, . (2006), ; : . & ( .)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ", . (2006), ; : . & ( .) . 279-299"

Transcript

1 Στρατηγάκη, Μ. (2006), Πολιτικές για την ισότητα των φύλων στην Ελλάδα: Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις ή εθνικές πρακτικές; στο: Ν. Μαραβέγιας & Θ. Σακελλαρόπουλος (επιµ.) Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Ελλάδα. Οικονοµία, Κοινωνία, Πολιτικές. σελ Εισαγωγή Σε χώρες όπως η Ελλάδα, µε µικρή παράδοση στην άσκηση δηµόσιων πολιτικών για την ισότητα των φύλων και ισχυρή έµφυλη διάρθρωση της οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτικής ζωής, οι ευρωπαϊκές πολιτικές για την ισότητα των φύλων λειτούργησαν αναµφισβήτητα θετικά. Επέβαλαν νοµοθεσία, ενθάρρυναν την ανάπτυξη εξειδικευµένων δηµόσιων πολιτικών και υποστηρικτικών δοµών και ενίσχυσαν το ρόλο των γυναικείων οργανώσεων. Οι ευρωπαϊκές πολιτικές για την ισότητα συνέβαλαν επίσης στον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης προτείνοντας νέες διαδικασίες και εργαλεία, στο βαθµό βέβαια που δεν προσέκρουσαν σε αδιαπέραστα τείχη γραφειοκρατίας, συντεχνιακών λογικών και πελατειακών σχέσεων που - ως γνωστόν - χαρακτηρίζουν το δηµόσιο πολιτικό βίο στην χώρα. Η ισότητα των φύλων αποτέλεσε ιστορικά αναπόσπαστο τµήµα της κοινωνικής πολιτικής της ΕΕ αφού οι σχετικές διατάξεις κατατάχθηκαν στις κοινωνικές διατάξεις των Συνθηκών (άρθρο 119 της Συνθήκης της Ρώµης και άρθρο 141 των Συνθήκης του Άµστερνταµ). Οι περισσότερες µελέτες της κοινωνικής πολιτικής της ΕΕ περιλαµβάνουν την ισότητα των φύλων στις βασικές συνιστώσες της αναγνωρίζοντας ότι αποτελεί πολιτική µε ισχυρή νοµική βάση από την πρώτη κιόλας φάση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 1. Όµως, στην Ελλάδα δεν έχουν γίνει ανάλογες αναφορές από τους ερευνητές που µελέτησαν τις επιδράσεις της ΕΕ στην ελληνική κοινωνία ή προσέγγισαν κριτικά την ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική γενικότερα. Το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε περισσότερο στις ευρωπαϊκές επιδράσεις στα συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης και στην απασχόληση, τοµείς στους οποίους η ΕΕ πολύ αργότερα ανέπτυξε πολιτικές 2. Στόχος του άρθρου είναι να συµπληρώσει αυτό το κενό αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τις θετικές όψεις των επιδράσεων της ΕΕ στις πολιτικές για την ισότητα των φύλων στην Ελλάδα από την πρώτη κιόλας φάση της ένταξης της χώρας στην ΕΕ. Οι επιδράσεις εντάθηκαν µετά τη Συνθήκη του Άµστερνταµ το 1997 µε την οποία αναβαθµίσθηκε ο στόχος της ισότητας των φύλων σε καθήκον της ΕΕ και επισηµάνθηκε η ανάγκη προώθησή της µέσω όλων των κοινοτικών πολιτικών (Άρθρα 2 και 3). Το πρώτο µέρος του άρθρου επικεντρώνεται στις επιδράσεις της ΕΕ σε τέσσερα βασικά στοιχεία των δηµόσιων πολιτικών για την ισότητα, (α) στο νοµοθετικό πλαίσιο, (β) στις δοµές και τους µηχανισµούς (γ) στις µεθόδους και τα εργαλεία και (δ) στα πεδία πολιτικής. Στο δεύτερο µέρος, αναλύεται η περίπτωση της ένταξης του στόχου της ισότητας των φύλων στο Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Γ ΚΠΣ) για τη περίοδο Με αυτό κορυφώθηκε η επιρροή των ευρωπαϊκών κατευθύνσεων στις εθνικές πολιτικές ισότητας, αφού σχεδιάσθηκαν και 1 όπως για παράδειγµα στις εργασίες των L. Hantrais (2000), S. Leibfried και P. Pierson (1995) κ.ά. 2 όπως για παράδειγµα στις εργασίες των Γ. Κορρέ και Γ. Τσοµπάνογλου (2003), Ι. Κουκιάδη (2000), Σ. Ροµπόλη και Μ. Χλέτσου (1998), Θ. Σακελλαρόπουλου (1993 και 2001), D. Sotiropoulos (2004), D. Venieris (2003) κ.ά. 1

2 χρηµατοδοτήθηκαν για πρώτη φορά εξειδικευµένα µέτρα και θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών κατ επιταγήν των Κανονισµών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου. 1. Από την ίση αµοιβή για ίση εργασία µέχρι την ένταξη της ισότητα των φύλων σε όλες τις δηµόσιες πολιτικές (gender mainstreaming). Νοµοθετικό πλαίσιο Η ψήφιση των Νόµων 1414/84 «Εφαρµογή της αρχής της ισότητας των φύλων στις εργασιακές σχέσεις» και Ν.1483/84 «Προστασία και διευκόλυνση των εργαζοµένων µε οικογενειακές υποχρεώσεις» µε τους οποίους εισάγεται στο εγχώριο ίκαιο η αρχή της ισότητας αµοιβής και µεταχείρισης στην απασχόληση, στην επαγγελµατική εκπαίδευση, στον επαγγελµατικό προσανατολισµό και στην κοινωνική ασφάλιση αποτελεί την πρώτη σηµαντική επίδραση της ΕΕ στην ισότητα των φύλων στην Ελλάδα 3. Με τη ψήφιση αυτών των νόµων η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ανταποκρίθηκε, µε σχετική καθυστέρηση, στην υποχρέωσή της να εναρµονίσει το ελληνικό µε το ισχύον Κοινοτικό ίκαιο 4. Οι ευρωπαϊκές Οδηγίες που ακολούθησαν την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΕ, οι Οδηγίες 86/378 και 86/613 για την ισότητα στην κοινωνική ασφάλιση, η Οδηγία 92/85 για τη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων και λεχώνων, η Οδηγία 96/34 για την γονική άδεια, η Οδηγία 97/80 για το βάρος απόδειξης σε περιπτώσεις διακριτικής µεταχείρισης λόγω φύλου και η Οδηγία 97/81 για τη µερική απασχόληση συνέβαλαν και αυτές στον εκσυγχρονισµό του εγχώριου νοµοθετικού πλαισίου της ισότητας των φύλων. Όµως, µεγαλύτερη αναµένεται να είναι η επίδραση της εναρµόνισης µε τις πιο πρόσφατες Οδηγίες 2000/78 και 2004/113 µε τις οποίες, ανάµεσα σε άλλα, ρυθµίζονται νοµοθετικά η σεξουαλική παρενόχληση και η ισότητα στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών 5. Όσον αφορά την Ελλάδα, µεγάλα εµπόδια στην ουσιαστική συµβολή των ευρωπαϊκών Οδηγιών στην προώθηση της ισότητας των φύλων στην αγορά εργασίας δηµιουργούνται από τουλάχιστον τρεις παράγοντες που περιορίζουν δραστικά το πεδίο εφαρµογής: το µεγάλο µερίδιο του άτυπου τοµέα της οικονοµίας, ο έντονος οικογενειακός χαρακτήρας των επιχειρήσεων και το µεγάλο ποσοστό ανεργίας των γυναικών σε σχέση µε τους ευρωπαϊκούς µέσους όρους. Οι δυνατότητες προσφυγής στη δικαιοσύνη περιορίζονται, αφού η ευάλωτη θέση των γυναικών απέναντι στην εργοδοσία έχει ως αποτέλεσµα να απειλούνται άµεσα µε απόλυση. Στην χώρα µας οι προσφυγές στην δικαιοσύνη για διακρίσεις λόγω φύλου στην απασχόληση είναι ελάχιστες σε σχέση µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και ακόµη λιγότερες προσφυγές γίνονται στο Ευρωπαϊκό ικαστήριο. Μόνον στις περιπτώσεις του δηµοσίου τοµέα µπορεί να εφαρµοσθεί ευκολότερα η αρχή της ισότητας 3 Σοφία Κουκουλή Σπηλιωτοπούλου (1998) Ισότητα των φύλων στην Απασχόληση και την κοινωνική Ασφάλιση», Εργασία, συνδικαλισµός και ισότητα των φύλων, Σύνδεσµος για τα δικαιώµατα της Γυναίκας Εκδόσεις Οδυσσέας 1998 σελ Ας σηµειωθεί ότι κατά την ίδια περίοδο θεσπίσθηκαν οι Νόµοι για την αναµόρφωση του οικογενειακού δικαίου (Ν.1329/83), την αυτεπάγγελτη δίωξη του βιασµού (Ν.1419/84) και την νοµιµοποίηση των αµβλώσεων (Ν.1609/86) σε συνέχεια των αιτηµάτων του γυναικείου κινήµατος της πρώτης µεταπολιτευτικής περιόδου. 5 Για την ενσωµάτωση της Οδηγίας 2000/78 στο ελληνικό ίκαιο δόθηκε σε διαβούλευση Σχέδιο Νόµου τον Μάρτιο του

3 οµές και µηχανισµοί άσκησης πολιτικής για την ισότητα των φύλων Η εναρµόνιση της Ελλάδας µε το Κοινοτικό ίκαιο για την ισότητα των φύλων συνέπεσε µε την ίδρυση των θεσµικών µηχανισµών για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση πολιτικών ισότητας από την πρώτη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Το Συµβούλιο Ισότητας των δύο Φύλων που ιδρύθηκε το 1982 εξελίχθηκε το 1985 στην Γενική Γραµµατεία Ισότητας (ΓΓΙ) η οποία αποτελεί σήµερα το βασικό κρατικό µηχανισµό για την ισότητα στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, ιδρύθηκαν το Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (ΚΕΘΙ) (1989), το βραχύβιο Εθνικό Συµβούλιο Ισότητας (1990) και τα Νοµαρχιακά Γραφεία Ισότητας και οι Νοµαρχιακές Επιτροπές (1994). Οι µηχανισµοί αυτοί µπορεί να οφείλονται σε πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης στο πλαίσιο ενός θετικού κλίµατος για την ισότητα που είχε δηµιουργηθεί στην ελληνική κοινωνική και πολιτική ζωή, ενεργοποιήθηκαν όµως πραγµατικά µέσω της συµµετοχής τους στις ευρωπαϊκές διεργασίες. Η παρακολούθηση των ευρωπαϊκών εξελίξεων και η συµµετοχή της Ελλάδας στα αποφασιστικά και συµβουλευτικά θεσµικά όργανα της ΕΕ, όπως είναι οι οµάδες εργασίας του Συµβουλίου, η Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η Συµβουλευτική Επιτροπή για την ισότητα των φύλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δηµιούργησαν νέες ανάγκες για στελέχη της δηµόσιας διοίκησης µε τεχνογνωσία και εµπειρία στα θέµατα φύλου και ισότητας. Παράλληλα, η διαχείριση και υλοποίηση των κοινοτικών προγραµµάτων δηµιούργησε την ανάγκη να αναπτυχθούν εξειδικευµένες δοµές για την ισότητα µε ευελιξία και σχετική αυτονοµία από την κεντρική διοίκηση. Για το λόγο αυτό, το 1994, αναπροσαρµόστηκε η λειτουργία του, µέχρι τότε, ανενεργού ΚΕΘΙ, ώστε να µπορεί να επωφεληθεί στη συνέχεια από τις χρηµατοδοτήσεις της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας «New Opportunities for Women» (NOW) 6. Έκτοτε, το Κέντρο έχει εξαρτήσει τη λειτουργία του από την συµµετοχή του σε κοινοτικά προγράµµατα προώθησης της ισότητας των φύλων, αφού η κρατική επιχορήγηση (µέσω της ΓΓΙ) αποτελεί µόνον ένα πολύ µικρό µέρος του κόστους των δράσεων που υλοποιεί 7. Η συγκρότηση των ελληνικών Περιφερειών σε συνάρτηση µε τη περιφερειακή διάσταση των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης είχε ως αποτέλεσµα την σύσταση των Περιφερειακών Επιτροπών Ισότητας το Ενώ η δηµιουργία τους υπαγορεύθηκε από τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για την ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης, η λειτουργία τους όµως δεν πήρε ποτέ ουσιαστικό περιεχόµενο προφανώς λόγω των γενικότερων δυσκολιών που αντιµετωπίζει η περιφερειακή αποκέντρωση της χώρας. Στενά συνυφασµένη µε τη λειτουργία των µηχανισµών και των δοµών ισότητας ήταν και η διαδικασία διαβούλευσης των δηµόσιων φορέων µε τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών κατά τον σχεδιασµό των πολιτικών, διαδικασία που αποτελεί σηµαντικό εργαλείο πολιτικής νοµιµοποίησης των ευρωπαϊκών πολιτικών. Στον χώρο της ισότητας των φύλων το 1989 η ΕΕ ενθάρρυνε την ίδρυση και τη λειτουργία µε κοινοτική χρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού Λόµπυ Γυναικών (ΕΛΓ), µιας ευρωπαϊκής οργάνωσης στην οποία συµµετέχουν σήµερα περισσότερες από 3000 εθνικές γυναικείες οργανώσεις. Σκοπός του ΕΛΓ είναι ο συντονισµός των δράσεων των ΜΚΟ που στοχεύουν στην ισότητα των φύλων αναπτύσσοντας δίκτυα συνεργασίας σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, όπως και η επεξεργασία και 6 New Opportunities for Women (EE C327, ) 7 Για τις δράσεις του ΚΕΘΙ βλέπε την ιστοσελίδα 3

4 προώθηση συγκεκριµένων θέσεων προς τα όργανα της ΕΕ 8. Στο πλαίσιο αυτό συγκροτήθηκε στην Ελλάδα εθνική αντιπροσωπεία των γυναικείων οργανώσεων που συµµετέχει ενεργά στα όργανα και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων του ΕΛΓ στις Βρυξέλλες. Παράλληλα, η ΕΕ υποστήριξε πολλές δραστηριότητες µεµονωµένων ελληνικών γυναικείων οργανώσεων, κυρίως όσες ενέπιπταν στο πλαίσιο δράσης των πέντε µεσοπρόθεσµων ευρωπαϊκών προγραµµάτων για ίσες ευκαιρίες µεταξύ γυναικών και ανδρών που υλοποιήθηκαν από το 1982 µέχρι και σήµερα. Η διαβούλευση µε τις γυναικείες οργανώσεις για τη διαµόρφωση και υλοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών για την ισότητα των φύλων αποτέλεσε για τις εγχώριες πρακτικές καινοτοµικό στοιχείο της δηµόσιας πολιτικής. Όµως, η εφαρµογή τέτοιων µεθόδων σε εθνικό επίπεδο αποδείχθηκε αρκετά προβληµατική. Ανάµεσα σε άλλα εµπόδια προσέκρουσε και στην παντελή απουσία οικονοµικής στήριξης της λειτουργίας των γυναικείων οργανώσεων που θα διευκόλυνε τη συµµετοχή τους στο δηµόσιο διάλογο. Οι πολιτικές θέσεις των ΜΚΟ σε συνδυασµό µε τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις θα µπορούσαν αν συµβάλουν ουσιαστικά στον σχεδιασµό των πολιτικών για την ισότητα των φύλων, ώστε αυτές να ανταποκριθούν καλύτερα στις ιδιαίτερες ανάγκες καταπολέµησης των έµφυλων ανισοτήτων της ελληνικής κοινωνίας. Εργαλεία πολιτικής για την ισότητα των φύλων Στις επιδράσεις της ευρωπαϊκής πολιτικής στην ισότητα των φύλων στην Ελλάδα περιλαµβάνονται και αυτές που προκύπτουν από τη χρήση εργαλείων πολιτικής τα οποία χρησιµοποιούνται στην ΕΕ ειδικά για την ισότητα ή και γενικότερα για τις κοινοτικές πολιτικές. Τα πιο σηµαντικά από αυτά είναι ο µεσοπρόθεσµος προγραµµατισµός, οι θετικές δράσεις και η πλέον πρόσφατη διαδικασία ένταξης της ισότητας σε όλες τις πολιτικές (gender mainstreaming). Ο µεσοπρόθεσµος προγραµµατισµός πολιτικών και δράσεων στον τοµέα της ισότητας των φύλων εγκαινιάσθηκε στην ΕΕ το Τα πέντε προγράµµατα δράσης για ίσες ευκαιρίες µεταξύ ανδρών και γυναικών 9, που συνολικά υλοποιήθηκαν µέχρι σήµερα παρά την περιορισµένη χρηµατοδότησή τους, πρότειναν ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο παρεµβάσεων νοµοθετικού και πολιτικού χαρακτήρα για την εκάστοτε περίοδο που κάλυψαν. Τα προγράµµατα εξέφραζαν το σηµείο ισορροπίας των θέσεων για την ισότητα των φύλων, αφενός των θεσµικών οργάνων της ΕΕ και αφετέρου των εθνικών κυβερνήσεων, εφόσον τα δύο τελευταία είχαν και την έγκριση του Συµβουλίου. Τα προγράµµατα, αν και µη δεσµευτικά για τους εθνικούς µηχανισµούς ισότητας των φύλων, λειτούργησαν σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις ως πηγή έµπνευσης και παρακίνησης των εθνικών αρχών. Ο σχεδιασµός εθνικών προγραµµάτων στην Ελλάδα, όταν υπήρξε, ακολούθησε σε µεγάλο βαθµό τις κατευθύνσεις των αντίστοιχων ευρωπαϊκών. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί 8 Για πληρέστερη παρουσίαση των δράσεων του ΕΛΓ βλέπε την ιστοσελίδα του (www.womenlobby.org). 9 Πρώτο Κοινοτικό Πρόγραµµα για την προώθηση της ισότητας ευκαιριών για τις γυναίκες ( ), εύτερο µεσοπρόθεσµο κοινοτικό πρόγραµµα ισότητας ευκαιριών για τις γυναίκες ( ), Τρίτο Μεσοπρόθεσµο πρόγραµµα κοινοτικής δράσης για την ισότητα ευκαιριών µεταξύ γυναικών και ανδρών ( ), Τέταρτο Μεσοπρόθεσµο Κοινοτικό Πρόγραµµα δράσης για την ισότητα ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών ( ) (COM (95) 381) και (πέµπτο) Προς µια Στρατηγική -Πλαίσιο για την ισότητα των φύλων ( ) (COM (2000) 335). Για κριτική αποτίµηση των προγραµµάτων βλέπε Hoskyns C. (2000). 4

5 το Εθνικό Πρόγραµµα για την Ισότητα της περιόδου που υιοθέτησε τους ίδιους σχεδόν στρατηγικούς στόχους µε το ευρωπαϊκό πρόγραµµα της περιόδου Οι θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών, παρά το γεγονός ότι δεν περιλήφθηκαν κατ αρχήν στο νοµοθετικό πλαίσιο της ΕΕ παρά µόνον ως Σύσταση του Συµβουλίου, 11 διατηρήθηκαν στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης από τις γυναικείες οργανώσεις των κρατών µελών στις οποίες εφαρµόζονταν, όπως π.χ. στη Γερµανία και τις Σκανδιναβικές χώρες. Το 1995, αφενός η απόφαση του Ευρωπαϊκού ικαστηρίου σχετικά µε την υπόθεση Kalanke που ήταν αντίθετη στις θετικές δράσεις και αφετέρου η ένταξη των δύο σκανδιναβικών χωρών, Σουηδίας και Φινλανδίας, στην ΕΕ επανέφεραν στο προσκήνιο τη συζήτηση δηµιουργώντας ευνοϊκό κλίµα για την τυπική (επιτέλους!) αναγνώριση των θετικών δράσεων ως εργαλείου ισότητας των φύλων στην ΕΕ. Αυτό οδήγησε στην τυπική «ανοχή» των θετικών δράσεων στην Συνθήκη του Άµστερνταµ (1997) µε τη διάταξη του Άρθρου 141 (παρ.4) η οποία «δεν εµποδίζει» τα κράτη µέλη να λάβουν µέτρα «που προβλέπουν ειδικά πλεονεκτήµατα τα οποία διευκολύνουν το λιγότερο εκπροσωπούµενο φύλο». Η διάταξη αυτή λειτούργησε υποστηρικτικά της προσπάθειας των γυναικείων οργανώσεων στην Ελλάδα 12 να συµπεριληφθεί στην αναθεώρηση του Συντάγµατος το 2000, η ακόλουθη πρωτοπόρα παγκοσµίως διάταξη περί θετικών δράσεων: «Η ισότητα ανδρών και γυναικών πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλους τους τοµείς, µεταξύ άλλων στην απασχόληση, την εργασία και τις αποδοχές. Η αρχή της ισότητας δεν αποκλείει τη διατήρηση ή θέσπιση µέτρων που προβλέπουν ειδικά πλεονεκτήµατα υπέρ του υποεκπροσωπούµενου φύλου (Άρθρο 116)» σε αντικατάσταση προηγούµενης που επέτρεπε αποκλίσεις από την αρχή της ισότητας των φύλων. Τελευταίο σηµαντικό, αλλά και πιο πρόσφατο, εργαλείο άσκησης πολιτικής για την ισότητα των φύλων αποτελεί η ένταξη του στόχου της ισότητας των φύλων σε όλες τις δηµόσιες πολιτικές της ΕΕ (gender mainstreaming), δηλαδή η αναπροσαρµογή του σχεδιασµού, της υλοποίησης, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης κάθε δηµόσιας πολιτικής, ώστε να προωθείται η ισότητα των φύλων ταυτόχρονα µε τους βασικούς στόχους της πολιτικής 13. Η ένταξη ή ενσωµάτωση ή διάχυση 14 της ισότητας σε όλες τις πολιτικές αναδείχθηκε σε κεντρικό στοιχείο της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ισότητα των φύλων και πυρήνας των παρεµβάσεων της ΕΕ στην Παγκόσµια ιάσκεψη των Γυναικών στο Πεκίνο το Στην Ελλάδα, η διαδικασία αυτή αποτελούσε ένα φιλόδοξο αλλά δυσεφάρµοστο εργαλείο πολιτικής που δεν είχε απασχολήσει µέχρι τότε την δηµόσια διοίκηση. Ο οριζόντιος χαρακτήρας του εργαλείου και η ανάγκη συνεργασίας πολλών φορέων άσκησης πολιτικής δηµιούργησαν προβλήµατα στην εφαρµογή ακόµα και στις (λίγες) περιπτώσεις όπου 10 Γενική Γραµµατεία Ισότητας (2001) Εθνικό πρόγραµµα ράσης για την Ισότητα ( ). 11 Σύσταση του Συµβουλίου της 13 ης εκεµβρίου 1984 σχετικά µε τη προώθηση θετικών δράσεων υπέρ των γυναικών (84/635/ΕΟΚ ΕΕ L 331, ) 12 και ιδιαίτερα του Συνδέσµου για τα ικαιώµατα των Γυναικών (βλέπε σχετική αρθρογραφία στο τεύχος 70 του περιοδικού Ο Αγώνας της Γυναίκας το 2001). 13 Για µεγαλύτερη ανάλυση του εργαλείου αυτού βλέπε την µελέτη Council of Europe (1998) Gender mainstreaming. Conceptual framework, methodology and presentation of good practice. Strasbourg: Council of Europe EG-S-MS (98) Ανάλογα µε την εκάστοτε απόδοση του όρου στα ελληνικά. 15 Για τις συνθήκες ανάπτυξης αυτού του εργαλείου, συχνά σε αντιπαράθεση µε τις θετικές δράσεις βλέπε Stratigaki Maria (2005), Gender Mainstreaming vs. Positive Action. An Ongoing Conflict in the EU Gender Equality Policy European Journal of Women s Studies, Vol. 12, No 2, pp

6 υπήρξε σχετική δέσµευση της πολιτικής ηγεσίας σχετικά µε την εφαρµογή του. Οι κίνδυνοι να µην χρησιµοποιηθεί σωστά και να προκαλέσει αντίστροφα αποτελέσµατα από τα προσδοκώµενα, είτε λόγω γραφειοκρατικών εµποδίων είτε λόγω του ανδροκρατικού τρόπου λειτουργίας των δηµόσιων φορέων ήταν µεγαλύτεροι στην Ελλάδα απ ό,τι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες µε ισχυρότερη παράδοση στις πολιτικές ισότητας των φύλων. Η συνολική αποτίµηση των αποτελεσµάτων της, µέχρι σήµερα, αποσπασµατικής εφαρµογής του εργαλείου της ένταξης της ισότητας σε όλες τις πολιτικές στη χώρα µας µπορεί να θεωρηθεί θετική. Ανέδειξε την οριζόντια διάσταση της ισότητας των φύλων και τη σηµασία της δραστηριοποίησης για το στόχο αυτό ενός ευρέως φάσµατος φορέων πολιτικής µη εξειδικευµένων στα θέµατα ισότητας. Η οριζόντια διάσταση της ισότητας είναι επιβεβληµένη από το γεγονός ότι οι ανισότητες των φύλων δηµιουργούνται σε όλα τα επίπεδα της οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτικής ζωής και ως εκ τούτου απαιτούνται πολιτικές που ξεπερνούν τα όρια των προσεγγίσεων των γυναικών ως ευάλωτης κοινωνικής οµάδας που χρήζει ιδιαίτερης προστασίας. Πράγµατι, στο Γ ΚΠΣ όπου επιχειρήθηκε για πρώτη φορά η ένταξη της ισότητας, σχεδιάσθηκαν δράσεις και µέτρα για την ισότητα των φύλων σε πεδία πολιτικής όπως η ανταγωνιστικότητα, η έρευνα, η εκπαίδευση, η κοινωνία της πληροφορίας, η απασχόληση και η επαγγελµατική κατάρτιση. Πεδία άσκησης πολιτικής για την ισότητα των φύλων Η βασική φιλοσοφία και η επίσηµη ρητορική που διαπερνά τις ευρωπαϊκές πολιτικές για την ισότητα των φύλων στην ΕΕ έχουν αναµφισβήτητα οικονοµικό προσανατολισµό που επιβάλλει το πλέον ανεπτυγµένο σκέλος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, η Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση. Η οικονοµική διάσταση της αύξησης της συµµετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας ως αφετηρία των ευρωπαϊκών πολιτικών δεν εµπόδισε να δηµιουργηθούν ευρύτερα (όχι µόνο νοµοθετικά) θετικά αποτελέσµατα. Έναυσµα έδωσε η ευκαιρία χρηµατοδότησης εξειδικευµένων δοµών και πολιτικών προώθησης των γυναικών στην αγορά εργασίας που παρείχε η Κοινοτική Πρωτοβουλία NOW από το Με την εφαρµογή της Πρωτοβουλίας, η ισότητα των φύλων στην απασχόληση αναδείχθηκε όχι µόνο ως πεδίο νοµοθετικών ρυθµίσεων αλλά και δηµόσιων πολιτικών. Παράλληλα, η υλοποίηση των έργων που εντάχθηκαν στην Πρωτοβουλία NOW δηµιούργησε νέες απαιτήσεις στελεχών µε εξειδικευµένη γνώση στα θέµατα της έµφυλης διάστασης της απασχόλησης και οδήγησε στην αναγνώριση νέων επαγγελµατικών ειδικοτήτων, όπως είναι οι εργασιακοί σύµβουλοι γυναικών και οι σύµβουλοι ισότητας 16. Στη συνέχεια, το 1997, ο στόχος της ισότητας στην αγορά εργασίας ανεδείχθη σε κεντρικό στόχο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση (ΕΣΑ) και σε πυλώνα των Εθνικών Σχεδίων ράσης για την Απασχόληση (ΕΣ Α). Στην ΕΣΑ η ισότητα των φύλων εξειδικεύεται σε τέσσερις επιµέρους στόχους (α) την µείωση της ψαλίδας ανάµεσα στα φύλα όσον αφορά τους δείκτες ανεργίας και αµοιβών, (β) την καλύτερη συµφιλίωση εργασίας και οικογένειας, (γ) την διευκόλυνση της επανένταξης των γυναικών στην αγορά εργασίας και (δ) την ένταξη της ισότητας 16 Για µεγαλύτερη ανάλυση των νέων επαγγελµάτων της ισότητας βλέπε Stratigaki Maria (2001), EU Policies's Impact in Promoting Gender Equality Expertise. A General Assessment with Focus on Greece στο Nina Lykke, Christine Michel, Maria Puig de la Bellacasa (επιµ.) Women's Studies- from institutional innovations to new job qualification, University of Southern Denmark, ATHENA, σελ. I,46-I,55. 6

7 στους άλλους άξονες της ΕΣΑ. Σύµφωνα µε την διαδικασία της Ανοικτής Μεθόδου Συντονισµού 17 που εφαρµόζεται στην περίπτωση των πολιτικών απασχόλησης, τα κράτη µέλη βρίσκονται «υπό συνεχή παρακολούθηση» από την ΕΕ ως προς την επίτευξη των παραπάνω επιµέρους στόχων της ισότητας των φύλων. Στο πλαίσιο των κατευθύνσεων της ΕΣΑ η Ελλάδα «αναγκάσθηκε» να αντιµετωπίσει την ισότητα των φύλων ως συστατικό στοιχείο των πολιτικών απασχόλησης και να σχεδιάσει σχετικές δράσεις µε σηµαντικά θετικά αποτελέσµατα 18. Όµως, όπως έδειξε η µελέτη της εξέλιξης των πολιτικών ισότητας στην ΕΕ, οι κεντρικές προτεραιότητες και τα ισχύοντα θεσµικά πλαίσια συχνά άφησαν σηµαντικά περιθώρια ανάπτυξης πολιτικών που υπερέβαιναν τα ρητά όρια των κοινοτικών αρµοδιοτήτων σε όλες τις φάσεις της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Τα περιθώρια αυτά διευρύνθηκαν µε την κινητοποίηση των γυναικείων οργανώσεων και τη δράση των λιγοστών αλλά δραστήριων φεµινιστριών που βρέθηκαν στα κέντρα λήψης των πολιτικών και διοικητικών αποφάσεων της ΕΕ 19. Με αυτό τον τρόπο, αναδύθηκαν µερικοί σηµαντικοί νέοι στόχοι των πολιτικών ισότητας που έδωσαν νέα δυναµική στις αντίστοιχες εθνικές πολιτικές. Από αυτούς τους στόχους οι πιο σηµαντικοί για την ελληνική κοινωνία ήταν: (α) η προώθηση της συµµετοχής των γυναικών στα κέντρα πολιτικών αποφάσεων και (β) η καταπολέµηση της βίας λόγω φύλου µε έµφαση στην ενδοοικογενειακή βία και την παράνοµη διακίνηση των γυναικών µε σκοπό τη σεξουαλική εκµετάλλευση. Και οι δύο αυτοί σηµαντικοί στόχοι της ευρωπαϊκής πολιτικής έφεραν στο πολιτικό προσκήνιο πλευρές της έµφυλης συγκρότησης της κοινωνίας που δεν είχαν αποτελέσει µέχρι τότε, πεδία άσκησης δηµόσιας πολιτικής στην Ελλάδα, παρά το ό,τι είχαν αποτελέσει αιτήµατα του γυναικείου και φεµινιστικού κινήµατος µετά τη µεταπολίτευση. Οι πρώτες δράσεις της ΕΕ για την αύξηση της συµµετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων 20 ευαισθητοποίησαν την κοινή γνώµη, τους πολιτικούς θεσµούς και τα κόµµατα σχετικά µε την πολιτική και κοινωνική αναγκαιότητα της συµµετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Οι δράσεις περιέλαβαν µελέτες, στατιστικές, ευρωπαϊκά συνέδρια, ενηµερωτικές εκστρατείες, δίκτυα εµπειρογνωµόνων, καθώς επίσης και τη Σύσταση του Συµβουλίου Υπουργών για την ισόρροπη συµµετοχή γυναικών και ανδρών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων (96/694/ΕΚ). Τα πρώτα άµεσα και ορατά αποτελέσµατα φάνηκαν στην κατά φύλο σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 1995 και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 1994 και το , ενώ σε µερικές χώρες δροµολογήθηκαν ακόµα και αλλαγές της εκλογικής νοµοθεσίας, όπως στην Γαλλία και το Βέλγιο. Στην Γαλλία, η «υποχρεωτική» συµµετοχή των γυναικών στα ψηφοδέλτια ορίσθηκε σε 50%, ενώ στο Βέλγιο στο 1/3 των υποψηφίων. Με χρονική καθυστέρηση και µειωµένο πεδίο 17 Για την Ανοικτή Μέθοδο Συντονισµού ως εργαλείο προώθησης της κοινωνικής πολιτικής βλέπε Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος (2003), Ζητήµατα Κοινωνικής Πολιτικής Τόµος Α ιόνικος. 18 Για συστηµατική αποτίµηση των αποτελεσµάτων της έντασης του στόχου της ισότητας των φύλων στις πολιτικές απασχόλησης στην Ελλάδα βλέπε Karamessini Maria (2006) Gender Equality nad Employment policy στο Petmesidou M. & E. Mossialos (eds) (2006), Social Policy Developments in Greece, London: Ashgate 19 Μαρία Στρατηγάκη (2003) "Πολιτικές για την ισότητα των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συµπτώσεις και αντιφάσεις στην πορεία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης", στο Παναγιωτοπούλου Ρόη, Σωκράτης Κονιόρδος και Λάουρα Μαράτου- Αλιπράντη (επιµέλεια) «Παγκοσµιοποίηση και Σύγχρονη Κοινωνία», Αθήνα, ΕΚΚΕ. 20 Στο πλαίσιο του Τρίτου προγράµµατος δράσης ( ). 21 Βλέπε το σχετικό αφιέρωµα της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ «Γυναίκα και Πολιτική»

8 εφαρµογής (εξαιρέθηκαν οι εθνικές εκλογές), ψηφίσθηκε στην Ελλάδα ο Νόµος 2910/2001, µε τον οποίο ορίσθηκε υποχρεωτική συµµετοχή κάθε φύλου τουλάχιστον κατά το 1/3 των υποψηφίων σε όλα τα ψηφοδέλτια των νοµαρχιακών και δηµοτικών εκλογών. Είχε προηγηθεί ο Νόµος 2839/2000 µε ανάλογη διάταξη για όλα τα όργανα λήψης αποφάσεων του ηµοσίου, των ΟΤΑ, καθώς επίσης και των εποπτευόµενων επιχειρήσεων και οργανισµών. Η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης που προκλήθηκε µε την ψήφιση των Νόµων και η κινητοποίηση των γυναικείων οργανώσεων υπέρ των ποσοστώσεων είχαν ως αποτέλεσµα να αυξηθεί σηµαντικά ο αριθµός των µελών της ελληνικής Βουλής που προέκυψε από τις εκλογές του Ενώ δεν ήταν ποτέ ρητή αρµοδιότητα της ΕΕ, η ενδοοικογενειακή βία υπήρξε συχνά πεδίο δραστηριοποίησης των γυναικών στους ευρωπαϊκούς θεσµούς και όργανα. Η Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξέδωσε σειρά ψηφισµάτων από το 1986, και έξι συνεχόµενες Προεδρίες της ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένης και της ελληνικής, οργάνωσαν ευρωπαϊκά συνέδρια σχετικά µε το θέµα της βίας από το 1999 µέχρι το Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέπτυξε το εξειδικευµένο πρόγραµµα για την καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών DAPHNE 23 για να χρηµατοδοτήσει διακρατικές δράσεις, ενώ, παράλληλα, οργάνωσε ευρωπαϊκή εκστρατεία ευαισθητοποίησης της κοινής γνώµης µε κεντρικό σύνθηµα «Σπάστε τη σιωπή» 24. Οι ευρωπαϊκές αυτές ενέργειες επανέφεραν στο προσκήνιο το µεγάλο κοινωνικό πρόβληµα ενθαρρύνοντας πολλές γυναίκες- θύµατα βίας να αναζητήσουν βοήθεια και να αντιµετωπίσουν ενεργά την κατάσταση. Με τη συµµετοχή ελληνικών φορέων στα σχετικά ευρωπαϊκά προγράµµατα αναπτύχθηκαν δίκτυα αλληλεγγύης και ενεργοποιήθηκαν οι υπάρχουσες (ελάχιστες) υποστηρικτικές υποδοµές των δηµόσιων οργανισµών. Ωστόσο, οι προσπάθειες νοµικής ρύθµισης της ενδοοικογενειακής βίας µε Ευρωπαϊκή Οδηγία απέτυχαν. Η µοναδική νοµική βάση που παρείχε η Συνθήκη ήταν να θεωρηθεί η βία κατά των γυναικών διάκριση στη βάση του φύλου και να συµπεριληφθεί στην πρόσφατη Οδηγία 2004/113. Κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατόν παρά τις προσπάθειες του ΕΛΓ και των φεµινιστριών στα αρµόδια θεσµικά όργανα της ΕΕ. Κατά συνέπεια, η δηµιουργία νοµοθετικού πλαισίου για την ενδοοικογενειακή βία στην Ελλάδα είχε εναποτεθεί αποκλειστικά στην υποτονική οµολογουµένως εγχώρια πολιτική βούληση, η οποία όµως δεν απέδωσε παρά µόνο στον τοµέα των προπαρασκευαστικών ενεργειών που άρχισαν το Σχετική πρόοδος σηµειώθηκε µε τη πρόσφατη κατάθεση στη Βουλή Σχεδίου Νόµου, προϊόντος πολύµηνης δηµόσιας διαβούλευσης. Η διεθνική σωµατεµπορία (trafficking) γυναικών λόγω του εγκληµατικού και έντονα διακρατικού χαρακτήρα της αποτέλεσε αντικείµενο ευρωπαϊκής πολιτικής από το 1996 όταν ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο των Εσωτερικών Υποθέσεων η Σουηδή Επίτροπος Anita Gradin η οποία έφερε το ζήτηµα στο προσκήνιο των πολιτικών για τις εσωτερικές υποθέσεις και την ασφάλεια. Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάσθηκε ένα 22 Παπαρρήγα Κωσταβάρα Καίτη (2005) «Οι πολιτικές της ΕΕ για την αντιµετώπιση της βίας κατά των γυναικών: ενδοοικογενειακή βία και διεθνική σωµατεµπορία» Εισήγηση στον Κύκλο Σεµιναρίων «Ισότητα των φύλων και δηµόσιες πολιτικές στην ΕΕ και τον ΟΗΕ». Εργαστήριο Σπουδών Φύλου, Πάντειο Πανεπιστήµιο. 23 Αποφάσεις του Συµβουλίου EE L34/ και ΕΕ L 34/ Στην Ελλάδα υλοποιήθηκε από το ΚΕΘΙ το Παπαρρήγα Κωσταβάρα Καίτη (2004) Εθνικό Παρατηρητήριο για την αντιµετώπιση της βίας κατά των γυναικών. Πρώτη Εθνική Έκθεση της Ελλάδας 8

9 εξειδικευµένο πρόγραµµα, το STOP 26, και ενθαρρύνθηκε η διακρατική συνεργασία και η τιµωρία των διακινητών. Όµως, αντίθετα µε τον ΟΗΕ, η ΕΕ αντιµετώπισε την διεθνική σωµατεµπορία όχι ως ζήτηµα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και αρωγής των θυµάτων, αλλά ως διεθνικό έγκληµα παράνοµης µετακίνησης πληθυσµών και ανάπτυξης προγραµµάτων καταστολής 27. Με αυτό το πνεύµα υιοθετήθηκαν δύο Αποφάσεις-Πλαίσιο του Συµβουλίου και η Οδηγία σχετικά µε την απόκτηση άδειας διαµονής στα θύµατα της διεθνικής σωµατεµπορίας 28. Οι τυπικές δεσµεύσεις και οι πολιτικές πιέσεις της ΕΕ προς την Ελλάδα για την αντιµετώπιση της σωµατεµπορίας µαζί µε τις αντίστοιχες πιέσεις των διεθνών οργανισµών συνέβαλαν καθοριστικά στην ψήφιση του ελληνικού Νόµου 3064/2002 για την αντιµετώπιση της διακίνησης των ανθρώπων µε σκοπό τη σεξουαλική τους εκµετάλλευση, καθώς και την έκδοση του Προεδρικού ιατάγµατος 233/2003 για την αρωγή των θυµάτων της διακίνησης. 2. Η ισότητα των φύλων στο Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ). Η πιο δραστική επίδραση της ΕΕ στις πολιτικές για την ισότητα των φύλων στην ελληνική κοινωνία πραγµατοποιήθηκε µε την ένταξη του στόχου της βελτίωσης της πρόσβασης και της συµµετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας στο Γ ΚΠΣ ( ). Πολιτικό υπόβαθρο για αυτό αποτέλεσαν οι κατευθύνσεις της ΕΣΑ και οι προσπάθειες της ΕΕ να αυξηθεί ο οικονοµικά ενεργός πληθυσµός που παρέµενε χαµηλός σε σύγκριση τις ΗΠΑ σύµφωνα µε τη Στρατηγική της Λισσαβόνας το Στο πλαίσιο αυτό δόθηκε κεντρική κατεύθυνση σε όλα τα κράτη µέλη να περιλάβουν στα ΕΣ Α πολιτικές για την ισότητα των γυναικών στην αγορά εργασίας σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή αρχή της «διπλής στρατηγικής» για την ισότητα η οποία περιλαµβάνει την οριζόντια ένταξη της ισότητας των φύλων στο σύνολο των µέτρων και παράλληλα, τον σχεδιασµό εξειδικευµένων µέτρων που απευθύνονται µόνον σε γυναίκες 30. Ως εκ τούτου, τα ΕΣ Α περιέλαβαν θετικές δράσεις υπέρ των γυναικών σε όλους τους επιµέρους στόχους της ισότητας. Στην Ελλάδα, για παράδειγµα, για να µειωθεί η ψαλίδα µεταξύ ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασίας επιχειρήθηκε αύξηση του αριθµού των γυναικών που επωφελούνται από τα προγράµµατα του ΟΑΕ, για να διευκολυνθεί η συµφιλίωση επαγγελµατικής και της οικογενειακής ζωής σχεδιάσθηκε επέκταση των ωρών λειτουργίας των σχολείων και η αύξηση του αριθµού των παιδικών σταθµών και τέλος, για να διευκολυνθεί η ένταξη και επανένταξη των γυναικών στην ενεργό οικονοµική ζωή δηµιουργήθηκαν ειδικά προγράµµατα κατάρτισης για γυναίκες άνω των 40 ετών. Η χρηµατοδότηση των δράσεων αυτών, όπως και των περισσότερων µέτρων του ελληνικού ΕΣ Α εξασφαλίσθηκε από το Γ Κ.Π.Σ για το οποίο η κεντρική Συµφωνία της Ελλάδας µε την ΕΕ όρισε τα εξής: «Η προώθηση των ίσων ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών αποτελεί οριζόντια αρχή η οποία διαπνέει ολόκληρο το Κ.Π.Σ.. 26 Αποφάσεις του Συµβουλίου ΕΕ L 322/ και EE L 186/ Τσακλάγκανου Γεωργία (2002), Ενηµερωτική Μελέτη για τη ιεθνική Σωµατεµπορία trafficking, Μελέτες Έρευνες, Ιστοσελίδα ΚΕΘΙ σελ Αποφάσεις Πλαίσιο της και της , Ευρωπαϊκή Οδηγία της Αύξηση του ευρωπαϊκού δείκτη οικονοµικής δραστηριότητας από το 60% στο 70% και ιδιαίτερα αυτού των γυναικών από 51% στο 60% µέχρι το Συστηµατική αποτίµηση εφαρµογής αυτής στα ΕΣ Α έγινε από ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για την Ελλάδα βλέπε Karamessini Maria (2001) Mainstreaming gender equality in the 2001 Greek National Action Plan for Employment. Final Evaluation Report, European Commission EGGE (www.umist.ac.uk/management/ewerc/egge) 9

Α. Θεµατικά πεδία δηµόσιας πολιτικής 15. Β. Θεσµοί, όργανα και δοµές παραγωγής πολιτικών 22

Α. Θεµατικά πεδία δηµόσιας πολιτικής 15. Β. Θεσµοί, όργανα και δοµές παραγωγής πολιτικών 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 6 ΠΡΩΤΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 1. Τροποποίηση του Οικογενειακού ικαίου 11 2. Νόµος για την αντιµετώπιση της βίας

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ. Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ

Λευκωσία 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ. Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ ΑΣ ΑΣ ΕΛΑΝΗ Λευκωσία 2008 1 Μαρία Γκασούκα ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1.

ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1. ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1. Θετικές ράσεις για την Ισότητα των Ευκαιριών Ανδρών και Γυναικών στις ΜΜΕ και στις µεγάλες επιχειρήσεις του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές»

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Το συντονισµό για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ελευθερίου Βενιζέλου 236, 163 41 Ηλιούπολη Τηλ: 210-9949837, Τηλεοµοιοτυπία (Fax): 210-5238967 E - mail: esaea@otenet.gr 3 η εκέµβρη Εθνική Ηµέρα Ατόµων µε Αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΜΠΣ) «ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝ ΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ελ. Βενιζέλου 236, 163 41 Ηλιούπολη ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-9949837, Τηλεοµοιοτυπία (Fax): 210-5238967 Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e mail): esaea@otenet.gr http://www.esaea.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Progress

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Progress ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣPROGRESS ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΣΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΕ ΗΜΟΥΣ ΤΗΣ Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Progress «ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΣΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΝΑΙΚΕΣ και ΕΠΙΣΤΗΜΗ : Έκθεση για την κατάσταση στην Ελλάδα

ΓΥΝΑΙΚΕΣ και ΕΠΙΣΤΗΜΗ : Έκθεση για την κατάσταση στην Ελλάδα ΓΥΝΑΙΚΕΣ και ΕΠΙΣΤΗΜΗ : Έκθεση για την κατάσταση στην Ελλάδα 1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1A. Γυναίκες και Εκπαίδευση Ιστορικά, οι Ελληνίδες συµµετείχαν πολύ λιγότερο στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, από τα άρρενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2005-2006

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2005-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2005-2006 ΑΘΗΝΑ 2005 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΚΥΡΙΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 2003-2004...4

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÃ ÑÇÌÁÔÏÄÏÔÇÓÇ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÍÙÓÇ

ÓÕÃ ÑÇÌÁÔÏÄÏÔÇÓÇ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÍÙÓÇ ÓÕÃ ÑÇÌÁÔÏÄÏÔÇÓÇ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÍÙÓÇ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÅÈÍÉÊÇÓ ÐÁÉÄÅÉÁÓ & ÈÑÇÓÊÅÕÌÁÔÙÍ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 87 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΟΡΑΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑ Α ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ: ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΑ Α ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ: ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Τµήµα Τεκµηρίωσης Ε&Τ εικτών Μάρτιος 2002 ΕΛΛΑ Α ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ: ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Λάουρα ΜΑΡΑΤΟΥ-ΑΛΙΠΡΑΝΤH,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ EETAA ΤΑ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Σεπτέμβριος 2013 Ελληνικά Αρκτικόλεξα ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ Κείμενα Εργασίας 2008/18 Working Papers

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠ: AΞΟΝΕΣ

1.4. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠ: AΞΟΝΕΣ 1.4. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠ: AΞΟΝΕΣ Η εθνική στρατηγική ανάπτυξης της εκπαίδευσης, που περιγράφεται στο ΚΠΣ, αποτέλεσε τη βάση για το σχεδιασμό του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράμματος. Επιχειρεί να αντιμετωπίσει

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις πολιτικές απασχόλησης, κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής προστασίας

Εγχειρίδιο για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις πολιτικές απασχόλησης, κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής προστασίας Εγχειρίδιο για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις πολιτικές απασχόλησης, κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής προστασίας Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εγχειρίδιο για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΑΘΗΝΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΤΩΝ Ε.Π. 3 1.1 Η διαβούλευση για την κατάρτιση του ΕΣΠΑ και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Προσχέδιο v0.14 Αθήνα, 28 Ιουλίου 2014 1 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2 ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 2020...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΡΑΣΚΩ Δ ΑΕΙ ΠΟΛΛΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ Σόλωνας από Αθήνα (περ. 640-560 Π.Χ.)

ΓΗΡΑΣΚΩ Δ ΑΕΙ ΠΟΛΛΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ Σόλωνας από Αθήνα (περ. 640-560 Π.Χ.) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ)

ΕΛΛΑΔΑ 2012 2020» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ) 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.2.1: «ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα