, . (2006), ; : . & ( .)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ", . (2006), ; : . & ( .) . 279-299"

Transcript

1 Στρατηγάκη, Μ. (2006), Πολιτικές για την ισότητα των φύλων στην Ελλάδα: Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις ή εθνικές πρακτικές; στο: Ν. Μαραβέγιας & Θ. Σακελλαρόπουλος (επιµ.) Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Ελλάδα. Οικονοµία, Κοινωνία, Πολιτικές. σελ Εισαγωγή Σε χώρες όπως η Ελλάδα, µε µικρή παράδοση στην άσκηση δηµόσιων πολιτικών για την ισότητα των φύλων και ισχυρή έµφυλη διάρθρωση της οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτικής ζωής, οι ευρωπαϊκές πολιτικές για την ισότητα των φύλων λειτούργησαν αναµφισβήτητα θετικά. Επέβαλαν νοµοθεσία, ενθάρρυναν την ανάπτυξη εξειδικευµένων δηµόσιων πολιτικών και υποστηρικτικών δοµών και ενίσχυσαν το ρόλο των γυναικείων οργανώσεων. Οι ευρωπαϊκές πολιτικές για την ισότητα συνέβαλαν επίσης στον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης προτείνοντας νέες διαδικασίες και εργαλεία, στο βαθµό βέβαια που δεν προσέκρουσαν σε αδιαπέραστα τείχη γραφειοκρατίας, συντεχνιακών λογικών και πελατειακών σχέσεων που - ως γνωστόν - χαρακτηρίζουν το δηµόσιο πολιτικό βίο στην χώρα. Η ισότητα των φύλων αποτέλεσε ιστορικά αναπόσπαστο τµήµα της κοινωνικής πολιτικής της ΕΕ αφού οι σχετικές διατάξεις κατατάχθηκαν στις κοινωνικές διατάξεις των Συνθηκών (άρθρο 119 της Συνθήκης της Ρώµης και άρθρο 141 των Συνθήκης του Άµστερνταµ). Οι περισσότερες µελέτες της κοινωνικής πολιτικής της ΕΕ περιλαµβάνουν την ισότητα των φύλων στις βασικές συνιστώσες της αναγνωρίζοντας ότι αποτελεί πολιτική µε ισχυρή νοµική βάση από την πρώτη κιόλας φάση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 1. Όµως, στην Ελλάδα δεν έχουν γίνει ανάλογες αναφορές από τους ερευνητές που µελέτησαν τις επιδράσεις της ΕΕ στην ελληνική κοινωνία ή προσέγγισαν κριτικά την ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική γενικότερα. Το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε περισσότερο στις ευρωπαϊκές επιδράσεις στα συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης και στην απασχόληση, τοµείς στους οποίους η ΕΕ πολύ αργότερα ανέπτυξε πολιτικές 2. Στόχος του άρθρου είναι να συµπληρώσει αυτό το κενό αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τις θετικές όψεις των επιδράσεων της ΕΕ στις πολιτικές για την ισότητα των φύλων στην Ελλάδα από την πρώτη κιόλας φάση της ένταξης της χώρας στην ΕΕ. Οι επιδράσεις εντάθηκαν µετά τη Συνθήκη του Άµστερνταµ το 1997 µε την οποία αναβαθµίσθηκε ο στόχος της ισότητας των φύλων σε καθήκον της ΕΕ και επισηµάνθηκε η ανάγκη προώθησή της µέσω όλων των κοινοτικών πολιτικών (Άρθρα 2 και 3). Το πρώτο µέρος του άρθρου επικεντρώνεται στις επιδράσεις της ΕΕ σε τέσσερα βασικά στοιχεία των δηµόσιων πολιτικών για την ισότητα, (α) στο νοµοθετικό πλαίσιο, (β) στις δοµές και τους µηχανισµούς (γ) στις µεθόδους και τα εργαλεία και (δ) στα πεδία πολιτικής. Στο δεύτερο µέρος, αναλύεται η περίπτωση της ένταξης του στόχου της ισότητας των φύλων στο Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Γ ΚΠΣ) για τη περίοδο Με αυτό κορυφώθηκε η επιρροή των ευρωπαϊκών κατευθύνσεων στις εθνικές πολιτικές ισότητας, αφού σχεδιάσθηκαν και 1 όπως για παράδειγµα στις εργασίες των L. Hantrais (2000), S. Leibfried και P. Pierson (1995) κ.ά. 2 όπως για παράδειγµα στις εργασίες των Γ. Κορρέ και Γ. Τσοµπάνογλου (2003), Ι. Κουκιάδη (2000), Σ. Ροµπόλη και Μ. Χλέτσου (1998), Θ. Σακελλαρόπουλου (1993 και 2001), D. Sotiropoulos (2004), D. Venieris (2003) κ.ά. 1

2 χρηµατοδοτήθηκαν για πρώτη φορά εξειδικευµένα µέτρα και θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών κατ επιταγήν των Κανονισµών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου. 1. Από την ίση αµοιβή για ίση εργασία µέχρι την ένταξη της ισότητα των φύλων σε όλες τις δηµόσιες πολιτικές (gender mainstreaming). Νοµοθετικό πλαίσιο Η ψήφιση των Νόµων 1414/84 «Εφαρµογή της αρχής της ισότητας των φύλων στις εργασιακές σχέσεις» και Ν.1483/84 «Προστασία και διευκόλυνση των εργαζοµένων µε οικογενειακές υποχρεώσεις» µε τους οποίους εισάγεται στο εγχώριο ίκαιο η αρχή της ισότητας αµοιβής και µεταχείρισης στην απασχόληση, στην επαγγελµατική εκπαίδευση, στον επαγγελµατικό προσανατολισµό και στην κοινωνική ασφάλιση αποτελεί την πρώτη σηµαντική επίδραση της ΕΕ στην ισότητα των φύλων στην Ελλάδα 3. Με τη ψήφιση αυτών των νόµων η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ανταποκρίθηκε, µε σχετική καθυστέρηση, στην υποχρέωσή της να εναρµονίσει το ελληνικό µε το ισχύον Κοινοτικό ίκαιο 4. Οι ευρωπαϊκές Οδηγίες που ακολούθησαν την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΕ, οι Οδηγίες 86/378 και 86/613 για την ισότητα στην κοινωνική ασφάλιση, η Οδηγία 92/85 για τη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων και λεχώνων, η Οδηγία 96/34 για την γονική άδεια, η Οδηγία 97/80 για το βάρος απόδειξης σε περιπτώσεις διακριτικής µεταχείρισης λόγω φύλου και η Οδηγία 97/81 για τη µερική απασχόληση συνέβαλαν και αυτές στον εκσυγχρονισµό του εγχώριου νοµοθετικού πλαισίου της ισότητας των φύλων. Όµως, µεγαλύτερη αναµένεται να είναι η επίδραση της εναρµόνισης µε τις πιο πρόσφατες Οδηγίες 2000/78 και 2004/113 µε τις οποίες, ανάµεσα σε άλλα, ρυθµίζονται νοµοθετικά η σεξουαλική παρενόχληση και η ισότητα στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών 5. Όσον αφορά την Ελλάδα, µεγάλα εµπόδια στην ουσιαστική συµβολή των ευρωπαϊκών Οδηγιών στην προώθηση της ισότητας των φύλων στην αγορά εργασίας δηµιουργούνται από τουλάχιστον τρεις παράγοντες που περιορίζουν δραστικά το πεδίο εφαρµογής: το µεγάλο µερίδιο του άτυπου τοµέα της οικονοµίας, ο έντονος οικογενειακός χαρακτήρας των επιχειρήσεων και το µεγάλο ποσοστό ανεργίας των γυναικών σε σχέση µε τους ευρωπαϊκούς µέσους όρους. Οι δυνατότητες προσφυγής στη δικαιοσύνη περιορίζονται, αφού η ευάλωτη θέση των γυναικών απέναντι στην εργοδοσία έχει ως αποτέλεσµα να απειλούνται άµεσα µε απόλυση. Στην χώρα µας οι προσφυγές στην δικαιοσύνη για διακρίσεις λόγω φύλου στην απασχόληση είναι ελάχιστες σε σχέση µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και ακόµη λιγότερες προσφυγές γίνονται στο Ευρωπαϊκό ικαστήριο. Μόνον στις περιπτώσεις του δηµοσίου τοµέα µπορεί να εφαρµοσθεί ευκολότερα η αρχή της ισότητας 3 Σοφία Κουκουλή Σπηλιωτοπούλου (1998) Ισότητα των φύλων στην Απασχόληση και την κοινωνική Ασφάλιση», Εργασία, συνδικαλισµός και ισότητα των φύλων, Σύνδεσµος για τα δικαιώµατα της Γυναίκας Εκδόσεις Οδυσσέας 1998 σελ Ας σηµειωθεί ότι κατά την ίδια περίοδο θεσπίσθηκαν οι Νόµοι για την αναµόρφωση του οικογενειακού δικαίου (Ν.1329/83), την αυτεπάγγελτη δίωξη του βιασµού (Ν.1419/84) και την νοµιµοποίηση των αµβλώσεων (Ν.1609/86) σε συνέχεια των αιτηµάτων του γυναικείου κινήµατος της πρώτης µεταπολιτευτικής περιόδου. 5 Για την ενσωµάτωση της Οδηγίας 2000/78 στο ελληνικό ίκαιο δόθηκε σε διαβούλευση Σχέδιο Νόµου τον Μάρτιο του

3 οµές και µηχανισµοί άσκησης πολιτικής για την ισότητα των φύλων Η εναρµόνιση της Ελλάδας µε το Κοινοτικό ίκαιο για την ισότητα των φύλων συνέπεσε µε την ίδρυση των θεσµικών µηχανισµών για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση πολιτικών ισότητας από την πρώτη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Το Συµβούλιο Ισότητας των δύο Φύλων που ιδρύθηκε το 1982 εξελίχθηκε το 1985 στην Γενική Γραµµατεία Ισότητας (ΓΓΙ) η οποία αποτελεί σήµερα το βασικό κρατικό µηχανισµό για την ισότητα στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, ιδρύθηκαν το Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (ΚΕΘΙ) (1989), το βραχύβιο Εθνικό Συµβούλιο Ισότητας (1990) και τα Νοµαρχιακά Γραφεία Ισότητας και οι Νοµαρχιακές Επιτροπές (1994). Οι µηχανισµοί αυτοί µπορεί να οφείλονται σε πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης στο πλαίσιο ενός θετικού κλίµατος για την ισότητα που είχε δηµιουργηθεί στην ελληνική κοινωνική και πολιτική ζωή, ενεργοποιήθηκαν όµως πραγµατικά µέσω της συµµετοχής τους στις ευρωπαϊκές διεργασίες. Η παρακολούθηση των ευρωπαϊκών εξελίξεων και η συµµετοχή της Ελλάδας στα αποφασιστικά και συµβουλευτικά θεσµικά όργανα της ΕΕ, όπως είναι οι οµάδες εργασίας του Συµβουλίου, η Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η Συµβουλευτική Επιτροπή για την ισότητα των φύλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δηµιούργησαν νέες ανάγκες για στελέχη της δηµόσιας διοίκησης µε τεχνογνωσία και εµπειρία στα θέµατα φύλου και ισότητας. Παράλληλα, η διαχείριση και υλοποίηση των κοινοτικών προγραµµάτων δηµιούργησε την ανάγκη να αναπτυχθούν εξειδικευµένες δοµές για την ισότητα µε ευελιξία και σχετική αυτονοµία από την κεντρική διοίκηση. Για το λόγο αυτό, το 1994, αναπροσαρµόστηκε η λειτουργία του, µέχρι τότε, ανενεργού ΚΕΘΙ, ώστε να µπορεί να επωφεληθεί στη συνέχεια από τις χρηµατοδοτήσεις της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας «New Opportunities for Women» (NOW) 6. Έκτοτε, το Κέντρο έχει εξαρτήσει τη λειτουργία του από την συµµετοχή του σε κοινοτικά προγράµµατα προώθησης της ισότητας των φύλων, αφού η κρατική επιχορήγηση (µέσω της ΓΓΙ) αποτελεί µόνον ένα πολύ µικρό µέρος του κόστους των δράσεων που υλοποιεί 7. Η συγκρότηση των ελληνικών Περιφερειών σε συνάρτηση µε τη περιφερειακή διάσταση των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης είχε ως αποτέλεσµα την σύσταση των Περιφερειακών Επιτροπών Ισότητας το Ενώ η δηµιουργία τους υπαγορεύθηκε από τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για την ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης, η λειτουργία τους όµως δεν πήρε ποτέ ουσιαστικό περιεχόµενο προφανώς λόγω των γενικότερων δυσκολιών που αντιµετωπίζει η περιφερειακή αποκέντρωση της χώρας. Στενά συνυφασµένη µε τη λειτουργία των µηχανισµών και των δοµών ισότητας ήταν και η διαδικασία διαβούλευσης των δηµόσιων φορέων µε τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών κατά τον σχεδιασµό των πολιτικών, διαδικασία που αποτελεί σηµαντικό εργαλείο πολιτικής νοµιµοποίησης των ευρωπαϊκών πολιτικών. Στον χώρο της ισότητας των φύλων το 1989 η ΕΕ ενθάρρυνε την ίδρυση και τη λειτουργία µε κοινοτική χρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού Λόµπυ Γυναικών (ΕΛΓ), µιας ευρωπαϊκής οργάνωσης στην οποία συµµετέχουν σήµερα περισσότερες από 3000 εθνικές γυναικείες οργανώσεις. Σκοπός του ΕΛΓ είναι ο συντονισµός των δράσεων των ΜΚΟ που στοχεύουν στην ισότητα των φύλων αναπτύσσοντας δίκτυα συνεργασίας σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, όπως και η επεξεργασία και 6 New Opportunities for Women (EE C327, ) 7 Για τις δράσεις του ΚΕΘΙ βλέπε την ιστοσελίδα 3

4 προώθηση συγκεκριµένων θέσεων προς τα όργανα της ΕΕ 8. Στο πλαίσιο αυτό συγκροτήθηκε στην Ελλάδα εθνική αντιπροσωπεία των γυναικείων οργανώσεων που συµµετέχει ενεργά στα όργανα και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων του ΕΛΓ στις Βρυξέλλες. Παράλληλα, η ΕΕ υποστήριξε πολλές δραστηριότητες µεµονωµένων ελληνικών γυναικείων οργανώσεων, κυρίως όσες ενέπιπταν στο πλαίσιο δράσης των πέντε µεσοπρόθεσµων ευρωπαϊκών προγραµµάτων για ίσες ευκαιρίες µεταξύ γυναικών και ανδρών που υλοποιήθηκαν από το 1982 µέχρι και σήµερα. Η διαβούλευση µε τις γυναικείες οργανώσεις για τη διαµόρφωση και υλοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών για την ισότητα των φύλων αποτέλεσε για τις εγχώριες πρακτικές καινοτοµικό στοιχείο της δηµόσιας πολιτικής. Όµως, η εφαρµογή τέτοιων µεθόδων σε εθνικό επίπεδο αποδείχθηκε αρκετά προβληµατική. Ανάµεσα σε άλλα εµπόδια προσέκρουσε και στην παντελή απουσία οικονοµικής στήριξης της λειτουργίας των γυναικείων οργανώσεων που θα διευκόλυνε τη συµµετοχή τους στο δηµόσιο διάλογο. Οι πολιτικές θέσεις των ΜΚΟ σε συνδυασµό µε τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις θα µπορούσαν αν συµβάλουν ουσιαστικά στον σχεδιασµό των πολιτικών για την ισότητα των φύλων, ώστε αυτές να ανταποκριθούν καλύτερα στις ιδιαίτερες ανάγκες καταπολέµησης των έµφυλων ανισοτήτων της ελληνικής κοινωνίας. Εργαλεία πολιτικής για την ισότητα των φύλων Στις επιδράσεις της ευρωπαϊκής πολιτικής στην ισότητα των φύλων στην Ελλάδα περιλαµβάνονται και αυτές που προκύπτουν από τη χρήση εργαλείων πολιτικής τα οποία χρησιµοποιούνται στην ΕΕ ειδικά για την ισότητα ή και γενικότερα για τις κοινοτικές πολιτικές. Τα πιο σηµαντικά από αυτά είναι ο µεσοπρόθεσµος προγραµµατισµός, οι θετικές δράσεις και η πλέον πρόσφατη διαδικασία ένταξης της ισότητας σε όλες τις πολιτικές (gender mainstreaming). Ο µεσοπρόθεσµος προγραµµατισµός πολιτικών και δράσεων στον τοµέα της ισότητας των φύλων εγκαινιάσθηκε στην ΕΕ το Τα πέντε προγράµµατα δράσης για ίσες ευκαιρίες µεταξύ ανδρών και γυναικών 9, που συνολικά υλοποιήθηκαν µέχρι σήµερα παρά την περιορισµένη χρηµατοδότησή τους, πρότειναν ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο παρεµβάσεων νοµοθετικού και πολιτικού χαρακτήρα για την εκάστοτε περίοδο που κάλυψαν. Τα προγράµµατα εξέφραζαν το σηµείο ισορροπίας των θέσεων για την ισότητα των φύλων, αφενός των θεσµικών οργάνων της ΕΕ και αφετέρου των εθνικών κυβερνήσεων, εφόσον τα δύο τελευταία είχαν και την έγκριση του Συµβουλίου. Τα προγράµµατα, αν και µη δεσµευτικά για τους εθνικούς µηχανισµούς ισότητας των φύλων, λειτούργησαν σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις ως πηγή έµπνευσης και παρακίνησης των εθνικών αρχών. Ο σχεδιασµός εθνικών προγραµµάτων στην Ελλάδα, όταν υπήρξε, ακολούθησε σε µεγάλο βαθµό τις κατευθύνσεις των αντίστοιχων ευρωπαϊκών. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί 8 Για πληρέστερη παρουσίαση των δράσεων του ΕΛΓ βλέπε την ιστοσελίδα του (www.womenlobby.org). 9 Πρώτο Κοινοτικό Πρόγραµµα για την προώθηση της ισότητας ευκαιριών για τις γυναίκες ( ), εύτερο µεσοπρόθεσµο κοινοτικό πρόγραµµα ισότητας ευκαιριών για τις γυναίκες ( ), Τρίτο Μεσοπρόθεσµο πρόγραµµα κοινοτικής δράσης για την ισότητα ευκαιριών µεταξύ γυναικών και ανδρών ( ), Τέταρτο Μεσοπρόθεσµο Κοινοτικό Πρόγραµµα δράσης για την ισότητα ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών ( ) (COM (95) 381) και (πέµπτο) Προς µια Στρατηγική -Πλαίσιο για την ισότητα των φύλων ( ) (COM (2000) 335). Για κριτική αποτίµηση των προγραµµάτων βλέπε Hoskyns C. (2000). 4

5 το Εθνικό Πρόγραµµα για την Ισότητα της περιόδου που υιοθέτησε τους ίδιους σχεδόν στρατηγικούς στόχους µε το ευρωπαϊκό πρόγραµµα της περιόδου Οι θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών, παρά το γεγονός ότι δεν περιλήφθηκαν κατ αρχήν στο νοµοθετικό πλαίσιο της ΕΕ παρά µόνον ως Σύσταση του Συµβουλίου, 11 διατηρήθηκαν στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης από τις γυναικείες οργανώσεις των κρατών µελών στις οποίες εφαρµόζονταν, όπως π.χ. στη Γερµανία και τις Σκανδιναβικές χώρες. Το 1995, αφενός η απόφαση του Ευρωπαϊκού ικαστηρίου σχετικά µε την υπόθεση Kalanke που ήταν αντίθετη στις θετικές δράσεις και αφετέρου η ένταξη των δύο σκανδιναβικών χωρών, Σουηδίας και Φινλανδίας, στην ΕΕ επανέφεραν στο προσκήνιο τη συζήτηση δηµιουργώντας ευνοϊκό κλίµα για την τυπική (επιτέλους!) αναγνώριση των θετικών δράσεων ως εργαλείου ισότητας των φύλων στην ΕΕ. Αυτό οδήγησε στην τυπική «ανοχή» των θετικών δράσεων στην Συνθήκη του Άµστερνταµ (1997) µε τη διάταξη του Άρθρου 141 (παρ.4) η οποία «δεν εµποδίζει» τα κράτη µέλη να λάβουν µέτρα «που προβλέπουν ειδικά πλεονεκτήµατα τα οποία διευκολύνουν το λιγότερο εκπροσωπούµενο φύλο». Η διάταξη αυτή λειτούργησε υποστηρικτικά της προσπάθειας των γυναικείων οργανώσεων στην Ελλάδα 12 να συµπεριληφθεί στην αναθεώρηση του Συντάγµατος το 2000, η ακόλουθη πρωτοπόρα παγκοσµίως διάταξη περί θετικών δράσεων: «Η ισότητα ανδρών και γυναικών πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλους τους τοµείς, µεταξύ άλλων στην απασχόληση, την εργασία και τις αποδοχές. Η αρχή της ισότητας δεν αποκλείει τη διατήρηση ή θέσπιση µέτρων που προβλέπουν ειδικά πλεονεκτήµατα υπέρ του υποεκπροσωπούµενου φύλου (Άρθρο 116)» σε αντικατάσταση προηγούµενης που επέτρεπε αποκλίσεις από την αρχή της ισότητας των φύλων. Τελευταίο σηµαντικό, αλλά και πιο πρόσφατο, εργαλείο άσκησης πολιτικής για την ισότητα των φύλων αποτελεί η ένταξη του στόχου της ισότητας των φύλων σε όλες τις δηµόσιες πολιτικές της ΕΕ (gender mainstreaming), δηλαδή η αναπροσαρµογή του σχεδιασµού, της υλοποίησης, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης κάθε δηµόσιας πολιτικής, ώστε να προωθείται η ισότητα των φύλων ταυτόχρονα µε τους βασικούς στόχους της πολιτικής 13. Η ένταξη ή ενσωµάτωση ή διάχυση 14 της ισότητας σε όλες τις πολιτικές αναδείχθηκε σε κεντρικό στοιχείο της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ισότητα των φύλων και πυρήνας των παρεµβάσεων της ΕΕ στην Παγκόσµια ιάσκεψη των Γυναικών στο Πεκίνο το Στην Ελλάδα, η διαδικασία αυτή αποτελούσε ένα φιλόδοξο αλλά δυσεφάρµοστο εργαλείο πολιτικής που δεν είχε απασχολήσει µέχρι τότε την δηµόσια διοίκηση. Ο οριζόντιος χαρακτήρας του εργαλείου και η ανάγκη συνεργασίας πολλών φορέων άσκησης πολιτικής δηµιούργησαν προβλήµατα στην εφαρµογή ακόµα και στις (λίγες) περιπτώσεις όπου 10 Γενική Γραµµατεία Ισότητας (2001) Εθνικό πρόγραµµα ράσης για την Ισότητα ( ). 11 Σύσταση του Συµβουλίου της 13 ης εκεµβρίου 1984 σχετικά µε τη προώθηση θετικών δράσεων υπέρ των γυναικών (84/635/ΕΟΚ ΕΕ L 331, ) 12 και ιδιαίτερα του Συνδέσµου για τα ικαιώµατα των Γυναικών (βλέπε σχετική αρθρογραφία στο τεύχος 70 του περιοδικού Ο Αγώνας της Γυναίκας το 2001). 13 Για µεγαλύτερη ανάλυση του εργαλείου αυτού βλέπε την µελέτη Council of Europe (1998) Gender mainstreaming. Conceptual framework, methodology and presentation of good practice. Strasbourg: Council of Europe EG-S-MS (98) Ανάλογα µε την εκάστοτε απόδοση του όρου στα ελληνικά. 15 Για τις συνθήκες ανάπτυξης αυτού του εργαλείου, συχνά σε αντιπαράθεση µε τις θετικές δράσεις βλέπε Stratigaki Maria (2005), Gender Mainstreaming vs. Positive Action. An Ongoing Conflict in the EU Gender Equality Policy European Journal of Women s Studies, Vol. 12, No 2, pp

6 υπήρξε σχετική δέσµευση της πολιτικής ηγεσίας σχετικά µε την εφαρµογή του. Οι κίνδυνοι να µην χρησιµοποιηθεί σωστά και να προκαλέσει αντίστροφα αποτελέσµατα από τα προσδοκώµενα, είτε λόγω γραφειοκρατικών εµποδίων είτε λόγω του ανδροκρατικού τρόπου λειτουργίας των δηµόσιων φορέων ήταν µεγαλύτεροι στην Ελλάδα απ ό,τι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες µε ισχυρότερη παράδοση στις πολιτικές ισότητας των φύλων. Η συνολική αποτίµηση των αποτελεσµάτων της, µέχρι σήµερα, αποσπασµατικής εφαρµογής του εργαλείου της ένταξης της ισότητας σε όλες τις πολιτικές στη χώρα µας µπορεί να θεωρηθεί θετική. Ανέδειξε την οριζόντια διάσταση της ισότητας των φύλων και τη σηµασία της δραστηριοποίησης για το στόχο αυτό ενός ευρέως φάσµατος φορέων πολιτικής µη εξειδικευµένων στα θέµατα ισότητας. Η οριζόντια διάσταση της ισότητας είναι επιβεβληµένη από το γεγονός ότι οι ανισότητες των φύλων δηµιουργούνται σε όλα τα επίπεδα της οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτικής ζωής και ως εκ τούτου απαιτούνται πολιτικές που ξεπερνούν τα όρια των προσεγγίσεων των γυναικών ως ευάλωτης κοινωνικής οµάδας που χρήζει ιδιαίτερης προστασίας. Πράγµατι, στο Γ ΚΠΣ όπου επιχειρήθηκε για πρώτη φορά η ένταξη της ισότητας, σχεδιάσθηκαν δράσεις και µέτρα για την ισότητα των φύλων σε πεδία πολιτικής όπως η ανταγωνιστικότητα, η έρευνα, η εκπαίδευση, η κοινωνία της πληροφορίας, η απασχόληση και η επαγγελµατική κατάρτιση. Πεδία άσκησης πολιτικής για την ισότητα των φύλων Η βασική φιλοσοφία και η επίσηµη ρητορική που διαπερνά τις ευρωπαϊκές πολιτικές για την ισότητα των φύλων στην ΕΕ έχουν αναµφισβήτητα οικονοµικό προσανατολισµό που επιβάλλει το πλέον ανεπτυγµένο σκέλος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, η Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση. Η οικονοµική διάσταση της αύξησης της συµµετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας ως αφετηρία των ευρωπαϊκών πολιτικών δεν εµπόδισε να δηµιουργηθούν ευρύτερα (όχι µόνο νοµοθετικά) θετικά αποτελέσµατα. Έναυσµα έδωσε η ευκαιρία χρηµατοδότησης εξειδικευµένων δοµών και πολιτικών προώθησης των γυναικών στην αγορά εργασίας που παρείχε η Κοινοτική Πρωτοβουλία NOW από το Με την εφαρµογή της Πρωτοβουλίας, η ισότητα των φύλων στην απασχόληση αναδείχθηκε όχι µόνο ως πεδίο νοµοθετικών ρυθµίσεων αλλά και δηµόσιων πολιτικών. Παράλληλα, η υλοποίηση των έργων που εντάχθηκαν στην Πρωτοβουλία NOW δηµιούργησε νέες απαιτήσεις στελεχών µε εξειδικευµένη γνώση στα θέµατα της έµφυλης διάστασης της απασχόλησης και οδήγησε στην αναγνώριση νέων επαγγελµατικών ειδικοτήτων, όπως είναι οι εργασιακοί σύµβουλοι γυναικών και οι σύµβουλοι ισότητας 16. Στη συνέχεια, το 1997, ο στόχος της ισότητας στην αγορά εργασίας ανεδείχθη σε κεντρικό στόχο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση (ΕΣΑ) και σε πυλώνα των Εθνικών Σχεδίων ράσης για την Απασχόληση (ΕΣ Α). Στην ΕΣΑ η ισότητα των φύλων εξειδικεύεται σε τέσσερις επιµέρους στόχους (α) την µείωση της ψαλίδας ανάµεσα στα φύλα όσον αφορά τους δείκτες ανεργίας και αµοιβών, (β) την καλύτερη συµφιλίωση εργασίας και οικογένειας, (γ) την διευκόλυνση της επανένταξης των γυναικών στην αγορά εργασίας και (δ) την ένταξη της ισότητας 16 Για µεγαλύτερη ανάλυση των νέων επαγγελµάτων της ισότητας βλέπε Stratigaki Maria (2001), EU Policies's Impact in Promoting Gender Equality Expertise. A General Assessment with Focus on Greece στο Nina Lykke, Christine Michel, Maria Puig de la Bellacasa (επιµ.) Women's Studies- from institutional innovations to new job qualification, University of Southern Denmark, ATHENA, σελ. I,46-I,55. 6

7 στους άλλους άξονες της ΕΣΑ. Σύµφωνα µε την διαδικασία της Ανοικτής Μεθόδου Συντονισµού 17 που εφαρµόζεται στην περίπτωση των πολιτικών απασχόλησης, τα κράτη µέλη βρίσκονται «υπό συνεχή παρακολούθηση» από την ΕΕ ως προς την επίτευξη των παραπάνω επιµέρους στόχων της ισότητας των φύλων. Στο πλαίσιο των κατευθύνσεων της ΕΣΑ η Ελλάδα «αναγκάσθηκε» να αντιµετωπίσει την ισότητα των φύλων ως συστατικό στοιχείο των πολιτικών απασχόλησης και να σχεδιάσει σχετικές δράσεις µε σηµαντικά θετικά αποτελέσµατα 18. Όµως, όπως έδειξε η µελέτη της εξέλιξης των πολιτικών ισότητας στην ΕΕ, οι κεντρικές προτεραιότητες και τα ισχύοντα θεσµικά πλαίσια συχνά άφησαν σηµαντικά περιθώρια ανάπτυξης πολιτικών που υπερέβαιναν τα ρητά όρια των κοινοτικών αρµοδιοτήτων σε όλες τις φάσεις της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Τα περιθώρια αυτά διευρύνθηκαν µε την κινητοποίηση των γυναικείων οργανώσεων και τη δράση των λιγοστών αλλά δραστήριων φεµινιστριών που βρέθηκαν στα κέντρα λήψης των πολιτικών και διοικητικών αποφάσεων της ΕΕ 19. Με αυτό τον τρόπο, αναδύθηκαν µερικοί σηµαντικοί νέοι στόχοι των πολιτικών ισότητας που έδωσαν νέα δυναµική στις αντίστοιχες εθνικές πολιτικές. Από αυτούς τους στόχους οι πιο σηµαντικοί για την ελληνική κοινωνία ήταν: (α) η προώθηση της συµµετοχής των γυναικών στα κέντρα πολιτικών αποφάσεων και (β) η καταπολέµηση της βίας λόγω φύλου µε έµφαση στην ενδοοικογενειακή βία και την παράνοµη διακίνηση των γυναικών µε σκοπό τη σεξουαλική εκµετάλλευση. Και οι δύο αυτοί σηµαντικοί στόχοι της ευρωπαϊκής πολιτικής έφεραν στο πολιτικό προσκήνιο πλευρές της έµφυλης συγκρότησης της κοινωνίας που δεν είχαν αποτελέσει µέχρι τότε, πεδία άσκησης δηµόσιας πολιτικής στην Ελλάδα, παρά το ό,τι είχαν αποτελέσει αιτήµατα του γυναικείου και φεµινιστικού κινήµατος µετά τη µεταπολίτευση. Οι πρώτες δράσεις της ΕΕ για την αύξηση της συµµετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων 20 ευαισθητοποίησαν την κοινή γνώµη, τους πολιτικούς θεσµούς και τα κόµµατα σχετικά µε την πολιτική και κοινωνική αναγκαιότητα της συµµετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Οι δράσεις περιέλαβαν µελέτες, στατιστικές, ευρωπαϊκά συνέδρια, ενηµερωτικές εκστρατείες, δίκτυα εµπειρογνωµόνων, καθώς επίσης και τη Σύσταση του Συµβουλίου Υπουργών για την ισόρροπη συµµετοχή γυναικών και ανδρών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων (96/694/ΕΚ). Τα πρώτα άµεσα και ορατά αποτελέσµατα φάνηκαν στην κατά φύλο σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 1995 και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 1994 και το , ενώ σε µερικές χώρες δροµολογήθηκαν ακόµα και αλλαγές της εκλογικής νοµοθεσίας, όπως στην Γαλλία και το Βέλγιο. Στην Γαλλία, η «υποχρεωτική» συµµετοχή των γυναικών στα ψηφοδέλτια ορίσθηκε σε 50%, ενώ στο Βέλγιο στο 1/3 των υποψηφίων. Με χρονική καθυστέρηση και µειωµένο πεδίο 17 Για την Ανοικτή Μέθοδο Συντονισµού ως εργαλείο προώθησης της κοινωνικής πολιτικής βλέπε Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος (2003), Ζητήµατα Κοινωνικής Πολιτικής Τόµος Α ιόνικος. 18 Για συστηµατική αποτίµηση των αποτελεσµάτων της έντασης του στόχου της ισότητας των φύλων στις πολιτικές απασχόλησης στην Ελλάδα βλέπε Karamessini Maria (2006) Gender Equality nad Employment policy στο Petmesidou M. & E. Mossialos (eds) (2006), Social Policy Developments in Greece, London: Ashgate 19 Μαρία Στρατηγάκη (2003) "Πολιτικές για την ισότητα των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συµπτώσεις και αντιφάσεις στην πορεία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης", στο Παναγιωτοπούλου Ρόη, Σωκράτης Κονιόρδος και Λάουρα Μαράτου- Αλιπράντη (επιµέλεια) «Παγκοσµιοποίηση και Σύγχρονη Κοινωνία», Αθήνα, ΕΚΚΕ. 20 Στο πλαίσιο του Τρίτου προγράµµατος δράσης ( ). 21 Βλέπε το σχετικό αφιέρωµα της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ «Γυναίκα και Πολιτική»

8 εφαρµογής (εξαιρέθηκαν οι εθνικές εκλογές), ψηφίσθηκε στην Ελλάδα ο Νόµος 2910/2001, µε τον οποίο ορίσθηκε υποχρεωτική συµµετοχή κάθε φύλου τουλάχιστον κατά το 1/3 των υποψηφίων σε όλα τα ψηφοδέλτια των νοµαρχιακών και δηµοτικών εκλογών. Είχε προηγηθεί ο Νόµος 2839/2000 µε ανάλογη διάταξη για όλα τα όργανα λήψης αποφάσεων του ηµοσίου, των ΟΤΑ, καθώς επίσης και των εποπτευόµενων επιχειρήσεων και οργανισµών. Η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης που προκλήθηκε µε την ψήφιση των Νόµων και η κινητοποίηση των γυναικείων οργανώσεων υπέρ των ποσοστώσεων είχαν ως αποτέλεσµα να αυξηθεί σηµαντικά ο αριθµός των µελών της ελληνικής Βουλής που προέκυψε από τις εκλογές του Ενώ δεν ήταν ποτέ ρητή αρµοδιότητα της ΕΕ, η ενδοοικογενειακή βία υπήρξε συχνά πεδίο δραστηριοποίησης των γυναικών στους ευρωπαϊκούς θεσµούς και όργανα. Η Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξέδωσε σειρά ψηφισµάτων από το 1986, και έξι συνεχόµενες Προεδρίες της ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένης και της ελληνικής, οργάνωσαν ευρωπαϊκά συνέδρια σχετικά µε το θέµα της βίας από το 1999 µέχρι το Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέπτυξε το εξειδικευµένο πρόγραµµα για την καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών DAPHNE 23 για να χρηµατοδοτήσει διακρατικές δράσεις, ενώ, παράλληλα, οργάνωσε ευρωπαϊκή εκστρατεία ευαισθητοποίησης της κοινής γνώµης µε κεντρικό σύνθηµα «Σπάστε τη σιωπή» 24. Οι ευρωπαϊκές αυτές ενέργειες επανέφεραν στο προσκήνιο το µεγάλο κοινωνικό πρόβληµα ενθαρρύνοντας πολλές γυναίκες- θύµατα βίας να αναζητήσουν βοήθεια και να αντιµετωπίσουν ενεργά την κατάσταση. Με τη συµµετοχή ελληνικών φορέων στα σχετικά ευρωπαϊκά προγράµµατα αναπτύχθηκαν δίκτυα αλληλεγγύης και ενεργοποιήθηκαν οι υπάρχουσες (ελάχιστες) υποστηρικτικές υποδοµές των δηµόσιων οργανισµών. Ωστόσο, οι προσπάθειες νοµικής ρύθµισης της ενδοοικογενειακής βίας µε Ευρωπαϊκή Οδηγία απέτυχαν. Η µοναδική νοµική βάση που παρείχε η Συνθήκη ήταν να θεωρηθεί η βία κατά των γυναικών διάκριση στη βάση του φύλου και να συµπεριληφθεί στην πρόσφατη Οδηγία 2004/113. Κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατόν παρά τις προσπάθειες του ΕΛΓ και των φεµινιστριών στα αρµόδια θεσµικά όργανα της ΕΕ. Κατά συνέπεια, η δηµιουργία νοµοθετικού πλαισίου για την ενδοοικογενειακή βία στην Ελλάδα είχε εναποτεθεί αποκλειστικά στην υποτονική οµολογουµένως εγχώρια πολιτική βούληση, η οποία όµως δεν απέδωσε παρά µόνο στον τοµέα των προπαρασκευαστικών ενεργειών που άρχισαν το Σχετική πρόοδος σηµειώθηκε µε τη πρόσφατη κατάθεση στη Βουλή Σχεδίου Νόµου, προϊόντος πολύµηνης δηµόσιας διαβούλευσης. Η διεθνική σωµατεµπορία (trafficking) γυναικών λόγω του εγκληµατικού και έντονα διακρατικού χαρακτήρα της αποτέλεσε αντικείµενο ευρωπαϊκής πολιτικής από το 1996 όταν ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο των Εσωτερικών Υποθέσεων η Σουηδή Επίτροπος Anita Gradin η οποία έφερε το ζήτηµα στο προσκήνιο των πολιτικών για τις εσωτερικές υποθέσεις και την ασφάλεια. Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάσθηκε ένα 22 Παπαρρήγα Κωσταβάρα Καίτη (2005) «Οι πολιτικές της ΕΕ για την αντιµετώπιση της βίας κατά των γυναικών: ενδοοικογενειακή βία και διεθνική σωµατεµπορία» Εισήγηση στον Κύκλο Σεµιναρίων «Ισότητα των φύλων και δηµόσιες πολιτικές στην ΕΕ και τον ΟΗΕ». Εργαστήριο Σπουδών Φύλου, Πάντειο Πανεπιστήµιο. 23 Αποφάσεις του Συµβουλίου EE L34/ και ΕΕ L 34/ Στην Ελλάδα υλοποιήθηκε από το ΚΕΘΙ το Παπαρρήγα Κωσταβάρα Καίτη (2004) Εθνικό Παρατηρητήριο για την αντιµετώπιση της βίας κατά των γυναικών. Πρώτη Εθνική Έκθεση της Ελλάδας 8

9 εξειδικευµένο πρόγραµµα, το STOP 26, και ενθαρρύνθηκε η διακρατική συνεργασία και η τιµωρία των διακινητών. Όµως, αντίθετα µε τον ΟΗΕ, η ΕΕ αντιµετώπισε την διεθνική σωµατεµπορία όχι ως ζήτηµα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και αρωγής των θυµάτων, αλλά ως διεθνικό έγκληµα παράνοµης µετακίνησης πληθυσµών και ανάπτυξης προγραµµάτων καταστολής 27. Με αυτό το πνεύµα υιοθετήθηκαν δύο Αποφάσεις-Πλαίσιο του Συµβουλίου και η Οδηγία σχετικά µε την απόκτηση άδειας διαµονής στα θύµατα της διεθνικής σωµατεµπορίας 28. Οι τυπικές δεσµεύσεις και οι πολιτικές πιέσεις της ΕΕ προς την Ελλάδα για την αντιµετώπιση της σωµατεµπορίας µαζί µε τις αντίστοιχες πιέσεις των διεθνών οργανισµών συνέβαλαν καθοριστικά στην ψήφιση του ελληνικού Νόµου 3064/2002 για την αντιµετώπιση της διακίνησης των ανθρώπων µε σκοπό τη σεξουαλική τους εκµετάλλευση, καθώς και την έκδοση του Προεδρικού ιατάγµατος 233/2003 για την αρωγή των θυµάτων της διακίνησης. 2. Η ισότητα των φύλων στο Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ). Η πιο δραστική επίδραση της ΕΕ στις πολιτικές για την ισότητα των φύλων στην ελληνική κοινωνία πραγµατοποιήθηκε µε την ένταξη του στόχου της βελτίωσης της πρόσβασης και της συµµετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας στο Γ ΚΠΣ ( ). Πολιτικό υπόβαθρο για αυτό αποτέλεσαν οι κατευθύνσεις της ΕΣΑ και οι προσπάθειες της ΕΕ να αυξηθεί ο οικονοµικά ενεργός πληθυσµός που παρέµενε χαµηλός σε σύγκριση τις ΗΠΑ σύµφωνα µε τη Στρατηγική της Λισσαβόνας το Στο πλαίσιο αυτό δόθηκε κεντρική κατεύθυνση σε όλα τα κράτη µέλη να περιλάβουν στα ΕΣ Α πολιτικές για την ισότητα των γυναικών στην αγορά εργασίας σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή αρχή της «διπλής στρατηγικής» για την ισότητα η οποία περιλαµβάνει την οριζόντια ένταξη της ισότητας των φύλων στο σύνολο των µέτρων και παράλληλα, τον σχεδιασµό εξειδικευµένων µέτρων που απευθύνονται µόνον σε γυναίκες 30. Ως εκ τούτου, τα ΕΣ Α περιέλαβαν θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών σε όλους τους επιµέρους στόχους της ισότητας. Στην Ελλάδα, για παράδειγµα, για να µειωθεί η ψαλίδα µεταξύ ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας επιχειρήθηκε αύξηση του αριθµού των γυναικών που επωφελούνται από τα προγράµµατα του ΟΑΕ, για να διευκολυνθεί η συµφιλίωση επαγγελµατικής και της οικογενειακής ζωής σχεδιάσθηκε επέκταση των ωρών λειτουργίας των σχολείων και η αύξηση του αριθµού των παιδικών σταθµών και τέλος, για να διευκολυνθεί η ένταξη και επανένταξη των γυναικών στην ενεργό οικονοµική ζωή δηµιουργήθηκαν ειδικά προγράµµατα κατάρτισης για γυναίκες άνω των 40 ετών. Η χρηµατοδότηση των δράσεων αυτών, όπως και των περισσότερων µέτρων του ελληνικού ΕΣ Α εξασφαλίσθηκε από το Γ Κ.Π.Σ για το οποίο η κεντρική Συµφωνία της Ελλάδας µε την ΕΕ όρισε τα εξής: «Η προώθηση των ίσων ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί οριζόντια αρχή η οποία διαπνέει ολόκληρο το Κ.Π.Σ.. 26 Αποφάσεις του Συµβουλίου ΕΕ L 322/ και EE L 186/ Τσακλάγκανου Γεωργία (2002), Ενηµερωτική Μελέτη για τη ιεθνική Σωµατεµπορία trafficking, Μελέτες Έρευνες, Ιστοσελίδα ΚΕΘΙ σελ Αποφάσεις Πλαίσιο της και της , Ευρωπαϊκή Οδηγία της Αύξηση του ευρωπαϊκού δείκτη οικονοµικής δραστηριότητας από το 60% στο 70% και ιδιαίτερα αυτού των γυναικών από 51% στο 60% µέχρι το Συστηµατική αποτίµηση εφαρµογής αυτής στα ΕΣ Α έγινε από ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για την Ελλάδα βλέπε Karamessini Maria (2001) Mainstreaming gender equality in the 2001 Greek National Action Plan for Employment. Final Evaluation Report, European Commission EGGE (www.umist.ac.uk/management/ewerc/egge) 9

10 Για την επίτευξη του στόχου αυτού, θα διαµορφωθεί µια στρατηγική ισότητας των δύο φύλων, στρατηγική η οποία δεν θα περιορίζεται σε εξειδικευµένα µέτρα αρωγής των γυναικών, αλλά θα επιφέρει κινητοποίηση όλων των γενικών πολιτικών και µέτρων, λαµβάνοντας υπόψη ενεργά, ήδη από το στάδιο κατάρτισής τους, τις επιπτώσεις τις οποίες πιθανόν να έχει η υλοποίησή τους ως προς τη σχετική θέση των γυναικών και των ανδρών. Θα τεθούν ποσοτικοποιηµένοι στόχοι, θα συλλεχθούν στατιστικά στοιχεία όσο αφορά τα δύο φύλα και θα χρησιµοποιηθούν οι κατάλληλοι δείκτες παρακολούθησης» 31. Σε συνέχεια αυτών των δεσµεύσεων η Ελλάδα ανέπτυξε «συγκεκριµένα µέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης και της συµµετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας συµπεριλαµβανοµένης της επαγγελµατικής τους σταδιοδροµίας, της πρόσβασης σε νέες ευκαιρίες απασχόλησης και της δυνατότητάς τους να συστήνουν νέες επιχειρήσεις αλλά και της µείωσης των οριζόντιων και κάθετων διακρίσεων µε βάση το φύλο στην αγορά εργασίας». Για τις δράσεις αυτές προγραµµατίσθηκε η διάθεση του 11,8% του συνόλου των χρηµατοδοτήσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ). Επιπλέον, η Ελλάδα δεσµεύθηκε να «υιοθετήσει µια προσέγγιση ενσωµάτωσης της διάστασης της ισότητας των φύλων σε όλα τα πεδία πολιτικής, και σε όλα τα σχετικά µέτρα των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ συµπεριλαµβανοµένων και των Περιφερειακών Προγραµµάτων». Κατά τη φάση σχεδιασµού των 24 Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του Γ ΚΠΣ το 1999, η ελληνική δηµόσια διοίκηση βρέθηκε αντιµέτωπη µε ένα νέο, εν πολλοίς άγνωστο, καθήκον: να σχεδιάσει και (το δυσκολότερο) να υλοποιήσει ολοκληρωµένες παρεµβάσεις υπέρ των γυναικών στην εκπαίδευση, την αγορά εργασίας, την υγεία και την πρόνοια, την κοινωνία της πληροφορίας, την επιχειρηµατικότητα, την έρευνα και την τεχνολογία, γενικά σε όλους τους τοµείς αρµοδιότητας του ΕΚΤ., δηλαδή τους τοµείς που συνδέονται άµεσα ή έµµεσα µε τη αγορά εργασίας. Η έλλειψη σχετικής εµπειρίας και τεχνογνωσίας εκ µέρους της δηµόσιας διοίκησης (συµπεριλαµβανοµένων και των εξειδικευµένων µηχανισµών ισότητας) σε συνδυασµό µε το περιορισµένο ουσιαστικό ενδιαφέρον της κυβέρνησης για το ζήτηµα είχαν ως αποτέλεσµα να αξιοποιηθούν ελάχιστα οι ευκαιρίες που δηµιουργήθηκαν µε το Γ ΚΠΣ. Οι ηχηρές δηµόσιες διακηρύξεις περί ισχυρής πολιτικής βούλησης δεν βρήκαν πλήρη ανταπόκριση στην πράξη και δεν οδήγησαν στο σχεδιασµό σφαιρικών και αποτελεσµατικών εθνικών πολιτικών ισότητας. Τα (όσα) επιτυχηµένα µέτρα και δράσεις αποτέλεσαν αποσπασµατικές πρωτοβουλίες φορέων και ατόµων που είχαν ήδη ασχοληθεί µε θέµατα ισότητας και φύλου και δραστηριοποιήθηκαν σε πείσµα των προβληµάτων κακοδιαχείρισης και των κινδύνων διαστρέβλωσης των αρχικών στόχων που συχνά παρουσιάσθηκαν κατά την υλοποίηση του Γ ΚΠΣ 32. Όµως, παρά τη µη πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων, τουλάχιστον τα ποσοτικά αποτελέσµατα από την υλοποίηση του Γ ΚΠΣ είναι σηµαντικά και ορατά παρά το γεγονός ότι υπολείπονται πολύ από τις αρχικές δεσµεύσεις της χώρας. Ο συνολικός προϋπολογισµός που διατέθηκε για τη βελτίωση της πρόσβασης και συµµετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας (πεδίο πολιτικής 5) ανέρχεται σε Ευρώ και αποτελεί το 13.31% του συνόλου των χρηµατοδοτήσεων του ΕΚΤ. Το 2006 οι συνολικές δηλωθείσες δαπάνες φθάνουν το 48,94% ενώ έχουν ενταχθεί έργα που 31 Κεφ.2 «Η Στρατηγική και οι προτεραιότητες της κοινής δράσης» παρ. 21., σελ. 22). 32 Για µια σύντοµη αποτίµηση των ευθυνών της πολιτικής ηγεσίας στην αξιοποίηση του Γ ΚΠΣ για την ισότητα των φύλων βλέπε άρθρο της συγγραφέα στην Ελευθεροτυπία της 8ης Μαρτίου

11 αναλογούν στο 81,24% του προϋπολογισµού 33. Εξειδικευµένα µέτρα για την πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας περιλήφθηκαν στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΕΠ) για την Παιδεία (ΕΠΕΑΕΚ), την Απασχόληση και την Επαγγελµατική Κατάρτιση, την Ανταγωνιστικότητα, την Υγεία και Πρόνοια, την Κοινωνία της Πληροφορίας και τα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα 34. Ιδιαίτερα στα δύο πρώτα στα οποία είχαν δεσµευθεί συγκεκριµένοι πόροι µε τη µορφή ειδικού άξονα, τα µέτρα αυτά είναι απολύτως διακριτά και µερικά αρκετά πρωτοποριακά για την ελληνική κοινωνία. Στο ΕΠΕΑΕΚ ο ειδικός άξονας περιέλαβε (α) προγράµµατα υποστήριξης της αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για γυναίκες (µέτρο 4.1) και (β) προγράµµατα υποστήριξης των γυναικών στις προπτυχιακές και µεταπτυχιακές σπουδές, προγράµµατα σπουδών και ερευνητικά προγράµµατα για τις γυναίκες (µέτρο 4.2). Η χρηµατοδότηση έργων των ΑΕΙ και ΤΕΙ για την ανάπτυξη προπτυχιακών και µεταπτυχιακών σπουδών, καθώς και της βασικής έρευνας σε θέµατα φύλου και ισότητας αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα ουσιαστικής αξιοποίησης της «ευκαιρίας» που πρόσφερε το Γ ΚΠΣ. Οι σπουδές και τα ερευνητικά προγράµµατα έδωσαν τη δυνατότητα στην ελληνική ακαδηµαϊκή κοινότητα να διευκολύνει την επαφή της µε σύγχρονα θεωρητικά ρεύµατα σχετικά µε τις προσεγγίσεις του φύλου στα διάφορα επιστηµονικά πεδία. Στο ΕΠ «Απασχόληση και Επαγγελµατική Κατάρτιση» ο ειδικός άξονας για την ισότητα περιέλαβε (α) Θετικές δράσεις για την ισότητα ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών στις επιχειρήσεις, (β) Στήριξη της λειτουργίας και της ποιοτικής αναβάθµισης των µονάδων και υπηρεσιών εξυπηρέτησης παιδιών, ηλικιωµένων κλπ και (γ) Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις υπέρ των γυναικών, ενώ παράλληλα έγινε προσπάθεια να ενταχθεί η ισότητα και στους άλλους άξονες καθορίζοντας τη συµµετοχή των γυναικών στο επωφελούµενο πληθυσµό σε ποσοστό 60%, κατ αναλογία του ποσοστού συµµετοχής τους στην ανεργία. Οι παρεµβάσεις (α) και (γ) που αφορούσαν την ενίσχυση προγραµµάτων ισότητας µέσα στις επιχειρήσεις και την παροχή εξατοµικευµένης συµβουλευτικής σε γυναίκες µε στόχο την κοινωνική ένταξη και την απασχόληση αποτελούν νεωτεριστικά στοιχεία των δηµόσιων πολιτικών ισότητας. Αντίθετα, η λειτουργία µονάδων και υπηρεσιών εξυπηρέτησης εξαρτηµένων ατόµων αποτελεί παραδοσιακό στόχο της κοινωνικής πολιτικής ο οποίος συνδέθηκε άµεσα µε την απασχόληση των γυναικών λόγω πολιτικής σκοπιµότητας. Η αρµόζουσα, σύµφωνα µε την αρχή της ισότητας των φύλων, αντιµετώπιση των δοµών φροντίδας των εξαρτηµένων ατόµων ως µέτρων οικογενειακής πολιτικής (γιατί και οι δύο γονείς έχουν εξίσου την ευθύνη της φροντίδας των παιδιών) και όχι ως µέτρων υπέρ της απασχόλησης των γυναικών θα τις απέκλειε από την κοινοτική χρηµατοδότηση!. Παρά τους υπαρκτούς κινδύνους να παραποιηθούν οι αρχικοί στόχοι και να προκληθούν αντίστροφα αποτελέσµατα (που ενυπάρχουν σε όλα τα µέτρα πολιτικής), η ένταξη της ισότητας των φύλων στην αγορά εργασίας στις βασικές προτεραιότητες 33 Σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρουσιάσθηκαν στην 8 η Συνεδρίαση της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Πόρων ( ) από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΥΣΕΚΤ). 34 ιεξοδική αποτίµηση του βαθµού ένταξης της ισότητας των φύλων στο Γ ΚΠΣ και τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες υπάρχει στο ΕΥΣΕΚΤ (2003) Οδηγός εφαρµογής των πολιτικών ισότητας των φύλων στο σχεδιασµό και την αξιολόγηση των δράσεων των Ε.Π. του Γ Κ.Π.Σ, και στο ΕΥΣΕΚΤ (2003) Μελέτη εµπειρογνωµοσύνης για τον Οδηγό εφαρµογής των πολιτικών ισότητας των φύλων στο σχεδιασµό και την αξιολόγηση των δράσεων των επιχειρησιακών προγραµµάτων. 11

12 του Γ ΚΠΣ µπορεί να αποτιµηθεί συνολικά ως θετική. Μέσω αυτής ευαισθητοποιήθηκε η κοινή γνώµη για τις οικονοµικές και κοινωνικές διαστάσεις της ανισότητας των φύλων και προσφέρθηκαν στην ελληνική δηµόσια διοίκηση σηµαντικά νέα εργαλεία άσκησης πολιτικής. Με αφετηρία την αύξηση της συµµετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας αναδείχθηκαν σηµαντικές διαστάσεις της ανισότητας των φύλων που συνδέονται άµεσα ή έµµεσα µε την οικονοµική δραστηριότητα. Επιχειρήθηκε η κάλυψη των αναγκών σε υποδοµές φροντίδας εξαρτηµένων ατόµων και διαπιστώθηκε η ανεπάρκεια ή παντελής έλλειψη κοινωνικής ασφάλισης πολλών εργαζοµένων γυναικών, καθώς επίσης και η ανάγκη παροχής υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης προς γυναίκες µε ιδιαίτερα προβλήµατα, όπως οι µετανάστριες και τα θύµατα συζυγικής βίας και διεθνικής σωµατεµπορίας. Σε αυτό το εύφορο έδαφος για την προώθηση της ισότητας στην αγορά εργασίας που καλλιεργήθηκε από την ΕΕ κατά την κατάρτιση του Γ ΚΠΣ, πολλοί δηµόσιοι και ιδιωτικοί φορείς δραστηριοποιήθηκαν αναπτύσσοντας δράσεις υπέρ των γυναικών. Τέλος, δηµιουργήθηκαν νέες εξειδικευµένες δοµές και επαγγελµατικές ειδικότητες, ενώ παράλληλα χρηµατοδοτήθηκαν µελέτες και έρευνες που βελτίωσαν τις επιστηµονικές και τεχνικές γνώσεις σε θέµατα που αφορούν το φύλο, τις γυναίκες, την ισότητα και την έµφυλη διάσταση των δηµόσιων πολιτικών. Αντί επιλόγου Για την ισότητα των φύλων, τα 25 χρόνια που µεσολάβησαν από την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΕ µέχρι σήµερα χαρακτηρίσθηκαν από τις έντονες προσπάθειες της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης να ανταποκριθεί, αφενός στις νοµικές υποχρεώσεις και τις πολιτικές και ηθικές δεσµεύσεις που έθεσε η ευρωπαϊκή ένταξη και, αφετέρου, στις εγχώριες συνθήκες οργάνωσης και λειτουργίας της κοινωνικής και της πολιτικής ζωής. Κατά το πρώτο ήµισυ της περιόδου, οι εθνικές πολιτικές τροφοδοτήθηκαν σηµαντικά από τα αιτήµατα των γυναικείου κινήµατος και υπερέβησαν τις τυπικές δεσµεύσεις που επέβαλε η ΕΕ. Κατά το δεύτερο ήµισυ, η ευρωπαϊκή έµφαση στην οικονοµική διάσταση της αγοράς εργασίας προσανατόλισε τις πολιτικές σε ένα αγώνα προσαρµογής στις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις στο βαθµό που αυτή ήταν απαραίτητη για την εξασφάλιση των κοινοτικών χρηµατοδοτήσεων. Το παράδειγµα της ένταξης της ισότητας στο Γ ΚΠΣ είναι το πλέον χαρακτηριστικό ως προς αυτό. Εξαίρεση αποτέλεσε το νοµοθετικό πλαίσιο για τις ποσοστώσεις στις νοµαρχιακές και δηµοτικές εκλογές και τα ιοικητικά Συµβούλια το οποίο στηρίχθηκε στην νέα σχετική διάταξη του Συντάγµατος η οποία είχε «επιβληθεί» από τη κινητοποίηση των γυναικείων οργανώσεων. Όµως, οι επιδράσεις της ΕΕ στην ισότητα των φύλων στην Ελλάδα αυτή δεν εξαρτήθηκαν µόνον από το βαθµό «υποχρεωτικότητας» των ευρωπαϊκών κατευθύνσεων, αλλά και, από τον τρόπο που αυτές ερµηνεύθηκαν, εξειδικεύθηκαν και υλοποιήθηκαν στην χώρα. Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν οι ισχύουσες πολιτικές συγκυρίες, η δοµή και η οργάνωση των κρατικών µηχανισµών, όπως επίσης και οι εγγενείς και εξωγενείς παράγοντες που υπαγόρευσαν την λειτουργία των γυναικείων οργανώσεων και την διατύπωση των αιτηµάτων του γυναικείου κινήµατος. Τα πέντε µεσοπρόθεσµα προγράµµατα δράσης για ίσες ευκαιρίες µεταξύ γυναικών και ανδρών όπως, άλλωστε, και οι κατευθύνσεις της ΕΣΑ και του ΕΚΤ έδωσαν την ευκαιρία να εµπλουτισθούν µε νεωτεριστικά στοιχεία, τόσο τα εργαλεία όσο και τα πεδία άσκησης των δηµόσιων πολιτικών για την ισότητα των φύλων. Η µελέτη του 12

13 τρόπου σχεδιασµού, υλοποίησης και παρακολούθησης των εγχώριων πολιτικών ισότητας µπορεί να προσφέρει πολύτιµα στοιχεία για την κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο επιχειρείται ο εξευρωπαϊσµός της δηµόσιας διοίκησης και η αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων. Τα νεωτεριστικά στοιχεία της ισότητας των φύλων, ως στρατηγικού αναπτυξιακού στόχου, ήρθαν συχνά σε άµεση σύγκρουση µε τις αγκυλώσεις της γραφειοκρατίας, τις πελατειακές σκοπιµότητες της πολιτικής ηγεσίας, το ιδιωτικό οικονοµικό συµφέρον και την ανδροκρατική δοµή της ελληνικής κοινωνικής και πολιτικής ζωής. Η έκβαση αυτής της σύγκρουσης ποικίλε σηµαντικά από περίπτωση σε περίπτωση µε αποτέλεσµα οι πραγµατικές επιδράσεις των ευρωπαϊκών πολιτικών για την καθηµερινή ζωή και εργασία των γυναικών στην Ελλάδα να κρίνονται συνεχώς σε όλα τα επίπεδα άσκησης των πολιτικών. Τα αποτελέσµατα εξαρτήθηκαν και συνεχίζουν να εξαρτώνται από τον βαθµό δέσµευσης της πολιτικής ηγεσίας, προσαρµογής της δηµόσιας διοίκησης, ικανότητας διαχείρισης των εµπλεκόµενων θεσµικών φορέων, δικαιούχων, αναδόχων και επωφελούµενων των συγκεκριµένων έργων, καθώς επίσης και από τον βαθµό που η κοινωνία των πολιτών και οι γυναικείες οργανώσεις ασκούν πιέσεις κατά τη διαµόρφωση των πολιτικών και την υλοποίηση των έργων. Για την πλήρη κατανόηση των παραπάνω εξελίξεων χρειάζεται και να ληφθεί υπόψη και ο σηµαντικός ρόλος που έπαιξαν πολλές γυναίκες, πολιτικά και τεχνοκρατικά στελέχη, µε φεµινιστική ιδεολογία και εµπειρία συµµετοχής σε γυναικείες οργανώσεις και οµάδες, στην καλύτερη αξιοποίηση των «ευκαιριών» που δηµιούργησε η ευρωπαϊκή πολιτική. Οι γυναίκες αυτές κατείχαν θέσεις ευθύνης σε διάφορες φάσεις ανάπτυξης των σχετικών πολιτικών και προσπάθησαν να δώσουν ουσιαστικό περιεχόµενο στους πολιτικούς στόχους ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους παρεκκλίσεων από αυτούς. Έναυσµα για τη στάση των γυναικών αυτών αποτέλεσαν περισσότερο οι προσωπικές πολιτικές δεσµεύσεις τους για την ισότητα των φύλων παρά η θεσµική λειτουργία και στήριξη των φορέων στους οποίους συµµετείχαν. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο προσωπικός παράγοντας ενίσχυσε τη λειτουργία των θεσµών και επηρέασε τη διαδικασία «εξευρωπαϊσµού» της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης, αλλά και προώθησης την ισότητας των φύλων στην ελληνική κοινωνία. 13

14 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Γενική Γραµµατεία Ισότητας (2001) Εθνικό πρόγραµµα ράσης για την Ισότητα ( ). Council of Europe (1998) Gender mainstreaming. Conceptual framework, methodology and presentation of good practice. Strasbourg: Council of Europe EG-S-MS (98) ΕΥΣΕΚΤ (2003) Οδηγός εφαρµογής των πολιτικών ισότητας των φύλων στο σχεδιασµό και την αξιολόγηση των δράσεων των Ε.Π. του Γ Κ.Π.Σ. Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Ασφάλισης ΕΥΣΕΚΤ (2003) Μελέτη εµπειρογνωµοσύνης για τον Οδηγό εφαρµογής των πολιτικών ισότητας των φύλων στο σχεδιασµό και την αξιολόγηση των δράσεων των επιχειρησιακών προγραµµάτων, Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Ασφάλισης Hantrais Linda (2000) Social Policy in the European Union, London, Macmillan Press. Hoskyns Catherine (2000) "A Study of Four Action Porgrammes on Εqual Opportunities" στο συλλογικό τόµο Rossili, M. (ed.) Gender Policies in the European Union. New York: Peter Lang Karamessini Maria (2001) Mainstreaming gender equality in the 2001 Greek National Action Plan for Employment. Final Evaluation Report, European Commission EGGE (www.umist.ac.uk/management/ewerc/egge) Karamessini Maria (2006) «Gender Equality and Employment Policy στο Petmesidou M. & E. Mossialos (eds) (2006), Social Policy Developments in Greece, London: Ashgate Κορρές Γεώργιο και Γεώργιος Τσοµπάνογλου (2003), «Κοινωνική πολιτική και συνοχή στα πλαίσια της ΕΕ: Επισκόπηση των αποτελεσµάτων και των επιπτώσεις», στο Παναγιωτοπούλου Ρόη, Σωκράτης Κονιόρδος και Λάουρα Μαράτου- Αλιπράντη (επιµέλεια) Παγκοσµιοποίηση και Σύγχρονη Κοινωνία, Αθήνα ΕΚΚΕ sel Κουκιάδης Ιωάννης (2000), Η Κοινωνική Ευρώπη. Αναζητώντας το νέο κοινωνικό κεκτηµένο, Εκδόσεις Παρατηρητής. Κουκουλή Σπηλιωτοπούλου Σοφία (1998) «Ισότητα των φύλων στην Απασχόληση και την κοινωνική Ασφάλιση», Εργασία, συνδικαλισµός και ισότητα των φύλων, Σύνδεσµος για τα δικαιώµατα της Γυναίκας Εκδόσεις Οδυσσέας 1998 σελ Leibfried Stephan & Paul Pierson (ed) (1995) European Social Policy, Between Fragmentation and Integration, Washington DC. The Brooking Institution. Παπαρρήγα Κωσταβάρα Καίτη (2005) «Οι πολιτικές της ΕΕ για την αντιµετώπιση της βίας κατά των γυναικών: ενδοοικογενειακή βία και διεθνική 14

15 σωµατεµπορία». Εισήγηση στον Κύκλο Σεµιναρίων «Ισότητα των φύλων και δηµόσιες πολιτικές στην ΕΕ και τον ΟΗΕ». Εργαστήριο Σπουδών Φύλου και ισότητας, Πάντειο Πανεπιστήµιο. Παπαρρήγα Κωσταβάρα Καίτη (2004) Εθνικό Παρατηρητήριο για την αντιµετώπιση της βίας κατά των γυναικών. Πρώτη Εθνική Έκθεση της Ελλάδας, Εργαστήριο Σπουδών Φύλου, Πάντειο Πανεπιστήµιο (www.genderpanteion.gr) Ροµπόλης Σάββας και Μιχάλης Χλέτσος (1998) «Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και κοινωνική πολιτική: Μία διαπλεκόµενη σχέση» στο Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα Κοινωνικές Ανισότητες και Κοινωνικός Αποκλεισµός, σελ Σακελλαρόπουλος Θεόδωρος (1993) Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική, Εκδόσεις Κριτική. Σακελλαρόπουλος Θεόδωρος (2003), Ζητήµατα Κοινωνικής Πολιτικής Τόµος Α ιόνικος Sotiropoulos Dimitri (2004), «The EU s impact on the Greek welfare state: Europeanisation on paper?», Journal of European Social Policy, Vol. 14 (3) Στρατηγάκη Μαρία (2003) "Πολιτικές για την ισότητα των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συµπτώσεις και αντιφάσεις στην πορεία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης", στο Παναγιωτοπούλου Ρόη, Σωκράτης Κονιόρδος και Λάουρα Μαράτου- Αλιπράντη (επιµέλεια) Παγκοσµιοποίηση και Σύγχρονη Κοινωνία, Αθήνα ΕΚΚΕ sel Stratigaki Maria (2001), EU Policies's Impact in Promoting Gender Equality Expertise. A General Assessment with Focus on Greece στο Nina Lykke, Christine Michel, Maria Puig δe la Bellacasa (επιµ.) Women's Studies- from institutional innovations to new job qualification, University of Southern Denmark, ATHENA, σελ. I, Stratigaki Maria (2005), Gender Mainstreaming vs. Positive Action. An Ongoing Conflict in the EU Gender Equality Policy European Journal of Women s Studies, Vol. 12, No 2, pp Τσακλάγκανου Γεωργία (2002), Ενηµερωτική Μελέτη για τη ιεθνική Σωµατεµπορία trafficking, Μελέτες Έρευνες Venieris Dimitris (2003) Social Policy in Greece: Rhetoric versus Reform Social Policy and Administration, Vol. 37, No. 2 pp

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip Ισότητα των φύλων Πηγή: http://www.esfhellas.gr/index.asp?node=111 ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΙΑ ΡΟΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟ Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Στόχος µας. η ουσιαστική. ισότητα των φύλων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Στόχος µας η ουσιαστική ισότητα των φύλων ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2010-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ Ανακοίνωση προς τα Μέλη Θέµα: Πρόγραµµα της ελληνικής προεδρίας - Πρώτο εξάµηνο 2003 Επισυνάπτεται το πρόγραµµα δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ιούνιος 2015 Το περιβάλλον του έργου Το τετραετές έργο με τίτλο «Ετήσιες Εκθέσεις για την Πρόοδο της Εφαρμογής των Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε στη χώρα μας και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, Αγαπητοί συνάδελφοι, Ισότητα. Ένα θέμα με τεράστιες κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις μεσούσης μάλιστα της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των δύο φύλων Επιχειρηματικότητα για όλους

Ισότητα των δύο φύλων Επιχειρηματικότητα για όλους Ισότητα των δύο φύλων Επιχειρηματικότητα για όλους Ταυτότητα του Έργου Πλαίσιο : Strategic Partnerships for VET Τίτλος Έργου : Gender Equality and Entrepreneurship for All Ακρωνύμιο Έργου : GEEA Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ Ναταλία Σπυροπούλου Κοινωνιολόγος Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Γ Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 5.5, τηλ. 210-7491714, e-mail: nspyropou@ekke.gr Σπουδές Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών: ένας νέος θεσμός ένταξης των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες

Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών: ένας νέος θεσμός ένταξης των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών: ένας νέος θεσμός ένταξης των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες Απόστολος Λιναρδής Ερευνητής Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Πρόγραμμα: «Διαδράσεις Πολιτισμού» Προτεραιότητα

Διαβάστε περισσότερα

«Οι Δημόσιες Πολιτικές Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής: Μια κριτική αξιολόγηση»

«Οι Δημόσιες Πολιτικές Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής: Μια κριτική αξιολόγηση» Ημερίδα: Ισορροπία εργασίας, οικογένειας και προσωπικής ζωής σε κρίση; Συνεδρία 4 η : Η Οικογενειακή και Επαγγελματική ζωή των γυναικών σε πίεση: Πολιτικές, Μαθήματα και Προκλήσεις Αθήνα, 29 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Γενική Αιρεσιμότητα 3 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Το κείµενο αυτό αποτελεί το σχεδιασµό εκπαιδευτικής παρέµβασης, η οποία θα επιτρέψει τη δηµιουργία µιας κοινής αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΓΓΙΦ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΚΟΥΒΕΛΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΘ 6/9/2015

ΟΜΙΛΙΑ ΓΓΙΦ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΚΟΥΒΕΛΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΘ 6/9/2015 ΟΜΙΛΙΑ ΓΓΙΦ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΚΟΥΒΕΛΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΘ 6/9/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 7ΜΗΝΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Φίλες και φίλοι, Με μεγάλη χαρά σας υποδεχόμαστε στη

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος Υλοποίησης Έργου

Υπεύθυνος Υλοποίησης Έργου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 2 ο Newsletter Δεκέμβριος 2014 «Εξειδίκευση του πρότυπου Συστήματος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων (ΣΕΙΦ) ανά φορέα πολιτικής, καθώς και πιλοτική ανάπτυξη και εφαρμογή περιφερειακών και

Διαβάστε περισσότερα

Ναταλία Σπυροπούλου. Υποψήφια Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας.

Ναταλία Σπυροπούλου. Υποψήφια Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας. Ναταλία Σπυροπούλου Κοινωνιολόγος Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Γ Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 5.5, τηλ. 210-7491714, e-mail nspyropou@ekke.gr Σπουδές Υποψήφια Διδάκτωρ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ prosopiko@ypakp.gr Είναι αρμόδια για τα θέματα προσωπικού, την προώθηση νομοθετικών κειμένων και τον Κοινοβουλευτικό έλεγχο του Υπουργείου 2 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Επιτροπή των Περιφερειών ιάσκεψη µε θέµα Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Στρατηγική

Η Ερευνητική Στρατηγική Η Ερευνητική Στρατηγική Ο τομέας της Υγείας Η σύγχρονη έρευνα στον τομέα της υγείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοπεύει να εξασφαλίσει την πρόσβαση όσων ζουν στα κράτημέλη σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Πάρης. Πρόεδρος της Κεντρικής Ενωσης ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε..Κ.Ε.)

ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Πάρης. Πρόεδρος της Κεντρικής Ενωσης ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε..Κ.Ε.) ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Πάρης Πρόεδρος της Κεντρικής Ενωσης ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε..Κ.Ε.) ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στο Σεµινάριο Ελλάδας - Τσεχίας Εµπειρία 20 ετών έχει πλέον η Ελλάδα στις προσπάθειες αξιοποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Δήμητρα Κονδύλη, ερευνήτρια ΕΚΚΕ Καλαμάτα 6/6/2010 Η Ευρωπαϊκή Εμπειρία στον τομέα ένταξης μεταναστών Το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη μετανάστευση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Τ. ΓΟΝΗΣ, Γ. ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ, Ξ. ΣΑΡΙΚΑΚΗΣ, Μ. ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ, Ε. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011.

Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011. Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011. Σύμφωνα με το άρθρο 88 του νόμου Ν.3996/2011, ως σκοποί του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. αναφέρονται 1 η παροχή επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Πέµπτη 4 Αυγούστου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με αφορµή την κατάθεση σήµερα στη Βουλή του Σχεδίου Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Pierson, 1995, Hantrais, 2000, Wallace & Wallace, 1996 κ.ά.). Αυτό είναι

Pierson, 1995, Hantrais, 2000, Wallace & Wallace, 1996 κ.ά.). Αυτό είναι Στρατηγάκη, Μ. (2003), Πολιτικές για την ισότητα των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συµπτώσεις και αντιφάσεις στην πορεία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, στο: Ρ. Παναγιωτοπούλου, Σ.Κονιόρδος & Λ. Μαράτου-Αλιπράντη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ α) Μια µικρή ιστορική αναδροµή Είναι χρήσιµο να καταγράψουµε τις αξιόλογες δράσεις και πρωτοβουλίες που αναπτύχθηκαν στο παρελθόν. Το «Σπίτι των Γυναικών»,

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΜΕΤΑΡΡΎΘΜΙΣΗ » (Υποστήριξη ΜΚΟ)

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΜΕΤΑΡΡΎΘΜΙΣΗ » (Υποστήριξη ΜΚΟ) Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ειδική Γραμματεία για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κογκίδου ήµητρα Χαιρετισµός στην ηµερίδα του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης στο Α.Π.Θ. ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κατά τα δύο προηγούµενα ακαδηµαϊκά έτη το Α.Π.Θ. προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 7. «Πλαίσιο ράσεων Eπικοινωνίας των Παρεµβάσεων του Eυρωπαϊκού Kοινωνικού Tαµείου», Eιδική Yπηρεσία Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων EKT, Aθήνα 2003 203 Πλαίσιο ράσεων Eπικοινωνίας των Παρεµβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 4, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα

Εκστρατεία ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα «Βία κατά των γυναικών: Ένα πρόβλημα, πολλές όψεις» Συνέδριο ΓΓΙΦ-ΥΠΕΣ Αθήνα 25/11/2014 Εκστρατεία ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα Θεοδώρα Κατσιβαρδάκου Προϊστάμενη Διεύθυνσης Υπηρεσιών προς πολίτες και φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2010-2013 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ Η προώθηση της ένταξης της διάστασης του φύλου στο

Διαβάστε περισσότερα

έχοντας υπόψη το άρθρο 23, παράγραφος 1 του Ευρωπαϊκού Χάρτη Θεµελιωδών ικαιωµάτων 1,

έχοντας υπόψη το άρθρο 23, παράγραφος 1 του Ευρωπαϊκού Χάρτη Θεµελιωδών ικαιωµάτων 1, P5_TA(2003)0098 Η διάσταση του φύλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2002/2025(INI)) Το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης»

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ν. ΑΝΑΛΥΤΗΣ 27/3/2003 Κατά την έναρξη του 21 ου αιώνα, από τις κυριότερες προκλήσεις που απασχολούν την Ευρώπη και φυσικά και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Σελ. 1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ Τον Ιούλιο του 2004, υποβλήθηκε στην Ε.Ε. το τελικό προτεινόµενο κείµενο για την αναθεώρηση του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας. Το προτεινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΜΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Εισήγηση θέμα : Απασχόληση και Τοπική Αυτοδιοίκηση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Γιάννης Γούπιος ιευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη Αθήνα Απρίλιος 2008 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Στις επόμενες σελίδες γίνεται μια πρώτη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία της. Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Κας Σοφίας ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ. σε εκδήλωση με θέμα:

Ομιλία της. Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Κας Σοφίας ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ. σε εκδήλωση με θέμα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Ομιλία της Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κας Σοφίας ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ σε εκδήλωση με θέμα: «ΣΤΟΧΕΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακρατική ηµερίδα για την Κοινωνική Οικονοµία και Επιχειρηµατικότητα

Διακρατική ηµερίδα για την Κοινωνική Οικονοµία και Επιχειρηµατικότητα ΕΛΛΑΔΑ 14.05.2015 Διακρατική ηµερίδα για την Κοινωνική Οικονοµία και Επιχειρηµατικότητα Στον Πολυχώρο «ΙΑΝΟΣ» στην Αθήνα, πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη 29 Απριλίου διακρατική ηµερίδα, µε την συµµετοχή Γερµανών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας Ο Περιφερειάρχης.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας Ο Περιφερειάρχης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ E.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Λάρισα, 18-03-2015 α.π.: 1277

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

Η κατοχύρωση της αρχής της ισότητας στην ελληνική έννομη τάξη. i) Το γενικό συνταγματικό πλαίσιο της αρχής της ισότητας

Η κατοχύρωση της αρχής της ισότητας στην ελληνική έννομη τάξη. i) Το γενικό συνταγματικό πλαίσιο της αρχής της ισότητας Η κατοχύρωση της αρχής της ισότητας στην ελληνική έννομη τάξη Α) Η αρχή της ισότητας στο ελληνικό Σύνταγμα i) Το γενικό συνταγματικό πλαίσιο της αρχής της ισότητας Το Σύνταγμα της Ελλάδος του 1975 κατοχυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια.

Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια. Οι διακρίσεις συνδέονται άμεσα με

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του

Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση», εξαιρουµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο εκέµβριος 2005 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τη διενέργεια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας, αλλά και από τις επιµέρους συσκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΙΡΜΠΑ.

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΙΡΜΠΑ. ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΙΡΜΠΑ. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τοπική Ανάπτυξη δεν είναι,μόνο και κυρίως, μεγέθυνση Παραγωγικών συντελεστών, πολύ δε περισσότερο Οικονομικών Μέσων Όρων

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόμαστε για μια

Συνεργαζόμαστε για μια NEWSLETTER 2 ο Ειδικό Αφιέρωμα Συνεργαζόμαστε για μια ανοιχτή, πολυπολιτισμική κοινωνία ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Με μεγάλη επιτυχία και ουσιαστικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε το Έργο 4.1.β/12: «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΠΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΠΑ 3 η ιάσκεψη Προέδρων Επιτροπών Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ, ΕΠΑΑ, ΕΠΑΛ 2007-2013 2013 Πορεία Υλοποίησης ΕΣΠΑ 14.12.2011 1 Πορεία Υλοποίησης ΕΣΠΑ 2 Πορεία Υλοποίησης ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007-2013 3 Πορεία Υλοποίησης ΤΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund

sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund Επιστημονικός Υπεύθυνος: sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund Στα πλαίσια του έργου: Improving Gender Equality

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ταχ. /νση: ΥΨΗΛΑΝΤΗ 12 Ταχ.Κωδ: 35100- ΛΑΜΙΑ Τηλ.: 2231-052861-3/FAX 2231-052864 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ...4 ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩ ΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ:...5 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ...5 ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Αξιολόγησης ΕΚΤ 2011-2015

Σχέδια Αξιολόγησης ΕΚΤ 2011-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Σχέδια Αξιολόγησης ΕΚΤ 2011-2015 Δεκέμβριος 2013 Ειδική Επιτροπή για την Αξιολόγηση Παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 1: Πεδίο Εφαρμογής ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΜΕΤΡΟ 5.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΜΕΤΡΟ 5.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΤ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ Αναβάθµιση Υποδοµών & Εξοπλισµών για την Προώθηση Ισότητας Ευκαιριών Πρόσβασης στην Αγορά Εργασίας Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΚΩ.OΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Ημερίδα για τις Κοινωνικές Δομές Δήμων στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 Ενεργοποίηση των Κοινωνικών Δομών του ΘΣ 9 Λαμία 31.05.2016 Οι Πόροι του ΕΠ Το ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Δημήτρης Κοντογιαννόπουλος τι είναι η ΠΕΣΚΕ; προώθηση κοινωνικής ένταξης καταπολέμηση της φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες Βασικές αρχές: Αλληλεγγύη Κοινωνική συνοχή Υπεροχή του ατόμου έναντι του κεφαλαίου, Κοινωνική υπευθυνότητα και δημοκρατική λήψη αποφάσεων Στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Αθήνα, Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

- 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Αθήνα, Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - 1 - ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Αθήνα, 15 16 Οκτωβρίου 2007 ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 1. Οι εκπρόσωποι των Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

Jane Lewis, 2009, Work family balance, gender and policy, UK, Edward Elgar Publishing Limited, 246 σελ.

Jane Lewis, 2009, Work family balance, gender and policy, UK, Edward Elgar Publishing Limited, 246 σελ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ 217 Jane Lewis, 2009, Work family balance, gender and policy, UK, Edward Elgar Publishing Limited, 246 σελ. Η εφαρμογή πολιτικών για τη συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 11.7.2007 SEC(2007) 936 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ Συνοδευτικό έγγραφο της Λευκής Βίβλου για τον

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ CRI(97)36 Version grecque Greek version ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ ΣΎΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΤΗΣ ECRI ΑΡΙΘ. 2: ΕΙ ΙΚΕΥΜΈΝΑ ΣΏΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ, ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα βρίσκεται σε µια κρίσιµη στιγµή της Ιστορίας της. Καλείται να διαχειριστεί µια νέα πρωτόγνωρη πραγµατικότητα και να αναζητήσει ένα αναπτυξιακό µοντέλο που θα της επιτρέψει όχι µόνο να βγει από

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 4 Μάιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Φεβρουαρίου 2002

Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Φεβρουαρίου 2002 Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, 21-22 Φεβρουαρίου 2002 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α.

ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α. ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 100 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Κ.Π.Α. Αικατερίνη Καραγιάννη Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να γιορτάσουμε την επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυση της Οδοντιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών

Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την πρόσκληση που απηύθυναν στην Περ/κή Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο νόμου για την διαχείριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Προσχέδιο νόμου για την διαχείριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Διοικητικό Συμβούλιο 26.4.2007 Εξελίξεις στην προετοιμασία της 4 ης Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 Προσχέδιο νόμου για την διαχείριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007-2013 ΒΑΣΑΡΔΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η καταγραφή της σημερινής κατάστασης σχετικά με το προσφυγικό ζήτημα και οι θέσεις πολιτικής της ΚΕΔΕ για τη διαχείριση των προσφυγικών πληθυσμών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε.

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε. Τα Κράτη μέλη της Ε.Ε. και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενίσχυσαν τη συνεργασία τους το 2009 με το Στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ημερίδα με θέμα «Η αγορά εργασίας σε κρίση». Συνεδρία: Οι συνέπειες της κρίσης σε διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για

Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για Κυρίες και Κύριοι, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στο συνέδριό σας για την «Οικογένεια στην κρίση», για ένα τόσο εξαιρετικά σημαντικό θέμα που αγγίζει και αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωµάτωση πολιτικών κατά των διακρίσεων στην φιλοσοφία και τον τρόπο λειτουργίας των ΜΚΟ (Gender) kranou Konstantina Kranou

Ενσωµάτωση πολιτικών κατά των διακρίσεων στην φιλοσοφία και τον τρόπο λειτουργίας των ΜΚΟ (Gender) kranou Konstantina Kranou Ενσωµάτωση πολιτικών κατά των διακρίσεων στην φιλοσοφία και Konstantina Kranou therapist adult trainer Sex (βιολογικό φύλο) και Gender (κοινωνικό φύλο) Βιολογικό Φύλο: Καθορίζεται από τα χρωµοσώµατα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Από τις µεταβολές των γενικών όρων που είναι σηµαντικοί για την εκτέλεση του ΚΠΣ 2000-2006, κατά το έτος 2003 αλλά και τα σχετικά ευρήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Εθνική Στρατηγική για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 3 Α ρίλιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μsc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα