Oι προσδοκίες και τα κίνητρα των νηπιαγωγών από τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά προγράμματα: Η περίπτωση των νηπιαγωγών του νομού Χανίων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Oι προσδοκίες και τα κίνητρα των νηπιαγωγών από τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά προγράμματα: Η περίπτωση των νηπιαγωγών του νομού Χανίων"

Transcript

1 Oι προσδοκίες και τα κίνητρα των νηπιαγωγών από τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά προγράμματα: Η περίπτωση των νηπιαγωγών του νομού Χανίων Χριστοφορίδου Σιρμαλού, M.Ed., Εκπαιδευτικός ΠΕ60 Περίληψη: Η παρούσα έρευνα σκοπό είχε τη διερεύνηση των προσδοκιών και των κινήτρων των Νηπιαγωγών του νομού Χανίων, από τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά προγράμματα. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι νηπιαγωγοί θεωρούν απολύτως αναγκαία την επιμόρφωση και συμμετέχουν σε αυτή. Ωστόσο διαφαίνεται, ότι μέχρι στιγμής η παρεχόμενη επιμόρφωση δεν ακολουθεί, όπως θα όφειλε, τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων στο επίπεδο της συμμετοχής των εκπαιδευόμενων στο σχεδιασμό και την οργάνωση των προγραμμάτων. Διαπιστώθηκε πάντως, ότι κάτι αλλάζει τα τελευταία χρόνια προς αυτή την κατεύθυνση. Όσον αφορά τα κίνητρα των Νηπιαγωγών για συμμετοχή στην επιμόρφωση, είναι εσωτερικά κυρίως: προσωπικό ενδιαφέρον, απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων. Οι δε προσδοκίες τους, αφορούν την ενημέρωση για την εξέλιξη της επιστήμης τους και την αντιμετώπιση προβλημάτων της καθημερινότητάς τους. Τέλος θεωρούν ότι τα τελευταία χρόνια προσφέρονται κάποια προγράμματα, που επειδή συνδέουν τη θεωρία με την πράξη, τους δίνουν τη δυνατότητα να τα υλοποιήσουν στην τάξη τους. Λέξεις-κλειδιά: επιμόρφωση, κίνητρα, προσδοκίες,, εκπαίδευση ενηλίκων 1. Εισαγωγή Η ραγδαία επιστημονική πρόοδος και οι αλλεπάλληλες κοινωνικοοικονομικές μεταβολές που συντελούνται στη σύγχρονη εποχή της «μετανεωτερικότητας» δημιουργούν νέα δεδομένα για τη σύγχρονη πραγματικότητα. (Ξωχέλλης, 2005). Είναι απολύτως φυσικό να προκαλούν εξελίξεις στο χώρο της εκπαίδευσης και της παιδαγωγικής επιστήμης. Καθώς επίσης και συνακόλουθες μεταρρυθμίσεις των αναλυτικών προγραμμάτων και μεθόδων διδασκαλίας, την είσοδο νέων αντικειμένων και των Νέων Τεχνολογιών στο σχολείο, ενώ ταυτόχρονα διαφοροποιούνται οι ανάγκες του σύγχρονου μαθητή. Έτσι συγκροτείται μία νέα εκπαιδευτική πραγματικότητα. Απαιτείται μια νέα διδακτική ικανότητα και συμπεριφορά από τον εκπαιδευτικό επειδή οι παραδοσιακοί ρόλοι μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών και μεταξύ μαθητών αλλάζουν ριζικά (Κοσσυβάκη, 2003). Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν ο ρόλος του εκπαιδευτικού αλλάζει. Γίνεται πολυδιάστατος και απαιτητικός, ως προς τον απαραίτητο επιστημονικό και παιδαγωγικό εξοπλισμό. Απαιτεί, επιπλέον, την ανάπτυξη διευρυμένων επαγγελματικών γνώσεων και ικανοτήτων, όπως το χειρισμό των προβλημάτων, τη λήψη κατάλληλων αποφάσεων, την κριτική σκέψη. Για την επίτευξη όλων αυτών των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών και την εξασφάλιση των απαραίτητων εφοδίων είναι επιτακτική ανάγκη το ζήτημα της επιμόρφωσής τους, στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους ανάπτυξης και της δια βίου μάθησης, να αποτελέσει, μια από τις πρώτες προτεραιότητες της Πολιτείας. Σύμφωνα, δε, με τους Κουλουμπαρίτση, (1997) και Μπαγάκη, (2005) η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και η επαγγελματική ISSN

2 τους ανάπτυξη συνδέεται στενά με την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος. Ο όρος «επιμόρφωση» είναι τόσο ευρύς, ώστε η οριοθέτησή του αποτελεί αντικείμενο επιστημονικών συζητήσεων. Ένας ορισμός που εξυπηρετεί την παρούσα έρευνα ορίζει την επιμόρφωση: ως το σύνολο των δραστηριοτήτων και διαδικασιών που συνδέονται με τη σύλληψη, το σχεδιασμό και την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων, που έχουν ως πρωταρχικό σκοπό τον εμπλουτισμό, τη βελτίωση, την αναβάθμιση και την περαιτέρω ανάπτυξη των ακαδημαϊκών-θεωρητικών ή πρακτικών, επαγγελματικών και προσωπικών ενδιαφερόντων, ικανοτήτων, γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, κατά τη διάρκεια της θητείας τους. (Μαυρογιώργος, 1999: 101). Οι δραστηριότητες της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών αποτελούν επιμέρους πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Για το λόγο αυτό χρειάζεται η επιμόρφωση να υιοθετεί τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων. Το κεντρικό δεδομένο στην εκπαίδευση ενηλίκων, είναι ότι οι ενήλικες, είναι ικανοί και πρόθυμοι να αναλάβουν την ευθύνη για τη συμπεριφορά τους, τις πράξεις και τις απόψεις τους και επομένως και για τη μάθησή τους (Illeris, 2003). Και όπως επισημαίνει ο Κόκκος, (2005) χρειάζεται οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι να συμμετέχουν σε όλο το φάσμα των διαδικασιών σχεδιασμού και υλοποίησης και να αποσκοπούν αυτές οι διαδικασίες στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης, στη δημιουργικότητα, την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και την επικοινωνιακή ικανότητα. Τα Κίνητρα είναι μια ψυχολογική διαδικασία η οποία διεγείρει, κατευθύνει και διατηρεί μια συμπεριφορά προς ένα στόχο και έτσι μπορούμε να συνάγουμε συμπεράσματα για τον τρόπο που κινείται και συμπεριφέρεται κάποιος. (Κωσταρίδου- Ευκλείδη, 1999). Διακρίνονται σε εξωτερικά και εσωτερικά. Ο Knowles (1990) υποστηρίζει ότι οι ενδογενείς παράγοντες είναι ισχυρότεροι και μεγαλύτερης διάρκειας από τους εξωγενείς. Τίποτε δε λειτουργεί περισσότερο ως κίνητρο από την προσδοκία των ανθρώπων, ότι οι επιδιωκόμενοι σκοποί είναι πολύ σημαντικοί για τους ίδιους και ότι υπάρχει δυνατότητα να επιτύχουν τους σκοπούς αυτούς μέσω της εκπαίδευσης ενηλίκων. (Καψάλης & Παπασταμάτης, 2000). Όπως φαίνεται η κατανόηση των κινήτρων συμβάλλει στη μελέτη της συμπεριφοράς που με τη σειρά της οδηγεί στη δυνατότητα πρόβλεψης και διαμόρφωσης της ζητούμενης συμπεριφοράς. Με βάση τις προηγούμενες θεωρητικές παραδοχές στο πλαίσιο μιας ευρύτερης έρευνας για την επιμόρφωση των νηπιαγωγών, επιχειρήσαμε να διερευνήσουμε τα κίνητρα και τις προσδοκίες των Νηπιαγωγών του νομού Χανίων, από τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά προγράμματα. Πιο αναλυτικά επιδιώκει να δώσει απαντήσεις στα εξής ερευνητικά ερωτήματα: Α) Ποια είναι τα συγκεκριμένα κίνητρα και οι προσδοκίες των νηπιαγωγών από τη συμμετοχή τους σε προγράμματα επιμόρφωσης. Β) Εάν και σε ποιο βαθμό θεωρούν ότι τα προγράμματα επιμόρφωσης που παρακολούθησαν τους καθιστούν ικανούς να εφαρμόζουν τις γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που αποκόμισαν από τα παραπάνω προγράμματα στην τάξη. ISSN

3 2. Μεθοδολογία Έρευνας Η παρούσα έρευνα διενεργήθηκε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και ανήκει στον κύκλο των φυσικών ερευνών, Επιχείρησε, δηλαδή, να ανακαλύψει, μέσα στο κοινωνικό περιβάλλον των υποκειμένων και σε διαμορφωμένες από πριν συνθήκες, εκείνα από τα στοιχεία που, ενδεχομένως, ερμηνεύουν περισσότερο το παρατηρούμενο φαινόμενο. (Βάμβουκας, 1998). Αποτελεί δε, μια μορφή επισκόπησης μικρής κλίμακας (Cohen & Manion, 2000) Ο Πληθυσμός και το δείγμα της έρευνας Ο πληθυσμός- στόχος της έρευνάς μας ήταν νηπιαγωγοί που εργάζονται σε δημόσια νηπιαγωγεία του νομού Χανίων. Οι οποίοι σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έδωσε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Ν. Χανίων ήταν 328 (από τους οποίους οι 37 αναπληρωτές) για τη σχολική χρονιά Στον αριθμό αυτό δεν περιλαμβάνονταν οι νηπιαγωγοί με εκπαιδευτικές άδειες, αποσπάσεις εκτός νομού, κλπ. Από τον παραπάνω πληθυσμό, λάβαμε δείγμα με κριτήριο την ηλικία και τα χρόνια υπηρεσίας των νηπιαγωγών, προκειμένου από αυτό να συλλέξουμε τα δεδομένα μας. 2.2 Όργανα συλλογής δεδομένων Κατά την ερευνητική διαδικασία επιχειρήθηκε συνδυασμός ποσοτικής και ποιοτικής προσέγγισης, ώστε η διερεύνηση των κινήτρων και προσδοκιών να γίνει όσο το δυνατόν σε περισσότερα επίπεδα. (Cohen & Manion, 2000) Βασικό μεθοδολογικό εργαλείο συλλογής των δεδομένων ήταν το ερωτηματολόγιο, με κλειστού και ανοικτού τύπου ερωτήσεις. Τεχνική που συμπλήρωσε τα δεδομένα του ερωτηματολογίου ήταν η ημι-δομημένη συνέντευξη, με ανοιχτού τύπου ερωτήσεις (Καρτερέλος, 2001). 2.3 Μέσο επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS 17.0 for windows και για την επίλυση των ερευνητικών ερωτημάτων της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η περιγραφική στατιστική ανάλυση. Συγκεκριμένα για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων, τα στατιστικά κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν ήταν η συχνότητα (Ν), τα ποσοστά (%), η διάμεσος (Δ), και η επικρατούσα τιμή (Ε.Τ.). Επιπλέον χρησιμοποιήθηκαν πίνακες κατανομής συχνοτήτων. Για το έλεγχο ύπαρξης στατιστικής διαφοράς μεταξύ των ομάδων με τις τελικές απαντήσεις των ερωτηθέντων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος Scheffe μέσα από απλή ανάλυση Διακύμανσης (One- Way ANOVA). Αφού καταγράφηκαν, κωδικοποιήθηκαν, αναλύθηκαν τα δεδομένα των ερωτηματολογίων, σχεδιάστηκαν οι ημιδομημένες συνεντεύξεις. 3. Δεδομένα και ευρήματα 3.1 Δημογραφικά στοιχεία νηπιαγωγών Το δείγμα αποτέλεσαν 128 νηπιαγωγοί (39.02% του συνόλου των εν ενεργεία νηπιαγωγών), από τους οποίους οι 111 μόνιμοι (86.7%) και οι 17αναπληρωτές (13.3%). Ως προς την ηλικία 30.47% <35 ετών, 44.53% < 45, και 25% ISSN

4 46+ ηλικία. Ως προς δε τα έτη υπηρεσίας συμμετείχαν 32%<5 έτη, 39.8% με 6-15 έτη και 28.1% με 16+ έτη. Τέλος ως προς την έδρα του Νηπιαγωγείου συμμετείχαν 68 άτομα από αστική περιοχή (53.1%), 34 από ημιαστική (26.6%) και 26 από αγροτική (20.3%). Ως προς το βασικό πτυχίο, φάνηκε ότι πλέον το ποσοστό των νηπιαγωγών με τεταρτοετείς σπουδές (57%) είναι μεγαλύτερο από εκείνο της διετούς φοίτησης (43%). Λαμβάνοντας δεν υπόψιν το γεγονός, ότι οι νηπιαγωγοί διετούς φοίτησης στην πλειοψηφία τους, σύμφωνα με τα δεδομένα μας, είχαν παρακολουθήσει προγράμματα Εξομοίωσης από τα Παιδαγωγικά Τμήματα, αντιληφθήκαμε ότι οδεύουμε προς ένα σημαντικό βαθμό ομοιογένειας των βασικών σπουδών των νηπιαγωγών. Επιπροσθέτως, εξετάζοντας το επίπεδο σπουδών των συμμετεχόντων στην έρευνα, παρατηρήσαμε ότι μόνο 6 νηπιαγωγοί (4.7%) είχαν επίπεδο σπουδών το πτυχίο της διετούς σχολής Νηπιαγωγών. Καθώς 35 νηπιαγωγοί (43.8%), είχαν επίπεδο σπουδών ΠΤΠΕ, 25 άτομα (19.5%) Εξομοίωση, 1 άτομο (0.8%) πτυχίο άλλου ΑΕΙ, 31 άτομα (24.2%) Διδασκαλείο, 8 άτομα (6.3%) μεταπτυχιακό και 1 διδακτορικό (0.8%). 3.2 Συμμετοχή νηπιαγωγών στην επιμόρφωση Στο ερώτημα αν συμμετέχουν οι νηπιαγωγοί σε επιμορφωτικά προγράμματα, τα δεδομένα μας έδειξαν ότι: συμμετοχή σε αυτά δήλωσαν 110 Νηπιαγωγοί (85.93%) ενώ, μη συμμετοχή σε προαιρετικά επιμορφωτικά προγράμματα δήλωσαν μόλις 18 άτομα (14.06%). Εξαιρετικά υψηλό ποσοστό, επειδή πρόκειται για προγράμματα εκτός ωραρίου εργασίας, απογεύματα και Σαββατοκύριακα. Το υψηλό ποσοστό συμμετοχής σε προαιρετικά επιμορφωτικά προγράμματα επιβεβαιώνεται και από τις συνεντεύξεις. Όλα τα υποκείμενα δήλωσαν ότι συμμετέχουν σε αυτά και μάλιστα «κάθε χρόνο». Κατόπιν, επιδιώξαμε να εξετάσουμε τον τρόπο συμμετοχής των νηπιαγωγών στα προγράμματα που παρακολουθούν. Δηλαδή αν η συμμετοχή τους πέρα από την παρακολούθηση, έγκειται σε πιο ενεργητική και ουσιαστική συνεισφορά, όπως την εμπλοκή τους στο σχεδιασμό και την οργάνωση της επιμόρφωσης, πράγμα που συνάδει με τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων (Κόκκος & Λιοναράκης, 1998). Τα ευρήματα ήταν ότι μέχρι στιγμής, έχει εμπλακεί σε σχεδιασμό και οργάνωση επιμορφωτικού προγράμματος μόλις το 23,4% του δείγματος (Ν=30 Νηπ/γοί), ενώ θα επιθυμούσε να συμμετάσχει το 62,5% (Ν=80 Νηπ/γοί). Δεν έχουν δηλαδή, ακόμη τη δυνατότητα οι νηπιαγωγοί να συμμετέχουν και να εμπλέκονται όσο ενεργά θα επιθυμούσαν στην επιμόρφωσή τους. Ωστόσο από τα ευρήματα, διαπιστώσαμε ότι υπάρχει ένα ποσοστό εκπαιδευτικών και συγκεκριμένα στην έρευνά μας το 35.2% των νηπιαγωγών, το οποίο δεν θα επιθυμούσε, συμμετοχή στο σχεδιασμό και την οργάνωση ενός προγράμματος. Πρόκειται για ένα σημαντικό ποσοστό, το οποίο ίσως δείχνει ότι, για πολλούς νηπιαγωγούς το παραδοσιακό εκπαιδευτικό σύστημα από το οποίο προέρχονται, δεν τους έχει συνηθίσει σε ενεργητική συμμετοχή. Κάτι το οποίο μας γνωστοποιήθηκε και κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων. Τέλος τα δεδομένα καταδεικνύουν ότι o Σχολικός Σύμβουλος είναι κυρίως, ο φορέας, που έδωσε τη δυνατότητα συμμετοχής στο σχεδιασμό και την οργάνωση ISSN

5 επιμορφωτικών προγραμμάτων με ποσοστό 46.2%. Ακολουθεί το Πανεπιστήμιο με 15.4%, και διάφοροι άλλοι φορείς (ιδιωτικοί και σύλλογοι) με 11.5%. 3.3 Κίνητρα και προσδοκίες των νηπιαγωγών Ως προς τα κίνητρα που τους ωθούν να συμμετέχουν σε προγράμματα επιμόρφωσης διαπιστώσαμε ότι: τα σημαντικότερα για τους νηπιαγωγούς του δείγματός μας είναι κυρίως εσωτερικά: με πρώτο το προσωπικό ενδιαφέρον και δεύτερο την απόκτηση νέων γνώσεων. Γεγονός που τονίζεται από τους θεωρητικούς της μάθησης ενηλίκων, ότι η μάθηση είναι θεμελιωδώς μία βασισμένη στην επιθυμία λειτουργία (Furth, 1987, όπ. αναφ. Illeris, 2003). Από τα αποτελέσματα της ανάλυσης της διασποράς (One-way ΑΝΟVΑ) παρατηρήσαμε ότι είναι σημαντικότερο κίνητρο για επιμόρφωση, για τους αποφοίτους Διδασκαλείου η Απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων, από ότι για τους αποφοίτους Παιδαγωγικών Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής. Ενώ αντίθετα τα εξωτερικά κίνητρα ( επαγγελματική εξέλιξη, οικονομικά οφέλη), είναι παράγοντες που επηρεάζουν σε ελάχιστο βαθμό το ενδιαφέρον τους για την παρακολούθηση ενός επιμορφωτικού προγράμματος. Πράγμα απολύτως κατανοητό, διότι μέχρι το προηγούμενο σχολικό έτος της έρευνας, οι προϊστάμενοι των νηπιαγωγείων ορίζονταν με βάση τα χρόνια υπηρεσίας και όχι των προσόντων. Επιπλέον δεν παρέχεται οικονομική συνδρομή για τα επιπλέον προσόντα. Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά-κίνητρα βάσει των οποίων επιλέγουν ένα πρόγραμμα για να το παρακολουθήσουν αποτελούν: το θέμα (86.5% ΕΤ5), η σύνδεση θεωρίας πράξης (76.2%) και η δυνατότητα άμεσης εφαρμογής στην τάξη 76.1%. Σε υποστήριξη αυτών των θέσεων ο Elliott (2005, σ.43) υπερτονίζει ότι «ο όρος θεωρία δεν υπονοεί κανένα διαχωρισμό από την πράξη». Και ο Eigler (2000, σ. 112) διαπίστωσε ότι «η εκπαίδευση ενηλίκων οφείλει να εξασφαλίζει επαρκείς ευκαιρίες για πρακτική εξάσκηση αλλά και υποστήριξη κατά την εξάσκηση». Το περιεχόμενο, δηλαδή του προγράμματος είναι αυτό που θεωρούν σημαντικότερο, ανεξάρτητα από τα δημογραφικά τους στοιχεία. Μετά ακολουθεί ο επιμορφωτής με 37.8% (ΕΤ5). Διαπιστώθηκε ότι, οι απόφοιτοι της Μετεκπαίδευσης τον θεωρούν πολύ σημαντικότερο στοιχείο για την επιλογή προγράμματος, από τους απόφοιτους Παιδαγωγικού Τμήματος και εκείνους της Εξομοίωσης. Και η έρευνα των Φώκιαλη & Ράπτη, 2008 διαπίστωσε ότι η καταλληλότητα των επιμορφωτών είναι σημαντικός παράγοντας για τους εκπαιδευτικούς. Ακολουθεί η παροχή υποστηρικτικού υλικού (36.8%), η οποία φαίνεται να θεωρείται, για την ομάδα των μέχρι 5 χρόνων υπηρεσίας, οριακά σημαντικότερος παράγοντας, από ότι για τους παλαιότερους. Πράγμα λογικό επειδή οι νεώτεροι χρειάζονται να δημιουργήσουν το υλικό τους για τη δουλειά τους. Ακόμη, ο τόπος και ο χρόνος υλοποίησής του (37.2%) και η χρήση μικτών τεχνικών και μεθόδων (36.2%) διαπιστώθηκε πως για την ομάδα των < 5 χρόνων υπηρεσίας, για τους νεώτερους δηλαδή, είναι πιο σημαντικό χαρακτηριστικό της επιμόρφωσης η μεθοδολογία που ακολουθείται σε ένα πρόγραμμα, από ότι για τους παλαιότερους, με 16+ χρόνια υπηρεσίας. ISSN

6 Τέλος, διαφάνηκε ότι η διάρκεια που έχει το πρόγραμμα ( 12,5 % με βαθμό 5, ενώ ΕΤ 3) δεν είναι από τα προτρεπτικά ή αποτρεπτικά στοιχεία για να το επιλέξουν. Λιγότερο από όλα δε, υπόψη λαμβάνονται: η μοριοδότηση-πιστοποίηση (13,1%) η οποία όμως, θεωρείται σημαντικότερη για την ομάδα των μέχρι 5 ετών υπηρεσίας από ότι για τους αρχαιότερους. Καθώς και η αξιολόγηση του προγράμματος (10%), που αποτελεί, το λιγότερο σημαντικό χαρακτηριστικό ενός προγράμματος για τους νηπιαγωγούς. Τις κυριότερες προσδοκίες των νηπιαγωγών από τη συμμετοχή τους στην επιμόρφωση αποτελούν σύμφωνα με τα ευρήματά μας: Η Διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς στην τάξη (67.2%, ΕΤ 5), η Εφαρμογή σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων (61.9%, ΕΤ 5) και η Επικαιροποίηση των γνώσεων τους (57.6%, ΕΤ 5) Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνονται εν μέρει, ως προς τις σύγχρονες διδακτικές μεθόδους και την επικαιροποίηση των γνώσεων, από παρόμοια έρευνα της Παπαναούμ, Ακολουθούν: η Διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας του σύγχρονου νηπιαγωγείου (49.2%), η Υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων (46%), η Δυνατότητα χρήσης ΤΠΕ στην τάξη (42.1%) και η Αλληλεπίδραση με συναδέλφους (40.3%) που όπως διαπιστώθηκε, οι νηπιαγωγοί με 16+ χρόνια υπηρεσίας τη θεωρούν κατά πολύ σημαντικότερη σε ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης, από ότι οι συνάδελφοί τους με έως 5 χρόνια υπηρεσία. Επιπλέον βρέθηκε ότι, τα επιμορφωτικά προγράμματα που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: Ως προς το περιεχόμενο, για το 68.42% ήταν αυτά που συνδυάζουν θεωρία με πρακτική, για το 30.26% εκείνα με καθαρά πρακτικό περιεχόμενο. Και μόλις για το 1.32% αυτά με αποκλειστικά θεωρητικό περιεχόμενο (εισήγηση). Ως προς το θέμα, διαπιστώθηκε ποικιλία θεμάτων: Δημιουργία- Έκφραση (κυρίως θεατρικό παιχνίδι-μουσική-εικαστικά) σε ποσοστό 31.58%. Αγωγή υγείας (ψυχική υγεία-πρώτες βοήθειες ) σε ποσοστό 22.37%. Γραμματισμός σε ποσοστό 14.47%. Φυσικές επιστήμες Περιβάλλον σε ποσοστό 10.53%. ΤΠΕ σε ποσοστό 7.89%. Επίσης Μαθηματικά, Ειδική αγωγή, ΔΕΠΠΣ, Διαπολιτισμική σε μικρότερα ποσοστά. Ως προς τις μεθόδους τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν στα συγκεκριμένα προγράμματα και ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες των νηπιαγωγών βλέπουμε ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία (97.4%) είναι συμμετοχικές, βιωματικές και ενεργητικές. Ως προς το φορέα επιμόρφωσης, που διοργάνωσε το ανταποκρινόμενο στις προσδοκίες τους πρόγραμμα, καταδείχθηκε ο Σχολικός Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής (52.63%), με τους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων να ακολουθούν (25%). 3.4 Δυνατότητα εφαρμογής παρεχόμενης επιμόρφωσης Ως προς το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα αν η παρεχόμενη επιμόρφωση τους δίνει τη δυνατότητα να εφαρμόζουν στην τάξη τις γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που αποκτούν σε αυτή φάνηκε ότι: Οι νηπιαγωγοί καταρχήν θεωρούν ότι τους δίνει την ευκαιρία να αλληλεπιδρούν με τους συναδέλφους τους. Ακόμη τους καθιστά, πολύ ως αρκετά ικανούς, να εφαρμόζουν σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις, θεωρητικά και ερευνητικά δεδομένα. Αρκετά ικανούς να υλοποιούν καινοτόμα προγράμματα. Αλλά ISSN

7 οριακά ικανούς να διαχειρίζονται τα προβλήματα συμπεριφοράς στην τάξη, τα οποία όπως δήλωσαν στις συνεντεύξεις αυξάνονται σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Ενώ δεν είναι ευχαριστημένοι από τη δυνατότητα που μέχρι τώρα τους έχουν προσφέρει ως τη χρήση ΤΠΕ στην τάξη. Ως προς τους δύο τελευταίους αυτούς παράγοντες διαπιστώσαμε και τους περισσότερο δυσαρεστημένους, οι απαντήσεις «καθόλου» και «λίγο» συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ποσοστό. Ίσως αυτό συμβαίνει επειδή ακόμη δεν προσφέρονται αρκετά προγράμματα για ΤΠΕ. Για παράδειγμα δεν πραγματοποιήθηκε το πρόγραμμα του επιπέδου Β στους Η/Υ για τις νηπιαγωγούς την περυσινή χρονιά στα Χανιά, παρά μόνο για δασκάλους. Άλλωστε και στις έρευνες των Παπαναούμ, 2003 Φώκιαλη & Ράπτης, 2008, αναφέρεται η ζήτηση και η ανάγκη των εκπαιδευτικών για προγράμματα ΤΠΕ. Οφείλουμε επίσης να επισημάνουμε ότι, όλα τα προγράμματα που ανταποκρίνονταν στις προσδοκίες τους, ανέφεραν ότι μπόρεσαν να τα υλοποιήσουν στην τάξη. Άλλωστε αναφερόμαστε κυρίως σε προαιρετικά προγράμματα, μια και οι ίδιοι οι νηπιαγωγοί επιλέγουν, ποια θα παρακολουθήσουν και όπως φαίνεται, διαλέγουν αυτά που μπορούν να εφαρμόσουν στην τάξη τους. Το εύρημα αυτό συνάδει και με την αλλαγή που επισημάνθηκε παραπάνω ότι παρατηρείται, τόσο σε επίπεδο δυνατότητας συμμετοχής των νηπιαγωγών στο σχεδιασμό και την οργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων, όσο και στις βιωματικές ενεργητικές μεθόδουςτεχνικές που πλέον άρχισαν να εφαρμόζονται στα παρεχόμενα προγράμματα. Επίσης υποστηρίζεται από την επιστημονική έρευνα ότι οι αποτελεσματικές αλλαγές και καινοτομίες στα σχολεία δεν μπορούν να επιτύχουν, αν οι εκπαιδευτικοί δεν αποκτήσουν εμπειρία δοκιμάζοντάς τα στην τάξη. (Eurat, M, 2000). Και ακόμη ότι, όταν οι ίδιοι τα θεωρούν σημαντικά, οπότε έχουν θετική στάση απέναντί τους, τότε είναι σε θέση να τα εφαρμόζουν. Γεγονός που συνάδει με τις αρχές μάθησης και τα χαρακτηριστικά των ενηλίκων καθώς επίσης με την άποψη του Fullan (1997), ότι η εφαρμογή νέων δεξιοτήτων και αλλαγών, χρειάζεται αυτές οι αλλαγές να έχουν σημασία για τα άτομα που τις εφαρμόζουν. Τέλος ότι, όλες οι αλλαγές πρέπει να σχεδιάζονται με βάση την πρακτική της τάξης και του σχολείου ως οργανισμού. 4. Συμπεράσματα Από την αδρομερή εικόνα των ευρημάτων της έρευνας απορρέουν κάποιες γενικές διαπιστώσεις. Η πρώτη είναι ότι οι νηπιαγωγοί του νομού Χανίων, είναι θετικά διακείμενες προς το θεσμό της επιμόρφωσης. Η δεύτερη ότι θεωρούν την επιμόρφωση αναπόσπαστο κομμάτι της δουλειάς τους και πολύτιμο εργαλείο γι αυτή. Από την ανασκόπηση των δεδομένων της έρευνας βγαίνει το συμπέρασμα ότι, ως προς το πρώτο ερευνητικό ερώτημα για το ποια είναι τα κίνητρα των νηπιαγωγών, για τη συμμετοχή τους στην επιμόρφωση φάνηκε ότι είναι κυρίως εσωτερικά και αφορούν το προσωπικό τους ενδιαφέρον για μάθηση, την απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων. Ως προς τις προσδοκίες τους, διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να είναι ενημερωμένοι σχετικά με την εξέλιξη της επιστήμης τους, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται επιτυχώς στα προβλήματα της καθημερινής τους πρακτικής. ISSN

8 Ως προς το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα αν η παρεχόμενη επιμόρφωση τους δίνει τη δυνατότητα να εφαρμόζουν στην τάξη τις γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που αποκτούν σε αυτή: φάνηκε ότι τα τελευταία χρόνια προσφέρονται και κάποια προγράμματα, που επειδή συνδέουν τη θεωρία με την πράξη, τους δίνουν τη δυνατότητα να μπορούν να τα υλοποιήσουν στην τάξη τους. Απλά η διαπίστωση των συμμετεχόντων στην έρευνα είναι, ότι μέχρι στιγμής, τέτοιου είδους προγράμματα επιμόρφωσης δεν προσφέρονται αρκετά. Επίσης φάνηκε ότι σε αυτή την αλλαγή σημαντικοί φορείς είναι η Σχολική Σύμβουλος και οι Υπεύθυνοι Σχολικών δραστηριοτήτων (Αγωγής Υγείας- Πολιτιστικών-Περιβαλλοντικής), πράγμα που κατά τη γνώμη μας συμβαίνει επειδή αυτοί οι φορείς όντας τοπικοί, είναι σε θέση να γνωρίζουν καλά τις ανάγκες και τα προβλήματα των σχολείων, των εκπαιδευτικών και των παιδιών της περιοχής τους. Μπορούν να συνδιαλλαχθούν μαζί τους καθημερινά και να έρθουν σε άμεση επαφή. Θεωρούμε ότι έχει μεγάλη σημασία η επιμόρφωση να μην σχεδιάζεται και αποφασίζεται αποκλειστικά και κεντρικά από το Υπουργείο. Είναι πολύτιμοι οι αποκεντρωμένοι φορείς επιμόρφωσης. Τέλος θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι η ενασχόλησή μας με την παρούσα έρευνα μας έδωσε τη δυνατότητα να συνειδητοποιήσουμε πόσο πραγματικά πολύπλοκο θέμα είναι η επιμόρφωση και πόσες πολλές οι συνιστώσες που απαιτείται να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό, την οργάνωση και υλοποίησή της. Ακόμη ότι χρειάζεται συνεχή και επισταμένη έρευνα και κυρίως, προς την κατεύθυνση της εφαρμογής των αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων στα παρεχόμενα προγράμματα επιμόρφωσης. Θεωρούμε ότι χρειάζεται περαιτέρω έρευνα το θέμα αυτό, ώστε να γίνει πεποίθηση όλων και κυρίως των ίδιων των νηπιαγωγών, ότι η υιοθέτησή τους συμβάλλει στην ποιότητα και αποτελεσματικότητα των επιμορφωτικών προγραμμάτων. Βιβλιογραφικές παραπομπές: Βάμβουκας, Μ. (1998). Εισαγωγή στην ψυχοπαιδαγωγική έρευνα και μεθοδολογία (5 η εκδ.). Αθήνα: Γρηγόρης Cohen, L., Manion, L. (2000). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Αθήνα: Μεταίχμιο Eigler, G. (2000). Οι προϋποθέσεις μάθησης των ενηλίκων. Στο: Κ. Π. Χάρης, Ν. Β. Πετρουλάκης, Σ. Νικοδήμος (Επιμ), Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση διεθνής εμπειρία και ελληνική προοπτική : πρακτικά Θ Διεθνούς Παιδαγωγικού Συνεδρίου, Βόλος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 11,12 και 13 Νοεμβρίου 1999.(σελ ). Αθήνα: Ατραπός Εlliott, J. (2005). O Εκπαιδευτικός ως μέλος μιας Δικτυωμένης Κοινότητας Μάθησης. Στο: Γ. Μπαγάκης, (Επιμ.), Επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού.( σελ ). Αθήνα: Μεταίχμιο. Eraut, M. (2000). Teachers Learning in the Workplace. Στο: Α. Κεσίδου (Επιμ), Συνεχιζόμενη εκπαίδευση εκπαιδευτικών και ανάπτυξη του σχολείου: ISSN

9 Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου (Θεσσαλονίκη Δεκεμβρίου 2000). (σελ ). Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ : ΥΠΕΠΘ Illeris, K. (2003). Workplace Learning and Learning Theory. Journal of Workplace Learning, Vol. 15, 4, pp Fullan, G. M. (1997). Successful school improvement. (3 rd ed). Buckingham- Philadelphia: Open University Press. Καρτερέλος, Ι. (2001). Η συνέντευξη και το ερωτηματολόγιο. Στο: Στ. Παπαστάμου (Επιμ.) Εισαγωγή στην κοινωνική ψυχολογία. (Τόμος Α., σελ ). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Καψάλης, Α., Παπασταμάτης, Α. (2000). Πανεπιστημιακές παραδόσεις: Εκπαίδευση ενηλίκων. Διδακτική ενηλίκων (τ. Β ). Θεσσαλονίκη: Παν/μιο Μακεδονίας Knowles, M. (1990). The adult learner: A neglected species. Houston: Gulf Publishing Co. Κόκκος, Α.(2005). Οι κοινωνικές διαθέσεις απέναντι στην τυπική εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων: η περίπτωση της Ελλάδας. Στο: Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων. 1 ο Συνέδριο (2004). (σελ.73-85). Αθήνα: Μεταίχμιο Κόκκος, Α., Λιοναράκης, Α. (1998). Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Σχέσεις Διδασκόντων διδασκομένων, Β, Πάτρα: ΕΑΠ. Κοσσυβάκη, Φ. (2003). Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο Μετανεωτερικό σχολείο: Προσδοκίες, Προοπτικές, Όρια. Αθήνα: Gutenberg Κουλουμπαρίτση, Α. (1997). Μια πρόταση για ενδο- & δια-σχολική επικοινωνία και επιμόρφωση. Εκπαιδευτική Κοινότητα, 43, Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Α. (1999). Ψυχολογία κινήτρων. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα Μαυρογιώργος, Γ.(1993). Εκπαίδευση εκπαιδευτικών και όροι εργασίας εκπαιδευτικών: Τάσεις και αντιφάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση., Σύγχρονη Εκπαίδευση, 73, Μαυρογιώργος Γ. (1999). Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και επιμορφωτική πολιτική στην Ελλάδα. Στο: Αθανασούλα-Ρέππα, Α., Ανθοπούλου, Σ., Κατσουλάκης, Σ., Μαυρογιώργος, Γ. Διοίκηση Εκπαιδευτικών μονάδων: Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, (τομ. Β, κεφ 2, σελ ). Πάτρα: ΕΑΠ Μπαγάκης, Γ.(2005). Εκπαιδευτικές αλλαγές, η παρέμβαση του εκπαιδευτικού και του σχολείου. Αθήνα: Μεταίχμιο Ξωχέλλης, Π. (2005). Ο εκπαιδευτικός στο σύγχρονο κόσμο. Στο: Α. Καψάλης (Επιμ.), Οργάνωση και διοίκηση σχολικών μονάδων. (σελ ). Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Παπαναούμ, Ζ. (2003). Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Αθήνα:Tυπωθήτω-Δαρδάνος Φώκιαλη, Π., Ράπτης, Ν. (2008). Οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ερευνητική προσέγγιση. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη ISSN

Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών

Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Η περίπτωση των Αχαρνών Κυριάκη Σπυριδούλα, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε Παρδάλη Μαρία, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. Περίληψη: Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών:

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Κ.Τ.) ΕΣΠΑ 2007-13/Ε.Π.Ε&ΔΒΜ/Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ. και 2 Π.Σ.Εισ.» Η συμβολή της διερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 3, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 3, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Περιεχόμενα Editorial Σπύρος Κιουλάνης 1. Διερεύνηση των απόψεων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής σε σχέση με την αξιοποίηση της βιωματικής μάθησης και των ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών στο πλαίσιο συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 3, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 3, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Διερεύνηση των απόψεων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής σε σχέση με την αξιοποίηση της βιωματικής μάθησης και των ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών στο πλαίσιο συμμετοχής τους σε επιμορφωτικά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

«Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών μέσω Ηλεκτρονικών Κοινοτήτων Μάθησης»

«Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών μέσω Ηλεκτρονικών Κοινοτήτων Μάθησης» «Ψηφιακές και Διαδικτυακές εφαρμογές στην Εκπαίδευση» «Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών μέσω Ηλεκτρονικών Κοινοτήτων Μάθησης» Ρεβέκκα Παπαδοπούλου 1, Δρ. Παρασκευή Βασάλα 2 1 Δασκάλα, 15ο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Σπύρος Κιουλάνης Αριστείδης Μωυσιάδης Αναστασία Παναγιωτίδου Σπύρος Κιουλάνης Πύρρου 2 Δράμα τηλ. 25210 30833 κιν.6944590744 spiros@kioulanis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 2, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 2, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Διερεύνηση των απόψεων Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής σε σχέση με την αξιοποίηση της μεθοδολογίας ενηλίκων στο πλαίσιο συμμετοχής τους σε επιμορφωτικά προγράμματα Explore the views physical education teachers

Διαβάστε περισσότερα

«Η Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών»

«Η Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» «Η Μεθοδολογία Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην εξ αποστάσεως Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» Νικόλαος Σκίκος 1, Βιργινία Λουκά 2, Ευστάθιος Ζωγόπουλος 3, Άγγελος Μοσχούδης 4 1 Εκπαιδευτικός, 1 ο ΕΠΑΛ Αθηνών nskikos@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Επιβλέπων Καθηγητής: Καψάλης Αχιλλέας Μεταπτυχιακός Κύκλος Σπουδών Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ) Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων Ιωάννου Νικολέττα Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) & Αθανασούλα Ρέππα Αναστασία Ανώτατη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Εκπαίδευση ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις Νέες Τεχνολογίες: Η εφαρμογή του προγράμματος ΗΡΩΝ στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 3, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 3, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Μια προσέγγιση στις επιμορφωτικές ανάγκες εκπαιδευτικών με ανομοιόμορφο εκπαιδευτικό προφίλ. Η περίπτωση της Πρότυπης Βιοτεχνικής Μονάδας (Π.Β.Μ.) Λακκιάς Θεσσαλονίκης. An approach to teachers training

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση μιας ψηφιακής πλατφόρμας για τον γραμματισμό: οι απόψεις των εκπαιδευτικών

Η αξιολόγηση μιας ψηφιακής πλατφόρμας για τον γραμματισμό: οι απόψεις των εκπαιδευτικών Η αξιολόγηση μιας ψηφιακής πλατφόρμας για τον γραμματισμό: οι απόψεις των εκπαιδευτικών Ευθυμία Χατζηγεωργίου 1, Μαρία Παπαδοπούλου 2, Δόμνα Κακανά 3 xatzigeorgiou@uth.gr, mariapap@uth.gr, dkakana@uth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή Βασάλα 1, Παλασία Γεωργιάδου 2 1 Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ν. Κεφαλληνίας

Παρασκευή Βασάλα 1, Παλασία Γεωργιάδου 2 1 Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ν. Κεφαλληνίας Οι Αντιλήψεις των Σπουδαστών της Θεματικής Ενότητας «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για την Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Στεφάνου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιβλέπων: Θανάσης Καραλής Επίκουρος Καθηγητής

Ιωάννης Στεφάνου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιβλέπων: Θανάσης Καραλής Επίκουρος Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Διπλωματική εργασία: Κίνητρα συμμετοχής καταρτιζόμενων στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση στην

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές και μέθοδοι διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών από τους Σχολικούς Συμβούλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Βασικές αρχές και μέθοδοι διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών από τους Σχολικούς Συμβούλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 7ο, 36-51, 2015 Βασικές αρχές και μέθοδοι διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών από τους Σχολικούς Συμβούλους Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 7. Μεθοδολογία επιμόρφωση. Συγγραφεί Ευανθία Μακρή Μπότσαρη Σαράντο Ψυχάρη

ΕΝΟΤΗΤΑ 7. Μεθοδολογία επιμόρφωση. Συγγραφεί Ευανθία Μακρή Μπότσαρη Σαράντο Ψυχάρη ΕΝΟΤΗΤΑ 7 Μεθοδολογία επιμόρφωση Συγγραφεί Ευανθία Μακρή Μπότσαρη Σαράντο Ψυχάρη 217 7.1 Ιδιαιτερότητε τη εκπαίδευση ενηλίκων - Παιδαγωγικέ αρχέ εκπαίδευση ενηλίκων Το 2006, η κοινή ενδιάμεση έκθεση προόδου

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 2, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 2, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Περιεχόμενα Editorial Σπύρος Κιουλάνης 1. Αξιοποίηση της τέχνης στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Εκπαίδευση Ενηλίκων»: Μια Καινοτομική Πρακτική Κόκκος Αλέξης, Ράικου Νατάσσα 2. Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 3, Τεύχος 1, 2015 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 3, Τεύχος 1, 2015 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Η ηγεσία των εκπαιδευτικών μονάδων δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Μια εμπειρική διερεύνηση του κριτηρίου Ηγεσία του E.F.Q.M.. The leadership of vocational

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα. Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών

Έρευνα. Καταγραφή και αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευτικών Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή/και την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων κάθε είδους, την ανάδειξη της σημασίας της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία 7085/14-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του σχολείου στη διαμόρφωση σχολικής επίδοσης

Ο ρόλος του σχολείου στη διαμόρφωση σχολικής επίδοσης Ο ρόλος του σχολείου στη διαμόρφωση σχολικής επίδοσης Θεοδοσιάδου Κυριακή, M.Ed. Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Περίληψη Παλαιότερα, η άνιση επίδοση των μαθητών στο σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

Η μετάβαση του μικρού παιδιού σε διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα

Η μετάβαση του μικρού παιδιού σε διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα Τρυφαίνη ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Σοφία ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Ασημίνα ΡΑΛΛΗ Η μετάβαση του μικρού παιδιού σε διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ «ΜΕταβάσεις» που αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια αξιολόγησης εργαστηριακού εξοπλισμού για τα μαθήματα ειδικότητας ΤΕΕ

Κριτήρια αξιολόγησης εργαστηριακού εξοπλισμού για τα μαθήματα ειδικότητας ΤΕΕ 1 Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα