ΚAI IATΡΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ. Ζιεθηξνληθή εθαξκνγή πξνιεπηηθήο παξέκβαζεο. 6 ε Άζθεζε Πξνιεπηηθήο Ιαηξηθήο. Eιέλε Πεηξίδνπ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚAI IATΡΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ. Ζιεθηξνληθή εθαξκνγή πξνιεπηηθήο παξέκβαζεο. 6 ε Άζθεζε Πξνιεπηηθήο Ιαηξηθήο. Eιέλε Πεηξίδνπ. epetrid@med.uoa."

Transcript

1 «ΑΤΣΟΤΜΠΛΖΡΟΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΓΙΔΙΝΗ, ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΚAI IATΡΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΔΙΟ ΚΑΡΣΑ ΤΓΔΙΑ:ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΤΓΔΙΑ ΦΟΙΣΖΣΩΝ» ΔΛΔΝΗ ΠΔΣΡΙΓΟΤ Ζιεθηξνληθή εθαξκνγή πξνιεπηηθήο παξέκβαζεο 6 ε Άζθεζε Πξνιεπηηθήο Ιαηξηθήο 2012 Eιέλε Πεηξίδνπ

2 Age-standardized Death Rate (SDR) trends per 100,000 Person- Years due to accidental poisoning in Greece and EU-27, during the period ( ) Source: World Health Organization Regional Office for Europe, European health for all database (HFA-DB) Statistical evaluation (CEREPRI): Greece: Percent annual change of SDR = 8.4% (95% CI: 6.2% to 10.6%), p-value<0.0001, EU-27: Percent annual change of SDR = -0.3% (95% CI: -0.6% to 0.0%), p-value =0.03

3 Age-standardized Death Rate (SDR) trends per 100,000 Person- Years due to accidental poisoning in Greece among all age groups, during the study period Source: World Health Organization Regional Office for Europe, European health for all database (HFA DB) Statistical evaluation (CEREPRI): 15-29: Percent annual change of SDR = 14,2% (95% CI:10.8% to 17.7%), p-value< : Percent annual change of SDR = 12% (95% CI:9.1% to 15.0%), p-value <0.0001

4 ηόρνη Δμνηθείσζε κε ρξήζε ηερλνινγηώλ θαηαγξαθή δεδνκέλσλ γηα πξνιεπηηθέο παξεκβάζεηο κέζσ δηαδηθηύνπ Δθπαίδεπζε ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ ειεθηξνληθνύ ηαηξηθνύ ηζηνξηθνύ Δκθαζε ζε ηεθκεξίσζε αηνκηθώλ αλαγθώλ πγείαο, επηβιαβείο ζπκπεξηθνξέο Γηεξεύλεζε θνηλσληθώλ αλαπαξαζηάζεσλ ζε ζέκαηα πγείαο κε ζηόρν ηε βειηίσζε θιηληθνύ έξγνπ Δπαηζζεηνπνίεζε ζε ζέκαηα ςπρηθήο θαη αλαπαξαγσγηθήο πγείαο

5 Oη θνηλσληθέο καο αλαπαξαζηάζεηο ζηελ επηθνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο

6

7 Θεξαπεία vs. Πξόιεςε πλήζσο ε πξνζέγγηζε ησλ ππεξεζηώλ πγείαο γίλεηαη επ επθαηξία ηαηξηθνύ πξνβιήκαηνο MR ηιαξάο Μνλαδηθή επθαηξία γηα ζπκβνπιεπηηθή & πξόιεςε

8 Ζ ΗΓΑΝΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΚΔΦΖ ΚΑΗ ΠΡΑΚΣΗΚΖ Αζζελήο; Πειάηεο; Χξήζηεο Υπεξεζηώλ Υγείαο Καζεκεξηλέο πξαθηηθέο? ΠΡΟΛΖΦΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ Ιαηξόο; ύκβνπινο

9 Ο ηαηξόο ζύκβνπινο πξέπεη λα θξνληίδεη γηα ηε ζσζηή ελεκέξσζε ηνπ αζζελνύο - ρξήζηε ππεξεζηώλ πγείαο ζε δεηήκαηα πξόιεςεο έζησ θαη αλ ε επίζθεςε ηνπ αζζελνύο αθνξά αλάγθεο ζεξαπείαο

10 πξόιεςε λνζεξόηεηαο κέζσ αιιαγώλ ζηηο θαζεκεξηλέο «ζπλήζεηεο»! Γηαηξνθή Κάπληζκα Αιθνόι, Ναξθσηηθά (Δμαξηήζεηο Δζηζκόο) εμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά Αληηκεηώπηζε ιαλζάλνπζαο ςπρνπαζνινγίαο Μπνξεί λα πξνιεθζεί >50% ηνπ θαξθίλνπ

11 ρέζε ηαηξνύ αζζελή / ζπκβνύινπ ρξήζηε ππεξεζηώλ πγείαο Ση πξέπεη λα κάζσ γηα ην «ρξήζηε» ζηελ πξώηε καο επαθή;

12 Ζ πξώηε πξνζέγγηζε Πνηα είλαη ηα πξώηα βήκαηα θαηά ηελ πξνζέιεπζε ελόο αζζελή/ρξήζηε ππεξεζηώλ πγείαο ζην ηαηξείν;

13 Ζ πξώηε πξνζέγγηζε Πξώηε ελέξγεηα: ζπζηήλνκαη Γεύηεξε ελέξγεηα: δεηώ από ην ρξήζηε λα ζπζηεζεί Αηηία πξνζέιεπζεο (πξόιεςε, ζεξαπεία) Δπηζθόπεζε θαη παξαθνινύζεζε αληηδξάζεσλ ΑΓΡΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΝΔΟΤ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΟΤ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΠΔΗΓΟΝ ΟΞΤ ΥΡΟΝΗΟ

14 Ζ ζέζε ηεο πξόιεςεο Δρεη ζέζε ε πξόιεςε ζε αζζελή πνπ πξνζέξρεηαη ζην λνζνθνκείν κε νμύ έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ;

15 Ζ ζέζε ηεο πξόιεςεο Παξάδεηγκα: Μεηά από θάζε νμύ πεξηζηαηηθό θαη θαηά ηελ έμνδν ηνπ αζζελή από ην λνζνθνκείν ΠΡΔΠΔΙ ΠΑΝΣΑ λα δίλνπκε νδεγίεο γηα πξόιεςε λένπ επεηζνδίνπ

16 ΔΜΦΡΑΓΜΑ ΜΤΟΚΑΡΓΗΟΤ Πνηνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ ρξεηάδεηαη λα ηξνπνηήζεη;

17 ΔΜΦΡΑΓΜΑ ΜΤΟΚΑΡΓΗΟΤ ΑΠ <140/90 ή ΑΠ<130/80 γηα Γ LDL <160 mg/dl ΒΜΙ = kg/m2 Έιεγρνο Γ (GLU<110g/dL HBA1C<7%) Γηαθνπή θαπλίζκαηνο Άζθεζε 30ιεπηά θαζεκεξηλά Αζπηξίλε mg/dl Πώο νλνκάδεηαη ην θιηληθό ζύλδξνκν πνπ πεξηιακβάλεη παζνινγηθέο ηηκέο ζηηο 4 πξώηεο θαηεγνξίεο; Γηαηί είλαη επηθίλδπλν;

18

19 Εκαηοζηιαία ζσνειζθορά (%) ζωικών ή θσηικών λιπιδίων ζηην ημερήζια αηομική ενεργειακή πρόζληψη, ανά έηος ζηην Ελλάδα και ζηη Φινλανδία FIN - Ζωικά λιπίδια FIN - Φυτικά λιπίδια GR - Ζωικά λιπίδια GR - Φυτικά λιπίδια

20 ΠΡΟΛΖΦΖ 1νγελήο 2νγελήο 3νγελήο παηδηθά αηπρήκαηα ΓΟΚΗΜΑΗΔ ΓΗΑΛΟΓΖ ζπκπηώκαηα

21 Δκβνιηαζκόο θνηηεηώλ Ηαηξηθήο ύλνςε: Πνύ ζηνρεύεη ε πξνιεπηηθή ηαηξηθή

22 Ζ πξνιεπηηθή ηαηξηθή ζηνρεύεη ζηε κείσζε.. Αηπρεκάησλ & βίαο: Καθνήζσλ λενπιαζηώλ (θαξθίλνο ηξαρήινπ κήηξαο, θαξθίλνο καζηνύ, θαξθίλνο πξνζηάηε, θαξθίλνο παρένο εληέξνπ, θαξθίλνο πλεύκνλα θηι) Αιισλ ρξόλησλ λνζεκάησλ (ζηεθαληαία λόζνο, αγγεηαθά εγθεθαιηθά θηι)

23 ε θάζε λέα επίζθεςε... Ση ζηνηρεία πξέπεη λα έρεη δηαζέζηκα ν ηαηξόο πξηλ από θάζε λέα επίζθεςε ηνπ αζζελή/ρξήζηε ππεξεζηώλ πγείαο;

24 ε θάζε λέα επίζθεςε... Άκεζα δηαζέζηκα: Σα ζηαζεξά/ζηαηηθά δεδνκέλα ηνπ αζζελνύο Οη θαηαγξαθέο ησλ πξνεγνύκελσλ επηζθέςεσλ Καηλνύξηα ζηνηρεία: Δθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο πγείαο

25 ε θάζε λέα επίζθεςε... Παίξλνπκε πιήξεο ηζηνξηθό ζε θάζε λέα επίζθεςε; Γηα νηθνλνκία θαη ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ δηαζέζηκνπ ρξόλνπ Γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ζρέζεο εκπηζηνζύλεο αζζελνύο/ηαηξνύ (ν αζζελήο ληώζεη όηη νη πιεξνθνξίεο πνπ έρεη δώζεη έρνπλ θαηαγξαθεί θαη ιεθζεί ππόςε από ηνλ ηαηξό) Γηα ηελ απνθπγή ηεο απώιεηαο πιεξνθνξηώλ ιόγσ πηζαλήο κείσζεο ηεο κλεκνληθήο αλάθιεζεο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ Πνηέο εηδηθόηεηεο αθνξά απηή ε πξνζέγγηζε; Όιεο ηηο ηαηξηθέο εηδηθόηεηεο γηαηί... Α) θάζε κνξθήο θαη γηα νπνηνδήπνηε ιόγν επαθή ηνπ αηόκνπ κε ηνλ ηαηξό κπνξεί λα απνηειέζεη επθαηξία γηα πξόιεςε Β) ε πξόιεςε είλαη δηθαίσκα θάζε ρξήζηε ππεξεζηώλ πγείαο

26 Ζ ζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα... Καηαγξαθή ζε δηαθνξεηηθά έληππα αλά θιηληθή θαη αλά λνζνθνκείν Γηαηήξεζε αξρείνπ ζηελ θιηληθή κέρξη ηελ έμνδν από ηε λνζειεία Απνζήθεπζε ζε πξνζβάζηκε ζέζε γηα δηάζηεκα κελώλ έσο 2-3 εηώλ Οη αζζελείο ζπάληα δηαηεξνύλ κόληκε ζρέζε κε έλα ηαηξό/λνζνθνκείν

27 ΥΑΡΑΚΣΖΡΙΣΙΚΑ ΣΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΙΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Φηινμελία: ζε θεληξηθή κνλάδα (server) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πξόζβαζε: κε «όλνκα» ρξήζηε (username) θαη θσδηθό (password) πνπ επηιέγεηαη από ην ρξήζηε (θνηηεηήο) θαη αλαγλσξίδεη κόλνλ ν ίδηνο από νπνηνλδήπνηε ππνινγηζηή κε ζύλδεζε ζην Γηαδίθηπν (Internet)

28

29

30

31

32 Μεηά ηελ πξώηε πξνζέγγηζε Πνηα ε αιιεινπρία ησλ ελεξγεηώλ ηνπ ηαηξνύ κεηά από ηελ πξώηε πξνζέγγηζε θαη γλσξηκία κε ηνλ αζζελή/ρξήζηε ππεξεζηώλ πγείαο;

33 ΑΛΛΖΛΟΤΥΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΧΝ ΗΣΟΡΗΚΟ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΖ ΧΣΖ ΠΡΟΛΖΦΖ/ ΓΗΑΓΝΧΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟ ΔΛΔΓΥΟ

34 ΛΖΦΖ ΗΣΟΡΗΚΟΤ Πνηεο θαηεγνξίεο ηζηνξηθνύ ζα αλαδεηήζνπκε; Ση δελ πξέπεη λα μεράζνπκε λα ξσηήζνπκε;

35

36

37

38 ΚΛΗΝΗΚΟ ΔΝΑΡΗΟ Η Γπλαίθα, ειηθίαο 38 εηώλ πξνζέξρεηαη ζην Πεξηθεξεηαθό Ηαηξείν επεηδή ζπγγελήο γ βαζκνύ δηεγλώζζε πξόζθαηα κε θαξθίλν ηνπ καζηνύ. Ζ ίδηα δελ αλαθέξεη κέρξη ηώξα επξήκαηα από ηελ απην-εμέηαζε θαη δεηά νδεγία γηα πεξαηηέξσ έιεγρν. Ση ζπζηήλεηε; Α) καζηνγξαθία Β) θιηληθή εμέηαζε αλά έηνο από ηνλ ηαηξό Γ) ππεξερνγξάθεκα

39 ΚΛΗΝΗΚΟ ΔΝΑΡΗΟ Η Ο ηαηξόο δελ γλσξίδεη ηελ απάληεζε θαη απνθαζίδεη λα θάλεη κηα έξεπλα πξηλ απαληήζεη ζηε γπλαίθα. πγθεθξηκέλα 1) Θπκάηαη έλα θαζεγεηή ηνπ πνπ είρε πεη πσο δελ ππάξρεη ηίπνηα θαιύηεξν από ηε θπζηθή εμέηαζε 2) Ρσηά έλα ζπλάδειθό ηνπ γπλαηθνιόγν πνπ έρεη αληηκεησπίζεη ζην παξειζόλ παξόκνην πεξηζηαηηθό κε ππεξερνγξάθεκα 3) Αλαδεηά πιεξνθνξία ζε ηαηξηθή βάζε δεδνκέλσλ ζην δηαδίθηπν

40

41 ΚΛΗΝΗΚΟ ΔΝΑΡΗΟ Η ηελ ειεθηξνληθή κεραλή αλαδήηεζεο MEDLINE βξίζθεη 1) Μηα κειέηε αζζελώλ-καξηύξσλ (case-control) 2) Μηα αλαδξνκηθή κειέηε αζζελώλ 3) Μηα κεηα-αλάιπζε ηπραηνπνηεκέλσλ θιηληθώλ κειεηώλ 4) Έλα άξζξν κε ηε γλώκε εηδηθνύ πάλσ ζηα ζέκαηα πξόιεςεο θαξθηλνπ ηνπ καζηνύ

42 Level of Evidence Level A: Μεγάιεο ηπραηνπνηεκέλεο θιηληθέο κειέηεο ζπζηεκαηηθέο αλαζθνπήζεηο κεηα-αλαιύζεηο ηπραηνπνηεκέλσλ θιηληθώλ κειεηώλ Level B: Με ηπραηνπνηεκέλεο πξννπηηθέο θιηληθέο κειέηεο κειέηεο αζζελώλ - καξηύξσλ Level C: Αλαδξνκηθέο κειέηεο (κε ηπραηνπνηεκέλεο) Level D: «Η γλώκε ηνπ εηδηθνύ» (experts opinion)

43 ΚΛΗΝΗΚΟ ΔΝΑΡΗΟ Η ηελ ειεθηξνληθή κεραλή αλαδήηεζεο MEDLINE βξίζθεη 1)Μηα κειέηε αζζελώλ-καξηύξσλ (case-control) πνπ ππνζηεξίδεη ην ππεξερνγξαθεκα Level B 2)Μηα αλαδξνκηθή κειέηε αζζελώλ πνπ ππνζηεξίδεη ην ππεξερνγξάθεκα Level C 3)Μηα κεηα-αλάιπζε ηπραηνπνηεκέλσλ θιηληθώλ κειεηώλ πνπ ππνζηεξίδεη ηε καζηνγξαθία Level A 4)Έλα άξζξν κε ηε γλώκε εηδηθνύ πάλσ ζηα ζέκαηα πξόιεςεο θαξθηλνπ ηνπ καζηνύ πνπ ππνζηεξίδεη ηελ θιηληθή εμέηαζε Level D

44 ΚΛΗΝΗΚΟ ΔΝΑΡΗΟ Η Α) ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ Πεξίπνπ 1/9 γπλαίθεο ζα αλαπηύμεη θαξθίλν ηνπ καζηνύ ύζηαζε ζε όιεο ηηο γπλαίθεο ζπλήζνπο θηλδύλνπ, ειηθίαο >40 εηώλ Έιεγρνο θάζε 1-2 έηε γηα ηηο γπλαίθεο θαη θάζε 1 έηνο γηα γπλαίθεο >50 εηώλ American Cancer Society ζπζηήλεη αλάγλσζε καζηνγξαθίαο από 2 αλεμάξηεηνπο εμεηαζηέο 27% κείσζε ηεο ζλεηόηεηαο ζε γπλαίθεο ειηθίαο πνπ έθαλαλ καζηνγξαθία ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ

45 ΚΛΗΝΗΚΟ ΔΝΑΡΗΟ Η Α) ΜΑΣΟΓΡΑΦΙΑ Φεπδώο ζεηηθέο καζηνγξαθίεο (3.5%) αύμεζε ησλ κε απαξαίηεησλ βηνςηώλ, άγρνο γηα ηνλ αζζελή, ππεξζεξαπεία Φεπδώο αξλεηηθέο είλαη ην 0.5% Αθηηλνβνιία θαη benefit-to-risk ratio δσέο ζώδνληαη γηα θάζε 1 πνπ ράλεηαη ιόγσ έθζεζεο ζηελ αθηηλνβνιία

46 ΚΛΗΝΗΚΟ ΔΝΑΡΗΟ Η Β) ΚΛΙΝΙΚΖ ΔΞΔΣΑΖ ΑΠΌ ΣΟΝ ΙΑΣΡΟ Σνπιάρηζηνλ θάζε 3 ρξόληα γηα ηηο γπλαίθεο εηώλ θάζε 1 ρξόλν γηα ηηο γπλαίθεο εηώλ Γηα ηηο γπλαίθεο >40 εηώλ θιηληθή εμέηαζε από ηνλ ηαηξό θαη καζηνγξαθία απμάλνπλ ηελ επαηζζεζία Ζ απηνεμέηαζε δελ θαίλεηαη όηη θαιύπηεη ηα θξηηήξηα ηεο αληρλεπηηθήο δνθηκαζίαο Γ) ΤΠΔΡΖΥΟΓΡΑΦΖΜΑ Γελ έρεη έλδεημε ως αληρλεπηηθή δνθηκαζία ( )

47

48

49

50 ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ ΙΙ Άλδξαο ειηθίαο 26 εηώλ πξνζέξρεηαη ζην ηαηξείν γηα ηαθηηθή αιιαγή ηξαύκαηνο κεηά από ηξνραίν κε δίθπθιν πξν εβδνκάδαο. Καηά ηε ζπδήηεζε, ν λεαξόο αλαθέξεη ζπρλή ιήςε αιθνόι. Πνηεο άιιεο ξηςνθίλδπλεο ζπκπεξηθνξέο πνπ απμάλνπλ ηελ πηζαλόηεηα γηα αηύρεκα πξέπεη λα αλαδεηήζεη ν ηαηξόο θαη ηη πξνιεπηηθή νδεγία κπνξεί λα δώζεη;

51 Ζιεθηξνληθό αξρείν πγείαο θνηηεηώλ Ιαηξηθήο ρνιήο Αζελώλ πγθξηηηθά απνηειέζκαηα 2006 κεηαμύ Διιήλσλ θαη Ιηαιώλ: 978 θνηηεηέο: 451 Έιιελεο (184 άληξεο θαη 267 γπλαίθεο) θαη 527 Ηηαινί (165 άληξεο θαη 362 γπλαίθεο) ζπκκεηείραλ Υξεζηκνπνηήζεθαλ 8 «παξάγνληεο θηλδύλνπ γηα αηύρεκα», γηα λα ππνινγηζηεί ν «αζξνηζηηθόο παξάγνληαο θηλδύλνπ» 1) Υξήζε δώλεο αζθαιείαο 2) ρξήζε θξάλνπο 3) ρξήζε θηλεηνύ θαηά ηελ νδήγεζε 4) νδήγεζε ππό ηελ επήξεηα αιθνόι 5) επηβίβαζε ζε κεζπζκέλν νδεγό 6) ελζνπζηαζκόο από ηε κεγάιε ηαρύηεηα νδήγεζεο 7) εθζεζεκαζκέλε κέζε 8) θάπληζκα

52 ΠΟΟΣΑ ΡΙΨΟΚΙΝΓΤΝΩΝ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΩΝ Δ ΔΛΛΗΝΔ ΚΑΙ ΙΣΑΛΟΤ ΔΛΛΖΝΔ ΙΣΑΛΟΙ ΥΡΖΖ ΕΩΝΖ ΑΦΑΛΔΙΑ ΥΡΖΖ ΚΡΑΝΟΤ ΥΡΖΖ ΚΙΝΖΣΟΤ ΚΑΣA ΣΖΝ ΟΓΖΓΖΖ ΟΓΖΓΖΖ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΖΡΔΙΑ ΑΛΚΟΟΛ ΔΠΙΒΙΒΑΖ Δ ΜΔΘΤΜΔΝΟ ΟΓΖΓΟ ΔΝΣΤΠΩΙΑΜΟ ΑΠΌ ΣΖΝ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΤΠΔΡΒΟΛΙΚΖ ΜΔΘΖ ΚΑΠΝΙΜΑ

53 Ζιεθηξνληθό αξρείν πγείαο θνηηεηώλ Ιαηξηθήο ρνιήο Αζελώλ πγθξηηηθά απνηειέζκαηα 2006 κεηαμύ Διιήλσλ θαη Ιηαιώλ: Πηζαλόηεηα γηα ζπξξνή ζην ίδην άηνκν Δθζεζεκαζκέλε κέζε (θαηαλάισζε>5 πνηώλ καδί) θαη επηβίβαζε ζε κεζπζκέλν νδεγό 7.3 θνξέο (p <0.0001) κε ρξήζε θξάλνπο 2.2 θνξέο (p=0.0002) ελζνπζηαζκόο από κεγάιε ηαρύηεηα νδήγεζεο 1.7 θνξέο (p=0.002)

54 Ζιεθηξνληθό αξρείν πγείαο θνηηεηώλ Ιαηξηθήο ρνιήο Αζελώλ πγθξηηηθά απνηειέζκαηα 2006 κεηαμύ Διιήλσλ θαη Ιηαιώλ: Πηζαλόηεηα γηα αηύρεκα επί παξνπζίαο παξαγόλησλ θηλδύλνπ Φύιν (Άντρες έρνπλ 1.65 θνξέο πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο γηα αηύρεκα) Με ρξήζε δώλεο 1.87 (p=0.06) Οδήγεζε ππό ηελ επήξεηα αιθνόι 2.56 (p=0.001) Δπηβίβαζε ζε κεζπζκέλν νδεγό 2.32 (p=0.0001) Δλζνπζηαζκόο από ηε κεγάιε ηαρύηεηα νδήγεζεο 1.55 (p=0.07) Πξνζζήθε ελόο παξάγνληα θηλδύλνπ 1.38 (p=0.0001)

55 Ζιεθηξνληθό αξρείν πγείαο θνηηεηώλ Ιαηξηθήο ρνιήο Αζελώλ πκπέξαζκα Καη νη 8 παξάγνληεο θηλδύλνπ πνπ κειεηήζεθαλ απμάλνπλ ηελ πηζαλόηεηα γηα αηύρεκα θαη ζπκκεηέρνπλ ζηε δηακόξθσζε κηαο αζξνηζηηθήο βαζκνινγίαο (score) ξηςνθίλδπλεο ζπκπεξηθνξάο, ζην νπνίν ε πξνζζήθε θάζε θνξά θαη ελόο από απηνύο πνιιαπιαζηάδεη ηελ πηζαλόηεηα γηα ζπκκεηνρή ζε αηύρεκα θαηά 1.38 θνξέο Πξνθύπηεη ε αλάγθε ιήςεο πξνιεπηηθώλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή έθζεζεο ζηνπο παξάγνληεο απηνύο.

56 ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ Πνηα είλαη ηα βαζηθά ζεκεία ηεο θιηληθήο εμέηαζεο; Ση δελ πξέπεη λα παξαιείπνπκε;

57 ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ Εσηηθά εκεία Φπζηθή Δμέηαζε θαηά ζπζηήκαηα λα κε παξαιείπεηαη ε λεπξνινγηθή θαη νξζνπαηδηθή εμέηαζε Αδξή ςπρηαηξηθή εθηίκεζε ιαλζάλνπζα θαηάζιηςε Οδνληηαηξηθή εθηίκεζε έλδεημε επηπέδνπ δηαβίσζεο

58

59

60

61

62 ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΔΙΚΣΗ ΒΑΡΟΤ ΩΜΑΣΟ (BMI)

63

64

65

66 ΠΑΡΑΚΛΗΝΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ Πνηέο πξνιεπηηθέο παξαθιηληθέο εμεηάζεηο γλσξίδεηε θαη ζηελ πξόιεςε πνηώλ λνζεκάησλ αλαθέξνληαη;

67 ΠΑΡΑΚΛΗΝΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ Γηα ηελ πξόιεςε λνζεκάησλ: Απεηθνληζηηθόο Έιεγρνο (π.ρ καζηνγξαθία) Βηνρεκηθόο Έιεγρνο (π.ρ PSA) Μηθξνβηνινγηθόο Έιεγρνο (π.ρ TO.R.C.H. Κύεζεο) Οξκνλνινγηθόο Έιεγρνο (π.ρ ζπγγελήο ππνζπξ/κόο) Μνξηαθόο Έιεγρνο (π.ρ πξνγελλεηηθόο έιεγρνο)

68 ΚΛΗΝΗΚΟ ΔΝΑΡΗΟ ΗΗΗ Άληξαο, ειηθίαο 55 εηώλ, αλεζπρεί γηαηί έρεη παξνπζηάζεη δηαηαξαρέο θελώζεσλ. Ρσηά ηνλ νηθνγελεηαθό ηνπ ηαηξό ηη πξέπεη λα θάλεη? Ση πξέπεη λα ζπζηήζεη ν ηαηξόο? - δαθηπιηθή εμέηαζε - FOBT (Faecal Occult Blood Test) γηα αλαδήηεζε ιαλζάλνπζαο αηκνξξαγίαο ζηα θόπξαλα -βαξηνύρν ππνθιπζκό - ζηγκνεηδνζθόπεζε - νιηθή θνινζθόπεζε

69 ΚΛΗΝΗΚΟ ΔΝΑΡΗΟ ΗΗΗ FOBT (Faecal Occult Blood Test) Αλίρλεπζε κηθξνζθνπηθήο αηκνξξαγίαο ζηα θόπξαλα 33% κείσζε ζηελ ζλεηόηεηα από θαξθίλν ηνπ παρένο εληέξνπ ζε όζνπο έθαλαλ ην FOBT ύζηαζε γηα FOBT ζε ειηθία> 50 εηώλ, 1 θνξά/έηνο Όηαλ ην FOBT ζεηηθό ζύζηαζε γηα νιηθή θνινζθόπεζε Βαξηνύρνο ππνθιπζκόο Κακία έλδεημε γηα πξνζπκπησκαηηθό έιεγρν

70 ΚΛΗΝΗΚΟ ΔΝΑΡΗΟ ΗΗΗ - ηγκνεηδνζθόπεζε Δμέηαζε αλαθνξάο ζε ειηθία >50 εηώλ, 1 θνξά θάζε 5 ρξόληα Δίλαη πην αλεθηή από ηελ νιηθή θνινζθόπεζε Έρεη ιηγόηεξεο επηπινθέο Γελ ειέγρεη ην θόινλ θεληξηθόηεξα ηνπ ζηγκνεηδνύο Γαθηπιηθή εμέηαζε Δμέηαζε αλαθνξάο ζε ειηθία άλσ ησλ 50 εηώλ, 1 θνξά αλά έηνο 10-15% ηνπ αδελνθαξθηλώκαηνο ηνπ παρένο εληέξνπ εληνπίδεηαη ζην νξζό. Δπηπιένλ ειέγρεηαη δνπγιάζζεηνο θαη πξνζηάηεο

71 ΚΛΗΝΗΚΟ ΔΝΑΡΗΟ ΗΗΗ νιηθή θνινζθόπεζε Δμέηαζε αλαθνξάο ζε ειηθία >50 εηώλ, 1 θνξά αλά 10 εηία Ζ ιηγόηεξν αλεθηή από ηνλ αζζελή 1/150 πηζαλόηεηα γηα αηκνξξαγία θαη 1/1500 δηάηξεζε, ζλεηόηεηα 1/ Πξνζνρή ε θιεξνλνκηθή νηθνγελή πνιππνδίαζε θνινζθόπεζε από ηελ ειηθία ησλ 25, 1 θνξά αλά 2εηία ε πξώηνπ βαζκνύ ζπγγελή κε Ca π.εληέξνπ θνινζθόπεζε ζε ειηθία θαη επόκελε ζε ειηθία 55 ε ειθώδε θνιίηηδα/crohn θαηά κέζν όξν 1 θνινζθόπεζε αλά 2 εηία

72 ΚΛΗΝΗΚΟ ΔΝΑΡΗΟ ΗV Άληξαο ειηθίαο 52 εηώλ πξνζέξρεηαη ζηνλ νηθνγελεηαθό ηαηξό θαη δεηά λα γίλεη ππεξερνγξάθεκα πξνζηάηε. Αλεζπρεί επεηδή ζπλνκήιηθνο ηνπ δηαγλώζηεθε πξόζθαηα κε θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε. Ση νθείιεη λα θάλεη ν ηαηξόο? ππεξερνγξάθεκα πξνζηάηε δαθηπιηθή εμέηαζε πξνζδηνξηζκό επηπέδσλ πξνζηαηηθνύ αληηγόλνπ PSA βηνςία πξνζηάηε

73 ΚΛΗΝΗΚΟ ΔΝΑΡΗΟ ΗV Όινη νη άλδξεο ζηελ ειηθία ησλ 50 εηώλ πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζε δαθηπιηθή εμέηαζε πξνζηάηε θαη πξνζδηνξηζκό PSA Αλ PSA<2.5, ηόηε επαλάιεςε ζε 2 έηε Αλ 2.5 <PSA <4, ηόηε επαλάιεςε ζε 1 έηνο Αλ PSA>4, ηόηε βηνςία πξνζηάηε

74 ΦΟΙΣΖΣΔ ΙΑΣΡΙΚΖ: H ΚΑΣΑΣΑΖ ΖΜΔΡΑ Πνύ απεπζύλνληαη νη θνηηεηέο γηα αλαδήηεζε θξνληίδαο ζε ζέκαηα: ζσκαηηθήο ςπρηθήο πγείαο Πνηά είλαη ηα ζπρλόηεξα πξνβιήκαηα; Πνηνί είλαη νη πεξηνξηζκνί ζηελ αλαδήηεζε ηαηξηθήο βνήζεηαο Αζζέλεηεο - «ζηίγκα» ύγρπζε ξόισλ «ζεξαπεπηέο- αζζελείο»

75 Πξνβιήκαηα πγείαο ησλ θνηηεηώλ ηεο Ηαηξηθήο εκαληηθό πνζνζηό ησλ θνηηεηώλ ηεο Ηαηξηθήο παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα: ςπρηθήο πγείαο (π.ρ άγρνο, θαηάζιηςε) ζσκαηηθήο πγείαο (π.ρ ινηκώμεηο, θεθαιαιγίεο) θαηάρξεζεο νπζηώλ θαη αιθνόι Roberts LW, Warner TD, Lyketsos C, Frank E, Ganzini L, Carter D, et al: Perceptions of academic vulnerability associated with personal illness: a study of 1027 students at nine medical schools. Compr psychiatry 2001, 42: % ησλ θνηηεηώλ εμέθξαζε αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηελ ςπρηθή ηνπ πγεία θαη ηε ρξήζε νπζηώλ ελώ ην 90% δήηεζε ηαηξηθή βνήζεηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ

76

77 Φνηηεηέο σο κειινληηθνί ζεξαπεπηέο Γηάζηαζε ζεσξεηηθήο γλώζεο-εθαξκνγήο ζε πξνζσπηθό επίπεδν Ζ ζπρλόηεηα ηνπ θαπλίζκαηνο ησλ θνηηεηώλ ηαηξηθήο δελ δηαθέξεη από εθείλε ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ Οη πξνζσπηθέο αληηιήςεηο επεξεάδνπλ ηνλ ηξόπν άζθεζεο ηνπ ζεξαπεπηηθνύ έξγνπ θαη ησλ πξνιεπηηθώλ παξεκβάζεσλ.

78 ΑΠΟΡΗΔ; Γηαηί είλαη δηαδηθηπαθή ε εθαξκνγή; ΠΡΟΒΑΖ Τπάξρνπλ δηθιείδεο αζθαιείαο; PASSWORD Πνηνί έρνπλ πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα; ΜΔ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΔΗΑ

79 ΑΠΟΡΗΔ; Μπνξώ λα αιιάμσ ηηο θαηαρσξήζεηο; «ΑΛΛΑΓΖ» Μπνξνύλ άιινη λα παξέκβνπλ ζε όζα έρσ γξάςεη; ΟΥΗ Ση γίλεηαη αλ μεράζσ ηνλ θσδηθό κνπ; ΝΔΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ Μπνξώ λα γξάςσ άηνκα εθηόο ρνιήο; ΑΚΟΜΑ ΟΥΗ

80 ΑΠΟΡΗΔ; Ση γίλεηαη αλ δελ ζέισ λα απαληήζσ θάηη; «ΓΔΝ ΑΠΑΝΣΧ» Γηαηί πξέπεη λα ζπκπιεξώζσ όιν ην ςπρνκεηξηθό ηεζη; SCORE Πόηε ζα ρξεζηκνπνηήζσ μαλά ηελ θάξηα πγείαο; Πώο κπνξώ λα κάζσ πεξηζζόηεξα; ΓΗΚΣΤΟ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ε πνηνπο απεπζπλόκαζηε γηα απνξίεο ζρεηηθά κε ηελ Κάξηα Τγείαο Φνηηεηώλ;

81 ΟΜΑΓΑ ΚΑΡΣΑ ΤΓΔΗΑ Διέλε Πεηξίδνπ, Καζεγήηξηα ΔΚΠΑ (ζπληνλίζηξηα) Κσλζηαληίλνο Αλησλόπνπινο Βηβή Παλαγνπνύινπ Ησάλλεο Μαηζνύθεο Φιώξα Μπαθνπνύινπ Ζιίαο θαιθίδεο Νίθνο Γεζζύπξεο Γηα ηε δεκηνπξγία ηεο ζπλεξγάζηεθαλ: ηέξγηνο Παιακάο, Αγάπηνο Σεξδίδεο, ηέθαλνο Μαιηέδνο, Γηώξγνο Αλησλόπνπινο, Γηάγθνο Λαβξάλνο

82 Παξαθαινύκε κνηξαζηείηε καδί καο ηηο ζθέςεηο ζαο Τπάξρεη θάπνηα εξώηεζε πνπ ζα ζέιαηε λα πξνζηεζεί ζηελ Κάξηα; Τπάξρεη θάπνηα εξώηεζε πνπ ζα ζέιαηε λα αθαηξεζεί από ηελ Κάξηα; Τπάξρεη θάηη ζηελ όιε δηαδηθαζία πνπ ζαο ελόριεζε;

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ: ΑΝ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΗΛΗΠΠΟ ΓΟΤΡΕΖ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΡΔΤΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ»

«ΔΡΔΤΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ» ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ - ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ: «ΔΡΔΤΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ» στο πλαίσιο τηρ ππάξηρ «Σύστημα Παπαγωγήρ Δεικτών Υγειονομικού Χάπτη» Δ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ"

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ  Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ MARKETING ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Gardasil, ελέζηκν ελαηώξεκα. Δκβόιην ηνπ Ηνύ ησλ Αλζξώπηλσλ Θεισκάησλ [Σύπνη 6, 11, 16, 18] (Αλαζπλδπαζκέλν,

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ Μαλόιεο κπξλάθεο Λέθηνξαο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο Δπηκειεηήο Β Γεληθήο Ιαηξηθήο Σηόρνη Μαζήκαηνο Δθηίκεζε Αλαγθώλ Υγείαο

Διαβάστε περισσότερα

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας)

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) Ονομαηεπώνσμο : Γερονηάηης Κωνζηανηίνος Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΥΤΙΣΜΟΣ Ημερομηνία Γέννηζης : 18/11/1963 Τόπος Διαμονής: Αθήνα,Ελλάδα ΑΣΘΡΛΞΡ Ξ απηηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο.. Ση είλαη ε νζηενπόξωζε; Η νζηενπόξσζε ( νζηά + πώξνη ) απνηειεί κία λόζν ζηελ νπνία ηα θόθαια γίλνληαη αδύλακα θαη εκθαλίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Παξνπζίαζε Οξηζκόο θαη επηδεκηνινγία Παζνθπζηνινγία Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΜΙΑΜΑΣΙΚΗ ΙΓΙΟΤΓΚΡΑΙΑΚΗ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ -Μηαζκαηηθή Ηδηνζπγθξαζηαθή Φαξκαθνινγία -Μηαζκαηηθό Ηδηνζπγθξαζηαθό Ηζηνξηθό

Διαβάστε περισσότερα

Σαμηλόκεζε ΥΑΠ ζε ζηάδηα βαξύηεηαο (GOLD 2010)

Σαμηλόκεζε ΥΑΠ ζε ζηάδηα βαξύηεηαο (GOLD 2010) Σαμηλόκεζε ΥΑΠ ζε ζηάδηα βαξύηεηαο (GOLD 2010) ηάδην 1: Ήπηα ΥΑΠ FEV 1 /FVC 80% ηνπ πξνβιεπνκέλνπ ηάδην 2: Μέηξηα ΥΑΠ FEV 1 /FVC

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΓΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΖΜΔΗΧΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟ ΜΑΘΖΜΑ:

ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΓΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΖΜΔΗΧΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΓΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΖΜΔΗΧΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ Η ΚΑΡΑΓΚΗΟΕΟΓΛΟΤ-ΛΑΜΠΟΤΓΖ ΘΧΜΑΖ ΜΑΡΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΟΝΣΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΔΗΑ - ΜΑΚΡΟΕΧΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ

ΤΓΔΗΑ - ΜΑΚΡΟΕΧΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΤΓΔΗΑ - ΜΑΚΡΟΕΧΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ Έξεπλα & Εηνηκαζία Νίθνο Σηαύξνπ Γηαλλνπθά, B.Sc.Hons, M.Sc., Ph.D. Έκδοση 2013 Υνξεγνί: Υεκείν Γηαλλνπθά - Yiannoukas Medical Laboratories Ltd. HealthCare Services Ltd. Clinical

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύτος 1, 27-35 ISSN 1791-9649 Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Λεκεζόο 2011 ii ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διεπεύνηζη ηηρ ζσέζηρ μεηαξύ μνήμηρ επγαζίαρ και ηηρ νόζος ηος Πάπκινζον ζε πποζομοιυηή οδήγηζηρ

Διεπεύνηζη ηηρ ζσέζηρ μεηαξύ μνήμηρ επγαζίαρ και ηηρ νόζος ηος Πάπκινζον ζε πποζομοιυηή οδήγηζηρ Διεπεύνηζη ηηρ ζσέζηρ μεηαξύ μνήμηρ επγαζίαρ και ηηρ νόζος ηος Πάπκινζον ζε πποζομοιυηή οδήγηζηρ νθία Βαξδάθε 1, Γηώξγνο Γηαλλήο 1, Κώζηαο Αλησλίνπ 1, Γεκνζζέλεο Παύινπ 1, Ίσλ Μπεξάηεο 2, Νηθόιανο Αλδξνλάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΣΟΤ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΦΟΒΟΤ ΑΠΟ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΑ ΖΜΑΣΑ Ζ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ. Τπνβάιιεηαη ζηελ

ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΣΟΤ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΦΟΒΟΤ ΑΠΟ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΑ ΖΜΑΣΑ Ζ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ. Τπνβάιιεηαη ζηελ ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΣΟΤ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΦΟΒΟΤ ΑΠΟ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΑ ΖΜΑΣΑ Ζ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ Τπνβάιιεηαη ζηελ νξηζζείζα από ηελ Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο ύλζεζεο ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 ΟΞΕΙΑ ΔΤΠΝΟΙΑ 4 ο Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα γηα ηελ Αμηνιόγεζε Παξακέηξσλ Τγείαο ζε Άηνκα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλόηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ

Έξεπλα γηα ηελ Αμηνιόγεζε Παξακέηξσλ Τγείαο ζε Άηνκα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλόηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Έξεπλα γηα ηελ Αμηνιόγεζε Παξακέηξσλ Τγείαο ζε Άηνκα ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλόηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ Τπεύζπλνο Έξεπλαο: Μηράιεο Κξαζηάο, PhD Δθπόλεζε Δπηζηεκνληθήο Έξεπλαο: Μάξηνο

Διαβάστε περισσότερα

Οη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηεο παηδηθήο επηιεςίαο

Οη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηεο παηδηθήο επηιεςίαο 25 o Σπλέδξην Διιεληθήο Δηαηξείαο Θνηλσληθήο Παηδηαηξηθήο, Ηζάθε, 29.8-1.9. 2013 «Ζ Θνηλσληθή Παηδηαηξηθή ζην δξόκν γηα ηελ Ηζάθε: αγσγή πγείαο θαη πεξίζαιςε ζηηο απνκνλσκέλεο λεζησηηθέο πεξηνρέο» Οη θνηλσληθέο

Διαβάστε περισσότερα

Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ. Κύθιος Γιαύθωκα. Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ. Σηραηεγηθές προζέγγηζες

Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ. Κύθιος Γιαύθωκα. Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ. Σηραηεγηθές προζέγγηζες Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ Κύθιος Γιαύθωκα Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ Σηραηεγηθές προζέγγηζες Χ.Τερζίδοσ Επιμελήηρια Α Εργαζηήριο Γλασκώμαηος, Οθθαλμολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Παηηζίων Δ/νηής Α.Δ. Πεηούνης Ε.Ο.Ε. 2008

Διαβάστε περισσότερα

Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 3 ν

Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 3 ν Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 3 ν ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΦΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ Πηγή: Κένηρο Ελέγτοσ και Πρόληυης Νοζημάηφν (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.).

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ)

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΑΓΑΠΗΟ ΑΓΑΠΗΟΤ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ / ΔΞΔΣΑΣΖ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ ΤΝΓΔΜΟΤ ΚΑΗ ΣΑΓΜΑΣΟ ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟ Αθνξκή

Διαβάστε περισσότερα