ΣΟ ΗΟΠΔΡΗΜΔΣΡΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΚΑΗ Ο ΜΤΘΟ ΣΖ ΓΗΓΟΤ. Σνπ Γεκήηξε Καιπθάθε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΟ ΗΟΠΔΡΗΜΔΣΡΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΚΑΗ Ο ΜΤΘΟ ΣΖ ΓΗΓΟΤ. Σνπ Γεκήηξε Καιπθάθε"

Transcript

1 ΣΟ ΗΟΠΔΡΗΜΔΣΡΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΚΑΗ Ο ΜΤΘΟ ΣΖ ΓΗΓΟΤ Σνπ Γεκήηξε Καιπθάθε Σν ηζνπεξηκεηξηθφ πξφβιεκα είλαη, ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθνχο, ην αξραηφηεξν ίζσο πξφβιεκα κεγηζηνπνίεζεο, πνπ κε απιά ιφγηα ιέεη ην εμήο: Από όλερ ηιρ καμπύλερ ηος επιπέδος πος έσοςν ηο ίδιο μήκορ, αςηή πος πεπικλείει σωπίο με ηο μέγιζηο δςναηό εμβαδόν είναι ο κύκλορ. Ζ παξάδνζε ζπλδέεη ην πξφβιεκα απηφ κε ην κχζν ηεο Γηδνχο, ηεο βαζίιηζζαο ηεο Καξρεδφλαο, πνπ ηνπνζεηείηαη πεξίπνπ ζηνλ 9 ν π.υ. αηψλα, θαη πνπ ν Βηξγίιηνο δηαζψδεη ζην επηθφ ηνπ πνίεκα ηελ Αινειάδα. Αο δνχκε φκσο πνηνο ήηαλ ν Βηξγίιηνο θαη πνηνο ν κχζνο ηεο Γηδνχο. 1. Ζ ΑΗΝΔΗΑΓΑ ΣΟΤ ΒΗΡΓΗΛΗΟΤ ΚΑΗ Ο ΜΤΘΟ ΣΖ ΓΗΓΟΤ Ο Βηξγίιηνο Publius Vergilius Maro (70π.Υ. - 19π.Υ.) είλαη ν εζληθφο πνηεηήο ησλ Ρσκαίσλ θαη ε Αινειάδα ηνπ (Aeneis) ζεσξείηαη θιαζζηθφ έξγν φρη κφλν ηεο ξσκατθήο αιιά θαη νιφθιεξεο ηεο επξσπατθήο ινγνηερλίαο, ην νπνίν αληηηάζζεηαη ζηα πνηήκαηα ηνπ Οκήξνπ. Απνηειείηαη απφ δψδεθα βηβιία θαη είλαη γξακκέλν ζε ιαηηληθνχο εμάκεηξνπο ζηίρνπο. Θέκα ηνπ έξγνπ είλαη ε αλαρψξεζε ηνπ Αηλεία ηνπ κπζηθνχ γελάξρε ησλ Ρσκαίσλ - απφ ηελ Σξνία, νη πνιπηάξαρεο πεξηπιαλήζεηο ηνπ ζηε Μεζφγεην θαη ε πεξηπεηεηψδεο εγθαηάζηαζή ηνπ ζην Λάηην ηεο Ηηαιίαο. πσο αλαθέξεη ν Βηξγίιηνο ζην πξψην βηβιίν ηεο Αινειάδαρ, θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ πεξηπιαλήζεσλ ηνπ Αηλαία πξηλ ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζην Λάηην, θάπνηα ζηηγκή θζάλεη ζηηο αθηέο ηεο Βφξεηαο Αθξηθήο, ζηελ Καξρεδφλα ηεο νπνίαο βαζίιηζζα είλαη ε Γηδψ, κηα πξηγθίπηζζα κε θαηαγσγή απφ ηελ Σχξν ηεο Φνηλίθεο. Πψο είρε φκσο βξεζεί ε Γηδψ απφ ηε Σχξν ζηε Καξρεδφλα; χκθσλα κε ην κχζν, πξνζπαζψληαο λα μεθχγεη απφ ηελ θαηαδίσμε ηνπ αδεξθνχ ηεο θαη βαζηιηά ηεο Σχξνπ, ε πξηγθίπηζζα Γηδψ αλαρψξεζε δπηηθά παξαπιένληαο ηηο αθηέο ηεο Μεζνγείνπ, ζε αλαδήηεζε αζχινπ. Μηα ηνπνζεζία ζην θφιπν ηεο Σχληδαο ηξάβεμε ηελ πξνζνρή ηεο. Ζ Γηδψ ήξζε ζε δηαπξαγκάηεπζε κε ηνλ ηνπηθφ εγεκφλα Ηάξβα γηα λα αγνξάζεη γε, πεξηνξίδνληαο ζην ειάρηζην ηηο απαηηήζεηο ηεο. Γελ δεηνχζε παξά κφλν φζε έθηαζε κπνξνχζε λα θπθισζεί κε ην δέξκα ελφο ηαχξνπ. Ζ Γηδψ θαηάθεξε λα πείζεη ηνλ Ηάξβα θαη ε ζπκθσλία θιείζηεθε. Σφηε ε πνλεξή πξηγθίπηζζα ηεκάρηζε ηελ πξνβηά ελφο ηαχξνπ ζε ιεπηέο ισξίδεο, ηηο έδεζε ηε κία κε ηελ άιιε θηηάρλνληαο έλα πνιχ καθξχ δεξκάηηλν ζθνηλί, κε ην νπνίν θχθισζε κηα κεγάιε έθηαζε γεο φπνπ έθηηζε έλα θξνχξην, ην νπνίν νλνκάζηεθε Βχξζα (=δέξκα), θαη θνληά ηνπ ηελ πφιε ηεο Καξρεδφλαο. Απφ απηφλ ηνλ κχζν ηεο Γηδνχο, πνπ δηαζψδεη ν Βηξγίιηνο ζηελ Αινειάδα, αλαθχπηεη ην εμήο γεσκεηξηθφ πξφβιεκα, γλσζηφ έθηνηε σο Πξφβιεκα ηεο Γηδνχο ή Κιαζζηθφ Ηζνπαξακεηξηθφ Πξφβιεκα: Πωρ έππεπε να ηοποθεηήζει πάνω ζηη γη η Γιδώ ηο δεπμάηινο ζκοινί πος έθηιαξε ώζηε να πεπικλείει ζηο εζωηεπικό ηος ηη μεγαλύηεπη δςναηή έκηαζη; Καη ε απάληεζε, φπσο ήδε έρνπκε αλαθέξεη, είλαη φηη ε Γηδψ έπξεπε λα ηνπνζεηήζεη ην δεξκάηηλν ζθνηλί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα έρεη ζρήκα θχθινπ. Απφ ηε δηαηχπσζε πνπ ππάξρεη ζηελ Αινειάδα θαίλεηαη πσο ε Γηδψ έιπζε ζσζηά ην πξφβιεκα, αθνχ ν Βηξγίιηνο ρξεζηκνπνηεί ηε ιέμε circumdare πνπ ζεκαίλεη θπθιψλσ θαη ε νπνία πεξηέρεη ηε ξίδα circus (=θχθινο). Δπί ιέμεη, ν Βηξγίιηνο αλαθέξεη: «mercatique solum, facti de nomine Byrsam, taurino quantum possent circumdare tergo» (Aeneis I, ) δειαδή: «θαη αγφξαζαλ έδαθνο, πνπ

2 νλνκάζηεθε Βχξζα απφ απηφ ην γεγνλφο, φζν κπνξνχζαλ λα θπθιψζνπλ κε δέξκα ηαχξνπ». 2. ΣΟ ΗΟΠΔΡΗΜΔΣΡΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΚΑΗ Ζ ΗΟΠΔΡΗΜΔΣΡΗΚΖ ΑΝΗΟΣΖΣΑ Ζ δηαηχπσζε ινηπφλ ηνπ (θιαζζηθνχ) ηζνπεξηκεηξηθνχ πξνβιήκαηνο έρεη σο εμήο: ΚΛΑΗΚΟ ΗΟΠΔΡΗΜΔΣΡΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ. Απφ φιεο ηηο απλέρ, κλειζηέρ καμπύλερ ηος επιπέδος με δοζμένο μήκορ, εκείνη πος πεπικλείει ηο μέγιζηο εμβαδόν είναι ο κύκλορ και μόνον αςηόρ. κσο, ην εκβαδφλ Δ ηνπ θχθινπ πεξηκέηξνπ ι είλαη ίζν κε. πλεπψο ην ηζνπεξηκεηξηθφ πξφβιεκα κπνξεί λα δηαηππσζεί ηζνδχλακα κέζσ κηαο αληζνηηθήο ζρέζεο κεηαμχ εκβαδνχ θαη κήθνπο, γλσζηήο κε ηνλ φξν: ηζνπεξηκεηξηθή αληζφηεηα. ΗΟΠΔΡΗΜΔΣΡΗΚΖ ΑΝΗΟΣΖΣΑ. Το εμβαδόν Δ ηος σωπίος πος πεπικλείει μία απλή, κλειζηή επίπεδη καμπύλη μήκοςρ λ ικανοποιεί ηην ανιζόηηηα Η ιζόηηηα ιζσύει αν και μόνο αν η καμπύλη είναι ο κύκλορ πεπιμέηπος λ. Μία επίπεδε θακπχιε ιέκε φηη είλαη απιή εάλ δελ έρεη απηνηνκέο. Γηα παξάδεηγκα, ν θχθινο είλαη κηα απιή θακπχιε, ελψ ε θακπχιε πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα ην ζχκβνιν ηνπ αξηζκνχ νρηψ δελ είλαη απιή. Ζ απιέο θακπχιεο έρνπλ κηα ραξαθηεξηζηηθή ηδηφηεηα: απνζπλζέηνπλ ην επίπεδν ζε ηξία δηαθεθξηκέλα κέξε. Σν πξψην είλαη ε θακπχιε απηή θαζ απηή, ην δεχηεξν είλαη ην εζσηεξηθφ ηεο θακπχιεο πνπ είλαη έλα θξαγκέλν, ζπλεθηηθφ ππνζχλνιν ηνπ επηπέδνπ θαη είλαη απηφ πνπ ζηε δηαηχπσζε ηνπ ηζνπεξηκεηξηθνχ πξνβιήκαηνο θαιείηαη «σωπίο πος πεπικλείεηαι από ηην καμπύλη» θαη ην ηξίην είλαη ην εμσηεξηθφ ηεο θακπχιεο, πνπ είλαη κε-θξαγκέλν θαη ζπλεθηηθφ. Ζ θαηάζηαζε απηή είλαη επνπηηθά μεθάζαξε ζηε πεξίπησζε ηνπ θχθινπ. Ζ παιαηφηεξε απφδεημε γηα ην ηζνπεξηκεηξηθφ πξφβιεκα πνπ γλσξίδνπκε απνδίδεηαη ζηνλ Έιιελα καζεκαηηθφ Εελφδσξν (200 π.υ. 140 π.υ.), ν νπνίνο απέδεημε ηελ εμήο πξφηαζε: Αν ςπάπσει ένα ν-γωνο ηος επιπέδος ηο οποίο έσει ηο μέγιζηο εμβαδόν μεηαξύ όλων ηων ν-γώνων με δοθείζα πεπίμεηπο, ηόηε αςηό ππέπει να είναι κανονικό ν-γωνο. Θεψξεζε φκσο δεδνκέλε ηελ χπαξμε ελφο λ-γψλνπ κε κέγηζην εκβαδφλ, δελ ηελ απέδεημε. Μεηά ηνλ Εελφδσξν, νπζηαζηηθά, ε εμέιημε ηνπ πξνβιήκαηνο ζπλερίδεηαη κε ηνλ Διβεηφ καζεκαηηθφ Jakob Steiner ( ). Παξ φιν πνπ ν Steiner βξήθε κηα απιή απφδεημε γηα ην ηζνπεξηκεηξηθφ πξφβιεκα, άθεζε εληνχηνηο έλα θελφ: ηελ απφδεημε χπαξμεο ηεο ιχζεο. Οη πξψηεο απζηεξέο απνδείμεηο δφζεθαλ απφ ην Γεξκαλφ καζεκαηηθφ Karl Weierstrass ( ) κέζσ ηεο Θεσξίαο Λνγηζκνχ Μεηαβνιψλ θαη απφ ηνπο Γεξκαλνχο καζεκαηηθνχο Herman Amandus Schwartz ( ) θαη Wilhelm Blaschke ( ) ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα. Μεγάινη καζεκαηηθνί αζρνιήζεθαλ θαη έδσζαλ ηηο δηθέο ηνπο απνδείμεηο γηα ηελ ηζνπεξηκεηξηθή αληζφηεηα ρξεζηκνπνηψληαο ηερληθέο ηεο δηαθνξηθήο γεσκεηξίαο ή ηεο αξκνληθήο αλάιπζεο. Ζ απφδεημε πνπ ζα παξνπζηάζνπκε ζηελ επφκελε παξάγξαθν αθνινπζεί ηε ζθέςε ηνπ Εελφδσξνπ θαη ηνπ Steiner θαη είλαη πξνζηηή απφ έλα καζεηή ιπθείνπ εθηφο ίζσο ηελ απφδεημε ηεο χπαξμεο ηεο ιχζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί έλα επηρείξεκα ζπκπάγεηαο, θαηαλνεηφ φκσο απφ θάζε δεπηεξνεηή θνηηεηή ελφο καζεκαηηθνχ ηκήκαηνο.

3 3. Ζ ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΣΖ ΗΟΠΔΡΗΜΔΣΡΗΚΖ ΑΝΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ Ζ ΛΤΖ ΣΟΤ ΗΟΠΔΡΗΜΔΣΡΗΚΟΤ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ ηελ παξάγξαθν απηή παξνπζηάδνπκε ηελ απφδεημε ηεο ηζνπεξηκεηξηθήο αληζφηεηαο απφ ηελ νπηηθή γσλία ηνπ Εελφδσξνπ θαη ηνπ J. Steiner. Ζ απφδεημε ηεο ηζνπεξηκεηξηθήο αληζφηεηαο πεξλάεη κέζα απφ ην ηζνπεξηκεηξηθφ πξφβιεκα. Ο βεκαηηζκφο καο ζα είλαη επαγσγηθφο: απφ ηα ηξίγσλα ζηα πνιχγσλα θαη απφ εθεί ζηηο απιέο θιεηζηέο θακπχιεο. ΘΔΩΡΖΜΑ 1. (Ζ ΗΟΠΔΡΗΜΔΣΡΗΚΖ ΑΝΗΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΑ ΣΡΗΓΩΝΑ) Για κάθε ηπίγωνο με εμβαδόν Δ και πεπίμεηπο λ ιζσύει:. Η ιζόηηηα ιζσύει αν και μόνο αν ηο ηπίγωνο είναι ιζόπλεςπο. ΑΠΟΓΔΗΞΖ. Έζησ έλα ηπραίν ηξίγσλν κε κήθε πιεπξψλ ηνπ Ήξσλα έρνπκε,. Σφηε, απφ ηνλ ηχπν φπνπ είλαη,.. Δπίζεο, απφ ηελ αληζφηεηα αξηζκεηηθνχ-γεσκεηξηθνχ κέζνπ, Πνιιαπιαζηάδνληαο θαη ηα δχν κέιε ηεο παξαπάλσ αληζφηεηαο κε, παίξλνληαο ηεηξαγσληθέο ξίδεο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ ηχπν ηνπ Ήξσλα, πξνθχπηεη ε δεηνχκελε ζρέζε. Ζ ηζφηεηα ηζρχεη φηαλ ηζρχεη ε ηζφηεηα ζηελ αληζφηεηα αξηζκεηηθνχ θαη γεσκεηξηθνχ κέζνπ παξαπάλσ, δειαδή αλ θαη κφλν αλ ή ηζνδχλακα θαη ε απφδεημε νινθιεξψζεθε. Ζ παξαπάλσ πξφηαζε είλαη εηδηθή πεξίπησζε (γηα ) ηνπ παξαθάησ γεληθφηεξνπ απνηειέζκαηνο: Αν Δ είναι ηο εμβαδόν και λ η πεπίμεηπορ ενόρ οποιοςδήποηε ν-γώνος ηόηε. Η ιζόηηηα ιζσύει αν και μόνο αν ηο ν- γωνο είναι κανονικό. (Πφξηζκα 1 παξαθάησ) Σν επφκελν απνηέιεζκα απνδίδεηαη, εθηφο απφ ην ζθέινο α), ζηνλ Εελφδσξν. ΘΔΩΡΖΜΑ 2. Αν ςπάπσει ένα ν-γωνο ηος επιπέδος ηο οποίο έσει ηο μέγιζηο εμβαδόν μεηαξύ όλων ηων ν-γώνων με δοζμένη πεπίμεηπο, ηόηε αςηό ππέπει α) να είναι κςπηό, β) να έσει ίζερ πλεςπέρ και γ) να έσει ίζερ γωνίερ, δηλαδή να είναι κανονικό. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ζεσξήκαηνο 2 ζα ρξεηαζηνχκε ηα παξαθάησ δχν ιήκκαηα. ΛΖΜΜΑ 1. Απ όλα ηα ηπίγωνα ΑΒΓ με ζηαθεπή βάζη ΑΒ και εμβαδόν Δ, ηο ιζοζκελέρ έσει ηην ελάσιζηη πεπίμεηπο.

4 ΑΠΟΓΔΗΞΖ. ια απηά ηα ηξίγσλα, αθνχ έρνπλ ζηαζεξή βάζε θαη ην ίδην χςνο, ζπλεπψο ε θνξπθή Γ ζα θείηαη ζε κία επζεία ε παξάιιειε πξνο ηε βάζε ΑΒ ζε απφζηαζε. Αλ Α είλαη ην ζπκκεηξηθφ ηνπ Α σο πξνο ηελ επζεία ε θαη Γ, Γ ηα ζεκεία πνπ ηέκλνπλ ηα επζχγξακκα ηκήκαηα ΑΑ θαη ΒΑ αληίζηνηρα ηελ επζεία ε, ηφηε ΑΓ =Γ Α θαη ΑΓ =Γ Β αθνχ, ΒΑΓ = ΑΓ Γ= ΓΓ Α = ΒΓ Γ = Γ ΒΑ. Άξα, ΑΓ + ΓΒ = Α Γ + ΓΒ Α Β = Α Γ + Γ Β = ΑΓ +Γ Β. Δπνκέλσο ην ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ έρεη ηελ ειάρηζηε πεξίκεηξν. εκβαδφλ, ζα έρνπλ ΛΖΜΜΑ 2. Έζηω ηεηπάπλεςπο ΑΒΓΓ με ΒΓ = ΓΓ = ΓΑ =α και ΑΒ =β. Το εμβαδόν Δ ηος ηεηπαπλεύπος ΑΒΓΓ γίνεηαι μέγιζηο, όηαν ηούηο είναι εγγεγπαμμένο ζε κύκλο. ΑΠΟΓΔΗΞΖ. Έζησ ω ε γσλία ΒΑΓ θαη θ ε γσλία ΒΓΓ. Αξθεί λα δεηρζεί φηη ω+θ=π. Αθνχ Δκβ(ΑΒΓ) = θαη Δκβ(ΒΓΓ) =, έπεηαη Δπίζεο, απφ ηνλ ηχπν ηνπ ζπλεκηηφλνπ γηα ηελ πιεπξά ΒΓ έπεηαη νπφηε, Τςψλνληαο ζην ηεηξάγσλν ηηο ζρέζεηο (1) θαη (2) θαη πξνζζέηνληαο έρνπκε, ή ηζνδχλακα,. Σα κεγέζε α, β είλαη ζηαζεξά, ζπλεπψο ην εκβαδφλ Δ γίλεηαη κέγηζην αλ θαη κφλν αλ ην δεμί κέινο ηεο ηειεπηαίαο ηζφηεηαο είλαη κέγηζην, δειαδή φηαλ ή ηζνδχλακα, φηαλ. ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΘΔΩΡΖΜΑΣΟ 2. Έζησ Α 1 Α 2 Α λ έλα λ-γσλν ηνπ επηπέδνπ ην νπνίν έρεη ην κέγηζην εκβαδφλ κεηαμχ φισλ ησλ λ-γψλσλ κε δνζκέλε πεξίκεηξν. α) Αο ππνζέζνπκε φηη δελ ήηαλ θπξηφ. Σφηε θάπνηα γσλία, έζησ ε Α 1 Α 2 Α 3, ζα ήηαλ

5 κεγαιχηεξε απφ 180 ν. Αλ Α 2 είλαη ην ζπκκεηξηθφ ζεκείν ηνπ Α 2 σο πξνο ηελ επζεία Α 1 Α 3, ηφηε ην λ-γσλν Α 1 Α 2 Ά 3 Α λ έρεη ηελ ίδηα πεξίκεηξν κε ην αξρηθφ αιιά κεγαιχηεξν εκβαδφλ, πξάγκα άηνπν σο πξνο ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέγηζηνπ εκβαδνχ. Άξα, ην λ-γσλν είλαη θπξηφ. β) Έζησ Α 1 Α 2 θαη Α 2 Α 3 δχν δηαδνρηθέο πιεπξέο πνπ είλαη άληζεο κεηαμχ ηνπο. Θεσξνχκε ηελ επζεία ε πνπ δηέξρεηαη απφ ην Α 2 θαη είλαη παξάιιειε ζηελ πιεπξά Α 1 Α 3 (δεο ζρήκα). Αλ Β είλαη ην ζεκείν ηεο επζείαο ε κε ΒΑ 1 = ΒΑ 3, ηφηε ηα ηξίγσλα Α 1 Α 2 Α 3 θαη Α 1 ΒΑ 3 έρνπλ ην ίδην εκβαδφλ, αθνχ έρνπλ θνηλή βάζε θαη ην ίδην χςνο, αιιά Α 1 Β+ΒΑ 3 <Α 1 Α 2 +Α 2 Α 3, βάζε ηνπ ιήκκαηνο 1. πλεπψο αλ κεηαηνπίζνπκε ην ζεκείν Β θαηάιιεια πξνο ηελ θαηεχζπλζε πνπ είλαη θάζεηε πξνο ηελ επζεία ε, κπνξνχκε λα ιάβνπκε ζεκείν Α 2 ψζηε Α 1 Α 2 +Α 2 Α 3 =Α 1 Α 2 +Α 2 Α 3. Σφηε φκσο Δκβ(Α 1 Α 2 Α 3 )>Δκβ(Α 1 Α 2 Α 3 ), αθνχ έρνπλ θνηλή βάζε θαη άληζα χςε. Καηαζθεπάζακε, ζπλεπψο, λ-γσλν Α 1 Α 2 Ά 3 Α λ κε πεξίκεηξν ίζε κε ηνπ λ-γψλνπ Α 1 Α 2 Α λ αιιά κε κεγαιχηεξν εκβαδφλ, πξάγκα άηνπν σο πξνο ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέγηζηνπ εκβαδνχ. Άξα, φιεο νη πιεπξέο είλαη ίζεο κεηαμχ ηνπο. γ) Έζησ φηη ππάξρνπλ δχν δηαδνρηθέο γσλίεο πνπ είλαη άληζεο, αο πνχκε απηέο ησλ θνξπθψλ Α 2 θαη Α 3. Απφ ην β), ήδε γλσξίδνπκε φηη Α 1 Α 2 =Α 2 Α 3 = Α 3 Α 4 = = Α 1 Α λ =α. Σν ηεηξάπιεπξν Α 1 Α 2 Α 3 Α 4 δελ είλαη εγγξάςηκν ζε θχθιν, αθνχ νη γσλίεο Α 2 θαη Α 3 δελ είλαη ίζεο. Οπφηε, απφ ην ιήκκα 2, αλ Α 1 Α 2 Ά 3 Ά 4 είλαη ην εγγξάςηκν ηεηξάπιεπξν κε Α 1 Α 2 = Α 2 Ά 3 = Α 3 Ά 4 = α ηφηε, ην λ-γσλν Α 1 Α 2 Ά 3 Ά 4 Α λ έρεη ηελ ίδηα πεξίκεηξν κε ην Α 1 Α 2 Α λ αιιά κεγαιχηεξν εκβαδφλ, πξάγκα άηνπν σο πξνο ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέγηζηνπ εκβαδνχ. Άξα, φιεο νη γσλίεο είλαη ίζεο κεηαμχ ηνπο. ΠΡΟΣΑΖ 1: Αλ Δ είλαη ην εκβαδφλ θαη ε πεξίκεηξνο ελφο θαλνληθνχ λ-γψλνπ, ηφηε ΑΠΟΓΔΗΞΖ. πσο είλαη γλσζηφ, ε πεξίκεηξνο λ ελφο θαλνληθνχ λ-γψλνπ δίδεηαη απφ ηνλ ηχπν, φπνπ R ε αθηίλα ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θχθινπ, ελψ ην εκβαδφλ Δ απφ ηνλ ηχπν, φπνπ r ε αθηίλα ηνπ εγγεγξακκέλνπ θχθινπ. κσο,, ζπλεπψο.

6 ΘΔΩΡΖΜΑ 3. Υπάπσει ν-γωνο ηος επιπέδος ηο οποίο έσει ηο μέγιζηο εμβαδόν μεηαξύ όλων ηων ν-γώνων με δοζμένη πεπίμεηπο. ΑΠΟΓΔΗΞΖ. Δπαγσγή σο πξνο λ. Γηα λ = 3 ην δεηνχκελν έπεηαη απφ ην ζεψξεκα 1. Τπνζέηνπκε φηη ε πξφηαζε ηζρχεη γηα ηα πνιχγσλα κε πιήζνο πιεπξψλ κηθξφηεξν ή ίζν ηνπ λ-1. Θα απνδείμνπκε φηη ππάξρεη λ-γσλν κέγηζηνπ εκβαδνχ κεηαμχ ησλ λ- γψλσλ κε δνζκέλε πεξίκεηξν λ. Δπεηδή αλ ππάξρεη ηέηνην λ-γσλν πξέπεη λα είλαη θπξηφ, ζα πεξηνξηζηνχκε ζηε θιάζε ησλ θπξηψλ λ-γψλσλ. Έλα λ-γσλν Α 1 Α 2 Α λ θαζνξίδεηαη απφ ηηο λ ην πιήζνο θνξπθέο ηνπ Α 1 (x 1,y 1 ), Α 2 (x 2,y 2 ),, Α λ (x λ,y λ ), δειαδή απφ ηνπο 2λ αξηζκνχο x 1, y 1, x 2, y 2,, x λ, 2 y λ. Γηα ην ιφγν απηφ ζα δνπιέςνπκε ζην R θάζε ζεκείν ηνπ νπνίνπ ζην εμήο ζα ην αληηιακβαλφκαζηε σο κία λ-άδα ζεκείσλ ηνπ επηπέδνπ. Σν εκβαδφλ θάζε θπξηνχ λ-γψλνπ Α 1 Α 2 Α λ είλαη ίζν κε ην άζξνηζκα ησλ εκβαδψλ ησλ ηξηγψλσλ Α 1 Α 2 Α 3, Α 1 Α 3 Α 4,, Α 1 Α λ-1 Α λ. πλεπψο, ην εκβαδφλ Δ ηνπ λ-γψλνπ Α 1 Α 2 Α λ κε Α 1 (x 1,y 1 ), Α 2 (x 2,y 2 ),, Α λ (x λ,y λ ) δίδεηαη απφ ην ηχπν ν νπνίνο νξίδεη γηα ζπλερή ζπλάξηεζε ζην. 2 Δζηηάδνπκε ην ελδηαθέξνλ καο φρη ζε νιφθιεξν ην R αιιά ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ππνζχλνιφ ηνπ Κ πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηηο παξαθάησ ηέζζεξηο ζπλζήθεο: (α) Σα (x 1,y 1 ), (x 2,y 2 ),, (x λ,y λ ) είλαη θνξπθέο θπξηνχ λ-γψλνπ. (β). (γ) (x 1,y 1 ) = (0,0) Ζ ζπλζήθε (γ) δελ πεξηνξίδεη ην γεσκεηξηθφ δεηνχκελν ηεο πξνο απφδεημε πξφηαζεο, δεδνκέλνπ φηη ηφζν ην κήθνο φζν θαη ην εκβαδφλ είλαη γεσκεηξηθά κεγέζε πνπ παξακέλνπλ αλαιινίσηα απφ ηηο κεηαηνπίζεηο ηνπ επηπέδνπ. πλεπψο, δελ πεξηνξίδεηαη ε γεληθφηεηα εάλ ππνζέζνπκε φηη ε θνξπθή Α 1 ηνπ λ-γψλνπ ηαπηίδεηαη κε ηελ αξρή ησλ αμφλσλ ηνπ επηπέδνπ. Ζ ηέηαξηε ζπλζήθε πνπ ζα ζέζνπκε έρεη ηερληθφ ραξαθηήξα θαη ηίζεηαη γηα ηνλ απνθιεηζκφ πεξηπηψζεσλ εθθπιηζκνχ. Γηα ηε δηαηχπσζή ηεο επηιέγνπκε απζαίξεηα έλαλ αξηζκφ κεηαμχ ηνπ εκβαδνχ ηνπ θαλνληθνχ (λ-1)-γψλνπ θαη ηνπ εκβαδνχ ηνπ θαλνληθνχ λ-γψλνπ, πεξηκέηξνπ ι. Γειαδή, Ζ ηέηαξηε ζπλζήθε πεξηνξίδεη ηα λ-γσλα ζε απηά πνπ έρνπλ εκβαδφλ ηνπιάρηζηνλ α: (δ) Σν ζχλνιν Κ είλαη πξνθαλψο κε-θελφ, αθνχ πεξηέρεη ην θαλνληθφ λ-γσλν. Σν ζχλνιν Κ είλαη επίζεο θιεηζηφ θαη θξαγκέλν. Σν φηη είλαη θξαγκέλν είλαη άκεζε ζπλέπεηα ησλ ζπλζεθψλ (β) θαη (γ). Σν λα είλαη ην ζχλνιν Κ θιεηζηφ ζεκαίλεη φηη αλ κηα αθνινπζία λ-γψλσλ Ρ 1,Ρ 2, Ρ θ, πιεξεί ηηο ζπλζήθεο (α), (β), (γ), (δ) θαη ζπγθιίλεη ζε έλα λ-γσλν Ρ, ηφηε ην Ρ πιεξεί ηηο ζπλζήθεο (α), (β), (γ), (δ). Ζ ζχγθιηζε ησλ λ-γψλσλ Ρ θ =, θ=1,2, ζην Ρ = Α 1 Α 2 Α λ λνείηαη κε ηελ έλλνηα φηη,,, θαζψο, σο ζεκεία ηνπ επηπέδνπ.

7 Γλσξίδνκε φηη ην φξην δηαηεξεί ηηο ηζφηεηεο θαη ηηο αληζν-ηζφηεηεο. Δπνκέλσο, ην νξηαθφ λ-γσλν Ρ, πιεξεί ηηο ζπλζήθεο (β), (γ), (δ) θαη ην κηζφ ηεο ζπλζήθεο (α), ηε θπξηφηεηα, αθνχ έλα πνιχγσλν είλαη θπξηφ αλ θάζε γσλία ηνπ είλαη. Απηφ πνπ κέλεη είλαη λα δεηρζεί φηη ην Ρ είλαη φλησο λ-γσλν, δειαδή φηη ηα Α 1, Α 2,,Α λ είλαη αλά δχν δηαθνξεηηθά. Μηα ηέηνηα φκσο πεξίπησζε εθθπιηζκνχ απνθιείεηαη απφ ηε ζπλζήθε (δ). Πξάγκαηη, αο ππνζέζνκε φηη Α 1 Α 2 ελψ φιεο νη άιιεο θνξπθέο είλαη αλά δχν δηαθνξεηηθέο. Σφηε, δελ έρνπκε λ-γσλν αιιά (λ-1)-γσλν, ην Α 1 Α 3 Α 4 Α λ, πνπ εμαθνινπζεί, ιφγσ ζπλζήθεο (β), λα έρεη πεξίκεηξν ι. Απφ επαγσγηθή ππφζεζε, ππάξρεη (λ-1)-γσλν κέγηζηνπ εκβαδνχ, ην νπνίν, απφ ζεψξεκα 2, είλαη αλαγθαζηηθά ην θαλνληθφ (λ-1)-γσλν. Άξα, κσο,, γηα θάζε θ=1,2,. Παίξλνληαο φξηα, θαζψο, έπεηαη, πνπ αληηθάζθεη ζηελ παξαπάλσ αληζφηεηα. Οη ππφινηπεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα απνθιεηζηνχλ κε παξφκνηα επηρεηξεκαηνινγία. Σελ απφδεημε νινθιεξψλεη ην ζεψξεκα ηνπ Weierstrass, ην νπνίν εγγπάηαη φηη θάζε ζπλερήο ζπλάξηεζε πνπ νξίδεηαη ζε έλα θιεηζηφ θαη θξαγκέλν ππνζχλνιν ελφο επθιείδεηνπ ρψξνπ πεπεξαζκέλεο δηάζηαζεο, ιακβάλεη κέγηζηε ηηκή. Σα ζεσξήκαηα 2 θαη 3 κπνξνχλ ζπλνπηηθά λα αλαδηαηππσζνχλ σο εμήο: ΘΔΩΡΖΜΑ 4. Απ όλα ηα ν-γωνα με ζηαθεπή πεπίμεηπο λ, ηο κανονικό ν-γωνο, και μόνο αςηό, έσει ηο μέγιζηο εμβαδόν. Άκεζε ζπλέπεηα ηεο παξαπάλσ πξφηαζεο θαη ηνπ ζεσξήκαηνο 4 είλαη ην παξαθάησ απνηέιεζκα. ΠΟΡΗΜΑ 1. (Ζ ΗΟΠΔΡΗΜΔΣΡΗΚΖ ΑΝΗΟΣΖΣΑ ΓΗΑ λ-γωνα) Αν Δ είναι ηο εμβαδόν και λ η πεπίμεηπορ ενόρ οποιοςδήποηε ν-γώνος ηόηε, Η ιζόηηηα ιζσύει αν και μόνο αν ηο ν-γωνο είναι κανονικό. ΑΠΟΓΔΗΞΖ. Άκεζε ζπλέπεηα ηνπ ζεσξήκαηνο 4 θαη ηεο πξφηαζεο 1. ΠΟΡΗΜΑ 2. Αν Δ είναι ηο εμβαδόν και λ η πεπίμεηπορ ενόρ οποιοςδήποηε ν-γώνος, ηόηε ΑΠΟΓΔΗΞΖ. Άκεζε ζπλέπεηα ηνπ πνξίζκαηνο 1 θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη θάζε., γηα Έλα απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ηειεπηαίαο αληζφηεηαο είλαη φηη νη ζηαζεξέο πνπ πεξηέρεη είλαη αλεμάξηεηεο απφ ην πιήζνο ησλ πιεπξψλ ηνπ πνιπγψλνπ.

8 Αο ζεσξήζνπκε κηα ηπραία απιή, θιεηζηή θακπχιε κήθνπο λ πνπ πεξηθιείεη εκβαδφλ Δ. Μπνξνχκε λα θαηαζθεπάζνπκε κηα αθνινπζία εγγεγξακκέλσλ πνιπγψλσλ P ν, πεξηκέηξνπ λ ν θαη εκβαδνχ Δ ν, λ =1, 2, 3, ψζηε θαη κσο γηα ηα πνιχγσλα, απφ ην πφξηζκα 2, έρνπκε, γηα θάζε λ =1,2,3, Αθήλνληαο ην λ λα ηείλεη ζην άπεηξν, έρνπκε ηειηθά πλεπψο, ΘΔΩΡΖΜΑ 5. (ΚΛΑΗΚΟ ΗΟΠΔΡΗΜΔΣΡΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ) Το εμβαδόν Δ ηος σωπίος πος πεπκλείει μία απλή, κλειζηή επίπεδη καμπύλη μήκοςρ λ ικανοποιεί ηην ανιζόηηηα Ή ιζοδύναμα, ηο εμβαδόν ηος σωπίος πος πεπικλείεηαι από μια οποιαδήποηε απλή, κλειζηή καμπύλη με δοζμένο μήκορ δεν ςπεπβαίνει ηο εμβαδόν πος πεπικλείει έναρ κύκλορ με πεπιθέπεια ίδιος μήκοςρ. Απηφ πνπ κέλεη είλαη λα απνδείμνπκε φηη ε ηζφηεηα ζηελ αληζφηεηα ηνπ ζεσξήκαηνο 5 ηζρχεη αλ θαη κφλν αλ ε θακπχιε είλαη θχθινο. Θα δείμνπκε δειαδή φηη αλ κηα απιή, θιεηζηή θακπχιε κε δεδνκέλν κήθνο πεξηθιείεη ρσξίν κε κέγηζην εκβαδφλ, ηφηε απηή πξέπεη λα είλαη θχθινο. Ζ θεληξηθή ηδέα ηεο απφδεημεο πνπ αθνινπζεί νθείιεηαη ζηνλ J. Steiner. ΘΔΩΡΖΜΑ 6. Αν μία απλή, κλειζηή επίπεδη καμπύλη πεπικλείει ηο μέγιζηο εμβαδόν μεηαξύ όλων ηων απλών, κλειζηών επίπεδων καμπςλών με δοζμένο μήκορ, ηόηε: α) Αςηή ππέπει να είναι κςπηή,, δηλαδή ηο εζωηεπικό ηηρ είναι κςπηό ζύνολο. β) Αν δύο ζημεία Α, Β διαιπούν ηην καμπύλη ζε δύο μέπη ίζος μήκοςρ, ηόηε η σοπδή ΑΒ διαιπεί ηο σωπίο πος πεπικλείει η καμπύλη ζε δύο ιζεμβαδικά σωπία. γ) Έζηω Α, Β δύο ζημεία πος διαιπούν ηην καμπύλη ζε δύο μέπη ίζος μήκοςρ. Αν ηο Γ είναι οποιοδήποηε ζημείο ηηρ καμπύληρ, ηόηε η γωνία ΑΓΒ είναι οπθή. Γηλαδή η καμπύλη είναι κύκλορ. ΑΠΟΓΔΗΞΖ. α) Αλ δελ ήηαλ θπξηή ηφηε ζα πεξηείρε δχν ζεκεία Α, Β ηέηνηα ψζηε ηα ηφμα ΑΓΒ θαη ΑΓΒ πνπ ζπλδένπλ ηα Α θαη Β λα βξίζθνληαη ζηελ ίδηα πιεπξά ηεο επζείαο ΑΒ. Αληηθαζηζηψληαο ην ηφμν ΑΓΒ κε ην ζπκκεηξηθφ ηνπ σο πξνο ηελ επζεία ΑΒ ιακβάλνπκε κηα λέα θακπχιε κε ην ίδην κήθνο αιιά κε κεγαιχηεξν εκβαδφλ. Άηνπν, πξνο ηελ ηδηφηεηα ηνπ κεγίζηνπ εκβαδνχ. β) Αλ ε ρνξδή ΑΒ δηαηξνχζε ην ρσξίν ζε δχν κέξε κε άληζα εκβαδά, ηφηε ην ζρήκα

9 πνπ ζα εδεκηνπξγείην απφ ην κέξνο κε ην κεγαιχηεξν εκβαδφλ θαη ην ζπκκεηξηθφ ηνπ σο πξνο ηε ρνξδή ΑΒ ζα αληηπξνζψπεπε έλα ζρήκα κε ίζε πεξίκεηξν θαη κεγαιχηεξν εκβαδφλ. Άηνπν πξνο ηελ ηδηφηεηα ηνπ κεγίζηνπ εκβαδνχ. εκεηψλνπκε φηη ηέηνηα ζεκεία Α, Β πνπ δηρνηνκνχλ κηα απιή, θιεηζηή θακπχιε κε πεπεξαζκέλν κήθνο πάληα ππάξρνπλ θαη δελ είλαη βέβαηα κνλαδηθά. γ) Θα ρξεηαζηνχκε λα έρνπκε ππφςε καο φηη: Μεηαξύ όλων ηων ηπιγώνων ΑΒΓ πος έσοςν ηιρ πλεςπέρ ΓΑ και ΓΒ δοζμένος μήκοςρ, ηο οπθογώνιο ηπίγωνο με οπθή γωνία ηην Γ, έσει ηο μεγαλύηεπο εμβαδόν. Σνχην είλαη άκεζε ζπλέπεηα ηνπ ηχπνπ:. Έζησ φηη ππήξρε ζεκείν Γ ηεο θακπχιεο γηα ην νπνίν ε γσλία ΑΓΒ δελ είλαη νξζή. Έζησ Δ 1 ην εκβαδφλ ηνπ ρσξίνπ πνπ πεξηθιείεηαη απφ ηελ θακπχιε θαη ην επζχγξακκν ηκήκα ΓΑ, θαη Δ 2 ην εκβαδφλ ηνπ ρσξίνπ πνπ πεξηθιείεηαη απφ ηελ θακπχιε θαη ην επζχγξακκν ηκήκα ΓΒ (δεο ζρήκα). ηξέθνπκε ην ρσξίν Δ 2 γχξσ απφ ην ζεκείν Γ κέρξηο φηνπ ε γσλία ΑΓΒ λα γίλεη νξζή. Σφηε ην εκβαδφλ ηνπ ηξηγψλνπ ΑΓΒ είλαη κηθξφηεξν απφ ην εκβαδφλ ηνπ ηξηγψλνπ ΑΓΒ θαη ζπλεπψο ην λέν ρσξίν ΑΓΒΆ έρεη κεγαιχηεξν εκβαδφλ απφ ην ρσξίν ΑΓΒΑ, ελψ ην κήθνο ηεο λέαο θακπχιεο ΑΓΒ είλαη ίζν κε ην κήθνο ηεο θακπχιεο ΑΓΒ. Σν ζρήκα πνπ ζα δηακνξθσζεί απφ ην λέν ρσξίν ΑΓΒΆ θαη ην ζπκκεηξηθφ ηνπ σο πξνο ην επζχγξακκν ηκήκα ΑΒ ζα έρεη ίζε πεξίκεηξν κε ην αξρηθφ αιιά κεγαιχηεξν εκβαδφλ. Άηνπν, σο πξνο ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέγηζηνπ εκβαδνχ. Τπάξρεη έλα ζεκείν πνπ πξέπεη λα δηαζαθεληζηεί. ια φζα αλαθέξακε ηζρχνπλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη κεηά ηε ζηξέςε ην λέν ρσξίν κε εκβαδφλ Δ 2 δελ έρεη θνηλή επηθάιπςε κε ην Δ 1. Σνχην είλαη πξάγκαηη αιεζέο δηφηη ην ρσξίν πνπ πεξηθιείεηαη απφ ηελ θακπχιε, ιφγσ α), είλαη θπξηφ θαη επνκέλσο ζε θάζε ζεκείν ηεο θακπχιεο, θαη άξα θαη ζην Γ, ππάξρεη επζεία ζηήξημεο x x ε νπνία αθήλεη φιν ην θπξηφ ζχλνιν απφ ηε κηα πιεπξά ηνπ (δεο ζρήκα). πλεπψο ην αλ ηα ρσξία Δ 1, Δ 2 κεηά απφ ζηξέςε πεξί ην ζεκείν Γ απνθηήζνπλ θνηλή επηθάιπςε θαζνξίδεηαη απφ ην πφηε νη εκηεπζείεο Γx, Γx ζα ζπλαληεζνχλ κεηά ηελ ζηξέςε πεξί ην ζεκείν Γ. Αλ ινηπφλ ε εκηεπζεία Γx παξακέλεη ζηαζεξή ηφηε ε εκηεπζεία Γx έρεη έλα πεξηζψξην 180 ν, πεξηζηξεθφκελε πεξί ην Γ αληησξνινγηαθά, γηα λα ζπλαληήζεη ηελ Γx, δειαδή πνιχ πεξηζζφηεξν απφ φηη ρξεζηκνπνηήζακε ζηελ επηρεηξεκαηνινγία καο. Έηζη νινθιεξψζεθε ε απφδεημε. ΥΟΛΗΟ: Σα ζθέιε α) θαη β) απαζρφιεζαλ ηελ ειιεληθή καζεκαηηθή θνηλφηεηα ην 1983 σο ζέκαηα ζην Παλειιήλην Γηαγσληζκφ ηεο Δ.Μ.Δ. γηα ηε Β Λπθείνπ. Σν αθφινπζν ζεψξεκα είλαη άκεζε ζπλέπεηα ησλ ζεσξεκάησλ 5 θαη 6.

10 ΘΔΩΡΖΜΑ 7. (ΗΟΠΔΡΗΜΔΣΡΗΚΖ ΑΝΗΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΑΠΛΔ, ΚΛΔΗΣΔ ΚΑΜΠΤΛΔ) Το εμβαδόν Δ πος πεπικλείει μια απλή, κλειζηή επίπεδη καμπύλη μήκοςρ λ ικανοποιεί ηην ανιζόηηηα ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ Η ιζόηηηα ιζσύει αν και μόνο αν η καμπύλη είναι ο κύκλορ πεπιμέηπος λ. 1. Π. Πάκθηινπ, Γεωμεηπία, Σξνραιία, Μ. Καηζνπξηλάθεο, Μ. Λάκπξνπ, Ο Δςκλείδηρ Γ ζαρ απανηά, Δπθιείδεο Γ, ηφκνο 2, ηεχρνο 2(4), επη. 1984, ζει Θέμαηα Πανελλήνιος Γιαγωνιζμού Δ.Μ.Δ Β Λςκείος, Δπθιείδεο Β, ηεχρνο επη.-οθη. 1983, ζει V. M. Tikhomirov, Stories about maxima and minima, American Mathematical Society, 1990 (κεηάθξαζε ζηα Διιεληθά απφ εθδφζεηο Κάηνπηξν) 5. L. A. Lyusternik, Convex figures and polyhedra, D. C. Heath and Company, Univ. of Chicago, Pierre Grimal, Λεξικό ηηρ Δλληνικήρ και Ρωμαϊκήρ Μςθολογίαρ, Universityn Studio Press, Θεζζαινλίθε, H.J. Rose, Ηζηνξία ηεο Λαηηληθήο ινγνηερλίαο, Μνξθσηηθφ Ίδξπκα Δζληθήο Σξαπέδεο, 1978 Γεκήηξεο Καιπθάθεο Αηιαληίδνο 1, Ζξάθιεην Κξήηεο, Σ.Κ

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ζουν «μεσα» μας Και «αναμεσα» μας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΑΝΘΡΧΠΗΝΔ ΗΓΗΟΤΓΚΡΑΗΔ Ενπλ «κέζα» καο θαη «αλάκεζα» καο -Ση είλαη νη Ηδηνζπγθξαζίεο; -Πνηα ε ζρέζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΗΛΑM 2 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1) Τί είλαη ν Ιζιακ 2) Μνλνζεϊζκόο 3) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Δμνρόηεηαο ηνπ Θενύ 4) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Λαηξείαο ηνπ Θενύ 5) Η Μνλαδηθόηεηα ηωλ Ολνκάηωλ θαη ηωλ Ιδηνηήηωλ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG)

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG) ΑΡΙΘ.: 595/84 Βλέπεηε ηο πλήπερ κείμενο Δίδορ Δγγπάθος: ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ ΦΔΚ: 218Α Μέγεθορ κειμένος: 377 KB Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Σ.Ε.Ι ΚΡΗΣΗ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ TΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Επιμέλεια : Ανωγειανάκης Εμμανουήλ Α.Μ. 4323 ΦΑΝΙΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ

Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ ΣηΕ 2934/11 [Νόμιμη αδειοδόηηζη έπγος βεληίωζηρ παλαιού αλιεςηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ Δ.Π. Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΠΟΙ ΟΙΚΙΣΙΚΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

ΣΟΠΟΙ ΟΙΚΙΣΙΚΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ ηζηνξία ηεο πφιεο ηεο Θεζζαινλίθεο γηα πεξίπνπ πέληε αηψλεο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ ηζηνξία ησλ Δβξαίσλ ηεο πφιεο. εκαληηθφο ζηαζκφο γηα ηελ ηζηνξία ηεο Θεζζαινλίθεο είλαη ην 1430

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ Δξγαζηήξην Μειέηεο θαη ρεδηαζκνχ Δθκεηαιιεχζεσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Γηεξεύλεζε ηεο ζθνπηκόηεηαο κεηαηξνπήο ππαίζξηαο εθκεηάιιεπζεο αδξαλώλ πιηθώλ ζε ππόγεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: Ζ επίδξαζε ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο ζηελ ειιεληθή θνηλωληθή πνιηηηθή: ε πεξίπηωζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙ.ΜΔ.Π.Α Β ΦΑΗ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙ.ΜΔ.Π.Α Β ΦΑΗ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙ.ΜΔ.Π.Α Β ΦΑΗ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Σσολείο: 2 ο Πειπαμαηικό Γημοηικό σολείο Φλώπιναρ Τάξη: Γ1 Ημεπομηνία:8/12/2009 Διδακηική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ:

ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ: E ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ: θ. Ησάλλεο Σδελ Γεληθφο χκβνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΙΑKΟΤ ΚΑΦΟΤ Ε ΞΤΛΟΝΑΤΠΗΓΕΙΟ ΣΗ ΤΡΟΤ»

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΙΑKΟΤ ΚΑΦΟΤ Ε ΞΤΛΟΝΑΤΠΗΓΕΙΟ ΣΗ ΤΡΟΤ» ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΙΑKΟΤ ΚΑΦΟΤ Ε ΞΤΛΟΝΑΤΠΗΓΕΙΟ ΣΗ ΤΡΟΤ» ΥΡΤΑΝΘΗ Π. ΔΑΦΝΑ ΑΕΜ: ΞΕ 0866 Επιβλέπων Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΝΣΑΝΗ Καθηγητής ΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ

Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ Δπηβιέπνληεο Καζ. ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ ΣΔΗ Θεζζαιίαο Γξ. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΛΤΚΗΓΖ Δξεπλεηήο ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ ΚΑΡΓΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: Διοίκηση και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ: Διοίκηση Επιχειρήσεων ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Ελένη Μοσλακάκη Καλλιόπη Μαγούλη Α.Μ 3755 Α.Μ 3511 Επιβλέποσσα

Διαβάστε περισσότερα

Άρησ Γιαβρόσ. Περύληψη. Κεύμενα για την Περύληψη 1. Κεύμενα. για Περύληψη Β και Γ Λυκεύου. www.arisgiavris.gr. Αθόνα 2010. Powered by MagiCircle

Άρησ Γιαβρόσ. Περύληψη. Κεύμενα για την Περύληψη 1. Κεύμενα. για Περύληψη Β και Γ Λυκεύου. www.arisgiavris.gr. Αθόνα 2010. Powered by MagiCircle Άρησ Γιαβρόσ Περύληψη Κεύμενα για την Περύληψη 1 Κεύμενα για Περύληψη Β και Γ Λυκεύου Αθόνα 2010 www.arisgiavris.gr Powered by MagiCircle 2 Άρησ Γιαβρόσ Κεύμενα για την Περύληψη Β και Γ Λυκεύου www.arisgiavris.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΤΛΗ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ Α & Β ΛΤΚΔΙΟΤ Α ΛΤΚΔΙΟΤ

ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΤΛΗ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ Α & Β ΛΤΚΔΙΟΤ Α ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Γηα ην κάζεκα ηεο Νέαο Διιεληθήο Γιψζζαο ηεο Α ηάμεο Ζκεξεζίνπ Γεληθνχ Λπθείνπ σο δηδαθηηθά εγρεηξίδηα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα βηβιία: α) Έθθξαζε-Έθζεζε Σεχρνο Α ηεο Α ηάμεο Γεληθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Βηδπελόο, <<Τν ακάξηεκα ηεο κεηξόο κνπ>> Ι. Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ζπγγξαθέα, ην ινγνηερληθό πεξηβάιινλ θαη γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία

Γεώξγηνο Βηδπελόο, <<Τν ακάξηεκα ηεο κεηξόο κνπ>> Ι. Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ζπγγξαθέα, ην ινγνηερληθό πεξηβάιινλ θαη γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία Γεώξγηνο Βηδπελόο, Ι. Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ζπγγξαθέα, ην ινγνηερληθό πεξηβάιινλ θαη γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία Σην αθεγεκαηηθό έξγν ηνπ Βηδπελνύ είλαη έληνλε ε επίδξαζε ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣH ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Ω ΜΟΥΛΟ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΕΩ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εηζαγσγή Πξνθεηκέλνπ λα απαιιαγεί ε ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο απφ ηηο αλαρξνληζηηθέο δνκέο ηεο, απφ ηνλ Μάην ηνπ 2010 έσο ηψξα ειήθζεζαλ δξαζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

Πξνζρέδην πξφηαζεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηνξηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε Γεκφζηα Δθπαηδεπηηθή Τπεξεζία

Πξνζρέδην πξφηαζεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηνξηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε Γεκφζηα Δθπαηδεπηηθή Τπεξεζία ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Πξνζρέδην πξφηαζεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηνξηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε Γεκφζηα Δθπαηδεπηηθή Τπεξεζία 1 Πξννίκην ηελ Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο

Διαβάστε περισσότερα