ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ http://www.imepo.gr"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, που ψηφίστηκε στο Άµστερνταµ το 1997 και τέθηκε σε ισχύ το 1999, υπάγει τη µεταναστευτική πολιτική στη σφαίρα αρµοδιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 63, παράγραφοι 3 και 4). «3) Το Συµβούλιο, αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 67, εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης του Άµστερνταµ, θεσπίζει µέτρα περί µεταναστευτικής πολιτικής, στους ακόλουθους τοµείς: α) προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής και προδιαγραφές διαδικασιών σύµφωνα µε τις οποίες τα κράτη µέλη χορηγούν θεωρήσεις και άδειες διαµονής µακράς διαρκείας, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αποσκοπούν στην επανένωση οικογενειών, β) παράνοµη µετανάστευση και παράνοµη διαµονή, συµπεριλαµβανοµένου του επαναπατρισµού παρανόµως διαµενόντων 4) µέτρα που καθορίζουν τα δικαιώµατα και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι διαµένουν νοµίµως σε κράτος µέλος, δύνανται να διαµένουν σε άλλα κράτη µέλη». Η ευθύνη για την ανάπτυξη της πολιτικής εντάχθηκε στον «πρώτο πυλώνα» µε πρόγραµµα δράσης για τη σταδιακή δηµιουργία χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΠΕΡΕ Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κατέληξε στο Τάµπερε της Φινλανδίας το 1999 σε µία σειρά συµπερασµάτων στο θέµα της µετανάστευσης, µεταξύ των οποίων ήταν και η ανάγκη µίας κοινής προσέγγισης, που θα εξασφαλίζει την κοινωνική ένταξη των µεταναστών που διαµένουν νόµιµα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον τονίστηκε, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εξασφαλίσει τη δίκαια µεταχείριση υπηκόων τρίτων χωρών που διαµένουν νόµιµα στην επικράτεια ενός κράτους µέλους. Μια πιο σθεναρή πολιτική ένταξης πρέπει να στοχεύει στην παροχή δικαιωµάτων και υποχρεώσεων αντιστοίχων µε εκείνες των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης να καταπολεµά τις διακρίσεις στην οικονοµική, κοινωνική και πολιτισµική ζωή και να λαµβάνει µέτρα κατά της ξενοφοβίας και του ρατσισµού. Στα συµπεράσµατα του Τάµπερε θεµελιώνονται οι προτάσεις που υπέβαλε η Επιτροπή για τη θέσπιση κοινού νοµοθετικού πλαισίου σχετικά µε το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών, όπως επιτάσσει το άρθρο 63 της Συνθήκης του Άµστερνταµ. Σηµαντικό σηµείο αναφοράς αποτελεί σ αυτό το πλαίσιο και ο Χάρτης των Θεµελιωδών ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς οι περισσότερες διατάξεις του είναι εφαρµοστέες σε όλα τα πρόσωπα ανεξαρτήτως της εθνικότητάς τους. Η διακήρυξη του Χάρτη, το εκέµβριο του 2000, απετέλεσε έτσι σηµαντικό ορόσηµο στον καθορισµό του νοµικού πλαισίου, ενώ αποφασιστική σηµασία όσον αφορά το καθεστώς του Χάρτη στη νέα ευρωπαϊκή Συνθήκη θα έχουν τα πορίσµατα της Συνέλευσης για το µέλλον της Ευρώπης. ΠΗΓΗ: 1

2 ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Κατά της ξενοφοβίας και του ρατσισµού το Συµβούλιο ενέκρινε στις 15 Ιουλίου του 1996 την κοινή δράση 96/443/ ΕΥ. Τα κράτη µέλη δεσµεύονται σύµφωνα µε την κοινή δράση: να εξασφαλίσουν ενεργό δικαστική συνεργασία όσον αφορά αδικήµατα που βασίζονται σε µορφές ρατσιστικής συµπεριφοράς και να τις καταστήσει ποινικώς κολάσιµες. Ως µορφές ρατσιστικής συµπεριφοράς ορίζονται: o η δηµόσια υποκίνηση διακρίσεων, βίας ή φυλετικού µίσους έναντι ατόµων ή µέλους οµάδας προσδιοριζόµενης µε βάση το χρώµα, τη φυλή, τη θρησκεία ή την εθνική ή εθνοτική καταγωγή o η δηµόσια υπεράσπιση, που αποσκοπεί στην καλλιέργεια του ρατσισµού και της ξενοφοβίας, των εγκληµάτων κατά της ανθρωπότητας και της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων o η δηµόσια άρνηση των εγκληµάτων που ορίζονται στο άρθρο 6 του οργανισµού του διεθνούς στρατοδικείου που προσαρτήθηκε στη συµφωνία του Λονδίνου της 8 ης Απριλίου 1945, στο βαθµό που η άρνηση αυτή συνιστά περιφρονητική ή µειωτική συµπεριφορά έναντι οµάδας ατόµων προσδιοριζόµενης µε βάση το χρώµα, τη φυλή, τη θρησκεία ή την εθνική ή εθνοτική καταγωγή o η δηµόσια διάδοση και διανοµή γραπτού υλικού εικόνων και άλλων µέσων που εκφράζουν ρατσισµό ή ξενοφοβία o η συµµετοχή σε δραστηριότητες οµάδων, οργανώσεων ή ενώσεων, που προωθούν διακρίσεις, βία και φυλετικό, εθνοτικό ή θρησκευτικό µίσος. να παρέχουν πληροφορίες σε άλλο κράτος µέλος, ώστε αυτό να κινήσει την κατά νόµον ποινική δίωξη ή κατάσχεση γραπτού υλικού, εικόνων ή άλλων µέσων που εκφράζουν ρατσισµό ή ξενοφοβία και προορίζονται για δηµοσίευση, µόλις κυκλοφορήσουν σε κράτος µέλος να δηµιουργήσουν σηµεία επαφής στα κράτη µέλη, για τη συλλογή και ανταλλαγή πληροφοριών που ενδέχεται να αποβούν χρήσιµες για τις έρευνες και διώξεις των αδικηµάτων που βασίζονται σε µορφές συµπεριφοράς ρατσισµού και ξενοφοβίας. Για την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών που ζουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Συµβούλιο έχει ψηφίσει δύο οδηγίες που αποσκοπούν στην καταπολέµηση των άµεσων και έµµεσων διακρίσεων τόσο στο δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα: την οδηγία 2000/43/EΚ της 29 ης Ιουνίου 2000 που αφορά στην ίση µεταχείριση των ατόµων ανεξάρτητα από τη φυλετική ή εθνική τους καταγωγή την οδηγία 2000/78/ EΚ που θέτει το γενικό πλαίσιο για ίση µεταχείριση στον τοµέα της απασχόλησης ανεξάρτητα από τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, την ηλικία, τις ειδικές ανάγκες ή το γενετήσιο προσανατολισµό των ατόµων. Οι δύο οδηγίες αναφέρονται στην καταπολέµηση των διακρίσεων στους ακόλουθους τοµείς: τους όρους πρόσβασης στην απασχόληση και αυτοαπασχόληση, συµπεριλαµβανοµένων των κριτηρίων επιλογής σε όλους τους τοµείς δραστηριότητας και σε όλα τα επίπεδα της επαγγελµατικής ιεραρχίας, καθώς επίσης των όρων πρόσληψης και προαγωγής την πρόσβαση σε όλους τους τύπους και επίπεδα του επαγγελµατικού προσανατολισµού, της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και επιµόρφωσης τις συνθήκες εργασίας, συµπεριλαµβανοµένης της απόλυσης και της αµοιβής ΠΗΓΗ: 2

3 τη συµµετοχή σε οργανώσεις εργαζοµένων ή εργοδοτών ή σε οποιαδήποτε οργάνωση τα µέλη της οποίας ασκούν ένα συγκεκριµένο επάγγελµα. Η οδηγία 2000/43/ΕΚ συµπεριλαµβάνει επίσης: την κοινωνική προστασία, την κοινωνική ασφάλιση και περίθαλψη την εκπαίδευση την πρόσβαση σε υπηρεσίες και αγαθά που διατίθενται στο κοινό, όπως αυτό της στέγασης Τα κράτη µέλη οφείλουν σύµφωνα µε τις οδηγίες να λάβουν τα ανάλογα µέτρα, προκειµένου να εξασφαλίσουν τη νοµική προστασία των ατόµων που υπήρξαν θύµατα διακρίσεων καθώς επίσης και την προστασία τους από αντίποινα ή δυσµενή µεταχείριση ως απόρροια των παραπόνων ή της µήνυσής τους. Επίσης τα κράτη µέλη υποχρεούνται να λάβουν τα κατάλληλα µέτρα ενίσχυσης του κοινωνικού διαλόγου και του διαλόγου µε τις µη κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς επίσης µέτρα ενθάρρυνσης των κοινωνικών εταίρων, ώστε αυτοί να συνάπτουν συµφωνίες για τη θέσπιση κανόνων σύµφωνα µε τις οδηγίες. Τα κράτη µέλη υποχρεούνται να καθορίσουν κανόνες επιβολής αποτελεσµατικών, αναλόγων µε τις παραβάσεις και αποτρεπτικών κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης της εθνικής νοµοθεσίας, που θέτει σε εφαρµογή τις οδηγίες. Τέλος, τα κράτη µέλη οφείλουν να ανακοινώσουν στην Επιτροπή µέχρι το όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες, προκειµένου η Επιτροπή να συντάξει εκθέσεις προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο για την εφαρµογή των δύο οδηγιών. Ως τελική ηµεροµηνία εφαρµογής της οδηγίας 2000/43/EΚ σε εθνικό επίπεδο ορίστηκε η 19 η Ιουλίου 2003, ενώ για την οδηγία 2000/78/EΚ η διορία θέσπισης εθνικού δικαίου ορίστηκε για την 2 α εκεµβρίου Στις 27 Νοεµβρίου 2000 το Συµβούλιο αποφάσισε τη θέσπιση κοινοτικού προγράµµατος δράσης ( ), το οποίο στηρίζει και συµπληρώνει τις προσπάθειες της Κοινότητας και των κρατών µελών για την καταπολέµηση των άµεσων ή έµµεσων διακρίσεων µε βάση τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, την αναπηρία, την ηλικία ή το γενετήσιο προσανατολισµό. Το πρόγραµµα επιδιώκει: τη βελτίωση της κατανόησης των θεµάτων που έχουν σχέση µε τις διακρίσεις την ανάπτυξη της αποτελεσµατικής πρόληψης και αντιµετώπισης των διακρίσεων, ιδίως µέσω της ενίσχυσης των µέσων δράσης των οργανώσεων, µέσω της προώθησης της ανταλλαγής πληροφοριών και παραδειγµάτων ορθής πρακτικής καθώς και µέσω της δικτύωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο την προώθηση και διάδοση των αξιών και πρακτικών που αποτελούν το υπόβαθρο της καταπολέµησης των διακρίσεων, µεταξύ των άλλων µε δράσεις ευαισθητοποίησης. Το πρόγραµµα µπορεί να καλύπτει τους ακόλουθους τοµείς, εντός των ορίων των αρµοδιοτήτων που αναθέτει στην Κοινότητα η συνθήκη: µεταχείριση άνευ διακρίσεων στις και από τις δηµόσιες υπηρεσίες µεταχείριση άνευ διακρίσεων στα και από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης ίση συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων στον πολιτικό, τον οικονοµικό και τον κοινωνικό τοµέα 1 Για την οδηγία 2000/43/ΕΚ ως διορία ανακοίνωσης των πληροφοριών έχει οριστεί η 19 η Ιουλίου του 2005, ενώ για την οδηγία 2000/78/ΕΚ η 2 α εκεµβρίου του ΠΗΓΗ: 3

4 ισότητα πρόσβασης σε αγαθά και υπηρεσίες και στην παροχή αγαθών και υπηρεσιών που διατίθενται στο κοινό ιδίως στους τοµείς στέγασης, συγκοινωνιών, πολιτισµού, αναψυχής και αθλητισµού αποτελεσµατικός έλεγχος των διακρίσεων αποτελεσµατική διάδοση των πληροφοριών σχετικά µε το δικαίωµα ίσης και άνευ διακρίσεων µεταχείρισης ενσωµάτωση στους άλλους τοµείς των πολιτικών και πρακτικών καταπολέµησης των διακρίσεων. Πολιτικά µέσα ουσιώδους σηµασίας για την ένταξη των µεταναστών είναι το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών µακράς διαρκείας, η οικογενειακή επανένωση, καθώς επίσης η πρόσβαση και ένταξη των µεταναστών στην αγορά εργασίας. ΥΠΗΚΟΟΙ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ Επ ευκαιρία του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Τάµπερε (15-16 Οκτωβρίου) τα κράτη µέλη υπογράµµισαν την ανάγκη να εξασφαλιστεί ίση µεταχείριση για τους υπηκόους των χωρών µελών που διαµένουν νόµιµα στην ΕΕ. Αναλυτικά βάσει της οδηγίας 2002/109/ΕΚ του Συµβουλίου (Κεφ.2, Άρθρο 4) τα κράτη µέλη θα πρέπει αναγνωρίζουν το καθεστώς του κατοίκου µακράς διαρκείας µετά από πέντε έτη νόµιµης και αδιάλειπτης διαµονής. Οι απουσίες µικρότερες των έξι µηνών ή για συγκεκριµένους λόγους (στρατιωτικές υποχρεώσεις, απόσπαση λόγω εργασίας, βαριά ασθένεια, µητρότητα, διεξαγωγή έρευνας και σπουδών) δεν θα λαµβάνονται υπόψη στον υπολογισµό της διάρκειας διαµονής. Προϋποθέσεις Για να αποκτήσει το καθεστώς µακράς διαρκείας θα πρέπει ο υπήκοος τρίτης χώρας να αποδείξει, ότι διαθέτει γι αυτόν και την οικογένεια του: Σταθερό Εισόδηµα Ασφάλιση ασθενείας 2 Σε όλες τις περιπτώσεις η άδεια παραµονής χορηγείται µε την επιφύλαξη της ενδεχόµενης ύπαρξης λόγων δηµοσίας τάξης ή εθνικής ασφάλειας που αντιτίθενται στην χορήγηση της. Σε καµία περίπτωση δεν θα µπορούν να δικαιολογήσουν τέτοια απόφαση οικονοµικοί λόγοι. 3 Τα κράτη µέλη δεσµεύονται να λάβουν υπόψη τους, πριν λάβουν την απόφαση αποµάκρυνσης ενός κατοίκου µακράς διαρκείας, την ηλικία του ατόµου, τη διάρκεια διαµονής του, τις επιπτώσεις για τον ενδιαφερόµενο και την οικογένειά του καθώς και τους δεσµούς µε τη χώρα διαµονής του ή την απουσία δεσµών µε τη χώρα καταγωγής του. Απόκτηση του καθεστώτος Η αρµόδια αρχή θα πρέπει να αποφασίσει εντός 6 µηνών από την ηµεροµηνία κατάθεσης. Κάθε απόρριψη της αίτησης θα πρέπει να είναι δικαιολογηµένη, να αναφέρει τους τρόπους προσφυγής καθώς και την προθεσµία εντός της οποίας θα πρέπει να αντιδράσει ο ενδιαφερόµενος. Ο κάτοικος µακράς διαρκείας θα λαµβάνει 2 25/11/2003 Οδηγία 2003/109/EC (εξαιρούνται τα προαναφερθέντα στοιχεία για τους πρόσφυγες και υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν γεννηθεί στην επικράτεια ενός κράτους µέλους) 3 25/11/2003 Οδηγία 2003/109 EC Άρθρο 5 ΠΗΓΗ: 4

5 άδεια παραµονής, τυποποιηµένη για όλα τα κράτη µέλη, διάρκειας τουλάχιστον πέντε ετών και αυτόµατα ανανεώσιµη κατόπιν αιτήσεως. 4 Ο ενδιαφερόµενος και τα µέλη της οικογένειάς του που διαµένουν µαζί του νοµίµως έχουν το δικαίωµα ίσης µεταχείρισης µε αυτή που ισχύει για τους υπηκόους του σχετικού κράτους µέλους. 5 Πιο συγκεκριµένα σε ό,τι αφορά: Συνθήκες εργασίας Προσχώρηση σε συνδικαλιστικές οργανώσεις Κοινωνική ασφάλιση, έκτακτη ιατρική βοήθεια Υποχρεωτική εκπαίδευση Κοινωνικά και φορολογικά πλεονεκτήµατα. Πρόσβαση και παροχή σε όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση και την αναγνώριση διπλωµάτων Πρόσβαση και παροχή σε όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες Ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και ελευθερία εκπροσώπησης οργάνωσης εργαζοµένων και εργοδοτών ιαµονή στα υπόλοιπα κράτη µέλη Ο κάτοικος µακράς διαρκείας θα αποκτά το δικαίωµα διαµονής σε κράτος µέλος διαφορετικό από αυτό που του χορήγησε το καθεστώς διαµονής, εφόσον πληρούνται ορισµένες προϋποθέσεις. Πιο συγκεκριµένα, όταν ασκεί οικονοµική δραστηριότητα ως µισθωτός ή ελεύθερος επαγγελµατίας εάν παρακολουθεί σπουδές ή επαγγελµατική κατάρτιση και αν διαθέτει επαρκείς οικονοµικούς πόρους. Οι όροι αυτοί δεν αφορούν τους αποσπασµένους εργαζόµενους στο πλαίσιο διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών καθώς επίσης και τους παρέχοντες διασυνοριακών υπηρεσιών, των οποίων η νοµική αντιµετώπιση καθορίζεται µε ειδικές διατάξεις του εθνικού δικαίου του εν λόγω κράτους µέλους. 6 Η υποβολή της αίτησης διαµονής σε δεύτερο κράτος µέλος πρέπει να γίνεται µέσα σε διάστηµα τριών µηνών από την είσοδό του (ακόµα και αν εξακολουθεί να διαµένει στο πρώτο κράτος µέλος). Για την κατάθεση της αίτησής του απαιτούνται κυρίως ορισµένα δικαιολογητικά όπως άδεια διαµονής κατοίκου µακράς διαρκείας και όποια άλλα έγγραφα απαιτούνται από το εθνικό δίκαιο του δεύτερου κράτους µέλους. Τα µέλη της οικογένειας του κατοίκου µακράς διαρκείας επιτρέπεται να συνοδεύσουν ή να συνενωθούν υπό την προϋπόθεση, ότι έχει αποκτήσει οικογένεια στο πρώτο κράτος µέλος. Με την απόκτηση της άδειας ο ενδιαφερόµενος έχει δικαίωµα ίσης µεταχείρισης σε παροχές όπως και στο πρώτο κράτος µέλος καθώς και πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Παρ όλα αυτά µέχρι να αποκτήσει το δικαίωµα µακράς διαρκείας το δεύτερο κράτος µέλος έχει δικαίωµα να αρνηθεί την άδεια παραµονής στο έδαφος του. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ο υπήκοος τρίτης χώρας θα διατηρήσει το καθεστώς µακράς διαρκείας ως προς το πρώτο κράτος µέλος, µέχρις ότου αποκτήσει το ίδιο καθεστώς στο δεύτερο κράτος µέλος. Εξαίρεση στα παραπάνω αποτελούν οι θέσεις του Ηνωµένου Βασιλείου της Ιρλανδίας και της ανίας (οι οποίες σύµφωνα µε τα άρθρα 1 και 2 του πρωτοκόλλου της συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 4 CM (2001)127, C 240 E, C 80, και Οδηγία 2003/109/ΕΚ 6 COM (2001)127, CD 2003/109/EC, 25/11/2003 ΠΗΓΗ: 5

6 Κοινότητας) δεν συµµετέχουν, δεν δεσµεύονται και δεν υπόκεινται στην εφαρµογή της οδηγίας. Το νοµικό πλαίσιο πάνω στο οποίο βασίζεται η ΕΕ είναι ο καθορισµός των βασικών προϋποθέσεων και διαδικασιών που θα εφαρµόζονται, ενώ κάθε κράτος µέλος θα εγκρίνει µόνο του τα εθνικά µέτρα για την εισδοχή υπηκόων τρίτων χωρών που ορίζονται στις οδηγίες. Ο στόχος έγκειται στην χορήγηση ασφαλούς νοµικού καθεστώτος στους προσωρινούς εργαζοµένους, ενώ παρέχεται δίοδος ενδεχοµένως για την απόκτηση νοµίµου καθεστώτος σε εκείνους που επιθυµούν να παραµείνουν και πληρούν τα κριτήρια. 7 Στην ανακοίνωση COM(2000)757 που εξέδωσε το Νοέµβριο 2000, η Επιτροπή εισήγαγε επιπλέον την έννοια της "αστικής ιθαγένειας", η οποία εξασφαλίζει ορισµένα βασικά δικαιώµατα και υποχρεώσεις των µεταναστών, τα οποία θα αποκτώνται σταδιακά µε το πέρασµα του χρόνου, ούτως ώστε οι µετανάστες να τυγχάνουν της ίδιας µεταχείρισης µε τους υπηκόους της χώρας υποδοχής, ακόµα και αν δεν πολιτογραφηθούν. Ο Χάρτης Θεµελιωδών ικαιωµάτων θεσπίζει ένα βασικό πλαίσιο για την "αστική ιθαγένεια" µε δικαιώµατα, ορισµένα από τα οποία εφαρµόζονται λόγω του οικουµενικού χαρακτήρα τους, ενώ άλλα προέρχονται από τα δικαιώµατα των πολιτών της Ένωσης. Στην πραγµατικότητα, το κοινοτικό δίκαιο ήδη θέσπισε 8 πολλά από αυτά τα δικαιώµατα για όλους όσους διαµένουν νόµιµα στην Ένωση. Το να επιτραπεί στους µετανάστες να αποκτήσουν "αστική ιθαγένεια" µετά από κάποια χρονική περίοδο, θα συµβάλει σύµφωνα µε την Επιτροπή στην επιτυχή εγκατάσταση πολλών µεταναστών στην κοινωνία, ενώ θα αποτελέσει και το πρώτο βήµα για τη διαδικασία απόκτησης της εθνικότητας του οικείου κράτους µέλους. Ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο της έννοιας αυτής είναι ότι επιτρέπει την πολιτική συµµετοχή. Πολλά κράτη µέλη 9 χορηγούν ήδη πολιτικά δικαιώµατα σε τοπικό επίπεδο σε όλους τους αλλοδαπούς κατοίκους υπό ορισµένες προϋποθέσεις. Από την άποψη της ένταξης, είναι προφανές, ότι αυτά τα τοπικής ισχύος πολιτικά δικαιώµατα πρέπει να απορρέουν µάλλον από τη µόνιµη διαµονή, παρά από την εθνικότητα. Η Επιτροπή πιστεύει, ότι η χορήγηση πολιτικών δικαιωµάτων στους µετανάστες κατοίκους µακράς διαρκείας έχει µεγάλη σηµασία για τη διαδικασία ένταξης και ότι, για να γίνει αυτό, η συνθήκη θα πρέπει να παράσχει την απαιτούµενη νοµική βάση. ΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ Η είσοδος και η διαµονή για λόγους οικογενειακής επανένωσης αποτελούν το κύριο κανάλι νόµιµης µετανάστευσης υπηκόων τρίτων χωρών, καθώς και µέσο για την επίτευξη της ένταξής τους. Η επιτυχής ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών -ώστε να διατηρείται η οικονοµική και κοινωνική συνοχή- αποτελεί µία από τις µεγαλύτερες προκλήσεις που αντιµετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την πολιτική της 7 COM (2000) 757 final 8 Τα άρθρα 194 και 195 της Συνθήκης ΕΚ που αφορούν το δικαίωµα αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον Ευρωπαίο ιαµεσολαβητή, καθώς και το άρθρο 255 για την πρόσβαση σε έγγραφα. Επίσης το άρθρο 11 της πρότασης οδηγίας για το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών κατοίκων µακράς διαρκείας, το οποίο περιλαµβάνει την ελεύθερη κυκλοφορία και το δικαίωµα κατοικίας στην Ένωση, καθώς και το δικαίωµα εργασίας, εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών. 9 ανία, Ιρλανδία, Κάτω Χώρες, Σουηδία και Φινλανδία ΠΗΓΗ: 6

7 µετανάστευσης. Η εγκατάσταση σταθερών οικογενειακών κοινοτήτων διασφαλίζει, ότι οι µετανάστες µπορούν να συνεισφέρουν πλήρως στις νέες κοινωνίες τους. 10 Α. Το ιεθνές Νοµικό Πλαίσιο 11 Η ιεθνής ιακήρυξη των δικαιωµάτων του ανθρώπου και τα ιεθνή Σύµφωνα του 1966, για τα αστικά και πολιτικά δικαιώµατα και για τα οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώµατα, αναγνωρίζουν, ότι η οικογένεια αποτελεί το φυσικό και θεµελιώδες στοιχείο της κοινωνίας και συνεπώς δικαιούται προστασίας και βοήθειας εκ µέρους της κοινωνίας των κρατών. Η ιεθνής Σύµβαση για την προστασία των δικαιωµάτων όλων των διακινούµενων εργαζοµένων και των µελών της οικογένειάς τους, που θεσπίστηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών το εκέµβριο του Η Σύµβαση σχετικά µε το καθεστώς των προσφύγων του 1951 δεν προβλέπει το δικαίωµα οικογενειακής επανένωσης. Η αρχή της οικογενειακής επανένωσης των προσφύγων αναγνωριζόταν εντούτοις στην Τελική Πράξη της συνδιάσκεψης που θέσπισε τη Σύµβαση του Η Σύµβαση που αφορά τα δικαιώµατα των παιδιών της 20 ης Νοεµβρίου 1989 ορίζει ότι τα κράτη επαγρυπνούν, ώστε τα παιδιά να µην χωρίζουν από τους γονείς τους. Η Ευρωπαϊκή Σύµβαση Προστασίας των ικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών του 1950, αναφέρει στο άρθρο 8 το δικαίωµα σεβασµού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής και στο άρθρο 12 το δικαίωµα γάµου και θεµελίωσης οικογένειας. Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης και η Ευρωπαϊκή Σύµβαση του 1977 σχετικά µε το καθεστώς των διακινούµενων εργαζοµένων αφορούν ειδικότερα την οικογενειακή επανένωση. 12 Ο Χάρτης Θεµελιωδών ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ( εκέµβριος 2000) αναφέρει στο άρθρο 7 το δικαίωµα σεβασµού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής και στο άρθρο 9 το δικαίωµα γάµου και ίδρυσης οικογένειας. Β. Η Κοινοτική Νοµοθεσία Οδηγία 2003/86/ΕΚ του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22 Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε το δικαίωµα της οικογενειακής επανένωσης Ιστορικό Οδηγίας 2003/86/ΕΚ Συµβουλίου Με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης του Άµστερνταµ η Επιτροπή υπέβαλε µια πρόταση Οδηγίας για το δικαίωµα στην οικογενειακή επανένωση (1 η εκεµβρίου 1999). 13 Η πρόταση καθιερώνει υπό όρους δικαίωµα στην οικογενειακή επανένωση για τους υπηκόους τρίτων χωρών. Συγκεκριµένα, θα επιτρέψει σε υπηκόους τρίτων χωρών που πληρούν ορισµένα κριτήρια να επανενωθούν µε τα µέλη της στενής τους οικογένειας ή σε αυστηρά καθορισµένες περιπτώσεις να επανενωθούν µε άλλα µέλη της ευρύτερής τους οικογένειας. Επίσης, η πρόταση καθορίζει ορισµένα δικαιώµατα που θα χορηγηθούν στα µέλη της οικογένειας. 10 COM (2000) 757 τελικό, σελ COM (1999) 638 τελικό, σελ Η Σύµβαση αφορά µόνο τους µισθωτούς εργαζοµένους και εφαρµόζεται µόνο σε αυτούς οι οποίοι είναι υπήκοοι των κρατών που έχουν συµβληθεί στη Σύµβαση. Αυτή η Σύµβαση δεν έχει επικυρωθεί από όλα τα κράτη µέλη. 13 COM (1999) 638 τελικό ΠΗΓΗ: 7

8 Στις 6 Σεπτεµβρίου 2000, το Κοινοβούλιο ενέκρινε την πρόταση της Επιτροπής µε 17 τροπολογίες. Στις 10 Οκτωβρίου 2000, η Επιτροπή ενέκρινε τροποποιηµένη πρόταση, αποδεχόµενη τις περισσότερες από τις τροπολογίες που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στις 2 Μαΐου 2002, η Επιτροπή θέσπισε νέα τροποποιηµένη πρόταση σχετικά µε το δικαίωµα οικογενειακής επανένωσης. 14 Η νέα µέθοδος αναγνωρίζει ότι είναι αναγκαίο να υπάρξουν πολλά στάδια για να επιτευχθεί η εναρµόνιση των εθνικών νοµοθεσιών όσον αφορά την οικογενειακή επανένωση. Για το σκοπό αυτό υιοθετεί µια σχετικά ευέλικτη στάση 15, η οποία προσδιορίζεται µε δύο τρόπους: κατ αρχάς ως προς την ουσία, µε τη χρήση µιας ρήτρας stand still 16, αλλά και χρονικά, εισάγοντας µια ρήτρα επανεξέτασης (rendez-vous) 17. Οδηγία 2003/86/ΕΚ Συµβουλίου Στις 22 Σεπτεµβρίου 2003 το Συµβούλιο ενέκρινε την Οδηγία σχετικά µε το δικαίωµα για οικογενειακή επανένωση των υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι διαµένουν νόµιµα στην επικράτεια των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός της Οδηγίας είναι να καθορίσει τους όρους υπό τους οποίους µπορεί να ασκείται το δικαίωµα οικογενειακής επανένωσης. Ειδικά κριτήρια θα ισχύουν για την περίπτωση των προσφύγων. Τα κράτη µέλη επιτρέπουν την είσοδο και τη διαµονή, δυνάµει της Οδηγίας στα ακόλουθα µέλη της οικογένειας: του /της συζύγου των ανήλικων τέκνων συµπεριλαµβανοµένων των υιοθετηµένων των ανήλικων τέκνων συµπεριλαµβανοµένων των θετών των εξ αίµατος και πρώτου βαθµού ανιόντων συγγενών του συντηρούντος ή του /της συζύγου του των ενηλίκων άγαµων τέκνων του συντηρούντος ή του /της συζύγου του, εφόσον αυτά δεν µπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους λόγω της κατάστασης της υγείας τους του εκτός γάµου συντρόφου, υπηκόου τρίτης χώρας, ο οποίος διατηρεί µε τον συντηρούντα σταθερή σχέση µακράς διαρκείας δεόντως αποδεδειγµένης. Τα µέλη της οικογένειας του συντηρούντος έχουν, εξίσου µε αυτόν, δικαίωµα στην εκπαίδευση, τη µισθωτή εργασία, την ανεξάρτητη επαγγελµατική δραστηριότητα καθώς και δικαίωµα πρόσβασης σε επαγγελµατικό προσανατολισµό. Προκειµένου να εξασφαλιστεί η δηµόσια ασφάλεια, κατά την υποβολή της αίτησης οικογενειακής επανένωσης, τα κράτη µέλη δύναται να απαιτήσουν από το πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση αποδεικτικά στοιχεία, ότι ο συντηρών διαθέτει κατάλυµα, 14 COM (2002) 225 τελικό 15 Η ευελιξία προσφέρει σε κάποιο βαθµό στις εθνικές νοµοθεσίες τη δυνατότητα να διαθέτουν περιθώριο ελιγµών και προβλέπει σε πολύ περιορισµένες περιπτώσεις παρεκκλίσεις, για να προσαρµοστεί σε ορισµένες ιδιαιτερότητες των ισχυουσών εθνικών νοµοθεσιών. 16 Η ρήτρα stand still αποτρέπει το ενδεχόµενο να υιοθετούν τα κράτη µέλη λιγότερο ευνοϊκά µέτρα από τα υφιστάµενα την ηµεροµηνία έγκρισης της οδηγίας. 17 Η ρήτρα επανεξέτασης (rendez-vous) επιτρέπει στο εξής να καθορισθεί η ηµεροµηνία κατά την οποία θα εξετασθεί το επόµενο στάδιο της προσέγγισης των νοµοθεσιών που διέπουν την εισδοχή µε σκοπό την οικογενειακή επανένωση. ΠΗΓΗ: 8

9 ασφάλιση ασθένειας για τον ίδιο και τα µέλη της οικογένειάς του/ της, καθώς και σταθερούς τακτικούς πόρους. Το αργότερο µετά από 5 έτη διαµονής και εφόσον στο µέλος της οικογένειας δεν έχει χορηγηθεί άδεια διαµονής για άλλους λόγους πέρα της οικογενειακής επανένωσης, ο /η σύζυγος ή ο εκτός γάµου σύντροφος και το τέκνο που έχει ενηλικιωθεί έχουν δικαίωµα να απαιτούν αυτόνοµη άδεια διαµονής, ανεξάρτητη από την άδεια του συντηρούντος. Περιοδικά, και για πρώτη φορά όχι αργότερα από την 3 η Οκτωβρίου 2007, η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο για την εφαρµογή της Οδηγίας στα κράτη µέλη. Μέχρι την 3 η Οκτωβρίου 2005, τα κράτη µέλη θα πρέπει να θέσουν σε ισχύ τις απαραίτητες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειµένου να συµµορφωθούν µε την Οδηγία. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Νοµικό και πολιτικό πλαίσιο Στη Νίκαια στις 7 εκεµβρίου 2000, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και η Επιτροπή διακήρυξαν στο Χάρτη των Θεµελιωδών ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης την «Ελευθερία του επαγγέλµατος και το δικαίωµα προς εργασία» (άρθρο 15): 1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα να εργάζεται και να ασκεί το επάγγελµα, το οποίο επιλέγει ή αποδέχεται ελεύθερα. 2. Κάθε πολίτης της Ένωσης είναι ελεύθερος(η) να αναζητά απασχόληση, να εργάζεται, να εγκαθίσταται ή να παρέχει υπηρεσίες σε κάθε κράτος µέλος. 3. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν άδεια να εργάζονται στο έδαφος των κρατών µελών δικαιούνται συνθηκών εργασίας αντίστοιχων µε εκείνες που απολαµβάνουν οι πολίτες της Ένωσης. Ψήφισµα του Συµβουλίου της 20 ης Ιουνίου 1994 Α. Γενικές σκέψεις για την ενδεικνυόµενη πολιτική Το Συµβούλιο υπενθυµίζει ότι στην έκθεση, την οποία ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Μάαστριχτ το 1991, είχε δοθεί προτεραιότητα στην εναρµόνιση των πολιτικών εισδοχής προς ανάληψη εξηρτηµένης ή ανεξάρτητης εργασίας, αλλά και ότι είχε τονιστεί, ότι οι πολιτικές αυτές θα πρέπει αναγκαστικά να είναι περιοριστικές. Το Συµβούλιο αναγνωρίζει, ότι τα υψηλά επίπεδα ανεργίας που σηµειώνονται σήµερα στα κράτη µέλη επιτείνουν την ανάγκη αποτελεσµατικής εφαρµογής της κοινοτικής προτίµησης στην απασχόληση, µε την πλήρη χρησιµοποίηση του συστήµατος EURES 18, για τη βελτίωση της διαφάνειας των αγορών εργασίας και τη διευκόλυνση της εξεύρεσης εργασίας µέσα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. 18 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δηµιουργήσει το δίκτυο EURES, το οποίο αποτελεί σηµαντικότατο µέσο δηµοσιοποίησης των κενών θέσεων εργασίας σε ολόκληρη την Ε.Ε. ΠΗΓΗ: 9

10 Το Συµβούλιο αναγνώρισε επίσης ότι οι διατάξεις της συνθήκης ΕΚ και της συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (ΕΟΧ) παρέχουν πλήρως, στο µέτρο του δυνατού, τη δυνατότητα κάλυψης κενών θέσεων εργασίας από υπηκόους άλλων κρατών µελών ή των κρατών τα οποία µετέχουν στη συµφωνία για τον ΕΟΧ. Τα κράτη µέλη διατηρούν το δικαίωµα να επιτρέπουν, σύµφωνα µε το εθνικό τους δίκαιο, στο/ στη σύζυγο και τα εξαρτώµενα τέκνα να συνοδεύουν πρόσωπα που γίνονται δεκτά σύµφωνα µε το παρόν ψήφισµα. Με βάση τις σκέψεις αυτές, το Συµβούλιο αποφασίζει ότι τα σηµερινά περιοριστικά µέτρα για την εισδοχή υπηκόων τρίτων χωρών προς ανάληψη εργασίας θα πρέπει να εξακολουθήσουν να εφαρµόζονται και µάλιστα να ενισχυθούν όπου χρειάζεται. Προς το σκοπό αυτό, το Συµβούλιο αναγνωρίζει ότι οι εθνικές πολιτικές των κρατών µελών έναντι των υπηκόων τρίτων χωρών που ζητούν να γίνουν δεκτοί ή να παραµείνουν στο έδαφός τους, για να εργαστούν, θα πρέπει να διέπονται από τις αρχές που παρατίθενται παρακάτω, οι οποίες δεν θα µπορούν να καταστούν χαλαρότερες από τα κράτη µέλη δια του εσωτερικού τους δικαίου. Συµφωνεί, ότι οι αρχές αυτές θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη σε κάθε πρόταση αναθεώρησης της εθνικής νοµοθεσίας. Τα κράτη µέλη προσπαθούν, εξάλλου, να εξασφαλίσουν τη συµµόρφωση της εθνικής τους νοµοθεσίας µε τις αρχές αυτές µέχρι την 1η Ιανουαρίου Οι αρχές αυτές δεν είναι νοµικά δεσµευτικές για τα κράτη µέλη, ούτε παρέχουν νοµικό έρεισµα για διεκδικήσεις από µεµονωµένους εργαζόµενους ή εργοδότες. Β. Αρχές που διέπουν τις πολιτικές των κρατών µελών 1. Γενικά κριτήρια Τα κράτη µέλη θα αρνούνται την είσοδο υπηκόων τρίτων χωρών προς ανάληψη εργασίας. Τα κράτη µέλη θα λαµβάνουν υπόψη τις αιτήσεις εισόδου στο έδαφός τους προς ανάληψη εργασίας, µόνον όταν η προσφορά εργασίας σε ένα κράτος µέλος δεν µπορεί να καλυφθεί από το εθνικό ή κοινοτικό εργατικό δυναµικό ή από το µη κοινοτικό εργατικό δυναµικό που διαµένει µονίµως και νοµίµως σε αυτό το κράτος µέλος και που ανήκει ήδη στην κανονική αγορά εργασίας του εν λόγω κράτους µέλους. Στο θέµα αυτό, εφαρµόζουν τη διαδικασία που προβλέπεται στο δεύτερο µέρος του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 του Συµβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 1968, περί της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων στο εσωτερικό της Κοινότητας (1), και λαµβάνουν υπόψη την απόφαση 93/569/ΕΟΚ της Επιτροπής (2) περί εφαρµογής του κανονισµού ιδίως όσον αφορά το άρθρο 15 παράγραφος 16. Με την επιφύλαξη των δύο προαναφερθέντων κριτηρίων, οι υπήκοοι τρίτων χωρών µπορούν, εφόσον είναι αναγκαίο, να γίνουν δεκτοί σε προσωρινή βάση και για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα στο έδαφος κρατών µελών προς εργασία, όταν: o η προσφορά αφορά συγκεκριµένο εργαζόµενο ή µισθωτό εργαζόµενο σε άτοµο που παρέχει υπηρεσίες και είναι ειδικής φύσης λόγω των ειδικών προσόντων (επαγγελµατικά προσόντα, πείρα κ.λπ.) που απαιτεί η θέση, - ο εργοδότης προσφέρει ονοµαστικώς κενές θέσεις σε εργαζόµενους, µόνον όταν οι αρµόδιες αρχές θεωρούν ότι οι λόγοι που επικαλείται ο εργοδότης, συµπεριλαµβανοµένων των απαιτουµένων προσόντων, είναι δικαιολογηµένοι, λόγω του ότι δεν υπάρχει βραχυπρόθεσµη προσφορά στην εθνική ή κοινοτική αγορά εργασίας και ότι αυτό έχει σοβαρές ΠΗΓΗ: 10

11 o αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργία της επιχείρησης ή στον ίδιο τον εργοδότη, οι κενές θέσεις προσφέρονται: σε εποχικούς εργαζόµενους, ο αριθµός των οποίων ελέγχεται αυστηρά κατά την εισδοχή στο έδαφος των κρατών µελών και οι οποίοι αναλαµβάνουν σαφώς καθορισµένες εργασίες, οι οποίες κανονικά ικανοποιούν παραδοσιακή ανάγκη στο ενδιαφερόµενο κράτος µέλος. Τα κράτη µέλη περιορίζουν την εισδοχή µόνο στους εργαζοµένους εκείνους που δεν υπάρχει κανένας λόγος να θεωρηθεί, ότι θα επιδιώξουν να παραµείνουν στο έδαφος των κρατών µελών µόνιµα, σε ασκούµενους, σε µεθοριακούς εργαζόµενους, πρόσωπα που µετατίθενται προσωρινά από την εταιρεία τους σε κάποια νευραλγική θέση. 2. ιαδικασίες εισδοχής προς ανάληψη εργασίας Ο υπήκοος τρίτης χώρας γίνεται δεκτός προς εργασία, µόνον εάν του έχει προηγουµένως δοθεί άδεια, για να εργασθεί στο έδαφος του συγκεκριµένου κράτους µέλους. Η προηγούµενη αυτή έγκριση µπορεί να έχει τη µορφή άδειας εργασίας που εκδίδεται στο όνοµα είτε του εργοδότη είτε του εργαζόµενου. Επιπλέον, ο υπήκοος της τρίτης χώρας πρέπει να διαθέτει και την τυχόν απαιτούµενη θεώρηση ή, εάν το απαιτεί το εν λόγω κράτος µέλος, άδεια διαµονής. 3. Περιορισµοί ως προς τον τύπο της απασχόλησης Η αρχική άδεια εργασίας περιορίζεται κανονικά σε µία συγκεκριµένη εργασία µε έναν συγκεκριµένο εργοδότη. 4. Περιορισµοί της διάρκειας εισδοχής προς ανάληψη εργασίας Οι εποχικοί εργαζόµενοι γίνονται δεκτοί για έξι το πολύ µήνες ανά δωδεκάµηνο, και οφείλουν να παραµείνουν εκτός του εδάφους των κρατών µελών επί διάστηµα τουλάχιστον έξι µηνών, προκειµένου να γίνουν εκ νέου δεκτοί προς ανάληψη εργασίας. Οι ασκούµενοι γίνονται δεκτοί σε ένα πρώτο στάδιο για µια µέγιστη περίοδο ενός έτους. Η διάρκεια αυτή µπορεί να ορισθεί σε περισσότερο από ένα έτος και να παραταθεί αποκλειστικά κατά το χρόνο που απαιτείται για την απόκτηση των επαγγελµατικών προσόντων που έχουν αναγνωρισθεί από το συγκεκριµένο κράτος µέλος στον τοµέα της δραστηριότητάς τους. Οι λοιποί υπήκοοι τρίτων χωρών γίνονται δεκτοί στο έδαφος των κρατών µελών προς ανάληψη εργασίας για µέγιστη περίοδο τεσσάρων ετών, σε ένα πρώτο στάδιο. 5. Αιτήσεις για παράταση της παραµονής προς ανάληψη εργασίας Τα πρόσωπα που βρίσκονται ήδη στο έδαφος κράτους µέλους ως επισκέπτες ή σπουδαστές δεν δικαιούνται, καταρχήν, να παρατείνουν την παραµονή τους προς ανάληψη ή αναζήτηση εργασίας. Τα πρόσωπα αυτά πρέπει να επιστρέψουν στη χώρα τους, µόλις ολοκληρωθεί η επίσκεψη ή οι σπουδές τους. Καταρχήν, τα πρόσωπα που έχουν γίνει δεκτά ως ασκούµενοι ή ως παρέχοντες υπηρεσίες ή ως µισθωτοί ενός παρέχοντος υπηρεσίες δεν µπορούν να παρατείνουν την παραµονή τους µε σκοπό τη νόµιµη απασχόλησή τους, εκτός εάν πρόκειται να συµπληρώσουν την κατάρτιση ή την επί συµβάσει δραστηριότητα για την οποία τους είχε επιτραπεί η είσοδος. ΠΗΓΗ: 11

12 εν µπορεί να επιτραπεί σε εποχικό εργαζόµενο να παρατείνει τη διαµονή του προς ανάληψη εργασίας άλλου τύπου. Η παράταση της διαµονής µπορεί να επιτραπεί, προκειµένου να µπορέσει να ολοκληρώσει την εργασία για την οποία δόθηκε η αρχική άδεια. Ωστόσο, η συνολική διαµονή δεν µπορεί να υπερβεί τους έξι µήνες ανά δωδεκάµηνο. Στους λοιπούς εργαζόµενους µπορεί να επιτραπεί η παράταση της διαµονής για την ανάληψη εργασίας για την οποία έχει δοθεί η απαιτούµενη άδεια, αλλά µόνον εφόσον τη στιγµή τουλάχιστον της χορήγησης της πρώτης παράτασης εξακολουθούν να πληρούν τα κριτήρια που είχαν χρησιµοποιηθεί, όταν ελήφθη η απόφαση εισδοχής τους προς ανάληψη συγκεκριµένης εργασίας. Τα κράτη µέλη εξετάζουν τη σκοπιµότητα χορήγησης µόνιµης άδειας διαµονής στους υπηκόους τρίτων χωρών σε περίπτωση άρσης των περιορισµών που είχαν επιβληθεί στην απασχόλησή τους. 6. Επαγγελµατικά ταξίδια Οι αρχές αυτές ουδόλως απαγορεύουν σε ένα κράτος µέλος να δέχεται ως εργαζόµενους υπηκόους τρίτων χωρών που δεν διαµένουν στο έδαφος των κρατών µελών και οι οποίοι ζητούν να εισέλθουν προσωρινά, ιδίως: για να διαπραγµατευθούν την προµήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών για να παραδώσουν αγαθά ή να συναρµολογήσουν µηχανές που έχουν κατασκευασθεί σε τρίτη χώρα, στα πλαίσια σύµβασης προµηθείας, υπό την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα αυτά θα συναλλάσσονται µόνο µε επιχειρήσεις που εδρεύουν στο έδαφος του κράτους µέλους και όχι µε το κοινό, και ότι καµία επίσκεψη ή, ενδεχοµένως, άδεια εργασίας δεν µπορεί να υπερβεί τους έξι µήνες. 7. Τρίτες χώρες που έχουν στενούς δεσµούς µε κράτος µέλος Οι αρχές αυτές ουδόλως εµποδίζουν ένα κράτος µέλος να εξακολουθεί να δέχεται στο έδαφός του υπηκόους τρίτης χώρας προς ανάληψη εργασίας, δυνάµει διακανονισµών που έχει ήδη συνάψει κατά την ηµεροµηνία έγκρισης του παρόντος ψηφίσµατος, όταν πρόκειται για χώρα µε την οποία διατηρεί ιδιαίτερα στενούς δεσµούς. Τα κράτη µέλη αναλαµβάνουν να επαναδιαπραγµατευθούν τις συµφωνίες αυτές το συντοµότερο δυνατόν, κατά την έννοια του παρόντος ψηφίσµατος. Όταν οι διακανονισµοί αυτοί αφορούν τους υπαλλήλους ενός παρέχοντος υπηρεσίες, τα κράτη µέλη αναλαµβάνουν να τους εξετάσουν κατά την έννοια του παρόντος ψηφίσµατος εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος, που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη, και να προβούν σε σχετικό απολογισµό. Κατά την εξέταση αυτή πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η οικονοµική ανάπτυξη των κρατών µε τα οποία τα κράτη µέλη έχουν συνάψει τις εν λόγω συµφωνίες. Οι προαναφερόµενες διατάξεις δεν εφαρµόζονται στους διακανονισµούς που αφορούν την απασχόληση προσώπων για λόγους εκπαίδευσης και επαγγελµατικής τελειοποίησης. Απόφαση του Συµβουλίου της 16 ης εκεµβρίου του 1996 Το συµβούλιο αποφάσισε επιπλέον στις 16 εκεµβρίου του 1996 βάσει του άρθρου Κ.1 παράγραφος 3 στοιχείο γ της συνθήκης του Μάαστριχτ την προετοιµασία ερωτηµατολογίου για την παρακολούθηση της παράνοµης απασχόλησης υπηκόων τρίτων χώρων και τη συνεργασία στην εκτέλεση των αποφάσεων αποµάκρυνσης. Το ερωτηµατολόγιο θα διαβάζεται κάθε χρόνο στα κράτη µέλη. Βάσει των απαντήσεων η Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου θα καταρτίζει έκθεση την οποία θα υποβάλλει στο Συµβούλιο. ΠΗΓΗ: 12

13 Πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου της 27 ης Νοεµβρίου 2001 Το Συµβούλιο υπέβαλε στις 27 Νοεµβρίου 2001 πρόταση οδηγίας σχετική µε τις προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών µε σκοπό τη µισθωτή απασχόληση και την άσκηση ανεξάρτητων οικονοµικών δραστηριοτήτων. Σκοπός της οδηγίας, η οποία ακόµα δεν έχει ψηφιστεί, είναι: να καθορίσει τις προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής των υπηκόων τρίτων χωρών µε σκοπό τη µισθωτή απασχόληση και την άσκηση ανεξάρτητων οικονοµικών δραστηριοτήτων να καθορίσει προδιαγραφές για τις διαδικασίες, σύµφωνα µε τις οποίες τα κράτη µέλη εκδίδουν σε υπηκόους τρίτων χωρών άδειες εισόδου και διαµονής στην επικράτειά τους και άσκησης µισθωτών και ανεξάρτητων οικονοµικών δραστηριοτήτων. Η οδηγία προβλέπει ότι τα κράτη µέλη επιτρέπουν στους υπηκόους τρίτων χωρών να εισέρχονται και να διαµένουν στο έδαφός τους µε σκοπό την άσκηση µισθωτών δραστηριοτήτων, µόνο όταν έχει εκδοθεί «άδεια διαµονής µισθωτού» από τις αρµόδιες αρχές τους σύµφωνα µε τους όρους της οδηγίας. Η «άδεια διαµονής µισθωτού» εκδίδεται για προκαθορισµένη περίοδο. Κατά την υποβολή αίτησης πρέπει να αποδειχθεί ότι µια κενή θέση στο συγκεκριµένο κράτος µέλος δεν µπορεί βραχυπρόθεσµα να καλυφθεί από: υπηκόους της Ένωσης υπηκόους τρίτων χωρών που είναι µέλη της οικογένειας πολιτών της Ένωσης, οι οποίοι έχουν ήδη ασκήσει το δικαίωµα ελεύθερης κυκλοφορίας στο εσωτερικό της Κοινότητας υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν ήδη πλήρη πρόσβαση στη σχετική εθνική αγορά εργασίας βάσει των συµφωνιών µε τρίτες χώρες υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν ήδη πρόσβαση στην οικεία εθνική αγορά εργασίας δυνάµει της ισχύουσας εθνικής νοµοθεσίας ή της κοινοτικής νοµοθεσίας υπηκόους τρίτων χωρών που διαµένουν νοµίµως σε κράτος µέλος και που ασκούν και εξακολουθούν να ασκούν εκεί νοµίµως δραστηριότητες ως µισθωτοί για διάστηµα µεγαλύτερο των τριών ετών υπηκόους τρίτων χωρών που διαµένουν νοµίµως σ' αυτό και έχουν ασκήσει εκεί νοµίµως δραστηριότητες ως µισθωτοί για διάστηµα µεγαλύτερο των τριών ετών κατά τα προηγούµενα πέντε έτη. Η αρχικά χορηγούµενη «άδεια διαµονής µισθωτού» ισχύει για ανώτατη περίοδο τριών ετών που καθορίζεται σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία. Είναι ανανεώσιµη για περιόδους που δεν υπερβαίνουν τα τρία έτη, οι οποίες καθορίζονται σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία. Η «άδεια διαµονής µισθωτού» περιορίζεται αρχικά στην άσκηση καθορισµένων επαγγελµατικών δραστηριοτήτων ή τοµέων δραστηριοτήτων. Μπορεί επίσης να περιορίζεται στην άσκηση µισθωτών δραστηριοτήτων σε συγκεκριµένη περιοχή. Μετά από τρία έτη δεν υπόκειται σε αυτούς τους περιορισµούς. Πηγή: ΠΗΓΗ: 13

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 23.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2011/98/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με ενιαία διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων

Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων Μία από τις τέσσερις ελευθερίες των πολιτών της ΕΕ είναι η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων. Περιλαμβάνει τα δικαιώματα μετακίνησης και διαμονής των εργαζομένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει L 149/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 465/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/50/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/50/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 155/17 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/50/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου 2009 σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δράση 4: Καμπάνια ενημέρωσης σχετικά με τα δικαιώματα των φτωχών και κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων στην υγεία, την παιδεία και την εργασία.

Διαβάστε περισσότερα

MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σκοπός του εγγράφου Το παρόν έγγραφο περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά το ηλεκτρονικό εµπόριο και τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004. 6.4.2004 L 100/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 631/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 για τροποποίηση του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές

Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές Μετά από την έγκριση διαφόρων ευρωπαϊκών νομοθετικών πράξεων, τόσο οι διεθνείς οδικές μεταφορές όσο και οι εμπορευματικές και επιβατικές ενδομεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστική κάλυψη σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ

Ασφαλιστική κάλυψη σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ Ασφαλιστική κάλυψη σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ Ο συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας είναι αναγκαίος για την υποστήριξη της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων εντός της επικράτειας της ΕΕ. Μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων από την Βουλγαρία και την Ρουμανία

ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων από την Βουλγαρία και την Ρουμανία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Αθήνα 9 2-2007 Αριθ. Πρωτ. 30269 οικ. ΠΡΟΣ : Όπως Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία 1 Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία Εφαρμόζοντας τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία την περίοδο της κρίσης Εισαγωγή Εμείς, οι πάνω από 400 εκπρόσωποι των οργανώσεων των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Στις 29 Απριλίου 2004, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε και επίσημα τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 883/2004. Ο κανονισμός αυτός

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 13 Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013.

Εγκύκλιος αριθ. 13 Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη της Λισαβόνας

Συνθήκη της Λισαβόνας Συνθήκη της Λισαβόνας Α. Εισαγωγή Στις 13 Δεκεμβρίου 2007, οι αρχηγοί των είκοσι επτά χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Με τη Συνθήκη τροποποιούνται οι δύο βασικές Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με την πρακτική που το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και προσωπικού ακολουθεί να μην ανανεώνει τα συμβόλαια των εκτάκτων υπαλλήλων που βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 Ν. 28(Ι)/2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Προοίμιο. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις τέλεσης διακρατικής υιοθεσίας τέκνου από την ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

Προϋποθέσεις τέλεσης διακρατικής υιοθεσίας τέκνου από την ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ Προϋποθέσεις τέλεσης διακρατικής υιοθεσίας τέκνου από την ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 1. Νομοθεσία για την διαδικασία υιοθεσίας Σύμβαση της Χάγης για την Προστασία των Παιδιών και τη Συνεργασία στην Διακρατική Υιοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον αιτούντα Στοιχεία ταυτοποίησης

Α. Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον αιτούντα Στοιχεία ταυτοποίησης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Πληροφοριακό έντυπο για οικογενειακή επανένωση πολίτη τρίτης χώρας που κατοικεί νομίμως στην Ελλάδα με σύζυγο και τέκνα Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αριθμός Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

Αναπηρία Η Συνθήκη του Άµστερνταµ εξουσιοδοτεί την ΕΕ να λάβει µέτρα κατά των διακρίσεων για λόγους αναπηρίας.

Αναπηρία Η Συνθήκη του Άµστερνταµ εξουσιοδοτεί την ΕΕ να λάβει µέτρα κατά των διακρίσεων για λόγους αναπηρίας. Γλωσσάριο Το γλωσσάριο σας προσφέρει ορισµούς βασικών όρων που σχετίζονται µε θέµατα διακρίσεων και διαφορετικότητας στην ΕΕ. Α Άµεση διάκριση Άµεση διάκριση συντρέχει όταν ένα πρόσωπο υφίσταται λιγότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

21.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 373/37

21.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 373/37 21.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 373/37 ΟΔΗΓΙΑ 2004/113/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Δεκεμβρίου 2004 για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος άδειας διαµονής: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ - Περιγραφή άδειας διαµονής: Μπλε κάρτα της ΕΕ

Τύπος άδειας διαµονής: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ - Περιγραφή άδειας διαµονής: Μπλε κάρτα της ΕΕ Αθήνα, 11 εκεµβρίου 2014 Α.Π.: 54915/2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της.

Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της. Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 21/2008 Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της. 1. Η κ Ε. Π., με επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Εργασιακά Θέματα Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Μάϊος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Γενικά... 5 3. Νόμιμος Τρόπος Σύστασης Ε.Π.Α.... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

Ίσες Ευκαιρίες. 1.1 Η Bloomsbury International υπάρχει για να εκπαιδεύσει και να καταρτίσει τους ανθρώπους της, στη πλήρη δυναμικοτητά τους.

Ίσες Ευκαιρίες. 1.1 Η Bloomsbury International υπάρχει για να εκπαιδεύσει και να καταρτίσει τους ανθρώπους της, στη πλήρη δυναμικοτητά τους. Ίσες Ευκαιρίες Διαδικασία: 1. Βεβαιωθείτε ότι η δήλωση της πολιτικής μας ίσων ευκαιριών περιλαμβάνεται στη σύμβαση εργασίας και στα εγχειρίδια των καθηγητων και του προσωπικού. 2. Βεβαιωθείτε ότι ανά πάσα

Διαβάστε περισσότερα

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Η υλοποίηση αυτών των στόχων ζήτηση» (σ. 195) Ήδη σήµερα 500 περίπου Ευρωσύµβουλοι βοηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ. Κοινή δήλωση για τα άρθρα 22 και 29 της συµφωνίας

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ. Κοινή δήλωση για τα άρθρα 22 και 29 της συµφωνίας 521 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - Erklärungen Griechisch (Normativer Teil) 1 von 7 ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ Κοινή δήλωση για τα άρθρα 22 και 29 της συµφωνίας Τα µέρη δηλώνουν ότι κατά την εφαρµογή των

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Ν. 58(Ι)/2004)

Ο ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Ν. 58(Ι)/2004) Ο ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Ν. 58(Ι)/2004) Για σκοπούς µερικής εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο: (α) «Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συµβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4227, 23/12/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΘΕΣΠΙΖΕΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4227, 23/12/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΘΕΣΠΙΖΕΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΘΕΣΠΙΖΕΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Προοίμιο. Επειδή η ισότητα ενώπιον του νόμου και η προστασία όλων των ατόμων έναντι των διακρίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0258 (NLE) 6731/15 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: SOC 149 EMPL 76 MIGR 12 JAI 148 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α.Π.: οικ 23443 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν.3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, αρ. 4 παρ.6] Βραβεία και υποτροφίες Ι.Κ.Υ. σε αλλοδαπούς φοιτητές Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης

Διαβάστε περισσότερα

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους ΟΔΗΓΙΑ 2008 52 ΕΚ Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

άρθρων 61, 62 ή 63 του ν.3386/2005)

άρθρων 61, 62 ή 63 του ν.3386/2005) Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Υιοθετήθηκαν από το Όγδοο Συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη των Εγκλήματος και τη Μεταχείριση των Εγκληματιών Αβάνα, Κούβα, 27 Αυγούστου έως 7 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1. - Αποτελεί σταθερή επιλογή της Ελληνικής δημοκρατικής Πολιτείας η ουσιαστική προώθηση της ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Δήμητρα Κονδύλη, ερευνήτρια ΕΚΚΕ Καλαμάτα 6/6/2010 Η Ευρωπαϊκή Εμπειρία στον τομέα ένταξης μεταναστών Το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη μετανάστευση

Διαβάστε περισσότερα

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2013 (15.05) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0137 (COD) 6353/1/13 REV 1 ADD 1 UD 39 PI 19 COMER 22 CODEC 317 PARLNAT 111 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ Ε.Ε. ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΥΛΩΝΕΣ Ε.Ε.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ Ε.Ε. ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΥΛΩΝΕΣ Ε.Ε. ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ Ε.Ε. ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΥΛΩΝΕΣ Ε.Ε. ΣΥΜΦΩΝΙΑ & ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΕΝΓΚΕΝ Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

Διαβάστε περισσότερα

Τη ιακήρυξη και το Πρόγραµµα ράσης της Κοπεγχάγης που υιοθετήθηκε στην

Τη ιακήρυξη και το Πρόγραµµα ράσης της Κοπεγχάγης που υιοθετήθηκε στην ιακήρυξη των Αρχών για την Ανοχή * Προοίµιο Έχοντας κατά νου πως ο Χάρτης των Ηνωµένων Εθνών αναφέρει ότι «εµείς οι λαοί των Ηνωµένων Εθνών, αποφασισµένοι να σώσουµε τις ερχόµενες γενεές από τη µάστιγα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 101/2007, Α.Κ.Ι. 2/2008 και Α.Κ.Ι. 20/2008

Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 101/2007, Α.Κ.Ι. 2/2008 και Α.Κ.Ι. 20/2008 Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 101/2007, Α.Κ.Ι. 2/2008 και Α.Κ.Ι. 20/2008 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελία για διάκριση λόγω ηλικίας στις διατάξεις που ρυθμίζουν το όριο υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των

Διαβάστε περισσότερα

1996L0034 EL 05.02.1998 001.001 1

1996L0034 EL 05.02.1998 001.001 1 1996L0034 EL 05.02.1998 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ 96/34/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Ιουνίου 1996 σχετικά µε τη συµφωνία-πλαίσιο για

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.11.2012 2012/0011(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 411 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί του καθεστώτος καιτων γενικών όρων άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

CES, UNICE, CEEP Συµφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου Προοίµιο Γενικές παρατηρήσεις

CES, UNICE, CEEP Συµφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου Προοίµιο Γενικές παρατηρήσεις 10. 7. 1999 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 175/43 Ο ΗΓΙΑ 1999/70/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Ιουνίου 1999 σχετικά µε τη συµφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου που συνήφθη από

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΘΕΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΘΕΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ERA Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου Οκτώβριος 2013 Θεσσαλονίκη Δρ. Πάνος Καποτάς University of Portsmouth Επισκόπηση Εισήγησης Μέρος Α Ορισμοί Θεωρητικό υπόβαθρο Τυπολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 31.5.2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0082/2003, του Πέτρου-Κωνσταντίνου Ευαγγελάτου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με την αναγνώριση διπλωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.3.2015 2013/0371(COD) ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip Ισότητα των φύλων Πηγή: http://www.esfhellas.gr/index.asp?node=111 ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΙΑ ΡΟΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟ Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) L 181/6 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Ιουνίου 2001 σχετικά µε τον καθορισµό των αναγκαίων µέτρων για την προστασία του

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ. 3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.: 2131306609) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««2009 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 13.6.2007 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τη διπλωματική και προξενική προστασία των πολιτών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.5.2011 COM(2011) 295 τελικό 2011/0131 (COD) C7-0140/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ 2011/0131 (COD)

Διαβάστε περισσότερα

Η διαφορετικότητα είναι μια σύνθετη έννοια, η οποία δεν θα πρέπει να συγχέεται με την έννοια της ποικιλομορφίας.

Η διαφορετικότητα είναι μια σύνθετη έννοια, η οποία δεν θα πρέπει να συγχέεται με την έννοια της ποικιλομορφίας. Diversity Διαφορετικότητα Ο σεβασμός στην διαφορετικότητα του άλλου καθώς και η έμπρακτή αποδοχή της, συμβάλει στην δημιουργία κοινωνιών οι οποίες χαρακτηρίζονται από ιδέες ισότητας, αλληλοσεβασμού και

Διαβάστε περισσότερα

3.11.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 289/15

3.11.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 289/15 3.11.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 289/15 ΟΔΗΓΙΑ 2005/71/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με ειδική διαδικασία εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών για σκοπούς επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά δικαιώµατα που ισχύουν για µετανάστες σε αντικανονική κατάσταση

Βασικά δικαιώµατα που ισχύουν για µετανάστες σε αντικανονική κατάσταση Βασικά δικαιώµατα που ισχύουν για µετανάστες σε αντικανονική κατάσταση Έγγραφο θέσης της Κάριτας Ευρώπης (ΚΕ) για τα δικαιώµατα των µεταναστών σε αντικανονική κατάσταση Εισαγωγή Η Κάριτας Ευρώπης (ΚΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1837/1989 "Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. 85/Α/23-3-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ 1837/1989 Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 85/Α/23-3-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 1837/1989 "Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. 85/Α/23-3-1989) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε&A: τα δικαιωµατα των ασθενων στη διασυνοριακη υγειονοµικη περιθαλψη

Ε&A: τα δικαιωµατα των ασθενων στη διασυνοριακη υγειονοµικη περιθαλψη MEMO/11/32 Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου 2011 Ε&A: τα δικαιωµατα των ασθενων στη διασυνοριακη υγειονοµικη περιθαλψη Ένας ηλικιωµένος Γερµανός µε διαβήτη έχει µαζί του πρόσθετες ιατρικές συνταγές σε ένα ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΕΟΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 2014 Επιβράβευση των κορυφαίων πρωτοβουλιών της κοινωνίας πολιτών

ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΕΟΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 2014 Επιβράβευση των κορυφαίων πρωτοβουλιών της κοινωνίας πολιτών Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΕΟΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 2014 Επιβράβευση των κορυφαίων πρωτοβουλιών της κοινωνίας πολιτών ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2. ΘΕΜΑ 2 : ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΥΠΗΚΟΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, με ΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2013.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2. ΘΕΜΑ 2 : ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΥΠΗΚΟΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, με ΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2013. ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2 ΘΕΜΑ 2 : ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΥΠΗΚΟΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, με ΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2013. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Μετά την παρέλευση τριετίας κατά την οποία ο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων ΑΡΘΡΟ 29 - ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 5058/00/EL/TEΛΙΚΟ WP 33 Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων Γνωµοδότηση 5/2000 σχετικά µε τη Χρήση Tηλεφωνικών Καταλόγων για

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας 1. Ως αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα έχετε τα εξής δικαιώματα: i. Σας χορηγείται το δελτίο αιτούντος διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

Για μια Ευρώπη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Για μια Ευρώπη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Για μια Ευρώπη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Μανιφέστο της AEDH και των μελών της ενόψει των εκλογών του 2014 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βρυξέλλες, 11 Νοεμβρίου 2013 1. Ιθαγένεια, δημοκρατία και σεβασμός

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ. Παρουσίαση: Έλενα Σιβιτανίδου Ανώτερη Λειτουργός Εργασίας ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ. Η εργοδότηση αλλοδαπών που είναι υπήκοοι

ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ. Παρουσίαση: Έλενα Σιβιτανίδου Ανώτερη Λειτουργός Εργασίας ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ. Η εργοδότηση αλλοδαπών που είναι υπήκοοι ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ Παρουσίαση: Έλενα Σιβιτανίδου Ανώτερη Λειτουργός Εργασίας Τμήμα Εργασίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ Η εργοδότηση αλλοδαπών που είναι υπήκοοι χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/LB/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συνθήκης του Μαρακές για τη διευκόλυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή European Commission Enterprise publication ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια Θέση του ENOC για τα «Παιδιά που µετακινούνται» Τα παιδιά που µετακινούνται θα πρέπει να αντιµετωπίζονται πρώτα από όλα ως παιδιά

ηµόσια Θέση του ENOC για τα «Παιδιά που µετακινούνται» Τα παιδιά που µετακινούνται θα πρέπει να αντιµετωπίζονται πρώτα από όλα ως παιδιά ηµόσια Θέση του ENOC για τα «Παιδιά που µετακινούνται» Τα παιδιά που µετακινούνται θα πρέπει να αντιµετωπίζονται πρώτα από όλα ως παιδιά Υιοθετήθηκε στο 17 ο Ετήσιο Συνέδριο του ENOC στις 27.9.2013 στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012-2013

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012-2013 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012-2013 Στην Αθήνα, σήμερα 14 Μαΐου 2013, οι υπογράφοντες την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, αφενός: α) Γεώργιος Καββαθάς Πρόεδρος και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 11.11.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σχετικά με την πρόταση για ένα ενιαίο νόμο δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών Α. ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ Το σχέδιο νόμου για έναν ενιαίο νόμο δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής 5. ΟΔΗΓΙΑ 94/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου 1994 περί της προστασίας των αγοραστών ως προς ορισμένες πλευρές των συμβάσεων που αφορούν την απόκτηση δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων *

Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων * Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων * Η Εκτελεστική Επιτροπή, Η κατάσταση προστασίας των προσφύγων α) Καλωσορίζει τα κράτη που, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τις διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές

Διαβάστε περισσότερα

[ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ»] [ ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ»]

[ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ»] [ ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ»] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ [ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ»] [ ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ»] ΙΙΙ. 1 Ορισµοί Παράλληλα µε τους ορισµούς του άρθρου II.1, για την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 1 Ποιος δικαιούται να υποβάλει αίτηση για ΕΕΕ; πολίτης της Δημοκρατίας πολίτης της Ένωσης* υπήκοος τρίτης χώρας*, ο οποίος έχει καθεστώς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 20.11.2012 COM(2012) 697 τελικό 2012/0328 (COD) C7-0385/12 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για προσωρινή παρέκκλιση από την οδηγία 2003/87/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα