ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Α ΦΑΣΗ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Καθοριστικό στοιχείο στην κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου για την περίοδο αποτελεί η υλοποίηση του προγράμματος «Καλλικράτης», βάσει του οποίου δημιουργήθηκε ο ενιαίος Δήμος μας. Αυτό διαμορφώνει εντελώς νέα δεδομένα σε σχέση με τα προηγούμενα αναπτυξιακά πρότυπα της κάθε επιμέρους Δημοτικής Ενότητας. Σήμερα πια αντιμετωπίζουμε την πρόκληση της ομογενοποίησης όσο αφορά την κοινωνική συνοχή του Δήμου μας. Η ενιαία αντιμετώπιση προβλημάτων και παθολογιών του παρελθόντος, καθώς και η διαμόρφωση κοινού «βηματισμού» στην υποστήριξη ενός συνεκτικού προτύπου, που θα μετασχηματίζει σε σύγχρονα αναπτυξιακά καύσιμα την αυτοδιοικητική μας διεύρυνση, αποτελεί ζήτημα πρωταρχικής σημασίας για το σύνολο του προγραμματισμού του ενιαίου Δήμου. Δεν θα μπορούσαμε βέβαια να αγνοήσουμε τους βασικούς παράγοντες που καθορίζουν το χαρακτήρα της εποχής, με βάση τους οποίους καλούμαστε με περιορισμένα οικονομικά να ανταποκριθούμε σε πολύ υψηλότερους στόχους και ευθύνες. Ο σχεδιασμός της στρατηγικής του Δήμου μας στηρίζεται στις αρχές και στις πολιτικές που προωθούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων. Οι κοινοτικές στρατηγικές κατευθύνσεις για την περίοδο που αποτελούν τη βάση και για το επόμενο διάστημα, αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στις ειδικές ανάγκες ορισμένων περιοχών, όπως οι αστικές και 1

2 αγροτικές ζώνες. Οι κατευθύνσεις αυτές ενθαρρύνουν µια «ολοκληρωμένη προσέγγιση» της πολιτικής συνοχής, η οποία πρέπει όχι µόνο να ευνοεί την ανάπτυξη και την απασχόληση, αλλά και να επιδιώκει κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους. Άλλωστε, η περίοδος έχει χαρακτηρισθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως «Ευρώπη των Πόλεων και των Περιφερειών». Η συνεισφορά των πόλεων και των περιφερειών στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής έχει αναγνωριστεί ως καθοριστικός παράγοντας από όλα τα επίπεδα άσκησης πολιτικής. Στη λογική αυτή θέµατα όπως η παγκοσμιοποίηση και η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, οι κοινωνικές αλλαγές και η αύξηση του αποκλεισμού, οι πιέσεις στο περιβάλλον, η ασφάλεια, κ.α., θα πρέπει να συντονιστούν σε ένα κοινό πλαίσιο αντιμετώπισης. Η οικονοµική ευηµερία, η κοινωνική ένταξη, η προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος µπορούν να αποτελέσουν αλληλοσυµπληρούµενους στόχους µιας στρατηγικής για τη βιώσιµη αστική ανάπτυξη. Άλλωστε η αστική ανάπτυξη αποτελεί µία από τις µεγάλες προκλήσεις της ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής, δεδοµένου ότι σηµαντικός αριθµός ανθρώπων διαµένει σε πόλεις. Η συγκέντρωση µεγάλου αριθµού ανθρώπινου δυναµικού στα αστικά κέντρα δηµιουργεί τόσο δυνατότητες και ευκαιρίες ανάπτυξης, όσο και σειρά προβληµάτων και ζητηµάτων που θα πρέπει να αξιοποιηθούν και να αντιµετωπιστούν βάσει µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης. Σε μας ειδικά ο ρυθμός εσωτερικής μετανάστευσης εξακολουθεί να βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα και συνεπώς είμαστε υποχρεωμένοι να αναμετρούμαστε καθημερινά με το στοίχημα της ενσωμάτωσης νέων κατοίκων που εγκαθίστανται στο δήμο μας φέροντας μαζί τους προβλήματα αλλά και νέες δυνατότητες. 2

3 Θα πρέπει κατά συνέπεια να λάβουμε υπόψη στο σχεδιασμό μας ότι οι σύγχρονες πόλεις, πέρα από το γεγονός ότι αποτελούν οικονοµικά στοιχεία και αγορές, διαθέτουν και µια µεγάλη ικανότητα και δυνατότητα να προωθούν την ανάπτυξη κοινοτήτων, την κοινωνική συνοχή και την πολιτιστική ταυτότητα. Σήμερα βέβαια στην οικονομική κατάσταση στην οποία έχει πριέλθει η χώρα μας, η οικονοµική ανάπτυξη είναι βιώσιµη όταν συνοδεύεται από µέτρα για τη µείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού. Επίσης, το θέµα του βιώσιµου χαρακτήρα της ανάπτυξης συνδέεται άρρηκτα με την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων που επηρεάζει άμεσα την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Έτσι η ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος αποτελεί βασικό παράγοντα για την ενίσχυση της ελκυστικότητας των πόλεων. Σύµφωνα µε την Ανακοίνωση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (COM 2006), 13/07/2006) µε τίτλο «Πολτική Συνοχής και Πόλεις: Η Συµβολή των Πόλεων και των Πολεδοµικών Συγκροτηµάτων στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση στις Περιφέρειες», θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τέσσερα (4) βασικά σηµεία: 1. Ελκυστικότητα των πόλεων (προσβασιµότητα και κινητικότητα, πρόσβαση τις υπηρεσίες, προστασία και βελτίωση του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος, ενεργητικές πολιτικές ανάπτυξης πολιτιστικής δραστηριότητας, κ.α.). 2. Υποστήριξη της καινοτοµίας, του επιχειρηµατικού πνεύµατος και της οικονοµίας της γνώσης (µέτρα υπέρ των ΜΜΕ και των πολύ µικρών επιχειρήσεων, κανοτοµία και οικονοµία της γνώσης για την προώθηση της ανάπτυξης, κ.α.). 3. ηµιουργία περισσότερων και υψηλότερης ποιότητας θέσεων απασχόλησης (βελτίωση της απασχολησιµότητας µέσω της αύξησης του µορφωτικού επιπέδου και της επαγγελµατικής κατάρτισης, κ.α.). 4. Εξοµάλυνση και µείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και προώθηση της ισότητας των ευκαιριών (προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης και 3

4 της ισότητας των ευκαιριών, ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών, κ.α.). Επιπρόσθετα, κρίσιµο ζήτηµα για τη βιώσιµη ανάπτυξη της πόλης αποτελεί η ιακυβέρνηση. Οι πόλεις πρέπει να βρούνε αποτελεσµατικούς τρόπους διακυβέρνησης που να σέβονται τη θεσµική οργάνωση του κράτους και οι οποίοι θα επιτρέψουν την διαχείριση όλων των πτυχών της αστικής ανάπτυξης. Τέλος σηµαντική παράµετρος στην επιτυχία του στρατηγικού σχεδιασμού για την αστική ανάπτυξη είναι η συµµετοχή των πολιτών. Η συνεισφορά των κατοίκων της πόλης στον κοινωνικό διάλογο µπορεί να προσδώσει περεταίρω νοµιµότητα και αποτελεσµατικότητα στις ενέργειες της δηµόσιας εξουσίας. 2.1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Η στρατηγική ανάπτυξης του ήµου Μαραθώνος για την επόµενη τριετία έρχεται να υπηρετήσει τις πολιτικές της αειφορίας και της βιωσιµότητας όπως αυτές εφαρµόζονται την τελευταία εικοσαετία στην Ευρώπη αλλά και διεθνώς. Οι αρχές της βιώσιµης πόλης και της αειφορικότητας για πρώτη φορά διατυπώθηκαν στη σχετική έκθεση της Επιτροπής G.H. Brundtland του ΟΗΕ το 1991 «Το κοινό µας µέλλον», που αποτελεί συνέχεια της "Agenda 21", καθώς και του «Σχεδίου του Γιοχάνεσµπουργκ». Βιώσιµη ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη, η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα των µελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες. Οι στόχοι πολιτικής του Πλαισίου ράσης για την Αειφόρο Αστική Ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αναφέρεται στη σχετική έκθεση του 1998 αφορούν σε: 4

5 Ενδυνάµωση της οικονοµικής ευηµερίας και της απασχόλησης σε µικρά και µεγάλα αστικά κέντρα. Προώθηση της ισότητας, της κοινωνικής ένταξης και της αναζωογόνησης των υποβαθµισµένων αστικών ζωνών. Προστασία και βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος: τοπική και παγκόσµια αειφορία. Συµβολή στην καλή διακυβέρνηση των αστικών περιοχών και στην ενίσχυση του τοπικού δυναµικού. Όπως προκύπτει από τα παραπάνω η αποστολή του Δήμου ως σύγχρονου φορέα έκφρασης των αυτοδιοικητικών αξιών που ενσωματώνουν τις βασικές αρχές της εγγύτητας και της επικουρικότητας συνοψίζεται στην παρακάτω πρόταση, όπως αυτή έχει ενσωματωθεί και στο θεσμικό πλαίσιο της Αυτοδιοίκησης: «Η διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή δηµόσιων αγαθών και υπηρεσιών για την ικανοποίηση αναγκών των κατοίκων και των τοπικών φορέων, µε απώτερο σκοπό τη βιώσιµη κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής του». Ο Χάρτης της Λειψίας για τις Βιώσιµες Ευρωπαϊκές Πόλεις δεσµεύει τα κράτη µέλη της ΕΕ να προωθήσουν τη δηµόσια συζήτηση στις χώρες τους σχετικά µε τον τρόπο ενσωµάτωσης των αρχών και στρατηγικών του στις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αναπτυξιακές πολιτικές, να χρησιµοποιήσουν το µέσο της «ολοκληρωµένης αστικής ανάπτυξης» (integrated urban development) και τη σχετική διακυβέρνηση για την εφαρµογή του. Προς τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να θεσπιστεί το απαραίτητο πλαίσιο σε εθνικό επίπεδο και να προωθηθεί η καθιέρωση µιας ισορροπηµένης εδαφικής οργάνωσης µε βάση την ευρωπαϊκή πολυκεντρική αστική διάρθρωση. Ο Χάρτης της Λειψίας περιλαµβάνει πλαίσιο κατευθυντήριων αρχών για τη βιώσιµη ανάπτυξη πόλεων και αστικοποιούµενων περιοχών και συνοψίζεται ως εξής: 5

6 Προώθηση προσεγγίσεων πολιτικής «ολοκληρωµένης αστικής ανάπτυξης» Ανάλυση επικρατούσας κατάστασης, περιγραφή προβληµάτων και προοπτικών. Προσδιορισµός συνεκτικών αναπτυξιακών στόχων για κάθε περιοχή και ανάπτυξη ενός οράµατος για ολόκληρη την πόλη Συντονισµός διάφορων συνοικιακών, τοµεακών και τεχνικών σχεδίων και πολιτικών και διασφάλιση της συµβολής των προγραµµατισµένων επενδύσεων στην προώθηση µιας ισορροπηµένης ανάπτυξης της κάθε αστικής περιοχής Συντονισµός δηµόσιων και ιδιωτικών πόρων και χωρική τους επικέντρωση Συντονισµός του σχεδιασµού σε τοπικό επίπεδο και σε επίπεδο πόλης- περιφέρειας και συµµετοχή στη διαδικασία των πολιτών και άλλων εταίρων που µπορούν να συµβάλουν ουσιαστικά στη διαµόρφωση της µελλοντικής οικονοµικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και περιβαλλοντικής φυσιογνωµίας κάθε περιοχής. ηµιουργία και εξασφάλιση δηµόσιων χώρων υψηλής ποιότητας Εισαγωγή της έννοιας «Baukultur» (κατασκευαστική αντίληψη συναφής µε την έννοια της αισθητικής ποιότητας), που αναφέρεται στην ενίσχυση της αλληλεπίδρασης της αρχιτεκτονικής, του σχεδιασµού των υποδοµών και της πολεοδοµίας, προκειµένου να δηµιουργηθούν ελκυστικοί δηµόσιοι χώροι προσανατολισµένοι προς τον χρήστη και να επιτευχθούν υψηλά πρότυπα σε ότι αφορά το 6

7 περιβάλλον διαβίωσης των πολιτών Εκσυγχρονισµός δικτύων υποδοµής και αύξηση της ενεργειακής απόδοσης Προώθηση της βιωσιµότητας, προσβασιµότητας και οικονοµικής προσιτότητας των αστικών µεταφορών, διαχείριση της κυκλοφορίας και διασύνδεση των µέσων µεταφοράς, συµπεριλαµβανοµένης της υποδοµής για ποδηλάτες και πεζούς, καθώς και συντονισµός των αστικών µεταφορών µε τις ανάγκες στέγασης, απασχόλησης, δηµόσιων χώρων και προστασίας του περιβάλλοντος, µέσα από την κατάλληλη χωροθέτηση, µε στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής Έγκαιρη βελτίωση της τεχνικής υποδοµής, ιδιαίτερα των δικτύων υδροδότησης, επεξεργασίας λυµάτων κοκ. και προσαρµογή τους στις µεταβαλλόµενες ανάγκες, για κάλυψη µελλοντικών απαιτήσεων ψηλής ποιότητας διαβίωσης Προαγωγή της αποδοτικής λειτουργίας, βελτιστοποίησης και αποδοτικότητας των δικτύων υποδοµών υπηρεσιών κοινής ωφελείας και της βιωσιµότητάς τους µέσα από την οικονοµική χρήση των φυσικών πόρων, µεταξύ άλλων, και την αυξηµένη ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, ιδιαίτερα την ανακαίνιση του οικιστικού αποθέµατος, καθώς και των προκατασκευασµένων, παλαιών και κακής ποιότητας κτιρίων, µε στόχο τη µείωση των δαπανών για επιχειρήσεις και καταναλωτές και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών Προαγωγή της συµπαγούς ανάπτυξης και της βιώσιµης ανάµιξης χρήσεων για σκοπούς στέγασης, απασχόλησης, εκπαίδευσης, παροχών και ψυχαγωγίας, µέσα από τον πολεοδοµικό και χωροταξικό σχεδιασµό και προγραµµατισµό, ο οποίος, µε τον αποτελεσµατικό έλεγχο της προσφοράς γης και της κερδοσκοπικής ανάπτυξης, αποτρέπει την άναρχη εξάπλωση της αστικοποίησης 7

8 ιασφάλιση της ποιότητας ζωής και προσέλκυση επιχειρήσεων µέσω της χρήσης, από τη δηµόσια διοίκηση, προηγµένων συστηµάτων πληροφόρησης και επικοινωνίας στους τοµείς της εκπαίδευσης, της απασχόλησης, των κοινωνικών υπηρεσιών, της υγείας, της ασφάλειας και της προστασίας Προσαρµογή στην απειλή των κλιµατολογικών αλλαγών και συµβιβασµός της αστικής ανάπτυξης µε τη χαµηλή χρήση ορυκτών καυσίµων, τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και τη µείωση των εκποµπών ρύπων, µέσα από τον κατάλληλο σχεδιασµό και προγραµµατισµό της ανάπτυξης, τη λήψη µέτρων καινοτόµου πρόληψης και µετριασµού των επιπτώσεων Εισαγωγή προορατικής πολιτικής καινοτοµίας και εκπαίδευσης Στήριξη των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, των κοινωνικών και πολιτιστικών οργανώσεων, των ευκαιριών δια βίου µάθησης, της αριστείας των πανεπιστηµίων και ερευνητικών ιδρυµάτων και των δικτύων τεχνογνωσίας µεταξύ βιοµηχανιών, επιχειρήσεων και της επιστηµονικής κοινότητας, µέσα από πολιτικές ολοκληρωµένης αστικής ανάπτυξης και χρηστής διακυβέρνησης, παρέχοντας πεδία διαλόγου φορέων και οργανωµένων συνόλων, προάγοντας τον κοινωνικό και διαπολιτισµικό διάλογο, και βελτιστοποιώντας τις χωροθετικές δοµές, µε στόχους τόσο την αξιοποίηση του δυναµικού των ευρωπαϊκών πόλεων, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την ανταγωνιστικότητα και την οικονοµική ανάπτυξη, όσο και τη µείωση των ανισοτήτων εντός και µεταξύ των αστικών περιοχών Απόδοση της δέουσας σηµασίας στις υποβαθµισµένες περιοχές, στο συνολικό πλαίσιο του κάθε αστικού συγκροτήµατος Εφαρµογή στρατηγικών για την αναβάθµιση του δοµηµένου περιβάλλοντος 8

9 Ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας και της τοπικής πολιτικής απασχόλησης Προώθηση προορατικής πολιτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για τους νέους Προώθηση αποτελεσµατικών και οικονοµικά προσιτών αστικών µεταφορών Η Ισπανική Προεδρία 2010 ετοίµασε σχετική µε την αστική αναζωογόνηση ιακήρυξη, η οποία υιοθετήθηκε από τους αρµόδιους Υπουργούς στην Άτυπη Συνάντηση του Τολέδο, τον Ιούνιο του Συνοπτικά, η Διακήρυξη του Τολέδο αναφέρεται στην υιοθέτηση της ολοκληρωµένης προσέγγισης (integrated approach) σε σχέση µε πολιτικές που αφορούν την ανάπτυξη του αστικού χώρου για την προώθηση των αρχών της στρατηγικής «Ευρώπη 2020,» η οποία βασίζεται στην αποδοτική, αειφόρο και χωρίς κοινωνικούς αποκλεισµούς ανάπτυξη (A strategy for smart, sustainable and inclusive growth). Αποτελεί επίσης συµφωνία για τη προώθηση µέτρων ολοκληρωµένης αστικής αναζωογόνησης (λαµβάνοντας δηλαδή υπόψη οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές παραµέτρους και συντονίζοντας τις δράσεις τόσο κάθετα, µεταξύ όλων των επιπέδων διακυβέρνησης και µε τη συµµετοχή των πολιτών, όσο και οριζόντια µε τη συνεργασία και τον συντονισµό όλων των εµπλεκόµενων φορέων και κοινωνικοοικονοµικών εταίρων). Η ιακήρυξη του Τολέδο έρχεται να υποστηρίξει την εφαρµογή του Χάρτη της Λειψίας σε όλα τα επίπεδα Όλα τα παραπάνω εμπεριστατώνουν το χαρακτήρα της αποστολής του Δήμου Μαραθώνα στις σύγχρονες συνθήκες και προσδιορίζουν το όραμα της προοπτικής του για την επόμενη τριετία ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Το όραμα του Δήμου Μαραθώνος, ως χωρική ενότητα, για την περίοδο , με βάση τις ευρωπαϊκές, εθνικές και τοπικές αναπτυξιακές προτεραιότητες, τις επιδιώξεις και δεσμεύσεις της δημοτικής αρχής όπως 9

10 αποτυπώθηκαν στο προεκλογικό της πρόγραμμα, αλλά και όλες τις παραμέτρους που αναφέρθηκαν προηγούμενα, και οι οποίες καθορίζουν την εξέλιξη του, αφορά στη: «Δημιουργία μιας σύγχρονης, λειτουργικής, φιλικής, συμμετοχικής και ανθρώπινης πόλης υπερτοπικής σημασίας, κέντρο ανάπτυξης και πολιτισμού στη Περιφέρεια Αττικής και ευρύτερα». Η Δημοτική Αρχή έχοντας εντοπίσει τις αδυναμίες του εσωτερικού περιβάλλοντος και τις απειλές από το ευρύτερο περιβάλλον και έχοντας αναγνωρίσει τις δυνατότητες και τις προοπτικές της περιοχής, έχει ως αναπτυξιακό όραμα την ανάδειξη του Δήμου: σε περιοχή υψηλής ποιότητας διαβίωσης με πρωταγωνιστικό ρόλο στις κοινωνικές και πολιτιστικές δράσεις και σε πόλο συγκέντρωσης υποδομών επιχειρηματικής δραστηριότητας και υπηρεσιών υψηλής αξίας και σημασίας για την ευρύτερη περιοχή του Μαραθώνα σε ανοιχτή πόλη με ίσες ευκαιρίες για όλους Για την επίτευξη του οράματος του ο Δήμος, έχει συντάξει ένα ολοκληρωμένο και συγκροτημένο, χρονικά προσδιορισμένο και με στόχους μετρήσιμους και ελέγξιμους Στρατηγικό Σχέδιο, το οποίο βασίζεται στην αξιοποίηση των δυνατών σημείων, την εκμετάλλευση των ευκαιριών, την ενδυνάμωση των αδύνατων σημείων και την αντιμετώπιση των κινδύνων/ απειλών που εμφανίζει η περιοχή του Δήμου. Το Στρατηγικό Σχέδιο που έχει μεσοπρόθεσμο χρονικά ορίζοντα (μέχρι το τέλος του 2014) εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων της υπηρεσίας του Δήμου και την ενεργό συμμετοχή και κινητοποίηση των δημοτών. Οι δυνατότητες του Δήμου προσδιορίζονται από τη λειτουργική αποτελεσματικότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος. Με στόχο την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος, η Δημοτική Αρχή έχει προσδιορίσει το αναπτυξιακό όραμα για το εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου ως εξής: 10

11 Ο εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και της λειτουργίας του Δήμου (εισαγωγή ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων, άμεση επικοινωνία με τους πολίτες, απλούστευση διαδικασιών, χρηστή και αποδοτική διαχείριση, επιμόρφωση και εξειδίκευση προσωπικού, διεύρυνση συνεργασιών τοπικών και υπερτοπικών) ως επίσης και η απόκτηση της απαραίτητης κτιριακής και υλικοτεχνικής υποδομής (δημιουργία ελκυστικού εργασιακού περιβάλλοντος) ώστε να συμβάλλει στη βελτίωση του επιπέδου ζωής των πολιτών και ταυτόχρονα να ανταποκριθεί στις προσδοκίες τους ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Η μετάβαση από τη σημερινή κατάσταση του Δήμου στη νέα, που θα διαμορφωθεί με την υλοποίηση του συνολικού οράματος, προϋποθέτει μία σειρά διαδικασιών, το αποτέλεσμα των οποίων αποτελεί τη Στρατηγική του Δήμου για την επιτυχία του εγχειρήματος. Η υφιστάμενη κατάσταση χαρακτηρίζεται από κρίσιμα ζητήματα. Από αυτά επιλέγονται εκείνα τα οποία είναι δυνατόν να αποτελέσουν αναπτυξιακές προτεραιότητες στο χρονικό διάστημα εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Οι προσδιορισθείσες αναπτυξιακές δραστηριότητες (μέτρα) ομαδοποιούνται και ταξινομούνται σε θεματικούς τομείς (άξονες) και για κάθε μία από αυτές προσδιορίζονται ένας ή περισσότεροι στόχοι για την αντιμετώπισή τους. Η υλοποίηση των γενικών στόχων οδηγεί στη δημιουργία της νέας κατάστασης που καθορίζεται από το συνολικό όραμα της Δημοτικής Αρχής ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ Η υλοποίηση του οράµατος για την περιοχή ευθύνης του ήµου Μαραθώνα οφείλει να πραγματοποιηθεί µε την τήρηση κατ ελάχιστον των παρακάτω κατευθυντηρίων αρχών: 11

12 Αξιοποίηση όλων των τοπικών πόρων και δυνατοτήτων (κοµβική θέση, δίκτυα, ενέργεια, υγρό στοιχείο, πολιτισµός) του νέου διευρυµένου ήµου. Σεβασµός των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης. Υιοθέτηση ολοκληρωµένων παρεµβάσεων. Ισόρροπη ανάπτυξη των ηµοτικών Ενοτήτων. Προώθηση της ενεργής συµµετοχής των πολιτών. Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας µε τοπικούς φορείς. Κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη. Ανταπόκριση στις ανάγκες και στα αιτήµατα των πολιτών. ιαφάνεια και χρηστή διαχείριση. Ισότιµη εξυπηρέτηση όλων των κατοίκων χωρίς διακρίσεις ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ο αναπτυξιακός ρόλος των Ο.Τ.Α. αποτελεί, έναν από τους κρίσιμους παράγοντες εξέλιξης της αυτοδιοίκησης αλλά και ένα πεδίο που διαρκώς διαπλάθεται και εξελίσσεται. Η δυνατότητα της διαρκούς εξέλιξης απορρέει από το γεγονός ότι το τοπικό επίπεδο αποτελεί γόνιμο έδαφος για την καλλιέργεια πλουραλιστικών τάσεων, που εμφανίστηκαν μετά τις προσπάθειες γενικών μεταρρυθμίσεων της Δημόσιας Διοίκησης και ενισχύθηκαν στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το τοπικό επίπεδο παρέχει τη δυνατότητα για την ανάπτυξη καινοτομιών, διότι στο πλαίσιο του, εκτός των Ο.Τ.Α. που αποτελούν το βασικό αναπτυξιακό πυρήνα, μπορούν να δραστηριοποιηθούν, η εκάστοτε τοπική κοινωνία (μέσω άτυπων δικτύων και επίσημων οργανωμένων φορέων), ο τρίτος μη κερδοσκοπικός τομέας και άλλες επιχειρηματικές δράσεις που μπορούν να τονώσουν την τοπική απασχόληση. Η νέα αυτή φιλοσοφία στον τρόπο διακυβέρνησης των τοπικών υποθέσεων εκφράστηκε αφενός από τη σύγχρονη ευρωπαϊκή πολιτική και τις 12

13 κατευθυντήριες γραμμές που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αφετέρου σε εθνικό επίπεδο από την ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην τελευταία συνταγματική αναθεώρηση και τη νομοθετική κατοχύρωση στο Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». Πολύ δε περισσότερο αποκρυσταλλώθηκε στο πρόγραμμα «Καλλικράτης» που είναι και το επιστέγασμα αυτής της διαδρομής. Όλα τα παραπάνω αποτελούν τα θεμέλια πάνω στα οποία θα πρέπει να οικοδομηθεί ένα τοπικό αναπτυξιακό οικοδόμημα. Από τη θεωρητική προσέγγιση επιβεβαιώνεται ότι οι Ο.Τ.Α. έχουν ξεφύγει πλέον από την παραδοσιακή αντίληψη που τους ήθελε να περιορίζουν τη δράση τους στη διαχείριση της καθημερινότητας των πολιτών και την επίλυση των προβλημάτων τους. Το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης με την επακόλουθη αποδυνάμωση του έθνους-κράτους και την ισχυροποίηση των περιφερειών, η υποχώρηση της κεντρικής διοίκησης και η ανύψωση του μορφωτικού επιπέδου των πολιτών οδήγησαν στην αναβάθμιση του ρόλου τους τόσο θεσμικά όσο και λειτουργικά. Η ανάδειξη τους σε μοχλούς βιώσιμης ανάπτυξης θεωρείται δεδομένη. Για να ανταποκριθεί στο νέο, διευρυμένο ρόλο της η Αυτοδιοίκηση, αναπτύσσει μια σειρά αναπτυξιακών πρωτοβουλιών με σημαντικότερες να θεωρούνται η σύσταση και λειτουργία επιχειρήσεων, η πραγματοποίηση επενδύσεων, η συμμετοχή σε ΣΔΙΤ, ενώ σε ισχυρό αναπτυξιακό εργαλείο αναδεικνύονται τα κοινοτικά και τα τοπικά επιχειρησιακά προγράμματα. Γίνεται εμφανές ότι οι Ο.Τ.Α. διαδραματίζουν καθοριστικό αναπτυξιακό ρόλο, στην ενίσχυση του οποίου συμβάλλει τόσο η Ε.Ε. και το κράτος όσο και ο ιδιωτικός τομέας. Τα διαθέσιμα εργαλεία είναι αρκετά - αυτό που έχει σημασία είναι η ορθή αξιοποίηση τους. Στη σημερινή πραγματικότητα στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υπεισέρχεται μια ακόμη παράμετρος ως προϋπόθεση λειτουργιών και δραστηριοτήτων που να μπορούν να υποστηρίξουν το σύγχρονο χαρακτήρα της ανάπτυξης: τα συστήματα διαχειριστικής επάρκειας. 13

14 Ένας Ο.Τ.Α. οφείλει να είναι όχι μόνο καλός «διαχειριστής» των δραστηριοτήτων του αλλά και ένας οργανισμός με τη μέγιστη κοινωνική υπευθυνότητα. Αυτό σημαίνει συστηματική διαχείριση και των επιπτώσεων από την ύπαρξη και τη λειτουργία του ίδιου του Ο.Τ.Α. όπως είναι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που έχει ο Δήμος και οι επιχειρήσεις, θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων αλλά και των πολιτών κοκ. Η αναγνώριση της ύπαρξης των πολλαπλών διαστάσεων της αναπτυξιακής διαδικασίας είναι το πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Το σημαντικότερο όμως βήμα είναι η θεμελίωση των θεσμών εκείνων, οι οποίοι θα είναι ικανοί να αντιμετωπίζουν ικανοποιητικά αυτήν την πολυδιάσταση. Μέρος του προβλήματος αποτελεί η επίτευξη της σωστής ισορροπίας μεταξύ των πολλαπλών διαστάσεων. Για παράδειγμα, δεν πρέπει να είναι στόχος η ανάπτυξη του οικονομικού και περιβαλλοντικού πυλώνα χωρίς να δίνεται η πρέπουσα σημασία στην κοινωνική διάσταση. Ένα άλλο μέρος του προβλήματος αποτελεί η ενσωμάτωση των πολλών διαστάσεων με τρόπο ώστε να είναι δυνατή η διαχείριση των εν δυνάμει αντιθέσεων και η αξιοποίηση των συνεργιών. Για παράδειγμα, όταν αναπτύσσουμε τον τουριστικό τομέα, θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές προεκτάσεις των εναλλακτικών σεναρίων. Όταν παίρνουμε αποφάσεις για την προστασία των υδάτων, θα πρέπει να είμαστε ευαισθητοποιημένοι στις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις των πιθανών μέτρων. Η Βιώσιμη Ανάπτυξη θέτει μεγάλες προκλήσεις στις δομές διακυβέρνησης. Εμπεριέχει νέους τρόπους σκέψης και μεθόδους εκτίμησης των πολιτικών και προϋποθέτει νέους τρόπους συμμετοχής των πολιτών στη διαμόρφωση τους. Βασική προϋπόθεση όλων των παραπάνω αποτελεί η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών. Η τοπική δημοκρατία παίρνει σάρκα και οστά με την ενεργό ανάληψη εκ μέρους των Ο.Τ.Α. των πρωτοβουλιών εκείνων που συνδέονται με την 14

15 προώθηση της τοπικής κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης. Σταδιακά δίνεται όλο και μεγαλύτερη προσοχή στην τοπική διάσταση των πολιτικών για την ανάπτυξη, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και εθνικό επίπεδο. Η έρευνα στον τομέα της τοπικής ανάπτυξης δείχνει ότι μια σειρά παραγόντων διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για τον καθορισμό του ενδεχομένου της επιτυχίας. Η ανάλυση των ανωτέρω, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι αν και υπάρχει μια γενικότερη τάση αναβάθμισης της σημασίας της τοπικής διάστασης όσον αφορά τα θέματα της ανάπτυξης, υφίστανται ακόμα πολλά εμπόδια. Για την υπέρβασή τους απαιτείται συνεργασία των τοπικών φορέων για την από κοινού αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους, καθώς και στήριξη εκ μέρους των περιφερειακών και εθνικών αρχών μέσω των αναγκαίων προσαρμογών των πολιτικών. Η διοίκηση ενός Δήμου γίνεται αντιληπτή όχι μόνο ως διοίκηση της παροχής ορισμένων πάγιων δημοτικών υπηρεσιών αλλά ως μέριμνα για το σύνολο των τοπικών υποθέσεων. Σ' αυτή την κατεύθυνση το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου επισημαίνει τη συμβολή που μπορούν να έχουν στην ανάπτυξη της περιοχής μας: Οι λοιποί φορείς του πολιτικού και διοικητικού συστήματος της χώρας (Κεντρικοί φορείς, Περιφέρεια, γειτονικοί Ο.Τ.Α.) Οι τοπικοί κοινωνικοί και οικονομικοί φορείς (ιδιωτικές επιχειρήσεις, σύλλογοι και μη κυβερνητικές οργανώσεις) Επομένως, το Επιχειρησιακό Σχέδιο εκτός από τις υπηρεσίες, τα έργα και τις ρυθμίσεις για τα οποία είναι αρμόδιος ο Δήμος, είναι δυνατό να εντοπίζει δραστηριότητες που ανήκουν στην αρμοδιότητα άλλων δημόσιων φορέων και να προσδιορίζει τις αναγκαίες ενέργειες συνεργασίας και επιρροής των φορέων αυτών από τον Δήμο. Κανονικά ο συντονισμός της δράσης των λοιπών δημόσιων φορέων με τη δράση του Δήμου θα πρέπει να εξασφαλίζεται με την εφαρμογή θεσμοθετημένου συστήματος αναπτυξιακού προγραμματισμού σε εθνικό, περιφερειακό, και τοπικό 15

16 επίπεδο. Δεδομένης όμως της έλλειψης ενός τέτοιου συστήματος, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος με λειτουργίες συνεργασίας, άσκησης επιρροής και εξασφάλισης της συναίνεσης να επηρεάσουν τη δράση των άλλων φορέων προς όφελος της ανάπτυξης της περιοχής τους. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου αποτελεί μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δράσης του Δήμου και των εποπτευόμενων φορέων του (νομικών προσώπων, δημοτικών επιχειρήσεων κλπ.). Στις προτεραιότητες του προγράμματος αντανακλάται η βούληση και το όραμα του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και οι προτεραιότητες του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Μέσω του Επιχειρησιακού Σχεδίου το όραμα της δημοτικής αρχής γίνεται ρεαλιστικό στρατηγικό σχέδιο, το σχέδιο μεταφράζεται σε πενταετές (για αυτή την περίοδο τριετές) πρόγραμμα δράσης του Δήμου και των εποπτευόμενων φορέων του και τέλος μεταφράζεται σε προϋπολογισμό εσόδων και δαπανών. Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός θεωρείται εκτός των άλλων και ως μια καλή αφετηρία για την αναβάθμιση του επιπέδου συνεργασίας μεταξύ των φορέων του δημοσίου, του ιδιωτικού και του κοινωνικού τομέα, μέσω της προώθησης της δικτύωσης του Δήμου και της αξιοποίησης θεσμών συνεργασίας όπως πχ προγραμματικές συμβάσεις, τοπικά σύμφωνα συνεργασίας, επιχορήγηση τοπικών συλλόγων, διαδημοτικές συνεργασίες κλπ. Οι προτεραιότητες ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής για την Δ Προγραμματική περίοδο αποτελούν και το ευρύτερο πλαίσιο ανάπτυξης για το Δήμο μας. Στις προτεραιότητες ανάπτυξης της Περιφέρειας συμπυκνώνονται τόσο οι Ευρωπαϊκές όσο και οι εθνικές προτεραιότητες ανάπτυξης. Με άξονα την ιεράρχηση των αναγκών και αναπτυξιακών προοπτικών του Δήμου Μαραθώνος διατυπώνεται η στρατηγική επιλογή προσανατολισμού του Δήμου. Αυτή αναλύεται σε άξονες προτεραιοτήτων που αποτελούν τους αναπτυξιακούς στόχους του Δήμου. Αντίστοιχα, για 16

17 κάθε άξονα προτεραιοτήτων διατυπώνονται τα μέτρα και οι στόχοι όπως αναφέρονται στη διάρθρωση της επόμενης ενότητας. Η επιλογή δράσεων όπως θα διαμορφωθούν μετά τη Διαβούλευση στη Β Φάση του Επιχειρησιακού Σχεδίου, περιλαμβάνει έργα, ενέργειες, συνεργασίες κ.λ.π. από το Δήμο Μαραθώνος. 2.3 ΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Στην προηγούµενη ενότητα δόθηκε το βασικό πλαίσιο κατεύθυνσης και προσδιορίσθηκε η στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθήσει ο ήµος στην περίοδο µέχρι το Για την διαµόρφωση του στρατηγικού σχεδίου θα πρέπει αρχικά να καθοριστούν και αποτυπωθούν οι γενικοί στόχοι οι οποίοι θα επιτευχθούν µε την εφαρµογή του επιχειρησιακού προγράµµατος. Η προώθηση των ανωτέρω στόχων του Δήμου με βάση το πρόγραμμα της Δημοτικής Αρχής, είναι εύλογο ότι μπορεί να γίνει με κατάλληλη εξασφάλιση, οργάνωση και δραστηριοποίηση των εσωτερικών πόρων (οικονομικών και ανθρώπινων), και ορθή και αποτελεσματική αξιοποίηση των Κρατικών και Ευρωπαϊκών κονδυλίων Καθορισμός των Αξόνων Ο προσδιορισμός των αξόνων προκύπτει τόσο από την αξιολόγηση της εσωτερικής και εξωτερικής κατάστασης του Δήμου όσο και από το όραμα τις κατευθυντήριες αρχές και τους γενικούς στόχους που έχουν τεθεί παραπάνω. Για τον επιτυχή καθορισμό των αξόνων θα πρέπει να στηριζόσαστε στα πραγματικά δεδομένα της τοπικής οικονομίας, αξιολογώντας σωστά το βάρος των προβλημάτων και των δυσκολιών στην επιλογή δράσεων και την άσκηση πολιτικών. Με βάση τα παραπάνω οι άξονες του Στρατηγικού Σχεδίου είναι οι κάτωθι : 17

18 Άξονας 1: Ποιότητα ζωής και Περιβάλλον Άξονας 2: Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Πολιτισμός και Αθλητισμός. Άξονας 3: Τοπική Οικονομία και Απασχόληση Άξονας 4: Ο εθελοντισμός ως κοινός παρονομαστής των βασικών αξόνων ανάπτυξης (αθλητισμός, πολιτισμός, περιβάλλον) Άξονας 5: Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής κατάστασης του Δήμου ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Αποτελεί επιβεβλημένη ανάγκη ο εντοπισμός και η ιεράρχηση των αναγκών των Ο.Τ.Α., η οποία λαμβάνει υπόψη τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Η συλλογή και επεξεργασία και αξιολόγηση των πρωτογενών στοιχείων για το τοπικό επίπεδο, με λίγα λόγια η swot analysis, των δυνατών και αδύνατων σημείων, των ευκαιριών και απειλών που αφορούν στο Δήμο μας αποτέλεσε το απαραίτητο εργαλείο για τη χάραξη των στρατηγικών επιλογών τοπικής ανάπτυξης. Άξονας 1 ος : «Ποιότητα ζωής και Περιβάλλον» Η προστασία, η διαφύλαξη και η βελτίωση του περιβάλλοντος αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητές για τις σημερινές αλλά και τις μελλοντικές γενιές. Η αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, η ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας, η αξιοποίηση των φυσικών πόρων και η ορθολογική τους χρήση, η διαχείριση των απορριμμάτων και η ανακύκλωση, αποτελούν πλέον ζητήματα που απασχολούν, σε μεγάλο βαθμό, την καθημερινότητα των πολιτών. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση ως η πιο κοντινή εξουσία στον πολίτη, οφείλει να έχει καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση και διαφύλαξη του τοπικού, αλλά και κατ επέκταση του ευρύτερου περιβάλλοντος. Γνωρίζει τις τοπικές ανάγκες 18

19 και ιδιαιτερότητες και μπορεί επομένως να αναλάβει πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος που θα ξεπερνά τα στενά τοπικά όρια. Μέτρο1.1: Φυσικό Περιβάλλον Είναι γνωστό ότι ο Δήμος μας διαθέτει ένα πλούσιο περιβαλλοντικό απόθεµα, υψηλή βιοποικιλότητα σε συνδυασµό με βιοτόπους, καλή ποιότητα των νερών κολύµβησης και των ακτών, καλύτερη ποιότητα της ατµόσφαιρας απ ότι σε άλλες περιοχές της χώρας, παρά τα επιµέρους προβλήµατα. Παρολαυτά οι μεγάλες κοινωνικο-οικονοµικές αλλαγές των τελευταίων ετών αρχίζουν να κάνουν αισθητές τις επιπτώσεις τους στην ποιότητα του περιβάλλοντος και στον Δήμο μας. Στόχος 1.1.1: Ανάδειξη και προβολή του φυσικού περιβάλλοντος Στόχος 1.1.2: Κατοχύρωσή του ως διαχρονικού κοινωνικού αγαθού που πρέπει να παραδοθεί αλώβητο στις επόμενες γενιές Στόχος 1.1.3: Συγκρότηση ανάπτυξη και εφαρμογή δεικτών και δομών προστασίας του από την ανθρώπινη δραστηριότητα και τις φυσικές καταστροφές Στόχος 1.1.4: Διαφύλαξη των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα Στόχος 1.1.5: Μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος της περιοχής στην ατμόσφαιρα Στόχος 1.1.6: Συνεργασία με το φορέα διαχείρισης για την ήπια αξιοποίηση του πάρκου Σχοινιά Στόχος 1.1.7: Προστασία θαλάσσιου οικοσυστήματος με τη λήψη μέτρων αντιρρυπαντικής προστασίας όπως στο λιμάνι της Αγίας 19

20 Μαρίνας και στα αλιευτικά καταφύγια και μέτρων για την προστασία της μορφής της ακτογραμμής Στόχος 1.1.8: Ωρίμανση του ευρύτερου σχεδιασμού για την συνολική αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου της Ανατολικής Αττικής (Αρτέμιδα Μαραθώνας) Στόχος 1.1.9: Δασικές διαδρομές Ανάδειξη περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλους Στόχος : Ανάδειξη πολιτιστικών αρχαιολογικών διαδρομών στο φυσικό περιβάλλον Μέτρο 1.2: Οικιστικό Περιβάλλον Ο χώρος αποτελεί έναν από τους βασικότερους φυσικούς πόρους, αφού είναι αναγκαίος για την διεξαγωγή όλων σχεδόν των δραστηριοτήτων του ανθρώπου και η συνετή διαχείριση του είναι ένα από τα μεγάλα ζητούμενα της αειφορίας. Ο χώρος είναι κατά συνέπεια το πεδίο επί του οποίου συντίθενται ή συγκρούονται οι τάσεις οικονομικής ανάπτυξης, κοινωνικής διάρθρωσης και οικολογικής κατάστασης μιας περιοχής. Βασικό ζήτημα για την ορθή άσκηση χωροταξικών πολιτικών είναι ο βαθμός σύνδεσης της χωροταξίας με την ανάπτυξη. Η κυρίαρχη αντίληψη για την ανάπτυξη συνδέεται με την ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών αναφορικά με την υλική ευημερία. Ο χωρικός σχεδιασμός όμως αποσκοπεί στην επιλογή αυτού του μοντέλου ανάπτυξης που προέρχεται μέσα από την βελτίωση της ποιότητας του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε και που τελικά μπορεί να μας προφέρει ακόμα μεγαλύτερη ευημερία. Ο ορθός σχεδιασμός του οικιστικού περιβάλλοντος αποσκοπεί στην λειτουργική κατανομή των δραστηριοτήτων στο χώρο, έτσι ώστε να καλύπτονται οι ανθρώπινες ανάγκες, να ελαχιστοποιούνται οι μεταξύ τους συγκρούσεις και να εξυπηρετούνται οι ποικίλοι στόχοι που υπαγορεύονται 20

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Β

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Β 1 Αποτύπωση & Εξειδίκευση του οράµατος ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων για την περίοδο 2015-2019 2 Πίνακας περιεχομένων Β. Εισαγωγή... 7 Β.1. Γενικά... 7 Β.1.1. Πλαίσιο Στόχων & Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας των δήμων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου της ενσωµάτωσης της περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2014-2019 Φάση Α 1 Περιγραφή και Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης Στρατηγική ήµου Αλιάρτου Θεσπιέων 2 Πίνακας περιεχομένων Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...13 Α.1. Τα επιχειρησιακά Προγράμματα των δήμων...13 Α.1.1. Ορισμός...14 Α.2. Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2007-2013 1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (ΣΠΕ) είναι µια δυναµική διαδικασία που στοχεύει στην εκπλήρωση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης, διαµέσου

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6

1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 2. ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ... 6 3. ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ... 16 2.1. Θεσµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου

Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου 1 Η θέση της Περιφέρειας στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι μια από τις δεκατρείς (13) αυτοδιοικητικές περιφέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 1 ο ΣΧΕΔΙΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 1 ο ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020 1 ο ΣΧΕΔΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ, ΑΘΗΝΑ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ του Χρήστου Πολυζωγόπουλου, Προέδρου της Οικονομικής και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2007-201. Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός Υφιστάμενη Κατάσταση Στρατηγική του Δήμου Κοζάνης

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2007-201. Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός Υφιστάμενη Κατάσταση Στρατηγική του Δήμου Κοζάνης ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 2007-201 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός Υφιστάμενη Κατάσταση Στρατηγική του Δήμου Κοζάνης ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 Πηγή φωτογραφιών: http://www.kozanh.gr Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την ανάπτυξη συµφωνίας εταιρικής σχέσης και προγραµµάτων στην Ελλάδα για την περίοδο 2014-2020

Θέση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την ανάπτυξη συµφωνίας εταιρικής σχέσης και προγραµµάτων στην Ελλάδα για την περίοδο 2014-2020 Θέση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την ανάπτυξη συµφωνίας εταιρικής σχέσης και προγραµµάτων στην Ελλάδα για την περίοδο 2014-2020 13 Νοεµβρίου 2012 Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI Τίτλος Έκδοση 1.3 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν 2014 Επιλέξιμο έως 31 Δεκ 2023 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Γούρνες Μάρτιος 2012

Γούρνες Μάρτιος 2012 Γούρνες Μάρτιος 2012 Σελίδα 2 από 97 ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Ειδικοί Σύμβουλοι Δημάρχου 1. Περδικογιάννη Ειρήνη του Μηνά, ΠΕ Αρχιτεκτόνων 2. Βαϊλάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ...10. 2.1 Σκοπιμότητα...10. 2.2 Σημασία...12. 2.3 Θεσμικό πλαίσιο...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ...10. 2.1 Σκοπιμότητα...10. 2.2 Σημασία...12. 2.3 Θεσμικό πλαίσιο... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ...10 2.1 Σκοπιμότητα...10 2.2 Σημασία...12 2.3 Θεσμικό πλαίσιο...12 2.4 Όργανα κατάρτισης...15

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Προσχέδιο v0.14 Αθήνα, 28 Ιουλίου 2014 1 Πίνακας Περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2 ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 2020...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του σχεδίου νόμου «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του σχεδίου νόμου «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ του σχεδίου νόμου «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Κεντρική προγραμματική δέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL

OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL OPERATIONAL PROGRAMME UNDER THE 'INVESTMENT FOR GROWTH AND JOBS' GOAL CCI 2014GR16M2OP009 Title Ιόνια Νησιά Version 1.0 First year 2014 Last year 2020 Eligible from 1 Ιαν 2014 Eligible until 31 Δεκ 2023

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΜΑΛΙΑ ΤΟΚΑ ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΟΚΤΩ ΚΥΚΛΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 1 Ο ΔΗΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ & ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ 2006-2008 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Το συντονισµό για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα