Βάζεηο Γεδνκέλωλ. ρεζηαθή Άιγεβξα. Φξνληηζηήξην 4ν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βάζεηο Γεδνκέλωλ. ρεζηαθή Άιγεβξα. Φξνληηζηήξην 4ν 10-11-2011"

Transcript

1 Βάζεηο Γεδνκέλωλ ρεζηαθή Άιγεβξα Φξνληηζηήξην 4ν

2 ύλδεζε κε ηα Πξνεγνύκελα (ρεζηαθή) Βάζε Γεδνκέλσλ έλα ζύλνιν από ζρέζεηο (πίλαθεο) Γξακκέο: πιεηάδεο ηήιεο: Γλσξίζκαηα Βαζκόο ζρέζεο: πιήζνο γλσξηζκάησλ ηηγκηόηππν ζρέζεο r(r): ζύλνιν από πιεηάδεο όπνπ θάζε πιεηάδα έρεη t ηηκέο (t = v 1, v 2,, v n ) θαη θάζε ηηκή είλαη έλα ζηνηρείν dom(a i ) (πεδίν νξηζκνύ γηα ην γλώξηζκα Α η ) ή null Κιεηδί ππεξ-θιεηδί, ππνςήθην, πξσηεύνλ

3 ΥΔΗΑΚΖ ΑΛΓΔΒΡΑ

4 Οξηζκόο ρεζηαθή Άιγεβξα: ζύλνιν πξάμεσλ ηνπ ζρεζηαθνύ κνληέινπ πνπ όηαλ εθαξκνζηνύλ ζε πίλαθεο (ζρέζεηο) καο δίλνπλ λέεο ζρέζεηο από ηηο ππάξρνπζεο ζρέζεηο ηεο ΒΓ Μηα εξώηεζε εθαξκόδεηαη ζε έλα ζηηγκηόηππν ζρέζεο θαη ην αποηέιεζκα ηεο εξώηεζεο είλαη πάιη έλα ζηηγκηόηππν ζρέζεο Δίλαη Γηαδηθαζηηθή γιώζζα εξσηεκάησλ Πεξηγξάθεηαη ν ηξόπνο πνπ ζα αλαθηεζνύλ δεδνκέλα από ηελ βάζε.

5 Πξάμεηο ρεζηαθήο Άιγεβξαο 1. Πξάμεηο ζρεζηαθήο ΒΓ (αθνξνύλ ηκήκαηα πιεηάδσλ) ΔΠΗΛΟΓΖ (SELECT) : ζ Δ (Α) ΠΡΟΒΟΛΖ (PROJECT) : π 1,2,...,n (Α) 2. Μεηνλνκαζία γλσξηζκάησλ ΑΝΑΘΔΖ (ASSIGNMENT) Α Β ΜΔΣΟΝΟΜΑΗΑ (RENAME) ξ S(B1,..Bn) (R) 3. Πξάμεηο ζπλόισλ (αθνξνύλ ζύλνια πιεηάδσλ) ΔΝΩΖ (UNION) : Α Β ΣΟΜΖ (INTERSECTION) : Α Β ΓΗΑΦΟΡΑ (DIFFERENCE) : Α-Β 4. Πξάμεηο πνπ ζπλδπάδνπλ πιεηάδεο από δύν ζρέζεηο ΚΑΡΣΔΗΑΝΟ ΓΗΝΟΜΔΝΟ (CARTESIAN PRODUCT) : Α X B ΤΝΔΝΩΖ (JOIN) Α Β ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΤΝΔΝΩΖ (INNER JOIN) Α <ζπλζήθε ζπλέλσζεο> Β ΔΞΩΣΔΡΗΚΖ ΤΝΔΝΩΖ Πιήξεο (FULL OUTER JOIN) Αξηζηεξή (LEFT OUTER JOIN) Γεμηά (RIGHT OUTER JOIN) ΓΗΑΗΡΔΖ (Division) : A B

6 Ζ Πξάμε ηεο Δπηινγήο (select) Δπηινγή ελόο ππνζπλόινπ ησλ πιεηάδσλ κηαο ζρέζεο πνπ ηθαλνπνηεί κηα ζπλζήθε επηινγήο ζ <ζοκζήθε επηιμγήξ> (<όκμμα ζπέζεξ>)

7 Δπηινγή (select) ζ = ηειεζηήο ηεο πξάμεο ΔΠΗΛΟΓΖ <ζπλζήθε επηινγήο> = Boolean έθθξαζε γηα ηα γλσξίζκαηα ηεο ζρέζεο Λνγηθή έθθξαζε = πξνηάζεηο ηεο κνξθήο : <όλοκα γλωρίζκαηος> <ηειεζηής ζύγθρηζες> <ζηαζερή ηηκή> <όλοκα γλωρίζκαηος> <ηειεζηής ζύγθρηζες> <όλοκα γλωρίζκαηος> Σειεζηέο ζύγθξηζεο: ζ <ζοκζήθε επηιμγήξ> (<όκμμα ζπέζεξ>) AND, OR, NOT (γηα γεληθά SELECT) =, <,, >,, (γηα δηαηεηαγκέλεο ηηκέο γλσξηζκάησλ) =, (γηα κε δηαηεηαγκέλεο ηηκέο γλσξηζκάησλ)

8 Παξάδεηγκα Σαινία Σίηλος Έηος Γιάρκεια Δίδος Παίζει Όνομα-Ηθοποιού Σίηλος Έηος Ηθοποιός Όνομα Γιεύθσνζη Έηος-Γέννηζης ύζσγος-ηθοποιού

9 Δπηινγή (select) ηίηλος τρόνος διάρκεια είδος Star Wars έγτρωμη Mighty Ducks έγτρωμη Wayne s World έγτρωμη 1. Σαηκίεξ με δηάνθεηα μεγαιύηενε ηωκ 100 ιεπηώκ) ζ δηάνθεηα > 100 (Σαηκία) ηίηλος τρόνος διάρκεια είδος Star Wars έγτρωμη Mighty Ducks έγτρωμη

10 Δπηινγή (select) ηίηλος τρόνος διάρκεια είδος Star Wars έγτρωμη Mighty Ducks έγτρωμη Wayne s World έγτρωμη 2. Σαηκίεξ με δηάνθεηα μεγαιύηενε ηωκ 100 ιεπηώκ πμο γονίζηεθακ μεηά ημ 1995 ζ δηάνθεηα > 100 AND πνόκμξ > 1995 (Σαηκία) ηίηλος τρόνος διάρκεια είδος Star Wars έγτρωμη

11 Δπηινγή (select) Ζ <ζπλζήθε επηινγήο> εθαξκόδεηαη αλεμάξηεηα ζε θάζε πιεηάδα θαη αλ είλαη true ηόηε ε πιεηάδα επηιέγεηαη Ο ηειεζηήο ζ (ΔΠΗΛΟΓΖ) είλαη κνλαδηαίνο (δει. εθαξκόδεηαη ζε κία ζρέζε) Ο βαζκόο ηεο ζρέζεο πνπ πξνθύπηεη κεηά από κηα πξάμε ΔΠΗΛΟΓΖ είλαη ίδηνο κε ην βαζκό ηεο αξρηθήο ζρέζεο ζηελ νπνία εθαξκόζηεθε (δει. έρεη ηα ίδηα γλσξίζκαηα) Σν πιήζνο ηωλ πιεηάδωλ ηεο πξνθύπηνπζαο ζρέζεο είλαη κηθξόηεξν ή ίζν κε ην πιήζνο ησλ πιεηάδσλ ηεο αξρηθήο (% πιεηάδσλ πνπ επηιέγνληαη selectivity)

12 Δπηινγή (select) Ηδηόηεηεο Αληηκεηαζεηηθή ζ <ζπλζ1> (ζ <ζπλζ2> (R)) = ζ <ζπλζ2> (ζ <ζπλζ1> (R)) ζ <ζπλζ1> (ζ <ζπλζ2> ( ζ <ζπλζn> (R)..)) = ζ <ζπλζ1> AND < ζπλζ2 >... AND < ζπλζn > (R)

13 Ζ Πξάμε ηεο Πξνβνιήο (Project) Δπηιέγεη νξηζκέλεο ζηήιεο (δει. γλσξίζκαηα) από ηνλ πίλαθα ζρέζεο π <ιίζηα γκωνηζμάηωκ> (<όκμμα ζπέζεξ>)

14 Πξνβνιή (Project) π <ιίζηα γκωνηζμάηωκ> (<όκμμα ζπέζεξ>) π = ηειεζηήο πξάμεο ΠΡΟΒΟΛΖ <ιίζηα γλσξηζκάησλ> = ιίζηα από γλσξίζκαηα ηεο αξρηθήο ζρέζεο R Ζ πξνθύπηνπζα ζρέζε έρεη κόλν ηα γλσξίζκαηα πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηε <ιίζηα γλσξηζκάησλ> κε ηελ ίδηα δηάηαμε πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηε ιίζηα

15 Παξάδεηγκα ηίηλος τρόνος διάρκεια είδος Star Wars έγτρωμη Mighty Ducks έγτρωμη Wayne s World έγτρωμη

16 Παξάδεηγκα 1. Σίηιμξ, πνόκμξ, δηάνθεηα ηωκ ηαηκηώκ π ηίηιμξ, πνόκμξ, δηάνθεηα (Σαηκία) ηίηλος τρόνος διάρκεια Star Wars Mighty Ducks Wayne s World

17 Παξάδεηγκα 2. Γίδμξ ηαηκηώκ π είδμξ (Σαηκία) είδος έγτρωμη Πνμζμπή: απαιμηθή δηπιόηοπωκ ΠΡΟΟΧΗ Με βάζε ηοκ ορηζμό ηο αποηέιεζμα πρέπεη κα είκαη ζτέζε (δει.ζύκοιο πιεηάδωκ)

18 Γηπιόηππα Αλ ε ιίζηα γλσξηζκάησλ πεξηιακβάλεη κόλν γλσξίζκαηα ηεο αξρηθήο ζρέζεο πνπ δελ είλαη θιεηδηά, ελδέρεηαη λα εκθαληζηνύλ δηπιέο πιεηάδεο ζην απνηέιεζκα ηεο πξάμεο ΠΡΟΒΟΛΖ Ζ πξάμε ΠΡΟΒΟΛΖ απνκαθξύλεη δηπιόηππεο πιεηάδεο έηζη ώζηε ην απνηέιεζκά ηεο λα είλαη κηα έγθπξε ζρέζε

19 Πξνβνιή (Project) Σα γλσξίζκαηα έρνπλ ηελ ίδηα δηάηαμε Ο ηειεζηήο π είλαη κνλαδηαίνο Ο βαζκόο ηεο ζρέζεο είλαη ίζνο κε ηνλ αξηζκό γλσξηζκάησλ ζηε <ιίζηα γλσξηζκάησλ> Σν πιήζνο ηωλ πιεηάδωλ ηεο πξνθύπηνπζαο ζρέζεο είλαη κηθξόηεξν ή ίζν κε ην πιήζνο ησλ πιεηάδσλ ηεο αξρηθήο Αλ ε ιίζηα γλσξηζκάησλ πξνβνιήο είλαη ππεξθιεηδί ηεο R (δει. πεξηιακβάλεη έλα θιεηδί ηεο R) ην απνηέιεζκα έρεη ην ίδην πιήζνο πιεηάδσλ κε ηελ R

20 Πξνβνιή (Project) Ηδηόηεηεο ΗΥΤΔΗ: π <ιίζηα1> (π <ιίζηα2> (R)) = π <ιίζηα1> (R) ΓΔΝ είλαη αληηκεηαζεηηθε: Γηαηί; Α Β Β Α

21 Παξάδεηγκα Select - Project Παράδεηγμα Δηάνθεηεξ μεγαιύηενεξ ηωκ 100 ιεπηώκ π δηάνθεηα (ζ δηάνθεηα > 100 (Σαηκία)) διάρκεια

22 Αλάζεζε (Assignment) Όηαλ έρνπκε κηα πνιύπινθε αθνινπζία πξάμεσλ κπνξνύκε λα «κεηνλνκάζνπκε» ηηο ελδηάκεζεο ζρέζεηο R Πανάδεηγμα ΙΓΓΑΘΕ_ΔΖΑΡΗΓΖΑ ζ δηάνθεηα > 100 (Σαηκία)

23 Μεηνλνκαζία (Rename) Με ηελ πξάμε RENAME κπνξνύκε λα κεηνλνκάζνπκε θαη ηα γλσξίζκαηα ηεο ζρέζεο πνπ πξνθύπηεη από ηελ εθαξκνγή κηαο πξάμεο ζρεζηαθήο άιγεβξαο Πανάδεηγμα R(ιίζηα-με-κέα-μκόμαηα) ΙΓΓΑΘΕ_ΔΖΑΡΗΓΖΑ (όκμμα ηαηκίαξ, έημξ παναγωγήξ, δηάνθεηα, είδμξ) ζ δηάνθεηα > 100 (Σαηκία) όνομα ηαινίας έηος παραγωγής διάρκεια είδος Star Wars έγτρωμη Mighty Ducks έγτρωμη

24 Μεηνλνκαζία (Rename) Με ηελ πξάμε RENAME κπνξνύκε λα κεηνλνκάζνπκε θαη ηηο ελδηάκεζεο ζρέζεηο θαη ηα νλόκαηα ησλ γλσξηζκάησλ ηνπο Ζ πξάμε RENAME ζπκβνιίδεηαη ξ S (B1, B2,, Bn) (R) : (κεηνλνκάδεη ηε ζρέζε θαη ηα γλσξίζκαηά ηεο) ξ S (R): (κεηνλνκάδεη κόλν ηε ζρέζε) ξ (B1,B2, Bn) (R): (κεηνλνκάδεη κόλν ηα γλσξίζκαηα)

25 Πξάμεηο πλόινπ Πνάλεηξ ζοκόιμο Έκωζε ( ) Σμμή ( ) Δηαθμνά (-) Οη πξάμεηο ζπλόινπ είλαη δπαδηθέο, δει. εθαξκόδνληαη ζε δύν ζρέζεηο Γηα λα επηηεπρζεί απηό πξέπεη νη δύν ζρέζεηο λα έρνπλ ηνλ ίδην ηύπν πιεηάδσλ ζπλζήθε ζπκβαηόηεηαο ωο πξνο ηελ έλωζε, δει. 1. Έρνπλ ηνλ ίδην βαζκό n (πιήζνο γλσξηζκάησλ) 2. i, dom(a i ) = dom(b i ) (ίδην πεδίν νξηζκνύ γλσξηζκάησλ)

26 Πξάμεηο πλόινπ ΔΝΩΖ ΣΟΜΖ Ζ πξάμε έλσζεο κεηαμύ δύν ζρέζεσλ παξάγεη κηα ζρέζε πνπ πεξηιακβάλεη όιεο ηηο πιεηάδεο πνπ αλήθνπλ είηε ζηελ 1 ε είηε ζηε 2 ε είηε θαη ηηο δύν αξρηθέο ζρέζεηο Ζ πξάμε ηνκήο κεηαμύ δύν ζρέζεσλ παξάγεη κηα ζρέζε πνπ πεξηιακβάλεη όιεο ηηο πιεηάδεο πνπ αλήθνπλ θαη ζηελ 1 ε θαη ζηε 2 ε ζρέζε ΓΗΑΦΟΡΑ Ζ πξάμε δηαθνξάο κεηαμύ δύν ζρέζεσλ παξάγεη κηα ζρέζε πνπ πεξηιακβάλεη όιεο ηηο πιεηάδεο πνπ αλήθνπλ ζηελ 1 ε θαη όρη ζηε 2 ε

27 Πξάμεηο πλόινπ ύκβαζε: ε πξνθύπηνπζα ζρέζε έρεη ηα ίδηα νλόκαηα γλσξηζκάησλ κε ηελ πξώηε ζρέζε Απαινηθή δηπινηύπσλ

28 Παξάδεηγκα - Άζθεζε R S Α Β A B ζ Α > Β (R) 2. Π Α (R) Α Β R S Α Β Α R S Α Β S - R Α Β R - S Α Β

29 Πξάμεηο πλόινπ Ηδηόηεηεο Ζ ΔΝΩΖ θαη ε ΣΟΜΖ είλαη αληηκεηαζεηηθέο R U S = S U R θαη R S = S R θαη πξνζεηαηξηζηηθέο R U (S U T) = (R U S) U T θαη R (S T) = (R S) T Ζ ΓΗΑΦΟΡΑ δελ είλαη αληηκεηαζεηηθή R S S R

30 Καξηεζηαλό Γηλόκελν (Cartesian product ή cross join) πκβνιίδεηαη κε x Δίλαη δπαδηθή πξάμε ζπλόισλ Οη ζρέζεηο ζηηο νπνίεο εθαξκόδεηαη δε ρξεηάδεηαη λα είλαη ζπκβαηέο ωο πξνο ηελ έλωζε, δει. δε ρξεηάδεηαη λα έρνπλ ηνλ ίδην ηύπν πιεηάδσλ R(A 1, A 2,, A n ) x S(B 1, B 2,, B m ) απμηέιεζμα ε ζπέζε Q: Q(A 1, A 2,, A n, B 1, B 2,, B m ) n + m γκωνίζμαηα με αοηή ηε ζεηνά!! n R * n S πιεηάδεξ

31 Καξηεζηαλό Γηλόκελν R Α Β S B C D R x S A R.B S.B C D

32 Παξάδεηγκα Σαινία Σίηλος Έηος Γιάρκεια Δίδος Παίζει Όνομα-Ηθοποιού Σίηλος Έηος Ηθοποιός Όνομα Γιεύθσνζη Έηος-Γέννηζης ύζσγος-ηθοποιού

33 Καξηεζηαλό Γηλόκελν Σίηιος Έηος Δηάρθεηα Είδος Παναμύζη Έγπνωμε Παναμύζη Αζπνόμαονε Φογή Αζπνόμαονε Άκμηλε Έγπνωμε Σαηκία Όκομα-Ηζοποηού Σίηιος Έηος Αιίθε Παππά Παναμύζη 1930 Ιανία Γεωνγίμο Παναμύζη 1990 Ηώζηαξ Υνήζημο Φογή 2000 Ιανία ηενγίμο Άκμηλε 1998 Παίδεη

34 Σαηκία Σαηκία.Σίηιος Σαηκία.Έηος Δηάρθεηα Είδος Παναμύζη Έγπνωμε Παναμύζη Αζπνόμαονε Φογή Αζπνόμαονε Άκμηλε Έγπνωμε Παίδεη Όκομα-Ηζοποηού Παίδεη.Σίηιος Παίδεη.Έηος Αιίθε Παππά Παναμύζη 1930 Ιανία Γεωνγίμο Παναμύζη 1990 Ηώζηαξ Υνήζημο Φογή 2000 Ιανία ηενγίμο Άκμηλε 1998 Ηαηενίκα Απμζηόιμο Φογή 2000 Σαηκία.Σίηιος Σαηκία.Έηος Δηάρθεηα Είδος Όκομα-Ηζοποηού Παίδεη.Σίηιος Παίδεη.Έηος Παξακύζη Έγρξσκε Αιίθε Παππά Παξακύζη 1930 Παξακύζη Έγρξσκε Μαξία Γεσξγίνπ Παξακύζη 1990 Παξακύζη Έγρξσκε Κώζηαο Υξήζηνπ Φπγή 2000 Παξακύζη Έγρξσκε Μαξία ηεξγίνπ Άλνημε 1998 Παξακύζη Έγρξσκε Καηεξίλα Απνζηόινπ Φπγή 2000 Παξακύζη Αζπξόκαπξε Αιίθε Παππά Παξακύζη 1930 Παξακύζη Αζπξόκαπξε Μαξία Γεσξγίνπ Παξακύζη 1990 Παξακύζη Αζπξόκαπξε Κώζηαο Υξήζηνπ Φπγή 2000 Παξακύζη Αζπξόκαπξε Μαξία ηεξγίνπ Άλνημε 1998 Παξακύζη Αζπξόκαπξε Καηεξίλα Απνζηόινπ Φπγή 2000 Φπγή Αζπξόκαπξε Αιίθε Παππά Παξακύζη 1930

35 Καξηεζηαλό Γηλόκελν Παξάδεηγκα Γηα θάζε εζνπνηό ην όλνκα θαη ηνλ ηίηιν-έηνο γηα όιεο ηηο έγρξσκεο ηαηλίεο ζηηο νπνίεο παίδεη π όκμμα, ηίηιμξ, έημξ (ζ είδμξ = έγπνωμε AND Παίδεη.ηίηιμξ = Σαηκία.ηίηιμξ AND Παίδεη.έημξ = Σαηκία.έημξ (Παίδεη x Σαηκία)) ή π όκμμα, ηίηιμξ, έημξ (ζ Παίδεη.ηίηιμξ = Σαηκία.ηίηιμξ =Σαηκία.έημξ (Παίδεη x (ζ είδμξ = έγπνωμε (Σαηκία))) AND Παίδεη.έημξ

36 πλέλωζε (join) υνένωση (ή θήτα συνένωση) (join) πλδπάδεη ζρεηηδόκελεο πιεηάδεο από δύν ζρέζεηο R <ζσκζήθε ζσκέκωζες> S ( ζ <ζοκζήθε ζοκέκωζεξ> (R x S) )

37 πλέλωζε (join) Σειεζηήο πξάμεο ΤΝΔΝΩΖ <ζπλζήθε ζπλέλσζεο> = πξνηάζεηο ηεο κνξθήο =, >, <,,, A i <ηειεζηήξ ζύγθνηζεξ> B j όπμο A i γκώνηζμα ηεξ R, ζπλδπαζκέλεο κε AND B j γκώνηζμα ηεξ S, dom(a i ) = dom(b j )

38 πλέλωζε (join) Απνηέιεζκα ζπλέλσζεο: ζρέζε Q κε n + m γλσξίζκαηα Q(A 1, A 2,, A n, B 1, B 2,, B m ) κε απηή ηε ζεηξά. Ζ Q έρεη κία πιεηάδα από θάζε ζπλδπαζκό πιεηάδσλ κία από ηελ R θαη κία από ηελ S- όηαλ ν ζπλδπαζκόο ηθαλνπνηεί ηε ζπλζήθε ζπλέλσζεο Ζ ζπλζήθε απνηηκάηαη γηα θάζε ζπλδπαζκό Πιεηάδεο ησλ νπνίσλ ηα γλσξίζκαηα ζπλέλσζεο έρνπλ ηηκή null δελ εκθαλίδνληαη!! ΘΖΣΑ ΤΝΔΝΩΖ (THETA JOIN)

39 Γηαθνξά Καξηεζηαλνύ Γηλνκέλνπ θαη πλέλωζεο ηε ζπλέλωζε κόλν νη ζπλδπαζκνί πιεηάδσλ πνπ ηθαλνπνηνύλ ηε ζπλζήθε ζπλέλσζεο εκθαλίδνληαη ζην απνηέιεζκα ην θαξηεζηαλό γηλόκελν εκθαλίδνληαη ζην απνηέιεζκα όινη νη ζπλδπαζκνί πιεηάδσλ

40 Παξάδεηγκα πλέλωζεο U Α Β C V B C D U A < D V A U.B U.C V.B V.C D Δίλαη δπλαηή ζπλέλσζε ηεο κνξθήο: U A<D AND U.B V.B V

41 Παξάδεηγκα Σαινία Σίηλος Έηος Γιάρκεια Δίδος Παίζει Όνομα-Ηθοποιού Σίηλος Έηος Ηθοποιός Όνομα Γιεύθσνζη Έηος-Γέννηζης ύζσγος-ηθοποιού

42 Παξάδεηγκα - πλέλωζε Γηα θάζε εζμπμηό ημ όκμμα θαη ημκ ηίηιμ-έημξ γηα όιεξ ηηξ έγπνωμεξ ηαηκίεξ ζηηξ μπμίεξ παίδεη π όκμμα, ηίηιμξ, έημξ (ζ Παίδεη.ηίηιμξ = Σαηκία.ηίηιμξ AND Παίδεη.έημξ =Σαηκία.έημξ (Παίδεη x (ζ είδμξ = έγπνωμε (Σαηκία))) π όκμμα, ηίηιμξ, έημξ (Παίδεη Παίδεη.ηίηιμξ = Σαηκία.ηίηιμξ AND Παίδεη.έημξ =Σαηκία.έημξ (ζ είδμξ = έγπνωμε (Σαηκία))

43 πλέλωζε Ηζόηεηαο (Equijoin) Όηαλ ε ζπλζήθε ζπλέλσζεο πεξηιακβάλεη κόλν ζπγθξίζεηο ηζόηεηαο, δει. ρξεζηκνπνηεί κόλν ηνλ ηειεζηή = σκζήθε ζσκέκωζες Πνμηάζεηξ ηεξ μμνθήξ A i = B j όπμο A i γκώνηζμα ηεξ R, B j γκώνηζμα ηεξ S, θαη dom(a i ) = dom(b j ) ζοκδοαζμέκεξ με AND

44 R πλέλωζε Ηζόηεηαο ην απνηέιεζκα ηεο ζπλέλσζεο ηζόηεηαο ηα δεύγε γλσξηζκάησλ από ηηο δύν ζρέζεηο έρνπλ ηηο ίδηεο ηηκέο ζε θάζε πιεηάδα Παξάδεηγκα Α Β S B C D R R.B = S.B S A R.B S.B C D

45 Φπζηθή πλέλωζε (natural join) ηελ πξάμε ηεο ζπλέλσζεο ηζόηεηαο ηα δεύγε γλσξηζκάησλ έρνπλ ηηο ίδηεο ηηκέο ζε θάζε πιεηάδα πιενλαζκόο Γηα ηελ απαινηθή ηνπ δεύηεξνπ γλσξίζκαηνο ζε κηα ζπλέλσζε ηζόηεηαο δεκηνπξγήζεθε ε πξάμε ΦΤΗΚΖ ΤΝΔΝΩΖ (NATURAL_KOIN) * ηειεζηήο Φπζηθήο πλέλσζεο

46 Φπζηθή πλέλωζε - Οξηζκόο Μηα ζπλέλσζε ηζόηεηαο αθνινπζνύκελε από ηελ απαινηθή ησλ γλσξηζκάησλ ηεο δεύηεξεο ζρέζεο από ην απνηέιεζκα Τη γίλεηαη όηαλ ηα γλωρίζκαηα δελ έτοσλ ηο ίδηο όλοκα?

47 Φπζηθή πλέλωζε Όηαλ δεύγε γλσξηζκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ από ζπλέλσζε ηζόηεηαο έρνπλ ηηο ίδηεο ηηκέο ζε θάζε πιεηάδα αιιά δελ έρνπλ ην ίδην όλνκα ηόηε εθαξκόδνπκε πξώηα ηελ πξάμε ηεο κεηνλνκαζίαο θαη κεηά ηελ πξάμε ηεο θπζηθήο ζπλέλωζεο Μεηνλνκαζία γλσξηζκάησλ!!

48 Φπζηθή πλέλωζε Σν γλώξηζκα πνπ κεηνλνκάδεηαη πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζηεί ε πξάμε ηεο θπζηθήο ζπλέλσζεο ιέγεηαη: Γνώριζμα Σσνένωζες (join attribute) εκ. Αλ ηα γλσξίζκαηα πάλσ ζηα νπνία πξνζδηνξίδεηαη ε θπζηθή ζπλέλσζε έρνπλ ην ίδην όλνκα θαη ζηηο δύν ζρέζεηο, ηόηε δε ρξεηάδεηαη κεηνλνκαζία

49 Παξάδεηγκα 1 R S R * S Α Β B C D A B C D

50 Παξάδεηγκα 2 U V U * V Α Β C B C D A B C D

51 Παξάδεηγκα 3 Γηα θάζε εζμπμηό ημ όκμμα θαη ημκ ηίηιμ-έημξ γηα όιεξ ηηξ έγπνωμεξ ηαηκίεξ ζηηξ μπμίεξ παίδεη π όκμμα, ηίηιμξ, έημξ (ζ Παίδεη.ηίηιμξ = Σαηκία.ηίηιμξ =Σαηκία.έημξ (Παίδεη x (ζ είδμξ = έγπνωμε (Σαηκία))) AND Παίδεη.έημξ π όκμμα, ηίηιμξ, έημξ (Παίδεη Παίδεη.ηίηιμξ = Σαηκία.ηίηιμξ AND Παίδεη.έημξ =Σαηκία.έημξ (ζ είδμξ = έγπνωμε (Σαηκία)) π όκμμα, ηίηιμξ, έημξ (Παίδεη * (ζ είδμξ = έγπνωμε (Σαηκία))) είκαη ε ηνίηε έθθναζε πνηκ ηεκ πνμβμιή ηζμδύκαμε ηωκ άιιωκ δύμ;

52 πλέλωζε Ηζόηεηαο & Φπζηθή πλέλωζε ΗΓΗΟΣΖΣΔ Μπνξνύλ λα νξηζηνύλ κεηαμύ πνιιώλ πηλάθσλ (ζρέζεσλ), νδεγώληαο ζε ζπλέλσζε ηάμεσο n Παξάδεηγκα ((ΔΡΓΟ Κ_ΣΜΖΜΑ = ΚΩΓ_ΣΜΖΜΑ ΣΜΖΜΑ) ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ = ΑΡ_ΣΑΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ)

53 πλέλωζε ΗΓΗΟΣΖΣΔ Αλ θαλέλαο ζπλδπαζκόο πιεηάδσλ δελ ηθαλνπνηεί ηε ζπλζήθε ζπλέλσζεο, ην απνηέιεζκα ηεο ζπλέλσζεο είλαη κηα θελή ζρέζε κε κεδέλ πιεηάδεο Έζησ δύν ζρέζεηο R θαη S κε πιεηάδεο n R θαη n S αληίζηνηρα. Αλ εθαξκόζνπκε κηα πξάμε ζπλέλσζεο ζηηο παξαπάλσ ζρέζεηο ην απνηέιεζκα ζα έρεη κεηαμύ 0 θαη n R * n S πιεηάδεο

54 Υηαζηί πλέλωζε (Cross join) Αλ δελ ππάξρεη <ζπλζήθε ζπλέλσζεο> λα ηθαλνπνηεζεί, όινη νη ζπλδπαζκνί πιεηάδσλ ζεσξνύληαη ηθαλνπνηεηηθνί θαη ε ζπλέλσζε γίλεηαη έλα θαξηεζηαλό γηλόκελν πνπ ιέγεηαη θαη ΥΗΑΣΗ ΤΝΔΝΩΖ (CROSS JOIN)

55 Δμωηεξηθή πλέλωζε Όηαλ ζέινπκε λα θξαηήζνπκε ζην απνηέιεζκα όιεο ηηο πιεηάδεο - θαη απηέο πνπ δελ ηαηξηάδνπλ) είηε ηεο ζρέζεο ζηα αξηζηεξά (αξηζηεξή εμωηεξηθή ζπλέλωζε) είηε ηεο ζρέζεο ζηα δεμηά (δεμηά εμωηεξηθή ζπλέλωζε) R Α C S Α B R * S Left Join Right join Α C B R.Α C B S.A R.Α C S.A B null null null null 3 9

56 Πιήξεο Δμωηεξηθή πλέλωζε Ζ πξάμε πιήξεο εμωηεξηθή ζπλέλωζε (FULL OUTER JOIN) δηαηεξεί όιεο ηηο πιεηάδεο ηεο αξηζηεξήο θαη ηεο δεμηάο ζρέζεο θαη όηαλ δελ βξεζνύλ πιεηάδεο πνπ λα ηνπο ηαηξηάδνπλ, ζπκπιεξώλνληαη ηηκέο null όπνπ ρξεηάδεηαη

57 Ζ Πξάμε ηεο Γηαίξεζεο (Division) Έζησ R (A1,, An,B1,, Bm) θαη S (B1,, Bm) Ζ δηαίξεζε R S είλαη κηα ζρέζε Σ κε ζρήκα A1,, An. Πεξηέρεη ηηο πιεηάδεο t νη νπνίεο είλαη ηέηνηεο ώζηε, γηα θάζε πιεηάδα s ηεο S, ε πιεηάδα πνπ πξνθύπηεη από ηελ παξάζεζε ησλ t θαη s αλήθεη ζηελ R. O ηειεζηήο ηεο δηαίξεζεο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο αληίζηξνθνο ηνπ ηειεζηή ηνπ Καξηεζηαλνύ γηλνκέλνπ: Σ S παξάγεη κηα ζρέζε ζπκβαηή κε ηελ R θαη ελδέρεηαη λα ηζρύεη Σ S = R ελ γέλεη, αλ T = R S, ηόηε ε Σ είλαη ην κεγαιύηεξν δπλαηό ζύλνιν πιεηάδσλ ώζηε Σ S R

58 Παξάδεηγκα Γηαίξεζεο Παραδείγμαηα: R Α Β C a1 b1 c1 a2 b1 c1 a1 b2 c1 a1 b2 c2 a2 b1 c2 a1 b2 c3 a1 b2 c4 a1 b1 c5 T:= R S S C A B c1 a1 b1 a2 b1 a1 b2 S T R T μέγιζηο

59 Example - Division

60 πλαζξνηζηηθέο πλαξηήζεηο Aggregate Functions

61 πλαζξνηζηηθέο πλαξηήζεηο Τπάξρνπλ ηύπνη εξσηεκάησλ πνπ δελ κπνξνύλ λα εθθξαζηνύλ ζηε ζρεζηαθή άιγεβξα, π.ρ. Βρες ηο κέζο όρο ηοσ κηζζού όιωλ ηωλ εργαδοκέλωλ Βρες ηο πιήζος ηωλ πιεηάδωλ εργαδοκέλωλ Δθθξάδνπκε ηα παξαπάλσ εξσηήκαηα κε ρξήζε ζπλαζξνηζηηθώλ ζπλαξηήζεωλ

62 πλαζξνηζηηθέο πλαξηήζεηο Δθαξκόδνληαη ζε ζπιινγέο πιεηάδσλ κε αξηζκεηηθέο ηηκέο Σέηνηεο ζπλαξηήζεηο είλαη νη: ΑΘΡΟΗΜΑ (SUM) ΜΔΟ ΟΡΟ (AVEGARE) ΜΔΓΗΣΟ (MAXIMUM) ΔΛΑΥΗΣΟ (MINIMUM) ΠΛΖΘΟ (COUNT)

63 πλαζξνηζηηθέο πλαξηήζεηο F <ιίζηα ζπλάξηεζεο> (R) Όπνπ: Γηαβάδεηαη «θαιιηγξαθηθό F» F : ην ζύκβνιν ηεο πξάμεο <ιίζηα ζπλάξηεζεο> : κηα ιίζηα από δεύγε ηεο κνξθήο (<ζπλάξηεζε><γλώξηζκα>) Όπνπ: <ζπλάξηεζε> : είλαη κία από ηηο επηηξεπηέο ζπλαξηήζεηο όπσο SUM, AVERAGE, MAXIMUM, MINIMUM, COUNT <γλώξηζκα> : είλαη έλα γλώξηζκα ηεο ζρέζεο (R)

64 πλαζξνηζηηθέο πλαξηήζεηο ε θάπνηεο πεξηπηώζεηο εξσηεκάησλ πξώηα νκαδνπνηνύκε ηηο πιεηάδεο κηαο ζρέζεο κε βάζε ηηο ηηκέο θάπνησλ γλσξηζκάησλ θαη ζηε ζπλέρεηα εθαξκόδνπκε κηα πξάμε ζπλαζξνηζηηθήο ζπλάξηεζεο <γλωξίζκαηα νκαδνπνίεζεο> F <ιίζηα ζπλάξηεζεο> (R) Όπνπ <γλσξίζκαηα νκαδνπνίεζεο> είλαη κηα ιίζηα από γλσξίζκαηα ηεο ζρέζεο (R)

65 πλαζξνηζηηθέο πλαξηήζεηο Σν απνηέιεζκα ηεο πξάμεο είκαη κηα ζρέζε πνπ έρεη ηα γλσξίζκαηα νκαδνπνίεζεο θαη έλα επηπιένλ γλώξηζκα γηα θάζε ζηνηρείν ηεο ιίζηαο ζπλαξηήζεσλ Απαξαίηεηε ε κεηνλνκαζία ησλ γλσξηζκάησλ ηεο πξνθύπηνπζαο ζρέζεο δηαθνξεηηθά ην θαζέλα ζα είλαη ε ζπλέλσζε ηνπ νλόκαηνο ηεο ζπλάξηεζεο κε ην όλνκα ηνπ γλσξίζκαηνο

66 πλαζξνηζηηθέο πλαξηήζεηο Παράδεηγκα Να βξεζεί 1. ν θσδηθόο θάζε ηκήκαηνο, 2. ην πιήζνο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ηκήκα θαη 3. ν κέζνο κηζζόο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ηκήκα ΜΕ ΜΕΣΟΝΟΜΑΙΑ ρ ΑΡΙΘ_Τ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΜΕΣΟΣ_ΜΙΣΘΟΣ) ( ΑΡΗΘ_Σ F COUNT ΑΡ_ΣΑΤΣ,AVERAGE ΜΗΘΟ (ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ) ) ΧΩΡΙ ΜΕΣΟΝΟΜΑΙΑ ΑΡΗΘ_Σ F COUNT ΑΡ_ΣΑΤΣ, AVERAGE ΜΗΘΟ (ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ)

67 πλαζξνηζηηθέο πλαξηήζεηο ΑΡΙΘ_Σ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕΟ_ΜΙΘΟ ΑΡΙΘ_Σ COUNT_ΑΡ_ΣΑΤ AVERAGE_ΜΙΘΟ

68 πλαζξνηζηηθέο πλαξηήζεηο Αλ δελ πξνζδηνξίδνληαη γλσξίζκαηα νκαδνπνίεζεο ηόηε νη ζπλαξηήζεηο εθαξκόδνληαη ζηηο ηηκέο ησλ γλσξηζκάησλ όισλ ησλ πιεηάδσλ ηεο ζρέζεο θαη επνκέλσο ην απνηέιεζκα έρεη κόλν κία πιεηάδα!! F COUNT ΑΡΗΘ_Σ, AVERAGE ΜΗΘΟ (ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ) COUNT_ ΑΡΙΘ_Σ AVERAGE _ΜΙΘΟ

69 πλαζξνηζηηθέο πλαξηήζεηο Γε γίλεηαη απαινηθή δηπινηηκώλ όηαλ εθαξκόδεηαη κηα ζπλαζξνηζηηθή ζπλάξηεζε Σν απνηέιεζκα ηεο πξάμεο είλαη κία ζρέζε θαη όρη έλαο αξηζκόο αθόκα θη αλ πξόθεηηαη γηα κηα απιή ηηκή!

70 Παξαδείγκαηα Παξάδεηγκα 1 ν Πξντόληα Πιεξνθνξηθήο

71 Δθθώλεζε έζησ ην παξαθάησ ζρήκα κηαο βάζεο δεδνκέλσλ: Product (maker, model, type) PC (model, speed, ram, hd, cd, price) Laptop (model, speed, ram, hd, screen, price) Printer (model, color, type, price)

72 Δξωηήκαηα 1. Πνηα κνληέια PCs έρνπλ ηαρύηεηα ηνπιάρηζηνλ 2,3 GHz; 2. Βξείηε ηνπο αξηζκνύο κνληέινπ θάζε έγρξσκνπ Laser εθηππσηή 3. Πνηνη θαηαζθεπαζηέο θηηάρλνπλ laptops κε ζθιεξό κεγαιύηεξν από 1 Gb; 4. Πνηνο είλαη ν αξηζκόο κνληέινπ θαη ε ηηκή θάζε πξντόληνο ηνπ θαηαζθεπαζηή Β; 5. Βξείηε ηνπο θαηαζθεπαζηέο πνπ θηηάρλνπλ laptops αιιά όρη PCs 6. Βξείηε ηα κεγέζε ησλ ζθιεξώλ πνπ ππάξρνπλ ζε πεξηζζόηεξα από έλα PC 7. Βξείηε ηα δεπγάξηα (κνληέισλ) ησλ PCs κε ίδην επεμεξγαζηή θαη κλήκε 8. Όπσο ην 7, αιιά κε κε δηαθξηηά δεπγάξηα δειαδή (Α,Β)=(Β,Α) 9. Βξείηε ηνπο θαηαζθεπαζηέο πνπ θαηαζθεπάδνπλ αθξηβώο δύν κνληέια PCs

73 Δξώηεκα - Λύζε 1. Πνηα κνληέια PCs έρνπλ ηαρύηεηα ηνπιάρηζηνλ 2,3 GHz; ( (PC)) model speed 2.3GHz Product (maker, model, type) PC (model, speed, ram, hd, cd, price) Laptop (model, speed, ram, hd, screen, price) Printer (model, color, type, price)

74 Δξώηεκα - Λύζε 2. Βξείηε ηνπο αξηζκνύο κνληέινπ θάζε έγρξσκνπ Laser εθηππσηή model ( (Printer)) color=true AND type='laser' Product (maker, model, type) PC (model, speed, ram, hd, cd, price) Laptop (model, speed, ram, hd, screen, price) Printer (model, color, type, price)

75 Δξώηεκα - Λύζε 3. Πνηνη θαηαζθεπαζηέο θηηάρλνπλ laptops κε ζθιεξό κεγαιύηεξν από 1 Gb; maker hd 1GB Product.Model=Laptop.Model ( (Product Laptop)) Product (maker, model, type) PC (model, speed, ram, hd, cd, price) Laptop (model, speed, ram, hd, screen, price) Printer (model, color, type, price)

76 Δξώηεκα - Λύζε 4. Πνηνο είλαη ν αξηζκόο κνληέινπ θαη ε ηηκή θάζε πξντόληνο ηνπ θαηαζθεπαζηή Β; model,price model,price model,price ( (Product PC)) maker='b' ( (Product Laptop)) maker='b' ( (Product Printer)) maker='b' Product (maker, model, type) PC (model, speed, ram, hd, cd, price) Laptop (model, speed, ram, hd, screen, price) Printer (model, color, type, price)

77 Δξώηεκα - Λύζε 5. Βξείηε ηνπο θαηαζθεπαζηέο πνπ θηηάρλνπλ laptops αιιά όρη PCs maker (Product Laptop) (Product PC) maker Product (maker, model, type) PC (model, speed, ram, hd, cd, price) Laptop (model, speed, ram, hd, screen, price) Printer (model, color, type, price)

78 Δξώηεκα - Λύζε 6. Βξείηε ηα κεγέζε ησλ ζθιεξώλ πνπ ππάξρνπλ ζε πεξηζζόηεξα από έλα PC pc1.model,pc2.model ((PC AS pc1) pc1.ram = pc2.ram AND pc1.speed = pc2.speed AND pc1.model (PC AS pc2)) Product (maker, model, type) PC (model, speed, ram, hd, cd, price) Laptop (model, speed, ram, hd, screen, price) Printer (model, color, type, price) pc2.model

79 Δξώηεκα - Λύζε 7. Βξείηε ηα δεπγάξηα (κνληέισλ) ησλ PCs κε ίδην επεμεξγαζηή θαη κλήκε pc1.model,pc2.model ((PC AS pc1) pc1.ram = pc2.ram AND pc1.speed = pc2.speed AND pc1.model (PC AS pc2)) pc2.model Product (maker, model, type) PC (model, speed, ram, hd, cd, price) Laptop (model, speed, ram, hd, screen, price) Printer (model, color, type, price)

80 Δξώηεκα - Λύζε 8. Όπσο ην 7, αιιά κε κε δηαθξηηά δεπγάξηα δειαδή (Α,Β)=(Β,Α) pc1.model,pc2.model ((PC AS pc1) pc1.ram = pc2.ram AND pc1.speed = pc2.speed AND pc1.model < pc2.model (PC AS pc2)) Product (maker, model, type) PC (model, speed, ram, hd, cd, price) Laptop (model, speed, ram, hd, screen, price) Printer (model, color, type, price)

81 Βξείηε ηνπο θαηαζθεπαζηέο πνπ θαηαζθεπάδνπλ αθξηβώο δύν κνληέια PCs PCMaker (Product PC) 9. maker,model LeastTwo ( maker (PCMaker AS mp1) (PCMaker AS mp2)) LeastThree ( maker (PCMaker AS mp1) (PCMaker AS mp2) (PCMaker AS mp3)) ExactlyTwo LeastTwo - LeastThree mp1.maker = mp2.maker AND mp1.model < mp2.model mp1.maker = mp2.maker AND mp1.model < mp2.model mp2.maker = mp3.maker AND mp2.model < mp3.model

82 Παξαδείγκαηα Παξάδεηγκα 2 ν Πόηεο...Μπύξαο!!!

83 ΠΡΟΣΖΙΑ(ΠΟΣΕ, ΙΠΤΡΑ) ΤΥΚΑΔΓΖ(ΠΟΣΕ, ΙΑΓΑΔΖ) ΓΡΒΖΡΓΖ(ΙΑΓΑΔΖ, ΙΠΤΡΑ) Παξάδεηγκα 1. Σμοξ πόηεξ πμο ζοπκάδμοκ ζε μαγαδηά πμο ζενβίνμοκ μπύνα «Guinness» 2. Tα μαγαδηά πμο ζενβίνμοκ μπύνα «Guinness» ή μπύνα «Leffe Brune» ή θαη ηα δύμ 3. Tα μαγαδηά πμο ζενβίνμοκ μπύνα «Guinness» θαη μπύνα «Leffe Brune» 4. Tα μαγαδηά πμο ζενβίνμοκ μόκο μπύνα «Guinness» 5. Ιαγαδηά πμο ζενβίνμοκ ηοσιάτηζηοκ δύο δηαθμνεηηθέξ μπύνεξ. (μόκμ μία;) 6. Ιαγαδηά πμο ζενβίνμοκ αθρηβώς δύο δηαθμνεηηθέξ μπύνεξ. 7. Σα μαγαδηά πμο ζενβίνμοκ μπύνεξ πμο πνμηημά μ πόηεξ «Δεμήηνεξ». 8. Σα μαγαδηά πμο ζενβίνμοκ όιεξ ηηξ μπύνεξ πμο πνμηημά μ Δεμήηνεξ

84 1. Τοσς πόηες ποσ ζστλάδοσλ ζε καγαδηά ποσ ζερβίροσλ κπύρα «Guinness» Ζεηούμενο Πότης ( ( Μπύρα='Guiness'.. ΠΡΟΣΖΙΑ(ΠΟΣΕ, ΙΠΤΡΑ) ΤΥΚΑΔΓΖ(ΠΟΣΕ, ΙΑΓΑΔΖ) ΓΡΒΖΡΓΖ(ΙΑΓΑΔΖ, ΙΠΤΡΑ) ))

85 2. Tα καγαδηά ποσ ζερβίροσλ κπύρα «Guinness» ή κπύρα «Leffe Brune» ή θαη ηα δύο Ζεηούμενο 1 ( ( )) ΜΑΓΑΖΙ ΜΑΓΑΖΙ Μπύρα='Guiness' 2 ( ( )) 1 2 ΠΡΟΣΖΙΑ(ΠΟΣΕ, ΙΠΤΡΑ) ΤΥΚΑΔΓΖ(ΠΟΣΕ, ΙΑΓΑΔΖ) ΓΡΒΖΡΓΖ(ΙΑΓΑΔΖ, ΙΠΤΡΑ) Μπύρα='Leffe Brune'

86 3. Tα καγαδηά ποσ ζερβίροσλ κπύρα «Guinness» και κπύρα «Leffe Brune» Ζεηούμενο 1 ( ( )) ΜΑΓΑΖΙ ΜΑΓΑΖΙ Μπύρα='Guiness' 2 ( ( )) 1 2 ΠΡΟΣΖΙΑ(ΠΟΣΕ, ΙΠΤΡΑ) ΤΥΚΑΔΓΖ(ΠΟΣΕ, ΙΑΓΑΔΖ) ΓΡΒΖΡΓΖ(ΙΑΓΑΔΖ, ΙΠΤΡΑ) Μπύρα='Leffe Brune'

87 4. Tα καγαδηά ποσ ζερβίροσλ μόνο κπύρα «Guinness» Ζεηούμενο 1 ( ( )) ΜΑΓΑΖΙ Μπύρα='Guiness' 2 ( ( )) ΜΑΓΑΖΙ Μπύρα 'Guiness' 1 2 ΠΡΟΣΖΙΑ(ΠΟΣΕ, ΙΠΤΡΑ) ΤΥΚΑΔΓΖ(ΠΟΣΕ, ΙΑΓΑΔΖ) ΓΡΒΖΡΓΖ(ΙΑΓΑΔΖ, ΙΠΤΡΑ)

88 5. Μαγαδηά ποσ ζερβίροσλ ηοσλάτιζηον δύο δηαθορεηηθές κπύρες. (κόλο κία;) ΠΡΟΣΖΙΑ(ΠΟΣΕ, ΙΠΤΡΑ) ΤΥΚΑΔΓΖ(ΠΟΣΕ, ΙΑΓΑΔΖ) ΓΡΒΖΡΓΖ(ΙΑΓΑΔΖ, ΙΠΤΡΑ) Τοσλάτιζηον Δύο δηαθορεηηθές κπύρες: ΜΑΓΑΖΙ ( AS 1 AS 2) 1.ΜΠΤΡΑ 2.ΜΠΤΡΑ AND 1.ΜΑΓΑΖΙ=2.ΜΑΓΑΖΙ Μόνο κία: 1 ( ) ΜΑΓΑΖΙ 2 ( AS 1 AS 2) ΜΑΓΑΖΙ ΜΠΤΡΑ 2.ΜΠΤΡΑ AND 1.ΜΑΓΑΖΙ=2.ΜΑΓΑΖΙ

89 6. Μαγαδηά ποσ ζερβίροσλ ακριβώς δύο δηαθορεηηθές κπύρες. ΠΡΟΣΖΙΑ(ΠΟΣΕ, ΙΠΤΡΑ) ΤΥΚΑΔΓΖ(ΠΟΣΕ, ΙΑΓΑΔΖ) ΓΡΒΖΡΓΖ(ΙΑΓΑΔΖ, ΙΠΤΡΑ) AtLeast 2 ( AS 1 ΜΑΓΑΖΙ 1.ΜΠΤΡΑ 2.ΜΠΤΡΑ AND 1.ΜΑΓΑΖΙ=2.ΜΑΓΑΖΙ AS 2) AtLeast3 ( AS 1 ΜΑΓΑΖΙ 1.ΜΠΤΡΑ 2.ΜΠΤΡΑ AND 1.ΜΑΓΑΖΙ=2.ΜΑΓΑΖΙAND 1.ΜΠΤΡΑ 3.ΜΠΤΡΑ ( AS 2 AS 3)) Ζεηούμενο Exactly2 Atleast 2 AtLeast3 2.ΜΠΤΡΑ 3.ΜΠΤΡΑ AND 2.ΜΑΓΑΖΙ=3.ΜΑΓΑΖΙ

90 7. Τα καγαδηά ποσ ζερβίροσλ κπύρες ποσ προηηκά ο πόηες «Δεκήηρες». ΜΠΤΡΑ ' ' ΠΡΟΣΖΙΑ(ΠΟΣΕ, ΙΠΤΡΑ) ΤΥΚΑΔΓΖ(ΠΟΣΕ, ΙΑΓΑΔΖ) ΓΡΒΖΡΓΖ(ΙΑΓΑΔΖ, ΙΠΤΡΑ) Όλες οι μπύρες ποσ προηιμά ο Δεμήηρες 1 ( ( )) Ζεηούμενο ( 1 ) ΜΑΓΑΖΙ ΑΠ1.ΜΠΤΡΑ=ΕΡΒΙΡΕΙ.ΜΠΤΡΑ

91 8. Τα καγαδηά ποσ ζερβίροσλ όιες ηης κπύρες ποσ προηηκά ο Δεκήηρες Όλες οι μπύρες ποσ προηιμά ο Δεμήηρες R ( ( ( )) ' ' Όλα ηα μαγαδιά και οι μπύρες ποσ ασηά ζερβίροσν Ζεηούμενο R ΠΡΟΣΖΙΑ(ΠΟΣΕ, ΙΠΤΡΑ) ΤΥΚΑΔΓΖ(ΠΟΣΕ, ΙΑΓΑΔΖ) ΓΡΒΖΡΓΖ(ΙΑΓΑΔΖ, ΙΠΤΡΑ)

92 Δξωηήζεηο... Δπραξηζηώ!!!

ΠΛΗ 11 Εργαζία 02 Ενδεικηική Επίλυζη

ΠΛΗ 11 Εργαζία 02 Ενδεικηική Επίλυζη Πξόινγνο Ζ ζπγθεθξηκέλε άζθεζε έρεη σο ζεκαηηθό αληηθείκελν ηηο Βάζεηο Γεδνκέλσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ ελλνηνινγηθή ζρεδίαζε κηαο ΒΓ (ΓΟ), ηελ κεηαηξνπή ηνπ ελλνηνινγηθνύ κνληέινπ ζην αληίζηνηρν ζρεζηαθό

Διαβάστε περισσότερα

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ:

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ Αλάδνρνο Φνξέαο Έξγνπ: Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ Οκάδα Αλάπηπμεο ηνπ Έξγνπ: Τπεύζπλνη παξαθνινύζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ. H επηινγή αλαιύζεσλ ANOVA ζην ζηαηηζηηθό παθέην MINITAB

ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ. H επηινγή αλαιύζεσλ ANOVA ζην ζηαηηζηηθό παθέην MINITAB ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ Μέρξη ηώξα όηαλ ζπγθξίλακε κέζεο ηηκέο είρακε λα ζπγθξίλνπκε κηα κέζε ηηκή κε έλα ζηαζεξό αξηζκό ή δύν κέζεο ηηκέο κεηαμύ ηνπο. Πνιιέο θνξέο όκσο ζηελ ζηαηηζηηθή πξέπεη λα ζπγθξίλνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ Πεξηνδηθά θαηλόκελα, ιέγνληαη ηα θαηλόκελα πνπ επαλαιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε πεξηνδηθώλ θαηλνκέλωλ Πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΗΩΔΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ ΣΖ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΑΘΑΝΑΙΑ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗ - ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΟΤΝΔΣΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΑΣΔΗ ΠΑΣΡΩΝ

ΖΜΔΗΩΔΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ ΣΖ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΑΘΑΝΑΙΑ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗ - ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΟΤΝΔΣΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΑΣΔΗ ΠΑΣΡΩΝ ΖΜΔΗΩΔΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ ΣΖ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΑΘΑΝΑΙΑ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗ - ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΟΤΝΔΣΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ ΑΣΔΗ ΠΑΣΡΩΝ ΑΣΔΙ ΠΑΣΡΑ-ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Ι (ΘΔ ΠΛΗ 12) ΔΡΓΑΙΑ 5 η Ημεπομηνία Αποζηολήρ ζηο Φοιηηηή: 21 Μαπηίος 2011

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Ι (ΘΔ ΠΛΗ 12) ΔΡΓΑΙΑ 5 η Ημεπομηνία Αποζηολήρ ζηο Φοιηηηή: 21 Μαπηίος 2011 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Ι (ΘΔ ΠΛΗ ) ΔΡΓΑΙΑ 5 η Ημεπομηνία Αποζηολήρ ζηο Φοιηηηή: Μαπηίος Ημεπομηνία παπάδοζηρ ηηρ Δπγαζίαρ: 5 Αππιλίος. Πξηλ από ηε ιύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2Δ & 3Δ Συστήματα Συντεταγμένων & Μετασχηματισμοί

2Δ & 3Δ Συστήματα Συντεταγμένων & Μετασχηματισμοί Γραυικά & Οπτικοποίηση Κεφάλαιο 3 2Δ & 3Δ Συστήματα Συντεταγμένων & Μετασχηματισμοί Δηζαγσγή ηα γξαθηθά κε ππνινγηζηή ζπρλά πξέπεη λα κεηαβιεζεί: Ζ κνξθή ησλ αληηθεηκέλσλ Σν ζύζηεκα ζπληεηαγκέλσλ Παξαδείγκαηα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠ ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Οκαδνπνίεζε θαη Γηαρσξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

PHP Basic. Σημείωζη: Σν αξρείν ζα πξέπεη λα έρεη θαηάιεμε.php, εάλ ε θαηάιεμε ηνπ αξρείνπ είλαη.html, ν PHP θώδηθαο δε ζα εθηειεζηεί.

PHP Basic. Σημείωζη: Σν αξρείν ζα πξέπεη λα έρεη θαηάιεμε.php, εάλ ε θαηάιεμε ηνπ αξρείνπ είλαη.html, ν PHP θώδηθαο δε ζα εθηειεζηεί. Ειςαγωγό PHP Basic Τι είναι η PHP; Η PHP είλαη κηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ πνπ ζρεδηάζηεθε γηα ηε δεκηνπξγία δυναμικών ζελίδων ζην δπαδίθηπν θαη είλαη επηζήκσο γλσζηή σο: HyperText Preprocessor. Είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ LAMPP ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SERVER ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ JOOMLA ΜΕ ΦΡΗΣΗ ΤΟΥ LAMPP

ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ LAMPP ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SERVER ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ JOOMLA ΜΕ ΦΡΗΣΗ ΤΟΥ LAMPP ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΚΣΤΟΚΔΝΣΡΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΟ LAMPP ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ SERVER ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ JOOMLA ΜΕ ΦΡΗΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Αλγεβρικό Σύστημα, Συντίθεται Από Τελεστές (Πράξεις) Και Τελεσταίους (Τα Αντικείμενα Πάνω Στα Οποία Εφαρμόζονται Οι Πράξεις). π.χ.

Ένα Αλγεβρικό Σύστημα, Συντίθεται Από Τελεστές (Πράξεις) Και Τελεσταίους (Τα Αντικείμενα Πάνω Στα Οποία Εφαρμόζονται Οι Πράξεις). π.χ. Ένα Αλγεβρικό Σύστημα, Συντίθεται Από Τελεστές (Πράξεις) Και Τελεσταίους (Τα Αντικείμενα Πάνω Στα Οποία Εφαρμόζονται Οι Πράξεις). π.χ. Α+Β ή 5*Α+3*Β Σχεσιακό Αλγεβρικό Σύστημα, Είναι Το Αλγεβρικό Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης

Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης Δρ. Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης Δρ. Κωλζηαληίλος Καιοβρέθηες Σχκβνπινο & Δπηζηεκνληθφο Υπεχζπλνο Δθπαίδεπζεο ηνπ Getcoding ηεο HePIS Τίηιος πρωηοηύποσ: Getcoding γηα όιοσς Τα πρώηα βήκαηα ζηολ θόζκο ηοσ θώδηθα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Οξκή

ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ. Οξκή ΦΥΣΙΚΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ Οξκή 2 Περιεχόμενα Νξκή πιηθνύ ζεκείνπ.... 3 Ζ δύλακε θαη ε κεηαβνιή ηεο νξκήο... 8 Ρν ζύζηεκα ζσκάησλ... 9 Νξκή ζπζηήκαηνο.... 9 Δζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο δπλάκεηο.... 10 Κνλσκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Γξακκή ηίηινπ Γξακκή κελνύ Γξακκή εξγαιείσλ Μνξθνπνίεζε Δηθόλα Δθέ DHTML Παξάζπξν εξγαζηώλ Όηαλ αλνίγνπκε ην FrontPage, αλνίγεη απηόκαηα κία λέα ζειίδα. (Σην FrontPage

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Ι Χ Δ Ι Ρ Η Ι Α Κ Η Δ Ρ Δ Υ Ν Α

Δ Π Ι Χ Δ Ι Ρ Η Ι Α Κ Η Δ Ρ Δ Υ Ν Α ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 21 ΣΟΜΔΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ, ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΩΝ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Δ Π Ι Χ Δ Ι Ρ Η Ι Α Κ Η Δ Ρ Δ Υ Ν Α ΘΔΜΑ 1 ο Μηα βηνκεραληθή επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί έλα εξγνζηάζην (Δ) γηα ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Ο Παγθόζκηος θαη ο εκαζηοιογηθός Ιζηός: Προζζήθε εκαζηοιογηθής Πιεροθορίας ζε HTML ζειίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο δηαρξνληθά κεηαβαιιόκελνπ ζπζηεκαηηθνύ θηλδύλνπ (βήηα). Η πεξίπησζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Κύπξνπ. Μαξία

Διαβάστε περισσότερα

Βάζειρ Γεδομένων. Δηζαγσγή Αλάιπζε Απαηηήζεσλ. Φξνληηζηήξην 1 ν 6-10-2011

Βάζειρ Γεδομένων. Δηζαγσγή Αλάιπζε Απαηηήζεσλ. Φξνληηζηήξην 1 ν 6-10-2011 Βάζειρ Γεδομένων Δηζαγσγή Αλάιπζε Απαηηήζεσλ Φξνληηζηήξην 1 ν 6-10-2011 Διζαγωγή - Οπιζμοί Βάζε Γεδνκέλσλ είλαη κία ζπιινγή από ζρεηηδόκελα αληηθείκελα Έλα ζύζηεκα δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ (ΓΒΓ) είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 1. ΔΗΠΑΓΥΓΖ... 4 2. ΑΘΔΛΡΗΘΝΞΝΗΖΠΖ... 4 3. ΚΔΛΝ ΞΙΝΖΓΖΠΖΠ... 6 4. ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ... 8 4.1 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΑ... 8 4.1.1 ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΘΡΖΠΖ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΥΛ... 9 4.1.2 ΙΗΠΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ... 14 4.1.3 ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΣΟΡΙΑ

Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΣΟΡΙΑ Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΣΟΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Σος Ανηϊνη Καπαγιάννη Α.Ε.Μ. 70 Ανίτνεσσε Κίνεσες από δωντανή πεγή βίντεο με τρήσε τετνολογιών Microsoft

Διαβάστε περισσότερα