ΑΚΡ 164/2008 ΑΚΡ 63/2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΚΡ 164/2008 ΑΚΡ 63/2010"

Transcript

1 ΑΚΡ 164/2008 ΑΚΡ 63/2010 Έθζεζε Αξρήο θαηά ηνπ Ραηζηζκνύ θαη ησλ Δηαθξίζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ απόξξηςε αηηεκάησλ παξνρήο νηθνλνκηθήο αξσγήο γηα θάιπςε εμόδσλ επέκβαζεο γηα ξνκπνηηθή ξηδηθή πξνζηαηεθηνκή ζην εμσηεξηθό 1. Ο θ. Λ. Α. θαη ν θ. Π. Γ. ππέβαιαλ, κε επηζηνιέο εκεξνκελίαο 11/8/2008 θαη 29/1/2009 αληίζηνηρα, θαηαγγειίεο ζηελ Αξρή θαηά ηνπ Ραηζηζκνχ θαη ησλ Γηαθξίζεσλ, θαηά ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο (ζην εμήο «ππνπξγείν») θαη ηεο απφξξηςεο αηηεκάησλ ηνπο γηα θάιπςε εμφδσλ επέκβαζεο γηα ξηδηθή πξνζηαηεθηνκή, ζην εμσηεξηθφ. Ιζρπξηζκφο ησλ θαηαγγειιφλησλ είλαη φηη, σο απνηέιεζκα ηεο απφθαζεο θαη ηνπ ζπλνιηθνχ ρεηξηζκνχ ηνπ ππνπξγεί νπ, έρνπλ ππνζηεί δπζκελή δηάθξηζε ιφγσ ηεο ειηθίαο ηνπο θαη παξαβίαζε ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπο ζηελ ηδησηηθή θαη νηθνγελεηαθή δ σή. 2. ηελ πξψηε πεξίπησζε (ΑΚΡ 164/2008), ν θ. Λ. Α έζεζε ππφςε κνπ ηνπο εμήο ηζρπξηζκνχο: Πεξί ηα ηέιε ηνπ 2007, κεηά απφ δηάγλσζε ηνπ κε θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε 1, ηαηξφο ηνπ Οπξνινγηθνχ Σκήκαηνο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Λεπθσζίαο ηνπ αλέθεξε φηη πνιχ πηζαλ φλ λα ζπκπεξηιακβαλφηαλ ζηνπο αζζελείο πνπ απνζηέιινληαη γηα ζεξαπεία ζην εμσηεξηθφ κε θάιπςε εμφδσλ απφ ην θξάηνο. ηε ζπλέρεηα, αλαθέξεη φηη ζε λέα ηνπ επίζθεςε ζην Ννζνθνκείν, ν Γηεπζπληήο ηνπ Οπξνινγηθνχ Σκήκαηνο αλέηξεςε ηελ πιεξνθνξία απηή επηζεκαίλνληαο φηη, ελφςεη ηνπ φηη ζπκπιήξσζε ην ειηθηαθφ φξην ησλ 65 εηψλ, ην Ιαηξηθφ πκβνχιην ζα απέξξηπηε ην αίηεκά ηνπ. Πεξί ην Γεθέκβξην ηνπ 2007, ν θ. Λ. Α. ππέβαιε αίηεκα γηα θάιπςε ησλ εμφδσλ ηεο ζεξαπείαο ηνπ ζην εμσηεξηθφ ην νπνίν απνξξίθζεθε κε επηζηνιή 2 εθ κέξνπο ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή Τπνπξγείνπ Τγείαο : «γηαηί δελ ηθαλνπνηνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηνπλ νη ζρεηηθνί θαλνληζκνί ηνπ ρεδίνπ Παξνρήο Οηθνλνκηθήο Αξσγήο γηα Τπεξεζίεο Τγείαο πνπ δελ πξνζθέξνληαη ζην Γεκφζην Σνκέα. πλαθψο αλαθέξεηαη φηη ην Ιαηξνζπκβνχιην πνπ εμέηαζε ηελ πεξίπησζή ζαο έθξηλε φηη ε ζπγθεθξηκέλε 1 Σρεηηθέο είλαη νη ηαηξηθέο βεβαηώζεηο πνπ έζεζε ελώπηνλ κνπ εκεξνκελίαο 1/11/2007 θαη 22/11/ Επηζηνιή εκεξ. 24/1/

2 επέκβαζε γίλεηαη ζην Οπξνινγηθφ Σκήκα ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Λεπθσζίαο». ην κεηαμχ, φπσο ν ίδηνο επηζεκαίλεη, ιφγσ ηνπ επείγνληνο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ, ν θ. Λ. Α. κεηέβε ζην εμσηεξηθφ φπνπ, ζηηο 15/1/2008, ππνβιήζεθε επηηπρψο ζε εγρείξεζε αθαίξεζεο ηνπ φγθνπ ζηνλ αδέλα ηνπ πξνζηάηε, κε ξνκπνηηθή ξηδηθή πξνζηαηεθηνκή. Με ηε ιήςε δε ηεο πην πάλσ απαληεηηθήο επηζηνιήο ηνπ ππνπξγείνπ, ν θαηαγγέιισλ απέζηεηιε επηζηνιέο εκεξνκελίαο 17/3/2008 θαη 8/5/2008 κε ηηο νπνίεο ελεκέξσζε ην ππνπξγείν γηα ηελ εγρείξεζε θαη δήηεζε ηελ επαλεμέηαζε ηνπ αηηήκαηφο ηνπ γηα νιηθή ή κεξηθή θάιπςε ησλ εμφδσλ ηνπ θαζψο θαη ηε δηεπζέηεζε ζχληνκεο ζπλάληεζεο ηνπ κε ηνλ Τπνπξγφ. ε απνπζία ζρεηηθήο αληαπφθξηζεο απφ ην ππνπξγείν, ν θ. Λ. Α. κεηέβε κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία ζην λνζνθνκείν φπνπ ελεκεξψζεθε πξνθνξηθά φηη ην αίηεκά ηνπ δελ επξφθεηην λα εγθξηζεί επεηδή ν ίδηνο ήηαλ άλσ ησλ 65 εηψλ. 3. Η δεχηεξε θαηαγγειία (ΑΚΡ 63/2010) κνπ ππνβιήζεθε απφ ηνλ θ. Π. Γ., ζρεηηθά κε ηελ απφξξηςε αηηήκαηφο ηνπ γηα θάιπςε εμφδσλ ζεξαπείαο ζην εμσηεξηθφ πνπ, κε επηζηνιή εκεξνκελίαο 9/10/2009 ππέβαιε ζην ππνπξγείν, ζηελ ειηθία ησλ 69 εηψλ. Όπσο αλαθέξεη ζηελ θαηαγγειία ηνπ, ν θ. Π. Γ. δηαγλψζηεθε κε θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε ζηηο 1/7/20 09 θαη ελφςεη ηνπ φηη ε θαηάζηαζή ηνπ δελ ηνπ επέηξεπε νπνηαδήπνηε θαζπζηέξεζε, ν ίδηνο κεηέβε ζην Λνλδίλν φπνπ, ζηηο 25/8/2009, ππνβιήζεθε ζε επέκβαζε ηχπνπ ξνκπνηηθήο ξηδηθήο πξνζηαηεθηνκήο. Σν ελ ιφγσ αίηεκα απνξξίθζεθε κε απφθαζε ε νπνία θαίλεηαη ζε επηζηνιή εθ κέξνπο ηεο Αλ. Γεληθήο Γηεπζχληξηαο ηνπ ππνπξγείνπ 3 επεηδή: δελ ηθαλνπνηνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηνπλ νη ζρεηηθνί θαλνληζκνί ηνπ ρεδίνπ Παξνρήο Οηθνλνκηθήο Αξσγήο γηα Τπεξεζίεο Τγείαο πνπ δελ πξνζθέξνληαη ζηνλ Γεκφζην Σνκέα. Ο θ. Π. Γ. απέζηεηιε ζηε ζπλέρεηα επηζηνιή ζην ππνπξγείν 4, δεηψληαο λα ελεκεξσζεί γηα «ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο ηεο απφξξηςεο ηνπ αηηήκαηνο ηνπ». χκθσλα κε απάληεζε εκεξ. 1/12/2009 πνπ έιαβε, νη πξνυπνζέζεηο ηνπ ηίζεληαη ζηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο ηνπ ρεδίνπ δε λ ηθαλνπνηήζεθαλ επεηδή, φπσο ηνπ αλαθέξζεθε: ε Δπηηξνπή Δηδηθψλ Ιαηξψλ, ε νπνία κειέηεζε ηελ πεξίπησζή [ηνπ], έθξηλε φηη ιφγσ ηεο ειηθίαο [ηνπ] δελ πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα απνζηνιήο ζην εμσηεξηθφ γηα ξηδηθή πξνζηαηεθηνκή. Αθνινχζεζε λέα επηζηνιή ηνπ θ. Π. Γ. πξνο ην ππνπξγείν 5 κε ηελ νπνία δήηεζε λα ηνπ ππνδεηρζεί ζπγθεθξηκέλνο θαλνληζκφο ν νπνίνο ζέηεη φξην ειηθίαο κε απνηέιεζκα ηελ απφξξηςε ηνπ αηηήκαηνο ηνπ. ηελ απαληεηηθή 3 Επηζηνιή εκεξ. 12/11/ Επηζηνιή εκεξ. 25/11/ Επηζηνιή εκεξ. 16/12/

3 επηζηνιή ηνπ ππνπξγείνπ 6 επηζπλάθζεθε αληίγξαθν ηνπ Σρεδίνπ Παξνρήο Οηθνλνκηθήο Αξσγήο γηα Υπεξεζίεο Υγείαο πνπ δελ πξνζθέξνληαη ζην δεκόζην ηνκέα (ζην εμήο «ρέδην»). ε φ,ηη αθνξά ην θξηηήξην ειηθίαο, ε Αλ. Γεληθή Γηεπζχληξηα ηνλ πιεξνθφξεζε φηη απηφ: θαζνξίζηεθε απφ ηελ Δπηηξνπή Δηδηθψλ Οπξνινγίαο κε βάζε θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο Δπξσπατθήο Οπξνινγηθήο Δηαηξείαο ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζε ξηδηθή πξνζηαηεθηνκή (αλεμάξηεηα ηνπ είδνπο) ηεο ππνβάιινληαη αζζελείο κε πξνζδόθηκν επηβίσζεο κεγαιύηεξν ησλ 10 εηώλ. Με βάζε ηα πην πάλσ ε Δπηηξνπή Δηδηθψλ Οπξνινγίαο θαζφξηζε φηη φζνη ά ληξεο ειηθίαο έσο 65 εηψλ πάζρνπλ απφ θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε ζα ππνβάιινληαη ζε ξνκπνηηθή ξηδηθή πξνζηαηεθηνκή θαη φζνη είλαη ειηθίαο εηψλ ζα ππνβάιινληαη ζε αλνηθηή ξηδηθή πξνζηαηεθηνκή. πλαθψο αλαθέξεηαη φηη ε Δπηηξνπή Δηδηθψλ Οπξνινγίαο έθξηλε φ ηη ε πάζεζε ζαο ζα κπνξνχζε λα αληηκεησπηζηεί κε ηε κέζνδν ηεο αλνηθηήο ξηδηθήο πξνζηαηεθηνκήο, κέζνδνο πνπ δηελεξγείηαη ηφζν ζε Κξαηηθά αιιά θαη Ιδησηηθά ζεξαπεπηήξηα ζηελ Κχπξν. 4. ηα πιαίζηα ηεο δηεξεχλεζεο ηεο πξψηεο θαηαγγειίαο, δήηεζα 7 απφ ην Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ Τπνπξγείνπ λα παξαζέζεη ηα ζρφιηα θαη ηηο απφςεηο ηνπ επί ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ θ. Λ. Α. θαη έζεζα ηα εμήο εξσηήκαηα: 1. Πνηα θξηηήξηα πξέπεη λα πιεξνί αζζελήο έηζη ώζηε λα δηθαηνύηαη θάιπςε ησλ εμόδσλ ζεξαπείαο ηνπ ζην εμσηεξηθό από ην θξάηνο; 2. Πνηα δηαδηθαζία αθνινπζείηαη θαηά ηε ιήςε απόθαζεο από ην Ιαηξηθό πκβνύιην ή ην Τπνπξγείν Τγείαο; 3. ε πνην βαζκό θαη ζε πνηα έθηαζε ην θξηηήξην ηεο ειηθίαο ηνπ αζζελνύο ιακβάλεηαη ππόςε θαηά ηε ιήςε απόθαζεο γηα θάιπςε ησλ εμόδσλ απνζηνιήο ηνπ ζην εμσηεξηθό θαη/ή γηα νιηθή/κεξηθή θάιπςε ησλ εμόδσλ ζεξαπείαο; 4. Με πνην λνκηθό έξεηζκα ξπζκίδνληαη ηα πην πάλσ; ε απάληεζε ηεο πην πάλσ επηζηνιήο κνπ, ελεκεξψζεθα, απφ επηζηνιή ηνπ ππνπξγείνπ 8 ζηελ νπνία κνπ επηζπλάθζεθε αληίγξαθν ηνπ ρεδίνπ, φηη ν θάθεινο ηνπ θ. Λ. Α. δελ εληνπηδφηαλ θαη γηα ηελ πξνψζεζε ηεο εμέηαζεο ηνπ αηηήκαηφο ηνπ, δεηήζεθε απφ ηνλ ίδην λα πξνζθνκίζεη αληίγξαθν ησλ επηζηνιψλ θαη απνδείμεσλ πνπ θαηείρε. Απέζηεηια ζηε ζπλέρεηα ππελζπκεηηθέο επηζηνιέο εκεξνκελίαο 7/1/2009 θαη 13/4/2009. Έιαβα ηειηθά απάληεζε εκεξνκελίαο 10/4/2009 κε ηελ νπνία ελεκεξψζεθα εθ λένπ φηη ην αίηεκα ηνπ θ. Λ. Α. δελ κπνξνχζε λα ηθαλνπνηεζεί θαη φηη ην γεγνλφο απηφ γλσζηνπνηήζεθε ζηνλ αηηεηή πξνθνξηθά ζηηο 10/4/2009. Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ επηζηνιή: 6 Επηζηνιή εκεξ. 8/2/ Επηζηνιή κνπ εκεξνκελίαο 12/9/ Επηζηνιή εκεξ. 13/11/

4 ε πεξίπησζε εμεηάζηεθε απφ ην Αλαζεσξεηηθφ πκβνχιην ην νπνίν γλσκάηεπζ ε φηη ε πην πάλσ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε γίλεηαη ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν Λεπθσζίαο. χκθσλα κε ηε γλσκάηεπζε ηνπ Αλαζεσξεηηθνχ πκβνπιίνπ εκεξνκελίαο 18/2/2009 πνπ επηζπλάθζεθε ζηελ επηζηνιή, κε ζέκα «Ρηδηθή πξνζηαηεθηνκή κε δηαηήξεζε ζηπηηθψλ λεχξσλ»: Σα κέιε ηνπ Αλαζεσξεηηθνχ πκβνπιίνπ, κειέηεζαλ ηελ πεξίπησζε ηνπ πην πάλσ αζζελή κε βάζε ην άξζξν 10 ηνπ ρεδίνπ Παξνρήο Οηθνλνκηθήο Αξσγήο γηα Τπεξεζίεο πγείαο πνπ δελ πξνζθέξνληαη ζην Γεκφζην Σνκέα θαη θξίλεη όηη ε πην πάλσ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε γίλεηαη ζην ΓΝΛ, σο νξζά απαληά ε Επηηξνπή Εηδηθώλ Οπξνινγίαο. Η Επηηξνπή έβαιε έλα όξην ην 65 ν έηνο, πνπ δηθαηνινγεί ηελ επέκβαζε ζην εμσηεξηθό κε ζθνπό ηε δηαηήξεζε ησλ ζηπηηθώλ λεύξσλ θαηά ηελ ξηδηθή πξνζηαηεθηνκή. ηηο 3/3/2010 ιεηηνπξγφο ηεο Αξρήο είρε ηειεθσληθή επηθνηλσλία κε ππεχζπλν ιεηηνπξγφ ηνπ ππνπξγείνπ, ηνλ θ. Ν.Β., απφ ηνλ νπνίν ελεκεξψζεθε φηη, ζε πεξηπηψζεηο ξηδηθήο πξνζηαη εθηνκήο κε δηαηήξεζε ζηπηηθψλ λεχξσλ ε Δπηηξνπή Δηδηθψλ Οπξνινγίαο (ΔΔΟ) έζεζε πξνο πιήξσζε ην ειηθηαθφ θξηηήξην ησλ 65 εηψλ. ε εξψηεζε ηεο ιεηηνπξγνχ γηα ηηο ζέζεηο ηεο Δπηηξνπήο ζηηο νπνίεο γίλεηαη αλαθνξά ζηε γλσκάηεπζε ηνπ πκβνπιίνπ θαζψο θαη ηηο ιεπηνκέξεηεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ αηηηνινγνχλ ην πην πάλσ θξηηήξην ειηθίαο, ν θ. N.Β. αλέθεξε φηη νη πιεξνθνξίεο απηέο εκπεξηέρνληαλ ζε ζρεηηθφ αηηηνινγηθφ θείκελν ηεο Δπηηξνπήο. ε ζπλέρεηα ηεο σο άλσ ζπλνκηιίαο, απέζηεηια επείγνπζα επηζηνιή εκεξνκελίαο 8/3/2010 ζην Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ ππνπξγείνπ κε ηελ νπνία δήηεζα ην αηηηνινγηθφ θείκελν ζην νπνίν θαίλεηαη λα βαζίζηεθε ε γλσκάηεπζε ηνπ Αλαζεσξεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη θαη επέθηαζε ε ηειηθή απφξξηςε απφθαζε γηα ην αίηεκα ηνπ θ. Λ. Α.. ε απαληεηηθή επηζηνιή εκεξνκελίαο 31/3/2010 ε Αλ. Γεληθή Γηεπζχληξηα ηνπ ππνπξγείνπ αλέθεξε: Σν αλαζεσξεηηθφ ηαηξηθφ ζπκβνχιην έθξηλε νξζή ηελ απφθαζε ηεο επηηξνπ ήο εηδηθψλ νπξνινγίαο [ ] Όζνλ θνξά ηα θξηηήξηα θαζνξηζκνχ ειηθίαο (65 ν έηνο) απφ ηελ Δπηηξνπή Δηδηθψλ Οπξνινγίαο ζαο επηζπλάπηεηαη ζρεηηθή αηηηνινγηθή απάληεζε ηεο Δπηηξνπήο ζε αλάινγε πεξίπησζε. χκθσλα κε ηελ αηηηνινγηθή απάληεζε εκεξνκελίαο 21/1/2008 πνπ απεζηάιε καδί κε ηελ αιιεινγξαθία ηνπ ππ νπξγείνπ κε ηνλ θαηαγγέιινληα: Σν Ιαηξνζπκβνχιην αθνχ κειέηεζε ηελ πεξίπησζε ηνπ πην πάλσ αζζελ ή θαη έιαβε ππφςε ηα ζρφιηα ηεο Τπνεπηηξνπήο Οπξνι νγίαο (ζεκ) θξίλεη φηη ε ζπγθεθξηκέλε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε γίλεηαη ζην Οπξνινγηθφ Σκήκα ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Λεπθσζίαο. 5. ηα πιαίζηα δηεξεχλεζεο ηεο θαηαγγειίαο ηνπ θ. Π. Γ., απφ ηειεθσληθή επηθνηλσλία ιεηηνπξγνχ ηνπ Γξαθείνπ κνπ κε αξκφδην ιεηηνπξγφ ηνπ ππνπξγείνπ, ηνλ θ. Σ., θαζψο θαη απφ επηζηνιή πνπ ζηάιεθε ζην Γεληθφ 4

5 Γηεπζπληή απφ ηαηξηθνχο ιεηηνπξγνχο ηνπ Σκήκαηνο Ιαηξηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Τπεξεζηψλ Γεκφζηαο Τγείαο 9 ε νπνία ηέζεθε ππφςε κνπ, ελεκεξψζεθα πεξαηηέξσ γηα ηα πην θάησ: Παξφιν πνπ νη δχν ιακπαξνζθνπηθέο κεζφδνη πιενλεθηνχλ ζε θάπνηα ζεκεία ηεο αλνηθηήο κε πην ζεκαληηθφ ίζσο ηελ πηζαλή κείσζε ησλ επηπηψζεσλ ζηε ζηπηηθή ιεηηνπξγία, ζε άιια πνπ είλαη θαη ηα πεξηζζφηεξα νη κεηαμχ ηνπο δηαθνξέο είλαη πάξα πνιχ κηθξέο. Η δε επηβίσζε ησλ αζζελψλ κ εηά ηελ επέκβαζε είλαη ε ίδηα αλεμάξηεηα ηεο κεζφδνπ ηεο επέκβαζεο. Αλαθεξφκελνη δε ζηηο ελδείμεηο ηεο ξηδηθήο πξνζηαηεθηνκήο νη ιεηηνπξγνί αλαθέξνπλ: Μία βαζηθή έλδεημε ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο (Guidelines) ηεο Δπξσπατθήο Οπξνινγηθήο Δηαηξ είαο (E.U.A.) είλαη ε ειηθία ηνπ αζζελνχο. χκθσλα κε ηελ έλδεημε απηή, ζε ξηδηθή πξνζηαηεθηνκή αλεμάξηεηα ηνπ είδνπο ηεο ππνβάιινληαη αζζελείο πνπ ην πξνζδφθηκν επηβίσζεο ηνπο είλαη πάλσ απφ 10 ρξφληα. Γηα λα γίλνπκε πην πξαθηηθνί θαη λα κεηαηξέςνπκε απηφ ζε ειηθηαθά φξηα ιάβακε ππφςε καο δχν πξαγκαηηθφηεηεο: 1) ην γεγνλφο πνπ ζε άλδξεο ειηθίαο πάλσ απφ ην 70ν έηνο ν θίλδπλνο γηα ηε δσή ηνπο απφ εληνπηζκέλν θαξθίλν ζηνλ πξνζηάηε είλαη κεησκέλνο γηαηί απμάλεη ε ζλεζηκφηεηα κε ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο. 2) Σν κέζν φξν δσήο ζηνπο άλδξεο ηεο Κχπξνπ. Η ειηθία ησλ ρξφλσλ θαηά ηελ ηαπεηλή καο γλψκε ηθαλνπνηνχζε ηηο δχν πην πάλσ πξαγκαηηθφηεηεο. ηε ζπλέρεηα ιφγσ ηνπ ζπλερψο απμαλφκελνπ αξηζκνχ ησλ αζζελψλ κε εληνπηζκέλν θαξθίλν ζηνλ πξνζηάηε κε ηε βνήζεηα ην π PSA, καο πξνβιεκάηηζαλ ηα αλαπφθεπθηα πξνβιήκαηα κε ηε κεηάβαζε απηψλ θαη ζπλνδψλ ηνπο ζην εμσηεξηθφ γηα αληηκεηψπηζε θαζψο θαη ε πξννδεπηηθά απμαλφκελε θαηά γεσκεηξηθή πξφνδν κπνξνχκε λα πνχκε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ θξάηνπο. Γηα λα κεηψζνπκε ηνλ αξη ζκφ βαζηζηήθακε θαη πάιη ζε ηξεηο απηή ηε θνξά πξαγκαηηθφηεηεο: 1) ηελ θαζηέξσζε ηεο αλνηθηήο ξηδηθήο πξνζηαηεθηνκήο ζηα θξαηηθά Ννζειεπηήξηα 2) ην γεγνλφο πνπ ε πνξεία ησλ αζζελψλ κεηά ηελ επέκβαζε δελ είρε θακία ζρέζε κε ην είδνο ηεο επέκβαζεο 3) ην γεγνλφο πνπ νη άλδξεο ειηθίαο πάλσ από 65 ρξόλσλ άιινο ιηγόηεξν άιινο πεξηζζόηεξν έρνπλ ζηπηηθή δπζιεηηνπξγία πνπ γίλεηαη πην ζνβαξή κε ηελ αύμεζε ηεο ειηθίαο ηνπο. ύκθσλα κε απηά ινηπόλ απνθαζίζακε όζνη έρνπλ θαξθίλν ζηνλ πξνζηάηε κέρξη ηελ ειηθία ησλ 6 5 εηώλ λα απνζηέιινληαη γηα ιακπαξνζθνπηθή ξνκπνηηθή ή ε. Με απηό ηεξνύκε ηελ έλδεημε ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκώλ ηεο Επξσπατθήο Οπξνινγηθήο Εηαηξείαο θαη εθκεηαιιεπόκαζηε ην πηζαλό πιενλέθηεκα ηεο ιακπαξνζθνπηθήο αλαθνξηθά κε ηε ζηπηηθή δπζιεηηνπξγία. Όζ νη είλαη ειηθίαο από λα ππνβάιινληαη ζε αλνηθηή ξηδηθή πξνζηαηεθηνκή επέκβαζε πνπ γίλεηαη ζηα θξαηηθά λνζειεπηήξηα ηεξνπκέλεο θαη πάιη ηεο έλδεημεο ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκώλ ηεο Επξσπατθήο Οπξνινγηθήο Εηαηξείαο. Σνλίδνπκε θαη πάιη όηη απηό δελ ζα έρεη θακία δπζκελή επίπησζε ζηελ πνξεία ηεο λόζνπ ησλ αζζελώλ απηώλ, ην δε πηζαλό πιενλέθηεκα ηεο ιακπαξνζθνκπηθήο αλαθνξηθά κε ηε ζηπηηθή δπζιεηηνπξγία είλαη άλεπ πξαθηηθήο ζεκαζίαο αλ όρη γηα όινπο ηνπιάρηζην ζηνπο πεξηζζόηεξνπο από απηνύο. 9 Επηζηνιή εκεξ. 22/1/

6 6. Οη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία θάιπςεο εμφδσλ αζζελψλ πνπ ηπγράλνπλ ζεξαπείαο ζην εμσηεξηθφ θαιχπηνληαη απφ ην ρέδην Παξνρήο Οηθνλνκηθήο Αξσγήο γηα Τπεξεζίεο Τγείαο πνπ δελ πξνζθέξνληαη ζην Γεκφζην Σνκέα («ρέδην») γηα ππεξεζίεο πγείαο πνπ δελ πξνζθέξνληαη ζην δεκφζην ηνκέα ή δελ πξνζθέξνληαη κέζα ζηα ρξνληθά φξηα πνπ απφ ηαηξηθήο άπνςεο επηβάιιεη ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ αζζελνχο. χκθσλα κε ην ρέδην, αζζελήο απνζηέιιεηαη γηα δηάγλσζε ή ζεξαπεία ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ή ζην εμσηεξηθφ κε απηή ηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο - ζε πεξηπηψζεηο παζήζεσλ νη νπνίεο α) δελ κπνξνχλ λα ηχρνπλ απνηειεζκαηηθήο δηάγλσζεο ή ζεξαπείαο ζηα θξαηηθά λνζειεπηήξηα, ιφγσ έιιεηςεο ησλ θαηάιιεισλ δηαγλσζηηθψλ ή ζεξαπεπηηθψλ κέζσλ ή β) είλαη ηέηνηνπ είδνπο γηα ηηο νπνίεο δελ κπνξεί, ζηελ απνπζία επαξθνχο ζρεηηθήο πείξαο, λα επηηεπρζεί απνηειεζκαηηθή δηάγλσζε ή ζεξαπεία απφ ηα θξαηηθά λνζειεπηήξηα ή γ) δελ κπνξνχλ λα ηχρνπλ δηάγλσζεο ή ζεξαπείαο κέζα ζηα ρξνληθά φξηα πνπ απφ ηαηξηθή άπνςε επηβάιιεη ε θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ αζζελνχο θαη ε πηζαλή εμέιημε ηεο πγείαο ηνπ. 10 Σν ρέδην παξέρεη δπλαηφηεηα «θάιπςεο πεξηπηψζεσλ εθ ησλ πζηέξσλ» 11 ζε αζζελή ν νπνίνο κεηέβε ζην εμσηεξηθφ γηα δηάγλσζε ή ζεξαπεία θαη πνπ, κε ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο ζηνλ Γελ ηθφ Γηεπζπληή, εληφο δχν κελψλ απφ ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηελ Κχπξν, δεηά ηελ θαηαβνιή κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ησλ ζρεηηθψλ εμφδσλ απφ ην θξάηνο. πλεθηηκψληαο ηηο πεξηζηάζεηο, ηε ζνβαξφηεηα ηεο πεξίπησζεο θαη δεδνκέλνπ φηη «εχινγα δελ ππήξραλ πεξηζψξηα ηήξεζεο ηεο δηαδηθαζίαο εθ ησλ πξνηέξσλ έγθξηζεο», ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ή ν Γηεπζπληήο παξαπέκπεη ηελ αίηεζε γηα εμέηαζε απφ ηελ Δπηηξνπή Δηδηθψλ ε νπνία γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ πξνβιεπφκελε ζην ρέδην 12 δηαδηθαζία. Με βάζε ηελ ηεθκεξησκέλε έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο, εά λ ν Γεληθφο Γηεπζπληή ή ν Γηεπζπληήο ηθαλνπνηεζεί φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ ρεδίνπ, ηφηε απηφο: δχλαηαη λα απνθαζίζεη κε βάζε ην άξζξν 12 ηελ θαηαβνιή ζηνλ αζζελή κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ησλ εμφδσλ κε ηα νπνία απηφο επηβαξχλζεθε γηα ζθνπνχο δηάγλσζ εο ή ζεξαπείαο. Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο ζε ηέηνηα πεξίπησζε ιακβάλεη ππφςε θαη ηελ επηβάξπλζε ηελ νπνία ζα είρε ε Γεκνθξαηία, αλ ν αζζελήο αθνινπζνχζε ηελ θαλνληθή δηαδηθαζία. Αζζελήο ηνπ νπνίνπ ην αίηεκα δελ ηθαλνπνηείηαη κπνξεί λα ππνβάιεη πξνζθπγή, ε νπνία εμεηάδεηαη απφ πεληακειέο Αλαζεσξεηηθφ Ιαηξηθφ πκβνχιην, δηνξηδφκελν απφ ηνλ Τπνπξγφ. 13 Σν πκβνχιην ππνβάιιεη 10 Άξζξν 2 ηνπ Σρεδίνπ. 11 Άξζξν 9 ηνπ Σρεδίνπ. 12 Άξζξα 6-8 ηνπ Σρεδίνπ. 13 Άξζξν 10 ηνπ Σρεδίνπ. 6

7 ηεθκεξησκέλε έθζεζε ζηνλ Τπνπξγφ ακέζσο κεηά ηελ εμέηαζε θάζε πεξίπησζεο, ζηελ νπνία αλαθέξεη ηνπο ιφγνπο πνπ ζπζηήλεη απνδνρή ή κε ηεο γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο. 7. Η πξνζηαζία θαηά ησλ δηαθξίζεσλ ιφγσ ειηθίαο δηαζθαιίδεηαη έκκεζα απφ ην χληαγκα (άξζξν 28) θαη ηελ Δπξσπατθή χκβαζε Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ (άξζξν 14) θαη άκεζα απφ ην Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ (άξζξν 21). ε επίπεδν θνηλνηηθνχ δηθαίνπ ην πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απνθάζηζε 14 ηε ζέζπηζε θνηλνηηθνχ πξνγξάκκαηνο δξάζεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαθξίζεσλ ιφγσ ειηθίαο θαη γηα ηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ελέθξηλε πξφηαζε Οδεγίαο 15 «γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ πξνζψπσλ αλεμαξηήησο ζξεζθείαο ή πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ». Η εθαξκνγή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο επεθηείλεηαη ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 16, ελψ εηδηθά ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία πξνβιέπεη: Οξηζκέλεο δηαθνξέο κεηαρείξηζεο ιφγσ ειηθίαο κπνξεί λα είλαη ζχλλνκεο, εάλ δηθαηνινγνύληαη από ζεκηηό ζθνπό θαη ηα κέζα επίηεπμεο απηνύ ηνπ ζθνπνύ είλαη πξόζθνξα θαη αλαγθαία (δνθηκή αλαινγηθόηεηαο) ηελ ίδηα παξάγξαθν επηζεκαίλεηαη πεξαηηέξσ: νη εμαηξέζεηο πξνο ηε γεληθή αξρή ηεο ηζόηεηαο ζα πξέπεη λα νξίδνληαη απζηεξά απαηηείηαη λα εμεηάδνληαη δηπιά ν δηθαηνινγεκέλνο ζθνπόο θαη ν αλαινγηθόο ηξόπνο ε πίηεπμεο ηνπ. (δει. κε έλαλ ηξφπν πνπ ζα δεκηνπξγεί φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξεο δηαθξίζεηο) 8. Σν δηθαίσκα ζην ζεβαζκφ ηεο ηδησηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο δηαζθαιίδεηαη απφ ην άξζξν 8 ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη παξάιιεια απφ ην αληίζη νηρν άξζξν 15 ηνπ πληάγκαηνο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. Η λνκνινγία ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ (ΔΓΓΑ) θαλεξψλεη φηη ην Γηθαζηήξην αληηιακβάλεηαη κε επξχηεηα ηελ έλλνηα ηεο ηδησηηθήο δσήο, ηελ νπνία κάιηζηα, φπσο αλαθέξεη ζε έλα κε γάιν αξηζκφ απνθάζεσλ ηνπ, ζεσξεί «ηφζν επξεία ψζηε δελ ππφθεηηαη ζε εμαληιεηηθφ πξνζδηνξηζκφ» 17. Σν ΔΓΓΑ ηαπηίδεη ηελ ηδησηηθή δσή κε ηελ έλλνηα ηεο πξνζσπηθήο δσήο, ηεο δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο πξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, 18 ελψ, αλάκεζα ζε άιια, αλαγλσξίδεη σο ζεκαληηθά ζηνηρεία ηεο ηδησηηθήο δσήο ην ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηε ζεμνπαιηθή δσή ηνπ αηόκνπ Απόθαζε εκεξ. 27/11/2000 ΕΕ L 303 ηεο COM (2008) 426, Άξζξν 3 ηεο πξόηαζεο Οδεγίαο. 17 Βι. γηα παξάδεηγκα ππόζεζε Peck κατά Η.Β. απόθ. εκεξ. 28/1/2003, αίη. αξ /98, παξά Niemetz κατά Γερμανίας απόθ. εκεξ. 16/12/1992. ζεηξά A αξηζ. 251-B. 19 Bensaid κατά Η.Β., απόθ.εκεξ. 6/2/2001, αηη. αξ /98, παξάγξαθνο 47. 7

8 9. Σν αληηθείκελν ηεο έθζεζεο απηήο αθνξά ζηνλ ηζρπξηζκφ ησλ θαηαγγειιφλησλ γηα δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε ιφγσ ειηθίαο, σο απνηέιεζκα ηεο απφξξηςεο ησλ αηηεκάησλ ηνπο γηα νηθνλνκηθή αξσγή απφ ην ππνπξγείν, θαζψο θαη ζην επξχηεξν δήηεκα ηεο ζπκβαηφηεηαο ηεο ζπλάξηεζεο ησλ πξνλνηψλ ηνπ ρεδίνπ κε ειηθηαθά θξηηήξηα, κε ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο κε δηάθξηζεο θαη ην δηθαίσκα ζηελ ηδησηηθή θαη νηθνγελεηαθή δσή. 10. Απφ ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ζέζεσλ πνπ ηέζεθαλ ππφςε κνπ δηαθαίλεηαη ζαθψο φηη ην ππνπξγείν απέξξηςε ηα αηηήκαηα ησλ θαηαγγειιφλησλ επεηδή, ιφγσ ηεο ειηθίαο ηνπο, απηνί δελ πιεξνχζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ θαλνληζκψλ ηνπ ρεδίνπ. χκθσλα δε κε ηελ θαζηεξσκέλε πξαθηηθή ηνπ ππνπξγείνπ ην δηθαίσκα θξαηηθήο θάιπςεο εμφδσλ ζεξαπείαο κε ξνκπνηηθή κέζνδν ζην εμσηεξηθφ παξέρεηαη κφλν ζε άηνκα θάησ ησλ 65 εηψλ. Η πξαθηηθή απηή ζέηεη, ζπλεπψο, άηνκα άλσ ησλ 65 κε ηηο ίδηεο αλάγθεο, ζε δπζκελέζηεξε ζέζε ζρ εηηθά κε ηηο επηινγέο ζεξαπείαο ηνπο, πνπ πεξηνξίδνληαη νπζηαζηηθά ζηε κνλαδηθή δηαζέζηκε επηινγή ηεο αλνηθηήο ξηδηθήο πξνζηαηεθηνκήο πνπ πξνζθέξεηαη 20 ζηα θξαηηθά λνζειεπηήξηα ε νπνία, ζε αληίζεζε κε ηε ξνκπνηηθή αληίζηνηρε κέζνδν δελ παξέρεη δπλαηφηεηα κείσζεο ησλ επηπηψζεσλ ζηε ζηπηηθή ιεηηνπξγία ηνπ αζζελή. 11. Αμίδεη θαηαξρήλ λα ζεκεησζεί φηη νη Καλνληζκνί ηνπ ρεδίνπ δελ ζπλαξηνχλ, κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπο κε φξην ειηθίαο. Πέξα φκσο απφ ην δήηεκα ηεο λνκηκφηεηαο πνπ θαίλεηαη λα πξνθχπηεη ζε ζρέζε κε ηελ ππνρξέσζε ηεο δηνίθεζεο λα απέρεη απφ πξαθηηθέο πνπ εκπεξηθιείνπλ θηλδχλνπο απζαίξεηεο άζθεζεο εμνπζίαο, δελ έρσ πεηζηεί φηη ε εμαίξεζε ζηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο πνπ παξαηεξείηαη ζε ζρέζε κε αηηήκαηα γηα θάιπςε εμφδσλ απφ ην θξάηνο ζε άηνκα άλσ ησλ 65 εηψλ, ζηεξίδεηαη ζε δηθαηνινγεκέλν ζεκηηφ ζθνπφ ή φηη ηα κέηξα πνπ ηνλ εμππεξεηνχλ, ηα νπνία ζπλίζηαληαη ζηελ απηφκαηε, ιφγσ ειηθίαο, απφξξηςε ησλ ζρεηηθψλ αηηεκάησλ, είλαη πξφζθνξα ή αλαγθαία. 12. ην ζπκπέξαζκα απηφ κε νδήγεζε θαηαξρήλ ε δηαπίζησζε φηη, ζηηο ζέζεηο ηνπ ην ππνπξγείν εθηφο απφ κία γεληθεπκέλε, ζχληνκε αλαθνξά ηνπ ζηελ «πξαγκαηηθφηεηα» ηνπ νινέλα απμαλφκελνπ αξηζκνχ ησλ αηηνχλησλ νηθνλνκηθήο αξσγήο γηα ζεξαπεία ζην εμσηεξηθφ, 21 δελ εμεηδηθεχεη ζθνπφ ηνπ νπνίνπ νη παξάκεηξνη λα νξίδνληαη κε ζαθήλεηα αηηηνινγψληαο ηελ εηζαγσγή ειηθηαθψλ θξηηεξίσλ. 13. Δπηπιένλ, παξά ηε ζνβαξφηεηα ησλ ζπλεπεηψλ πνπ επηθέξνπλ νη απνθάζεηο ηνπ ππνπξγείνπ ζε κηα κεγάιε νκάδα αηφκσλ, νη παξάγνληεο ζηνπο νπνίνπο 20 Με ηελ επηθύιαμε ηωλ εμειίμεωλ πνπ ηπρόλ λα έρνπλ έθηνηε ζεκεηωζεί ζε ζρέζε κε ηηο πξνζθεξόκελεο ζεξαπεπηηθέο κεζόδνπο ζηνλ ηνκέα ηεο ξηδηθήο πξνζηαηεθηνκήο, ζην δεκόζην θαη ηνλ ηδηωηηθό ηνκέα. 21 Επηζηνιή εκεξ. 22/1/

9 απηέο βαζίδνληαη πέξα απφ ην φηη δηαηππψλνληαη κε εμαηξεηηθά αφξηζην - «άιινο ιηγφηεξν άιινο πεξηζζφηεξν» - θαη αληηθαηηθφ ηξφπν, δελ αλαδεηθλχνπλ απνηειέζκαηα δηελέξγεηαο ζηνηρεηψδνπο έξεπλαο νχηε πξνθχπηνπλ απφ αμηφπηζηα ζηνηρεία. 14. Γηα ηελ εηζαγσγή ειηθηαθψλ θξηηεξίσλ γηα θάιπςε εμφδσλ ζην εμσηεξηθφ ην ππνπξγείν επηθαιείηαη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο Δπξσπατθήο Οπξνινγηθήο Δηαηξείαο (ΔΟΔ) θαη, εηδηθφηεξα, ηελ έλδεημε φηη ζε ξηδηθή πξνζηαηεθηνκή ππνβάιινληαη αζζελείο κε πξνζδφθηκν επηβίσζεο πάλσ απφ 10 ρξφληα. Σν ππνπξγείν ππνιφγηζε ην «πξνζδφθηκν επηβίσζεο» ηνπ Κχπξηνπ άλδξα ζχκθσλα κε ηελ πξνζσπηθή εθηίκεζε («ηαπεηλή γλψκε») ηνπ Σκήκαηνο Ιαηξηθψλ Τπεξεζηψλ ρσξίο απηή λα ηεθκεξηψλεηαη ή αθφκα λα ζπλάδεη κε ηηο ζχγρξνλεο πξαγκαηηθφηεηεο φπσο απηή ηεο αχμεζεο ηνπ κέζνπ φξνπ ειηθίαο ζε ρψξεο ηεο Δπξψπεο 22. Δλδεηθηηθά γηα ην πξνζδφθηκν δσήο ησλ Κππξίσλ αλδξψλ θαηά ηε γέλλεζε, πεξί ην 2006, απηφ φπσο ππνινγίζηεθε απφ ην χζηεκα Πιεξνθνξηψλ Γεκφζηαο Τγείαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 23, είλαη ίζν κε 77 εηψλ. 24 χκθσλα δε κε ζηνηρεία ηεο Eurostat 25, ην πξνζδφθηκν επηβίσζεο αλδξψλ πξνεξρφκελσλ απφ θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηελ ειηθία ησλ 65 εηψλ 26, παξνπζηάδεη ζηαζεξή αλνδηθή πνξεία αλά ρξφλν θαη ην 2008 αλήιζε ζην Αλεζπρία θαη πξνβιεκαηηζκφ φκσο πξνθαιεί θαη ε a priori απφδνζε ηεο πάζεζεο ηεο ζηπηηθήο δπζιεηηνπξγίαο ζε φινπο ηνπο άλδξεο άλσ ησλ 65 εηψλ, ζηε βάζε ππνζεηηθψλ ζπιινγηζκψλ, αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηάζηαζε πγείαο ηνπο θαη παξαγλσξίδνληαο πιήξσο ην δηθαίσκά ηνπο ζε ζεμνπαιηθή δσή. Έρσ ηελ άπνςε φηη ε ηζνπεδσηηθή απηή αληηκεηψπηζε, ε νπνία κάιηζηα θαίλεηαη λα έρεη σο αθεηεξία έλα αβάζηκν «πξνζδφθηκν επηβίσζεο» νδεγεί ζηνλ απνθιεηζκφ θαη ηε δπζκελή δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε αζζελψλ άλσ ησλ 65 εηψλ θαη αγλνεί θξίζηκα πξνζσπηθά δεηήκαηα ζίγνληαο ηνλ ππξήλα ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ ηδησηηθή θαη νηθνγελεηαθή δσή αιιά θαη ζηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα ηνπ αηφκνπ. 16. πκπεξαζκαηηθά, απφ ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ θαη ζέζεσλ πνπ παξαζέηεη ην ππνπξγείν δελ έρσ πεηζηεί φηη έρεη δηθαηνινγεζεί ή εμεηδηθεπηεί ζεκηηφο ζθνπφο ηνλ νπνίν λα εμππεξεηεί ε πξαθηηθή δ ηαθνξεηηθήο, ιφγσ ειηθίαο, κεηαρείξηζεο αζζελψλ νη νπνίνη αηηνχληαη θξαηηθή θάιπςε εμφδσλ γηα ηε ζεξαπεία ηνπο ζην εμσηεξηθφ νχηε φηη ε ειηθηαθή θαηεγνξηνπνίεζε ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο γεληθφηεξα ζπλάδεη κε ηηο επηηαγέο ηνπ ζρεηηθνχ 22 tancy_at_birth(years).png&filetimestamp= EUPHIX European Union Public Health Information System en&pcode=tsdph Healthy life years and life expectancy at age 65, by gender -Life expectancy-males. 9

10 θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ, αθνχ ηα κέηξα θαη νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη, δελ είλαη πξφζθνξα νχηε αλαγθαία αιιά ζηεξνχληαη ζηνηρεηψδνπο βαζηκφηεηαο θαη αληηβαίλνπλ ζηελ ππνρξέσζε ζεβαζκνχ ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ηνπ αηφκνπ. 17. ε θάζε πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε γεληθνχ ηχπνπ εηζαγσγή ειηθηαθψλ θξηηεξίσλ ζε φ,ηη αθνξά ηελ εξκελεία θαη εθαξκνγή ηνπ ρεδίνπ ηδίσο φπνπ ηα θξηηήξηα, ζηηο εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο φπνπ ρξεηάδεηαη λα ιακβάλνληαη ππφςε, δελ ζηεξίδνληαη ζε αληηθεηκεληθή θαη ινγηθή αηηία ή ζθνπφ θαη δε βαζίδνληαη ζε επαιεζεχζηκα επηζηεκνληθά ζηνηρεία. 18. Τπφ ην θσο φισλ ησλ πην πάλσ ππνβάιισ ηελ παξνχζα έθζεζε ζηνλ Τπνπξγφ Τγείαο κε ηελ εηζήγεζε φπσο: I. Επαλεμεηαζζνύλ ηα αηηήκαηα ηνπ θ. Λ. Α. θαη ηνπ θ. Π. Δ., κε βάζε ηα επξήκαηα θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο πνπ παξαηίζελη αη ζηελ έθζεζε θαζώο θαη ηελ ππνρξέσζε ζεβαζκνύ ηνπ δηθαηώκαηνο ηνπο ζηελ ηδησηηθή δσή θαη ηεο αξρήο ηεο κε δηάθξηζεο ιόγσ ειηθίαο. II. Τν Σρέδην γεληθόηεξα εθαξκόδεηαη κε γλώκνλα ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηα ζεκειηώδε δηθαηώκαηα ηνπ αηόκνπ έηζη ώζηε λα εθιείςνπλ νη πεξηπηώζεηο δπζκελνύο δηάθξηζεο ιόγσ ειηθίαο. Σε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο παξέθθιηζεο από ηελ αξρή απηή, ε δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε ζα πξέπεη λα δηθαηνινγείηαη απζηεξά ζε ζπλάξηεζε κε εηδηθό ζθνπό πνπ βαζίδεηαη ζε δηθαητθό έξεηζκα ή ζηνηρεία ηεθκεξησκέλεο έξεπλαο θαη επηζηεκνληθήο γλώζεο, ελώ ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη ζηελ θαηεύζπλζε απηή ζα πξέπεη λα είλαη πξόζθνξα θαη αλαγθαία. Ηιηάλα Νηθνιάνπ Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο Λεπθσζία, 24 Ννεκβξίνπ

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού»

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1 Δηζαγσγή 4 I. Ζ αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ... 4 1. Δθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ... 5 2. Αίηηα ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο... 5 3. πλέπεηεο ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα

Γέζπνηλα Μέξηαθθα Λεηηνπξγφο Αξρήο Ιζφηεηαο Γξαθείνπ Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο

Γέζπνηλα Μέξηαθθα Λεηηνπξγφο Αξρήο Ιζφηεηαο Γξαθείνπ Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο Γέζπνηλα Μέξηαθθα Λεηηνπξγφο Αξρήο Ιζφηεηαο Γξαθείνπ Δπηηξφπνπ Γηνηθήζεσο α) ν πεξί Καηαπνιέκεζεο ησλ Φπιεηηθψλ θαη Οξηζκέλσλ Άιισλ Γηαθξίζεσλ (Δπίηξνπνο) Νφκνο ηνπ 2004 (Ν.42(Ι)2004) β) ν πεξί Ίζεο Μεηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

Η αναθεωρημένη συμφωνία-πλαίσιο για

Η αναθεωρημένη συμφωνία-πλαίσιο για Η αναθεωρημένη συμφωνία-πλαίσιο για τη γονική άδεια Οδηγός ερμηνείας από την ΕΣΣ European Trade Union Confederation (ETUC) GREEK Η αλαζεσξεκέλε ζπκθσλία-πιαίζην γηα ηε γνληθή άδεηα Οδεγφο εξκελείαο απφ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΤΛΖ ΣΧΝ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΧΝ Η ΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ - ΤΝΟΓΟ Γ ΠΡΟΥΔΓΗΟ ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΘΕΜΩΝ, ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ ΔΙΟΙΚΗΕΩ ΓΙΑ ΣΟ ΘΕΜΑ

ΒΟΤΛΖ ΣΧΝ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΧΝ Η ΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ - ΤΝΟΓΟ Γ ΠΡΟΥΔΓΗΟ ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΘΕΜΩΝ, ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ ΔΙΟΙΚΗΕΩ ΓΙΑ ΣΟ ΘΕΜΑ ΒΟΤΛΖ ΣΧΝ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΧΝ Η ΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ - ΤΝΟΓΟ Γ ΠΡΟΥΔΓΗΟ ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΘΕΜΩΝ, ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ ΔΙΟΙΚΗΕΩ ΓΙΑ ΣΟ ΘΕΜΑ «Η ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΘΕΜΩΝ ΣΟΤ ΧΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ» Μάξηηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Η αρτή ηης ίζης μεηατείριζης ανδρών και γσναικών καηά ηην πρόζβαζη ζηην απαζτόληζη και ηην επαγγελμαηική εκπαίδεσζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή εξγαζία ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΤΚΟΤΡΑ (Α.Μ. : 42 / 11) ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έπεςνα Σύνηαξη Σςγγπαθή Εςγενία Κοςή, Κοινωνιολόγορ

Έπεςνα Σύνηαξη Σςγγπαθή Εςγενία Κοςή, Κοινωνιολόγορ Έπεςνα Σύνηαξη Σςγγπαθή Εςγενία Κοςή, Κοινωνιολόγορ Πρακτικόσ οδηγόσ για Άτομα με Αυτιςμό ςτην Κφπρο: Δικαιώματα και παροχζσ από Κρατικζσ και μη Κρατικζσ υπηρεςίεσ Έπεςνα Σύνηαξη Φπιζηιάνα Βπςωνίδος, Κοινωνιολόγορ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΔΛΛΔΙΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΥΡΔΟΤ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ

ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΔΛΛΔΙΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΥΡΔΟΤ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Βξπμέιεο, 8.1.2010 COM(2010) 1 final ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΔΛΛΔΙΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΥΡΔΟΤ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2010 1 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Δπηηειηθή χλνςε...

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γεληθέο παξαηεξήζεηο/επηζεκάλζεηο αλαθνξηθά κε ηε δπλαηόηεηα κεηάβαζεο από πάξνρν ζε πάξνρν

Α. Γεληθέο παξαηεξήζεηο/επηζεκάλζεηο αλαθνξηθά κε ηε δπλαηόηεηα κεηάβαζεο από πάξνρν ζε πάξνρν Απόςεηο/πξνηάζεηο ηεο εηαηξείαο Forthnet AE επί ηεο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο αλαθνξηθά κε ηελ Τξνπνπνίεζε θαη Κσδηθνπνίεζε ζε εληαίν θείκελν ηνπ Καλνληζκνύ ηεο Φνξεηόηεηαο Αξηζκώλ ζηελ Διιεληθή Αγνξά Α. Γεληθέο

Διαβάστε περισσότερα

Οη άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ: πγθξηηηθή κειέηε κε ηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα θαη κε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γεσξγνπνχινπ Λακπξηλή

Οη άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ: πγθξηηηθή κειέηε κε ηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα θαη κε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γεσξγνπνχινπ Λακπξηλή ΠΔΡΙΛΗΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ αδεηψλ δηεπθνιχλζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα θαη ρσξψλ ηεο Δ.Δ. Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε πεξηιακβάλεη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΕΙΝΟ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ, ΙΔ ΕΚΠ. ΕΙΡΑ, ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

ΦΩΣΕΙΝΟ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ, ΙΔ ΕΚΠ. ΕΙΡΑ, ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ει. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ...1 ΠΡΟΛΟΓΟ...4 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ...5 ABSTRACT KEY WORDS...6 ΔΗΑΓΧΓΖ...7 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α...9 A.1 ΟΗ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΑΡΥΔ...9 Α.1.1 ΓΔΝΗΚΑ ΓΗΑ ΣΗ Α.Γ.Α...9 Α.1.2 ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ

Διαβάστε περισσότερα

Πεπίλητη. Abstract. Λέμεηο θιεηδηά: θαξκαθεπηηθή πνιηηηθή, θνηλνηηθφ δίθαην, ξχζκηζε, εμεπξσπατζκφο

Πεπίλητη. Abstract. Λέμεηο θιεηδηά: θαξκαθεπηηθή πνιηηηθή, θνηλνηηθφ δίθαην, ξχζκηζε, εμεπξσπατζκφο Πεπίλητη ηελ παξνχζα εξγαζία αλαιχεηαη ε ξχζκηζε ηεο αγνξάο θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη εηδηθφηεξα ε ζεζκηθή παξέκβαζε ζην θαζεζηψο αδεηνδφηεζεο. ηφρνο ηεο εξγαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ

ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ 26/9/2011 ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ Άξζξν 1 Πθνπόο Κε ηνλ παξφληα Θαλνληζκφ θαη ζην πιαίζην ηεο ζχκπξαμεο αθελφο ησλ κνλάδσλ πγείαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνύζη, 20.11.2012 ΑΠ: 673/02 ΑΠΟΦΑΖ

Μαξνύζη, 20.11.2012 ΑΠ: 673/02 ΑΠΟΦΑΖ Μαξνύζη, 20.11.2012 ΑΠ: 673/02 ΑΠΟΦΑΖ «Παξνρή από ηελ εηαηξεία «Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ Διιάδνο (ΟΣΔ Α.Δ.)» ηεο ππεξεζίαο ρνλδξηθήο κε ηελ νλνκαζία Virtual Partial Unbundled Loop (VPU) ή Δηθνληθά Μεξηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε ζηελ ειιεληθή γιψζζα.. 4 Πεξίιεςε ζηελ αγγιηθή γιψζζα...4 Λέμεηο Κιεηδηά...5 Ειζαγφγή...6

Πεξίιεςε ζηελ ειιεληθή γιψζζα.. 4 Πεξίιεςε ζηελ αγγιηθή γιψζζα...4 Λέμεηο Κιεηδηά...5 Ειζαγφγή...6 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Πεξίιεςε ζηελ ειιεληθή γιψζζα.. 4 Πεξίιεςε ζηελ αγγιηθή γιψζζα....4 Λέμεηο Κιεηδηά...5 Ειζαγφγή...6 1.Το ζηίγμα ηης υστικής αζθένειας και η ανηιμεηώπιζή ηοσ.. 9 1.1. Ζ ςπρηθή αζζέλεηα θαη ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ ΣΩΝ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ. Αζήλα

ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ ΣΩΝ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ. Αζήλα ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ ΣΩΝ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ Αζήλα Ιαλνπάξηνο 2010 Πεξηερόκελα 1 ΔΙΑΓΩΓΗ...4 2 ΟΙ ΓΙΑΥΡΟΝΙΚΔ ΑΓΤΝΑΜΙΔ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ...7 2.1 Σν ηζρχνλ πιαίζην δεκνζηνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο Πεξίιεςε Παξά ηε δηεζλή αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ε Διιάδα κάιινλ απέρεη πνιχ απφ ηελ πινπνίεζε ελφο απνδνηηθνχ θαη νξζνινγηθά ζρεδηαζκέλνπ ζπζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Καη πνην δεπγάξη εξσηεπκέλν κεο ζηελ θαπληά έρεηαη θιεηζκέλν;

Καη πνην δεπγάξη εξσηεπκέλν κεο ζηελ θαπληά έρεηαη θιεηζκέλν; ΓΚΑΗΣΔ ΦΑΟΤΣ, ΗΗ, Πξάμε Γεχηεξε ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΔΦΗΣΟΦΔΛΖ (πην ζηγαλά) Μα ηη είλαη; ηη ζα εηπνχλ απηά; ΒΑΓΝΔΡ (αθφκα πην ζηγά) Άλζξσπνο θηηάρλεηαη εδσλά! ΜΔΦΗΣΟΦΔΛΖ Καη πνην δεπγάξη εξσηεπκέλν κεο ζηελ θαπληά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ-ΓΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: «Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΩΝ ΑΜΔΑ ΣΗΝ ΔΠΑΝΔΝΣΑΞΗ ΣΟΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΝΓΤΝΑΜΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓηαξζξσηηθΪ θαη πνηνηηθϊ ραξαθηεξηζηηθϊ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ δεκφζηνπ πγεηνλνκηθνχ ηνκϋα ζηελ ΔιιΪδα

ΓηαξζξσηηθΪ θαη πνηνηηθϊ ραξαθηεξηζηηθϊ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ δεκφζηνπ πγεηνλνκηθνχ ηνκϋα ζηελ ΔιιΪδα ΑΓΔΓΤ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΠΟΛΤΚΔΝΣΡΟ ΓηαξζξσηηθΪ θαη πνηνηηθϊ ραξαθηεξηζηηθϊ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ δεκφζηνπ πγεηνλνκηθνχ ηνκϋα ζηελ ΔιιΪδα Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο: Θεφδσξνο αθειιαξφπνπινο, Καζεγεηάο Παληεένπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΟΝΑΓΧΝ ΤΓΔΗΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑΤΝΟΡΙΑΚΔ ΡΟΔ ΑΘΔΝΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ ΚΑΣΑ ΑΙΣΙΑ - ΣΗ ΓΔΚΑΔΣΙΑ 1993-2003

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΟΝΑΓΧΝ ΤΓΔΗΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑΤΝΟΡΙΑΚΔ ΡΟΔ ΑΘΔΝΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ ΚΑΣΑ ΑΙΣΙΑ - ΣΗ ΓΔΚΑΔΣΙΑ 1993-2003 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΟΝΑΓΧΝ ΤΓΔΗΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑΤΝΟΡΙΑΚΔ ΡΟΔ ΑΘΔΝΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟ ΚΑΣΑ ΑΙΣΙΑ - ΣΗ ΓΔΚΑΔΣΙΑ 1993-2003 ΚΑΛΑΜΑΡΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ

Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο πξώηκεο εμόδνπ από λνζνθνκείν θαη θαη νίθνλ λνζειείαο ρξνλίσο παζρόλησλ αζζελώλ κε ρξήζε θνξεηώλ θαη θνξεηώλ ζπζθεπώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΒΙΟΪΑΣΡΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ

Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ Α.Κ.Ρ. 109/2005 Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ [1] Σν ζέκα ηεο πξόζζεηεο επηβάξπλζεο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρέο ηνπ Μεηαλαζηεπηηθνύ Εεηήκαηνο ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε

Πηπρέο ηνπ Μεηαλαζηεπηηθνύ Εεηήκαηνο ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε Πηπρέο ηνπ Μεηαλαζηεπηηθνύ Εεηήκαηνο ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε Ηλζηηηνύην Έξεπλαο & Καηάξηηζεο Δπξωπαϊθώλ Θεκάηωλ Η.Δ.Κ.Δ.Θ. Δπηθεθαιείο Δξεπλεηέο Βνύιγαξε Αηθαηεξίλε Μαξγαξώλε Μαίξε Δξεπλεηέο Βειέληδα Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 YΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Aξηζ. Πξση. νηθ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΔΙΩΝ Tαχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Σαχ. Κώδικας : 104 33

Διαβάστε περισσότερα

Η σποτώρηζη ηοσ δικαζηή ηης Ένωζης απένανηι ζηοσς περιοριζμούς ηων ελεσθεριών από ηα Κράηη Μέλη με αθορμή ηις αποθάζεις για ηα παίγνια και ηο ζηοίτημα

Η σποτώρηζη ηοσ δικαζηή ηης Ένωζης απένανηι ζηοσς περιοριζμούς ηων ελεσθεριών από ηα Κράηη Μέλη με αθορμή ηις αποθάζεις για ηα παίγνια και ηο ζηοίτημα Η σποτώρηζη ηοσ δικαζηή ηης Ένωζης απένανηι ζηοσς περιοριζμούς ηων ελεσθεριών από ηα Κράηη Μέλη με αθορμή ηις αποθάζεις για ηα παίγνια και ηο ζηοίτημα ηος Γιώπγος Γεπαπεηπίηη* Ειζαγυγή ηηο 8 Ηνπιίνπ 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας»

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΕ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή απασχόλησης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 2009 Πεξηερόκελα Πξόινγνο... ζει. 3 1. ρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία Δζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ

ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ ` ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ Η έθδνζε απηή ππνζηεξίρζεθε απφ ην Πξφγξακκα ηεο Επξσπατθήο Κνηλφηεηαο γηα ηελ Εξγαζία θαη Κνηλσληθή Αιιειεγγχε- PROGRESS (2007-2013) θαη εληάζζεηαη ζην γεληθφηεξν

Διαβάστε περισσότερα