ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ. Προκηρύσσουμε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ. Προκηρύσσουμε"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 5//202 Προκηρύσσουμε Τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερεικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (συμπεριλαμβανομένων των οπτικοακουστικών μέσων και των ανταλλακτικών τους π.χ. λάμπες προβολικών), όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα Α καθώς και το Υπόμνημα, της παρούσας. Επισημαίνεται ότι τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι αυθεντικά και καινούρια. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των εξήντα δύο χιλιάδων και διακοσίων ενενήντα Ευρώ (62.290,00 ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 23//202, ημέρα Παρασκευή και ώρα 2:30 μ.μ., στην Αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Φυσικής (Κτίριο Ι) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Παν/πολη Ζωγράφου). Κατά τη διενέργεια αυτού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους αν το επιθυμούν, εφόσον προσκομίζουν σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης. Για πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Φυσικής όλες τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες 0:00πμ με 2:00μμ και στο τηλέφωνο (κ. Ε. Νισταζάκης). Κατάρτιση και υποβολή προσφορών. Κάθε προσφορά καταρτίζεται και υποβάλλεται ως ακολούθως:. Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους, που αναφέρονται στην προσφορά και μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα. Οι προσφορές κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 0.30πμ-.00μμ, μέχρι και την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 202. Σε περίπτωση μη λειτουργίας της Γραμματείας του Τμήματος Φυσικής, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους στην Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου, στο δεύτερο όροφο του κτιρίου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τις ίδιες ημέρες και ώρες και με την ίδια καταληκτική ημερομηνία, υπόψην κας Μαλτεζάκη ή κας Μερβακίτη. 2. Οι προσφορές, οι οποίες μπορούν να κατατεθούν για έκαστο είδος ή για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Α καθώς και στο Υπόμνημα της παρούσας, πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν ξέσματα, παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ, και να είναι καθαρογραμμένες και μονογραμμένες από τον διαγωνιζόμενο. 3. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίγραφα που θα τεθούν μέσα στον ίδιο κυρίως φάκελο της προσφοράς, ο οποίος θα είναι σφραγισμένος. Σε ένα από τα δύο αντίγραφα και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι

2 μονογραμμένη, θα γράφεται ή λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και αυτό θα είναι το επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Η αρίθμηση των σελίδων είναι επιθυμητή. Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς των ενδιαφερόμενων προμηθευτών πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς οι ενδείξεις: α) η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα β) ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό γ) τα στοιχεία του διαγωνισμού δ) τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα Ο κυρίως φάκελος κάθε προσφοράς των ενδιαφερόμενων προμηθευτών θα περιλαμβάνει φάκελο τεχνικής προσφοράς και φάκελο οικονομικής προσφοράς, ως εξής: Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετούνται τα εξής: α. Πλήρης τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση-παραπομπή με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης (Παράρτημα Α ), ώστε να επιτυγχάνεται αντικειμενική αξιολόγηση. β. Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο προμηθευτής θα δηλώνει α) ότι τα προσφερόμενα είδη πληρούν πλήρως τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού και β) ότι αυτά πληρούν τις κοινοτικές απαιτήσεις που βαρύνουν τον κατασκευαστή των προϊόντων αυτών (δηλώσεις συμμόρφωσης CE). γ. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο προμηθευτής διαθέτει την κατάλληλη τεχνική υποδομή και στελέχωση από ανθρώπινο δυναμικό, προκειμένου να μπορεί να διενεργεί τμηματικά παραδόσεις των υπό προμήθεια ειδών στον τόπο στον οποίο εκάστοτε θα υποδεικνύεται από το ενδιαφερόμενο Τμήμα ή Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στον ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τοποθετείται η οικονομική προσφορά, απαραίτητα σε δύο αντίγραφα (εκ των οποίων το ένα πρωτότυπο και το δεύτερο φωτοαντίγραφο), η οποία θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς διαμορφωμένα ως εξής: α. Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν σε ευρώ (EURO) και θα αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως. Θα δοθεί τιμή για κάθε είδος ξεχωριστά καθώς και για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα Α της παρούσας πρόσκλησης. β. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις και οι επιβαρύνσεις επί των κρατήσεων. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως. Στην τιμή περιλαμβάνονται τα έξοδα προμήθειας, μεταφοράς και εγκατάστασης σε πλήρη λειτουργία του υπό προμήθεια είδους, στον χώρο που θα υποδειχθεί στον προμηθευτή από την Υπηρεσία. γ. Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγονται τα υπό προμήθεια είδη. Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι την οριστική παραλαβή της συνολικής προμήθειας. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντίτιμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιμών της προσφοράς του μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών και την αποπληρωμή τους. 4. Ισχύς Προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους Αναδόχους για τουλάχιστον τρεις (3) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. 2

3 5. Σύμβαση Ο υποψήφιος ανάδοχος που θα αναδειχθεί μειοδότης για όλα τα ζητούμενα είδη ή μέρος αυτών, θα υπογράψει τη σχετική σύμβαση του Παραρτήματος Β στην οποία φαίνονται οι λοιπές λεπτομέρειες. 6. Παράδοση Παραλαβή 6.. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται εντός 0 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, σε χώρο που εκάστοτε θα υποδεικνύεται από το ενδιαφερόμενο Τμήμα ή Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Αθηνών Για τυχόν καθυστερήσεις στις παραδόσεις ο προμηθευτής υποχρεούται να ενημερώνει την Υπηρεσία Κατά την παράδοση των ειδών θα υπογράφεται πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής από την αρμόδια Τριμελή Επιτροπή Παραλαβής Η δαπάνη μεταφοράς θα βαρύνει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή. Ο Πρόεδρος του Τμήματος Φυσικής Κωνσταντίνος Γ. Χέλμης Καθηγητής, ΕΚΠΑ 3

4 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Συμπεριλαμβανομένων των οπτικοακουστικών μέσων και των ανταλλακτικών τους π.χ. λάμπες προβολικών) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Συνολικός αριθμός: 828 Υπολογιστης Τυπου Α, Desktop, βλέπε υπόμνημα 7 2 Υπολογιστής Τύπου Γ, Desktop, βλέπε υπόμνημα 3 Οθόνη Τύπου Α, Οθόνη LED, βλέπε υπόμνημα 3 4 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ, black, ενσύρματα 0 5 ΠΟΝΤΙΚΙΑ, ενσύρματα, optical, black 20 6 ΠΟΝΤΙΚΙΑ, wireless, Optical 3 7 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ, laser,δικτυακός, b/w 8 ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ, εσωτερικός, 3.5", SATAIII, 300GB 5 9 ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ, εξωτερικός, 500 GB, USB 3 0 Docking Station SATA, Docking Station 2.5" / 3.5" Sata HDD to USB2.0 / esata DVD RW, εξωτερική μονάδα DVD-RW, USB ETHERNET SWITCH, 3COM, 8 θύρες 5 3 flash USB memory, external memory, 6 GB 2 4 flash USB memory, external memory, 8 GB 4 5 UPS, 500VA 2 6 ΜΝΗΜΕΣ, RAM, GB 28M x 64-Bit DDR400, CL3 84-Pin 5 DIMM 7 ΜΝΗΜΕΣ,RAM, 2GB DDR3-333 Ram Dimm 5 8 wireless access point, Wireless Router N 50Mbps 9 web camera 2 20 καλώδια, προέκτασης USB2 3 2 καλώδια, SATA τροφοδοσίας 5 22 καλώδια, SATA δεδομένων 5 23 καλώδια, δικτύου 5m 5 24 καλώδια, δικτύου 0m 5 25 καλώδια, δικτύου 5m 3 26 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ υπολογιστή Desktop, 400 Watt 4 27 καλώδιο, προέκτασης οθόνης.80 m 2 28 Presentation remote control, wireless presenter, Εμβέλεια 3 τουλάχιστον έως και 0m και laser pointer 29 Υπολογιστής Τύπου Α, Desktop, βλέπε υπόμνημα 6 30 Υπολογιστής Τύπου Β, Desktop, βλέπε υπόμνημα 3 Οθόνη Τύπου Α, Οθόνη LED, βλέπε υπόμνημα 6 4

5 32 Οθόνη Τυπου Β, Οθόνη LED, βλέπε υπόμνημα 33 USB STICK memory, 32GB 34 DVD-RW Internal, SATA FOR NOTEBOOK, εσωτερικό, DVD Rewriter for Notebooks, SATA, Buffer MB 35 DVD-RW External, Slim External DVD Multi Writer 36 Σκληρός δίσκος External, USB 3.0, διάσταση 2.5", Χωρητικότητα 500GB 37 LASERJET PRINTER, 200dpi, 25ppm, Αυτόματη εκτύπωση και 2 στις δύο πλευρές του φύλλου 38 Υπολογιστής Τύπου Β, Desktop, βλέπε υπόμνημα 39 Υπολογιστής Τύπου Δ, Desktop, βλέπε υπόμνημα 40 Kάρτα γραφικών, PCI Express, 3GB DDR5, Sapphire Eξωτερικός Σκληρός δίσκος, USB 3.0, 2TB 42 Motherboard, H6M-B3 43 Eξωτερικός Σκληρός δίσκος, Black, USB 3.0, 3TB 44 Σκληρός δίσκος, Εξωτερικός σκληρός δίσκος 750 GB 45 Σκληρός δίσκος, Εξωτερικός δίσκος, 2.5', ΤΒ 46 Eξωτερικός Σκληρός δίσκος, USB 3.0, διάσταση 2.5", Χωρητικότητα 500GB 47 Stick μνήμης, USB 3.0, 6GB 48 Eξωτερικός Σκληρός δίσκος, USB 3.0, διάσταση 2.5", Χωρητικότητα ΤB 49 Mνήμη RAM, GB, DDR-400 Ram Dimm 2 50 USB Stick memory, USB flash memory, 8GB 5 Mouse, ενσύρματο, οπτικό 5 52 DVD+RW, 4.7GB, Cakebox 0 τεμαχίων 53 DVD-RW, Laser, DVD-RW Sata 2 54 CD-R, 700MB, Cakebox 50 τεμαχίων 55 Mνήμη RAM, DDR3 4G, 333ΜΗz 56 Antivirus, 3 άδειες 2 57 Antivirus, 3 άδειες 58 Πολυμηχάνημα, Inkjet, Fax, Φωτοαντιγραφικό, Scanner, Φωτοτυπικό, Εκτυπωτής, Θυρες επικοινωνίας, xusb 2.0, WiFi Pict Bridge 59 USB, memory stick, 6GB 60 Antivirus, 3 άδειες 6 Antivirus, 3 άδειες 62 Antivirus, 3 άδειες 63 λάμπα προτζέκτορα, OSRAM, 360w,82v,GY Υπολογιστής Τύπου Α, Desktop, βλέπε υπόμνημα 2 65 Υπολογιστής Τύπου Β, Desktop, βλέπε υπόμνημα 4 66 Υπολογιστής Τύπου Γ, Desktop, βλέπε υπόμνημα 67 Οθόνη Τυπου Β, Οθόνη LED, βλέπε υπόμνημα 68 Οθόνη Τύπου Γ, Οθόνη LED, βλέπε υπόμνημα 4 69 Εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, USB 3.0, 2.5', Silver, 500GB 3 70 Εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, USB 3.0, 2.5', 500GB 3 7 Σκληροί δίσκοι, SATA 3.5 Internal Hard Drive, TB 2 72 Σκληροί δίσκοι Solid State, Series 20GB SSD, 2.5", Sata 6Gb/s 2 73 Σκληροί δίσκοι Solid State, Series 60GB SSD, 2.5", Sata 6Gb/s 2 74 Αντάπτορες για solid state σκληρούς δίσκους, OCZ drive 3.5" 2 adaptor bracket 75 Flash memory disk, USB, 8 GB 5 76 Flash memory disk, USB, Υψηλής ταχύτητας, USB Flash 32 GB 3 77 Τροφοδοτικό, 500W, PSU 3 78 UPS, 500 VA 2 79 UPS, 500 VA 2 80 Θήκη σκληρού δίσκου με παροχή και συνδεσιμότητα USB 3.0, SATA HDD 3.5" (Case to USB 3.0) 5

6 8 Επιτραπέζιος σαρωτής εγγράφων - scanner, Maximum Horizontal 2 Resolution: 9200 dpi 82 Οθόνες υπολογιστών, 24 ιντσών 4 83 Εκτυπωτές έγχρωμοι laser δικτυακός, USB 2.0, Ethernet, Wireless- 2 N, Color Laser Printer 84 USB Hub 4 θέσεων, USB Σετ πληκτρολόγιο-ποντίκι ασύρματο, για desktop υπολογιστή 4 (ασύρματο, οπτικό, ποντίκι και ασύρματο πληκτρολόγιο) 86 Ποντίκι υπολογιστή, ενσύρματο, οπτικό 5 87 Πληκτρολόγια, ενσύρματο 4 88 Πολύπριζα ασφαλείας με 8 ή περισσότερες θέσεις και διακόπτη 5 89 Ανεμιστηράκια κουτιού υπολογιστή, Αθόρυβα, 80 mm, 2500rpm 5 90 Ανεμιστηράκια κουτιού υπολογιστή, Αθόρυβα, 20 mm 5 9 Καλώδιο Δικτύου, UTP Grey, CAT5, 2m 5 92 Καλώδιο Δικτύου, UTP Grey, CAT5, 3m 5 93 Καλώδιο Δικτύου, UTP Grey, CAT5, 5m 5 94 Καλώδιο Δικτύου, UTP Grey, CAT5, 0m 3 95 Καλώδιο Δικτύου, UTP Grey, CAT5, 5m 3 96 Καλώδιο Δικτύου, UTP Grey, CAT5, 20m 2 97 STP 4ζεύγη Πρίζες Δικτύου 0 99 Βύσματα, Rj Καλώδια USB, Type A/B, M/M,,8m 5 0 Καλώδια USB, Type A/B, M/M, 3m 5 02 Καλώδια USB, Type A/B, M/M, 5m 3 03 Καλώδια USB, Προέκταση, USB3, Type A/A M/F.8m 3 04 Καλώδια USB, Προέκταση, USB2, Type A/A M/F 3m 4 05 Αντάπτορας USB micro/b Female, Ανταπτορας micro USB σε USB 3 B Female 06 Καλώδια οθόνης, VGA,8 m 4 07 Καλώδια οθόνης, από DVI σε VGA, 2m 4 08 Καλώδια οθόνης, DVI,8 m 4 09 Καλώδια οθόνης, DVI 5 m 2 0 Καλώδια οθόνης, προέκταση VGA, 5m 2 Αντάπτορας οθόνης VGA/DVI, Adaptor DVI/VGA M/F 3 2 Καλώδιο SATA, SATA secure m (γωνία) 5 3 Καλώδιο SATA τροφοδοσίας, 5,25", HDD SATA power cable 5 4 Προεκτάσεις καλωδίων τροφοδοσίας, Καλώδιο προέκτασης 8 τροφοδοσίας,8 m 5 Mousepad Gel 0 6 Τροφοδοτικό Desktop Yπολογιστή, Iσχύος 500W 3 7 Σκληρός δίσκος 500GB, εξωτερικός με σύνδεση USB, Σκληρός 2 δίσκος 500 GB 8 Σκληρός δίσκος 750 GB, εξωτερικός με σύνδεση USB, Σκληρός δίσκος 750 GB 9 Οθονη υπολογιστή, LED, 2.5 ιντσων 20 UPS 000VA 2 2 ΚΑΛΩΔΙΟ RGB 0m, 5-pin αρσενικό-θηλυκό 22 ΚΑΡΤΑ ΜΝΗΜΗΣ, SDHC Class 0 (6GB) 23 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ, Για σύνδεση σε Η/Υ 2 24 USB FLASH Memory, 6GB 25 USB FLASH Memory, 32GB 26 ΠΟΝΤΙΚΙ, Ενσύρματο, Optical Mouse 2 27 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ, Intel(R) Xeon(R) CPU E5405, 2.00GHz 28 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΗΚΗ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ, Station 2.5/3.5 Sata HDD to USB 3.0 Black 29 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ, 500GB, 2.5", Ext. HDD USB 3.0 6

7 30 UPS, 650VA 3 CARD READER, Multi-Card-Reader, συμβατό με 8 τουλάχιστον τύπους μνήμης, εξωτερικό 32 ΚΑΡΤΑ ΜΝΗΜΗΣ, SD κάρτες μνήμης 32GB 33 αντάπτορας, Adapter DVI29p-VGA5p M/F, αρσενικό/θηλυκό 34 αντάπτορας, Adapter DVI29p-VGA5p M/F, αρσενικό/θηλυκό 35 καλώδιο οθόνης, Καλώδιο VGA Gold (F2N028B5M-GLD), 5 μέτρα 36 καλώδιο δικτύου, UTP C5 Red, 5 μέτρα 37 καλώδιο δικτύου, FTP C5 Black, 2 μέτρα 38 καλώδιο δικτύου, UTP C5 Gray, μέτρο 39 καλώδιο δικτύου, UTP C5 Gray, 2 μέτρα 40 TP-Link Wireless ADSL Modem/Router N, 50Mbps Annex A, Wireless N ADSL2 + Modem Router, ADSL modem, Port 0/00Mbps NAT router, ασύρματου access Point 4 Flash Memory 8GB, USB Flash 42 Εξωτερικός Σκληρός Δίσκος TB, External HDD USB USB HUB 7-PORT 44 Ποντίκι για υπολογιστή, ασύρματο, οπτικό 45 Καλωδια ΔικτύουUTP Grey 3m 2 46 Καλωδια USB, USB-2 Type A-Mini 4PIN MM m 2 47 Αντάπτορες Wiretek Convertor USB A Male-IEEE Male Parallel 48 Πολύπριζα, τουλάχιστον 5 θέσεων 49 Wireless ADSL Mosem, wireless ADSL modem, 50 Mbps 50 USB Hub, 7 port 5 Πολύμπριζο, τουλάχιστον 6 θέσεων 2 52 USB memory stick, 4 GB 3 53 Ακουστικά και μικρόφωνο, Ήχος: Stereo, Μικρόφωνο ασύρματο 54 Web-camera, Ανάλυση Video 640x480 pixels, Ανάλυση Φωτογραφ. 5 Megapixels 55 ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ, TB 56 Τροφοδοτικό, Desktop Yπολογιστή, 500W 2 57 Τροφοδοτικό, Desktop Yπολογιστή, 750W 58 Ψύκτρα CPU, διαμέτρου 20mm, 500rpm, anti-vibration, να 2 τοποθετείται σε μητρικές με socket Intel 775 /56/366 και σε socket K8 / AM2 / AM3 59 Οθόνη, 7'', TFT 60 Οθόνη, 9'', TFT 6 Πολυμηχάνημα, Inkjet, Fax, Φωτοαντιγραφικό, Scanner, Φωτοτυπικό, Εκτυπωτής 62 Κάμερα υπολογιστή, Ανάλυση Video 640x480 pixels, Ανάλυση 2 Φωτογραφ. 5 Megapixels 63 Ποντίκι υπολογιστή, οπτικό, ασύρματο 2 64 Εκτυπωτής, laser, μονόχρωμος, με εκτύπωση διπλής όψεως, 200 x 200 dpi, 35ppm, 32MB, 400MHz, laser printer 65 UPS, 000VA 66 Οθόνη 2.5 ιντσών 67 Ποντίκι, οπτικό, ενσύρματο Σκληρός Δίσκος, 500 Gbytes 69 Πληκτρολόγιο, Wireless 4 70 Ποντίκι, οπτικό, ασύρματο 4 7 Εκτυπωτής, Εγχρωμος, laser, printer, 2400 x 600 dpi, 20ppm, 256ΜΒ, Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 0/00 Base-TX, IEEE 802. b/g/n Wireless Network Interface. 72 Σκληρός Δίσκος, εσωτερικός, desktop, 500GB, HDD 3,5", 6MB, RPM 73 Σκληρός Δίσκος, εξωτερικός, 500GB, Ext. HDD USB 3.0, 2.5" 74 Σκληρός Δίσκος, εσωτερικός, 320GB, HDD 2.5", 6MB, 7200rpm, 7

8 SATA 3 Gb/s 75 Σκληρός Δίσκος, εσωτερικός, 500GB,6MB 76 Μητρική, MST 990 Fx A - GD65 77 Επεξεργαστής, i7 2600K 78 Μνήμες, DDR3-600MHz, 8Gb 79 Τροφοδοτικό υπολογιστή, 650W 80 Κάρτα Γραφικών, MSI GT 630, PCI express, 2 MB 8 Οθόνη 27 ιντσών, LCD, Full HD 82 Υπολογιστής Τύπου Α, Desktop, βλέπε υπόμνημα 83 Υπολογιστής Τύπου Β, Desktop, βλέπε υπόμνημα 5 84 Υπολογιστής Τύπου Γ, Desktop, βλέπε υπόμνημα 85 Οθόνη Τυπου Β, Οθόνη LED, βλέπε υπόμνημα 2 86 Οθόνη Τύπου Γ, Οθόνη LED, βλέπε υπόμνημα 4 87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ, ΤΒ External HDD USB ΟΘΟΝΗ, 24 ιντσών, FullHD, LED, σύνδεση HDMI 89 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ, INTEL, Core i7, 3770, s55, 3,40GHz, 8MB 90 ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ, εσωτερικός, 500GB, 3.5" 9 KOYTI μεγέθους midi για desktop υπολογιστή 92 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ, υπολογιστή, 500W 93 MNHMH, 8GB DDR3-600 Kit 94 ΜΗΤΡΙΚΗ, MSI, H77MA-G43, s55, H77, DDR3 95 ΟΠΤΙΚΟ ΜΕΣΟ(DVD), DVD-RW Sata Bulk 96 ΠΟΝΤΙΚΙ, Optical, ενσύρματο 97 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ, ενσύρματο 98 είδη παρουσίασης, δείκτης παρουσιάσεων, laser 3 σε 99 πολύπριζο ασφαλείας, πολύπριζο ασφαλείας 8 θέσεων 200 βάση notebook, βάση notebook με ανεμιστήρα 20 τσάντα μεταφοράς notebook 7 ιντσών 202 βάση οθόνης, βάση οθόνης υπολογιστή 203 μνήμη USB flash, χωρητικότητας 8 Gb τροφοδοτικό υπολογιστή 550W 205 DVD-RW Black Bulk, εσωτερικό, με ταχύτεες εγγραφής έως 24Χ 206 Οθόνη LED, 2.5 Ιντσών 207 Εσωτερικός σκληρός δίσκος, TB, HDD 3.5", 64MB Cache, 7200RPM, Sata 3Gb/s 208 ΜΝΗΜΗ RAM, 2GB DDR2-800 Ram MNHMH RAM, GB-DDR2-667MHz για DESKTOP 3 20 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ, INTEL, Core i7, 2600,s55, 3,40GHz, 8MB 2 ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ, εσωτερικός, 500GB HDD 3.5" 2 22 KOYTI υπολογιστή, Midi 23 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ, 500W 24 MNHMH 8GB DDR ΜΗΤΡΙΚΗ Gigabyte, Z68MA-D2H-B3, s55, Z68, DDR3 26 ΟΠΤΙΚΟ ΜΕΣΟ(DVD), DVD-RW Sata Bulk 2 27 ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ, ενσύρματο 28 Οθόνη Υπολογιστή, 24'', LED 29 Εκτυπωτής, Color, laser, Printer 220 Laser pointer για παρουσιάσεις 22 Πολύμπριζο ασφαλείας για υπολογιστή και περιφερειακά, με 8 ή περισσότερες θέσεις 222 ακουστικά με μικρόφωνο για τηλεδιασκέψεις μέσω υπολογιστή 223 ηχεία multimedia USB για υπολογιστή, Ηχεία Multimedia 224 βάση οθόνης υπολογιστή 225 ασύρματο ποντίκι, ΟΠΤΙΚΟ Black 226 switcher, διακόπτης σύνδεσης δυο υπολογιστών σε μια οθόνη 227 LED Monitor 2,5" 228 USB MEMORY STICK, 32 GB Εσωτερικός σκληρός δίσκος, TB, HDD 3.5", 64MB Cache, 8

9 7200RPM, Sata 3Gb/s 232 πληκτρολόγιο, ασύρματο δισκος εξωτερικος, USB 3.0, 500GB Ext. HDD 234 antivirus 235 USB MEMORY STICK, 64GB ΟΘΟΝΗ Η/Υ, LED 23'' 237 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ, Inkjet, Fax, Φωτοαντιγραφικό, Scanner, Φωτοτυπικό, Εκτυπωτής 238 ΤΣΑΝΤΑ για Notebook διαστάσεως διαγωνίου οθόνης 5,6" 239 Υπολογιστής Τύπου Α, Desktop, βλέπε υπόμνημα Υπολογιστής Τύπου Β, Desktop, βλέπε υπόμνημα 2 24 Οθόνη Τύπου Α, Οθόνη LED, βλέπε υπόμνημα Οθόνη Τυπου Β, Οθόνη LED, βλέπε υπόμνημα ΚΑΛΩΔΙΟ, Συνδετικό καλώδιο USB, USB A Male-DB9 Male/Male 244 Εξωτερικός σκληρός δίσκος 500 GB, HDD 500GB USB 3.0 Black 2 2.5" 245 Συνδετικό καλώδιο USB, USB A Male-DB9 Male/Male 246 Εξωτερικός σκληρός δίσκος 500 GB, USB 3.0 Black 2.5" Μπαταρία Επαναφορτιζόμενη, GP C mah,.5 V Set 2 4 μπαταριών 248 Φορτιστής Μπαταριών, Universal φορτιστής για 5 μεγέθη μπαταριών (AA, AAA, C, D και 9V) & 4 θέσεις φόρτισης 249 Ποντίκι, οπτικό, ενσύρματο Πληκτολόγιο PS2, ενσύρματο 5 25 Πληκτρολόγιο USB, ενσύρματο Σκληρός Δίσκος, 2TB HDD 3.5" (Cache 64MB, IntelliPower, SATA 3 3Gb/s) 253 Κάρτα γραφικών epci, NVIDIA/ATI chip Κάρτα WLAN USB, Κάρτα ασύρματης δικτύωσης εξωτερική USB Κεραία WLAN, Κεραία ασύρματου δικτύου υψηλής απολαβής 4 (0db) 256 Tablet-Pen 257 USB Flash memory, 6GB Βάση τοποθέτησης δίσκου εσωτερικού με σύνδεση USB & esata Βιντεοπροβολέας, projector, με είσοδο VGA, USB, S -Video Composite, xaudio RCA, ελάχιστη διαγώνιο 30 ιντσες και μεγιστη πάνω από 250 ιντσες 260 Φορητός Προβολέας Διαφανειών 26 External HD TB, με USB UPS, 000VA RACK-TOWER LCD 263 UPS Συστοιχία μπαταριών, Battery SMX48RMBP2U Pack External 264 USB Flash Disk, 6GB Σκληρός Δίσκος, εσωτερικός, 2TB HDD 3.5" (Cache 64MB, IntelliPower, SATA 3Gb/s) 266 LED Monitor, 2.5 ιντσων 267 ΕΞΩΤ. ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ, 2TB ΜΠΑΤΑΡΙΑ UPS, APC, RBC ΜΠΑΤΑΡΙΑ UPS, APC, RBC Υπολογιστής Τύπου Α, Desktop, βλέπε υπόμνημα 3 27 Υπολογιστής Τύπου Β, Desktop, βλέπε υπόμνημα Υπολογιστής Τύπου Γ, Desktop, βλέπε υπόμνημα Οθόνη Τύπου Α, Οθόνη LED, βλέπε υπόμνημα Οθόνη Τυπου Β, Οθόνη LED, βλέπε υπόμνημα Οθόνη Τύπου Γ, Οθόνη LED, βλέπε υπόμνημα Οθόνη, Monitor 24'', LED Πολυμηχάνημα, Laser, Fax, Φωτοαντιγραφικό, Scanner, Φωτοτυπικό, Εκτυπωτής 278 Πληκτρολόγιο, ενσυρματο USB 0 9

10 279 Ποντίκι Η/Υ, οπτικό, ενσύρματο Ποντίκι Η/Υ, οπτικό, ασύρματο 0 28 UPS, 000VA Σκληροί Δίσκοι,.5TB HDD 3.5", Cache 64MB, IntelliPower, 5 SATA 3Gb/s 283 Σκληροί Δίσκοι, TB, SATA III, 6 Gbit/sec, HDD 3.5" Σκληροί Δίσκοι, εσωτερικοί, External HDD TB USB 3.0 Black 5 2.5" 285 USB sticks memory, 8GB, USB Υπολογιστής Τύπου Α, Desktop, βλέπε υπόμνημα 287 Οθόνη Τύπου Α, Οθόνη LED, βλέπε υπόμνημα 288 Υπολογιστής Τύπου A, Desktop, βλέπε υπόμνημα 289 Υπολογιστής Τύπου Β, Desktop, βλέπε υπόμνημα 290 Οθόνη Τυπου Β, Οθόνη LED, βλέπε υπόμνημα 29 Οθόνη Τύπου Γ, Οθόνη LED, βλέπε υπόμνημα 292 Υπολογιστής Τύπου Β, Desktop, βλέπε υπόμνημα Οθόνη Τυπου Β, Οθόνη LED, βλέπε υπόμνημα 3 0

11 ΥΠΟΜΝΗΜΑ (Αφορά τα χαρακτηριστικά συγκεκριμένων υπολογιστών και οθονών όπως αυτα αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'). Υπολογιστής Τύπου Α: Επεξεργαστής: Intel Core i3, 220, 3.3 GHz Μνήμη: 4GB, DDR3, 333 MHz Σκληρός Δίσκος: 500GB, 7200rpm Μητρική Πλακέτα: Intel, H6, DDR3 Κάρτα Γραφικών: Intel HD Graphics 2000 Κάρτα Δικτύου: Ethernet, 0/00/000 Mbps Οπτικό Μέσο: DVD±RW Double layer Τροφοδοτικό: 500W Κουτί: Mid Tower Πληκτρολόγιο: USB, ενσύρματo Ποντίκι: USB, οπτικό, ενσύρματο Λειτουργικό σύστημα: Windows 7 Professional 2. Υπολογιστής Τύπου Β: Επεξεργαστής: Intel Core i5, 3470, 3.20 GHz Μνήμη: 8GB, DDR3, 333 MHz Σκληρός Δίσκος: TB, 7200rpm Μητρική Πλακέτα: Intel, H6, DDR3 Κάρτα Γραφικών: AMD Radeon, ATI, HD 5450, μνήμη κάρτας 024 MB Ταχύτητα Δικτύου: Ethernet, 0/00/000 Mbps Οπτικό Μέσο: DVD±RW Double layer Τροφοδοτικό: 500W Κουτί: Mid Tower Πληκτρολόγιο: USB, ενσύρματo Ποντίκι: USB, οπτικό, ενσύρματο Λειτουργικό σύστημα: Windows 7 Professional 3. Υπολογιστής Τύπου Γ: Επεξεργαστής: Intel Core i7, 3770, 3.40 GHz Μνήμη: 8GB, DDR3, 333 MHz Σκληρός Δίσκος: ΤB, 7200rpm Μητρική Πλακέτα: Intel, H6, DDR3 Κάρτα Γραφικών: AMD Radeon, ATI, HD 7750, μνήμη κάρτας 024 MB Ταχύτητα Δικτύου: Ethernet, 0/00/000 Mbps Οπτικό Μέσο: DVD±RW Double layer

12 Τροφοδοτικό: 600W Κουτί: Mid Tower Πληκτρολόγιο: USB, ενσύρματo Ποντίκι: USB, οπτικό, ενσύρματο Λειτουργικό σύστημα: Windows 7 Professional 4. Υπολογιστής Τύπου Δ: Επεξεργαστής: Intel Core i5, 3470, 3.20 GHz Μνήμη: 8GB, DDR3, 333 MHz Σκληρός Δίσκος: TB, 7200rpm Μητρική Πλακέτα: Intel, H6, DDR3 Κάρτα Γραφικών: AMD Radeon, ATI, HD 5450, μνήμη κάρτας 024 MB Kάρτα: PCI-Express Firewire 400 (IEEE394a) Ταχύτητα Δικτύου: Ethernet, 0/00/000 Mbps Οπτικό Μέσο: DVD±RW Double layer Τροφοδοτικό: 500W Κουτί: Mid Tower Πληκτρολόγιο: USB, ασύρματo Ποντίκι: USB, οπτικό, ασύρματο Λειτουργικό σύστημα: Windows 7 Professional 5. Οθόνη Τύπου Α: Οθόνη LΕD, 8-9 ιντσών 6. Οθόνη Τύπου Β: Οθόνη LΕD, 2-22 ιντσών 7. Οθόνη Τύπου Γ: Οθόνη LΕD, ιντσών 2

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «...» για την προμήθεια 3

14 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ ο: Αντικείμενο της Σύμβασης... 5 ΑΡΘΡΟ 2ο: Αμοιβή υπηρεσιών Τίμημα Τρόπος πληρωμής Κρατήσεις... 5 ΑΡΘΡΟ 3ο: Χρόνος, Τόπος και Παράδοση - Παραλαβή της προμήθειας... 6 ΑΡΘΡΟ 4ο : Υποχρεώσεις και Ευθύνες του Αναδόχου... 7 ΑΡΘΡΟ 5ο: Εκχωρήσεις-Μεταβιβάσεις... 7 ΆΡΘΡΟ 6ο: Λύση Καταγγελία της Σύμβασης Έκπτωση Αναδόχου... 7 ΆΡΘΡΟ 7ο: Ανωτέρα Βία... 8 ΆΡΘΡΟ 8ο: Τροποποίηση της Σύμβασης... 9 ΑΡΘΡΟ 9ο: Εφαρμοστέο Δίκαιο Επίλυση Διαφορών... 9 ΑΡΘΡΟ 0ο: Διέποντα το έργο έγγραφα... 9 ΆΡΘΡΟ ο: Λοιποί Όροι

15 Σ Υ Μ Β Α Σ Η Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ: Αφενός του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» (στο εξής καλούμενο «Πανεπιστήμιο»), το οποίο εδρεύει στην Αθήνα (Πανεπιστημίου 30,0679) ΑΦΜ.. και Δ.Ο.Υ. και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον., Και αφετέρου της Εταιρείας με την επωνυμία και το διακριτικό τίτλο... με ΑΦΜ..της Δ.Ο.Υ.. (στο εξής καλούμενη «Ανάδοχος»), που εδρεύει στο και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον., κάτοικο.., οδός.., με ΑΔΤ. ΑΤ.., βάσει του λαμβάνοντας υπόψη:.. το πρώτο συμβαλλόμενο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (καλούμενο στο εξής «το Πανεπιστήμιο») αναθέτει με την παρούσα στη δεύτερη συμβαλλόμενη εταιρεία... (καλούμενη στο εξής «ο Ανάδοχος») και αυτή αναλαμβάνει την προμήθεια. Ειδικότερα, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής : ΑΡΘΡΟ ο: Αντικείμενο της Σύμβασης Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η προμήθεια... όπως αναλυτικά αναφέρεται στον ακόλουθο πίνακα:.... ΑΡΘΡΟ 2ο: Αμοιβή υπηρεσιών Τίμημα Τρόπος πληρωμής Κρατήσεις. Το τίμημα για την προμήθεια., ανέρχεται στο ποσό των.. όπως προκύπτει από την οικονομική προσφορά. 2. Το έργο θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ε.Κ.Π.Α. οικονομικού έτους (ΚΑΕ..). Το συνολικό κόστος για την εν λόγω δαπάνη, η δέσμευση της οποίας έχει εγκριθεί με την από. απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ.. και αριθμό καταχώρισης. στο 5

16 Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ.Ο.Υ., ανέρχεται στο ποσό των. 3. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται από το Ταμείο του Πανεπιστημίου μετά από έκδοση χρηματικού εντάλματος και εφόσον προσκομισθούν από τον ενδιαφερόμενο: Τιμολόγιο Πρακτικό παραλαβής τριμελούς επιτροπής από το οποίο θα προκύπτει ότι παρελήφθησαν ποιοτικά και ποσοτικά τα είδη, με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος της Αναθέτουσας Αρχής Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, ταυτόχρονα. 4. Κατά την πληρωμή του, θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν.298/94 φόρος εισοδήματος. 5. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κ.λπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές Διατάξεις. 6. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 7. Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας, τα παραστατικά εκδίδονται από κάθε ένα μέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά, ανάλογα με το μέρος της Υπηρεσίας που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην Τεχνική Προσφορά της σχετικής ένωσης ή κοινοπραξίας, και με αναφορά στην περιγραφή αυτή. ΑΡΘΡΟ 3ο: Χρόνος, Τόπος και Παράδοση - Παραλαβή της Προμήθειας. Η παροχή, ο χρόνος, ο τόπος καθώς και ο τρόπος παροχής των υπηρεσιών, θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης και με τους όρους της Τεχνικής προσφοράς του Αναδόχου, τα οποία καθίστανται παραρτήματα της παρούσας Σύμβασης. Συγκεκριμένα ο χρόνος ορίζεται 2. Τυχόν ελαττώματα κάθε είδους από μέρους των υλικών που παραδίδει ο Προμηθευτής, δεν παρατείνουν την συμφωνούμενη, με την παρούσα, προθεσμία ολοκλήρωσης του αντικειμένου της εν λόγω σύμβασης. 3. Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο μέχρι της οριστικής παράδοσης της προμήθειας. 4. Ρητά συμφωνείται ότι, τυχόν καθυστέρηση παράδοσης από τον Ανάδοχο του αντικειμένου της παρούσας ή τυχόν απόρριψη όλου ή μέρους του αντικειμένου της παρούσας, επιφέρει στον Ανάδοχο τις συνέπειες που προβλέπονται από το Π.Δ. 73/90, του Πανεπιστημίου Αθηνών διατηρούντος επιπλέον το δικαίωμα να ζητήσει 6

17 την αποκατάσταση πάσης περαιτέρω θετικής και αποθετικής ζημίας και μάλιστα με την έκπτωση της εγγυήσεως καλής εκτέλεσης της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 4ο : Υποχρεώσεις και Ευθύνες του Αναδόχου. Το αντικείμενο της παρούσας θα υλοποιήσει ο Ανάδοχος με προσωπικό δικό του, που ουδεμία σχέση θα έχει με το Πανεπιστήμιο και του οποίου οι μισθοί, ημερομίσθια, δώρα, επιδόματα, εισφορές κ.λπ. βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο. 2. Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση και στα Παραρτήματα αυτής. 3. Το Πανεπιστήμιο απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της προμήθειας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους από τα φυσικά πρόσωπα που απασχολεί ο Ανάδοχος, υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. ΑΡΘΡΟ 5ο: Εκχωρήσεις-Μεταβιβάσεις Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει χωρίς έγκριση τις απαιτήσεις του έναντι του Πανεπιστημίου Αθηνών για την καταβολή του συμβατικού τιμήματος, με βάση τους όρους της σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. ΆΡΘΡΟ 6ο: Λύση Καταγγελία της Σύμβασης Έκπτωση Αναδόχου. Μετά την οριστική παράδοση της προμήθειας και μετά την αποπληρωμή του Αναδόχου, λύεται η παρούσα σύμβαση. 2. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής και κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση, παρά τις προς τούτο οχλήσεις του Πανεπιστημίου Αθηνών, (β) αν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της σύμβασης εντολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, (γ) αν ο Ανάδοχος εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά, 7

18 (δ) αν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων, (ε) αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του. ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών διατηρεί το δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση κηρύσσοντας έκπτωτο τον Ανάδοχο σε όποιο στάδιο εξέλιξης και αν βρίσκεται η διαδικασία εκτέλεσης του έργου μετά από δεκαπενθήμερη προειδοποίησή του αν διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται από μέρους του Αναδόχου οι όροι και οι προδιαγραφές που έχουν οριστεί ή ότι δεν τηρείται το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των υπηρεσιών. 2. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο, μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. 3. Μετά από αποχή δύο ημερών ή πέντε περιοδικών καθυστερήσεων μέσα στον μήνα, το Πανεπιστήμιο μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο και να του επιβάλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις προβλεπόμενες από το Π.Δ. 8/2007 «Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου» κυρώσεις. 4. Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 παράγραφοι 4, 5 και 6 του Π.Δ.8/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 5. Επίσης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης. 6. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, ο Ανάδοχος ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Πανεπιστημίου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης. ΆΡΘΡΟ 7ο: Ανωτέρα Βία. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 2. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. 3. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: α. Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του αναδόχου. β. Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του αναδόχου. γ. Πλημμύρα. δ. Σεισμός. ε. Πόλεμος. στ. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου). 8

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 112 ΠΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ.03/13 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ MIS ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΑΔΑ: 7ΘΗ046ΨΖΣΠ-ΝΜΔ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 17 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Σ.Δ.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002268818 2014-09-02

14PROC002268818 2014-09-02 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.02 14:31:13 EEST Reason: Location: Athens 14PROC002268818 2014-09-02 Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 25/2014)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 25/2014) Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203830 / Fax: 210 8203831 46, Kefallinias Str., Athens 112 51 Greece. Tel.: (+30) 210 8203830 / Fax: (+30) 210 8203831 E-mail: info@rc.aueb.gr / www.rc.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

49.416,33 06/04/2015 11.00 1 06/04/2015 10:00 .

49.416,33      06/04/2015 11.00 1 06/04/2015 10:00 . Θεσσαλονίκη 23/03/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ιεύθυνση Οικονοµικής Οργάνωσης και Υποστήριξης Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες: Βλαχόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Αρ. Πρωτ. 2737a Μυτιλήνη, 28/04/2015 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 2/2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Αρ. Πρωτ. 2737a Μυτιλήνη, 28/04/2015 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 2/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Αρ. Πρωτ. 2737a Μυτιλήνη, 28/04/205 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 2/205 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΤΟΝΕΡ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ Στη Μυτιλήνη σήµερα την 05.12.2012 µεταξύ: αφενός του Ν.Π.. µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: ΕΛ/329 Μαρούσι: 17/2/2015

Αρ. Πρωτ.: ΕΛ/329 Μαρούσι: 17/2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ», ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 14121 Α.Φ.Μ. : 999655324

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002798913 2015-05-25

15PROC002798913 2015-05-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κέρκυρα, 25/05/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ. : οικ. 48981/20028 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ.Δ/νση: Σαμάρα 13, Κέρκυρα, ΤΚ:

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073 & 37072 Fax: 28210-37081 * Εmail: elke@isc.tuc.

Γενικές Πληροφορίες: ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνα: 2821 0 37073 & 37072 Fax: 28210-37081 * Εmail: elke@isc.tuc. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ * * * ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Κτίριο Ε4 Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου Χανιά Τηλ.: (28210) 37033-37046 / Fax (28210) 37081-82

Διαβάστε περισσότερα

Τ. 13, 49100 26613-62110/62250 FAX:

Τ. 13, 49100 26613-62110/62250 FAX: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κέρκυρα, 30/07/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ. : οικ. 72306/29415/04-08-2015 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ.Δ/νση: Σαμάρα 13, Κέρκυρα,

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προς: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MICROSOFT ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 01/12/2012-30/11/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MICROSOFT ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 01/12/2012-30/11/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MICROSOFT ΓΙΑ ΤΗΝ Στη Μυτιλήνη σήµερα την 24.12.2012 µεταξύ: αφενός του Ν.Π.. µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ» (στο εξής καλούµενο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ 23210-49239,49198 Fax 23120-49251

Τηλ 23210-49239,49198 Fax 23120-49251 ΑΔΑ: ΩΛΑΓ469143-ΘΤΓ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Τέρμα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες Τηλ 23210-49239,49198 Fax 23120-49251 Αρ. Πρωτ.: 2553 Σέρρες: 28/5/2015

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 14/2015

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 14/2015 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 14/2015 για την προµήθεια πάγιου εξοπλισµού πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ικάρων 1 (ΤΘ 14) Φοίνικας 55102 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Ε-mail: kdeod@cieel.gr Αρ. Πρωτ: 13.730 URL:http://www.cieel.gr Ημερομηνία: 3 Φεβρουαρίου 2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.Χρηματιστήριο 2.Ημερησία 3.Νέα Κρήτη

1.Χρηματιστήριο 2.Ημερησία 3.Νέα Κρήτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΔΟΥ Ηρακλείου Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 21/12/2012.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4826/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠAΡΟXH YΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:03(ΕΛΚΕ)/2011

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:03(ΕΛΚΕ)/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα Ιστοσελίδα: http://research.teiep.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:10(ΕΛΚΕ)/2013. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 3, 4, 5, 7, 8 και 10

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:10(ΕΛΚΕ)/2013. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 3, 4, 5, 7, 8 και 10 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα Ιστοσελίδα: http://research.teiep.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ 23210-49239,49198 Fax 23120-49251

Τηλ 23210-49239,49198 Fax 23120-49251 Τηλ 23210-49239,49198 Fax 23120-49251 Αρ. Πρωτ.: 3216 Σέρρες: 23/10/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ στο πλαίσιο του Έργου: «Ανοιχτά Ακαδημαικά Μαθήματα του ΤΕΙ Σερρών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 29-11-2013 ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 21/2015

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 21/2015 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 21/2015 για την προµήθεια πάγιου εξοπλισµού πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:07(ΕΛΚΕ)/2014 [Επαναπροκήρυξη 35(ΕΛΚΕ)/2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ Η/Υ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο:07(ΕΛΚΕ)/2014 [Επαναπροκήρυξη 35(ΕΛΚΕ)/2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ Η/Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα Ιστοσελίδα: http://research.teiep.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο: 04(ΕΛΚΕ)/2012

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο: 04(ΕΛΚΕ)/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα Ιστοσελίδα: http://research.teiep.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πρωτ: ΠΡΠ0520180912 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) Ημερ/νία: 18-09-2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002340583 2014-10-14

14PROC002340583 2014-10-14 Digitally signed by INFORMATICS INFORMATICS DEVELOPMEN DEVELOPMENT AGENCY T AGENCY ΕΝΤΥΠΟ Δ4.5.3-ΕΝ02 Date: 2014.10.14 16:29:28 - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 10/2014 EEST Reason: Location: Athens Κεφαλληνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ Αριθμός Διακήρυξης: 620/52/09-09-2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ Αριθμός Διακήρυξης: 620/52/09-09-2014 ΑΔΑ: 7Ω7Τ46ΨΖΣΠ-ΒΙΜ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ Αριθμός Διακήρυξης: 620/52/09-09-2014 Αναθέτουσα Αρχή: ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) Προϋπολογισμός:#60.000,00#

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η δαπάνη θα βαρύνει τις Δημοτικές πιστώσεις οικονομικού έτους 2014 με Κωδικό CPV:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η δαπάνη θα βαρύνει τις Δημοτικές πιστώσεις οικονομικού έτους 2014 με Κωδικό CPV: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Π.Ε. ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού για τις υπηρεσίες του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα