ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ & MIG REAL ESTATE Γνωμοδότηση αναφορικά με το δίκαιο και εύλογο της σχέσης ανταλλαγής μετοχών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ & MIG REAL ESTATE Γνωμοδότηση αναφορικά με το δίκαιο και εύλογο της σχέσης ανταλλαγής μετοχών"

Transcript

1 Deals ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ & MIG REAL ESTATE Γνωμοδότηση αναφορικά με το δίκαιο και εύλογο της σχέσης ανταλλαγής μετοχών Αυστηρά προσωπικό και εμπιστευτικό

2

3 Σημαντική Σημείωση H πληρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών και των στοιχείων που παρασχέθηκαν και παρουσιάζονται από δημοσιευμένα στοιχεία ή από τις διοικήσεις των Εταιριών δεν έχουν ελεγχθεί από την. Η, οι εταίροι, οι αντιπρόσωποι, τα στελέχη και οι υπάλληλοι αυτής δε δύνανται, ούτε είναι εντεταλμένοι να αντιπροσωπεύσουν, εγγυηθούν ή αναλάβουν ευθύνη, σχετικά με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν την έκθεση και καμία ευθύνη ή υποχρέωση δεν αναλαμβάνεται για την ακρίβεια, πληρότητα ή το εύλογο των πληροφοριών αυτών. Η εργασία αποτίμησης εταιριών/ δραστηριοτήτων δε μπορεί να θεωρηθεί ακριβής επιστήμη και τα συμπεράσματα στα οποία η εργασία αυτή καταλήγει είναι, σε πολλές περιπτώσεις, υποκειμενικά και εξαρτώνται από την κρίση εκείνου που διενεργεί την αποτίμηση. Οι γνωματεύσεις μπορεί να διαφέρουν λόγω των διαφόρων ιδιαιτέρων εκτιμήσεων που πρέπει να γίνουν, ακόμα και αν χρησιμοποιηθούν τα ίδια δεδομένα και οι ίδιες παραδοχές. Συνεπώς, δεν υπάρχει μία μοναδική μέθοδος για τον προσδιορισμό μίας αδιαμφισβήτητης αξίας, αν και οι κοινώς αποδεκτές μέθοδοι είναι απαραίτητες για τον καθορισμό του εύλογου των συμπερασμάτων. Τα αποτελέσματα της εργασίας μας εξαρτώνται από τις προβλέψεις που μας παρείχαν οι διοικήσεις των Εταιριών (εφεξής οι «Διοικήσεις»). Οι προβλέψεις αυτές βασίζονται σε μελλοντικά γεγονότα όπου δύνανται να επηρεαστούν από απρόβλεπτα περιστατικά. Συνεπώς, δε μπορούμε να διαβεβαιώσουμε ότι η πραγματική εικόνα των Εταιριών θα είναι αυτή που προβλέπεται από τις Διοικήσεις και σημαντικές αποκλίσεις ενδέχεται να λάβουν χώρα. Η δεν παρέχει γνώμη σχετικά με την πιθανότητα επίτευξης των παρουσιαζόμενων προβλέψεων, ούτε των βασικών παραδοχών. Ως εκ τούτου δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σχετικά με την επίτευξη των παρουσιαζόμενων προβλέψεων. Επισημαίνεται ότι οι ενότητες «Επισκόπηση Ελληνικής Οικονομίας» και «Επισκόπηση Αγοράς Ακινήτων» αντικατοπτρίζουν τις συνθήκες που επικρατούσαν κατά την ημερομηνία της αποτίμησης των Εταιριών, ήτοι την 31 η Ιανουαρίου Σημειώνεται, ότι η πραγματική αγοραία τιμή μίας εταιρίας είναι πιθανό να διαφέρει από την εκτιμώμενη αγοραία αποτίμησή της. Η απόκλιση μπορεί να προκύψει από διάφορους παράγοντες, όπως οι συνθήκες αγοράς και οι προσδοκίες των συναλλάσομένων μερών. Η δεν αποδέχεται ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο της παρούσας έκθεσης σε περίπτωση που αυτή χρησιμοποιηθεί από τρίτους, παρά μόνο στην περίπτωση που ζητηθεί από τις Εθνική ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. και MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Π. η άδεια προσκόμισης αντιγράφων σε τρίτους και η δώσει τη γραπτή έγκρισή της πριν από την προσκόμιση αυτών. 3

4 Περιεχόμενα Για να περιηγηθείτε στην έκθεση σε μορφή pdf επί της οθόνης Από οποιαδήποτε σελίδα κάνετε κλίκ στον τίτλο της ενότητας στην γραμμή πλοήγησης όπως εμφανίζεται στην επικεφαλίδα (πάνω). Από τη σελίδα των περιεχομένων κάνετε κλίκ στον τίτλο της ενότητας ή υποενότητας. Από τη λίστα των περιεχομένων σε οποιοδήποτε διαχωριστικό τμήμα της έκθεσης κάνετε κλίκ στον τίτλο της υποενότητας. Με μια ματιά Επισκόπηση Ελληνικής Οικονομίας 18 2 Επιισκόπηση Αγοράς Ακινήτων Παρουσίαση Εταιριών 26 4 Οικονομική Επισκόπηση 31 Αποτίμηση Εταιριών 39 5 Αναπροσαρμοσμένη Καθαρή Θέση 40 6 Δείκτες Κεφαλαιαγοράς 47 7 Συγκρίσιμες Συναλλαγές 52 8 Μέθοδος Χρηματιστηριακών Τιμών 58 9 Συμπεράσματα 59 Παραρτήματα 61 1 Μεθοδολογίες Αποτίμησης 62 2 Περιγραφή Συγκρίσιμων Εταιριών 64 3 Περιγραφή Συγκρίσιμων Συναλλαγών 68 4 Υπολογισμός Πριμ Ελέγχου 70 5 Υπολογισμός Έκπτωσης Εμπορευσιμότητας 71 6 Αποτίμηση Συμβολαίων Ανταλλαγής Επιτοκίων 73 7 Πηγές Πληροφόρησης 76 8 Σύνοψη Ακινήτων 77 9 Ενδεικτική Έκθεση Έκτίμησης Ανάλυση Ευαισθησίας επί 22 Επενδυτικών Ακινήτων 109 4

5 Περιεχόμενα 11 Σύμβαση Γλωσσάριο 138 Για να περιηγηθείτε στην έκθεση σε μορφή pdf επί της οθόνης Από οποιαδήποτε σελίδα κάνετε κλίκ στον τίτλο της ενότητας στην γραμμή πλοήγησης όπως εμφανίζεται στην επικεφαλίδα (πάνω). Από τη σελίδα των περιεχομένων κάνετε κλίκ στον τίτλο της ενότητας ή υποενότητας. Από τη λίστα των περιεχομένων σε οποιοδήποτε διαχωριστικό τμήμα της έκθεσης κάνετε κλίκ στον τίτλο της υποενότητας. 5

6 Με μια ματιά τα συμπεράσματά μας (1 από 11) Κατόπιν σχετικής εντολής που μας δόθηκε από τα διοικητικά συμβούλια των Εταιριών MIG Real Estate ΑΕΕΑΠ και Εθνική ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ προβήκαμε στη διατύπωση γνώμης κατά πόσο η σχέση ανταλλαγής των μετοχών, που τα Διοικητικά Συμβούλια της Απορροφώσας και της Απορροφώμενης προτείνουν, είναι δίκαιη και εύλογη (Fairness Opinion). Κύρια θέματα Σκοπός αποτίμησης Σχόλια Κατόπιν σχετικής εντολής που μας δόθηκε από τα διοικητικά συμβούλια των Εταιριών MIG Real Estate ΑΕΕΑΠ (εφεξής η «MIGRE» ή η «Απορροφώσα») και ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (εφεξής, «ΠΑΝΓΑΙΑ» ή η «Απορροφώμενη») προβήκαμε στη διατύπωση γνώμης κατά πόσο η σχέση ανταλλαγής των μετοχών, που τα Διοικητικά Συμβούλια της Απορροφώσας και της Απορροφώμενης προτείνουν, είναι δίκαιη και εύλογη (Fairness Opinion), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/93 και του κ.ν. 2190/20, λαμβανομένων επίσης υπόψη των οικείων διατάξεων του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως ισχύουν. Πιο συγκεκριμένα, διενεργήσαμε αποτίμηση της ΠΑΝΓΑΙΑ και της MIGRE (εφεξής οι «Αποτιμήσεις») με σκοπό τον προσδιορισμό ενός εύρους λογικών και δικαίων σχέσεων αξιών και κατ' ακολουθία λόγων ανταλλαγής μετοχών, τα συμπεράσματα της οποίας παρατίθενται αναλυτικά στην Έκθεση. Βάση αποτίμησης Η ημερομηνία αποτίμησης του μετοχικού κεφαλαίου των Εταιριών είναι η 31η Ιανουαρίου 2015, αντίστοιχη με αυτήν του Ισολογισμού Μετασχηματισμού. Η αγοραία αξία υπολογίζεται ως η συνισταμένη του τιμήματος που ένας υποψήφιος αγοραστής θα είναι διατεθειμένος να πληρώσει και του τιμήματος που ο πωλητής θα είναι διατεθειμένος να δεχθεί. Ο προσδιορισμός του τιμήματος αυτού γίνεται με την παραδοχή ότι καμία από τις δυο πλευρές δεν είναι εξαναγκασμένη να προβεί σε αγορά ή πώληση και ότι και οι δυο έχουν ικανοποιητική γνώση των στοιχείων του υπό πώληση περιουσιακού στοιχείου και της κατάστασης της αγοράς στη δεδομένη χρονική περίοδο. Μεθοδολογία Οι Αποτιμήσεις διενεργήθηκαν σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές αρχές και μεθόδους που ακολουθούνται διεθνώς και το τελικό αποτέλεσμα εξήχθη αφού λήφθηκε υπόψη ο βαθμός καταλληλότητας της κάθε μεθόδου. Τόσο η καταλληλότητα των μεθόδων που υιοθετήθηκαν στη συγκεκριμένη περίπτωση όσο και η βαρύτητα που δόθηκε σε κάθε μία από αυτές θεωρούμε ότι είναι λογικές για την προκειμένη περίπτωση 6

7 Με μια ματιά τα συμπεράσματά μας (2 από 11) Για τη διαμόρφωση του τελικού μας συμπεράσματος χρησιμοποιήθηκε συνδυασμός διαφόρων κοινώς αποδεκτών μεθοδολογιών αποτίμησης και πιο συγκεκριμένα, της μεθόδου της Αναπροσαρμοσμένης Καθαρής Θέσης, της μεθόδου Δεικτών Κεφαλαιαγοράς, της μεθόδου Συγκρίσιμων Συναλλαγών και της μεθόδου Χρηματιστηριακών Τιμών (μέθοδος Κεφαλαιοποίησης). Κύρια θέματα Μεθοδολογία (συνέχεια) Σχόλια Η Έκθεσή μας βασίστηκε στα προαναφερθέντα στοιχεία, καθώς και σε λοιπές πληροφορίες και στοιχεία που οι διοικήσεις των Εταιριών έθεσαν υπόψη μας και, παραλλήλως, μας βεβαίωσαν, στο μέγιστο της αντίληψης και γνώσης τους, περί της ακριβείας και πληρότητάς τους. Κατά την , η Απορροφώμενη κατείχε το 96,94% του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας. Σημειώνεται ότι στα πλαίσια της αποτίμησης της Απορροφώμενης, προσαρμόστηκε η αξία αναλόγως έτσι ώστε να μην λαμβάνεται υπόψη η αξία που αντιστοιχεί στους μετόχους μειοψηφίας της Απορροφώσας, ήτοι 3,06%. Για τη διαμόρφωση του τελικού μας συμπεράσματος χρησιμοποιήθηκε συνδυασμός διαφόρων κοινώς αποδεκτών μεθοδολογιών αποτίμησης, ήτοι: Πηγές πληροφόρησης α) Μέθοδος της Αναπροσαρμοσμένης Καθαρής Θέσης β) Μέθοδος Δεικτών Κεφαλαιαγοράς γ) Μέθοδος Συγκρίσιμων Συναλλαγών δ) Μέθοδος Χρηματιστηριακών Τιμών (Μέθοδος Κεφαλαιοποίησης) Στα πλαίσια της άσκησης αποτίμησης από την χρησιμοποιήθηκε ένα ικανό εύρος πληροφοριών το οποίο προήλθε από διάφορες πηγές, όπως αυτές παρουσιάζονται στο Παράρτημα της Έκθεσης Αποτίμησης. Σημειώνεται ότι, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι το έργο μας περιλαμβάνει ανάλυση των χρηματοοικονομικών στοιχείων ή/και λογιστικών εγγραφών, δεν περιλάμβανε έλεγχο σύμφωνα με τα γενικώς αποδεκτά ελεγκτικά πρότυπα. Επιπλέον, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην Έκθεση, δεν έχουμε προβεί σε διαδικασίες επαλήθευσης ή ελέγχου των οικονομικών πληροφοριών. Ως εκ τούτου δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη και δεν προβαίνουμε σε διαπιστώσεις σε σχέση με την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που παρέχονται σε εμάς, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν, και καμία διαβεβαίωση δεν δίνεται. Προσχέδιο της παρούσης έκθεσης έχει υποβληθεί στις Διοικήσεις των Εταιριών, οι οποίες μας επιβεβαίωσαν γραπτώς ότι τα στοιχεία και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην εργασία μας είναι ολοκληρωμένα και ακριβή. 7

8 Με μια ματιά τα συμπεράσματά μας (3 από 11) Οι διοικήσεις των Εταιριών μας παρείχαν εκτιμήσεις του συνόλου των επενδυτικών ακινήτων, με ημερομηνία αποτίμησης την , από τρεις ανεξάρτητους εκτιμητές (Savills, Proprius και Protos). Κύρια θέματα Μέθοδος Αναπροσαρμοσμένης Καθαρής Θέσης Σχόλια Η Μέθοδος Αναπροσαρμοσμένης Καθαρής Θέσης, αποτιμά το μετοχικό κεφάλαιο μίας επιχείρησης αναπροσαρμόζοντας τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού στον ισολογισμό της εταιρίας λαμβάνοντας υπόψη την αγοραία αξία τους. Η προσέγγιση βασίζεται στο άθροισμα των επιμέρους αγοραίων αξιών των στοιχείων του Ενεργητικού μείον την αγοραία αξία των υποχρεώσεων. Στην προκειμένη περίπτωση των ΑΕΕΑΠ, όπου το σημαντικότερο στοιχείο του ισολογισμού συνίσταται στην ακίνητη περιουσία, η εν λόγω μεθοδολογία θεωρείται η πιο δόκιμη για σκοπούς αποτίμησης των Εταιριών. Οι διοικήσεις των Εταιριών μας παρείχαν εκτιμήσεις του συνόλου των επενδυτικών ακινήτων, με ημερομηνία αποτίμησης την , από τρεις διαφορετικούς ανεξάρτητους εκτιμητές (Savills, Proprius και Protos). Σύνοψη των επενδυτικών ακινήτων ανά ακίνητο, χρήση, μισθωτή και αγοραία αξία παρατίθεται στα Παραρτήματα της Έκθεσης. Οι εκτιμήσεις βασίσθηκαν σε διεθνώς αποδεκτές μεθόδους αποτίμησης ακινήτων, ήτοι την συγκριτική και την επενδυτική μέθοδο σταθμισμένες βάσει της καταλληλότητάς τους όπως ορίζει η νομοθεσία. Για τους σκοπούς της άσκησής μας, προβήκαμε σε επισκόπηση εκτιμήσεων των 22 ακίνητων με την μεγαλύτερη αγοραία αξία όσον αφορά την ορθή εφαρμογή της εκάστοτε μεθοδολογίας και τις παραδοχές που υιοθετήθηκαν στις εκτιμήσεις. Πιο συγκεκριμένα, και αναφορικά με τις παραδοχές, εξετάσαμε την αναπροσαρμογή μισθωμάτων βάσει των εκάστοτε συμβολαίων, τον συντελεστή προεξόφλησης των μελλοντικών ταμειακών ροών καθώς και το δείγμα των συγκριτικών στοιχείων. Σε συνέχεια της ως άνω επισκόπησης και βάσει των παρατηρήσεών μας, προβήκαμε σε ανάλυση ευαισθησίας αναφορικά με κύριες παραδοχές εκτίμησης των επενδυτικών ακινήτων, όπως κυμαινόμενος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή («ΔΤΚ») για την αρχική περίοδο των προβλέψεων μισθωμάτων, προσαρμογή για το φόρο κατοχής (ΕΝΦΙΑ) καθώς και για το κόστος απόκτησης από αγοραστή (purchaser s costs) στην Μέθοδο Προεξοφλημένων Ταμειακών Ροών. 8

9 Με μια ματιά τα συμπεράσματά μας (4 από 11) Το εύρος αξιών για τις δυο Εταιρίες όπως προκύπτει από την μέθοδο Αναπροσαρμοσμένης Καθαρής Θέσης κυμαίνεται μεταξύ 1.149,9 εκ. έως και 1.261,4 εκ. για την ΠΑΝΓΑΙΑ και μεταξύ 38,4 εκ. έως και 41,2 εκ. για την MIGRE. Κύρια θέματα Μέθοδος Αναπροσαρμοσμένης Καθαρής Θέσης (συνέχεια) Σχόλια Συνεπώς, με τον τρόπο αυτό προέκυψε ένα εύρος αξιών για την εν λόγω μεθοδολογία, όπου το κάτω όριο του εύρους αντιστοιχεί στα αποτελέσματα της ανάλυσης ευαισθησίας σχετικά με τα επενδυτικά ακίνητα, ενώ το άνω άκρο του εύρους αντικατοπτρίζει τις αξίες των ακινήτων βάσει των αρχικών εκτιμήσεων. Επίσης, προχωρήσαμε και σε προσαρμογή του υπολοίπου των «Πελατών» και για τις δυο Εταιρίες βάσει ανάλυσης χρονικής ενηλικίωσης. Σχετικά με την αποτίμηση της ΠΑΝΓΑΙΑ, αυτή προσαρμόσθηκε καταλλήλως έτσι ώστε να μην λαμβάνει υπόψη της την αξία των δικαιωμάτων μειοψηφίας, ήτοι των μετόχων της MIGRE. Το εύρος αξιών για τις δυο Εταιρίες όπως προκύπτει από την μέθοδο Αναπροσαρμοσμένης Καθαρής Θέσης κυμαίνεται μεταξύ 1.149,9 εκ. έως και 1.261,4 εκ. για την ΠΑΝΓΑΙΑ και μεταξύ 38,4 εκ. έως και 41,2 εκ. για την MIGRE. Εθνική Πανγαία Αναπροσαρμοσμένη Καθαρή Θέση σε Μη ελεγμένα* Προσαρμογές Προσαρμοσμένα Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό (53.245) Κυκλοφορούν Ενεργητικό (58.248) Σύνολο Ενεργητικού ( ) Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις (1) Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Σύνολο Υποχρεώσεων (1) Ιδια Κεφάλαια ( ) Μη ελέγχουσες συμμετοχές (1.262) (1.262) ΠΑΝΓΑΙΑ 100% ( ) MIG RE Αναπροσαρμοσμένη Καθαρή Θέση σε Μη ελεγμένα* Προσαρμογές Προσαρμοσμένα Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό (3.891) Κυκλοφορούν Ενεργητικό (77) Σύνολο Ενεργητικού (3.968) Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Σύνολο Υποχρεώσεων Ιδια Κεφάλαια (2.733) * Προσαρμοσμένα για την αγοραία αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων κτιρίων 9

10 Με μια ματιά τα συμπεράσματά μας (5 από 11) Η Μέθοδος Δεικτών Κεφαλαιαγοράς, αποτιμά την αγοραία αξία μίας επιχείρησης βάσει δεικτών συγκρίσιμων εταιριών, οι μετοχές των οποίων διαπραγματεύονται σε κάποια οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά. Κύρια θέματα Μέθοδος Δεικτών Κεφαλαιαγοράς Σχόλια Η Μέθοδος Δεικτών Κεφαλαιαγοράς, αποτιμά την αγοραία αξία μίας επιχείρησης βάσει δεικτών συγκρίσιμων εταιριών, οι μετοχές των οποίων διαπραγματεύονται σε κάποια οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά. Συνολικά εξετάστηκαν 16 Εταιρίες οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας, εδρεύουν στην Ευρώπη και το χαρτοφυλάκιο τους αποτελείται κυρίως από γραφειακούς χώρους και εμπορικά καταστήματα, έτσι ώστε να προσομοιάζουν κατά το δυνατόν περισσότερο τις δραστηριότητες των Εταιριών υπό αποτίμηση. Με βάση τις παραπάνω χρηματιστηριακές αξίες και τα πιο πρόσφατα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία για τις αντίστοιχες εταιρίες, προσδιορίστηκαν οι παρακάτω δείκτες αξιών: α) Αξία Επιχείρησης προς Έσοδα από Ενοίκια (ΑΕ/ΕΕ), β) Αξία Επιχείρησης προς Κέρδη προ Φόρων, Τόκων, Αποσβέσεων (ΑΕ/ΚΠΦΤΑ), γ) Χρηματιστηριακή Αξία προς Κεφάλαια από Λειτουργικές Δραστηριότητες (FFO) (ΧρΑ/ΚΛΔ) δ) Χρηματιστηριακή Αξία προς Καθαρή Θέση (ΧρΑ/ΚΘ). Πρέπει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της ανωτέρω μεθόδου προσαρμόσθηκαν περαιτέρω για πριμοδότηση ελέγχου (control premium) καθώς και για έκπτωση λόγω έλλειψης εμπορευσιμότητας (marketability discount) των μετοχών των Εταιριών. Επίσης, και μόνο για την MIGRE, εφαρμόσθηκε έκπτωση μεγέθους (size discount) λόγω της μεγάλης αξιακής διαφοράς σε σχέση με το δείγμα συγκρίσιμων εταιριών. Πέραν των παραπάνω προσαρμογών, στον υπολογισμό του καθαρού δανεισμού των Εταιριών έχουν συμπεριληφθεί οι υποχρεώσεις αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, καθώς και ποσό 7,7 εκ. το οποίο αφορά ΦΠΑ που θα πρέπει να αποδώσει η ΠΑΝΓΑΙΑ στον προηγούμενο μέτοχο της θυγατρικής Καρελά ΑΕ. Για την ΠΑΝΓΑΙΑ, πλέον του ταμείου, ως χρηματικά διαθέσιμα, έχουν θεωρηθεί ακόμα οι προκαταβολές για την αγορά ακινήτων στη Βουλγαρία και την Κύπρο από εταιρίες του ομίλου Μαρινόπουλος ΑΕ. Επιπροσθέτως, σχετικά με την αποτίμηση της ΠΑΝΓΑΙΑ, όπως αυτή προκύπτει από το δείκτη Χρ. Α / Καθαρή Θέση, προβήκαμε σε περαιτέρω προσαρμογή της αξίας αναφορικά με μερίσματα τα οποία έχουν εκταμιευθεί, αλλά δεν έχουν εγκριθεί από την γενική συνέλευση και, συνεπώς, δεν έχουν επηρεάσει την Καθαρή Θέση. 10

11 Με μια ματιά τα συμπεράσματά μας (6 από 11) Το ενδεικτικό εύρος αξιών στο οποίο καταλήξαμε με την μέθοδο δεικτών κεφαλαιαγοράς κυμαίνεται για την ΠΑΝΓΑΙΑ από 1.338,3 εκ. έως 1.518,3 εκ. και για την MIGRE από 40,4 εκ. έως 43,6 εκ. Κύρια θέματα Μέθοδος Δεικτών Κεφαλαιαγοράς (συνέχεια) Σχόλια Τέλος, τα αποτελέσματα που προκύπτουν για τις δύο Εταιρίες έχουν προσαρμοστεί κατά το ύψος των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων που θεωρούνται μη εισπράξιμες, βάσει της ανάλυσης ενηλικίωσης που μας παρασχέθηκε από την Διοίκηση. Όσον αφορά την αποτίμηση της MIGRE, οι δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν στην εξαγωγή του εύρους μας είναι η Αξία Επιχείρησης προς Έσοδα από Ενοίκια και Χρηματιστηριακή Αξία προς Καθαρή Θέση, καθώς οι λοιποί δύο δείκτες δεν οδηγούν σε εύλογα αποτελέσματα. Σχετικά με την αποτίμηση της ΠΑΝΓΑΙΑ, αυτή προσαρμόσθηκε καταλλήλως έτσι ώστε να μην λαμβάνει υπόψη της την αξία των δικαιωμάτων μειοψηφίας. Το ενδεικτικό εύρος αξιών στο οποίο καταλήξαμε με την μέθοδο δεικτών κεφαλαιαγοράς κυμαίνεται για την ΠΑΝΓΑΙΑ από 1.338,3 εκ. έως 1.518,3 εκ. και για την MIGRE από 40,4 εκ. έως 43,6 εκ. Αξία του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΝΓΑΙΑ, την 31/01/2015 Χρ.Α / ΚΘ Χρ.Α / ΚΛΔ ΑΕ / ΚΠΦΤΑ ΑΕ / ΕΕ Αποτίμηση του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της MIGRE, την 31/01/2015 Χρ.Α / ΚΘ ΑΕ / ΕΕ εκ εκ. 11

12 Με μια ματιά τα συμπεράσματά μας (7 από 11) Η Μέθοδος Συγκρίσιμων Συναλλαγών, αποτιμά την αγοραία αξία μίας επιχείρησης βάσει δεικτών επί βασικών οικονομικών μεγεθών εταιριών, οι οποίες υπήρξαν πρόσφατα στόχοι εξαγορών ή συγχωνεύσεων και τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι χρησιμοποίησαν τη δεδομένη χρονική στιγμή της συναλλαγής για την αποτίμησή τους. Κύρια θέματα Μέθοδος Συγκρίσιμων Συναλλαγών Σχόλια Η Μέθοδος Συγκρίσιμων Συναλλαγών, αποτιμά την αγοραία αξία μίας επιχείρησης βάσει δεικτών επί βασικών οικονομικών μεγεθών εταιριών, οι οποίες υπήρξαν πρόσφατα στόχοι εξαγορών ή συγχωνεύσεων και τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι χρησιμοποίησαν τη δεδομένη χρονική στιγμή της συναλλαγής για την αποτίμησή τους. Η μέθοδος αυτή επίσης συμπεριλαμβάνει την ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών που αφορούν στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας η οποία αποτιμάται. Συνολικά εξετάσαμε 10 συναλλαγές οι οποίες έλαβαν χώρα στην Ευρώπη κατά την περίοδο Για την αποτίμηση των Εταιριών προσδιορίστηκαν οι δείκτες: α) Αξία Επιχείρησης προς Έσοδα από Ενοίκια (ΑΕ/ΕΕ), β) Αξία Επιχείρησης προς Κέρδη προ Φόρων, Τόκων, Αποσβέσεων (ΑΕ/ΚΠΦΤΑ), γ) Αξία Συναλλαγής προς Κεφάλαια από Λειτουργικές Δραστηριότητες (FFO) (ΑΣ/ΚΛΔ) δ) Αξία Συναλλαγής προς Καθαρή Θέση (ΑΣ/ΚΘ). Σε συναλλαγές όπου οι μετοχές των εξαγοραζόμενων εταιριών διαπραγματεύονταν χρηματιστηριακά ή/και οι αγοραστές κατέληξαν να κατέχουν μειοψηφικά πακέτα στις εξαγορασθείσες εταιρίες, οι δείκτες αναπροσαρμόσθηκαν καταλλήλως πριν εφαρμοσθούν στην αποτίμηση των ΠΑΝΓΑΙΑ και MIGRE. Αναφορικά με τις λοιπές προσαρμογές, αυτές, έχουν εφαρμοσθεί κατά τον ίδιο τρόπο όπως οι προσαρμογές στην μέθοδο Δεικτών Κεφαλαιαγοράς. Όσον αφορά την αποτίμηση της MIGRE, οι δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν στην εξαγωγή του εύρους μας είναι η Αξία Επιχείρησης προς Έσοδα από Ενοίκια και Αξία Συναλλαγής προς Καθαρή Θέση καθώς οι λοιποί δύο δείκτες δεν οδηγούν σε εύλογα αποτελέσματα. Σχετικά με την αποτίμηση της ΠΑΝΓΑΙΑ, αυτή προσαρμόσθηκε καταλλήλως έτσι ώστε να μην λαμβάνει υπόψη της την αξία των δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων της MIGRE. 12

13 Με μια ματιά τα συμπεράσματά μας (8 από 11) Το εύρος αξιών για τις δυο Εταιρίες όπως προκύπτει από την μέθοδο Συγκρίσιμων Συναλλαγών κυμαίνεται μεταξύ 1.130,3 εκ. έως και εκ. για την ΠΑΝΓΑΙΑ και μεταξύ 35 εκ. έως και 39 εκ. για την MIGRE. Κύρια θέματα Μέθοδος Συγκρίσιμων Συναλλαγών (συνέχεια) Σχόλια Το εύρος αξιών για τις δυο Εταιρίες όπως προκύπτει από την μέθοδο Συγκρίσιμων Συναλλαγών κυμαίνεται μεταξύ 1.130,3 εκ. έως και εκ. για την ΠΑΝΓΑΙΑ και μεταξύ 35 εκ. έως και 39 εκ. για την MIGRE. Αξία του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Πανγαία, την 31/01/2015 ΑΣ / ΚΘ ΑΣ / ΚΛΔ ΑΕ / ΚΠΦΤΑ ΑΕ / ΕΕ εκ. Αξία του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της MIGRE, την 31/01/2015 ΑΣ / ΚΘ ΑΕ / ΕΕ εκ. 13

14 Με μια ματιά τα συμπεράσματά μας (9 από 11) Λαμβάνοντας υπόψη το πολύ χαμηλό ποσοστό διασποράς των μετοχών της Απορροφώσας, καταλήξαμε στο συμπέρασμα να μην δώσουμε βαρύτητα στη μέθοδο Χρηματιστηριακών Τιμών αναφορικά με την εξαγωγή εύρους αξιών για την MIGRE. Κύρια θέματα Μέθοδος Χρηματιστηριακών Τιμών (Μέθοδος Κεφαλαιοποίησης) Σχόλια Η Μέθοδος Χρηματιστηριακών Τιμών (Μέθοδος Κεφαλαιοποίησης), σύμφωνα με την οποία εξετάζεται η χρηματιστηριακή αξία μιας εταιρίας για εύλογο χρονικό διάστημα που προηγείται της επικείμενης συναλλαγής ώστε να εξομαλυνθούν τυχόν διακυμάνσεις από συγκεκριμένα γεγονότα σε συγκεκριμένες ημερομηνίες. Στην συγκεκριμένη περίπτωση η MIGRE είναι η μόνη εισηγμένη Εταιρία. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι κατά την 19η Αυγούστου 2014 ανακοινώθηκε η δημόσια πρόταση από την ΠΑΝΓΑΙΑ προς τους μετόχους της MIGRE (εφεξής η «Δημόσια Πρόταση») στην τιμή των 3,10, ενώ στις 12 Αυγούστου 2014 είχε προηγηθεί εξαγορά ποσοστού περίπου 83% του μετοχικού κεφαλαίου της MIGRE (μέσω δύο ξεχωριστών συναλλαγών). Σημειώνεται ότι οι μετοχές της Απορροφώσας έχουν μεταφερθεί στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από την 31η Οκτωβρίου 2014 με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών, αφού έλαβε υπόψη ότι το ποσοστό της διασποράς των μετοχών της είναι μικρότερο του 10%. Πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό διασποράς κατά την 31/01/2015 ανερχόταν σε 3,06%. Συμπερασματικά, η χρηματιστηριακή αξία της Απορροφώσας δεν αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες των επενδυτών σε μια ελεύθερη αγορά, λόγω της χαμηλής διασποράς και του πολύ χαμηλού όγκου συναλλαγών. Το παρακάτω γράφημα παρουσιάζει την πορεία της μετοχής της MIGRE έναντι του Γενικού Δείκτη για την περίοδο 01/01/ /01/2015. Πορεία μετοχής MIG RE έναντι Γενικού Δείκτη ASE MIG RE Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, καταλήξαμε στο συμπέρασμα να μην δώσουμε βαρύτητα στην εν λόγω μεθοδολογία αναφορικά με την εξαγωγή εύρους αξιών για την MIGRE. 14

15 Με μια ματιά τα συμπεράσματά μας (10 από 11) Το εύρος αξιών για τις δυο Εταιρίες κυμαίνεται μεταξύ 1.183,7 εκ. έως και 1.330,5 εκ. για την ΠΑΝΓΑΙΑ και μεταξύ 38,1 εκ. έως και 41,2 εκ. για την MIGRE. Κύρια θέματα Συμπεράσματα Σχόλια Σημειώνεται ότι κατά την εφαρμογή των ανωτέρω μεθόδων αποτίμησης δεν προέκυψαν δυσχέρειες ή δυσκολίες. Τα παρακείμενα γραφήματα παρουσιάζουν συνοπτικά τα αποτελέσματα της εργασίας μας αναφορικά με το εύρος αξιών της ΠΑΝΓΑΙΑ και της MIGRE. Το εύρος αξιών για τις δυο Εταιρίες κυμαίνεται μεταξύ 1.183,7 εκ. έως και 1.330,5 εκ. για την ΠΑΝΓΑΙΑ και μεταξύ 38,1 εκ. έως και 41,2 εκ. για την MIGRE. Εύρη αξιών για το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΝΓΑΙΑ, την Τελικό Εύρος Συγκρίσιμες Συνναλαγές Δείκτες Κεφαλαιαγοράς Αναπροσαρμοσμένη Καθαρή θέση εκ. Εύρη αξιών για το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της MIGRE, την Τελικό Εύρος Συγκρίσιμες Συνναλαγές Δείκτες Κεφαλαιαγοράς Αναπροσαρμοσμένη Καθαρή θέση εκ. 15

16 Με μια ματιά τα συμπεράσματά μας (11 από 11) Κατά τη γνώμη μας, η προτεινόμενη από τα Διοικητικά Συμβούλια των Εταιριών σχέση αξιών και η αντίστοιχη προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής μετοχών εμπίπτουν στα αντίστοιχα εύρη σχέσεων αξιών και σχέσεων ανταλλαγής μετοχών που προέκυψαν από την αποτίμηση των Εταιριών και, επομένως, οι προτεινόμενες, από τα Διοικητικά Συμβούλια των Εταιριών, σχέσεις είναι δίκαιες και λογικές. Κύρια θέματα Συμπεράσματα (συνέχεια) Σχόλια Σταθμίζοντας τις αποτιμήσεις των Εταιριών αναλόγως της καταλληλότητας της μεθόδου και, συγκεκριμένα, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην μέθοδο της Αναπροσαρμοσμένης Καθαρής Θέσης προέκυψε ένα εύρος σχέσης αξιών μεταξύ της ΠΑΝΓΑΙΑ και της MIGRE και, αντιστοίχως, ένα εύρος λόγου ανταλλαγής μετοχών της MIGRE προς μετοχές της ΠΑΝΓΑΙΑ, ως εξής: 28,7 έως 34,9 προς (/) 1 (ΠΑΝΓΑΙΑ προς MIGRE) 2, έως 2, προς (/) 1 (μετοχές MIGRE προς 1 ΠΑΝΓΑΙΑ) Κατά τη γνώμη μας, η προτεινόμενη από τα Διοικητικά Συμβούλια των Εταιριών σχέση αξιών: Απορροφώμενη (ΠΑΝΓΑΙΑ) προς Απορροφώσα (MIGRE): 30,7 προς 1 και η αντίστοιχη προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής μετοχών, ή Για κάθε 1 μετοχή της ΠΑΝΓΑΙΑ οι μέτοχοι θα λαμβάνουν 1, μετοχές της νέας εταιρίας και για κάθε 1 μετοχή της MIGRE οι μέτοχοι εκτός ΠΑΝΓΑΙΑ θα λαμβάνουν 0, μετοχές της νέας εταιρίας Μετοχές Απορροφώσας (MIGRE) προς 1 Μετοχή Απορροφώμενης (ΠΑΝΓΑΙΑ): 2, προς 1 (1, / 0, ) εμπίπτουν στα αντίστοιχα εύρη σχέσεων αξιών και σχέσεων ανταλλαγής μετοχών που προέκυψαν από την αποτίμηση των Εταιριών και, επομένως, οι προτεινόμενες, από τα Διοικητικά Συμβούλια των Εταιριών, σχέσεις είναι δίκαιες και λογικές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/93 και του κ.ν. 2190/20, λαμβανομένων επίσης υπόψη των οικείων διατάξεων του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως ισχύουν. Όσον αφορά τις κοινές εξαγοράσιμες μετοχές της Απορροφώμενης, τις έχουμε χειρισθεί ως κοινές ονομαστικές μετοχές. 16

17 Επισκόπηση Οικονομίας και Αγοράς Ακινήτων 17 1 Επισκόπηση Ελληνικής Οικονομίας 18 2 Επιισκόπηση Αγοράς Ακινήτων 20 17

18 1 Επισκόπηση Ελληνικής Οικονομίας Εξέλιξη της Ελληνικής Οικονομίας Κύρια σημεία Από τις αρχές του 2014, η Ελληνική Οικονομία έχει επέλθει σε περίοδο ανάκαμψης ενώ η αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει την πρόσφατη οικονομική και πολιτική πορεία της χώρας εκτιμάται ότι θα είναι βραχυπρόθεσμη. Παρουσίαση των εξελίξεων της Ελληνικής Οικονομίας Μετά από έξι χρόνια οικονομικής ύφεσης και πολιτικής αστάθειας, η Ελληνική Οικονομία άρχισε να εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης στις αρχές του Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζεται και στις διεθνείς αγορές ομολόγων, όπως συνοψίζει το παρακείμενο γράφημα, καθώς η διαφορά μεταξύ της απόδοσης του δεκαετούς ελληνικού ομολόγου και του αντίστοιχου γερμανικού ( spread ) υποχώρησε σε επίπεδα κάτω από τις 500 μονάδες βάσης, δείχνοντας τη σταδιακή επιστροφή της εμπιστοσύνης των επενδυτών στη χώρα. Ωστόσο, η αισιόδοξη προοπτική της Ελληνικής Οικονομίας επιβραδύνθηκε στα τέλη του 2014, εξαιτίας των πρόσφατων οικονομικών και πολιτικών εξελίξεων στη χώρα. Τον Ιανουάριο του 2015, το spread της απόδοσης του δεκαετούς ελληνικού ομολόγου και του αντίστοιχου γερμανικού ανήλθε σε επίπεδα άνω των μονάδων βάσης, δείχνοντας την αβεβαιότητα των επενδυτών για την πορεία του ελληνικού χρέους και την πρόσβαση της χώρας σε χρηματοδοτική στήριξη. Επιπρόσθετα, το Χρηματιστήριο Αθηνών, παρά την ανοδική του πορεία τον προηγούμενο χρόνο, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2015 παρουσίασε πτώση 38% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, αντανακλώντας την πολιτική αβεβαιότητα και τη βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς. Spread 10ετούς Ελληνικού Ομολόγου έναντι Γερμανικού (μονάδες βάσης) Spread Πορεία Χρηματιστηρίου Αθηνών 7,3% Ιουν ,14% 3ετής μέσος όρος Μαρ Μαρ ,7% Ιαν Χρηματιστηριακός Δείκτης 3ετής μέσος όρος Πηγή: Bloomberg 18

19 1 Επισκόπηση Ελληνικής Οικονομίας Μακροοικονομικοί Δείκτες της Ελληνικής Οικονομίας Κύρια σημεία H Ελληνική Οικονομία παρουσιάζει σταθεροποιητική πορεία, ενώ, βάσει διαφόρων μακροοικονομικών δεικτών, η χώρα διαφαίνεται να εισέρχεται σε φάση ανάπτυξης. Παρουσίαση βασικών μακροοικονομικών δεικτών της Ελληνικής Οικονομίας To πραγματικό ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα επανέλθει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης από το Οι τελευταίες προβλέψεις εκτιμούν πως την πενταετία , το ΑΕΠ θα αναπτυχθεί κατά μέσο όρο 2,5% ετησίως. Η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας παρουσιάζεται βελτιωμένη, καθώς το 2014 το πρωτογενές πλεόνασμα αναμένεται να ανέλθει στο 1,5% του ΑΕΠ, αυξημένο κατά 2,8% σε σχέση με τον 2012, ενώ περαιτέρω αύξηση προβλέπεται για την επόμενη πενταετία, φτάνοντας στα επίπεδα του 4,2% του ΑΕΠ το Όπως συνοψίζεται στον παρακείμενο πίνακα, ο πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί κατά μέσο όρο 0,8% την πενταετία , σηματοδοτώντας την επιστροφή της χώρας στην ανάπτυξη. Έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (Οκτώβριος 2014) τοποθετεί την Ελλάδα στη πρώτη θέση της δημοσιονομικής προσαρμογής και επισημαίνει ότι η χώρα θα έχει «το μεγαλύτερο κυκλικά προσαρμοσμένο πρωτογενές πλεόνασμα», μία θετική εξέλιξη που θα επαναλάβει τη διετία Παράλληλα σε έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας (Οκτώβριος 2013) διαπιστώθηκε ότι, κατά την περίοδο Ιούνιος Ιούνιος 2013, η Ελλάδα ξεπέρασε όλες τις οικονομίες σε παγκόσμιο επίπεδο στην μείωση του χρόνου για την έναρξη μιας επιχείρησης. Επιπλέον, έχουν ενισχυθεί η προστασία των επενδυτών όπως και οι διασυνοριακές εμπορικές της συναλλαγές. Οι ανωτέρω εκτιμήσεις δύναται να διαφοροποιηθούν ανάλογα με την οικονομική πορεία της χώρας. Πραγματικό ΑΕΠ Πραγματικό ΑΕΠ - Πρωτογενές Πλεόνασμα (% ΑΕΠ) 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% E 2015Π 2016Π 2017Π 2018Π 2019Π Πρωτογενές Πλεόνασμα ως % ΑΕΠ Πηγή: Διεθνές Νομισματικό Ταμείο E 2015Π 2016Π 2017Π 2018Π 2019Π Πηγή: BMI (3,9%) 0,8% 0,9% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% Πηγή: ΔΝΤ (3,9%) 0,6% 2,9% 3,7% 3,5% 3,3% 3,6% Πηγή: EE (3,9%) 1,0% 2,5% 3,6% μ/δ μ/δ μ/δ Δείκτης Τιμών Καταναλωτή E 2015Π 2016Π 2017Π 2018Π 2019Π Πηγή: BMI (0,9%) (1,3%) (0,8%) 0,3% 0,9% 1,2% 1,5% Πηγή: ΔΝΤ (0,9%) (0,8%) 0,3% 1,1% 1,2% 1,2% 1,7% Πηγή: EE (0,9%) (1,4%) (0,3%) 0,8% μ/δ μ/δ μ/δ Προβλέψεις Ρυθμός Ανάπτυξης Πραγματικού ΑΕΠ 19

20 2 Επιισκόπηση Αγοράς Ακινήτων Ελληνική αγορά γραφείων Κύρια Σημεία Η ελληνική αγορά επαγγελματικών γραφείων έχει περιοριστεί σημαντικά και χαρακτηρίζεται από μετεγκαταστάσεις καθώς και χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Εξέλιξη Αποδόσεων στην Ελληνική αγορά γραφείων (%) 10,5% 10,2% 10,2% 10,2% 10,2% 10,2% 10,0% 10,0% 9,8% 9,8% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5% 9,2% 9,0% 9,3% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 8,8% 8,8% 8,6% 8,8% 8,5% 8,5% 8,3% 8,0% 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 Athens (Syntagma square) Athens (Piraeus) Εξέλιξη Ενοικίων στην Ελληνική αγορά γραφείων ( /τ.μ./μήνα) 23,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 23,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 15,0 12,0 11,0 11,0 10,0 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 Περιγραφή της αγοράς γραφείων Η προσφορά για επαγγελματικά γραφεία έχει συρρικνωθεί, ενώ δεν αναμένεται η κατασκευή νέων ή ανακαίνιση ήδη υπαρχόντων γραφειακών χώρων. Ειδικότερα, η κατασκευή νέων γραφειακών χώρων χαρακτηρίζεται από στασιμότητα για τους ακόλουθους κυρίως λόγους: Εξαιρετικά δύσκολη εξεύρεση χρηματοδότησης υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες, Χαμηλά επίπεδα πληρότητας που αναμένεται να συνεχιστούν στο άμεσο χρονικό διάστημα. Η αγορά απαρτίζεται κατά κύριο λόγο από Έλληνες επενδυτές, τόσο αγοραστές όσο και πωλητές, μιας και το κύριο επενδυτικό ενδιαφέρον προσανατολίζεται σε πιο σταθερές ευρωπαϊκές αγορές όπου ο κίνδυνος είναι εμφανώς χαμηλότερος και οι προσδοκίες απόδοσης πιο ελκυστικές. 7,0 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 Athens (Syntagma square) Athens (Piraeus) Πηγή: Marketbeat Country Snapshots Cushman & Wakefield LLP 20

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ THΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ...5 3.3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2009

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2009 Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2009 Agenda 1. Επισκόπηση της Εταιρίας 2. Χαρτοφυλάκιο Ακινήτων 3. Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες 2 Η Μεγαλύτερη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Accountants & Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους σκοπούς του Κανονισμού του Χ.Α. (σημείο 4.1.4.1.) των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ BLUE STAR

Διαβάστε περισσότερα

α) διαπιστώσαμε τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας κατά την

α) διαπιστώσαμε τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας κατά την 26 Νοεμβρίου 2010 Deloitte Business Solutions Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Φραγκοκκλησιάς 3 α & Γρανικού 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Τηλ.: +30 (210) 6781.100 Fax.: +30 (210) 6776.190

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «HELLAS ONLINE» Προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 Οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της MIG Real Estate

Διαβάστε περισσότερα

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2010

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2010 Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Ιούνιος 2010 Agenda 1. Επισκόπηση της Εταιρίας 2. Χαρτοφυλάκιο Ακινήτων 3. Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες 2 Η Μεγαλύτερη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

Γνωμοδότηση. κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού. του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Σχετικά με την. Προτεινόμενη Συγχώνευση με Απορρόφηση

Γνωμοδότηση. κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού. του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Σχετικά με την. Προτεινόμενη Συγχώνευση με Απορρόφηση Γνωμοδότηση κατ άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Σχετικά με την Προτεινόμενη Συγχώνευση με Απορρόφηση της ΕΤΕΜ Α.Ε. από την ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 2 Οκτωβρίου 2014 2 Οκτωβρίου 2014 Προς τo

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν. 3401/2005

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν. 3401/2005 ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (ΠΡΩΗΝ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ») ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν. 3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό

I. Αντικείµενο Συγχώνευσης Ιστορικό Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση κατ άρθρο 289 του Κανονισµού του Χ.Α.

Έκθεση κατ άρθρο 289 του Κανονισµού του Χ.Α. Έκθεση κατ άρθρο 289 του Κανονισµού του Χ.Α. Του ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩ- ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» ΠΡΟΣ Τη Γενική Συνέλευση των µετόχων αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡ. 289 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Χ.Α. ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε» ΚΑΙ «KAZINO & ΞΕΝΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα:

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα: Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.8196/06/Β/86/03 Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ A.E. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΜΕΣΩ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

προκειμένου να διατυπώσει αιτιολογημένη γνώμη επί της Δημόσιας Πρότασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 15, παράγραφος 1 του Ν.3461/2006.

προκειμένου να διατυπώσει αιτιολογημένη γνώμη επί της Δημόσιας Πρότασης, όπως ορίζεται στο άρθρο 15, παράγραφος 1 του Ν.3461/2006. ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα:

Ενόψει της ως άνω συγχώνευσης, το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας επιθυµεί να θέσει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα: Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη συγχώνευση µε απορρόφηση των «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 -

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 - ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή (NAV/share) προ αναβαλλόμενης φορολογίας: ετήσια μείωση 2% σε 19,97 Έσοδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α.Ε. Έκθεση κατ άρθρο 289 του Κανονισµού του Χ.Α. Έκθεση κατ άρθρο του Κανονισµού του Χ.Α. του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

στους όρους και διατυπώσεις των οποίων υπάγεται η συγκεκριμένη συναλλαγή, προβήκαμε στις παρακάτω ενέργειες:

στους όρους και διατυπώσεις των οποίων υπάγεται η συγκεκριμένη συναλλαγή, προβήκαμε στις παρακάτω ενέργειες: Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές & Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι 20 Σεπτεμβρίου 2011 Φραγκοκκλησιάς 3 α & Γρανικού 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Τηλ.: +30 (210) 6781.100 Fax.: +30 (210) 6776.221

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. Γνωµοδότηση σχετικά µε την προτεινόµενη σχέση ανταλλαγής των µετοχών στα πλαίσια της συγχώνευσης διά απορρόφησης της ΕΤΕΜ ΑΕ από την ΕΛΒΑΛ ΑΕ 2 Οκτωβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ Σελίδα 1 από 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ... 3 Α. 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ... 3 Α. 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Kαταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Kαταστάσεις TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Kαταστάσεις της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2009 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Σημαντικές Εξελίξεις & Επισημάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 21 Νοεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Αύξηση 86% στα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 73,9εκ έναντι 39,7εκ το Εννεάμηνο 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920 και την παράγραφο 4.1.4.1.3. του Κανονισμού του Χ.Α. σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007)

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43 α παρ.3 & 4, άρθρο 107 παρ. 3 και άρθρο 136 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος.

ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος. ΑΕΕΑΠ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ξ. Δ. Αυλωνίτης Αντιπρόεδρος Οκτώβριος 2013 Τί είναι η ΑΕΕΑΠ; Εταιρία ειδικού σκοπού Επενδύει τα κεφάλαιά της αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΑΘΗΝΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 3 Συνοπτικές Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Β Αθήνα 23-4 - 2007 Αριθμ. πρωτ. : Κ2-6132 ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2009 σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2014 1 Σεπτεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2014 Θετική λειτουργική κερδοφορία EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : κέρδη 11,8εκ έναντι ζημιών 5,8εκ το Α Εξάμηνο 2013 Οι συγκρίσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ PAPERPACK ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

0114/00011892/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00011892/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00011892/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα α τριμήνου 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd Επισυνάπτουμε ανακοίνωση και αποτελέσματα για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εταιρεία») κατ άρθρο 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ενόψει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Έναρξη κάλυψης

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Έναρξη κάλυψης 28 Μαΐου 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Έναρξη κάλυψης Τιμή κλεισίματος στις 27/05/2010 4,70 Τιμή στόχος 5,75 Προηγούμενη τιμή αποτίμησης Δεν υπήρχε Τιμή αγοράς σε σχέση με την αποτίμηση Υποτιμημένη Κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV

H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV βάσει των ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ των ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ Ο Πραγματικός Βαθμός Χρησιμότητας του Δείκτη στη Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα δημοσιονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεμβρίου 2014

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεμβρίου 2014 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεμβρίου 2014 MIG REAL ESTATE AEEAΠ Τζώρτζ 4, Αθήνα Τ.Κ 10677 Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 3546201000

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2008 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 69 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/20

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 69 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/20 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 69 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/20 Κύριοι Μέτοχοι, Η απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου να συγχωνευθούν οι ανώνυµες εταιρείες «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ ΩΝ Α.Ε» («Απορροφώσα»)

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/11 έως

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμοι κύριοι Μέτοχοι,

Αξιότιμοι κύριοι Μέτοχοι, ======================================================= ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2006-31.12.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2009) Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2009) Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2009) Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 Η παρούσα Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

MIG REAL ESTATE Α.Ε.Ε.Α.Π.

MIG REAL ESTATE Α.Ε.Ε.Α.Π. MIG REAL ESTATE Α.Ε.Ε.Α.Π. Ετήσιες για την χρήση που έληξε Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Π. την 5 Iουνίου 2008 και έχουν αναρτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΡΙΟΥ 2005

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΡΙΟΥ 2005 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΝNΕΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Συνοπτικός Ενδιάμεσος Ισολογισμός (Επισκοπημένος) 3 II. Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2009 σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ένα Μέλος Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής Ο Οικονομικός Διευθυντής ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Α. ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα