ΥΗII. Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΗII. Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο"

Transcript

1 ΥΗII. Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο

2 α) Γεληθέο επηζεκάλζεηο 1. Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα πνπδώλ: Διιεληθή Φηινζνθία Φηινζνθία ησλ Δπηζηεκψλ. α. εηαίξνη: Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Παλ/κίνπ Ησαλλίλσλ, Σκήκα Φ.Κ.. Παλ/κίνπ Κξήηεο. β. δηνηθεηηθή ππνζηήξημε: απνθιεηζηηθά ν Σνκέαο Φηινζνθίαο. 2. Αξηζκόο εηζαγνκέλσλ θνηηεηώλ/ηξηώλ: έσο 20 (ην ηξέρνλ έηνο: 12) Δπηινγή: εμεηάζεηο (απφ ηε ζεζκνζέηεζε ηνπ Π.Μ.., 1998), ηφζν γηα ην κεηαπηπρηαθφ δίπισκα φζν θαη γηα ην δηδαθηνξηθφ δίπισκα Βαζκνινγία ζπλέληεπμεο: κφλν 5% ζε επνρέο πνπ δίλεη θαη παίξλεη ε «πξνθνξηθφηεηα» σο κνριφο γηα ηελ «επαλίδξπζε ηνπ θξάηνπο». 3. Σκήκαηα πξνέιεπζεο: Φ.Π.Φ., πξσηίζησο, αιιά θαη απφ φια ηα ππφινηπα Σκήκαηα. 4. Τπνηξνθίεο: 1 αλά έηνο απφ ην ΤΠΔΠΘ δπλαηφηεηα απφ άιινπο θνξείο Υξεκαηνδόηεζε: απνθιεηζηηθά απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ( ) θαη φρη απφ θάπνηα ηδησηηθή επηρνξήγεζε. 5. Οδεγόο πνπδώλ: δηαλεκήζεθε θαλνληθά (βι. IV,.7) 5.1. Σν κάζεκα «Δξεπλεηηθή Μεζνδνινγία»: θεληξηθή ζέζε απφ ηελ έλαξμε ηνπ Π.Μ.. (1998).

3 6. ύκβνπινο πνπδώλ: ν εθάζηνηε Γηεπζπληήο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ Φηινζνθίαο Γηεπζπληήο πνπδώλ: δελ θάλεη ρξήζε ηνπ λφκνπ γηα «κεξηθή απαιιαγή απφ ηηο δηδαθηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο». 7. Δξεπλεηηθό έξγν: ελζάξξπλζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ/ηξηψλ λα κεηάζρνπλ ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα. 8. Γηαζέζηκνη ρώξνη: επαξθείο λα αλεπξεζνχλ δχν λένη ρψξνη γξαθείσλ Σα Δξγαζηήξηα: ζεκείν αλαθνξάο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ/ηξηψλ, κε ηνπο φξνπο πνπ έρνπλ ήδε εθηεζεί (βι. ΗΗ,. 4, VI,. 6.1). 9. Δπηζηεκνληθά ζπλέδξηα: βι. VIII, Πξνβιήκαηα παξαθνινύζεζεο: ζπάληεο απνπζίεο. 11. Τπαξθηόο θίλδπλνο: ε «απεηιή» ηνπ Ν. 3685/ πγθιεηηθή Δπηηξνπή Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ: δελ γλσξίδνπκε αλ έρεη επηηεπρζεί ε «ελεξγνπνίεζή» ηεο.

4 β) Μηα άιιε κνξθή «απνινγηζκνχ» Σε Γεπηέξα, 30 Μαξηίνπ ηνπ 2009, έιαβα ην πξφγξακκα ηεο εκεξίδαο: «Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Δθπαίδεπζεο θαη Αξρηθήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΔΠΔΑΔΚ) ηεο πεξηφδνπ πξνγξακκαηηζκνχ ζην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ», κε ζπλνδεπηηθή επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ζηελ νπνία θαηέιεγε φηη «θαινχκαη» θη εγψ λα «ζπκκεηάζρσ» σο νκηιεηήο. Σν ξήκα απηφ έρεη αξθεηέο ζεκαζίεο. Τπνζέησ φηη δελ ππνλνεί φηη «δηαηάδσ θάπνηνλ σο αλψηεξε αξρή λα πξάμεη θάηη» (Κξηαξάο, ζ. 649). Έηζη, ινηπφλ, απηφ ην ελνριεηηθφ «θαιείζζε» ζα κπνξνχζα λα ην παξαβιέςσ σο γισζζηθφ «ακάξηεκα» ηνπ ζπληάθηε ηεο επηζηνιήο θαη εθείλνπ πνπ ηελ ππέγξαςε. Έξρνκαη ζε έλα δεχηεξν δήηεκα, πεξηζζφηεξν ελνριεηηθφ γηα ηελ αθαδεκατθή κνπ αμηνπξέπεηα. Δδψ θαη έλα κήλα είκαη χπνπηνο γηα «παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά» θαη επνκέλσο ππνςήθηνο λα «θιεζψ» (ην ξήκα είλαη ην ίδην) απφ ηνλ αξκφδην Δηζαγγειέα γηα «άζθεζε δίσμεο» θαη «πεξαηηέξσ απφ ηνλ θ. Πξχηαλε» γηα «αληίζηνηρε πεηζαξρηθή δίσμε». Αο κελ αλεζπρήζεηε πεξηζζφηεξν, ζην παξφλ δηαζθεπηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν, ζην νπνίν mutatis mutandis κπνξεί λα εθδηπισζεί ε παξνχζα εκεξίδα, δελ κεηέρεη θάπνηνο ζπγγελήο κνπ «έσο θαη ηεηάξηνπ βαζκνχ». Έξρνκαη ζε έλα ηξίην δήηεκα. Πξνζπκνπνηήζεθαλ νη αξκφδηνη ππάιιεινη λα κνπ απνζηείινπλ, γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο νκηιίαο, έλα ηεηξαζέιηδν θείκελν κε 18 spots πνπ ελδερνκέλσο ζα πξνβιεζνχλ ζήκεξα θαη έλα αθφκε δεθαεμαζέιηδν κε αλαιπηηθφηεξα ζηνηρεία, ζχκθσλα κε ηηο κήηξεο παξνπζίαζεο ή κε ηνπο «δείθηεο ζηφρσλ» ηεο «πλεπκαηηθήο ηερλνινγίαο» ησλ Βξπμειψλ, χςνπο ή δχν (2) δηζεθαηνκκπξίσλ δξαρκψλ πνπ απφ ην 2000 έσο ην 2008 αλαιψζεθαλ ζε «ζχγρξνλα γλσζηηθά αληηθείκελα θαη ηερλνινγίεο αηρκήο». Δπεηδή δελ ζπλεζίδσ λα αλαπαξάγσ μέλα θείκελα, ζα απνθχγσ ηνλ εμσξατζκφ (εληζρχεηαη κάιηζηα απφ ηε ιεδάληα: «Ζ Παηδεία ζηελ θνξπθή») φζν κπνξψ θαη ζα ζπκβάισ ζηελ αλάδεημε ηνπ νηθείνπ πξνβιεκαηηζκνχ.

5 Γελ έρσ ηελ ςεπδή εηθφλα, σο πξνο ηε «ιεηηνπξγία θαη ηελ νξγάλσζε» ησλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, φηη ηα πάληα θξίζεθαλ απφ ην «Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα» ην νπνίν αθνξνχζε ηελ «Δθπαίδεπζε θαη ηελ Αξρηθή Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε». Ήδε ε ηηηινθφξεζή ηνπ είλαη δηάηξεηε θαη, πνιχ πεξηζζφηεξν, είλαη αλαληίζηνηρε πξνο ηηο επηκέξνπο «δξάζεηο» πνπ ηηηινθνξήζεθαλ «ελίζρπζε» θαη «αλαβάζκηζε», ζε ζπλδπαζκφ κάιηζηα κε «καζήκαηα επηρεηξεκαηηθφηεηαο» ζε δηάθνξα Σκήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ καο. Αλ πεξηνξηζζψ ζηηο θνηλσληθέο-αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο θαη ρσξίο ην ΔΠΔΑΔΚ ζα κπνξνχζαλ λα ζηαζνχλ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. Απνθεχγσ ηελ έθθξαζε: «πξνγξάκκαηα» κήπσο θαη κεηξηάζνπκε ηνλ εζηζκφ ησλ «εξεπλνδίαηησλ» θαη απιψο θάλνπκε ην θαζήθνλ καο σο κέιε ΓΔΠ. Παξακέλσ ζηνλ ίδην θχθιν ησλ επηζηεκνληθψλ δεηήζεσλ θαη ηδίσο ζηελ ηδηφηεηά καο σο εξεπλεηψλ φ,ηη δειαδή ζπληζηά ηελ θχξηα ππνδνκή ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ή ην «δνκηθφ ιίζν» ζηελ νηθεία «constitutio», θαηά ηελ έθθξαζε ηεο Ννκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ηδξχκαηνο ζε πξφζθαηεο «γλσκαηεχζεηο» ηεο. Κη εθεί πνπ παο λα αθνζησζείο ζην έξγν ζνπ, αλαξσηηέζαη πνην απφ ηηο εθαηνληάδεο άξζξα ή πνην απφ ηα δεθάδεο βηβιία ζνπ ρξσζηάεη ηελ χπαξμή ηνπ ζηνλ «Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο» ηνπ Ηδξχκαηφο ζνπ ή ζε φ,ηη αξρηθά είρε νλνκαζηεί «Δπηηξνπή Δξεπλψλ». Γηαηί ν απνινγηζκφο κηαο εηθνζηπεληαεηίαο «έξεπλαο θαη πξνζθνξάο», θαηά ην θζηλφπσξν πνπ πέξαζε, έγηλε κε κήηξα ζπιινγήο θαη παξνπζίαζεο ησλ «δεδνκέλσλ» φζσλ απιψο δηαρεηξίζηεθε απηφο ν «Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο», κε πξνυπνινγηζκφ κάιηζηα «πνιιψλ εθαηνκκπξίσλ επξψ». Καη παξά ην γεγνλφο φηη ππήξμε θάπνηα κλεία ηεο «βαζηθήο έξεπλαο», απηή αληηκεησπίζζεθε κε γλψκνλα ηελ «εθαξκνζκέλε». Γηα ηνχην πξνβιήζεθε ην «Κέληξν Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο», κε ζηφρν ηε «δηεμαγσγή βαζηθήο θαη θπξίσο εθαξκνζκέλεο θαη ηερλνινγηθνχ ραξαθηήξα έξεπλαο», θαζψο επίζεο ην «Δπηζηεκνληθφ θαη Σερλνινγηθφ Πάξθν». Άιια Παλεπηζηήκηα «πξνζπέξαζαλ» απηά ηα νρήκαηα ηδησηηθνπνίεζεο ηνπ έξγνπ ηνπο. Έθαλαλ κάιηζηα ιφγν γηα ηελ φρη «κηθξφηεξεο ζεκαζίαο» έ- ξεπλα ησλ «θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ, ησλ ζεζκψλ, ηεο ηζηνξίαο, ηεο ινγνηε-

6 ρλίαο» θιπ. Αθφκε θαη γηα «αθχπληζε ηεο πνιηηηθήο ζπλείδεζεο» ή γηα ηελ «θαηαλφεζε ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ θαη θαηά ζπλέπεηα γηα ηε βειηίσζε ηεο δσήο ησλ πνιηηψλ». Υσξίο λα κεκςηκνηξψ άζηνρα, δηαθαίλεηαη επθξηλψο φηη ε «απνξξνθεηηθφηεηα» ζα απνξξνθήζεη θάζε εξεπλεηηθή ηθκάδα, γεγνλφο πνπ ζα θαληάδεη ζχζηνηρν κε ηελ ππνρξεκαηνδφηεζή ηεο (κφλν ην 0,5% ηνπ ΑΔΠ). Κπξίσο φκσο ην πεξίγξακκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ σο εθπαηδεπηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ ζεζκνχ, ηδηαίηεξα σο πεδίνπ (αλα)παξαγσγήο ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη κε ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο σο πξνο ηελ αλάδεημή ηεο ζε «δεκφζην» αγαζφ, νινέλα θαη δελ ζα εκθαλίδεηαη απηνλφεην. Δηδηθφηεξα, σο ζπλεπαθφινπζν απηήο ηεο «ηδησηηθνπνίεζεο» ηνπ ΓΔΠ ππήξμε ε πεξηζηνιή ηνπ νηθνλνκηθνχ βάζξνπ ησλ αλζξσπηζηηθψλ-θνηλσληθψλ επηζηεκψλ. Ίζσο κηα πξάμε δηαθνξνπνίεζεο ζ απηήλ ηελ αλαγσγή καο ζε managers αλεχξεζεο θαη δηαρείξηζεο «εξεπλεηηθψλ» πξνγξακκάησλ λα είλαη ε απνζηνιή φισλ ησλ δεκνζηεπκάησλ καο ζηνλ «Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο», ζηνλ ειθπζηηθφ «ΔΛΚΔ». Δθεί ζα βξνπλ «αμηνινγεηέο» γηα λα ηα θνζηνινγήζνπλ. Ίζσο έηζη ζα δηθαησζεί ν Bourdieu ζα ήηαλ άιισζηε κηα θαλνληθή θαη φρη ςεπδψλπκε κνξθή «αξηζηείαο» πνπ δεηνχζε λα αμηνινγείηαη εθ ησλ πζηέξσλ θάζε «εξεπλεηηθφ πξφγξακκα» θαη έηζη κφλν λα ρξεκαηνδνηείηαη Φπζηθά, δελ εμαηξνχζε νχηε ηα «κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα» Σα πξαγκαηηθά «παξαδνηέα» ή εθείλα πνπ κέλνπλ είλαη ηα εμήο: 1) ε κεηαηξνπή ρξεκαηηθνχ απνηακηεπηηθνχ θεθαιαίνπ ζε πάγην πξαγκαηηθό θεθάιαην (εμνπιηζκφο, εγθαηαζηάζεηο), κε ζπγθεθξηκέλν βέβαηα νξίδνληα αμηνπνίεζεο θαη απφζπξζεο 2) ε ίδηα κεηαηξνπή ρξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ ζε εμεηδηθεπκέλν κνξθσηηθό θεθάιαην, θαηά πεξίπησζε θαη αλάινγα κε ην βαζκφ εηνηκφηεηαο ησλ απνδεθηψλ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο 3) ε ίδηα κεηαηξνπή ρξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ ζε ζέζεηο εξγαζίαο δηνηθεηηθνύ πξνζσπηθνύ πνπ βαζκηαία απέθηεζαλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ εξγαδφκελνπ ζε θαζεζηψο ανξίζηνπ ρξφλνπ πιένλ (θαη φρη ηνπ απιψο «ζπκβαζηνχρνπ»), κε θπκαηλφκελεο ζπλζήθεο επηινγήο θαη αλαλέσζεο ησλ ζπκβάζεψλ ηνπο

7 4) ε επαύμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηεο πεξηνπζίαο κειψλ ΓΔΠ, πξνθαλψο ηνπ «επηζηεκνληθνχ ππεχζπλνπ» ελφο «πξνγξάκκαηνο» θαη ηεο εγεηηθήο ηνπ νκάδαο «πινπνίεζεο» φ,ηη δειαδή αλήθεη ζηνλ πεξίθιεηζην πεξίβνιν ησλ «πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ». Αλακθίβνια, νη ηέζζεξηο απηνί «δείθηεο» αλάισζεο δελ δηαηεξνχλ, αλά πξφγξακκα, ηελ ίδηα ζεηξά πξνηεξαηνηήησλ, κηα θαη ε ηξάπνπια αλαθαηεχεηαη κε πνιινχο ηξφπνπο. Δθείλν, φκσο, πνπ απαηηεί ηδηαίηεξε ππφκλεζε είλαη φηη ην ππφ αλάισζε ρξεκαηηθφ απνηακηεπηηθφ θεθάιαην, γηα λα κείλσ ζην ΔΠΔ- ΑΔΚ, έρεη δχν ζεκαίεο: ηελ ειιεληθή (κηα θαη ηεο αλαινγεί ην 25%) θαη ηελ επξσπατθή (κε ηε κεξίδα ηνπ ιένληνο, ην 75%). «Δξγνδφηεο», κηθξφο θαη κεγάινο, ζε αλακνλή «εξγνιάβσλ» Οη θξαηηθνί, ινηπφλ, απηνί πφξνη πξνο αλάισζε, παξά ηελ αξρηθή επθνξία ζεηξάο «εξεπλνδίαηησλ», δηέπνληαη απφ ηηο ζπλνιηθέο πηέζεηο ηδησηηθνπνίεζεο πνπ δέρεηαη αιιά θαη πνπ αζθεί ε Δπξσπατθή Έλσζε, ζην πιαίζην ηνπ δηεζλνχο θαηακεξηζκνχ πνπ πθίζηαηαη ε αληίζεζε θεθαιαίνπ θαη εξγαζίαο. Ζ «απνθξαηηθνπνίεζε» πνιιψλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ ζηε ρψξα καο δελ έθηαζε έσο ηε δνκηθή ππφζηαζε ησλ Παλεπηζηεκίσλ, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη δελ δηείζδπζαλ θαη ζην ρψξν ηνπο πξαθηηθέο «αληαγσληζκνχ» ή κε ηελ θνκςή ηνπο κεηακθίεζε: «αξηζηείαο» θαζψο θαη ζε επηιεθηηθή αληζνθαηαλνκή ησλ «πξηκ παξαγσγηθφηεηαο», κε πξψηνπο φζνπο ήηαλ έηνηκνη απφ θαηξφ σο «επαγγεικαηίεο» ηνπ είδνπο. Ζ «ραξηζηηθή βνιή», φκσο, δελ δφζεθε, κηα θαη α- λαβιήζεθε γηα αξθεηά ρξφληα ε ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ πληάγκαηνο. Γειαδή γηα ηελ ψξα απνζνβήζεθε ν κεηαζρεκαηηζκφο ησλ Παλεπηζηεκίσλ απφ Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ζε Ννκηθά Πξφζσπα Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ, πξάγκα πνπ ζα θαζηζηνχζε ηελ θξαηηθή ηνπο επηρνξήγεζε «αληηθνηλνηηθή» ελέξγεηα, σο αληηηηζέκελε ζηνπο «θαλφλεο ηνπ αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ», κε ηειηθή ζπλέπεηα θαη ηελ θξαηηθή ελίζρπζε ησλ ηδησηηθψλ παλεπηζηεκίσλ. ηε Βξεηαλία, γηα παξάδεηγκα, ηα δεκφζηα Παλεπηζηήκηα κφλν ην 30% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο είλαη θξαηηθνί πφξνη. Οη πηέζεηο απηέο ηδησηηθνπνίεζεο δελ εμέιηπαλ θαη δελ πξέπεη λα α- γλννχληαη ή λα κεηακθηέδνληαη ζε νπνηνδήπνηε «ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ» ηνπ

8 Ηδξχκαηνο, κε νξίδνληα έζησ ην 2013, εθαηφ αθξηβψο ρξφληα απφ ηελ απειεπζέξσζε ησλ Ησαλλίλσλ. Αλ αλνίμσ εδψ έλα παξάζπξν θαηαλφεζεο ηεο ηξέρνπζαο ρξεµαηνπηζησηηθήο θξίζεο, ζα ζηακαηνχζα ζηηο ρψξεο πξνέιεπζεο ησλ «επηρεηξήζεσλ εθπαίδεπζεο» µε βάζε ηηο ζπµθσλίεο «δηθαηφρξεζεο», δειαδή ζηηο Δλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ηε Βξεηαλία. ηηο δχν ρψξεο απηέο ε ππεξρξέσζε μεπεξλάεη ην 130% ηνπ «δηαζέζηµνπ εηζνδήκαηνο» θαη αληίζηνηρα ην 160%. ζν, θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζηε Βξεηαλία, ππνρσξνχζε ε παξνπζία ηεο θξαηηθήο πνιηηηθήο απφ ηε ζηέγαζε, ηελ πγεία, ηελ αζθάιηζε θαη ηελ εθπαίδεπζε, ηφζν πξνρσξνχζε ε δηφγθσζε ηνπ πηζησηηθνχ ηνµέα. Δηδηθφηεξα, φζν µεησλφηαλ ε θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε ζηελ ελνπνηνχκελε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ηφζν ή- ηαλ µνλφδξνµνο ε επηρείξεζε εμαγσγήο «αθαδεµατθψλ ππεξεζηψλ» θαη νη ζπ- µπξάμεηο µε αιινδαπά «Δξγαζηήξηα» ή «Κέληξα Διεπζέξσλ πνπδψλ». ζν γηα ην κείδνλ ζέκα, δειαδή ηελ θαηαλνήζηκε (φρη επηκεηξήζηκε) «πνηφηεηα» ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, αο επαλαιάβσ φηη απηέο επηθέξνπλ αιιαγέο εληφο ησλ Παλεπηζηεκίσλ. Δπνκέλσο δελ είλαη κηα απηνηειήο «βαζκίδα» ζπνπδψλ. Δπίζεο, δελ ηαπηίδνληαη κε ηελ «επηκφξθσζε». ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, φηαλ δειαδή ππνβαζκίζηεθαλ νη ζπνπδέο ιήςεο πξψηνπ πηπρίνπ, α- θφκε θαη κε ηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ ηνπο, νξγαλψζεθαλ θαη μερσξηζηέο «Μεηαπηπρηαθέο ρνιέο», θη απηέο φκσο εληφο ηνπ «campus». Κπβεξλήζεηο πνπ απέβιεπαλ ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θξαηηθήο (επη)ρνξήγεζεο ησλ Παλεπηζηεκίσλ, κε ηελ πίεζε θαζηέξσζεο δηδάθηξσλ θαη κε ηε δηεπθφιπλζε κνξθψλ ηδησηηθνπνίεζεο ιεηηνπξγηψλ ηνπ Ηδξχκαηνο, βάθηηζαλ αλεπηηπρψο, βέβαηα ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο «ηέηαξηε βαζκίδα» ηεο εθπαίδεπζεο. Δθείλν φκσο πνπ κέλεη είλαη ε αλάδξαζε πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, ζε έλα νινέλα αλαπηπζζφκελν εξεπλεηηθφ πεδίν πνπ έρεη σο αληηθείκελφ ηνπ ηελ ππάξρνπζα θνηλσλία θαη ηνπο ηξφπνπο ππέξβαζήο ηεο. Πξνεγείηαη βέβαηα ε ζεζκηθή απηνηέιεηα ησλ επηκέξνπο επηζηεκνληθψλ καζήζεσλ θαη έπεηαη ε ζεζκηθή ηνπο ζπλάθεηα. Αλ ζπκβαίλεη ην δεχηεξν, δειαδή αλ παξαηεξνχληαη απηνζρεδηαζκνί σο πξνο ηε ζπζπείξσζε επηκέξνπο επηζηεκνληθψλ καζήζεσλ γηα λα πξνβιεζνχλ ζηε ζπλέρεηα σο απηνηειέο ηάρα

9 κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα, φζν ειθπζηηθφ θη αλ θαλεί ζηελ αξρή, γλσξίδνπκε κνξθέο «δηαζεκαηηθφηεηαο» ηξίηνπ βαζκνχ, κεηά ηελ πξσηνβάζκηα θαη ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Αλ κείλσ ζηε δηαθεξπζζφκελε «αλαβάζκηζε» ησλ πξνπηπρηαθψλ θαη ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, νη ηξαγέιαθνη ήδε είλαη αλαγλσξίζηκνη θαη «κεηξήζηκνη». Με ηππηθή πξνυπφζεζε ηελ «θαηλνηνκία», ζην πιαίζην ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ηνπ ΔΠΔΑΔΚ, ηδξχζεθαλ θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα Σκήκαηα κε «θαηλνθαλή» ηηηινθφξεζε, αξθεηά απφ ηα νπνία αλαγθάζηεθαλ ζε αλαδίπισζε. Απφ ην 2002 έσο ην θζηλφπσξν ηνπ 2008 ππήξμαλ 45 κεηνλνκαζίεο Σκεκάησλ θαη ηξηψλ κάιηζηα ρνιψλ. Πξχηαλεο, εηδηθφηεξα, θαηέζηεζε ηα πζηεξνγελή εξεπλεηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα απζχπαξθην Σκήκα κε ππεξεθαηφ εηζαθηένπο αλά έηνο. Θα κνπ επηηξέςεηε λα νδεγεζψ ηψξα, θιείλνληαο, ζηηο Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο πνπ νξγάλσζε (απφ ην 1998) ν Σνκέαο Φηινζνθίαο κε ηίηιν: «Διιεληθή Φηινζνθία Φηινζνθία ησλ Δπηζηεκψλ». Με φξνπο δεκνζίνπ ειέγρνπ ζα ζηαζψ ζηα εμήο ζεκεία. Αθφκε θαη ε ηξέρνπζα λνκνζεζία (Ν. 3549/2007, άξζξν 2) επηβάιιεη λα «δεκνζηνπνηνχκε κε θάζε δπλαηή δηαθάλεηα φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηέο καο». Έηζη, θαη ρσξίο λα δεηήζσ θάπνηα ππεξσξηαθή ακνηβή, ζα ηφληδα: 1. Οη ζπνπδέο απηέο απφ ηε ζχζηαζή ηνπο ιεηηνχξγεζαλ σο δηαηκεκαηηθφ θαη δηαπαλεπηζηεκηαθφ κεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ππεξδεθαεηνχο ιεηηνπξγίαο ηνπο δελ ζεκεηψζεθε θάπνην πξφβιεκα πνπ ζα κπνξνχζε λα ηηο αλαζηείιεη, κε εμαίξεζε ηελ εθβηαζηηθή πξαθηηθή ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, δειαδή ε αλαλέσζή ηνπ λα πεξάζεη αλαγθαζηηθά απφ ηελ «αμηνιφγεζε» ηνπ Σκήκαηνο. 2. Σν ζχλνιν ηνπ εξεπλεηηθνχ, δηδαθηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ έξγνπ δηεθπεξαηψζεθε απφ ηνπο ηδξπηηθνχο θνξείο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Ηδηαίηεξα, ηε δηνηθεηηθή ηνπ ππνζηήξημε αλέιαβε θαη έθεξε κε επηηπρία ζε πέξαο ην Σκήκα Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ηνπ Παλ/κίνπ Ησαλλίλσλ (Σνκέαο Φηινζνθίαο). 3. Οη αλά επηέκβξην θάζε έηνπο εμεηάζεηο δηεμήρζεζαλ απξφζθνπηα θαη

10 αλειιηπψο. Ζ νηθεία Πξνθήξπμε (αξηζκφο θαη θαηεγνξίεο εηζαθηέσλ, δηθαηνινγεηηθά, θξηηήξηα επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ, χιε ησλ εμεηάζεσλ θιπ.) δεκνζηεπφηαλ ελσξίο ζηνλ εκεξήζην ηχπν θαη ζην Γηαδίθηπν. 4. Αλειιηπψο εμεδίδεην απηνηειήο (εθαηφ πεξίπνπ ζειίδσλ) Οδεγόο πνπδώλ. 5. Ζ πιηθνηερληθή ππνδνκή ππήξμε ππεξεπαξθήο, ζην πιαίζην κηαο δηαδηθαζίαο αλαλέσζεο θαη εκπινπηηζκνχ ηνπ αλαγθαίνπ εμνπιηζκνχ. 6. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εηζαγνκέλσλ θνηηεηψλ/ηξηψλ είλαη απφθνηηνη ησλ Σκεκάησλ Φ.Π.Φ., ελψ έλαο κηθξφηεξνο αξηζκφο πξνήξρεην απφ ηα άιια Σκήκαηα ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο θαη ην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. 7. Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο/ηξηεο είραλ θαη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ε- κπινπηίζνπλ ηηο εθπαηδεπηηθέο-επηζηεκνληθέο ηνπο εκπεηξίεο παξαθνινπζψληαο δεθάδεο ζπλαθείο δηαιέμεηο αλά έηνο (έσο ηψξα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 72 δηαιέμεηο) θαη ζεηξά επηζηεκνληθψλ ζπλεδξίσλ (ηνπιάρηζηνλ πέληε αλά έηνο) θαη πάκε γη άιια. 8. Οη ππνηξνθίεο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ/ηξηψλ θαη ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ εδίδνλην απφ ην ΔΠΔΑΔΚ (θαηά ηα ηέζζεξα πξψηα έηε ιεηηνπξγίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο), απφ ηνλ «Ζξάθιεηην», ην Η.Κ.Τ. θαη άιιεο πεγέο, ελψ ζεκαληηθφο αξηζκφο πξνήξρεην απφ ηε Μέζε Δθπαίδεπζε κε ηξηεηή εθπαηδεπηηθή άδεηα. 9. Έσο ηψξα έιαβαλ Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο ηξηαληαεπηά (37) θνηηεηέο/ηξηεο θαη αληίζηνηρα είθνζη νθηώ (28) Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα. 10. Κάηνρνη απηψλ ησλ ηίηισλ εξγάδνληαη ήδε σο κέιε ΓΔΠ Παλεπηζηεκίσλ ηεο ρψξαο (έλαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ), ή σο αλψηαηα ζηειέρε ηεο Δθπαίδεπζεο, ελψ νξηζκέλνη έιαβαλ κεηαδηδαθηνξηθή ππνηξνθία. Αλ πηνζεηεζεί έλα αθαδεκατθφ πιαίζην θξηηεξίσλ, ζα απνθηνχζε λφεκα ν δεκφζηνο έιεγρνο ησλ Παλεπηζηεκίσλ. ια ηα άιια ιεηηνπξγνχλ σο παζαξέια «θαιιηζηείσλ». Κάπνηε σο «αλαβάζκηζε» ησλ ζπνπδψλ νξίδεηαη ε ζχληκεζε ηνπ ρξφλνπ καζεηείαο κε απνηέιεζκα ην αλεηφηεξν «δηθαίσκα εηζφδνπ» ζην νηθείν επηζηεκνληθφ πεδίν, αλ θαη ε δήηεζε ηειεπηαία έρεη απμεζεί

11 δπζαλάινγα πξνο ηελ πξνζθνξά ζέζεσλ. Άιινηε, φκσο, κε πξφηππν ηνπο «star professsors», ή ηηο μέλεο «δηαθεθξηκέλεο πξνζσπηθφηεηεο», εκθαλίδνληαη πξνρεηξφηεηεο ζπγγξαθηθψλ ζπλζέζεσλ κε εθαηνληάδεο, ηνπιάρηζηνλ, απινπζηεχζεσλ θαη παξαλαγλψζεσλ. Γελ είλαη, ηέινο, ακειεηέν ην γεγνλφο ηεο «δηαθεηκεληθφηεηαο». Γειαδή ηνπ αδήισηνπ πεξάζκαηνο απφ ην έλα θείκελν ζην άιιν, ηφζν ζηα Σκήκαηα πξψηεο φζν θαη ηεο δεχηεξεο θαη ηεο ηξίηεο δηαινγήο. ε θάζε πεξίπησζε, ην εμεηδηθεπκέλν κνξθσηηθφ θεθάιαην νη γλσζηνί «επσθεινχκελνη» θξίλεηαη γηα ηε γείσζή ηνπ ζε έλαλ ππαξθηφ θαη φρη ζε θάπνηνλ παξσρεκέλν θφζκν. Γηα ηνχην ε ηπρφλ «εγγξακκαηνζχλε» πνπ απνθηάηαη ζεκαίλεη πξηλ απ φια ηζηνξηθή θαη πνιηηηθή λνεκνζχλε θαη φρη ηερληθέο απνκλεκφλεπζεο θαη πλεχκα ηππνιαηξίαο. Δπηπρείηε, αλήκεξα ηεο γηνξηήο ηνπ αγίνπ Δπηπρίνπ

12 γ) Πξφγξακκα πνπδψλ έηε 2009/2010 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ IΧANNINΧN TMHMA ΦIΛOOΦIA, ΠAIΓAΓΧΓIKH KAI ΦYXOΛOΓIA ΠAIΓAΓΧΓIKO TMHMA ΓHMOTIKH EKΠAIΓEYH ΠANEΠITHMIO KPHTH TMHMA ΦIΛOOΦIKΧN KAI KOINΧNIKΧN ΠOYΓΧN ΓIATMHMATIKO ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΧN ΠOYΓΧN EΛΛHNIKH ΦIΛOΣOΦIA ΦIΛOΣOΦIA TΩN EΠIΣTHMΩN OΓHΓO ΠOYΓΧN ΠANEΠITHMIAKO ETO IΧANNINA 2009

13

14 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ IΧANNINΧN TMHMA ΦIΛOOΦIA, ΠAIΓAΓΧΓIKH KAI ΦYXOΛOΓIA ΠAIΓAΓΧΓIKO TMHMA ΓHMOTIKH EKΠAIΓEYH ΠANEΠITHMIO KPHTH TMHMA ΦIΛOOΦIKΧN KAI KOINΧNIKΧN ΠOYΓΧN ΓIATMHMATIKO ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΧN ΠOYΓΧN EΛΛHNIKH ΦIΛOΣOΦIA ΦIΛOΣOΦIA TΩN EΠIΣTHMΩN OΓHΓO ΠOYΓΧN ΠANEΠITHMIAKO ETO IΧANNINA 2009

15 Τπεύζπλνο Οδεγνύ πνπδώλ γηα ην αθαδ. έηνο Ηνξδάλεο Μαξθνπιάηνο, Σνκέαο Φηινζνθίαο Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Δπεμεξγαζία Κεηκέλσλ: Παλαγηψηα Γ. ηνχια, Σνκέαο Φηινζνθίαο Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Καιιηηερληθή Δπηκέιεηα Δμσθύιινπ Δθηύπσζε: Σππνγξαθείν Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

16 Π E P I E X O M E N A ει. I. Eηζαγσγή... 5 II. Oη δηαξθέζηεξεο ζπλεξγαζίεο... 7 III. H Yπνπξγηθή Aπφθαζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Πξνγξάκκαηνο IV. Eζσηεξηθφο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο V. H χιε ησλ εμεηάζεσλ VI. Γηδαθηηθφ έξγν Xεηκεξηλό εμάκελν : Mαζήκαηα - Φξνληηζηήξηα. 36 Χξνιφγην Πξφγξακκα Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο Γηαγξάκκαηα Mαζεκάησλ Eαξηλό εμάκελν 2009: Mαζήκαηα - Φξνληηζηήξηα Χξνιφγην Πξφγξακκα Ώξεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο Γηαγξάκκαηα Mαζεκάησλ VII. Graduate Studies (M.A. - Ph.D.) VIII. Postdiplomstudien (M.A. Diplom - Dr. Phil.) Παξαξηήκαηα I. Πξνπηπρηαθέο πνπδέο Tκήκαηνο Φ.Π.Φ. Παλεπηζηεκίνπ Iσαλλίλσλ II. University of Ioannina, Department of Philosophy Table of Courses III. Xξήζηκεο πιεξνθνξίεο... 90

17

18 I. EIAΓΧΓH Ο Σνκέαο Φηινζνθίαο ηνπ Tκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Iσαλλίλσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Tνκέα Φηινζνθίαο ηνπ Tκήκαηνο Φηινζνθηθψλ θαη Kνηλσληθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Kξήηεο, ην Παηδαγσγηθό Tκήκα Γεκνηηθήο Eθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Iσαλλίλσλ θαη ην Kέληξν Nενειιεληθώλ Eξεπλώλ ηνπ Eζληθνχ Iδξχκαηνο Eξεπλψλ (Aζήλα), νξγάλσζε θαη πινπνίεζε απφ ην θζηλφπσξν ηνπ 1998 εγθεθξηκέλν Πξόγξακκα Mεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ (Π.M..) γηα ηελ θαηάξηηζε πηπρηνχρσλ ζηελ εηδίθεπζε: EΛΛHNIKH ΦIΛOΣOΦIA ΦIΛOΣOΦIA TΩN EΠIΣTHMΩN Έηζη ην Π.M.. νδεγεί ζηελ απνλνκή α) Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο (ειάρηζηεο δηάξθεηαο 4 εμακελσλ) β) Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο Φηινζνθίαο (ειάρηζηεο δηάξθεηαο 6 εμακήλσλ) εμαζθαιίδνληαο κε ηελ εμεηδίθεπζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηελ πξναγσγή ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εξεπλεηηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο. Oη θάηνρνη ησλ δηπισκάησλ απηψλ ζα απνθηήζνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εξγαζζνχλ σο δηδάζθνληεο θαη εξεπλεηέο A.E.I., T.E.I. θαη Eξεπλεηηθψλ Kέληξσλ, σο εθπαηδεπηηθνί κε απμεκέλα πξνζφληα θαη σο ζηειέρε δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ Eπηρεηξήζεσλ θαη Oξγαληζκψλ. Eηδηθφηεξα, ηα θχξηα επηζηεκνληθά πεδία πνπ θαιιηεξγνχληαη απφ ηνλ Tνκέα Φηινζνθίαο, δειαδή ε Eιιεληθή Φηινζνθία θαη ε Φηινζνθία ησλ Eπηζηεκώλ, απνηεινχλ ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γλσζηηθέο πεξηνρέο, ηφζν δηεζλψο, φζν θαη γηα ηε ρψξα καο, πνπ είλαη ππνρξεσκέλε λα εκβαζχλεη θαη λα αλαδείμεη θξηηηθά ηα ζηνηρεία ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηεο παξειζφληνο θαη ζπλάκα λα αληηκεησπίζεη ηα ζεσξεηηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζήκεξα απφ ηε ξαγδαία αλάπηπμε ησλ επηζηεκψλ. Tν γεγνλφο απηφ άιισζηε ζπλαξηάηαη κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ελδπλακψλεηαη ν εξεπλεηηθφο ηεο ηζηφο θαη ε ηερλνινγηθή ηεο παξνπζία ζηνπο θφιπνπο ηεο Eπξσπατθήο Έλσζεο, ζην πιαίζην ηεο δηεπξσπατθήο ζπλεξγαζίαο. Πξνζζέηνπκε φηη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ησλ δχν απηψλ πεδίσλ ζπκπιεξψλεηαη κε καζήκαηα («H Eιιεληθή Φηινζνθία θαη ν Δπξσπατθφο Πνιηηηζκφο», «Eπξσπατθέο πνπδέο θαη Φηινζνθία ησλ Δπηζηεκψλ») πνπ σζνχλ πξνο ηελ ηθαλνπνίεζε απηήο ηεο αλάγθεο. πλνιηθά ην Π.M.., ιφγσ ηνπ δηεπηζηεκνληθνχ ηνπ ραξαθηήξα, πξαγκαηνπνηείηαη σο δηαηκεκαηηθφ, δηαπαλεπηζηεκηαθφ θαη δηηδξπκαηηθφ πξφγξακκα ζπζπεηξψλνληαο πιεηάδα εηδηθψλ επηζηεκφλσλ. Με ηελ έγθξηζε ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Π.M.. απν ην EΠEAEK δξνκνινγήζεθε ε πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ θαη απφ ηα αθαδ. έηε ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Eπξσπατθή Έλσζε κέζσ ηνπ EΠEAEK II. Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο έρνπλ δηακνξθσζεί νη ζεζκηθέο θαη πιηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηε βησζηκφηεηα ηνπ Π.Μ.., ηνλ ε- κπινπηηζκφ ηνπ, ηε ζεζκνζεηεκέλε δηαπαλεπηζηεκηαθή ζπλεξγαζία κε Α.Δ.Η. ρσξψλ ηεο Δ.Δ. θαη ηελ πξνζέιθπζε κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ απφ άιιεο ρψξεο. Αζθαιείο δείθηεο κηαο ηέ-

19 ηνηαο πξννπηηθήο είλαη δπλαηφ πιένλ λα ζεσξεζνχλ: α) Σν δηδαθηηθφ εξεπλεηηθφ έξγν ησλ κειψλ Γ.Δ.Π. ηνπ Σνκέα Φηινζνθίαο β) Ζ ζπζηεκαηηθή ζπλεξγαζία κε ηνλ Tνκέα Φηινζνθίαο ηνπ Tκήκαηνο Φηινζνθηθψλ θαη Kνηλσληθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Kξήηεο, ην Παηδαγσγηθφ Tκήκα Γεκνηηθήο Eθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Iσαλλίλσλ θαη ην Kέληξν Nενειιεληθψλ Eξεπλψλ ηνπ Eζληθνχ Iδξχκαηνο Eξεπλψλ γ) Ζ ζπλεξγαζία θαη ε ζπκκεηνρή παλεπηζηεκηαθψλ απφ άιια Α.Δ.Η. ηεο ρψξαο θαη άιισλ ρσξψλ ηεο Eπξψπεο (Γεξκαλίαο, Γαιιίαο, Aγγιίαο θιπ.) θαη ησλ Eλσκέλσλ Πνιηηεηψλ δ) Ζ ζπκπιεξσκαηηθφηεηα, ζπλέξγεηα θαη πξνζζεηηθφηεηα ζε ζρέζε κε έξγα άιισλ κέηξσλ/ελεξγεηψλ ε) Ζ εθπφλεζε δεθάδσλ δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ, πνπ ήδε επηηειείηαη κε ηελ επίβιεςε κειψλ Γ.Δ.Π. ηνπ Σνκέα. Kαζεγεηήο Παλαγηώηεο Ννύηζνο Γηεπζπληήο Mεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ

20 II. OI ΓIAPKETEPE YNEPΓAIE Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ Π.M.. ζπκκεηέρνπλ νη εμήο: A. TMHMA Φ.Π.Φ. I. TOMEA ΦIΛOOΦIA 1. Παλαγηώηεο Nνύηζνο, θαζεγεηήο, δηεπζπληήο Π.Μ.. 2. Ιωάλλεο Πξεινξέληδνο, αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο 3. Kωλζηαληίλνο Θ. Πέηζηνο, αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο 4. Δηνλύζηνο Δξόζνο, αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο 5. Eιέλε Kαξακπαηδάθε, επίθνπξε θαζεγήηξηα 6. Σηέθαλνο Δεκεηξίνπ, επίθνπξνο θαζεγεηήο 7. Γθόιθω Mαγγίλε, επίθνπξε θαζεγήηξηα 8. Ινξδάλεο Μαξθνπιάηνο, επίθνπξνο θαζεγεηήο 9. Aζαλάζηνο Σαθειιαξηάδεο, επίθνπξνο θαζεγεηήο 10. Bαζηιηθή Σνιωκνύ-Παπαληθνιάνπ, ιέθηνξαο II. TOMEA ΠAIΓAΓΧΓIKH MEΛH ΓEΠ III. TOMEA ΦYXOΛOΓIA MEΛH ΓEΠ

21 B. EΞΧTEPIKOI YNEPΓATE Ι. ΠANEΠITHMIO IΧANNINΧN I. Mέιε ΔEΠ Άιιωλ Tκεκάηωλ II. ΠANEΠITHMIA EΧTEPIKOY 1. Kωλζηαληίλνο Tζνπθαιάο, θαζεγεηήο Παλ/κίνπ Aζελψλ 2. Γηώξγνο Φαξάθιαο, αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο Παληείνπ Παλ/κίνπ 3. Mέιε ΔEΠ ζπλαθώλ Tκεκάηωλ III. EΘNIKO IΓPYMA EPEYNΧN - KENTPO NEOEΛΛHNIKΧN ΠOYΓΧN ΓIEYΘYNTE EPEYNΧN IV. ΠANEΠITHMIA EΞΧTEPIKOY 1. Karen Gloy, θαζεγήηξηα ηνπ Παλ/κίνπ ηεο Luzern 2. Richard McKirahan, θαζεγεηήο ηνπ Pomona College, C.A. 3. Walter Jaeschke, θαζεγεηήο ηνπ Παλ/κίνπ ηνπ Bochum 4. Thomas Szlezak, θαζεγεηήο ηνπ Παλ/κίνπ ηνπ Tübingen 5. Bνύια Tζνύλα, θαζεγήηξηα ηνπ Παλ/κίνπ ηεο California 6. George McLean, θαζεγεηήο ηνπ Kαζνιηθνχ Παλ/κίνπ ηεο Ακεξηθήο, Washington, D.C. 7. Juan Nicolas, θαζεγεηήο ηνπ Παλ/κίνπ ηεο Γξαλάδαο Γ. ΠAIΓAΓΧΓIKO TMHMA ΓHMOTIKH EKΠAIΓEYH ΠANEΠITHMIOY IΧANNINΧN 1. Γξεγόξεο Kαξαθύιιεο, θαζεγεηήο 2. Aλαζηάζηνο Mηθξόπνπινο, θαζεγεηήο 3. Mαξία Πνπξλάξε, επίθνπξε θαζεγήηξηα 4. Άιια κέιε ΔEΠ ηνπ Tκήκαηνο

22 Γ. TMHMA ΦIΛOOΦIKΧN KAI KOINΧNIKΧN ΠOYΓΧN ΠANEΠITHMIOY KPHTH TOMEA ΦIΛOOΦIA 1. Σηαπξνύια Tζηλόξεκα, αλαπιεξψηξηα θαζεγήηξηα 2. Mαξία Bεληέξε, επίθνπξε θαζεγήηξηα 3. Γεώξγηνο Pνπζόπνπινο, θαζεγεηήο 4. Kωλζηαληίλνο Aλδξνπιηδάθεο, αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο 5. Γεώξγηνο Mαξαγθόο, αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο 6. Άιια κέιε ΔEΠ ηνπ Tνκέα θαη ηνπ Tκήκαηνο Eπηπιένλ ζην Π.M.. ζπκκεηέρνπλ νη εμήο: 1. Kώζηαο Aμειόο, επίηηκνο δηδάθησξ Φηινζνθίαο ηνπ Παλ/κίνπ Iσαλλίλσλ 2. Σωηεξία Δξαθνπνύινπ, lecturer ηνπ Middlessex University (Aγγιία) 3. Δηδάζθνληεο ηνπ Π.M.. «Πεξηβάιινλ θαη Aλάπηπμε» (Eζληθφ Mεηζφβεην Πνιπηερλείν) 4. Δηδάζθνληεο ηνπ Departamento de Filosofia (Universidad de Granada, Iζπαλία) 5. Δηδάζθνληεο ηνπ Institut for Filosofi (KΣbenhavns Universitet, Γαλία)

23 Tν Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ Φηινζνθίαο πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ

24 III. H YΠOYPΓIKH AΠOΦAH ΓIA TH ΛEITOYPΓIA TOY ΠPOΓPAMMATO ΦEK, ηεύρ. B, αξ. 738/ θαη ηξνπνπνηήζεηο: α) ΦEK, ηεύρ. B, αξ. 1465/ β) ΦΔΚ, ηεύρ. Β, αξ. 2285/ Άξζξν 1 Γεληθέο δηαηάμεηο Tα Tκήκαηα Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Iσαλλίλσλ, Παηδαγσγηθφ Γεκνηηθήο Eθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Iσαλλίλσλ, Φηινζνθηθψλ θαη Kνηλσληθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Kξήηεο νξγαλψλνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ Mεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ: «Eιιεληθή Φηινζνθία Φηινζνθία ησλ Eπηζηεκψλ» α- πφ ην αθαδεκατθφ έηνο , ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο απηήο θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 10 έσο 12 ηνπ N. 2083/92. Tε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηνπ Πξνγξάκκαηνο αλαιακβάλεη ην Tκήκα Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Iσαλλίλσλ. Άξζξν 2 Aληηθείκελν - θνπόο Aληηθείκελν ηνπ Π.M.. είλαη νη θαηεπζχλζεηο ηεο Eιιεληθήο Φηινζνθίαο θαη ηεο Φηινζνθίαο ησλ Eπηζηεκψλ. θνπφο ηνπ Π.M.. είλαη ε θαηάξηηζε πηπρηνχρσλ ηνπ Tκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο θαζψο θαη πηπρηνχρσλ άιισλ Tκεκάησλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο

25 ρψξαο ή ηνπ εμσηεξηθνχ ή ησλ T.E.I. φζνλ αθνξά ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη κε ηελ εμεηδίθεπζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ε πξναγσγή ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη ζπλαθψο ε ηθαλνπνίεζε ησλ εξεπλεηηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ ηνπ ηφπνπ. Eηδηθφηεξα ην Π.M.. νδεγεί ζηελ απνλνκή: α) κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο εηδίθεπζεο θαη β) δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο, νη θάηνρνη ησλ νπνίσλ ζα απνθηήζνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εξγαζζνχλ σο δηδάζθνληεο θαη εξεπλεηέο A.E.I., T.E.I. θαη Eξεπλεηηθψλ Kέληξσλ, σο εθπαηδεπηηθνί κε απμεκέλα πξνζφληα θαη σο ζηειέρε δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ Eπηρεηξήζεσλ θαη Oξγαληζκψλ. Άξζξν 3 Mεηαπηπρηαθνί Tίηινη πνπδώλ Tν Π.M.. απνλέκεη α) Mεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Eηδίθεπζεο (M.Γ.E.) ζηνπο ηνκείο ηεο Eιιεληθήο Φηινζνθίαο Φηινζνθίαο ησλ Eπηζηεκψλ, θαη β) Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα. Άξζξν 4 Kαηεγνξίεο πηπρηνύρσλ ην Π.M.. ηνπ Tνκέα Φηινζνθίαο γίλνληαη δεθηνί πηπρηνχρνη ηνπ Tκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ή νκνεηδψλ Tκεκάησλ ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο, θαζψο επίζεο θαη πηπρηνχρνη φισλ ησλ Tκεκάησλ ησλ A.E.I. ηεο εκεδαπήο θαη ηεο αιινδαπήο, ε- θφζνλ ζηηο βαζηθέο ηνπο ζπνπδέο έρνπλ δηδαρζεί καζήκαηα ζρεηηθά κε απηά πνπ πξνζθέξεη ζην πξνπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ν Tνκέαο Φηινζνθίαο. Mε ηνπο ίδηνπο φξνπο γίλνληαη δεθηνί θαη πηπρηνχρνη Tκεκάησλ ησλ T.E.I., ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ N. 2327/95. Oη θάηνρνη M.Γ.E ζηε Φηινζνθία γίλνληαη δεθηνί θαηά πεξίπησζε γηα απφθηεζε δηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο.

26 Άξζξν 5 Xξνληθή δηάξθεηα Σν Π.Μ.. νδεγεί ζηελ απνλνκή: Α. Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο (Μ.Γ.Δ.) θαη δηαξθεί ηέζζεξα (4) εμάκελα. Χο αλψηαην φξην γηα ηελ απφθηεζε ηνπ Μ.Γ.Δ. νξίδνληαη ηα έμη (6) εμάκελα. Β. Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο (Γ.Γ.) θαη δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ έμη (6) επηπιένλ εμάκελα κεηά ηε ιήςε ηνπ Μ.Γ.Δ. Χο αλψηαην φξην γηα ηελ απφθηεζε ηνπ Γ.Γ. νξίδνληαη ηα δψδεθα (12) εμάκελα. Άξζξν 6 Πξόγξακκα καζεκάησλ Σα καζήκαηα, ε δηδαθηηθή θαη εξεπλεηηθή απαζρφιεζε, νη πξαθηηθέο αζθήζεηο θαη νη θάζε άιινπ είδνπο εθπαηδεπηηθέο θαη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ απνλνκή ησλ θαηά ην άξζξν 3 ηίηισλ νξίδνληαη σο εμήο: Α. Γηα ηελ απνλνκή ηνπ Μ.Γ.Δ. απαηηείηαη: α) ε ππνρξεσηηθή παξαθνινχζεζε θαη επηηπρήο εμέηαζε ζε φια ηα καζήκαηα, φπσο απηά θαηαλέκνληαη θαη ζηα ηέζζεξα εμάκελα ζπνπδψλ (α, β, γ θαη δ ), β) ε παξαθνινχζεζε θξνληηζηεξίσλ εηδηθψλ ζεκάησλ εμακεληαίαο δηάξθεηαο θαη γ) ε παξαθνινχζεζε εηήζηαο ζεηξάο δηαιέμεσλ. Ζ δηαδηθαζία εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο πξαγκαηνπνηείηαη ζηα δχν ηειεπηαία εμάκελα ζπνπδψλ. Δηδηθφηεξα ζην Γ εμάκελν γίλεηαη νξηζκφο ηνπ ζέκαηνο θαη έλαξμε έξεπλαο ελψ ζην Γ εμάκελν νινθιεξψλεηαη ε έξεπλα, ε ζπγγξαθή θαη εθπφλεζε ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο. Σν ζχλνιν ησλ Π.Μ. πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απφθηεζε ηνπ Μ.Γ.Δ. αλέξρνληαη ζε εθαηφλ είθνζη (120 Π.Μ. ήηνη 30 Π.Μ. αλά εμάκελν ζπνπδψλ). Αλαιπηηθά, ηα καζήκαηα θαηαλέκνληαη σο εμήο:

27 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΧΝ Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα ECTS Πηζησηηθέο Μνλάδεο (Π.Μ.) Eξεπλεηηθή Mεζνδνινγία 14 Αξραία Διιεληθή Φηινζνθία 8 Νεφηεξε θαη χγρξνλε Φηινζνθία 8 ΤΝΟΛΟ Π.Μ.: 30 Β ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΧΝ Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα ECTS Πηζησηηθέο Μνλάδεο (Π.Μ.) Νενειιεληθή Φηινζνθία 8 Eξεπλεηηθή Mεζνδνινγία 14 Φηινζνθία ησλ Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ Φηινζνθία ηεο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο 8 ΤΝΟΛΟ Π.Μ.: 30

28 Γ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΧΝ Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα Έλαξμε Μεηαπηπρηαθήο Δξγαζίαο ECTS Πηζησηηθέο Μνλάδεο (Π.Μ.) Κοινωνική και Πολιηική Φιλοζοθία 8 Ζ Πξνβιεκαηηθή ηεο Φηινζνθηθήο Ηζηνξηνγξαθίαο Έλαξμε Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο (εξεπλεηηθφ ζηάδην) 8 14 ΤΝΟΛΟ Π.Μ.: 30 Γ ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΟΤΓΧΝ Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα Οινθιήξσζε Μεηαπηπρηαθήο Δξγαζίαο ECTS Πηζησηηθέο Μνλάδεο (Π.Μ.) Επιζηημολογία Θεωπία ηων Αξιών 8 Ζ Διιεληθή Φηινζνθία θαη ν Δπξσπατθφο Πνιηηηζκφο πλέρηζε θαη νινθιήξσζε ηεο Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο 8 14 ΤΝΟΛΟ Π.Μ.: 30 Β. Ζ Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή (Γ.Γ.) εθπνλείηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ θείκελε λνκνζεζία.

29 Άξζξν 7 Aξηζκόο εηζαθηέσλ O αξηζκφο ησλ εηζαθηέσλ ζην M.Γ.E. θαη ζην Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα νξίδεηαη, θαη αλψηαην φξην αλά έηνο, ζε είθνζη (20). Άξζξν 8 Πξνζσπηθό Πξνβιέπεηαη λα κεηάζρνπλ ηα εθάζηνηε κέιε ΓEΠ ηνπ Tνκέα Φηινζνθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Iσαλλίλσλ, 5 κέιε ΓEΠ ηνπ Tνκέα Φηινζνθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Kξήηεο, θαη ηα κέιε ΓEΠ Φηινζνθίαο θαη ζπλαθψλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Tκήκαηνο Γεκνηηθήο Eθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Iσαλλίλσλ. Eπίζεο ζα κεηάζρνπλ άιια κέιε ηνπ Tκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ή άιισλ Tκεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Iσαλλίλσλ ή άιισλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο θαη ηεο αιινδαπήο θαζψο θαη εηδηθνί επηζηήκνλεο πνπ εξγάδνληαη ζε αλαγλσξηζκέλα Eξεπλεηηθά Iδξχκαηα. Tέινο ζα κεηάζρνπλ ηα κέιε E.T.E.Π. θαη ην Γηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Tκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Iσαλλίλσλ. Άξζξν 9 Yιηθνηερληθή ππνδνκή H πιηθνηερληθή ππνδνκή πνπ δηαζέηεη ην Tκήκα Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Iσαλλίλσλ γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ Π.M.. ζπλίζηαηαη ζηα εμήο: α) Σέζζεξηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη ηέζζεξηο αίζνπζεο Φξνληηζηεξίσλ β) Γχν αίζνπζεο εξγαζίαο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ γ) Τπνινγηζηηθφ εμνπιηζκφ δ) Σε Bηβιηνζήθε ηνπ Παλ/κίνπ (κε πιήξε ζεηξά ησλ πεγψλ θαη εθαηνληάδα μελφ-

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Π E P I E X O M E N A

Π E P I E X O M E N A i Π E P I E X O M E N A Σελ. Σςνηομογπαθίερ... iv Καλωζόπιζμα... vii M E P O A' ΓENIKE OΔHΓIE 1. Όξγαλα Γηνίθεζεο ηνπ Τκήκαηνο Φ.Π.Χ.... 3 2. Πξόγξακκα Σπνπδώλ ηνπ Tκήκαηνο Φ.Π.Χ.... 5 3. Πξαθηηθή άζθεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ Γεληθέο δηαηάμεηο Σν Σκήκα Φηινζνθίαο-Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2004-2005 Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2014 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2014 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2014 2015 Α ΓΕΝΙΚΟ ΚΤΚΛΟ Α/Α Σίηλορ Μαθήμαηορ 1. Δηζαγσγή ζηελ Κιαζηθή Φηινινγία 2. Αξραία Διιεληθή Θεκαηνγξαθία Η 3. Δηζαγσγή ζηε Βπδαληηλή Φηινινγία Α Δξάμηνο Ώπερ/εβδ Γ.Μ..Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β Σελίδα1 ΕΞΑΜΗΝΟ 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 9-11 Θεωξία θαη Πξαθηηθή Έληππεο Δπηθνηλωλίαο Πέκπηε 11/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 12-2 Κνηλωληθή Θεωξία ΗΗ Πέκπηε 18/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 3-5

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ. Άξζξν 1 Γενικά

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ. Άξζξν 1 Γενικά ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΓΙΑΣΡΙΒΩΝ Άξζξν 1 Γενικά 1. Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Γηδαθηνξηθψλ Γηαηξηβψλ ηνπ Σκήκαηνο Ιαηξηθήο πνπ εγθξίζεθε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ χολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών πουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ χολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών πουδών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ χολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών πουδών ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ Λεηηνπξγίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Οικονομικά και Διοίκηζη ηηρ Τγείαρ»

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 Ηαλνπάξηνο 2012 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΣΜΖΜΑ ΑΓΓΛΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ... 3 2. ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ... 4 3. ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA ΦIΛOΣOΦIAΣ, ΠAIΔAΓΩΓIKHΣ ΚΑΙ ΨYXOΛOΓIAΣ

TMHMA ΦIΛOΣOΦIAΣ, ΠAIΔAΓΩΓIKHΣ ΚΑΙ ΨYXOΛOΓIAΣ ΠANEΠIΣTHMIO IΩANNINΩN ΦIΛOΣOΦIKH ΣXOΛH TMHMA ΦIΛOΣOΦIAΣ, ΠAIΔAΓΩΓIKHΣ ΚΑΙ ΨYXOΛOΓIAΣ OΔHΓOΣ ΣΠOYΔΩN IΩANNINA 2013 2014 i Π E P I E X O M E N A Σελ. Σςνηομογπαθίερ... iv Καλωζόπιζμα... vii M E P O A' ΓENIKE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΑ ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2009-2010

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΑ ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΤ ΕΞΑΜΗΝΟΤ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2009-2010 Β ΔΞΑΜΗΝΟ 9.00 10.00 Γεληθή Γιωζζνινγία ΗΗ Τ θ. Ξπδόπνπινο Αξραϊθό Έπνο: Όκεξνο Y θ. Καξαθάληδα 10.00 11.00 Γεληθή Γιωζζνινγία ΗΗ Τ θ. Ξπδόπνπινο 11.00 12.00 Γεληθή Γιωζζνινγία ΗΗ Τ θ. Ξπδόπνπινο Αξραϊθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Γεξκαληθή Υπεξεζία Αθαδεκατθψλ Αληαιιαγψλ Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Ärztliche Weiterbildung in Deutschland Πεξηερφκελα παξνπζίαζεο 1. Λίγα ιφγηα γηα ηε Γεξκαλία 2. Γηάξθεηα Δηδίθεπζεο 3. Τη πξέπεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗ Η ΣΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗ ΔΧΝ (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION M.B.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗ Η ΣΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗ ΔΧΝ (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION M.B. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION M.B.A.) ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 1 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ Σν Πξφγξακκα απνλέκεη Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102 ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΠΣΝΙΖ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΡΔΙΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΖΚ/ΛΗΑ 1ο - 2ο 2/8/10 ο-4ο 9.00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα