Εισαγωγή. I. Σύµβαση της Γενεύης για τους πρόσφυγες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή. I. Σύµβαση της Γενεύης για τους πρόσφυγες"

Transcript

1 Εισαγωγή Το προσφυγικό πρόβληµα άρχισε να παίρνει µεγάλες διαστάσεις κυρίως µετά τα τέλη του Β' Παγκοσµίου πολέµου. Η µαζική έξοδος ανθρώπων που εγκαταλείπουν τη χώρα τους άλλοτε βίαια και άλλοτε εκούσια, επειδή φοβούνται για την ακεραιότητά τους, τη ζωή και την εν γένει ασφάλειά τους αναζητώντας άσυλο, προστασία και καλύτερη µοίρα σε άλλες χώρες, ανάγκασε από νωρίς τη διεθνή κοινότητα να προσπαθήσει να βρει λύσεις στο εν λόγω πρόβληµα. Η µετακίνηση ενός ατόµου από την πατρίδα του για λόγους που ο ίδιος δεν είναι δυνατόν να ελέγξει δίνει το στίγµα του πολιτικού πρόσφυγα, ο οποίος προστατεύεται σήµερα διεθνώς από τη Σύµβαση της Γενεύης του 1951 «περί του καθεστώτος των προσφύγων» και από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το καθεστώς των προσφύγων, το οποίο τροποποίησε τη Σύµβαση της Γενεύης, καθώς και από άλλες.σ. που ισχύουν σε περιφερειακό επίπεδο π.χ στην Αµερική, την Αφρική και αλλού. Οι δύο αυτές ιεθνείς Συµβάσεις οι οποίες καταρτίστηκαν στα πλαίσια του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών (ΟΗΕ) αποτελούν αυτή τη στιγµή, για τις χώρες που τις κύρωσαν και είναι πάρα πολλές- το δίκαιο των προσφύγων. Η Ελλάδα κύρωσε αµφότερες τις ως άνω.σ., τη µεν Σύµβαση της Γενεύης µε το ν.δ. 3989/1959, το δε Πρωτόκολλο της Ν.Υόρκης µε τον α.ν. 389/1968 και, συνεπώς, τυχόν µη τήρηση των διατάξεών τους εκ µέρους της χώρας µας θα αποτελεί παραβίαση των διεθνών υποχρεώσεών της. Με βάση τα παραπάνω, στα πλαίσια του ελλ ΚατΑλλ, τα θέµατα της νοµικής κατάστασης των προσφύγων διέπονται καταρχήν, από τις ως άνω.σ. και κατά δεύτερο λόγο από τους κανόνες που η χώρα µας έχει νοµοθετήσει για τους πρόσφυγες ειδικότερα. I. Σύµβαση της Γενεύης για τους πρόσφυγες 1. Η ιδιότητα του πρόσφυγα /ορισµός Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 1 Α παρ.2 εδ.1 της Σύµβασης της Γενεύης, όπως τροποποιήθηκε µε το Πρωτόκολλο της Ν. Υόρκης, πρόσφυγας θεωρείται κάθε πρόσωπο το οποίο συνεπεία δικαιολογηµένου φόβου δίωξης λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, κοινωνικής τάξης ή πολιτικών πεποιθήσεων βρίσκεται έξω από τη χώρα της οποίας είναι υπήκοος και δεν δύναται ή, λόγω του φόβου αυτού, δεν επιθυµεί να απολαύσει την προστασία της χώρας αυτής ή εάν δεν έχει υπηκοότητα και βρίσκεται έξω από τη χώρα της προηγούµενης συνήθους διαµονής του δεν δύναται ή, λόγω του φόβου αυτού δεν επιθυµεί να επιστρέψει σε αυτήν. Εξ αρχής θα πρέπει να πούµε ότι γίνεται συχνά λόγος για «de jure πρόσφυγες», για «πρόσφυγες sur place», για «de facto» πρόσφυγες και πρόσφυγες «in orbit». Οι πρώτοι είναι όσοι χαρακτηρίζονται ως τέτοιοι σύµφωνα µε τη Σύµβαση της Γενεύης από τη στιγµή που θα έλθουν νόµιµα ή παράνοµα σε µία χώρα και ζητήσουν πολιτικό άσυλο. Εφόσον τους χορηγηθεί άσυλο θεωρούνται ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για να χαρακτηρισθούν πολιτικοί πρόσφυγες και µετά την αναγνώρισή τους ως προσφύγων απολαµβάνουν των δικαιωµάτων που η ενλόγω Σύµβαση παρέχει σε αυτούς. Οι «πρόσφυγες sur place» είναι τα άτοµα εκείνα τα

2 οποία µία δεδοµένη στιγµή βρέθηκαν σε µία χώρα, αλλά λόγω γεγονότων που επήλθαν στο µεταξύ στη χώρα καταγωγής τους ή στη χώρα όπου προηγουµένως διέµεναν µόνιµα δεν µπορούν να επιστρέψουν σε αυτήν γιατί αν επιστρέψουν υπάρχει φόβος να διωχθούν είτε για τις πολιτικές πεποιθήσεις τους είτε για άλλους λόγους που αναφέρονται στη Σύµβαση της Γενεύης. Οι «de facto πρόσφυγες» είναι µία κατηγορία προσφύγων που δεν έχουν αναγνωρισθεί ως πρόσφυγες, σύµφωνα µε την έννοια της Σύµβασης της Γενεύης, αλλά είτε έχει απορριφθεί από τις αρµόδιες αρχές το αίτηµά τους για αναγνώριση της προσφυγικής τους ιδιότητας, είτε εγκατέλειψαν τη χώρα τους για λόγους όχι φόβου δίωξης αλλά λόγω φυσικών καταστροφών όπως σεισµοί, πληµµύρες αλλά και λόγω εµπόλεµων καταστάσεων, είτε τέλος, δεν υπέβαλαν αίτηµα για αναγνώρισή τους ως προσφύγων για λόγους φόβου δίωξης των στενών συγγενών τους, που βρίσκονται στη χώρα καταγωγής τους. Τέλος, οι πρόσφυγες «in orbit» ή «πρόσφυγες σε τροχιά» είναι τα άτοµα εκείνα τα οποία δεν καταφέρνουν σε καµία χώρα να γίνουν δεκτoί µε άµεση συνέπεια να περιφέρονται συνεχώς από τη µία χώρα στην άλλη έως ότου κάποια χώρα τους χορηγήσει πολιτικό άσυλο ή κάποια οργάνωση τους βοηθήσει να µεταναστεύσουν αλλού. Στο σηµείο αυτό θα αναφέρoυµε και µία άλλη χαρακτηριστική κατηγορία προσφύγων τους «boat peop/e» οι οποίοι ονοµάστηκαν έτσι γιατί εγκατέλειπαν τη χώρα τους επιβιβαζόµενοι σε πλοία. Πρόκειται ιδίως για βιετναµέζους τους οποίους καµία χώρα από τις γειτονικές, στα λιµάνια των οποίων προσπαθούσαν να αποβιβαστούν δεν τους δεχόταν, µε συνέπεια να ξαναγυρίζουν στη θάλασσα µε άσχηµα τις πιο πολλές φορές γι' αυτούς αποτελέσµατα. Το νοµικό καθεστώς των ως άνω «προσφύγων» διαφέρει από εκείνο των υπολοίπων προσφύγων και από εκείνο των αλλοδαπών γενικά, που είναι εγκατεστηµένοι ή ζουν στη χώρα µας. Κι αυτό γιατί απολαµβάνουν επί πλέον δικαιωµάτων από αυτούς. Σύµφωνα µε τη Σύµβαση της Γενεύης (άρθρο 1 ΣΤ) ως πρόσφυγες δεν µπορούν να αναγνωριστούν όσοι έχουν διαπράξει έγκληµα κατά της ειρήνης, γης, έγκληµα πολέµου ή έγκληµα κατά της ανθρωπότητας, όσοι έχουν διαπράξει σοβαρό αδίκηµα του κοινού ποινικού δικαίου πριν να έλθουν στη χώρα όπου ζητούν άσυλο όσοι είναι ένοχοι για ενέργειες που είναι αντίθετες προς τους σκοπούς και τις αρχές των Ηνωµένων Εθνών. 2. Παύση της ιδιότητας του πρόσφυγα Είναι δυνατόν ένα άτοµο στο οποίο έχει αναγνωριστεί η ιδιότητα του πρόσφυγα και κατά συνέπεια τα δικαιώµατα που η ιδιότητα αυτή επιφέρει σε αυτόν να παύσει να την φέρει από τη στιγµή που διαπιστωθούν ότι υφίστανται ορισµένοι λόγοι οι οποίοι αναφέρονται στη διάταξη του άρθρου 1Γ της Σύµβασης της Γενεύης. Πρόκειται (α) καταρχήν για την περίπτωση που το άτοµο κάνει χρήση µε τη θέλησή του της προστασίας της χώρας της οποίας έχει την ιθαγένεια ή (β) εάν µετά την απώλεια της ιθαγένειάς του «επανέκτησε µε τη θέλησή του την ιθαγένεια που είχε προηγουµένως, ή (γ) εφόσον απέκτησε νέα ιθαγένεια απολαµβάνει συνεπώς την προστασία της νέας του ιθαγένειας. Επίσης, παύει να θεωρείται πρόσφυγας (δ) όποιος επέστρεψε για να εγκατασταθεί στη χώρα την οποία είχε προηγουµένως εγκαταλείψει ή (ε) στην περίπτωση που στη χώρα από την οποία είχε φύγει λόγω φόβου δίωξης κλπ. έπαυσαν να υφίστανται πλέον τα γεγονότα τα οποία τον είχαν εξαναγκάσει να την εγκαταλείψει και (στ) τέλος, στην περίπτωση των ανιθαγενών που χαρακτηρίστηκαν πρόσφυγες παύουν να θεωρούνται ως τέτοιοι από τη στιγµή που δύνανται πλέον αυτοί να επιστρέψουν στη χώρα της συνήθους διαµονής τους την οποία είχαν

3 εγκαταλείψει λόγω φόβου δίωξης, επειδή έπαυσαν να υφίστανται οι συνθήκες εκείνες οι οποίες τους είχαν εξαναγκάσει να την εγκαταλείψουν. Από τη στιγµή που παύσει να υπάρχει η ιδιότητα του πρόσφυγα στο πρόσωπο ενός ατόµου, το άτοµο αυτό θεωρείται πλέον αλλοδαπός και διέπεται από τους κανόνες του ΚατΑλλ. 3. Η προσωπική κατάσταση των προσφύγων Το άρθρο 12 της Σύµβασης της Γενεύης ορίζει ότι η προσωπική κατάσταση των προσφύγων διέπεται από τους νόµους της χώρας της κατοικίας τους ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει κατοι1άα από τους νόµους της χώρας όπου αυτοί διαµένουν (της συνήθους διαµονής τους). Στο περιεχόµενο της έννοιας «προσωπική κατάσταση» των προσφύγων περιλαµβάνεται η ικανότητα δικαίου και δικαιοπραξίας αυτών. η ικανότητα να συνάπτουν γάµο, διαθήκη και γενικά κάθε είδους δικαιοπραξία που αναγνωρίζεται στα άτοµα. Όταν όµως ο εθνικός νοµοθέτης -όπως π.χ. ο έλληνας νοµοθέτης θέτει περιορισµούς ως προς την ικανότητα για δικαιοπραξία των αλλοδαπών εν γένει για συγκεκριµένο δικαίωµα, επειδή και ο πρόσφυγας θεωρείται αλλοδαπός, ισχύουν συνεπώς και γι' αυτόν οι εν λόγω περιορισµοί. π.χ. η απαγόρευση κτήσης ακινήτων σε παραµεθόριες περιοχές από αλλοδαπούς, αφορά και τους πρόσφυγες. Αυτό συνάγεται και από τη διάταξη του άρθρου 13 της Σύµβασης της Γενεύης που αναφέρεται στην κτήση κινητής και ακίνητης περιουσίας από τους πρόσφυγες στους οποίους θα πρέπει να επιφυλάσσεται από τα συµβαλλόµενα µέρη η ίδια µεταχείριση µε εκείνη των υπολοίπων αλλοδαπών. 4. Το νοµικό καθεστώς του πρόσφυγα Η Σύµβαση της Γενεύης, όπως ισχύει σήµερα, δεν ρυθµίζει τον τρόπο σύµφωνα µε τον οποίο θα χορηγείται σε έναν αλλοδαπό που ζητά πολιτικό άσυλο η ιδιότητα αυτή. Το θέµα της αναγνώρισης της προσφυγικής ιδιότητας επαφίεται στις κατ' ιδίαν εθνικές νοµοθεσίες. Η χώρα µας αρχικά είχε εκδώσει τον Μάρτιο του 1993 το Π.. υπ' αριθµ. 83/1993 «για τη διαδικασία εξέτασης αίτησης αλλοδαπού για την αναγνώρισή του ως πρόσφυγα, ανάκληση της αναγνώρισης και τρόπος συνεργασίας και ενηµέρωσης του εκπροσώπου της Υπάτης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα», συµµορφούµενη προς τη διάταξη του άρθρου 24 Ι του νόµου 1975/1991 και πρόσφατα εξέδωσε το Π.. 61/1999 «για τη διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπού ως πρόσφυγα, ανάκληση της αναγνώρισης και απέλαση αυτού, έγκριση εισόδου των µελών της οικογενείας του Και τρόπος συνεργασίας µε τον εκπρόσωπο της Υπάτης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα» µε το οποίο καταργήθηκε το προηγούµενο Π.. του Από τη στιγµή που ο αιτών-αλλοδαπός χαρακτηρισθεί από τις αρµόδιες ελληνικές αρχές ως πολιτικός πρόσφυγας εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της Σύµβασης της Γενεύης και απολαµβάνει των δικαιωµάτων και της προστασίας που του παρέχουν οι διατάξεις αυτής. Σύµφωνα µε τη Σύµβαση της Γενεύης ο πρόσφυγας υπέχει έναντι της χώρας που τον αναγνώρισε ως πρόσφυγα ορισµένες υποχρεώσεις συµµόρφωσης προς τους νόµους της χώρας αυτής (άρθρο 2), απαλλάσσεται από τον όρο της αµοιβαιότητας (άρθρο 7) και από τυχόν έκτακτα µέτρα που θα επιβληθούν σε άλλους αλλοδαπούς (άρθρο 8). ύναται να τύχει ευνοϊκής µεταχείρισης όσον αφορά στην κινητή και ακίνητη περιουσία που τυχόν θα αποκτήσει στη χώρα (άρθρο 13), έχει δικαίωµα να

4 συµµετέχει σε επαγγελµατικές ενώσεις ή συνδικάτα µη κερδοσκοπικού ή πολιτικού χαρακτήρα (άρθρα 15), έχει δικαίωµα να εργάζεται (άρθρα 17-19) και, φυσικά, έχει δικαίωµα σε κοινωνική πρόνοια και συνδροµή εκ µέρους του δηµοσίου για στέγαση, εκπαίδευση, κοινωνική ασφάλιση και περίθαλψη (άρθρα 20-24). II. Πώς προστατεύονται οι πρόσφυγες στην Ελλάδα 1. Γενικά Ο νόµος 1975/1991 περί αλλοδαπών στα άρθρα 24 και 25 -όπως αντικαταστάθηκαν αυτά αργότερα µε το νόµο 2452/1996 και τα οποία διατηρούνται σε ισχύ µε το νέο νόµο περί αλλοδαπών ν.2910/2001 αναφέρεται ειδικά στους πολιτικούς πρόσφυγες, δείχνοντας έτσι ιδιαίτερη ευαισθησία στην κατηγορία αυτή των αλλοδαπών, η οποία προστατεύεται -όπως ήδη αναφέρθηκε- και µε τη ιεθνή Σύµβαση της Γενεύης του 1951 και µε το Πρωτόκολλο της Ν.Υόρκης του Τα αρχικά άρθρα 24 και 25 του νόµου 1975/1991 τροποποιήθηκαν µε το νόµο 2452/1996 τόσο για να ενσωµατωθούν σε αυτά και οι αρχές που στο µεταξύ είχαν υιοθετηθεί µε σχετικά ψηφίσµατα από τους αρµόδιους Υπουργούς των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), όσο και για να εναρµονισθεί η εσωτερική µας νοµοθεσία µε εκείνες των κρατών µελών της Ε.Ε. ενόψει της έναρξης εφαρµογής της Σύµβασης του ουβλίνου του Η Σύµβαση του ουβλίνου (ν. 1996/1991)- που είχε αρχίσει να ισχύει από στα κράτη µέλη της Ε.Ε. που την κύρωσαν και η οποία έχει αvτικατασταθεί σήµερα πλέον από τον Κανονισµό (ΕΚ) 343/2003 του Συµβουλίου- ρυθµίζει θέµατα σχετικά µε τον καθορισµό του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αιτήσεως παροχής ασύλου, η οποία υποβάλλεται σε ένα από τα κράτη µέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 2. Οι διατάξεις των άρθρων 24 και 25 του νόµου περί αλλοδαπών και τα δικαιώµατα των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο. Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 25 Ι του ν.1975/1991, όπως αυτή ισχύει σήµερα και σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου Ι του Π.. 61/1999, το οποίο επιλαµβάνεται της διαδικασίας εξέτασης αίτησης αλλοδαπού για την αναγνώρισή του ως πρόσφυγα, ως αιτών άσυλο θεωρείται ο αλλοδαπός ο οποίος υποβάλλει αίτηση παροχής ασύλου ενώπιον οποιασδήποτε ελληνικής αρχής στα σηµεία εισόδου στην ελληνική επικράτεια ή εντός αυτής ότι ζητεί άσυλο στη χώρα µας ή µε οποιονδήποτε τρόπο ζητεί να µην απελαθεί σε κάποια χώρα εκ φόβου δίωξης λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητος, κοινωνικής τάξεως ή πολιτικών πεποιθήσεων. Επίσης, ως αιτών άσυλο θεωρείται και ο αλλοδαπός ο οποίος εισέρχεται στη χώρα µας, κατ' εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ) 343/2003 του Συµβουλίου. Εποµένως, από τη στιγµή που αλλοδαπός, ο οποίος βρίσκεται στο ελληνικό έδαφος καθοιονδήποτε τρόπο και υποβάλλει αίτηση παροχής ασύλου στις αρµόδιες ελληνικές αρχές, η αναγνώριση της ιδιότητας του πολιτικού πρόσφυγα επαφίεται αποκλειστικά στις ελληνικές αρχές, οι οποίες αφού εξετάσουν τα δικαιολογητικά που θα του προσκοµίσει ο αιτών άσυλο και διαπιστώσουν αν µπορεί αυτός να υπαχθεί σε κάποια από τις κατηγορίες της Σύµβασης της Γενεύης προχωρούν στη διαδικασία χορήγησης προς αυτόν της ιδιότητας του πολιτικού πρόσφυγα. Το αίτηµα παροχής ασύλου υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον αλλοδαπό, περιλαµβάνει δε και τα προστατευόµενα µέλη της οικογένειας που βρίσκονται µαζί του. Η όλη διαδικασία που ακολουθείται παρατίθεται στις διατάξεις του Π.. 61/1999 και, από ό,τι έχει παρατηρηθεί, µαζί και µε τα άρθρα 24 και 25 του νόµου 1975/1991, όπως ισχύουν σήµερα, το όλο νοµοθετικό πλαίσιο για τους πρόσφυγες θεωρείται

5 αυτή τη στιγµή ένα από τα καλύτερα της Ευρώπης. Το Π.. 61/1999 -εκτός από το κείµενο της.σ. της Γενεύης του 1951 και την τότε ισχύουσα Σύµβαση του ουβλίνου- έλαβε υπόψη του την Ευρωπαϊκή Σύµβαση για τα ικαιώµατα του Ανθρώπου, τη Σύµβαση της Ν.Υόρκης κατά των βασανιστηρίων, αλλά και κείµενα µη δεσµευτικού χαρακτήρα, όπως είναι τα σχετικά ψηφίσµατα του 1992 των Υπουργών Μετανάστευσης των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά µε τις έννοιες των προδήλως αβάσιµων αιτήσεων ασύλου και της ασφαλούς τρίτης χώρας και τα πορίσµατα Νο 30 και Νο 58 της Εκτελεστικής Επιτροπής της Υ Α/ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Βασικές του αρχές είναι η αρχή της µη επαναπροώθησης, η αρχή της µη επιβολής ποινικών κυρώσεων σε πρόσφυγες για την παράνοµη είσοδό τους στη χώρα, η αρχή της αναστολής της εφαρµογής αποφάσεων για αποµάκρυνση του αιτούντος άσυλο αλλοδαπού µέχρι της οριστικής απόφασης περί του ασύλου και, φυσικά, η αρχή της οικογενειακής συνένωσης. 3. Η διαδικασία εξέτασης αίτησης αλλοδαπού για την αναγνώρισή του ως πολιτικού πρόσφυγα Οι νέες διατάξεις των άρθρων 24 και 25 του νόµου Ι975/1991 και του Π.. 61/1999 προβλέπουν δύο ειδών διαδικασίες εξέτασης αιτηµάτων αναγνώρισης της προσφυγικής ιδιότητας σε αιτούντες άσυλο αλλοδαπούς: την κανονική διαδικασία και την ταχύρυθµη διαδικασία. (α) Κανονική διαδικασία Τα της κανονικής διαδικασίας εξέτασης αιτήσεως ασύλου ρυθµίζει η διάταξη του άρθρου 3 του Π 61/1999. Καθιερώνονται δύο βαθµοί κρίσης της αίτησης ασύλου, ενώ κατά το χρόνο που επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής, ως και µετά την άσκησή της, αναστέλλεται κάθε µέτρο αποµάκρυνσης του αιτούντος άσυλο αλλοδαπού µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της σχετικής απόφασης του Υπουργού ηµόσιας Τάξης. Αν αποφασισθεί η αναγνώριση του αλλοδαπού και των µελών της οικογένειάς του ως προσφύγων, ταυτόχρονα µε την επίδοση σε αυτούς της απόφασης αναγνώρισης, τους χορηγείται, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 27 της Σύµβασης της Γενεύης του 1951, δελτίο ταυτότητας πρόσφυγα. Με βάση αυτό το δελτίο εφοδιάζονται αυτοί µε άδεια παραµονής πενταετούς ισχύος, η οποία ανανεώνεται για ίσο χρόνο, εκτός αν ανακλήθηκε το άσυλο κατ' εφαρµογήν του άρθρου ΙΓ' της Σύµβασης της Γενεύης ή διατάχθηκε η απέλαση του πρόσφυγα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 32 αυτής. Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Π.. 61/1999 αρµόδιες αρχές για να εξετάσουν το αίτηµα και να κινήσουν τη διαδικασία παροχής ασύλου είναι οι Υποδιευθύνσεις ή Τµήµατα Αλλοδαπών, τα Τµήµατα Ασφαλείας των Κρατικών Αερολιµένων και οι Υποδιευθύνσεις ή τα Τµήµατα Ασφαλείας των Αστυνοµικών ιευθύνσεων. Τα αιτήµατα ασύλου εξετάζονται από τις παραπάνω Υπηρεσίες µέσα σε διάστηµα τριών µηνών από την υποβολή τους, εκτός από τις περιπτώσεις που ο αιτών άσυλο αλλοδαπός παραµένει σε χώρους λιµένων και αερολιµένων τα οποία εξετάζονται αυθηµερόν. Η εξέταση περιλαµβάνει συνέντευξη του αιτούντος µε τη βοήθεια διερµηνέα, προκειµένου να επιβεβαιώσει όσα αναφέρει στην αίτησή του και να δώσει εξηγήσεις, ιδίως σε ότι αφορά τα ακριβή στοιχεία ταυτότητάς του, τη µη κατοχή διαβατηρίου ή άλλου επίσηµου ταξιδιωτικού εγγράφου, το ακριβές δροµολόγιο που ακολούθησε για να εισέλθει στο ελληνικό έδαφος και τους λόγους που τον ανάγκασαν να

6 εγκαταλείψει τη χώρα της ιθαγένειάς του ή της συνήθους διαµονής του ζητώντας άσυλο στη χώρα µας. Για τις δηλώσεις του αιτούντος κατά την προφορική του συνέντευξη συντάσσεται από τον ενεργούντα την εξέταση έκθεση, στην οποία, εκτός από τα τυπικά στοιχεία καταγράφονται συνοπτικά οι απαντήσεις του επί όλων των ερωτηµάτων που του τίθενται, την οποία υπογράφει στο τέλος ο ίδιος ο αιτών άσυλο αλλοδαπός -αφού πρώτα την επιβεβαιώσει. Η αρµόδια για την εξέταση του αιτήµατος ασύλου υπηρεσία εφοδιάζει τον αιτούντα ατελώς µε «δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού» διάρκειας έξι µηνών, το οποίο ανανεώνεται για ίσο χρόνο από τις ίδιες υπηρεσίες µέχρι να εκδοθεί η οριστική απόφαση επί του αιτήµατός του. Η υπηρεσία που εξέτασε το αίτηµα ασύλου υποβάλλει τη σχετική αίτηση µε τα δικαιολογητικά και τη συνταχθείσα έκθεση στην προϊσταµένη της Αστυνοµική ιεύθυνση ή Υποδιεύθυνση Αλλοδαπών, οι οποίες αφού διατυπώσουν τη γνώµη τους επί των προτάσεων που διατυπώθηκαν, τα υποβάλλουν στην αρµόδια ιεύθυνση του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης. Αν αποφασισθεί η αναγνώριση του αλλοδαπού ως πρόσφυγα του χορηγείται, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 3 του Π.. 61/1999, δελτίο ταυτότητας πρόσφυγα και µε βάση το δελτίο αυτό εφοδιάζεται αυτός ατελώς και µε άδεια παραµονής πενταετούς ιοχύος η οποία ανανεώνεται για ίσο χρόνο. Σε περίπτωση που το αίτηµα του αλλοδαπού για άσυλο απορρίφθηκε, έχει ο ίδιος δικαίωµα να προσφύγει µέσα σε 30 ηµέρες από την ηµεροµηνία που του επιδόθηκε η απόφαση ενώπιον του Υπουργού ηµόσιας Τάξης. Επί της προσφυγής αυτής αποφαίνεται ο Υπουργός µέσα σε 90 ηµέρες, ύστερα από γνώµη εξαµελούς επιτροπής που µνηµονεύεται στο άρθρο 3 5 του Π., 61/1999. Σε περίπτωση απορριπτής απόφασης επί της προσφυγής, οφείλει ο αλλοδαπός να αναχωρήσει από τη χώρα µέσα σε ορισµένη προθεσµία που θα του ορισθεί ή δύναται να παραµείνει στη χώρα µε βάση τη διάταξη του άρθρου 8 του Π.. 61/1999, δηλ. για ανθρωπιστικούς λόγους. (β) Ταχύρυθµη διαδικασία Ο νόµος 1975/1991 όπως έχει τροποποιηθεί µε το ν.2452/1996 προβλέπει την εξέταση αίτησης ασύλου µε την κατά προτεραιότητα και µε ταχύρυθµη διαδικασία σε τρεις περιπτώσεις, οι οποίες µνηµονεύονται στη νέα διάταξη του άρθρου 25 2 και 3 αυτού και αναλύονται στη διάταξητου άρθρου 4 του Π.. 61/1999. Οι περιπτώσεις αυτές είναι: (α) όταν η αίτηση ασύλου είναι «προδήλως αβάσιµη», οι δε περί διώξεων ισχυρισµοί του αιτούντος είναι σαφώς ανυπόστατοι, δόλιοι ή καταχρηστικοί των διαδικασιών ασύλου, (β) όταν ο αιτών προέρχεται από τρίτη ασφαλή χώρα υποδοχής στο έδαφος της οποίας δεν κινδυνεύει να διωχθεί για κάποιον από τους προβλεπόµενους στη Σύµβαση της Γενεύης του 1951 λόγους, ούτε να επαναπροωθηθεί στη χώρα υπηκοότητάς του ή συνήθους διαµονής του. Η Ελλάδα θεωρεί όλες τις χώρες εκτός της Ε.Ε. ως µη ασφαλείς και εξετάζει ανάλογα τα αιτήµατα ασύλου. Και η (γ), τέλος, περίπτωση της κατά προτεραιότητα και ταχύρυθµης διαδικασίας εξέτασης αιτήµατος αναγνώρισης προσφυγικής ιδιότητας είναι αυτή που αφορά τις αιτήσεις ασύλου που υποβάλλονται από αλλοδαπούς κατά την άφιξή τους σε σηµείο εισόδου λιµένος ή αερολιµένος. Στην περίπτωση αυτή ο αιτών άσυλο αλλοδαπός παραµένει στη ζώνη αναµονής καθ' όλο το χρόνο εξέτασης της αίτησής του, που όµως δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 15 µέρες. Ως «ζώνη αναµονής» θεωρείται ο χώρος που εκτείνεται από το σηµείο

7 επιβίβασης και αποβίβασης, µέχρι το σηµείο του διαβατηριακού ελέγχου. Σε αυτή τη ζώνη επιτρέπεται η πρόσβαση της Υπάτης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες για συνεννόηση µαζί τους. Η εξέταση του αιτήµατος διενεργείται αυθηµερόν, η απόφαση λαµβάνεται από τον προϊστάµενο του κλάδου αστυνοµίας και τάξης του Υ Τ και εάν η αίτηση απορριφθεί, ο αιτών έχει δικαίωµα να προσφύγει µέσα σε πέντε ηµέρες στον Γενικό Γραµµατέα του Υ Τ, ο οποίος πρέπει να αποφανθεί µέσα σε διάστηµα 15 ηµερών. 4.Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για το νοµοσχέδιο και τους κανονισµούς που τιτλοφορούνται «Ο περί Προσφύγων (Τροποποιητικός) Νόµος του 2004» και «Οι περί Προσφύγων (Τροποποιητικοί) Κανονισµοί του 2004» Παρόντες: Νίκος Κλεάνθους, πρόεδρος Αδάµος Αδάµου Σοφοκλής Φυττής Γιαννάκης Οµήρου Χρίστος Μαυροκορδάτος Χρίστος Κληρίδης Άγις Αγαπίου Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων µελέτησε το νοµοσχέδιο και τους κανονισµούς που τιτλοφορούνται «Ο Περί Προσφύγων Τροποποιητικός Νόµος του 2004» και «Οι Περί Προσφύγων Τροποποιητικοί Κανονισµοί του 2004», σε συνεδρία της που πραγµατοποιήθηκε στις 26 Ιανουαρίου Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωπος του Γραφείου του Συντονιστή Εναρµόνισης, καθώς και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της ηµοκρατίας και των αρµόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών. Το νοµοσχέδιο και οι κανονισµοί κατατέθηκαν στη Βουλή από το Υπουργείο Εξωτερικών και παραπέµφθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει υιοθετηθεί για την ταχύτερη διεκπεραίωση της εξέτασης νοµοσχεδίων και κανονισµών που σχετίζονται µε την εναρµόνιση της κυπριακής νοµοθεσίας µε το κοινοτικό κεκτηµένο. Σκοπός του νόµου που προτείνεται είναι η τροποποίηση της νοµοθεσίας για τους πρόσφυγες, για σκοπούς καλύτερης εναρµόνισης µε το κοινοτικό κεκτηµένο στο Κεφάλαιο 24 ικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις και συγκεκριµένα του µέρους που αφορά τον τοµέα του ασύλου. Ειδικότερα, µε το υπό εξέταση νοµοσχέδιο θεσπίζεται αναθεωρηµένη διαδικασία διεκπεραίωσης αιτήσεων ασύλου, η οποία διέπεται από τις αρχές της δικαιοσύνης, της αποτελεσµατικότητας και της ταχύτητας, όπως αυτές απαιτούνται από το κοινοτικό κεκτηµένο. Συγκεκριµένα, καταργείται η Αρχή Προσφύγων, η οποία αποτελεί την πρωτοβάθµια αρχή εξέτασης αιτήσεων ασύλου και δηµιουργείται Υπηρεσία Ασύλου στο Υπουργείο Εσωτερικών, µε αρµοδιότητα τόσο την εξέταση αιτήσεων για παραχώρηση διεθνούς προστασίας όσο και γενικότερη αρµοδιότητα στα θέµατα ασύλου, διεθνούς προστασίας και προσφύγων. Επιπρόσθετα, καταργείται η Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων που είναι αρµόδια για την εξέταση διοικητικών προσφυγών και αποτελείται από τρεις νοµικούς λειτουργούς της Νοµικής Υπηρεσίας της ηµοκρατίας. Σύµφωνα µε το νοµοσχέδιο, ιδρύεται νέα ανεξάρτητη Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων µε εξουσία και αρµοδιότητα την εξέταση διοικητικών προσφυγών κατά των αρνητικών αποφάσεων του προϊσταµένου της Υπηρεσίας Ασύλου, καθώς και των αποφάσεων του διευθυντή του Τµήµατος Αρχείου Πληθυσµού και Μετανάστευσης σε σχέση µε απέλαση προσώπων υπό διεθνή προστασία ή υπό καθεστώς προσωρινής διαµονής για ανθρωπιστικούς λόγους,

8 µε οιονεί δικαστικές εξουσίες. Περαιτέρω, το νοµοσχέδιο προβλέπει ότι το προτεινόµενο αυτό δευτεροβάθµιο διοικητικό όργανο είναι ανεξάρτητη αρχή και δεν υπάγεται σε υπουργείο, τµήµα ή ανεξάρτητη υπηρεσία της κυβέρνησης της ηµοκρατίας και αποτελείται από τον πρόεδρο και δύο µέλη που διορίζονται από το Υπουργικό Συµβούλιο. Επίσης, µε το εν λόγω νοµοσχέδιο σκοπούνται τα ακόλουθα: 1. Εισαγωγή εξουσιοδοτικών διατάξεων για έκδοση κανονισµών για σκοπούς εναρµόνισης µε την Οδηγία 2003/9/ΕΚ του Συµβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη µέλη. 2. Εισαγωγή εξουσιοδοτικών διατάξεων για έκδοση κανονισµών για σκοπούς εναρµόνισης µε την απόφαση του Συµβουλίου 2000/596/ΕΚ, της 28ης Σεπτεµβρίου 2000, που αφορά τη δηµιουργία Ευρωπαϊκού Ταµείου για τους Πρόσφυγες. 3. Εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ) αρ. 343/2003 του Συµβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2003, για τη θέσπιση των κριτηρίων και µηχανισµών σχετικά µε τον προσδιορισµό του κράτους µέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος µέλος από υπήκοο τρίτης χώρας. 4. Εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ) αρ. 1560/2003 της Επιτροπής, της 2ας Σεπτεµβρίου 2003, για τα µέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) αρ. 343/2003 του Συµβουλίου σχετικά µε τη θέσπιση των κριτηρίων και µηχανισµών για τον προσδιορισµό του κράτους µέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος µέλος από υπήκοο τρίτης χώρας. 5. Εφαρµογή του περί της Σύµβασης περί Καθορισµού του Κράτους που Είναι Υπεύθυνο για την Εξέταση Αίτησης Παροχής Ασύλου η Οποία Υποβάλλεται σε Ένα από τα Κράτη Μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Σύµβαση του ουβλίνου (Κυρωτικού) Νόµου του 2004 και άλλων συναφών µε τη σύµβαση αυτή αποφάσεων της επιτροπής που συστήνεται µε βάση το άρθρο 18 της εν λόγω σύµβασης. 6. Εφαρµογή της απόφασης του Συµβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2001, για τη σύναψη συµφωνίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της ηµοκρατίας της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας αναφορικά µε τα κριτήρια και τους µηχανισµούς καθορισµού του κράτους που είναι αρµόδιο για την εξέταση αίτησης παροχής ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος µέλος ή στην Ισλανδία ή τη Νορβηγία. 7. Εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ) αρ. 2725/2000 του Συµβουλίου της, 11ης εκεµβρίου 2000, σχετικά µε τη θέσπιση του Eurodac που αφορά την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωµάτων, για την αποτελεσµατική εφαρµογή της Σύµβασης του ουβλίνου. 8. Εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ) αρ. 407/2002 του Συµβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2002, που προνοεί ορισµένους κανόνες εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) αρ. 2725/2000 σχετικά µε τη θέσπιση του Eurodac που αφορά την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωµάτων, για την αποτελεσµατική εφαρµογή της Σύµβασης του ουβλίνου. Με τους προτεινόµενους κανονισµούς, που εκδίδονται µε βάση το άρθρο32 της προαναφερθείσας νοµοθεσίας, σκοπείται η τροποποίηση των κανονισµών για τους πρόσφυγες µε σκοπό: α. την απλοποίηση του εντύπου αίτησης για άσυλο, µε αντικατάσταση του Πρώτου Πίνακα των κανονισµών µε τον Πίνακα που εκτίθεται στο Παράρτηµα των προτεινόµενων κανονισµών και β. την προσθήκη της τουρκικής γλώσσας στους Κανονισµούς 3 και 4, ώστε τα δελτία

9 ταυτότητας και τα ταξιδιωτικά έγγραφα που χορηγούνται σε πρόσφυγες, δυνάµει του άρθρου 22 της νοµοθεσίας για τους πρόσφυγες, να εκδίδονται στην ελληνική, τουρκική και αγγλική γλώσσα. Στα πλαίσια της εξέτασης των πιο πάνω προτεινόµενων νοµοθετηµάτων από την επιτροπή, τα µέλη ήγειραν αριθµό ερωτηµάτων σε σχέση µε τις διατάξεις του νοµοσχεδίου που αφορούν τις προτεινόµενες διοικητικές δοµές και ζήτησαν διάφορες διευκρινίσεις που αφορούν επιµέρους σηµεία του. Πρόσθετα, τα µέλη απασχόλησαν οι πρόνοιες του νοµοσχεδίου που αφορούν τις περιπτώσεις κένωσης θέσεως του προέδρου ή µέλους της Αναθεωρητικής Αρχής, οι οποίες καθορίζονται στο άρθρο 28Β του νοµοσχεδίου. Ειδικότερα, ορισµένα µέλη εξέφρασαν τον προβληµατισµό τους σε ό,τι αφορά την περίπτωση όπου το Υπουργικό Συµβούλιο, µε απόφασή του, δύναται να παύει τον πρόεδρο ή οποιοδήποτε µέλος της Αναθεωρητικής Αρχής λόγω κατάχρησης της θέσης του, κατά τρόπο που καθιστά τον κάτοχο της θέσης ακατάλληλο να ασκήσει τα καθήκοντά του. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα τα πιο πάνω, συµφωνεί µε τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του πιο πάνω νοµοσχεδίου και των κανονισµών, γι αυτό και οµόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νοµοσχεδίου σε νόµο και την έγκριση των κανονισµών, αφού προηγουµένως τροποποιηθεί το άρθρο 28Β του νοµοσχεδίου µε την απάλειψη της σχετικής παραγράφου του που αφορά την παύση του προέδρου ή οποιουδήποτε µέλους της Αναθεωρητικής Αρχής λόγω κατάχρησης της θέσης του. 5. Καθεστώς ειδικής προστασίας Πρόκειται για νέα ρύθµιση η οποία ανταποκρίνεται πράγµατι στις σηµερινές απαιτήσεις. Σύµφωνα µε αυτήν ο Υ Τ δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ιδίως για ανθρωπιστικούς λόγους να εγκρίνει την προσωρινή διαµονή στην Ελλάδα αλλοδαπού, του οποίου έχει απορριφθεί αίτηση για την αναγνώρισή του ως πρόσφυγα, µέχρις ότου καταστεί δυνατή η αναχώρησή του από τη χώρα. Σύµφωνα µε την διάταξη του άρθρου 25 4 του ν.1975/1991 παρέχεται η δυνατότητα παραµονής µόνο σε όσους υπέβαλαν αίτηση για αναγνώριση της προσφυγικής ιδιότητας και αυτή απορρίφθηκε. Στην ουσία, η ενλόγω διάταξη επιβεβαιώνει και ενδυναµώνει την αρχή της «µη επαναπροώθησης» από τη στιγµή που δίνεται η δυνατότητα σε έναν αλλοδαπό που ζητά άσυλο, να εφοδιασθεί µε άδεια προσωρινής διαµονής στη χώρα µας. Ο νόµος περί αλλοδαπών δεν προσδιορίζει τους ανθρωπιστικούς λόγους βάσει των οποίων ο αρµόδιος Υπουργός µπορεί να επιτρέψει την προσωρινή διαµονή ενός αιτούντος άσυλο στην Ελλάδα, αφήνοντας έτσι στη διοίκηση ανοικτό το πεδίο για ελεύθερη εκτίµηση των συγκεκριµένων καταστάσεων. Τέτοιες καταστάσεις θα πρέπει να είναι οι περιπτώσεις προσφύγων των οποίων η αίτηση απορρίφθηκε επειδή δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις της Σύµβασης της Γενεύης και του Πρωτοκόλλου της Ν.Υόρκης, αλλά και κάθε άλλη περίπτωση που θα κρίνει ο αρµόδιος Υπουργός πως θα πρέπει να καλύπτεται µε µια προσωρινή άδεια παραµονής στη χώρα µας, όπως π.χ. η περίπτωση να βρεθούν αυτοί εκτεθειµένοι σε φυσικές καταστροφές, σε ένοπλες συρράξεις ή ακόµη στην περίπτωση που πάσχουν αυτοί από σοβαρή ασθένεια Και δεν πρέπει ή δεν µπορούν να µετακινηθούν κ.ά. Θα πρέπει να επισηµάνουµε επίσης τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 25 του ν.1975/1991 σύµφωνα µε την οποία για πρώτη φορά ο νοµοθέτης µας προέβλεψε τη χορήγηση «ειδικού καθεστώτος προσωρινής προστασίας» σε συγκεκριµένη

10 κατηγορία αλλοδαπών που θα καταφεύγουν στη χώρα µας για λόγους ανωτέρας βίας. Η χορήγηση του καθεστώτος αυτού, οι όροι και η διαδικασία υποδοχής των συγκεκριµένων ατόµων, καθώς επίσης και η χορήγηση σε αυτούς ιατροφαρµακευτικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης ή άλλης βοήθειας για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών τους, ρυθµίζονται στις διατάξεις των άρθρων 8 του Π.. 61/1999 και 17 επ. του Π.. 266/1999. Η πρόβλεψη εντούτοις και µόνο του ειδικού αυτού καθεστώτος προσωρινής προστασίας στη χώρα αλλοδαπών, που δεν πληρούν µεν τις προϋποθέσεις χορήγησης πολιτικού ασύλου, βρίσκονται όµως σε κατάσταση ανωτέρας βίας (π.χ. λόγω φυσικών καταστροφών, εµπάργκο, εµφυλίων ενόπλων συρράξεων και άλλων ειδικών προβληµάτων που υφίστανται στη χώρα τους) αποτελεί ένα πολύ θετικό στοιχείο της σύγχρονης νοµοθεσίας µας. Η ελληνική κυβέρνηση µάλιστα -προτού καν ψηφιστεί ο ν.2452/1996 µε τον οποίον τροποποιήθηκαν τα άρθρα 24 και 25 του ν.1975/199ι και εισήχθη ο νέος αυτός θεσµός- χορήγησε το ειδικό καθεστώς προσωρινής προστασίας σε κούρδους πρόσφυγες που διέµεναν στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, χορηγώντας σε αυτούς κατάλυµα, ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και στοιχειώδη υλική βοήθεια, επιτρέποντάς τους µάλιστα να εργάζονται προσωρινά σε παρακείµενους αγρούς, µέχρις ότου διευθετηθεί η νοµική τους κατάσταση. Ο αλλοδαπός του οποίου έχει απορριφθεί οριστικά η αίτηση για αναγνώριση της προσφυγικής ιδιότητας, πλην όµως του έχει εγκριθεί για ανθρωπιστικούς λόγους η προσωρινή παραµονή στη χώρα µας, εφοδιάζεται από την κατά τόπον αρµόδια Αστυνοµική Αρχή, ατελώς, µε ειδικό δελτίο παραµονής για ανθρωπιστικούς λόγους ετήσιας διάρκειας. Παρόµοιο δελτίο χορηγείται και στα µέλη της οικογένειάς του. (άρθρο 8 Π.. 61/1999). Επίσης, σε όσους αλλοδαπούς το αίτηµά τους για χορήγηση ασύλου απορρίφθηκε και υπήχθησαν αυτοί στη διαδικασία του άρθρου 66 ν. 2910/2001 (νοµιµοποίηση παρανόµων αλλοδαπών), χορηγείται µε απόφαση του οικείου Γεν. Γραµµατέα της Περιφέρειας βεβαίωση νόµιµης διαµονής στην περίπτωση που ο εφοδιασµός τους µε διαβατήριο από τις προξενικές αρχές της χώρας τους αποδεδειγµένα είναι αδύνατη, εφόσον έχουν ληφθεί φυσικά υπόψη λόγοι που αφορούν στη δηµόσια τάξη και ασφάλεια της χώρας. Η βεβαίωση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας εργασίας, καθιδρύει όλες τις υποχρεώσεις και παρέχει όλα τα δικαιώµατα που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 2910/200 Ι περί αλλοδαπών (άρθρο 31 2 ν. 3202/2003). ΙΙΙ. Συνέπειες της ιδιότητας του πρόσφυγα Ι. ικαιώµατα των πολιτικών προσφύγων και των αιτούντων άσυλο Σύµφωνα µε τη Σύµβαση της Γενεύης η χώρα που αναγνωρίζει την ιδιότητα του πρόσφυγα παρέχει σε αυτόν µια σειρά από δικαιώµατα πλην εκείνων στα οποία η ίδια διατύπωσε επιφυλάξεις κατά την υπογραφή ή την κύρωσή της. Η Ελλάδα είχε διατυπώσει κατά την υπογραφή της Σύµβασης της Γενεύης δύο επιφυλάξεις που αφορούσαν τα άρθρα Ι 7 και 26 της ιεθνούς αυτής Σύµβασης για τους πρόσφυγες. Επρόκειτο για το δικαίωµα µισθωτής εργασίας και το δικαίωµα της ελεύθερης κυκλοφορίας στη χώρα. Σήµερα. η χώρα µας διατηρεί µόνον την τελευταία από τις δύο. (α) Ευνοϊκότερη µεταχείριση σε σχέση µε τους υπόλοιπους αλλοδαπούς Η ελληνική πολιτεία δείχνει τη διάθεσή της να µεταχειρισθεί ευνοϊκότερα τους

11 πολιτικούς πρόσφυγες σε σχέση µε τους υπόλοιπους αλλοδαπούς που διαµένουν νόµιµα στο έδαφός της, (α) µε τη διάταξη του άρθρου 2 Ι β' περιπτ.β' του ν. 2910/2001 περί αλλοδαπών και (β) µε τη διάταξη του άρθρου 58 2 α' περιπτ. β' του ίδιου νόµου. Από αµφότερες τις παραπάνω διατάξεις διαφαίνεται η αλλαγή πλεύσης του έλληνα νοµοθέτη στο να µεταχειρισθεί ευνοϊκά, δίκαια και µε πνεύµα σύνεσης τους πολιτικούς πρόσφυγες που ζούν επί µακρόν στην ελληνική επικράτεια. Συγκεκριµένα, µε την πρώτη διάταξη, αυτήν του άρθρου 2 Ι β' περιπτ. β' του ν. 2910/2001 δίνεται η δυνατότητα στους πρόσφυγες να συνεχίσουν να παραµένουν στην Ελλάδα και µετά την παύση της ιδιότητάς τους ως πολιτικών προσφύγων, ήτοι και εφόσον εξέλειπαν οι λόγοι βάσει των οποίων αυτοί αναγνωρίσθηκαν ως πρόσφυγες, εάν λόγω της µακράς διαµονής τους στη χώρα απέκτησαν ισχυρούς κοινωνικούς, οικονοµικούς και οικογενειακούς δεσµούς µε αυτήν. Με τη δεύτερη διάταξη, δηλ. αυτήν του άρθρου 58 2 α' περιπτ. β' του νόµου περί αλλοδαπών δίνεται η δυνατότητα τόσο στον ανιθαγενή όσο και στον αναγνωρισµένο πολιτικό πρόσφυγα να υποβάλλουν αίτηση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση, εφόσον το επιθυµούν, µε την προϋπόθεση ότι διαµένουν νόµιµα στην Ελλάδα επί πέντε συνολικά έτη µέσα στην τελευταία δωδεκαετία πριν την υποβολή της αίτησης για πολιτογράφηση. Ο χρόνος αυτός είναι περιορισµένος στο ήµισυ από τον χρόνο που κανονικά ο νόµος απαιτεί για τους υπόλοιπους αλλοδαπούςαλλογενείς που θέλουν να πολιτογραφηθούν έλληνες (για τους οποίους απαιτείται διαµονή δέκα ετών κατά την τελευταία πριν την υποβολή της αίτησης δωδεκαετία). Η χώρα µας ακολούθησε στην περίπτωση αυτή την επιταγή της διάταξης του άρθρου 6 4 περιπτ. ζ' της Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώπης(Σ,Ε) του Ι 997 για την ιθαγένεια µε την οποία συστήνεται στα κράτη του Σ.Ε να διευκολύνουν τους ανιθαγενείς και τους αναγνωρισµένους πολιτικούς πρόσφυγες στην απόκτηση της ιθαγένειας του κράτους όπου διαµένουν νόµιµα για κάποια χρόνια µε ευκολότερο και συντοµότερο τρόπο. Από τις παραπάνω δύο διατάξεις του νέου νόµου περί αλλοδαπών ο σύγχρονος έλληνας νοµοθέτης δείχνει τη διάθεσή του να διευκολύνονται οι επί µακρόν διαµένοντες στο έδαφος της Ελλάδας ανιθαγενείς και πολιτικοί πρόσφυγες στο να ενταχθούν στον κοινωνικό και πολιτικό ιστό της χώρας. Και ενώ όσον αφορά στους αναγνωρισµένους πολιτικούς πρόσφυγες η διάθεση του νοµοθέτη είναι θετική και εµφανής, δεν φαίνεται αντίθετα να υπάρχει παρόµοια διάθεση και όσον αφορά στους έχοντες υποβάλει αίτηση χορήγησης ασύλου σχετικά µε το θέµα της παραµονής αυτών στην ελληνική επικράτεια, κατά το διάστηµα από την υποβολή της αίτησης χορήγησης ασύλου µέχρι το χρόνο του να κληθούν αυτοί σε συνέντευξη ενώπιον του αρµόδιου οργάνου, ώστε να εφοδιασθούν στη συνέχεια µε το δελτίο του αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού. Στο χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ αίτησης και συνέντευξης ο αιτών άσυλο είναι «ένα "ανύπαρκτο" πρόσωπο χωρίς δικαιώµατα», όπως πολύ εύστοχα παρατηρεί η κ. Συκιώτου-Ανδρουλάκη (ό.π. σελ. 123). Αυτό σηµαίνει ότι δεν έχει τα δικαιώµατα του αιτούντος άσυλο, αφού δεν µπορεί να έχει ιατροφαρµακευτική περίθαλψη σύµφωνα µε τα όσα ορίζει το Π.. 266/1999 αναφορικά µε τους αιτούντες άσυλο, όπως δεν έχει και όλα τα υπόλοιπα δικαιώµατα που ο νόµος χορηγεί προς τους αιτούντες άσυλο αλλοδαπούς. (β) Κοινωνική πρόνοια προσφύγων Όσον αφορά στην κοινωνική πρόνοια των προσφύγων και στη νοσοκοµειακή τους

12 περίθαλψη στην Ελλάδα οι αναγνωρισµένοι πρόσφυγες απολαµβάνουν των πλεονεκτηµάτων της κοινωνικής ασφάλισης και έχουν τη δυνατότητα εισόδου στα νοσοκοµεία της χώρας το ίδιο και οι αιτούντες άσυλο αλλοδαποί, καθώς και οι παραµένοντες στη χώρα για ανθρωπιστικούς λόγους. Με το Π 266/1999 «για τη διοικητική υπαγωγή και λειτουργία του υφιστάµενου στο Λαύριο Αττικής Κέντρου Προσφύγων και κοινωνική προστασία των αναγνωρισµένων προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των παραµενόντων για ανθρωπιστικούς λόγους> δόθηκε η δυνατότητα σε όλες τις παραπάνω κατηγορίες αλλοδαπών να έχουν δωρεάν ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη εφόσον αυτοί είναι ανασφάλιστοι και οικονοµικά αδύναµοι. Εάν µάλιστα ο αλλοδαπός, αναγνωρισµένος πρόσφυγας, βρει εργασία και εργάζεται νόµιµα, τότε αυτός έχει τα ίδια κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώµατα µε τον έλληνα εργαζόµενο. Μπορεί δε να επωφεληθεί των διατάξεων του Κανονισµού (ΕΟΚ) 1408/71, ο οποίος στη διάταξη του άρθρου 2 Ι αυτού ορίζει ότι ο ενλόγω Κανονισµός (για την κοινωνικοασφαλιστική προστασία των διακινουµένων εργαζοµένων υπηκόων κρατών-µελών µέσα στην Ε.Ε.) ισχύει για µισθωτούς ή µη µισθωτούς που υπάγονται ή υπήχθησαν στη νοµοθεσία ενός ή περισσοτέρων από τα κράτη µέλη και είναι υπήκοοι ενός από τα κράτη-µέλη ή απάτριδες ή πρόσφυγες που κατοικούν στο έδαφος ενός κράτους-µέλους, καθώς και στα µέλη της οικογένειάς τους και για τους επιζώντες αυτών. Το Π.. 266/1999, που εκδόθηκε µε βάση τη διάταξη του άρθρου 24 2 του νόµου περί αλλοδαπών, όπως ισχύει σήµερα, αναφέρεται επίσης στο Κέντρο Υποδοχής Προσφύγων του Λαυρίου. Σε αυτό φιλοξενούνται οι αλλοδαποί που καταφεύγουν στο ελληνικό έδαφος και υποβάλλουν αίτηση για αναγνώριση προσφυγικής ιδιότητας. Προτεραιότητα διαµονής στο ως άνω Κέντρο έχουν οι αιτούντες άσυλο, των οποίων η αίτηση κρίνεται µε την κανονική διαδικασία, και από τους υπαγόµενους στην ταχύρυθµη διαδικασία εξέτασης της αίτησης ασύλου αλλοδαπούς στα ηλικιωµένα άτοµα, στις µονογονεϊκές οικογένειες καθώς και στις πολυµελείς µε ανήλικα τέκνα τοιαύτες. Με τη διάταξη του άρθρου 17 επ. του ως άνω Π.. προβλέπεται και η δυνατότητα χορήγησης σε αυτούς ιατροφαρµακευτικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης. (γ)εργασία προσφύγων Η ελληνική πολιτεία, µέχρι τη δηµοσίευση του νόµου 1975/1991 περί αλλοδαπών ( ) και τη θέση του σε ισχύ από , δεν αναγνώριζε δικαίωµα εργασίας στους αναγνωρισθέντες από αυτήν πολιτικούς πρόσφυγες, έχουσα επιφυλαχθεί αυτού του δικαιώµατος κατά την υπογραφή και κύρωση της ιεθνούς Σύµβασης της Γενεύης του 1951 για την προστασία των πολιτικών προσφύγων. Το παράδοξο αυτό φαινόµενο, του να προσδίδει δηλαδή η χώρα µας από τη µια µεριά την ιδιότητα του πολιτικού πρόσφυγα στους αιτούντες άσυλο αλλοδαπούς και από την άλλη µεριά να µην τους χορηγεί το δικαίωµα να εργάζονται, ήταν επόµενο να τους οδηγήσει στη µαύρη αγορά εργασίας. Ευτυχώς, το παράδοξο και παράλογο αυτό φαινόµενο ανατράπηκε πρώτα µε το Π.. 209/1994, το οποίο είχε εκδοθεί στηριζόµενο στη διάταξη του αρχικού άρθρου 24 3 του νόµου 1975/1991 προτού αυτό τροποποιηθεί µε το νόµο 2452/1996, και τελευταία µε το Π.. 189/1998, που αντικατέστησε το Π.. 209/1994. Το Π.. 189/1998 αναφέρεται στις προϋποθέσεις και στη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τις αρµόδιες ελληνικές αρχές για τη χορήγηση άδειας εργασίας σε αλλοδαπό, που αναγνωρίσθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 61/1999 ως πρόσφυγας, των αιτούντων άσυλο και των προσωρινά διαµενόντων για

13 ανθρωπιστικούς λόγους στη χώρα αλλοδαπών. Το ως άνω Π.. του 1998 δίνει τη δυνατότητα στους αναγνωρισµένους πρόσφυγες να εργασθούν στην Ελλάδα για όσο χρονικό διάστηµα θα διαρκεί η άδεια παραµονής τους, πράγµα που σηµαίνει ότι αυτοί θα µπορούν να εργάζονται στη χώρα µας για όσο διάστηµα θα έχουν την κάρτα του πολιτικού πρόσφυγα. Εξαιρετικά θετικό σηµείο είναι επίσης ότι για να χορηγηθεί πλέον σήµερα η άδεια µισθωτής εργασίας από τις κατά τόπον αρµόδιες Υπηρεσίες των Επιθεωρήσεων Εργασίας της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, δεν χρειάζεται να λαµβάνεται υπόψη προηγουµένως η δυνατότητα κάλυψης της υπάρχουσας κενής θέσης εργασίας από τυχόν ανέργους άλλων περιοχών της χώρας, όπως συνέβαινε κατά το προϊσχύσαν καθεστώς ή τη λήψη υπόψη των συνθηκών της εγχώριας αγοράς εργασίας του συγκεκριµένου επαγγέλµατος που θα ήθελε να ασκήσει ο υπό κρίση πρόσφυγας. Το Π.. 189/1998, εκτός από τη µισθωτή εργασία, αναγνωρίζει τη δυνατότητα για χορήγηση άδειας εργασίας στον αναγνωρισµένο πολιτικό πρόσφυγα και για άσκηση από αυτόν ελευθέρου επαγγέλµατος ή ίδρυσης επιχείρησης, εφόσον υποβάλλει ο ίδιος αυτοπροσώπως στις αρµόδιες Υπηρεσίες των Επιθεωρήσεων Εργασίας της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης τα απαιτούµενα από το νόµο δικαιολογητικά. Το Π.. 189/1998, όπως και το προηγούµενο υπ' αρίθµ. 209/1994 που καταργήθηκε, προβλέπει επίσης και για την δυνατότητα επαγγελµατικής κατάρτισης των προσφύγων. Έτσι, αλλοδαποί στους οποίους έχει αναγνωρισθεί η προσφυγική ιδιότητα εγγράφονται στις εκπαιδευτικές µονάδες του ΟΑΕ µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν και για τους έλληνες πολίτες. Ένα πολύ θετικό σηµείο του νέου Π.. υπ' αρίθµ. 189/1998 είναι η πρόβλεψη για τη δυνατότητα χορήγησης άδειας εργασίας όχι µόνον στον αναγνωρισµένο πολιτικό πρόσφυγα αλλά και στα µέλη της οικογένειάς του. Συγκεκριµένα, η διάταξη του άρθρου Ι 3 του Π.. 189/1998 ορίζει ότι «Με τις αυτές προϋποθέσεις χορηγείται άδεια εργασίας και στον ή στην σύζυγο του πρόσφυγα. που αφίχθηκε στην Ελλάδα στα πλαίσια της οικογενειακής συνένωσης και είναι κάτοχος άδειας παραµονής, καθώς και στον αλλοδαπό, ο οποίος διαµένων νόµιµα στη χώρα τέλεσε γάµο µε αναγνωρισµένο πρόσφυγα και για όσο χρόνο αυτός ο γάµος εξακολουθεί να ισχύει». Το Π.. 189/1998, εκτός από τη δυνατότητα άδειας εργασίας που προβλέπει για τα µέλη της οικογένειας του πρόσφυγα, παρέχει παρόµοιο δικαίωµα εργασίας και στους αιτούντες άσυλο αλλοδαπούς, όπως και στους προσωρινά διαµένοντες για ανθρωπιστικούς λόγους στη χώρα τοιούτους. Πρόκειται για δύο κατηγορίες αλλοδαπών, που µπορεί να µην έχουν λάβει ακόµη την προσφυγική ιδιότητα, η κάλυψη όµως των άµεσων βιοτικών τους αναγκών επέβαλε στην ελληνική πολιτεία να αναγνωρίσει και σε αυτούς το δικαίωµα για απασχόληση. Έτσι, η διάταξη του άρθρου 4 του ως άνω Π.. ορίζει ότι τόσο οι αιτούντες την αναγνώρισή τους ως πρόσφυγες αλλοδαποί όσο και οι προσωρινά διαµένοντες για λόγους ανθρωπιστικούς στη χώρα δύνανται να απασχολούνται προσωρινά υπό τους εξής όρους: (α) οι αιτούντες την αναγνώρισή τους ως πρόσφυγες να είναι κάτοχοι «δελτίου αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού», από το οποίο να προκύπτει ότι δεν φιλοξενούνται σε ειδικά προς τούτο λειτουργούν Κέντρο προσωρινής διαµονής αιτούντων άσυλο αλλοδαπών, (β) οι προσωρινά διαµένοντες για λόγους ανθρωπιστικούς να είναι κάτοχοι ειδικού δελτίου παραµονής για ανθρωπιστικούς λόγους και (γ) ότι έχει ερευνηθεί η αγορά εργασίας για το συγκεκριµένο επάγγελµα και δεν έχει εκδηλωθεί σχετικό ενδιαφέρον από ηµεδαπό ή από πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από αναγνωρισµένο ήδη πολιτικό πρόσφυγα. Πάντως, µε το παραπάνω Π.. υπ' αρίθµ. 189/1998, ο έλληνας νοµοθέτης έδειξε το ανθρώπινο και δηµοκρατικό του προσωπείο και φάνηκε να συναισθάνεται ότι

14 πράγµατι ο πρόσφυγας έχει ανάγκη να απασχοληθεί για να ζήσει και πως χρειάζεται να νοιώσει µέσα από την προσωπική του εργασία ότι είναι ασφαλής, ώστε να µπορέσει να ανακτήσει εργαζόµενος τη χαµένη του αξιοπρέπεια. (δ) Εκπαίδευση πολιτικών προσφύγων Όσον αφορά στην εκπαίδευση των προσφύγων, ισχύει και γι αυτούς η διάταξη του άρθρου 40 του ν.2910/2001 που αναφέρεται καταρχήν στη δυνατότητα πρόσβασης στην υποχρεωτική εννιάχρονη εκπαίδευση των ανήλικων παιδιών όλων των αλλοδαπών που διαµένουν στη χώρα µας. Μάλιστα, κατ' εξαίρεση µπορεί να εγγράφονται µε ελλιπή δικαιολογητικά στα δηµόσια σχολεία της Ελλάδας, µεταξύ άλλων και τα παιδιά όσων προστατεύονται από το ελληνικό κράτος ως πρόσφυγες και όσων τελούν υπό την προστασία της Υπάτης Αρµοστείας του ΟΗΕ. ηλ. τόσο των αναγνωρισµένων πολιτικών προσφύγων, όσο και των αιτούντων άσυλο αλλοδαπών (40 3 εδ.α"). Με τη διάταξη του άρθρου 2 13 του Π.. 61/1999 που αναφέρεται στη διαδικασία αναγνώρισης ενός αλλοδαπού ως πρόσφυγα κλπ. αναγνωρίσθηκε ρητά πλέον το δικαίωµα των παιδιών του αλλοδαπού που κατέχει ισχύον δελτίο αιτήσαντος πολιτικό άσυλο και όχι µόνον του αναγνωρισµένου πολιτικού πρόσφυγα να έχουν πρόσβαση στην βασική (εννιάχρονη) εκπαίδευση. Αλλά και χωρίς δελτίο ισχυρό, µπορούν τα παιδιά των ενλόγω αλλοδαπών -όπως ήδη αναφέρθηκε mo πάνω- να παρακολουθούν τη βασική εκπαίδευση στα δηµόσια σχολεία της χώρας µας. (ε) Ένωση οικογένειας του αναγνωρισµένου πολιτικού πρόσφυγα Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 7 1 εδ.α' του Π.. 61/1999 «αλλοδαπός, στον οποίο έχει αναγνωρισθεί η προσφυγική ιδιότητα...δύναται... να ζητήσει στα πλαίσια της οικογενειακής συνένωσης την έλευση και εγκατάσταση πλησίον του των µελών της οικογένειάς του, όπως αυτή καθορίζεται κατά την ελληνική έννοµη τάξη». Από τα παραπάνω συµπεραίνουµε πως µόνον τα µέλη της οικογένειας του αναγνωρισµένου πρόσφυγα µπορούν να έρθουν στα πλαίσια της αρχής της οικογενειακής συνένωσης κοντά του και όχι και εκείνα του έχοντος υποβάλει αίτηση για χορήγηση πολιτικού ασύλου ή του παραµένοντος στη χώρα υπό ανθρωπιστικό καθεστώς του άρθρου 8 του ως άνω Π.. 61/1999. Σύµφωνα δε µε τις επόµενες παραγράφους του άρθρου 7 του Π.. 61/1999 συνάγεται ότι ο νοµοθέτης µας υποβάλλει την έλευση των µελών της οικογένειας του αναγνωρισµένου πρόσφυγα στο ίδιο νοµικό καθεστώς µε τους υπόλοιπους αλλοδαπούς, ζητώντας να υφίστανται µία σειρά από προϋποθέσεις, µεταξύ των οποίων λ.χ. υπεύθυνη δήλωση εκ µέρους του πρόσφυγα ότι αυτός αναλαµβάνει τα έξοδα της εδώ παραµονής των µελών της οικογένειάς του, αποδεικτικά στοιχεία για το ύψος του εισοδήµατός του κλπ. 2. Περιορισµοί στη διακίνηση των προσφύγων και διοικητικά µέτρα (α) Περιορισµοί στη διακίνηση Σύµφωνα µε την επιφύλαξη που διατύπωσε η Ελλάδα κατά την κύρωση της Σύµβασης της Γενεύης, την οποία ακόµα διατηρεί, η ελληνική κυβέρνηση επιφυλάσσεται να καταργεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 26 της Σύµβασης για τους πρόσφυγες στις περιπτώσεις ή στις περιστάσεις που κατά τη γνώµη της δικαιολογούν την εφαρµογή µιας εξαιρετικής διαδικασίας προς το συµφέρον της εθνικής ασφάλειας ή της δηµόσιας τάξης.

15 Το άρθρο 26 της Σύµβασης της Γενεύης αναφέρεται στην ελεύθερη κυκλοφορία των αναγνωρισµένων προσφύγων στο έδαφος της χώρας υποδοχής. Ο ν.2910/2001 για τους αλλοδαπούς στο άρθρο επίσης 42 αυτού ορίζει ότι µπορεί να απαγορεύεται η διαµονή ή εγκατάσταση αλλοδαπών σε ορισµένες γεωγραφικές περιοχές της χώρας, και ότι µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού µπορεί να επιβάλλονται σε συγκεκριµένο αλλοδαπό περιορισµοί που αναφέρονται στην εγκατάσταση, διαµονή κλπ. για λόγους εθνικής ασφάλειας, δηµόσιας τάξης ή δηµόσιας υγείας. Η διάταξη αυτή, που αναφέραµε και πιο πάνω και η οποία αφορά γενικά τους αλλοδαπούς, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι έχει εφαρµογή και στους πολιτικούς πρόσφυγες, µια και αυτοί είναι για µας αλλοδαποί. (β) ιοικητικά µέτρα i) Η αρχή της µη επαναπροώθησης Ως γνωστόν, η αρχή της µη επαναπροώθησης είναι ευρύτερη της έννοιας του ασύλου και καλύπτει και αυτούς που δεν ζητούν άσυλο αλλά χρειάζεται να προστατευθούν από ενδεχόµενη δίωξη στη χώρα προέλευσής τους. Γενική πάντως αρχή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 33 της Σύµβασης της Γενεύης, είναι ο πρόσφυγας που διαµένει νόµιµα ή παράνοµα στο έδαφος του κράτους υποδοχής να µην επαναπροωθείται σε χώρα όπου απειλείται η ζωή ή η ελευθερία του. Το ίδιο θα πρέπει να συµβαίνει και στην περίπτωση παράνοµης εισόδου στη χώρα αλλοδαπού, ο οποίος ζητά αµέσως κατά τη σύλληψή του πολιτικό άσυλο. Η αρχή της µη επαναπροώθησης θα πρέπει να γίνεται σεβαστή σε κάθε περίπτωση. ii) Απέλαση Προσφύγων Σε εκτέλεση του προηγούµενου νόµου 1975/1991 περί αλλοδαπών, είχε εκδοθεί η Υπ. απόφαση υπ' αρίθµ. 4803/13/7"/1992 η οποία αναφερόταν στον καθορισµό των λεπτοµερειών για την εκτέλεση αποφάσεων απέλασης αλλοδαπών. Μέχρις ότου εκδοθεί η νέα Υπ.Απ. που προβλέπεται να εκδοθεί µε το νέο νόµο 2910/2001 περί αλλοδαπών, θεωρούµε πως εξακολουθεί να ισχύει η ως άνω µνηµονευθείσα Υπ.Απ. εφόσον δεν αντιστρατεύεται τις νέες διατάξεις του ν.2910/200 Ι, όπως αυτός ισχύει σήµερα. Ειδικά για τους πρόσφυγες το άρθρο 7 της ενλόγω Υπ.Απ., ορίζει στην πρώτη του παράγραφο ότι «Αλλοδαπός που αναγνωρίστηκε ως πρόσφυγας σύµφωνα µε τις διατάξεις της Σύµβασης της Γενεύης για τους πρόσφυγες δεν απελαύνεται σε χώρα όπου αντιµετωπίζει κίνδυνο δίωξης εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 32 και 33 της Σύµβασης». Ως γνωστόν, το άρθρο 33 της Σύµβασης της Γενεύης που αναφέρεται στη γενική αρχή της απαγόρευσης ή επαναπροώθησης των προσφύγων, θέτει παράλληλα και τα όρια της εφαρµογής της ορίζοντας ότι την αρχή αυτή δεν µπορεί να επικαλείται πρόσφυγας ο οποίος θεωρείται επικίνδυνος για την ασφάλεια της χώρας όπου βρίσκεται ή ο οποίος καταδικάσθηκε τελεσίδικα για σοβαρό αδίκηµα και αποτελεί κίνδυνο για τη χώρα. Εποµένως, σε περίπτωση παράβασης της εθνικής νοµοθεσίας του κράτους που του παρέχει προστασία ή σε περίπτωση έκδοσης καταδικαστικής απόφασης δικαστηρίου που του επιβάλλει ποινή κάθειρξης ή φυλάκισης µπορεί να απελαθεί ή επαναπροωθηθεί στη χώρα καταγωγής του και αλλοδαπός που έχει χαρακτηρισθεί ως πρόσφυγας. Αρκετές φορές, είχε παρατηρηθεί στο παρελθόν ότι τα ελληνικά δικαστήρια όταν καταδίκαζαν τον πρόσφυγα και διέταζαν την απέλασή του δεν είχαν λάβει υπόψη

16 τους την προσφυγική του ιδιότητα και δεν αιτιολογούσαν συγχρόνως το κατά πόσον αυτός αποτελούσε δηµόσιο κίνδυνο για τη χώρα. Τα τελευταία πάντως, χρόνια τα ελληνικά δικαστήρια εφαρµόζουν σωστά τις διατάξεις της Σύµβασης της Γενεύης. Η διάταξη του άρθρου 7 Ι της Υπ. Απ. 4803/13/7α/1992 εξασφαλίζει εκείνη την προστασία στον πολιτικό πρόσφυγα η οποία οδηγεί το κράτος υποδοχής στο να µην τον απελαύνει/ επαναπροωθεί σε χώρα όπου είναι δυνατόν να διωχθεί/ φυλακισθεί. Ιδιαίτερη σηµασία για τον αιτούντα άσυλο αλλοδαπό έχει η επόµενη παράγραφος του ίδιου άρθρου, σύµφωνα µε την οποία η «αίτηση αλλοδαπού για αναγνώρισή του ως πρόσφυγα δεν αίρει την προς απέλαση κράτησή του. Σ' αυτή την περίπτωση η απέλαση αναστέλλεται µέχρι τελεσιδίκου αποφάσεως επί της αιτήσεώς του». Το δικαίωµα αίτησης ακύρωσης και αίτησης αναστολής ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας που έχει ο αιτών άσυλο αλλοδαπός κατά της διοικητικής πράξης που διατάσσει την απέλασή του είναι ένα σηµαντικό στοιχείο που εξασφαλίζει σε µεγάλο βαθµό τη νοµική του προστασία. ΙV. Ειδικά προβλήµατα που αναφέρονται στους πρόσφυγες και στους αλλοδαπούς εν γένει ύο πολύ σοβαρά ζητήµατα που είναι δυνατόν να προκύψουν σχετικά µε την άµεση επαναπροώθηση και τη δυνατότητα υποβολής αίτησης εκ µέρους αλλοδαπού, για παροχή ασύλου είναι τα εξής: (Ι) το ζήτηµα που ανακύπτει όταν ο αλλοδαπός υποβάλλει την αίτηση ασύλου ενώ βρίσκεται σε αίθουσα transit και (2) το ζήτηµα που προκύπτει στην περίπτωση µαζικής/ παράνοµης εισόδου αλλοδαπώνπροσφύγων στην Ελλάδα. Ενώ ένα τρίτο ζήτηµα (3) είναι και το ποια χώρα είναι υπεύθυνη να εξετάσει το αίτηµα παροχής ασύλου του αλλοδαπού. 1. Η παραµονή σε αίθουσα transit Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 6 Ι του ν. 2910/200 Ι δεν συνιστά είσοδο στο ελληνικό έδαφος ή παραµονή αλλοδαπού στη ζώνη διερχοµένων (transit) αερολιµένος ή λιµένος της χώρας µε σκοπό να συνεχίσει το ταξίδι του στην αλλοδαπή µε το ίδιο ή άλλο αεροσκάφος ή πλοίο. Ενώ, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου ο αλλοδαπός που παραµένει στη ζώνη διερχοµένων υποχρεούται να αναχωρήσει. Αν δεν αναχωρήσει επιβιβάζεται σε αεροσκάφος ή πλοίο, µε φροντίδα της οικείας αστυνοµικής υπηρεσίας ελέγχου διαβατηρίων η οποία δικαιούται να ζητήσει τη συνδροµή των αρµοδίων αερολιµενικών ή λιµενικών αρχών. Ως γνωστόν για να εφαρµοσθεί η Σύµβαση της Γενεύης για τους πρόσφυγες και ειδικότερα το άρθρο 33 αυτής, σύµφωνα µε το οποίο καταρχήν, απαγορεύεται η απέλαση ή η επαναπροώθηση πρόσφυγα, θα πρέπει ο υπό κρίση πρόσφυγας να έχει εισέλθει και να διαµένει ήδη στη χώρα. Επειδή σχετικά µε τη δυνατότητα υποβολής αίτησης παροχής ασύλου από αλλοδαπό που βρισκόταν σε αίθουσα transit είχε προκύψει µεγάλο πρόβληµα υπό το καθεστώς των αρχικών διατάξεων του νόµου 1975/1991 περί αλλοδαπών, ο σύγχρονος νοµοθέτης µας µε την τροποποίηση των άρθρων 24 και 25 του ως άνω νόµου στην οποία προέβη το 1996 µε τον νόµο 2452, πήρε ξεκάθαρη πια θέση και όρισε ότι µε την ταχύρυθµη διαδικασία αίτησης ασύλου εξετάζεται και εκείνη που υποβάλλεται από αλλοδαπό κατά την άφιξή του σε σηµείο εισόδου λιµένος ή αερολιµένος, δείχνοντας έτσι τη θέλησή του να µεταβάλει τακτική και να δέχεται πλέον αιτήσεις που υποβάλλονται και σε αίθουσες transit από αλλοδαπούς για παροχή προς αυτούς

17 πολιτικού ασύλου. Επίσης, µε την υπ' αρίθµ. 4888/2/1α/1997 Υπ. Απ. των Υπουργών Εξωτερικών και ηµόσιας Τάξης, που επελήφθη του θέµατος των θεωρήσεων διέλευσης αλλοδαπών µέσω αερολιµένων, κατ' εκτέλεση του προηγούµενου νόµου περί αλλοδαπών ελήφθη πρόνοια και για τους πολιτικούς πρόσφυγες τόσο στη διάταξη του άρθρου 2 2 αυτής, που ορίζει ότι σε τέτοια θεώρηση υποχρεούνται και οι πολιτικοί πρόσφυγες καθώς και οι ανιθαγενείς, όσο και στη διάταξη του άρθρου 4 2, που ορίζει ότι από την υποχρέωση θεώρησης διέλευσης εξαιρούνται οι πρόσφυγες που έχουν αναγνωρισθεί ως τέτοιοι από άλλα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τα παραπάνω συνάγεται η σαφής πλέον θέση της ελληνικής πολιτείας να ακολουθήσει µια οµοιόµορφη πολιτική όσον αφορά στους πρόσφυγες, ακολουθώντας την ενιαία θέση της Ε.Ε. µετά τη θέση σε ισχύ αρχικά της Σύµβασης του ουβλίνου του 1990 από το και, ήδη µετά την κατάργηση αυτής,από τον Κανονισµό(ΕΚ) 343/2003 του Συµβουλίου για τον καθορισµό του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση παροχής ασύλου η οποία υποβάλλεται σε ένα από τα κράτη µέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Σύµφωνα µε τη διάταξη 12 του Κανονισµού αυτού «όταν η αίτηση ασύλου γίνεται στο χώρο διεθνούς διέλευσης αερολιµένος ενός κράτους µέλους από υπήκοο τρίτης χώρας, αυτό το κράτος µέλος είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης>. 2. Μαζική είσοδος αλλοδαπών/ προσφύγων στην Ελλάδα. Ανακύπτοντα προβλήµατα Εκτός από τις µεµονωµένες περιπτώσεις, όπου αλλοδαπός εισέρχεται νόµιµα ή παράνοµα στο ελληνικό έδαφος και ζητά άσυλο -οπότε πολλές φορές γεννάται θέµα επαναπροώθησής του ή όχι- υπάρχουν και οι περιπτώσεις, παράνοµης µαζικής εισόδου αλλοδαπών είτε από την ξηρά είτε από τη θάλασσα. Οι περιπτώσεις, αυτές τα τελευταία χρόνια είναι σύνηθες φαινόµενο στη χώρα µας. Ειδικότερα, σε περίπτωση µαζικής εισόδου αλλοδαπών σε ένα κράτος εξαιτίας ιδίως εµφυλίων συρράξεων στη χώρα καταγωγής τους, ανήκει στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο η περίθαλψη και η προστασία τους. Αυτό όµως, δεν σηµαίνει ότι θα έχει ως συνέπεια και την παροχή ασύλου στους καταφεύγοντες αλλοδαπούς, επειδή ακριβώς δεν γεννάται ζήτηµα εφαρµογής της Σύµβασης της Γενεύης µια και δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, που τίθενται από αυτήν. Αν όµως η περίπτωση µαζικής εισόδου λαµβάνει χώρα εξαιτίας άλλων γεγονότων, όπως είναι π.χ. η εξεύρεση καλύτερης τύχης στην άλλη χώρα και, ιδίως, η κακή οικονοµική τους κατάσταση, τότε το πρόβληµα αλλάζει τελείως και µια επαναπροώθηση προς τη χώρα καταγωγής τους δεν είναι αντίθετη προς τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας υποδοχής. Ένα άλλο πρόβληµα παράνοµης µαζικής εισόδου αλλοδαπών στη χώρα µας, είναι αυτό των µεταναστών που έρχονται από τη θάλασσα επιβαίνοντες σε πλοία ή σε µικρά πλοιάρια ή σε αυτοσχέδιες βάρκες, συνήθως πάντα χωρίς σηµαία, και που αποβιβάζονται κατόπιν κρυφά στα ελληνικά νησιά που βρίσκονται κατά µήκος των τουρκικών ακτών. Η εθνικότητα των µεταναστών αυτών είναι κυρίως ιρακινή / κουρδική, αφγανική, χωρίς να αποκλείονται και άλλες. Έτσι, σχεδόν καθηµερινά πληροφορούµαστε από τα ΜΜΕ ότι λαθροµετανάστες αποβιβάστηκαν στις ακτές π.χ. της Σάµου, της Κω ή της Ζακύνθου, παραλήφθηκαν από τις αστυνοµικές αρχές του νησιού και κατευθύνονται µε συνοδεία προς την Αθήνα για να επαναπροωθηθούν ή, για να εξετασθούν τα αιτήµατά τους για παροχή ασύλου από τις αρµόδιες Αρχές.

18 3. Η Σύµβαση του ουβλίνου του 1990 και νυν Κανονισµός (ΕΚ) 343/2003 του Συµβουλίου Με τη διάταξη του άρθρου 25 Ι του ν.1975/1991 περί αλλοδαπών, όπως τροποποιήθηκε αργότερα και που εξακολουθεί να ισχύει σήµερα µετά τη θέση σε ισχύ του νέου νόµου 2910/2001 περί αλλοδαπών, καθιερώνεται στην Ελλάδα η αρχή της πρώτης χώρας υποβολής αίτησης ασύλου σύµφωνα µε την οποία µία Πολιτεία µπορεί να αρνηθεί να εξετάσει µια αίτηση ασύλου εάν διαπιστωθεί ότι ο αιτών άσυλο έπρεπε να είχε υποβάλει την αίτηση αυτή στην προηγούµενη χώρα από την οποία είχε εισέλθει πρώτα. Αρχή που θεσπίσθηκε αρχικά από τη Σύµβαση του ουβλίνου που είχαν υπογράψει στις 15 Ιουνίου 1990 τα περισσότερα από τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µεταξύ των οποίων και η Ελλάδα και η οποία Σύµβαση ίσχυσε στη χώρα µας από (ν.1996/1991). Η ενλόγω Σύµβαση αντικαταστάθηκε πρόσφατα από τον Κανονισµό 343/2003 του Συµβουλίου που αναφέρεται στη θέσπιση των κριτηρίων και µηχανισµών για τον προσδιορισµό του κράτους µέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος µέλος από υπήκοο τρίτης χώρας. Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 10 Ι του Κανονισµού «Όταν διαπιστώνεται ότι ο αιτών άσυλο διέβη παρανόµως, οδικώς, δια θαλάσσης ή δι' αέρος, τα σύνορα κράτους µέλους προερχόµενος από Τρίτη χώρα, αυτό το κράτος µέλος στο οποίο εισήλθε παρανόµως είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης ασύλου. Η ευθύνη αυτή παύει να υφίσταται δώδεκα µήνες µετά την ηµεροµηνία κατά την οποία έλαβε χώρα η παράνοµη διάβαση των συνόρων». Και σύµφωνα µε τη διάταξη της επόµενης παραγράφου του ίδιου άρθρου «όταν ένα κράτος µέλος δεν µπορεί ή δεν µπορεί πλέον να θεωρηθεί υπεύθυνο σύµφωνα µε την Ι και εφόσον διαπιστώνεται ότι ο αιτών άσυλο -ο οποίος εισήλθε στο έδαφος των κρατών µελών παρανόµως ή υπό συνθήκες που δεν είναι δυνατόν να εξακριβωθούν- κατά την υποβολή της αίτησής του ζούσε προηγουµένως για µια συνεχή περίοδο τουλάχιστον πέντε µηνών σε ένα κράτος µέλος, αυτό το κράτος µέλος είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης ασύλου». Σύµφωνα µε τις παραπάνω διατάξεις, η Ελλάδα, όπως και όλα τα άλλα συµβαλλόµενα κράτη-µέλη, δικαιούνται να αποστείλουν τον αλλοδαπό που υπέβαλε αίτηση παροχής ασύλου στη χώρα εκείνη, η οποία είναι υπεύθυνη για την εξέταση αυτής της αίτησης. Εκείνο, πάντως, που θα πρέπει να προσέχουν όλα τα κράτη-µέλη της Ε.Ε. -στα οποία ισχύει ο ως άνω Κανονισµός (η ανία δεν συµµετέχει στη θέσπιση του Κανονισµού αυτού)- κατά την αποµάκρυνση του αλλοδαπού από τα εδάφη τους θα πρέπει να µην επαναπροωθούν τον αλλοδαπό σε κράτος όπου αυτός µπορεί να διωχθεί ή να φυλακισθεί κλπ, γιατί τότε δεν θα ευθύνεται µόνο το κράτος που παρέδωσε τον περί ου ο λόγος πρόσφυγα στο άλλο κράτος που θεωρήθηκε υπεύθυνο να κρίνει την αίτηση παροχής ασύλου, αλλά και το τελευταίο. ηµιουργείται, εποµένως, σύµφωνα µε τον Κανονισµό 343/2003 του Συµβουλίου αλλά και του κεκτηµένου Σένγκεν, διπλή ευθύνη. Ο Κανονισµός (ΕΚ) 343/2003 αποβλέπει στο να περιορισθεί το φαινόµενο «των προσφύγων σε τροχιά» (refugees ίn orbit) ώστε να αποφευχθεί η συγκέντρωση του µεγάλου όγκου των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο αλλοδαπών σε λίγες µόνο χώρες της Ε.Ε., αλλά να µοιράζεται η ευθύνη, ενώ παράλληλα µε την ανθρωπιστική ρήτρα του άρθρου 15 αυτού προνοεί για την επανένωση των µελών της αυτής

19 οικογένειας και των εξαρτώµενων συγγενών τους για ανθρωπιστικούς λόγους, δίδοντας το δικαίωµα να εξετάζονται ευνοϊκά σχετικά αιτήµατα που υποβάλλονται σε κράτος µέλος της Ε.Ε. από αιτούντες άσυλο αλλοδαπούς. Ο Κανονισµός προβλέπει και την περίπτωση επιδίωξης επανένωσης των ασυνόδευτων ανηλίκων µε τον ή τους συγγενείς τους. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πρόσφυγας ορίζεται το φυσικό πρόσωπο που έχει χαρακτηριστεί ως τέτοιο βάσει ειδικών ad hoc συνθηκών, καθώς και κάθε πρόσωπο το οποίο εξαναγκάζεται λόγω δικαιολογηµένου φόβου να βρεθεί εκτός συνόρων του τόπου ιθαγένειάς (υπηκοότητάς του) ή του τόπου της συνήθους εγκατάστασής του εξαιτίας των γλωσσικών, θρησκευτικών, φυλετικών ή πολιτικών διαφορών του µε την εκεί εξουσία. Νοµοθετικά το πρόβληµα των προσφύγων, που είναι σήµερα από τα σοβαρότερα της διεθνούς κοινωνίας και πολιτικής, λύνεται µε κανόνες ιεθνούς και Εσωτερικού ικαίου. Εξ επόψεως ιεθνούς ικαίου τα σχετικά ζητήµατα αντιµετωπίζονται τόσο µε ad hoc συµβάσεις όσο και βάσει αποφάσεων διατάξεων της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, του οποίου η Ύπατη Αρµοστεία Προσφύγων έχει παραρτήµατα στις χώρες µέλη. Εξ επόψεως Εσωτερικού ικαίου, το προσφυγικό ζήτηµα αντιµετωπίζεται δια της των ιεθνών επί τούτου συνθηκών και µε εθνικά νοµοθετήµατα. Στην Ελλάδα, που αντιµετωπίζει τα τελευταία τρία χρόνια κύµατα «προσφύγων», κυρίως Αλβανών, ψηφίστηκε και ισχύει ο νόµος 1975 της / περί εισόδου, εξόδου, παραµονής, εργασίας, απέλασης και αλλοδαπών, καθώς και περί αναγνωρίσεως προσφύγων. Ο νόµος αυτός αφορά µόνο πρόσωπα που καταφεύγουν στην Ελλάδα από εκτός ΕΟΚ χώρες και περιέχει ειδικές διατάξεις(άρθρα 24,25 κυρίως) περί αναγνωρίσεως κατόπιν σχετικής αιτήσεως- και περιθάλψεως προσφύγων.

ΑΔΑ: Β49ΚΘ-55Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: Β49ΚΘ-55Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02/05/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ. 45610 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ.κ.διοικητεσ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /8/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ 93443/11 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /8/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ 93443/11 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /8/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ 93443/11 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κκ.διοικητεσ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 Τηλ :2131516037

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της ]

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της ] ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της 14.12.1950] Η Γενική Συνέλευση, Λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση 319 Α (IV) της 3ης Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... ΙΧ Συντομογραφίες... ΧΧV Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ι. Περιεχόμενο του Δικαίου Καταστάσεως

Πρόλογος... ΙΧ Συντομογραφίες... ΧΧV Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ι. Περιεχόμενο του Δικαίου Καταστάσεως Πρόλογος...... ΙΧ Συντομογραφίες...... ΧΧV Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ι. Περιεχόμενο του Δικαίου Καταστάσεως Αλλοδαπών... 1 ΙΙ. Η σημασία της ιθαγένειας ή η έλλειψη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 120/2015 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Ε Ω Σ Κ Α Ι Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Β ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

Αριθμός 120/2015 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Ε Ω Σ Κ Α Ι Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Β ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ Ν.Σ.(m) Αριθμός 120/2015 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ O Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Ε Ω Σ Κ Α Ι Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Β ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ Μ Ε Λ Η Δ. Κυριλλόπουλος, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 29.9.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1240/2013, της Rodica Ionela Bazgan, ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14798/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 820 NT 29

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14798/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 820 NT 29 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14798/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 820 NT 29 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΠ: 22037 & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 27.2.2009 COM(2009) 90 τελικό 2009/0025 (CNS) C6-0107/09 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της σύµβασης εφαρµογής της συµφωνίας του Σένγκεν

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση στο round table discussion. «Σεμινάριο για ζητήματα ιθαγένειας και ανιθαγένειας» ημερομ. 7/10/2015, Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία

Τοποθέτηση στο round table discussion. «Σεμινάριο για ζητήματα ιθαγένειας και ανιθαγένειας» ημερομ. 7/10/2015, Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία Τοποθέτηση στο round table discussion «Σεμινάριο για ζητήματα ιθαγένειας και ανιθαγένειας» ημερομ. 7/10/2015, Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία 1. Έχει, εύστοχα, ειπωθεί ότι η ιθαγένεια, αποτελεί «το δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΥΠΑΓΩΓΉ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΈΝΟΥ ΣΤΟ ΛΑΎΡΙΟ ΑΤΤΙΚΉΣ ΚΈΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΦΎΓΩΝ

Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΥΠΑΓΩΓΉ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΈΝΟΥ ΣΤΟ ΛΑΎΡΙΟ ΑΤΤΙΚΉΣ ΚΈΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΦΎΓΩΝ Π.Δ. 266/1999 Διοικητική υπαγωγή και λειτουργία του υφισταμένου στο Λαύριο Αττικής Κέντρου Προσφύγων και κοινωνική προστασία των αναγνωρισμένων προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των παραμενόντων για ανθρωπιστικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου σκοπείται η προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 Ο ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 12.1 Η μετανάστευση 12.1 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 1/7 Μετανάστευση Η μετακίνηση ανθρώπων είτε μεμονωμένα είτε κατά ομάδες. 3 12.1 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 1.06.2007 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 917/2001, του κ. Phelan, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες ανωμαλίες όσον αφορά το δικαίωμα διαμονής

Διαβάστε περισσότερα

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δράση 4: Καμπάνια ενημέρωσης σχετικά με τα δικαιώματα των φτωχών και κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων στην υγεία, την παιδεία και την εργασία.

Διαβάστε περισσότερα

Αντίγραφο ισχυρού διαβατηρίου. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Βεβαίωση κατοικίας.

Αντίγραφο ισχυρού διαβατηρίου. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Βεβαίωση κατοικίας. Α. ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ ΣΥΖΥΓΟΙ ΟΜΟΓΕΝΩΝ Για την εγγραφή τους σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των ΟΤΑ α βαθμού της χώρας, οι εκλογείς όλων των κατηγοριών οφείλουν να προσέλθουν οι ίδιοι ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14796/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0078 (NLE) SOC 818 ME 8 COWEB 155

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14796/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0078 (NLE) SOC 818 ME 8 COWEB 155 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14796/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0078 (NLE) SOC 818 ME 8 COWEB 155 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

άρθρων 61, 62 ή 63 του ν.3386/2005)

άρθρων 61, 62 ή 63 του ν.3386/2005) Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέμα 1 ο (κληρώθηκε) Ο ευρωπαϊκός και διεθνής νομικός πολιτισμός αναγνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 29.3.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0624/2009 του A.T., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με θεώρηση που θα επιτρέπει σε πολίτες τρίτων χωρών να

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: 17131/313 ΠΡΟΣ : ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Ταχ. /νση: Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας: Τηλ : FAX: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: 17131/313 ΠΡΟΣ : ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Ταχ. /νση: Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας: Τηλ : FAX: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ /ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Ταχ. /νση: Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας: 10110

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ. Στην παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 2910/2001, ορίζεται ότι για τη χορήγηση θεώρησης εισόδου σε μέλη οικογένειας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 149/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 149/2011 Αθήνα, 11-11-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7501/11-11-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ Αικατερίνη Μάτση Εισαγγελέας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Εθνική Σχολή Δικαστών Ιανουάριος 2017 Νομοθετικό Πλαίσιο Ρυθμίζει τα θέματα που ανακύπτουν από τον εντοπισμό

Διαβάστε περισσότερα

14797/12 IKS/nm DG B4

14797/12 IKS/nm DG B4 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14797/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0080 (NLE) SOC 819 SM 17 EEE 108 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 91-2 Μαΐου 2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2910

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 91-2 Μαΐου 2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2910 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 91-2 Μαΐου 2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2910 ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής 1. Οι διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΑΡΧΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΣΕ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ (άρθρο 25 παρ. 4 του ν.1975/1991 και άρθρο 8 παρ. 1 του π.δ. 61/1999) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (Ν.4251/2014).

ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (Ν.4251/2014). ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (Ν.4251/2014). Αθήνα, 10 Ιουνίου 2015 Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης και της κατάθεσης στη Βουλή

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Α ΤΜΗΜΑ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007 Αριθ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

Σύροι στην Ελλάδα : ζητήματα προστασίας και προτάσεις της Υ.Α.

Σύροι στην Ελλάδα : ζητήματα προστασίας και προτάσεις της Υ.Α. Σύροι στην Ελλάδα : ζητήματα προστασίας και προτάσεις της Υ.Α. Πρόσβαση στην Ελληνική Επικράτεια Το τελευταίο διάστημα, ένας αυξανόμενος αριθμός Σύρων προσφύγων καταφθάνει στην Ελληνική επικράτεια χρησιμοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΝΟΜΙΜΗΣ ΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΙΑΜΟΝΗΣ ΑΟΡΙΣΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 31/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 31/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 31.03.2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2249/31.03.2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 31/2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος στο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων από την Βουλγαρία και την Ρουμανία

ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων από την Βουλγαρία και την Ρουμανία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Αθήνα 9 2-2007 Αριθ. Πρωτ. 30269 οικ. ΠΡΟΣ : Όπως Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας 1. Ως αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα έχετε τα εξής δικαιώματα: i. Σας χορηγείται το δελτίο αιτούντος διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3807, 6/2/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3807, 6/2/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2003 Για σκοπούς καλύτερης εναρμόνισης με το κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα του ασύλου και ειδικότερα για σκοπούς υιοθέτησης αναθεωρημένης

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις

Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις 3838/2010,ΦΕΚ Α 49/24.3.2010 Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

... 3 .6... 8 2001/55/ 2004/83/ 44 . 3386/2005) ... 14 44 . 3386/2005) ... 299 ... 38 ... 39 ... 41

... 3 .6... 8 2001/55/ 2004/83/ 44 . 3386/2005) ... 14 44 . 3386/2005) ... 299 ... 38 ... 39 ... 41 Οι πρακτικές στην Ελλάδα σχετικά µε τη χορήγηση µη εναρµονισµένων στην ΕΕ καθεστώτων προστασίας Μελέτη για το Υπουργείο Εσωτερικών, Γενική ιεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 94/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 94/2012 Αθήνα, 31-05-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3950/31-05-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 30/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 30/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 31-03-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2270/31-03-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 30/2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος στο

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. αριθ. 4000/2/14 ιθ - 10/08/ Διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του προστίμου που επιβάλλεται στους υπηκόους τρίτης χώρας...

Κ.Υ.Α. αριθ. 4000/2/14 ιθ - 10/08/ Διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του προστίμου που επιβάλλεται στους υπηκόους τρίτης χώρας... Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του προστίμου που επιβάλλεται στους υπηκόους τρίτης χώρας που παραβιάζουν το νόμιμο χρόνο παραμονής στην Ελλάδα (αρθ. 73 ν. 3386/2005) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΙΙΙ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΙΙ. ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΙΙΙ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΕΙΓΟΝ 9 Oκτωβρίου 2007 Αριθµ. Πρωτ.:11226/14.07.2007 Ειδική Επιστήµονας: Ειρήνη Κυριακάκη 210-7289802 Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενική ιεύθυνση Πρόνοιας ιεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4112, 16/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4112, 16/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 98(Ι) του 2003. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 13 Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013.

Εγκύκλιος αριθ. 13 Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ, & ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ, & ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Π1α/Γ.Π. οικ /2006 (ΦΕΚ 645, τ. Β ). Τέθηκε σε ισχύ:

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Π1α/Γ.Π. οικ /2006 (ΦΕΚ 645, τ. Β ). Τέθηκε σε ισχύ: ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Π1α/Γ.Π. οικ. 60227/2006 (ΦΕΚ 645, τ. Β ). Τέθηκε σε ισχύ: 01.01.2006 Καθορισμός των δικαιολογητικών και των λεπτομερειών της διαδικασίας χορήγησης της εφάπαξ παροχής, που προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Παροχή διευκρινίσεων επί ζητημάτων που ανακύπτουν μετά την τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 3386/2005.

ΘΕΜΑ : Παροχή διευκρινίσεων επί ζητημάτων που ανακύπτουν μετά την τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 3386/2005. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ B 2)ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος των ετεροδηµοτών και άλλες διατάξεις.

Τίτλος: Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος των ετεροδηµοτών και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 3146/2003 Τίτλος: Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος των ετεροδηµοτών και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1 Στην παρ. 12 του άρθρου 1 του Ν. 2623/1998 (ΦΕΚ139 Α') προστίθεται εδάφιο. Άρθρο 2 Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α / ) ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α / ) ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α /09-07-2015) ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Άρθρο 8 Αντικατάσταση διατάξεων του Ν. 4251/2014 23. Το άρθρο 19 του Ν. 4251/2014 αντικαθίσταται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 28.9.2016 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη της Βουλής των Αντιπροσώπων του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 68/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 68/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 01-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3837/01-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 68/2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος στο

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 106/2006 Ελεύθερη κυκλοφορία και διαµονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των µελών των οικογενειών τους, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 42 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Γ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΕΝΓΚΕΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Γ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΕΝΓΚΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Γ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΕΝΓΚΕΝ Αθήνα, 2 Ιουνίου 2010 Α.Π. Φ. 3497.3/83/ΑΣ 1093 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο

Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο. 118 1 Υιοθετήθηκε την 28η Ιουνίου 1962 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά την 46η σύνοδό

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρώπης. Κοινοβουλευτική Συνέλευση

Συμβούλιο της Ευρώπης. Κοινοβουλευτική Συνέλευση Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινοβουλευτική Συνέλευση Τα ανθρώπινα δικαιώματα των παράνομων μεταναστών 1 1. Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση ανησυχεί για τον αυξανόμενο αριθμό των παράνομων μεταναστών στην Ευρώπη.

Διαβάστε περισσότερα

Ολοµ 501/1945 και γνωµ. Ν.Σ.Κ. 60/2003), ότι εάν κάποιος αναγνωρίζεται από την Ελληνική

Ολοµ 501/1945 και γνωµ. Ν.Σ.Κ. 60/2003), ότι εάν κάποιος αναγνωρίζεται από την Ελληνική Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2008 αρ. πρωτ: 12482/07.2.1 Ειδικός επιστήµονας: Λάµπρος Μπαλτσιώτης Τηλ.: 210-7289709 Προς Υπουργείο Εσωτερικών ιεύθυνση Αστικής & ηµοτικής Κατάστασης Σταδίου 31 105 59 ΑΘΗΝΑ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Β ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 5.3 Η μετανάστευση 5.3 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 1/23 Μετανάστευση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 76/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 76/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 07-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3990/07-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 76/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use Ε.Ε. ΠΑρ. Ι(Ι) Αρ. 3849, 30.4.2004 Ν. 98 (Ι)/2004 Ο περί ηµοτικών και Κοινοτικών Εκλογών (Υπήκοοι Άλλων Κρατών Μελών) Νόµος του 2004 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

2. Ο Κανονισμός 9 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολού- Τροποποίηση

2. Ο Κανονισμός 9 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολού- Τροποποίηση E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4925 Κ.Α.Π. 498/2001 Αρ. 3565, 31.12.2001 Αριθμός 498 Οι περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2001, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α.Π.: οικ 23443 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ.: 19470/ /Εγκύκλιος αριθ.30. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του ν.3386/2005 (Φ.Ε.Κ. 212 Α / ).

Αριθ.Πρωτ.: 19470/ /Εγκύκλιος αριθ.30. ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του ν.3386/2005 (Φ.Ε.Κ. 212 Α / ). Αριθ.Πρωτ.: 19470/20.10.2005/Εγκύκλιος αριθ.30 Εφαρμογή του ν.3386/2005 (Φ.Ε.Κ. 212 Α /23.8.05). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣ: ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠ/ΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΔΗ η απαγόρευση αυτή κρίνεται αναγκαίο να ισχύσει για όσο χρόνο διαρκούν οι έκτακτες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω της οικονομικής κρίσης

ΕΠΕΙΔΗ η απαγόρευση αυτή κρίνεται αναγκαίο να ισχύσει για όσο χρόνο διαρκούν οι έκτακτες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω της οικονομικής κρίσης ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΙΤΛΟΦΟΡΕΙΤΑΙ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Προοίμιο. ΕΠΕΙΔΗ λόγω της συνεχιζόμενης

Διαβάστε περισσότερα

κδόθηκ το τριπλότυπο...19^.9..^j ο / 2 ο ο ο του Ταμείου Δικαστικών Εισπράξεων Αθηνών «τροσαρτώμενο στο φάκελλο τη 5 αποφάσεω;. Γραμματέα; Κ.Ε.

κδόθηκ το τριπλότυπο...19^.9..^j ο / 2 ο ο ο του Ταμείου Δικαστικών Εισπράξεων Αθηνών «τροσαρτώμενο στο φάκελλο τη 5 αποφάσεω;. Γραμματέα; Κ.Ε. Κ.Ε. κδόθηκ το τριπλότυπο...19^.9..^j ο / 2 ο ο ο του Ταμείου Δικαστικών Εισπράξεων Αθηνών «τροσαρτώμενο στο φάκελλο τη 5 αποφάσεω;. Γραμματέα; Αριθυός495 /2000 Η Επιτροπή Αναστολών τού Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 2010 (OR. en) 11160/4/10 REV 4. Διοργανικός φάκελος: 2007/0152 (COD)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 2010 (OR. en) 11160/4/10 REV 4. Διοργανικός φάκελος: 2007/0152 (COD) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 2010 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2007/0152 (COD) 11160/4/10 REV 4 SOC 422 MIGR 61 CODEC 581 PARLNAT 56 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Θέση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2015 COM(2015) 106 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας Τρινιδάδ και

Διαβάστε περισσότερα

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***)

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 1. Περιφέρεια Αττικής Γενική ιεύθυνση Περιφέρειας ιεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης υτ. Αττικής & Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: «Αναγνώριση δικαιώµατος διαµονής σε µέλη οικογένειας Έλληνα και πολιτών κρατών της Ε.Ε. και διαδικασία αρχικής χορήγησης δελτίου διαµονής»

Θέµα: «Αναγνώριση δικαιώµατος διαµονής σε µέλη οικογένειας Έλληνα και πολιτών κρατών της Ε.Ε. και διαδικασία αρχικής χορήγησης δελτίου διαµονής» Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Γενική Γραµµατεία Μεταναστευτικής Πολιτικής Σταδίου 27, 101 83 Αθήνα Αθήνα, 20 Ιουλίου 2010 Αρ. Πρωτ. :12872.2.3 /09 Χειριστής:.Βερέµης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 233 Έτος: 2003 ΦΕΚ: Α 204 20030828 Τέθηκε σε ισχύ: 28.08.2003 Ηµ.Υπογραφής: 26.08.2003 Προστασία και αρωγή στα θύµατα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 32/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 32/2011 Αθήνα, 06.04.2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2371/06.04.2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2011/99/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς συμπλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2001/55/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Πρόσβαση αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων σε Ι.Ε.Κ. (Αναφορά υπ αρ. πρωτ: 14976/2008) Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Χειριστής: Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ασφάλιση αλλοδαπών μετά την έκδοση των Π.Δ 358/97 και 359/97»

ΘΕΜΑ : «Ασφάλιση αλλοδαπών μετά την έκδοση των Π.Δ 358/97 και 359/97» ΘΕΜΑ : «Ασφάλιση αλλοδαπών μετά την έκδοση των Π.Δ 358/97 και 359/97» Σας κοινοποιούμε τα υπ'αριθ. 358 και 359/97 Προεδρικά Διατάγματα (ΦΕΚ 240/τ.Α'/28-11-97) σχετικά με την νόμιμη παραμονή και εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 180(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εναρμόνησης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητος με τίτλο

Αριθμός 180(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εναρμόνησης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητος με τίτλο .Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3 638, 27. 9.2002 Ν. 1 80 (Ι)/2002 Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

14708/16 ΜΑΠ/ακι/ΕΚΜ 1 DGD 1B

14708/16 ΜΑΠ/ακι/ΕΚΜ 1 DGD 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικοί φάκελοι: 2016/0133 (COD) 2016/0222 (COD) 2016/0223 (COD) 2016/0224 (COD) 2016/0225 (COD) 14708/16 ASILE 80 ASIM 157 REX

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος των νομικών βάσεων που προβλέπουν τη συνήθη νομοθετική διαδικασία στη Συνθήκη της Λισαβόνας 1

Κατάλογος των νομικών βάσεων που προβλέπουν τη συνήθη νομοθετική διαδικασία στη Συνθήκη της Λισαβόνας 1 Κατάλογος των νομικών βάσεων που προβλέπουν τη συνήθη νομοθετική διαδικασία στη Συνθήκη της Λισαβόνας 1 Το παράρτημα αυτό περιέχει τον κατάλογο των νομικών βάσεων στις οποίες εφαρμόζεται η «συνήθης νομοθετική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Bουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 125(Ι) του 2007 54(Ι) του 2009. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 126/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 126/2012 Αθήνα, 25-07-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5125/25-07-2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 126/2012 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2004/114/ΕΚ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό τις σπουδές ή την εθελοντική υπηρεσία. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.5.2016 COM(2016) 290 final 2016/0142 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2014 COM(2014) 713 final 2014/0337 (COD) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της ελευθερίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ'

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ' ^ Φ.Π. Adi9u6c 3337/2005 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ' Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 14 Δεκεμβρίου 2004, με την εξής σύνθεση: Α. Τσαμττάση, Αντιπρόεδρος, Προεδρεύουσα σε αναττλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2012 (21.11) (OR. en) 16127/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 922 NT 30

LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2012 (21.11) (OR. en) 16127/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 922 NT 30 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2012 (21.11) (OR. en) 16127/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 922 NT 30 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το εν θέµατι Πρωτόκολλο υπογράφηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Συμφωνία για την κατάργηση των θεωρήσεων εισόδου (visas) στους πρόσφυγες

Ευρωπαϊκή Συμφωνία για την κατάργηση των θεωρήσεων εισόδου (visas) στους πρόσφυγες Ευρωπαϊκή Συμφωνία για την κατάργηση των θεωρήσεων εισόδου (visas) στους πρόσφυγες Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την κοινωνική ασφάλιση (αποσπάσματα) Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας όσον

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρθρο µόνο, παρ.3 του Π 529/1989: «Ο αριθµός των αλλοδαπών µαθητών που εγγράφονται σε κάθε σχολική

1 Άρθρο µόνο, παρ.3 του Π 529/1989: «Ο αριθµός των αλλοδαπών µαθητών που εγγράφονται σε κάθε σχολική Αθήνα, 16.9.2005 Αρ.Πρωτ 14350.01/2005, 14352.01/2005 Χειριστές: Μίλτος Παύλου 210.7289718 Ματίνα Πούλου 210.7289697 Προς κύριο Κωνσταντίνο Ράµµα, Ειδικό Γραµµατέα Θεµάτων Σπουδών, Επιµόρφωσης και Καινοτοµιών

Διαβάστε περισσότερα