Δπξηπίδε, Ελένη, Γ επεηζόδην (ζη )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δπξηπίδε, Ελένη, Γ επεηζόδην (ζη. 1286 1424)"

Transcript

1 Δπξηπίδε, Ελένη, Γ επεηζόδην (ζη ) πξόηαζε δηδαζθαιίαο Δεκήηρες Βιάτος Στοιηθός Σύκβοσιος Φηιοιόγφλ Ροδόπες

2 Δπξηπίδε, Ελένη, Γ επεηζόδην (ζη ) Δηδαθηηθοί ζηότοη Η ιεηηνπξγία ηνπ Δπεηζνδίνπ ζην ζύλνιν ηνπ δξάκαηνο Ο ξόινο ηεο Διέλεο θαη ηνπ Μελέιανπ ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ απόδξαζεο Σν ήζνο ηνπ Θενθιύκελνπ θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζην ζπγθεθξηκέλν Δπεηζόδην Η ιεηηνπξγία ηεο ζηηρνκπζίαο, ησλ δίζεκσλ ιόγσλ θαη ηεο ηξαγηθήο εηξσλείαο Σα ειιεληθά ηαθηθά έζηκα Γξακκαηεηαθό είδνο : ηξαγσδία ή ηξαγηθσκσδία Η ζρέζε ηνπ πνηεηή κε ηε κπζηθή παξάδνζε Φηινζνθηθόο πξνβιεκαηηζκόο : ε εζηθή ηνπ δόινπ, είλαη θαη θαίλεζζαη, γλώζε θαη άγλνηα

3 Μεζόδεσζε ηφλ δηδαθηηθώλ ζηότφλ 1. Αλάγλσζε από ην δηδάζθνληα ή από καζεηέο (έρεη πξνεγεζεί θπζηθά ζρεηηθή πξνεηνηκαζία ησλ καζεηώλ). Αλ ππάξρεη ρξόλνο ζην ηέινο, κπνξεί λα αλαηεζεί ζε καζεηέο ε δξακαηνπνίεζε ηεο δηδαγκέλεο ελόηεηαο. 2. Αλάπιαζε πεξηερνκέλνπ Αμηνπνίεζε ησλ ηίηισλ θαη ησλ πιαγηόηηηισλ πνπ ππάξρνπλ ζηηο επηκέξνπο ελόηεηεο. Γεληθόηεξα αμηνπνηνύκε ην πιηθό ηνπ βηβιίνπ (εηζαγσγή, εηθόλεο, ιεμηθό όξσλ, παξάιιεια θείκελα) όπνπ ζεσξνύκε απαξαίηεην. 3. ύλδεζε κε ηα πξνεγνύκελα. 4. Πξνώζεζε ηνπ κύζνπ. 5. Γξακαηηθό ζηνηρείν. Δμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή δξάζε. 6. Σξαγηθό ζηνηρείν. 7. Σν «ήζνο» ησλ πξνζώπσλ. 8. Γίζεκνη ιόγνη. Σξαγηθή εηξσλεία. 9. «Έιενο θαη θόβνο» ησλ ζεαηώλ. 10. Η «όςε» : Να επηζεκαλζεί από απηήλ ηελ άπνςε ε επξεκαηηθόηεηα ηνπ Δπξηπίδε (ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ ηάθνπ, ζθεπή Θενθιύκελνπ Διέλεο Μελειάνπ). 11. Η «δηάλνηα»: α. Αληηιήςεηο ησλ Διιήλσλ γηα ηε γπλαίθα. β. Η αξεηή ζηνλ Δπξηπίδε κπνξεί λα είλαη θηήκα αλδξώλ θαη γπλαηθώλ, ειεπζέξσλ θαη δνύισλ. γ. Η εζηθή ηνπ δόινπ. δ. Δίλαη θαη θαίλεζζαη. ε. Γλώζε θαη άγλνηα. 12. Πνιηηηζηηθά ζηνηρεία: (αληηιήςεηο γηα ηελ ηαθή, ηαθηθά έζηκα).

4 Ζ κεζόδεπζε ησλ δηδαθηηθώλ ζηόρσλ κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη ηε δηαίξεζε ηνπ Αξηζηνηέιε ζρεηηθά κε ηα θαηά πνηνλ κέξε ηεο ηξαγσδίαο (κύζνο, ήζνο, ιέμε, δηάλνηα, όςε, κέινο). Να επηζεκαλζεί όηη ε ηξαγσδία σο ζύλζεην θαιιηηέρλεκα (ιόγνο κνπζηθή όξρεζε) κε ελόηεηα κνξθήο θαη πεξηερνκέλνπ ππαθνύεη ζηελ αξηζηνηειηθή αξρή ηεο θπζηθήο - ινγηθήο ςπρνινγηθήο αλαγθαηόηεηαο (καηά ηο εικός και αναγκαίον). Ζ αηζζεηηθή λνκνηέιεηα δηέπεη ηελ ηξαγσδία θαη σο εθ ηνύηνπ δελ ππάξρεη ρώξνο γηα απζαηξεζία θαη εθδήηεζε. Μέζα ζ απηό ην πιαίζην κπνξεί λα εμεηαζηεί θαη ην δήηεκα ηεο ειεπζεξίαο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηεο κπζηθήο παξάδνζεο από ηνλ Δπξηπίδε ζηε ζπγθεθξηκέλε ηξαγσδία

5 Α ηνπο ζηίρνπο απηνύο κνξθή θαη πεξηερόκελν ππεξεηνύλ ηελ επξηπίδεηα παξαιιαγή ηνπ κύζνπ γηα ηελ Διέλε Η Ελένη ηοσ Εσριπίδη αμθιζβηηεί ηην Ελένη ηης ομηρικής παράδοζης Η Διέλε δελ εγθαηέιεηςε ηνλ άληξα ηεο νύηε επζύλεηαη γηα ηνλ Σξσηθό Πόιεκν, αιιά ππήξμε ζύκα ηεο ζέιεζεο ησλ ζεώλ Η Διέλε είλαη πξνηθηζκέλε κε όιεο ηηο γπλαηθείεο αξεηέο (ζπδπγηθή πίζηε, ηξπθεξόηεηα, ζπκπόληα), αιιά δηαζέηεη ζην έπαθξν αλαπηπγκέλεο θαη ηηο αλδξηθέο αξεηέο (ζάξξνο, θαξηεξία, επθπία, επηλνεηηθό πλεύκα).ωζηόζν ε «θαηλή Διέλε» ηνπ Δπξηπίδε δελ θαίλεηαη λα έρεη παξαηηεζεί από ην δόιν θαη ηελ απάηε πνπ ραξαθηήξηδαλ άιισζηε θαη ην είδσιό ηεο (ζπγρώλεπζε εηδώινπ αιεζηλήο Διέλεο). Ως προς ηο περιετόμενο Η ζύιιεςε θαη ε πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ εμαπάηεζεο ηνπ Θενθιύκελνπ απνθαιύπηεη ηελ πλεπκαηηθή θαη εζηθή ππεξνρή ηεο Διέλεο έλαληη ηνπ Μελειάνπ θαη ηνπ Θενθιύκελνπ. Ως προς ηη μορθή -Η ζηηρνκπζία (δσεξόο δηάινγνο ζηίρν κε ζηίρν) κε ηε κνξθή θαηαηγηζηηθώλ εξσηήζεσλ αλαθξηηηθνύ ηύπνπ από ηε κεξηά ηνπ Θενθιύκελνπ θνξπθώλεη ηε δξακαηηθή έληαζε, θξαηώληαο αδηάπησην ην ελδηαθέξνλ ησλ ζεαηώλ γηα πεξηζζόηεξν από 170 ζηίρνπο ( ). Οη απαληήζεηο ηεο Διέλεο επηβεβαηώλνπλ ηελ επξηπίδεηα παξαιιαγή ηνπ κύζνπ. -Να πξνζερηνύλ ε ηξαγηθή εηξσλεία (ηδηαίηεξα ζηνπο ζηίρνπο:1325, 1360, ) θαη ην θσκηθό ζηνηρείν (ζπκπεξηθνξά ηνπ Θενθιύκελνπ). Καη ηα δπν αλαδεηθλύνπλ ηελ πλεπκαηηθή ππεξνρή ηεο Διέλεο έλαληη ηνπ Θενθιύκελνπ.

6 Ζ δξακαηηθή ηερληθή ηνπ Δπξηπίδε αλαδεηθλύεη ηελ επθπία ηεο Διέλεο ηάδηα εμύθαλζεο ηνπ δόινπ Μαύξα ξνύρα, θνκκέλα καιιηά, δαθξπζκέλα κάηηα ( ) Γήισζε ππνηαγήο ζηνλ Θενθιύκελν (Αθέληε,, ζη.1313) Λαθσληθή δήισζε ηνπ ζαλάηνπ ηνπ Μελέιανπ (ζη. 1316) Δπίθιεζε ηεο καξηπξίαο ηεο Θενλόεο θαη ηνπ Έιιελα λαπαγνύ (ζη. 1319) Έθθξαζε ζπληξηβήο γηα ην ζάλαην ηνπ Μελέιανπ θαη γηα ηελ αδπλακία ηεο λα πξνζθέξεη ηηο θαζηεξσκέλεο λεθξηθέο ηηκέο (1342) Ρεηή δήισζε απνδνρήο ηνπ γάκνπ κε ηνλ Θενθιύκελν (1350) Ιθεζία πξνο ηνλ Θενθιύκελν γηα λα ηεο επηηξαπεί ε εθηέιεζε ησλ ηαθηθώλ θαζεθόλησλ ηεο. ( ) Δθκεηάιιεπζε ηεο εππηζηίαο ηνπ Θενθιύκελνπ θαη ηνπ εξσηηθνύ ηνπ πάζνπο πνπ ηπθιώλεη ηε ινγηθή ηνπ.

7 Η δρακαηηθή ηετληθή ηοσ Εσρηπίδε (καηά ηο εικός και αναγκαίον έλεος και θόβος) Γηαηί ν Δπξηπίδεο παξεκβάιιεη ην ραηξεηηζκό πνπ απεπζύλεη ν Θενθιύκελνο ζην κλήκα ηνπ παηέξα ηνπ ( ) ; Ση εμππεξεηεί από δξακαηηθή άπνςε ν ζη. 1394; (Ο Θενθιύκελνο ηαιαληεύεηαη γηα κηα ζηηγκή σο πξνο ηε ζθνπηκόηεηα παξνπζίαο ηεο Διέλεο ζηελ απόδνζε ησλ λεθξηθώλ ηηκώλ γηα ηνλ Μελέιαν). Σηότος ηοσ Εσρηπίδε είλαη λα παροσζηάζεη φς θσζηθές ηης αληηδράζεης ηφλ ερώφλ ηοσ θαη λα θραηήζεη αδηάπηφηο ηο ελδηαθέρολ ηφλ ζεαηώλ κέτρη ηο ηέιος.

8 Β Αλάδεημε ηεο ζεαηξηθόηεηαο ηνπ θεηκέλνπ (ζθελνγξαθία, ζθελνζεζία, ζθεπή ησλ ππνθξηηώλ, ζηνηρεία εμσηεξηθήο θαη εζσηεξηθήο δξάζεο) Έρεη πξνεγεζεί ν ρσξηζκόο ηνπ Δπεηζνδίνπ ζε θελέο : Α θελή : Θενθιύκελνο (ζη ), Β θελή : (ζη ). Να εμεγεζεί ε δηαθνξά θελήο θαη Δπεηζνδίνπ. θελνγξαθηθέο θαη θελνζεηηθέο πιεξνθνξίεο. Να επηζεκαλζεί ζηνπο ζηίρνπο απηνύο ( ) ε έληνλε εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή δξάζε. (Δμσηεξηθέο θηλήζεηο πξνζώπσλ, θηλήζεηο παζώλ). Πώο ππεξεηεί ε ζθεπή ησλ ππνθξηηώλ ηηο απαηηήζεηο απηνύ ηνπ Δπεηζνδίνπ; Πξνβιεκαηηζκόο ησλ καζεηώλ πάλσ ζηηο δηαθνξέο αξραίνπ θαη ζύγρξνλνπ ζεάηξνπ κε αθνξκή ηνπο ζηίρνπο πνπ αθνξνύλ ζηε ζθεπή ησλ ππνθξηηώλ (ζεαηξηθή ζπκβαηηθόηεηα).

9 Γ Σαθηθά έζηκα θαη ε ζεκαζία ηνπο γηα ηνπο αξραίνπο Έιιελεο Τπελζπκίδνπκε ζηνπο καζεηέο καο όηη ε ηξαγσδία απηή γξάθηεθε ην 412 π.υ, δειαδή κεζνύληνο ηνπ πνιπαίκαθηνπ Πεινπνλλεζηαθνύ Πνιέκνπ θαη κάιηζηα κεηά ηελ παλσιεζξία ησλ Αζελαίσλ ζηε ηθειία. Καηά ζπλέπεηα πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε ε επαηζζεζία ησλ Αζελαίσλ πάλσ ζην δήηεκα ηεο ηαθήο ησλ λεθξώλ θαη ηηο ζρεηηθέο ππνρξεώζεηο ησλ δώλησλ ζπγγελώλ. Δληνπίδνπκε πξώηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δίλνπλ νη ζηίρνη απηνί ζρεηηθά κε ηα ηαθηθά έζηκα ησλ αξραίσλ Διιήλσλ. Αμηνπνηώληαο ζηε ζπλέρεηα εηθόλεο θαη θείκελα, δίλνπκε εξεζίζκαηα ζηνπο καζεηέο καο λα εθθξάζνπλ ηνλ πξνβιεκαηηζκό ηνπο πάλσ ζην εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ ζέκα ησλ ηαθηθώλ εζίκσλ θαη ησλ ζρεηηθώλ κε ην ζάλαην αληηιήςεσλ ησλ αξραίσλ Διιήλσλ. Ο πξνβιεκαηηζκόο κπνξεί λα επεθηαζεί θαη ζην παξόλ κε ηε κνξθή ζύγθξηζεο. Η επίζθεςε ζρεηηθνύ αξραηνινγηθνύ ρώξνπ (π.ρ βαζηιηθνί ηάθνη ηεο Βεξγίλαο) θαη κνπζείνπ, όπνπ εθηίζεληαη θηεξίζκαηα ηάθσλ θαη ηαθέο ζε αλαπαξάζηαζε, ελδείθλπληαη γηα κηα νπζηαζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο.

10 Αληηιήςεηο γηα ην ζάλαην θαη ηαθηθά έζηκα ησλ Αξραίσλ Διιήλσλ «Αλάγλσζε» εηθόλσλ

11 Σν λεθξνηαθείν ηνπ Κεξακεηθνύ

12

13 Ο Κάηω Κόζμος ηων Αρταίων Ελλήνων

14 Ζ αξπαγή ηεο Πεξζεθόλεο, πηζαλόλ έξγν ηνπ Νηθόκαρνπ (...Nec fuit alius in ea arte velocior.. / Καλέλαο δελ ήηαλ ζ απηήλ ηελ ηέρλε πην γξήγνξνο.., Πιίληνο )

15 Γήκεηξα θαη Κόξε (Πεξζεθόλε)

16 Πεξζεθόλε θαη Άδεο, αλάγιπθν από ην Ρήγην ηεο Κάησ Ηηαιίαο

17 Ζ Πεξζεθόλε σο βαζίιηζζα ηνπ Κάησ Κόζκνπ (Σάξαληαο, Κάησ Ηηαιία) πεξίπνπ 460 π.υ

18 Ο Δξκήο νδεγεί ηελ Πεξζεθόλε από ην βαζίιεην ηνπ Άδε ζηε κεηέξα ηεο, ηε Γήκεηξα, αηηηθό εξπζξόκνξθν αγγείν, πεξίπνπ 460 π.υ

19 Σνηρνγξαθία ηνπ Δξκή Φπρνπνκπνύ ζε καθεδνληθό ηάθν ζηα Λεπθάδηα

20 Ο Δξκήο Φπρνπνκπόο νδεγεί ζηνλ Υάξσλα ηε λεθξή, αηηηθή ιήθπζνο, πεξίπνπ π.υ

21 «Ο παλνύξγνο βαζηιηάο ηεο Κνξίλζνπ ίζπθνο θαη ηνλ Θάλαην λίθεζε θαη ηνπο ζενύο ηνπ Κάησ Κόζκνπ μεγέιαζε. Όηαλ όκσο γηα δεύηεξε θνξά βξέζεθε ζηνλ Άδε ην καξηύξηό ηνπ δελ είρε ηέινο» Μειαλόκνξθνο ακθνξέαο, π.υ

22 «Ο Ζξαθιήο ζηνλ Άδε θαινπηάλεη ην θνβεξό θύιαθά ηνπ, ηνλ Κέξβεξν» Αηηηθόο ακθνξέαο, π.υ. Εσγξάθνο ηνπ Αλδνθίδε Ύςνο : 58,6 εθ. Από ην Vulci ηεο Δηξνπξίαο, ζήκεξα βξίζθεηαη ζην Λνύβξν

23 Ο Ζξαθιήο νδεγεί ηνλ Κέξβεξν ζηνλ Δπξπζζέα Πεξίπνπ 530 π.υ

24 Ο Ζξαθιήο θαη ν Πεηξίζνπο ζηνλ Άδε Αηηηθή εξπζξόκνξθε ιήθπζνο π.υ Ύςνο 42,5 εθ.

25 Ζ θάζνδνο ηνπ Οδπζζέα ζηνλ Άδε. Αηηηθή εξπζξόκνξθε πειίθε. Γύξσ ζηα 440 π.υ. Εσγξάθνο ηνπ Λπθάνλα Ύςνο : 47 εθ. ήκεξα βξίζθεηαη ζηε Βνζηώλε

26

27 Οξθέαο, αηηηθή εξπζξόκνξθε ιήθπζνο, πεξίπνπ 450 π.υ

28 Φπρνζηαζία Αρηιιέα Μέκλνλα Αηηηθό εξπζξόκνξθν αγγείν (ζηάκλνο) Πεξίπνπ π.υ

29 Ο Ερμής

30 Η Θέηις

31 Η Ηώς

32 «Ζ θηεξσηή ζεά Ζώο αλαζεθώλεη ην λεθξό γην ηεο Μέκλνλα» Αηηηθή εξπζξόκνξθε θύιηθα, π.υ. Ύςνο 12 εθ.. Γηάκεηξνο 26,7 εθ. Από ηελ Καπύε ηεο Ν. Ηηαιίαο, ζήκεξα βξίζθεηαη ζην Λνύβξν

33 Μηα κεηέξα ζξελεί ην γην ηεο Ζ Ζώο ηνλ Μέκλνλα ή ε Δπξώπε ηνλ αξπεδόλα. Μειαλόκνξθνο ακθνξέαο, γύξσ ζην 530 π.υ Απνδίδεηαη ζηνλ Εσγξάθν ηεο Θξελσδνύ ηνπ Βαηηθαλνύ. Ύςνο : 44 εθ.. Από ην Vulci ηεο Δηξνπξίαο, ζήκεξα βξίζθεηαη ζην Βαηηθαλό

34 «Ζ Θέηηδα θαη νη άιιεο ζαιαζζηλέο θόξεο ζξελνύλ ην λεθξό Αρηιιέα πνπ θείηεηαη γαιήληνο ζηελ θιίλε ηνπ» Κνξηλζηαθή πδξία, 570 π.υ

35 ε έθθξαζε ύζηαηεο απόγλσζεο, ρεηξνλνκνύλ δσεξά θαη ηξαβνύλ ηα ιπηά καιιηά ηνπο, ελώ ε ιύξα πνπ θξαηάεη κία απ απηέο ζπλνδεύεη ην ιππεηεξό ηξαγνύδη ηνπο

36 «Ο Ύπλνο θαη ν Θάλαηνο κεηαθέξνπλ ην ζώκα ηνπ λεθξνύ αξπεδόλα ζηελ παηξίδα ηνπ, ηε Λπθία» Αηηηθόο εξπζξόκνξθνο θαιπθσηόο θξαηήξαο, π.υ. Αγγεηνπιάζηεο Δπμίζενο. Αγγεηνγξάθνο Δπθξόληνο. Ύςνο: 45,8 εθ. Από ηεο Καηξέα (Caere) ηεο Δηξνπξίαο, ζήκεξα βξίζθεηαη ζηε Ν. Τόξθε

37 Καη νη ππνγξαθέο ησλ θαιιηηερλώλ: ΕΥΦΡΟΝΙΟ ΕΓΡΑΦΕΝ - ΕΥΞΙΘΕΟ ΕΠΟΙΕΕΝ

38 Ο θάναηος ως θέμα αθήγηζης ζηη γεωμεηρική ηέτνη Από ηα γεωμεηρικά ζτήμαηα ζηην απεικόνιζη ηης ανθρώπινης μορθής

39 Ακθνξέαο Κεξακεηθνύ, πξώηκε γεσκεηξηθή πεξίνδνο, π.υ

40 Αηηηθόο γεσκεηξηθόο ακθνξέαο, π.υ Απνδίδεηαη ζην Εσγξάθν ηνπ Γηπύινπ Ύςνο : 162 εθ. (Αζήλα Κεξακεηθόο)

41 «Πξόζεζηο λεθξνύ»

42 Αηηηθόο γεσκεηξηθόο θξαηήξαο, π.υ «Δθθνξά λεθξνύ» Απνδίδεηαη ζηνλ Εσγξάθν ηνπ Hirschfeld Ύςνο : 123 εθ. (Αζήλα Κεξακεηθόο)

43

44 Αηηικές λήκσθοι

45 Σν λεθξό πνιεκηζηή ζεθώλνπλ ηα δίδπκα παηδηά ηεο Νύρηαο, ν όκνξθνο - λεαληθόο Ύπλνο (δίπια ζην θεθάιη ηνπ λεθξνύ) θαη ν αγξησπόο - γελεηνθόξνο Θάλαηνο (πξνο ηα πόδηα ηνπ λεθξνύ) Αηηηθή ιεπθή ιήθπζνο, π.υ. Εσγξάθνο ηνπ Θαλάηνπ. Ύςνο 48,8 εθ. Βξίζθεηαη ζην Λνλδίλν.

46 Ο Ύπλνο

47 Ο Θάλαηνο

48

49 Αηηηθή ιεπθή ιήθπζνο, π.υ. Αγγεηνγξάθνο ηεο Οκάδαο ησλ Καιακηώλ Ύςνο : 47,8 εθ..

50

51 Αηηηθή ιεπθή ιήθπζνο, 440 π.υ, Εσγξάθνο ηνπ Bosanquet. Ύςνο : 49 εθ.

52 «Αζελαία δέζπνηλα απνραηξεηά ηνλ πνιεκηζηή ζύδπγό ηεο» Αηηηθή ιεπθή ιήθπζνο,πεξίπνπ 440 π.υ. Εσγξάθνο ηνπ Αρηιιέα. Ύςνο : 42,5 εθ.

53

54 Θξαύζκα ιεπθήο ιεθύζνπ, ύυος 12 εθ., περίποσ 410 π.χ

55 Οπιίηεο εηνηκάδεηαη λα θόςεη κε ην μίθνο ηνπ κηα ηνύθα από ηα καιιηά ηνπ ζε έλδεημε πέλζνπο. Ύςνο : 43,6 εθ. Πεξίπνπ π.υ

56 Αηηηθή εξπζξόκνξθε ιήθπζνο ιεπθνύ βάζνπο Εσγξάθνο ηνπ Sabouroff Πεξίπνπ 450 π.υ Ύςνο : 28,9 εθ.

57

58

59

60 «Πξόζεζηο» κε ηξεηο ζξελσδνύο Αηηηθή εξπζξόκνξθε ιεπθή ιήθπζνο Πεξίπνπ π.υ Ύςνο : 27 εθ.

61 Γπλαίθα θαζηζκέλε ζε δίθξν θξαηάεη έλα ηαθηθό ζηεθάλη ηελ επηθάλεηα ηεο ιεθύζνπ ε επηγξαθή ΚΑΛΗ : (Απηή είλαη) όκνξθε Από ηε Γέια ηεο ηθειίαο Πεξίπνπ 450 π.υ

62

63 Ο Θάναηος ως θέμα αθήγηζης ζηην αρταία ελληνική γλσπηική

64 Δπηηάθηα ζηήιε ηνπ Αξηζηίσλνο, έξγν ηνπ Αξηζηνθιένπο, πεξίπνπ 510 π.υ. Ύςνο 2,02 κ., κεγ. πιάηνο 0,72 κ.. Αηηηθή.

65 Η γσναίκα και ηο κόζμημα κηα ζρέζε πνπ δηαξθεί θαη κεηά ζάλαηνλ

66 Ο Πνιπλείθεο πξνζθέξεη ζηελ Δξηθύιε ην πεξηδέξαην ηεο Αξκνλίαο Αηηηθή εξπζξόκνξθε Πειίθε Εσγξάθνο ηνπ ηθάγνπ π.υ Ύςνο : 41 εθ. Lecce, Museo Provinciale

67 Ζ «ηήιε Giustiniani, επηηάθηα ζηήιε θόξεο, πεξίπνπ 450 π.υ Ύςνο 1,43 κ.. Πάξνο, ζήκεξα βξίζθεηαη ζην Βεξνιίλν.

68 Δπηηάθην αλάγιπθν ηεο Ζγεζώο, πεξίπνπ 410 π.υ. Ύςνο 1,58 κ.. Αζήλα

69 Δπηηάθηα ζηήιε από ηελ αξραία Πύδλα, πεξίπνπ 400 π.υ.. Ύςνο : 1,28

70 Δπηηάθην αλάγιπθν ηνπ Γεμίιεσ, 394 π.υ. Ύςνο 1,75 κ. Αζήλα Κεξακεηθόο

71 Ζ επηηάθηα ζηήιε ηνπ Ηιηζζνύ, πεξίπνπ 340 π.υ Ύςνο 1,68 κ. Αζήλα

72 Δπηηάθην κλεκείν ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ Πξνθιείδε, πεξίπνπ 330 π. Υ. Ύςνο (ζπλνιηθό) : 2,15 κ. Πιάηνο 2,25 κ. Αζήλα - Κεξακεηθόο

73 Παξάιιεια ζέκαηα

74 Ζώο - Μέκλσλ

75 Michelangelo, Pietà,( )

76 Θέηηο Αρηιιέαο - Νεξείδεο

77 Pieta, πξώην κηζό 16νπ αηώλα (Μνλή Ηβήξσλ)

78 Δληαθηαζκόο ηνπ Υξηζηνύ (επηηάθηνο ζξήλνο), Νέξεδη, Άγηνο Παληειεήκνλαο (1164)

79 Lazar Vozarevic, Pieta (ζερβηθή δφγραθηθή 20οσ αηώλα)

80

81 Caravaggio ( )

82 ηήιε πνιεκηζηή από ηε Μαληίλεηα, 4νο αηώλαο κ. Υ Ύςνο : 1,64 κ. Πιάηνο : 90 εθ.

83 Άγηνο Γεώξγηνο Μνλή Βαηνπεδίνπ Αγίνπ Όξνπο 11νο αηώλαο

84 Δπηηάθην αλάγιπθν ηνπ Γεμίιεσ, 394 π.υ. Ύςνο 1,75 κ. Αζήλα Κεξακεηθόο

85 Άγηνο Γεώξγηνο

86

87 Ο Ζξαθιήο θαη ν Πεηξίζνπο ζηνλ Άδε Αηηηθή εξπζξόκνξθε ιήθπζνο π.υ Ύςνο 42,5 εθ.

88

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα

ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ. ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή. ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα ΚΟΡΝΖΛΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑΓΖ ή α ξ ρ α ί α ειιεληθή δεκνθξαηία θαη ή ζεκαζία ηεο γηά καο ζήκεξα Πεξηερόκελα Δηζαγσγηθό ζεκείσκα... 1. Ή άξραία Διιάδα, ζπέξκα θαη όρη πξόηππν... 2. Ή αξρή ηεο άκθηζβήηεζεο... 3. Ή

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

+13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ

+13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ Γηδαθηηθή -εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε πεδνύ ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ +13-12-43 Γηώξγνπ Ισάλλνπ Γηδαθηηθνί ζηόρνη Αλακέλεηαη από ηνπο καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε: Να επηζεκαίλνπλ θαη λα ηεθκεξηώλνπλ κέζα από κηα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Βηδπελόο, <<Τν ακάξηεκα ηεο κεηξόο κνπ>> Ι. Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ζπγγξαθέα, ην ινγνηερληθό πεξηβάιινλ θαη γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία

Γεώξγηνο Βηδπελόο, <<Τν ακάξηεκα ηεο κεηξόο κνπ>> Ι. Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ζπγγξαθέα, ην ινγνηερληθό πεξηβάιινλ θαη γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία Γεώξγηνο Βηδπελόο, Ι. Σηνηρεία πνπ αθνξνύλ ην ζπγγξαθέα, ην ινγνηερληθό πεξηβάιινλ θαη γξακκαηνινγηθά ζηνηρεία Σην αθεγεκαηηθό έξγν ηνπ Βηδπελνύ είλαη έληνλε ε επίδξαζε ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ

Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ Ηεξνκόλαρνπ ΑΒΑΣΗΔ ΜΠΑΣΟΒΟΪ Ζ ΣΔΥΝΖ Ω ΜΝΖΜΔΗΟ ΥΩΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΘΔΟ Ζ ηέρλε ζπληζηά εθείλν ην νπνίν ν άλζξσπνο θαηάιαβε κεηά ηνλ ρσξηζκό ηνπ από ηνλ Θεό, απνηειεί δε ην δξάκα ηνπ ρσξηζκνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΟΛΙΚΩΝ ΜΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ Ζ ηζηνξία ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ ζηε ρώξα καο, κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, αθνινπζεί κηα πνξεία αλάινγε κε ηηο πνιηηηθέο κεηαβνιέο θαη ηα αλεβνθαηεβάζκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΟΜΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ: ΑΝΔΜΟΜΤΛΟ

ΑΣΟΜΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ: ΑΝΔΜΟΜΤΛΟ ΑΣΟΜΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ 14 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΛΑΡΙΑ ΔΠΧΝΤΜΟ: ΠΑΠΑΣΔΡΓΙΟΤ ΟΝΟΜΑ: ΓΔΩΡΓΙΟ ΣΑΞΗ: Α 4 ΘΔΜΑ: ΑΝΔΜΟΜΤΛΟ ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ: 2010-2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΟΣΗΣΑ 1 ΑΝΑΛΤΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

Πποηεινόμενα Θέμαηα Πανελληνίυν Εξεηάζευν Απσαία Θευπηηικήρ Καηεύθςνζηρ 18-4-2015

Πποηεινόμενα Θέμαηα Πανελληνίυν Εξεηάζευν Απσαία Θευπηηικήρ Καηεύθςνζηρ 18-4-2015 Πποηεινόμενα Θέμαηα Πανελληνίυν Εξεηάζευν Απσαία Θευπηηικήρ Καηεύθςνζηρ 18-4-2015 Ἀπιζηοηέλοςρ Πολιηικά (Θ 2, 1 4) Ὅηη κὲλ νὖλ λνκνζεηεηένλ πεξὶ παηδείαο θαὶ ηαύηελ θνηλὴλ πνηεηένλ, θαλεξόλ- ηίο δ ἔζηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΡΙΑ ΙΓΗ ''Τα βιβλία ηοσ Ζήζη Οικονόμοσ διαηηρούν ηα πνεσμαηικά ηοσς δικαιώμαηα.''

ΑΙΘΡΙΑ ΙΓΗ ''Τα βιβλία ηοσ Ζήζη Οικονόμοσ διαηηρούν ηα πνεσμαηικά ηοσς δικαιώμαηα.'' ΑΙΘΡΙΑ ΙΓΗ ''Τα βιβλία ηοσ Ζήζη Οικονόμοσ διαηηρούν ηα πνεσμαηικά ηοσς δικαιώμαηα.'' ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΗΓΗΟΤ: ΠΟΙΗΗ: ΔΠΟΠΟΗΗΑ ΣΧΝ ΑΓΔΝΧΝ ΜΔΣΑΛΛΧΝ (1934) Ο ΚΟΜΟ ΣΖ ΓΤΖ ΣΟΤ (1935) ΑΝΑΡΡΧΖ (1935) ΣΟΠΗΑ (1936) Ζ ΠΡΟΔΤΥΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ)

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολστετνική Στολή Τμήμα Πολιτικών Μητανικών Υπεύθσνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι ο ρατσισμός;

τι είναι ο ρατσισμός; τι είναι ο ρατσισμός; Ραηζηζκόο είλαη λα ζεσξνύκε θάπνηνπο άιινπο αλζξώπνπο σο θαηώηεξνπο από εκάο, θπξίσο ιόγσ θάπνησλ ζσκαηηθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ, ηεο θπιεηηθήο ή εζληθήο ηνπο θαηαγσγήο κε απνηέιεζκα

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ]

Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ] Η αναπλιώτικη πολεογραφία τοσ Γιώργοσ Ρούβαλη [Μια παροσζίαζη ζηο Ξενοδοτείο Μεγάλη Βρεταννία, Ναύπλιο, 10 Απριλίοσ 2009 ] Γιάννης Ρένηζος iren@otenet.gr www.geander.gr Δίλαη πνιιά ρξόληα ηώξα πνπ δηαβάδσ

Διαβάστε περισσότερα

- Κύξηε Γηώξγν Παληειίδε πλέηαηξε ζην Σκήκα πκβνπιεπηηθώλ Τπεξεζηώλ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Deloitte Κύπξνπ.

- Κύξηε Γηώξγν Παληειίδε πλέηαηξε ζην Σκήκα πκβνπιεπηηθώλ Τπεξεζηώλ Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Deloitte Κύπξνπ. 1 ΣΔΛΔΣΖ ΒΡΑΒΔΤΖ 10εο ΠΑΓΚΤΠΡΗΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΟΛΤΜΠΗΑΓΑ άββαην 14 Ηνπλίνπ 2014 - Αίζνπζα ηειεηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ θηίξην Αλαζηάζηνο Γ Λεβέληεο αίζνπζα Β108 ζηελ Παλεπηζηεκηνύπνιε - Έληηκε Δθπξόζσπε

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ

Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Τν ζηεξεόηππν ηνπ κε αληηιεπηνύ θόζκνπ Λόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηεο όξαζεο κεηαμύ ησλ αηζζήζεσλ, έρνπκε επεθηείλεη κεηαθνξηθά ηελ έλλνηα ηνπ «βιέπσ» θαη ζηηο λνεηηθέο παξαζηάζεηο πνπ ζρεκαηίδνπκε. Σηηο ζπδεηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΔΚΤΟΝΗΣΜΟΣ ΣΤΖΝ «ΚΑΘ ΖΜΑΣ ΑΝΑΤΟΛΖ»

Ο ΤΔΚΤΟΝΗΣΜΟΣ ΣΤΖΝ «ΚΑΘ ΖΜΑΣ ΑΝΑΤΟΛΖ» Ο ΤΔΚΤΟΝΗΣΜΟΣ ΣΤΖΝ «ΚΑΘ ΖΜΑΣ ΑΝΑΤΟΛΖ» Δπραξηζηώ γηα ηελ ηηκεηηθή πξόζθιεζε λα ζπκπεξηιεθζώ ζηνπο εηζεγεηέο ηεο ζεκεξηλήο ζύλαμεο. Κιήζεθα όρη ωο ν εηδηθόο -ππάξρνπλ εηδηθόηεξνη από κέλααιιά ωο ηζηνξηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Μίλτος Σαχτούρης Ο Ελεγκτής

Μίλτος Σαχτούρης Ο Ελεγκτής ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 1/03/2015 Μίλτος Σαχτούρης Ο Ελεγκτής Ένας μπαξές γεμάτος αίμα είν ο ουρανός και λίγο χιόνι έσφιξα τα σκοινιά μου πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα»

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ «Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ελόο νινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου

Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου Πανεπιστήμιο Κρήτης Διατμηματικό Εργαστήριο Πληροφορικής Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου Μειέηε γηα ηελ Δεκηνπξγία κηαο (over the counter) Υξεκαηηζηεξηαθήο Πιαηθόξκαο γηα ηελ Δεκνπξάηεζε θαη Δηαπξαγκάηεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο:

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: 12 Φπινζύλδεηε ζην Χ Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: θιεξνλνκηθόηεηα Εξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΙΑKΟΤ ΚΑΦΟΤ Ε ΞΤΛΟΝΑΤΠΗΓΕΙΟ ΣΗ ΤΡΟΤ»

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΙΑKΟΤ ΚΑΦΟΤ Ε ΞΤΛΟΝΑΤΠΗΓΕΙΟ ΣΗ ΤΡΟΤ» ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΙΑKΟΤ ΚΑΦΟΤ Ε ΞΤΛΟΝΑΤΠΗΓΕΙΟ ΣΗ ΤΡΟΤ» ΥΡΤΑΝΘΗ Π. ΔΑΦΝΑ ΑΕΜ: ΞΕ 0866 Επιβλέπων Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΝΣΑΝΗ Καθηγητής ΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα