ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 26107 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το προσωπι κό της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργεί ου Εσωτερικών... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας νυχτερινών και εξαιρέσιμων ωρών για υπαλλήλους με σχέση ερ γασίας ιδιωτικού δικαίου της Γενικής Γραμματεί ας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυ βέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών... 2 Καθορισμός ανωτάτου συνολικού ποσού εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου, που είναι δυνατόν να πα ρασχεθούν εντός του οικονομικού έτους Ορισμός Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων... 4 Ορισμός Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων Ειδικής Αγωγής... 5 Μετατροπή Νηπιαγωγείων σε Ολοήμερα Νηπιαγω γεία... 6 Μετατροπή Νηπιαγωγείων Ειδικής Αγωγής σε Ολο ήμερα Νηπιαγωγεία Ειδικής Αγωγής Κατανομή ωρών υπερωριακής εργασίας Εποπτών Κυκλοφορίας Ζωοτροφών Έγκριση υπερ/κης εργασίας υπαλλήλων Δν/σης Αγροτ. Ανάπτυξης Λασιθίου για τους ποιοτικούς ελέγχους του Β εξαμήνου ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΔΚΚ/Φ.5/3/24219 (1) Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσω τερικών ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297Β/ ) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α...κλπ». β) Του π.δ. 320/1998 (ΦΕΚ 149Α/ ) «Οργανισμός των Υπηρεσιών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυ βέρνησης», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. γ) Του π.δ/τος 373/1995 (ΦΕΚ 201Α/ ) «Συγχώ νευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρ μοδιοτήτων του». δ) Του π.δ/τος 400/1995 (ΦΕΚ 336Α/ ) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης στο Υπουρ γείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω σης και καθορισμός αρμοδιοτήτων της». ε) Το π.δ. 205/2007 (ΦΕΚ 231/Α/19/ ) «Συγχώ νευση Υπουργείων». 2. Την 2/72757/0022/ Εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. «Πα ροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3205/2003 κ.λ.π.». 3. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.5.1/28736/ (ΦΕΚ 1890/Β/ ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερι κών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με την καθιερώνεται απασχόληση σε εικοσιτετράωρη βάση κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, καθώς και Σάββατα, Κυριακές και αργίες α) των οδηγών της Διεύθυνσης Κρατικών Αυτοκινήτων και Επικοινωνιών, β) των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Επε ξεργασίας Στοιχείων και γ) των υπαλλήλων του Τμήμα τος Διοικητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Διοικητικού της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της Υπηρεσίας. 4. Την υπηρεσιακή ανάγκη να προσφέρει υπηρεσία και πέραν του κανονικού ωραρίου ορισμένο προσωπι κό των κλάδων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ και λόγω εκτάκτων και επειγουσών αναγκών. Συγκεκριμένα: α) το γεγονός ότι οι οδηγοί της Δ/νσης Κρατικών Αυτ/των λόγω της φύσης της εργασίας τους, όπως η εξυπηρέτηση Υπουργών, Υφυπουργών, Γεν. Γραμματέων, των αποστολών του Υπουργείου Εξωτερικών καθώς και την κάλυψη των αναγκών μετακίνησης προσωπικο τήτων από Χώρες του εξωτερικού που επισκέπτονται την Ελλάδα β) την υποστήριξη της λειτουργίας όλων των ΚΕΠ. γ) Την ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων της Γ.Γ.Δ.Δ.&Η.Δ. δ) Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της Π.Υ.Σ. 35/ , η υπηρεσία μας καθίσταται αρμόδια για την επεξερ γασία των προτάσεων αιτημάτων και στοιχείων, των φορέων του δημόσιου τομέα που αφορούν διορισμούς,

2 26108 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) πλήρωση θέσεων, τις προσλήψεις ή συμβάσεις έργου καθώς και για την εισήγηση στην Τριμελή Επιτροπή και την κατάρτιση της τελικής απόφασης. Επιπλέον έχει αναλάβει τη δημιουργία και ενημέρωση βάσης δεδο μένων για την παρακολούθηση των προσλήψεων του προσωπικού. 5. Η δαπάνη που θα προκύψει θα καλυφθεί τις πι στώσεις των ΚΑΕ 0511,512 του Φορέα 07/150 και μέχρι ύψους εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ ( ) και εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ ( ) αντίστοιχα. αποφασίζουμε: 1. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση από έως με την προβλεπόμενη από το νόμο αμοιβή του προσωπικού που αναφέρεται στην παρ.4 του ανωτέρω σκεπτικού της παρούσας απόφασης. 2. Οι ώρες της κατ ανωτέρω με αμοιβή υπερωριακής εργασίας για τον καθένα το μήνα και ο αριθμός του προσωπικού που θα εργάζεται υπερωριακά, ορίζονται, ως ακολούθως: α) Μέχρι 92 ώρες το μήνα για 63 οδηγούς αυτοκινήτων (μόνιμοι και αποσπασμένοι) της Γ.Γ.Δ.Δ.&Η.Δ. του ΥΠ.ΕΣ., οι οποίοι διαχωρίζονται σε 60 ημερήσιες, 16 νυχτερινές και 16 εξαιρέσιμες. β) Μέχρι 76 ώρες το μήνα για 2 υπαλλήλους ειδικότητας τεχνιτών (φανοποιοί, ηλεκτροτεχνίτες κ.λ.π.) οι οποίες δι αχωρίζονται σε 60 ημερήσιες και 16 εξαιρέσιμες. γ) Μέχρι 92 ώρες το μήνα για 3 υπαλλήλους της Δι εύθυνσης Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων της Γ.Γ.Δ.Δ.&Η.Δ. του ΥΠ.ΕΣ., οι οποίες διαχωρίζονται σε 60 ημερήσιες, 16 νυχτερινές και 16 εξαιρέσιμες. δ) Μέχρι 92 ώρες το μήνα για 2 υπαλλήλους του Τμή ματος Διοικητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Διοικητικού οι οποίες διαχωρίζονται σε 60 ημερήσιες, 16 νυχτερινές και 16 εξαιρέσιμες. ε) Μέχρι 60 ώρες το μήνα για 15 υπαλλήλους των κλάδων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ (μόνιμοι και αποσπασμένοι) της Γ.Γ.Δ.Δ.&Η.Δ. του ΥΠ.ΕΣ. 3. Ο αριθμός των εν λόγω υπαλλήλων μπορεί να αυ ξάνεται σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας με ανάλογη μείωση των ωρών υπερωριακής εργασίας με την προϋπόθεση ότι δε θα γίνει υπέρβαση των εγγε γραμένων πιστώσεων. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει ένα (1) μήνα πριν τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερ νήσεως. Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 208 ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.5/3/24220 (2) Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας νυχτερινών και εξαι ρέσιμων ωρών για υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου της Γενικής Γραμματείας Δημόσι ας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297Β/ ) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α...κλπ». β) Του π.δ. 320/1998 (ΦΕΚ 149Α/ ) «Οργανισμός των Υπηρεσιών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυ βέρνησης», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. γ) Του π.δ/τος 373/1995 (ΦΕΚ 201Α/ ) «Συγχώ νευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρ μοδιοτήτων του». δ) Του π.δ/τος 400/1995 (ΦΕΚ 336Α/ ) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης στο Υπουρ γείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω σης και καθορισμός αρμοδιοτήτων της». ε) Το π.δ. 205/2007 (ΦΕΚ 231/Α/ ) «Συγχώνευση Υπουργείων». 2. Την υπ αριθμ. 2/72757/0022 / Εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατά ξεων του ν. 3205/2003 κ.λ.π.». 3. Την υπ αριθμ. 2/7093/0022 (ΦΕΚ 215/Β/ ) «Επέ κταση των διατάξεων του ν. 3205/2003 στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.». 4. Την υπ αριθμ. 675/ απόφαση της Δ/νσης Εργασίας της Νομαρχίας Αθηνών «Εγκριση εργασίας κατά τις Κυριακές και Αργίες». 5. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.5.1/28736/ (ΦΕΚ 1890/ Β/ ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία καθορίζεται ωράριο σε εικοσιτετράωρη βάση κατά τις εργάσιμες μέρες, καθώς και Σάββατο, Κυριακές και αργίες για τους οδηγούς της Διεύθυνσης Κρατικών Αυ τοκινήτων, των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων και των υπαλλήλων του Τμήματος της Διοικητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Διοικητικού. 6. Η δαπάνη που θα προκύψει θα καλυφθεί τις πι στώσεις του ΚΑΕ 512 του Φορέα 07/150 και μέχρι ύψους πενήντα χιλιάδων ευρώ ( ), αποφασίζουμε: 1. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου και κατά τις νυχτερινές ώρες και εξαιρέσιμες ημέρες από μέχρι με την προβλεπόμενη από το νόμο αμοιβή του ανωτέρω προσωπικού που αναφέρεται στην παρ. 5 του σκεπτικού της παρούσας απόφασης. 2. Οι ώρες της κατά τα ανωτέρω με αμοιβή υπερωρια κής εργασίας για τον καθένα το μήνα και ο αριθμός του προσωπικού που θα εργάζεται υπερωριακά, ορίζονται, ως ακολούθως: α) Μέχρι τριάντα δύο (32) ώρες το μήνα για τριάντα ένα (31) οδηγούς αυτοκινήτων της Γ.Γ.Δ.Δ.&Η.Δ. του ΥΠ.ΕΣ. (και αποσπασμένοι), οι οποίες διαχωρίζονται σε 16 νυχτερινές και 16 εξαιρέσιμες. β) Μέχρι δεκαέξι (16) εξαιρέσιμες ώρες το μήνα για τέσσερις (4) υπαλλήλους (τεχνίτες οχημάτων). γ) Μέχρι τριάντα δύο (32) ώρες το μήνα για 2 υπαλ λήλους του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας της Δι εύθυνσης Διοικητικού οι οποίες διαχωρίζονται σε 16 νυχτερινές και 16 εξαιρέσιμες. 3. Ο αριθμός των εν λόγω υπαλλήλων μπορεί να αυ ξάνεται σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας με ανάλογη μείωση των ωρών υπερωριακής εργασίας με την προϋπόθεση ότι δεν θα γίνει υπέρβαση των εγγε γραμένων πιστώσεων. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει ένα (1) μήνα πριν τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερ νήσεως. Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 208 ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ. οικ 2/64704/0025 (3) Καθορισμός ανωτάτου συνολικού ποσού εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου, που είναι δυνατόν να παρασχε θούν εντός του οικονομικού έτους ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 2322/1995 «Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για τη χορήγηση δανείων και πιστώσεων και άλλες διατά ξεις», (ΦΕΚ 143/Α/ ), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 36 του ν. 3065/2002 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Υπουργικού Συμβουλίου σε άλλα κυβερνητικά όργανα», (ΦΕΚ 251/Α/ ) και αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του εβδόμου άρθρου του ν. 3550/2007 «Κύρωση κοινής υπουργικής απόφασης υπαγωγής Επενδυτικών Σχεδίων στο αρθρ.9 ν.3299/2004» (ΦΕΚ Α72/ ). Τις δαπάνες που αναγράφονται στον Τακτικό Προϋπο λογισμό οικονομικού έτους 2008, οι οποίες. ανέρχονται στο συνολικό ποσό των ,00 ευρώ. Την εισήγηση της Υποεπιτροπής του άρθρου 6 του ν. 2322/1995. Το Πρακτικό της υπ αριθμ. 11/ Συνεδρίασης της Υποεπιτροπής του άρθρου 6 του ν. 2322/1995. Το Προεδρικό Διάταγμα αριθ.81/ (ΦΕΚ 57/ Α/ ) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οι Αριθμ. Φ.50/500/114189/Γ1 (4) Ορισμός Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Την παράγραφο 5 του άρθρου 4, του ν. 2525/1997, (ΦΕΚ 188 τ. Α ). Τις εισηγήσεις των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαί δευσης της χώρας. κονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών». Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο λογισμού, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιο ρισθεί, αποφασίζουμε: Ορίζουμε το ύψος των εγγυήσεων, που είναι δυνα τόν να παρασχεθούν από το Ελληνικό Δημόσιο υπέρ ημεδαπών ή αλλοδαπών Τραπεζών, ημεδαπών ή αλ λοδαπών Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών ή Οίκων, ημεδαπών ή αλλοδαπών Τεχνικών Οίκων, ημεδαπών ή αλλοδαπών Εταιρειών Χρηματοδοτικής μίσθωσης και εταιριών γενικά, Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου, καθώς και ξένων Κυβερνήσεων, για την κάλυψη δανείων, εγγυητικών επιστολών και πιστώσεων, που χορηγούν στους φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 1 του ν. 2322/1995, εντός του οικονομικού έτους 2008, στο ποσό των δύο δισεκατομμυρίων επτακοσίων τριάντα ενός εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ ( ,00 ). Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2008 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Την εισήγηση της Διεύθυνσης Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων του ΥΠ.Ε.Π.Θ., ύστερα από την πρόταση του Συντονιστικού Γραφείου Μειονοτικών Σχολείων Π.Ε. και Δ.Ε. Θράκης. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Ορίζουμε ως Ολοήμερα τα ακόλουθα 62 Δημοτικά Σχο λεία (107 τμήματα) χωρίς αύξηση του συνολικού αριθμού των οργανικών θέσεων δασκάλων της χώρας: Α ΑΘΗΝΑΣ 1 66ο Δ. Σ. Αθηνών /θ ο Δ. Σ. Αθηνών /θ 2 Β ΑΘΗΝΑΣ 1 6ο Δ. Σ. Μελισσίων /θ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 29ο Αχαρνών /θ ο Αχαρνών /θ ο Αχαρνών /θ 2 ΠΕΙΡΑΙΑ 1 Δ. Σ. Βασιλικών Σαλαμίνας /θ 2 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1 Δ.Σ. Νέου Χαλκιόπουλου /θ 1 2 Δ.Σ Καστρακίου /θ 1

4 26110 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΑΡΤΑΣ 1 Δ. Σ. Γαβριάς /θ 1 ΑΧΑΪΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝ ΤΜΗΜΑΤΑ 1 Δ. Σ. Άρλας /θ 1 2 Δ. Σ. Καγκαδίου /θ 1 3 Δ. Σ. Μιχοΐου /θ 1 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1 2ο Δ. Σ. Λιβαδειάς /θ ο Δ. Σ. Λιβαδειάς /θ 1 3 Δ. Σ. Κόκκινου /θ 1 ΕΥΒΟΙΑΣ 1 17o Δ. Σ. Xαλκίδας /θ 1 ΗΛΕΙΑΣ 1 Δ. Σ. Κακόβατου /θ 1 2 Δ. Σ. Περιστερίου /θ 1 ΗΜΑΘΙΑΣ 1 6ο Δ. Σ. Νάουσας /θ 1 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 3ο Δ.Σ. Γαζίου 1 2 Δ.Σ. Αγίου Σύλλα /θ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1 Δ. Σ. Νέου Ρυσίου νεοϊδρυθέν 12/θ 2 2 2ο Δ. Σ. Νέας Ραιδεστού νεοϊδρυθέν 6/θ 2 ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1 3ο Δ. Σ. Αμπελοκήπων /θ 2 2 4ο Δ. Σ. Αμπελοκήπων /θ ο Δ. Σ. Αμπελοκήπων /θ ο Δ. Σ. Αμπελοκήπων /θ ο Δ. Σ. Αμπελοκήπων /θ ο Δ. Σ. Αμπελοκήπων /θ 2 7 1ο Δ. Σ. Ελευθερίου Κορδελιού /θ 3 8 4ο Δ. Σ. Ελευθερίου Κορδελιού /θ 3 9 7ο Δ. Σ. Ελευθερίου Κορδελιού /θ ο Δ. Σ. Ευόσμου /θ ο Δ. Σ. Μενεμένης /θ ο Δ. Σ. Μενεμένης /θ ο Δ. Σ. Σταυρούπολης /θ 3 ΚΑΒΑΛΑΣ 1 Δ. Σ. Δάτου /θ 1

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΛΑΡΙΣΑΣ 1 2ο Δ. Σ. Λάρισας /θ 2 2 6ο Δ. Σ. Λάρισας /θ ο Δ. Σ. Λάρισας /θ 1 4 2ο Δ. Σ. Φαλάνης /θ 2 ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1 Δ. Σ. Πισοκέφαλου /θ 2 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1 2ο Δ. Σ. Αισωνίας Διμηνίου /θ 1 2 Δ. Σ. Κροκίου /θ 1 ΠΙΕΡΙΑΣ 1 12ο Δ. Σ. Κατερίνης /θ 4 2 Δ. Σ. Παλαιόστανης /θ 1 ΡΕΘΥΜΝΗΣ 1 2ο Δ. Σ. Ατσιπόπουλου /θ 1 ΣΕΡΡΩΝ 1 Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο «Κωνσταντίνος Καραμανλής» /θ 1 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1 Δ. Σ. Καλάνδρας /θ 2 ΧΙΟΥ 1 7ο Δ. Σ. Χίου /θ 1 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Π.Ε. 1 Μ/ΚΟ Δ. Σ. Αλκυόνης /θ 2 2 Μ/ΚΟ Δ. Σ. Άνω Δροσινής /θ 2 3 Μ/ΚΟ Δ. Σ. Δεκάρχου /θ 2 4 Μ/ΚΟ Δ. Σ. Εξοχής /θ 2 5 Μ/ΚΟ Δ. Σ. Ζηλωτής /θ 2 6 Μ/ΚΟ Δ. Σ. Κεντητής /θ 2 7 Μ/ΚΟ Δ. Σ. Κρωβύλης /θ 2 8 Μ/ΚΟ Δ. Σ. Μορσίνης /θ 2 9 Μ/ΚΟ Δ. Σ. Πατέρμων /θ 2 10 Μ/ΚΟ Δ. Σ. Πολιάς /θ 2 11 Μ/ΚΟ Δ. Σ. Σώστη /θ 2 Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2008 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

6 26112 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ. Φ.50/501/114188/Γ1 (5) Ορισμός Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων Ειδικής Αγωγής ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Την παράγραφο 5 του άρθρου 4, του ν. 2525/1997, (ΦΕΚ 188 τ.α ). Την εισήγηση της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του ΥΠΕΠΘ, ύστερα από τις προτάσεις των Δ/νσεων Π.Ε. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Ορίζουμε ως Ολοήμερα τα ακόλουθα 5 Δημοτικά Σχο λεία Ειδικής Αγωγής (8 τμήματα) χωρίς αύξηση του συνολικού αριθμού των οργανικών θέσεων δασκάλων της χώρας: Α ΑΘΗΝΑΣ 1 ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. Εθνικού Ιδρύματος Κωφών /θ 1 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 Ειδικό Δ.Σ. Ζεφυρίου /θ 1 ΠΕΙΡΑΙΑ 1 1ο Ειδικό Δ.Σ. Κορυδαλλού /θ 3 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 Ειδικό Δ.Σ. Κωφών Βαρήκοων /θ 1 1 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ειδικό Δ.Σ. για παιδιά με διάχυτες αναπτυξια κές διαταραχές (Δ.Α.Δ.) /θ 2 Μαρούσι, 5 Σεπτεμβρίου 2008 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Αριθμ. Φ.32/498/14187/Γ1 (6) Μετατροπή Νηπιαγωγείων σε Ολοήμερα Νηπιαγωγεία ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 τ. Α ). 2. Τις εισηγήσεις των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκ παίδευσης της χώρας. 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Τη μετατροπή των ακολούθων 124 Νηπιαγωγείων, σε Ολοήμερα Νηπιαγωγεία, χωρίς αύξηση του συνολικού αριθμού των οργανικών θέσεων νηπιαγωγών της χώ ρας: Δ/νση Π.Ε. Α ΑΘΗΝΑΣ (10) 18ο Νηπιαγωγείο Αθηνών 51ο Νηπιαγωγείο Αθηνών 104ο Νηπιαγωγείο Αθηνών 107ο Νηπιαγωγείο Αθηνών 117ο Νηπιαγωγείο Αθηνών 125ο Νηπιαγωγείο Αθηνών 6ο Νηπιαγωγείο Γαλατσίου 7ο Νηπιαγωγείο Ζωγράφου 8ο Νηπιαγωγείο Ζωγράφου 11ο Νηπιαγωγείο Ζωγράφου Δ/νση Π.Ε. Γ ΑΘΗΝΑΣ (7) 4ο Νηπιαγωγείο Αγ. Βαρβάρας 8ο Νηπιαγωγείο Ιλίου 3o Νηπιαγωγείο Καματερού 7o Νηπιαγωγείο Καματερού 7o Νηπιαγωγείο Περιστερίου 33ο Νηπιαγωγείο Περιστερίου 52ο Νηπιαγωγείο Περιστερίου Δ/νση Π.Ε. Δ ΑΘΗΝΑΣ ( 4 ) 6ο Νηπιαγωγείο Αγίου Δημητρίου 8ο Νηπιαγωγείο Αγίου Δημητρίου 3o Νηπιαγωγείο Αλίμου 17ο Νηπιαγωγείο Γλυφάδας

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Δ/νση Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (11 ) Νηπιαγωγείο Ανθούσας Νηπιαγωγείο Ροδόπολης Νηπιαγωγείο Παλαιάς Φωκαίας 2ο Νηπιαγωγείο Αναβύσσου 4ο Νηπιαγωγείο Καλυβίων 4ο Νηπιαγωγείο Παιανίας 4ο Νηπιαγωγείο Σπάτων 6ο Νηπιαγωγείο Γέρακα 8ο Νηπιαγωγείο Γέρακα 33ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών 34ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών Δ/νση Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ( 5 ) 3ο Νηπιαγωγείο Δραπετσώνας 10ο Νηπιαγωγείο Νίκαιας 11ο Νηπιαγωγείο Πειραιά 46ο Νηπιαγωγείο Πειραιά Νηπιαγωγείο Ποταμού Κυθήρων Δ/νση Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ( 3 ) Νηπιαγωγείο Λεπενούς Νηπιαγωγείο Παλαίρου 8ο Νηπιαγωγείο Ναυπάκτου Δ/νση Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ( 1 ) 10ο Νηπιαγωγείο Άργους Δ/νση Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ( 2 ) Νηπιαγωγείο Άστρους 3o Νηπιαγωγείο Τρίπολης Δ/νση Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ ( 5 ) 3ο Νηπιαγωγείο Πατρών 18ο Νηπιαγωγείο Πατρών 61ο Νηπιαγωγείο Πατρών 76ο Νηπιαγωγείο Πατρών Νηπιαγωγείο Καμαρών Δ/νση Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ ( 2 ) Νηπιαγωγείο Παλαιού Κεφαλαρίου Νηπιαγωγείο Κυργίων Δ/νση Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ( 1 ) Νηπιαγωγείο Καλαβάρδων Δ/νση Π.Ε. ΕΒΡΟΥ ( 2 ) 21ο Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης 23ο Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης Δ/νση Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ( 3 ) 4o Νηπιαγωγείο Xαλκίδας 20o Νηπιαγωγείο Xαλκίδας 25o Νηπιαγωγείο Xαλκίδας Δ/νση Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ( 1 ) Νηπιαγωγείο Κέντρου Δ/νση Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (11 ) 21ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 20ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 37ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 44ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 54ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 61ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 74ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 1ο Νηπιαγωγείο Αγ. Βαρβάρας 2ο Νηπιαγωγείο Αγ. Βαρβάρας Νηπιαγωγείο Προφήτη Ηλία Νηπιαγωγείο Βοριζίων Δ/νση Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ( 7 ) 4ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης 26ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης 50ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης 64ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης 83ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης 90ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης 7ο Νηπιαγωγείο Πυλαίας Δ/νση Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ( 16 ) 1ο Νηπιαγωγείο Ελευθερίου Κορδελιού 2ο Νηπιαγωγείο Ελευθερίου Κορδελιού 7ο Νηπιαγωγείο Ελευθερίου Κορδελιού 2ο Νηπιαγωγείο Ευκαρπίας 1ο Νηπιαγωγείο Ευόσμου 2ο Νηπιαγωγείο Ευόσμου 5ο Νηπιαγωγείο Ευόσμου 7ο Νηπιαγωγείο Ευόσμου 14ο Νηπιαγωγείο Ευόσμου 32ο Νηπιαγωγείο Ευόσμου 2ο Νηπιαγωγείο Λητής 2ο Νηπιαγωγείο Μελισσοχωρίου 1ο Νηπιαγωγείο Μενεμένης 24ο Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης 15ο Νηπιαγωγείο Συκεών 5ο Νηπιαγωγείο Ωραιοκάστρου Δ/νση Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( 2 ) 5ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων Νηπιαγωγείο Πεδινής Δ/νση Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ ( 2 ) Νηπιαγωγείο Κεραμωτής Νηπιαγωγείο Παληού Δ/νση Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ( 1 ) 6ο Νηπιαγωγείο Σοφάδων Δ/νση Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ( 1 ) 9ο Νηπιαγωγείο Καστοριάς Δ/νση Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ( 1 ) Νηπιαγωγείο Πλατανορρεύματος Δ/νση Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ( 4 ) Νηπιαγωγείο Καρτεράδου 3ο Νηπιαγωγείο Παροικιάς Νηπιαγωγείο Πλάκας Μήλου 2ο Νηπιαγωγείο Τήνου Δ/νση Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ( 4 ) 12ο Νηπιαγωγείο Λάρισας 5ο Νηπιαγωγείο Τυρνάβου 2ο Νηπιαγωγείο Λάρισας 55ο Νηπιαγωγείο Λάρισας Δ/νση Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ( 1 ) 7ο Νηπιαγωγείο Ιεράπετρας Δ/νση Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( 1 ) 5ο Νηπιαγωγείο Αλμυρού Δ/νση Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ( 1 ) Νηπιαγωγείο Διασποράς Δ/νση Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ ( 2 ) 1ο Νηπιαγωγείο Ξάνθης 15ο Νηπιαγωγείο Ξάνθης Δ/νση Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ ( 1 ) Νηπιαγωγείο Αμπελείων 1ο Νηπιαγωγείο Κρύας Βρύσης Δ/νση Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ( 3 ) 2ο Νηπιαγωγείο Λιτοχώρου Νηπιαγωγείο Νέων Πόρων Νηπιαγωγείο Πλαταμώνα Δ/νση Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ ( 1 ) 3ο Νηπιαγωγείο Κομοτηνής Δ/νση Π.Ε. ΣΑΜΟΥ ( 2 ) 2ο Νηπιαγωγείο Αγίου Κηρύκου Νηπιαγωγείο Αγίου Κωνσταντίνου Δ/νση Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ( 1 ) 20ο Νηπιαγωγείο Λαμίας Δ/νση Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ( 5 ) Νηπιαγωγείο Αγιάς Νηπιαγωγείο Ασκύφου Νηπιαγωγείο Βουβά Νηπιαγωγείο Γραμβούσας Νηπιαγωγείο Καληδονίας

8 26114 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Μαρούσι, 5 Σεπτεμβρίου 2008 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Αριθμ. Φ.32/499/114191/Γ1 (7) Μετατροπή Νηπιαγωγείων Ειδικής Αγωγής σε Ολοή μερα Νηπιαγωγεία Ειδικής Αγωγής. ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του ν. 2525/1997, (ΦΕΚ 188 τ.α ). 2. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του ΥΠΕΠΘ, ύστερα από τις προτάσεις των Δ/νσεων Π.Ε. 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Τη μετατροπή των ακολούθων 2 Νηπιαγωγείων Ει δικής Αγωγής (2 τμήματα), σε Ολοήμερα Νηπιαγωγεία Ειδικής Αγωγής, χωρίς αύξηση του συνολικού αριθμού των οργανικών θέσεων νηπιαγωγών της χώρας: Δ/νση Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ( 1 ) Ειδικό Νηπιαγωγείο Νέων Μουδανιών Δ/νση Π.Ε ΧΑΝΙΩΝ ( 1 ) 3ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Χανίων Μαρούσι, 5 Σεπτεμβρίου 2008 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Αριθμ (8) Κατανομή ωρών υπερωριακής εργασίας Εποπτών Κυ κλοφορίας Ζωοτροφών 2008 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 1. Τις διατάξεις του ν. 2218/1995 «περί ίδρυσης Νομαρ χιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση στην περιφέρεια και άλλες διατάξεις». 2. Την υπ αριθμ. 63/ υπουργική απόφαση «περί Οργανισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και λειτουργίας των Κεντρικών Υπηρεσιών της Ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών Πειραιώς». 3. Τον νόμο υπ αριθμ ΦΕΚ 180 Τεύχος Α / Το άρθρο 9 της υπ αριθμ /2008 (Β 244) κοινής υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό τελών επίσημων ελέγχων ζωοτροφών. 5. Την υπ αριθμ /2008 (Β 47) υπουργική απόφα ση για τη μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προ ϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με «Εντολή Υπουργού». 6. Τις ανάγκες της υπηρεσίας μας, αποφασίζουμε: Οι επόπτες κυκλοφορίας ζωοτροφών που έχουν ορισθεί με την υπ αριθμ / απόφαση Αντινομάρχη Πειραιά θα απασχοληθούν υπερωριακά με αμοιβή εργα * * σίας σε μηνιαία βάση στους Ελέγχους Ζωοτροφών εντός του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Πειραιά στα πλαίσια του προγράμματος «ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ» για το χρονικό διάστημα από έως , ως ακολούθως: 3 Γεωπόνοι Π.Ε της Δ/νσης Γεωργίας Πειραιά με ανώ τατο όριο 60 απογευματινές ώρες ανά μήνα. ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΩΝ ΟΡΩΝ: 800 Υπεύθυνος για την παρακολούθηση του έργου θα είναι ο Δ/ντης της Υπηρεσίας. Η δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2008 με επιχορήγηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ ξης και Τροφίμων, Φορέας 0291 και Κ.Α.Ε και θα ανέλθει στο ποσό των 5.300,00 ευρώ (πέντε χιλιάδες τριακόσια ευρώ). Πειραιάς, 4 Σεπτεμβρίου 2008 Με εντολή Νομάρχη Ο Αντινομάρχης ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΡΚΑΤΟΣ Aριθμ (9) Έγκριση υπερ/κης εργασίας υπαλλήλων Δν/σης Αγροτ. Ανάπτυξης Λασιθίου για τους ποιοτικούς ελέγχους του Β εξαμήνου Ο ΝOMAΡΧΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 κώδικα Νομ/κης Αυτ/ σης. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ 7 του ν. 2738/1999 (περί διαπίστωσης αναγκών υπερ/κης απασχόλησης προσωπικού που υπηρετεί στις Νομ/κές Αυτ/σεις). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154Α και του άρθρου 15 του ν. 2592/1998) σχετικά με την απασχόληση Γεωπόνων κατά τις Κυριακές, ημέρες αργίας και νυχτερινές ώρες. 4. Τις διατάξεις του ν. 3205/ Το υπ αριθμ / έγγραφο του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με τις υπερωρίες και τα οδοιπορικά Β εξαμήνου του Τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτ. Ανάπτυξης της Νομ/ κής Αυτοδιοίκησης. 7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα σης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 2500 ΕΥΡΩ. Εγκρίνει: Τις ώρες υπερωριακής εργασίας, τόσο των απογευ ματινών, όσο και των Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών για τους Γεωπόνους Ποιοτικούς Ελεγκτές,και λοιπούς υπαλλήλους που θα ασχοληθούν με τον ποιοτικό έλεγ χο τους μήνες Σεπτέμβριο έως και Δεκέμβριο 2008 (Β εξάμηνο) ως κατωτέρω: Απασχόληση σε μη αμοιβόμενες υπηρεσίες: Νωπά, Μεταποιημένα. Απογευματινές ώρες: 222, Κυριακές και εξαιρέσιμες: 115. Αριθμός υπαλλήλων που θα απασχοληθούν κατά μήνα: Δέκα (10). Η κατανομή των ωρών ανά υπάλληλο θα γίνει με ευθύνη του Δν/τη Α.Α. Άγ. Νικόλαος, 26 Αυγούστου 2008 Ο Νομάρχης ΑΝΤ. ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41443 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2624 25 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή εργασία για το προσωπικό του Υπουρ γείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 229 21 Φεβρουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για σαράντα (40) υπαλλήλους με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1920 16 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41923 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3646 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Οργάνωσης της ΜΟΔ Α.Ε....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση της κατανομής των χρηματικών διαθεσί μων του ειδικού έντοκου λογαριασμού των νό μων 2229/1994 και 2300/1995.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40141 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2710 24 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες για τη χορήγηση της απαλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδικών Φρουρών της Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 932 18 Μαΐου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ολοκλήρωση οριστικοποίηση και πιστοποίη ση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 305 15 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της απόφασης του Υπουργού Εξωτε ρικών περί «συγκρότησης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 428 14 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ1823/ΦΕΚ/ Β/262/15.3.2010 υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 51 25 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ειδικό στοιχείο για σκοπούς ΦΠΑ επί ενδοκοινοτι κών πράξεων.... 1 Έγκριση υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3857 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 321 16 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 10082/Β431 (ΦΕΚ 377 Β/ 23.3.2005) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 273 21 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσης εκπαιδευτικής βαθμίδας ΥΕ, ειδικό τητας Εργατών της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22859 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1809 1 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών του Τμήματος Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός φορέα και διαδικασία καταβολής ασφα λιστικών εισφορών αιρετών πρωτοβάθμιων ΟΤΑ που επιλέγουν τα έξοδα παράστασης....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 253 13 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας και των οργάνων ελέγχου της επίτευξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 15 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aνάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33569 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2350 20 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, πέραν του κανονικού ωραρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11493 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 655 21 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός κατ αποκοπή χορηγήματος για καθα ριότητα της ΔΟΥ Λευκάδας έτους 2013....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 152 3 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ωρών εργασίας πέραν του πενθημέρου για προσωπικό φύλαξης Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 928 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αρ. οικ. 2/13917/0022/17 2 2012 (ΦΕΚ 414 Β ) Κ.Υ.Α. για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6331 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 491 23 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή εργασία μονίμου προσωπικού Λ.Τ. ΠΡΕ ΒΕΖΑΣ για το έτος 2010.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1114 5 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας της αρμοδιότητας καθορισμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 826 12 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Άδειο άσκησης του επαγγέλματος οικονομολόγου (ελεύθερου επαγγελματία) στον Κωνσταντίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42847 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2970 22 Νοεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης εξωτερικού δικηγόρου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4529 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 335 10 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρε σίας του Ναυτοδικείου Πειραιώς....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10213 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 808 30 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Κέντρου Υγείας (ΚΥ) Ζαχάρως Νομού Ηλεί ας και σύσταση των θέσεων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19031 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1343 27 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή απασχόληση, εργασία κατά τις νυχτε ρινές ώρες καθώς και εργασία κατά

Διαβάστε περισσότερα