ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 38653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχο λής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότη τας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλευτικής του Ευρω παϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου με τίτλο: «Πρόλη ψη και θεραπεία αιμοσφαψινοπαθειών Prevention and Treatment of Hemoglobinopathies» Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ μιας Εκπαίδευσης Νηπιαγωγείου Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ μιας Εκπαίδευσης Δημοτικού Συναρμοδιότητα Διευθύνσεων Υδάτων Δυτικής Ελ λάδας και Θεσσαλίας για τη χορήγηση γνωμο δότησης, ως προς τις οριογραμμές των υδατο ρεμμάτων της Λεκάνης Απορροής του Ποταμού Αχελώου (GR15) της Περιοχής Λεκάνης Απορροής Ποταμού (Υδατικού Διαμερίσματος) Δυτικής Στε ρεάς Ελλάδας, στα πλαίσια εφαρμογής του Νό μου 4258/2014 «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθ μίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /Ζ1 (1) Έγκριση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επι στημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλευτικής του Ευρωπαϊκού Πανε πιστημίου Κύπρου με τίτλο: «Πρόληψη και θεραπεία αιμοσφαψινοπαθειών Prevention and Treatment of Hemoglobinopathies». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1 Τις διατάξεις του π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουρ γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Α 181). 2. Τις διατάξεις του Ν.3685/2008 και ιδίως το άρθρο 10 (ΦΕΚ 148 Α ) «Θεσμικό πλαίσιο νια τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του αρθρ. 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α ), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α ) και της παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α ). 3. Τις διατάξεις του π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α 134). 4. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α ) «Δομή, λειτουργία, διασφά λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τρο ποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ' του Ν.4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α ) και του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α ), του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α ). 5. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (Α 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα με ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Πα ράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Τις διατάξεις της παρ. 30 του άρθρου 39 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α ) «Αναδιάρθρωση της δευτερο βάθμιας εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις». 7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α 98). 8. Το Π.Δ. 70/2013 (ΦΕΚ 119 Α ). 9. Την Υπουργική Απόφαση /Υ1/ «Μεταβίβαση δικαιώματος Υπογραφής "Με εντο λή Υπουργού" στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου παιδείας και Θρησκευμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊσταμένους αυτοτελών υπηρεσιακών μονάδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων». 10. Το από Ιουνίου 2014 Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργα σίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. 11. Την με αριθμ. 5η απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής. 12. Το απόσπασμα της 2/ ης συνεδρίασης της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

2 38654 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 13. Την υπ αριθμ. 831/ Έκθεση Εξωτερικής Αξι ολόγησης του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστη μίου Πελοποννήσου. 14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος τη λει τουργία κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημών Υγείας, Πρόγραμμα Νοσηλευτικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου με τίτλο: «Πρό ληψη και θεραπεία αιμοσφαιρινοπαθειών Prevention and Treatment of Hemoglobinopathies» ως ακολούθως: Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανε πιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Τμή μα Επιστημών Υγείας, Πρόγραμμα Νοσηλευτικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Πρόληψη και θεραπεία αιμοσφαιρινοπαθειών Prevention and Treatment of Hemoglobinopathies» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν.3685/2008 (Α 148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Τη διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος όσον αφορά στις δραστηριότητες που θα λαμβάνουν χώρα στην ελληνική επικράτεια θα έχει το Τμήμα Νοση λευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και όσον αφορά στις δραστηριότητες που θα λαμβάνουν χώρα στη Κύπρο, το Τμήμα Επιστημών Υγείας, Πρόγραμμα Νοσηλευτικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Το ΠΜΣ διοικείται από το Συντονιστικό Όργανο το οποίο αποτελείται από εκπροσώπους των συνεργαζο μένων Τμημάτων οι οποίοι ορίζονται στο Ειδικό Πρω τόκολλο Συνεργασίας. Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Πρό ληψη και θεραπεία αιμοσφαιρινοπαθειών Prevention and Treatment of Hemoglobinopathies» του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε σύμπραξη με το Τμήμα Επιστημών Υγείας, Πρόγραμμα Νοσηλευτικής, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει ως σκοπό την ειδίκευση επιστημόνων πτυχιούχων επι στημών υγείας, βιολογικών και κοινωνικών επιστημών. Πτυχιούχοι ΑΕΙ από ένα ευρύ επιστημονικό πεδίο θα έχουν την δυνατότητα να ειδικευτούν στην Πρόληψη και θεραπεία της β θαλασσαιμίας και των αιμοσφαιρινοπα θειών. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση των ιδιαιτεροτήτων αυτών των νοσημάτων σε μεταπτυχιακό επίπεδο απο τελεί ένα κρίσιμο και εξαιρετικά ενδιαφέρον αντικείμε νο, το οποίο προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές τόσο σε ακαδημαϊκό επίπεδο όσο και στην αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα μπορεί να συμπληρώσει ακαδημαϊκά τα προγράμματα ειδίκευσης των ειδικευομένων ιατρών και των νοσηλευτών. Το ΠΜΣ προσφέρει εξειδίκευση η οποία θα καλύψει υπαρκτές και ουσιαστικές ανάγκες και θα συμβάλει στην αναβάθμιση της φροντίδας αυτών των πασχόντων και της ποιότητας ζωής τους. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί τίτλοι Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Πρόληψη και θεραπεία αιμοσφαιρινοπα θειών Prevention and Treatment of Hemoglobinopathies». Ο χορηγούμενος μεταπτυχιακός τίτλος είναι ενιαίος. Άρθρο 4 Κατηγορίες υποψηφίων Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Επιστη μών Υγείας και άλλων Τμημάτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Άρθρο 5 Χρονική Διάρκεια Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης. Άρθρο 6 Πρόγραμμα Μαθημάτων Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα, μαθήματα επιλογής υποχρεωτικά, διπλωμα τική εργασία και πρακτική άσκηση. Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης απαιτείται η συμπλήρωση 120 πιστωτικών μονάδων, οι οποίες προκύπτουν από την παρακολούθηση και την επιτυχή εξέταση των μαθημάτων (90 πιστωτικές μονάδες) και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (30 πιστωτικές μονάδες). Οι γλώσσες διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η ελληνική και η αγγλική. Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, η πρακτική άσκηση και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευ τικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του ΜΔΕ ορίζονται ως εξής: Α ΕΞΑΜΗΝΟ: α) Παθοφυσιολογία των αιμοσφαιρινοπαθειών (8 ECTS) β) Κλινικές εκδηλώσεις της β θαλασσαιμίας και των αιμοσφαιρινοπαθειών (8 ECTS) γ) Ερευνητική Μεθοδολογία και Στατιστική (7 ECTS) δ) Επιδημιολογία των αιμοσφαιρινοπαθειών (7 ECTS) Σύνολο: 30 ECTS Β ΕΞΑΜΗΝΟ: α) Ειδικά θέματα νοσολογίας των αιμοσφαιρινοπα θειών (8 ECTS) β) Ψυχική Υγεία και χρόνια νοσήματα (8 ECTS) γ) Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (7 ECTS) δ) Πρόληψη αιμοσφαιρινοπαθειών (7 ECTS) Σύνολο: 30 ECTS Γ ΕΞΑΜΗΝΟ: Δύο (2) μαθήματα Κατεύθυνσης Υποχρεωτικά και ένα (1) μάθημα επιλογής από τα κάτωθι: α) Θεραπευτική Αντιμετώπιση αιμοσφαιρινοπαθει ών(για Ιατρούς) Θεραπευτική Αντιμετώπιση αιμοσφαιρινοπαθειών(για Νοσηλευτές) (12 ECTS) β) Πρακτική άσκηση σε Μονάδες Μεσογειακής Αναι

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) μίας/κέντρα διάγνωσης και Πρόληψης Αιμοσφαιρινοπα θειών(10 ECTS) γ) Μαθήματα Επιλογής (8 ECTS): Ασφάλεια και Υγιεινή στο χώρο εργασίας Ανακουφιστική Φροντίδα Διαπολιτισμική φροντίδα υγείας Πληροφορική της Υγείας Σύνολο: 30 ECTS Δ ΕΞΑΜΗΝΟ: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (30 ECTS). Άρθρο 7 Αριθμός Εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων κατ' έτος στο πρόγραμμα ορίζε ται κατ ανώτατο όριο σε πενήντα (50) μεταπτυχιακούς φοιτητές. Άρθρο 8 Προσωπικό Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπι στημίου Πελοποννήσου και διδάσκοντες του συνεργα ζόμενου Ιδρύματος, καθώς και άλλες κατηγορίες διδα σκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α ). Άρθρο 9 Υλικοτεχνική Υποδομή Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουρ γήσει σε εγκαταστάσεις που θα εξασφαλίσει το Πανεπι στήμιο Πελοποννήσου και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Άρθρο 10 Διάρκεια λειτουργίας Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος , με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 11 Κόστος λειτουργίας Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α ) το 65% του συνολικού ετήσιου κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ. αφορά στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό των ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής: Κατηγορία Δαπάνης Ευρώ Ποσοστό Αμοιβές Αποζημιώσεις διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού Αμοιβές Διδασκόντων/ Αξιολόγησης ,2% Μετακινήσεις % Αναλώσιμα/Δημοσιότητα/ % Γενικές δαπάνες Σύνολο % Το ανωτέρω κόστος θα καλύπτεται από δίδακτρα, κα θώς και χορηγίες, δωρεές, ερευνητικά προγράμματα, κ.λπ. Άρθρο 12 Μεταβατικές Διατάξεις Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την κεί μενη νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 19 Νοεμβρίου 2014 Με εντολή Υπουργού Ο Γενικός Γραμματέας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ F Αριθμ. Φ.2.ΓΑ/187203/ΔΙ(Ν. 775/ ) (2) Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νηπιαγωγείου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν.682/1977 (ΦΕΚ 244/τ. Α / ). 2. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. Θ3 της παρ. Θ του άρ θρου πρώτου του ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 τ.α / ) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής », όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18/ τ.α / ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α / ) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής... και 4127/2013» και του άρθρου 33 του ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/ τ.a / ) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» και της παρ. 3 του άρθρου έκτου του ν.4218/2013 (Α 268) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου... και άλλες διατά ξεις», του άρθρου 11 του ν.4229/2014 (ΦΕΚ 8/τ.Α / ) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστά σεων... και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48 του ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ.Α / ) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις». 3. Την με αρ. πρωτ / Υ.Α. «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου τού ν.4093/2012» (ΦΕΚ 3057/τ. Β /3057/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ /ΙΑ/ κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 756/Β/ ). 4. Την με αρ. πρωτ /ΙΑ/ Υ.Α. «Καθορι σμός απαιτούμενων δικαιολογητικών... ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 3324/τ.Β / ). 5 Την με αρ. πρωτ Φ.2.Α/11659/Δ5/ (ΦΕΚ 200/ Β / ) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νηπι αγωγείου ιδιοκτησίας της εταιρείας «Ε.&Α ΤΣΑΓΓΑΡΙ ΝΟΥ Ν. ΞΕΝΑΚΗΣ ΟΕ». 6. Την από αίτηση της νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας «Ε.&Α. ΤΣΑΓΓΑΡΙΝΟΥ Ν. ΞΕΝΑΚΗΣ ΟΕ». 7. Την με αριθ. πρωτ. ΔΑ/49102/ απόφαση διατύπωσης γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ. 8. Το άρθρο 2 της αρ /Ύ1/ απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής με εντολή Υπουργού... και Θρησκευμάτων» (Β 2988), αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.Α/11659/Δ5/ (ΦΕΚ 200/Β/ ) άδεια ίδρυσης Ιδιωτι κού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νηπιαγωγεί ου ως προς τις αίθουσες διδασκαλίας, ως ακολούθως:

4 38656 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Από το σχολικό έτος , χορηγούμε στην εταιρεία «Ε.&Α. ΤΣΑΓΓΑΡΙΝΟΥ Ν. ΞΕΝΑΚΗΣ ΟΕ», άδεια ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νηπιαγωγείου, για τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας δυναμικότητας είκοσι οκτώ (28), είκοσι επτά (27) και είκοσι έξι (26) νηπίων αντίστοιχα. Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Νηπιαγωγείου είναι «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΔΙ ΩΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ο ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ» Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Θεσσαλίας 49 του Δήμου Περάματος με νόμιμο εκπρό σωπο στο ΥΠΑΙΘ την ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΜΙΧΑΛΑΚΟΥΔΗ ΑΝΝΑ. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, Με εντολή Υπουργού Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ F Αριθμ. Φ.2.ΓΑ/187199/Δ1 (Δ 181/ ) (3) Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικού. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν.682/1977 (ΦΕΚ 244/τ. Α / ). 2. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. Θ3 της παρ. Θ του άρ θρου πρώτου του ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 τ.α / ) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής », όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18/τ. Α / ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α / ) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής... και 4127/2013» και του άρθρου 33 του ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/ τ.α / ) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» και της παρ. 3 του άρθρου έκτου του ν.4218/2013 (Α 268) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και άλλες διατά ξεις», του άρθρου 11 του ν.4229/2014 (ΦΕΚ 8/τ.Α / ) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστά σεων... και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48 του ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ.Α / ) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις». 3. Την με αρ. πρωτ / Υ.Α. «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012» (ΦΕΚ 3057/ τ.β /3057/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ /ΙΑ/ κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 756/Β/ ). 4. Την με αρ. πρωτ /ΙΑ/ Υ.Α. «Καθορι σμός απαιτούμενων δικαιολογητικών... ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 3324/τ.Β / ). 5. Την με αρ. πρωτ. Φ.2.Α/197409/Δ5/ (ΦΕΚ 343/Β/ ) Υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικού ιδιοκτησίας της εταιρείας «Ε.&Α. ΤΣΑΓΓΑ ΡΙΝΟΥ Ν ΞΕΝΑΚΗΣ ΟΕ». 6. Την από αίτηση της νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, «Ε.&Α. ΤΣΑΙΤΑΡΙΝΟΥ Ν. ΞΕΝΑΚΗΣ. ΟΕ». 7. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΑ/49102/ απόφαση διατύπωσης γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ. 8. Το άρθρο 2 της αρ /Υ1/ απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής με εντολή Υπουργού... και Θρησκευμάτων» (Β 2988), αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.Α/197409/Δ5/ (ΦΕΚ 343/Β/ ) άδεια ίδρυσης Ιδιωτι κού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικού ως προς τις αίθουσες διδασκαλίας, ως ακολούθως: Από το σχολικό έτος , χορηγούμε στην εταιρεία «Ε.&Α. ΤΣΑΓΓΑΡΙΝΟΥ Ν. ΞΕΝΑΚΗΣ ΟΕ», άδεια ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημο τικού, για έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας και μία αίθουσα Πληροφορικής. Οι τέσσερις αίθουσες διδασκαλίας είναι δυναμικότητας είκοσι οκτώ (28) μαθητών, μία αίθουσα δυναμικότητας είκοσι επτά (27) μαθητών κάι μία αίθουσα δυναμικότητας δεκαεννιά (19) μαθητών. Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Δημοτικού είναι «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΔΕΥΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ο ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ». Το Δημοτικό θα λειτουργήσει στην οδό Θεσσαλίας 49 του Δήμου Περάματος με νόμιμο εκπρόσωπο στο ΥΠΑΙΘ την ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΜΙΧΑΛΑΚΟΥΔΗ ΑΝΝΑ. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 19 Νοεμβρίου Με εντολή Υπουργού Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ F Αριθμ /4435 (4) Συναρμοδιότητα Διευθύνσεων Υδάτων Δυτικής Ελλά δας και Θεσσαλίας για τη χορήγηση γνωμοδότησης, ως προς τις οριογραμμές των υδατορεμμάτων της Λεκάνης Απορροής του Ποταμού Αχελώου (GR15) της Περιοχής Λεκάνης Απορροής Ποταμού (Υδατι κού Διαμερίσματος) Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, στα πλαίσια εφαρμογής του Νόμου 4258/2014 «Διαδικα σία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδα τορέματα. ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Το Νόμο 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α / ) «Προστα σία και διαχείριση των υδάτων Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000», όπως τροπο ποιήθηκε με το Ν. 3481/2006 (ΦΕΚ 162/Α / ), το Ν. 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α / ) και το Ν. 4117/2013 (ΦΕΚ 29/Α / ) και ισχύει. 2. Το Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ 54/Α/ ) "Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προ στασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000", όπως τροπο ποιήθηκε και ισχύει. 3. Το Νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ) «Νέα Αρχι τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποι ήθηκε και ισχύει. 4. Το Νόμο 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α / ) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την απο κεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ ΕΚ». 5. Το Νόμο 4258/2014 (ΦΕΚ 94/A / ) «Διαδι κασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδα τορέματα ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις». 6. Την κοινή υπουργική απόφαση με αριθ. Η.Π /1542/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1108/Β / ) «Αξιολόγη ση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, σε συμμόρ φωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2007/60/ΕΚ «για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007». 7. Την Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων με αριθ. 706/ (ΦΕΚ 1383/Β / ) «Καθορισμός των Λεκανών Απορροής Ποταμών της Χώρας και ορι σμού των αρμόδιων Περιφερειών για τη διαχείριση και προστασία τους» σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 5 του Ν. 3199/2003, όπως διορθώθηκε στις (ΦΕΚ 1572/Β / ). 8. Την ΕΚΘΕΣΗ της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (ΕΓΥ) του ΥΠΕΚΑ «Προκαταρκτική Αξιολόγηση των Κινδύνων Πλημμύρας, σε εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ», Δεκέμβριος 2012, που δημοσιοποιήθηκε με το με αρ. πρωτ. οικ.327/ έγγραφο της ΕΓΥ του ΥΠΕΚΑ και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα 9. Την κοινή υπουργική απόφαση με αριθμ. οικ / «Έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλο ντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκα νών Απορροής Ποταμών των Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας» 10. Τη κοινή απόφαση με αρ. πρωτ /1591/ (Δνσης Υδάτων Δυτικής Ελλάδας) (ΑΔΑ Β4Θ9ΟΡ1Φ 17Υ), των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοική σεων Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Συναρμοδιότητες υπογρα φής αδειών εκτέλεσης έργου ή χρήσης νερού στη λε κάνη απορροής ποταμού Αχελώου». 11. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις του Νόμου 4258/2014 (σχετ. 5) αναφορικά με τη Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέμματα, ορίζεται ότι στη σύνταξη του φακέλου οριοθέτησης (άρθρο 2) λαμ βάνονται υπόψη τα μέτρα, οι όροι, οι περιορισμοί και οι δεσμεύσεις που τυχόν προβλέπονται: α) στο σχέδιο διαχείρισης της λεκάνης απορροής ποταμού, στην οποία υπάγεται το προς οριοθέτηση υδατόρεμα, που έχει εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 10 του ΠΔ. 51/2007 (ΦΕΚ 54/Α / ) καθώς και β) στο σχέδιο διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας της εν λόγω περιοχής λεκάνης απορροής και στους χάρτες κινδύνου και επικινδυνότητας πλημμύρας που συντάσσονται, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 της υπ αριθμ. κοινή υπουργική απόφαση 31822/1542/2010 (ΦΕΚ 1108/Β/ ) 12. Το γεγονός ότι, με την οικ. 706/ Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (ΦΕΚ 1383/ Β/ ) όπως διορθώθηκε με το (ΦΕΚ 1572/Β/ ), ορίστη καν οι Δ/νσεις Υδάτων Δυτικής Ελλάδας και Θεσσαλίας ως συναρμόδιες, για τη διαχείριση και προστασία της λεκάνης απορροής του ποταμού ΑΧΕΛΩΟΥ (GR15). 13. Το γεγονός ότι ως σήμερα δεν έχει καθοριστεί ο τρόπος και η ειδικότερη διαδικασία άσκησης των αρ μοδιοτήτων σε περίπτωση συναρμοδιότητας (σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 3199/2003) 14. Την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών αδειο δότησης, αποφασίζουμε: I. Κατά τη «Διαδικασία Οριοθέτησης» των υδατορεμ μάτων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 του Νόμου 4258/2014 (σχετ. 5), της Λεκάνης Απορροής του Ποταμού Αχελώου (GR15) της Περιοχής Λεκάνης Απορροής Πο ταμού (Υδατικού Διαμερίσματος) Δυτικής Στερεάς Ελ λάδας, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του άρθρου 3 του Νόμου 4258/2014, θα αποστέλλουν το φάκελο οριοθέτησης για γνωμοδότηση όπως επίσης και στις λοιπές περιπτώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του Νόμου αυτού, ως κάτωθι: 1. Στη Διεύθυνση Υδάτων Δυτικής Ελλάδας και στη Διεύθυνση Υδάτων Θεσσαλίας, για την οριοθέτηση του ποταμού Αχελώου από τη θέση αμέσως κατάντη του φράγματος της Μεσοχώρας ως τη συμβολή του πο ταμού με το λιμναίο υδάτινο σώμα «Τεχνητή Λίμνη Κρεμαστών», δηλαδή για τα ποτάμια υδάτινα σώματα: Αχελώος Π.9, Αχελώος Π.8, Αχελώος Π.7 και Αχελώος Π.6, όπως αυτά περιγράφονται και ορίζονται στη σχετική 9 κοινή υπουργική απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας. Για τα ως άνω ποτάμια υδάτινα σώματα η Διεύθυνση Υδάτων Δυτικής Ελλάδας θα γνωμοδοτεί, θα αρχειο θετεί το φάκελο και θα αποστέλλει την γνωμοδότηση της στην Δ/νση Υδάτων Θεσσαλίας, προκειμένου η Δι εύθυνση Υδάτων Θεσσαλίας να εκφράσει την σύμφωνη γνώμη της για την παραπάνω γνωμοδότηση 2. Στη Διεύθυνση Υδάτων Θεσσαλίας, όταν τα υπό μελέτη υδατορέματα βρίσκονται εξ ολοκλήρου στα δι οικητικά όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων Τρικάλων, Καρδίτσας και Ευρυτανίας, με κοινοποίηση στη Διεύ θυνση Υδάτων Δυτικής Ελλάδας. 3. Στη Διεύθυνση Υδάτων Δυτικής Ελλάδας, όταν τα υπό μελέτη υδατορέματα βρίσκονται εξ ολοκλήρου στα διοικητικά όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων Άρτας και Αιτωλοακαρνανίας, με κοινοποίηση στη Διεύθυνση Υδάτων Θεσσαλίας. II. Τα αρχεία οριοθετήσεων που τηρούνταν μέχρι σήμε ρα από άλλες Υπηρεσίες, με ευθύνη τους, μεταφέρονται εντός ενός εξαμήνου από την έναρξη ισχύος του Νόμου 4258/2014, στη Διεύθυνση Υδάτων Δυτικής Ελλάδας ή στη Διεύθυνση Υδάτων Θεσσαλίας ανάλογα με την υπα γωγή του υδατορέματος στις περιπτώσεις όπως αυτές αναλύονται στη παράγραφο Ι της παρούσας Απόφασης.

6 38658 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) III. Τα όρια των Υδατικών Διαμερισμάτων και τα όρια των Λεκανών Απορροής Ποταμών της χώρας, όπως κα θορίστηκαν και αποτυπώθηκαν με την 5 σχετική Από φαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα μέσω της δια δρομής: Αρχική > Δεδομένα > Aνα φορέα > Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής > Ειδική Γραμματεία Υδάτων > Λεκάνες Απορροής. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πάτρα, 10 Σεπτεμβρίου 2014 Οι Γενικοί Γραμματείς Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ

7

8 38660 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Τεύχος Έντυπη μορφή Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Τεύχος Έντυπη μορφή Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3681 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1904 15 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2050 23 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση Αναμόρφωση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 184 7 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2056 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1951 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 138883/Β7 (ΦΕΚ 646/ 08 04 2009, τ.β ) Υ.Α. που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1342 2 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.10060/7075/394/ 30.03.2009 (Β 672) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3610 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχι ακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9031 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 814 7 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 (Φ.Ε.Κ. 272/τ.Β /1 3 2007) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2405 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 195 21 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 10124/Β7 (ΦΕΚ 2054/ 0 10 2008, τ. Β ) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1802 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1079 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7867/Β7/22.7.2008 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 172/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30743 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2449 15 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. B7/41980 (ΦΕΚ 1597/τ. Β /11 8 2008) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της υπ αριθμ. Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033 (ΦΕΚ Β 328/13.02.2014) Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11799 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 97 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Π.Μ.Σ. στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7197 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 620 15 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπη ρεσιών του Δήμου Ασπρόπυργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 04 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του T.E.I. Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2208 12 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29051 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2076 26 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχια κών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28973 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2319 28 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 43149/Β7/09.02.2004 (ΦΕΚ 324/τ.B ) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 959 28 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση καθορισμού κατ αποκοπή χορηγήματος για καθαριότητα της ΥΝΜΤΕΚΜ... 1 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 70 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35997 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3023 7 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συνεργασία της Σχολής Εθνικής Άμυνας (Σ.ΕΘ.Α) με το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26497 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2100 31 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 592 π.έ/β7 (ΦΕΚ 159/ τ.β /13.02.2002) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1750 3 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Κοινού Ελληνογαλλικού Προγράμματος Με ταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2006 23 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 83933/Β7/6.8.2003 (ΦΕΚ 1200/τ. Β ) Υ.Α. που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 4 Φεβρουαρίου 01 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικής του Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1146 16 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ημερών κίνησης εκτός έδρας ενός ιδι ώτη κυβερνήτη και συγκυβερνήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2305 27 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 545/Β7/20.07.2004 (ΦΕΚ 115 Β 30.07.2004) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3941 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 283 25 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά το έτος 2015 για το μόνιμο προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα