«Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Γ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΜΙΤΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΜΠΕΛΙΚΟΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 6 ABSTRACT 7 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 ΜΕΡΟΣ Α : ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η τυπολογία των κοινωνικών δικαιωμάτων ) Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα ) Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης 14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η κατοχύρωση των κοινωνικών δικαιωμάτων των μεταναστών στην ελληνική έννομη τάξη ) Συνταγματική κατοχύρωση ) Το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο 19 α) Ο νόμος 2646/ β) Ο νόμος 3304/ γ) Ο νόμος 3386/ ΜΕΡΟΣ Β : Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 26 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Τα κοινωνικά δικαιώματα των μεταναστών στο πρωτογενές δίκαιο της ΕΕ ) Η περίοδος μέχρι την ίδρυση της ΕΕ ) Οι ρυθμίσεις της Συνθήκης ΕΕ για τη μετανάστευση και τα κοινωνικά δικαιώμα ) Οι αναθεωρήσεις της Συνθήκης για την ΕΕ 29 α) Η αναθεώρηση του 1997 (Συνθήκη του Άμστερνταμ) 29 2

3 β) Η αναθεώρηση του 2000 (Συνθήκη της Νίκαιας) ) Το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα ) Οι προβλέψεις της ισχύουσας Συνθήκης για την ΕΕ και Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ 34 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Τα κοινωνικά δικαιώματα των μεταναστών στο παράγωγο δίκαιο της ΕΕ ) Κανονισμοί 38 α) Ο κανονισμός (ΕΚ) 1030/2002 του Συμβουλίου ( ) 38 β) Ο κανονισμός (ΕΚ) 859/2003 του Συμβουλίου ( ) 39 γ) Ο κανονισμός (ΕΚ)562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( ) και οι τροποποιήσεις του ) Οδηγίες 41 α) Η οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου ( ) 41 β) Η οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου ( ) 43 γ) Η οδηγία 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου ( ) 44 δ) Η οδηγία 2004/81/ΕΚ του Συμβουλίου ( ) 46 ε) Η οδηγία 2009/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( ) 46 ΜΕΡΟΣ Γ : ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΕ 48 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Κοινοτικές δράσεις για την κοινή πολιτική μετανάστευσης ) Το πρόγραμμα του Τάμπερε ) Το πρόγραμμα της Χάγης ) Σχέδιο πολιτικής για τη νόμιμη μετανάστευση ) Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης 52 3

4 5.5) Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο ) Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ) Πρόγραμμα της Στοκχόλμης 55 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Κοινοτικές δράσεις κοινωνικής ένταξης των μεταναστών ) Η Ανοιχτή Μέθοδος Συντονισμού (ΑΜΣ) ) Η ανάπτυξη της ΑΜΣ στο πεδίο της κοινωνικής ένταξης 60 α) Κοινοί στόχοι 60 β) Κοινοί δείκτες ) Αξιολόγηση της εφαρμογής της ΑΜΣ ) Το πρόγραμμα PROGRESS για την περίοδο ) Κοινοτικό πρόγραμμα δράσης για την καταπολέμηση των διακρίσεων ( )66 6.3) Ο ρόλος του ΕΚΤ ) Η κοινοτική πρωτοβουλία EQUAL ) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών 69 ΜΕΡΟΣ Δ : ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ 71 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Ενσωμάτωση κοινοτικού δικαίου 71 α) Ενσωμάτωση των οδηγιών 2000/43/ΕΚ και 2000/78/ΕΚ 71 β) Ενσωμάτωση της οδηγίας 20003/86/ΕΚ 71 γ) Ενσωμάτωση οδηγίας Οδηγία 2003/109/ΕΚ 72 δ) Ενσωμάτωση οδηγίας 2004/81/ΕΚ 73 ε) Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/52/ΕΚ 73 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Εφαρμογή της ΑΜΣ στην Ελλάδα ) Τα Εθνικά Σχέδια Δράσης ) ΕΣΔΕν ) ΕΣΔΕν

5 8.1.3) ΕΣΔΕν ) ΕΣΔΕν ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9) Αξιοποίηση κοινοτικών πόρων ) Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης ) Υλοποιηθέντα έργα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας EQUAL ) A κύκλος εφαρμογής για την περίοδο ) Β κύκλος εφαρμογής για την περίοδο ) Οι προβλεπόμενες χρηματοδοτήσεις του ΕΤΕΥΤΧ για την περίοδο ΜΕΡΟΣ Ε : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 83 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 88 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 95 5

6 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή ασχολείται με το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων των μεταναστών στην Ελλάδα. Αρχικά, παρατίθεται μια βασική τυπολογία για τα κοινωνικά δικαιώματα, καθώς και ο ορισμός τους. Στη συνέχεια εξετάζεται το ζήτημα της κατοχύρωσής τους στην ελληνική συνταγματική και κοινή έννομη τάξη. Ακολούθως, εξετάζεται το πλαίσιο κατοχύρωσης των κοινωνικών δικαιωμάτων των μεταναστών στα κείμενα του πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου της ΕΕ, και παρουσιάζονται οι βασικές συνιστώσες διαμόρφωσης της κοινής ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής, καθώς και συγκεκριμένες δράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αμέσως μετά, τίθεται το πλαίσιο ενσωμάτωσης των κοινοτικών κανόνων δικαίου στην ελληνική έννομη τάξη, και παρουσιάζεται το πλαίσιο πολιτικής με αναφορά σε συγκεκριμένα μέτρα για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών. Η εργασία κλείνει με την παράθεση των συμπερασματικών προτάσεων. 6

7 ABSTRACT This paper deals with the European Union's role in protecting the social rights of immigrants in Greece. At first, ther is given a basic typology of social rights and their definitions. Then, ther is examined the issue of ensurance of those rights in the Greek constitution and common law. Next, there is considered the context of ensuring the social rights of immigrants in both the primary and secondary legislation of the EU, there are presented the key elements shaping the common European immigration policy and some concrete actions at EU level. Immediately after, there is the framework for the integration of EU norms in the Greek legal system, and there is given the policy framework, with reference to som measures for social integration of immigrants. The work closes with a statement of inference proposals. 7

8 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑμεΑ ΑΜΣ ΑΝ ΓΣΕΕ ΕΔΜ ΕΕ ΕΚ ΕΚΚΑ Άτομα με Ειδικές Ανάγκες Ανοιχτή Μέθοδος Συντονισμού Αναγκαστικός Νόμος Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Κοινότητα Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΚΔΔΑ Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ΕΚΚΕ ΕΚΤ ΕΣΠΑ ΕΟΚ ΕΣΔΕν Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη ΕΤΕΥΤΧ Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων τρίτων Χωρών ΙΜΕΠΟ Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής ΚΠΣ ΚΥΑ Ν.δ. ΟΗΕ ΠΔ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Κοινή Υπουργική Απόφαση Νομοθετικό Διάταγμα Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών Προεδρικό Διάταγμα ΥΠΕΣΔΔΑ Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ΦΕΚ Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 8

9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το φαινόμενο της μετανάστευσης έχει καταστεί τα τελευταία χρόνια ένα ζήτημα κεντρικής σημασίας για τα κράτη-μέλη της ΕΕ. Ειδικά για την Ελλάδα, το ζήτημα της μετανάστευσης έχει λάβει πλέον εξαιρετικά πιεστική μορφή: λόγω της γεωγραφικής της θέσης στο νοτιοανατολικό άκρο της ευρωπαϊκής ηπείρου η Ελλάδα δέχεται μεγάλο αριθμό μεταναστών απο την Ασία και την Αφρική, ενώ λόγω της ιδιόμορφης γεωγραφίας της που καθιστά δυσχερή την αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων της, δέχεται μεγάλο αριθμό παράνομων μεταναστών. Η παρουσία των μεταναστών στην Ελλάδα δημιούργησε την ανάγκη ανάπτυξης μιας μεταναστευτικής πολιτικής, η οποία αναπτύσσεται σ ένα πλαίσιο διαμόρφωσης που χαρακτηρίζεται απο την όσμωση ευρωπαϊκής και εθνικής πολιτικής: πράγματι, οι πιέσεις που δημιουργούνται απο την διαρκώς διογκούμενη μετανάστευση ασκούνται σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό πλέον επίπεδο, και αυτές απαιτούν την ανάπτυξη πολιτικών και δράσεων για την ανάπτυξή τους, τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο ΕΕ: ιδιαίτερα μετά την κοινοτικοποίηση των ζητημάτων μετανάστευσης που ελαβε χώρα με την Συνθήκη του Άμστερνταμ, έχει άναπτυχθεί ένα ευρύ φάσμα πολιτικών και δράσεων για την αντιμετώπιση του ζητήματος των μεταναστών. Στο πλαίσιο αυτό, τα κοινωνικά δικαιώματα των μεταναστών κατέχουν κεντρική σημασία, και συνιστούν το θέμα της παρούσας εργασίας. Τα κοινωνικά δικαιώματα των μεταναστών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο δεν αποτελούν μια αφηρημένη διακύρηξη ή, ακόμα λιγότερο ένα ευχολόγιο, αποτελούν ένα ζήτημα που αφορά σε σημαντικό βαθμό τόσο τη λειτουργία ενός κράτους ως κράτους δικαίου, όσο και (σε ευρωπαϊκό επίπεδο) τη λειτουργία της ΕΕ ως μιας ένωσης κρατών που χαρακτηρίζεται sui generis απο ποικιλλομορφία και υψηλό βαθμό διαφορετικότητας των μελών της- ακόμα περισσότερο δε, απο τη στιγμή που τα κοινωνικά δικαιώματα και η κατοχύρωσή τους συνιστούν την πεμπτουσία του κοινωνικού κράτους, στα πλαίσια του οποίου όλα τα μέτρα, οι πολιτικές και οι δράσεις μπορούν να θεωρηθούν ως εκφράσεις των κοινωνικών δικαιωμάτων. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η διερεύνηση της όσμωσης μεταξύ των ελληνικών και κοινοτικών πρωτοβουλιών και δράσεων όσον αφορά την κατοχύρωση, προαγωγή 9

10 και ανάπτυξη των κοινωνικών δικαιωμάτων των μεταναστών. Ειδικότεροι στόχοι είναι: - ο προσδιορισμός της έννοιας του κοινωνικού δικαιώματος ως προς τους μετανάστες, - ο βαθμός κατοχύρωσης των κοινωνικών δικαιωμάτων των μεταναστών στην ελληνική έννομη τάξη, - η αποσαφήνιση ως προς την κατοχύρωση των κοινωνικών δικαιωμάτων των μεταναστών στο ευρωπαϊκό δίκαιο (πρωτογενές και παράγωγο), - η παρουσίαση των πρωτοβουλιών και δράσεων που έχουν σχεδιαστεί και εφαρμοστεί σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο, - η εξέταση του βαθμού ενσωμάτωσης των σχετικών κοινοτικών κανόνων στην ελληνική έννομη τάξη, - η εξέταση των εθνικών δράσεων που έχουν αναληφθεί σε σχέση με τους μετανάστες σε εθνικό πλαίσιο και ο βαθμός συνδεσής τους με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές. Ως προς τη μεθοδολογία, ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία: - συγκέντρωση ενδεικτικού υλικού, - κατάρτιση σχεδίου έρευνας και χρονοδιαγράμματος, - συγκέντρωση υλικού, - συγγραφή της εργασίας. Για την συγκέντρωση του υλικού έγινε αναζήτηση στη βιβλιοθήκη του ΕΚΔΔΑ, στη βιβλιοθήκη του ΙΜΕΠΟ, στο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, στο ΕΚΚΕ, στο ΕΚΚΑ, καθώς και στο Διαδίκτυο (κυρίως για τη συγκέντρωση πρωτογενούς υλικού σχετικά με την ΕΕ και τις πράξεις των οργάνων της). Η διάρθρωση της εργασίας έχει ως εξής: 10

11 - στο κεφάλαιο 1 δίνεται ο ορισμός του κοινωνικού δικαιώματος, όπως αυτός προκύπτει απο συγκεκριμένα διεθνή κείμενα. - στο κεφάλαιο 2 διερευνάται ο βαθμός κατοχύρωσης για τους μετανάστες των κοινωνικών δικαιωμάτων στο ελληνικό Σύνταγμα και την κοινή νομοθεσία. - στο κεφάλαιο 3 αναφέρονται οι σχετικές διατάξεις για τα κοινωνικά δικαιώματα των μεταναστών που βρίσκονται στις συνθήκες γαι την ΕΚ και την ΕΕ. - στο κεφάλαιο 4 παρουσιάζονται οι κανονισμοί και οι οδηγίες που κατοχυρώνουν συγκεκριμένα κοινωνικά δικαιώματα για τους μετανάστες. - στο κεφάλαιο 5 εκτίθενται οι κοινοτικές δράσεις για την ανάπτυξη της κοινής μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ. - στο κεφάλαιο 6 παρουσιάζονται οι κοινοτικές δράσεις για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών, και κυρίως η ΑΜΣ. - στο κεφάλαιο 7 διερευνάται η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη των κοινοτικών οδηγιών που αναφέρονται στα κοινωνικά δικαιώματα των μεταναστών. - στο κεφάλαιο 8 παρουσιάζονται τα ειδικά μέτρα που έχουν ληφθεί για την εφαρμογή της ΑΜΣ στην Ελλάδα στα πλαίσια των ΕΣΔΕν. - στο κεφάλαιο 9 διερευνάται ο βαθμός αξιοποίησης των χρηματοδοτικών πόρων που διατίθενται για την υλοποίηση των μέτρων που προβλέπονται στα ΕΣΔΕν. Η εργασία ολοκληρώνεται με την παράθεση των συμπερασμάτων που προκύπτουν, καθώς και οι προτάσεις του γράφοντος. 11

12 ΜΕΡΟΣ Α : ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ Τα κοινωνικά δικαιώματα συνιστούν σήμερα ένα θεμελιακού χαρακτήρα μέρος της διεθνούς όσο και της εθνικής έννομης τάξης. Έχοντας λάβει αυξημένη σημασία μετά το τέλος του Β Παγκοσμίου Πολέμου, τα δικαιώματα αυτά αποτέλεσαν αντικείμενο συγκεκριμένων διεθνών συμβάσεων, αλλά και των εθνικών συνταγμάτων (Παπακωνσταντίνου 2006, σελ ). Απο το συνδυασμό των δύο αυτών προκύπτει μια τυπολογία ως προς την έννοια και το περιεχόμενο των δικαιωμάτων αυτών: η τυπολογία αυτή προκύπτει απο την υπογραφή, επικύρωση και ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη των διεθνών εκείνων συμβάσεων που κατοχυρώνουν κοινωνικά δικαιώματα για τους μετανάστες, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ελληνικού Συντάγματος και επίσης λαμβανομένων υπ όψιν των σχετικών ρυθμίσεων που θεσπίζονται με την κοινή νομοθεσία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η τυπολογία των κοινωνικών δικαιωμάτων Ως κοινωνικά δικαιώματα γίνονται αντιληπτά τα δικαιώματα εκείνα που θεμελιώνουν αιτήματα για κρατικές παροχές στο πλαίσιο ανάπτυξης του κοινωνικού κράτους (Τσάτσος 1994, σελ. 170). Βάσει αυτού, τα κοινωνικά δικαιώματα προσδιορίζονται ειδικότερα ως δικαιώματα πρόσβασης σε θεσμούς της παροχικής διοίκησης, όπως είναι οι δημόσιες υπηρεσίες υγείας και περίθαλψης (νοσοκομεία, κέντρα υγείας κλπ), οι δημόσιες υπηρεσίες εκπαίδευσης (σχολεία, επαγγελματικές σχολές, πανεπιστήμια κλπ), ή οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικά ταμεία) (Καϊδατζής 2008, σελ. 72). Σύμφωνα με τη θεώρηση αυτή λοιπόν τα κοινωνικά δικαιώματα διακρίνονται απο τα ατομικά και τα πολιτικά δικαιώματα στο βαθμό που απαιτείται απο το κράτος ανάληψη θετικής δράσης ως προς την προστασία και προαγωγή τους. Κατά τη διατύπωση του Τσάτσου, τα ατομικά δικαιώματα χαρακτηρίζονται απο την αποχή του κράτους απο επεμβατικές ή περιοριστικές της ατομικής σφαίρας ενέργειες (status negativus), τα πολιτικά δικαιώματα απαιτούν απο το κράτος εγγυήσεις της συμμετοχής του πολίτη στα κοινά (status positivus), και τα κοινωνικά δικαιώματα απαιτούν απο το κράτος την ανάπτυξη κρατικών παροχών (status activus). Ωστόσο, στο πλαίσιο διαμόρφωσης των σύγχρονων κοινωνιών, η στεγανοποιημένη αυτή θεώρηση θεωρείται ανεπαρκής, καθώς η ανάπτυξη ποικίλλων μορφών αλληλοδιάδρασης μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής σφαίρας επιβάλλει την 12

13 ενοποιημένη θεώρηση ατομικών, πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων ως τριών επιμέρους πλευρών της ενιαίας αρχής της ελευθερίας όπως η τελευταία διαμορφώνεται και κατοχυρώνεται στην πολιτειακή συγκρότηση μιας κρατικής ενότητας με τη μορφή κατοχυρωμένων δικαιωμάτων 1. Τα κοινωνικά δικαιώματα κατοχυρώνονται σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Επιπλέον, απο τα κείμενα που κατοχυρώνουν τα δικαιώματα αυτά προκύπτει και μια τυπολογία του περιεχομένου των δικαιωμάτων αυτών (Έμκε-Πουλοπούλου 2007, σελ. 65 και επ.). 1.1) Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα Το Διεθνές Σύμφωνο του ΟΗΕ για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα υπογράφηκε στις 19 Δεκεμβρίου του 1966 στη Νέα Υόρκη, ενώ απο την Ελλάδα κυρώθηκε με τον νόμο 1532/85. Η πρώτη βασική ρύθμιση που απαντάται στο σύμφωνο έχει να κάνει με το άρθρο 2, όπου προβλέπεται οτι «καθένα από τα κράτη που συμβάλλονται με το Σύμφωνο αυτό αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενεργεί τόσο με δικές του προσπάθειες όσο και με τη διεθνή βοήθεια και συνεργασία, ιδιαίτερα στο οικονομικό και τεχνικό πρόγραμμα, με όλα τα διαθέσιμα μέσα του, με σκοπό να εξασφαλίσει προοδευτικά την πλήρη άσκηση των αναγνωριζομένων δικαιωμάτων, χρησιμοποιώντας όλα τα κατάλληλα μέσα στα οποία περιλαμβάνεται ειδικότερα και η λήψη νομοθετικών μέτρων» (παρ. 1). Επίσης στο ίδιο άρθρο προβλέπεται ότι «τα δικαιώματα που περιέχονται σ' αυτό θα ασκούνται χωρίς οποιαδήποτε διάκριση φυλής, χρώματος, γένους, γλώσσας, θρησκεύματος, πολι τικών ή άλλων πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης, περιουσίας, γεννήσεως ή κάθε άλλης καταστάσεως» (παρ. 2). Στη συνέχεια αναφέρονται συγκεκριμένα κοινωνικά δικαιώματα: - Άρθρο 6: δικαίωμα στην εργασία - Άρθρο 7: δίκαιοι και ευνοϊκοί όροι εργασίας και αμοιβής - Άρθρο 8: δικαίωμα του συνδικαλίζεσθαι 1 Ο Τσάτσος χρησιμοποιεί τον όρο status mixtus για να αποδώσει το πλαίσιο και τη μορφή της κρατικής παρέμβασης, η οποία συνίσταται στην απο κοινού κατοχύρωση, προστασία και προαγωγή των δικαιωμάτων σε συνταγματικό πλαίσιο. 13

14 - Άρθρο 9: δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση - Άρθρο 10: προστασία της οικογένειας και των παιδιών - Άρθρο 11: δικαίωμα ενός ελαχίστου ανεκτού επιπέδου διαβίωσης - Άρθρο 12: προαγωγή της σωματικής και ψυχικής υγείας - Άρθρο 13: δικαίωμα στη μόρφωση - Άρθρο 14: παροχή υποχρεωτικής και δωρεάν εκπαίδευσης απο το κράτος - Άρθρο 15: δικαίωμα συμμετοχής στην επιστημονική ζωή και ωφέλειας απο αυτήν Ακολούθως το σύμφωνο προβλέπει (άρθρα 16 έως 25) διαδικασίες και μέσα εποπτείας της προόδου εφαρμογής των διατάξεων του: τα συμβαλλόμενα κράτη υποβάλλουν στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών εκθέσεις αναφορικά με τις προβλέψεις του συμφώνου και επι των ληφθέντων μέτρων, και ακολούθως ο ΓΓ τις κοινοποιεί στους ενδιαφερόμενους οργανισμούς. Το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την διαμόρφωση των χρονοδιαγραμμάτων υποβολής των εκθέσεων, την έκδοση πορισμάτων και συστάσεων αναφορικά με τα δεδομένα των εκθέσεων, καθώς και για τον συντονισμό της δράσης των ενδιαφερόμενων οργανισμών. Συνολικά, όπως προκύπτει, το Διεθνές Σύμφωνο αναγνωρίζει και κατοχυρώνει ως κοινωνικά, δικαιώματα που σχετίζονται με την εργασία, την ασφάλιση, την εκπαίδευση και την προστασία της οικογένειας και του παιδιού. 1.2) Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης καταρτίστηκε στα πλαίσια λειτουργίας του Συμβουλίου της Ευρώπης, τα μέλη του οποίου είναι και συμβαλλόμενα μέρη στον Χάρτη. Υπογράφηκε στις 18 Οκτωβρίου 1961 στο Τορίνο, και κυρώθηκε απο την Ελλάδα με τον νόμο 1426/84. Στο προοίμιο του Χάρτη τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν σαφώς την πεποίθησή τους ότι η απόλαυση των κοινωνικών δικαιωμάτων θα πρέπει να εξασφαλίζεται χωρίς διάκριση που να βασίζεται στη φυλή, στο χρώμα, στο φύλο, στο θρήσκευμα, στις πολιτικές πεποιθήσεις, στην εθνική καταγωγή ή την 14

15 κοινωνική προέλευση. Στα άρθρα δε του Χάρτη κατοχυρώνονται σημαντικά κοινωνικά δικαιώματα: - Άρθρο 1: δικαίωμα στην εργασία - Άρθρα 2, 3, 4: δικαίωμα για δίκαιες, ασφαλείς και υγιείς συνθήκες εργασίας, καθώς και για δίκαιη αμοιβή - Άρθρα 5, 6: δικαίωμα του συνδικαλίζεσθαι και δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης - Άρθρα 7, 8: προστασία των παιδιών και των εργαζομένων γυναικών - Άρθρα 9, 10: δικαίωμα στον επαγγελματικό προσανατολισμό και την εκπαίδευση - Άρθρα 11, 12, 13: προστασία της υγείας, δικαίωμα κοινωνικής ασφάλειας και δικαίωμα κοινωνικής και ιατρικής αντίληψης - Άρθρα 14: δικαίωμα για απόλαυση των κοινωνικών υπηρεσιών - Άρθρο 15: δικαίωμα προσαρμογής για μειονεκτούντα άτομα - Άρθρο 16, 17: προστασία της οικογένειας, της μητέρας και του παιδιού - Άρθρο 18: δικαίωμα άσκησης κερδοφόρας δραστηριότητας - Άρθρο 19: Δικαίωμα των μεταναστών εργατών και των οικογενειών τους για προστασία και αντίληψη. Σε σχέση με το Διεθνές Σύμφωνο του ΟΗΕ για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα, ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης παρουσιάζει επι μέρους διαφοροποιήσεις, καθώς: - εξειδικεύει τα κοινωνικά δικαιώματα στο χώρο της εργασίας 15

16 - προσδιορίζει σαφώς το προσωπικό πεδίο εφαρμογής στους εργαζόμενους, σε αντίθεση με το σύμφωνο, στο οποίο γίνεται αναφορά σε πρόσωπα. - γίνεται λόγος για κατοχύρωση των δικαιωμάτων των μεταναστών οι οποίοι βρίσκονται στο έδαφος κράτους-συμβαλλόμενου μέρους. Συγκεκριμένα, ο προβλέπεται ότι ειδικά για την προστασία των δικαιωμάτων που προβλέπονται στα άρθρα 18 και 19, αλλά και για την προστασία των λοιπών δικαιωμάτων, ο Χάρτης (άρθρο 12) υποχρεώνει τα συμβαλλόμενα κράτη να παρέχουν την ελάχιστη προστασία κοινωνικής ασφάλειας, τουλάχιστον στα επίπεδα της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 102 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, συνδυάζοντας την όμως και με την υποχρέωσή του να βελτιώνουν διαρκώς το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Συνολικά, ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης κατοχυρώνει τα κοινωνικά δικαιώματα ως δικαιώματα των εργαζομένων, και προσδιορίζει τα δικαιώματα αυτά σε σχέση με την εργασία, την κοινωνική ασφάλιση και προστασία, την προστασία της οικογένειας και του παιδιού, και την πρόσβαση στην εκπαίδευση και κατάρτιση. Ουσιαστικά ο ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης επαναλαμβάνει την τυπολογία του Διεθνούς Συμφώνου του ΟΗΕ για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα ως προς την κατηγοριοποίηση των κοινωνικών δικαιωμάτων. 16

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η κατοχύρωση των κοινωνικών δικαιωμάτων των μεταναστών στην ελληνική έννομη τάξη 2.1) Συνταγματική κατοχύρωση Στο ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/2007 τα κοινωνικά δικαιώματα κατοχυρώνονται στο Μέρος Β με τον τίτλο «Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα». Παρά το γεγονός οτι στο αρχικό κείμενο του Συντάγματος συγκεκριμένα κοινωνικά δικαιώματα κατοχυρώνονταν ρητώς με συγκεκριμένες διατάξεις, στην αναθεώρηση που έλαβε χώρα το 2001 αφενός εισάγονται νέα δικαιώματα 2 ενώ επίσης τροποποιήθηκε ριζικά το άρθρο 25 το οποίο εμπεριέχει τις αρχές που διέπουν την ερμηνεία και την εφαρμογή όλης της δέσμης των συνταγματικών δικαιωμάτων. Ειδικότερα: - εισάγεται στην παράγραφο 1 κατά ρητό τρόπο η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου, - εισάγεται ο κανόνας πως τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να εξασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και λειτουργική άσκηση των συνταγματικών δικαιωμάτων, - εισάγεται η αρχή της τριτενέργειας 3, - εισάγεται η αρχή της αναλογικότητας ως προς την επιβολή περιορισμών που μπορούν κατα το Σύνταγμα να επιβληθούν, οι οποίοι πρέπει πλέον είτε να προβλέπονται απο το Σύνταγμα είτε απο τον νόμο εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού. Κατα τον τρόπο αυτό διαμορφώνεται ένα συνεκτικό πλαίσιο κατοχύρωσης συνολικά των ατομικών και των κοινωνικών δικαιωμάτων, για το οποίο εντούτοις 2 Για παράδειγμα, στο άρθρο 5 προστέθηκε η παράγραφος 5 με την κατοχυρώνεται η προστασία της γενετικής ταυτότητας απο βιοϊατρικές παρεμβάσεις. Επίσης, χαρακτηριστικό παράδειγμα θετικής δράσης του κράτους συνιστά η πρόβλεψη του άρθρου 116 παράγραφος 2 για την λήψη θετικών μέτρων εκ μέρους του κράτους για την προώθηση τη;ς ισότητας ανδρών και γυναικών. 3 Σύμφωνα με την αρχή της τριτενέργειας τα συνταγματικά δικαιώματα ισχύουν και στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών στις οποίες αυτά προσιδιάζουν. 17

18 προκύπτει το εξής ερώτημα: σε ποιο βαθμό η νομική προστασία που παρέχουν τα συνταγματικά κατοχυρωμένα κοινωνικά δικαιώματα εκτείνεται και στους αλλοδαπούς; Υπάρχει διχογνωμία ως προς το κατα πόσο η γενική θεώρηση περι της καθολικής ισχύος των θεμελιωδών δικαιωμάτων αφορά και στα κοινωνικά δικαιώματα. Σύμφωνα με την περιοριστική αντίληψη, φορείς των συνταγματικά κατοχυρωμένων κοινωνικών δικαιωμάτων είναι μόνο οι Έλληνες πολίτες, ενώ σύμφωνα με την αντίληψη της καθολικότητας φορείς των δικαιωμάτων αυτων είναι και οι αλλοδαποί. Στην πρώτη περίπτωση υποστηρίζεται οτι το Σύνταγμα κατ αρχήν κατοχυρώνει τα κοινωνικά δικαιώματα για τους πολίτες, θέτοντας έτσι το κριτήριο της ιθαγένειας και επίσης της φορολογικής υποχρέωσης των δικαιούχων ως προαπαιτούμενων για την αναγνώριση δικαιώματος, ενώ επίσης θεωρείται οτι η αναφορά του Συντάγματος σε «πολίτες» δηλώνει μια σαφή βούληση του συνταγματικού νομοθέτη για επιβολή διαχωρισμού Ελλήνων και αλλοδαπών υπέρ των πρώτων ως προς την απόλαυση των κοινωνικών δικαιωμάτων (Κοντιάδης 2004, σελ ). Η θεωρία της καθολικής ισχύος πρεσβεύει οτι η συνταγματική κατοχύρωση των κοινωνικών δικαιωμάτων εκτείνεται και ισχύει και για τους αλλοδαπούς (Παπακωνσταντίνου 2006, σελ ). Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, ο συντακτικός νομοθέτης δέχεται οτι το υποκείμενο των θεμελιωδών δικαιωμάτων προκύπτει εν πρώτοις από τη διατύπωση των επιμέρους διατάξεων του δεύτερου μέρους του συνταγματικού κειμένου που τα κατοχυρώνουν. Κατά κανόνα, ως φορέας τους αναγνωρίζεται κάθε πρόσωπο που βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια ανεξάρτητα από την ιθαγένειά του, καθώς ο άνθρωπος γίνεται αντιληπτός ως μέρος του κοινωνικού συνόλου στο οποίο εντάσσεται, και συνεπώς τα κοινωνικά δικαιώματα κατοχυρώνονται ανεξαρτήτως ιθαγένειας και για τους αλλοδαπούς που εντάσσονται στο κονωνικό σύνολο: αυτό το συμπέρασμα συνάγεται απο σειρά διατάξεων του Συντάγματος (άρθρο 2 παράγραφος 1 περί του σεβασμού της και προστασίας της αξίας του ανθρώπου ως πρωταρχικής υποχρέωσης της πολιτείας, άρθρο 5 παράγραφος 1 «Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας», άρθρο 25 παράγραφοι 1 και 2 όπου ορίζεται ως υποκείμενο των 18

19 κοινωνικών δικαιωμάτων «ο άνθρωπος ως άτομο και ως μέλος του κοινωνικού συνόλου» και κατοχυρώνεται «η αναγνώριση και προστασία των θεμελιωδών και απαράγραπτων δικαιωμάτων του ανθρώπου από την Πολιτεία», επίσης άρθρο 28 παράγραφος 3 όπου τα δικαιώματα του ανθρώπου τίθενται ως το όριο περιορισμού της εθνικής κυριαρχίας). Εξάλλου, πρέπει να σημειωθεί ότι (σε συνάρτηση και με το άρθρο 28 παράγραφος 1) η ελληνική έννομη τάξη ενσωματώνει τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, άρα και εκείνους που αφορούν την κατοχύρωση δικαιωμάτων και ελευθεριών που λαμβάνει χώρα σε διεθνές επίπεδο ή στα πλαίσια της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η μελέτη της διατύπωσης των συνταγματικών διατάξεων, καθώς και η σύγκριση της σχετικής νομολογίας, δείχνουν οτι η άποψη περι καθολικής κατίσχυσης των κοινωνικών δικαιωμάτων κατα συνέπεια και για τους μετανάστες τείνει να γίνει γενικά αποδεκτή. Αυτό φαίνεται και απο το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, στο οποίο γίνεται σαφής αναφορά στα κοινωνικά δικαιώματα των μεταναστών. 2.2) Το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο Ρυθμίσεις που να αφορούν σε αλλοδαπούς μπορούν να εντοπιστούν σε παλαιότερα νομοθετήματα- όμως η συμπερίληψή τους σε αυτά είχε χαρακτήρα αποσπασματικό και ειδικό. Μεταξύ των διατάξεων αυτών (που κατοχύρωναν κυρίως εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα για τους νόμιμα ευρισκόμενους στη χώρα αλλοδαπούς) ξεχωρίζουν οι εξής: - Α.Ν. 1846/51: στο άρθρο 2 ορίζεται οτι πρόσωπα που παρέχουν εργασία εντός των ορίων της χώρας υπάγονται αυτοδικαίως στις ασφαλιστικές διατάξεις του νόμου αυτού. - νόμος 1264/1982: στο άρθρο 7 ορίζεται οτι αλλοδαποί εργαζόμενοι νόμιμα στη χώρα μπορούν να είναι μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων (Γιαννακούρου 2010, σελ. 29). α) Ο νόμος 2646/1998 Με τον νόμο 2646/1998 για την ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας τέθηκαν σε νέα βάση τα ζητήματα που αφορούσαν την οργάνωση και 19

20 λειτουργία του εθνικού συστήματος παροχής κοινωνικών υπηρεσιών προστασίας και περίθαλψης, κυρίως σε ό,τι αφορά την θεσμική συγκρότηση, την εισαγωγή νέων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και την επέκταση της κοινωνικής φροντίδας σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και οι μετανάστες, όπως προκύπτει απο τα εξής άρθρα: - Άρθρο 1: στην παράγραφο 2, ορίζεται οτι κάθε άτομο που διαμένει νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια και βρίσκεται σε κατάσταση ανάγκης δικαιούται κοινωνικής φροντίδας από τους φορείς του Εθνικού Συστήματος, κατά τους ειδικότερους όρους του παρόντος νόμου. Επίσης, στην παράγραφο 3 ορίζεται οτι οι υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας παρέχονται χωρίς διακρίσεις, ανάλογα με τις ιδιαίτερες προσωπικές, οικογενειακές, οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες των ατόμων, στο πλαίσιο ενιαίου και αποκεντρωμένου Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας, που οργανώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού. - Άρθρο 2: ορίζεται (παράγραφος 2, εδ. 8) ότι καταρτίζονται εθνικά προγράμματα για τον συντονισμό και την ισόρροπη παροχή κοινωνικής φροντίδας σε ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες και ομάδες που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (στις οποίες θεωρείται οτι συμπεριλαμβάνονται γενικά και οι μετανάστες). Μία σημαντική καινοτομία του νόμου αυτού είναι ότι δίνει την δυνατότητα ιδιωτικούς φορείς μή κερδοσκοπικού ή/και εθελοντικού χαρακτήρα να αναλάβουν την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας (άρθρο 3 παράγραφος 1, άρθρο 5): στην πράξη αυτό σημαίνει τη δυνατότητα συμμετοχής μή κυβερνητικών οργανώσεων στον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων δράσης σε σχέση με την κοινωνική ένταξη των μεταναστών. Περαιτέρω εξειδίκευση γλινεται στο άρθρο 12 περι άναπτυξης του εθελοντισμού, στο οποίο γίνεται λόγος για την εμπλοκή μη κυβερνητικών οργανώσεων σε δράσεις υλοποίησης προγραμμάτων παροχής κοινωνικής φροντίδας (κυρίως για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας). Σε συνδυασμό με τα άρθρα 65 και 66 του νόμου 3386/2005, δημιουργείται μια βάση για την ανάπτυξη προγραμμάτων δράσης για την κοινωνική ένταξη, και ειδικότερα για την παροχή κοινωνικής φροντίδας σε ευπαθείς ομάδες μεταναστών. 20

21 β) Ο νόμος 3304/2005 Με τον νόμο αυτόν ενσωματώθηκαν στην ελληνική έννομη τάξη δύο Οδηγίες της EE 4 : α) η οδηγία 2000/43/ΕΚ «περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής» στους τομείς της απασχόλησης, της εργασίας, της συμμετοχής σε σωματεία και επαγγελματικές οργανώσεις, καθώς και στην εκπαίδευση, τις κοινωνικές παροχές και την πρόσβαση στη διάθεση και την παροχή αγαθών και υπηρεσιών που διατίθενται στο κοινό, και β) η οδηγία 2000/78/ΕΚ «για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, ειδικών αναγκών, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού» αποκλειστικά στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας. Οι ρυθμίσεις του εν λόγω νόμου επιδιώκουν να καταπολεμήσουν τα φαινόμενα τόσο της άμεσης όσο και της έμμεσης διάκρισης (άρθρα 3 και 7). Επίσης, παρέχουν ειδική αυτοτελή προστασία έναντι της παρενόχλησης (άρθρο 2, παράγραφος 2) και έναντι της εντολής για διακριτική μεταχείριση (άρθρο 2, παράγραφος 3). Εκτός όμως από την εξειδίκευση των κρίσιμων αυτών εννοιών, οι εν λόγω διατάξεις οργανώνουν, στις βασικές τους γραμμές, ένα σύνθετο και εν μέρει καινοφανές πλέγμα μηχανισμών προστασίας του θιγόμενου προσώπου, που υπερβαίνει κατά πολύ το παραδοσιακό πρότυπο επιβολής κυρώσεων σε εξατομικευμένες περιπτώσεις. Έτσι, μολονότι προβλέπονται, με ασαφή πάντως τρόπο, νέες διευρυμένες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις (άρθρα 16 και 17), η έμφαση μετατίθεται στη διαμεσολαβητική δράση ειδικών δημόσιων φορέων για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης, στη δραστηριοποίηση της κοινωνίας των πολιτών, τόσο σε επίπεδο ευαισθητοποίησης του κοινού όσο και εκπροσώπησης των θιγομένων, στην πρόβλεψη ειδικών στρατηγικών υλοποίησης για την προώθηση του θεσμοθετημένου κοινωνικού διαλόγου, καθώς και στην ανάληψη θετικών μέτρων. γ) Ο νόμος 3386/2005 Ο νόμος 3386/2005 για την είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια συνιστά την πλέον ολοκληρωμένη νομική 4 Σχετικά με τις οδηγίες αυτές βλ. Κεφάλαιο 4.2 του παρόντος 21

22 παρέμβαση στο ζήτημα της μεταναστευτικής πολιτικής στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, με τον νόμο αυτό και με τις επιμέρους μεταγενέστερες διατάξεις επιδιώκεται μια συνολική αντιμετώπιση του φαινομένου της μετανάστευσης, βάσει των εξής κύριων αξόνων (όπως αναφέρονται στην Αιτιολογική Έκθεση νόμου 3386/2005, μέρος Α σελ. 2): - ορθολογικός προγραμματισμός της εισόδου των μεταναστών στην ελληνική επικράτεια, με βάση συγκεκριμένες ιδιότητες και λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα και τις ανάγκες της κοινωνικής και οικονομικής ζωής, - η αποφυγή περιστασιακών και ανεξέλεγκτων αλλαγών νόμιμης εγκατάστασης των αλλοδαπών, - η διασφάλιση των όρων εργασίας των αλλοδαπών επι τη βάσει του σύγχρονου κράτους δικαίου, - η εισαγωγή ενός σύγχρονου καθεστώτος κοινωνικής ένταξης των μεταναστών, - η θεσμοθέτηση κατάλληλων εγγυήσεων εφαρμογής των κανόνων της ελληνικής εννομής τάξης για την αποτροπή της ανεξέλεγκτης εισόδου και εξόδου αλλοδαπών στη χώρα, - η διασφάλιση, ιδίως, πρόσφορων συνθηκών για την ακώλυτη άσκηση των κάθε είδους δικαιωμάτων των αλλοδαπών, και κυρίως εκείνων που αφορούν την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, την ελεύθερη συμμετοχή τους στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας υπο καθεστώς κοινωνικής δικαιοσύνης και το σεβασμό των ιδιαιτεροτήτων τους, πρωτίστως δε αυτών που απορρέουν απο την καταγωγή τους. Με τον νόμο αυτό επιχειρείται η χάραξη συνολικά μιας συνεκτικής μεταναστευτικής πολιτικής, σε συνδυασμό με της ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης λιγότερο γραφειοκρατικού και περισσότερο λειτουργικού, με γνώμονα την ασφάλεια των δικαιωμάτων των μεταναστών (Αιτιολογική Έκθεση νόμου 3386/2005, σημείο VI). Σε ό,τι αφορά στα δικαιώματα των μεταναστών, ο νόμος προβλέπει τα εξής: 22

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ Κείμενα Εργασίας 2008/18 Working Papers

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΕΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία. «Ισότητα των δύο φύλων στις εργασιακές σχέσεις» του

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΕΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία. «Ισότητα των δύο φύλων στις εργασιακές σχέσεις» του ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΕΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία «Ισότητα των δύο φύλων στις εργασιακές σχέσεις» του ΧΡΗΣΤΟΥ Ν. ΚΥΡΓΟΤΑΣΗ (ΜΣ 65/11) Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 2.Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ... 11

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 2.Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ... 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 2.Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ... 11 2.1 H προστασία των δικαιωµάτων των µεταναστών βάσει διεθνών συµβάσεων... 11 2.2.Οι συµβάσεις των Ηνωµένων Εθνών και της ιεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών στο πλαίσιο της πολιτικής ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών

Τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών στο πλαίσιο της πολιτικής ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 2013 8 (2), 107-126 Social Cohesion and Development 2013 8 (2), 107-126 Τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών στο πλαίσιο της πολιτικής ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών Μάρκος Παπακωνσταντής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τελική Εργασία

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τελική Εργασία ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τελική Εργασία Θέμα: «Κοινωνική ένταξη μεταναστών. Αρχές που πρέπει να διέπουν τις πολιτικές κοινωνικής ένταξης των μεταναστών. Προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ελ. Βενιζέλου 236, 163 41 Ηλιούπολη ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-9949837, Τηλεοµοιοτυπία (Fax): 210-5238967 Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e mail): esaea@otenet.gr http://www.esaea.gr

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Το µεταναστευτικό ζήτηµα στην ελληνική διοίκηση. Η εφαρ-µογή του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές»

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά δικαιώματα, ιδιότητα του πολίτη και μετανάστες

Κοινωνικά δικαιώματα, ιδιότητα του πολίτη και μετανάστες Κοινωνικά δικαιώματα, ιδιότητα του πολίτη και μετανάστες του Ακρίτα Καϊδατζή 1 Ι. Εισαγωγή Μία απ τις βασικές πτυχές των πολιτικών κοινωνικής ένταξης των αλλοδαπών μεταναστών αποτελεί και η διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε.» 1 ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 78 παράγραφος 2 και το άρθρο 79 παράγραφοι 2 και 4,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 78 παράγραφος 2 και το άρθρο 79 παράγραφοι 2 και 4, L 150/168 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.5.2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 516/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 για τη δημιουργία του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Όλγα Αγγελοπούλου Δ.Ν. Δικηγόρος Ιανουάριος 2006 Ι. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 1. Στόχοι 2. Απαγόρευση διακρίσεων 3. Συντονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2010-2011, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΦΥΛΕΤΙΚΗΣ Η ΕΘΝΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, ΗΛΙΚΙΑΣ Η ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ- ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΜΠΙΣΙΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ.1340200300156 ΑΘΗΝΑ 2005

Διαβάστε περισσότερα

EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ Α.Μ 1340199811372 ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ Α.Μ 1340199811372 ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ Α.Μ 1340199811372 ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : 1. Αγαλλοπούλου Πην. «Παραβιάσεις της αρχής της ισότητας των δύο φύλων στις εργασιακές σχέσεις», 1992 2. Αντωνίου

Διαβάστε περισσότερα

Το αλφάβητο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το αλφάβητο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Το αλφάβητο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καθ. Klaus Dieter Borchardt Το περιεχόμενο της παρούσας έκδοσης δεν αντανακλά οπωσδήποτε την επίσημη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνος υπεύθυνος για τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα του Ανθρώπου

Δικαιώματα του Ανθρώπου ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Δικαιώματα του Ανθρώπου Εθνικό Σχέδιο Δράσης ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡ. 1-4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡ. 1-4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 2003-2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Ε.Σ.Α.μεΑ. Εγχειρίδιο σε θέματα διάκρισης και εύλογων προσαρμογών για εργαζόμενους με αναπηρία

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Ε.Σ.Α.μεΑ. Εγχειρίδιο σε θέματα διάκρισης και εύλογων προσαρμογών για εργαζόμενους με αναπηρία Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Ε.Σ.Α.μεΑ. Εγχειρίδιο σε θέματα διάκρισης και εύλογων προσαρμογών για εργαζόμενους με αναπηρία Το «Εγχειρίδιο σε θέματα διάκρισης και εύλογων προσαρμογών για εργαζόμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΔΙΑΥΛΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΔΙΑΥΛΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΩΣ ΔΙΑΥΛΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ... 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ... 5 1.1 Μεθοδολογία... 5 1.2 Ορισμοί... 6 2.

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακή Εργασία. Καρυδάκη Γεωργία. Συνταγματικά Δικαιώματα Μαθητών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Προπτυχιακή Εργασία. Καρυδάκη Γεωργία. Συνταγματικά Δικαιώματα Μαθητών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προπτυχιακή Εργασία Καρυδάκη Γεωργία Συνταγματικά Δικαιώματα Μαθητών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 4 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 4 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αλυκές Ποταμού (Kτίρια Μαρκεζίνη) 49100-Κέρκυρα

Αλυκές Ποταμού (Kτίρια Μαρκεζίνη) 49100-Κέρκυρα Λεωφ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 67 25 966, Fax: 210 67 25 972 e-mail: remaco@remaco.gr, Web: www.remaco.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αλυκές Ποταμού

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση χώρας για την Ελλάδα. σχετικά με τη μελέτη. για τις πολιτικές των κρατών μελών για τα παιδιά με αναπηρίες

Έκθεση χώρας για την Ελλάδα. σχετικά με τη μελέτη. για τις πολιτικές των κρατών μελών για τα παιδιά με αναπηρίες ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ, ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Έκθεση χώρας για την Ελλάδα σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ελευθερίου Βενιζέλου 236, 163 41 Ηλιούπολη Τηλ: 210-9949837, Τηλεοµοιοτυπία (Fax): 210-5238967 E - mail: esaea@otenet.gr 3 η εκέµβρη Εθνική Ηµέρα Ατόµων µε Αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για δημιουργία χάρτη Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας

Πρόταση για δημιουργία χάρτη Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας Πρόταση για δημιουργία χάρτη Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας «Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Θα έπρεπε να συμβολίζει για την πολιτική ένωση αυτό που το Ευρώ συμβολίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Θέμα Εργασίας: ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΩ- ΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ Σπουδάστρια: ΛΟΥΚΙΑ ΣΑΝΔΑΛΗ Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών. Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής Υπουργείο Εσωτερικών

Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών. Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής Υπουργείο Εσωτερικών Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής Υπουργείο Εσωτερικών 23-04-2013 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Ευρετήριο Πινάκων... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 EL EL 30.3.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 83/1 Σ Ε Ε ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Σ Λ Ε Ε ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα