ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ Δ ΟΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ Δ ΟΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ"

Transcript

1 ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ Δ ΟΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ 1. ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟ PSA? ΤΠΑΡΥΕΙ ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΙΜΗ? ΌΣΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΒΑΜΕΝΟ ΗΜΑΙΝΕΙ ΟΣΙ ΤΠΑΡΥΕΙ ΚΑΡΚΙΝΟ? Σν PSA είλαη κηα πξσηεΐλε πνπ πεξηέρεηαη ζην ζπέξκα, παξάγεηαη ζρεδόλ απνθιεηζηηθά από ηνλ πξνζηαηηθό αδέλα, ελώ επζύλεηαη γηα ηελ ξεπζηνπνίεζε ηνπ ζπέξκαηνο κεηά από ηελ έμνδν ηνπ από ην ζώκα. Μεηά από κειέηεο δηαπηζηώζεθε όηη ε ηηκή ηνπ απμάλεηαη ζε πεξηπηώζεηο θαξθίλνπ ηνπ πξνζηάηε.to PSA απμάλεη εθηόο από ηνλ θαξθίλν θαη ζε θαινήζεηο θαηαζηάζεηο όπσο ε θαινήζεο ππεξπιαζία ηνπ πξνζηάηε, νη θιεγκνλέο ηνπ νπξνπνηνγελλεηηθνύ, ε εθζπεξκάηηζε, ε εξγώδεο δαθηπιηθή εμέηαζε θαη νη ελδνζθνπηθνί ρεηξηζκνί ( θπζηενζθόπεζε). Έηζη ε αύμεζε ηνπ είλαη απαξαίηεην λα εθηηκεζεί από Οπξνιόγν, αθνύ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ηόζν ε κεηαβνιή ηνπ ζην ρξόλν, όζν θαη ε ηηκή εηδηθώλ κνξθώλ ηνπ. Αλάινγα κε ηελ ειηθία, ην κέγεζνο ηνπ πξνζηάηε θαη ηελ ύπαξμε ή όρη ζπκπησκάησλ απνθαζίδεηαη εάλ ε απμεκέλε ηηκή είλαη ύπνπηε θαη απαηηείηαη ε δηελέξγεηα βηνςίαο πξνζηάηε. 2. ΣΗ ΔΞΔΣΑΔΗ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΗΚΖ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ? Κάζε άλδξαο άλσ ησλ 50 εηώλ νθείιεη, γηα πξνιεπηηθνύο ιόγνπο, λα ειέγρεηαη πξνθεηκέλνπ έγθαηξα λα αλαθαιύπηνληαη δηαηαξαρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην νπξνπνηεηηθό ζύζηεκα. Έηζη, εηεζίσο απαηηείηαη ε δηελέξγεηα : Τπερθχογράφθμα νεφρών κφςτεωσ προςτάτου προ και μετά οφρθςθσ PSA οροφ Δακτυλικι εξζταςθ προςτάτου Με ηηο παξαπάλσ εμεηάζεηο είλαη εθηθηή ε απνθάιπςε δηαηαξαρώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ πξνζηάηε ( θαινήζεο ππεξπιαζία, θαξθίλνο), ηελ νπξνδόρν θύζηε ( επίζρεζε, θαξθίλνο, ιηζίαζε) θαη ησλ λεθξώλ ( θαξθίλνο, ιηζίαζε, πδξνλέθξσζε). Σηο εμεηάζεηο απηέο είλαη απαξαίηεην λα ηηο εθηηκά θάζε θνξά ν Οπξνιόγνο ζαο, πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίδεη θάζε θνξά γηα ηελ αλάγθε πεξαηηέξσ ειέγρνπ.

2 3. ΣΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΤΣΕΟΚΟΠΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΚΟΠΟ ΓΙΝΕΣΑΙ? Η κυςτεοςκόπθςθ είναι μία διαγνωςτικι εξζταςθ που επιτρζπει ςτο ουρολόγο να εξετάςει το εςωτερικό τθσ ουρικρασ και τθσ ουροδόχου κφςτθσ χρθςιμοποιώντασ ζνα λεπτό εργαλείο που ονομάηεται κυςτεοςκόπιο. Η κυςτεοςκόπθςθ μπορεί να γίνει: για να βρεκεί θ αιτία ςυμπτωμάτων, όπωσ το αίμα ςτα οφρα (αιματουρία), επώδυνθ οφρθςθ(δυςουρία), ακράτεια οφρων, ςυχνουρία ι διςταγμό, αδυναμία οφρθςθσ (κατακράτθςθ), ι μια ξαφνικι και επιτακτικι ανάγκθ για οφρθςθ. για να βρεκεί θ αιτία των προβλθμάτων του ουροποιθτικοφ ςυςτιματοσ, όπωσ οι ςυχνζσ και επαναλαμβανόμενεσ ουρολοιμώξεισ. για να εντοπιςτοφν προβλιματα ςτο ουροποιθτικό, όπωσ θ απόφραξθ τθσ ουρικρασ που προκαλείται από τον προςτάτθ, λίκουσ, ι όγκουσ. 4. ΑΚΡΑΣΔΗΑ ΟΤΡΧΝ ΚΑΗ ΣΑ ΓΤΟ ΦΤΛΑ. ΤΠΑΡΥΔΗ ΛΤΖ? Αθξάηεηα νύξσλ είλαη ε μαθληθή, κε ειεγρόκελε απώιεηα νύξσλ. πλήζσο είλαη έλα ελνριεηηθό ζύκπησκα, πνπ επεξεάδεη ηελ πνηόηεηα δσήο ησλ παζρόλησλ. Παξόιν πνπ πάξα πνιινί άλζξσπνη παξνπζηάδνπλ αθξάηεηα ζε θάπνηα θάζε ηεο δσήο ηνπο, νη πεξηζζόηεξνη δηζηάδνπλ λα κηιήζνπλ ζηνλ Οπξνιόγν. Ζ αθξάηεηα νύξσλ είλαη πην ζπρλή κε ηελ πάξνδν ηεο ειηθίαο, είλαη δύν θνξέο πην ζπρλή ζηηο γπλαίθεο θαη επεξεάδεη πεξηζζόηεξν εθείλεο πνπ έρνπλ γελλήζεη. Ο Οπξνιόγνο πξνηνύ ζέζεη ηε δηάγλσζε, ζα ζαο ππνβάιιεη ζε κηα ζεηξά εμεηάζεσλ νη νπνίεο θξίλνληαη απαξαίηεηεο. Θεξαπεία Αντιμετώπιςθ άλλων πακιςεων που οδθγοφν ςε ακράτεια όπωσ λοιμώξεισ, λικίαςθ, κακοικεια, υπερτροφία προςτάτθ Φαρμακευτικι αγωγι με ουςίεσ οι οποίεσ αναςτζλλουν τθν υπερδραςτθριότθτα τθσ κφςτθσ. υνδυαςμόσ φαρμάκων φυςιοκεραπείασ θ χειρουργικι κεραπεία αποτελεί τισ περιςςότερεσ φορζσ τθν μζκοδο εκλογισ. Βαςίηονται ςτθν τοποκζτθςθ ειδικών ταινιών, απλοποιώντασ ςθμαντικά τθν αντιμετώπιςθ ςε ςχζςθ με το παρελκόν

3 5. ΣΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΣΙΚΗ ΔΤΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ? τυτικι δυςλειτουργία (Δ) είναι θ αδυναμία ενόσ άνδρα να πετφχει και να διατθριςει μία ςτφςθ επαρκι για μια ικανοποιθτικι ςεξουαλικι επαφι. Η τυτικι δυςλειτουργία επθρεάηει δραματικά τθν ποιότθτα ηωισ, τόςο του άντρα, όςο και τθσ ςυντρόφου του. Είναι πολφ ςυχνι αφοφ προςβάλλει περιςςότερουσ από ζναν ςτουσ δζκα άντρεσ. Εν τοφτοισ μόνο το 10% αυτών καταφεφγουν ςτον Ουρολόγο για να τθν αντιμετωπίςουν. Πριν τθν ζναρξθ οποιαςδιποτε κεραπείασ είναι απαραίτθτοσ ζνασ ςωςτόσ διαγνωςτικόσ ζλεγχοσ από ειδικό ιατρό. Αίτια ςτυτικισ δυςλειτουργίασ: Οργανικά αίτια: καρδιολογικά, νευρολογικά, ορμονικά, αγγειακά προβλήματα Ψυχολογικά αίτια, τα ςυχνότερα ςτισ μικρζσ θλικίεσ. Θεραπευτικζσ επιλογζσ: Φάρμακα από το ςτόμα. Αντλίεσ κενοφ. Ενδοπεικζσ ενζςεισ. ΟΤΡΟΛΟΓΗΚΑ ΝΔΑ 1) ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΓΗΑΗΣΖΣΗΚΧΝ ΤΝΖΘΔΗΧΝ Δ ΑΘΔΝΔΗ ΜΔ ΝΔΦΡΟΛΗΘΗΑΖ Ζ λεθξνιηζίαζε ( πέηξεο ζηνπο λεθξνύο ) απνηειεί κία εμαηξεηηθά ζπρλή πάζεζε πνπ αθνξά ην 10-15% ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ θαη εκθαλίδεη ζεκαληηθή αύμεζε ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζηηο αλαπηπγκέλεο ρώξεο, πηζαλώο ιόγσ ηεο δηαηξνθηθήο ζηξνθήο ηνπ πιεζπζκνύ. Σν 50-70% ησλ αλζξώπσλ πνπ ζα θηηάμνπλ κία θνξά πέηξα ζην λεθξό ηνπο δπζηπρώο ζα ππνηξνπηάζνπλ κέζα ζηα επόκελα δέθα ρξόληα. Τπάξρεη ζαθώο νηθνγελεηαθή πξνδηάζεζε, αιιά είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθέο νη δηαηξνθηθέο ζπκβνπιέο, θαζώο ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ηξνθέο θαη ξνθήκαηα πνπ δεκηνπξγνύλ ζπγθεθξηκέλνπο ηύπνπο ιίζσλ.

4 Δίλαη πνιύ ζπνπδαίν λα γλσξίδνπκε ηε ρεκηθή ζύζηαζε ηεο πέηξαο. Έηζη όηαλ θάπνηνο νπξήζεη ιίζν, είλαη ζεκαληηθό λα γίλεη κία ρεκηθή αλάιπζε ζε έλα εξγαζηήξην.μεηά ν νπξνιόγνο ζα πξέπεη λα δώζεη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο αλάινγα κε ηε ζύζηαζε. Σν 60% ησλ ιίζσλ είλαη νμαιηθνύ αζβεζηίνπ, ην 9% θσζθνξηθνύ αζβεζηίνπ θαη ην 11% ζπλδπαζκόο ησλ δύν. Πνην ζπάληνη ιίζνη είλαη ηνπ νπξηθνύ νμέσο, νη θιεγκνλώδεηο πέηξεο από ζηξνπβίηε θαη ε πέηξεο από θπζηίλε πνπ είλαη κία γελεηηθή πάζεζε πνπ πεξλάεη από γεληά ζε γεληά. Σξνπνπνηήζεηο πνπ ρξεηάδνληαη ζηηο πέηξεο νμαιηθνύ πνπ είλαη νη ζπρλόηεξεο είλαη: Αύμεζε ηεο πξόζιεςεο λεξνύ. Δίλαη ε ζπνπδαηόηεξε ζπκβνπιή! Πξέπεη ν αζζελήο λα πίλεη 2,5-3 ιίηξα ηε κέξα (2 κεγάια κπνπθάιηα) θαη απηό λα γίλεη ηξόπνο δσήο. Έηζη ηα νύξα είλαη αξαηά θαη δελ δεκηνπξγνύληαη εύθνια θξύζηαιινη πνπ είλαη ππεύζπλνη γηα ηε γέλεζε ηνπ ππξήλα ηεο πέηξαο. Διάηησζε ηξνθώλ κε πνιύ πξσηεΐλε. Διάηησζε ηξνθώλ πινύζησλ ζε νμαιηθά. Σέηνηεο είλαη ην ζπαλάθη, νη μεξνί θαξπνί, ην ακύγδαιν, ηα θαζόιηα, ε ζνθνιάηα, ξνθήκαηα όπσο ό θαθέο θαη ην ηζάη. Απνθπγή ζπκπιεξσκάησλ βηηακηλώλ. Απνθπγή κεγάιεο πνζόηεηαο βηηακίλεο C. Απνθπγή ζπγθεθξηκέλσλ θξνύησλ (ηνκάηεο, θαξπνύδη). Αθνινπζώληαο θάπνηνο κία ηέηνηα δίαηηα κπνξεί ζε κεγάιν βαζκό λα ειαηηώζεη ηελ πηζαλόηεηα ππνηξνπήο ηεο λόζνπ ζην κέιινλ. 2) ΑΛΛΑΞΔ ΣΟ ΣΡΟΠΟ ΕΧΖ ΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΣΔΦΔ ΣΟ ΟΤΡΟΠΟΗΖΣΗΚΟ ΟΤ ΤΣΖΜΑ Γιακοπή ηος καπνίζμαηορ! Όζν θνπξαζηηθό θαη αλ αθνύγεηαη, ε παξαηεηακέλε έθζεζε ζηνλ θαπλό, αθόκα θαη γηα ηνπο παζεηηθνύο θαπληζηέο, αλήθεη ζηηο θύξηεο αηηίεο ηνπ θαξθίλνπ ηεο θύζηεο θαη ηνπ λεθξνύ, δύν εθ ησλ ζπρλνηέξσλ θαξθίλσλ. Δπίζεο ην θάπληζκα απνηειεί βαζηθή αηηία ηεο ζηπηηθήο δπζιεηηνπξγίαο ζε ειηθίεο πάλσ από ηα 50 έηε ζπλήζσο.

5 Σακηική γςμναζηική. Ζ άζθεζε ηνπ ππειηθνύ εδάθνπο ζηηο γπλαίθεο (αζθήζεηο Κέγθει) δπλακώλεη ηνπο κύεο θαη πξνθπιάζζεη από ηελ αθξάηεηα νύξσλ θαη ηελ πξόπησζε ηεο θύζηεο (θπζηενθήιε). Σν ηαθηηθό πεξπάηεκα πάλσ από 30 ιεπηά απνηειεί ηελ θαιύηεξε επέλδπζε γηα ηε ζηπηηθή ιεηηνπξγία ησλ αλδξώλ, θαζώο πξνθπιάζζεη ηα αγγεία ηνπ πένπο. Απώλεια βάποςρ. Ζ παρπζαξθία απνηειεί παξάγνληα θηλδύλνπ γηα ηηο πεξηζζόηεξεο νπξνινγηθέο παζήζεηο. Οη παρύζαξθνη έρνπλ δηπιάζηα πηζαλόηεηα λα λνζήζνπλ από πέηξεο ζηνπο λεθξνύο θαη έρνπλ 30% κεγαιύηεξε πηζαλόηεηα λα πεζάλνπλ από θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε. Ππόλητη. Μίια κε ην γηαηξό ζνπ γηα όπνηεο απνξίεο έρεηο θαη θάλε ηαθηηθνύο ειέγρνπο. ηνπο άλδξεο κεηά ηα 50 πξνηείλεηαη ε κέηξεζε ηνπ PSA κία θνξά ην ρξόλν θαη νπξνινγηθή αμηνιόγεζε. Πιερ νεπό Ζ θαηαλάισζε ηθαλήο πνζόηεηαο λεξνύ πξνζηαηεύεη ηνλ νξγαληζκό θαη απνβάιεη ηα άρξεζηα πξντόληα ηνπ κεηαβνιηζκνύ. Δηδηθά ην θαινθαίξη θαη κεηά από ζσκαηηθή άζθεζε νπόηε θαη νη απώιεηεο είλαη ζεκαληηθέο, είλαη ζπνπδαία ε θαιή ελπδάησζε. Δπίζεο άλζξσπνη πνπ έρνπλ ηζηνξηθό λεθξνιηζίαζεο, πξέπεη νπσζδήπνηε λα πίλνπλ 2-3 ιίηξα εκεξεζίσο ώζηε λα κελ επηηξέπνπλ ζηα νύξα λα γίλνληαη ππθλά (απηό δεκηνπξγεί ηελ θαζίδεζε θξπζηάιισλ θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ πεηξώλ) Δλάηηυζε ηην καηανάλυζη αλαηιού και καθέ. Γελ ρξεηάδνληαη ππεξβνιέο. Ζ ππεξβνιηθή θαηαλάισζε αιαηηνύ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θαηαθξάηεζε ύδαηνο. Δπίζεο απμάλεη ηνλ θίλδπλν γηα δεκηνπξγία πεηξώλ ζηνπο λεθξνύο. Ζ θαθεΐλε ζε κεγάιεο πνζόηεηεο εξεζίδεη ηελ νπξνδόρν θύζηε, πξνθαιώληαο έληνλε ζπρλνπξία θαη επηηαθηηθόηεηα, ηελ μαθληθή δειαδή, έληνλε επηζπκία γηα νύξεζε πνπ δελ κπνξνύκε λα αλαζηείινπκε.

6 3) ΜΤΘΟΗ ΓΗΑ ΣΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ Βαζηθά ζηνλ πξνζηάηε ππάξρνπλ δύν θύξηεο παζήζεηο: ε θαινήζεο ππεξπιαζία θαη ν θαξθίλνο πνπ είλαη ν ζπρλόηεξνο θαξθίλνο ζηνπο άλδξεο ηνπ Γπηηθνύ Κόζκνπ. Δίλαη ζεκαληηθό λα ηνλίζνπκε όηη ηα ρεηξνπξγεία απηώλ ησλ δύν θαηαζηάζεσλ είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθά θαη νη επηπινθέο δηαθνξεηηθέο. Ζ κεγάιε πιεηνςεθία ησλ ρεηξνπξγείσλ αθνξνύλ ηελ θαινήζε ππεξπιαζία ηνπ πξνζηάηε. Μύθορ 1ορ: Μεηά ηο σειποςπγείο θα έσυ ακπάηεια ούπυν. Πξαγκαηηθόηεηα:Ο πξνζηάηεο είλαη έλαο αδέλαο πνπ θπζηνινγηθά έρεη ην κέγεζνο ηνπ θάζηαλνπ. Όηαλ ππεξηξέθεηαη κπνξεί λα πάξεη ην κέγεζνο ηνπ καληαξηληνύ ή ηνπ πνξηνθαιηνύ. ην ρεηξνπξγείν ηεο θαινήζνπο ππεξπιαζίαο αθαηξείηαη ην εζσηεξηθό ηνπ πξνζηάηε,ελώ ε θινύδα παξακέλεη ζηε ζέζε ηεο. Έηζη δελ πξνθαιείηαη θακία βιάβε ζην ζθηγθηήξα θαη ε πηζαλόηεηα λα ππάξρεη αθξάηεηα είλαη ζρεδόλ κεδεληθή (κηθξόηεξε ηνπ 1%). Αληίζεηα ζηε ξηδηθή πξνζηαηεθηνκή πνπ είλαη ην ρεηξνπξγείν ηνπ θαξθίλνπ ηα πξάγκαηα είλαη πνιύ πην ζύλζεηα. Δθεί αθαηξείηαη θαη ε θινύδα θαη δύν κηθξά όξγαλα πνπ ιέγνληαη ζπεξκαηνδόρεο θύζηεηο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ηα πνζνζηά αθξάηεηαο είλαη ζεκαληηθά (40-50% άκεζα κεηά ην ρεηξνπξγείν θαη 10% κεηά από έλα ρξόλν). Μύθορ 2ορ: Μεηά ηο σειποςπγείο θα έσυ ππόβλημα με ηη ζηύζη. Πξαγκαηηθόηεηα:ην ρεηξνπξγείν ηεο θαινήζνπο ππεξπιαζίαο ε θινύδα ηνπ πξνζηάηε παξακέλεη αλέπαθε, νπόηε δελ γίλεηαη θακία βιάβε ζηα λεύξα ηεο ζηύζεο (λεπξαγγεηαθά δεκάηηα). Ζ ζηπηηθή δπζιεηηνπξγία είλαη πξόβιεκα κόλν κεηά ην ρεηξνπξγείν ηνπ θαξθίλνπ. Μύθορ 3ορ: θα ηαλαιπυπηθώ και θα νοζηλεςηώ πολλέρ μέπερ για ηο σειποςπγείο πποζηάηη.

7 Πξαγκαηηθόηεηα:Με ηηο λεόηεξεο ρεηξνπξγηθέο ηερληθέο ζηελ θαινήζε ππεξπιαζία πξνζηάηε (laser θαη δηπνιηθή δηνπξεζξηθή πξνζηαηεθηνκή) ην ρεηξνπξγείν γίλεηαη ελδνζθνπηθά ρσξίο ηνκή θαη ε βαξύηεηά ηνπ έρεη δξακαηηθά ειαηησζεί. Γελ ππάξρνπλ ξάκκαηα θαη ζπλήζσο ν αζζελήο ηελ επόκελε εκέξα παίξλεη εμηηήξην από ηελ θιηληθή. Σν πνζνζηό αηκνξξαγίαο θαη κεηάγγηζεο κε ηηο λεόηεξεο ηερληθέο είλαη πάξα πνιύ κηθξό. Μύθορ 4ορ : Μεηά ηο σειποςπγείο ηηρ καλοήθοςρ ςπεππλαζίαρ δεν θα παπάγεηαι ζπέπμα και δεν θα έσυ ζεξοςαλική διάθεζη. Πξαγκαηηθόηεηα:Σν ζπέξκα ζπλερίδεη λα παξάγεηαη θαλνληθά από ηνπο όξρεηο όπσο θαη ε ηεζηνζηεξόλε. Απηό πνπ ζπλήζσο ζπκβαίλεη είλαη όηη επεηδή έρεη θαηαξγεζεί ην εζσηεξηθό ηνπ πξνζηάηε, κπνξεί θαηά ηελ εθζπεξκάηηζε ην ζπέξκα λα γπξίδεη πξνο ηελ νπξνδόρν θύζηε αληί λα βγαίλεη πξνο ηα έμσ. Απηό ιέγεηαη παιίλδξνκε εθζπεξκάηηζε θαη δελ δεκηνπξγεί θαλέλα πξόβιεκα. Ζ ζεμνπαιηθή επηζπκία θαη ν νξγαζκόο δελ επεξεάδνληαη θαζόινπ.

8 Από ποια όπγανα αποηελείηαι ηο οςποποιηηικό ζύζηημα; το ουροποιθτικό ςφςτθμα του ανκρώπου διακρίνουμε δφο οργανικζσ ενότθτεσ: τα όργανα παραγωγήσ των οφρων, που είναι οι νεφροί, και τα όργανα αποχέτευςησ των οφρων, που είναι οι νεφρικοί κάλυκεσ, θ νεφρικι πφελοσ, οι ουρθτιρεσ, θ ουροδόχοσ κφςτθ και θ ουρικρα. To νπξνπνηεηηθό ζύζηεκα απνηειείηαη από ηα 2 λεθξά θαη ηνπο 2 νπξεηήξεο πνπ απνηεινύλ ην αλώηεξν νπξνπνηεηηθό ζύζηεκα, θαζώο θαη ηελ νπξνδόρν θύζηε θαη ηελ νπξήζξα, ην θαηώηεξν νπξνπνηεηηθό ζύζηεκα. Πάλσ ζηα λεθξά, πνπ έρνπλ ζρήκα θαζνιηνύ, θάζνληαη ηα επηλεθξίδηα, ηα νπνία είλαη ελδνθξηλείο αδέλεο, παξάγνπλ νξκόλεο θαη δελ αλήθνπλ ζην νπξνπνηεηηθό ζύζηεκα. Πίζσ από ηελ θύζηε, ππάξρεη ν πξσθηόο θαη ην νξζό, ην ηειηθό δειαδή ηκήκα ηνπ παρένο εληέξνπ. Άιια όξγαλα πνπ ζπλνξεύνπλ κε ηελ θύζηε θαη εκπιέθνληαη ζηηο δηαηαξαρέο ηεο νύξεζεο είλαη ηα όξγαλα ηνπ γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο. ηνλ άληξα, ν πξνζηάηεο πεξηβάιιεη ηελ νπξήζξα από ην ζεκείν όπνπ απηή μεθηλά από ηελ θύζηε, ελώ νη ζπεξκαηνδόρεο θύζηεηο πνπ παξάγνπλ καδί κε ηνλ πξνζηάηε ην ζπεξκαηηθό πγξό εθάπηνληαη ηνπ πίζσ ηνηρώκαηνο ηεο θύζηεο θαη ελώλνληαη αλαηνκηθά θαη ιεηηνπξγηθά κε ηνλ πξνζηάηε. ηε γπλαίθα, ν θόιπνο βξίζθεηαη πίζσ από ηελ νπξήζξα θαη ηελ θύζηε, ελώ ε κήηξα αγθαιηάδεη ηελ θύζηε από θάησ θαη πίζσ. Ποιερ λειηοςπγίερ εκηελεί ηο οςποποιηηικό ζύζηημα; Σα όξγαλα ηνπ νπξνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο: - παξάγνπλ κε ηα λεθξά ηα νύξα, απνθαζηζηώληαο έηζη ηελ ηζνξξνπία ηνπ λεξνύ ζηνλ νξγαληζκό αιιά θαη νπζηώλ ζεκαληηθώλ γηα ηε ξύζκηζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο θαη ηεο παξαγσγήο ηνπ αίκαηνο, δειαδή ηεο αηκνπνίεζεο. - ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ζηελ απνκάθξπλζε άρξεζησλ νπζηώλ από ηνλ νξγαληζκό, θπξίσο ησλ θαηάινηπσλ ησλ πξσηετλώλ πνπ είλαη θπξίσο ελώζεηο αδώηνπ.

9 - κεηαθέξνπλ ελεξγεηηθά ηα νύξα πξνο ηα θάησ κέζσ ηεο ππέινπ ηνπ λεθξνύ θαη ησλ νπξεηήξσλ, πνπ είλαη ιεπηά ζσιελάθηα, ηα νπνία θαηαιήγνπλ ζηελ θύζηε. - απνζεθεύνπλ ηα νύξα ζηελ θύζηε θαη - απνβάιινπλ ηα νύξα έμσ από ην ζώκα κέζσ ηεο νπξήζξαο κε ηελ νύξεζε. Πώρ και πού είναι ηα νεθπά; Σα λεθξά είλαη δύν, έλα αξηζηεξό θαη έλα δεμί. Δίλαη όξγαλα ζε ζρήκα θαζνιηνύ θαη κε κέγεζνο ζρεδόλ όζν ε γξνζηά καο, πεξίπνπ 11 έσο 12 εθαηνζηά. Βξίζθνληαη δεμηά θαη αξηζηεξά από ηε ζπνλδπιηθή ζηήιε, αθξηβώο θάησ από ηηο πιεπξέο ηνπ ζώξαθα, πίζσ από ην έληεξν, θαη θάζνληαη πάλσ ζην νπίζζην θνηιηαθό ηνίρσκα. Σν δεμί λεθξό είλαη ρακειόηεξα από ην αξηζηεξό. Σα λεθξά απνηεινύληαη από ην λεθξηθό παξέγρπκα, πνπ είλαη ε παξαγσγηθή κνίξα ησλ νύξσλ, θαη ηελ πύειν πνπ είλαη ε δεμακελή όπνπ ζπγθεληξώλνληαη ηα νύξα, γηα λα πξνσζεζνύλ ζηνπο νπξεηήξεο. Σι λειηοςπγίερ επιηελούν ηα νεθπά; Οπζηαζηηθά, ην λεθξό ιεηηνπξγεί σο έλαο ζύλζεηνο αδέλαο κε ζσιήλεο θαη παξάγεη ηα νύξα. Σν νπξνπνηεηηθό ζύζηεκα, καδί κε ηνπο πλεύκνλεο, ην δέξκα θαη ην παρύ έληεξν, απνβάιιεη ό,ηη είλαη άρξεζην ή επηβιαβέο γηα ην ζώκα από ηε δηαηξνθή καο. Ηδηαίηεξα ηα λεθξά, κέζσ ησλ νύξσλ πνπ παξάγνπλ, απνβάιινπλ επηβιαβείο νπζίεο. Σα λεθξά ζπληεινύλ θαζνξηζηηθά ζε κία ζεκαληηθόηαηε ιεηηνπξγία, πνπ ιέγεηαη νκνηόζηαζε, αθνύ ζπκβάιινπλ ζηε ξύζκηζε ησλ ειεθηξνιπηώλ θαη ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο. Καη απηό, γηαηί ηα λεθξά είλαη ππεύζπλα γηα ηελ επαλαξξόθεζε λεξνύ, γιπθόδεο θαη ακηλνμέσλ, ζεκαληηθώλ δειαδή νπζηώλ γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνύ καο. Σέινο, ηα λεθξά παξάγνπλ θάπνηεο ζεκαληηθέο νξκόλεο, όπσο ε ξελίλε, πνπ θαζνξίδεη ηελ αξηεξηαθή πίεζε, θαη ε εξπζξνπνηεηίλε, πνπ είλαη ε βαζηθή νξκόλε γηα ηελ παξαγσγή ησλ εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ ηνπ αίκαηνο.

10 Πώρ είναι αναηομικά η κύζηη και η οςπήθπα; Ζ θύζηε είλαη έλα θνίιν κπτθό όξγαλν κε ζρήκα ελόο κπαινληνύ. Οπζηαζηηθά, πξόθεηηαη γηα κία δεμακελή πνπ θάζεηαη ζηε ιεθάλε θαη ζπγθξαηείηαη κε ζπλδέζκνπο, νη νπνίνη ζπλδένληαη κε ηνπο κπο θαη ηα νζηά ηεο ππέινπ. Οη δνκέο απηέο κπώλ θαη ζπλδέζκσλ απαξηίδνπλ ην ππειηθό έδαθνο, πνπ απνηειεί ηελ θάησ επηθάλεηα ηνπ ζώκαηνο, θαη πάλσ ηνπ «θάζνληαη» όξγαλα, όπσο ε θύζηε, ν πξνζηάηεο, ην παρύ έληεξν θαη ε κήηξα ζηηο γπλαίθεο. Έηζη, παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ εγθξάηεηα, ζηνλ έιεγρν δειαδή ηεο νύξεζεο. Ζ εγθξάηεηα ησλ νύξσλ εμαζθαιίδεηαη από ην ππειηθό έδαθνο θαη από θπθινηεξείο κπο πνπ απνηεινύλ ηνλ ζθηγθηήξα θαη καο εμαζθαιίδεη ηνλ έιεγρν από ηπρόλ δηαξξνή, δειαδή αθξάηεηα νύξσλ. Οη κύεο ηνπ ζθηγθηήξα πεξηβάιινπλ ζθηρηά ην άλνηγκα ηεο νπξνδόρνπ θύζηεο πξνο ηελ νπξήζξα. Ζ νπξήζξα είλαη έλαο κηθξόο ζσιήλαο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ απνβνιή ησλ νύξσλ έμσ από ην ζώκα. Ζ γπλαηθεία νπξήζξα είλαη πνιύ βξαρύηεξε από ηελ αληξηθή, κόιηο 4 εθαηνζηά, θαη ζε απηό νθείινληαη νη ζπρλόηεξεο νπξνινηκώμεηο ζηηο γπλαίθεο, θαζώο είλαη πνιύ πην εύθνιν λα εηζέιζνπλ κηθξόβηα από ην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ πξνο ηελ θύζηε. Άιισζηε, ην πξόζζην κέξνο ηεο νπξήζξαο θηινμελεί θπζηνινγηθά θάπνηα κηθξόβηα, πνπ όκσο δελ κπνξνύλ λα εηζέιζνπλ ζηελ θύζηε

11 Σι είναι ηα ούπα; Σα λεθξά απνηεινύλ γηα ην ζώκα έλα θπζηθό θίιηξν ηνπ αίκαηνο, αθνύ κε ηελ παξαγσγή ησλ νύξσλ απνβάιινπλ ηνμίλεο θαη απόβιεηα ηνπ κεηαβνιηζκνύ, όπσο ε νπξία θαη ε ακκσλία. Ζ παξαγσγή ησλ νύξσλ γίλεηαη κέζσ ησλ κηθξνζθνπηθώλ κνλάδσλ θηιηξαξίζκαηνο πνπ νλνκάδνληαη λεθξώλεο θαη βξίζθνληαη ζην θινηό ηνπ λεθξνύ. Σα νύξα απνηεινύληαη θαηά 95% πεξίπνπ από λεξό. Σν ρξώκα ησλ νύξσλ είλαη ππνθίηξηλν θαη ε κπξσδηά ησλ νύξσλ πνπ θαζνξίδεηαη από ηελ παξνπζία ακκσλίαο κπνξεί λα επεξεαζηεί θαη από ηελ θαηαλάισζε ησλ ηξνθώλ. Σν πνζό ησλ παξαγόκελσλ νύξσλ εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο, ηδίσο από ηα πνζά ησλ ξεπζηώλ θαη ηξνθίκσλ πνπ θαηαλαιώλεη έλα άηνκν θαη από ην πόζα πγξά ράλνληαη κέζσ ηνπ ηδξώηα θαη κε ηελ αλαπλνή. Όηαλ ν νξγαληζκόο είλαη αθπδαησκέλνο, ηα νύξα είλαη ππθλά θαη ζθνύξα, ελώ, όηαλ ππάξρεη θαιή ελπδάησζε, είλαη αλνηρηόρξσκα θαη πην αξαηά. Οξηζκέλνη ηύπνη θαξκάθσλ κπνξνύλ, επίζεο, λα επεξεάζνπλ ηελ πνζόηεηα ησλ νύξσλ πνπ απνβάιινληαη, αθνύ ππάξρνπλ θάξκαθα πνπ απμάλνπλ ηε δηνύξεζε (π.ρ. δηνπξεηηθά) θαη άιια πνπ νδεγνύλ ην ζώκα λα ζπγθξαηεί πγξά (θαηαθξάηεζε πγξώλ). Πόζα ούπα παπάγονηαι θςζιολογικά κάθε μέπα; Απηό εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκό από ηελ πνζόηεηα ησλ πγξώλ πνπ πίλεη θάπνηνο, αιιά θαη από ηηο απώιεηεο πνπ έρεη θπξίσο κε ηνλ ηδξώηα θαη ηελ αλαπλνή. Έηζη, ζπλήζσο ην θαινθαίξη, όπνπ νη απώιεηεο είλαη κεγαιύηεξεο ιόγσ ηεο δέζηεο, ν νξγαληζκόο παξάγεη ιηγόηεξα νύξα, ώζηε λα δηαηεξεί ηελ ηζνξξνπία ηνπ. Πάλησο, ζε ελήιηθεο, αλάινγα κε ηε ιήςε πγξώλ, ε κέζε παξαγσγή νύξσλ είλαη πεξίπνπ 1 κε 2 ιίηξα εκεξεζίσο. Χο πνιπνπξία, δειαδή ππεξβνιηθή παξαγσγή νύξσλ, ζεσξείηαη πνζόηεηα πάλσ από 2,5 l/εκέξα, ζε αληίζεζε κε ηελ νιηγνπξία, όπνπ παξάγνληαη ιηγόηεξα από 400 ml αλά εκέξα, θαη ηελ αλνπξία, όηαλ ε παξαγσγή κεησζεί θάησ από 100 ml αλά εκέξα. Πώρ μεηαθέπονηαι ηα ούπα ζηην κύζηη; Σα νύξα παξάγνληαη, ινηπόλ, ζην παξέγρπκα ηνπ λεθξνύ θαη ζπγθεληξώλνληαη αξρηθά ζηε λεθξηθή πύειν πνπ είλαη κία δεμακελή. Από εθεί, κε ζύζπαζε ηεο ππέινπ, θαηεπζύλνληαη ζηνπο 2 ιεπηνύο ζσιήλεο πνπ νλνκάδνληαη νπξεηήξεο θαη κεηαθέξνληαη ζηελ θύζηε. Απηό είλαη θάηη πνπ δελ γίλεηαη κόλν παζεηηθά, κε ηε βαξύηεηα δειαδή. Οη κύεο ζηα ηνηρώκαηα ηνπ νπξεηήξα ζπζπώληαη θαη ραιαξώλνπλ θπκαηνεηδώο θαηλόκελν πνπ ιέγεηαη πεξηζηαιηηζκόο ηνπ νπξεηήξα, γηα λα αλαγθάζνπλ ηα νύξα λα θηάζνπλ ζηελ θύζηε. Οη νπξεηήξεο έρνπλ κήθνο πεξίπνπ 25 έσο 30 εθαηνζηά. Μηθξέο πνζόηεηεο νύξσλ αδεηάδνπλ ζηελ νπξνδόρν θύζηε από ηνπο νπξεηήξεο ζρεδόλ θάζε 10 κε 15 δεπηεξόιεπηα κε ηα πεξηζηαιηηθά θύκαηα.

12 Σι γίνεηαι αν ηα ούπα βποςν εμπόδιο ζηην ποπεία ηοςρ ππορ ηην κύζηη; Αλ ηα νύξα βξνπλ εκπόδην ζηνλ δξόκν ηνπο πξνο ηελ θύζηε, π.ρ. έλα ιίζν ζηελ πύειν ή ζηνλ νπξεηήξα, έλα ζηέλσκα ζηελ ππειννπξεηεξηθή ζπκβνιή ή έλα πήγκα αίκαηνο από έλαλ όγθν ηεο ππέινπ ή ηνπ λεθξνύ πνπ αηκνξξάγεζε, ηόηε πξνθαινύλ δηάηαζε ηνπ λεθξνύ θαη πόλν, ηνλ γλσζηό θνιηθό ηνπ λεθξνύ. Ο πόλνο είλαη πνιύ έληνλνο, θαη ν άξξσζηνο δελ βξίζθεη ζέζε πνπ λα ηνλ αλαθνπθίδεη. Ο θνιηθόο δηαηεξείηαη όζν ρξόλν ηα νύξα δελ βξίζθνπλ ηξόπν λα μεπεξάζνπλ ην θώιπκα, ώζηε λα ιπζεί ε απόθξαμε. Γη απηό θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πόλνπ δελ πξέπεη λα πίλνπκε πγξά, γηα λα κε δηνγθώλνπκε κε ηελ παξαγσγή λέσλ νύξσλ ην λεθξό καο. Αληίζεηα, κόιηο ιπζεί ε απόθξαμε, ζηακαηήζεη δειαδή ν πόλνο, ε ιήςε πγξώλ θαη ε κεγάιε παξαγσγή νύξσλ βνεζά λα παξαζύξεη άκκν ή κηθξνύο ιίζνπο ζηελ θύζηε, από όπνπ είλαη εύθνιν λα απνβιεζνύλ, αθνύ ε νπξήζξα έρεη κεγαιύηεξε δηάκεηξν από ηνπο νπξεηήξεο. Σι γίνεηαι αν η απόθπαξη ηος οςπηηήπα είναι μόνιμη; Αλ ε δηάηαζε νπξεηήξσλ θαη ππέινπ παξακείλεη, ηόηε κπνξεί λα πξνθαιέζεη κόιπλζε, πνπ ιέγεηαη ππεινλεθξίηηδα, θαη ζηγά ζηγά λα θαηαζηξέςεη ην λεθξό ιόγσ ηεο πίεζεο πνπ εμαζθείηαη ζε απηόλ. Ζ πύεινο κεγαιώλεη σο έλα ζεκείν, ην λεθξηθό παξέγρπκα θαηαζηξέθεηαη, γίλεηαη πην ιεπηό, θαη ηειηθά ην λεθξό γίλεηαη έλαο κε ιεηηνπξγηθόο ζάθνο κε ζηάζηκα νύξα. Δάλ ε απόθξαμε απηή γίλεη θαη ζηα 2 λεθξά, όπσο π.ρ. ζε πεξηπηώζεηο όγθσλ ηεο θύζηεο ή ηνπ πξνζηάηε, πνπ θξάδνπλ θαη ηα 2 νπξεηεξηθά ζηόκηα δειαδή ηηο εθβνιέο ησλ νπξεηήξσλ ζηελ θύζηε, ηόηε ν αζζελήο ζα νδεγεζεί ζε λεθξηθή αλεπάξθεηα. Γπζηπρώο, αλ δελ γίλεη θάηη γξήγνξα, γηα λα απνζπκθνξεζνύλ ηα λεθξά, ν αζζελήο κπνξεί λα νδεγεζεί ζηελ αηκνθάζαξζε/ηερλεηό λεθξό. Πώρ ηα ούπα αποθηκεύονηαι ζηην κύζηη και πποκαλείηαι η ούπηζη; Ζ θύζηε απνζεθεύεη ηα νύξα, ιεηηνπξγεί δειαδή ζαλ έλα κπαιόλη πνπ γεκίδεη ζηγά ζηγά. Αλ ην νπξνπνηεηηθό ζύζηεκα είλαη πγηέο, ε ρσξεηηθόηεηα ηεο νπξνδόρνπ θύζηεο είλαη πεξίπνπ 400 ml νύξσλ, πνπ ζπλήζσο καδεύνληαη κέζα ζε 2 έσο 5 ώξεο, αλάινγα πάληα κε ηα πγξά πνπ πίλνπκε. Πάλησο, ε πξώηε αίζζεζε γηα νύξεζε δεκηνπξγείηαη, όηαλ ζπγθεληξσζνύλ ml νύξσλ. Ζ αίζζεζε απηή γηα νύξεζε

13 ζα ππνρσξήζεη γξήγνξα, αθνύ είλαη κία απιή πξνεηδνπνίεζε, ελώ πάλσ από ηα 300 θπβηθά ε θύζηε δεκηνπξγεί έλα κόληκν ζπλαίζζεκα γηα νύξεζε. Όηαλ ηα νύξα γεκίζνπλ ηελ θύζηε, έρνπκε έλα δπζάξεζην έληνλν αίζζεκα πνπ καο εμαλαγθάδεη λα ζηακαηήζνπκε νπνηαδήπνηε δξαζηεξηόηεηα θαη λα ηξέμνπκε ζηελ ηνπαιέηα. Σόηε, ε νύξεζε γίλεηαη επηηαθηηθή. Αλ θξαηήζνπκε ηα νύξα πεξηζζόηεξν θαη θζάζνπλ 600 ή 700 ml, ηόηε ε θύζηε ζα ζπζπαζηεί θαη ζα αδεηάζεη κόλε ηεο γηα ιόγνπο αζθαιείαο, θάηη πνπ ιέγεηαη απηόκαηε νύξεζε. Πώρ ελέγσοςμε ηην ούπηζη; Όια απηά ειέγρνληαη από ηα λεύξα πνπ ππάξρνπλ ζηελ θύζηε θαη κέζσ ηνπ λσηηαίνπ κπεινύ, πνπ είλαη κέζα ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε, ζηέιλνπλ έλα κήλπκα ζηνλ εγθέθαιν όηη ε θύζηε είλαη πιήξεο. Σν κήλπκα απηό καο θάλεη λα αηζζαλόκαζηε πόηε είλαη ώξα λα νπξήζνπκε. ε εθείλν ην ζεκείν, ε ώζεζή καο λα αδεηάζνπκε ηελ θύζηε καο εληείλεηαη. Όηαλ βξεζνύκε ζηελ ηνπαιέηα, ν εγθέθαινο ζηέιλεη ζήκαηα ζηνπο κπο ηεο νπξνδόρνπ θύζηεο λα ζπζπαζηνύλ, εμσζώληαο ηα νύξα από ηελ νπξνδόρν θύζηε πξνο ηελ νπξήζξα. Σαπηόρξνλα, ν εγθέθαινο ζηέιλεη ζήκαηα ζηνλ ζθηγθηήξα ηεο νπξήζξαο λα ραιαξώζεη θαη έηζη γίλεηαη ε νύξεζε κε απόιπηε ζπλεξγαζία. Όηαλ όια απηά ηα λεπξηθά ζήκαηα εκθαλίδνληαη κε ηε ζσζηή ζεηξά θαη ε θύζηε θαη ν ζθηγθηήξαο ζπλεξγάδνληαη αξκνληθά, γίλεηαη κία θαλνληθή νύξεζε θαη ε θύζηε αδεηάδεη πιήξσο. Ακέζσο κεηά, ελεξγνπνηείηαη πάιη ν ζθηγθηήξαο θαη ζπζπάηαη, ελώ ραιαξώλεη ε άδεηα θύζηε. Απηόο είλαη έλαο δηαξθήο θύθινο πνπ ζπλερίδεηαη ζε όιε καο ηε δσή! Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ε αίζζεζε ηεο νύξεζεο δελ πξνθαιείηαη κόλν από ηα νύξα, αιιά κε θάζε εξέζηζκα ζηελ θύζηε. Έηζη, κία θιεγκνλή ηεο θύζηεο πξνθαιεί αίζζεκα νύξεζεο ηαθηηθά, αθνύ ε θύζηε δελ είλαη αξθεηά «επθπήο», γηα λα μερσξίδεη δηαθνξεηηθά εξεζίζκαηα.

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Κπθινθνξηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ.

Κπθινθνξηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ. Κπθινθνξηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ. Βηνινγία Α γπκλαζίνπ Σαρηλίδεο Σπκεώλ Η πνξεία ηνπ αίκαηνο: Τν αίκα θαηαιήγεη κέζσ ησλ θιεβώλ ζηελ θαξδηά. Τν αίκα απηό είλαη πινύζην ζε διοξείδιο του άνθπακα. Οδεγείηαη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΞΑΣΜΙΗ ΤΜΠΤΚΝΩΗ ΒΡΑΜΟ ΔΞΑΣΜΙΗ Καηά ηελ εμάηκηζε ηα κόξηα ηνπ πγξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΤΡΗΣΗΡΘΚΑ STENTS-ΟΔΗΓΘΕ ΠΡΟ ΑΘΕΝΕΘ

ΟΤΡΗΣΗΡΘΚΑ STENTS-ΟΔΗΓΘΕ ΠΡΟ ΑΘΕΝΕΘ ΟΤΡΗΣΗΡΘΚΑ STENTS-ΟΔΗΓΘΕ ΠΡΟ ΑΘΕΝΕΘ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σηνπο αζζελείο πνπ έρνπλ ή πηζαλόλ λα έρνπλ απόθξαμε ηνπ λεθξνύ, ηνπνζεηείηαη έλαο εζσηεξηθόο ζσιήλαο παξνρέηεπζεο, ν νπνίνο νλνκάδεηαη stent, ζηνλ νπξεηήξα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΔΝΙΚΗΣ ΠΑΙΓΔΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΔΝΙΚΗΣ ΠΑΙΓΔΙΑΣ 1 ΘΔΜΑ Α ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΔΝΙΚΗΣ ΠΑΙΓΔΙΑΣ Να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηον απιθμό καθεμιάρ από ηιρ παπακάηυ ημιηελείρ πποηάζειρ Α1 υρ Α5 και δίπλα ηο γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζηη λέξη ή ηη θπάζη, πος ζςμπληπώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΤΕΙΑ ΟΥΩΝ ΚΑΘΕ ΓΥΝΑΙΚΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΓΝΩΙΗΕΙ ΚΑΘΕ ΑΝΔΑΣ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΞΕΕΙ

ΑΚΑΤΕΙΑ ΟΥΩΝ ΚΑΘΕ ΓΥΝΑΙΚΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΓΝΩΙΗΕΙ ΚΑΘΕ ΑΝΔΑΣ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΞΕΕΙ ΑΚΑΤΕΙΑ ΟΥΩΝ ΚΑΘΕ ΓΥΝΑΙΚΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΓΝΩΙΗΕΙ ΚΑΘΕ ΑΝΔΑΣ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΞΕΕΙ Τι είναι η ακπάηεια ούπων; Η αθξάηεηα νύξσλ είλαη έλαο γεληθόο όξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο ππάξρεη

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα