ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΣΕΛΕΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΣΕΛΕΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΣΕΛΕΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΙA ΕΣΗΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΧΤΦΟΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΗΡΑ ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΗ ΕΧΕ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2006 ΑΜΥΙΘΕΑΣΡΟ 414 ΝΕΝ Π. ΠΕΝΣΕΛΗ 1

2 Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, Ο ζεζκφο ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο θαίλεηαη λα παίδεη νινέλα θαη πην ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο κέξεο καο ζηε πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε πξνβιεκαηψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ςπρηθή πγεία ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο. Ζ ζηαηηζηηθή αχμεζε ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ ζε επίπεδν πιεζπζκνχ, ν ζχγρξνλνο ηξφπνο δσήο, ε απνδπλάκσζε ησλ εζηθψλ θαη θνηλνηηθψλ αμηψλ θαη ε κείσζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαζηζηνχλ αλαγθαία, φρη κφλν ηε ζηεξημε ηνπ ζεζκνχ, αιιά θαη ηε ζπλερή βειηίσζε θαη εμέιημε. Κάζε εηδηθφο ςπρηθήο πγείαο ζηα πιαίζηα ηνπ ζηξαηνχ ζα πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζηελ δηεχξπλζε ηεο πξφιεςεο ςπρηθήο πγείαο, εθηφο ησλ ζηξαηεπκέλσλ, ηφζν ζηα ζηειέρε, φζν θαη ζηηο νηθνγελεηέο ηνπο. Ζ παξέκβαζε απφ ηνπο εηδηθνχο, ζηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηνπ ζηξαηνχ, πξέπεη λα γίλεηαη κε θαλφλεο πνιηηηζκνχ θαη αμηνπξέπεηαο, ζεβαζκνχ ησλ δηθαησκάησλ ησλ εμεηαδνκέλσλ, θαζψο θαη κε εμαζθάιηζε ηεο επηζηεκνληθήο αμηνπηζηίαο θαη εγθπξφηεηαο ησλ ηεξνπκέλσλ δηαδηθαζηψλ ζηηο παξαπνκπέο, ηηο εμεηάζεηο θαη ηηο γλσκνδνηήζεηο απφ ηνπο εηδηθνχο. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ απφθηεζε ηνπ εζηθνχ θαη ηεο ζπλνρήο ελφο ζχγρξνλνπ επαγγεικαηηθνχ ζηξαηνχ. Θα πξέπεη ζπλεπψο λα πηνζεηήζνπλ ζπγρξνλέο ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη λα δηακνξθσζνχλ δνκέο πνπ ζα εμππεξεηνχλ θαιχηεξα ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ. ηελ πξνζπάζεηα λα ζπκπεξηιάβνπκε φια ηα αλσηέξσ ζέκαηα ζηε ζεκεξηλή εκεξίδα ζα αλαθεξζνχκε αξρηθά ζε ζηαηηζηηθά δεδνκέλα απφ ηελ ςπρηαηξηθή θιηληθή ηνπ 414 ΝΔΝ. Θα πξνζπαζήζνπκε λα θαηαλνήζνπκε ην θαηλφκελν ηεο εθδήισζεο ελφο ςπρσηηθνχ επεηζνδίνπ. Θα παξνπζηάζνπκε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ νηθνγελεηψλ ησλ παηδηψλ πνπ εθδειψλνπλ πξφβιεκα ςπρηθήο πγείαο. Θα πξνζεγγίζνπκε ηα αηζζήκαηα ησλ αηφκσλ πνπ πεξηνξίδνληαη ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο εμ αηηίαο ςπρηθήο αζζέλεηαο. Θα εμεηάζνπκε αλ ππάξρεη δπλαηφηεηα βειηίσζεο ηεο θξνληίδαο καο ζηνπο κε ζπλεξγαδφκελνπο. Θα θάλνπκε κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ζρεηηθά κε ηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα εληνπίζνπκε ηα ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα. Θα πξνζπαζήζνπκε λα πξνζεγγίζνπκε ην ςπρνινγηθφ πξνθίι πνπ πξέπεη λα έρεη ν ζηξαηηψηεο. Θα εμεηάζνπκε κηα πξφηαζε γηα αμηνπνίεζε απιψλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο εηδηθήο βνήζεηαο ζε απηνχο πνπ ηελ ρξεηάδνληαη. Θα εμεηάζνπκε θαηά πφζν νη κέζνδνη ηεο ηειεςπρηαηξηθήο καο επηηξέπνπλ λα δηαγλψζνπκε ζσζηά ηα πξνβιήκαηα. Σέινο ζα πξνζπαζήζνπκε ην πψο ζα έπξεπε ζε ηδαληθέο ζπλζήθεο λα γηλφηαλ ε επηινγηθή δηαδηθαζία. Πξνζδνθνχκε, φηη ε ζπλάληεζε απηή, ζα ζπλεηζθέξεη ζηελ εμέιημε θαη ζηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζεζκνχ πξνο φθεινο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο. Με ηηο ζθέςεηο απηέο ζαο θαισζνξίδσ ζηελ ζεκεξηλή ΗΑ Δηήζηα Ζκεξίδα Φπρνθνηλσληθήο Μέξηκλαο. Με ζπλαδειθηθνχο ραηξεηηζκνχο Τπνζηξάηεγνο Παπαδφπνπινο Γεψξγηνο Γηεπζπληήο Τγεηνλνκηθνχ ΓΔ 2

3 ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 08:30-09:00 ΔΓΓΡΑΦΖ ΤΝΔΓΡΧΝ 09:00-09:15 ΠΡΟΦΧΝΖΔΗ-ΥΑΗΡΔΣΗΜΟΗ «Πποσφώνηση» Τπνζηξάηεγνο Παπαδόπνπινο Γεώξγηνο Γηεπζπληήο Τγεηνλνκηθνύ ΓΔ «Πποσφώνηση - κήπςξη έναπξηρ επγασιών» Από ην ηηκώκελν πξόζσπν 09:15-09:45 ΓΗΑΛΔΞΖ «Σν ζηίγκα ζηελ ςπρηαηξηθή. Φπρνδπλακηθή πξνζέγγηζε» Νηθόιανο Σδαβάξαο, Καζεγεηήο Φπρηαηξηθήο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, Πξόεδξνο Διιεληθήο Φπρηαηξηθήο Δηαηξείαο. 09:45-11:00 ΤΝΔΓΡΗΑ Η: ΤΝΑΗΝΔΖ ΣΟΤ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΟΤ ΑΘΔΝΟΤ Πξόεδξνο: Σαμίαξρνο Καξαζαλάζεο Βαζίιεηνο, Γηεπζπληήο ΔΤ «Πξνβιήκαηα πλεξγαζίαο Φπρηαηξηθώλ Αζζελώλ: Γεδνκέλα από ηελ Κιηληθή» Τπνινραγόο(ΤΗ) ηεθαλήο Νηθόιανο, Δηδηθεπόκελνο ζηελ Φπρηαηξηθή, Φπρηαηξηθή Κιηληθή, 414 ΝΔΝ «Ο Φπρσζηθόο Αζζελήο» Βαξηδόπνπινο Ησάλλεο, Φπρίαηξνο, Γηδάθησξ Φπρηαηξηθήο, Γηεπζπληήο Σκήκαηνο Φπρνζεξαπεηώλ ηζκαλνγιείνπ Ννζνθνκείνπ «Μέζνδνη Πξνζέγγηζεο Οηθνγελεηώλ Αζζελώλ κε Γπζθνιία ζηελ πλαίλεζε» Σαγκαηάξρεο(ΤΝ) Μπέξηνπ Δπγελία, Φπρηαηξηθή Ννζειεύηξηα, Σκήκα Γηαζπλδεηηθήο Φπρηαηξηθήο, 401 ΓΝΑ ΔΠΟΠ Γεθαλέαο (ΤΓ) Αιηηπαξκάθε Δπζπκία, Κνηλσληθή Λεηηνπξγόο, Σκήκα Γηαζπλδεηηθήο Φπρηαηξηθήο, 401 ΓΝΑ «Ο Φπζηθόο Πεξηνξηζκόο ζηνλ Αζζελή κε Δπηθηλδπλόηεηα. Φπρνδπλακηθή Πξνζέγγηζε» Σξηαληαθύιινπ Θεώλε, Κιηληθόο Φπρνιόγνο, Γηδάθησξ ηνπ Παλεπηζηεκηνύ Κξήηεο, Φπρηαηξηθή Κιηληθή, 414 ΝΔΝ 3

4 «Ζ Απμεκέλε Φξνληίδα σο Μέζν Βειηίσζεο ηεο πλαίλεζεο ηνπ Φπρηαηξηθνύ Αζζελνύο» ηξαηηώηεο(τγ) Κσλζηαληαξάθνο Γεώξγηνο, Φπρνιόγνο, Λνραγόο (ΤΗ) Καξύδεο Υξήζηνο, Φπρίαηξνο, 411 ΓΝ 11:00-11:30 ΓΗΑΛΔΗMΜΑ - ΚΑΦΔ 11:30-12:30 ΤΝΔΓΡΗΑ ΗΗ: ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ Πξόεδξνο: Σαμίαξρνο Κσλζηαληίλνπ Θεόδσξνο, Τπνδηεπζπληήο ΓΤΓ/ΓΔ «Δπηθξαηνύζα Μεζνδνινγία Δπηινγήο Πξνζσπηθνύ ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο: Πξνβιήκαηα & Χθειήκαηα εμ απηήο» Λνραγόο(ΤΗ) Νηαθνύιεο Παύινο, Φπρίαηξνο, 33 ΣΤΠ/ΛΤΓ, Πνιύθαζηξν Κηιθίο «Ση πξνζσπηθό (από ςπρνινγηθή άπνςε) ρξεηάδεηαη ν ζηξαηόο, θαη πώο κπνξνύκε λα πξνζεγγίζνπκε ηελ παξάκεηξν απηή» ηξαηηώηεο(τγ) Νηηξνγηάλλεο Νηθόιανο, Φπρνιόγνο Δπίαηξνο ακέιεο Υξήζηνο, Φπρίαηξνο, 492 ΓΝ, Αιεμαλδξνύπνιε «Πξόηαζε γηα αμηνπνίεζε απιώλ ηερλνινγηθώλ κέζσλ ζηελ εμέηαζε ζηξαηησηηθνύ πξνζσπηθνύ από ςπρίαηξν» Αξρίαηξνο Κόθθαο ηαύξνο, Φπρίαηξνο, Γηεπζπληήο Φπρηαηξηθήο Κιηληθήο, 414 ΝΔΝ Παπαδεκεηξηάδεο Γεκήηξεο, Ηαηξόο, Δηδηθεπόκελνο ζηελ Φπρηαηξηθή, Φπρηαηξηθή Κιηληθή, 414 ΝΔΝ «Ζ εγθπξόηεηα ηεο ςπρηαηξηθήο δηάγλσζεο ζηελ ηειεςπρηαηξηθή» Φεξεληίλνο Παλαγηώηεο, Φπρίαηξνο, Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο Αηγηλεηείνπ Ννζνθνκείνπ «Πώο ζα έπξεπε λα ήηαλ ε ηδαληθή επηινγηθή δηαδηθαζία» ηξαηηώηεο(τγ) Φξάγθνο Γεώξγηνο, Δξγαζηαθόο Φπρνιόγνο κε Δμεηδίθεπζε ζηε Γηαρείξηζε Αλζξσπίλσλ Πόξσλ, Γηεπζπληήο POLWIRTZ SEARTCH Luxemburg (Δηαηξεία πκβνύισλ ζε Θέκαηα ηξαηεγηθήο Αλάπηπμεο Αλζξσπίλσλ Πόξσλ), 98 ΣΤΔΘ ηξαηηώηεο(τγ) Καιατηδίδεο Ησάλλεο πκβνπιεπηηθόο Φπρνιόγνο, Δηδηθεπκέλνο ζε Φπρνκεηξηθέο Γνθηκαζίεο, 98 ΣΤΔΘ 12:30-13:00 ΤΕΖΣΖΖ 13:00 ΓΔΞΗΧΖ 4

5 ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Πξόεδξνο: Αξρίαηξνο. Κόθθαο Μέιε: Αξρίαηξνο Ο. Γησηάθνο Σρεο (ΤΝ) Α. Θσκά Αξρίαηξνο Γ. Λνπθάο Σρεο (ΤΝ) Υ. Πιώηα Αξρίαηξνο Π. Λαδαξίδεο Λγνο (ΤΗ) Θ. Μνπγηάθνο Αλρεο (ΤΝ Κ. Γεσξγνπνύινπ Λγνο (ΤΗ) Μ. Ραράλε Δπίαηξνο Γ. ππξηδάθεο Λγνο (ΤΗ) Μ. Οηθνλνκνπνύινπ Δπίαηξνο Ζ. Μπνπληαινύδεο Λρίαο (ΤΓ) Γ. Υαηδάξαο Σρεο (ΤΝ) Σ. Εέξβα Μ.Τ. Θ. Σξηαληαθύιινπ Πιεξνθνξίεο: Φπρηαηξηθή Κιηληθή 414 ΝΔΝ Σει.: , εζση. 3234, 3231 & 3105 FAX:

6 ΣΗΜΧΜΔΝΟ ΠΡΟΧΠΟ ΖΜΔΡΗΓΑ Χο εθπξόζσπνο ΤΔΘΑ Δηδηθόο Γξακκαηέαο ΤΔΘΑ θνο Βνύηνο Παλαγηώηεο Με ηδηαίηεξε ηθαλνπνίεζε πιεξνθνξήζεθα φηη ζ απηή ηελ εκεξίδα εθπξνζσπείηαη ε Διιάδα απφ θξίζηκνπο λνκνχο ηεο ρψξαο. Ζ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ζην πξφζσπν ηνπ θαζεγεηνχ Νηθνιάνπ Σδαβάξα παξακέλεη αξσγφο θαη ζπλζέηεη θαη πξνζζέηεη αμία ζηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιεη ην ΓΔ. Σν ΓΔ θαηαβάιεη ζπλερείο πξνζπάζεηεο γηα ηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ζηηο ζηξαηησηηθέο κνλάδεο. ηα πιαίζηα απηά εληάζζεηαη θαη ε θξνληίδα ησλ ςπρνθνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ. Σν ελδηαθέξνλ γηα απηφ ην ζέκα καο νδήγεζε ζηελ θαζηέξσζε ηνπ ζεζκνχ ηεο ςπρνθνηλσληθήο κέξηκλαο, γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ νπνίνπ γίλεηαη εηήζηα εκεξίδα. ηφρνο ηνπ ζεζκνχ είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ ςπρνθνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ε βειηίσζε ησλ γλψζεσλ ησλ εηδηθψλ επηζηεκφλσλ πνπ αζρνινχληαη κε απηφ ην ζέκα, κε ηαπηφρξνλε ελεκέξσζε απφ θαη πξνο ηελ δηνίθεζε. Γηαηεξψληαο ζπλερέο ην ελδηαθέξνλ ηεο ππεξεζίαο καο πξνο ηελ ςπρνθνηλσληθή κέξηκλα ζα επηηχρνπκε ην κέγηζην βαζκφ θξνληίδαο θαη ζα επηηχρνπκε ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο εθδήισζεο πξνβιεκάησλ απφ άηνκα πνπ βηψλνπλ δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο. Θέισ λα πξνζζέζσ έλα πξνζσπηθφ ηφλν σο θαηαθιείδα. Πξνβάιιεηαη ν ηζρπξηζκφο φηη δηεξρφκεζα βαζηά θαη παξαηεηακέλε θξίζε ζηελ θνηλσλία. Ηδηαίηεξνη απνδέθηεο είλαη νη λένη καο. Ο Διιεληθφο ιαφο πξνζβιέπεη κε ηδηαίηεξε εκπηζηνζχλε ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο θαη απηνχ ηνπ γεγνλφηνο είλαη απνδέθηεο νη λένη. ην βαζκφ πνπ ν άλζξσπνο είλαη ζχλζεζε ιφγνπ θαη ζπλαηζζήκαηνο, απηή ε απνδνρή ζα πξέπεη λα βξίζθεη ηηο πξνβνιέο ηεο ζηνπο ζηξαηεπκέλνπο λένπο. Ζ ππεξεζία ιακβάλεη κέξηκλα γηα ηελ δηακφξθσζε θαηάιιεινπ πεξηβάιινληνο ψζηε λα πεξηνξίδνληαη νη επηβαξπληηθνί δείθηεο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο παζνγέλεηεο ηεο θνηλσλίαο καο. Σνλ αζθαιή δξφκν καο ηνλ ππέδεημε πξηλ απφ δχν αηψλεο ν εζληθφο καο πνηεηήο ιέγνληαο λα θξαηάκε πάληα αλνηρηά, πάληα άγξππλα ηα κάηηα ηεο ςπρήο καο... 6

7 Με απηέο ηηο ιέμεηο θεξχζζσ ηελ έλαξμε απηήο ηεο ηφζν ζεκαληηθήο εκεξίδαο, γηα ηελ επηηπρία ηεο νπνίαο είκαη ζίγνπξνο. 7

8 ΔΝΑΡΚΣΖΡΗΑ ΟΜΗΛΗΑ «Σν ζηίγκα ζηελ ςπρηαηξηθή, ςπρνδπλακηθή πξνζέγγηζε» Νηθόιανο Σδαβάξαο, Καζεγεηήο Φπρηαηξηθήο Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, Πξόεδξνο ηεο Διιεληθήο Φπρηαηξηθήο Δηαηξείαο (ΔΦΔ). Δίλαη ηδηαίηεξε ηηκή πνπ βξίζθνκαη αλάκεζά ζαο. αο κεηαθέξσ ηηο επραξηζηίεο εθ κέξνπο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο ΔΦΔ γηα ηελ δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλήζνπκε καδί ζαο. Θέισ λα ππνγξακκίζσ φηη ε θάζε δπλαηή ζπλεξγαζία ε νπνία κπνξεί λα πξνθχςεη αλάκεζα ζε ζαο θαη ηελ ΔΦΔ είλαη θαινδερνχκελε θαη εχρνκαη κειινληηθψο λα δηεπξπλζεί θαη λα πάξεη ραξαθηήξα αθφκε πην ζχληνλν ζε πνηθίια επίπεδα. θέπηνκαη ιφγνπ ράξηλ αθφκε θαη θνηλέο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο. Σν ζέκα πνπ έρσ θιεζεί λα δηαπξαγκαηεπηψ αθνξά ην «ζηίγκα». Να κνπ επηηξαπεί λα ηνλίζσ φηη ε πξνβιεκαηηθή ηνπ ζηίγκαηνο είλαη εμαηξεηηθά επξεία θαη εμαηξεηηθά δχζθνιε θαη φπσο γλσξίδεηε φινη, είλαη κηα πξνβιεκαηηθή πνπ αθνξά έλα πιήζνο επηζηεκψλ: ηελ θνηλσληνινγία, ηελ ςπρνινγία, ηελ ςπρηαηξηθή, αιιά αθφκα θαη ηελ θηινζνθία. Μηα θαη κφλε εηζήγεζε αδπλαηεί λα ζπκπεξηιάβεη κε πιεξφηεηα ηελ πξνβιεκαηηθή ηνπ ζηίγκαηνο. Καζψο ζα αλαθέξνκαη ζηνλ φξν ζηίγκα, ζα ήηαλ ζθφπηκν λα ιάβεηε ππ φςηλ φηη νη δηθέο κνπ εκπεηξίεο πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηνλ ρψξν ηεο ςπρηαηξηθήο θαη θαη επέθηαζε επηθαινχκαη έκκεζα κηα δηάζηαζε απηήο ηεο πξνβιεκαηηθήο, φπσο δεκηνπξγήζεθε ζηα ηέιε ηνπ 19 νπ αηψλα θαη ζπλερίδεηαη σο ζήκεξα. Σν ζηίγκα ζηελ ςπρηαηξηθή ελδηαθέξεη θπξίσο φηαλ αζρνινχκαζηε κε ηηο ςπρψζεηο, είηε κε ηηο ζρηδνθξέλεηεο, είηε κε ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ςπρψζεηο, φπσο ε καλία, ε ελδνγελήο θαηάζιηςε θ.ν.θ. θαη θαη επέθηαζε βέβαηα φηαλ αζρνινχκαζηε κε άιιεο κνξθέο απνθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο φπσο είλαη νη δηαζηξνθέο, ε εγθιεκαηνθηιία θ.ν.θ. Σν εξψηεκα πνπ νθείιεη αξρηθψο λα καο απαζρνιήζεη είλαη γηαηί είλαη δπλαηφο ν ζηηγκαηηζκφο ηνπ άιινπ, ηη ζεκαίλεη ν φξνο ζηίγκα θαη πνηεο είλαη νη ελδνςπρηθέο πξνυπνζέζεηο νη νπνίεο καο νδεγνχλ ζην λα ζηηγκαηίζνπκε 8

9 νξηζκέλα άηνκα ησλ νπνίσλ ε ζπκπεξηθνξά πξνθαλψο δελ ηαπηίδεηαη κε ηηο δηθέο καο πξνζκνλέο. Υξεζηκνπνηψ ηελ έλλνηα ηεο «πξνζκνλήο» φπσο ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ζεσξία ησλ ξφισλ. Πψο είλαη δπλαηφλ λα ππάξρεη ν ζηηγκαηηζκφο θαη γηαηί δελ είκαζηε ζε ζέζε λα ηνλ απνθχγνπκε; Πξνεγνπκέλσο ν θνο Κφθθαο αλαθέξζεθε ζηελ πξνβιεκαηηθή ηεο «θαηαλφεζεο ηνπ άιινπ» θαη ζα ζηαζψ ζηελ παξαηήξεζε απηή. Ση είλαη ε θαηαλφεζε; Γηαηί θαίλεηαη φηη φηαλ δελ θαηαλννχκε νξηζκέλα άηνκα αξρίδεη ν ζηηγκαηηζκφο ηνπ άιινπ. Ο άιινο είλαη θάηη πνπ δελ κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε θαη γηα ην ιφγν απηφ αξρίδνπκε λα απνξνχκε γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ, λα ηελ ραξαθηεξίδνπκε, λα ηελ θαηνλνκάδνπκε θαη πνιιέο θνξέο λα ελεξγνχκε απέλαληη ζ απηή ηελ ζπκπεξηθνξά κε κηα επηζεηηθή αξλεηηθή δηάζεζε. Ζ έλλνηα ηεο θαηαλφεζεο πξνέξρεηαη απφ ηνλ 19 ν αηψλα σο ζεκειεηαθφο φξνο ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ θαη ην πξψην ζεσξεηηθφ ζρφιην γηα ηελ θαηαλφεζε είλαη ηνπ κεγάινπ ηζηνξηθνχ Droyzen ελψ αξθεηά αξγφηεξα ε θαηαλφεζε αξρίδεη λα απαζρνιεί νξηζκέλα ξεχκαηα ηεο θηινζνθίαο. Αλάκεζα ζηνπο ζηνραζηέο ζπκπεξηιακβάλνληαη θηιφζνθνη φπσο Υνχζεξι, Νηειηάτ, Υάτληεγθεξ. Γηα ηελ ςπρηαηξηθή ζεκαληηθνί ήηαλ νη ζρνιηαζκνί ηνπ Κάξι Γηάζπεξο, ηνπ ηδξπηνχ ηεο Γεληθήο Φπρνπαζνινγίαο ζηνλ νπνίνλ, άιισζηε, νθείινληαη αμεπέξαζηεο δηαηππψζεηο γηα ην ηη είλαη θαηαλφεζε ζην επίπεδν ηεο θαηλνκελνινγίαο, φρη ηεο ςπρνδπλακηθήο, ζηελ νπνία ζα αλαθεξζψ αξγφηεξα. Καηά ηνλ Γηάζπεξο θαη ζχκθσλα κε ηνπο θηινζφθνπο πνπ έρνπλ πξνυπάξμεη ε έλλνηα ηεο θαηαλφεζεο, ην πψο θαηαλνψ, πψο θαηαιαβαίλσ ηνλ άιινλ (κε ηελ έλλνηα ηνπ θαηαιακβάλεηλ). Καη αλαινγία δειαδή κε απηφ πνπ απαηηεί έλαο ςπρηαηξηθφο αζζελήο φηαλ έξρεηαη ζην γηαηξφ θαη ηνλ ξσηάεη «κε θαηαιαβαίλεη γηαηξέ;». Ζ έλλνηα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Γηάζπεξο είλαη ηνπ θαηαιακβάλεηλ, δειαδή πψο κπνξψ λα θαηαιάβσ, λα θαηαλνήζσ ηνλ άιινλ θαη ηη είλαη απηφ ην θαηαιακβάλεηλ. Σν θαηαιακβάλεηλ είλαη κηα έλλνηα πνπ γηα ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο ππνλνεί φηη νξηζκέλα βηψκαηα, νξηζκέλεο ελδνςπρηθέο θαηαζηάζεηο είλαη δπλαηφλ λα αλαρζνχλ ζε άιιεο ςπρνινγηθέο θαηαζηάζεηο, δειαδή ε κηα ςπρνινγηθή πξαγκαηηθφηεηα εθπνξεχεηαη απφ ηελ άιιε, νχησο ψζηε απηή ε αιπζίδα ησλ ςπρνθνηλσληθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ δηαδέρνληαη ε κηα ηελ άιιε λα απνβνχλ ζπγθξίζηκεο κε ηνλ εζσηεξηθφ θφζκν απηνχ πνπ παξαηεξεί ηνλ αζζελή. ηαλ ν αζζελήο ιέεη «γηαηξέ κνπ ζαο αγαπψ πάξα πνιχ, ή ζαο κηζψ 9

10 πάξα πνιχ», ν γηαηξφο πξνζπαζεί ελζπλαηζζεηηθά (κηα επίζεο ζεκαληηθή έλλνηα ηεο πξνβιεκαηηθήο ηεο θαηαλνήζεσο) λα αληηιεθζεί ηη ζπκβαίλεη ζηελ πεξηνρή ηνπ αζζελνχο ζπγθξίλνληαο ηα δηθά ηνπ βηψκαηα κε απηά ηνπ αζζελνχο. Καη κεηά βέβαηα ζα ηνλ απαζρνιήζεη ην εξψηεκα απφ πνχ πξνθχπηεη ε αγάπε εθ κέξνπο ηνπ ςπραζζελνχο πξνο ην γηαηξφ. Απηά ζα κνπ πείηε φηη είλαη πάξα πνιχ εχθνια θαη θαζφινπ δπζλφεηα. Δλ ηνχηνηο φκσο ζηελ ςπρηαηξηθή ηα πξάγκαηα αξρίδνπλ θαη γίλνληαη πνιχ δχζθνια φηαλ δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνθχςνπλ ςπρηθά λέα δεδνκέλα απφ ηελ ελαηέληζε ελφο νξηζκέλνπ βηψκαηνο ηνπ άιινπ, απφ ηελ ζεψξεζε ελφο ζπλαηζζήκαηνο ηνπ άιινπ, φηαλ δειαδή, δελ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ λέα δεδνκέλα πνπ λα ζπζρεηίδνληαη κε ηελ αθνξκή απηήο ηεο ςπρηθήο θαηαζηάζεσο πνπ κειεηά θαλέλαο. Τπάξρνπλ ςπρνπαζνινγηθά θαηλφκελα ςπρηθέο θαηαζηάζεηο ζηνλ άιινλ, νη νπνίεο δελ είλαη θαηαλνήζηκεο, θαη δελ είλαη θαηαλνήζηκεο per se, φπσο π.ρ. ζηηο ςπρψζεηο. Γειαδή ε ςπρνινγίδνπζα θαηαλφεζε πξνζθξνχεη ζε νξηζκέλεο αλππέξβιεηεο δπζθνιίεο, έηζη ψζηε ν βησκαηηθφο ρψξνο ηνπ άιινπ δελ είλαη πηα πξνζελήο, δελ δηαζέηνπκε πξνζβάζεηο, αιιά δηαζέηνπκε απιψο θαη κφλν απνξίεο. Έλα απιφ παξάδεηγκα: φηαλ ν άιινο έξρεηαη κε κηα παξαλντθή θαηαζθεπή φηη είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο ιφγνπ ράξε ςπρίαηξνο ηνπ θφζκνπ θαη δηαπηζηψλεηαη φηη ν αζζελήο απηφο δελ δχλαηαη λα πεξηγξάςεη ηηο αθνξκέο πνπ νδήγεζαλ ζε απηή ηελ παξαλντθή θαηαζθεπή θαη βεβαίσο θάζε δηάινγνο ν νπνίνο απνζθνπεί ζηελ κεηαβνιή, ζηελ κεηαηξνπή απηήο ηεο απφιπηεο εζσηεξηθήο βεβαηφηεηαο απνηπγράλεη. Δδψ βιέπνπκε φηη ηα φξηα ηεο θαηαλφεζεο δελ είλαη δπλαηφλ θαλέλαο λα ηα δηεπξχλεη. Φπζηθά ήδε ε θιαζηθή ςπρνπαζνινγία θαη ε θιαζζηθή ςπρηαηξηθή πξνζπάζεζαλ λα επεθηείλνπλ ηα φξηα ηεο ςπρνινγηθήο θαηαλφεζεο ζε έλα κεγαιχηεξν βαζκφ, ψζηε λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη νξηζκέλα ςπρνπαζνινγηθά θαηλφκελα. Δλ ηνχηνηο απηέο νη πξνζπάζεηεο ζε έλα κεγάιν βαζκφ απνηπγράλνπλ θαη νθείινπκε πάιη ζηνλ Γηάζπεξο ηελ παξαηήξεζε φηη ηα φξηα ηεο ςπρνινγηθήο θαηαλνήζεσο νξηζκέλσλ θαηλνκέλσλ είλαη πεξηνξηζκέλα θαη σο εθ ηνχηνπ πξέπεη λα αζρνιεζνχκε πνιιέο θνξέο κφλν κε ηα θαηλφκελα απηά θαζ εαπηά θαη φρη κε ηελ ςπρνινγηθή ηνπο αλαγσγή ζε άιια. ηαλ δελ θαηαλνψ ινηπφλ θάπνηνλ, έρσ κπξνζηά κνπ κηα μέλε θπζηνγλσκία, κηα μέλε πξαγκαηηθφηεηα, θαη απηήλ ηελ νδπλεξή θιηληθή 10

11 εκπεηξία θαινχκεζα λα κελ ηελ δηαζθεδάδνπκε αιιά λα ηελ ιακβάλνπκε πάξα πνιχ ζνβαξά ππ φςε καο. Ο απνθιεηζκφο ηνπ άιινπ, γηα λα ζαο ζπκίζσ θαη έλαλ φξν ηεο θνηλσληθήο ςπρηαηξηθήο, αξρίδεη εθείλε αθξηβψο ηε ζηηγκή πνπ δελ κπνξνχκε λα ηνλ θαηαλνήζνπκε. Καη ην κε θαηαλνήζηκν νξηζκέλσλ ςπρψζεσλ είλαη δεδνκέλν. Καη απηή είλαη ε αθνξκή ίζσο ηνπ ζηηγκαηηζκνχ. Θα ζαο δψζσ έλα πνιχ απιφ παξάδεηγκα απφ ηελ εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ ηεο ςπρηαηξηθήο γηα λα αληηιεθζείηε θαιχηεξα ηελ ζθνπηκφηεηα απηψλ ησλ αλαθνξψλ πνπ θάλσ. Αλ παξνπζηάζεηε έλαλ λεπξσζηθφ αζζελή ζε κηα νκάδα 7-10 θνηηεηψλ, ηφηε δηαπηζηψλεηε έλα πνιχ πςειφ ελδηαθέξνλ ησλ παξεπξηζθνκέλσλ θνηηεηψλ γηα ηνλ αζζελή θαη γηα ηελ βηνγξαθία ηνπ αζζελνχο, γηα ην παξειζφλ θαη γηα ηελ παηδηθή ηνπ ειηθία, γηα ηνλ ηξφπν θαηά ηνλ νπνίν δεκηνπξγήζεθαλ νξηζκέλεο ηξαπκαηηθέο θαηαζηάζεηο ζην βίν ηνπ θ.ν.θ.. Ζ δε ζπδήηεζε παίξλεη έλαλ ραξαθηήξα ζπγθηλεζηαθά θνξηηζκέλν θαη κπνξείηε λα δηαθξίλεηε φηη νξηζκέλνη θνηηεηέο ελδηαθέξνληαη γηα νξηζκέλεο φςεηο ηνπ βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο απηνχ ηνπ αζζελνχο θαη νξηζκέλνη άιινη γηα άιιεο. Πάλησο βιέπεηε λα δηακείβνληαη ζπλνκηιίεο νη νπνίεο πξνδίδνπλ ηαπηίζεηο αλάκεζα ζηνπο θνηηεηέο θαη ζην «πιηθφ» πνπ παξνπζηάδεηαη. Αλ αληίζεηα ζηελ ίδηα νκάδα ησλ θνηηεηψλ, νη νπνίνη έρνπλ ηζρπξά θίλεηξα γηα ηελ ςπρηαηξηθή εθπαίδεπζε, παξνπζηάζεηε έλαλ ζρηδνθξελή ζπκβαίλεη ην εμήο ελδηαθέξνλ θαη επαλαιακβαλφκελν παξάδνμν θαηά ην νπνίν ελψ θαηά ηα πξψηα πέληε ιεπηά νη θνηηεηέο δείρλνπλ έλα κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηνλ αζζελή, ήδε κεηά απφ έλα δεθάιεπην αξρίδνπλ θαη επηθξαηνχλ ζεκεία θνπψζεσο ζηελ νκάδα, θαη αληί λα ελδηαθέξνληαη νη θνηηεηέο γηα ην παξειζφλ ηνπ αζζελνχο, γηα ην ηη ζπλέβε ζηελ παηδηθή ηνπ ειηθία, πνηεο ήηαλ εθείλεο νη επηβαξπληηθέο θαηαζηάζεηο νη νπνίεο νδήγεζαλ ζηελ απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά, αξρίδνπλ λα ηνλ πεξηγξάθνπλ πεξίπνπ κε έλαλ ηξφπν απζηεξά θαηλνκελνινγηθφ, ην πψο απηφο ν αζζελήο ζπκπεξηθέξεηαη εληφο ηεο νκάδαο θαη βιέπεηε φηη εμαληινχληαη νη ζπλζήθεο δηαιφγνπ αλάκεζα ζ απηφλ θαη ηνπο θνηηεηέο. Γειαδή, νη θνηηεηέο αξρίδνπλ αζπλείδεηα λα ηνλ απνθιείνπλ θαη λα ζέινπλ λα απνζπξζνχλ καδί κε ηνλ δηεπζχλνληα ηελ ζπδήηεζε γηα λα ζπδεηήζνπλ επί ηεο ζεσξίαο ηεο ζρηδνθξέλεηαο. Απνθιείνπλ δειαδή ηνλ ζπγθεθξηκέλν αζζελή γηα λα ζπκθηιησζνχλ πεξηζζφηεξν κε ηελ ζεσξία, ε νπνία ηνπο απαιιάζζεη απφ ηελ ππνρξέσζε δηαιφγνπ κ έλαλ ςπρσζηθφ. Απηφ είλαη έλα απιφ 11

12 επαλαιακβαλφκελν παξάδεηγκα ηνπ απνθιεηζκνχ ελφο ςπρσηηθνχ κέζα ζε κηα νκάδα ελδηαθεξνκέλσλ λέσλ θνηηεηψλ ηεο ςπρηαηξηθήο! Απηφ ην αλαθέξσ γηαηί φηαλ ε Κνηλνηηθή ςπρηαηξηθή, ηελ νπνία πνιιέο θνξέο θη εγψ ζέισ λα εθπξνζσπψ, πξνζπαζεί λα ππεξβεί ην ζηίγκα θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο πνπ αθνξνχλ ηνπο ζρηδνθξελείο, πξνζθξνχεη ζε πάξα πνιχ κεγάια εκπφδηα. Σα άζπια ηα νπνία δεκηνπξγήζεθαλ κε ςπραζζελείο δελ νθείινληαη απιψο θαη κφλνλ ζε κε εμεγήζηκεο πξνθαηαιήςεηο ή κε εμεγήζηκεο πνιηηηθέο ή θνηλσληθέο ζπλζήθεο, αιιά νθείινληαη ζε κεραληζκνχο απνθιεηζκνχ ησλ ςπρσηηθψλ αηφκσλ, κεραληζκνχο πνπ ραξαθηεξίδνπλ φινπο καο. Δίλαη πάξα πνιχ δχζθνιν λα αλερζνχκε, πνιχ πεξηζζφηεξν ηψξα εδψ αλάκεζά καο άηνκα ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα νξηζκέλε ςπρσηηθή ζπκπεξηθνξά. Σνπο απνθιείνπκε ακέζσο. Δίλαη πάξα πνιχ δχζθνιε ε επηθνηλσλία αλάκεζα ζε καο θαη ζε θείλνπο. Δίλαη ινηπφλ εμαηξεηηθά δχζθνιν ην έξγν καο φηαλ ζέινπκε λα ππεξβνχκε απηέο ηηο αδπλακίεο νη νπνίεο ππάξρνπλ ζηελ επηθνηλσλία καο κε ηνπο ςπρσηηθνχο. Υξεζηκνπνίεζα ηνλ φξν ηεο πξνθαηάιεςεο (απηφλ πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ζηίγκα) θαη ζηελ ζεκεξηλή επνρή πνιχ ζπρλά κηιάκε γηα πξνθαηαιήςεηο, γηα ζηεξεφηππα, γηα ξαηζηζκνχο, ρσξίο αθξηβψο λα μέξνπκε ηη αθξηβψο ζεκαίλεη πξνθαηάιεςε θαη απφ πνχ πξνέξρεηαη ε αλάγθε λα ρξεζηκνπνηνχκε απηή ηελ έλλνηα. ηηο πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο γιψζζεο, ηελ Γεξκαληθή, ηε Γαιιηθή θαη ηελ Αγγιηθή, ε έλλνηα ηεο πξνθαηάιεςεο ζεκαίλεη πξν-θξίζε, θάηη ην νπνίν απαζρφιεζε θαη ηνλ Έγθειο. Γειαδή πξηλ θαηαιεθζνχκε ζε κία θξίζε ηελ πξνθαηαιακβάλνπκε κε κηα άιιε θξίζε. ηαλ ην πλεχκα αξρίδεη λα ςειαθεί έλα νξηζκέλν πξφβιεκα είλαη ζρεδφλ αλαπφθεπθην λα θάλεη ρξήζε πξνθαηαιήςεσλ. ηελ Διιεληθή ε έλλνηα πξνθαηάιεςε είλαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα. Ίζσο απνθαιχπηεη κηα δηάζηαζε απηήο ηεο πξνβιεκαηηθήο θαιχηεξα απ φηη νη ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε άιιεο γιψζζεο, γηαηί ε πξνθαηάιεςε ζεκαίλεη φηη έλα νξηζκέλν αληηθείκελν πνπ καο απαζρνιεί, έλα αληηθείκελν γλψζεσο, έρεη θαηαιεθζεί απφ κηα νξηζκέλε εξκελεπηηθή, απφ κηα νξηζκέλε πξνηεηλφκελε δηθή καο εξκελεία γηα ηελ πνηφηεηά ηνπ, γηα ηε δνκή ηνπ, γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα άλζξσπν). Ζ πξνθαηάιεςε ζηελ Διιεληθή παξαπέκπεη ζηελ ςπραλαιπηηθή ζεσξία ε νπνία θάλεη ρξήζε ηεο έλλνηαο ηεο θαηαιήςεσο ηνπ αληηθεηκέλνπ απφ ηνλ δηθφ καο ζπλαηζζεκαηηθφ θφζκν, απφ ηηο δηθέο καο ζπλαηζζεκαηηθέο ή ελνξκεηηθέο 12

13 ξνπέο. ηαλ θάλνπκε ρξήζε ηεο έλλνηαο πξνθαηάιεςε ελλννχκε φηη ππάξρεη κέζα καο κηα νξηζκέλε απνζεθεπκέλε θαη επαλαιακβαλφκελε εξκελεπηηθή γηα έλα αληηθείκελν γλψζεσο ή γηα έλαλ αζζελή, ε νπνία αλαζχξεηαη αλά πάζα ζηηγκή θαη ε νπνία πξνθαιεί ηνλ ζηηγκαηηζκφ. Ζ γιψζζα δηακνξθψλεη έλα πνιχ κεγάιν ξφιν ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αλαθχνληαη πξνθαηαιήςεηο. Αξθεί λα κηιήζεηε γηα ηελ ιέμε ζρηδνθξέλεηα ζε άηνκα ηα νπνία δελ γλσξίδνπλ θαλ ζρηδνθξελείο. Ζ ιέμε ζρηδνθξέλεηα θαη κφλνλ απηή είλαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγήζεη ακέζσο ππνςίεο ζηηγκαηηζκνχ, φηη ν άιινο είλαη επηθίλδπλνο, είλαη δηαθνξεηηθφο. Ζ ιέμε απηή θαζ εαπηή πνιιέο θνξέο δηαδξακαηίδεη έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηνλ ζηηγκαηηζκφ. Πψο δηακνξθψλνληαη απηέο νη πξνθαηαιήςεηο; Γηαηί νη πξνθαηαιήςεηο, νη ζηηγκαηηζκνί είλαη πάληα δηάρπηνη ζηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ζηνλ δηάινγν ν νπνίνο επηθξαηεί αλακεηαμχ καο; Πξηλ απαληήζσ ζ απηφ ην εξψηεκα λα ζαο πσ δχν πξάγκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ καο. Έιεγα πξνεγνπκέλσο φηη πνιιέο θνξέο, φηαλ αζρνινχκαζηε κε ςπρσηηθά άηνκα πξνζθξνχνπκε ζε αλππέξβιεηεο δπζθνιίεο θαηαλφεζεο δηφηη δελ είλαη δπλαηφλ ηα ελδνςπρηθά δηθά ηνπο θαηλφκελα λα εμαρζνχλ απφ άιιεο ςπρηθέο θαηαζηάζεηο θαη λα ζπγθξηζνχλ κε ηηο δηθέο καο. Γειαδή ε ζπλαηζζεκαηηθή καο δπλαηφηεηα πξνζθξνχεη ζε αλππέξβιεηεο δπζθνιίεο. Πξνεγνπκέλσο άθνπζα ηνλ θχξην Παπαδφπνπιν λα αλαθέξεηαη ζηα ζπλαηζζήκαηα. Αλαθέξζεθε ζηε ζχλζεζε ιφγνπ θαη ζπλαηζζήκαηνο. Δίλαη κηα πνιχ ελδηαθέξνπζα παξαηήξεζε γηα λα δνχκε πψο ζπκθχξεηαη ην ζπλαίζζεκα κε ην ιφγν. Καη βεβαίσο δελ ππάξρεη έλαο ιφγνο πιήξσο αθεξεκέλνο. πλνδεχεηαη πάληνηε απφ ζπλαηζζεκαηηθέο απνιήμεηο, εθηφο αλ θάπνηνο αζζελεί βαξέσο, νπφηε πξάγκαηη κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηελ εληχπσζε φηη απιψο θαη κφλν ζθέθηεηαη ςπρξά θαη δελ κπνξεί λα αληηζηνηρίζεη ηνλ ζηνραζκφ ηνπ κε ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο. ηαλ κηινχκε ζηε γιψζζα ηεο ςπρηαηξηθήο γηα ην ζπλαίζζεκα, αλαθεξφκαζηε ζε δχν βαζηθέο ηνπ δηαζηάζεηο. Σε κηα ηε γλσξίδεηε φινη. Δίλαη απηφ ην νπνίν βηψλνπκε φηαλ καο απαζρνιεί έλαο εξεζηζκφο ν νπνίνο δεκηνπξγεί κέζα καο θάπνηεο «δνλήζεηο». Καη μέξνπκε βαζηθά ζπλαηζζήκαηα ηνπ άγρνπο, ηνπ θφβνπ, ηεο αγάπεο, ηνπ κίζνπο, ηα νπνία κπνξνχλ λα θπξηαξρήζνπλ κέζα καο κε κηα νξηζκέλε εηδηθή πνηφηεηα, έηζη, ψζηε φηαλ αλαθέξνκαη ζηελ αγάπε λα πξνθαηαιακβάλσ ηελ δηθή ζαο ζπκθσλία φηη θάηη αλάινγν κπνξείηε λα αηζζαλζείηε θαη ζεηο. Αιιά κηα άκεζε βέβαηα ζχγθξηζε ηνπ εζσηεξηθνχ ζαο 13

14 θφζκνπ κε ηνλ δηθφ κνπ δελ είλαη δπλαηή. Μαο ζπλδέεη ε βεβαηφηεηα ή ε ππνςία φηη ε ιέμε αγάπε πρ αλαθέξεηαη ζε φκνηεο εκπεηξίεο ηφζν ζε ζαο φζν θαη ζε κέλα. Απηή είλαη ε κηα δηάζηαζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. Ζ δεχηεξε δηάζηαζε, θαη είλαη απηή πνπ καο απαζρνιεί πνιχ ζηελ ςπρνπαζνινγία, είλαη ε επηθνηλσληαθή. Σα ζπλαηζζήκαηα δελ έρνπλ εθεπξεζεί απφ ηελ νληνγνλία θαη ηελ θπινγνλία απιψο θαη κφλν γηα λα έρνπκε έλαλ εζσηεξηθφ θφζκν κε θξαδαζκνχο, έλαλ δηαθνξνπνηεκέλν εζσηεξηθφ θφζκν, ν νπνίνο αθνχεη Bethoven θαη ζπγθηλείηαη, ν νπνίνο βιέπεη κηα κεηέξα λα πάζρεη θαη αξρίδεη επίζεο λα αηζζάλεηαη ιχπε, δελ είλαη κφλν απηφο ν ιφγνο πνπ ππάξρνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα, απηφ ην ηεξάζηην εζσηεξηθφ ξεπεξηφξην, φια απηά ηα ζπλαηζζήκαηα έρνπλ έλαλ δεζκεπηηθφ επηθνηλσληαθφ ραξαθηήξα. Γειαδή φηαλ αηζζάλνκαη ιχπε πξέπεη ην πξφζσπφ κνπ λα ζπζπάηαη θαηά έλαλ νξηζκέλν ηξφπν, ν νπνίνο είλαη αληηθεηκεληθφο. Δίλαη δειαδή έλαο νξηζκέλνο θψδηθαο εθθξαζηηθψλ αληηθεηκεληθψλ κέζσλ πνπ νθείινπκε λα θαηέρνπκε, αζπλεηδήησο βέβαηα, ν νπνίνο πξνυπνζέηεη κηαλ εμειηθηηθή δηαδξνκή, πνιχ πνιχπινθε, γηα λα κπνξνχκε λα επηθνηλσλήζνπκε κε ηνπο άιινπο. ηαλ δηαζέηνπκε απηά ηα «ζπλαηζζεκαηηθψλ εξγαιεία επηθνηλσλίαο», ηφηε βεβαίσο κπνξνχκε λα ζπκκεηάζρνπκε ζε έλαλ δηάινγν κε ηνπο άιινπο. Δίκαζηε φληα θαηαλνήζηκα απφ ηνπο άιινπο, θαη γη απηφ ηνλ ιφγν δελ πξνζθέξνπκε αθνξκέο γηα λα καο ζηηγκαηίζεη ν άιινο. ηαλ φκσο ε ζπκπεξηθνξά ελφο αηφκνπ είλαη αιιφθνηε ( κπνξεί λα ζαο ιέεη φηη αηζζάλεηαη ραξά θαη ην πξφζσπφ ηνπ λα ζπζπάηαη θαηά ηνλ αληίζεην ηξφπν, ή λα κελ εθθξάδεη απνιχησο ηίπνηα ην κπτθφ ηνπ ζχζηεκα ηνπ πξνζψπνπ, λα παξακέλεη απαζέο) ηφηε ην επηθνηλσληαθφ απηφ πιέγκα θαηαιχεηαη θαη απηφο ν νπνίνο πξνζπαζεί λα επηθνηλσλήζεη καδί καο, ή λνκίδεη φηη επηθνηλσλεί, βξίζθεηαη ζε κηα πάξα πνιχ δπζρεξή ηνπνζέηεζε πνπ απνηειεί κηαλ απφ ηηο αθνξκέο ηνπ ζηηγκαηηζκνχ ηνπ. Γελ ζπλνκηινχκε καδί ηνπ. Βιέπεηε, ε πξνβιεκαηηθή ησλ ζπλαηζζεκάησλ δελ είλαη ηφζν εχθνιε. Καη ην ιέσ απηφ δηφηη πνιιέο θνξέο θαη εκείο νη ςπρίαηξνη, αιιά θαη πνιινί ςπρνιφγνη πξνζπαζνχκε λα αληηκεησπίζνπκε απηά ηα πξνβιήκαηα ηεο «δπζεπηθνηλσλίαο», απιψο θαη κφλν κε αηηήκαηα δηαθσηηζκνχ. Θεσξνχκε φηη νθείινπκε λα αγαπάκε ηνπο αζζελείο, φηη νθείινπκε λα ηνπο θαηαλννχκε, φηη δελ πξέπεη λα ηνπο απνθιείνπκε, ελψ ζπκβαίλεη νπζηαζηηθά, ην αθξηβψο αληίζεην! Αμίδεη λα 14

15 ζεκεηψζνπκε δε, φηη πνιιέο θνξέο, γηα λα κελ εθιεθζεί ε ζηάζε καο σο πνιχ ζπληεξεηηθή, πξνζπνηνχκαζηε φηη θαηαλννχκε ηνλ άιιν, ρσξίο λα ην έρνπκε επηηχρεη, ή αθφκε κπνξεί θαη ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο αζζελείο καο λα κελ ηα ζπλεηδεηνπνηνχκε θαη λα ηα εθθξάδνπκε κε ιαλζάλνληα ηξφπν (θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν αζπλείδεηα, πξνζπλεηδεηά ή αθφκα θαη ελζπλείδεηα λα θαηαζηξέθνπκε ην έξγν ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ άιινπ, ην νπνίν πξέπεη λα ζηεξηρζεί ζε κηα ηδηαίηεξε θαηαλφεζε). Μίιεζα πξνεγνπκέλσο γηα ηελ θαηλνκελνινγηθή παξάδνζε. Δπηηξέςηε κνπ λα θάλσ ηψξα έλα άικα πξνο ηελ ςπραλάιπζε. Πψο θαηαλννχκε ηνλ άιινλ, δειαδή ηνλ ςπραζζελή. Ο θνο Βαξηδφπνπινο ζα ζαο πεη πεξηζζφηεξα γη απηφ ζην πιαίζην κηαο ςπραλαιπηηθά, ςπρνδπλακηθά πξνζδηνξηδφκελεο επηθνηλσλίαο. Σν έλα κέξνο απηήο ηεο επηθνηλσλίαο, ηεο ςπρνδπλακηθά πξνζαλαηνιηζκέλεο, ζα κπνξνχζε λα θαιπθζεί εξκελεπηηθά κε ηνλ ηξφπν ηνλ νπνίν ζαο αλέθεξα πξνεγνπκέλσο θαη πνπ αθνξά ηελ θιαζηθή ςπρηαηξηθή. Ζ κία δηάζηαζε ηνπ δηαιφγνπ ν νπνίνο δηακείβεηαη αλάκεζα ζηνλ ςπραζζελή ζην πιαίζην ελφο ςπρνζεξαπεπηηθνχ πιαηζίνπ είλαη ην λα αληηιεθζνχκε σο ζεξαπεπηέο ηη δηακείβεηαη ζηνλ άιινλ εθείλε ηε ζηηγκή, πνηα είλαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, πνηεο είλαη νη αληηδξάζεηο ηνπ θαη θπξίσο πνηα είλαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, πνηνο είλαη ν ζπγθηλεζηαθφο ηνπ θφζκνο ν νπνίνο νθείιεηαη ζηε δηθή καο παξνπζία. Κάζε άλζξσπνο, φηαλ ζπλνκηιεί κ έλαλ άιινλ βξίζθεηαη ππφ ηελ επίδξαζε, ππφ ην θξάηνο ηεο επηξξνήο ηνπ άιινπ θαη νηηδήπνηε θαη αλ ιέκε αλακεηαμχ καο, απφ ηελ ζηηγκή πνπ ππάξρνπλ νη ζπλζήθεο ελφο δηαιφγνπ, πξνζδηνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ παξνπζία ηνπ άιινπ (αθφκε θαη αλ πνιιέο θνξέο απηφ δελ γίλεηαη εκθαλψο). Λφγνπ ράξε εγψ ηψξα ζαο θάλσ κηα νκηιία θαη επαλαθέξνκαη ζην ζηίγκα, αιιά δίρσο άιιν κέζα κνπ κε απαζρνινχλ θαη άιια εξσηήκαηα, άκα ηα ιέσ θαιά, αλ κε θαηαιαβαίλνπλ νη ζπλάδειθνη πνπ έρνπλ πξνθαλψο άιιεο εκπεηξίεο απ φηη εγψ θ.ν.θ. Απηέο είλαη αληηδξάζεηο πνπ αθνξνχλ εζάο. Έηζη γίλεηαη θαη κε θάζε αζζελή φηαλ ζπλνκηιεί κε έλαλ ςπρίαηξν. Απηή είλαη ε θιαζζηθή ζπλζήθε ηεο απνθαινχκελεο κεηαβίβαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ελφο αζζελνχο πξνο ην γηαηξφ ηνπ. Ζ δεχηεξε δηάζηαζε, ε νπνία δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ θιαζζηθή ζεψξεζε απηνχ ηνπ δηαιφγνπ είλαη ην ηη αηζζάλεηαη ν ςπρίαηξνο γηα ηνλ αζζελή ηνπ, ηη αηζζάλεηαη ν ςπρνζεξαπεπηήο ή ν ςπρνιφγνο γηα ηνλ αζζελή ηνπ, ζε πνην βαζκφ είλαη πξφζπκνο λα 15

16 απνθαιχςεη απηά ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ. Γειαδή είλαη ζπλαηζζήκαηα κίζνπο, αγαλαθηήζεσο, είλαη ζπλαηζζήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο δηθέο ηνπ θαληαζηψζεηο, ηηο δηαζηξνθηθέο, ζεμνπαιηθέο ελνξκήζεηο, είλαη ζπλαηζζήκαηα ηα νπνία εθπεγάδνπλ απφ κηα θνβεξή αγαλάθηεζε γηαηί είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπλνκηιεί κε έλαλ ςπραζζελή, ν νπνίνο επηθνηλσληαθά δελ ηνπ πξνζθέξεη απηά πνπ πξνζκέλεη θ.ν.θ. Ζ απνθάιπςε απηψλ ησλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη εθείλε ε νπνία βνεζάεη ηε ζχγρξνλε ςπρηαηξηθή θαη ηε ζχγρξνλε ςπρνινγία λα θαηαιάβνπλ θαιχηεξα εθείλν ην νπνίν δηακείβεηαη ad hoc, αλάκεζα ζηνλ αζζελή θαη ην ζεξαπεπηή ηνπ, θαη λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηε ζπλαηζζεκαηηθή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ αζζελνχο. Ζ ςπραλάιπζε αληηζηξέθεη θάπσο ηα πξάγκαηα θαη αλαξσηηέηαη γηα πνην ιφγν ν ςπρηζκφο ηνπ αζζελνχο απηή ηε ζηηγκή είλαη ζε ζέζε, επηζπκεί, ηείλεη, ελζπλείδεηα ή αζπλείδεηα λα δεκηνπξγήζεη κέζα ηνπ απηά ηα ζπλαηζζήκαηα, θαη φρη άιια. ζν πξνρσξνχκε ζηε δηεξεχλεζε αληίζηνηρσλ ελζπλείδεησλ θαη αζπλείδεησλ αληηδξάζεσλ ηνπ αζζελνχο θαη ηνπ ζεξαπεπηνχ, ηφζν πεξηζζφηεξν δηεπξχλνπκε ηα φξηα ηεο θαηαλνήζεσο πνπ αθνξνχλ ηνλ άιινλ. Καη ηφζν ιηγφηεξε γίλεηαη ε πξνζπκία καο λα ζηηγκαηίζνπκε ηνλ άιινλ. Γηαηί ν ζηηγκαηηζκφο είλαη θαηά ηελ θξίζε κνπ πνιιέο θνξέο κηα αδηαθνξνπνίεηε θαηάζηαζε, έλα αδηαθνξνπνίεην γεγνλφο, ην νπνίν νθείινπκε λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα. Αλ δηεξεπλήζνπκε πνχ ζηεξίδεηαη θαη απφ πνχ πξνέξρεηαη, κφλνλ ηφηε ζα είκαζηε ζε ζέζε λα ππεξβνχκε έλα κέξνο ησλ δπζθνιηψλ ηεο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζε καο θαη ηνπο ςπρσηηθνχο θπξίσο αζζελείο. Γελ αλήθσ ζηνπο ππεξαηζηφδνμνπο ζηνλ ηνκέα απηφ. Ννκίδσ φηη νη πξνζπάζεηεο πξέπεη λα ζπλερηζζνχλ αιιά κε έλαλ ηξφπν ηέηνηνλ πνπ λα έρεη ηελ πξφζεζε λα απνθαιχςεη ηελ πξνθαηάιεςε, φρη γεληθά θαη αφξηζηα ζε φια ηα κέιε ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο, αιιά ζε καο ηνπο ίδηνπο, ηνπο εηδηθνχο. Σφηε κφλνλ ζα είκαζηε ζε ζέζε λα θαηαιάβνπκε ηελ πξνβιεκαηηθή ηνπ ζηηγκαηηζκνχ. 16

17 ΤΝΕΔΡΙΑ Ι «ΤΝΑΙΝΕΗ ΣΟΤ ΧΤΦΙΑΣΡΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ» Πρόεδρος: Σαξίαρχος Καραθανάσης Βασίλειος, Διευθυντής χολής Εφαρμογής Τγειονομικού (ΕΤ) «Πξνβιήκαηα ζπλεξγαζίαο ςπρηαηξηθώλ αζζελώλ: δεδνκέλα από ηελ θιηληθή» Τπίαηξνο ηεθαλήο Νηθόιανο, Δηδηθεπόκελνο ζηελ ςπρηαηξηθή, Φπρηαηξηθή θιηληθή 414 ΝΔΝ Ζ ζπλεξγαζία ηνπ ςπρηαηξηθνχ αζζελνχο είλαη έλα πνιχπιεπξα αθαλζψδεο ζέκα. Ζ πξνζπάζεηα απηήο ηεο παξνπζίαζεο είλαη λα παξνπζηάζεη θάπνηεο απφ ηηο παξακέηξνπο απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο θαη άξα λα δείμεη θάπνηεο πηζαλφηεηεο γηα ηελ επίιπζή ηνπ θαη λα αλαθέξεη θάπνηεο εξγαζίεο ηεο παγθφζκηαο βηβιηνγξαθίαο νη νπνίεο ζα θαηαδείμνπλ ην πξαθηηθφ κέγεζνο απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο πέξα θαη έμσ απφ ηε ζεσξεηηθνπνίεζε. «Αξρή ζνθίαο νλνκάησλ επίζθεςηο», νπφηε αο δνχκε ηη ελλννχκε κε ηελ έλλνηα ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ ςπρηαηξηθνχ αζζελνχο. ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΟΤ ΑΘΔΝΟΤ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ ΤΜΒΟΛΑΗΟ 1.ΤΝΑΝΣΖΖ ΜΔ ΣΟΝ ΗΑΣΡΟ 2.ΝΟΖΛΔΗΑ 3.ΤΜΟΡΦΧΖ ΣΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ 17

18 Μηα απφ ηηο πιένλ «θνκςέο» πεξηγξαθέο απηήο ηεο θαηάζηαζεο πηζηεχσ φηη έρεη δνζεί κε ηελ έλλνηα ηνπ ζεξαπεπηηθνχ ζπκβνιαίνπ, φπνπ αδξά ζα κπνξνχζε λα νξηζζεί ζαλ ε ζρέζε ε νπνία αλαπηχζζεηαη αλάκεζα ζην γηαηξφ θαη ηνλ αζζελή θαη ρσξίδεηαη ζε ηξεηο δηαθνξεηηθνχο ηνκείο: ηε ζπλάληεζε κε ην γηαηξφ, ηε λνζειεία θαη ηελ επαθφινπζε ζπκκφξθσζε ζηε ζεξαπεία. Ζ ζπλεξγαζία ηνπ ςπρηαηξηθνχ αζζελή απνηειεί έλα θνκβηθφ ζεκείν-θιεηδί γηα κηα επηηπρεκέλε ζεξαπεία. Υσξίο απηφ, ρσξίο ηελ χπαξμε ζπκκαρίαο ηνπ γηαηξνχ θαη ηνπ αζζελνχο, δελ κπνξνχκε λα πξνζεγγίζνπκε ην ζηφρν ηεο ζεξαπείαο. Σα πξνβιήκαηα ηα νπνία πξνθχπηνπλ, εηδηθά γηα ηνλ ςπρηαηξηθφ αζζελή, ν νπνίνο δηαθέξεη απφ ηνπο άιινπο αζζελείο, είλαη φηη ππάξρεη απηή ε θνηλή θαη θαηαλνεηή αίζζεζε φηη ε ςπρνπαζνινγία κπνξεί, θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο έρεη κηα θαηαζηξνθηθή ελ γέλεη επίδξαζε ζηελ απηνζεηλεδεηφηεηα θαη ζηελ ηθαλφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ απφ ηνλ αζζελή. Δπνκέλσο εθεί ε παξεκβαηηθφηεηα θαη ε δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα ηνπ γηαηξνχ απαηηείηαη λα βξίζθεηαη ζε αξθεηά πςειφηεξα ζεκεία. Σν Νational Βioethics Αdvisory Commission ζηηο ζπζηάζεηο πνπ είρε δψζεη πξνο ηνπο ςπρηάηξνπο ησλ ΖΠΑ ηφληδε δχν ζεκεία: α. Σελ αλάγθε δηάθξηζεο ησλ γλσζηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ απφ ηα ζπλαηζζεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά π.ρ. ε απαηζηνδνμία κπνξεί λα είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο, αιιά κπνξεί λα είλαη θαη ζχκπησκα ζηελ θαηάζιηςε θαη επίζεο β. ηελ αλάγθε δηάθξηζεο αλάκεζα ζηε δπζθνιία εθκάζεζεο θαη ζηε δπζθνιία θαηαλφεζεο. ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΣΗΓΜΑ ΑΤΣΟΜΟΜΦΖ ΔΝΟΥΔ ΚΑΗ ΣΗ ΣΡΔΗ ΦΑΔΗ ΣΟΤ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΛΑΗΟ Δ ΠΟΟΣΟ 92%(CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE,ΓΑΛΛΗΑ) 18

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

αθώου παιχνιδιού που περιέχει και ηο πείραγμα, ή ακόμα και κάποια ζωμαηική επαθή ζηη ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ηην ΕΝΤΑΣΗ - 2 -

αθώου παιχνιδιού που περιέχει και ηο πείραγμα, ή ακόμα και κάποια ζωμαηική επαθή ζηη ΔΙΑΡΚΕΙΑ και ηην ΕΝΤΑΣΗ - 2 - Η είδεζε έξρεηαη απφ ηνλ Βφιν. Μεξίδα γνλέσλ θαη θαζεγεηψλ ηνπ 2νπ ΓΔΛ Νέαο Ισλίαο πξνηείλνπλ λα ηνπνζεηεζνχλ θάγθεια αλάκεζα ζην 2ν ΓΔΛ Ν. Ισλίαο θαη ην 2ν ΔΠΑΛ Ν. Ισλίαο, πνπ ζπζηεγάδνληαη ζηνλ ίδην

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Φαινομενολογική-Υπαπξιακή τςσοθεπαπεία: Το επώτημα τηρ ύπαπξηρ

Φαινομενολογική-Υπαπξιακή τςσοθεπαπεία: Το επώτημα τηρ ύπαπξηρ Θαλάζεο Γεσξγάο Φαινομενολογική-Υπαπξιακή τςσοθεπαπεία: Το επώτημα τηρ ύπαπξηρ Denn das Fragen ist die Frommigkeit des Denkens (Γηαηί ην εξσηάλ είλαη ε επιάβεηα ηεο Νφεζεο) Δίλαη δχζθνιν λα κηιήζεη θαλείο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΓ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΓ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΓ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ ΠΑΡΑΚΔΤΖ 19 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2008 ΑΜΦΗΘΔΑΣΡΟ ΠΟΛΔΜΗΚΟΤ ΜΟΤΔΗΟΤ ΑΘΖΝΑ Αγαπεηνί

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ

ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΗΒ ΔΣΖΗΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΞΖΡΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ ΣΖ ΔΦΔ «Απηνθηνλίεο Μαδηθή Βία» ΓΔΤΣΔΡΑ 17 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2007 ΑΜΦΗΘΔΑΣΡΟ ΠΟΛΔΜΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος

Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2241-2778 (online) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αποκαθιζηώνηας μια ηρασμαηιζμένη εικόνα εασηού: Το ζωμαηικό έλλειμμα και η επίδραζη ηοσ γονεϊκού καθρεθηίζμαηος Αναστασία Αναστασοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ENRICO LETTA FORMER PRIME MINISTER OF ITALY TO THE 18 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE «THE BIG RETHINK FOR EUROPE THE BIG TURNING POINT FOR GREECE» ΣΔΣΑΡΣΗ 9 ΙΟΤΛΙΟΤ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα