ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ Δ ΟΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ Δ ΟΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ"

Transcript

1 ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ Δ ΟΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ 1. ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟ PSA? ΤΠΑΡΥΕΙ ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΙΜΗ? ΌΣΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΒΑΜΕΝΟ ΗΜΑΙΝΕΙ ΟΣΙ ΤΠΑΡΥΕΙ ΚΑΡΚΙΝΟ? Σν PSA είλαη κηα πξσηεΐλε πνπ πεξηέρεηαη ζην ζπέξκα, παξάγεηαη ζρεδόλ απνθιεηζηηθά από ηνλ πξνζηαηηθό αδέλα, ελώ επζύλεηαη γηα ηελ ξεπζηνπνίεζε ηνπ ζπέξκαηνο κεηά από ηελ έμνδν ηνπ από ην ζώκα. Μεηά από κειέηεο δηαπηζηώζεθε όηη ε ηηκή ηνπ απμάλεηαη ζε πεξηπηώζεηο θαξθίλνπ ηνπ πξνζηάηε.to PSA απμάλεη εθηόο από ηνλ θαξθίλν θαη ζε θαινήζεηο θαηαζηάζεηο όπσο ε θαινήζεο ππεξπιαζία ηνπ πξνζηάηε, νη θιεγκνλέο ηνπ νπξνπνηνγελλεηηθνύ, ε εθζπεξκάηηζε, ε εξγώδεο δαθηπιηθή εμέηαζε θαη νη ελδνζθνπηθνί ρεηξηζκνί ( θπζηενζθόπεζε). Έηζη ε αύμεζε ηνπ είλαη απαξαίηεην λα εθηηκεζεί από Οπξνιόγν, αθνύ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ηόζν ε κεηαβνιή ηνπ ζην ρξόλν, όζν θαη ε ηηκή εηδηθώλ κνξθώλ ηνπ. Αλάινγα κε ηελ ειηθία, ην κέγεζνο ηνπ πξνζηάηε θαη ηελ ύπαξμε ή όρη ζπκπησκάησλ απνθαζίδεηαη εάλ ε απμεκέλε ηηκή είλαη ύπνπηε θαη απαηηείηαη ε δηελέξγεηα βηνςίαο πξνζηάηε. 2. ΣΗ ΔΞΔΣΑΔΗ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΗΚΖ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ? Κάζε άλδξαο άλσ ησλ 50 εηώλ νθείιεη, γηα πξνιεπηηθνύο ιόγνπο, λα ειέγρεηαη πξνθεηκέλνπ έγθαηξα λα αλαθαιύπηνληαη δηαηαξαρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην νπξνπνηεηηθό ζύζηεκα. Έηζη, εηεζίσο απαηηείηαη ε δηελέξγεηα : Τπερθχογράφθμα νεφρών κφςτεωσ προςτάτου προ και μετά οφρθςθσ PSA οροφ Δακτυλικι εξζταςθ προςτάτου Με ηηο παξαπάλσ εμεηάζεηο είλαη εθηθηή ε απνθάιπςε δηαηαξαρώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ πξνζηάηε ( θαινήζεο ππεξπιαζία, θαξθίλνο), ηελ νπξνδόρν θύζηε ( επίζρεζε, θαξθίλνο, ιηζίαζε) θαη ησλ λεθξώλ ( θαξθίλνο, ιηζίαζε, πδξνλέθξσζε). Σηο εμεηάζεηο απηέο είλαη απαξαίηεην λα ηηο εθηηκά θάζε θνξά ν Οπξνιόγνο ζαο, πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίδεη θάζε θνξά γηα ηελ αλάγθε πεξαηηέξσ ειέγρνπ.

2 3. ΣΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΤΣΕΟΚΟΠΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΚΟΠΟ ΓΙΝΕΣΑΙ? Η κυςτεοςκόπθςθ είναι μία διαγνωςτικι εξζταςθ που επιτρζπει ςτο ουρολόγο να εξετάςει το εςωτερικό τθσ ουρικρασ και τθσ ουροδόχου κφςτθσ χρθςιμοποιώντασ ζνα λεπτό εργαλείο που ονομάηεται κυςτεοςκόπιο. Η κυςτεοςκόπθςθ μπορεί να γίνει: για να βρεκεί θ αιτία ςυμπτωμάτων, όπωσ το αίμα ςτα οφρα (αιματουρία), επώδυνθ οφρθςθ(δυςουρία), ακράτεια οφρων, ςυχνουρία ι διςταγμό, αδυναμία οφρθςθσ (κατακράτθςθ), ι μια ξαφνικι και επιτακτικι ανάγκθ για οφρθςθ. για να βρεκεί θ αιτία των προβλθμάτων του ουροποιθτικοφ ςυςτιματοσ, όπωσ οι ςυχνζσ και επαναλαμβανόμενεσ ουρολοιμώξεισ. για να εντοπιςτοφν προβλιματα ςτο ουροποιθτικό, όπωσ θ απόφραξθ τθσ ουρικρασ που προκαλείται από τον προςτάτθ, λίκουσ, ι όγκουσ. 4. ΑΚΡΑΣΔΗΑ ΟΤΡΧΝ ΚΑΗ ΣΑ ΓΤΟ ΦΤΛΑ. ΤΠΑΡΥΔΗ ΛΤΖ? Αθξάηεηα νύξσλ είλαη ε μαθληθή, κε ειεγρόκελε απώιεηα νύξσλ. πλήζσο είλαη έλα ελνριεηηθό ζύκπησκα, πνπ επεξεάδεη ηελ πνηόηεηα δσήο ησλ παζρόλησλ. Παξόιν πνπ πάξα πνιινί άλζξσπνη παξνπζηάδνπλ αθξάηεηα ζε θάπνηα θάζε ηεο δσήο ηνπο, νη πεξηζζόηεξνη δηζηάδνπλ λα κηιήζνπλ ζηνλ Οπξνιόγν. Ζ αθξάηεηα νύξσλ είλαη πην ζπρλή κε ηελ πάξνδν ηεο ειηθίαο, είλαη δύν θνξέο πην ζπρλή ζηηο γπλαίθεο θαη επεξεάδεη πεξηζζόηεξν εθείλεο πνπ έρνπλ γελλήζεη. Ο Οπξνιόγνο πξνηνύ ζέζεη ηε δηάγλσζε, ζα ζαο ππνβάιιεη ζε κηα ζεηξά εμεηάζεσλ νη νπνίεο θξίλνληαη απαξαίηεηεο. Θεξαπεία Αντιμετώπιςθ άλλων πακιςεων που οδθγοφν ςε ακράτεια όπωσ λοιμώξεισ, λικίαςθ, κακοικεια, υπερτροφία προςτάτθ Φαρμακευτικι αγωγι με ουςίεσ οι οποίεσ αναςτζλλουν τθν υπερδραςτθριότθτα τθσ κφςτθσ. υνδυαςμόσ φαρμάκων φυςιοκεραπείασ θ χειρουργικι κεραπεία αποτελεί τισ περιςςότερεσ φορζσ τθν μζκοδο εκλογισ. Βαςίηονται ςτθν τοποκζτθςθ ειδικών ταινιών, απλοποιώντασ ςθμαντικά τθν αντιμετώπιςθ ςε ςχζςθ με το παρελκόν

3 5. ΣΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΣΙΚΗ ΔΤΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ? τυτικι δυςλειτουργία (Δ) είναι θ αδυναμία ενόσ άνδρα να πετφχει και να διατθριςει μία ςτφςθ επαρκι για μια ικανοποιθτικι ςεξουαλικι επαφι. Η τυτικι δυςλειτουργία επθρεάηει δραματικά τθν ποιότθτα ηωισ, τόςο του άντρα, όςο και τθσ ςυντρόφου του. Είναι πολφ ςυχνι αφοφ προςβάλλει περιςςότερουσ από ζναν ςτουσ δζκα άντρεσ. Εν τοφτοισ μόνο το 10% αυτών καταφεφγουν ςτον Ουρολόγο για να τθν αντιμετωπίςουν. Πριν τθν ζναρξθ οποιαςδιποτε κεραπείασ είναι απαραίτθτοσ ζνασ ςωςτόσ διαγνωςτικόσ ζλεγχοσ από ειδικό ιατρό. Αίτια ςτυτικισ δυςλειτουργίασ: Οργανικά αίτια: καρδιολογικά, νευρολογικά, ορμονικά, αγγειακά προβλήματα Ψυχολογικά αίτια, τα ςυχνότερα ςτισ μικρζσ θλικίεσ. Θεραπευτικζσ επιλογζσ: Φάρμακα από το ςτόμα. Αντλίεσ κενοφ. Ενδοπεικζσ ενζςεισ. ΟΤΡΟΛΟΓΗΚΑ ΝΔΑ 1) ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΓΗΑΗΣΖΣΗΚΧΝ ΤΝΖΘΔΗΧΝ Δ ΑΘΔΝΔΗ ΜΔ ΝΔΦΡΟΛΗΘΗΑΖ Ζ λεθξνιηζίαζε ( πέηξεο ζηνπο λεθξνύο ) απνηειεί κία εμαηξεηηθά ζπρλή πάζεζε πνπ αθνξά ην 10-15% ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ θαη εκθαλίδεη ζεκαληηθή αύμεζε ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζηηο αλαπηπγκέλεο ρώξεο, πηζαλώο ιόγσ ηεο δηαηξνθηθήο ζηξνθήο ηνπ πιεζπζκνύ. Σν 50-70% ησλ αλζξώπσλ πνπ ζα θηηάμνπλ κία θνξά πέηξα ζην λεθξό ηνπο δπζηπρώο ζα ππνηξνπηάζνπλ κέζα ζηα επόκελα δέθα ρξόληα. Τπάξρεη ζαθώο νηθνγελεηαθή πξνδηάζεζε, αιιά είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθέο νη δηαηξνθηθέο ζπκβνπιέο, θαζώο ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ηξνθέο θαη ξνθήκαηα πνπ δεκηνπξγνύλ ζπγθεθξηκέλνπο ηύπνπο ιίζσλ.

4 Δίλαη πνιύ ζπνπδαίν λα γλσξίδνπκε ηε ρεκηθή ζύζηαζε ηεο πέηξαο. Έηζη όηαλ θάπνηνο νπξήζεη ιίζν, είλαη ζεκαληηθό λα γίλεη κία ρεκηθή αλάιπζε ζε έλα εξγαζηήξην.μεηά ν νπξνιόγνο ζα πξέπεη λα δώζεη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο αλάινγα κε ηε ζύζηαζε. Σν 60% ησλ ιίζσλ είλαη νμαιηθνύ αζβεζηίνπ, ην 9% θσζθνξηθνύ αζβεζηίνπ θαη ην 11% ζπλδπαζκόο ησλ δύν. Πνην ζπάληνη ιίζνη είλαη ηνπ νπξηθνύ νμέσο, νη θιεγκνλώδεηο πέηξεο από ζηξνπβίηε θαη ε πέηξεο από θπζηίλε πνπ είλαη κία γελεηηθή πάζεζε πνπ πεξλάεη από γεληά ζε γεληά. Σξνπνπνηήζεηο πνπ ρξεηάδνληαη ζηηο πέηξεο νμαιηθνύ πνπ είλαη νη ζπρλόηεξεο είλαη: Αύμεζε ηεο πξόζιεςεο λεξνύ. Δίλαη ε ζπνπδαηόηεξε ζπκβνπιή! Πξέπεη ν αζζελήο λα πίλεη 2,5-3 ιίηξα ηε κέξα (2 κεγάια κπνπθάιηα) θαη απηό λα γίλεη ηξόπνο δσήο. Έηζη ηα νύξα είλαη αξαηά θαη δελ δεκηνπξγνύληαη εύθνια θξύζηαιινη πνπ είλαη ππεύζπλνη γηα ηε γέλεζε ηνπ ππξήλα ηεο πέηξαο. Διάηησζε ηξνθώλ κε πνιύ πξσηεΐλε. Διάηησζε ηξνθώλ πινύζησλ ζε νμαιηθά. Σέηνηεο είλαη ην ζπαλάθη, νη μεξνί θαξπνί, ην ακύγδαιν, ηα θαζόιηα, ε ζνθνιάηα, ξνθήκαηα όπσο ό θαθέο θαη ην ηζάη. Απνθπγή ζπκπιεξσκάησλ βηηακηλώλ. Απνθπγή κεγάιεο πνζόηεηαο βηηακίλεο C. Απνθπγή ζπγθεθξηκέλσλ θξνύησλ (ηνκάηεο, θαξπνύδη). Αθνινπζώληαο θάπνηνο κία ηέηνηα δίαηηα κπνξεί ζε κεγάιν βαζκό λα ειαηηώζεη ηελ πηζαλόηεηα ππνηξνπήο ηεο λόζνπ ζην κέιινλ. 2) ΑΛΛΑΞΔ ΣΟ ΣΡΟΠΟ ΕΧΖ ΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΣΔΦΔ ΣΟ ΟΤΡΟΠΟΗΖΣΗΚΟ ΟΤ ΤΣΖΜΑ Γιακοπή ηος καπνίζμαηορ! Όζν θνπξαζηηθό θαη αλ αθνύγεηαη, ε παξαηεηακέλε έθζεζε ζηνλ θαπλό, αθόκα θαη γηα ηνπο παζεηηθνύο θαπληζηέο, αλήθεη ζηηο θύξηεο αηηίεο ηνπ θαξθίλνπ ηεο θύζηεο θαη ηνπ λεθξνύ, δύν εθ ησλ ζπρλνηέξσλ θαξθίλσλ. Δπίζεο ην θάπληζκα απνηειεί βαζηθή αηηία ηεο ζηπηηθήο δπζιεηηνπξγίαο ζε ειηθίεο πάλσ από ηα 50 έηε ζπλήζσο.

5 Σακηική γςμναζηική. Ζ άζθεζε ηνπ ππειηθνύ εδάθνπο ζηηο γπλαίθεο (αζθήζεηο Κέγθει) δπλακώλεη ηνπο κύεο θαη πξνθπιάζζεη από ηελ αθξάηεηα νύξσλ θαη ηελ πξόπησζε ηεο θύζηεο (θπζηενθήιε). Σν ηαθηηθό πεξπάηεκα πάλσ από 30 ιεπηά απνηειεί ηελ θαιύηεξε επέλδπζε γηα ηε ζηπηηθή ιεηηνπξγία ησλ αλδξώλ, θαζώο πξνθπιάζζεη ηα αγγεία ηνπ πένπο. Απώλεια βάποςρ. Ζ παρπζαξθία απνηειεί παξάγνληα θηλδύλνπ γηα ηηο πεξηζζόηεξεο νπξνινγηθέο παζήζεηο. Οη παρύζαξθνη έρνπλ δηπιάζηα πηζαλόηεηα λα λνζήζνπλ από πέηξεο ζηνπο λεθξνύο θαη έρνπλ 30% κεγαιύηεξε πηζαλόηεηα λα πεζάλνπλ από θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε. Ππόλητη. Μίια κε ην γηαηξό ζνπ γηα όπνηεο απνξίεο έρεηο θαη θάλε ηαθηηθνύο ειέγρνπο. ηνπο άλδξεο κεηά ηα 50 πξνηείλεηαη ε κέηξεζε ηνπ PSA κία θνξά ην ρξόλν θαη νπξνινγηθή αμηνιόγεζε. Πιερ νεπό Ζ θαηαλάισζε ηθαλήο πνζόηεηαο λεξνύ πξνζηαηεύεη ηνλ νξγαληζκό θαη απνβάιεη ηα άρξεζηα πξντόληα ηνπ κεηαβνιηζκνύ. Δηδηθά ην θαινθαίξη θαη κεηά από ζσκαηηθή άζθεζε νπόηε θαη νη απώιεηεο είλαη ζεκαληηθέο, είλαη ζπνπδαία ε θαιή ελπδάησζε. Δπίζεο άλζξσπνη πνπ έρνπλ ηζηνξηθό λεθξνιηζίαζεο, πξέπεη νπσζδήπνηε λα πίλνπλ 2-3 ιίηξα εκεξεζίσο ώζηε λα κελ επηηξέπνπλ ζηα νύξα λα γίλνληαη ππθλά (απηό δεκηνπξγεί ηελ θαζίδεζε θξπζηάιισλ θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ πεηξώλ) Δλάηηυζε ηην καηανάλυζη αλαηιού και καθέ. Γελ ρξεηάδνληαη ππεξβνιέο. Ζ ππεξβνιηθή θαηαλάισζε αιαηηνύ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θαηαθξάηεζε ύδαηνο. Δπίζεο απμάλεη ηνλ θίλδπλν γηα δεκηνπξγία πεηξώλ ζηνπο λεθξνύο. Ζ θαθεΐλε ζε κεγάιεο πνζόηεηεο εξεζίδεη ηελ νπξνδόρν θύζηε, πξνθαιώληαο έληνλε ζπρλνπξία θαη επηηαθηηθόηεηα, ηελ μαθληθή δειαδή, έληνλε επηζπκία γηα νύξεζε πνπ δελ κπνξνύκε λα αλαζηείινπκε.

6 3) ΜΤΘΟΗ ΓΗΑ ΣΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ Βαζηθά ζηνλ πξνζηάηε ππάξρνπλ δύν θύξηεο παζήζεηο: ε θαινήζεο ππεξπιαζία θαη ν θαξθίλνο πνπ είλαη ν ζπρλόηεξνο θαξθίλνο ζηνπο άλδξεο ηνπ Γπηηθνύ Κόζκνπ. Δίλαη ζεκαληηθό λα ηνλίζνπκε όηη ηα ρεηξνπξγεία απηώλ ησλ δύν θαηαζηάζεσλ είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθά θαη νη επηπινθέο δηαθνξεηηθέο. Ζ κεγάιε πιεηνςεθία ησλ ρεηξνπξγείσλ αθνξνύλ ηελ θαινήζε ππεξπιαζία ηνπ πξνζηάηε. Μύθορ 1ορ: Μεηά ηο σειποςπγείο θα έσυ ακπάηεια ούπυν. Πξαγκαηηθόηεηα:Ο πξνζηάηεο είλαη έλαο αδέλαο πνπ θπζηνινγηθά έρεη ην κέγεζνο ηνπ θάζηαλνπ. Όηαλ ππεξηξέθεηαη κπνξεί λα πάξεη ην κέγεζνο ηνπ καληαξηληνύ ή ηνπ πνξηνθαιηνύ. ην ρεηξνπξγείν ηεο θαινήζνπο ππεξπιαζίαο αθαηξείηαη ην εζσηεξηθό ηνπ πξνζηάηε,ελώ ε θινύδα παξακέλεη ζηε ζέζε ηεο. Έηζη δελ πξνθαιείηαη θακία βιάβε ζην ζθηγθηήξα θαη ε πηζαλόηεηα λα ππάξρεη αθξάηεηα είλαη ζρεδόλ κεδεληθή (κηθξόηεξε ηνπ 1%). Αληίζεηα ζηε ξηδηθή πξνζηαηεθηνκή πνπ είλαη ην ρεηξνπξγείν ηνπ θαξθίλνπ ηα πξάγκαηα είλαη πνιύ πην ζύλζεηα. Δθεί αθαηξείηαη θαη ε θινύδα θαη δύν κηθξά όξγαλα πνπ ιέγνληαη ζπεξκαηνδόρεο θύζηεηο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ηα πνζνζηά αθξάηεηαο είλαη ζεκαληηθά (40-50% άκεζα κεηά ην ρεηξνπξγείν θαη 10% κεηά από έλα ρξόλν). Μύθορ 2ορ: Μεηά ηο σειποςπγείο θα έσυ ππόβλημα με ηη ζηύζη. Πξαγκαηηθόηεηα:ην ρεηξνπξγείν ηεο θαινήζνπο ππεξπιαζίαο ε θινύδα ηνπ πξνζηάηε παξακέλεη αλέπαθε, νπόηε δελ γίλεηαη θακία βιάβε ζηα λεύξα ηεο ζηύζεο (λεπξαγγεηαθά δεκάηηα). Ζ ζηπηηθή δπζιεηηνπξγία είλαη πξόβιεκα κόλν κεηά ην ρεηξνπξγείν ηνπ θαξθίλνπ. Μύθορ 3ορ: θα ηαλαιπυπηθώ και θα νοζηλεςηώ πολλέρ μέπερ για ηο σειποςπγείο πποζηάηη.

7 Πξαγκαηηθόηεηα:Με ηηο λεόηεξεο ρεηξνπξγηθέο ηερληθέο ζηελ θαινήζε ππεξπιαζία πξνζηάηε (laser θαη δηπνιηθή δηνπξεζξηθή πξνζηαηεθηνκή) ην ρεηξνπξγείν γίλεηαη ελδνζθνπηθά ρσξίο ηνκή θαη ε βαξύηεηά ηνπ έρεη δξακαηηθά ειαηησζεί. Γελ ππάξρνπλ ξάκκαηα θαη ζπλήζσο ν αζζελήο ηελ επόκελε εκέξα παίξλεη εμηηήξην από ηελ θιηληθή. Σν πνζνζηό αηκνξξαγίαο θαη κεηάγγηζεο κε ηηο λεόηεξεο ηερληθέο είλαη πάξα πνιύ κηθξό. Μύθορ 4ορ : Μεηά ηο σειποςπγείο ηηρ καλοήθοςρ ςπεππλαζίαρ δεν θα παπάγεηαι ζπέπμα και δεν θα έσυ ζεξοςαλική διάθεζη. Πξαγκαηηθόηεηα:Σν ζπέξκα ζπλερίδεη λα παξάγεηαη θαλνληθά από ηνπο όξρεηο όπσο θαη ε ηεζηνζηεξόλε. Απηό πνπ ζπλήζσο ζπκβαίλεη είλαη όηη επεηδή έρεη θαηαξγεζεί ην εζσηεξηθό ηνπ πξνζηάηε, κπνξεί θαηά ηελ εθζπεξκάηηζε ην ζπέξκα λα γπξίδεη πξνο ηελ νπξνδόρν θύζηε αληί λα βγαίλεη πξνο ηα έμσ. Απηό ιέγεηαη παιίλδξνκε εθζπεξκάηηζε θαη δελ δεκηνπξγεί θαλέλα πξόβιεκα. Ζ ζεμνπαιηθή επηζπκία θαη ν νξγαζκόο δελ επεξεάδνληαη θαζόινπ.

8 Από ποια όπγανα αποηελείηαι ηο οςποποιηηικό ζύζηημα; το ουροποιθτικό ςφςτθμα του ανκρώπου διακρίνουμε δφο οργανικζσ ενότθτεσ: τα όργανα παραγωγήσ των οφρων, που είναι οι νεφροί, και τα όργανα αποχέτευςησ των οφρων, που είναι οι νεφρικοί κάλυκεσ, θ νεφρικι πφελοσ, οι ουρθτιρεσ, θ ουροδόχοσ κφςτθ και θ ουρικρα. To νπξνπνηεηηθό ζύζηεκα απνηειείηαη από ηα 2 λεθξά θαη ηνπο 2 νπξεηήξεο πνπ απνηεινύλ ην αλώηεξν νπξνπνηεηηθό ζύζηεκα, θαζώο θαη ηελ νπξνδόρν θύζηε θαη ηελ νπξήζξα, ην θαηώηεξν νπξνπνηεηηθό ζύζηεκα. Πάλσ ζηα λεθξά, πνπ έρνπλ ζρήκα θαζνιηνύ, θάζνληαη ηα επηλεθξίδηα, ηα νπνία είλαη ελδνθξηλείο αδέλεο, παξάγνπλ νξκόλεο θαη δελ αλήθνπλ ζην νπξνπνηεηηθό ζύζηεκα. Πίζσ από ηελ θύζηε, ππάξρεη ν πξσθηόο θαη ην νξζό, ην ηειηθό δειαδή ηκήκα ηνπ παρένο εληέξνπ. Άιια όξγαλα πνπ ζπλνξεύνπλ κε ηελ θύζηε θαη εκπιέθνληαη ζηηο δηαηαξαρέο ηεο νύξεζεο είλαη ηα όξγαλα ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο. ηνλ άληξα, ν πξνζηάηεο πεξηβάιιεη ηελ νπξήζξα από ην ζεκείν όπνπ απηή μεθηλά από ηελ θύζηε, ελώ νη ζπεξκαηνδόρεο θύζηεηο πνπ παξάγνπλ καδί κε ηνλ πξνζηάηε ην ζπεξκαηηθό πγξό εθάπηνληαη ηνπ πίζσ ηνηρώκαηνο ηεο θύζηεο θαη ελώλνληαη αλαηνκηθά θαη ιεηηνπξγηθά κε ηνλ πξνζηάηε. ηε γπλαίθα, ν θόιπνο βξίζθεηαη πίζσ από ηελ νπξήζξα θαη ηελ θύζηε, ελώ ε κήηξα αγθαιηάδεη ηελ θύζηε από θάησ θαη πίζσ. Ποιερ λειηοςπγίερ εκηελεί ηο οςποποιηηικό ζύζηημα; Σα όξγαλα ηνπ νπξνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο: - παξάγνπλ κε ηα λεθξά ηα νύξα, απνθαζηζηώληαο έηζη ηελ ηζνξξνπία ηνπ λεξνύ ζηνλ νξγαληζκό αιιά θαη νπζηώλ ζεκαληηθώλ γηα ηε ξύζκηζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο θαη ηεο παξαγσγήο ηνπ αίκαηνο, δειαδή ηεο αηκνπνίεζεο. - ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ζηελ απνκάθξπλζε άρξεζησλ νπζηώλ από ηνλ νξγαληζκό, θπξίσο ησλ θαηάινηπσλ ησλ πξσηετλώλ πνπ είλαη θπξίσο ελώζεηο αδώηνπ.

9 - κεηαθέξνπλ ελεξγεηηθά ηα νύξα πξνο ηα θάησ κέζσ ηεο ππέινπ ηνπ λεθξνύ θαη ησλ νπξεηήξσλ, πνπ είλαη ιεπηά ζσιελάθηα, ηα νπνία θαηαιήγνπλ ζηελ θύζηε. - απνζεθεύνπλ ηα νύξα ζηελ θύζηε θαη - απνβάιινπλ ηα νύξα έμσ από ην ζώκα κέζσ ηεο νπξήζξαο κε ηελ νύξεζε. Πώρ και πού είναι ηα νεθπά; Σα λεθξά είλαη δύν, έλα αξηζηεξό θαη έλα δεμί. Δίλαη όξγαλα ζε ζρήκα θαζνιηνύ θαη κε κέγεζνο ζρεδόλ όζν ε γξνζηά καο, πεξίπνπ 11 έσο 12 εθαηνζηά. Βξίζθνληαη δεμηά θαη αξηζηεξά από ηε ζπνλδπιηθή ζηήιε, αθξηβώο θάησ από ηηο πιεπξέο ηνπ ζώξαθα, πίζσ από ην έληεξν, θαη θάζνληαη πάλσ ζην νπίζζην θνηιηαθό ηνίρσκα. Σν δεμί λεθξό είλαη ρακειόηεξα από ην αξηζηεξό. Σα λεθξά απνηεινύληαη από ην λεθξηθό παξέγρπκα, πνπ είλαη ε παξαγσγηθή κνίξα ησλ νύξσλ, θαη ηελ πύειν πνπ είλαη ε δεμακελή όπνπ ζπγθεληξώλνληαη ηα νύξα, γηα λα πξνσζεζνύλ ζηνπο νπξεηήξεο. Σι λειηοςπγίερ επιηελούν ηα νεθπά; Οπζηαζηηθά, ην λεθξό ιεηηνπξγεί σο έλαο ζύλζεηνο αδέλαο κε ζσιήλεο θαη παξάγεη ηα νύξα. Σν νπξνπνηεηηθό ζύζηεκα, καδί κε ηνπο πλεύκνλεο, ην δέξκα θαη ην παρύ έληεξν, απνβάιιεη ό,ηη είλαη άρξεζην ή επηβιαβέο γηα ην ζώκα από ηε δηαηξνθή καο. Ηδηαίηεξα ηα λεθξά, κέζσ ησλ νύξσλ πνπ παξάγνπλ, απνβάιινπλ επηβιαβείο νπζίεο. Σα λεθξά ζπληεινύλ θαζνξηζηηθά ζε κία ζεκαληηθόηαηε ιεηηνπξγία, πνπ ιέγεηαη νκνηόζηαζε, αθνύ ζπκβάιινπλ ζηε ξύζκηζε ησλ ειεθηξνιπηώλ θαη ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο. Καη απηό, γηαηί ηα λεθξά είλαη ππεύζπλα γηα ηελ επαλαξξόθεζε λεξνύ, γιπθόδεο θαη ακηλνμέσλ, ζεκαληηθώλ δειαδή νπζηώλ γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνύ καο. Σέινο, ηα λεθξά παξάγνπλ θάπνηεο ζεκαληηθέο νξκόλεο, όπσο ε ξελίλε, πνπ θαζνξίδεη ηελ αξηεξηαθή πίεζε, θαη ε εξπζξνπνηεηίλε, πνπ είλαη ε βαζηθή νξκόλε γηα ηελ παξαγσγή ησλ εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ ηνπ αίκαηνο.

10 Πώρ είναι αναηομικά η κύζηη και η οςπήθπα; Ζ θύζηε είλαη έλα θνίιν κπτθό όξγαλν κε ζρήκα ελόο κπαινληνύ. Οπζηαζηηθά, πξόθεηηαη γηα κία δεμακελή πνπ θάζεηαη ζηε ιεθάλε θαη ζπγθξαηείηαη κε ζπλδέζκνπο, νη νπνίνη ζπλδένληαη κε ηνπο κπο θαη ηα νζηά ηεο ππέινπ. Οη δνκέο απηέο κπώλ θαη ζπλδέζκσλ απαξηίδνπλ ην ππειηθό έδαθνο, πνπ απνηειεί ηελ θάησ επηθάλεηα ηνπ ζώκαηνο, θαη πάλσ ηνπ «θάζνληαη» όξγαλα, όπσο ε θύζηε, ν πξνζηάηεο, ην παρύ έληεξν θαη ε κήηξα ζηηο γπλαίθεο. Έηζη, παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ εγθξάηεηα, ζηνλ έιεγρν δειαδή ηεο νύξεζεο. Ζ εγθξάηεηα ησλ νύξσλ εμαζθαιίδεηαη από ην ππειηθό έδαθνο θαη από θπθινηεξείο κπο πνπ απνηεινύλ ηνλ ζθηγθηήξα θαη καο εμαζθαιίδεη ηνλ έιεγρν από ηπρόλ δηαξξνή, δειαδή αθξάηεηα νύξσλ. Οη κύεο ηνπ ζθηγθηήξα πεξηβάιινπλ ζθηρηά ην άλνηγκα ηεο νπξνδόρνπ θύζηεο πξνο ηελ νπξήζξα. Ζ νπξήζξα είλαη έλαο κηθξόο ζσιήλαο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ απνβνιή ησλ νύξσλ έμσ από ην ζώκα. Ζ γπλαηθεία νπξήζξα είλαη πνιύ βξαρύηεξε από ηελ αληξηθή, κόιηο 4 εθαηνζηά, θαη ζε απηό νθείινληαη νη ζπρλόηεξεο νπξνινηκώμεηο ζηηο γπλαίθεο, θαζώο είλαη πνιύ πην εύθνιν λα εηζέιζνπλ κηθξόβηα από ην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ πξνο ηελ θύζηε. Άιισζηε, ην πξόζζην κέξνο ηεο νπξήζξαο θηινμελεί θπζηνινγηθά θάπνηα κηθξόβηα, πνπ όκσο δελ κπνξνύλ λα εηζέιζνπλ ζηελ θύζηε

11 Σι είναι ηα ούπα; Σα λεθξά απνηεινύλ γηα ην ζώκα έλα θπζηθό θίιηξν ηνπ αίκαηνο, αθνύ κε ηελ παξαγσγή ησλ νύξσλ απνβάιινπλ ηνμίλεο θαη απόβιεηα ηνπ κεηαβνιηζκνύ, όπσο ε νπξία θαη ε ακκσλία. Ζ παξαγσγή ησλ νύξσλ γίλεηαη κέζσ ησλ κηθξνζθνπηθώλ κνλάδσλ θηιηξαξίζκαηνο πνπ νλνκάδνληαη λεθξώλεο θαη βξίζθνληαη ζην θινηό ηνπ λεθξνύ. Σα νύξα απνηεινύληαη θαηά 95% πεξίπνπ από λεξό. Σν ρξώκα ησλ νύξσλ είλαη ππνθίηξηλν θαη ε κπξσδηά ησλ νύξσλ πνπ θαζνξίδεηαη από ηελ παξνπζία ακκσλίαο κπνξεί λα επεξεαζηεί θαη από ηελ θαηαλάισζε ησλ ηξνθώλ. Σν πνζό ησλ παξαγόκελσλ νύξσλ εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο, ηδίσο από ηα πνζά ησλ ξεπζηώλ θαη ηξνθίκσλ πνπ θαηαλαιώλεη έλα άηνκν θαη από ην πόζα πγξά ράλνληαη κέζσ ηνπ ηδξώηα θαη κε ηελ αλαπλνή. Όηαλ ν νξγαληζκόο είλαη αθπδαησκέλνο, ηα νύξα είλαη ππθλά θαη ζθνύξα, ελώ, όηαλ ππάξρεη θαιή ελπδάησζε, είλαη αλνηρηόρξσκα θαη πην αξαηά. Οξηζκέλνη ηύπνη θαξκάθσλ κπνξνύλ, επίζεο, λα επεξεάζνπλ ηελ πνζόηεηα ησλ νύξσλ πνπ απνβάιινληαη, αθνύ ππάξρνπλ θάξκαθα πνπ απμάλνπλ ηε δηνύξεζε (π.ρ. δηνπξεηηθά) θαη άιια πνπ νδεγνύλ ην ζώκα λα ζπγθξαηεί πγξά (θαηαθξάηεζε πγξώλ). Πόζα ούπα παπάγονηαι θςζιολογικά κάθε μέπα; Απηό εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκό από ηελ πνζόηεηα ησλ πγξώλ πνπ πίλεη θάπνηνο, αιιά θαη από ηηο απώιεηεο πνπ έρεη θπξίσο κε ηνλ ηδξώηα θαη ηελ αλαπλνή. Έηζη, ζπλήζσο ην θαινθαίξη, όπνπ νη απώιεηεο είλαη κεγαιύηεξεο ιόγσ ηεο δέζηεο, ν νξγαληζκόο παξάγεη ιηγόηεξα νύξα, ώζηε λα δηαηεξεί ηελ ηζνξξνπία ηνπ. Πάλησο, ζε ελήιηθεο, αλάινγα κε ηε ιήςε πγξώλ, ε κέζε παξαγσγή νύξσλ είλαη πεξίπνπ 1 κε 2 ιίηξα εκεξεζίσο. Χο πνιπνπξία, δειαδή ππεξβνιηθή παξαγσγή νύξσλ, ζεσξείηαη πνζόηεηα πάλσ από 2,5 l/εκέξα, ζε αληίζεζε κε ηελ νιηγνπξία, όπνπ παξάγνληαη ιηγόηεξα από 400 ml αλά εκέξα, θαη ηελ αλνπξία, όηαλ ε παξαγσγή κεησζεί θάησ από 100 ml αλά εκέξα. Πώρ μεηαθέπονηαι ηα ούπα ζηην κύζηη; Σα νύξα παξάγνληαη, ινηπόλ, ζην παξέγρπκα ηνπ λεθξνύ θαη ζπγθεληξώλνληαη αξρηθά ζηε λεθξηθή πύειν πνπ είλαη κία δεμακελή. Από εθεί, κε ζύζπαζε ηεο ππέινπ, θαηεπζύλνληαη ζηνπο 2 ιεπηνύο ζσιήλεο πνπ νλνκάδνληαη νπξεηήξεο θαη κεηαθέξνληαη ζηελ θύζηε. Απηό είλαη θάηη πνπ δελ γίλεηαη κόλν παζεηηθά, κε ηε βαξύηεηα δειαδή. Οη κύεο ζηα ηνηρώκαηα ηνπ νπξεηήξα ζπζπώληαη θαη ραιαξώλνπλ θπκαηνεηδώο θαηλόκελν πνπ ιέγεηαη πεξηζηαιηηζκόο ηνπ νπξεηήξα, γηα λα αλαγθάζνπλ ηα νύξα λα θηάζνπλ ζηελ θύζηε. Οη νπξεηήξεο έρνπλ κήθνο πεξίπνπ 25 έσο 30 εθαηνζηά. Μηθξέο πνζόηεηεο νύξσλ αδεηάδνπλ ζηελ νπξνδόρν θύζηε από ηνπο νπξεηήξεο ζρεδόλ θάζε 10 κε 15 δεπηεξόιεπηα κε ηα πεξηζηαιηηθά θύκαηα.

12 Σι γίνεηαι αν ηα ούπα βποςν εμπόδιο ζηην ποπεία ηοςρ ππορ ηην κύζηη; Αλ ηα νύξα βξνπλ εκπόδην ζηνλ δξόκν ηνπο πξνο ηελ θύζηε, π.ρ. έλα ιίζν ζηελ πύειν ή ζηνλ νπξεηήξα, έλα ζηέλσκα ζηελ ππειννπξεηεξηθή ζπκβνιή ή έλα πήγκα αίκαηνο από έλαλ όγθν ηεο ππέινπ ή ηνπ λεθξνύ πνπ αηκνξξάγεζε, ηόηε πξνθαινύλ δηάηαζε ηνπ λεθξνύ θαη πόλν, ηνλ γλσζηό θνιηθό ηνπ λεθξνύ. Ο πόλνο είλαη πνιύ έληνλνο, θαη ν άξξσζηνο δελ βξίζθεη ζέζε πνπ λα ηνλ αλαθνπθίδεη. Ο θνιηθόο δηαηεξείηαη όζν ρξόλν ηα νύξα δελ βξίζθνπλ ηξόπν λα μεπεξάζνπλ ην θώιπκα, ώζηε λα ιπζεί ε απόθξαμε. Γη απηό θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πόλνπ δελ πξέπεη λα πίλνπκε πγξά, γηα λα κε δηνγθώλνπκε κε ηελ παξαγσγή λέσλ νύξσλ ην λεθξό καο. Αληίζεηα, κόιηο ιπζεί ε απόθξαμε, ζηακαηήζεη δειαδή ν πόλνο, ε ιήςε πγξώλ θαη ε κεγάιε παξαγσγή νύξσλ βνεζά λα παξαζύξεη άκκν ή κηθξνύο ιίζνπο ζηελ θύζηε, από όπνπ είλαη εύθνιν λα απνβιεζνύλ, αθνύ ε νπξήζξα έρεη κεγαιύηεξε δηάκεηξν από ηνπο νπξεηήξεο. Σι γίνεηαι αν η απόθπαξη ηος οςπηηήπα είναι μόνιμη; Αλ ε δηάηαζε νπξεηήξσλ θαη ππέινπ παξακείλεη, ηόηε κπνξεί λα πξνθαιέζεη κόιπλζε, πνπ ιέγεηαη ππεινλεθξίηηδα, θαη ζηγά ζηγά λα θαηαζηξέςεη ην λεθξό ιόγσ ηεο πίεζεο πνπ εμαζθείηαη ζε απηόλ. Ζ πύεινο κεγαιώλεη σο έλα ζεκείν, ην λεθξηθό παξέγρπκα θαηαζηξέθεηαη, γίλεηαη πην ιεπηό, θαη ηειηθά ην λεθξό γίλεηαη έλαο κε ιεηηνπξγηθόο ζάθνο κε ζηάζηκα νύξα. Δάλ ε απόθξαμε απηή γίλεη θαη ζηα 2 λεθξά, όπσο π.ρ. ζε πεξηπηώζεηο όγθσλ ηεο θύζηεο ή ηνπ πξνζηάηε, πνπ θξάδνπλ θαη ηα 2 νπξεηεξηθά ζηόκηα δειαδή ηηο εθβνιέο ησλ νπξεηήξσλ ζηελ θύζηε, ηόηε ν αζζελήο ζα νδεγεζεί ζε λεθξηθή αλεπάξθεηα. Γπζηπρώο, αλ δελ γίλεη θάηη γξήγνξα, γηα λα απνζπκθνξεζνύλ ηα λεθξά, ν αζζελήο κπνξεί λα νδεγεζεί ζηελ αηκνθάζαξζε/ηερλεηό λεθξό. Πώρ ηα ούπα αποθηκεύονηαι ζηην κύζηη και πποκαλείηαι η ούπηζη; Ζ θύζηε απνζεθεύεη ηα νύξα, ιεηηνπξγεί δειαδή ζαλ έλα κπαιόλη πνπ γεκίδεη ζηγά ζηγά. Αλ ην νπξνπνηεηηθό ζύζηεκα είλαη πγηέο, ε ρσξεηηθόηεηα ηεο νπξνδόρνπ θύζηεο είλαη πεξίπνπ 400 ml νύξσλ, πνπ ζπλήζσο καδεύνληαη κέζα ζε 2 έσο 5 ώξεο, αλάινγα πάληα κε ηα πγξά πνπ πίλνπκε. Πάλησο, ε πξώηε αίζζεζε γηα νύξεζε δεκηνπξγείηαη, όηαλ ζπγθεληξσζνύλ ml νύξσλ. Ζ αίζζεζε απηή γηα νύξεζε

13 ζα ππνρσξήζεη γξήγνξα, αθνύ είλαη κία απιή πξνεηδνπνίεζε, ελώ πάλσ από ηα 300 θπβηθά ε θύζηε δεκηνπξγεί έλα κόληκν ζπλαίζζεκα γηα νύξεζε. Όηαλ ηα νύξα γεκίζνπλ ηελ θύζηε, έρνπκε έλα δπζάξεζην έληνλν αίζζεκα πνπ καο εμαλαγθάδεη λα ζηακαηήζνπκε νπνηαδήπνηε δξαζηεξηόηεηα θαη λα ηξέμνπκε ζηελ ηνπαιέηα. Σόηε, ε νύξεζε γίλεηαη επηηαθηηθή. Αλ θξαηήζνπκε ηα νύξα πεξηζζόηεξν θαη θζάζνπλ 600 ή 700 ml, ηόηε ε θύζηε ζα ζπζπαζηεί θαη ζα αδεηάζεη κόλε ηεο γηα ιόγνπο αζθαιείαο, θάηη πνπ ιέγεηαη απηόκαηε νύξεζε. Πώρ ελέγσοςμε ηην ούπηζη; Όια απηά ειέγρνληαη από ηα λεύξα πνπ ππάξρνπλ ζηελ θύζηε θαη κέζσ ηνπ λσηηαίνπ κπεινύ, πνπ είλαη κέζα ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε, ζηέιλνπλ έλα κήλπκα ζηνλ εγθέθαιν όηη ε θύζηε είλαη πιήξεο. Σν κήλπκα απηό καο θάλεη λα αηζζαλόκαζηε πόηε είλαη ώξα λα νπξήζνπκε. ε εθείλν ην ζεκείν, ε ώζεζή καο λα αδεηάζνπκε ηελ θύζηε καο εληείλεηαη. Όηαλ βξεζνύκε ζηελ ηνπαιέηα, ν εγθέθαινο ζηέιλεη ζήκαηα ζηνπο κπο ηεο νπξνδόρνπ θύζηεο λα ζπζπαζηνύλ, εμσζώληαο ηα νύξα από ηελ νπξνδόρν θύζηε πξνο ηελ νπξήζξα. Σαπηόρξνλα, ν εγθέθαινο ζηέιλεη ζήκαηα ζηνλ ζθηγθηήξα ηεο νπξήζξαο λα ραιαξώζεη θαη έηζη γίλεηαη ε νύξεζε κε απόιπηε ζπλεξγαζία. Όηαλ όια απηά ηα λεπξηθά ζήκαηα εκθαλίδνληαη κε ηε ζσζηή ζεηξά θαη ε θύζηε θαη ν ζθηγθηήξαο ζπλεξγάδνληαη αξκνληθά, γίλεηαη κία θαλνληθή νύξεζε θαη ε θύζηε αδεηάδεη πιήξσο. Ακέζσο κεηά, ελεξγνπνηείηαη πάιη ν ζθηγθηήξαο θαη ζπζπάηαη, ελώ ραιαξώλεη ε άδεηα θύζηε. Απηόο είλαη έλαο δηαξθήο θύθινο πνπ ζπλερίδεηαη ζε όιε καο ηε δσή! Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ε αίζζεζε ηεο νύξεζεο δελ πξνθαιείηαη κόλν από ηα νύξα, αιιά κε θάζε εξέζηζκα ζηελ θύζηε. Έηζη, κία θιεγκνλή ηεο θύζηεο πξνθαιεί αίζζεκα νύξεζεο ηαθηηθά, αθνύ ε θύζηε δελ είλαη αξθεηά «επθπήο», γηα λα μερσξίδεη δηαθνξεηηθά εξεζίζκαηα.

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ"

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ  Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ MARKETING ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ ΔΙΑΓΩΓΗ Η θύξηα ιεηηνπξγία ησλ λεθξώλ είλαη ε απαιιαγή ηνπ αίκαηνο από ηηο άρξεζηεο νπζίεο ηνπ κεηαβνιηζκνύ (θπξίσο ηνπ αγώημο), ε ξύζκηζε ηεο νμενβαζηθήο ηζνξξνπίαο, αιιά θαη ε παξαγσγή νξκνλώλ. Οη άρξεζηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο.. Ση είλαη ε νζηενπόξωζε; Η νζηενπόξσζε ( νζηά + πώξνη ) απνηειεί κία λόζν ζηελ νπνία ηα θόθαια γίλνληαη αδύλακα θαη εκθαλίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ)

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΑΓΑΠΗΟ ΑΓΑΠΗΟΤ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ / ΔΞΔΣΑΣΖ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ ΤΝΓΔΜΟΤ ΚΑΗ ΣΑΓΜΑΣΟ ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟ Αθνξκή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ Ππλνπηηθέο Πεκεηώζεηο ζε ζέκαηα Ξξώησλ Βνεζεηώλ

ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ Ππλνπηηθέο Πεκεηώζεηο ζε ζέκαηα Ξξώησλ Βνεζεηώλ ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ Ππλνπηηθέο Πεκεηώζεηο ζε ζέκαηα Ξξώησλ Βνεζεηώλ Ισμήνη Α. Λυμπέρη Δκπαιδεύηπια Νοζηλεύηπια Τπηπεζίαρ «Αγυγή Τγείαρ» ηος Δ.Δ. Κοινυνιολόγορ MSc ζηη Γιοίκηζη Μονάδυν Τγείαρ Φοιηήηπια ζηο Π.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΓΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΖΜΔΗΧΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟ ΜΑΘΖΜΑ:

ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΓΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΖΜΔΗΧΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΓΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΖΜΔΗΧΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ Η ΚΑΡΑΓΚΗΟΕΟΓΛΟΤ-ΛΑΜΠΟΤΓΖ ΘΧΜΑΖ ΜΑΡΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΟΝΣΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΜΙΑΜΑΣΙΚΗ ΙΓΙΟΤΓΚΡΑΙΑΚΗ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ -Μηαζκαηηθή Ηδηνζπγθξαζηαθή Φαξκαθνινγία -Μηαζκαηηθό Ηδηνζπγθξαζηαθό Ηζηνξηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ - ΔΙΑΣΑΡΑΥΕ ΕΠΙΘΤΜΙΑ - ΣΤΣΙΚΗ ΔΤΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ - ΠΡΟΩΡΗ ΕΚΠΕΡΜΑΣΙΗ Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ σηήξεο Κ. Αλδξεαδάθεο Αβξαάκ Γξαθφπνπινο πλεξγάζηεθαλ: Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ, Σέζζα Υξηζηνδνχινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΔΥΟ ΜΙΥΑΛΗ ΦΤΙΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗ Επιγοναηιδομηπιαίορ πόνορ Αξιολόγηζη Θεπαπεία Ο επηγνλαηηδνκεξηαίνο πόλνο είλαη έλα από ηα πην ζπρλά εκθαληδόκελα επώδπλα ζύλδξνκα

Διαβάστε περισσότερα

Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ. Κύθιος Γιαύθωκα. Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ. Σηραηεγηθές προζέγγηζες

Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ. Κύθιος Γιαύθωκα. Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ. Σηραηεγηθές προζέγγηζες Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ Κύθιος Γιαύθωκα Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ Σηραηεγηθές προζέγγηζες Χ.Τερζίδοσ Επιμελήηρια Α Εργαζηήριο Γλασκώμαηος, Οθθαλμολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Παηηζίων Δ/νηής Α.Δ. Πεηούνης Ε.Ο.Ε. 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΟΡΦΗΔ ΝΤΥΗΩΝ ΚΑΗ ΠΑΘΖΔΗ

ΓΤΜΟΡΦΗΔ ΝΤΥΗΩΝ ΚΑΗ ΠΑΘΖΔΗ ΓΤΜΟΡΦΗΔ ΝΤΥΗΩΝ ΚΑΗ ΠΑΘΖΔΗ Δίκαζηε ζε ζέζε, λα δηαγλώζνπκε, λα πξνιάβνπκε θαη ηαπηόρξνλα λα αληηκεησπίζνπκε όια ηα πξνβιήκαηα ησλ πειαηώλ καο. Ζ κόξθσζε, ε γλώζε θαη ε ζπλερείο ελεκέξσζε, καο δίλνπλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΩΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΩΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Ο θαξθίλνο ηνπ πξνζηάηε, αλ δηαγλσζηεί έγθαηξα, κπνξεί λα ζεξαπεπηεί ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΩΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ALLEN ΚΗΝΖΣΖΡΩΝ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΤΝΣΑΞΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΩΝ ΑΚΖΔΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ Μ.Δ.Κ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ

ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΦΙΛΣΡΟ ΑΝΣΙΣΡΟΦΗ ΌΜΩΗ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ 5 ΣΑΓΙΩΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΔ ΓΗΑΒΑΣΔ ΟΛΟΚΛΖΡΟ ΣΟΝ ΟΓΖΓΟ ΠΡΗΝ ΑΡΥΗΔΣΔ ΣΖΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ. ΔΑΝ ΚΑΠΟΗΑ ΣΗΓΜΖ ΔΥΔΣΔ ΑΜΦΗΒΟΛΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΠΧ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΔΝΔΣΙΚΗ ΠΜ ΒΙΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΗ ΓΔΩΠΟΝΙΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ & ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΓΔΝΔΣΙΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΓΔΝΔΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση κακοηθών εξεργασιών του μαστού με υπέρηχους

Διερεύνηση κακοηθών εξεργασιών του μαστού με υπέρηχους Γ. Κυρόπουλος - Διερεύνηση κακοηθών εξεργασιών του μαστού με υπέρηχους 33 Διερεύνηση κακοηθών εξεργασιών του μαστού με υπέρηχους Γεώργιος Κυρόπουλος Ακτινολόγος, Αλεξάνδρεια Ημαθίας Σήκεξα δνύκε κηα λέα

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 ΟΞΕΙΑ ΔΤΠΝΟΙΑ 4 ο Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα