ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 7459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου Οκτωβρίου 2014 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 141 Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικα νότητας και δικαιώματα υπηρεσίας στα πλοία και άλλες διατάξεις Αντικατάσταση Προεδρικού Δια τάγματος 243/1998. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 74, 75, της παραγράφου 2 του άρθρου 76, των άρθρων 77 και 78 του Ν.Δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (Α 261), όπως ισχύει. β) του Ν. 1314/1983 «Για την κύρωση της διεθνούς σύμ βασης Για πρότυπα εκπαίδευσης έκδοσης πιστοποιη τικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών 1978» (Α 2), όπως ισχύει. γ) του άρθρου 5 του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονο μασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσι ών» (Α 141) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 94/2012 (Α 149) και το άρθρο 3 του Π.Δ. 98/2012 (Α 160). δ) του Ν. 4150/ 2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργεί ου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α 102), όπως ισχύει. ε) του Ν. 3450/2006 «Αναβάθμιση και αναδιάρθρωση της ναυτικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις (Α 64). στ) του Π.Δ. 79/ 2012 «Αποδοχή τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης Για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών 1978, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 1314/1983, όπως αυτή τροποποιήθηκε» (Α 137). ζ) του Π.Δ. 376/1995 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφά λειας και υγείας για την προώθηση βελτιωμένης ιατρικής περίθαλψης στα πλοία, σύμφωνα με την οδηγία 92/29/ ΕΟΚ του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 1992 (Α 206). η) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α 98). 2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ ϋπολογισμού. 3. Την υπ αριθμ. 222/2014 γνωμοδότηση του Συμβου λίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου αποφασίζουμε: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ Ειδικά προσόντα απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιώματα υπηρεσίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αξιωματικοί καταστρώματος πλοίων παράκτιων και μη παράκτιων πλόων. Άρθρο 1 Δίπλωμα Πλοιάρχου Α τάξης Ε.Ν. (ΙΙ/2 IV/2) α) Θαλάσσια υπηρεσία 36 μηνών μετά την απόκτη ση διπλώματος Πλοιάρχου Β τάξης Ε.Ν. με ειδικότητα Πλοιάρχου ή Υποπλοιάρχου από την οποία η μισή του λάχιστον σε πλοία ολικής χωρητικότητας (ο.χ.) πάνω από 3000 ο.χ. β) Δίπλωμα Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Πλοιάρχων ή αντίστοιχης ισότιμης Σχολής εσωτερικού/ εξωτερικού ή Ναυτικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης (Ν.Ε.Κ.Ε.). γ) Επιτυχής αποφοίτηση από τους οικείους κύκλους σπουδών του Κέντρου Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπο ρικού Ναυτικού (Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.) ή Ν.Ε.Κ.Ε.. Διακυβέρνηση πλοίων οποιασδήποτε χωρητικότητας. Άρθρο 2 Δίπλωμα Πλοιάρχου Β τάξης Ε.Ν. (ΙΙ/2, IV/2) α) Θαλάσσια υπηρεσία 24 μηνών μετά την απόκτηση διπλώματος Πλοιάρχου Γ τάξης Ε.Ν. με ειδικότητα Αξι ωματικού καταστρώματος από την οποία η μισή του λάχιστον σε πλοία πάνω από ο.χ. β) Επιτυχής αποφοίτηση από τους οικείους κύκλους σπουδών του Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. ή Ν.Ε.Κ.Ε. γ) Επιτυχής αποφοίτηση από Τμήμα Εκπαίδευσης Ια τρικής Μέριμνας (VI/4 2). δ) Δίπλωμα Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Πλοιάρχων ή αντίστοιχης ισότιμης Σχολής εσωτερικού/ εξωτερικού ή Ν.Ε.Κ.Ε. α) Υποπλοίαρχος πλοίων οποιασδήποτε χωρητικό τητας.

2 7460 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) β) Διακυβέρνηση Φ/Γ και Ε/Γ μέχρι ο.χ. (εφόσον έχει 12μηνη τουλάχιστον θαλάσσια υπηρεσία με ειδικό τητα Υποπλοιάρχου). Άρθρο 3 Δίπλωμα Πλοιάρχου Γ τάξης Ε.Ν. (ΙΙ/1, II/2, II/3, IV/2) α) Θαλάσσια υπηρεσία καταστρώματος 12 μηνών κα τευθυνόμενης εκπαίδευσης σε πλοία πάνω από 1500 ο.χ., και δίπλωμα Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Πλοιάρχων ή αντίστοιχης ισότιμης Σχολής εσωτερικού/ εξωτερικού ή Ν.Ε.Κ.Ε. ή β) Θαλάσσια υπηρεσία καταστρώματος 24 μηνών, από την οποία 12 μήνες σε πλοία πάνω από 1500 ο.χ. κατευ θυνόμενης εκπαίδευσης και η υπόλοιπη σε πλοία πάνω από 500 ο.χ., και απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) Τομέα Ναυτικού Πλοιάρχων, ή αντίστοιχης ισό τιμης σχολής, και επιτυχής αποφοίτηση από το ειδικό τμήμα εκπαίδευσης Πλοιάρχων Γ Δημόσιας Σχολής Ε.Ν. ή Ν.Ε.Κ.Ε.. γ) Η κατευθυνόμενη εκπαίδευση σε πλοία, θα πραγ ματοποιείται υπό την επίβλεψη προσοντούχου αξιω ματικού και θα τηρείται από τον υποψήφιο εγχειρίδιο κατευθυνόμενης εκπαίδευσης σε πλοίο (Κ.Ε.Π) το οποίο θα ελέγχεται για την κανονική συ μπλήρωσή του από Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)/ Πλοιάρχων, που θα του χορηγεί σχετική βεβαίωση. Κατά την θαλάσσια υπηρεσία και για χρονικό διάστημα 6 μηνών τουλάχιστον από τη συνολικά απαιτούμενη, ο υποψήφιος θα εκπαιδεύεται στα καθήκοντα τήρησης φυλακής γέφυρας, υπό την επίβλεψη προσοντούχου αξιωματικού που θα αποδεικνύονται με σχετική εγγραφή στο προαναφερόμενο εγχειρίδιο Κ.Ε.Π. δ) Επιπλέον απαιτούνται πιστοποιητικά εκπαίδευσης από Δημόσιες Σχολές Ε.Ν. ή Ν.Ε.Κ.Ε. στους παρακάτω κύκλους: ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΩΣΤΙΚΑ (εκπαίδευση ταχυπλόων λέμβων διάσωσης μόνον όταν έχουν ανατεθεί σχετικά καθήκοντα) ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ και GMDSS ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ. α) Ανθυποπλοίαρχος πλοίων οποιασδήποτε χωρητι κότητας. β) Υποπλοίαρχος Φ/Γ και Ε/Γ πλοίων μέχρι ο.χ.. γ) Διακυβέρνηση Φ/Γ και Ε/Γ πλοίων μέχρι 500 ο.χ. που εκτελούν παράκτιους πλόες (εφόσον έχει θαλάσ σια υπηρεσία 12 μηνών τουλάχιστον, ως αξιωματικός φυλακής γέφυρας). δ) Διακυβέρνηση Φ/Γ και Ε/Γ πλοίων μέχρι και ο.χ. αντίστοιχα (εφόσον έχει θαλάσσια υπηρεσία 36 μηνών με ειδικότητα αξιωματικού φυλακής γέφυρας ή 24 μηνών από την οποία 12 μήνες με ειδικότητα αξι ωματικού φυλακής γέφυρας και 12 μήνες με ειδικότητα Υποπλοιάρχου). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Προσωπικό καταστρώματος πλοίων παράκτιων πλόων. Άρθρο 4 Πτυχίο Κυβερνήτη Α τάξης Ε.Ν. (ΙΙ/3 IV/2) Θαλάσσια υπηρεσία καταστρώματος 12 μηνών, σε πλοία πάνω από 75 ο.χ. με ειδικότητα Κυβερνήτη μετά την απόκτηση Πτυχίου Κυβερνήτη Β τάξης Ε.Ν.. α) Διακυβέρνηση Φ/Γ και Ε/Γ πλοίων μέχρι 500 ο.χ., που εκτελούν παράκτιους πλόες. β) Ναύκληρος πλοίων οποιασδήποτε χωρητικότητας. Άρθρο 5 Πτυχίο Κυβερνήτη Β τάξης Ε.Ν. (ΙΙ/3 IV/2) 1) Ειδικά προσόντα. α) Θαλάσσια υπηρεσία καταστρώματος: αα) 24 μηνών σε πλοία μεταξύ 75 και 1500 ο.χ. με ει δικότητα καταστρώματος για τους κατόχους πτυχίου Λυκείου Ε.Ν. Πλοιάρχων (Λ.Ε.Ν.), ή πτυχίου επιπέδου 3 του άρθρου 6 παρ.1 περιπτ. γ του Ν. 2009/1992 (Α 18) των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.) Τομέα Ναυτικού και Ναυτιλιακού ειδικότητας Πλοιάρχων Ε.Ν., ή απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) Τομέα Ναυτικού Πλοιάρχων, ή αντίστοιχης ισότιμης σχολής, ή ββ) 48 μηνών σε πλοία μεταξύ 75 και 1500 ο.χ. με ειδικότητα καταστρώματος, για τους κατόχους απο λυτηρίου Γυμνασίου. β) Κατά την θαλάσσια υπηρεσία και για χρονικό δι άστημα τουλάχιστον 12 μηνών από τη συνολικά απαι τούμενη ο υποψήφιος θα εκπαιδεύεται στα καθήκοντα υπεύθυνου φυλακής γέφυρας, σε πλοία πάνω από 75 ο.χ., υπό την επίβλεψη προσοντούχου ναυτικού, που θα αποδεικνύεται με σχετική εγγραφή σε εγχειρίδιο κα τευθυνόμενης εκπαίδευσης το οποίο θα ελέγχεται για την κανονική συμπλήρωσή του από Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Πλοιάρχων, που θα του χορηγεί σχετική βεβαίωση. γ) Επιτυχής αποφοίτηση από το ειδικό τμήμα εκπαί δευσης Κυβερνητών Δημόσιας Σχολής Ε.Ν. ή Ν.Ε.Κ.Ε.. δ) Πιστοποιητικά εκπαίδευσης από Δημόσιες Σχολές ΣΩΣΤΙΚΑ (εκπαίδευση ταχυπλόων λέμβων διάσωσης μό νον όταν έχουν ανατεθεί σχετικά καθήκοντα) ΠΡΟΧΩ ΡΗΜΕΝΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ και GMDSS ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ. α) Διακυβέρνηση Φ/Γ και Ε/Γ πλοίων μέχρι 500 και 400 ο.χ. αντίστοιχα που εκτελούν παράκτιους πλόες, μετά τη συμπλήρωση 12 μηνών θαλάσσιας υπηρεσίας ως υπεύθυνος φυλακής γεφύρας στα πλοία αυτά. β) Υπεύθυνος φυλακής γεφύρας επί Φ/Γ Ε/Γ. πλοίων. γ) Ναύκληρος πλοίων οποιασδήποτε χωρητικότητας. Άρθρο 6 Πτυχίο Κυβερνήτη Γ τάξης Ε.Ν. (ΙΙ/3 IV/2) α) Θαλάσσια υπηρεσία καταστρώματος: αα) 18 μηνών με ειδικότητα καταστρώματος σε πλοία μέχρι 1500 ο.χ., για τους κατόχους πτυχίου Λυκείου Ε.Ν. Πλοιάρχων (Λ.Ε.Ν.), ή πτυχίου επιπέδου 3 του άρθρου 6 παρ.1 περιπτ. γ του Ν. 2009/1992 (Α 18) των Τ.Ε.Ε. Τομέα Ναυτικού και Ναυτιλιακού ειδικότητας Πλοιάρχων Ε.Ν., ή απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) Τομέα Ναυτικού Πλοιάρχων, ή αντίστοιχης ισότιμης σχολής, ή ββ) 36 μηνών με ειδικότητα καταστρώματος σε πλοία μέχρι 1500 ο.χ., για τους κατόχους απολυτηρίου Γυ μνασίου. β) Κατά την θαλάσσια υπηρεσία και για χρονικό δι άστημα τουλάχιστον 12 μηνών από τη συνολικά απαι

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 7461 τούμενη ο υποψήφιος θα εκπαιδεύεται στα καθήκοντα υπεύθυνου φυλακής γέφυρας, σε πλοία πάνω από 75 ο.χ., υπό την επίβλεψη προσοντούχου ναυτικού, που θα αποδεικνύεται με σχετική εγγραφή σε εγχειρίδιο κα τευθυνόμενης εκπαίδευσης το οποίο θα ελέγχεται για την κανονική συμπλήρωσή του από Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Πλοιάρχων, που θα του χορηγεί σχετική βεβαίωση. γ) Επιτυχής αποφοίτηση από το ειδικό τμήμα εκπαί δευσης Κυβερνητών Δημόσιας Σχολής Ε.Ν. ή Ν.Ε.Κ.Ε.. δ) Πιστοποιητικά εκπαίδευσης από Δημόσιες Σχολές ΣΩΣΤΙΚΑ (εκπαίδευση ταχυπλόων λέμβων διάσωσης μό νον όταν έχουν ανατεθεί σχετικά καθήκοντα) ΠΡΟΧΩ ΡΗΜΕΝΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ και GMDSS ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ. α) Διακυβέρνηση Φ/Γ και Ε/Γ πλοίων μέχρι 200 ο.χ. που εκτελούν παράκτιους πλόες, μετά τη συμπλήρωση 12 μηνών θαλάσσιας υπηρεσίας ως υπεύθυνος φυλακής γεφύρας στα πλοία αυτά. β) Υπεύθυνος φυλακής γεφύρας επί Φ/Γ Ε/Γ. πλοίων. γ) Ναύκληρος πλοίων οποιασδήποτε χωρητικότητας. Άρθρο 7 Πτυχίο Κυβερνήτη Ρυμουλκών (ΙΙ/3 IV/2) α) Θαλάσσια υπηρεσία καταστρώματος: αα) 30 μηνών με ειδικότητα καταστρώματος σε ρυ μουλκά η ναυαγοσωστικά, για τους κατόχους πτυχίου Λυκείου Ε.Ν. Πλοιάρχων (Λ.Ε.Ν.), ή πτυχίο επιπέδου 3 του άρθρου 6 παρ.1 περιπτ. γ του Ν. 2009/92 (ΦΕΚ Α 18) των Τ.Ε.Ε. Τομέα Ναυτικού και Ναυτιλιακού ειδικότητας Πλοιάρχων Ε.Ν., ή απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκεί ου (ΕΠΑ.Λ.) Τομέα Ναυτικού Πλοιάρχων, ή αντίστοιχης ισότιμης σχολής, ή ββ) 36 μηνών με ειδικότητα καταστρώματος σε ρυ μουλκά η ναυαγοσωστικά, για τους κατόχους απολυτη ρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ή γγ) 48 μηνών με ειδικότητα καταστρώματος σε ρυ μουλκά η ναυαγοσωστικά, για τους κατόχους απολυ τηρίου Γυμνασίου. β) Κατά την θαλάσσια υπηρεσία και για χρονικό δι άστημα τουλάχιστον 12 μηνών από τη συνολικά απαι τούμενη ο υποψήφιος θα εκπαιδεύεται στα καθήκοντα υπεύθυνου φυλακής γέφυρας, υπό την επίβλεψη προ σοντούχου ναυτικού, που θα αποδεικνύεται με σχετική εγγραφή σε εγχειρίδιο κατευθυνόμενης εκπαίδευσης το οποίο θα ελέγχεται για την κανονική συμπλήρωσή του από Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Πλοιάρχων που θα του χορηγεί σχετική βεβαίωση. γ) Επιτυχής αποφοίτηση από ειδικό τμήμα εκπαίδευ σης Κυβερνητών Δημόσιας σχολής Ε.Ν. ή Ν.Ε.Κ.Ε.. δ) Πιστοποιητικά εκπαίδευσης από Δημόσιες Σχολές ΣΩΣΤΙΚΑ (εκπαίδευση ταχυπλόων λέμβων διάσωσης μό νον όταν έχουν ανατεθεί σχετικά καθήκοντα) ΠΡΟΧΩ ΡΗΜΕΝΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ και GMDSS ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ. Κυβερνήτης ρυμουλκών που εκτελούν πλόες στο λιμά νι και στους γειτονικούς όρμους της περιοχής λιμένος. Άρθρο 8 Πτυχίο Κυβερνήτη Τουριστικών Θαλαμηγών Πλοίων (ΙΙ/3 IV/2) α) Θαλάσσια υπηρεσία: αα) 30 μηνών με ειδικότητα καταστρώματος σε Τουρι στικά Θαλαμηγά πλοία μεταξύ 75 και 1500 οχ, για τους κατόχους πτυχίου Λυκείου Ε.Ν. Πλοιάρχων (Λ.Ε.Ν.), ή απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) Τομέα Ναυτικού Πλοιάρχων, ή αντίστοιχης ισότιμης σχολής, ή πτυχίο επιπέδου 3 του άρθρου 6 παρ.1 περιπτ. γ του ν.2009/92 (Α 18) των Τ.Ε.Ε. Τομέα Ναυτικού και Ναυτιλι ακού ειδικότητας Πλοιάρχων Ε.Ν. ή αντίστοιχης ισότιμης σχολής, ή ββ) 36 μηνών με ειδικότητα καταστρώματος σε Του ριστικά Θαλαμηγά πλοία μεταξύ 75 και 1500 οχ, για τους κατόχους απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ή γγ) 48 μηνών με ειδικότητα καταστρώματος σε Τουρι στικά Θαλαμηγά πλοία μεταξύ 75 και 1500 οχ, για τους κατόχους απολυτηρίου Γυμνασίου. β) Κατά την θαλάσσια υπηρεσία και για χρονικό δι άστημα τουλάχιστον 12 μηνών από τη συνολικά απαι τούμενη ο υποψήφιος θα εκπαιδεύεται στα καθήκοντα υπεύθυνου φυλακής γέφυρας, σε πλοία πάνω από 75 ο.χ., υπό την επίβλεψη προσοντούχου ναυτικού, που θα αποδεικνύεται με σχετική εγγραφή σε εγχειρίδιο κα τευθυνόμενης εκπαίδευσης το οποίο θα ελέγχεται για την κανονική συμπλήρωσή του από Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) που θα του χορηγεί σχετική βεβαίωση. γ) Επιτυχής αποφοίτηση από ειδικό τμήμα εκπαίδευ σης Κυβερνητών Δημόσιας σχολής Ε.Ν. ή Ν.Ε.Κ.Ε.. δ) Πιστοποιητικά εκπαίδευσης από Δημόσιες Σχολές ΣΩΣΤΙΚΑ (εκπαίδευση ταχυπλόων λέμβων διάσωσης μό νον όταν έχουν ανατεθεί σχετικά καθήκοντα) ΠΡΟΧΩ ΡΗΜΕΝΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ και GMDSS ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ. Κυβερνήτης επαγγελματικών τουριστικών θαλαμηγών πλοίων μέχρι 400 ο.χ. που εκτελούν παράκτιους πλόες. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Λοιποί ναυτικοί καταστρώματος πλοίων. Άρθρο 9 Πτυχίο ναύκληρου (ΙΙ/5 ΙΙ/4) α) Θαλάσσια υπηρεσία 18 μηνών με ειδικότητα κατα στρώματος, μετά την απόκτηση άδειας ναύτη σε πλοία πάνω από 75 ο.χ. ή 12 μηνών και επιτυχής υποβολή στην ειδική εξέταση σε ΑΕΝ/Πλοιάρχων ή ΝΕΚΕ άρθρου 10 παρ.2β παρόντος. β) Πιστοποιητικά εκπαίδευσης από Δημόσιες Σχολές Ε.Ν. ή Ν.Ε.Κ.Ε. στους παρακάτω κύκλους: ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΩΣΤΙΚΑ (εκπαίδευση ταχυπλόων λέμβων διάσωσης μόνον όταν έχουν ανατεθεί σχετικά καθήκοντα). α) Ναύκληρος πλοίων οποιασδήποτε χωρητικότητας. β) Κατώτερος ναυτικός φυλακής γέφυρας.

4 7462 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 3. Μεταβατικές διατάξεις Κάτοχοι πτυχίου Κυβερνήτη Α Β Γ τάξης Ε.Ν ή ναυ κλήρου, οι οποίοι έχουν θαλάσσια υπηρεσία καταστρώ ματος 12 μηνών κατά την τελευταία πενταετία, πριν την , αποκτούν το προβλεπόμενο από το παρόν πτυχίο ναυκλήρου. Άρθρο 10 Άδεια ναύτη (ΙΙ/4) [ΙΙ/5] α) Θαλάσσια υπηρεσία 3 μηνών με ειδικότητα κατα στρώματος για τους κατόχους απολυτηρίου Γυμνασίου. Κατά την θαλάσσια υπηρεσία, ο υποψήφιος θα εκπαι δεύεται στα καθήκοντα φυλακής γέφυρας, σε πλοία πάνω από 75 ο.χ., υπό την επίβλεψη προσοντούχου ναυτικού, που θα αποδεικνύεται με σχετική εγγραφή σε εγχειρίδιο κατευθυνόμενης εκπαίδευσης το οποίο θα ελέγχεται για την κανονική συμπλήρωσή του από Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Πλοιάρχων, που θα του χορηγεί σχετική βεβαίωση. β) Πιστοποιητικά εκπαίδευσης από Δημόσιες Σχολές ΣΩΣΤΙΚΑ (εκπαίδευση ταχυπλόων λέμβων διάσωσης μόνον όταν έχουν ανατεθεί σχετικά καθήκοντα). α) Κατώτερος ναυτικός φυλακής γέφυρας. β) Ναύτης πλοίων οποιασδήποτε χωρητικότητας (εφ όσον έχει συνολική θαλάσσια υπηρεσία 21 μηνών με ειδι κότητα καταστρώματος ή 15 μηνών και επιτυχή υποβολή σε ειδική εξέταση σε ΑΕΝ/Πλοιάρχων ή ΝΕΚΕ). γ) Ναύκληρος πλοίων οποιασδήποτε χωρητικότητας (εφ όσον έχει συνολική θαλάσσια υπηρεσία 21 μηνών με ειδικότητα καταστρώματος ή 15 μηνών και επιτυχή υποβολή σε ειδική εξέταση σε ΑΕΝ/Πλοιάρχων ή ΝΕΚΕ). 3. Μεταβατική διάταξη Κάτοχοι άδειας ναύτη, οι οποίοι έχουν θαλάσσια υπη ρεσία καταστρώματος 12 μηνών κατά την τελευταία πενταετία, πριν την , αποκτούν το προβλεπό μενο από το παρόν πτυχίο ναύτη με όλα τα δικαιώματα υπηρεσίας της ανωτέρω παρ.2. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΣ Ειδικά προσόντα απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιώματα υπηρεσίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ Αξιωματικοί μηχανής. Άρθρο 11 Δίπλωμα μηχανικού Α τάξης Ε.Ν. (ΙΙΙ/2) α) Θαλάσσια υπηρεσία 36 μηνών μετά την απόκτη ση διπλώματος Μηχανικού Β τάξης Ε.Ν., με ειδικότητα πρώτου ή δεύτερου μηχανικού σε πλοία που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 750 KW και β) Κάτοχοι πτυχίου ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα), ή πτυχίου Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Μηχανικών ή αντί στοιχων ισότιμων Σχολών εσωτερικού/ εξωτερικού ή Ν.Ε.Κ.Ε. γ) Επιτυχής αποφοίτηση από τους οικείους κύκλους σπουδών του Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. ή Ν.Ε.Κ.Ε.. 2. Δικαιώματα υπηρεσίας Διεύθυνση μηχανοστασίου πλοίων που κινούνται με μηχανές οποιασδήποτε ισχύος. Άρθρο 12 Δίπλωμα μηχανικού Β τάξης Ε.Ν. (ΙΙΙ/2 ΙΙΙ/3) 1. Ειδικά προσόντα α) Θαλάσσια υπηρεσία 24 μηνών μετά την απόκτηση διπλώματος Μηχανικού Γ τάξης Ε.Ν. με ειδικότητα αξι ωματικού μηχανής σε πλοία που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 750 KW. β) Επιτυχής αποφοίτηση από τους οικείους κύκλους σπουδών του Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. ή Ν.Ε..Κ.Ε.. γ) Πτυχίο Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης ή δίπλωμα Ακαδημί ας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Μηχανικών ή αντίστοιχης ισότιμης Σχολής εσωτερικού/ εξωτερικού ή Ν.Ε.Κ.Ε.. 2. Δικαιώματα υπηρεσίας α) Δεύτερος μηχανικός πλοίων που κινούνται με μη χανές οποιασδήποτε ισχύος. β) Διεύθυνση Μηχανοστασίου πλοίων που κινούνται με μηχανές ισχύος μέχρι K.W., εφόσον έχει θαλάσσια υπηρεσία 12 μηνών με ειδικότητα Β Μηχανικού. γ) Διεύθυνση Μηχανοστασίου πλοίων που κινούνται με μηχανές ισχύος μέχρι K.W., που εκτελούν πα ράκτιους πλόες, εφόσον έχει θαλάσσια υπηρεσία 12 μηνών με ειδικότητα Β Μηχανικού. Άρθρο 13 Δίπλωμα μηχανικού Γ τάξης Ε.Ν. (ΙΙΙ/1) α) Θαλάσσια υπηρεσία 12 μηνών κατευθυνόμενης εκ παίδευσης, με ειδικότητα μηχανής, σε μηχανοστάσια πλοίων που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 450 ΚW και δίπλωμα ΑΕΝ Μηχανικών ή ισότιμης σχολής εσωτερικού/ εξωτερικού ή Ν.Ε.Κ.Ε.. β) Θαλάσσια υπηρεσία 12 μηνών, κατευθυνόμενης εκ παίδευσης, με ειδικότητα μηχανής, σε μηχανοστάσια πλοίων που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 450 ΚW και πτυχίο Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μη χανικού ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, μετά από Απόφαση Επιτροπής άρθρου 35 παρόντος διατάγματος. γ) Θαλάσσια υπηρεσία μηχανής 24 μηνών, σε μηχανο στάσια πλοίων που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 450 kw, από την οποία 12 μήνες κατευθυνόμενη εκπαίδευση, και απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) Τομέα Ναυτικού Μηχανικών, ή αντίστοιχης ισό τιμης σχολής, και επιτυχής αποφοίτηση από το ειδικό τμήμα εκπαίδευσης Μηχανικών Γ Δημόσιας Σχολής Ε.Ν. ή Ν.Ε.Κ.Ε. δ) Η κατευθυνόμενη εκπαίδευση σε πλοία, θα πραγ ματοποιείται υπό την επίβλεψη προσοντούχου αξιω ματικού και θα τηρείται από τον υποψήφιο εγχειρίδιο το οποίο θα ελέγχεται για την κανονική συμπλήρωσή του από Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)/ Μηχανι κών, που θα του χορηγεί σχετική βεβαίωση. Κατά την θαλάσσια υπηρεσία και για χρονικό διάστημα 6 μηνών τουλάχιστον από τη συνολικά απαιτούμενη, ο υποψήφι ος θα εκπαιδεύεται στα καθήκοντα τήρησης φυλακής μηχανής αντίστοιχα, υπό την επίβλεψη προσοντούχου αξιωματικού που θα αποδεικνύονται με σχετική εγγρα φή στο προαναφερόμενο εγχειρίδιο κατευθυνόμενης εκπαίδευσης.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 7463 ε) Πιστοποιητικά εκπαίδευσης από Δημόσιες Σχολές ΣΩΣΤΙΚΑ (εκπαίδευση ταχυπλόων λέμβων διάσωσης μόνον όταν έχουν ανατεθεί σχετικά καθήκοντα) ΠΡΟ ΧΩΡΗΜΕΝΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ. α) Τρίτος μηχανικός πλοίων που κινούνται με μηχανές οποιασδήποτε ισχύος. β) Δεύτερος μηχανικός πλοίων που κινούνται με μη χανές ισχύος μέχρι KW, (εφόσον έχει θαλάσσια υπηρεσία 12 μηνών με ειδικότητα Γ Μηχανικού). γ) Διεύθυνση μηχανοστασίου πλοίων που κινούνται με μηχανές ισχύος μέχρι 750 KW. δ) Διεύθυνση μηχανοστασίου πλοίων που κινούνται με μηχανές ισχύος μέχρι KW εφόσον έχει θαλάσσια υπηρεσία ως Αξιωματικός Μηχανοστασίου 24 μηνών, εκ των οποίων 12 μήνες με ειδικότητα Β Μηχανικού σε μηχανοστάσιο ίδιας ιπποδύναμης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Λοιποί ναυτικοί μηχανής. Άρθρο 14 Πτυχίο μηχανοδηγού Α τάξης Ε.Ν. (ΙΙΙ/4 ΙΙΙ/5) Συνολική θαλάσσια υπηρεσία 36 μηνών, με ειδικότητα μηχανής, σε πλοία που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 50 kw και πτυχίο μηχανοδηγού Β. 2. Δικαιώματα υπηρεσίας α) Μηχανοδηγός πλοίων που κινούνται με μηχανές εσωτερικής καύσης οποιασδήποτε ισχύος. β) Διεύθυνση Μηχανοστασίου πλοίων που κινούνται με μηχανές εσωτερικής καύσης ισχύος μέχρι 750 kw. γ) Κατώτερος ναυτικός φυλακής μηχανοστασίου. 3. Μεταβατική Διάταξη Κάτοχοι πτυχίου Μηχανοδηγού Α τάξης Ε.Ν., οι οποίοι έχουν θαλάσσια υπηρεσία μηχανής 12 μηνών κατά την τελευταία πενταετία, πριν την , αποκτούν το προβλεπόμενο από το παρόν πτυχίο Μηχανοδηγού Α τάξης Ε.Ν. Άρθρο 15 Πτυχίο μηχανοδηγού Β τάξης Ε.Ν. (ΙΙΙ/4 ΙΙΙ/5) Θαλάσσια υπηρεσία 3 μηνών με ειδικότητα μηχανής σε πλοία που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 30 KW για τους κατόχους πτυχίου Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) ειδικοτήτων Εργαλειομηχανών CNC, Τε χνιτών Εργαλειομηχανών, ή 6 μηνών για τους κατόχους απολυτηρίου Γυμνασίου. Κατά τη θαλάσσια υπηρεσία και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών από τη συνολικά απαιτούμενη, θα αποτελεί κατευθυνόμενη εκπαίδευση επί πλοίου που κινείται με μηχανές ισχύος πάνω από 450 kw υπό την επίβλεψη προσοντούχου αξι ωματικού κατά την οποία θα τηρείται από τον υποψήφιο εγχειρίδιο που θα ελέγχεται για την κανονική συμπλή ρωσή του από τον Διευθυντή Σπουδών ή τον νόμιμο αναπληρωτή της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ)/ Μηχανικών που θα του χορηγεί σχετική βεβαίωση. α) Κατώτερος ναυτικός φυλακής μηχανοστασίου β) Λιπαντής Χειριστής μηχανής πλοίων που κινούνται με μηχανές οποιασδήποτε ισχύος. (εφόσον έχει συνολι κή θαλάσσια υπηρεσία 15 μηνών με ειδικότητα μηχανής) γ) Μηχανοδηγός Β πλοίων που κινούνται με μηχανές εσωτερικής καύσης οποιασδήποτε ισχύος.(εφόσον έχει συνολική θαλάσσια υπηρεσία 15 μηνών με ειδικότητα μηχανής) δ) Διεύθυνση Μηχανοστασίου πλοίων που κινούνται με μηχανές εσωτερικής καύσης ισχύος μέχρι 150 kw. (εφόσον έχει συνολική θαλάσσια υπηρεσία 15 μηνών με ειδικότητα μηχανής) ε) Διεύθυνση Μηχανοστασίου πλοίων που κινούνται με μηχανές εσωτερικής καύσης ισχύος μέχρι 550 kw. (εφόσον έχει συνολική θαλάσσια υπηρεσία 24 μηνών με ειδικότητα μηχανής) 3. Μεταβατική Διάταξη Κάτοχοι πτυχίου Μηχανοδηγού Β τάξης Ε.Ν. ή λιπα ντή ή άδειας χειριστή μηχανής, οι οποίοι έχουν θαλάσ σια υπηρεσία 12 μηνών κατά την τελευταία πενταετία, πριν την , αποκτούν το προβλεπόμενο από το παρόν πτυχίο Μηχανοδηγού Β τάξης Ε.Ν. με όλα τα δικαιώματα υπηρεσίας της ανωτέρω παρ.2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ Ειδικά προσόντα απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιώματα υπηρεσίας ηλεκτρολόγων και ηλεκτροτεχνιτών. Άρθρο 16 Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Εμπορικού Ναυτικού (ΙΙΙ/6) α) Θαλάσσια υπηρεσία αα) 12 μηνών με ειδικότητα ηλεκτρολόγου, ηλεκτρο τεχνίτη και βοηθού ηλεκτρολόγου σε μηχανοστάσια πλοίων που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 450 ΚW, για τους κατόχους διπλώματος Ειδικού Τμήματος Ηλεκτρολόγων Δημόσιας Σχολής Ε.Ν. ή Ν.Ε.Κ.Ε., ή πτυχί ου Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανι κού Αυτοματισμού ή Ηλεκτρονικού ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα) ή ισοτίμων Σχολών, μετά από Απόφαση Επιτροπής άρ θρου 35, παρόντος διατάγματος. Τουλάχιστον 6 μηνών θαλάσσια υπηρεσία από τη συνολικά απαιτούμενη, θα αποτελεί κατευθυνόμενη εκπαίδευση, η οποία θα πραγ ματοποιείται υπό την επίβλεψη προσοντούχου αξιωμα τικού και θα τηρείται από τον υποψήφιο εγχειρίδιο το οποίο θα ελέγχεται για την κανονική συμπλήρωσή του από Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού, που θα του χορηγεί σχετική βεβαίωση, ή ββ) 36 μηνών με ειδικότητα ηλεκτρολόγου, ηλεκτροτε χνίτη ή βοηθού ηλεκτρολόγου σε μηχανοστάσια πλοίων που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 450 ΚW, για τους κατόχους απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ. τομέα Ηλεκτρο λογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού ή Ι.Ε.Κ. τομέα ηλεκτρολογικού, και επιτυχής αποφοίτηση από το Ειδικό Τμήμα Ηλεκτρολόγων Δημόσιας Σχολής Ε.Ν.. Το ήμισυ από τη συνολικά απαιτούμενη θαλάσσια υπηρεσία μπο ρεί να έχει διανυθεί με ειδικότητα προσωπικού μηχανής β) Πιστοποιητικά εκπαίδευσης από Δημόσιες Σχολές ΣΩΣΤΙΚΑ (εκπαίδευση ταχυπλόων λέμβων διάσωσης μόνον όταν έχουν ανατεθεί σχετικά καθήκοντα) ΠΡΟ ΧΩΡΗΜΕΝΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ. Ηλεκτρολόγος σε πλοία που κινούνται με μηχανές οποιασδήποτε ισχύος.

6 7464 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 3. Μεταβατική διάταξη α) Κάτοχοι διπλώματος Ηλεκτρολόγου Ε.Ν. ή Πρα κτικού Ηλεκτρολόγου Ε.Ν., οι οποίοι έχουν αποκτήσει το δίπλωμά τους πριν την , αποκτούν το προβλεπόμενο από το παρόν δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Εμπορικού Ναυτικού. β) Κάτοχοι διπλώματος Ηλεκτρολόγου Ε.Ν. ή Πρα κτικού Ηλεκτρολόγου Ε.Ν., οι οποίοι έχουν υπηρετήσει με ειδικότητα ηλεκτρολόγου, ηλεκτροτεχνίτη, δόκιμου ηλεκτρολόγου, βοηθού ηλεκτρολόγου ή προσωπικού μηχανής επί 12 μήνες κατά την τελευταία πενταετία πριν την , αποκτούν το προβλεπόμενο από το παρόν δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Εμπορικού Ναυτικού. γ) Ναυτικοί, οι οποίοι έχουν υπηρετήσει με ειδικότητα ηλεκτρολόγου, ηλεκτροτεχνίτη ή δόκιμου ηλεκτρολόγου επί 12 μήνες κατά την τελευταία πενταετία πριν την , αποκτούν το προβλεπόμενο από το παρόν δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Εμπορικού Ναυτικού. Άρθρο 17 Άδεια Ηλεκτροτεχνίτη Εμπορικού Ναυτικού (ΙΙΙ/7) α) Θαλάσσια υπηρεσία 6 μηνών με ειδικότητα ηλε κτρολόγου, ηλεκτροτεχνίτη ή προσωπικού μηχανής σε μηχανοστάσια πλοίων που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 450 ΚW, για τους κατόχους είτε πτυχίου Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) είτε ΕΠΑΛ είτε Ιν στιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) είτε ΤΕΕ ειδικότητας Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών. β) Πιστοποιητικά εκπαίδευσης από Δημόσιες Σχολές ΣΩΣΤΙΚΑ (εκπαίδευση ταχυπλόων λέμβων διάσωσης μόνον όταν έχουν ανατεθεί σχετικά καθήκοντα). 2. Δικαιώματα υπηρεσίας Βοηθός ηλεκτρολόγου σε πλοία που κινούνται με μη χανές οποιασδήποτε ισχύος. 3. Μεταβατική διάταξη Ναυτικοί οι οποίοι έχουν υπηρετήσει με ειδικότητα βοηθού ηλεκτρολόγου επί 12 μήνες κατά την τελευταία πενταετία πριν , αποκτούν την προβλεπόμενη από το παρόν άδεια Ηλεκτροτεχνίτη Εμπορικού Ναυτι κού. Έξι μήνες, από τη συνολικά απαιτούμενη θαλάσσια υπηρεσία μπορεί να έχει διανυθεί με ειδικότητα προ σωπικού μηχανής. ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ Ειδικά προσόντα απόκτησης πιστοποιητικών Χειριστών Παγκόσμιου Ναυτικού Συστήματος Κινδύνου Ασφαλείας (G.M.D.S.S.) Άρθρο 18 Χειριστές Παγκόσμιου Ναυτικού Συστήματος Κινδύνου Ασφαλείας (G.M.D.S.S.) (IV/2) Τα ειδικά προσόντα των χειριστών G.M.D.S.S. αφο ρούν στην επιτυχή αποφοίτηση από αντίστοιχο τμήμα εκπαίδευσης K.E.Σ.Ε.Ν. ή Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ή Ν.Ε.Κ.Ε. ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η Πρόσθετα ειδικά προσόντα προσωπικού δεξαμενοπλοίων. Άρθρο 19 Βασική εκπαίδευση σε πετρελαιοφόρα χημικά δεξαμενόπλοια (V/1 1, παρ.1) Αξιωματικοί και κατώτεροι ναυτικοί με καθήκοντα και ευθύνες για το φορτίο ή τα μέσα φορτοεκφόρτωσης σε πετρελαιοφόρα και χημικά δεξαμενόπλοια, πρέπει να κατέχουν σχετικό πιστοποιητικό μετά από θαλάσ σια υπηρεσία τουλάχιστον 3 μηνών σε πετρελαιοφόρο ή χημικό δεξαμενόπλοιο, ή επιτυχή αποφοίτηση από αντίστοιχο τμήμα βασικής εκπαίδευσης του Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. ή Ν.Ε.Κ.Ε. Άρθρο 20 Προχωρημένη εκπαίδευση σε πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια (V/1 1, παρ.3) Πλοίαρχοι, Υποπλοίαρχοι, Πρώτοι και Δεύτεροι Μη χανικοί και οποιοδήποτε πρόσωπο (π.χ αντλιωρός) με άμεση ευθύνη για τη φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφο ρά, χειρισμό φορτίου, καθαρισμό δεξαμενών ή άλλων σχετικών με το φορτίο εργασιών σε πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια, πρέπει να κατέχουν σχετικό πιστοποι ητικό μετά από: 1. Βασική εκπαίδευση όπως περιγράφεται στο άρθρο 19 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος. 2. Θαλάσσια υπηρεσία: α) 3 μηνών σε πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο ή β) 1 μηνός σε πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο, ως υπεράριθμος, κατά την οποία να έχουν διεξαχθεί του λάχιστον τρεις φορτώσεις και τρεις εκφορτώσεις, με τήρηση εγχειριδίου κατευθυνόμενης εκπαίδευσης από τον υποψήφιο, το οποίο ελέγχεται για την κανονική του συμπλήρωσή του από το ΚΕΣΕΝ. 3. Επιτυχής αποφοίτηση από αντίστοιχο τμήμα προ χωρημένης εκπαίδευσης του Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. ή Ν.Ε.Κ.Ε.. Άρθρο 21 Προχωρημένη εκπαίδευση σε χημικά δεξαμενόπλοια (V/1 1, παρ.5) Πλοίαρχοι, Υποπλοίαρχοι, Πρώτοι και Δεύτεροι Μη χανικοί και οποιοδήποτε πρόσωπο (π.χ αντλιωρός) με άμεση ευθύνη για τη φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά, χειρισμό φορτίου, καθαρισμό δεξαμενών ή άλλων σχε τικών με το φορτίο εργασιών σε χημικά δεξαμενόπλοια, πρέπει να κατέχουν σχετικό πιστοποιητικό μετά από: 1. Βασική εκπαίδευση όπως περιγράφεται στο άρθρο 19 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος. 2. Θαλάσσια υπηρεσία: α) 3 μηνών σε χημικό δεξαμενόπλοιο ή β) 1 μηνός σε χημικό δεξαμενόπλοιο, ως υπεράριθμος, κατά την οποία να έχουν διεξαχθεί τουλάχιστον τρεις φορτώσεις και τρεις εκφορτώσεις, με τήρηση εγχειρι δίου κατευθυνόμενης εκπαίδευσης από τον υποψήφιο, το οποίο ελέγχεται για την κανονική του συμπλήρωσή του από το ΚΕΣΕΝ. 3. Επιτυχής αποφοίτηση από αντίστοιχο τμήμα προ χωρημένης εκπαίδευσης του Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. ή Ν.Ε.Κ.Ε..

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 7465 Άρθρο 22 Βασική εκπαίδευση σε υγραεριοφόρα δεξαμενόπλοια (V/1 2, παρ.1) Αξιωματικοί και κατώτεροι ναυτικοί με καθήκοντα και ευθύνες για το φορτίο ή τα μέσα φορτοεκφόρτωσης σε υγραεριοφόρα δεξαμενόπλοια, πρέπει να κατέχουν σχετικό πιστοποιητικό μετά από θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον 3 μηνών σε υγραεριοφόρο, ή επιτυχή απο φοίτηση από αντίστοιχο τμήμα βασικής εκπαίδευσης του Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. ή Ν.Ε.Κ.Ε. Άρθρο 23 Προχωρημένη εκπαίδευση σε υγραεριοφόρα δεξαμενόπλοια (V/1 2, παρ.3) Πλοίαρχοι, Υποπλοίαρχοι, Πρώτοι και Δεύτεροι Μη χανικοί και οποιοδήποτε πρόσωπο (π.χ αντλιωρός) με άμεση ευθύνη για τη φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά, χειρισμό φορτίου, καθαρισμό δεξαμενών ή άλλων σχε τικών με το φορτίο εργασιών σε υγραεριοφόρα δεξα μενόπλοια, πρέπει να κατέχουν σχετικό πιστοποιητικό μετά από: α) Βασική εκπαίδευση όπως περιγράφεται στο άρθρο 22 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος. β) Θαλάσσια υπηρεσία: αα) 3 μηνών σε υγραεριοφόρο δεξαμενόπλοιο ή ββ) ενός μηνός σε υγραεριοφόρο δεξαμενόπλοιο, ως υπεράριθμος, κατά την οποία να έχουν διεξαχθεί του λάχιστον τρεις φορτώσεις και τρεις εκφορτώσεις, με τήρηση εγχειριδίου κατευθυνόμενης εκπαίδευσης από τον υποψήφιο, το οποίο ελέγχεται για την κανονική του συμπλήρωσή του από το ΚΕΣΕΝ. γ) Επιτυχής αποφοίτηση από αντίστοιχο τμήμα προ χωρημένης εκπαίδευσης του Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. ή Ν.Ε.Κ.Ε.. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ Προσωπικό επιβατηγών πλοίων. Άρθρο 24 Πεδίο εφαρμογής 1. Επιπροσθέτως των απαιτουμένων ειδικών προσό ντων για την έκδοση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ., πρέπει να κατέχουν σχετικό πιστοποιητικό ειδικής εκπαίδευσης οι πλοίαρχοι, αξιωματικοί, μέλη πληρώματος και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί σε επιβατηγά και επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία, που εκτελούν: αα) διεθνείς πλόες και ββ) πλόες μεταξύ ελληνικών λιμένων. 2. Εξαιρούνται της εφαρμογής των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου μέλη πληρωμάτων των παρακάτω κατηγοριών πλοίων: αα) επιβατηγά πλοία που έχουν ολική χωρητικότητα κάτω των 650 ο.χ., και ββ) επιβατηγά, επιβατηγά οχηματαγωγά που εκτε λούν πλόες μέχρι τοπικούς. Άρθρο 25 Ειδική εκπαίδευση επιβατηγών πλοίων (V/2) 1. Ο Πλοίαρχος, οι αξιωματικοί και το λοιπό προσωπικό που είναι κατανεμημένο σε σταθμούς συγκέντρωσης στον πίνακα διαίρεσης πληρώματος προκειμένου να βοηθά τους επιβάτες σε καταστάσεις ανάγκης πρέ πει να είναι εκπαιδευμένο στη διαχείριση πλήθους στο ΚΕΣΕΝ ή ΝΕΚΕ. 2. Το προσωπικό που παρέχει άμεσες υπηρεσίες στους επιβάτες σε χώρους των επιβατών πρέπει να έχει εκ παιδευτεί σε θέματα ασφαλείας στο ΚΕΣΕΝ ή ΝΕΚΕ. 3. Ο Πλοίαρχος, Υποπλοίαρχος, πρώτος και δεύτερος Μηχανικός και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κατανεμη μένο σε σταθμούς συγκέντρωσης του πίνακα διαίρεσης πληρώματος υπεύθυνου για την ασφάλεια των επιβατών σε καταστάσεις ανάγκης, πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί σε θέματα χειρισμού κρίσιμων καταστάσεων και ανθρώ πινης συμπεριφοράς στο ΚΕΣΕΝ ή ΝΕΚΕ. 4. Ο Πλοίαρχος, Υποπλοίαρχος, πρώτος και δεύτε ρος Μηχανικός και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο με άμεση ευθύνη για την επιβίβαση αποβίβαση επιβατών, φόρτωση εκφόρτωση ή ασφάλιση φορτίου, ή σφράγι ση ανοιγμάτων κύτους, σε επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία, πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί στην ασφάλεια των επιβατών, του φορτίου και την ακεραιότητα του κύτους στο ΚΕΣΕΝ ή ΝΕΚΕ. 5. Οι κατώτεροι ναυτικοί και λοιποί εργαζόμενοι στα επιβατηγά πλοία οι οποίοι εμπίπτουν στις περιπτώσεις των παραγράφων 1,2,3 και 4 του παρόντος άρθρου δύνα νται αντί της φοίτησης στα οικεία τμήματα του ΚΕΣΕΝ ή ΝΕΚΕ, να εκπαιδεύονται στο πλοίο που πρόκειται να ναυτολογηθούν από τον προσοντούχο Πλοίαρχο αυτού στα γνωστικά αντικείμενα της διδακτέας ύλης των αντί στοιχων ως ανωτέρω τμημάτων εκπαίδευσης, ο οποί ος θα τους χορηγεί σχετική βεβαίωση και θα γίνεται σχετική εγγραφή στο αντίστοιχο έντυπο εκπαίδευσης του πλοίου. ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Εξοικείωση Άρθρο 26 Εξοικείωση (VI/1) Όλοι οι ναυτικοί πριν αναλάβουν καθήκοντα επί του πλοίου και το λοιπό προσωπικό αυτού, εκτός των επι βατών, πρέπει να λαμβάνουν οδηγίες από αρμόδιο προ σοντούχο αξιωματικό του πλοίου για την εξοικείωση τους με το πλοίο, γεγονός που θα αποδεικνύεται με σχετική εγγραφή στο αντίστοιχο έντυπο εκπαίδευσης του πλοίου, ώστε να είναι ικανοί: 1. Να επικοινωνούν με τα άλλα άτομα που είναι στο πλοίο για βασικά θέματα ασφαλείας και κατανόηση των ενδεικτικών συμβόλων ασφαλείας, των σημάτων και σημάνσεων συναγερμού. 2. Να γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν όταν: α) Ένα άτομο πέσει από το πλοίο στη θάλασσα. β) Εντοπισθεί πυρκαγιά ή καπνός. γ) Σημανθεί συναγερμός πυρκαγιάς ή εγκατάλειψης πλοίου. 3. Να εντοπίζουν τους σταθμούς συγκέντρωσης και επιβίβασης, καθώς και τις οδούς διαφυγής σε περίπτω ση επείγουσας ανάγκης. 4. Να εντοπίζουν και να φορούν τα (ατομικά) σωσίβια. 5. Να σημαίνουν συναγερμό και να έχουν τις βασικές γνώσεις για τη χρήση των φορητών πυροσβεστήρων. 6. Να ενεργούν αμέσως για την αντιμετώπιση ενός ατυχήματος ή άλλου επείγοντος ιατρικού περιστατικού πριν να ζητήσουν περαιτέρω ιατρική βοήθεια στο πλοίο.

8 7466 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 7. Να κλείνουν και να ανοίγουν τις ειδικές πυρίμαχες και υδατοστεγείς πόρτες που υπάρχουν στο συγκε κριμένο πλοίο, πλην όσων αποτελούν ανοίγματα των εξωτερικών τοιχωμάτων του κύτους. ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ ΣΥΝΕΧΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙA Θεώρηση Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας Άρθρο 27 Θεώρηση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού 1. Οι Πλοίαρχοι και Αξιωματικοί καταστρώματος, μηχα νοστασίου, ραδιοεπικοινωνιών και οι Ηλεκτρολόγοι Ε.Ν. κάθε πλοίου απαιτείται να εξασφαλίζουν την ανά πεντα ετία θεώρηση των κατεχομένων αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ/τος προς πιστοποίηση της συνεχούς ικανότητας και εκσυγχρονισμού των γνώσεων τους, προς τούτο δε πρέπει να διαθέτουν: α) θαλάσσια υπηρεσία: αα) δώδεκα (12) μηνών κατά την τελευταία πενταετία ή ββ) τριών (3) μηνών κατά τους τελευταίους έξι (06) μήνες αμέσως πριν από την θεώρηση, ή γγ) τριών (3) μηνών ως υπεράριθμοι με ειδικότητα αντίστοιχη του κατεχόμενου πιστοποιητικού, σε αμέσως προηγούμενο διάστημα της ημερομηνίας θεώρησης, ή δδ) 3 μηνών με ειδικότητα μιας θέσης κατώτερης του κατεχόμενου πιστοποιητικού, σε αμέσως προηγούμενο διάστημα της ημερομηνίας θεώρησης, ή β) επιτυχή αποφοίτηση από αντίστοιχο τμήμα εκπαί δευσης ΚΕΣΕΝ ή ΝΕΚΕ ή γ) επιτυχή δοκιμασία σε αντίστοιχες εξετάσεις. 2. Επιπροσθέτως πρέπει να επιδεικνύουν την υγειο νομική τους καταλληλότητα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙB Θεώρηση λοιπών πιστοποιητικών Άρθρο 28 Θεώρηση πιστοποιητικών ασφάλειας δεξαμενοπλοίων 1. Οι Πλοίαρχοι και Αξιωματικοί δεξαμενοπλοίων απαι τείται να εξασφαλίζουν την ανά πενταετία θεώρηση των πιστοποιητικών ασφάλειας δεξαμενοπλοίων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ/τος προς πιστοποί ηση της συνεχούς ικανότητας και εκσυγχρονισμού των γνώσεων τους, προς τούτο δε πρέπει να διαθέτουν: α) εγκεκριμένη θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον τριών (03) μηνών κατά την τελευταία πενταετία, εκτελώντας καθήκοντα αντίστοιχα του κατεχόμενου πιστοποιητικού ασφάλειας δεξαμενοπλοίων, ή β) επιτυχή αποφοίτηση από αντίστοιχο τμήμα εκπαί δευσης ΚΕΣΕΝ ή ΝΕΚΕ. 2. Επιπροσθέτως πρέπει να επιδεικνύουν την υγειο νομική τους καταλληλότητα. Άρθρο 29 Θεώρηση πιστοποιητικών επιβατηγών και επιβατηγών οχηματαγωγών πλοίων Το προσωπικό των επιβατηγών πλοίων που εμπίπτει στις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 3 και 4 του άρ θρου 25 του παρόντος Π.Δ. απαιτείται να εξασφαλίζει την ανά πενταετία θεώρηση των κατεχόμενων πιστο ποιητικών, προς τούτο δε πρέπει να διαθέτει: α) επιτυχή αποφοίτηση από αντίστοιχο τμήμα εκπαί δευσης εκσυγχρονισμού των γνώσεων του ΚΕΣΕΝ ή Ν.Ε.Κ.Ε., ή β) εγκεκριμένη θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον έξι (6) μηνών κατά την τελευταία πενταετία, σε επιβατηγά πλοία. Άρθρο 30 Θεώρηση πιστοποιητικών Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων και Ιατρικής Μέριμνας Κάτοχοι πιστοποιητικών εκπαίδευσης Σωστικών Πυρο σβεστικών Μέσων (ΣΠΜ) στους Κύκλους ΒΑΣΙΚΟ (VI/1), ΣΩΣΤΙΚΑ (VI/2), ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (VI/3) και κάτοχοι πιστοποιητικών ιατρικής μέριμνας (VI/4) απαιτείται να εξασφαλίζουν την ανά πενταετία θεώ ρηση των κατεχομένων πιστοποιητικών εκπαίδευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ/τος προς πιστοποίηση της συνεχούς ικανότητας και εκσυγχρονι σμού των γνώσεων τους μετά από επιτυχή αποφοίτηση από αντίστοιχο τμήμα εκσυγχρονισμού των γνώσεων Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού ΔΣΕΝ/ ΣΠΜ ΚΕΣΕΝ, ή ΝΕΚΕ. ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ Γενικές διατάξεις Άρθρο 31 Aντιστοιχία κ.ο.χ. ο.χ. και ΗΡ KW Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Π.Δ/ τος: 1. Ως προς το παρεχόμενο δικαίωμα εργασίας των ναυτικών σε πλοία που δεν έχουν καταμετρηθεί σύμ φωνα με τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης 1969 περί καταμέτρησης χωρητικότητας πλοίων λαμβάνεται υπόψη η παρακάτω αντιστοιχία κ.ο.χ. ο.χ.: 25 κ.ο.χ. 75 ο.χ. 75 κ.ο.χ. 200 ο.χ. 150 κ.ο.χ. 400 ο.χ. 200 κ.ο.χ. 500 ο.χ. 250 κ.ο.χ. 700 ο.χ. 300 κ.ο.χ. 800 ο.χ. 500 κ.ο.χ ο.χ κ.ο.χ ο.χ κ.ο.χ ο.χ. Σε περίπτωση πλοίου που έχει καταμετρηθεί σύμφωνα και με τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης 1969 περί καταμέτρησης χωρητικότητας πλοίων, του οποίου η ολική χωρητικότητα (ο.χ.) υπερβαίνει το όριο της πα ραπάνω αντιστοιχίας, τότε για τον προσδιορισμό του παρεχομένου δικαιώματος εργασίας θα λαμβάνεται υπόψη αυτή η χωρητικότητα (ο.χ.).

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Ως προς το παρεχόμενο δικαίωμα εργασίας σε πλοία που η ισχύς των κινητηρίων μηχανών τους έχει καθοριστεί σε ίππους (ΗΡ) ή κιλοβάτ (KW), ισχύει η παρακάτω ισοτιμία HP KW: 1 ΗΡ = 0,7351 ΚW 1 KW = 1,36 HP Άρθρο 32 Υγειονομική καταλληλότητα και ηλικία. Για την απόκτηση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας οι υποψήφιοι απαιτείται να είναι υγειονομικά κατάλληλοι ιδιαίτερα ως προς την όραση και ακοή όπως καθορί ζεται από τις οικείες διατάξεις εξ αυτών, αντιστοίχως και να έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 19 ετών του λάχιστον οι αποφοιτήσαντες επιτυχώς από Δημόσια ή αναγνωρισμένη Σχολή Ε.Ν., ηλικία 20 ετών τουλάχιστον οι λοιπές κατηγορίες υποψηφίων προς απόκτηση δι πλωμάτων ή πτυχίων και ηλικία 18 ετών τουλάχιστον, οι υποψήφιοι προς απόκτηση αδειών. Άρθρο 33 Παράκτιοι πλόες Οι παράκτιοι πλόες ορίζονται για την εφαρμογή του παρόντος Π.Δ/τος ως ακολούθως: α) Πλόες μεταξύ Ελληνικών λιμένων και β) Πλόες μεταξύ λιμένων εσωτερικού και εξωτερικού κατά τους οποίους το πλοίο δεν απομακρύνεται πέραν των 30 μιλίων από τις ακτές. Άρθρο 34 Κατευθυνόμενη Εκπαίδευση σε Πλοίο (ΚΕΠ) Τα εγχειρίδια κατευθυνόμενης εκπαίδευσης σε πλοία, χορηγούνται για πραγματοποίηση της εκάστοτε απαι τούμενης θαλάσσιας υπηρεσίας μετά την προσκόμιση των αντίστοιχων κατά περίπτωση τίτλων σπουδών. Οι μαθητές των ΕΠΑ.Λ. του Τομέα Ναυτικού Πλοι άρχων και Ναυτικού Μηχανικών που εμπίπτουν στην κατηγορία των «κατ ιδίαν διδαχθέντων» μαθητών, της παρ. 7, του άρθρου 25, του Π.Δ. 50/2008 (ΦΕΚ Α 81) όπως ισχύει, δύνανται να εφοδιάζονται με εγχειρίδια ΚΕΠ, άνευ προσκόμισης τίτλου σπουδών. Σε κάθε περίπτωση η κατευθυνόμενη εκπαίδευση προ ηγείται της φοίτησης σε Ειδικά Τμήματα Εκπαίδευσης, όπου απαιτούνται. Άρθρο 35 Επιτροπή αντιστοιχίας Για την αντιστοιχία πληρότητα των ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα), προέλευσης εσωτερικού με τα διδασκόμενα στις ΑΕΝ/ Μηχανικών ή στο Ειδικό Τμήμα Ηλεκτρολόγων Δημό σιας Σχολής ΕΝ, προκειμένου κατοχυρωθεί δικαίωμα υποψηφίου για απόκτηση διπλώματος Μηχανικού Γ τάξης Ε.Ν. ή Ηλεκτρολόγου Ε.Ν., αποφαίνεται Τριμελής Επιτροπή συγκροτούμενη με απόφαση ΥΝΑ από μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού ΑΕΝ συγγενούς γνωστικού αντικειμένου. Άρθρο 36 Αναγνώριση θαλάσσιας υπηρεσίας 1. Η θαλάσσια υπηρεσία κάθε κλάδου και κατηγορίας, η οποία πραγματοποιείται από Έλληνες ναυτικούς σε πλοία με ξένη σημαία μη συμβεβλημένα με το ΝΑΤ, προσμετράται για την απόκτηση αποδεικτικών ναυτι κής ικανότητας, εφόσον αναγνωριστεί ως συντάξιμη στο ΝΑΤ. 2. Προϋπόθεση αποτελεί τα ανωτέρω πλοία να είναι ελληνικής πλοιοκτησίας ή το πλοίο να είναι διαχειριζό μενο από εταιρεία που έχει εγκατασταθεί στην Ελλάδα, δυνάμει του άρθρου 25 του Ν. 27/75 (ΦΕΚ Α 77), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ Μεταβατικές καταργούμενες διατάξεις Άρθρο 37 Μεταβατικές διατάξεις 1. Οι προϋποθέσεις για την απόκτηση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και τα δικαιώματα υπηρεσίας στα πλοία του προσωπικού καταστρώματος, μηχανοστασί ου, ραδιοεπικοινωνιών το οποίο έχει αρχίσει τη ναυτική του εκπαίδευση ή την θαλάσσια υπηρεσία του πριν τη και θα αποκτήσει τα αποδεικτικά του μέχρι , καθορίζονται σύμφωνα με τις οικείες δια τάξεις που ίσχυαν πριν τη δημοσίευση του παρόντος. 2. Τα αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας που θα εκ δίδονται ή θα ισχύουν μετά την πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις του παρόντος. 3. Διπλώματα μηχανικών Α, Β, Γ τάξης Ε.Ν. μηχανών ατμού και μηχανικών Α,Β,Γ τάξης Ε.Ν. μηχανών εσω τερικής καύσης, καθώς και πτυχία αρχιθερμαστών και λιπαντών και άδειες θερμαστών χειριστών μηχανής δεν θα χορηγούνται μετά την έναρξη ισχύος του παρό ντος Π.Δ.. Οι κάτοχοι των εν λόγω πτυχίων και αδειών εξακολουθούν να διατηρούν τα σε αυτά χορηγούμενα δικαιώματα υπηρεσίας, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 27, μέχρι Υποψήφιοι προς απόκτηση διπλώματος σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρα γράφου 3 του άρθρου 2 του π.δ. 243/1998, κάτοχοι πτυ χίων Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ιδρυ μάτων ανώτατης εκπαίδευσης, εφόσον έχουν θαλάσσια υπηρεσία έξι μηνών κατευθυνόμενης εκπαίδευσης με ειδικότητα μηχανής σε μηχανοστάσια πλοίων που κινού νται με μηχανές ισχύος πάνω από 450 KW, δύνανται να αποκτήσουν δίπλωμα Μηχανικού Γ τάξεως Ε.Ν. εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι μηνών από τη δημοσί ευση του παρόντος διατάγματος. 4. Πλοίαρχοι ή Μηχανικοί Β τάξης Εμπορικού Ναυτι κού, πτυχιούχοι Λ.Ε.Ν. ή αντίστοιχων ισότιμων σχολών, δύνανται να αποκτήσουν διπλώματα Πλοιάρχων ή Μη χανικών Α τάξης Ε.Ν., αντίστοιχα, εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις των άρθρων 1 και 11 αντιστοίχως του παρόντος, μέχρι και έξι έτη από τη δημοσίευση του παρόντος. 5. Πλοίαρχοι ή Μηχανικοί Γ τάξης Εμπορικού Ναυτι κού, μη προαγωγικού, δύνανται να αποκτήσουν διπλώ ματα Πλοιάρχων ή Μηχανικών Β τάξης Ε.Ν., αντίστοιχα, εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις των άρθρων 2 και 12 αντιστοίχως του παρόντος, μέχρι και έξι έτη από τη δημοσίευση του παρόντος. 6. α) Κάτοχοι διπλώματος Ηλεκτρολόγου Ε.Ν. ή Πρα κτικού Ηλεκτρολόγου Ε.Ν., αποκτούν την άδεια ηλεκτρο τεχνίτη Ε.Ν. του άρθρου 17 του παρόντος, προκειμένου μετά τη συμπλήρωση κατευθυνόμενης εκπαίδευσης έξι

10 7468 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) μηνών, σύμφωνα με την παράγραφο 1(αα) του άρθρου 16 του παρόντος, να αποκτήσουν το δίπλωμα Ηλεκτρολό γου Εμπορικού Ναυτικού, του άρθρου 16 του παρόντος. β) Κάτοχοι πτυχίων του άρθρου 16 1(αα), αποκτούν την άδεια ηλεκτροτεχνίτη Ε.Ν. του άρθρου 17 εφόσον έχουν αρχίσει, πριν τη δημοσίευση του παρόντος, θαλάσσια υπηρεσία συνολικής διάρκειας έξι μηνών με ειδικότητες ηλεκτρολόγου, ηλεκτροτεχνίτη ή προσωπικού μηχανής. γ) Ναυτικοί, οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 (α), και έχουν αρχίσει, πριν τη δημοσίευση του παρόντος, θαλάσσια υπηρεσία συνολικής διάρκειας έξι μηνών με ειδικότητες ηλεκτρολόγου, ηλεκτροτε χνίτη, δόκιμου ηλεκτρολόγου ή βοηθού ηλεκτρολόγου, αποκτούν την άδεια ηλεκτροτεχνίτη Ε.Ν. του άρθρου 17. δ) Πτυχιούχοι του άρθρου 16, 1(αα) και 17 1(α), οι οποίοι έχουν αρχίσει, πριν τη δημοσίευση του παρόντος, θαλάσ σια υπηρεσία συνολικής διάρκειας έξι μηνών με ειδικό τητες ηλεκτρολόγου, ηλεκτροτεχνίτη, δόκιμου ηλεκτρο λόγου, βοηθού ηλεκτρολόγου ή προσωπικού μηχανής, αποκτούν την άδεια ηλεκτροτεχνίτη Ε.Ν. του άρθρου 17. Άρθρο 38 Καταργούμενες διατάξεις 1. Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται: α. Π.Δ. 243/98 (ΦΕΚ A 181) «Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιωμάτων υπηρεσίας στα πλοία». β. Το άρθρο 13 του Π.Δ. 295/99 (ΦΕΚ Α 266/ ) «Τροποποίηση του Π.Δ. 210/96 (Α 165) σύμφωνα με την Οδηγία 98/35/ΕΚ του Συμβουλίου της για την τροποποίηση της οδηγίας 94/58/ΕΚ σχετικά με το ελά χιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών». γ. Π.Δ. 19/01 (ΦΕΚ Α 14/ ) «Τροποποίηση του Π.Δ. 243/98 (Α 181) «Προϋποθέσεις απόκτησης αποδει κτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιωμάτων υπηρεσίας στα πλοία» όπως έχει τροποποιηθεί με το Π.Δ. 295/99 (Α 266)». δ. Π.Δ. 162/01 (ΦΕΚ Α 146/3 7 01) «Τροποποίηση του Π.Δ. 243/98 (Α 181) «Προϋποθέσεις απόκτησης αποδει κτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιωμάτων υπηρεσίας στα πλοία» όπως έχει τροποποιηθεί με το Π.Δ. 295/99 (Α 266) και 19/01 (Α 14)». ε. Π.Δ. 259/01 (ΦΕΚ Α 185/ ) «Τροποποίηση του Π.Δ. 243/98 (Α 181) «Προϋποθέσεις απόκτησης αποδει κτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιωμάτων υπηρεσίας στα πλοία» όπως έχει τροποποιηθεί με το Π.Δ. 295/99 (Α 266) και 19/01 (Α 14)». στ. Το άρθρο 1 του Π.Δ. 341/02 (ΦΕΚ Α 283 / ) «Τροποποίηση του Π.Δ. 243/98 (Α 181) «Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαι ωμάτων υπηρεσίας στα πλοία» (Α 181) όπως έχει τροπο ποιηθεί με τα Π.Δ. 295/99 (Α 266), 19/01 (Α 14), 162/2001 (Α 146) και 259/2001 (Α 185), του Π.Δ. 17/1983 «Καθορι σμός εξεταστικών περιόδων προς απόκτηση αποδει κτικών ναυτικής ικανότητας» (Α 14), του Β.Δ. 70/1971 «Περί ειδικών προσόντων υποψηφίων προς απόκτηση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας κλάδου προσωπικού γενικών υπηρεσιών» (Α 32), όπως έχει τροποποιηθεί. ζ. Τα άρθρα 1, 2 και 3 του Π.Δ. 3/2007 (Α 2) «Τρο ποποίηση των Π.Δ/των 243/98 (Α 181) «Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δι καιωμάτων υπηρεσίας στα πλοία» (Α 181) και 133/2000 «Σύσταση διπλώματος προϊσταμένου Αρχιθαλαμηπόλου Εμπορικού Ναυτικού, ειδικά προσόντα υποψηφίων για την απόκτηση του και παρεχόμενο από αυτό δικαίωμα υπηρεσίας στα πλοία» (Α 116), όπως ισχύουν. η. Π.Δ. 110/2008 (ΦΕΚ Α 168) «Τροποποίηση του Π.Δ. 243/98 «Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιωμάτων υπηρεσίας στα πλοία» (Α 181) όπως ισχύει. θ. Π.Δ. 437/86 (ΦΕΚ Α 214), «Σύσταση διπλώματος Ηλεκτρολόγου Εμπορικού Ναυτικού, ειδικά καθήκοντα και προσόντα υποψηφίων για την απόκτηση του και παρεχόμενο από αυτό δικαίωμα υπηρεσίας στα πλοία» όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 31/92 (ΦΕΚ Α 15) «τρο ποποίηση του Π.Δ. 437/86 «Σύσταση διπλώματος Ηλε κτρολόγου Εμπορικού Ναυτικού, ειδικά καθήκοντα και προσόντα υποψηφίων για την απόκτηση του και παρε χόμενο από αυτό δικαίωμα υπηρεσίας στα πλοία» (ΦΕΚ Α 214), 76/94 (ΦΕΚ Α 56) «τροποποίηση διάταξης του Π.Δ./τος 437/1986 (Α 214)» και 250/02 (Α 223) «τροποποί ηση του Π.Δ. 437/1986 «Σύσταση διπλώματος Ηλεκτρολό γου Εμπορικού Ναυτικού, ειδικά καθήκοντα και προσό ντα υποψηφίων για την απόκτηση του και παρεχόμενο από αυτό δικαίωμα υπηρεσίας στα πλοία» (ΦΕΚ Α 214) όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 31/1992 και 76/1994». ι. Β.Δ. 734/1968 (ΦΕΚ Α 253) «περί των προϋποθέσε ων αναγνωρίσεως της θαλάσσιας υπηρεσίας Ελλήνων Ναυτικών επί πλοίων υπό ξένας σημαίας ως τοιαύτης παρεχούσης δικαίωμα δια την απόκτησην αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας»). 2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος, καταργείται κάθε άλλη γενική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος. Άρθρο 39 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει με τη δη μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις του. Στον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

11

12 7470 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Signature Not Verified Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 2014.10.20 19:29:17 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 7459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1133 9 Νοεμβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1415025587 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.06.28 16:37:24 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία.

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έκδοση και Αναγνώριση Πιστοποιητικών και Ναυτική Εκπαίδευση) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14889 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 990 22 Απριλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Α 7788/633 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Α 33824/2683/30 09 2004 (Β 1514) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142 11 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3679 Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Συµφωνίας για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση αναγνώρισης «EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4164, 30/5/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4164, 30/5/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ, ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥΣ, ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 718 21 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας μεταδημότευ σης υποψηφίου σε δημοτικές και

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Αριθμ. τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ Κορυδαλλός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.08.22 12:09:48 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 991 26 Μαΐου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 55678/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτήριων τίτλων σπου δών των Δημόσιων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 229 16 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1007/56359 Επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών τμήμα τος χειμάρρου Αμύρου, ρέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κε φαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

7492 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

7492 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 7492 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Άρθρο 4 Έναρξη ισχύος (Άρθρο 2 των Οδηγιών 2013/41/EE και 2013/44/ΕΕ της Επιτροπής) 1. Οι διατάξεις του άρθρου 2 αρχίζουν να ισχύουν κατά αύξοντα αριθμό δραστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35723 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2993 5 Νοεμβρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ. 24./204/Σχ. 685 A Κατανομή οργανικών θέσεων προσωπικού στις οργα νικές μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 215 30 Σεπτεµβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4018 Αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή αλλοδαπών στη χώρα υπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17773 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1054 4 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. 22729/14 11 2011 απόφασης Δημάρχου (ΦΕΚ 2770/τ. Β /2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1484 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέ τησης της έκδοσης άδειας λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 95 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 10 Ιανουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4228 Κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 326 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα