ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/ 25 ΜΑΙΟΥ 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/ 25 ΜΑΙΟΥ 2012"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στου ς συμβούλους που συμμετέχουν σε αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης: Αριθ.Απόφ 16 /2012 ΘΕΜΑ 10ο ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΑΝΤΡΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε: Κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 εγγράφηκε πίστωση 6.500,00 στον ΚΑ με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΑΝΤΡΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ» και εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους Η μάντρα του νεκροταφείου όπως γνωρίζετε έχει πέσει σε μήκος 50 μέτρων περίπου και θα πρέπει άμεσα να επισκευαστεί Προκειμένου λοιπόν να προβούμε στην άμεση εκτέλεση του ανωτέρου έργου σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, συζήτησε επί του θέματος και έχοντας υπόψη τις διατάξεις : α) των άρθρων 103, 209, 210 του Ν 3463/2006 β) τις διατάξεις των άρθρων 9 και 15 του Π.Δ 171/1987 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α και άλλες διατάξεις γ) του Ν 1418/1984 Δημόσια έργα κλπ δ) του ΠΔ 609/1985 «Κατασκευή δημοσίων έργων» του Ν 3263/2004, το τεχνικό πρόγραμμα και το προϋπολογισμό του Δήμου έτους Την εκτέλεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΑΝΤΡΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ» με απευθείας ανάθεση αντί του ποσού των 6.500,00 μαζί με ΦΠΑ στον εμπειροτέχνη εργολάβο ΤΣΑ- ΛΑΒΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ. 2. Οι εργασίες που θα γίνουν είναι οι εξής: θα χτιστεί η μάντρα σε μήκος πενήντα μέτρων και ύψους 1,80 μέτρ. και στη συνέχεια θα σοφαντιστεί συνολικό εμβαδόν 180 τμ. 3. Ψηφίζει πίστωση 6.500,00 εις βάρος του ΚΑ για την εκτέλεση του έργου 4. Το έργο θα εκτελεστεί μέσα σε προθεσμία σαράντα ημερών από την υπογραφή του συμφωνητικού Η απόφαση έλαβε α.α. 16/2012και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το πρακτικό 4/25- ΜΑΙΟΥ 1

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στην Ελαφόνησο σήμερα την 25 η του μηνός ΜΑΙΟΥ του έτους 2012, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00 η Οικονομική επιτροπή συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από τη με αριθμό 660/ πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής επιτροπής, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στου ς συμβούλους που συμμετέχουν σε αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης: Αριθ.Απόφ 17 /2012 ΘΕΜΑ 1ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε: Στον προϋπολογισμό 2012 και στο ΚΑ 10/ έχουμε εγγράψει πίστωση 5.000,00 για συντήρηση επισκευή Η/Υ και λοιπού εξοπλισμού, αναβάθμιση υποδομών. Όπως γνωρίζετε το Αγροτικό Ιατρείο που στεγαζόταν στο ισόγειο του Δημοτικού κτιρίου έχει μεταστεγαστεί,όποτε θα πρέπει άμεσα να αξιοποιήσουμε το χώρο προκειμένου να καλύψουμε τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου μας. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να γίνει η απαραίτητη καλωδίωση και σύνδεση ενιαίου δικτύου με τον πάνω όροφο και δημιουργία επιπλέον θέσεων εργασίας Σύμφωνα με την περιπτ. δ της παρ.1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο.σας καλώ λοιπόν να αποφασίσουμε σχετικά.η παροχή υπηρεσιών ρυθμίζεται με τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 209 του ν. 3463/2006 όπως προστέθηκαν με την παρ. 13 του άρθρου 20 του ν. 3731/2008, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν 2362/1995 όσον αφορά τα επιτρεπτά χρηματικά όρια και την αριθμ 35130/739/ (ΦΕΚ 1291/Β / ) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου τις διατάξεις της παρ.1 του αρ 72 του Ν 3852/10 και τις διατάξεις του ν. 3463/2006 Ψηφίζει πίστωση 4.500,00 εις βάρος του ΚΑ 10/ του Προϋπολογισμού έτους 2012 για ΣΥ- ΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ. Οι εργασίες και τα υλικά που θα απαιτηθούν είναι τα ακόλουθα: Κατασκευή δικτύου δομημένης καλωδίωσης στο κτήριο του Δήμου Ελαφονήσου.Κατασκευή επτά διπλών θέσεων εργασίας στον πρώτο όροφο, τεσσάρων διπλών θέσεων εργασίας στο ισόγειο και δύο γραμμές ρεύματος στο χώρου του rack. Η όδευση των καλωδίων θα γίνει σε κανάλια 40χ30 και 60χ40 αντίστοιχα με τον όγκο των καλωδίων. Το καλώδιο που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι utp 5e. Η σωλήνα για την όδευση των καλωδίων θα είναι βαρέως τύπου. Η απόφαση έλαβε α.α. 17/2012και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το πρακτικό 4/25- ΜΑΙΟΥ 2

3 Ακριβές Αντίγραφο ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΤ -ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στου ς συμβούλους που συμμετέχουν σε αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης: Αριθ.Απόφ 18 /2012 ΘΕΜΑ 7o ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε: Στο προϋπολογισμό 2012 και στο ΚΑ έχουμε εγγράψει πίστωση ,00 για ΚΑΘΑΡΙ- ΣΜΟ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΚΛΠ. Με την 24/2012 ΑΔΣ για την ανωτέρω εργασία αποφασίσθηκε η σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν 3979/2011 καθότι δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί από το υπηρετούν προσωπικό και δεν διαθέτει ο δήμος τα κατάλληλα μηχανικά μέσα.σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά. Η παροχή υπηρεσιών ρυθμίζεται με τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 209 του ν. 3463/2006 όπως προστέθηκαν με την παρ. 13 του άρθρου 20 του ν. 3731/2008, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν 2362/1995 όσον αφορά τα επιτρεπτά χρηματικά όρια και την αριθμ 35130/739/ (ΦΕΚ 1291/Β / ) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου τις διατάξεις της παρ.1 του αρ 72 του Ν 3852/10 και τις διατάξεις του ν. 3463/2006 Ψηφίζει πίστωση ,00 εις βάρος του ΚΑ 30/ του Προϋπολογισμού έτους 2012 για ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΚΛΠ. Η εργασία θα αφορά αποκλειστικά τον καθαρισμό των τουριστικών παραλιών ( Σίμου, Παναγίτσας, Λεύκης, Πούντας και παραλίες περί οικισμού) κατά τους καλοκαιρινούς μήνες ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Συγκεκριμένα τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο θα συγκεντρώνονται ανά δεκαήμερο από εργάτες κάθε είδους απορρίμματα και αντικείμενα που συσσωρεύονται στις παραλίες, θα μεταφέρονται στην άκρη του δρόμου από όπου με τα κατάλληλα μηχανήματα θα απομακρύνονται. Η απόφαση έλαβε α.α. 18/2012και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το πρακτικό 4/25- ΜΑΙΟΥ 3

4 ΠΑΝ.ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ Ακριβές Αντίγραφο ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ- ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΤ -ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στου ς συμβούλους που συμμετέχουν σε αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ 5o : Αριθ. Απόφ. 19/2012 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα είπε: Στον προϋπολογισμό 2012 έχουμε εγγράψει πίστωση 3.500,00 ευρώ, στον ΚΑ 20/6634 με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ και θα πρέπει να φροντίσουμε για την διεξαγωγή της προμήθειας αυτής. Οι ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας απαιτούν την αγορά ενισχυμένων μεγάλων σάκκων απορριμμάτων. Σας καλώ να προβούμε στην ακριβή περιγραφή της προμήθειας αυτής και να διαθέσουμε την πίστωση σύμφωνα με την περ δ) της παρ.1 του άρ 72 του Ν 3852/10 Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του νόμου 2286/95, του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών των ΟΤΑ, την 27319/ κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης,την παρ 3 του άρθρου 22 του Ν 3536/2007, την περ δ) της παρ.1 του αρ 72 του Ν 3852/10 και έκανε διαλογική συζήτηση Εγκρίνει τη προμήθεια των εξής εξής ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για το έτος 2012 : α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 1 Σακούλες απορριμμάτ ων 2 Σακούλες απορριμμάτ ων Τεχνικά χαρακτηριστικά 1,10 Χ 1,30 0,80 Χ 1,10 Ποσότητα (σε κιλά) Τιμή μονάδας (χωρίς ΦΠΑ) Σύνολο , , ,80 900,00 ΣΥΝΟΛΟ 2700,00 4

5 Φ.Π.Α 621,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3321,00 Ψηφίζει πίστωση 3321,00 εις βάρος του ΚΑ 20/6634 για την προμήθεια των ανωτέρω ειδών. Η απόφαση έλαβε α.α. 19/2012και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το πρακτικό 4/25- ΜΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στου ς συμβούλους που συμμετέχουν σε αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης: Αρ. Απόφ. 20 /2012 Θέμα: 3 ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΛΠ) Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3 ο θέμα είπε: Στον προϋπολογισμό 2012 και στον ΚΑ 20/6662 έχουμε εγγράψει πίστωση 3.200,00 για Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων. Mε το ποσό αυτό θα γίνει προμήθεια λαμπτήρων για το δίκτυο φωτισμού προκειμένου να γίνεται έγκαιρα η αντικατάστασή τους, για την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού. Καλείται λοιπόν η Οικονομική Επιτροπή να διαθέσει τις πιστώσεις για την ανωτέρω προμήθεια, σύμφωνα με την περ δ) της παρ.1 του αρ 72 του Ν 3852/10 Σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του νόμου 2286/95, του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών των ΟΤΑ, την 27319/ κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης,την παρ 3 του άρθρου 22 του Ν 3536/2007, την περ δ) της παρ.1 του αρ 72 του Ν 3852/10 και έκανε διαλογική συζήτηση 5

6 Εγκρίνει την προμήθεια των εξής ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Τεχνικά α/α χαρακτηριστικά 1 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟ- ΜΙΑΣ Ποσότητα Τιμή μονάδας (χωρίς ΦΠΑ) Σύνολο SL 20 W 377 6, ,30 ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Διαθέτει πίστωση 3.200,00 στο ΚΑ 20/6662 για την προμήθεια των ανωτέρω ειδών 2601,30 598, ,00 Η απόφαση έλαβε α.α. 20/2012και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το πρακτικό 4/25- ΜΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στου ς συμβούλους που συμμετέχουν σε αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης: Αρ. Απόφ. 21 /2012 Θέμα: 2 ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙ- ΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2 ο θέμα είπε: 6

7 Στον προϋπολογισμό 2012 και στον ΚΑ 10/6614 έχουμε εγγράψει πίστωση 5.600,00 για Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου. Για τις ανάγκες των γραφείων του Δήμου είναι απαραίτητο να προμηθευτούμε διάφορα είδη όπως βιβλιοθήκες, γραφεία, ντουλάπες, καρέκλες και χρηματοκιβώτιο Σας καλώ να προβούμε στην ακριβή περιγραφή της προμήθειας αυτής και να διαθέσουμε την πίστωση σύμφωνα με την περ δ) της παρ.1 του άρ 72 του Ν 3852/10 Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του νόμου 2286/95, του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών των ΟΤΑ, την 27319/ κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης,την παρ 3 του άρθρου 22 του Ν 3536/2007, την περ δ) της παρ.1 του αρ 72 του Ν 3852/10 και έκανε διαλογική συζήτηση Εγκρίνει την προμήθεια των εξής ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Τεχνικά α/α χαρακτηριστικά Ποσότητα Τιμή μονάδας (χωρίς ΦΠΑ) Σύνολο 1 ΓΡΑΦΕΙΑ 140 Χ ,00 800,00 2 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ 90 Χ ,00 950,00 3 ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ 45 Χ , ,00 4 ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 4 150,00 600,00 5 ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 35 Χ 25 Χ ,00 200,00 ΣΥΝΟΛΟ 3650,00 Φ.Π.Α 839,50 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4489,50 Διαθέτει πίστωση 4.490,00 στο ΚΑ 10/6614 για την προμήθεια των ανωτέρω ειδών Η απόφαση έλαβε α.α. 21/2012και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το πρακτικό 4/25- ΜΑΙΟΥ 7

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στου ς συμβούλους που συμμετέχουν σε αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης: Αριθ.Απόφ 22/2012 ΘΕΜΑ 4 ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε: Στον ΚΑ 20/ του Προϋπολογισμού έτους 2012 έχει εγγραφεί πίστωση 3.515,00 για την εκτέλεση της εργασίας ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ Κ.Λ.Π. Για την αδιάλειπτη εκτέλεση της εργασίας αυτής, θα πρέπει να φροντίσουμε έγκαιρα για την περιγραφή και την ανάθεσή της. Η παροχή υπηρεσιών ρυθμίζεται με τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 209 του ν. 3463/2006 όπως προστέθηκαν με την παρ. 13 του άρθρου 20 του ν. 3731/2008. Με τις ανωτέρω διατάξεις γίνεται παραπομπή στο άρθρο 83 του ν. 2362/95, όσον αφορά τα επιτρεπτά χρηματικά όρια, τα οποία αναπροσαρμόζονται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας. Σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου τις διατάξεις της παρ.1 του αρ 72 του Ν 3852/10 Α] Την εκτέλεση της εργασίας ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ Κ.Λ.Π. Β]Περιγράφει τις εργασίες που θα γίνουν ως εξής: Θα γίνεται ανά δεκαπενθήμερο έλεγχος του δικτύου φωτισμού από τον υπεύθυνο της εργασίας, προκειμένου να εντοπίζονται και να αντικαθίστανται οι κατεστραμμένοι λαμπτήρες. Παράλληλα ο Δήμος θα ενημερώνει τον ανάδοχο όποτε αναφέρεται ζημιά στον φωτισμό των οικισμών, και αυτός οφείλει να ανταποκρίνεται και να αντικαθιστά άμεσα τη λάμπα. Επίσης θα γίνεται καταγραφή από τον υπεύθυνο της εργασίας, των στύλων που παρά την αντικατάσταση των λαμπτήρων εξακολουθούν να μη φωταγωγούνται, προκειμένου να παραπέμπεται αίτημα στη ΔΕΗ για δικές της ενέργειες (καμένα ντουί ή άλλα προβλήματα). Γ]Ψηφίζει πίστωση 3.515,00 εις βάρος του ΚΑ 20/ του Προϋπολογισμού έτους 2012 που είναι γραμμένη για την εκτέλεση της εργασίας Αντικατάσταση ηλεκτρικών λαμπτήρων κλπ. Η απόφαση έλαβε α.α. 22/2012και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το πρακτικό 4/25- ΜΑΙΟΥ 8

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στου ς συμβούλους που συμμετέχουν σε αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης: Δημαρχιακής επιτροπής ήταν: Αριθ.Απόφ 23 /2012 ΘΕΜΑ 6ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε: Στον ΚΑ 25/ του προϋπολογισμού μας έχουμε εγγράψει πίστωση ποσού 3.000,00 με τίτλο «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ» προκειμένου να ελεγχθούν οι υδρομετρητές να καταγραφούν τα προβλήματα που τυχόν υπάρχουν γενικά σε όλες τις παροχές του δικτύου και τέλος να σημειωθεί η ένδειξη για να υπολογιστούν τα τέλη. Η παροχή υπηρεσιών ρυθμίζεται με τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 209 του ν. 3463/2006 όπως προστέθηκαν με την παρ. 13 του άρθρου 20 του ν. 3731/2008, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν 2362/1995 όσον αφορά τα επιτρεπτά χρηματικά όρια και την αριθμ 35130/739/ (ΦΕΚ 1291/Β / ) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου τις διατάξεις της παρ.1 του αρ 72 του Ν 3852/10 1. Εγκρίνει και διαθέτει πίστωση ,00 εις βάρος του ΚΑ 25/ για την εκτέλεση της εργασίας ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ. 2. Περιγράφει τις εργασίες που θα γίνουν ως εξής: Θα γίνει έλεγχος των υδρομετρητών ώστε να εντοπιστούν αυτοί που δεν λειτουργούν και άλλα τυχόν προβλήματα με τις παροχές (αυθαίρετες υδροληψίες και λοιπά) καθώς επίσης και καταγραφή των ενδείξεων των υδρομετρητών προκειμένου να υπολογιστούν τα τέλη. 9

10 Η απόφαση έλαβε α.α. 23/2012και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το πρακτικό 4/25- ΜΑΙΟΥ 2012 που αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και υπογράφεται ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στου ς συμβούλους που συμμετέχουν σε αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης: Αριθ.Απόφ 24/2012 ΘΕΜΑ 8 ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΔΩΝ Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε: Στα τρία σημεία που συγκεντρώνονται οι κάδοι μας είναι απαραίτητο για λόγους αισθητικής και υγιεινής να καλυφθούν με περιφράγματα. Στον ΚΑ 30/ του προϋπολογισμού μας έχουμε εγγράψει πίστωση 5.500,00 για το σκοπό αυτό. Σας καλώ λοιπόν να αποφασίσουμε σχετικά Η παροχή υπηρεσιών ρυθμίζεται με τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 209 του ν. 3463/2006 όπως προστέθηκαν με την παρ. 13 του άρθρου 20 του ν. 3731/2008, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν 2362/1995 όσον αφορά τα επιτρεπτά χρηματικά όρια και την αριθμ 35130/739/ (ΦΕΚ 1291/Β / ) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου τις διατάξεις της παρ.1 του αρ 72 του Ν 3852/10 1. Εγκρίνει και διαθέτει πίστωση 2583,00 εις βάρος του ΚΑ 30/ για την εκτέλεση της εργασίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΔΩΝ. 1

11 2. Περιγράφει τις εργασίες που θα γίνουν ως εξής: θα γίνει κατασκευή τριών μεταλλικών περιφραγμάτων για την κάλυψη των κάδων απορριμμάτων, από σωλήνα γαλβανιζέ και μεταλλικούς συνδέσμους με κάλυψη από καλάμι, διαστάσεων 2,40μ Χ 1,20μ Χ 7,00 μ Η απόφαση έλαβε α.α. 24/2012και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το πρακτικό 4/25- ΜΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στου ς συμβούλους που συμμετέχουν σε αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης: Αρ. Απόφ. 25 /2012 Θέμα: 12 ο Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 12 ο θέμα είπε: ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GENESIS Στον προϋπολογισμό 2012 και στο ΚΑ 00/ έχουμε εγγράψει πίστωση ,00 για μηχανογραφική υποστήριξη των εφαρμογών Genesis Ενιαία Οικονομική Διαχείριση & Genesis Ύδρευση Επειδή η σωστή λειτουργία εφαρμογών αυτών προϋποθέτει διαρκή υποστήριξη και συντήρηση που μας παρέχεται αδιάλειπτα και ύστερα από την έγκριση του προϋπολογισμού 2012 με την 3311/539/ απόφαση Γ.Γ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, θα πρέπει να εγκρίνουμε την εκτέλεση της εργασίας ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GENESIS για όλο το έτος 2012 και να διαθέσουμε την ανάλογη πίστωση. Σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του νέου ΔΚΚ (Ν 3463/2006) καθώς και της παρ.1 του αρ 72 του Ν 3852/10, τις ανάγκες της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου. 1. Εγκρίνει την εκτέλεση της εργασίας ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GENE- SIS για όλο το έτος 2012 διάρκειας 55 ωρών ως εξής: 1

12 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΟΧΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Σε ώρες) 66, ,00 ΦΠΑ 23% 1973,40 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,40 2. Διαθέτει πίστωση ,00 εις βάρος του ΚΑ 00/ του προϋπολογισμού 2012 για την εκτέλεση της εργασίας ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GENESIS. Η απόφαση έλαβε α.α. 25/2012και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το πρακτικό 4/25- ΜΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στου ς συμβούλους που συμμετέχουν σε αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης: Δημαρχιακής επιτροπής ήταν: ΘΕΜΑ 11o : Αριθ. Απόφ.26 /2012 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΗΡΕ- ΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 11ο θέμα είπε: Στο προϋπολογισμό 2012 και στο ΚΑ 00/ έχουμε εγγράψει πίστωση 8.000,00 για ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ- ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Στο Δήμο μας λειτουργούμε τρία προγράμματα, Δημοτολόγιο Πρωτόκολλο και Οικονομικό. Όπως έχετε διαπιστώσει όμως, δεν είναι λίγες οι φορές που οι υπολογιστές, το δίκτυο ή η σύνδεσή μας με την Ταμειακή Υπηρεσία, παρουσιάζουν προβλήματα, οπότε παραλύει κάθε δραστηριότητα και εξυπηρέτηση. 1

13 Επίσης οι εποχές απαιτούν διαρκή ενημέρωση για τις σύγχρονες τεχνολογίες, συμβουλευτικές υπηρεσίες για θέματα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και γενικά έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό με σκοπό τη χάραξη των γενικών κατευθυντηρίων γραμμών για τους τομείς της ΚτΠ τόσο για την εσωτερική οργάνωση του Δήμου όσο και για την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. Επειδή λοιπόν η απρόσκοπτη λειτουργία του Δήμου προϋποθέτει διαρκή τεχνική υποστήριξη και συντήρηση των προγραμμάτων του, που μας παρέχεται αδιάλειπτα και ύστερα από την έγκριση του προϋπολογισμού 2012 με την3311/539/ απόφαση Γ.Γ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, θα πρέπει να εγκρίνουμε την εκτέλεση της εργασίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ για όλο το έτος 2012 και να διαθέσουμε την ανάλογη πίστωση. Σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά. Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του νέου ΔΚΚ (Ν 3463/2006) καθώς και της παρ.1 του αρ 72 του Ν 3852/10, τις ανάγκες εκσυγχρονισμού της Υπηρεσίας του Δήμου Εγκρίνει την εκτέλεση της εργασίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ για όλο το έτος 2012 Η εργασία αυτή αφορά - Την υποστήριξη των λειτουργικών συστημάτων και λοιπών εφαρμογών γραφείου και Διαδικτύου - Την μελέτη εγκατάστασης και λειτουργίας - Την εκπαίδευση του προσωπικού - Την διαχείριση εκ μέρους του Δήμου προγραμμάτων της Κοινωνίας της Πληροφορίας και τον σχεδιασμό και την διαχείριση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του Δήμου Διαθέτει πίστωση 8.000,00 εις βάρος του ΚΑ 00/ του προϋπολογισμού 2012 για την εκτέλεση της εργασίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗ- ΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Η απόφαση έλαβε α.α. 26/2012και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το πρακτικό 4/25- ΜΑΙΟΥ 1

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στου ς συμβούλους που συμμετέχουν σε αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης: Δημαρχιακής επιτροπής ήταν: ΘΕΜΑ 13ο : Αριθ. Απόφ27 /2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ H/Y KAI ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ. Στον προϋπολογισμό 2012 έχουμε εγγράψει πίστωση 6.500,00 ευρώ, στον ΚΑ 10/ με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ H/Y KAI ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ. Για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου απαιτείται η προμήθεια κάποιων μηχανημάτων όπως UPS, FAX, COMPUTER κλπ. Σας καλώ να προβούμε στην ακριβή περιγραφή της προμήθειας αυτής και να διαθέσουμε την πίστωση σύμφωνα με την περ δ) της παρ.1 του άρ 72 του Ν 3852/10 Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του νόμου 2286/95, του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών των ΟΤΑ, την 27319/ κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης, την παρ 3 του άρθρου 22 του Ν 3536/2007 την παρ δ) της παρ.1 του αρ 72 του Ν 3852/10 και έκανε διαλογική συζήτηση : Εγκρίνει να γίνει η προμήθεια των εξής ειδών: ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 UPS UPS VALUE 1000 ELCD Line Interactive LCD 1000 VA 1 ALL IN ONE Printer Multifunction LED Color Laser 1 NAS STORAGE 2-Bay Network Attached Storage 1 TB Raid 1 FAX MONO MULTIFUNCTION LASER PRINTER 1 MONITOR MONITOR S22A 100N 21.5'' FullHD LED 2 LAPTOP NOTEBOOK win7 Greek 1

15 1 SWITCH Switch 5 port 10/100/1000 Mbps 1 PERSONAL COMPUTER 8GB/512M 1 KEYBOARD & MOUSE Wireless Desktop USB Greek Hdwr 1 ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΠΟΛΥΠΡ.6 OUTLETS PHONE P 1 ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΠΟΛΥΜ/ΖΟ SURGE PROTEC.P5B-GR 5ΘΕΣΕΩΝ 1 ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ PHONE CENTER 2 ΤΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΕΣ GIGASET DEVICE Ψηφίζει πίστωση 4355,00ευρώ εις βάρος του 10/ για την προμήθεια των ανωτέρω ειδών Η απόφαση έλαβε α.α. 27/2012και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το πρακτικό 4/25- ΜΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στου ς συμβούλους που συμμετέχουν σε αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης: Δημαρχιακής επιτροπής ήταν: ΘΕΜΑ9ο : Αριθ. Απόφ 28/2012 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα είπε: Στον προϋπολογισμό 2012 έχουμε εγγράψει πίστωση 6.500,00 ευρώ, στον ΚΑ 30/ με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ. Για την οργάνωση του τουριστικού περιπτέρου απαιτείται η προμήθεια διαφόρων ειδών. Σας καλώ να προβούμε στην περιγραφή της προμήθειας αυτής και να διαθέσουμε την πίστωση σύμφωνα με την περ δ) της παρ.1 του άρ 72 του Ν 3852/10 1

16 Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του νόμου 2286/95, του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών των ΟΤΑ, την 27319/ κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης, την παρ 3 του άρθρου 22 του Ν 3536/2007 την παρ δ) της παρ.1 του αρ 72 του Ν 3852/10 και έκανε διαλογική συζήτηση : Για την οργάνωση και λειτουργία του τουριστικού περίπτερου εγκρίνει να γίνει η προμήθεια υπολογιστών, αιρ -κοντισιον, σκίαστρου. Ψηφίζει πίστωση 6.500,00ευρώ εις βάρος του 30/ για την προμήθεια των ανωτέρω. Η απόφαση έλαβε α.α. 28/2012και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το πρακτικό 4/25- ΜΑΙΟΥ 1

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Από το πρακτικό 2/14-2-2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ελαφονήσου. Στην Ελαφόνησο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11/ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11/ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11/ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Από το πρακτικό 11/4 Ιουλίου-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 4 του μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση. Προς το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης με

Εισήγηση. Προς το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης με ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Τρίπολη 20-01-2014 1 Προς το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης με «Ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 04 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 13993 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 04 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 13993 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 04 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 13993 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης Ταχ.Δ/νση : Γάζι Τμήμα Τοπ. Αυτοδ/σης Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813 400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 ο ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ

Θέμα 1 ο ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8/ 12 ΜΑΙΟΥ 2011 Από το πρακτικό 8/12-5-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 12 η του μηνός ΜΑΪΟΥ του έτους

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας: "Τήρηση διπλογραφικού συστήµατος"»

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας: Τήρηση διπλογραφικού συστήµατος» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 12/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 121/2014

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001774401 2013-12-11

13PROC001774401 2013-12-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Πληροφορίες : Παππά Μαρία Τηλέφωνο : 213 2010130 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18] 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ -2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18] 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18] 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ -2013 Στην Ελαφόνησο σήμερα την 20η του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2013 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:30

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 209/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002858093 2015-06-19

15REQ002858093 2015-06-19 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 309/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-07-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 17-07-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 418 ΘΕΜΑ: Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης για την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Ανοικτού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. - ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αρ. Διακήρυξης 6 / 2011 Aρ.Πρωτ. 53325/01-04-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 13 / 10 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 16049 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 13 / 10 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 16049 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 13 / 10 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 16049 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης Ταχ.Δ/νση : Γάζι Τμήμα Τοπ. Αυτοδ/σης Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813-400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1683/08-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΚΑΙ ΑΠΟ 31/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 25/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014

Πρακτικό 25/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014 Πρακτικό 25/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 30 η Ιουνίου 2014, ηµέρα ευτέρα και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 21 του

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 132/2015. Ο Δήμαρχος Κορδελιού - Ευόσμου έχοντας υπόψη

ΑΠΟΦΑΣΗ 132/2015. Ο Δήμαρχος Κορδελιού - Ευόσμου έχοντας υπόψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Εύοσμος: 26/02/2015 Αριθ. Πρωτ. : 9074 ΘΕΜΑ Πρόχειρος διαγωνισμός για τις εργασίες Διαχείρισης Ογκωδών και Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση Διετούς Σχεδίου Δράσης 2011 2012 της Κοινωφελούς Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ως προς το έγγραφο της Οικον. Υπηρεσίας στην Παρατήρηση 2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αντικείμενο της προμήθειας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αντικείμενο της προμήθειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ (LED) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002779901 2015-05-15

15REQ002779901 2015-05-15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 290/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος, πρ/σμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Π. 15PROC002845038 ΦΑΛΗΡΟΥ 2015-06-12 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ: 16080/10-6-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Ι.1) Επωνυμία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12/26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Από το πρακτικό 12/2012συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 26 η του

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 30 Μαρτίου 2015) -------

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 30 Μαρτίου 2015) ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 30 Μαρτίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Λήψη απόφασης ένταξης έργων της 4 ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΕΣΗΔΗΣ) Ο Δήμαρχος Πεντέλης διακηρύσσει

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΕΣΗΔΗΣ) Ο Δήμαρχος Πεντέλης διακηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αντικείμενο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, όπου σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τα πέντε (5) μέλη δηλαδή:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, όπου σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τα πέντε (5) μέλη δηλαδή: ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ Δ.Α.Α. (Δ.Α.Α. Α.Ε.) Ταχ. Δ/νση: ΑΡΑΧΩΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Τ.Κ. 32004 Τηλ.: 2267031630 & 2267031262 Fax : 2267029170 Αράχωβα, 29 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

14REQ002274766 2014-09-05

14REQ002274766 2014-09-05 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ.466/2014 14REQ002274766 2014-09-05 Έγκριση όρων ανοικτού διαγωνισμού για την : Προμήθεια απορριμματοφόρου

Διαβάστε περισσότερα