Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ την περίοδο » Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα και των Π.Ε.Π. Αττικής, Κρήτης & Νήσων Αιγαίου, Θεσσαλίας, Ηπείρου & Στερεάς Ελλάδας και Μακεδονίας Θράκης

2 Γ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Γ.1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών Γ.1.1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής Γ.1.2. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης Γ.1.3. Εγγυητική επιστολή προκαταβολής Γ.2. Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Γ.3 Σχέδιο Σύμβασης

3 Γ.1.1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής δράσεων στους τομείς της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ για ευρώ Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας οδός αριθμός... ΤΚ,}{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών α) οδός αριθμός ΤΚ, β) οδός αριθμός ΤΚ, γ) οδός αριθμός ΤΚ μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού των ευρώ, για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της (ημερομηνία) με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), σύμφωνα με τη με αριθμό.. Διακήρυξή σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την... (ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

4 Γ.1.2. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής δράσεων στους τομείς της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ για ευρώ Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας οδός αριθμός... ΤΚ,}{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών α) οδός αριθμός ΤΚ β) οδός αριθμός ΤΚ γ) οδός αριθμός ΤΚ μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού των ευρώ, για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό που αφορά στο διαγωνισμό της (ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) με αντικείμενο (τίτλος του έργου) συνολικής αξίας (το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), σύμφωνα με τη με αριθμό.. Διακήρυξή σας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

5 Γ.1.3. Εγγυητική επιστολή προκαταβολής ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής δράσεων στους τομείς της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ για ευρώ Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας οδός αριθμός... ΤΚ,}{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών α) οδός αριθμός ΤΚ β) οδός αριθμός ΤΚ γ) οδός αριθμός ΤΚ μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού των ευρώ, για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του...% της συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ευρώ σύμφωνα με τη σύμβαση με αριθμό και τη Διακήρυξή σας με αριθμό, στο πλαίσιο του διαγωνισμού της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) για εκτέλεση του έργου (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), και μέχρι του ποσού των ευρώ (συμπληρώνετε το ποσό το οποίο καλύπτει η συγκεκριμένη εγγυητική επιστολή) πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας {ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, υπέρ της οποίας εγγυόμαστε σε εφαρμογή των σχετικών άρθρων του Κανονισμού Προμηθειών της Αναθέτουσα Αρχή, στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

6 Γ.2 Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Άρθρο Τιμολογίου / Περιγραφή Άρθρο 1: Προσδιορισμός της επικοινωνιακής στρατηγικής και κατάρτιση του Σχεδίου Δράσεων δημοσιότητας Τεύχος Σχεδιασμού Δράσεων Δημοσιότητας Άρθρο 2: Υλοποίηση Εφαρμογή του σχεδίου δράσεων δημοσιότητας Σχεδιασμός Διοργάνωσης Ενημερωτικών Ημερίδων Προετοιμασία - Υλοποίηση Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ημερίδων Αναλυτικό πρόγραμμα κάθε ημερίδας Αναλυτικό προϋπολογισμό για κάθε ημερίδα Ενημερωτικό έντυπο υλικό και λοιπές παραγωγές για τους συμμετέχοντες ανά ημερίδα Τιμή προ ΦΠΑ Τιμή με ΦΠΑ Υλοποίηση προγράμματος δημοσιότητας- πληροφόρησης, για ενημέρωση των πολιτών σχετικά με το έργο Αναλυτικό πρόγραμμα και χρονοδιάγραμμα Διοργάνωση Ενημερωτικών Ημερίδων σύμφωνα με τον εγκεκριμένο σχεδιασμό Παραδοτέα ημερίδων (Ενδεικτικά: Δελτία Τύπου, Παρουσιολόγια, Φωτογραφικό και λοιπό υλικό, Έκθεση εισηγήσεων ομιλητών κτλ.) Άρθρο 3: Απολογισμός των ημερίδων και του συνόλου των δράσεων δημοσιότητας Άλλο / Τι Σύνολο Πολυσέλιδο λεύκωμα (έντυπη μορφή (200 τεμάχια) και ψηφιακή μορφή) Έκθεση πεπραγμένων (ψηφιακή μορφή)

7 Γ.3 Σχέδιο Σύμβασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) ΣΧΕΔΙΟ Σύμβασης για την ανάθεση εκτέλεσης του Έργου με τίτλο: «Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ την περίοδο » Μεταξύ Του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ / ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Και της. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα και των Π.Ε.Π. Αττικής, Κρήτης & Νήσων Αιγαίου, Θεσσαλίας, Ηπείρου & Στερεάς Ελλάδας και Μακεδονίας Θράκης

8 Στην Αθήνα σήμερα (..) υπογράφεται η παρούσα σύμβαση μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων : ΑΦΕΝΟΣ Του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής δράσεων στους τομείς της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρο Μεσογείων αριθ.1-18, Τ.Κ με ΑΦΜ, ΔΟΥ. Αθηνών, (εφεξής αποκαλούμενου στο παρόν ως «Εργοδότης») νομίμως εκπροσωπουμένου για την υπογραφή της παρούσης από τον.., και ΑΦΕΤΕΡΟΥ Της εταιρείας /κοινοπραξίας εταιρειών Που εδρεύει στην οδός και νόμιμα εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας από τον/την Δυνάμει του υπ'αριθμ συμβολαιογραφικού Εγγράφου του/της Συμβολαιογράφου που κατατέθηκε νόμιμα στην ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ την με αριθμό πρωτ,,εφεξής αποκαλούμενης ως «Ανάδοχος» ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ: Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής δράσεων στους τομείς της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας», με την υπ αριθμ.. απόφαση του προκήρυξε Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο ««Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ την περίοδο » Με την υπ αριθμ απόφαση του. η εταιρεία / ένωση εταιρειών / κοινοπραξία...ανακηρύχθηκε Ανάδοχος του έργου «Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας της ΕΥΔ ΕΠΑΕ για την ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ για την περίοδο », εφεξής αποκαλούμενου στο παρόν ως το «Έργο». Συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω. «Εργοδότης» είναι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής δράσεων στους τομείς της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ). «Ανάδοχος» είναι η εταιρεία/ένωση/κοινοπραξία εταιρειών στην οποία

9 ανατίθεται η εκτέλεση του Έργου, ήτοι η δεύτερη των συμβαλλομένων, η οποία ευθύνεται εις ολόκληρον έναντι του Εργοδότη για την εκτέλεση του Έργου. «Σύμβαση» είναι το παρόν συμφωνητικό και όλα τα συνημμένα σ αυτό προσαρτήματα, τεύχη και λοιπά έγγραφα, ήτοι η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το υπ αριθμ. πρωτ. Τεύχος διακήρυξης, η Τεχνική και Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, εφεξής αποκαλούμενη ως «Προσφορά» και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. «Έργο» είναι το σύνολο των υπηρεσιών που αναλαμβάνει να εκτελέσει και να παράσχει ο Ανάδοχος, όπως αυτό εξειδικεύεται στο Μέρος Α της Διακήρυξης. «Υπηρεσία» είναι η Μονάδα Γ της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, η οποία είναι καθ ύλην αρμόδια για την υλοποίηση και τον συντονισμό του Έργου. ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Το αντικείμενο του έργου του Αναδόχου αφορά την παροχή υπηρεσιών προς την ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ αναφορικά με τον προσδιορισμό της επικοινωνιακής στρατηγικής και αιτιολογημένου σχεδίου δράσης δημοσιότητας, όπως περιγράφεται αναλυτικά και εξειδικεύεται στην από Προσφορά του Αναδόχου (Τεχνική και Οικονομική Προσφορά), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 3. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 3.1 Η Επιτροπή Παραλαβής του Έργου που συγκροτείται με σχετική απόφαση είναι αρμόδια για την παραλαβή του Έργου, τόσο των επι μέρους ενεργειών όσο και του συνόλου του Έργου. 3.2 Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού που έχει συσταθεί και συγκροτηθεί με την υπ'αριθμ. Απόφαση γνωμοδοτεί προς την Υπηρεσία για κάθε θέμα ή πρόβλημα που προκύπτει κατά τον χρόνο υλοποίησης και εκτέλεσης της σύμβασης και έως την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης και οριστικής παράδοσης και παραλαβής του έργου. ΑΡΘΡΟ 4. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 4.1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση των ενεργειών που περιλαμβάνονται στο εφαρμοστέο Σχέδιο Δράσεων δημοσιότητας. Σημειώνεται ότι κάθε προτεινόμενη ενέργεια θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία με τη μορφή προτάσεως, το περιεχόμενο και το οικονομικό αντικείμενο της οποίας θα αποτελεί το Τεχνικό Παράρτημα βάσει του οποίου θα πραγματοποιηθεί η

10 σχετική ενέργεια και θα τελεί υπό την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Η υλοποίηση των ενεργειών θα γίνεται μετά από αντίστοιχη εντολή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Η υποβολή κάθε πρότασης θα γίνεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας και έπειτα από συμφωνία του Εργοδότη, για τη σκοπιμότητα υλοποίησης της ενέργειας αυτής κατά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει εναλλακτικές προτάσεις, εφόσον του ζητηθεί από τον Εργοδότη. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν τεκμηριωμένα εναλλακτικές λύσεις (π.χ. ενοικίαση συγκεκριμένων slides, φωτογραφικό υλικό, χώροι, συνεργασία με φορείς - πολλαπλασιαστές πληροφόρησης κλπ), ο Ανάδοχος υποβάλλει μόνο μία προσφορά. 4.2 Αρμόδια για την αξιολόγηση της πρότασης είναι η Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος ενημερώνεται για την έγκριση της πρότασης και λαμβάνει εντολή να προβεί στην υλοποίηση της συγκεκριμένης ενέργειας εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Η εντολή υλοποίησης κάθε ενέργειας συνοδεύεται από το σχετικό Τεχνικό Παράρτημα, όπου περιγράφεται αναλυτικά το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της ενέργειας αυτής και το οποίο δεσμεύει τον Ανάδοχο. 4.3 Εάν η Υπηρεσία διαπιστώσει ελλείψεις, παραλείψεις ή σφάλματα στην πρόταση, διατυπώνει τις παρατηρήσεις της στον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των παρατηρήσεων, να συμμορφωθεί και να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις και βελτιώσεις, υποβάλλοντας εκ νέου την πρόταση στην Υπηρεσία. 4.4 Στην περίπτωση που μετά την εκ νέου παραλαβή της πρότασης, κατά την παράγραφο 4.3 ανωτέρω, διαπιστωθούν περαιτέρω ελλείψεις, παραλείψεις ή σφάλματα, η Υπηρεσία, αν το κρίνει σκόπιμο, μπορεί να επαναλάβει την ανωτέρω διαδικασία. 4.5 Σε κάθε περίπτωση, εφόσον έχουν αποκατασταθεί οι ελλείψεις, παραλείψεις ή σφάλματα της αρχικής πρότασης, τηρείται η διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 4.2 ανωτέρω. 4.6 Μετά την έγκριση της ενέργειας από τον Εργοδότη κατά τα ανωτέρω, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση του περιεχομένου της πρότασης, όπως αυτή εγκρίθηκε και προσδιορίσθηκε με το Τεχνικό Παράρτημα. Κατά κανόνα, δεν επιτρέπεται η υπέρβαση του συμφωνηθέντος προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της. 4.7 Η Υπηρεσία είναι υπεύθυνη για την εποπτεία, τον έλεγχο και την αξιολόγηση των επιμέρους ενεργειών καθώς και του συνόλου του Έργου. Ο Ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη για την προσήκουσα και άρτια εκτέλεση της κάθε ενέργειας σε όλη τη διάρκεια της υλοποίησής της, τον συντονισμό των ενεργειών της εμπλεκόμενης ομάδας έργου και των υπεργολάβων καθώς και του συνόλου του Έργου.

11 4.8 Ο Ανάδοχος κατά την υλοποίηση των ενεργειών του υποχρεούται να εφαρμόζει το Π.Δ. 261/1997 (ΦΕΚ Α'186/1997), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το Ν.3166/2003 (ΦΕΚ Α'178/2003) και το Ν.3444/2006 (ΦΕΚ Α 46/2006). ΑΡΘΡΟ 5. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 5.1 Η Υπηρεσία, μετά την υποβολή εκ μέρους του Αναδόχου των παραδοτέων, όπως αυτά περιγράφονται στο Τεχνικό Παράρτημα βάσει του οποίου πραγματοποιείται η σχετική ενέργεια, τα διαβιβάζει στην αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Έργου, προκειμένου να συνταχθεί το σχετικό πρωτόκολλο. 5.2 Η οριστική παραλαβή κάθε ενέργειας διενεργείται από την Επιτροπή Παραλαβής του Έργου, η οποία εξετάζει όλα τα παραδοτέα και παραστατικά με τα οποία θα πιστοποιείται: το εμπρόθεσμο ή μη της υλοποίησης της ενέργειας η πλήρης, προσήκουσα και ποιοτική εκπλήρωση του φυσικού αντικειμένου της εκάστοτε ενέργειας και σύμφωνα προς το περιεχόμενο της πρότασης, όπως αυτή εγκρίθηκε από τον εργοδότη, καθώς και του έργου συνολικά το οριστικό και πραγματοποιηθέν κόστος εκτέλεσης της ενέργειας το οποίο θα πρέπει να αντιστοιχεί προς το υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο 5.3 Η Επιτροπή Παραλαβής συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής κάθε ενέργειας, με βάση την εγκεκριμένη πρόταση και το Τεχνικό Παράρτημα, κάνοντας ρητή μνεία στα οριζόμενα στην παράγραφο 5.2 ανωτέρω. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής κάθε ενέργειας διαβιβάζεται στην Υπηρεσία, η οποία στη συνέχεια το κοινοποιεί στον Ανάδοχο και το οποίο επέχει θέση εντολής για τιμολόγηση. Οι πάσης φύσεως δαπάνες κάθε ενέργειας θεωρούνται ως εγκριθείσες μετά την έκδοση του προβλεπόμενου στο άρθρο 5 της παρούσας Σύμβασης, πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και εξοφλούνται από τον Εργοδότη. 5.4 Σε περίπτωση που κατά την οριστική παραλαβή κάποιας ενέργειας η Επιτροπή Παραλαβής διαπιστώσει διαφοροποιήσεις στην εκτέλεση της ενέργειας σε σχέση με το Τεχνικό Παράρτημα, ζητά διευκρινίσεις από την Υπηρεσία ή/ και από τον Ανάδοχο. Μετά την παροχή διευκρινίσεων, η Επιτροπή Παραλαβής προβαίνει στην πιστοποίηση της εκτέλεσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της ενέργειας, συντάσσοντας το αντίστοιχο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της ενέργειας αυτής. 5.5 Εάν ο Ανάδοχος δεν έχει συμμορφωθεί προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, η Επιτροπή μπορεί να συντάσσει σχετικό πρακτικό, το οποίο μπορεί να αποτελέσει την βάση των περαιτέρω, κατά τα άρθρα 16 και 18, ενεργειών του Εργοδότη σχετικά με την επιβολή κυρώσεων στον Ανάδοχο.

12 5.6 Η οριστική παραλαβή του συνόλου του Έργου του Αναδόχου πραγματοποιείται με την υλοποίηση και ολοκλήρωση του συνόλου των ενεργειών του σχεδίου Δημοσιότητας, κατά την οποία ο Ανάδοχος υποβάλλει Απολογιστική Έκθεση Ολοκλήρωσης του Έργου με συνοπτική περιγραφή του παραχθέντος Έργου. Η Επιτροπή Παραλαβής εκδίδει στη συνέχεια Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του Έργου του Αναδόχου, λαμβάνοντας υπόψη τις λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου και τα πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής των επιμέρους ενεργειών. ΑΡΘΡΟ 6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το Έργο του Αναδόχου έχει διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της Συμβάσεως μέχρι την 31η/12/2015. Δύναται να παραταθεί η διάρκεια της παρούσας Σύμβασης για ακόμη έξι (6) μήνες χωρίς αύξηση του προϋπολογισμού του Έργου. ΑΡΘΡΟ 7. ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σε περίπτωση που θα υπάρχει διαφορά ή διάσταση στο κείμενο της παρούσας σύμβασης σε σχέση με τα κατωτέρω έγγραφα στα οποία αυτή στηρίζεται, συμφωνείται ότι η σειρά ισχύος τους είναι η ακόλουθη: I.Η παρούσα σύμβαση II.Η από Προσφορά του Αναδόχου (Τεχνική και Οικονομική Προσφορά). III. Η υπ αριθμ. Πρωτ...Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού του Εργοδότη. ΑΡΘΡΟ 8. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 8.1 Ο προϋπολογισμός της υπό ανάθεση σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των.. ευρώ ( ) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ., ο οποίος βαρύνει τον εργοδότη. 8.2 Ο προϋπολογισμός της σύμβασης συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του έργου «ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» που εκτελεί η ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, το οποίο έχει ενταχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ » με κωδικό 2011ΣΕ Ο Εργοδότης δηλώνει ρητά ότι απαλλάσσεται της καταβολής αγγελιοσήμου και του ειδικού φόρου επί των διαφημίσεων, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν.1326/83 (ΦΕΚ Α'19/ ). ΑΡΘΡΟ 9. ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο Ανάδοχος ορίζει ως Υπεύθυνο Έργου (Υ.Ε) τον....και Αναπληρωτή του τον..

13 ΑΡΘΡΟ 10. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 10.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις ανωτέρω υπηρεσίες λαμβάνοντας υπ όψιν καλές πρακτικές υλοποίησης παρόμοιων έργων από άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο, κατά τρόπο άρτιο από άποψη επιστήμης, τέχνης και πρακτικής εμπειρίας. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τα υψηλότερα διεθνώς αναγνωρισμένα επαγγελματικά πρότυπα και πάντως κατά τρόπο ώστε να ικανοποιεί απολύτως τους επιμέρους όρους της Σύμβασης και τις απαιτήσεις του Εργοδότη Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη σύμβαση υποχρεώσεις του εγκαίρως και προσηκόντως με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια και σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και συναλλακτικών ηθών. Περαιτέρω οφείλει κατά την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων να συμμορφώνεται προς τις εντολές του Εργοδότη Δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση Υ.Ε, του αναπληρωτή του καθώς και μελών της ομάδας έργου κατά τη διάρκεια του Έργου. Επιτρέπεται μόνο κατ εξαίρεση είτε μετά από απόφαση του Εργοδότη, είτε μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Αναδόχου και αντίστοιχη απόφαση έγκρισης του Εργοδότη. Ο αντικαταστάτης πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον ίση εμπειρία και επάρκεια για την υλοποίηση του Έργου με τον αντικαθιστάμενο. Σε περίπτωση διαφωνίας επέρχεται λύση της σύμβασης Η υποβληθείσα από τον Ανάδοχο προσφορά, κατά τα σημεία που δεν καλύπτεται από την παρούσα σύμβαση είναι δεσμευτική για τον Ανάδοχο και επ ωφελεία του Εργοδότη Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος συμβάλλεται με τρίτους για την υλοποίηση του Έργου του, από τις συμβάσεις αυτές ουδεμία υποχρέωση ή δέσμευση ή ευθύνη θα έχει ο Εργοδότης έναντι των τρίτων αυτών. ΑΡΘΡΟ 11. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 11.1 Οι πληρωμές της συμβατικής αξίας του έργου καταβάλλονται στον Ανάδοχο μετά την οριστική παραλαβή ενός εκάστου παραδοτέων φυσικού αντικειμένου της σύμβασης από την οριζόμενη προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής και την έκδοση σχετικού πρακτικού αυτής με το οποίο θα πιστοποιείται η καλή εκτέλεση κάθε ενέργειας και το κόστος εκτέλεσης της ενέργειας το οποίο θα πρέπει να αντιστοιχεί προς το υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο Εν όψει των ανωτέρω πληρωμών και ανά κατηγορία τμηματικής παραδόσεως είναι δυνατή προ της υλοποίησης εκάστης ενέργειας η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο ποσοστού έως 20% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της εκάστοτε επί μέρους ενέργειας, έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής που εκδίδεται από αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της ΕΕ Στην περίπτωση χορηγήσεως προκαταβολής προ της υλοποίησης κάθε επί μέρους ενέργειας, η εξόφληση της συνολικής δαπάνης διενεργείται εφόσον πιστοποιηθεί από την Επιτροπή Παραλαβής και την αρμόδια υπηρεσία του Εργοδότη ότι το ποσό της χορηγηθείσης προκαταβολής καλύπτεται από δαπάνες που αναφέρονται στις

14 υλοποιηθείσες ενέργειες και αντίστοιχο φυσικό αντικείμενο κάθε ενέργειας και δικαιολογούνται με αντίστοιχα τιμολόγια ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής ανά περίπτωση εξοφλημένα τουλάχιστον κατά το ποσοστό της προκαταβολής. Μετά την οριστική παραλαβή κάθε επί μέρους ενέργειας και διαπίστωση υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου καταβάλλεται το υπόλοιπο της απομένουσας συμβατικής αξίας της ενέργειας και αποδεσμεύεται αντιστοίχως η εγγυητική επιστολή προκαταβολής Ο Ανάδοχος, εντός μηνός από την υπογραφή της σύμβασης, μπορεί να λάβει προκαταβολή ύψους έως 20% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής. Η προκαταβολή, αποδεσμεύεται τμηματικά με την απόσβεση της προκαταβολής που γίνεται με παρακράτηση από κάθε πληρωμή, ποσοστού ΧΧΧΧΧ. Η εγγυητική επιστολή μπορεί να μειώνεται ανάλογα με τη μείωση της προκαταβολής. Οι μειώσεις αυτές θα γίνουν σταδιακά μέχρι και την τελική εξόφληση του αναδόχου Η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής, επιβαρυνόμενη με το ύψος του επιτοκίου που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών βάσει του άρθρου 84 του Ν 2362/1995 (Α'247) 11.6 Οι λοιπές πληρωμές στο πλαίσιο της σύμβασης θα πραγματοποιούνται τμηματικά, μετά την έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, με το οποίο θα πιστοποιείται η καλή εκτέλεση κάθε ενέργειας. Μετά από κάθε επιμέρους τμηματική παραλαβή και καταβολή του συμβατικού τιμήματος αποδεσμεύεται αναλογικά, ποσό της εγγυητική επιστολής καλής εκτέλεσης του άρθρου 15 της παρούσας. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων ή άλλων Οργανισμών, η οποία κατά νόμο τον βαρύνει Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά/ δικαιολογητικά (τιμολόγιο, ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα) του άρθρου 8 του ΠΔ 4/2002. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών. Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του Ν. 2238/94 (Α 151) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ΑΡΘΡΟ 12. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ 12.1 Για κάθε πληρωμή ο Ανάδοχος οφείλει να εκδίδει και να υποβάλλει στον Εργοδότη αντίστοιχα τιμολόγια Κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου, πρέπει να περιέχει κατά τρόπο σαφή τα στοιχεία που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τα οποία είναι κατ ελάχιστον τα εξής:

15 - Αριθμό, τυχόν σειρά και ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου - Αριθμό της Σύμβασης - Επωνυμία και Διεύθυνση του Εργοδότη - Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του Εργοδότη - Επωνυμία και Διεύθυνση του Αναδόχου - Ενέργεια και χρονική περίοδο παροχής υπηρεσιών - Συνολικό τίμημα σε ΕΥΡΩ με τον αναλογούντα Φ.Π.Α 12.3 Ο Εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πληρωμή μέρους ή του συνολικού ποσού κάθε τιμολογίου το οποίο δεν υποβάλλεται σύμφωνα με τα ανωτέρω ή εάν κάποιο παραδοτέο στο οποίο αντιστοιχεί το τιμολόγιο δεν έχει παραδοθεί σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 13. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 13.1 Ο Εργοδότης παρέχει στον Ανάδοχο όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που συνδέονται με την απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου του Ο Εργοδότης κοινοποιεί στον Ανάδοχο έγγραφα που, κατά την κρίση του, είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση του έργου του. Στο πλαίσιο αυτό τηρούνται οι ειδικότερες υποχρεώσεις των Μερών σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων Ο Εργοδότης λαμβάνει κάθε ενδεδειγμένο μέτρο για να διευκολύνει τον Ανάδοχο στο έργο του Υπαίτια παραβίαση εκ μέρους του Εργοδότη των όρων της παρούσας Σύμβασης, παρέχει το δικαίωμα στον Ανάδοχο να καταγγείλει τη Σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος δικαιούται να λάβει την αμοιβή του για τις μέχρι της ημερομηνίας ισχύος της καταγγελίας, παρασχεθείσες υπηρεσίες. Περαιτέρω αποζημίωση του Αναδόχου εξ αυτής της αιτίας, δεν αποκλείεται. ΑΡΘΡΟ 14. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 14.1 Ο Ανάδοχος, κατά την υπογραφή της Σύμβασης κατέθεσε την υπ' αριθμ. εγγυητική επιστολή, η οποία καλύπτει το 10% του συνολικού προϋπολογισμού του Έργου, ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία έχει εκδοθεί από την Τράπεζα Η εγγύηση καλής εκτέλεσης λήγει την.. και δύναται να παρατείνεται σε κάθε ενδεχόμενη παράταση του χρόνου ισχύος της σύμβασης ή μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου και θα επιστραφεί στον Ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του Έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 και την εκκαθάριση του συνόλου των τυχόν απαιτήσεων αμφότερων των συμβαλλομένων.

16 14.3 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει συνολικά ή μερικά προς όφελος του Εργοδότη για την ικανοποίηση αξίωσής του, λόγω εκπρόθεσμης ή μη προσήκουσας εκτέλεσης του Έργου που οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. Η αναζήτηση περαιτέρω αξιώσεων του Εργοδότη για ζημίες που υπέστη λόγω της υπαίτιας εκπρόθεσμης ή μη προσήκουσας εκτέλεσης της Σύμβασης εκ μέρους του Αναδόχου δεν αποκλείεται, εφόσον οι ζημίες αυτές δεν καλύπτονται από το ποσό της εγγύησης καλής εκτέλεσης και με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 15 και 17 της παρούσας Σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 15. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 15.1 Σε περίπτωση μη έγκαιρης εκτέλεσης μιας ενέργειας ή/και μη προσήκουσας εκτέλεσης μίας ενέργειας σύμφωνα προς τις υποδείξεις του Εργοδότη καταπίπτει για κάθε εργάσιμη ημέρα καθυστέρησης ή/και παράλειψης του Αναδόχου να συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις του Εργοδότη αυτοδικαίως υπέρ του Εργοδότη και σε βάρος του Αναδόχου, ποινική ρήτρα, ίση προς το 0,3% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της συγκεκριμένης ενέργειας συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την εκπλήρωση της ενέργειας από τον Ανάδοχο. Σε κάθε περίπτωση η ποινική ρήτρα δεν μπορεί να υπερβεί το 5% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της ενέργειας συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ Ο Εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα με μονομερή δήλωσή του να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο, κατά την ελεύθερη κρίση του, για το σύνολο ή μέρος της Σύμβασης, σε περίπτωση υπέρβασης των προθεσμιών περί της εκτέλεσης του Έργου ή μη εκπλήρωσης οποιασδήποτε άλλης συμβατικής υποχρέωσής του πέραν των είκοσι (20) εργασίμων ημερών. Μετά την οριστική παραλαβή και έγκριση από τον Εργοδότη των ενεργειών, σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας σύμβασης, το δικαίωμα του Εργοδότη να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο θα περιορίζεται στο μέρος του Έργου που υπολείπεται να εκτελεσθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 4 και 5 της παρούσας Σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 16. ΕΚΧΩΡΗΣΗ - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 16.1 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει οποιοδήποτε από τα απορρέοντα από αυτή τη σύμβαση δικαιώματα ή υποχρεώσεις του σε οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο, χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Εργοδότη που παρέχεται μόνον εγγράφως Ρητά αναφέρεται ότι κατ εξαίρεση παρέχεται το δικαίωμα στον Ανάδοχο να εκχωρήσει αποκλειστικά και μόνο τα εισπρακτικά δικαιώματα της παρούσας σύμβασης σε πιστωτικό ίδρυμα της επιλογής του, με την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από άλλον για την εκτέλεση του έργου Επιτρέπεται στον Ανάδοχο, κατόπιν έγγραφης ρητής συμφωνίας του Εργοδότη, να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτη εταιρεία, οποιοδήποτε μέρος των υπηρεσιών του που θα

17 προκύπτουν από τη σύμβαση με βάση την προσφορά που υπέβαλε με βάση την προκήρυξη. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος υποβάλλει έγγραφο αίτημα στον Εργοδότη όπου αναφέρει τα τμήματα του Έργου που προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους, τα στοιχεία που αφορούν το προφίλ των υπεργολάβων, καθώς και προσφορές από τουλάχιστον τρεις υποψηφίους υπεργολάβους για την εκτέλεση του συγκεκριμένου τμήματος του Έργου και τον προϋπολογισμό του. Ο Εργοδότης έχει την διακριτική ευχέρεια να ζητήσει από τον Ανάδοχο να διευρύνει τον κατάλογο των εταιρειών που καλούνται από τον τελευταίο να εκτελέσουν τμήματα του έργου. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο Ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη απέναντι στον Εργοδότη για την ορθή εκτέλεση του Έργου σύμφωνα με τη Σύμβαση. ΑΡΘΡΟ 17. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 17.1 Ο Εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει την σύμβαση σε κάθε περίπτωση μη έγκαιρης έναρξης, του συνόλου ή μίας εκάστης των επί μέρους ενεργειών του έργου, πλημμελούς ή μη προσήκουσας ή αντίθετης στις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών εκτέλεσης των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου Ο Εργοδότης θα απευθύνει έγγραφη προειδοποίηση καταγγελίας της Σύμβασης και θα παράσχει προθεσμία είκοσι (20) εργάσιμων ημερών στον Ανάδοχο προκειμένου να αρθούν οι καθυστερήσεις, να αρθούν ή/και αποκατασταθούν τα ελαττώματα, πλημμέλειες και σφάλματα που θα αναφέρονται στην προειδοποίηση Εάν ο Ανάδοχος δεν άρει τις από μέρους του καθυστερήσεις, πλημμέλειες ή σφάλματα ή /και δεν αποκαταστήσει τα ελαττώματα αυτά ή δεν παράσχει γραπτές διευκρινίσεις σχετικά με τα αναφερόμενα ως ελαττώματα ή πλημμέλειες, στο ανωτέρω χρονικό διάστημα, ο Εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του να απαιτήσει από τον Ανάδοχο τα προβλεπόμενα από την Σύμβαση και την κείμενη νομοθεσία. ΑΡΘΡΟ 18. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 18.1 Ουδείς των συμβαλλομένων θα ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεών του, όπως αυτές απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, εάν η παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας, δηλαδή συνθηκών που εκφεύγουν του ελέγχου των συμβαλλομένων, παρά την εκ μέρους τους επίδειξη της προσήκουσας προσοχής και επιμέλειας και οι οποίες δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν και αποτραπούν από τους συμβαλλόμενους. Γεγονότα ανωτέρας βίας ενδεικτικά συνιστούν θεομηνίες, καταστροφές και δυσλειτουργίες ως προς την εκτέλεση του Έργου που προκαλούνται από πλημμύρες, σεισμούς, πυρκαγιές, απεργίες συνδικαλιστικών οργανώσεων (των συμβαλλομένων μερών και άλλων

18 οργανώσεων), και κάθε άλλο γεγονός που δεν μπορούσε εύλογα να προβλεφθεί και δημιουργεί προβλήματα στην προσήκουσα εκτέλεση και ολοκλήρωση του Έργου Με την επέλευση του γεγονότος που συνιστά ανωτέρα βία και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί αυτό, αναστέλλεται προσωρινά η εκτέλεση της σύμβασης, χωρίς να γεννάται δικαίωμα καταγγελίας εκ μέρους εκάστου των συμβαλλομένων, σύμφωνα με το άρθρο 17 της παρούσας Σύμβασης. Κατά την διάρκεια του γεγονότος της ανωτέρας βίας, το μέρος που την επικαλείται οφείλει να λάβει κάθε πρόσφορο μέτρο ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι ζημιογόνες συνέπειές του. Σε περίπτωση που η διάρκεια του γεγονότος ανωτέρας βίας καθιστά την εκτέλεση της σύμβασης υπέρμετρα επαχθή για κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη, είναι δυνατή η εκ μέρους οιουδήποτε αυτών προσφυγή στα αρμόδια δικαστήρια προς λύση της σύμβασης εξ ολοκλήρου ή κατά το μέρος που δεν εκτελέστηκε ακόμη. ΑΡΘΡΟ 19. ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 19.1 Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί και λύεται στις παρακάτω περιπτώσεις: Αυτοδικαίως με τη λήξη της διάρκειάς της και την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, εφόσον έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, εκπληρώθηκαν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης Με αμοιβαία έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών Μετά από σχετική δικαστική απόφαση, που διατάσσει σχετικά τα συμβαλλόμενα μέρη Σε περίπτωση κάλυψης του συνολικού ποσού του συμβατικού τιμήματος, με ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, πριν τη λήξη της συμβατικής διάρκειας, η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια και αζημίως για την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία διατηρεί κάθε νόμιμο δικαίωμά της Με κήρυξη του Αναδόχου έκπτωτου και καταγγελία της σύμβασης, για παραβίαση των όρων της σύμβασης Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο πριν την ολοκλήρωση του έργου, ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώματος ή αξιώσεώς του για το μη εκτελεσθέν υπολειπόμενο έργο και το αντίστοιχο συμβατικό τίμημα. ΑΡΘΡΟ 20. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 20.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εμπιστευτικά και απόρρητα και για χρονικό διάστημα μέχρι πέντε (5) χρόνια μετά την λήξη ή λύση της Σύμβασης όλα τα στοιχεία που του παρέχονται από τον Εργοδότη. Ειδικότερα ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να

19 γνωστοποιήσει προς τρίτους πληροφορίες που διαθέτει στα πλαίσια υλοποίησης του συγκεκριμένου Έργου χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια του Εργοδότη. Η υποχρέωσή του αυτή αφορά και επεκτείνεται σε κάθε τυχόν υπεργολάβο τον οποίο απασχολεί σχετικά. Ειδικότερα: Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές πληροφορίες και τα στοιχεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του Εργοδότη. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά στους τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί από τον Εργοδότη ως εμπιστευτικά. Η τήρηση εμπιστευτικών πληροφοριών από τον Ανάδοχο διέπεται από τις κείμενες διατάξεις και το νομοθετικό πλαίσιο και πρέπει να είναι εφάμιλλη της εμπιστευτικότητας που τηρεί ο Ανάδοχος για τον δικό του Οργανισμό και για τις δικές τους πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποφεύγει οποιαδήποτε εμπλοκή των συμφερόντων του με τα συμφέροντα του Εργοδότη, να παραδώσει με τη λήξη της Σύμβασης όλα τα στοιχεία, έγγραφα κλπ. που έχει στην κατοχή του και αφορούν στον Εργοδότη Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο και τα αρχεία που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα ατόμων και που τυχόν έχει στην κατοχή του για την υλοποίηση και παραγωγική λειτουργία του Έργου, ακόμη και μετά τη λήξη του Έργου, να επιτρέπει στον Εργοδότη και στα άτομα που ορίζονται από αυτόν να διενεργούν, κατόπιν έγγραφης αιτήσεως, ελέγχους των τηρούμενων αρχείων προκειμένου να αξιολογηθεί η δυνατότητα υλοποίησης και ολοκλήρωσης του Έργου με βάση τα αναφερόμενα στη Σύμβαση Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι και οι υπάλληλοι/ συνεργάτες / υπεργολάβοι του γνωρίζουν και συμμορφώνονται με τις παραπάνω υποχρεώσεις Ο Εργοδότης δεσμεύεται να τηρεί εμπιστευτικά για δύο (2) έτη τα στοιχεία που τίθενται στη διάθεσή της από τον Ανάδοχο εάν αφορούν σε τεχνικά στοιχεία ή πληροφορίες και τεχνογνωσία ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εφόσον αυτά φέρουν την ένδειξη «εμπιστευτικό έγγραφο». Σε καμία περίπτωση η εμπιστευτικότητα δεν δεσμεύει τον Εργοδότη προς τις αρχές του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η εμπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεμούς δίκης, ένστασης, διαιτησίας, στο απολύτως αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τα μέρη, τους δικαστικούς παραστάτες καθώς και τους δικαστές της διαιτησίας. ΑΡΘΡΟ 21. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

20 Τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς μεταβιβάζονται στον εργοδότη χωρίς την καταβολή πρόσθετης αμοιβής πέραν της προβλεπόμενης στην παρούσα σύμβαση. Ο εργοδότης θα έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα όλων των υλικών, εντύπων και ηλεκτρονικών και λοιπών παραδοτέων του Αναδόχου, ο οποίος δεν μπορεί να τα χρησιμοποιεί χωρίς την έγκριση του εργοδότη. ΑΡΘΡΟ 22. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 22.1 Για την προσήκουσα εκτέλεση του Έργου, όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις και η παραβίασή τους συνιστά λόγο καταγγελίας αυτής από τον Εργοδότη Συμφωνείται ότι οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή διαφοροποίηση της παρούσας σύμβασης θα γίνεται μόνο έπειτα από γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. Η ακυρότητα οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας σύμβασης δεν θα επιφέρει ακυρότητα του συνόλου της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 23. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 23.1 Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο Για την επίλυση κάθε διαφοράς ή διαφωνίας που προκύπτει από την Σύμβαση και αφορά στην εκτέλεση, στην εφαρμογή και στην ερμηνεία της και στις σχέσεις γενικά που δημιουργούνται από αυτή, αρμόδια είναι αποκλειστικά τα Δικαστήρια της Αθήνας. Είναι αυτονόητο ότι, πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα θα αναφύονται μεταξύ τους. ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ Η παρούσα Σύμβαση, που εκδίδεται σε πέντε (5) πρωτότυπα, υπογράφεται από τα Μέρη ως ακολούθως: ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για τον Ανάδοχο Για τον Εργοδότη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Ν.Ε.Ε.Μ.Π.-Φ.Ε.Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα, 01/07/2015 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 3070 ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 Λευκωσία, Μάϊος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 16 Aπριλίου 2013 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Π.:ΣΤ5/Φ.085.1/0875/ΑΣ 7963 ΤΜΗΜΑ Ι Γραφείο 38 Αριθμός διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση : Διασταύρωση

Διαβάστε περισσότερα

στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ»

στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Στην Αθήνα σήμερα την 2 Απριλίου 2015 μεταξύ αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 480 20 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 611 Έγκριση των συμβάσεων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και Χρήσης εγκατάστασης Υ.Φ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. μεταξύ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. μεταξύ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ μεταξύ της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σύμβουλος Λογιστικής Υποστήριξης (ΣΛΥ) του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για το έργο των Δημοσίων ΙΕΚ & ΣΕΚ» ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλαστήρα & Ρωμανού Τ.Κ. 71201 Ηράκλειο Τηλ: 2810-229971 Fax: 2810-288912 e-mail: ty@deptah.gr ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα