ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Α ΦΑΣΗ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 2012-2014 Α ΦΑΣΗ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Καθοριστικό στοιχείο στην κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου για την περίοδο αποτελεί η υλοποίηση του προγράμματος «Καλλικράτης», βάσει του οποίου δημιουργήθηκε ο ενιαίος Δήμος μας. Αυτό διαμορφώνει εντελώς νέα δεδομένα σε σχέση με τα προηγούμενα αναπτυξιακά πρότυπα της κάθε επιμέρους Δημοτικής Ενότητας. Σήμερα πια αντιμετωπίζουμε την πρόκληση της ομογενοποίησης όσο αφορά την κοινωνική συνοχή του Δήμου μας. Η ενιαία αντιμετώπιση προβλημάτων και παθολογιών του παρελθόντος, καθώς και η διαμόρφωση κοινού «βηματισμού» στην υποστήριξη ενός συνεκτικού προτύπου, που θα μετασχηματίζει σε σύγχρονα αναπτυξιακά καύσιμα την αυτοδιοικητική μας διεύρυνση, αποτελεί ζήτημα πρωταρχικής σημασίας για το σύνολο του προγραμματισμού του ενιαίου Δήμου. Δεν θα μπορούσαμε βέβαια να αγνοήσουμε τους βασικούς παράγοντες που καθορίζουν το χαρακτήρα της εποχής, με βάση τους οποίους καλούμαστε με περιορισμένα οικονομικά να ανταποκριθούμε σε πολύ υψηλότερους στόχους και ευθύνες. Ο σχεδιασμός της στρατηγικής του Δήμου μας στηρίζεται στις αρχές και στις πολιτικές που προωθούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων. Οι κοινοτικές στρατηγικές κατευθύνσεις για την περίοδο που αποτελούν τη βάση και για το επόμενο διάστημα, αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στις ειδικές ανάγκες ορισμένων περιοχών, όπως οι αστικές και 1

2 αγροτικές ζώνες. Οι κατευθύνσεις αυτές ενθαρρύνουν µια «ολοκληρωμένη προσέγγιση» της πολιτικής συνοχής, η οποία πρέπει όχι µόνο να ευνοεί την ανάπτυξη και την απασχόληση, αλλά και να επιδιώκει κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους. Άλλωστε, η περίοδος έχει χαρακτηρισθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως «Ευρώπη των Πόλεων και των Περιφερειών». Η συνεισφορά των πόλεων και των περιφερειών στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής έχει αναγνωριστεί ως καθοριστικός παράγοντας από όλα τα επίπεδα άσκησης πολιτικής. Στη λογική αυτή θέµατα όπως η παγκοσμιοποίηση και η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, οι κοινωνικές αλλαγές και η αύξηση του αποκλεισμού, οι πιέσεις στο περιβάλλον, η ασφάλεια, κ.α., θα πρέπει να συντονιστούν σε ένα κοινό πλαίσιο αντιμετώπισης. Η οικονοµική ευηµερία, η κοινωνική ένταξη, η προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος µπορούν να αποτελέσουν αλληλοσυµπληρούµενους στόχους µιας στρατηγικής για τη βιώσιµη αστική ανάπτυξη. Άλλωστε η αστική ανάπτυξη αποτελεί µία από τις µεγάλες προκλήσεις της ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής, δεδοµένου ότι σηµαντικός αριθµός ανθρώπων διαµένει σε πόλεις. Η συγκέντρωση µεγάλου αριθµού ανθρώπινου δυναµικού στα αστικά κέντρα δηµιουργεί τόσο δυνατότητες και ευκαιρίες ανάπτυξης, όσο και σειρά προβληµάτων και ζητηµάτων που θα πρέπει να αξιοποιηθούν και να αντιµετωπιστούν βάσει µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης. Σε μας ειδικά ο ρυθμός εσωτερικής μετανάστευσης εξακολουθεί να βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα και συνεπώς είμαστε υποχρεωμένοι να αναμετρούμαστε καθημερινά με το στοίχημα της ενσωμάτωσης νέων κατοίκων που εγκαθίστανται στο δήμο μας φέροντας μαζί τους προβλήματα αλλά και νέες δυνατότητες. 2

3 Θα πρέπει κατά συνέπεια να λάβουμε υπόψη στο σχεδιασμό μας ότι οι σύγχρονες πόλεις, πέρα από το γεγονός ότι αποτελούν οικονοµικά στοιχεία και αγορές, διαθέτουν και µια µεγάλη ικανότητα και δυνατότητα να προωθούν την ανάπτυξη κοινοτήτων, την κοινωνική συνοχή και την πολιτιστική ταυτότητα. Σήμερα βέβαια στην οικονομική κατάσταση στην οποία έχει πριέλθει η χώρα μας, η οικονοµική ανάπτυξη είναι βιώσιµη όταν συνοδεύεται από µέτρα για τη µείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού. Επίσης, το θέµα του βιώσιµου χαρακτήρα της ανάπτυξης συνδέεται άρρηκτα με την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων που επηρεάζει άμεσα την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Έτσι η ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος αποτελεί βασικό παράγοντα για την ενίσχυση της ελκυστικότητας των πόλεων. Σύµφωνα µε την Ανακοίνωση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο Συµβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (COM 2006), 13/07/2006) µε τίτλο «Πολτική Συνοχής και Πόλεις: Η Συµβολή των Πόλεων και των Πολεδοµικών Συγκροτηµάτων στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση στις Περιφέρειες», θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τέσσερα (4) βασικά σηµεία: 1. Ελκυστικότητα των πόλεων (προσβασιµότητα και κινητικότητα, πρόσβαση τις υπηρεσίες, προστασία και βελτίωση του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος, ενεργητικές πολιτικές ανάπτυξης πολιτιστικής δραστηριότητας, κ.α.). 2. Υποστήριξη της καινοτοµίας, του επιχειρηµατικού πνεύµατος και της οικονοµίας της γνώσης (µέτρα υπέρ των ΜΜΕ και των πολύ µικρών επιχειρήσεων, κανοτοµία και οικονοµία της γνώσης για την προώθηση της ανάπτυξης, κ.α.). 3. ηµιουργία περισσότερων και υψηλότερης ποιότητας θέσεων απασχόλησης (βελτίωση της απασχολησιµότητας µέσω της αύξησης του µορφωτικού επιπέδου και της επαγγελµατικής κατάρτισης, κ.α.). 4. Εξοµάλυνση και µείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και προώθηση της ισότητας των ευκαιριών (προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης και 3

4 της ισότητας των ευκαιριών, ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών, κ.α.). Επιπρόσθετα, κρίσιµο ζήτηµα για τη βιώσιµη ανάπτυξη της πόλης αποτελεί η ιακυβέρνηση. Οι πόλεις πρέπει να βρούνε αποτελεσµατικούς τρόπους διακυβέρνησης που να σέβονται τη θεσµική οργάνωση του κράτους και οι οποίοι θα επιτρέψουν την διαχείριση όλων των πτυχών της αστικής ανάπτυξης. Τέλος σηµαντική παράµετρος στην επιτυχία του στρατηγικού σχεδιασμού για την αστική ανάπτυξη είναι η συµµετοχή των πολιτών. Η συνεισφορά των κατοίκων της πόλης στον κοινωνικό διάλογο µπορεί να προσδώσει περεταίρω νοµιµότητα και αποτελεσµατικότητα στις ενέργειες της δηµόσιας εξουσίας. 2.1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Η στρατηγική ανάπτυξης του ήµου Μαραθώνος για την επόµενη τριετία έρχεται να υπηρετήσει τις πολιτικές της αειφορίας και της βιωσιµότητας όπως αυτές εφαρµόζονται την τελευταία εικοσαετία στην Ευρώπη αλλά και διεθνώς. Οι αρχές της βιώσιµης πόλης και της αειφορικότητας για πρώτη φορά διατυπώθηκαν στη σχετική έκθεση της Επιτροπής G.H. Brundtland του ΟΗΕ το 1991 «Το κοινό µας µέλλον», που αποτελεί συνέχεια της "Agenda 21", καθώς και του «Σχεδίου του Γιοχάνεσµπουργκ». Βιώσιµη ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη, η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα των µελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες. Οι στόχοι πολιτικής του Πλαισίου ράσης για την Αειφόρο Αστική Ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αναφέρεται στη σχετική έκθεση του 1998 αφορούν σε: 4

5 Ενδυνάµωση της οικονοµικής ευηµερίας και της απασχόλησης σε µικρά και µεγάλα αστικά κέντρα. Προώθηση της ισότητας, της κοινωνικής ένταξης και της αναζωογόνησης των υποβαθµισµένων αστικών ζωνών. Προστασία και βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος: τοπική και παγκόσµια αειφορία. Συµβολή στην καλή διακυβέρνηση των αστικών περιοχών και στην ενίσχυση του τοπικού δυναµικού. Όπως προκύπτει από τα παραπάνω η αποστολή του Δήμου ως σύγχρονου φορέα έκφρασης των αυτοδιοικητικών αξιών που ενσωματώνουν τις βασικές αρχές της εγγύτητας και της επικουρικότητας συνοψίζεται στην παρακάτω πρόταση, όπως αυτή έχει ενσωματωθεί και στο θεσμικό πλαίσιο της Αυτοδιοίκησης: «Η διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή δηµόσιων αγαθών και υπηρεσιών για την ικανοποίηση αναγκών των κατοίκων και των τοπικών φορέων, µε απώτερο σκοπό τη βιώσιµη κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής του». Ο Χάρτης της Λειψίας για τις Βιώσιµες Ευρωπαϊκές Πόλεις δεσµεύει τα κράτη µέλη της ΕΕ να προωθήσουν τη δηµόσια συζήτηση στις χώρες τους σχετικά µε τον τρόπο ενσωµάτωσης των αρχών και στρατηγικών του στις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αναπτυξιακές πολιτικές, να χρησιµοποιήσουν το µέσο της «ολοκληρωµένης αστικής ανάπτυξης» (integrated urban development) και τη σχετική διακυβέρνηση για την εφαρµογή του. Προς τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να θεσπιστεί το απαραίτητο πλαίσιο σε εθνικό επίπεδο και να προωθηθεί η καθιέρωση µιας ισορροπηµένης εδαφικής οργάνωσης µε βάση την ευρωπαϊκή πολυκεντρική αστική διάρθρωση. Ο Χάρτης της Λειψίας περιλαµβάνει πλαίσιο κατευθυντήριων αρχών για τη βιώσιµη ανάπτυξη πόλεων και αστικοποιούµενων περιοχών και συνοψίζεται ως εξής: 5

6 Προώθηση προσεγγίσεων πολιτικής «ολοκληρωµένης αστικής ανάπτυξης» Ανάλυση επικρατούσας κατάστασης, περιγραφή προβληµάτων και προοπτικών. Προσδιορισµός συνεκτικών αναπτυξιακών στόχων για κάθε περιοχή και ανάπτυξη ενός οράµατος για ολόκληρη την πόλη Συντονισµός διάφορων συνοικιακών, τοµεακών και τεχνικών σχεδίων και πολιτικών και διασφάλιση της συµβολής των προγραµµατισµένων επενδύσεων στην προώθηση µιας ισορροπηµένης ανάπτυξης της κάθε αστικής περιοχής Συντονισµός δηµόσιων και ιδιωτικών πόρων και χωρική τους επικέντρωση Συντονισµός του σχεδιασµού σε τοπικό επίπεδο και σε επίπεδο πόλης- περιφέρειας και συµµετοχή στη διαδικασία των πολιτών και άλλων εταίρων που µπορούν να συµβάλουν ουσιαστικά στη διαµόρφωση της µελλοντικής οικονοµικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και περιβαλλοντικής φυσιογνωµίας κάθε περιοχής. ηµιουργία και εξασφάλιση δηµόσιων χώρων υψηλής ποιότητας Εισαγωγή της έννοιας «Baukultur» (κατασκευαστική αντίληψη συναφής µε την έννοια της αισθητικής ποιότητας), που αναφέρεται στην ενίσχυση της αλληλεπίδρασης της αρχιτεκτονικής, του σχεδιασµού των υποδοµών και της πολεοδοµίας, προκειµένου να δηµιουργηθούν ελκυστικοί δηµόσιοι χώροι προσανατολισµένοι προς τον χρήστη και να επιτευχθούν υψηλά πρότυπα σε ότι αφορά το 6

7 περιβάλλον διαβίωσης των πολιτών Εκσυγχρονισµός δικτύων υποδοµής και αύξηση της ενεργειακής απόδοσης Προώθηση της βιωσιµότητας, προσβασιµότητας και οικονοµικής προσιτότητας των αστικών µεταφορών, διαχείριση της κυκλοφορίας και διασύνδεση των µέσων µεταφοράς, συµπεριλαµβανοµένης της υποδοµής για ποδηλάτες και πεζούς, καθώς και συντονισµός των αστικών µεταφορών µε τις ανάγκες στέγασης, απασχόλησης, δηµόσιων χώρων και προστασίας του περιβάλλοντος, µέσα από την κατάλληλη χωροθέτηση, µε στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής Έγκαιρη βελτίωση της τεχνικής υποδοµής, ιδιαίτερα των δικτύων υδροδότησης, επεξεργασίας λυµάτων κοκ. και προσαρµογή τους στις µεταβαλλόµενες ανάγκες, για κάλυψη µελλοντικών απαιτήσεων ψηλής ποιότητας διαβίωσης Προαγωγή της αποδοτικής λειτουργίας, βελτιστοποίησης και αποδοτικότητας των δικτύων υποδοµών υπηρεσιών κοινής ωφελείας και της βιωσιµότητάς τους µέσα από την οικονοµική χρήση των φυσικών πόρων, µεταξύ άλλων, και την αυξηµένη ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, ιδιαίτερα την ανακαίνιση του οικιστικού αποθέµατος, καθώς και των προκατασκευασµένων, παλαιών και κακής ποιότητας κτιρίων, µε στόχο τη µείωση των δαπανών για επιχειρήσεις και καταναλωτές και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών Προαγωγή της συµπαγούς ανάπτυξης και της βιώσιµης ανάµιξης χρήσεων για σκοπούς στέγασης, απασχόλησης, εκπαίδευσης, παροχών και ψυχαγωγίας, µέσα από τον πολεοδοµικό και χωροταξικό σχεδιασµό και προγραµµατισµό, ο οποίος, µε τον αποτελεσµατικό έλεγχο της προσφοράς γης και της κερδοσκοπικής ανάπτυξης, αποτρέπει την άναρχη εξάπλωση της αστικοποίησης 7

8 ιασφάλιση της ποιότητας ζωής και προσέλκυση επιχειρήσεων µέσω της χρήσης, από τη δηµόσια διοίκηση, προηγµένων συστηµάτων πληροφόρησης και επικοινωνίας στους τοµείς της εκπαίδευσης, της απασχόλησης, των κοινωνικών υπηρεσιών, της υγείας, της ασφάλειας και της προστασίας Προσαρµογή στην απειλή των κλιµατολογικών αλλαγών και συµβιβασµός της αστικής ανάπτυξης µε τη χαµηλή χρήση ορυκτών καυσίµων, τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και τη µείωση των εκποµπών ρύπων, µέσα από τον κατάλληλο σχεδιασµό και προγραµµατισµό της ανάπτυξης, τη λήψη µέτρων καινοτόµου πρόληψης και µετριασµού των επιπτώσεων Εισαγωγή προορατικής πολιτικής καινοτοµίας και εκπαίδευσης Στήριξη των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, των κοινωνικών και πολιτιστικών οργανώσεων, των ευκαιριών δια βίου µάθησης, της αριστείας των πανεπιστηµίων και ερευνητικών ιδρυµάτων και των δικτύων τεχνογνωσίας µεταξύ βιοµηχανιών, επιχειρήσεων και της επιστηµονικής κοινότητας, µέσα από πολιτικές ολοκληρωµένης αστικής ανάπτυξης και χρηστής διακυβέρνησης, παρέχοντας πεδία διαλόγου φορέων και οργανωµένων συνόλων, προάγοντας τον κοινωνικό και διαπολιτισµικό διάλογο, και βελτιστοποιώντας τις χωροθετικές δοµές, µε στόχους τόσο την αξιοποίηση του δυναµικού των ευρωπαϊκών πόλεων, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την ανταγωνιστικότητα και την οικονοµική ανάπτυξη, όσο και τη µείωση των ανισοτήτων εντός και µεταξύ των αστικών περιοχών Απόδοση της δέουσας σηµασίας στις υποβαθµισµένες περιοχές, στο συνολικό πλαίσιο του κάθε αστικού συγκροτήµατος Εφαρµογή στρατηγικών για την αναβάθµιση του δοµηµένου περιβάλλοντος 8

9 Ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας και της τοπικής πολιτικής απασχόλησης Προώθηση προορατικής πολιτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για τους νέους Προώθηση αποτελεσµατικών και οικονοµικά προσιτών αστικών µεταφορών Η Ισπανική Προεδρία 2010 ετοίµασε σχετική µε την αστική αναζωογόνηση ιακήρυξη, η οποία υιοθετήθηκε από τους αρµόδιους Υπουργούς στην Άτυπη Συνάντηση του Τολέδο, τον Ιούνιο του Συνοπτικά, η Διακήρυξη του Τολέδο αναφέρεται στην υιοθέτηση της ολοκληρωµένης προσέγγισης (integrated approach) σε σχέση µε πολιτικές που αφορούν την ανάπτυξη του αστικού χώρου για την προώθηση των αρχών της στρατηγικής «Ευρώπη 2020,» η οποία βασίζεται στην αποδοτική, αειφόρο και χωρίς κοινωνικούς αποκλεισµούς ανάπτυξη (A strategy for smart, sustainable and inclusive growth). Αποτελεί επίσης συµφωνία για τη προώθηση µέτρων ολοκληρωµένης αστικής αναζωογόνησης (λαµβάνοντας δηλαδή υπόψη οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές παραµέτρους και συντονίζοντας τις δράσεις τόσο κάθετα, µεταξύ όλων των επιπέδων διακυβέρνησης και µε τη συµµετοχή των πολιτών, όσο και οριζόντια µε τη συνεργασία και τον συντονισµό όλων των εµπλεκόµενων φορέων και κοινωνικοοικονοµικών εταίρων). Η ιακήρυξη του Τολέδο έρχεται να υποστηρίξει την εφαρµογή του Χάρτη της Λειψίας σε όλα τα επίπεδα Όλα τα παραπάνω εμπεριστατώνουν το χαρακτήρα της αποστολής του Δήμου Μαραθώνα στις σύγχρονες συνθήκες και προσδιορίζουν το όραμα της προοπτικής του για την επόμενη τριετία ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Το όραμα του Δήμου Μαραθώνος, ως χωρική ενότητα, για την περίοδο , με βάση τις ευρωπαϊκές, εθνικές και τοπικές αναπτυξιακές προτεραιότητες, τις επιδιώξεις και δεσμεύσεις της δημοτικής αρχής όπως 9

10 αποτυπώθηκαν στο προεκλογικό της πρόγραμμα, αλλά και όλες τις παραμέτρους που αναφέρθηκαν προηγούμενα, και οι οποίες καθορίζουν την εξέλιξη του, αφορά στη: «Δημιουργία μιας σύγχρονης, λειτουργικής, φιλικής, συμμετοχικής και ανθρώπινης πόλης υπερτοπικής σημασίας, κέντρο ανάπτυξης και πολιτισμού στη Περιφέρεια Αττικής και ευρύτερα». Η Δημοτική Αρχή έχοντας εντοπίσει τις αδυναμίες του εσωτερικού περιβάλλοντος και τις απειλές από το ευρύτερο περιβάλλον και έχοντας αναγνωρίσει τις δυνατότητες και τις προοπτικές της περιοχής, έχει ως αναπτυξιακό όραμα την ανάδειξη του Δήμου: σε περιοχή υψηλής ποιότητας διαβίωσης με πρωταγωνιστικό ρόλο στις κοινωνικές και πολιτιστικές δράσεις και σε πόλο συγκέντρωσης υποδομών επιχειρηματικής δραστηριότητας και υπηρεσιών υψηλής αξίας και σημασίας για την ευρύτερη περιοχή του Μαραθώνα σε ανοιχτή πόλη με ίσες ευκαιρίες για όλους Για την επίτευξη του οράματος του ο Δήμος, έχει συντάξει ένα ολοκληρωμένο και συγκροτημένο, χρονικά προσδιορισμένο και με στόχους μετρήσιμους και ελέγξιμους Στρατηγικό Σχέδιο, το οποίο βασίζεται στην αξιοποίηση των δυνατών σημείων, την εκμετάλλευση των ευκαιριών, την ενδυνάμωση των αδύνατων σημείων και την αντιμετώπιση των κινδύνων/ απειλών που εμφανίζει η περιοχή του Δήμου. Το Στρατηγικό Σχέδιο που έχει μεσοπρόθεσμο χρονικά ορίζοντα (μέχρι το τέλος του 2014) εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων της υπηρεσίας του Δήμου και την ενεργό συμμετοχή και κινητοποίηση των δημοτών. Οι δυνατότητες του Δήμου προσδιορίζονται από τη λειτουργική αποτελεσματικότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος. Με στόχο την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος, η Δημοτική Αρχή έχει προσδιορίσει το αναπτυξιακό όραμα για το εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου ως εξής: 10

11 Ο εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και της λειτουργίας του Δήμου (εισαγωγή ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων, άμεση επικοινωνία με τους πολίτες, απλούστευση διαδικασιών, χρηστή και αποδοτική διαχείριση, επιμόρφωση και εξειδίκευση προσωπικού, διεύρυνση συνεργασιών τοπικών και υπερτοπικών) ως επίσης και η απόκτηση της απαραίτητης κτιριακής και υλικοτεχνικής υποδομής (δημιουργία ελκυστικού εργασιακού περιβάλλοντος) ώστε να συμβάλλει στη βελτίωση του επιπέδου ζωής των πολιτών και ταυτόχρονα να ανταποκριθεί στις προσδοκίες τους ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Η μετάβαση από τη σημερινή κατάσταση του Δήμου στη νέα, που θα διαμορφωθεί με την υλοποίηση του συνολικού οράματος, προϋποθέτει μία σειρά διαδικασιών, το αποτέλεσμα των οποίων αποτελεί τη Στρατηγική του Δήμου για την επιτυχία του εγχειρήματος. Η υφιστάμενη κατάσταση χαρακτηρίζεται από κρίσιμα ζητήματα. Από αυτά επιλέγονται εκείνα τα οποία είναι δυνατόν να αποτελέσουν αναπτυξιακές προτεραιότητες στο χρονικό διάστημα εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Οι προσδιορισθείσες αναπτυξιακές δραστηριότητες (μέτρα) ομαδοποιούνται και ταξινομούνται σε θεματικούς τομείς (άξονες) και για κάθε μία από αυτές προσδιορίζονται ένας ή περισσότεροι στόχοι για την αντιμετώπισή τους. Η υλοποίηση των γενικών στόχων οδηγεί στη δημιουργία της νέας κατάστασης που καθορίζεται από το συνολικό όραμα της Δημοτικής Αρχής ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ Η υλοποίηση του οράµατος για την περιοχή ευθύνης του ήµου Μαραθώνα οφείλει να πραγματοποιηθεί µε την τήρηση κατ ελάχιστον των παρακάτω κατευθυντηρίων αρχών: 11

12 Αξιοποίηση όλων των τοπικών πόρων και δυνατοτήτων (κοµβική θέση, δίκτυα, ενέργεια, υγρό στοιχείο, πολιτισµός) του νέου διευρυµένου ήµου. Σεβασµός των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης. Υιοθέτηση ολοκληρωµένων παρεµβάσεων. Ισόρροπη ανάπτυξη των ηµοτικών Ενοτήτων. Προώθηση της ενεργής συµµετοχής των πολιτών. Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας µε τοπικούς φορείς. Κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη. Ανταπόκριση στις ανάγκες και στα αιτήµατα των πολιτών. ιαφάνεια και χρηστή διαχείριση. Ισότιµη εξυπηρέτηση όλων των κατοίκων χωρίς διακρίσεις ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ο αναπτυξιακός ρόλος των Ο.Τ.Α. αποτελεί, έναν από τους κρίσιμους παράγοντες εξέλιξης της αυτοδιοίκησης αλλά και ένα πεδίο που διαρκώς διαπλάθεται και εξελίσσεται. Η δυνατότητα της διαρκούς εξέλιξης απορρέει από το γεγονός ότι το τοπικό επίπεδο αποτελεί γόνιμο έδαφος για την καλλιέργεια πλουραλιστικών τάσεων, που εμφανίστηκαν μετά τις προσπάθειες γενικών μεταρρυθμίσεων της Δημόσιας Διοίκησης και ενισχύθηκαν στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το τοπικό επίπεδο παρέχει τη δυνατότητα για την ανάπτυξη καινοτομιών, διότι στο πλαίσιο του, εκτός των Ο.Τ.Α. που αποτελούν το βασικό αναπτυξιακό πυρήνα, μπορούν να δραστηριοποιηθούν, η εκάστοτε τοπική κοινωνία (μέσω άτυπων δικτύων και επίσημων οργανωμένων φορέων), ο τρίτος μη κερδοσκοπικός τομέας και άλλες επιχειρηματικές δράσεις που μπορούν να τονώσουν την τοπική απασχόληση. Η νέα αυτή φιλοσοφία στον τρόπο διακυβέρνησης των τοπικών υποθέσεων εκφράστηκε αφενός από τη σύγχρονη ευρωπαϊκή πολιτική και τις 12

13 κατευθυντήριες γραμμές που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αφετέρου σε εθνικό επίπεδο από την ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην τελευταία συνταγματική αναθεώρηση και τη νομοθετική κατοχύρωση στο Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». Πολύ δε περισσότερο αποκρυσταλλώθηκε στο πρόγραμμα «Καλλικράτης» που είναι και το επιστέγασμα αυτής της διαδρομής. Όλα τα παραπάνω αποτελούν τα θεμέλια πάνω στα οποία θα πρέπει να οικοδομηθεί ένα τοπικό αναπτυξιακό οικοδόμημα. Από τη θεωρητική προσέγγιση επιβεβαιώνεται ότι οι Ο.Τ.Α. έχουν ξεφύγει πλέον από την παραδοσιακή αντίληψη που τους ήθελε να περιορίζουν τη δράση τους στη διαχείριση της καθημερινότητας των πολιτών και την επίλυση των προβλημάτων τους. Το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης με την επακόλουθη αποδυνάμωση του έθνους-κράτους και την ισχυροποίηση των περιφερειών, η υποχώρηση της κεντρικής διοίκησης και η ανύψωση του μορφωτικού επιπέδου των πολιτών οδήγησαν στην αναβάθμιση του ρόλου τους τόσο θεσμικά όσο και λειτουργικά. Η ανάδειξη τους σε μοχλούς βιώσιμης ανάπτυξης θεωρείται δεδομένη. Για να ανταποκριθεί στο νέο, διευρυμένο ρόλο της η Αυτοδιοίκηση, αναπτύσσει μια σειρά αναπτυξιακών πρωτοβουλιών με σημαντικότερες να θεωρούνται η σύσταση και λειτουργία επιχειρήσεων, η πραγματοποίηση επενδύσεων, η συμμετοχή σε ΣΔΙΤ, ενώ σε ισχυρό αναπτυξιακό εργαλείο αναδεικνύονται τα κοινοτικά και τα τοπικά επιχειρησιακά προγράμματα. Γίνεται εμφανές ότι οι Ο.Τ.Α. διαδραματίζουν καθοριστικό αναπτυξιακό ρόλο, στην ενίσχυση του οποίου συμβάλλει τόσο η Ε.Ε. και το κράτος όσο και ο ιδιωτικός τομέας. Τα διαθέσιμα εργαλεία είναι αρκετά - αυτό που έχει σημασία είναι η ορθή αξιοποίηση τους. Στη σημερινή πραγματικότητα στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υπεισέρχεται μια ακόμη παράμετρος ως προϋπόθεση λειτουργιών και δραστηριοτήτων που να μπορούν να υποστηρίξουν το σύγχρονο χαρακτήρα της ανάπτυξης: τα συστήματα διαχειριστικής επάρκειας. 13

14 Ένας Ο.Τ.Α. οφείλει να είναι όχι μόνο καλός «διαχειριστής» των δραστηριοτήτων του αλλά και ένας οργανισμός με τη μέγιστη κοινωνική υπευθυνότητα. Αυτό σημαίνει συστηματική διαχείριση και των επιπτώσεων από την ύπαρξη και τη λειτουργία του ίδιου του Ο.Τ.Α. όπως είναι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που έχει ο Δήμος και οι επιχειρήσεις, θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων αλλά και των πολιτών κοκ. Η αναγνώριση της ύπαρξης των πολλαπλών διαστάσεων της αναπτυξιακής διαδικασίας είναι το πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Το σημαντικότερο όμως βήμα είναι η θεμελίωση των θεσμών εκείνων, οι οποίοι θα είναι ικανοί να αντιμετωπίζουν ικανοποιητικά αυτήν την πολυδιάσταση. Μέρος του προβλήματος αποτελεί η επίτευξη της σωστής ισορροπίας μεταξύ των πολλαπλών διαστάσεων. Για παράδειγμα, δεν πρέπει να είναι στόχος η ανάπτυξη του οικονομικού και περιβαλλοντικού πυλώνα χωρίς να δίνεται η πρέπουσα σημασία στην κοινωνική διάσταση. Ένα άλλο μέρος του προβλήματος αποτελεί η ενσωμάτωση των πολλών διαστάσεων με τρόπο ώστε να είναι δυνατή η διαχείριση των εν δυνάμει αντιθέσεων και η αξιοποίηση των συνεργιών. Για παράδειγμα, όταν αναπτύσσουμε τον τουριστικό τομέα, θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές προεκτάσεις των εναλλακτικών σεναρίων. Όταν παίρνουμε αποφάσεις για την προστασία των υδάτων, θα πρέπει να είμαστε ευαισθητοποιημένοι στις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις των πιθανών μέτρων. Η Βιώσιμη Ανάπτυξη θέτει μεγάλες προκλήσεις στις δομές διακυβέρνησης. Εμπεριέχει νέους τρόπους σκέψης και μεθόδους εκτίμησης των πολιτικών και προϋποθέτει νέους τρόπους συμμετοχής των πολιτών στη διαμόρφωση τους. Βασική προϋπόθεση όλων των παραπάνω αποτελεί η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών. Η τοπική δημοκρατία παίρνει σάρκα και οστά με την ενεργό ανάληψη εκ μέρους των Ο.Τ.Α. των πρωτοβουλιών εκείνων που συνδέονται με την 14

15 προώθηση της τοπικής κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης. Σταδιακά δίνεται όλο και μεγαλύτερη προσοχή στην τοπική διάσταση των πολιτικών για την ανάπτυξη, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και εθνικό επίπεδο. Η έρευνα στον τομέα της τοπικής ανάπτυξης δείχνει ότι μια σειρά παραγόντων διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για τον καθορισμό του ενδεχομένου της επιτυχίας. Η ανάλυση των ανωτέρω, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι αν και υπάρχει μια γενικότερη τάση αναβάθμισης της σημασίας της τοπικής διάστασης όσον αφορά τα θέματα της ανάπτυξης, υφίστανται ακόμα πολλά εμπόδια. Για την υπέρβασή τους απαιτείται συνεργασία των τοπικών φορέων για την από κοινού αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους, καθώς και στήριξη εκ μέρους των περιφερειακών και εθνικών αρχών μέσω των αναγκαίων προσαρμογών των πολιτικών. Η διοίκηση ενός Δήμου γίνεται αντιληπτή όχι μόνο ως διοίκηση της παροχής ορισμένων πάγιων δημοτικών υπηρεσιών αλλά ως μέριμνα για το σύνολο των τοπικών υποθέσεων. Σ' αυτή την κατεύθυνση το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου επισημαίνει τη συμβολή που μπορούν να έχουν στην ανάπτυξη της περιοχής μας: Οι λοιποί φορείς του πολιτικού και διοικητικού συστήματος της χώρας (Κεντρικοί φορείς, Περιφέρεια, γειτονικοί Ο.Τ.Α.) Οι τοπικοί κοινωνικοί και οικονομικοί φορείς (ιδιωτικές επιχειρήσεις, σύλλογοι και μη κυβερνητικές οργανώσεις) Επομένως, το Επιχειρησιακό Σχέδιο εκτός από τις υπηρεσίες, τα έργα και τις ρυθμίσεις για τα οποία είναι αρμόδιος ο Δήμος, είναι δυνατό να εντοπίζει δραστηριότητες που ανήκουν στην αρμοδιότητα άλλων δημόσιων φορέων και να προσδιορίζει τις αναγκαίες ενέργειες συνεργασίας και επιρροής των φορέων αυτών από τον Δήμο. Κανονικά ο συντονισμός της δράσης των λοιπών δημόσιων φορέων με τη δράση του Δήμου θα πρέπει να εξασφαλίζεται με την εφαρμογή θεσμοθετημένου συστήματος αναπτυξιακού προγραμματισμού σε εθνικό, περιφερειακό, και τοπικό 15

16 επίπεδο. Δεδομένης όμως της έλλειψης ενός τέτοιου συστήματος, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος με λειτουργίες συνεργασίας, άσκησης επιρροής και εξασφάλισης της συναίνεσης να επηρεάσουν τη δράση των άλλων φορέων προς όφελος της ανάπτυξης της περιοχής τους. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου αποτελεί μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δράσης του Δήμου και των εποπτευόμενων φορέων του (νομικών προσώπων, δημοτικών επιχειρήσεων κλπ.). Στις προτεραιότητες του προγράμματος αντανακλάται η βούληση και το όραμα του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και οι προτεραιότητες του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Μέσω του Επιχειρησιακού Σχεδίου το όραμα της δημοτικής αρχής γίνεται ρεαλιστικό στρατηγικό σχέδιο, το σχέδιο μεταφράζεται σε πενταετές (για αυτή την περίοδο τριετές) πρόγραμμα δράσης του Δήμου και των εποπτευόμενων φορέων του και τέλος μεταφράζεται σε προϋπολογισμό εσόδων και δαπανών. Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός θεωρείται εκτός των άλλων και ως μια καλή αφετηρία για την αναβάθμιση του επιπέδου συνεργασίας μεταξύ των φορέων του δημοσίου, του ιδιωτικού και του κοινωνικού τομέα, μέσω της προώθησης της δικτύωσης του Δήμου και της αξιοποίησης θεσμών συνεργασίας όπως πχ προγραμματικές συμβάσεις, τοπικά σύμφωνα συνεργασίας, επιχορήγηση τοπικών συλλόγων, διαδημοτικές συνεργασίες κλπ. Οι προτεραιότητες ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής για την Δ Προγραμματική περίοδο αποτελούν και το ευρύτερο πλαίσιο ανάπτυξης για το Δήμο μας. Στις προτεραιότητες ανάπτυξης της Περιφέρειας συμπυκνώνονται τόσο οι Ευρωπαϊκές όσο και οι εθνικές προτεραιότητες ανάπτυξης. Με άξονα την ιεράρχηση των αναγκών και αναπτυξιακών προοπτικών του Δήμου Μαραθώνος διατυπώνεται η στρατηγική επιλογή προσανατολισμού του Δήμου. Αυτή αναλύεται σε άξονες προτεραιοτήτων που αποτελούν τους αναπτυξιακούς στόχους του Δήμου. Αντίστοιχα, για 16

17 κάθε άξονα προτεραιοτήτων διατυπώνονται τα μέτρα και οι στόχοι όπως αναφέρονται στη διάρθρωση της επόμενης ενότητας. Η επιλογή δράσεων όπως θα διαμορφωθούν μετά τη Διαβούλευση στη Β Φάση του Επιχειρησιακού Σχεδίου, περιλαμβάνει έργα, ενέργειες, συνεργασίες κ.λ.π. από το Δήμο Μαραθώνος. 2.3 ΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Στην προηγούµενη ενότητα δόθηκε το βασικό πλαίσιο κατεύθυνσης και προσδιορίσθηκε η στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθήσει ο ήµος στην περίοδο µέχρι το Για την διαµόρφωση του στρατηγικού σχεδίου θα πρέπει αρχικά να καθοριστούν και αποτυπωθούν οι γενικοί στόχοι οι οποίοι θα επιτευχθούν µε την εφαρµογή του επιχειρησιακού προγράµµατος. Η προώθηση των ανωτέρω στόχων του Δήμου με βάση το πρόγραμμα της Δημοτικής Αρχής, είναι εύλογο ότι μπορεί να γίνει με κατάλληλη εξασφάλιση, οργάνωση και δραστηριοποίηση των εσωτερικών πόρων (οικονομικών και ανθρώπινων), και ορθή και αποτελεσματική αξιοποίηση των Κρατικών και Ευρωπαϊκών κονδυλίων Καθορισμός των Αξόνων Ο προσδιορισμός των αξόνων προκύπτει τόσο από την αξιολόγηση της εσωτερικής και εξωτερικής κατάστασης του Δήμου όσο και από το όραμα τις κατευθυντήριες αρχές και τους γενικούς στόχους που έχουν τεθεί παραπάνω. Για τον επιτυχή καθορισμό των αξόνων θα πρέπει να στηριζόσαστε στα πραγματικά δεδομένα της τοπικής οικονομίας, αξιολογώντας σωστά το βάρος των προβλημάτων και των δυσκολιών στην επιλογή δράσεων και την άσκηση πολιτικών. Με βάση τα παραπάνω οι άξονες του Στρατηγικού Σχεδίου είναι οι κάτωθι : 17

18 Άξονας 1: Ποιότητα ζωής και Περιβάλλον Άξονας 2: Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Πολιτισμός και Αθλητισμός. Άξονας 3: Τοπική Οικονομία και Απασχόληση Άξονας 4: Ο εθελοντισμός ως κοινός παρονομαστής των βασικών αξόνων ανάπτυξης (αθλητισμός, πολιτισμός, περιβάλλον) Άξονας 5: Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής κατάστασης του Δήμου ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Αποτελεί επιβεβλημένη ανάγκη ο εντοπισμός και η ιεράρχηση των αναγκών των Ο.Τ.Α., η οποία λαμβάνει υπόψη τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Η συλλογή και επεξεργασία και αξιολόγηση των πρωτογενών στοιχείων για το τοπικό επίπεδο, με λίγα λόγια η swot analysis, των δυνατών και αδύνατων σημείων, των ευκαιριών και απειλών που αφορούν στο Δήμο μας αποτέλεσε το απαραίτητο εργαλείο για τη χάραξη των στρατηγικών επιλογών τοπικής ανάπτυξης. Άξονας 1 ος : «Ποιότητα ζωής και Περιβάλλον» Η προστασία, η διαφύλαξη και η βελτίωση του περιβάλλοντος αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητές για τις σημερινές αλλά και τις μελλοντικές γενιές. Η αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, η ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας, η αξιοποίηση των φυσικών πόρων και η ορθολογική τους χρήση, η διαχείριση των απορριμμάτων και η ανακύκλωση, αποτελούν πλέον ζητήματα που απασχολούν, σε μεγάλο βαθμό, την καθημερινότητα των πολιτών. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση ως η πιο κοντινή εξουσία στον πολίτη, οφείλει να έχει καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση και διαφύλαξη του τοπικού, αλλά και κατ επέκταση του ευρύτερου περιβάλλοντος. Γνωρίζει τις τοπικές ανάγκες 18

19 και ιδιαιτερότητες και μπορεί επομένως να αναλάβει πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος που θα ξεπερνά τα στενά τοπικά όρια. Μέτρο1.1: Φυσικό Περιβάλλον Είναι γνωστό ότι ο Δήμος μας διαθέτει ένα πλούσιο περιβαλλοντικό απόθεµα, υψηλή βιοποικιλότητα σε συνδυασµό με βιοτόπους, καλή ποιότητα των νερών κολύµβησης και των ακτών, καλύτερη ποιότητα της ατµόσφαιρας απ ότι σε άλλες περιοχές της χώρας, παρά τα επιµέρους προβλήµατα. Παρολαυτά οι μεγάλες κοινωνικο-οικονοµικές αλλαγές των τελευταίων ετών αρχίζουν να κάνουν αισθητές τις επιπτώσεις τους στην ποιότητα του περιβάλλοντος και στον Δήμο μας. Στόχος 1.1.1: Ανάδειξη και προβολή του φυσικού περιβάλλοντος Στόχος 1.1.2: Κατοχύρωσή του ως διαχρονικού κοινωνικού αγαθού που πρέπει να παραδοθεί αλώβητο στις επόμενες γενιές Στόχος 1.1.3: Συγκρότηση ανάπτυξη και εφαρμογή δεικτών και δομών προστασίας του από την ανθρώπινη δραστηριότητα και τις φυσικές καταστροφές Στόχος 1.1.4: Διαφύλαξη των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα Στόχος 1.1.5: Μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος της περιοχής στην ατμόσφαιρα Στόχος 1.1.6: Συνεργασία με το φορέα διαχείρισης για την ήπια αξιοποίηση του πάρκου Σχοινιά Στόχος 1.1.7: Προστασία θαλάσσιου οικοσυστήματος με τη λήψη μέτρων αντιρρυπαντικής προστασίας όπως στο λιμάνι της Αγίας 19

20 Μαρίνας και στα αλιευτικά καταφύγια και μέτρων για την προστασία της μορφής της ακτογραμμής Στόχος 1.1.8: Ωρίμανση του ευρύτερου σχεδιασμού για την συνολική αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου της Ανατολικής Αττικής (Αρτέμιδα Μαραθώνας) Στόχος 1.1.9: Δασικές διαδρομές Ανάδειξη περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλους Στόχος : Ανάδειξη πολιτιστικών αρχαιολογικών διαδρομών στο φυσικό περιβάλλον Μέτρο 1.2: Οικιστικό Περιβάλλον Ο χώρος αποτελεί έναν από τους βασικότερους φυσικούς πόρους, αφού είναι αναγκαίος για την διεξαγωγή όλων σχεδόν των δραστηριοτήτων του ανθρώπου και η συνετή διαχείριση του είναι ένα από τα μεγάλα ζητούμενα της αειφορίας. Ο χώρος είναι κατά συνέπεια το πεδίο επί του οποίου συντίθενται ή συγκρούονται οι τάσεις οικονομικής ανάπτυξης, κοινωνικής διάρθρωσης και οικολογικής κατάστασης μιας περιοχής. Βασικό ζήτημα για την ορθή άσκηση χωροταξικών πολιτικών είναι ο βαθμός σύνδεσης της χωροταξίας με την ανάπτυξη. Η κυρίαρχη αντίληψη για την ανάπτυξη συνδέεται με την ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών αναφορικά με την υλική ευημερία. Ο χωρικός σχεδιασμός όμως αποσκοπεί στην επιλογή αυτού του μοντέλου ανάπτυξης που προέρχεται μέσα από την βελτίωση της ποιότητας του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε και που τελικά μπορεί να μας προφέρει ακόμα μεγαλύτερη ευημερία. Ο ορθός σχεδιασμός του οικιστικού περιβάλλοντος αποσκοπεί στην λειτουργική κατανομή των δραστηριοτήτων στο χώρο, έτσι ώστε να καλύπτονται οι ανθρώπινες ανάγκες, να ελαχιστοποιούνται οι μεταξύ τους συγκρούσεις και να εξυπηρετούνται οι ποικίλοι στόχοι που υπαγορεύονται 20

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2015-2019» Ενότητα 1 η : Στρατηγικός Σχεδιασμός

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2015-2019» Ενότητα 1 η : Στρατηγικός Σχεδιασμός ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2015-2019» Ενότητα 1 η : Στρατηγικός Σχεδιασμός 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΟΡΑΜΑ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ Όραμα, Στρατηγική & Βασικές Αξίες Ο Δήμος Πεντέλης,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ενότητα 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Επιχειρησιακό όπρόγραμμα συνιστά ολοκληρωμένο λ πρόγραμμα της τοπικής και οργανωτικής ανάπτυξης του Δήμου,, που καλύπτει το σύνολο των στρατηγικών και των δράσεων ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Φόρουµ ΙΙΙ: Κοινωνική ικαιοσύνη και Συνοχή Οµάδα εργασίας: Π. Ζέϊκου, Κ. Νάνου, Ν. Παπαµίχος, Χ. Χριστοδούλου.

Φόρουµ ΙΙΙ: Κοινωνική ικαιοσύνη και Συνοχή Οµάδα εργασίας: Π. Ζέϊκου, Κ. Νάνου, Ν. Παπαµίχος, Χ. Χριστοδούλου. Φόρουµ ΙΙΙ: Κοινωνική ικαιοσύνη και Συνοχή Οµάδα εργασίας: Π. Ζέϊκου, Κ. Νάνου, Ν. Παπαµίχος, Χ. Χριστοδούλου. Εισηγητής: Καθ. Ν. Παπαµίχος, Τοµέας Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Βασικά Στοιχεία του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Ηράκλειο 29 Ιουνίου 2015 Το όραμα του αναπτυξιακού σχεδιασμού Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη Βιώσιμη σε όρους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς Δυναμική με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ... 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΟ ΒΑΘΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ο Ψ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΜΕΡΟΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σ Υ Ν Ο Ψ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΜΕΡΟΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΜΕΡΟΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σ Υ Ν Ο Ψ Η ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΜΕΡΗ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ (Α ΜΕΡΟΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015-2019 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Έννοια του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π) Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συνιστά ολοκληρωμένο πρόγραμμα της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 0-0 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Το παρόν ερωτηματολόγιο παρουσιάζεται σαν συμπλήρωμα του Επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Σίφνου για τα έτη 0 0, το

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην υπηρεσία του Πολίτη

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην υπηρεσία του Πολίτη Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην υπηρεσία του Πολίτη, Ειδικός Επιστήμονας, Προϊστάμενος Τμήματος Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Εξοπλισμού Υπουργείου Εσωτερικών, Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Υπογράφηκε σήμερα 09/04 από την Υπουργό Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2020. Δρ. Ράλλης Γκέκας

Τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2020. Δρ. Ράλλης Γκέκας Τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2020 Δρ. Ράλλης Γκέκας ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Στόχος της στρατηγικής Ευρώπη 2020 είναι μια ανάπτυξη: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ Κρήτης 2014-2020 Εναρκτήρια Ομιλία Περιφερειάρχη Κρήτης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ Κρήτης 2014-2020 Εναρκτήρια Ομιλία Περιφερειάρχη Κρήτης 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ Κρήτης 2014-2020 Εναρκτήρια Ομιλία Περιφερειάρχη Κρήτης Κύριες και κύριοι, Σας καλωσορίζουμε, σήμερα, στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015.

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020 Περιφέρεια Θεσσαλίας ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2020 Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014 2020 Λάρισα, 20 3 2014 Συνοπτικές κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Κύριοι άξονες 1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν κείμενο αποτελεί τον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου Νομού Μαγνησίας για την

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα /6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Κέρκυρα /6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κέρκυρα /6/2014 ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο ΘΕΜΑ: Στρατηγική της Π.Ι.Ν. περιόδου 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». «Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Mάρω Ευαγγελίδου. Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος/ Χωροτάκτης Αθήνα 21.11.13 Περιφέρεια Αττικής Ημερίδα με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ Το Νέο ΕΣΠΑ εντάσσεται στο αναπτυξιακό όραμα για την Ελλάδα του 2020 Να περιοριστούν οι συνέπειες της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΑΝΤΩΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος θα είναι η ανάπτυξη του κοινωνικού έργου των Δήμων με γνώμονα τον:

Στόχος θα είναι η ανάπτυξη του κοινωνικού έργου των Δήμων με γνώμονα τον: Ημερίδα με θέμα: Η κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα Τετάρτη 18 Μαρτίου Civitel Hotel Μαρούσι. ώρα 10:00 π.μ. Οργάνωση: ΑΠΟΣΤΟΛΗ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Εισήγηση με Θέμα: Κοινωνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Δράσεις Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 Δρ Μουρατίδης Ηλίας Προϊστάμενος Μον. Α1 Προγρ/σμούκαι Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών.

σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών. Το σημερινό γεγονός αντιπροσωπεύει

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 1β) προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξης δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης

ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης ΑΞΟΝΑΣ 1 : Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης 1β) προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξης δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΓΕΤ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 (Δρ. Α. ΓΥΠΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ»

«ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ» «ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ» Εισηγητής Κ.Γ.Χατζηγιαννάκης, Δικηγόρος, Δ.Ν. «NOMOS»Δικηγορική Εταιρία Θεσσαλονίκης Νομικός Σύμβουλος Σ.Β.Β.Ε. Οι αιτίες που επιβάλουν την ανάπτυξη της «πράσινης»

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές.

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Αναστασία Δημητρίου Αν. Καθηγήτρια Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό σχέδιο δήμου Κοζάνης. Προτάσεις Δημοτικής Κίνησης «Κοζάνη Τόπος να ζεις» ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Επιχειρησιακό σχέδιο δήμου Κοζάνης. Προτάσεις Δημοτικής Κίνησης «Κοζάνη Τόπος να ζεις» ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕπιχειρησιακόσχέδιοδήμουΚοζάνης. ΠροτάσειςΔημοτικήςΚίνησης«Κοζάνη Τόποςναζεις» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια διαμόρφωσης του στρατηγικού επιχειρησιακού σχεδιασμού του δήμουκοζάνης,μέσααπότηδημόσιαδιαβούλευσηκαταθέτουμεμετοκείμενοαυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2007-2010, Β ΦΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2007-2010, Β ΦΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση αποτελεί την τέταρτη έκδοση της Β Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας μέχρι το 2010. Αντικείμενο του τεύχους είναι ο Επιχειρησιακός και Οικονομικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 1 Στην σηµερινή εποχή η ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, αποτελεί σύγχρονο εργαλείο, για την απλοποίηση των διαδικασιών συναλλαγής και εξυπηρέτησης του πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ- ΕΙΣΗΓΗΣΗ του ΠΡΟΕΔΡΟΥ του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ. κ. Γεωργίου Πατούλη ΒΟΛΟΣ 2015

ΟΜΙΛΙΑ- ΕΙΣΗΓΗΣΗ του ΠΡΟΕΔΡΟΥ του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ. κ. Γεωργίου Πατούλη ΒΟΛΟΣ 2015 ΟΜΙΛΙΑ- ΕΙΣΗΓΗΣΗ του ΠΡΟΕΔΡΟΥ του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ κ. Γεωργίου Πατούλη ΒΟΛΟΣ 2015 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Συζητούμε στη δεύτερη ενότητα του Συνεδρίου μας τις εισηγήσεις των επιτροπών της ΚΕΔΕ, το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Νέας Σμύρνης. Σελίδα 1 από 23

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Νέας Σμύρνης. Σελίδα 1 από 23 Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δήμου Νέας Σμύρνης Κείμενο για το Στρατηγικό Σχεδιασμό Σελίδα 1 από 23 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ Καθορισμός της στρατηγικής- διατύπωση του οράματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου

Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου 1 Ο Δήμος Αμαρουσίου προσφέρει καθημερινά, μια σειρά από χρήσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, σε χιλιάδες πολίτες. Αναλαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες, που βελτιώνουν την καθημερινότητα τους. Διεκδικεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Άξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής Στρατηγικός Στόχος: Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΜΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Εισήγηση θέμα : Απασχόληση και Τοπική Αυτοδιοίκηση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Γιάννης Γούπιος ιευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Δρ. Δρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, ΕΚΠΑ Για την πιο αποτελεσματική χωροταξική απεικόνιση αλλά κυρίως για τη βέλτιστη διοίκηση και διαχείριση του Πάρκου,

Διαβάστε περισσότερα