ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ: «Η ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΚΟΙΝΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ: «Η ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΚΟΙΝΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΗ"

Transcript

1 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ: ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ: «Η ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΚΟΙΝΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗ Δ.Δ» (ΓΤΥΔΡΔΙΔ-ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ- ΠΡΟΣΑΔΙ) ΠΑΡΟΤΙΑΗ: ΦΙΛΙΠΠΟΤ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ / ΚΑΣΑΡΟΤ ΟΤΛΣΑΝΑ Α.Μ: 1207Μ069 / 1207Μ074 1

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΟΙ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΔ ΡΟΔ ΣΗΝ ΔΤΡΩΠΗ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ Η ΔΤΡΩΠΑÏΚΗ ΔΝΩΗ ΑΠΟΣΔΛΔΙ ΠΟΛΟ ΔΛΞΗ ΜΔΣΑΝΑΣΩΝ; Η ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΤ ΑΚΟΛΟΤΘΔΙΣΑΙ ΗΜΔΡΑ ΣΗΝ ΔΤΡΩΠΑÏΚΗ ΔΝΩΗ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΣΟΤ ΟΠΟΙΟΤ ΠΡΟΚΤΠΣΔΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΟΙΝΗ ΔΤΡΩΠΑÏΚΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ (ΚΜΠ) ΠΟΙΑ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΔΙΝΑΙ Η ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑÏΚΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ; ΓΤΥΔΡΔΙΔ ΣΗ ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΚΟΙΝΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ(ΚΜΠ) Η ΑΜΦΙΒΗΣΟΤΜΔΝΗ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΜΔΓΑΛΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΓΡΑΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 2

3 ΟΙ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΔ ΡΟΔ ΣΗΝ ΔΤΡΩΠΗ Η Δπξσπατθή Ήπεηξνο απνηεινχζε θαη απνηειεί έλα ζεκαληηθφ πφιν κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 19 νπ θαη ηνπ πξψηνπ κηζνχ ηνπ 20 νπ αηψλα ηξνθνδνηνχζε κε νηθνλνκηθνχο κεηαλάζηεο ηελ Ακεξηθή θαη ηελ Απζηξαιία 1, ελψ κεηά ην Β Παγθφζκην Πφιεκν απνηέιεζε θπξίσο ρψξν ππνδνρήο κεηαλαζηψλ. Απφ ην 1840 έσο ην 1914 εγθαηέιεηςαλ ηε Γεξαηά Ήπεηξν πεξίπνπ 35 εθαη. Δπξσπαίνη (πεξίπνπ ην 18% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο Δπξψπεο ηελ επνρή εθείλε). Απηφ νθεηιφηαλ θπξίσο ζηε κεγάιε αχμεζε ηνπ επξσπατθνχ πιεζπζκνχ, ζηε δηάδνζε πιεξνθνξηψλ φηη ζηελ Ακεξηθή ππήξραλ ηεξάζηηεο αλεθκεηάιιεπηεο εθηάζεηο πνπ πξνζέθεξαλ επθαηξίεο πινχηνπ θαη ζηελ εμέιημε ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ. Ωζηφζν, ν πνηνηηθφο θαη πνζνηηθφο έιεγρνο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ εηζξνψλ απφ ηηο ΗΠΑ, θαζψο θαη ε νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 1929 δηαθφπηνπλ απηέο ηηο κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο. Η πνζνηηθή πξνζέγγηζε απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ βεβαίσο είλαη ηδηαίηεξα επηζθαιήο, δηφηη ηδηαίηεξα ζην παξειζφλ νη επξσπατθέο ρψξεο απνηεινχζαλ ηφζν ρψξεο απνζηνιήο φζν θαη ρψξεο ππνδνρήο κεηαλαζηψλ θαη ε ζηαηηζηηθή θαηαγξαθή απηψλ ησλ κεηαθηλήζεσλ δελ ήηαλ ζεκαληηθά αμηφπηζηε. Δπηπιένλ, κεηά ηε δηεχξπλζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ην ζέκα πεξηπιέθεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν, αθνχ ζα έπξεπε λα γίλεη επίζεο δηαρσξηζκφο κεηαμχ ησλ κεηαθηλήζεσλ ππεθφσλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε άιια θξάηε κέιε ηεο θαη ησλ κεηαθηλήζεσλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ πξνο επξσπατθέο ρψξεο. Ωζηφζν, ζα κπνξνχζακε γεληθά λα παξαηεξήζνπκε φηη ηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο παξαηεξείηαη κηα αχμεζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ ζηελ Δπξψπε, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζε ζεκαληηθά πνιηηηθά γεγνλφηα φπσο νη πνιηηηθέο αιιαγέο πνπ ζπληειέζηεθαλ ζηηο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, ε επαλέλσζε ηεο Γπηηθήο θαη Αλαηνιηθήο Γεξκαλίαο, ν πφιεκνο ζηελ πξψελ Γηνπγθνζιαβία θαη πην πξφζθαηα νη 1 Δμαίξεζε απνηεινχζε ε Γαιιία, πνπ ήηαλ ρψξα ππνδνρήο ήδε απφ ην 19 ν αηψλα, αθνχ ππνδερφηαλ θπξίσο κεηαλάζηεο ηερλίηεο. 3

4 πνιεκηθέο πεξηπέηεηεο ζηε Μέζε Αλαηνιή (Αθγαληζηάλ θαη Ιξάθ). 2 Αλεμάξηεηα απφ ην γεγνλφο φηη απηέο νη ξνέο αθνξνχλ ζε κεγάιν πνζνζηφ γεγελείο επξσπατθνχο πιεζπζκνχο ή κεηαλαζηεπηηθνχο πιεζπζκνχο πνπ εθξένπλ ελ ηέιεη απφ ηνλ επξσπατθφ ρψξν, φιεο νη εμειίμεηο ζπλεγνξνχλ ζηελ αχμεζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ απνζέκαηνο, δειαδή ηνπ κεγέζνπο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ αηφκσλ κε μέλε ππεθνφηεηα πνπ δηακέλνπλ ζε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. εκαληηθφ είλαη ίζσο λα αλαθεξζεί φηη αλ θαη ζην παξειζφλ νη ρψξεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο ιφγσ ησλ απμεκέλσλ αλαγθψλ πνπ ζπλεπαγφηαλ ε εθβηνκεράληζή ηνπο ( ή ζηελ πεξίπησζε ηεο Γεξκαλίαο ε αλάγθε αλνηθνδφκεζήο ηεο κεηά ην Β Παγθφζκην Πφιεκν) απνηεινχζαλ θπξίσο ρψξεο εηζδνρήο νηθνλνκηθψλ θπξίσο κεηαλαζηψλ, ηα ηειεπηαία ρξφληα ην ξφιν απηφλ έρεη αλαιάβεη ν επξσπατθφο Νφηνο. Η έληαμε ρσξψλ ηεο Νφηηαο Δπξψπεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηηο ελδπλάκσζε νηθνλνκηθά, εθζπγρξφληζε ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο δνκέο θαη ηηο έθαλεο ειθπζηηθνχο ρψξνπο εγθαηάζηαζεο θαη ππνδνρήο νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ. Οη ηειεπηαίεο εμειίμεηο επηπιένλ ζηε Μέζε Αλαηνιή έρνπλ θαηαζηήζεη ηε Νφηηα Δπξψπε θαη ηδίσο ηε ρψξα καο ηφπν εηζδνρήο πνιηηηθψλ κεηαλαζηψλ επίζεο. 3 Γεληθά, ηα ηειεπηαία ρξφληα ππνινγίδεηαη φηη νη κεηαλάζηεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θηάλνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ 22 εθαη. ελψ εθείλνη πνπ δηακέλνπλ ρσξίο άδεηα είλαη κάιινλ πάλσ απφ 4 εθαη., θαζψο κφλν θαη εθηίκεζε κπνξεί λα ππνινγηζηεί ν αξηζκφο ηνπο. ηνπο αξηζκνχο απηνχο πεξηιακβάλνληαη ηφζν νη νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο φζν θαη νη αηηνχληεο πνιηηηθφ άζπιν, νη νπνίνη λνκηθά ηνπιάρηζηνλ απνηεινχλ μερσξηζηή θαηεγνξία. Οη πεξηζζφηεξνη νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε πξνέξρνληαη απφ ρψξεο κέζνπ εηζνδήκαηνο ή κεηαβαηηθήο 2 Η Μεηαλαζηεπηηθή Πξφθιεζε, Ήξα Δκθε Πνπινπνχινπ, εθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα 2007, ζει ηελ πεξίπησζε ηνπ Δπξσπατθνχ Νφηνπ ιφγσ ηεο απεηξίαο ησλ θπβεξλεηηθψλ αξρψλ νη κεηαλαζηεπηηθέο εηζξνέο μέθπγαλ απφ ηνλ έιεγρν θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο έραζαλ ην λφκηκν ραξαθηήξα ηνπο. Δπηπιένλ, νη θνηλσληθέο αληηδξάζεηο ζηελ πεξίπησζε απηή ζπλνδεχηεθαλ απφ έληνλα εζληθηζηηθά θαηλφκελα ιφγσ ηνπ ηδηαίηεξνπ παξειζφληνο θάπνησλ εζλνηηθψλ νκάδσλ πνπ πξνέξρνληαλ απφ παιαηφηεξεο κεηαθηλήζεηο πιεζπζκψλ (π.ρ. Βάζθνη, Μνπζνπικάλνη ηεο Θξάθεο θ.ά..) Μεηαλαζηεπηηθέο ηάζεηο θαη επξσπατθή κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή, Υξήζηνο Μπάγθαβνο Γέζπνηλα Παπαδνπνχινπ, ΙΝΔ (Ιλζηηηνχην Δξγαζίαο ΓΔΔ ΑΓΔΓΤ), ζει

5 νηθνλνκίαο. Οη πνιίηεο αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ κε ρακειφ εηζφδεκα πξνζαλαηνιίδνληαη θπξίσο πξνο ρψξεο ππνδνρήο θνληά ζηελ εζηία ηνπο. ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ Η ΔΤΡΩΠΑÏΚΗ ΔΝΩΗ ΑΠΟΣΔΛΔΙ ΠΟΛΟ ΔΛΞΗ ΜΔΣΑΝΑΣΩΝ; Η Δπξσπατθή Έλσζε απνηειεί έλαλ ειθπζηηθφ ρψξν εγθαηάζηαζεο γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο κεηαλάζηεο ησλ γεηηνληθψλ κε απηήλ πεξηνρψλ, θαζψο θαη γηα ηνπο αηηνχληεο πνιηηηθφ άζπιν. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ε Δ.Δ. απνηειείηαη απφ 27 ρψξεο κέιε πνπ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ραξαθηεξίδνληαη απφ νηθνλνκηθή επκάξεηα θαη πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα. 4 Οη δεκνθξαηηθέο αμίεο, ν ζεβαζκφο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο φζνλ αθνξά ηε ζξεζθεία, ηηο πνιηηηθέο ηδέεο θαη ηελ θνπιηνχξα απνηεινχλ εγγχεζε γηα φζνπο αιινδαπνχο επηζπκνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ ζηελ επηθξάηεηά ηνπο. Δπηπιένλ, ε θηιειεπζεξνπνίεζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο λέεο δηαδηθαζίεο θαη πξαθηηθέο πνπ εηζήγαγε ε παγθνζκηνπνίεζε ζπλέηεηλε ζηελ ελίζρπζε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ εηζξνψλ. Η άηππε εξγαζία επεθηείλεηαη, εκθαλίδνληαη λέεο θαηεγνξίεο εξγαζίαο, φπσο πξνζσξηλή, επνρηθή, νηθηαθή/πξνζσπηθή, πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηελ παγθφζκηα δήηεζε γηα ειαζηηθή εξγαζία, ηελ νπνία ηθαλνπνηνχλ νη κεηαλαζηεπηηθέο εηζξνέο, νη νπνίεο παξάιιεια κε ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο αλάγθεο γηα αλεηδίθεπηε εξγαζία αλαθνπθίδνπλ ηελ Δπξψπε απφ ην βάξνο ηνπ δεκνγξαθηθνχ ηεο ειιείκκαηνο. 4 Σν 2007 ην ΑΔΠ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ήηαλ απφ ηα πςειφηεξα ζηνλ θφζκν. 5

6 Η ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΤ ΑΚΟΛΟΤΘΔΙΣΑΙ ΗΜΔΡΑ ΣΗΝ ΔΤΡΩΠΑÏΚΗ ΔΝΩΗ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΣΟΤ ΟΠΟΙΟΤ ΠΡΟΚΤΠΣΔΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΟΙΝΗ ΔΤΡΩΠΑÏΚΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ (ΚΜΠ) Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ πεξηγξαθή ησλ πξσηνβνπιηψλ πνπ έρνπλ αλαιεθζεί ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ θαηλνκέλνπ θαη ηελ άζθεζε θνηλήο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο, ζθφπηκν είλαη λα νξίζνπκε ηελ κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή. Μεταναστατευτική πολιτική νξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ λνκνζεηηθψλ κέηξσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ πνπ πηνζεηεί έλα θξάηνο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ην κεηαλαζηεπηηθφ θαηλφκελν. Σν ζχλνιν απηψλ ησλ κέηξσλ θαη πξαθηηθψλ αθνξνχλ δχν πεδία: Α. Σνλ έιεγρν ηεο εηζφδνπ, ηεο δηακνλήο θαη ηεο απαζρφιεζεο αλζξψπσλ πνπ δελ απνηεινχλ ππεθφνπο κηαο θνηλσλίαο (εδψ πεξηιακβάλνληαη θαη θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ηε ιαζξνκεηαλάζηεπζε ή ηελ επαλαπξνψζεζε αηφκσλ πνπ παξαλφκσο εηζέξρνληαη ζε κηα ρψξα) θαη Β. Σηο εζληθέο πνιηηηθέο έληαμεο θαη ελζσκάησζεο ησλ κεηαλαζηψλ πνπ δνπλ θαη εξγάδνληαη λφκηκα ζε κηα ρψξα, φζνλ αθνξά ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηεο ζηέγαζεο, ηεο πγείαο θ.ιπ.. Σα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δελ έρνπλ πξνο ην παξφλ ηνπιάρηζηνλ θνηλή πξνζέγγηζε ζηα ζέκαηα ηεο κεηαλάζηεπζεο. Η Δ.Δ. απνηειείηαη απφ θξάηε πνπ έρνπλ παξάδνζε φζνλ αθνξά ηηο κεηαλαζηεπηηθέο εηζξνέο, θπξίσο νη πξψελ απνηθηνθξαηηθέο ρψξεο (Μεγάιε Βξεηαλία, Κάησ Υψξεο, Γαιιία) θαη ε Γεξκαλία (ε νπνία αληηκεηψπηζε ην δήηεκα ηεο αλνηθνδφκεζήο ηεο κεηά ην Β Παγθφζκην Πφιεκν), αιιά ππάξρνπλ επίζεο θξάηε γηα ηα νπνία νη απμεκέλεο κεηαλαζηεπηηθέο εηζξνέο απνηεινχλ θάηη θαηλνθαλέο. Τπάξρνπλ ρψξεο πνπ ππνδέρνληαη ηε κεηαλάζηεπζε ζεηηθά, δερφκελεο ηελ πνιηηηζηηθή πνιπκνξθία θαη άιιεο πνπ ηελ αληηκεησπίδνπλ κε επηθχιαμε. ε πξνέθηαζε απηψλ ε πνιηηηθή πνπ επηιέγεη λα αθνινπζήζεη ην θάζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη δηαθνξεηηθή. 5 5 Γχν απφ ηα ραξαθηεξηζηηθφηεξα πξφηππα άζθεζεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί απφ ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη: α. ην γεξκαληθφ πξφηππν ηνπ εξγάηε 6

7 Πνην κνληέιν πνιηηηθήο φκσο πξέπεη λα αθνινπζήζεη ε Έλσζε ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ηνπ ζπλφινπ ησλ ρσξψλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ; Απηή είλαη ε κεγάιε πξφθιεζε πνπ πξέπεη λα αληηκεησπίζεη ε Δ.Δ. ηηο ζχγρξνλεο εκέξεο, αθνχ ζήκεξα πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε θνξά εκθαλίδεηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα ηελ πηνζέηεζε θνηλήο επξσπατθήο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο. Οη κεηαλαζηεπηηθέο εηζξνέο απνηεινχλ πηα θνηλφ γλψξηζκα φισλ ησλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, αθνχ ην κεηαλαζηεπηηθφ θαηλφκελν έρεη πάξεη πηα ππεξεζληθέο δηαζηάζεηο θαη έρεη ζνβαξέο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη δεκνγξαθηθέο ζπλέπεηεο. Γελ πξέπεη λα μερλνχκε άιισζηε φηη ε Δπξψπε αληηκεησπίδεη ζνβαξφ πξφβιεκα δεκνγξαθηθήο γήξαλζεο κε φιεο ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο πνπ απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία. Δπηπιένλ, ε απμαλφκελε δηεχξπλζε θαη ε εκβάζπλζε ηεο νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο ηεο Έλσζεο, πνπ επηηάζζεη ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία, εληφο ησλ ζπλφξσλ ηεο, αγαζψλ, αηφκσλ θαη θεθαιαίσλ θάλεη αλαγθαία ηε ζπλεξγαζία θαη ελαξκφληζε ησλ επηκέξνπο πνιηηηθψλ ησλ κειψλ ηεο ζρεηηθά κε ηε κεηαλάζηεπζε. 6 Πξηλ αζρνιεζνχκε κε ηηο αξρέο πάλσ ζηηο νπνίεο πξέπεη λα νηθνδνκεζεί απηή ε εληαία κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή θαη κε ηνπο ζηφρνπο πνπ πξέπεη λα επηηχρεη, ζθφπηκν είλαη λα αλαθεξζνχκε ζπλνπηηθά ζηα επηηεχγκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο φζνλ αθνξά απηφλ ηνλ ηδηαίηεξα θηιφδνμν ζηφρν. Η πνξεία γηα κηα θνηλή επξσπατθή κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή αξρίδεη ην 1985, πνπ πέληε θξάηε ε Γαιιία, ε Γεξκαλία, ην Βέιγην, ε Οιιαλδία θαη ην Λνπμεκβνχξγν ππέγξαςαλ ηε πλζήθε ηνπ έλγθελ. Βάζεη απηήο ηεο πλζήθεο θαηαξγήζεθαλ νη έιεγρνη ζηα εζσηεξηθά ζχλνξα απηψλ ησλ θξαηψλ θαη ζεζπίζηεθε έλα θαζεζηψο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο φισλ ησλ ππεθφσλ ησλ θξαηψλ πνπ είραλ ππνγξάςεη ηε πκθσλία. Δπίζεο, θαζηεξψζεθαλ θνηλνί θαλφλεο γηα ην δηθαίσκα αζχινπ, γηα ηε ζπλεξγαζία ησλ αζηπλνκηθψλ θαη δηθαζηηθψλ αξρψλ θαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ. ηαζκφ σζηφζν ζηε ράξαμε κηαο θνηλήο επξσπατθήο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο απνηειεί ε ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ηνπ Άκζηεξληακ, ε νπνία ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 1 ε Ματνπ Με απηήλ ηε θηινμελνχκελνπ ή Gast Arbeiter, ην νπνίν απνδείρζεθε αλεθάξκνζην γηα πεξηφδνπο κεγαιχηεξεο ηνπ έηνπο (Μεηαλαζηεπηηθή Πνιηηηθή Δ.Δ., Ρ. Φαθηνιάο, «ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΜΟΙ», ηεχρνο 40, εθδφζεηο ΔΛΔΜΔ, 2007) θαη β. ην γαιιηθφ πξφηππν «έληαμεο θαη ελζσκάησζεο». 6 Πξνβιεκαηηζκνί κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξψπε, νπδάλα Μαξία Νηθνιάνπ, Λήδα ηεξγίνπ, Δθπαίδεπζε & Δπηζηήκε, 2006, ζει ηε πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ πξνζαξηήζεθε σο Πξσηφθνιιν ε πλζήθε ηνπ έλγθελ. 7

8 πλζήθε ε Δπξσπατθή Έλσζε ζεψξεζε φηη ηα ζέκαηα ηεο κεηαλάζηεπζεο, ηεο θχιαμεο ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ θαη ηνπ αζχινπ απνηεινχλ ζεκαληηθά πνιηηηθά δεηήκαηα ηεο Έλσζεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν έζεζε ηα ζεκέιηα γηα ηε ξχζκηζε απηψλ ησλ ζεκάησλ θνηλνηηθά, δειαδή ζηε βάζε πξνηάζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, απηή ε πλζήθε πξνέβιεπε ηελ ελαξκφληζε ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ ησλ θξαηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε απηήλ ζε ζέκαηα δηθαίνπ, κεηαλάζηεπζεο, αζχινπ θαη ειέγρνπ ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ ζε δηάζηεκα πέληε εηψλ απφ ηε ζέζε ηεο ζε ηζρχ. εκαληηθφ βήκα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ελαξκφληζεο ηεο επξσπατθήο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ δηέγξαθε ε πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ ήηαλ ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηέιεμε ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ζην Σάκπεξε ηεο Φηλιαλδίαο ηνλ Οθηψβξην ηνπ ηα πιαίζηα ηεο αλάγθεο γηα ηελ ράξαμε κηαο θνηλήο επξσπατθήο πνιηηηθήο ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ππνγξακκίδεη ηελ αλαγθαηφηεηα ελφο επξσπατθνχ πεξηεθηηθνχ ζρεδίνπ πνπ ζα ξπζκίδεη δεηήκαηα φπσο ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ε αλάπηπμε ζηηο ρψξεο πξνέιεπζεο θαη δηέιεπζεο ησλ κεηαλαζηψλ, απνδίδνληαο έηζη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ ππόλητη γηα ηνλ έιεγρν ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ. Αλαγλσξίδεη ηελ αλάγθε πξνζέγγηζεο ησλ εζληθψλ λνκνζεζηψλ φζνλ αθνξά ηηο πξνυπνζέζεηο εηζδνρήο θαη δηακνλήο πνιηηψλ ηξίησλ ρσξψλ, βάζεη κηαο απφ θνηλνχ αμηνιφγεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαη δεκνγξαθηθψλ εμειίμεσλ ζηελ Έλσζε. Δπίζεο, ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε ζεζκνζέηεζεο ελφο θνηλνχ επξσπατθνχ ζπζηήκαηνο ρνξήγεζεο αζχινπ, πνπ ζα βαζίδεηαη ζηηο αξρέο πνπ ζέηεη ε χκβαζε ηεο Γελεχεο γηα ην Καζεζηψο ησλ Πξνζθχγσλ ηνπ ηελ χλνδν Κνξπθήο ηνπ Σάκπεξε ηέινο πηνζεηήζεθαλ νη νδεγίεο γηα ην θαζεζηψο ηνπ επί καθξφλ δηακέλνληα 9, γηα ηελ νηθνγελεηαθή επαλέλσζε, γηα ηελ αληαιιαγή καζεηψλ θ.ά.. Παξά ηηο αγσληψδεηο πξνζπάζεηεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο λα ελαξκνλίζνπλ ηηο εζληθέο ηνπο πνιηηηθέο ζρεηηθά κε ηε κεηαλάζηεπζε, ην απνηέιεζκα 8 Η Μεηαλαζηεπηηθή Πνιηηηθή ηεο Δπξψπεο, Η Μαθξά Πνξεία πξνο κηα Δληαία Μεηαλαζηεπηηθή Πνιηηηθή ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε: Οη Δμειίμεηο , Ισάλλεο Μ. Βαξβηηζηψηεο, Κνηλνβνπιεπηηθή Οκάδα ηνπ ΔΛΚ ΔΓ ζην Δπξσπατθφ Κνλνβνχιην, Τπεξεζία Σεθκεξίσζεο Δθδφζεσλ Έξεπλαο, 2005, ζει Σν ζέκα ξπζκίζηεθε κε ηελ νδεγία 2003/109/CE. Γηα λα απνδνζεί ζε θάπνηνλ ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ επί καθξφλ δηακέλνληα, ζα πξέπεη λα δηακέλεη ζε κηα ρψξα κέινο λφκηκα ηα ηειεπηαία ζπλερφκελα πέληε έηε, λα γλσξίδεη ηε γιψζζα ηεο ρψξαο ππνδνρήο, λα δηαζέηεη επαξθείο θαη ηαθηηθνχο πφξνπο γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ ηδίνπ ή ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ θ.ά.. 8

9 παξακέλεη πεξηνξηζκέλν. Αθνξά θπξίσο ηνλ έιεγρν ησλ ζπλφξσλ θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο, ζπλδένληαο πνιιέο θνξέο ηε κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή κε ηελ αληηηξνκνθξαηηθή πνιηηηθή θαη ηελ πνιηηηθή αληηκεηψπηζεο ηνπ εγθιήκαηνο. Οη πνιηηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη ζθνπφ έρνπλ λα ζσξαθίζνπλ ηνλ εληαίν επξσπατθφ ρψξν θαη λα δεκηνπξγήζνπλ απηφ πνπ πνιινί νλνκάδνπλ «Δπξψπε θξνχξην». Έμθαζη έηζι δίδεηαι κςπίυρ ζηα μέηπα αζηςνόμεςζηρ ηυν ζςνόπυν και απαγόπεςζηρ ηηρ ειζόδος 10 ηυν μεηαναζηών ζε σώπερ πύλερ ηηρ Ένυζηρ, με αποηέλεζμα να έσοςμε έξαπζη ηηρ λαθπομεηανάζηεςζηρ, και όσι ζε πολιηικέρ αποηποπήρ ηηρ μεηανάζηεςζηρ ή ενζυμάηυζηρ ηυν μεηαναζηών ζηην εςπυπαφκή κοινυνία. 11 Δπηπιένλ, πνιιέο νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πεξηιακβάλνπλ «παξαζπξάθηα», φπσο ζα ιέγακε, πνπ επηηξέπνπλ ζηα θξάηε-κέιε ηελ επρέξεηα λα δηαηππψζνπλ ηα ίδηα ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζα πξέπεη λα πιεξνχλ νη αιινδαπνί ηξίησλ ρσξψλ πξνθεηκέλνπ λα ηνπο αλαγλσξηζηεί θάπνηα ηδηφηεηα π.ρ. ην δηθαίσκα ζηελ ππεθνφηεηα ηεο ρψξαο ππνδνρήο δελ ππφθεηηαη ζε εληαία επξσπατθή πνιηηηθή. ΠΟΙΑ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΔΙΝΑΙ Η ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑÏΚΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ; Οη λέεο πξνθιήζεηο ινηπφλ πνπ πξνβάιινπλ ζην θαηψθιη ηνπ 21 νπ αηψλα επηηάζζνπλ ηε ράξαμε κηαο απνηειεζκαηηθήο θνηλήο επξσπατθήο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ ζα αθνξά ηφζν ηνλ άμνλα ηνπ ειέγρνπ ηεο εηζφδνπ ησλ κεηαλαζηψλ φζν θαη ηνλ άμνλα ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ηνπο ελζσκάησζεο. Αλεμάξηεηα απφ ηηο δπζρέξεηεο αλάπηπμεο κηαο ηέηνηαο θνηλήο πνιηηηθήο, νη νπνίεο ζα αλαθεξζνχλ ζην ακέζσο επφκελν θεθάιαην, ε επξσπατθή κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηεο ηα αθφινπζα: ηε δηεχξπλζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηα λέα κέιε, ε νπνία ζα επλνήζεη πεξαηηέξσ κεηαλαζηεπηηθά ξεχκαηα, 10 Σν Δπξσπατθφ χληαγκα κάιηζηα πξνβιέπεη ηελ ελδερφκελε ζχζηαζε κηαο «επξσ-θξνπξάο», ζηα εμσηεξηθά ζχλνξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 11 Μεηαλαζηεπηηθέο ηάζεηο θαη Δπξσπατθή Μεηαλαζηεπηηθή Πνιηηηθή, Υξήζηνο Μπάγθαβνο, Γέζπνηλα Παπαδνπνχινπ, ΙΝΔ Ιλζηηηνχην Δξγαζίαο ΓΔΔ ΑΓΔΓΤ, ζει

10 ην ζέκα ησλ πνιηηηθψλ πξνζθχγσλ, πνπ πξνθχπηεη απεηιεηηθά απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ηελ νηθνγελεηαθή ζπλέλσζε, πνπ απνηειεί ίζσο ηε ζεκαληηθφηεξε πηπρή ηεο κεηαλαζηεπηηθήο εηζξνήο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ηελ θνηλσληθν-νηθνλνκηθή έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ (απαζρφιεζε, επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, εθπαίδεπζε), ε νπνία απαηηεί ξπζκίζεηο νη νπνίεο αθνξνχλ ηφζν ηνπο κεηαλάζηεο φζν θαη ηηο ρψξεο ππνδνρήο, ην ζέκα ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ ζρεηηθά κε ην κφληκν ή επθαηξηαθφ ραξαθηήξα ησλ αλαγθψλ ηεο νηθνλνκίαο πνπ ελδερνκέλσο εμππεξεηνχλ, ηε ζπλεξγαζία κε ηηο ρψξεο απνζηνιήο ησλ κεηαλαζηψλ. Η ζπλεξγαζία απηή κπνξεί λα πεξηιακβάλεη παθέηα νηθνλνκηθήο βνήζεηαο πξνο ηηο ρψξεο απνζηνιήο ησλ κεηαλαζηψλ κε ζθνπφ ηελ εμάιεηςε ησλ ζπλζεθψλ πνπ νδεγνχλ ηνπο πιεζπζκνχο ηνπο ζηε κεηαλάζηεπζε. 12 ΓΤΥΔΡΔΙΔ ΣΗ ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΚΟΙΝΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ(ΚΜΠ) Ο ρψξνο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ πνιηηηθψλ έρεη απνδεηρζεί έλαο ρψξνο εμαηξεηηθά επάισηνο, δχζθνινο θαη επίκαρνο, ηφζν γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε φζν θαη γηα ηα επξσπατθά εζληθά θξάηε. Οη ζχγρξνλεο κεηαλαζηεπηηθέο πνιηηηθέο είλαη νη πξνζπάζεηεο πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο ξχζκηζεο ησλ ζχγρξνλσλ κεηαλαζηεπηηθψλ θαηλνκέλσλ. Οξίδνληαη φκσο θαηά θχξην ιφγν ζε επίπεδν εζληθφ θαη άξα νπνηαδήπνηε αληηκεηψπηζε θαη επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη πεξηνξηζκέλε θαη έρεη ηα φξηα ησλ πνιηηηθψλ πνπ ηελ αζθνχλ. Οη νπζηαζηηθέο πξνζπάζεηεο παξέκβαζεο απφ ππεξεζληθά επίπεδα (δηεζλείο νξγαληζκνί, νξγαλψζεηο, Δπξσπατθή Έλσζε, θιπ.) πξνζθξνχνπλ ζηηο εμνπζίεο ησλ εζληθψλ θξαηψλ θαη έρνπλ ην κεγάιν κεηνλέθηεκα λα είλαη απνκαθξπζκέλα απφ ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. Οη πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ππνδειψλνπλ αθξηβψο ηελ αλάγθε μεπεξάζκαηνο απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο. Αληηκεησπίδνπλ φκσο ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα πνπ ζα κπνξνχζακε λα ηα ζπλνςίζνπκε ζε ηξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο νη νπνίεο αιιεινπιέθνληαη, δηαληηδξνχλ θαη αιιειεμαξηψληαη. Α) Η πξψηε νκάδα 12 Πνιηηηθέο κεηαλάζηεπζεο ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, άββαο Ρνκπφιεο, «ΔΝΗΜΔΡΩΗ», Σεχρνο 104, Μάξηηνο

11 αληηζηνηρεί ζε πξνβιήκαηα πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ δηαθνξεηηθή ηζηνξία ησλ εζλψλθξαηψλ, ην εζληθφ αζπλείδεην θαη ηελ δηαθνξεηηθή εκπεηξία εθαξκνγήο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ πνιηηηθψλ. Η θαηεγνξία απηή αλαθέξεηαη θπξίσο ζηα κεγάια παξαδνζηαθά κεηαλαζηεπηηθά έζλε. Β) Η δεχηεξε νκάδα αληηζηνηρεί ζε πξνβιήκαηα πνπ πεγάδνπλ απφ ηε ζχγθξνπζε θαη ηε δηαθνξεηηθή αμηνιφγεζε κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθψλ, δεκνγξαθηθψλ, πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ δηαθνξεηηθνχ θαη αληηθαηηθνχ ξφινπ ηεο κεηαλάζηεπζεο γηα θάζε θνηλσλία. Η θαηεγνξία απηή ηζρχεη γηα φια ηα θξάηε ππνδνρήο κεηαλαζηψλ. Γ) Η ηξίηε νκάδα αληηζηνηρεί ζε πξνβιήκαηα πνπ πεγάδνπλ ηφζν απφ ηε ζπγθπξηαθή θαη απνζπαζκαηηθή κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή απφ ηα πεξηζζφηεξα θξάηε-κέιε φζν θαη απφ ηελ αλσξηκφηεηα θαη απεηξία αληηκεηψπηζεο αλάινγσλ θαηαζηάζεσλ θαη θαηλνκέλσλ. Η θαηεγνξία απηή αλαθέξεηαη ζηα λενγλά θξάηε ππνδνρήο κεηαλαζηψλ, φπσο είλαη απηά ηεο λφηηαο Δπξψπεο. Οη πξνζπάζεηεο ελαξκφληζεο θαη ζχγθιηζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ κεηαλαζηεπηηθψλ πνιηηηθψλ δειαδή νη λνκηθέο θαη πνιηηηθέο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ θαζηέξσζε κηαο επξσπατθήο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο πξνζθξνχνπλ ζηηο δπζθνιίεο θαη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε ρψξαο-κέινπο. Οη ζηφρνη φκσο απηψλ ησλ πνιηηηθψλ επηθεληξψλνληαη ζε θάπνηνπο εχζξαπζηνπο θνηλσληθνχο ρψξνπο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο θπβεξλήζεηο πνηθηινηξφπσο θαη φρη πάληα πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε. Θέκαηα φπσο ε επίιπζε ηνπ δεκνγξαθηθνχ πξνβιήκαηνο θαη ηεο ρακειήο γελλεηηθφηεηαο, ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ε θνηλσληθή αζθάιηζε, ε αληηκεηψπηζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη ησλ ζπλερψλ νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ (αλεξγία, θηψρεηα, θνηλσληθφο απνθιεηζκφο, θιπ), ε αληηκεηψπηζε ησλ αθξνδεμηψλ θνκκάησλ πνπ απεηινχλ ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη ηνλ δεκνθξαηηθφ ραξαθηήξα ησλ επξσπατθψλ θνηλσληψλ, θαζψο επίζεο θαη ε επαλαδηαηχπσζε κηαο εζληθήοεπξσπατθήο ηαπηφηεηαο ζε αληηπαξάζεζε κε ηνπο πιεζπζκνχο ηνπ ηξίηνπ θφζκνπ, απνηεινχλ ηνπο θεληξηθνχο άμνλεο πνπ άπηνληαη ηνπ ππξήλα ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ θαηλνκέλνπ ζηνλ πνιηηηθφ θαη δεκφζην δηάινγν. πκπεξαζκαηηθά, ε επίηεπμε κηαο θνηλήο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο ζην επίπεδν ηεο Έλσζεο δελ απνηειεί κηα εχθνιε ππφζεζε γηα ηέζζεξηο θπξίσο ιφγνπο. Πξψηνλ, ηα ζέκαηα ηεο κεηαλάζηεπζεο εκπεξηέρνπλ κηα έληνλε δηάζηαζε εζσηεξηθήο αζθάιεηαο θαη δηθαηνζχλεο, ηνκείο φπνπ ηα θξάηε-κέιε επηδεηθλχνπλ κηα 11

12 ραξαθηεξηζηηθή επαηζζεζία θαη δελ είλαη δηαηεζεηκέλα λα εθρσξήζνπλ αξκνδηφηεηεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Γεχηεξνλ, θάζε επξσπαίνο εηαίξνο αληηιακβάλεηαη δηαθνξεηηθά ην κεηαλαζηεπηηθφ θαηλφκελν, επεξεαζκέλνο αθελφο απφ ηα πνιηηηθντζηνξηθά, δεκνγξαθηθά, θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά θαη αθεηέξνπ απφ ηελ εθάζηνηε ζπγθπξία. Σξίηνλ, είλαη θνηλά απνδεθηφ φηη, ελψ ε εηζξνή κεηαλαζηψλ έρεη ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ θάιπςε ηνπ δεκνγξαθηθνχ, ηνπ αζθαιηζηηθνχ θαη ηνπ ειιείκκαηνο ζε εξγαηηθφ δπλακηθφ, θπξηαξρεί κηα έληνλε αλεζπρία ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ ζρεηηθά κε ην κέιινλ ησλ δηθψλ ηνπο ζέζεσλ εξγαζίαο θαη κε ηελ αχμεζε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο πνπ έρεη ζπλδεζεί κε ηνπο κεηαλάζηεο. Σέηαξηνλ, ζε θάπνηα θξάηε εκθαλίδεηαη απμεκέλνο αξηζκφο κεηαλαζηψλ (Ιζπαλία, Ιηαιία, Διιάδα, Μεγάιε Βξεηαλία) θαη ζε θάπνηα άιια κεδεληθφο (Βαιηηθέο ρψξεο, Πνισλία, Βνπιγαξία). Σα θξάηε, ηα νπνία βξίζθνληαη ζηα ζχλνξα ηεο Έλσζεο δέρνληαη δπζαλάινγε κεηαλαζηεπηηθή πίεζε απφ απηά πνπ βξίζθνληαη ζηελ ελδνρψξα. πλεπψο, είλαη αλακελφκελν ην λα κελ επηδεηθλχνπλ φια ηα θξάηε-κέιε ηελ ίδηα ζπνπδή, πξνθεηκέλνπ λα πξνθξηζεί ην ζέκα ηεο κεηαλάζηεπζεο επί ησλ ππνινίπσλ ζεκαληηθψλ ζεκάησλ ηεο θνηλνηηθήο αηδέληαο. Η θχξηα δπζρέξεηα γηα ηε δηακφξθσζε θνηλήο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο είλαη νη δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο αλά ρψξα σο πξνο ηελ εζσηεξηθή νξγάλσζε θαη ηε γεσγξαθηθή ζέζε θαη ε ηάζε γηα απηφλνκε εζληθή πνιηηηθή ησλ ρσξψλ-κειψλ. Η ΑΜΦΙΒΗΣΟΤΜΔΝΗ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΜΔΓΑΛΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ Η πξφνδνο ζηε δηακφξθσζε Κνηλήο Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο ζρεηίδεηαη θαη κε ην πψο αηζζάλνληαη νη Δπξσπαίνη πνιίηεο γηα ηνπο κεηαλάζηεο. Σελ πεξίνδν ηεο πεξηνξηζκέλεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 1974 έσο ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 1990, νη αιινδαπνί πνπ κεηαλάζηεπαλ ηελ ΔΔ δελ ήηαλ εμαηξεηηθά επηζπκεηνί γηαηί νη πεξηζζφηεξνη ήηαλ παξάλνκνη, δεηνχληεο άζπιν ή ήηαλ κέιε νηθνγελεηψλ κεηαλαζηψλ πνπ δηέκελαλ ζηε ρψξα. Οη αξρέο ησλ ρσξψλ ππνδνρήο αζρνινχληαλ 12

13 θπξίσο κε ηε δηαρείξηζε θξίζεσλ ζρεηηθά κε ηε κεηαλάζηεπζε, φπσο ζπκβαίλεη π.ρ. ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία 15 ρξφληα, θαη φρη κε ηε δηεθπεξαίσζε ππνζέζεσλ πνπ πξνέθππηαλ απφ ηελ πξφζθιεζε νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ειιεηκκάησλ ζηελ πξνζθνξά εξγαζίαο, φπσο ηηο δεθαεηίεο '50 θαη '60. Οη πεξηζζφηεξεο ινηπφλ θπβεξλήζεηο πξνζπαζνχζαλ λα εθαξκφζνπλ πνιηηηθή κεδεληθήο κεηαλάζηεπζεο, δειψλνληαο εκθαηηθά φηη δελ απνηεινχζαλ «ρψξεο κεηαλάζηεπζεο». Αλαγλσξίδνληαο ηηο δεκνγξαθηθέο θαη ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, φιεο νη ρψξεο πξνζπαζνχλ ηψξα λα εθαξκφδνπλ θαη πνηνηηθά θξηηήξηα ζηε κεηαλάζηεπζε. Γηαπηζηψλεηαη φκσο ηαπηφρξνλα φηη ζε κηθξφ κφλν βαζκφ ε κεηαλάζηεπζε πεξηνξίδεη ηε δεκνγξαθηθή γήξαλζε θαη ηηο ζηελφηεηεο πξνζθνξάο γηα δηάθνξεο θαηεγνξίεο εξγαζίαο. Με βάζε ηε πλζήθε Schengen θαη γηα ιφγνπο αλζξσπηζηηθνχο, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, δχζθνια ειέγρεηαη ε θαηά θχιν θαη ειηθία ζχλζεζε φζσλ εηζέξρνληαη ζε κηα ρψξα λφκηκα απφ άιιεο θνηλνηηθέο ρψξεο ή σο εμαξηψκελα κέιε νηθνγελεηψλ, ελψ θαη νη κεηαλάζηεο γεξλνχλ. Δλψ ε κεγάιε αλεξγία ζπλερίδεηαη, ε ζπκκεηνρή ηνπ πιεζπζκνχ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ είλαη θάησ απφ ην 56%, έλαληη ηνπ επηδησθφκελνπ 63% (ζηελ Διιάδα είλαη 50% πεξίπνπ). Σν πξνζδφθηκν δσήο θαηά ηε γέλλεζε έρεη θζάζεη ηα 80 ρξφληα, αιιά ε κέζε ειηθία ζπληαμηνδφηεζεο είλαη ζηα 59 πεξίπνπ (ζηελ Διιάδα αθφκε κηθξφηεξε, θαηά 1-2 ρξφληα). Η θαηάζηαζε πγείαο ζηηο κεγαιχηεξεο ειηθίεο βειηηψλεηαη ζπλερψο, ελψ νη αλάγθεο γηα ζσκαηηθά θνπηψδεηο εξγαζίεο κεηψλνληαη. Τπάξρνπλ ινηπφλ επξχηαηα πεξηζψξηα γηα αμηνπνίεζε ησλ απνζεκάησλ εξγαζίαο, γηα ηελ επίηεπμε ελεξγνχ γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη αχμεζεο ηεο δηάξθεηαο ηνπ ελεξγνχ βίνπ. Σηο εμειίμεηο απηέο αληηθαηνπηξίδεη θαη ε απφθαζε ησλ ππνπξγψλ εξγαζίαο ηεο ΔΔ (Ναχπιην ) γηα ειηθία ζπληαμηνδφηεζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ηα 65, κε θίλεηξα γηα παξακνλή ζηελ εξγαζία 2 αθφκε ρξφληα. Αλ θαη ζηηο ζρεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο αληηδξνχλ ηα εξγαηηθά ζσκαηεία, πξφζθαηα κε ηδηαίηεξε έληαζε ζηε Γαιιία θαη Γεξκαλία, εθηηκάηαη φηη, γηα κηα δεθαεηία θαη πιένλ, ε εξγαζία δελ ζα απνηειέζεη πεξηνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηαρχξπζκε αλάπηπμε. Γελ πξνβιέπεηαη π.ρ. αλεπάξθεηα πξνζθνξάο γηα ην Βέιγην θαη ηελ Οιιαλδία, ελψ γηα ηελ Διβεηία θαη ηε νπεδία ην πνζνζηφ ηεο αλαμηνπνίεηεο εξγαζίαο ππνινγίδεηαη ζε 13

14 18-22%. Δθηφο απφ ηηο εηδηθέο πεξηπηψζεηο γηα πεξηνξηζκέλε απαζρφιεζε αιινδαπψλ (γηα επνρηθή π.ρ. εξγαζία θαη γηα εηδηθνχο δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ), γηα φιεο ηηο ρψξεο ην πξφβιεκα ζπλίζηαηαη θπξίσο ζηελ πιεξέζηεξε αμηνπνίεζή ησλ απνζεκάησλ εξγαζίαο. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΓΡΑΗ Απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 1980 ε ΔΔ επηδηψθεη λα δηακνξθψζεη κηα Κνηλή Μεηαλαζηεπηηθή Πνιηηηθή, θαηά ην πξφηππν ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο θαη ηνπ επξψ. Αλ θαη αλαθφπεθε πξνζσξηλά, ε πξφνδνο γηα θνηλή πνιηηηθή εληζρχζεθε απφ ηελ έμαξζε ηεο ηξνκνθξαηίαο δηεζλψο. Η ππεξςήθηζε ηνπ Δπξσπατθνχ πληάγκαηνο, εάλ θαη φηαλ επηηεπρζεί, εθηηκάηαη φηη ζα επηηαρχλεη ηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο. Ωζηφζν, ε πνξεία πξνο κηα θνηλή επξσπατθή πνιηηηθή κεηαλάζηεπζεο είλαη αθφκε καθξά, παξά ηηο πξνφδνπο πνπ παξαηεξνχληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα, γεγνλφο πνπ δηαθαίλεηαη εηδηθφηεξα απφ ηελ παξνπζίαζε ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ αζχινπ, κεηαλάζηεπζεο θαη πνιηηνγξάθεζεο ησλ 25 θξαηψλ- κειψλ ηεο Δ.Δ. Η κεηαλάζηεπζε ζπδεηείηαη ζπλήζσο κε αθεηεξία ηηο ίδηεο παξαδφζεηο, αληηζέζεηο θαη ηδηνκνξθίεο ησλ ραξαθηήξσλ. πρλά ηα κέηξα ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο απνθαζίδνληαη ζε θάζε ρψξα, κφλν ζε ζρέζε κε ηελ έθηαζε θαη ηελ ζχλζεζε ηνπ εζληθνχ θαζεζηψηνο ηεο κεηαλάζηεπζεο. Σα εζληθά ζπκθέξνληα αληαλαθιψληαη ζηηο ζρεηηθέο ζπδεηήζεηο ζην επίπεδν ηεο Δ.Δ. θαη δελ είλαη ζπάληεο νη πεξηπηψζεηο, θαηά ηηο νπνίεο ε πξαγκαηηθή εηνηκφηεηα ησλ θξαηψλ κειψλ λα επηηχρνπλ ηελ ελαξκφληζε απηνχ ηνπ ηνκέα ηεο πνιηηηθήο ηνπο, εθθξάδεηαη είηε κε ην λα κελ πινπνηνχληαη ακέζσο νη δεζκεπηηθέο απνθάζεηο είηε κε θαζπζηέξεζε ηεο ελαξκφληζήο ηνπο ζην εζληθφ δίθαην. Η πινπνίεζε επηηπγράλεηαη κφλνλ εθφζνλ ηα θξάηε κέιε εμαλαγθαζζνχλ ζε απηήλ, κε ηελ παξέκβαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. Ιδηαίηεξε ζεκαζία έρεη θαη ε κεηάβαζε ζην θαζεζηψο εληζρπκέλεο πιεηνςεθίαο θαη ζπλαπφθαζεο επί φισλ ζρεδφλ ησλ ζεκάησλ ηνπ Σέηαξηνπ Σίηινπ ηεο πλζήθεο, κε εμαίξεζε ηελ λφκηκε κεηαλάζηεπζε γηα ηελ νπνία ηζρχεη θαζεζηψο νκνθσλίαο θαη δηαβνχιεπζεο κε ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην. 14

15 Σα θξάηε κέιε ηεο επξσπατθήο έλσζεο είλαη κεηαμχ ηνπο ζηελά ζπλδεδεκέλα. Σα εζληθά κέηξα ηεο κεηαλαζηεπηηθήο ηνπο πνιηηηθήο αζθνχλ έηζη επίδξαζε ζε άιια θξάηε κέιε ηεο Κνηλφηεηαο, φπσο θάλεθε ζαθψο απφ ηελ αληίδξαζε κεξηθψλ θξαηψλ κειψλ ζηα κέηξα πνπ πξφζθαηα πινπνηήζεθαλ ζηελ Ιζπαλία. Σν ίδην ηζρχεη θαη ζε δξάζεηο πνπ ζπκθσλήζεθαλ απφ θνηλνχ π.ρ. ζηελ θαηάξγεζε ησλ εζσηεξηθψλ ζπλφξσλ, πνπ θαζηζηά απαξαίηεηε ηελ ζηελή ζπλεξγαζία ζηελ πνιηηηθή αζχινπ θαη κεηαλάζηεπζεο. Αλ ζηα επφκελα ρξφληα πξνρσξήζεη ηαρχηεξα ε ελαξκφληζε ησλ δχν απηψλ ηνκέσλ ηεο πνιηηηθήο, ηα θξάηε κέιε ζα γίλνληαη νινέλα ιηγφηεξν απηφλνκα ζηελ ιήςε απνθάζεσλ. Απηφ, βέβαηα, ζα κπνξνχζε λα ζεκάλεη καθξνπξφζεζκα θαη ηελ αχμεζε ησλ δπλαηνηήησλ επηηπρίαο ηεο θνηλήο επξσπατθήο πνιηηηθήο κεηαλάζηεπζεο. Πέληε ρξφληα κεηά ηελ εηδηθή χλνδν ηνπ Σακπέξε, ην Δπξσπατθφ πκβνχιην, θαηά ηελ ζπλεδξίαζε ηεο 4 εο θαη 5 εο Ννεκβξίνπ 2004, ελέθξηλε έλα λέν πνιπεηέο πξφγξακκα, ην απνθαινχκελν Πξφγξακκα ηεο Υάγεο, ην νπνίν ζα επηηξέςεη ζηελ Δ.Δ. λα πξνρσξήζεη βάζεη ησλ έσο ηφηε επηηπρηψλ θαη λα ππεξληθήζεη ηηο πξνθιήζεηο πνπ ζα δερζεί ζην κέιινλ. Μεηαμχ άιισλ, ην πξφγξακκα έρεη ζηφρν ηελ βειηίσζε ηεο θνηλήο ηθαλφηεηαο ηεο Έλσζεο θαη ησλ κειψλ ηεο λα εμαζθαιίζνπλ ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα, ηα ειάρηζηα πξφηππα εγγχεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ πξφζβαζε ζηελ δηθαηνζχλε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αηφκσλ πνπ ηελ έρνπλ αλάγθε, ζε ζπκθσλία κε ηελ χκβαζε ηεο Γελεχεο πεξί ηνπ θαζεζηψηνο ησλ πξνζθχγσλ θαη άιιεο δηεζλείο ζπκβάζεηο, γηα ηελ ξχζκηζε ησλ ξεπκάησλ ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηνλ έιεγρν ησλ εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ ηεο Δ.Δ. Η κειινληηθή επξσπατθή πνιηηηθή κεηαλάζηεπζεο θαη αζχινπ πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε θνηλή αλάιπζε φισλ ησλ πηπρψλ ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξεπκάησλ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ εμεηάδεηαη ε δεκηνπξγία ελφο Δπξσπατθνχ Κέληξνπ Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο. Σν Κέληξν απηφ ζα πξέπεη λα έρεη ηελ έδξα ηνπ ζε έλα απφ ηα θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ θαη λα δηαηεξεί εμσηεξηθά γξαθεία ζε θάζε θξάηνο-κέινο. Αθφκε, ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ίδηνπο ή παξφκνηνπο θνξείο ζηηο ρψξεο πξνέιεπζεο θαη δηέιεπζεο κεηαλαζηψλ. ηφρνη ηνπ πξέπεη λα είλαη κεηαμχ άιισλ: - ε ίδξπζε εληαίαο Σξάπεδαο Γεδνκέλσλ κε ηηο πιένλ επίθαηξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ έθηαζε θαη ηελ ζχλζεζε ηεο κεηαλάζηεπζεο ζηελ Δ.Δ, θαζψο θαη ηηο θηλήζεηο 15

16 ηεο κεηαλάζηεπζεο ζηα κειινληηθά θξάηε-κέιε θαη ζηηο ζεκαληηθέο ρψξεο πξνέιεπζεο θαη δηακεηαθφκηζεο, αιιά θαη ζρεηηθά κε ηελ ειηθία, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ επαγγεικαηηθή πείξα θαη ηηο γλψζεηο γιψζζαο ησλ κεηαλαζηψλ. Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο αλάιπζεο ηνπ πνιηηηθνχ πεδίνπ θαη γηα ηελ πιεξνθφξεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζρεηηθά κε ζέκαηα κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο. Σα δεδνκέλα πξέπεη λα είλαη αθξηβή θαη αμηφπηζηα θαη λα ζεσξνχληαη δεκφζην θαη φρη πνιηηηθφ αγαζφ. - ε ζχληαμε πεξηνδηθψλ εθζέζεσλ απφ θάζε θξάηνο κέινο ζρεηηθά κε ηηο πην επίθαηξεο εμειίμεηο ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο εθάζηνηε ρψξαο κέινπο. Δπηπιένλ, ην Δπξσπατθφ Κέληξν Έξεπλαο ηεο Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο πξέπεη λα ζπγθεληξψζεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο επίθαηξεο εμειίμεηο ζηελ πινπνίεζε ησλ κέηξσλ γηα ηελ κεηαλάζηεπζε, πνπ έρνπλ απνθαζηζηεί ζε επίπεδν Δ.Δ. Αθφκε, λα γίλνπλ ζπζηεκαηηθέο, αληηθεηκεληθέο, αλεμάξηεηεο θαη απνηειεζκαηηθέο εθηηκήζεηο γηα λα θξηζεί έηζη ε ιεηηνπξγία ησλ κέηξσλ θαη λα πξνηαζνχλ ιχζεηο γηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπο. -ε ζχληαμε πνηνηηθψλ εξεπλεηηθψλ εθζέζεσλ ζρεηηθά κε φιεο ηηο παξακέηξνπο (δεκνγξαθηθέο, νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο θιπ.) ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ θηλήζεσλ θαη ε αλάπηπμε κειινληηθψλ ζρεδίσλ ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, πξέπεη λα ηδξπζεί έλα εηδηθφ ηακείν έξεπλαο. - ε αμηνπνίεζε ησλ εκπεηξηψλ άιισλ παξαδνζηαθψλ ρσξψλ ππνδνρήο κεηαλαζηψλ (π.ρ. ΗΠΑ, Καλαδά, Απζηξαιίαο θιπ.) θαη ε αληαιιαγή γλψζεο ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηεο ελζσκάησζεο. - ν ζπληνληζκφο ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ ππεχζπλσλ γηα ηελ πνιηηηθή κεηαλάζηεπζεο θαη ηελ πνιηηηθή ηνπ αζχινπ, θαζψο θαη άιισλ ζρεηηθψλ ηνκέσλ ηεο πνιηηηθήο. ην κέιινλ πξέπεη λα νξηζζεί -ζε ζρέζε κε ηελ ελζσκάησζε ησλ πνιηηψλ απφ ηξίηεο ρψξεο- κηα απνηειεζκαηηθφηεξε πνιηηηθή, θαηά ηνλ ίδην ηξφπν θαη ζε ίδηα έθηαζε κε ηελ πνιηηηθή πάηαμεο ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο. Η ελζσκάησζε πξέπεη λα έρεη σο ζηφρν ηελ ζπκκεηνρή ησλ κεηαλαζηψλ ζε δηαθνξεηηθνχο επηκέξνπο θνηλσληθνχο ηνκείο, ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηαιέλησλ ηνπο αλάινγα κε ηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ εηνηκφηεηα απφδνζήο ηνπο θαη ηελ φζν ην δπλαηφλ απεξηφξηζηε θαη απηφλνκε δηαβίσζή ηνπο. Σα θξάηε-κέιε ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάιινπλ ζε απηφ, πξνσζψληαο κέηξα ελζσκάησζεο θαη απνκαθξχλνληαο ηα εκπφδηα πνπ ππάξρνπλ ζην δξφκν νινθιήξσζήο ηεο. Οη πξνζθνξέο ζην πιαίζην ηεο ελζσκάησζεο δελ ζα πξέπεη λα 16

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΕΘΝΕΙ & ΕΤΡΩΠΑΙΚΕ ΤΝΙΣΩΕ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ»

«ΔΙΕΘΝΕΙ & ΕΤΡΩΠΑΙΚΕ ΤΝΙΣΩΕ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ» ΣΔΙ ΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ-ΤΝΔΣΑΙΡΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΔΩΝ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ: «ΔΙΕΘΝΕΙ & ΕΤΡΩΠΑΙΚΕ ΤΝΙΣΩΕ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ» ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ : ΦΔΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρέο ηνπ Μεηαλαζηεπηηθνύ Εεηήκαηνο ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε

Πηπρέο ηνπ Μεηαλαζηεπηηθνύ Εεηήκαηνο ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε Πηπρέο ηνπ Μεηαλαζηεπηηθνύ Εεηήκαηνο ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε Ηλζηηηνύην Έξεπλαο & Καηάξηηζεο Δπξωπαϊθώλ Θεκάηωλ Η.Δ.Κ.Δ.Θ. Δπηθεθαιείο Δξεπλεηέο Βνύιγαξε Αηθαηεξίλε Μαξγαξώλε Μαίξε Δξεπλεηέο Βειέληδα Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Γεκνγξαθηθέο εμειίμεηο θαη νη επηπηώζεηο ζηελ απαζρόιεζε θαη ζηελ αγνξά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην επίπεδν ησλ κηζζψλ, ηελ αλεξγία, ηηο δαπάλεο γηα θνηλσληθέο παξνρέο θαη επηδφκαηα. Δπίζεο νη θνηλσληθέο επηπηψζεηο ηεο

έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην επίπεδν ησλ κηζζψλ, ηελ αλεξγία, ηηο δαπάλεο γηα θνηλσληθέο παξνρέο θαη επηδφκαηα. Δπίζεο νη θνηλσληθέο επηπηψζεηο ηεο Δηζαγσγή Χο θαηλφκελν θαη σο δηαδηθαζία, ε κεηαλάζηεπζε ζθξάγηζε ηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξψπε, αιιά θαη πνιιέο ρψξεο ζε φιν ηνλ θφζκν. Σν θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο είλαη επξχ, πνιχπινθν θαη αζθαιψο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ- ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ: ΣΟ ΣΔΛΟ ΣΩΝ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ; Δπηβιέπσλ: Παπαγεσξγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Δπραξηζηψ ηνπο θίινπο κνπ θαη ηδηαίηεξα ην Φαλνχξε γηα ηελ ζρεδίαζε ηνπ εμψθπιινπ θαη ην Γηψξγν γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα ηνπ.

Δπραξηζηψ ηνπο θίινπο κνπ θαη ηδηαίηεξα ην Φαλνχξε γηα ηελ ζρεδίαζε ηνπ εμψθπιινπ θαη ην Γηψξγν γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα ηνπ. - 2 - ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ Θα ήζεια ζην ζεκείν απηφ λα επραξηζηήζσ φινπο φζνπο βνήζεζαλ ζηελ νινθιήξσζε ηεο ηειηθήο κνπ εξγαζίαο θαη κνηξάζηεθαλ καδί κνπ ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο κνπ, ηα άγρε θαη ηηο ακθηβνιίεο κνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Τειηθή Εξγαζία. Τκήκα Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο. : Γξ. ΓΔΧΡΜΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

Τειηθή Εξγαζία. Τκήκα Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο. : Γξ. ΓΔΧΡΜΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Τειηθή Εξγαζία Θέκα: Η Επξσπατθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ κέζσ ησλ θνηλψλ βαζηθψλ αξρψλ θαη ησλ εγρεηξηδίσλ έληαμεο θαη νη δξάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ENRICO LETTA FORMER PRIME MINISTER OF ITALY TO THE 18 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE «THE BIG RETHINK FOR EUROPE THE BIG TURNING POINT FOR GREECE» ΣΔΣΑΡΣΗ 9 ΙΟΤΛΙΟΤ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή θαη θνηλσληθή έληαμε ησλ θνηλνηήησλ ησλ μεηαλαζηώλ:

Πνιηηηθή θαη θνηλσληθή έληαμε ησλ θνηλνηήησλ ησλ μεηαλαζηώλ: Πνιηηηθή θαη θνηλσληθή έληαμε ησλ θνηλνηήησλ ησλ μεηαλαζηώλ: μηα ζπγθξηηηθή μειέηε. Οη πεξηπηψζεηο ηνπ Βειγίνπ, ηεο Γαιιίαο, ηεο Ιηαιίαο, ηεο Ιζπαλίαο θαη ηεο Διιάδαο πληνμεπμέλε έθδνζε 1 Βξπμέιιεο, Δεθέμβξηνο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε.

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. Working Paper 04/2011 Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. ύιβηα-αιεμάλδξα Ράληνπ M.Sc. ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Γφθηκε Δξεπλήηξηα Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Πξφινγνο...4 Δηζαγσγή...5. 1.0 θνηλσληθφο απνθιεηζκφο...9. 1.1 Ση νξίδεηαη σο θνηλσληθφο απνθιεηζκφο 9. 1.2 Δίδε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ...

Πξφινγνο...4 Δηζαγσγή...5. 1.0 θνηλσληθφο απνθιεηζκφο...9. 1.1 Ση νξίδεηαη σο θνηλσληθφο απνθιεηζκφο 9. 1.2 Δίδε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ... 1 Πεπιεσόμενα Πξφινγνο...4 Δηζαγσγή...5 1.0 θνηλσληθφο απνθιεηζκφο.....9 1.1 Ση νξίδεηαη σο θνηλσληθφο απνθιεηζκφο 9 1.2 Δίδε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ.... 13 1.3 Αηηίεο δεκηνπξγίαο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηί λα ςεθίζεηε ζηηο εθινγέο ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ

Γηαηί λα ςεθίζεηε ζηηο εθινγέο ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ UNIT A1 / EUROPEAN ELECTIONS PROJECT TEAM Γηαηί λα ςεθίζεηε ζηηο εθινγέο ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ Η Επξσπατθή Έλσζε (EΕ) παίξλεη θάζε κέξα απνθάζεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

(Γεκνθξαηηθφο πλαγεξκφο. ρνιή Πνιηηηθήο Δπηκφξθσζεο. 20 Μαΐνπ 2010) Ζ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΚΑΗ Ζ ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ

(Γεκνθξαηηθφο πλαγεξκφο. ρνιή Πνιηηηθήο Δπηκφξθσζεο. 20 Μαΐνπ 2010) Ζ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΚΑΗ Ζ ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ ΖΜΔΗΧΔΗ (Γεκνθξαηηθφο πλαγεξκφο. ρνιή Πνιηηηθήο Δπηκφξθσζεο. 20 Μαΐνπ 2010) Ζ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΚΑΗ Ζ ΔΤΡΧΠΑΗΚΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ Μηράιεο Αηηαιίδεο Οξγάλσζε/ηφρνη νκηιίαο Ζ νκηιία ζα δηεμέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία Ζ ζρέζε ησλ κεηαλαζηψλ (θπξίσο ησλ Αιβαλψλ) κε ηα ειιεληθά ΜΜΔ & ηα ΜΜΔ ηεο παηξίδαο ηνπο

Γηπισκαηηθή Δξγαζία Ζ ζρέζε ησλ κεηαλαζηψλ (θπξίσο ησλ Αιβαλψλ) κε ηα ειιεληθά ΜΜΔ & ηα ΜΜΔ ηεο παηξίδαο ηνπο [i] Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Π.Μ.. Οηθνλνκηθή & Πνιηηηθή Γηαθπβέξλεζε ζηε ΝΑ Δπξψπε Γηπισκαηηθή Δξγαζία Ζ ζρέζε ησλ κεηαλαζηψλ (θπξίσο ησλ Αιβαλψλ) κε ηα ειιεληθά ΜΜΔ & ηα ΜΜΔ ηεο παηξίδαο ηνπο Βξαγθαιή

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤΔΑΣΡΙΑ : ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Ο επξσπαίνο πνιίηεο θαη ε ΔΔ: ην δεκνθξαηηθό έιιεηκκα Δπηβιέπσλ: ηνύζηνπξαο Πέηξνο πνπδάζηξηα: Σεκπέιε Γήκεηξα ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η προζηαζία ηοσ δικαιώμαηος ηης σγείας ηων μεηαναζηών: η σγεία ως λόγος νόμιμης διαμονής και ως κοινωνικό δικαίωμα ηοσ ανθρώποσ

Η προζηαζία ηοσ δικαιώμαηος ηης σγείας ηων μεηαναζηών: η σγεία ως λόγος νόμιμης διαμονής και ως κοινωνικό δικαίωμα ηοσ ανθρώποσ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΠΟΤΔΑΣΗ: ΣΑΙΝΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ: Δ ΣΜΗΜΑ: ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Επιβλέποσζα: Αγγελοπούλοσ Όλγα Σίηλος εργαζίας Η προζηαζία ηοσ δικαιώμαηος

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΨΗ Λέξειρ Κλειδιά:

ΠΔΡΙΛΗΨΗ Λέξειρ Κλειδιά: Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Θεζκηθέο Ρπζκίζεηο θαη Κνηλσληθέο Πνιηηηθέο γηα ηελ ππνδνρή θαη ελζσκάησζε ησλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΤΣΖΜΑ Ζ λέα επνρή ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο, πνπ ζπλνδεχεηαη κε ην άλνηγκα ησλ δηεζλψλ αγνξψλ θαη ησλ ζπλφξσλ ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ απνηειεί

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΕΙ. I.ηόρν: II. Εύρος:

ΠΡΟΣΑΕΙ. I.ηόρν: II. Εύρος: Project Sexual Abuse Against Children in Residential Institutions, financed through the European Commission's Daphne III Programme 2007-2013, JLS/2007/DAP-1/178/-30-CE-0229207/00-68 ΠΡΟΣΑΕΙ I.ηόρν: Κχξηνο

Διαβάστε περισσότερα