μ. Μ.Μ.Μ. Υπουργείο Απασχόλησης & Κοιν. Προστασίας Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) /νση Προγραµµατισµού & Συντονισµού Τεχνικής & Υγειονοµικής Επιθεώρησης Εργασίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ. Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ. Εισαγωγή στην ασφάλεια µηχανών

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ. Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ. Εισαγωγή στην ασφάλεια µηχανών ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Θεώνη Κουκουλάκη, Τοπογράφος Μηχανικός, Εργονόµος Υπεύθυνη Κέντρου Ασφάλειας της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ Εισαγωγή στην ασφάλεια µηχανών Τα βασικά νοµοθετήµατα που αφορούν σε ασφάλεια µηχανών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. Msc ΚΙΛΚΙΣ 2005 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΑΙΤΙΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΑΙΤΙΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Ημ/νια: 23/01/2014 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία Επιθεώρησης με θέμα «Εργασίες σε Ύψος» Μάρτιος, Μάιος, Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2016

Εκστρατεία Επιθεώρησης με θέμα «Εργασίες σε Ύψος» Μάρτιος, Μάιος, Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2016 Λευκωσία, 22 Μαρτίου 2016 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Εκστρατεία Επιθεώρησης με θέμα «Εργασίες σε Ύψος» Κυρίες / Κύριοι, Αναφορικά με το πιο πάνω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΚ - ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ιουνίου 2016

ΕΤΕΚ - ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ιουνίου 2016 ΕΤΕΚ - ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 2016 15 Ιουνίου 2016 Ασφάλεια & Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις του Μηχανικού Ενότητα 1 Εισαγωγή Στατιστικά στοιχεία ατυχημάτων Αρχές Πρόληψης Ορισμοί Ευαγγελίτσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας.

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας. 1 Οι εργασίες που γίνονται κατά τη διαδικασία επεξεργασίας ξύλου και παραγωγής επίπλων, εκθέτουν τους εργαζόμενους σε διάφορες επικίνδυνες ουσίες όπως σκόνη ξύλου (κατά τη διάρκεια της μηχανικής επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑ Β. Α) Ομάδα Α: Θεματικά αντικείμενα για ανέργους Τεχνίτες του τομέα Β της οικονομίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑ Β. Α) Ομάδα Α: Θεματικά αντικείμενα για ανέργους Τεχνίτες του τομέα Β της οικονομίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑ Β Α) Ομάδα Α: Θεματικά αντικείμενα για ανέργους Τεχνίτες του τομέα Β της οικονομίας i. Παραγωγική διαδικασία στη βιομηχανική επεξεργασία των

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Σελίδα Νοµοθετήµατα Θεµατική Κατάταξη Χρονολογική Κατάταξη Κοινοτικές Οδηγίες> Εκδόσεις Υπηρεσίες

Κεντρική Σελίδα Νοµοθετήµατα Θεµατική Κατάταξη Χρονολογική Κατάταξη Κοινοτικές Οδηγίες> Εκδόσεις Υπηρεσίες Κεντρική Σελίδα Νοµοθετήµατα Θεµατική Κατάταξη Χρονολογική Κατάταξη Κοινοτικές Οδηγίες> Εκδόσεις Υπηρεσίες AP.O HΓIAΣ ΤΙΤΛΟΣ ENAPMONIΣH ΥΠΟ ΕΚ ΟΣΗ ΥΠΟ ΕΚ ΟΣΗ 2002/44/ΕΚ 2 η Tροποποίηση της οδηγίας 83/477/EOK

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ Κ Α Ι Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ 2007 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 2. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

01205 υναµική επιφόρτηση. Φυσική αιτία 01206 υναµική επιφόρτηση. Ανατινάξεις. 01207 υναµική επιφόρτηση. Κινητός εξοπλισµός 1 1 1

01205 υναµική επιφόρτηση. Φυσική αιτία 01206 υναµική επιφόρτηση. Ανατινάξεις. 01207 υναµική επιφόρτηση. Κινητός εξοπλισµός 1 1 1 (1) Αντικαταστάσεις- Συντηρήσεις (2) Μεταφορές υλικών 01100. Φυσικά πρανή 01101 Κατολίσθηση. Απουσία/ανεπάρκεια υποστήριξης 01102 Αποκολλήσεις. Απουσία/ανεπάρκεια προστασίας 01103 Στατική επιφόρτηση. Εγκταστάσεις/εξοπλισµός

Διαβάστε περισσότερα

89/391/ΕΟΚ) (90/269/ΕΟΚ)

89/391/ΕΟΚ) (90/269/ΕΟΚ) Οδηγία του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 1990 σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κινδύνους ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς 16 Ιανουαρίου 2002 ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-3 Σχέδιο έκθεσης (PE 301.518) Rainer Wieland σχετικά µε την πρόταση οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Ημ/νια: 09/01/2014 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος Οδηγός Εκπαίδευσης Εργαζομένων Σε Ύψος Συντάκτης: Ι. Πετρομιανός www.hmga.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...1 2. ΠΗΓΕΣ...3 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου

Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου Ιωάννης Ανυφαντής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας Κέντρο Πρόληψης Εργατικών Κινδύνων Κεντρικής Ελλάδος Να διαμορφώσουμε ένα ασφαλές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 4/07-02-2012 ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 εργατικό ατύχημα/15 λεπτά. 1 θανατηφόρο ατύχημα/3 μέρες. >25.000 εργατικά ατυχήματα. > 5.000 εργατικά ατυχήματα

1 εργατικό ατύχημα/15 λεπτά. 1 θανατηφόρο ατύχημα/3 μέρες. >25.000 εργατικά ατυχήματα. > 5.000 εργατικά ατυχήματα 1990 1 εργατικό ατύχημα/15 λεπτά 1 θανατηφόρο ατύχημα/3 μέρες >25.000 εργατικά ατυχήματα 2011 > 5.000 εργατικά ατυχήματα 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2009 27 ΜΑΙΟΥ 2010 Το πρώτο σοβαρό εργατικό ατύχημα που οδήγησε στον

Διαβάστε περισσότερα

(1) Αποξηλώσεις μετά προσοχής ηλεκτρομηχανολογικού υλικού

(1) Αποξηλώσεις μετά προσοχής ηλεκτρομηχανολογικού υλικού ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1) Αποξηλώσεις μετά προσοχής ηλεκτρομηχανολογικού υλικού (2) Επανατοποθετήσεις -αποκαταστάσεις 2.1 Επανεγκατάσταση ιστών -φωτιστικών-λαμπτήρων 2.2 Επανεγκατάσταση πίλλαρς - πινάκων (3)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β )

ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β ) ΠΥΞΙΔΑ Ν Ο 38 ΤΟ CE ΣΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (Μέρος Β ) Οι ηλεκτρικές ιδιότητες των υποδημάτων για επαγγελματική χρήση Τα υποδήματα για επαγγελματική χρήση διακρίνονται ως προς τις ηλεκτρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΚ. Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τηλ.:

ΕΤΕΚ. Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τηλ.: ΕΤΕΚ Περιφερειακή Επιτροπή Λ/κας Αμ/στου 12 Νοεμβρίου 2016 Ασφάλεια & Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις του Μηχανικού Ενότητα 2 Εφαρμογή της Πρόληψης Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία, ως εργατικό ατύχημα ορίζεται το εξωγενούς επίδρασης βίαιο συμβάν, το οποίο προκαλεί στον εργαζόμενο ανικανότητα για εργασία.

Διαβάστε περισσότερα

Seminar on Health and Safety at Work. Risk Assessment in SEM s Nicosia 9 October Department of Labour Inspection. Anastasios YIANNAKI

Seminar on Health and Safety at Work. Risk Assessment in SEM s Nicosia 9 October Department of Labour Inspection. Anastasios YIANNAKI Seminar on Health and Safety at Work Risk Assessment in SEM s Nicosia 9 October 2003 Anastasios YIANNAKI Department of Labour Inspection 1 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ 2 Πηγή Κινδύνου/Επικίνδυνη Κατάσταση/ Προδιάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Νομοθεσία για την περίοδο για Υγιεινή και Ασφάλεια στο Εργασιακό Περιβάλλον σε συμμόρφωση των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Νομοθεσία για την περίοδο για Υγιεινή και Ασφάλεια στο Εργασιακό Περιβάλλον σε συμμόρφωση των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 106 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Νομοθεσία για την περίοδο 1997-99 για Υγιεινή και Ασφάλεια στο Εργασιακό Περιβάλλον σε συμμόρφωση των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΙΝΥΑΕ. Σαραφόπουλος Ν, Μπανούτσος Η, επιμέλεια. Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗ - ΔΙΚΑΙΟ Τομέας Μεταλλευτικής Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Ιωάννης Πασπαλιάρης, Καθηγητής, Τομέας Μεταλλουργίας Γεώργιος Ν. Παναγιώτου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 19/11/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Ενότητα: Εισαγωγή ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία Επιθεώρησης σε Υποστατικά και Εξοπλισμούς Συλλογής και Αποκομιδής Σκυβάλων

Εκστρατεία Επιθεώρησης σε Υποστατικά και Εξοπλισμούς Συλλογής και Αποκομιδής Σκυβάλων Λευκωσία, 5 Σεπτεμβρίου 2016 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Εκστρατεία Επιθεώρησης σε Υποστατικά και Εξοπλισμούς Συλλογής και Αποκομιδής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΑΜΙΑΝΤΟ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΑΜΙΑΝΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΑΜΙΑΝΤΟ Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μέλος της Μόνιµης Επιτροπής του ΤΕΕ για τα θέµατα Ασφάλειας και Υγιεινής στους Εργασιακούς Χώρους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ

ΣΧΈΔΙΟ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ ΣΧΈΔΙΟ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ (Σ.Α.Υ.) Σελ.1/12 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Για τη σύνταξη και τήρηση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των Άρθρων 37, 73, 75 και 182 του Ν. 3669/08.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Είτε με την εγκατάσταση θαλάμου για τον οδηγό. Είτε με σύστημα που εμποδίζει τυχόν ανατροπή του περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος.

Είτε με την εγκατάσταση θαλάμου για τον οδηγό. Είτε με σύστημα που εμποδίζει τυχόν ανατροπή του περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος. ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

GLAUNACH. Γενικές Οδηγίες Λειτουργίας Σιγαστήρων Εξαγωγής GLAUNACH GMBH Ausgabe Seite 1 von 8

GLAUNACH. Γενικές Οδηγίες Λειτουργίας Σιγαστήρων Εξαγωγής GLAUNACH GMBH Ausgabe Seite 1 von 8 GLAUNACH Γενικές Οδηγίες Λειτουργίας Σιγαστήρων Εξαγωγής Seite 1 von 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. ΓΕΝΙΚΑ 3 1.1 ιευκρινιστική παρατήρηση 3 1.2 Πεδίο ισχύος 3 2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 2.1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ2 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ...2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ2 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ...2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ2 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ...2...2 2. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ...2 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ...2...2 2. ΚΙΝ ΥΝΟΙ...2...3 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ...3...3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Σχετικά µε τις εργασίες συντήρησης

ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Σχετικά µε τις εργασίες συντήρησης 54 ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Σχετικά µε τις εργασίες συντήρησης Ως «συντήρηση» νοούνται οι εργασίες που πραγµατοποιούνται πάνω σε ένα αντικείµενο µε στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Το όφελος των επιχειρήσεων από την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία: Αναλύσεις κόστους-οφέλους των παρεμβάσεων σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Το όφελος των επιχειρήσεων από την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία: Αναλύσεις κόστους-οφέλους των παρεμβάσεων σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις Το όφελος των επιχειρήσεων από την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία: Αναλύσεις κόστους-οφέλους των παρεμβάσεων σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις Η ασφάλεια και η υγεία στους χώρους εργασίας μάς αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 119

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 119 ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 119 "Για την προστασία από τις µηχανές" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό Συµβούλιο του ιεθνούς Γραφείου Εργασίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 16/Β/ )

(Φ.Ε.Κ. 16/Β/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. ΙΠΑ /οικ/889/2003 Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή ηµοσίων Έργων (ΣΑΥ και ΦΑΥ) Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 16/Β/14-1-03) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισαγωγή στην Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία Εισαγωγή στην Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία Η

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΙΘ ΦΕΚ 1 Περί απαγορεύσεως χρήσεως του λευκού (κίτρινου) Ν 2273/1920 145Α/20 φωσφόρου εις την βιομηχανία των πυρείων 2 Περί κωδικοποιήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ανελκυστήρας μικρών φορτίων ZARGES με ανυψωτικό

Ανελκυστήρας μικρών φορτίων ZARGES με ανυψωτικό el Αρ. TP-TG-EL Ανελκυστήρας μικρών φορτίων ZARGES με ανυψωτικό μηχανισμό με ατέρμον συρματόσχοινο και διάταξη ανάσχεσης της TRACTEL Greifzug Καθημερινό πρόγραμμα ελέγχου με πρωτόκολλο ελέγχου Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας

Πρώτες ύλες. Πιθανοί κίνδυνοι σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Καθορισµός πιθανότητας επιβίωσης µικροοργανισµών. Εκτίµηση επικινδυνότητας 1 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ HACCP Αρχή 1η: Προσδιορισµός των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται µε την παραγωγή τροφίµων σε όλα τα στάδια, από την ανάπτυξη και τη συγκοµιδή των πρώτων υλών, την παραγωγική διαδικασία, την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ /

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ / ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 130405/16.08.1995 Αθήνα 16.8.1995 Aρ. πρωτ: 130405 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘ/ΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Ι ΠΡΟΣ : Ως πίνακας διανομής Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενα Τεχνικά. ΕΡΓΟ Τίτλος έργου: Σκοπός: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΟΥΝ Εισαγωγή και γενικές αρχές μελέτης

Υφιστάμενα Τεχνικά. ΕΡΓΟ Τίτλος έργου: Σκοπός: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΟΥΝ Εισαγωγή και γενικές αρχές μελέτης ΕΡΓΟ Τίτλος υ: Αποκατάσταση του Χ.Α.Δ.Α. στη θέση «Πέταλο» του Δ.Δ. Νέων Στύρων, του καλλικρατικού Δήμου Καρύστου. Σκοπός: Σκοπός του υ είναι η μείωση έως και η εξάλειψη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» Π. Δ. 350 / 1996 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) Μυτιλήνη 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνείς Συμβάσεις Πρότυπα εργασίας Βάσεις δεδομένων Εκδόσεις Διεθνής Σύμβαση 155 που αφορά στην Υγεία και την Ασφάλεια στους χώρους εργασίας (τέθηκε σε ισχύ

Διαβάστε περισσότερα

Περί κωδικοποιήσεως των περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών ΦΕΚ 200 Α /

Περί κωδικοποιήσεως των περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών ΦΕΚ 200 Α / TMHMA : ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α/Α Αρ. Νοµοθετήµατος Τίτλος Νοµοθετήµατος ΦΕΚ 1 Β.. 25-08-1920 2 Π.. 22-12-1933 3 Π.. 14-03-1934 4 Β..

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 10/2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 10/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΘΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Υ Π Ο Γ Ε Ι Ω Σ Η Δ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Τµήµα οµών - Περιβάλλοντος Έργο: «Καθαρισµός κοίτης και πρανών

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιθεωρήσεις θα επικεντρωθούν στον έλεγχο συμμόρφωσης με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας για Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία.

Οι επιθεωρήσεις θα επικεντρωθούν στον έλεγχο συμμόρφωσης με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας για Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία. Λευκωσία, 29 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Αιμίλιο Μιχαήλ, ιευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής: Γιώργος Βασιλείου. Κωδικός Μαθήματος:ΥΓΑ101. Καλή αρχή σε όλους!!!

Καθηγητής: Γιώργος Βασιλείου. Κωδικός Μαθήματος:ΥΓΑ101. Καλή αρχή σε όλους!!! Καθηγητής: Γιώργος Βασιλείου Κωδικός Μαθήματος:ΥΓΑ101 Καλή αρχή σε όλους!!! Η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία είναι ανθρώπινο δικαίωμα και συμπεριλαμβάνεται στην Παγκόσμια Διακύρηξη των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

We - Qualify Build Up Skills

We - Qualify Build Up Skills We - Qualify Build Up Skills Μέσα Ατομικής Προστασίας Εκπαιδευτής Στέλιος Θεοφάνους Μέσα Ατομικής Προστασίας 1 Η ασφάλεια αφορά όλο το προσωπικό της επιχείρησης Όλοι οφείλουν να συνεισφέρουν στην προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1: Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)

1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1: Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) 1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1: Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) Προστασία κεφαλής 1. Κράνος 2. Κράνος αμμοβολής 3. Μάλλινο κάλυμμα κεφαλής (κουκούλα) για προστασία από το κρύο 4. Κάλυμμα κεφαλής κουκούλα για βαφή με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 21 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Σκοπός της έρευνας ήταν η συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

PDF created with pdffactory trial version ΗΜΕΡΙΔΑ BEST ΠΑΤΡΑΣ 8 Νοεμβρίου 2013

PDF created with pdffactory trial version  ΗΜΕΡΙΔΑ BEST ΠΑΤΡΑΣ 8 Νοεμβρίου 2013 ΗΜΕΡΙΔΑ BEST ΠΑΤΡΑΣ 8 Νοεμβρίου 2013 Γιατί μας αφορά η ασφάλεια; Ηασφάλεια των έργων μάς αφορά γιατί υπάρχουν λόγοι: Νομικοί Κοινωνικοί / ηθικοί Οικονομικοί Για τους λόγους αυτούς η αντιμετώπιση και οι

Διαβάστε περισσότερα

2. Άλλα γενικά µέτρα ασφαλείας είναι τα ακόλουθα: 1/6

2. Άλλα γενικά µέτρα ασφαλείας είναι τα ακόλουθα: 1/6 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ ΑΣΦΑΛΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Κλάδεµα δένδρων 1. Το κλάδεµα δένδρων τµήµατα των οποίων βρίσκονται κοντά σε ηλεκτροφόρους αγωγούς είναι ενέργεια απαραίτητη για να προληφθούν ατυχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων

(α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων (α) Αρµοδιότητες Τµήµατος Μελετών και Κατασκευών Έργων Το Τμήμα Μελετών και Κατασκευών Έργων έχει αρμοδιότητα για την μελέτη και κατασκευή των συγκοινωνιακών, εγγειοβελτιωτικών, κτιριακών, ηλεκτρομηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ» Δ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΓΕΝΙΚΑ...3 1.2 ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ...3 1.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ). Το φυλλάδιο αυτό παρέχει πληροφορίες για τους κινδύνους που προκύπτουν κατά τις εργασίες καθαρισμού. Οι εργαζόμενοι στον τομέα καθαρισμού είναι δυνατό να εκτεθούν σε μεγάλο αριθμό επικίνδυνων ουσιών, μερικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΌΡΟΙ Υγιεινή: το σύνολο των ενεργειών και των κανόνων που αποσκοπούν στην προστασία της υγείας του οργανισμού, π.χ.(ειδικότερα) η καθαριότητα, ως ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Ιουνίου 1991 για τη συμπλήρωση των μέτρων που αποσκοπούν στο να προαγάγουν τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εργαζομένων με σχέση εργασίας ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Lift & Shift - Μοιραστείτε την πείρα μας στο χειρισμό

Lift & Shift - Μοιραστείτε την πείρα μας στο χειρισμό Lift & Shift - Μοιραστείτε την πείρα μας στο χειρισμό Η παροχή πρόσβασης μέσω ηλεκτροκίνητου εξοπλισμού για το προσωπικό και η παροχή εξοπλισμού ανύψωσης για υλικά απαιτεί την προσεκτική συμμόρφωση στους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Dr ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ε.Σ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Σε κάθε εργαστήριο, πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις ώστε οι άνθρωποι που ερευνούν για να εντοπίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Ενότητα 2 η : Μέσα Ατομικής Προστασίας. Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Ενότητα 2 η : Μέσα Ατομικής Προστασίας. Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενότητα 2 η : Μέσα Ατομικής Προστασίας Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Έκδοση : 3 η Περίοδος Ιούλιος Σεπτ. 13. Περιεχόμενα. Μήνυμα Λειτουργού Υγείας & Ασφάλειας. Γενική Επισκευή ΜΗΔΕΝ ΑΤΥΧΗΜΑ

ΔΡΑΣΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Έκδοση : 3 η Περίοδος Ιούλιος Σεπτ. 13. Περιεχόμενα. Μήνυμα Λειτουργού Υγείας & Ασφάλειας. Γενική Επισκευή ΜΗΔΕΝ ΑΤΥΧΗΜΑ Περιεχόμενα Μήνυμα Λειτουργού Υγείας & Ασφάλειας Γενική Επισκευή ΜΗΔΕΝ ΑΤΥΧΗΜΑ Ακαδημία Ταλέντων Συμβολή στη Γενική Επισκευή Βραβεία Ασφάλειας & Υγείας Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ασφάλειας & Υγείας 21-25 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέση: ΦΥΛΗ Αρ. Μελέτης: 94/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Θέση: ΦΥΛΗ Αρ. Μελέτης: 94/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ Θέση: ΦΥΛΗ Αρ. Μελέτης: 94/2015 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Σύµφωνα µε τον πίνακα αντιστοίχησης

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ

Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Οδηγίες Παρακολούθησης Εφαρµογής ΠΠE Παράρτηµα Α ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟΥ Όλες οι βασικές πληροφορίες που αφορούν ένα έργο πρέπει να καταγράφονται σε ηµερήσια βάση και να τηρούνται σε αρχείο. Για το σκοπό αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Οδικό τροχαίο ατύχηµα είναι αιφνίδιο και ζηµιογόνο γεγονός, που προκαλείται από τη λειτουργία του οχήµατος και προξενεί βλάβη σε πρόσωπα ή πράγµατα.

Οδικό τροχαίο ατύχηµα είναι αιφνίδιο και ζηµιογόνο γεγονός, που προκαλείται από τη λειτουργία του οχήµατος και προξενεί βλάβη σε πρόσωπα ή πράγµατα. Το θέµα στο οποίο θα αναφερθούµε σήµερα, είναι τα τροχαία ατυχήµατα, τα αίτια που τα προκαλούν, οι συνέπειες από αυτά και οι προτάσεις της Τροχαίας για τη µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων. Πριν µπούµε στην

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΕΡΓΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΡΓΟ : ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: Προϋπ 660.000.00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Ιδιοι Πόροι Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Όλοι οι Τομείς Κατασκευαστικός Τομέας

Όλοι οι Τομείς Κατασκευαστικός Τομέας ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΨΟΣ www.mlsi.gov.cy/dli 1 Στατιστικά Στοιχεία ΤΕΕ 2005-20 2010 Πτώση από Ύψος Όλοι οι Τομείς Κατασκευαστικός Τομέας 31% Ατυχημάτων 39% Ατυχημάτων 28% Θανατηφόρων 50% Θανατηφόρων Ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 14-01-03-01 14 Επεµβάσεις (επισκευές ενισχύσεις) 01 Κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα 03 ιάτρηση σκυροδέµατος 01 ιάτρηση οπών

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Υγιεινή και Ασφάλεια Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 177/Α/1985, Νόµος Υπ Αριθ. 1568 Υγιεινή και ασφάλεια εργαζοµένων. 2. ΦΕΚ 721/Β/1988, Υ.Α. Υπ Αριθ. 88555/3293

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των κίνδυνων για την ασφάλεια Βιομηχανία παραγωγής χρωμάτων

Περιγραφή των κίνδυνων για την ασφάλεια Βιομηχανία παραγωγής χρωμάτων Περιγραφή των κίνδυνων για την ασφάλεια Βιομηχανία παραγωγής χρωμάτων Αλέξανδρος Σίσκος Χημικός, Ph.D Τυπικό διάγραμμα ροής πιγμέντο πληρωτικό υλικό xειρωνακτικό, αυτόματο, κλειστού τύπου κλπ Ταχυαναδευτήρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ. Τμήμα/Δραστηριότητα: Υφίσταται ο κίνδυνος αυτός στην επιχείρηση; (σημειώνεται στην περίπτωση που η απάντηση είναι καταφατική)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ. Τμήμα/Δραστηριότητα: Υφίσταται ο κίνδυνος αυτός στην επιχείρηση; (σημειώνεται στην περίπτωση που η απάντηση είναι καταφατική) Παραδοτέο Π4: Πρότυπος Οδηγός ΣΔΥΑΕ (Φάση Β) Π4.2: Ερωτηματολόγιο Αυτοαξιολόγησης Επιχείρησης σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας Εργασία «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Εκτίµησης Επαγγελµατικών Κινδύνων σε εγκαταστάσεις γραφείων. Εφαρµογή στις εγκαταστάσεις του ΤΕΕ-ΤΑΚ

Μελέτη Εκτίµησης Επαγγελµατικών Κινδύνων σε εγκαταστάσεις γραφείων. Εφαρµογή στις εγκαταστάσεις του ΤΕΕ-ΤΑΚ Μελέτη Εκτίµησης Επαγγελµατικών Κινδύνων σε εγκαταστάσεις γραφείων., ιπλ. Μηχανικός Παραγωγής & ιοίκησης, Msc, Μέλος Μόνιµης Επιτροπής Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, ΤΕΕ-ΤΑΚ Η µελέτη υλοποιήθηκε αφιλοκερδώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 15/01/2014 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟTHΤΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟTHΤΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟTHΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ! Κάθε άτοµο σε συνεργείο καθαριότητας πρέπει να τηρεί τους κανόνες ασφάλειας και υγείας στο Έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΥΞΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ Ι Εξόρυξη με Εκρηκτικές Ύλες Κωδικός Μαθήματος:

ΕΞΟΡΥΞΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ Ι Εξόρυξη με Εκρηκτικές Ύλες Κωδικός Μαθήματος: Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Τομέας Μεταλλευτικής Εργαστήριο Εξόρυξης Πετρωμάτων ΕΞΟΡΥΞΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ Ι Εξόρυξη με Εκρηκτικές Ύλες Κωδικός Μαθήματος: 7.1.06.7 Καθηγητής Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας Τομέα Ελλάδος

Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας Τομέα Ελλάδος Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας Τομέα Ελλάδος Εξειδίκευση στόχων και προτεραιοτήτων για την Υγεία και την Ασφάλεια στον Τομέα Ελλάδος Πάτρα, 8/11/13 Ευστάθιος Πολίτης Τομέας Ελλάδος & αριθμοί 4 Εργοστάσια

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Αντωνιάδης Λειτουργός Ασφάλειας και Υγείας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Χρήστος Αντωνιάδης Λειτουργός Ασφάλειας και Υγείας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Λειτουργός Ασφάλειας και Υγείας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού * Αποσκοπεί στην εφαρμογή των Περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Ατυχημάτων και Επικίνδυνων Συμβάντων) Κανονισμών του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 4.5.2005 COM(2005) 189 τελικό 1992/0449 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟ ΟΤΗ Σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 130297/15-7-96 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ Περίφραξη, σήμανση εργοταξίου Α, 3 & 18.1) ΠΔ 105/95 Σήμανση εγκαταστάσεων αγωγών ατμών, θερμών υγρών ΠΔ 1073/81 (αρ. 93 & 95) ή αερίων Μέτρα ασφάλειας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ΠΔ 1073/81 (αρ. 75-79) (εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σελίδα 1 (1) Καθαιρέσεις Μεταφορές (2) Τοιχοποιϊες Επιχρίσματα Επιστρώσεις (3) Λοιπά Τελειώματα ΕΡΓΟ : ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1.1 Εγκ/ση εργολάβου στο εργοτάξιο 1.2 Καθαιρέσεις επιχρισμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Δεκέλειας

Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Δεκέλειας Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός Δεκέλειας Νομοθετικές υποχρεώσεις με βάση την Κ.Δ.Π. 347/2015 σχετικά με πληροφορίες που αφορούν κυρίως στις επικίνδυνες ουσίες και στη φύση των κινδύνων, που είναι δυνατόν να

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙ Ο ΗΓΙ ΓΙ ΤΗΝ ΙΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΤΩΝ ΥΓΕΙΣ ΚΙ ΣΦΛΕΙΣ ΕΣΥ ΚΟ-Υ&/01/02/08-07-2010 1 ΕΣΥ ΚΟ-Υ& Έκδοση: 01 ναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 11-07-2003 Ηµεροµηνία ναθεώρησης: 08-07-2010

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικό πλαίσιο Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας

Νομοθετικό πλαίσιο Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας Τ.Ε.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ημερίδα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία Τρίπολη, 15-06-2016 Νομοθετικό πλαίσιο Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας Γεώργιος Ι. Φαράντος Προϊστάμενος Τμήματος Υγιεινής

Διαβάστε περισσότερα