ΣΟ ΗΟΠΔΡΗΜΔΣΡΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΚΑΗ Ο ΜΤΘΟ ΣΖ ΓΗΓΟΤ. Σνπ Γεκήηξε Καιπθάθε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΟ ΗΟΠΔΡΗΜΔΣΡΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΚΑΗ Ο ΜΤΘΟ ΣΖ ΓΗΓΟΤ. Σνπ Γεκήηξε Καιπθάθε"

Transcript

1 ΣΟ ΗΟΠΔΡΗΜΔΣΡΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΚΑΗ Ο ΜΤΘΟ ΣΖ ΓΗΓΟΤ Σνπ Γεκήηξε Καιπθάθε Σν ηζνπεξηκεηξηθφ πξφβιεκα είλαη, ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθνχο, ην αξραηφηεξν ίζσο πξφβιεκα κεγηζηνπνίεζεο, πνπ κε απιά ιφγηα ιέεη ην εμήο: Από όλερ ηιρ καμπύλερ ηος επιπέδος πος έσοςν ηο ίδιο μήκορ, αςηή πος πεπικλείει σωπίο με ηο μέγιζηο δςναηό εμβαδόν είναι ο κύκλορ. Ζ παξάδνζε ζπλδέεη ην πξφβιεκα απηφ κε ην κχζν ηεο Γηδνχο, ηεο βαζίιηζζαο ηεο Καξρεδφλαο, πνπ ηνπνζεηείηαη πεξίπνπ ζηνλ 9 ν π.υ. αηψλα, θαη πνπ ν Βηξγίιηνο δηαζψδεη ζην επηθφ ηνπ πνίεκα ηελ Αινειάδα. Αο δνχκε φκσο πνηνο ήηαλ ν Βηξγίιηνο θαη πνηνο ν κχζνο ηεο Γηδνχο. 1. Ζ ΑΗΝΔΗΑΓΑ ΣΟΤ ΒΗΡΓΗΛΗΟΤ ΚΑΗ Ο ΜΤΘΟ ΣΖ ΓΗΓΟΤ Ο Βηξγίιηνο Publius Vergilius Maro (70π.Υ. - 19π.Υ.) είλαη ν εζληθφο πνηεηήο ησλ Ρσκαίσλ θαη ε Αινειάδα ηνπ (Aeneis) ζεσξείηαη θιαζζηθφ έξγν φρη κφλν ηεο ξσκατθήο αιιά θαη νιφθιεξεο ηεο επξσπατθήο ινγνηερλίαο, ην νπνίν αληηηάζζεηαη ζηα πνηήκαηα ηνπ Οκήξνπ. Απνηειείηαη απφ δψδεθα βηβιία θαη είλαη γξακκέλν ζε ιαηηληθνχο εμάκεηξνπο ζηίρνπο. Θέκα ηνπ έξγνπ είλαη ε αλαρψξεζε ηνπ Αηλεία ηνπ κπζηθνχ γελάξρε ησλ Ρσκαίσλ - απφ ηελ Σξνία, νη πνιπηάξαρεο πεξηπιαλήζεηο ηνπ ζηε Μεζφγεην θαη ε πεξηπεηεηψδεο εγθαηάζηαζή ηνπ ζην Λάηην ηεο Ηηαιίαο. πσο αλαθέξεη ν Βηξγίιηνο ζην πξψην βηβιίν ηεο Αινειάδαρ, θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ πεξηπιαλήζεσλ ηνπ Αηλαία πξηλ ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζην Λάηην, θάπνηα ζηηγκή θζάλεη ζηηο αθηέο ηεο Βφξεηαο Αθξηθήο, ζηελ Καξρεδφλα ηεο νπνίαο βαζίιηζζα είλαη ε Γηδψ, κηα πξηγθίπηζζα κε θαηαγσγή απφ ηελ Σχξν ηεο Φνηλίθεο. Πψο είρε φκσο βξεζεί ε Γηδψ απφ ηε Σχξν ζηε Καξρεδφλα; χκθσλα κε ην κχζν, πξνζπαζψληαο λα μεθχγεη απφ ηελ θαηαδίσμε ηνπ αδεξθνχ ηεο θαη βαζηιηά ηεο Σχξνπ, ε πξηγθίπηζζα Γηδψ αλαρψξεζε δπηηθά παξαπιένληαο ηηο αθηέο ηεο Μεζνγείνπ, ζε αλαδήηεζε αζχινπ. Μηα ηνπνζεζία ζην θφιπν ηεο Σχληδαο ηξάβεμε ηελ πξνζνρή ηεο. Ζ Γηδψ ήξζε ζε δηαπξαγκάηεπζε κε ηνλ ηνπηθφ εγεκφλα Ηάξβα γηα λα αγνξάζεη γε, πεξηνξίδνληαο ζην ειάρηζην ηηο απαηηήζεηο ηεο. Γελ δεηνχζε παξά κφλν φζε έθηαζε κπνξνχζε λα θπθισζεί κε ην δέξκα ελφο ηαχξνπ. Ζ Γηδψ θαηάθεξε λα πείζεη ηνλ Ηάξβα θαη ε ζπκθσλία θιείζηεθε. Σφηε ε πνλεξή πξηγθίπηζζα ηεκάρηζε ηελ πξνβηά ελφο ηαχξνπ ζε ιεπηέο ισξίδεο, ηηο έδεζε ηε κία κε ηελ άιιε θηηάρλνληαο έλα πνιχ καθξχ δεξκάηηλν ζθνηλί, κε ην νπνίν θχθισζε κηα κεγάιε έθηαζε γεο φπνπ έθηηζε έλα θξνχξην, ην νπνίν νλνκάζηεθε Βχξζα (=δέξκα), θαη θνληά ηνπ ηελ πφιε ηεο Καξρεδφλαο. Απφ απηφλ ηνλ κχζν ηεο Γηδνχο, πνπ δηαζψδεη ν Βηξγίιηνο ζηελ Αινειάδα, αλαθχπηεη ην εμήο γεσκεηξηθφ πξφβιεκα, γλσζηφ έθηνηε σο Πξφβιεκα ηεο Γηδνχο ή Κιαζζηθφ Ηζνπαξακεηξηθφ Πξφβιεκα: Πωρ έππεπε να ηοποθεηήζει πάνω ζηη γη η Γιδώ ηο δεπμάηινο ζκοινί πος έθηιαξε ώζηε να πεπικλείει ζηο εζωηεπικό ηος ηη μεγαλύηεπη δςναηή έκηαζη; Καη ε απάληεζε, φπσο ήδε έρνπκε αλαθέξεη, είλαη φηη ε Γηδψ έπξεπε λα ηνπνζεηήζεη ην δεξκάηηλν ζθνηλί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα έρεη ζρήκα θχθινπ. Απφ ηε δηαηχπσζε πνπ ππάξρεη ζηελ Αινειάδα θαίλεηαη πσο ε Γηδψ έιπζε ζσζηά ην πξφβιεκα, αθνχ ν Βηξγίιηνο ρξεζηκνπνηεί ηε ιέμε circumdare πνπ ζεκαίλεη θπθιψλσ θαη ε νπνία πεξηέρεη ηε ξίδα circus (=θχθινο). Δπί ιέμεη, ν Βηξγίιηνο αλαθέξεη: «mercatique solum, facti de nomine Byrsam, taurino quantum possent circumdare tergo» (Aeneis I, ) δειαδή: «θαη αγφξαζαλ έδαθνο, πνπ

2 νλνκάζηεθε Βχξζα απφ απηφ ην γεγνλφο, φζν κπνξνχζαλ λα θπθιψζνπλ κε δέξκα ηαχξνπ». 2. ΣΟ ΗΟΠΔΡΗΜΔΣΡΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΚΑΗ Ζ ΗΟΠΔΡΗΜΔΣΡΗΚΖ ΑΝΗΟΣΖΣΑ Ζ δηαηχπσζε ινηπφλ ηνπ (θιαζζηθνχ) ηζνπεξηκεηξηθνχ πξνβιήκαηνο έρεη σο εμήο: ΚΛΑΗΚΟ ΗΟΠΔΡΗΜΔΣΡΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ. Απφ φιεο ηηο απλέρ, κλειζηέρ καμπύλερ ηος επιπέδος με δοζμένο μήκορ, εκείνη πος πεπικλείει ηο μέγιζηο εμβαδόν είναι ο κύκλορ και μόνον αςηόρ. κσο, ην εκβαδφλ Δ ηνπ θχθινπ πεξηκέηξνπ ι είλαη ίζν κε. πλεπψο ην ηζνπεξηκεηξηθφ πξφβιεκα κπνξεί λα δηαηππσζεί ηζνδχλακα κέζσ κηαο αληζνηηθήο ζρέζεο κεηαμχ εκβαδνχ θαη κήθνπο, γλσζηήο κε ηνλ φξν: ηζνπεξηκεηξηθή αληζφηεηα. ΗΟΠΔΡΗΜΔΣΡΗΚΖ ΑΝΗΟΣΖΣΑ. Το εμβαδόν Δ ηος σωπίος πος πεπικλείει μία απλή, κλειζηή επίπεδη καμπύλη μήκοςρ λ ικανοποιεί ηην ανιζόηηηα Η ιζόηηηα ιζσύει αν και μόνο αν η καμπύλη είναι ο κύκλορ πεπιμέηπος λ. Μία επίπεδε θακπχιε ιέκε φηη είλαη απιή εάλ δελ έρεη απηνηνκέο. Γηα παξάδεηγκα, ν θχθινο είλαη κηα απιή θακπχιε, ελψ ε θακπχιε πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα ην ζχκβνιν ηνπ αξηζκνχ νρηψ δελ είλαη απιή. Ζ απιέο θακπχιεο έρνπλ κηα ραξαθηεξηζηηθή ηδηφηεηα: απνζπλζέηνπλ ην επίπεδν ζε ηξία δηαθεθξηκέλα κέξε. Σν πξψην είλαη ε θακπχιε απηή θαζ απηή, ην δεχηεξν είλαη ην εζσηεξηθφ ηεο θακπχιεο πνπ είλαη έλα θξαγκέλν, ζπλεθηηθφ ππνζχλνιν ηνπ επηπέδνπ θαη είλαη απηφ πνπ ζηε δηαηχπσζε ηνπ ηζνπεξηκεηξηθνχ πξνβιήκαηνο θαιείηαη «σωπίο πος πεπικλείεηαι από ηην καμπύλη» θαη ην ηξίην είλαη ην εμσηεξηθφ ηεο θακπχιεο, πνπ είλαη κε-θξαγκέλν θαη ζπλεθηηθφ. Ζ θαηάζηαζε απηή είλαη επνπηηθά μεθάζαξε ζηε πεξίπησζε ηνπ θχθινπ. Ζ παιαηφηεξε απφδεημε γηα ην ηζνπεξηκεηξηθφ πξφβιεκα πνπ γλσξίδνπκε απνδίδεηαη ζηνλ Έιιελα καζεκαηηθφ Εελφδσξν (200 π.υ. 140 π.υ.), ν νπνίνο απέδεημε ηελ εμήο πξφηαζε: Αν ςπάπσει ένα ν-γωνο ηος επιπέδος ηο οποίο έσει ηο μέγιζηο εμβαδόν μεηαξύ όλων ηων ν-γώνων με δοθείζα πεπίμεηπο, ηόηε αςηό ππέπει να είναι κανονικό ν-γωνο. Θεψξεζε φκσο δεδνκέλε ηελ χπαξμε ελφο λ-γψλνπ κε κέγηζην εκβαδφλ, δελ ηελ απέδεημε. Μεηά ηνλ Εελφδσξν, νπζηαζηηθά, ε εμέιημε ηνπ πξνβιήκαηνο ζπλερίδεηαη κε ηνλ Διβεηφ καζεκαηηθφ Jakob Steiner ( ). Παξ φιν πνπ ν Steiner βξήθε κηα απιή απφδεημε γηα ην ηζνπεξηκεηξηθφ πξφβιεκα, άθεζε εληνχηνηο έλα θελφ: ηελ απφδεημε χπαξμεο ηεο ιχζεο. Οη πξψηεο απζηεξέο απνδείμεηο δφζεθαλ απφ ην Γεξκαλφ καζεκαηηθφ Karl Weierstrass ( ) κέζσ ηεο Θεσξίαο Λνγηζκνχ Μεηαβνιψλ θαη απφ ηνπο Γεξκαλνχο καζεκαηηθνχο Herman Amandus Schwartz ( ) θαη Wilhelm Blaschke ( ) ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα. Μεγάινη καζεκαηηθνί αζρνιήζεθαλ θαη έδσζαλ ηηο δηθέο ηνπο απνδείμεηο γηα ηελ ηζνπεξηκεηξηθή αληζφηεηα ρξεζηκνπνηψληαο ηερληθέο ηεο δηαθνξηθήο γεσκεηξίαο ή ηεο αξκνληθήο αλάιπζεο. Ζ απφδεημε πνπ ζα παξνπζηάζνπκε ζηελ επφκελε παξάγξαθν αθνινπζεί ηε ζθέςε ηνπ Εελφδσξνπ θαη ηνπ Steiner θαη είλαη πξνζηηή απφ έλα καζεηή ιπθείνπ εθηφο ίζσο ηελ απφδεημε ηεο χπαξμεο ηεο ιχζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί έλα επηρείξεκα ζπκπάγεηαο, θαηαλνεηφ φκσο απφ θάζε δεπηεξνεηή θνηηεηή ελφο καζεκαηηθνχ ηκήκαηνο.

3 3. Ζ ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΣΖ ΗΟΠΔΡΗΜΔΣΡΗΚΖ ΑΝΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ Ζ ΛΤΖ ΣΟΤ ΗΟΠΔΡΗΜΔΣΡΗΚΟΤ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ ηελ παξάγξαθν απηή παξνπζηάδνπκε ηελ απφδεημε ηεο ηζνπεξηκεηξηθήο αληζφηεηαο απφ ηελ νπηηθή γσλία ηνπ Εελφδσξνπ θαη ηνπ J. Steiner. Ζ απφδεημε ηεο ηζνπεξηκεηξηθήο αληζφηεηαο πεξλάεη κέζα απφ ην ηζνπεξηκεηξηθφ πξφβιεκα. Ο βεκαηηζκφο καο ζα είλαη επαγσγηθφο: απφ ηα ηξίγσλα ζηα πνιχγσλα θαη απφ εθεί ζηηο απιέο θιεηζηέο θακπχιεο. ΘΔΩΡΖΜΑ 1. (Ζ ΗΟΠΔΡΗΜΔΣΡΗΚΖ ΑΝΗΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΑ ΣΡΗΓΩΝΑ) Για κάθε ηπίγωνο με εμβαδόν Δ και πεπίμεηπο λ ιζσύει:. Η ιζόηηηα ιζσύει αν και μόνο αν ηο ηπίγωνο είναι ιζόπλεςπο. ΑΠΟΓΔΗΞΖ. Έζησ έλα ηπραίν ηξίγσλν κε κήθε πιεπξψλ ηνπ Ήξσλα έρνπκε,. Σφηε, απφ ηνλ ηχπν φπνπ είλαη,.. Δπίζεο, απφ ηελ αληζφηεηα αξηζκεηηθνχ-γεσκεηξηθνχ κέζνπ, Πνιιαπιαζηάδνληαο θαη ηα δχν κέιε ηεο παξαπάλσ αληζφηεηαο κε, παίξλνληαο ηεηξαγσληθέο ξίδεο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ ηχπν ηνπ Ήξσλα, πξνθχπηεη ε δεηνχκελε ζρέζε. Ζ ηζφηεηα ηζρχεη φηαλ ηζρχεη ε ηζφηεηα ζηελ αληζφηεηα αξηζκεηηθνχ θαη γεσκεηξηθνχ κέζνπ παξαπάλσ, δειαδή αλ θαη κφλν αλ ή ηζνδχλακα θαη ε απφδεημε νινθιεξψζεθε. Ζ παξαπάλσ πξφηαζε είλαη εηδηθή πεξίπησζε (γηα ) ηνπ παξαθάησ γεληθφηεξνπ απνηειέζκαηνο: Αν Δ είναι ηο εμβαδόν και λ η πεπίμεηπορ ενόρ οποιοςδήποηε ν-γώνος ηόηε. Η ιζόηηηα ιζσύει αν και μόνο αν ηο ν- γωνο είναι κανονικό. (Πφξηζκα 1 παξαθάησ) Σν επφκελν απνηέιεζκα απνδίδεηαη, εθηφο απφ ην ζθέινο α), ζηνλ Εελφδσξν. ΘΔΩΡΖΜΑ 2. Αν ςπάπσει ένα ν-γωνο ηος επιπέδος ηο οποίο έσει ηο μέγιζηο εμβαδόν μεηαξύ όλων ηων ν-γώνων με δοζμένη πεπίμεηπο, ηόηε αςηό ππέπει α) να είναι κςπηό, β) να έσει ίζερ πλεςπέρ και γ) να έσει ίζερ γωνίερ, δηλαδή να είναι κανονικό. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ζεσξήκαηνο 2 ζα ρξεηαζηνχκε ηα παξαθάησ δχν ιήκκαηα. ΛΖΜΜΑ 1. Απ όλα ηα ηπίγωνα ΑΒΓ με ζηαθεπή βάζη ΑΒ και εμβαδόν Δ, ηο ιζοζκελέρ έσει ηην ελάσιζηη πεπίμεηπο.

4 ΑΠΟΓΔΗΞΖ. ια απηά ηα ηξίγσλα, αθνχ έρνπλ ζηαζεξή βάζε θαη ην ίδην χςνο, ζπλεπψο ε θνξπθή Γ ζα θείηαη ζε κία επζεία ε παξάιιειε πξνο ηε βάζε ΑΒ ζε απφζηαζε. Αλ Α είλαη ην ζπκκεηξηθφ ηνπ Α σο πξνο ηελ επζεία ε θαη Γ, Γ ηα ζεκεία πνπ ηέκλνπλ ηα επζχγξακκα ηκήκαηα ΑΑ θαη ΒΑ αληίζηνηρα ηελ επζεία ε, ηφηε ΑΓ =Γ Α θαη ΑΓ =Γ Β αθνχ, ΒΑΓ = ΑΓ Γ= ΓΓ Α = ΒΓ Γ = Γ ΒΑ. Άξα, ΑΓ + ΓΒ = Α Γ + ΓΒ Α Β = Α Γ + Γ Β = ΑΓ +Γ Β. Δπνκέλσο ην ηζνζθειέο ηξίγσλν ΑΒΓ έρεη ηελ ειάρηζηε πεξίκεηξν. εκβαδφλ, ζα έρνπλ ΛΖΜΜΑ 2. Έζηω ηεηπάπλεςπο ΑΒΓΓ με ΒΓ = ΓΓ = ΓΑ =α και ΑΒ =β. Το εμβαδόν Δ ηος ηεηπαπλεύπος ΑΒΓΓ γίνεηαι μέγιζηο, όηαν ηούηο είναι εγγεγπαμμένο ζε κύκλο. ΑΠΟΓΔΗΞΖ. Έζησ ω ε γσλία ΒΑΓ θαη θ ε γσλία ΒΓΓ. Αξθεί λα δεηρζεί φηη ω+θ=π. Αθνχ Δκβ(ΑΒΓ) = θαη Δκβ(ΒΓΓ) =, έπεηαη Δπίζεο, απφ ηνλ ηχπν ηνπ ζπλεκηηφλνπ γηα ηελ πιεπξά ΒΓ έπεηαη νπφηε, Τςψλνληαο ζην ηεηξάγσλν ηηο ζρέζεηο (1) θαη (2) θαη πξνζζέηνληαο έρνπκε, ή ηζνδχλακα,. Σα κεγέζε α, β είλαη ζηαζεξά, ζπλεπψο ην εκβαδφλ Δ γίλεηαη κέγηζην αλ θαη κφλν αλ ην δεμί κέινο ηεο ηειεπηαίαο ηζφηεηαο είλαη κέγηζην, δειαδή φηαλ ή ηζνδχλακα, φηαλ. ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΘΔΩΡΖΜΑΣΟ 2. Έζησ Α 1 Α 2 Α λ έλα λ-γσλν ηνπ επηπέδνπ ην νπνίν έρεη ην κέγηζην εκβαδφλ κεηαμχ φισλ ησλ λ-γψλσλ κε δνζκέλε πεξίκεηξν. α) Αο ππνζέζνπκε φηη δελ ήηαλ θπξηφ. Σφηε θάπνηα γσλία, έζησ ε Α 1 Α 2 Α 3, ζα ήηαλ

5 κεγαιχηεξε απφ 180 ν. Αλ Α 2 είλαη ην ζπκκεηξηθφ ζεκείν ηνπ Α 2 σο πξνο ηελ επζεία Α 1 Α 3, ηφηε ην λ-γσλν Α 1 Α 2 Ά 3 Α λ έρεη ηελ ίδηα πεξίκεηξν κε ην αξρηθφ αιιά κεγαιχηεξν εκβαδφλ, πξάγκα άηνπν σο πξνο ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέγηζηνπ εκβαδνχ. Άξα, ην λ-γσλν είλαη θπξηφ. β) Έζησ Α 1 Α 2 θαη Α 2 Α 3 δχν δηαδνρηθέο πιεπξέο πνπ είλαη άληζεο κεηαμχ ηνπο. Θεσξνχκε ηελ επζεία ε πνπ δηέξρεηαη απφ ην Α 2 θαη είλαη παξάιιειε ζηελ πιεπξά Α 1 Α 3 (δεο ζρήκα). Αλ Β είλαη ην ζεκείν ηεο επζείαο ε κε ΒΑ 1 = ΒΑ 3, ηφηε ηα ηξίγσλα Α 1 Α 2 Α 3 θαη Α 1 ΒΑ 3 έρνπλ ην ίδην εκβαδφλ, αθνχ έρνπλ θνηλή βάζε θαη ην ίδην χςνο, αιιά Α 1 Β+ΒΑ 3 <Α 1 Α 2 +Α 2 Α 3, βάζε ηνπ ιήκκαηνο 1. πλεπψο αλ κεηαηνπίζνπκε ην ζεκείν Β θαηάιιεια πξνο ηελ θαηεχζπλζε πνπ είλαη θάζεηε πξνο ηελ επζεία ε, κπνξνχκε λα ιάβνπκε ζεκείν Α 2 ψζηε Α 1 Α 2 +Α 2 Α 3 =Α 1 Α 2 +Α 2 Α 3. Σφηε φκσο Δκβ(Α 1 Α 2 Α 3 )>Δκβ(Α 1 Α 2 Α 3 ), αθνχ έρνπλ θνηλή βάζε θαη άληζα χςε. Καηαζθεπάζακε, ζπλεπψο, λ-γσλν Α 1 Α 2 Ά 3 Α λ κε πεξίκεηξν ίζε κε ηνπ λ-γψλνπ Α 1 Α 2 Α λ αιιά κε κεγαιχηεξν εκβαδφλ, πξάγκα άηνπν σο πξνο ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέγηζηνπ εκβαδνχ. Άξα, φιεο νη πιεπξέο είλαη ίζεο κεηαμχ ηνπο. γ) Έζησ φηη ππάξρνπλ δχν δηαδνρηθέο γσλίεο πνπ είλαη άληζεο, αο πνχκε απηέο ησλ θνξπθψλ Α 2 θαη Α 3. Απφ ην β), ήδε γλσξίδνπκε φηη Α 1 Α 2 =Α 2 Α 3 = Α 3 Α 4 = = Α 1 Α λ =α. Σν ηεηξάπιεπξν Α 1 Α 2 Α 3 Α 4 δελ είλαη εγγξάςηκν ζε θχθιν, αθνχ νη γσλίεο Α 2 θαη Α 3 δελ είλαη ίζεο. Οπφηε, απφ ην ιήκκα 2, αλ Α 1 Α 2 Ά 3 Ά 4 είλαη ην εγγξάςηκν ηεηξάπιεπξν κε Α 1 Α 2 = Α 2 Ά 3 = Α 3 Ά 4 = α ηφηε, ην λ-γσλν Α 1 Α 2 Ά 3 Ά 4 Α λ έρεη ηελ ίδηα πεξίκεηξν κε ην Α 1 Α 2 Α λ αιιά κεγαιχηεξν εκβαδφλ, πξάγκα άηνπν σο πξνο ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέγηζηνπ εκβαδνχ. Άξα, φιεο νη γσλίεο είλαη ίζεο κεηαμχ ηνπο. ΠΡΟΣΑΖ 1: Αλ Δ είλαη ην εκβαδφλ θαη ε πεξίκεηξνο ελφο θαλνληθνχ λ-γψλνπ, ηφηε ΑΠΟΓΔΗΞΖ. πσο είλαη γλσζηφ, ε πεξίκεηξνο λ ελφο θαλνληθνχ λ-γψλνπ δίδεηαη απφ ηνλ ηχπν, φπνπ R ε αθηίλα ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θχθινπ, ελψ ην εκβαδφλ Δ απφ ηνλ ηχπν, φπνπ r ε αθηίλα ηνπ εγγεγξακκέλνπ θχθινπ. κσο,, ζπλεπψο.

6 ΘΔΩΡΖΜΑ 3. Υπάπσει ν-γωνο ηος επιπέδος ηο οποίο έσει ηο μέγιζηο εμβαδόν μεηαξύ όλων ηων ν-γώνων με δοζμένη πεπίμεηπο. ΑΠΟΓΔΗΞΖ. Δπαγσγή σο πξνο λ. Γηα λ = 3 ην δεηνχκελν έπεηαη απφ ην ζεψξεκα 1. Τπνζέηνπκε φηη ε πξφηαζε ηζρχεη γηα ηα πνιχγσλα κε πιήζνο πιεπξψλ κηθξφηεξν ή ίζν ηνπ λ-1. Θα απνδείμνπκε φηη ππάξρεη λ-γσλν κέγηζηνπ εκβαδνχ κεηαμχ ησλ λ- γψλσλ κε δνζκέλε πεξίκεηξν λ. Δπεηδή αλ ππάξρεη ηέηνην λ-γσλν πξέπεη λα είλαη θπξηφ, ζα πεξηνξηζηνχκε ζηε θιάζε ησλ θπξηψλ λ-γψλσλ. Έλα λ-γσλν Α 1 Α 2 Α λ θαζνξίδεηαη απφ ηηο λ ην πιήζνο θνξπθέο ηνπ Α 1 (x 1,y 1 ), Α 2 (x 2,y 2 ),, Α λ (x λ,y λ ), δειαδή απφ ηνπο 2λ αξηζκνχο x 1, y 1, x 2, y 2,, x λ, 2 y λ. Γηα ην ιφγν απηφ ζα δνπιέςνπκε ζην R θάζε ζεκείν ηνπ νπνίνπ ζην εμήο ζα ην αληηιακβαλφκαζηε σο κία λ-άδα ζεκείσλ ηνπ επηπέδνπ. Σν εκβαδφλ θάζε θπξηνχ λ-γψλνπ Α 1 Α 2 Α λ είλαη ίζν κε ην άζξνηζκα ησλ εκβαδψλ ησλ ηξηγψλσλ Α 1 Α 2 Α 3, Α 1 Α 3 Α 4,, Α 1 Α λ-1 Α λ. πλεπψο, ην εκβαδφλ Δ ηνπ λ-γψλνπ Α 1 Α 2 Α λ κε Α 1 (x 1,y 1 ), Α 2 (x 2,y 2 ),, Α λ (x λ,y λ ) δίδεηαη απφ ην ηχπν ν νπνίνο νξίδεη γηα ζπλερή ζπλάξηεζε ζην. 2 Δζηηάδνπκε ην ελδηαθέξνλ καο φρη ζε νιφθιεξν ην R αιιά ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ππνζχλνιφ ηνπ Κ πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηηο παξαθάησ ηέζζεξηο ζπλζήθεο: (α) Σα (x 1,y 1 ), (x 2,y 2 ),, (x λ,y λ ) είλαη θνξπθέο θπξηνχ λ-γψλνπ. (β). (γ) (x 1,y 1 ) = (0,0) Ζ ζπλζήθε (γ) δελ πεξηνξίδεη ην γεσκεηξηθφ δεηνχκελν ηεο πξνο απφδεημε πξφηαζεο, δεδνκέλνπ φηη ηφζν ην κήθνο φζν θαη ην εκβαδφλ είλαη γεσκεηξηθά κεγέζε πνπ παξακέλνπλ αλαιινίσηα απφ ηηο κεηαηνπίζεηο ηνπ επηπέδνπ. πλεπψο, δελ πεξηνξίδεηαη ε γεληθφηεηα εάλ ππνζέζνπκε φηη ε θνξπθή Α 1 ηνπ λ-γψλνπ ηαπηίδεηαη κε ηελ αξρή ησλ αμφλσλ ηνπ επηπέδνπ. Ζ ηέηαξηε ζπλζήθε πνπ ζα ζέζνπκε έρεη ηερληθφ ραξαθηήξα θαη ηίζεηαη γηα ηνλ απνθιεηζκφ πεξηπηψζεσλ εθθπιηζκνχ. Γηα ηε δηαηχπσζή ηεο επηιέγνπκε απζαίξεηα έλαλ αξηζκφ κεηαμχ ηνπ εκβαδνχ ηνπ θαλνληθνχ (λ-1)-γψλνπ θαη ηνπ εκβαδνχ ηνπ θαλνληθνχ λ-γψλνπ, πεξηκέηξνπ ι. Γειαδή, Ζ ηέηαξηε ζπλζήθε πεξηνξίδεη ηα λ-γσλα ζε απηά πνπ έρνπλ εκβαδφλ ηνπιάρηζηνλ α: (δ) Σν ζχλνιν Κ είλαη πξνθαλψο κε-θελφ, αθνχ πεξηέρεη ην θαλνληθφ λ-γσλν. Σν ζχλνιν Κ είλαη επίζεο θιεηζηφ θαη θξαγκέλν. Σν φηη είλαη θξαγκέλν είλαη άκεζε ζπλέπεηα ησλ ζπλζεθψλ (β) θαη (γ). Σν λα είλαη ην ζχλνιν Κ θιεηζηφ ζεκαίλεη φηη αλ κηα αθνινπζία λ-γψλσλ Ρ 1,Ρ 2, Ρ θ, πιεξεί ηηο ζπλζήθεο (α), (β), (γ), (δ) θαη ζπγθιίλεη ζε έλα λ-γσλν Ρ, ηφηε ην Ρ πιεξεί ηηο ζπλζήθεο (α), (β), (γ), (δ). Ζ ζχγθιηζε ησλ λ-γψλσλ Ρ θ =, θ=1,2, ζην Ρ = Α 1 Α 2 Α λ λνείηαη κε ηελ έλλνηα φηη,,, θαζψο, σο ζεκεία ηνπ επηπέδνπ.

7 Γλσξίδνκε φηη ην φξην δηαηεξεί ηηο ηζφηεηεο θαη ηηο αληζν-ηζφηεηεο. Δπνκέλσο, ην νξηαθφ λ-γσλν Ρ, πιεξεί ηηο ζπλζήθεο (β), (γ), (δ) θαη ην κηζφ ηεο ζπλζήθεο (α), ηε θπξηφηεηα, αθνχ έλα πνιχγσλν είλαη θπξηφ αλ θάζε γσλία ηνπ είλαη. Απηφ πνπ κέλεη είλαη λα δεηρζεί φηη ην Ρ είλαη φλησο λ-γσλν, δειαδή φηη ηα Α 1, Α 2,,Α λ είλαη αλά δχν δηαθνξεηηθά. Μηα ηέηνηα φκσο πεξίπησζε εθθπιηζκνχ απνθιείεηαη απφ ηε ζπλζήθε (δ). Πξάγκαηη, αο ππνζέζνκε φηη Α 1 Α 2 ελψ φιεο νη άιιεο θνξπθέο είλαη αλά δχν δηαθνξεηηθέο. Σφηε, δελ έρνπκε λ-γσλν αιιά (λ-1)-γσλν, ην Α 1 Α 3 Α 4 Α λ, πνπ εμαθνινπζεί, ιφγσ ζπλζήθεο (β), λα έρεη πεξίκεηξν ι. Απφ επαγσγηθή ππφζεζε, ππάξρεη (λ-1)-γσλν κέγηζηνπ εκβαδνχ, ην νπνίν, απφ ζεψξεκα 2, είλαη αλαγθαζηηθά ην θαλνληθφ (λ-1)-γσλν. Άξα, κσο,, γηα θάζε θ=1,2,. Παίξλνληαο φξηα, θαζψο, έπεηαη, πνπ αληηθάζθεη ζηελ παξαπάλσ αληζφηεηα. Οη ππφινηπεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα απνθιεηζηνχλ κε παξφκνηα επηρεηξεκαηνινγία. Σελ απφδεημε νινθιεξψλεη ην ζεψξεκα ηνπ Weierstrass, ην νπνίν εγγπάηαη φηη θάζε ζπλερήο ζπλάξηεζε πνπ νξίδεηαη ζε έλα θιεηζηφ θαη θξαγκέλν ππνζχλνιν ελφο επθιείδεηνπ ρψξνπ πεπεξαζκέλεο δηάζηαζεο, ιακβάλεη κέγηζηε ηηκή. Σα ζεσξήκαηα 2 θαη 3 κπνξνχλ ζπλνπηηθά λα αλαδηαηππσζνχλ σο εμήο: ΘΔΩΡΖΜΑ 4. Απ όλα ηα ν-γωνα με ζηαθεπή πεπίμεηπο λ, ηο κανονικό ν-γωνο, και μόνο αςηό, έσει ηο μέγιζηο εμβαδόν. Άκεζε ζπλέπεηα ηεο παξαπάλσ πξφηαζεο θαη ηνπ ζεσξήκαηνο 4 είλαη ην παξαθάησ απνηέιεζκα. ΠΟΡΗΜΑ 1. (Ζ ΗΟΠΔΡΗΜΔΣΡΗΚΖ ΑΝΗΟΣΖΣΑ ΓΗΑ λ-γωνα) Αν Δ είναι ηο εμβαδόν και λ η πεπίμεηπορ ενόρ οποιοςδήποηε ν-γώνος ηόηε, Η ιζόηηηα ιζσύει αν και μόνο αν ηο ν-γωνο είναι κανονικό. ΑΠΟΓΔΗΞΖ. Άκεζε ζπλέπεηα ηνπ ζεσξήκαηνο 4 θαη ηεο πξφηαζεο 1. ΠΟΡΗΜΑ 2. Αν Δ είναι ηο εμβαδόν και λ η πεπίμεηπορ ενόρ οποιοςδήποηε ν-γώνος, ηόηε ΑΠΟΓΔΗΞΖ. Άκεζε ζπλέπεηα ηνπ πνξίζκαηνο 1 θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη θάζε., γηα Έλα απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ηειεπηαίαο αληζφηεηαο είλαη φηη νη ζηαζεξέο πνπ πεξηέρεη είλαη αλεμάξηεηεο απφ ην πιήζνο ησλ πιεπξψλ ηνπ πνιπγψλνπ.

8 Αο ζεσξήζνπκε κηα ηπραία απιή, θιεηζηή θακπχιε κήθνπο λ πνπ πεξηθιείεη εκβαδφλ Δ. Μπνξνχκε λα θαηαζθεπάζνπκε κηα αθνινπζία εγγεγξακκέλσλ πνιπγψλσλ P ν, πεξηκέηξνπ λ ν θαη εκβαδνχ Δ ν, λ =1, 2, 3, ψζηε θαη κσο γηα ηα πνιχγσλα, απφ ην πφξηζκα 2, έρνπκε, γηα θάζε λ =1,2,3, Αθήλνληαο ην λ λα ηείλεη ζην άπεηξν, έρνπκε ηειηθά πλεπψο, ΘΔΩΡΖΜΑ 5. (ΚΛΑΗΚΟ ΗΟΠΔΡΗΜΔΣΡΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ) Το εμβαδόν Δ ηος σωπίος πος πεπκλείει μία απλή, κλειζηή επίπεδη καμπύλη μήκοςρ λ ικανοποιεί ηην ανιζόηηηα Ή ιζοδύναμα, ηο εμβαδόν ηος σωπίος πος πεπικλείεηαι από μια οποιαδήποηε απλή, κλειζηή καμπύλη με δοζμένο μήκορ δεν ςπεπβαίνει ηο εμβαδόν πος πεπικλείει έναρ κύκλορ με πεπιθέπεια ίδιος μήκοςρ. Απηφ πνπ κέλεη είλαη λα απνδείμνπκε φηη ε ηζφηεηα ζηελ αληζφηεηα ηνπ ζεσξήκαηνο 5 ηζρχεη αλ θαη κφλν αλ ε θακπχιε είλαη θχθινο. Θα δείμνπκε δειαδή φηη αλ κηα απιή, θιεηζηή θακπχιε κε δεδνκέλν κήθνο πεξηθιείεη ρσξίν κε κέγηζην εκβαδφλ, ηφηε απηή πξέπεη λα είλαη θχθινο. Ζ θεληξηθή ηδέα ηεο απφδεημεο πνπ αθνινπζεί νθείιεηαη ζηνλ J. Steiner. ΘΔΩΡΖΜΑ 6. Αν μία απλή, κλειζηή επίπεδη καμπύλη πεπικλείει ηο μέγιζηο εμβαδόν μεηαξύ όλων ηων απλών, κλειζηών επίπεδων καμπςλών με δοζμένο μήκορ, ηόηε: α) Αςηή ππέπει να είναι κςπηή,, δηλαδή ηο εζωηεπικό ηηρ είναι κςπηό ζύνολο. β) Αν δύο ζημεία Α, Β διαιπούν ηην καμπύλη ζε δύο μέπη ίζος μήκοςρ, ηόηε η σοπδή ΑΒ διαιπεί ηο σωπίο πος πεπικλείει η καμπύλη ζε δύο ιζεμβαδικά σωπία. γ) Έζηω Α, Β δύο ζημεία πος διαιπούν ηην καμπύλη ζε δύο μέπη ίζος μήκοςρ. Αν ηο Γ είναι οποιοδήποηε ζημείο ηηρ καμπύληρ, ηόηε η γωνία ΑΓΒ είναι οπθή. Γηλαδή η καμπύλη είναι κύκλορ. ΑΠΟΓΔΗΞΖ. α) Αλ δελ ήηαλ θπξηή ηφηε ζα πεξηείρε δχν ζεκεία Α, Β ηέηνηα ψζηε ηα ηφμα ΑΓΒ θαη ΑΓΒ πνπ ζπλδένπλ ηα Α θαη Β λα βξίζθνληαη ζηελ ίδηα πιεπξά ηεο επζείαο ΑΒ. Αληηθαζηζηψληαο ην ηφμν ΑΓΒ κε ην ζπκκεηξηθφ ηνπ σο πξνο ηελ επζεία ΑΒ ιακβάλνπκε κηα λέα θακπχιε κε ην ίδην κήθνο αιιά κε κεγαιχηεξν εκβαδφλ. Άηνπν, πξνο ηελ ηδηφηεηα ηνπ κεγίζηνπ εκβαδνχ. β) Αλ ε ρνξδή ΑΒ δηαηξνχζε ην ρσξίν ζε δχν κέξε κε άληζα εκβαδά, ηφηε ην ζρήκα

9 πνπ ζα εδεκηνπξγείην απφ ην κέξνο κε ην κεγαιχηεξν εκβαδφλ θαη ην ζπκκεηξηθφ ηνπ σο πξνο ηε ρνξδή ΑΒ ζα αληηπξνζψπεπε έλα ζρήκα κε ίζε πεξίκεηξν θαη κεγαιχηεξν εκβαδφλ. Άηνπν πξνο ηελ ηδηφηεηα ηνπ κεγίζηνπ εκβαδνχ. εκεηψλνπκε φηη ηέηνηα ζεκεία Α, Β πνπ δηρνηνκνχλ κηα απιή, θιεηζηή θακπχιε κε πεπεξαζκέλν κήθνο πάληα ππάξρνπλ θαη δελ είλαη βέβαηα κνλαδηθά. γ) Θα ρξεηαζηνχκε λα έρνπκε ππφςε καο φηη: Μεηαξύ όλων ηων ηπιγώνων ΑΒΓ πος έσοςν ηιρ πλεςπέρ ΓΑ και ΓΒ δοζμένος μήκοςρ, ηο οπθογώνιο ηπίγωνο με οπθή γωνία ηην Γ, έσει ηο μεγαλύηεπο εμβαδόν. Σνχην είλαη άκεζε ζπλέπεηα ηνπ ηχπνπ:. Έζησ φηη ππήξρε ζεκείν Γ ηεο θακπχιεο γηα ην νπνίν ε γσλία ΑΓΒ δελ είλαη νξζή. Έζησ Δ 1 ην εκβαδφλ ηνπ ρσξίνπ πνπ πεξηθιείεηαη απφ ηελ θακπχιε θαη ην επζχγξακκν ηκήκα ΓΑ, θαη Δ 2 ην εκβαδφλ ηνπ ρσξίνπ πνπ πεξηθιείεηαη απφ ηελ θακπχιε θαη ην επζχγξακκν ηκήκα ΓΒ (δεο ζρήκα). ηξέθνπκε ην ρσξίν Δ 2 γχξσ απφ ην ζεκείν Γ κέρξηο φηνπ ε γσλία ΑΓΒ λα γίλεη νξζή. Σφηε ην εκβαδφλ ηνπ ηξηγψλνπ ΑΓΒ είλαη κηθξφηεξν απφ ην εκβαδφλ ηνπ ηξηγψλνπ ΑΓΒ θαη ζπλεπψο ην λέν ρσξίν ΑΓΒΆ έρεη κεγαιχηεξν εκβαδφλ απφ ην ρσξίν ΑΓΒΑ, ελψ ην κήθνο ηεο λέαο θακπχιεο ΑΓΒ είλαη ίζν κε ην κήθνο ηεο θακπχιεο ΑΓΒ. Σν ζρήκα πνπ ζα δηακνξθσζεί απφ ην λέν ρσξίν ΑΓΒΆ θαη ην ζπκκεηξηθφ ηνπ σο πξνο ην επζχγξακκν ηκήκα ΑΒ ζα έρεη ίζε πεξίκεηξν κε ην αξρηθφ αιιά κεγαιχηεξν εκβαδφλ. Άηνπν, σο πξνο ηελ ηδηφηεηα ηνπ κέγηζηνπ εκβαδνχ. Τπάξρεη έλα ζεκείν πνπ πξέπεη λα δηαζαθεληζηεί. ια φζα αλαθέξακε ηζρχνπλ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη κεηά ηε ζηξέςε ην λέν ρσξίν κε εκβαδφλ Δ 2 δελ έρεη θνηλή επηθάιπςε κε ην Δ 1. Σνχην είλαη πξάγκαηη αιεζέο δηφηη ην ρσξίν πνπ πεξηθιείεηαη απφ ηελ θακπχιε, ιφγσ α), είλαη θπξηφ θαη επνκέλσο ζε θάζε ζεκείν ηεο θακπχιεο, θαη άξα θαη ζην Γ, ππάξρεη επζεία ζηήξημεο x x ε νπνία αθήλεη φιν ην θπξηφ ζχλνιν απφ ηε κηα πιεπξά ηνπ (δεο ζρήκα). πλεπψο ην αλ ηα ρσξία Δ 1, Δ 2 κεηά απφ ζηξέςε πεξί ην ζεκείν Γ απνθηήζνπλ θνηλή επηθάιπςε θαζνξίδεηαη απφ ην πφηε νη εκηεπζείεο Γx, Γx ζα ζπλαληεζνχλ κεηά ηελ ζηξέςε πεξί ην ζεκείν Γ. Αλ ινηπφλ ε εκηεπζεία Γx παξακέλεη ζηαζεξή ηφηε ε εκηεπζεία Γx έρεη έλα πεξηζψξην 180 ν, πεξηζηξεθφκελε πεξί ην Γ αληησξνινγηαθά, γηα λα ζπλαληήζεη ηελ Γx, δειαδή πνιχ πεξηζζφηεξν απφ φηη ρξεζηκνπνηήζακε ζηελ επηρεηξεκαηνινγία καο. Έηζη νινθιεξψζεθε ε απφδεημε. ΥΟΛΗΟ: Σα ζθέιε α) θαη β) απαζρφιεζαλ ηελ ειιεληθή καζεκαηηθή θνηλφηεηα ην 1983 σο ζέκαηα ζην Παλειιήλην Γηαγσληζκφ ηεο Δ.Μ.Δ. γηα ηε Β Λπθείνπ. Σν αθφινπζν ζεψξεκα είλαη άκεζε ζπλέπεηα ησλ ζεσξεκάησλ 5 θαη 6.

10 ΘΔΩΡΖΜΑ 7. (ΗΟΠΔΡΗΜΔΣΡΗΚΖ ΑΝΗΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΑΠΛΔ, ΚΛΔΗΣΔ ΚΑΜΠΤΛΔ) Το εμβαδόν Δ πος πεπικλείει μια απλή, κλειζηή επίπεδη καμπύλη μήκοςρ λ ικανοποιεί ηην ανιζόηηηα ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ Η ιζόηηηα ιζσύει αν και μόνο αν η καμπύλη είναι ο κύκλορ πεπιμέηπος λ. 1. Π. Πάκθηινπ, Γεωμεηπία, Σξνραιία, Μ. Καηζνπξηλάθεο, Μ. Λάκπξνπ, Ο Δςκλείδηρ Γ ζαρ απανηά, Δπθιείδεο Γ, ηφκνο 2, ηεχρνο 2(4), επη. 1984, ζει Θέμαηα Πανελλήνιος Γιαγωνιζμού Δ.Μ.Δ Β Λςκείος, Δπθιείδεο Β, ηεχρνο επη.-οθη. 1983, ζει V. M. Tikhomirov, Stories about maxima and minima, American Mathematical Society, 1990 (κεηάθξαζε ζηα Διιεληθά απφ εθδφζεηο Κάηνπηξν) 5. L. A. Lyusternik, Convex figures and polyhedra, D. C. Heath and Company, Univ. of Chicago, Pierre Grimal, Λεξικό ηηρ Δλληνικήρ και Ρωμαϊκήρ Μςθολογίαρ, Universityn Studio Press, Θεζζαινλίθε, H.J. Rose, Ηζηνξία ηεο Λαηηληθήο ινγνηερλίαο, Μνξθσηηθφ Ίδξπκα Δζληθήο Σξαπέδεο, 1978 Γεκήηξεο Καιπθάθεο Αηιαληίδνο 1, Ζξάθιεην Κξήηεο, Σ.Κ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 0 ΒΑΙΚΟΙ ΟΡΙΜΟΙ ΟΜΟΙΟΘΔΣΟ ΗΜΔΙΟΤ Ολνκάδνπκε ομοιοθεζία με κένηπο ηο ζημείο και λόγο ην γεωκεηξηθό κεηαζρεκαηηζκό κε ηνλ νπνίν ζε θάζε ζεκείν ηνπ επηπέδνπ αληηζηνηρνύκε έλα θαη κόλν ζεκείν

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

12. Ηζσύει : 0 θ,όπος θ η γυνία δςο μη μηδενικών διανςζμάηυν.

12. Ηζσύει : 0 θ,όπος θ η γυνία δςο μη μηδενικών διανςζμάηυν. Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΚΛΔΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ 1 Ηζσύει : 0 ι κάθε διάνςζμ Ηζσύει : ΑΒ = ΧΒ - ΧΑ 3 Ηζσύει : ΑΒ - BΑ 0,ι διθοπεηικά ζημεί Α,Β 4 Ηζσύει : ΑΒ 0, ι διθοπεηικά ζημεί Α,Β,Γ,Γ 5 Ηζσύει : 6 Ηζσύει : // 7 Ηζσύει : λ λ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΜΑΣΑ ΤΝΕΥΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ

ΘΕΩΡΗΜΑΣΑ ΤΝΕΥΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ Οη ζπλερείο ζπλαξηήζεηο είλαη κία ζεκαληηθή θιάζε ηωλ πξαγκαηηθώλ ζπλαξηήζεωλ κηάο πξαγκαηηθήο κεηαβιεηήο Τα βαζηθά ζεωξήκαηα ηωλ ζπλερώλ ζπλαξηήζεωλ ζε ζπλδπαζκό κε ηε κνλνηνλία, καο βνεζνύλ λα βγάινπκε

Διαβάστε περισσότερα

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης Μ ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης 1. κοπός ηελ άζθεζε γίλεηαη κέηξεζε ηνπ κέηξνπ δηάηκεζεο ελόο κεηαιιηθνύ ζύξκαηνο από ηελ πεηξακαηηθά κεηξεκέλε πεξίνδν ηαιάλησζεο ελόο ζηξνθηθνύ ηαιαλησηή.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

3. Τα ΑΒΓΓ θαη ΔΒΕΖ είλαη ηεηξάγσλα, ΑΔ=2cm θαη ΔΒ=5cm. Τν εκβαδόλ ηνπ γξακκνζθηαζκέλνπ ζρήκαηνο είλαη: είλαη: (Γ) 10

3. Τα ΑΒΓΓ θαη ΔΒΕΖ είλαη ηεηξάγσλα, ΑΔ=2cm θαη ΔΒ=5cm. Τν εκβαδόλ ηνπ γξακκνζθηαζκέλνπ ζρήκαηνο είλαη: είλαη: (Γ) 10 Α, υμναςίου η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα Απρίλιοσ 0. Πνηνο από ηνπο πην θάησ αξηζκνύο είλαη ν κεγαιύηεξνο; (Α) 0 0 () 00 () ( 0) ( 0) () 0 0 () ( 0) ( 0). Σην πην θάησ ζρήκα νη επζείεο ε θαη ε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΗΣ ΗΜΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 Σήκερα, ποσ ηο βόρεηο εκηζθαίρηο γηορηάδεη ηελ κεγαιύηερε εκέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

BAΙΚΑ ΘΔΩΡΗΜΑΣΑ ΤΝΔΥΔΙΑ

BAΙΚΑ ΘΔΩΡΗΜΑΣΑ ΤΝΔΥΔΙΑ BAΙΚΑ ΘΔΩΡΗΜΑΣΑ ΤΝΔΥΔΙΑ Α. ΘΔΩΡΗΜΑ BOLZANO (Θ.Β) Έζηω κηα ζπλάξηεζε f,νξηζκέλε ζε έλα θιεηζηό δηάζηεκα [α,β].αλ: Ζ f είλαη ζπλερήο ζην [α,β] θαη, επηπιένλ, ηζρύεη f a f 0 Σόηε ππάξρεη ένα, τοσλάτιστον,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΙΓΩΝΟΜΕΣΡΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΦΑΝΕΙ ΣΡΙΓΩΝΟΜΕΣΡΙΚΕ ΧΕΕΙ

ΣΡΙΓΩΝΟΜΕΣΡΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΦΑΝΕΙ ΣΡΙΓΩΝΟΜΕΣΡΙΚΕ ΧΕΕΙ ΣΡΙΓΩΝΟΜΕΣΡΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΦΑΝΕΙ ΣΡΙΓΩΝΟΜΕΣΡΙΚΕ ΧΕΕΙ Η ιζοδςναμία ηος νόμος ημιηόνων με ηο νόμο ηων ζςνημιηόνων Μηράιεο Κνληάθεο Μηράιεο ακαηάο Δκκαλνπέια Σζαγθαξάθε Τπεύζπλνο εθπαηδεπηηθόο: Γεκήηξεο Καιπθάθεο

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ

ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΗ Αρχική θάζε Οη ζρέζεηο x= Aεκσt π = π max ζπλσt α = - α max εκσt ηζρύνπλ, όηαλ ηε ρξνληθή ζηηγκή t=0 ην ζώκα δηέξρεηαη από ηε ζέζε ηζνξξνπίαο (x=0) θαη θηλείηαη θαηά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Σημειώζειρ επγαζηηπίος «Αναλογικά Ηλεκηπονικά», Σςγγπαθέαρ: Χ. Λαμππόποςλορ, Έκδοζη 3η 20V 100K V OUT

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Σημειώζειρ επγαζηηπίος «Αναλογικά Ηλεκηπονικά», Σςγγπαθέαρ: Χ. Λαμππόποςλορ, Έκδοζη 3η 20V 100K V OUT ΑΣΚΗΣΗ 1 Γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 1.1 Πξνθαηαξθηηθέο Αζθήζεηο: Οη αζθήζεηο απηέο πξέπεη λα παξαδνζνύλ ιπκέλεο από ηνπο ζπνπδαζηέο όηαλ πξνζέξρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Η ελεξγόο έληαζε ελαιιαζζόµελνπ ξεύµαηνο πιάηνπο Θν είλαη: I ελ =10 2A Τν πιάηνο Θ ν ηεο έληαζεο ηζνύηαη µε:

Α.2 Η ελεξγόο έληαζε ελαιιαζζόµελνπ ξεύµαηνο πιάηνπο Θν είλαη: I ελ =10 2A Τν πιάηνο Θ ν ηεο έληαζεο ηζνύηαη µε: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/11/14 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.1-Α.8 και δίπλα ηο γράμμα ποσ ανηιζηοιτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα