ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την"

Transcript

1 Σελίδα 1 / 17 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1178 Αθήνα: 28/05/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την «Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών» στα πλαίσια της πράξης: «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» - Δ.20: «Διοίκηση και Διαχείριση του Προγράμματος» Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται και υλοποιείται από την Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, κατ εφαρμογή των ακόλουθων διατάξεων: 1. Τις διατάξεις του Ν.1404/83 «Δομή και Λειτουργία των ΤΕΙ», όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε. 2. Τις διατάξεις του Ν. 496/74 περί λογιστικού των ΝΠΔΔ, όπως ισχύει σήμερα, και του Ν. 1797/ Τις διατάξεις του Ν.2362/95 [ΦΕΚ 247/Α/95] άρθρο 84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 4. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων» [ΦΕΚ 19/1.2/95 τ. Α ], όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρα 1 παρ.3 περιπτ. ΙΙ στ και 2 παρ Το Π.Δ. 118/2007 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου [Κ.Π.Δ.]. 6. Το Π.Δ. 60/07 [ΦΕΚ 64/Α/07] Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις Διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Νοεμβρίου Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 [ΦΕΚ Α 173/ ] «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21 ης Ιουνίου 1989» 8. Την Κ.Υ.Α 679/ΦΕΚ Β 826/ όπως κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α 156/ ) «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού

2 Σελίδα 2 / 17 τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ Α 71/2010). 9. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών αρ /739/ΦΕΚ 1291/τ.Β / «αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 10. Η με αριθμ /Ε5/ ισχύουσα ΥΑ «Ανασυγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» (ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 105/2010), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ /Ε5 (ΦΕΚ 312/ τ.υeθ) απόφαση της ίδιας Υπουργού. 11. Κάθε άλλη διάταξη της ευρωπαϊκής ή εθνικής νομοθεσίας, κατά το μέρος που αφορά τον παρόντα Διαγωνισμό. 12. Την με αριθ. πρωτ / Απόφαση Ένταξης Πράξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ) του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με τίτλο «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας», όπως τροποποιήθηκε με την αρ / Απόφαση, και με Κωδικό ΟΠΣ : Η πίστωση στο Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), με Κωδικό ΣΑ: Ε2458 και Κωδικό Πράξης ΣΑ: 2011ΣΕ , όπως ορίζονται στην υπ αριθ / απόφαση ένταξης και στην υπ αριθ / η τροποποίηση της απόφασης ένταξης της ως άνω πράξης. 14. Την µε αριθ. 06/ απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση, προμήθειας «Αναλωσίμων Υλικών», προϋπολογισμού δαπάνης δέκα χιλιάδων ευρώ ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

3 Σελίδα 3 / 17 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Διαγωνισμό με Δημοσίευση με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «Αναλωσίμων Υλικών», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η προμήθεια πραγματοποιείται στα πλαίσια της πράξης με τίτλο «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας», που υλοποιείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ ( ), Άξονας Προτεραιότητας 1: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια αναλωσίμων υλικών, σύμφωνα με τα εξής τμήματα: Α) ΤΜΗΜΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Β) ΤΜΗΜΑ : ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Οι συμμετέχοντες θα δύναται να υποβάλλουν ξεχωριστή προσφορά για κάθε τμήμα του έργου, έτσι όπως ορίζονται αυτά στο Παράρτημα Ι της παρούσας, ειδάλλως η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι προδιαγραφές αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας προκήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και σύμφωνα με τα κάτωθι τμήματα: Α) ΤΜΗΜΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ: 6.569,14 Β) ΤΜΗΜΑ : ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ: 3.430,86 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Το τεύχος της προκήρυξης θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (http://www.teiion.gr) στις 28/05/2012. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 13 Ιουνίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ. στα γραφεία της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Λεωφ. Συγγρού 56, Αθήνα,

4 Σελίδα 4 / 17 Τ.Κ , ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ Το τεύχος της προκήρυξης διανέμεται από τη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Λεωφ. Συγγρού 56, κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες (τηλ (εσωτ.: 292 & 278 & 296), fax: και ή παρέχεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα Γενικές πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της προκήρυξης δίνονται από τις κ. Δανιηλίδου Κλεοπάτρα και Παπαευθυμίου Μαρίλυ τηλ (εσωτ.:278 & 296)]. Διευκρινήσεις επί των όρων της διακήρυξης θα δίνονται, μόνο μετά από έγγραφη αίτηση του εν δυνάμει υποψηφίου έως και την 07/06/2012. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Φυσικά Πρόσωπα ή Νομικά Πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο στο Πρωτόκολλο της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Λεωφ. Συγγρού 56, Τ.Κ , Αθήνα μέχρι την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2012 και ώρα 12:00 π.μ. ή να αποσταλούν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο που να καθίσταται βέβαιη η ημερομηνία αποστολής (ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή courier, κ.λ.π) στην ανωτέρω διεύθυνση με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση, ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία έως και την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2012 και ώρα 12:00. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2012 και ώρα 12:00 π.μ. από την αρμόδια Επιτροπή στα γραφεία της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Λεωφ. Συγγρού 56, Τ.Κ , Αθήνα. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά σε δύο (2) αντίγραφα. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή. Στο φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του αποστολέα καθώς τα ακόλουθα στοιχεία :

5 Σελίδα 5 / 17 ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Δ.20) Α) ΤΜΗΜΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Η Β) ΤΜΗΜΑ : ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Λεωφ. Συγγρού 56, Τ.Κ , Αθήνα Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού : 13/06/2012 Μέσα στον σφραγισμένο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: Ι. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, με την οποία θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του ότι: Α. Αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας προκήρυξης Β. Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού δεσμεύεται να προσκομίσει εντός δέκα (10) ημερών: α) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου β) φορολογική ενημερότητα του υποψηφίου γ) ασφαλιστική ενημερότητα του υποψηφίου ΙΙ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ο οποίος θα συνταχθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές στο Παράρτημα Ι. ΙΙΙ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Κάθε Οικονομική προσφορά θα συνταχθεί σύμφωνα με τον Πίνακα 1 του Παραρτήματος ΙΙ. Προϊόντα ή υπηρεσίες για τα οποία δεν αναφέρεται κόστος, θεωρείται ότι παρέχονται χωρίς χρέωση. Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η τιμή της προσφοράς θα δοθεί υποχρεωτικά σε Ευρώ ( ). Στις τιμές θα περιλαμβάνονται ο ΦΠΑ και κάθε άλλη επιβάρυνση, έως και την παράδοση της προμήθειας των ειδών, που περιγράφονται στην παρούσα, στους χώρους του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

6 Σελίδα 6 / 17 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η κατακύρωση θα γίνει τελικά στον υποψήφιο που θα υποβάλει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, εκ των συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της προκήρυξης. Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από την Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει μερικώς ή ολικώς ή να απορρίψει το αποτέλεσμα ή να ματαιώσει το Διαγωνισμό ή την εν γένει προμήθεια ή να επαναλάβει το Διαγωνισμό. Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης σε καμία περίπτωση. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος που θα επιλεγεί, θα κληθεί να υπογράψει σύμβαση με τον Ειδικό Λογαριασμό του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων που θα βασίζεται στους όρους της παρούσας προκήρυξης. Σε περίπτωση αδυναμίας του επιλεγέντος να συνάψει σύμβαση τότε καλείται ο επόμενος. Η σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τροποποίηση της σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο εγγράφως και υπό τον όρο ότι δεν τροποποιείται το φυσικό αντικείμενο της πράξης. Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) μεταξύ του υποψηφίου αναδόχου και της αναθέτουσας αρχής θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν είκοσι ημέρες (120) τουλάχιστον, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν τη λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την παρούσα προκήρυξη. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Ως τόπος παράδοσης των αναλωσίμων υλικών ορίζονται οι εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, σε χώρους που θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. Η παράδοση των αναλωσίμων υλικών θα γίνεται μετά από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και κατόπιν παραγγελίας από την Αναθέτουσα Αρχή για τμηματική παράδοση αυτών. Η παραγγελία θα πρέπει να εκτελεστεί από τον Ανάδοχο το αργότερο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παραγγελία. Αν παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης για λόγους που οφείλονται σε προμηθευτή τότε εκείνος υποχρεούται να καταβάλει ως ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 3% επί του συμβατικού τιμήματος του εξοπλισμού του οποίου καθυστερεί η παράδοση και μέχρι 10% επί του συμβατικού τιμήματος αυτού.

7 Σελίδα 7 / 17 ΠΑΡΑΛΑΒΗ αυτό. Την παραλαβή των ειδών θα πραγματοποιήσει επιτροπή που έχει συσταθεί για το σκοπό ΠΛΗΡΩΜΗ Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς και εγκατάστασης, η ασφάλεια κ.λ.π. έξοδα μέχρι τον τόπο και χώρο τοποθέτησης που θα υποδειχθεί από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. Σε κάθε τιμολόγιο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η τιμή χρέωσης. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει με την έκδοση των νόμιμων κατά περίπτωση παραστατικών ως εξής: Στην περίπτωση της εφάπαξ προμήθειας όλων των υλικών με την έκδοση Τ.Π.-Δ.Α και εξόφληση αυτού με την παράδοση και την οριστική παραλαβή των υλικών και υπηρεσιών. Εναλλακτικά, Στην περίπτωση της τμηματικής προμήθειας υλικών με την έκδοση Τ.Π.-Δ.Α ύψους αντίστοιχου με την εκάστοτε παραγγελία της Αναθέτουσας Αρχής και σύμφωνα με τις τιμές μονάδος της προσφοράς του Αναδόχου, και εξόφληση αυτού με την παράδοση και την οριστική παραλαβή των υλικών της εκάστοτε παραγγελίας. Στον ανάδοχο γίνεται παρακράτηση φόρου προμηθευτών. Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις, βαρύνουν τον ανάδοχο. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Οι λαμβάνοντες μέρος στο διαγωνισμό θεωρείται ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσης και τους αποδέχθηκαν ανεπιφύλακτα. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του αναθέτοντα. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτους τους προμηθευτές χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση αν αυτοί δεν εκπληρώνουν εγκαίρως και εντός των συμβατικών προθεσμιών ή εκπληρώνουν πλημμελώς τις συμβατικές τους υποχρεώσεις ή παραβιάζουν ουσιώδη όρο της παρούσας προκήρυξης.

8 Σελίδα 8 / 17 Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από την παρούσα ή από την σύμβαση που θα συνταχθεί σε εκτέλεση αυτής, είναι τα δικαστήρια της Αθήνας. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΟΥΛΗΣ

9 Σελίδα 9 / 17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Προδιαγραφές Αναλωσίμων Υλικών Ο υποψήφιος προμηθευτής πρέπει να περιγράψει τα απαιτούμενα έντυπα και την γραφική ύλη που θα προσφέρει, σύμφωνα με τα κατωτέρω τμήματα όπως αυτά παρουσιάζονται. Στο σημείο αυτό ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του Αναφορικά με τα προς προμήθεια υλικά του: Α) ΤΜΗΜΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, τα οποία δεν διατίθενται πλέον στο εμπόριο, λόγω παλαιότητας, δύναται να γίνει προσφορά από συμβατικά προϊόντα προς αντικατάστασή τους. Α) ΤΜΗΜΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Α/ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ TONER ΜΕΛΑΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1. Toner Laser Printer SAMSUNG CLP 610 ND (Μαύρο: CLP-K660A) 1 τεμ. 2. Toner Laser Printer SAMSUNG CLP 610 ND (Magenta: CLP- M660A) 1 τεμ. 3. Toner Laser Printer SAMSUNG CLP 610 ND (Cyan: CLP-C660A) 1 τεμ. 4. Toner Laser Printer SAMSUNG CLP 610 ND (Yellow: CLP-Y660A) 1 τεμ. 5. LEXMARK Toner 260A11E/Black 3 τεμ. 6. Μελάνι Inkjet Printer HP Business 2800 (64016ΗE) 1 τεμ. 7. LEXMARK Toner 64016HE/Black 1 τεμ. 8. Toner Lexmark C736dn 1 τεμ. 9. HP LaserJet 1320 Black 2 τεμ. 10. Ricoh Aficio MP 2510 Black 2 τεμ. 11. HP LaserJet P4015n Black 2 τεμ. 12. Oki fax τεμ. 13. Xerox Phaser 6360dn Black 4 τεμ. 14. Xerox Phaser 6360dn Cyan 2 τεμ. 15. Xerox Phaser 6360dn Yellow 2 τεμ. 16. Xerox Phaser 6360dn Magenta 2 τεμ. 17. Lexmark Χ 945e Black 2 τεμ. 18. HP LaserJet P 3005dn Black 1 τεμ. 19. HP OfficeJet 7500A Wide Format Black 2 τεμ. 20. HP OfficeJet 7500A Wide Format Cyan 2 τεμ.

10 Σελίδα 10 / HP OfficeJet 7500A Wide Format Yellow 2 τεμ. 22. HP OfficeJet 7500A Wide Format Magenta 2 τεμ. 23. SHARP AR-M205 1 τεμ. 24. HP LaserJet P τεμ. 25. HP OfficeJet 6500 Black 1 τεμ. 26. HP OfficeJet 6500 Cyan 1 τεμ. 27. HP OfficeJet 6500 Yellow 1 τεμ. 28. HP OfficeJet 6500 Magenta 1 τεμ. 29. Color LaserJet 3600 n HP Black 3 τεμ. 30. Color LaserJet 3600 n HP Cyan 2 τεμ. 31. Color LaserJet 3600 n HP Yellow 2 τεμ. 32. Color LaserJet 3600 n HP Magenta 2 τεμ. Β) ΤΜΗΜΑ: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Α/ Α 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ Επαγγελματικό Συρραπτικό με μοχλό πίεσης και μηχανισμό εμπρόσθιας φόρτωσης, με οδηγό μέτρησης, με μέγιστο αριθμό συρραφής 170 φύλλα και με βάθος συρραφής 25cm (κατ ελάχιστον) τύπου skrebba ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 τεμ. 2. Φωτοτυπικό Χαρτί A4 πακέτο των 500 φύλλων 80gr. 100 τεμ. 3. Φωτοτυπικό Χαρτί A3 Premium (Πακέτο των 500 φύλλων) 10 τεμ. 4. Κλασέρ Αρχειοθέτησης Πλαστικό (τύπου Skag) (8-32) 85 τεμ. 5. Κλασέρ Αρχειοθέτησης Πλαστικό (τύπου Skag) (4-32) 10 τεμ. 6. Μαρκαδόρος Λευκού Πίνακα (τύπου Edding) χρώματος μαύρου 20 τεμ. 7. Μαρκαδόρος Λευκού Πίνακα (τύπου Edding) χρώματος μπλε 20 τεμ. 8. Μαρκαδόρος Λευκού Πίνακα (τύπου Edding) χρώματος κόκκινου 10 τεμ Μαρκαδόρος ψιλής γραφής, διαμέτρου 0,4 mm (τύπου Artline 200, 0,4 mm) χρώματος μαύρου Μαρκαδόρος ψιλής γραφής, διαμέτρου 0,4 mm (τύπου Artline 200, 0,4 mm) χρώματος μπλε Μαρκαδόρος ψιλής γραφής, διαμέτρου 0,4 mm (τύπου Artline 200, 0,4 mm) χρώματος κόκκινου Μαρκαδόρος ψιλής γραφής, διαμέτρου 0,4 mm (τύπου Artline 200, 0,4 mm) χρώματος πράσινου 20 τεμ. 20 τεμ. 15 τεμ. 10 τεμ. 13. DVD εγγραφής (πακέτο των 50 τεμ.) 200 τεμ.

11 Σελίδα 11 / CD εγγραφής 100 τεμ. 15. Στυλό διαρκείας medium χρώματος μπλε των 50 τεμ.] (τύπου Bic Cristal) [πακέτο 400 τεμ. 16. Διορθωτικό Υγρό (τύπου Blanco) 4 τεμ. 17. Σύρματα Συρραπτικού 23/6 5 πακ. 18. Σύρματα Συρραπτικού 7/45 5 πακ. 19. Μολύβια με σβήστρα (No 2HΒ) 15 τεμ. 20. Μαρκαδόρος για λευκό πίνακα που ξαναγεμίζει χρώματος μπλε 5 τεμ. 21. Μελάνι για μαρκαδόρο χρώματος μπλε 5 τεμ. 22. Αυτοκόλλητα χαρτάκια Post-it 75 Χ 75 cm) (Κύβοι σημειώσεων τύπου 15 τεμ. 23. Μαρκαδόροι υπογράμμισης χρώματος κίτρινου 10 τεμ. 24. Συνδετήρες Χαρτιού Μεταλλικοί 28 mm 10 πακ. 25. Συνδετήρες Χαρτιού Μεταλλικοί 32mm 15 πακ. 26. Συνδετήρες Χαρτιού Μεταλλικοί 70mm 10 πακ. 27. Συνδετήρες Χαρτιού Μεταλλικοί 50mm 10 τεμ. 28. Φάκελος Α4 με αυτιά και λάστιχο χάρτινος 20 τεμ. 29. Διαχωριστικά Α4 χρωματιστά (σετ των 10 θεμάτων) 15 σετ 30. Κλιπ μαύρα 41 mm 3 πακ. 31. Κλιπ μαύρα 32 mm 3 πακ. 32. Φάκελοι αλληλογραφίας Α4 50 τεμ. 33. Φάκελοι αλληλογραφίας Α5 50 τεμ. 34. Ράφια γραφείου επιτραπέζια με στήριγμα 10 τεμ. 35. Ζελατίνες με τρύπες για ντοσιέ ενισχυμένες (Πακέτο των 100) 17 πακέτα 36. Ζελατίνες τύπου Γ με άνοιγμα στο πλάϊ και επάνω 1 τεμ. 37. Συρραπτικό Χειρός Νο 64 3 τεμ. 38. Αριθμομηχανή γραφείου 12 ψηφίων διαστάσεων περίπου 13,5 X 1 cm (τύπου Casio) 2 τεμ. 39. Διορθωτικές Ταινίες (mini) 10 τεμ. 40. Κοπίδι 9 mm με μεταλλική ενίσχυση 2 τεμ. 41. Ψαλίδι 17 cm 2 τεμ Αυτοκόλλητες ετικέτες λευκές για inkjet & laser εκτυπωτή 1 ετικέτα (μέγεθος Α4 ολόκληρο) [πακέτο των 100 φύλλων] Αυτοκόλλητες ετικέτες λευκές για inkjet & laser εκτυπωτή 10 ετικέτες σε φύλλο Α4 [πακέτο των 100 φύλλων] Αυτοκόλλητες ετικέτες λευκές για inkjet & laser εκτυπωτή 14 ετικέτες σε φύλλο Α4 [πακέτο των 100 φύλλων] 2 πακ. 2 πακ. 1 πακ. 45. Σύρματα συρραπτικού Νο 2000 / τεμ.

12 Σελίδα 12 / Σύρματα συρραπτικού Νο (24/6) 10 τεμ. 47. Χάρακας 30 cm 1 τεμ. 48. Διαχωριστικά Πλαστικά Αριθμητικά 1-20 θέματα 5 τεμ. 49. Διαχωριστικά Πλαστικά Αριθμητικά 1-31 θέματα 5 τεμ. 50. Διακορευτής (Περφορατέρ) για τρύπημα 50 φύλλων (μεσαίο μέγεθος) 1 τεμ. 51. Κολλητική Ταινία (Σελοτέιπ) διάφανη 19 Χ 33mm 5 τεμ. 52. Κολλητική Ταινία (Σελοτέιπ) γαλακτώδης 19 Χ 33mm 10 τεμ. 53. Μύτες για μηχανικό μολύβι 0,7 mm (τύπου HB) 3 τεμ. 54. Μπλοκ Λευκό Ριγέ Α4 300 τεμ. 55. Φάκελος Διαφανής Πλαστικός Α4 με Κουμπί 300 τεμ. 56. Κουτιά Χάρτινα Αρχειοθέτησης 30χ35χ50 cm 20 τεμ. 57. Αυτοκόλλητη Ταινία Συσκευασίας διάφανη 38Χ66mm 4 τεμ.

13 Σελίδα 13 / 17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΊΝΑΚΑΣ 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΠΡΟΣΦΟΡΆ ΊΝΑΚΑΣ 1. Ο Α) ΤΜΗΜΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ TONER ΜΕΛΑΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ Toner Laser Printer SAMSUNG CLP 610 ND (Μαύρο: CLP-K660A) Toner Laser Printer SAMSUNG CLP 610 ND (Magenta: CLP-M660A) Toner Laser Printer SAMSUNG CLP 610 ND (Cyan: CLP-C660A) Toner Laser Printer SAMSUNG CLP 610 ND (Yellow: CLP-Y660A) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 1 τεμ. 60,57 60,57 1 τεμ. 60,57 60,57 1 τεμ. 60,57 60,57 1 τεμ. 60,57 60,57 5. LEXMARK Toner 260A11E/Black 3 τεμ. 81,30 243,90 6. Μελάνι Inkjet Printer HP Business 2800 (64016ΗE) 1 τεμ. 252,03 252,03 7. LEXMARK Toner 64016HE/Black 1 τεμ. 284,55 284,55 8. Toner Lexmark C736dn 1 τεμ. 138,21 138,21 9. HP LaserJet 1320 Black 2 τεμ. 81,30 162, Ricoh Aficio MP 2510 Black 2 τεμ. 44,77 89, HP LaserJet P4015n Black 2 τεμ. 121,95 243, Oki fax τεμ. 32,52 32, Xerox Phaser 6360dn Black 4 τεμ. 134,15 536, Xerox Phaser 6360dn Cyan 2 τεμ. 162,60 325, Xerox Phaser 6360dn Yellow 2 τεμ. 162,60 325, Xerox Phaser 6360dn Magenta 2 τεμ. 162,60 325, Lexmark Χ 945e Black 2 τεμ. 284,55 569, HP LaserJet P 3005dn Black 1 τεμ. 126,02 126, HP OfficeJet 7500A Wide Format Black 2 τεμ. 14,63 29, HP OfficeJet 7500A Wide Format Cyan 2 τεμ. 16,26 32,52

14 Σελίδα 14 / HP OfficeJet 7500A Wide Format Yellow 2 τεμ. 16,26 32, HP OfficeJet 7500A Wide Format Magenta 2 τεμ. 16,26 32, SHARP AR-M205 1 τεμ. 56,91 56, HP LaserJet P τεμ. 56,91 284, HP OfficeJet 6500 Black 1 τεμ. 12,20 12, HP OfficeJet 6500 Cyan 1 τεμ. 16,26 16, HP OfficeJet 6500 Yellow 1 τεμ. 16,26 16, HP OfficeJet 6500 Magenta 1 τεμ. 16,26 16, Color LaserJet 3600 n HP Black 3 τεμ. 101,63 304, Color LaserJet 3600 n HP Cyan 2 τεμ. 101,63 203, Color LaserJet 3600 n HP Yellow 2 τεμ. 101,63 203, Color LaserJet 3600 n HP Magenta 2 τεμ. 101,63 203,25 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ,76 Φ.Π.Α. 23% 1.228,38 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 23% 6.569,14

15 Σελίδα 15 / 17 Β) ΤΜΗΜΑ: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΤΜΧ Επαγγελματικό Συρραπτικό με μοχλό πίεσης και μηχανισμό εμπρόσθιας φόρτωσης, με οδηγό μέτρησης, με μέγιστο αριθμό συρραφής 170 φύλλα και με βάθος συρραφής 25cm (κατ ελάχιστον) τύπου skrebba Φωτοτυπικό Χαρτί A4 πακέτο των 500 φύλλων 80gr. Φωτοτυπικό Χαρτί A3 Premium (Πακέτο των 500 φύλλων) Κλασέρ Αρχειοθέτησης Πλαστικό (τύπου Skag) (8-32) Κλασέρ Αρχειοθέτησης Πλαστικό (τύπου Skag) (4-32) Μαρκαδόρος Λευκού Πίνακα (τύπου Edding) χρώματος μαύρου Μαρκαδόρος Λευκού Πίνακα (τύπου Edding) χρώματος μπλε Μαρκαδόρος Λευκού Πίνακα (τύπου Edding) χρώματος κόκκινου Μαρκαδόρος ψιλής γραφής, διαμέτρου 0,4 mm (τύπου Artline 200, 0,4 mm) χρώματος μαύρου Μαρκαδόρος ψιλής γραφής, διαμέτρου 0,4 mm (τύπου Artline 200, 0,4 mm) χρώματος μπλε Μαρκαδόρος ψιλής γραφής, διαμέτρου 0,4 mm (τύπου Artline 200, 0,4 mm) χρώματος κόκκινου Μαρκαδόρος ψιλής γραφής, διαμέτρου 0,4 mm (τύπου Artline 200, 0,4 mm) χρώματος πράσινου ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 1 τεμ. 119,44 119, τεμ. 5,97 597,00 10 τεμ. 34,13 341,30 85 τεμ. 1,71 145,35 10 τεμ. 1,54 15,40 20 τεμ. 1,28 25,60 20 τεμ. 1,28 25,60 10 τεμ. 1,28 12,80 20 τεμ. 1,28 25,60 20 τεμ. 1,28 25,60 15 τεμ. 1,28 19,20 10 τεμ. 1,28 12, DVD εγγραφής (πακέτο των 50 τεμ.) 200 τεμ. 0,77 154, CD εγγραφής 100 τεμ. 0,43 43, Στυλό διαρκείας medium χρώματος μπλε (τύπου Bic Cristal) [πακέτο των 50 τεμ.] 400 τεμ. 0,26 104, Διορθωτικό Υγρό (τύπου Blanco) 4 τεμ. 0,85 3, Σύρματα Συρραπτικού 23/6 5 πακ. 1,54 7, Σύρματα Συρραπτικού 7/45 5 πακ. 0,51 2, Μολύβια με σβήστρα (No 2HΒ) 15 τεμ. 0,26 3, Μαρκαδόρος για λευκό πίνακα που ξαναγεμίζει χρώματος μπλε 5 τεμ. 1,71 8, Μελάνι για μαρκαδόρο χρώματος μπλε 5 τεμ. 4,27 21, Αυτοκόλλητα χαρτάκια (Κύβοι σημειώσεων τύπου Post-it 75 Χ 75 cm) 15 τεμ. 2,99 44, Μαρκαδόροι υπογράμμισης χρώματος κίτρινου 10 τεμ. 0,85 8, Συνδετήρες Χαρτιού Μεταλλικοί 28 mm 10 πακ. 0,26 2,60

16 Σελίδα 16 / Συνδετήρες Χαρτιού Μεταλλικοί 32mm 15 πακ. 0,26 3, Συνδετήρες Χαρτιού Μεταλλικοί 70mm 10 πακ. 0,68 6, Συνδετήρες Χαρτιού Μεταλλικοί 50mm 10 τεμ. 0,51 5, Φάκελος Α4 με αυτιά και λάστιχο χάρτινος 20 τεμ. 0,85 17, Διαχωριστικά Α4 χρωματιστά (σετ των 10 θεμάτων) 15 σετ 1,28 19, Κλιπ μαύρα 41 mm 3 πακ. 1,54 4, Κλιπ μαύρα 32 mm 3 πακ. 1,28 3, Φάκελοι αλληλογραφίας Α4 50 τεμ. 0,09 4, Φάκελοι αλληλογραφίας Α5 50 τεμ. 0,06 3, Ράφια γραφείου επιτραπέζια με στήριγμα 10 τεμ. 1,71 17, Ζελατίνες με τρύπες για ντοσιέ ενισχυμένες (Πακέτο των 100) 17 πακέτα 4,27 72, Ζελατίνες τύπου Γ με άνοιγμα στο πλάϊ και επάνω 1 τεμ. 5,97 5, Συρραπτικό Χειρός Νο 64 3 τεμ. 10,24 30, Αριθμομηχανή γραφείου 12 ψηφίων διαστάσεων περίπου 13,5 X 1 cm (τύπου Casio) 2 τεμ. 21,33 42, Διορθωτικές Ταινίες (mini) 10 τεμ. 0,85 8, Κοπίδι 9 mm με μεταλλική ενίσχυση 2 τεμ. 0,43 0, Ψαλίδι 17 cm 2 τεμ. 1,11 2, Αυτοκόλλητες ετικέτες λευκές για inkjet & laser εκτυπωτή 1 ετικέτα (μέγεθος Α4 ολόκληρο) [πακέτο των 100 φύλλων] Αυτοκόλλητες ετικέτες λευκές για inkjet & laser εκτυπωτή 10 ετικέτες σε φύλλο Α4 [πακέτο των 100 φύλλων] Αυτοκόλλητες ετικέτες λευκές για inkjet & laser εκτυπωτή 14 ετικέτες σε φύλλο Α4 [πακέτο των 100 φύλλων] 2 πακ. 12,80 25,60 2 πακ. 12,80 25,60 1 πακ. 12,80 12, Σύρματα συρραπτικού Νο 2000 / τεμ. 0,43 8, Σύρματα συρραπτικού Νο (24/6) 10 τεμ. 0,43 4, Χάρακας 30 cm 1 τεμ. 0,34 0, Διαχωριστικά Πλαστικά Αριθμητικά 1-20 θέματα 5 τεμ. 1,71 8, Διαχωριστικά Πλαστικά Αριθμητικά 1-31 θέματα 5 τεμ. 2,56 12, Διακορευτής (Περφορατέρ) για τρύπημα 50 φύλλων (μεσαίο μέγεθος) 1 τεμ. 8,53 8, Κολλητική Ταινία (Σελοτέιπ) διάφανη 19 Χ 33mm 5 τεμ. 0,85 4,25

17 Σελίδα 17 / Κολλητική Ταινία (Σελοτέιπ) γαλακτώδης 19 Χ 33mm Μύτες για μηχανικό μολύβι 0,7 mm (τύπου HB) 10 τεμ. 0,85 8,50 3 τεμ. 0,26 0, Μπλοκ Λευκό Ριγέ Α4 300 τεμ. 0,85 255, Φάκελος Διαφανής Πλαστικός Α4 με Κουμπί 300 τεμ. 0,85 255, Κουτιά Χάρτινα Αρχειοθέτησης 30χ35χ50 cm 20 τεμ. 6,83 136, Αυτοκόλλητη Ταινία Συσκευασίας διάφανη 38Χ66mm 4 τεμ. 0,85 3,40 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ,32 Φ.Π.Α. 23% 641,54 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 23% 3.430,86

Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες: Αθ. Καρακώστας Τηλέφωνο: 2610369451-450 FAX : 2610 369176

Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες: Αθ. Καρακώστας Τηλέφωνο: 2610369451-450 FAX : 2610 369176 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αριθμ. πρωτ. 8098 ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 29-4-2013 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για. «Μεταφράσεις Κειμένων για την Τουριστική Προβολή των Νησιών της ΠΝΑΙ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για. «Μεταφράσεις Κειμένων για την Τουριστική Προβολή των Νησιών της ΠΝΑΙ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ρόδος, 17-3 -2014 Αριθ. Πρωτ.: 213 Ταχ. /νση : Πλατεία Ελευθερίας 1 ιοικητήριο Ταχ. Κωδ. : 85100 - Ρόδος Τηλέφωνο : 2241360566 Url : www.pnai.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 11786 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 5-6-2013 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Βαθμός Ασφαλείας Πάτρα 485 Αριθμ. Πρωτ. 12-01-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Βαθμός Ασφαλείας Πάτρα 485 Αριθμ. Πρωτ. 12-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΠΧ46914Υ-ΧΣΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α

ΑΔΑ: 45ΠΧ46914Υ-ΧΣΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ) Ταχ. Δ/νση: Π. Ράλλη & Θηβών 250 122 44 Αιγάλεω ΑΦΜ: 090197199

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη:

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------- Καλλιθέα: 5-3-2014 Ι Δ Ρ Υ Μ Α Αριθ. πρωτ.:3067 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.gr

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 02-04-2015 Αρ. Πρωτ.: Οικ. 1516 Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 98-100,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ. 915 Αθήνα, 10.07.2012

Αριθ. πρωτ. 915 Αθήνα, 10.07.2012 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ. πρωτ. 95 Αθήνα, 0.07.202 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αργοστόλι, 12.6.2013 Αριθ. Πρωτ.: Οίκ.30872/9159 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αργοστόλι, 12.6.2013 Αριθ. Πρωτ.: Οίκ.30872/9159 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1836 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ. πρωτ. 1475 Αθήνα,27/08/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: Προκήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προς: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. 1364/24.01.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. 1364/24.01. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 1364/24.01.2011 Προσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 1364/24.01.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 30-6-2014 Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Αρ. Πρωτ. 1103 Τ.Κ. 45

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ27ΛΞ-Τ65. Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 84100 Τηλέφωνο : 2281361543 Telefax : 2281088877

ΑΔΑ: ΒΙΗ27ΛΞ-Τ65. Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 84100 Τηλέφωνο : 2281361543 Telefax : 2281088877 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 09-04-04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ. 37773/3776 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 8400

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του, Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ»,

Ο Πρόεδρος του, Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ», ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Βαθμός Ασφαλείας Πάτρα 7-7-2014 Αριθμ. Πρωτ. 31575

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Βαθμός Ασφαλείας Πάτρα 7-7-2014 Αριθμ. Πρωτ. 31575 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002867049 2015-06-23

15PROC002867049 2015-06-23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΔΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 1131/2015 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

[1] Έως του ποσού των 99.810,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Αιγάλεω 01/11/2013

[1] Έως του ποσού των 99.810,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Αιγάλεω 01/11/2013 [1] ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6560 Αιγάλεω: 01/11/2013 Επαναπροκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 12 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ9ΟΡ1Γ-Ι78. 19. Την µε αριθµ. 295/6111/31-01-2014Απόφαση Ανάληψης δέσµευσης υποχρέωσης του Τµήµατος. ιοικητικού Οικονοµικού Άρτας.

ΑΔΑ: ΒΙΕ9ΟΡ1Γ-Ι78. 19. Την µε αριθµ. 295/6111/31-01-2014Απόφαση Ανάληψης δέσµευσης υποχρέωσης του Τµήµατος. ιοικητικού Οικονοµικού Άρτας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ιωάννινα, Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002537026 2015-01-22

15PROC002537026 2015-01-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. ΠΚΜ 14372/155 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ /ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : ιοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ, 10/11/2006 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:555

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 18/03/2014 Αριθ. Πρωτ. : 506 Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 34 62122 Σέρρες Πληροφορίες: 2321099820 E-mail: kediser@gmail.com Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ώρα. 12 Μαρτίου Δευτέρα 11:00 Αίθουσα συσκέψεων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ώρα. 12 Μαρτίου Δευτέρα 11:00 Αίθουσα συσκέψεων ΑΔΑ: ΒΟΝ57Λ1-9ΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 12-1-2012 Αρ.Πρωτ.: 1636/627 Προκήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2039 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λάρισα, 19.03.2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης 2/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002543699 2015-01-27

15PROC002543699 2015-01-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27-1 - 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ. πρωτ.: οικ. 487 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡ. ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αλμυρού 14

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 15/2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 15/2013 Αθήνα, 11-07-2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.Π./Φ306/6 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Μ. Νικολούδη Τηλ.: 210-8110762 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Χρυσούπολη, 14 / 05 / 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Αρ. Πρωτ. : 7991 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αριθμός μελέτης : 5005/2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Χρυσούπολη, 14 / 05 / 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Αρ. Πρωτ. : 7991 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αριθμός μελέτης : 5005/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Χρυσούπολη, 14 / 05 / 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Αρ. Πρωτ. : 7991 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αριθμός μελέτης : 5005/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμαρχος Νέστου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1o Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τιμή α/α Περιγραφή είδους

ΑΡΘΡΟ 1o Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τιμή α/α Περιγραφή είδους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ.Διεύθυνση: Πλατεία Ηλία Ηλιού 7 Τ.Κ.80400, Μύρινα Λήμνου Τηλ./Φαξ: 2254350026 Μύρινα, 10 Οκτωβρίου 2011 Αρ. Πρωτ. : 19035 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: Α)

Διαβάστε περισσότερα