KD-R303/KD-R302/KD-R301/ KD-R33

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "KD-R303/KD-R302/KD-R301/ KD-R33"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ DEUTSCH ENGLISH CD RECEIVER CD-RECEIVER РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD KD-R303/KD-R302/KD-R301/ KD-R33 РУCCKИЙ For canceling the display demonstration, see page 6. Zum Abbrechen der Displaydemonstration siehe Seite 6. Информацию об отмене демонстрации функций дисплея см. на стр. 6. Για να ακυρώσετε την επίδειξη λειτουργίας στην 0θóνη, βλ. σελίδα 6. For installation and connections, refer to the separate manual. Für den Einbau und die Anschlüsse siehe das eigenständige Handbuch. Указания по установке и выполнению соединений приводятся в отдельной инструкции. Για πληρoφoρίες σχετικά µε την εγκατάσταση και τις συνδέσεις, ανατρέξτε στo αντίστoιχo ξεχωριστό εγχειρίδιo. INSTRUCTIONS BEDIENUNGSANLEITUNG ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Ο ΗΓΙΕΣ GET A [EY]

2 ENGLISH Thank you for purchasing a JVC product. Please read all instructions carefully before operation, to ensure your complete understanding and to obtain the best possible performance from the unit. IMPORTANT FOR LASER PRODUCTS 1. CLASS 1 LASER PRODUCT 2. CAUTION: Do not open the top cover. There are no user serviceable parts inside the unit; leave all servicing to qualified service personnel. 3. CAUTION: Visible and/or invisible class 1M laser radiation when open. Do not view directly with optical instruments. 4. REPRODUCTION OF LABEL: CAUTION LABEL, PLACED OUTSIDE THE UNIT. Products Battery Information for Users on Disposal of Old Equipment and Batteries [European Union only] These symbols indicate that the product and the battery with this symbol should not be disposed as general household waste at its end-of-life. If you wish to dispose of this product and the battery, please do so in accordance with applicable national legislation or other rules in your country and municipality. By disposing of this product correctly, you will help to conserve natural resources and will help prevent potential negative effects on the environment and human health. Notice: The sign Pb below the symbol for batteries indicates that this battery contains lead. Warning: If you need to operate the unit while driving, be sure to look around carefully or you may be involved in a traffic accident. Caution on volume setting: Discs produce very little noise compared with other sources. Lower the volume before playing a disc to avoid damaging the speakers by the sudden increase of the output level. For safety... Do not raise the volume level too much, as this will block outside sounds, making driving dangerous. Stop the car before performing any complicated operations. Temperature inside the car... If you have parked the car for a long time in hot or cold weather, wait until the temperature in the car becomes normal before operating the unit. 2

3 How to reset your unit CONTENTS Your preset adjustments will also be erased. How to forcibly eject a disc OPERATIONS Basic operations... 4 Preparation... 6 Listening to the radio... 7 Disc operations EXTERNAL DEVICES Listening to the other external components ENGLISH Be careful not to drop the disc when it ejects. If this does not work, reset your unit. Detaching the control panel SETTINGS Selecting a preset sound mode Menu operations Color settings (for KD-R33) REFERENCES More about this unit Troubleshooting Maintenance Specifications Attaching the control panel 3

4 Basic operations ENGLISH 1 FM/AM: Select preset station. CD: Select folder. 2 Turn on the power. Attenuate the sound (if the power is on). Turn off the power [Hold]. 3 Select the source. FM = CD * 1 = AUX IN * 2 = AM * 2 = (back to the beginning) 4 Enter list operations. Enter Menu setting [Hold]. 5 Control the volume or selection [Turn]. * 3 Confirm the selection [Press]. * 3 FM: Enter SSM preset mode [Hold]. * 3 CD: Enter playback mode [Hold]. * 3 6 Loading slot 7 Display window 8 Eject disc. 9 Activate/deactivate TA Standby Reception. Enter PTY Searching mode [Hold]. p Detach the panel. q Change the display information. w FM/AM: Search for station. CD: Select track. e Return to the previous menu. r AUX (auxiliary) input jack * 1 You cannot select CD as the playback source if no disc is in the unit. * 2 You cannot select these sources if they were disabled in the Menu (see Menu operations on page 15). * 3 Also known as Control dial in this manual. 4

5 Display window ENGLISH 1 Tr (track) indicator 2 Source display / Track number / Folder number / Time countdown indicator 3 DISC indicator 4 Sound mode indicators CLASSIC, HIP HOP, JAZZ, ROCK, POPS, USER 5 Playback mode / item indicators RND (random), (disc), (folder), RPT (repeat) 6 EQ (equalizer) indicator 7 LOUD (loudness) indicator 8 Disc information indicators TAG (Tag information), (track/file), (folder) 9 Main display p Radio Data System indicators AF, REG, TP, PTY q Tuner reception indicators ST (stereo), MO (monaural) OPERATIONS 5

6 ENGLISH Preparation Cancel the display demonstration and set the clock See also page Turn on the power. 2 [Turn] = [Press] Cancel the display demonstrations Select DEMO, then DEMO OFF. Set the clock Select CLOCK = CLOCK SET. Adjust the hour, then press control dial once to proceed to adjust the minute. Select 24H/12H, then 24 HOUR or 12 HOUR. To return to the previous menu, press BACK. When the power is turned off: Check the current clock time when CLOCK DISP is set to CLOCK OFF, (see page 13) When the power is turned on: Change the display information of the current source FM/AM Station Frequency = Clock = (back to the beginning) FM Radio Data System CD Station name (PS) = Station Frequency = Programme type (PTY) = Clock = (back to the beginning) Audio CD/CD Text: Disc title/performer * 1 = Track title * 1 = Current track number with the elapsed playing time = Current track number with the clock time = (back to the beginning) MP3/WMA: Album name/performer (folder name) * 2 = Track title (file name) * 2 = Current track number with the elapsed playing time = Current track number with the clock time = (back to the beginning) * 1 If the current disc is an audio CD, NO NAME appears. * 2 If an MP3/WMA file does not have Tag information or TAG DISPLAY is set to TAG OFF (see page 13), folder name and file name appear. 6

7 Listening to the radio 1 Select FM or AM. 2 Search for a station to listen Auto Search. Manual Search: Hold either one of the buttons until M flashes on the display, then press it repeatedly. When receiving an FM stereo broadcast with sufficient signal strength, ST lights up on the display. ENGLISH When an FM stereo broadcast is hard to receive See also page Select the preset number range you want to store. [Turn] = [Press] Select TUNER = MONO = MONO ON Reception improves, but stereo effect will be lost. MO lights up on the display. To restore the stereo effect, repeat the same procedure to select MONO OFF. The MO indicator goes off. FM station automatic presetting SSM (Strong-station Sequential Memory) You can preset up to 18 stations for FM. 1 While listening to a station... 3 Local FM stations with the strongest signals are searched and stored automatically. To preset other 6 stations, repeat from step 1 again. Manual presetting (FM/AM) You can preset up to 18 stations for FM and 6 stations for AM. Ex.: Storing FM station of MHz into preset number Select preset number 04. Continued on the next page OPERATIONS 7

8 3 3 Start searching for your favorite programme. ENGLISH Selecting preset station or or If a station is broadcasting a programme of the same PTY code as you have selected, that station is tuned in. [Turn] = [Press] The following features are available only for FM Radio Data System stations. Searching for FM Radio Data System programme PTY Search You can tune in to a station broadcasting your favorite programme by searching for a PTY code. 1 The last selected PTY code appears. 2 Select one of your favorite programme types or a PTY code. Using the standby receptions TA Standby Reception TA Standby Reception allows the unit to switch temporarily to Traffic Announcement (TA) from any source other than AM. The volume changes to the preset TA volume level if the current level is lower than the preset level (see page 14). To activate TA Standby Reception The TP (Traffic Programme) indicator either lights up or flashes. If the TP indicator lights up, TA Standby Reception is activated. If the TP indicator flashes, TA Standby Reception is not yet activated. (This occurs when you are listening to an FM station without the Radio Data System signals required for TA Standby Reception.) To activate the reception, tune in to another station providing these signals. The TP indicator will stop flashing and remain lit. To deactivate the TA Standby Reception The TP indicator goes off. 8

9 PTY Standby Reception PTY Standby Reception allows the unit to switch temporarily to your favorite PTY programme from any source other than AM. To activate and select your favorite PTY code for PTY Standby Reception, see page 14. The PTY indicator either lights up or flashes. If the PTY indicator lights up, PTY Standby Reception is activated. If the PTY indicator flashes, PTY Standby Reception is not yet activated. To activate the reception, tune in to another station providing these signals. The PTY indicator will stop flashing and remain lit. To deactivate the PTY Standby Reception, select PTY OFF for the PTY code (see page 14). The PTY indicator goes off. Tracing the same programme Network-Tracking Reception When driving in an area where FM reception is not sufficient enough, this unit automatically tunes in to another FM Radio Data System station of the same network, possibly broadcasting the same programme with stronger signals (see the illustration below). Automatic station selection Programme Search Usually when you select a preset number, the station preset in that number is tuned in. If the signals from the FM Radio Data System preset station are not sufficient for good reception, this unit, using the AF data, tunes in to another frequency possibly broadcasting the same programme as the original preset station is broadcasting. The unit takes some time to tune in to another station using programme search. See also page 14. PTY codes NEWS, AFFAIRS, INFO, SPORT, EDUCATE, DRAMA, CULTURE, SCIENCE, VARIED, POP M (music), ROCK M (music), EASY M (music), LIGHT M (music), CLASSICS, OTHER M (music), WEATHER, FINANCE, CHILDREN, SOCIAL, RELIGION, PHONE IN, TRAVEL, LEISURE, JAZZ, COUNTRY, NATION M (music), OLDIES, FOLK M (music), DOCUMENT ENGLISH Programme A broadcasting on different frequency areas (01 05) When shipped from the factory, Network-Tracking Reception is activated. To change the Network-Tracking Reception setting, see AF-REG on page 14. OPERATIONS 9

10 Disc operations ENGLISH 1 Turn on the power. 2 Insert a disc. All tracks will be played repeatedly until you change the source or eject the disc. Stop playing and ejecting the disc NO DISC appears. Press SRC to listen to another playback source. Prohibiting disc ejection Pressing (or holding) the following buttons allows you to... MP3/WMA: Select folder [Press] Select track [Hold] Reverse/fast-forward track To cancel the prohibition, repeat the same procedure. Selecting a track/folder [Turn] = [Press] For MP3/WMA discs, select the desired folder, then the desired track by performing the control dial. To return to the previous menu, press BACK. 10 OPERATIONS

11 Selecting the playback modes You can use only one of the following playback modes at a time [Turn] = [Press] REPEAT Ô RANDOM [Turn] = [Press] REPEAT TRACK RPT FOLDER RPT RANDOM : Repeats current track : MP3/WMA: Repeats current folder FOLDER RND : MP3/WMA: Randomly plays all tracks of current folder, then tracks of next folders ALL RND : Randomly plays all tracks To cancel repeat play or random play, select RPT OFF or RND OFF. To return to the previous menu, press BACK. ENGLISH Listening to the other external components You can connect an external component to AUX (auxiliary) input jack on the control panel. Preparation: Make sure AUX ON is selected in the SRC SELECT = AUX IN setting, see page Select AUX IN. 2 Turn on the connected component and start playing the source. 3 Adjust the volume. You can adjust the auxiliary input level to avoid the sudden increase of the output level (see AUX ADJUST on page 15). 4 Adjust the sound as you want (see page 12). Connecting an external component to the AUX input jack 3.5 mm stereo mini plug (not supplied) Portable audio player, etc. OPERATIONS & EXTERNAL DEVICES 11

12 Selecting a preset sound mode ENGLISH You can select a preset sound mode suitable to the music genre. See also page 13 ( EQ ). Storing your own sound mode You can store your own adjustments in memory. 1 Select USER for EQ. Select EQ [Turn] = [Press] [Turn] = [Press] Select EQ = USER Preset value setting for each sound mode Preset values Indication (For) BASS TREBLE LOUD USER (Flat sound) OFF ROCK (Rock or disco music) ON CLASSIC (Classical music) OFF POPS (Light music) OFF HIP HOP (Funk or rap music) ON JAZZ (Jazz music) OFF 2 While USER is shown on the display... If no operation is done for about 30 seconds, the operation will be canceled. 3 Select a tone. 4 Adjust the level. [Turn] = [Press] BASS Ô TREBLE Tone Level BASS 06 to +06 TREBLE 06 to +06 To return to the previous menu, press BACK. 5 Finish the procedure. 12

13 Menu operations Repeat step 2 if necessary. [Turn] = [Press] To return to the previous menu, press BACK. ENGLISH DEMO Initial: Underlined Category Menu items Selectable settings, [reference page] DEMO DEMO ON : Display demonstration will be activated automatically if no Display operation is done for about 20 seconds, [6]. demonstration DEMO OFF : Cancels. CLOCK EQ DISPLAY CLOCK DISP * 1 Clock display CLOCK SET Clock setting 24H/12H Time display mode CLOCK ADJ * 2 Clock adjustment EQ Equalizer DIMMER Dimmer SCROLL* 3 Scroll TAG DISPLAY Tag display CLOCK ON : Clock time is shown on the display at all times when the power is turned off. CLOCK OFF : Cancels; pressing DISP will show the clock time for about 5 seconds when the power is turned off, [6]. : Adjust the hour, then the minute, [6]. [Initial: 0:00] 24 HOUR : See also page 6 for setting. 12 HOUR AUTO : The built-in clock is automatically adjusted using the CT (clock time) data in the Radio Data System signal. OFF : Cancels. : Select a preset sound mode suitable to the music genre. USER, ROCK, CLASSIC, POPS, HIP HOP, JAZZ DIMMER ON DIMMER OFF SCROLL ONCE SCROLL AUTO : Dims the display and button illumination. : Cancels. : Scrolls the displayed information once. : Repeats scrolling (at 5-second intervals). : Cancels. SCROLL OFF Pressing DISP for more than one second can scroll the display regardless of the setting. TAG ON TAG OFF : Shows the Tag information while playing MP3/WMA tracks. : Cancels. * 1 If the power supply is not interrupted by turning off the ignition key of your car, it is recommended to select CLOCK OFF to save the car s battery. * 2 Takes effect only when CT (clock time) data is received. * 3 Some characters or symbols will not be shown correctly (or will be blanked) on the display. Continued on the next page SETTINGS 13

14 ENGLISH Category Menu items Selectable settings, [reference page] AF-REG * 4 AF ON : When the currently received signals become weak, the unit Alternative switches to another station (the programme may differ frequency/ from the one currently received), [9]. regionalization The AF indicator lights up. reception AF-REG ON : When the currently received signals become weak, the unit switches to another station broadcasting the same programme. The AF and REG indicators light up. OFF : Cancels. TUNER COLOR (for KD-R33) PTY-STANDBY * 4 PTY standby TA VOLUME * 4 Traffic announcement volume P-SEARCH * 4 Programme search MONO * 6 Monaural mode IF BAND Intermediate frequency band COLOR 01 COLOR 29, USER PTY OFF, PTY codes VOLUME 00 VOLUME 50 (or VOLUME 00 VOLUME 30)* 5 SEARCH ON SEARCH OFF MONO ON MONO OFF AUTO WIDE Activates PTY Standby Reception with one of the PTY codes, [9]. Initial: VOLUME 15 : Activates Programme Search, [9]. : Cancels. : Activate monaural mode to improve FM reception, but stereo effect will be lost, [7]. : Restore the stereo effect. : Increases the tuner selectivity to reduce interference noises between adjacent stations. (Stereo effect may be lost.) : Subject to interference noises from adjacent stations, but sound quality will not be degraded and the stereo effect will remain. : Select one of the preset or user color for display and button (except T/P/ /0) illumination. (See also page 16 for USER color settings.) MENU COLOR (for KD-R33) MENU COLOR Menu color OFF ON * 4 Only for FM Radio Data System stations. * 5 Depends on the amplifier gain control. * 6 Displayed only when the source is FM. : Cancels. : Changes the display and button (except T/P/ /0) illumination during menu, list search and playback mode operations. 14

15 Category Menu items Selectable settings, [reference page] AUDIO SRC SELECT FADER* 7 Fader BALANCE Balance LOUD Loudness AUX ADJUST Auxiliary input level adjustment BEEP Keypress tone TEL MUTING Telephone muting AMP GAIN * 8 Amplifier gain control AM * 9 AM station AUX IN * 10 Auxiliary input R06 F06 L06 R06 LOUD OFF LOUD ON AUX ADJ 00 AUX ADJ 05 BEEP OFF BEEP ON MUTING 1/ MUTING 2 MUTING OFF LOW POWER HIGH POWER AM OFF AM ON AUX OFF AUX ON : Adjust the front and rear speaker output balance. [Initial: 00] : Adjust the left and right speaker output balance. [Initial: 00] : Cancels. : Boost low and high frequencies to produce a well-balanced sound at a low volume level. : Adjust the auxiliary input level to avoid the sudden increase of the output level when changing the source to external component connected to the AUX input jack on the control panel. : Deactivates the keypress tone. : Activates the keypress tone. : Select either one which mutes the sounds while using a cellular phone. : Cancels. : VOLUME 00 VOLUME 30 (Select if the maximum power of each speaker is less than 50 W to prevent damaging the speaker.) : VOLUME 00 VOLUME 50 : Disable AM in source selection. : Enable AM in source selection, [4]. : Disable AUX IN in source selection. : Enable AUX IN in source selection, [4]. * 7 If you are using a two-speaker system, set the fader level to 00. * 8 The volume level automatically changes to VOLUME 30 if you change to LOW POWER with the volume level set higher than VOLUME 30. * 9 Displayed only when any source other than AM is selected. * 10 Displayed only when any source other than AUX IN is selected. ENGLISH SETTINGS 15

16 ENGLISH Color settings (for KD-R33) Creating your own color USER Color You can create your own colors DAY COLOR or NIGHT COLOR. DAY COLOR: Used when DIMMER is set to DIMMER OFF. NIGHT COLOR: Used when DIMMER is set to DIMMER ON. 1 5 Select a primary color. [Turn] = [Press] 6 Adjust the level (00 to 31) of the selected primary color. 2 Select COLOR = USER. [Turn] = [Press] 3 While USER is shown on the display... [Turn] = [Press] If 00 is selected for all the primary colors, display appears dim. 7 Repeat steps 5 and 6 to adjust other primary colors. 8 Exit from the setting. 4 [Turn] = [Press] If no operation is done for about 30 seconds, the operation will be canceled. 16 SETTINGS

17 More about this unit Basic operations Turning on the power By pressing SRC button on the unit, you can also turn on the power. If the source is ready, playback also starts. Turning off the power If you turn off the power while listening to a track, playback will start from where it had been stopped previously next time you turn on the power. General If you change the source while listening to a disc, playback stops. Next time you select CD as the playback source, playback will start from where it had been stopped previously. After ejecting a disc, NO DISC appears and you cannot operate some of the buttons. Insert another disc or press SRC to select another playback source. If no operation is done for about 30 seconds after pressing MENU button, the operation will be canceled. Tuner operations Storing stations in memory During SSM search... All previously stored stations are erased and the stations are stored anew. When SSM is over, the station stored in the lowest preset number will be automatically tuned in. When storing a station manually, the previously preset station is erased when a new station is stored in the same preset number. FM Radio Data System operations Network-Tracking Reception requires two types of Radio Data System signals PI (Programme Identification) and AF (Alternative Frequency) to work correctly. Without receiving these data correctly, Network-Tracking Reception will not operate correctly. If a Traffic Announcement is received by TA Standby Reception, the volume level automatically changes to the preset level (TA VOL) if the current level is lower than the preset level. When Alternative Frequency Reception is activated (with AF selected), Network-Tracking Reception is also activated automatically. On the other hand, Network-Tracking Reception cannot be deactivated without deactivating Alternative Frequency Reception. (See page 14.) Disc operations Caution for DualDisc playback The Non-DVD side of a DualDisc does not comply with the Compact Disc Digital Audio standard. Therefore, the use of Non-DVD side of a DualDisc on this product may not be recommended. General This unit has been designed to reproduce CDs/CD Texts, and CD-Rs (Recordable)/CD-RWs (Rewritable) in audio CD (CD-DA), MP3/WMA formats. When a disc is inserted upside down, PLEASE and EJECT appear alternately on the display. Press 0 to eject the disc. MP3 and WMA tracks (words file and track are used interchangeably) are recorded in folders. While fast-forwarding or reversing on an MP3 or WMA disc, you can only hear intermittent sounds. ENGLISH Continued on the next page REFERENCES 17

18 ENGLISH Playing a CD-R or CD-RW Use only finalized CD-Rs or CD-RWs. This unit can only play back files of the same type as those detected first if a disc includes both audio CD (CD-DA) files and MP3/WMA files. This unit can play back multi-session discs; however, unclosed sessions will be skipped while playing. Some CD-Rs or CD-RWs may not play back on this unit because of their disc characteristics, or for the following reasons: Discs are dirty or scratched. Moisture condensation has occurred on the lens inside the unit. The pickup lens inside the unit is dirty. The files on the CD-R/CD-RW are written using the Packet Write method. There are improper recording conditions (missing data, etc.) or media conditions (stained, scratched, warped, etc.). CD-RWs may require a longer readout time since the reflectance of CD-RWs is lower than that of regular CDs. Do not use the following CD-Rs or CD-RWs: Discs with stickers, labels, or a protective seal stuck to the surface. Discs on which labels can be directly printed by an ink jet printer. Using these discs under high temperature or high humidity may cause malfunctions or damage to the unit. Playing an MP3/WMA disc This unit can play back MP3/WMA files with the extension code <.mp3> or <.wma> (regardless of the letter case upper/lower). This unit can show the names of albums, artists (performer), and Tag (Version 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, or 2.4) for MP3 files and for WMA files. This unit can display only one-byte characters. No other characters can be correctly displayed. This unit can play back MP3/WMA files meeting the conditions below: Bit rate: 8 kbps 320 kbps Sampling frequency: 48 khz, 44.1 khz, 32 khz (for MPEG-1) khz, khz, 16 khz (for MPEG-2) Disc format: ISO 9660 Level 1/Level 2, Romeo, Joliet, Windows long file name The maximum number of characters for file/folder names vary depending on the disc format used (includes 4 extension characters <.mp3> or <.wma>). ISO 9660 Level 1: up to 12 characters ISO 9660 Level 2: up to 31 characters Romeo: up to 128 characters Joliet: up to 64 characters Windows long file name: up to 128 characters This unit can recognize a total of 512 files, 255 folders, and 8 hierarchical levels. This unit can play back files recorded in VBR (variable bit rate). Files recorded in VBR have a discrepancy in the elapsed time display, and do not show the actual elapsed time. In particular, this difference becomes noticeable after performing the search function. This unit cannot play back the following files: MP3 files encoded in MP3i and MP3 PRO format. MP3 files encoded in an inappropriate format. MP3 files encoded with Layer 1/2. WMA files encoded in lossless, professional, and voice format. WMA files which are not based upon Windows Media Audio. WMA files copy-protected with DRM. Files which have data such as AIFF, ATRAC3, etc. The search function works but search speed is not constant. Ejecting a disc If the ejected disc is not removed within 15 seconds, it is automatically inserted into the loading slot again to protect it from dust. Playback starts automatically. Menu operations If you change the AMP GAIN setting from HIGH POWER to LOW POWER while the volume level is set higher than VOLUME 30, the unit automatically changes the volume level to VOLUME 30.

19 Troubleshooting What appears to be trouble is not always serious. Check the following points before calling a service center. Symptoms Remedies/Causes ENGLISH Sound cannot be heard from the speakers. Adjust the volume to the optimum level. Check the cords and connections. General The unit does not work at all. Reset the unit (see page 3). AUX IN cannot be selected. Check the SRC SELECT = AUX IN setting (see page 15). Display appears dim. Check the USER Color settings (see page 16). SSM automatic presetting does not work. Store stations manually. FM/AM Static noise while listening to the radio. AM cannot be selected. Connect the aerial firmly. Check the SRC SELECT = AM setting (see page 15). Disc cannot be played back. CD-R/CD-RW cannot be played back. Tracks on the CD-R/CD-RW cannot be skipped. Insert the disc correctly. Insert a finalized CD-R/CD-RW. Finalize the CD-R/CD-RW with the component which you used for recording. Disc playback Disc can neither be played back nor ejected. Unlock the disc (see page 10). Eject the disc forcibly (see page 3). Disc sound is sometimes interrupted. Stop playback while driving on rough roads. Change the disc. Check the cords and connections. NO DISC appears on the display. Insert a playable disc into the loading slot. PLEASE and EJECT appear alternately on the display. Press 0, then insert a disc correctly. Continued on the next page REFERENCES 19

20 Symptoms Remedies/Causes ENGLISH Disc cannot be played back. Use a disc with MP3/WMA tracks recorded in a format compliant with ISO 9660 Level 1, Level 2, Romeo, or Joliet. Add the extension code <.mp3> or <.wma> to the file names. MP3/WMA playback Noise is generated. A longer readout time is required ( READING keeps flashing on the display). Tracks do not play back in the order you have intended them to play. Skip to another track or change the disc. (Do not add the extension code <.mp3> or <.wma> to non-mp3 or WMA tracks.) Do not use too many hierarchical levels and folders. The playback order is determined when the files are recorded. The elapsed playing time is not correct. The correct characters are not displayed (e.g. album name). This sometimes occurs during playback. This is caused by how the tracks are recorded on the disc. This unit can only display letters (upper case), numbers, and a limited number of symbols. Microsoft and Windows Media are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. 20

21 Maintenance How to clean the connectors Frequent detachment will deteriorate the connectors. To minimize this possibility, periodically wipe the connectors with a cotton swab or cloth moistened with alcohol, being careful not to damage the connectors. To keep discs clean A dirty disc may not play correctly. If a disc does become dirty, wipe it with a soft cloth in a straight line from center to edge. Do not use any solvents (for example, conventional record cleaner, spray, thinner, benzine, etc.) to clean discs. ENGLISH Connectors Moisture condensation Moisture may condense on the lens inside the unit in the following cases: After starting the heater in the car. If it becomes very humid inside the car. Should this occur, the unit may malfunction. In this case, eject the disc and leave the unit turned on for a few hours until the moisture has evaporated. How to handle discs When removing a disc from its case, press down the center holder of the case and lift the disc out, holding it by the edges. Center holder Always hold the disc by the edges. Do not touch its recording surface. When storing a disc in its case, gently insert the disc around the center holder (with the printed surface facing up). Make sure to store discs in cases after use. To play new discs New discs may have some rough spots around the inner and outer edges. If such a disc is used, this unit may reject the disc. To remove these rough spots, rub the edges with a pencil or ball-point pen, etc. Do not use the following discs: Single CD (8 cm disc) Sticker and sticker residue Unusual shape Transparent or semitransparent parts on its recording area Warped disc Stick-on label C-thru Disc (semitransparent disc) REFERENCES 21

22 Specifications ENGLISH AUDIO AMPLIFIER SECTION Maximum Power Output: Front/Rear: 50 W per channel Continuous Power Output (RMS): Front/Rear: 19 W per channel into 4 Ω, 40 Hz to Hz at no more than 0.8% total harmonic distortion. Load Impedance: 4 Ω (4 Ω to 8 Ω allowance) Tone Control Range: Bass: ±12 db at 100 Hz Treble: ±12 db at 10 khz Frequency Response: 40 Hz to Hz Signal-to-Noise Ratio: 70 db Line-Out Level/Impedance: 2.5 V/20 kω load (full scale) Output Impedance: 1 kω Other Terminal: AUX (auxiliary) input jack TUNER SECTION Frequency Range: FM: 87.5 MHz to MHz AM: MW: 522 khz to khz LW: 144 khz to 279 khz FM Tuner Usable Sensitivity: 11.3 dbf (1.0 μv/75 Ω) 50 db Quieting Sensitivity: 16.3 dbf (1.8 μv/75 Ω) Alternate Channel Selectivity (400 khz): 65 db Frequency Response: 40 Hz to Hz Stereo Separation: 30 db MW Tuner Sensitivity: 20 μv Selectivity: 35 db LW Tuner Sensitivity: 50 μv 22

KD-R501/KD-R402/KD-R401

KD-R501/KD-R402/KD-R401 ΕΛΛΗΝΙΚΑ DEUTSCH ENGLISH CD RECEIVER CD-RECEIVER РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD KD-R501/KD-R402/KD-R401 РУCCKИЙ For canceling the display demonstration, see page 6. Zum Abbrechen der

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH. S-Video. Composite

ENGLISH. S-Video. Composite CMP-USBVG6 ENGLISH 1.) Hardware Introduction 1. USB 2.0 connector 2. Audio input Left / Right 3. Composite Input 4. S-Video Input VHS Player Camera S-Video DVD Player Multiple devices Set-top Box Game

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/LW Compact Disc Player CDX-M770 CDX-M670. FM/MW/LW Mini Disc Player MDX-M690

FM/MW/LW Compact Disc Player CDX-M770 CDX-M670. FM/MW/LW Mini Disc Player MDX-M690 3-230-448-21 (1) FM/MW/LW Compact-/Mini- Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player CDX-M770 CDX-M670 FM/MW/LW Mini Disc Player MDX-M690 Operating Instructions Manual de instrucciones Bruksanvisning Manual

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/LW Cassette Car Stereo

FM/MW/LW Cassette Car Stereo 3-227-560-11 (1) FM/MW/LW Cassette Car Stereo XR-M510 FM/MW/LW Cassette Car Stereo Operating Instructions Manual de instrucciones Bruksanvisning Manual de instruções Οδηγίες Λειτουργίας GB ES SE PT GR

Διαβάστε περισσότερα

GENEVA Sound System. Model M - L - XL GENEVA. www.apopsissound.gr 1

GENEVA Sound System. Model M - L - XL GENEVA. www.apopsissound.gr 1 GENEVA Sound System Model M - L - XL GENEVA www.apopsissound.gr 1 . : μ, μ, μ μ. μ μ. μ 1). 2). 3). 4). 5) μ. 6) μ μ μ. 7) μ. μ μ. 8) μ μ μ, μ, μ, ( μ μ μ ) μ. 9) μ μ μ μ. 10) μ μ. 11) μ μ μ μ. 12) μ,

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση e-mail σε whitelist

Ρύθμιση e-mail σε whitelist Ρύθμιση e-mail σε whitelist «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλές φορές αντιμετωπίζετε

Διαβάστε περισσότερα

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙ Η ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Θυροτηλεοράσεις Θυροτηλέφωνα Ενδοεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

SRM-8580. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πριν τη φόρτιση. Δεν μπορεί να φορτίσει εάν είναι απενεργοποιημένη.

SRM-8580. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πριν τη φόρτιση. Δεν μπορεί να φορτίσει εάν είναι απενεργοποιημένη. SRM-8580 Γνωριμία με τη συσκευή σας Μπαταρία Η μπαταρία είναι πλήρης στα 3.8V. Καθώς περνάει ο χρόνος, η ένδειξη της μπαταρίας μπορεί να μην λειτουργεί σωστά. Η ένδειξη εμφανίζεται κενή όταν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

Aρ. Μοντέλου: DW - 100

Aρ. Μοντέλου: DW - 100 Aρ. Μοντέλου: DW - 100 Λεπτό πληκτρολόγιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ multimedia με νέα σχεδίαση τετράγωνα πλήκτρα 1. Αντικείμενο: Ακολουθούν τα χαρακτηριστικά του πληκτρολογίου, επεξηγήσεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα

60 61 62 63 64 65 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν Ι Ν S T R U C T I N O N S C O N C E R N I N G Τ Η Ε C A S E M E N T S M A I N T E N A N C E Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων

Διαβάστε περισσότερα

SRM-7540. Πρόλογος. Σημείωση

SRM-7540. Πρόλογος. Σημείωση SRM-7540 Πρόλογος Διαβάστε το εγχειρίδιο που σας παρέχεται μαζί με τη συσκευή, προσεκτικά πριν τη χρησιμοποιήσετε, έτσι ώστε να μπορείτε να τη λειτουργήσετε εύκολα και γρήγορα. Σημείωση 1. Μην χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/26 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι το 1 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah WWW..GR ΕΤΑΙΡΙΑ: ΟΙ. ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah Specification Battery Type: Lithium-ion polymer battery; Battery capacity: 12000mAh/3.7V 3000mAh lithium polymer

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750 Οδηγός χρήστη MHL to HDMI Adapter IM750 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση του MHL to HDMI Adapter...3 Οδηγός έναρξης...4 Smart Connect...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Smart Connect...4 Χρήση του MHL to

Διαβάστε περισσότερα

SRM-8440. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πριν τη φόρτιση. Δεν μπορεί να φορτίσει εάν είναι απενεργοποιημένη.

SRM-8440. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πριν τη φόρτιση. Δεν μπορεί να φορτίσει εάν είναι απενεργοποιημένη. SRM-8440 Πλήκτρα Μπαταρία Η μπαταρία είναι πλήρης στα 4V. Καθώς περνάει ο χρόνος, η ένδειξη της μπαταρίας μπορεί να μην λειτουργεί σωστά. Η ένδειξη εμφανίζεται κενή όταν η μπαταρία έχει σχεδόν εξαντληθεί.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21 Οδηγός χρήστη Xperia P TV Dock DK21 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση πίσω πλευράς του TV Dock...3 Οδηγός έναρξης...4 Διαχείριση LiveWare...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Διαχείριση LiveWare...4 Χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/LW Cassette Car Stereo

FM/MW/LW Cassette Car Stereo 3-227-102-22 (1) FM/MW/LW Cassette Car Stereo Operating Instructions Manual de instrucciones Bruksanvisning Manual de instruções Oδηγίες Λειτυργίας Инструкция по эксплуатации GB ES SE PT GR RU FM/MW/LW

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Centre No. Candidate No. Paper Reference 1 7 7 6 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Friday 18 June 2010 Morning Time: 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Tuesday 18 June 2013 Afternoon Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης User s Manual / Οδηγίες Χρήσης EUROPEAN STANDARDS Your child s safety depends on you. Proper bed rail usage cannot be assured unless you follow these instructions. DO NOT USE YOUR BED RAIL UNTILL YOU READ

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Αρ. Φακέλου.: Ku 622.00/3 (Παρακαλούμε να αναφέρεται στην απάντηση) Αριθμός Ρημ. Διακ: 22/14 2 αντίγραφα Συνημμένα: -2- ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Η Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme 02 Technisches Handbuch Pergola Top Star 120X70 Exklusiv von Metaform ΑVΕΕ entworfen, ist es die Innova on bei der professionellen Bescha ung, denn das wegweisende Hebesystem erlaubt es Ihnen, sie an jeder

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MP3 PLAYER TWIST II

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MP3 PLAYER TWIST II MP3 Player Twist II ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MP3 PLAYER TWIST II Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτής της συσκευής. Παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες πριν τη χρήση ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Εύκολο στη μεταφορά Με οθόνη LCD

Διαβάστε περισσότερα

If error is detected the display will show the message "E" followed by the relative error code.

If error is detected the display will show the message E followed by the relative error code. INPUT MENU Select input type by pressing key and then F-button at the same time. The display will show: In1 = TC type J -100 ~ 1000 ºC In2 = TC type K -100 ~ 1300 ºC In3 = RTD Pt-100-100 ~ 600 ºC In4 =

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

DIGITAL PHOTO FRAME FDF8422

DIGITAL PHOTO FRAME FDF8422 DIGITAL PHOTO FRAME FDF8422 INSTRUCTIONS MANUAL rev1 1 SAFETY... 2 MEDIA... 2 PACKAGE CONTENTS... 3 PLAY OVERVIEW... 3 CONNECTING TO THE MAINS... 3 REMOTE CONTROL... 4 OPERATION... 4 MAIN MENU... 4 PICTURE...

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Συγχαρητήρια για την αγορά του νέου MusicBox της Crypto!

Συγχαρητήρια για την αγορά του νέου MusicBox της Crypto! ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 1. Εισαγωγή 2 2. Περιεχόμενα Συσκευασίας 2 3. Βασικά Χαρακτηριστικά 2 4. Περιγραφή Πλήκτρων 3 5. Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση της Συσκευής 3 6. Φόρτιση Μπαταρίας

Διαβάστε περισσότερα

Radio Connect R & GO

Radio Connect R & GO Radio Connect R & GO English... Español... Português... Polski... Türkçe... Român... ελληνικά... GB E P PL TR RO GR 1 Introduction to the controls........................................................

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

ERMES-GSM GSM Τηλεφωνητής Rev. 1.3

ERMES-GSM GSM Τηλεφωνητής Rev. 1.3 ERMES-GSM GSM Τηλεφωνητής Rev. 1.3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για καλύτερα αποτελέσματα της συσκευής ERMES-GSM, θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες. Κανόνες Ασφαλείας: ΠΡΟΣΟΧΗ! : Μην μετακινείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR From: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor [mailto:dtati@otenet.gr] Sent: Tuesday, April 12, 2011 1:17 PM To: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor Subject: FAIR ANNOUNCEMENT AND

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

LECTURE 2 CONTEXT FREE GRAMMARS CONTENTS

LECTURE 2 CONTEXT FREE GRAMMARS CONTENTS LECTURE 2 CONTEXT FREE GRAMMARS CONTENTS 1. Developing a grammar fragment...1 2. A formalism that is too strong and too weak at the same time...3 3. References...4 1. Developing a grammar fragment The

Διαβάστε περισσότερα

FOSSCOMM 2013 6ο Συνέδριο Κοινοτήτων Ανοιχτού Λογισμικού Σάββατο 20 Απριλίου 2013. Ομάδα Σχολής Ικάρων Εργαστήριο Arduino

FOSSCOMM 2013 6ο Συνέδριο Κοινοτήτων Ανοιχτού Λογισμικού Σάββατο 20 Απριλίου 2013. Ομάδα Σχολής Ικάρων Εργαστήριο Arduino FOSSCOMM 2013 6ο Συνέδριο Κοινοτήτων Ανοιχτού Λογισμικού Σάββατο 20 Απριλίου 2013 Ομάδα Σχολής Ικάρων Εργαστήριο Arduino Arduino Workshop LAB 1 : Παιχνίδι με έναν αισθητήρα φωτός Τι θα χρειαστούμε: 1 LED

Διαβάστε περισσότερα

Biodiesel quality and EN 14214:2012

Biodiesel quality and EN 14214:2012 3η Ενότητα: «Αγορά Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές» Biodiesel quality and EN 14214:2012 Dr. Hendrik Stein Pilot Plant Manager, ASG Analytik Content Introduction Development of the Biodiesel

Διαβάστε περισσότερα

Micro Audio System PMS200BT-B/W

Micro Audio System PMS200BT-B/W Micro Audio System PMS200BT-B/W Bedienungsanleitung Οδηγίες χρήσης User Manual Manual de instrucciones Mode d emploi Kezelési leírás Manuale dell utente PMS200BT_A5_131031_1.indb 1 31/10/13 2:53 PM PMS200BT_A5_131031_1.indb

Διαβάστε περισσότερα

SmartDock for Xperia ion Οδηγός χρήστη

SmartDock for Xperia ion Οδηγός χρήστη SmartDock for Xperia ion Οδηγός χρήστη Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση του SmartDock...3 Φόρτιση του SmartDock...3 Οδηγός έναρξης...5 Διαχείριση LiveWare...5 Αναβάθμιση της εφαρμογής Διαχείριση LiveWare...5

Διαβάστε περισσότερα

Case 1: Original version of a bill available in only one language.

Case 1: Original version of a bill available in only one language. currentid originalid attributes currentid attribute is used to identify an element and must be unique inside the document. originalid is used to mark the identifier that the structure used to have in the

Διαβάστε περισσότερα

Operation Manual Εγχειρίδιο χρήσης συσκευής HAEGER CP-612 Odessa

Operation Manual Εγχειρίδιο χρήσης συσκευής HAEGER CP-612 Odessa Operation Manual Εγχειρίδιο χρήσης συσκευής HAEGER CP-612 Odessa I. Features Display of 63 FSK/DTMF incoming calls, each with time and LCD display of 12 digits maximum 63 VIP numbers 12 two-touch memory

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CMRIDGE INTERNTIONL EXMINTIONS International General Certificate of Secondary Education *3788429633* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking and Listening Role Play ooklet One

Διαβάστε περισσότερα

Basic Raster Styling and Analysis

Basic Raster Styling and Analysis Basic Raster Styling and Analysis QGIS Tutorials and Tips Author Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi Translations by Christina Dimitriadou Paliogiannis Konstantinos Tom Karagkounis Despoina Karfi

Διαβάστε περισσότερα

Farb-TV Televisione a colori Έγχρωμη Τηλεόραση Color Television

Farb-TV Televisione a colori Έγχρωμη Τηλεόραση Color Television Farb-TV Televisione a colori Έγχρωμη Τηλεόραση Color Television Bedienungsanleitung Istruzioni operative Οδηγίες Χρήσης Operating Instructions INHALT Contents 1 Wichtige Informationen... 1 1.1 Bildschirm

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

13111203 P.R.O. Tri Sprint Suit

13111203 P.R.O. Tri Sprint Suit 13111203 P.R.O. Tri Sprint Suit The P.R.O. Tri Sprint Suit features our Transfer Repel fabric which is hydrodynamic perfect for short distance races such as sprint or Olympic but can also be worn over

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Ισχύει για προϊόντα από το 2012 και μετά CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τα βήματα που απαιτούνται για την

Διαβάστε περισσότερα

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014 -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» Dr Caroline Linse Queens University, Belfast, Northern Ireland Objectives-Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 55402 I DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 24

FAVORIT 55402 I DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 24 FAVORIT 55402 I DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 24 2 FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE Danke, dass Sie sich für dieses AEG Produkt entschieden haben. Wir haben es geschaffen,

Διαβάστε περισσότερα

SERVICE LASER PRINTER. Manual. ML-1600 Series ML-1610/ML-1615P. Basic Model : ML-1610. The keynote of Product LASER PRINTER ML-1610

SERVICE LASER PRINTER. Manual. ML-1600 Series ML-1610/ML-1615P. Basic Model : ML-1610. The keynote of Product LASER PRINTER ML-1610 LASER PRINTER ML-1600 Series ML-1610/ML-1615P Basic Model : ML-1610 SERVICE Manual LASER PRINTER The keynote of Product - Speed : 17ppm (Ltr) / 16ppm(A4), 600dpi - Paper Path : MPF Type Cassette - Emulation

Διαβάστε περισσότερα

Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια

Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια Diabetic retinopathy Η εικόνα αυτή δείχνει ένα παράδειγμα του πώς μπορεί η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια να επηρεάσει την όραση. Τι είναι η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια;

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 78400 I DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 25 RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

FAVORIT 78400 I DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 25 RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ FAVORIT 78400 I DE GESCHIRRSPÜLER BENUTZERINFORMATION 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 25 RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 48 2 FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE Danke, dass Sie sich für dieses

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία GREEK Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία Βελτιώνουμε τον τρόπο που δηλώνετε το εισόδημά σας από εργασία και τις μεταβολές της κατάστασής σας. Οι επιλογές μας αυτοεξυπηρέτησης παρέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

Σаς εuxaρıσтоúμε γıa тην εμпıσтоσúνη σаς σта пρоїόνта μаς

Σаς εuxaρıσтоúμε γıa тην εμпıσтоσúνη σаς σта пρоїόνта μаς Σаς εuxaρıσтоúμε γıa тην εμпıσтоσúνη σаς σта пρоїόνта μаς Гıа тην апотελεσμатıкή хρησıμопоiηση аuтής тης μоνáδаς εivаı avaγкaio va μελεтήσεтε пρоσεктıкá auтό то εγxεıρiδıo пρıv εvεργoпoıήσεтε тηv μováδa.

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

DIGITAL PHOTO FRAME USER MANUAL FDF 7421

DIGITAL PHOTO FRAME USER MANUAL FDF 7421 DIGITAL PHOTO FRAME USER MANUAL FDF 7421 1. Safety 1.1 Intended use The digital photo frame has been designed to display photos from memory device. Due to the great variety of products with external memory

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά IP/8/899 Βρυξέλλες, 9 εκεµβρίου 8 Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά Από την η Ιανουαρίου 9 η ΕΕ θα διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Română... 28. Български... 57. Ελληνικά... 88. Deutsch... 119

English... 2. Română... 28. Български... 57. Ελληνικά... 88. Deutsch... 119 English... 2 Română... 28 Български... 57 Ελληνικά... 88 Deutsch... 119 V 1.63 Table of Contents Introduction... 3 Intended use... 3 Package contents... 3 Technical specifications... 4 Copyright... 4 Safety

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy)

Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy) Φροντίδα της ουροστομίας μου (urostomy) Πως θα πρεπει να αλλαζω την σακουλα μου; Εξοπλισμος Για να αλλάξετε την σακούλα σας θα χρειαστείτε τα ακόλουθα πράγματα: Μια λεκάνη με ζεστό νερό. Ένα πετσετάκι

Διαβάστε περισσότερα

Energy Meters Μετρητές Ενέργειας

Energy Meters Μετρητές Ενέργειας / Τιμοκατάλογος 203 Energy Meters Μετρητές Ενέργειας Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός... όλος ο εξοπλισμός! TOTALINE with extensive presence in the Greek market

Διαβάστε περισσότερα

FSM Toolkit Exercises

FSM Toolkit Exercises ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Τηλεπικοινωνιών Αναπληρωτής Καθηγητής: Αλέξανδρος Ποταμιάνος Ονοματεπώνυμο: Α Μ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΗΛ 413 : Συστήματα Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ CONVECTOR PANEL HEATER ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΥΠΟΥ ΚΟΝΒΕΚΤΟΡ Model / Μοντέλο: MCH20018 Keep these instructions in a safe place for future reference. Φυλάξτε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά μιας τηλεόρασης με την τελευταία τεχνολογία LED δεν είναι πλέον υπόθεση λίγων. Η Σειρα 4003 των τηλεοράσεων LED της Samsung παρέχει υψηλή

Η αγορά μιας τηλεόρασης με την τελευταία τεχνολογία LED δεν είναι πλέον υπόθεση λίγων. Η Σειρα 4003 των τηλεοράσεων LED της Samsung παρέχει υψηλή Η αγορά μιας τηλεόρασης με την τελευταία τεχνολογία LED δεν είναι πλέον υπόθεση λίγων. Η Σειρα 4003 των τηλεοράσεων LED της Samsung παρέχει υψηλή ποιότητα εικόνας, καθώς και ασύγκριτο σχεδιασμό και απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Monday 18 May 2009 Afternoon Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

HAV-TRHP20KN. ANLEITUNG (s. 6) Kabellose Kopfhörer. MANUAL (p. 2) Wireless Headphones. MODE D EMPLOI (p. 10) Casque sans fil

HAV-TRHP20KN. ANLEITUNG (s. 6) Kabellose Kopfhörer. MANUAL (p. 2) Wireless Headphones. MODE D EMPLOI (p. 10) Casque sans fil HAV-TRHP20KN MANUAL (p. 2) Wireless Headphones ANLEITUNG (s. 6) Kabellose Kopfhörer MODE D EMPLOI (p. 10) Casque sans fil GEBRUIKSAANWIJZING (p. 14) Draadloze Hoofdtelefoon MANUALE (p. 19) Cuffie senza

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level. Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours

Paper Reference. Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level. Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours Centre No. Candidate No. Paper Reference 7 6 1 5 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours Initial(s)

Διαβάστε περισσότερα

Σε απόσταση 6 μέτρων το πολύ

Σε απόσταση 6 μέτρων το πολύ OST-5075U Σε απόσταση 6 μέτρων το πολύ Sleep ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ: Το τηλεχειριστήριο του ψηφιακού δέκτη έχει 6 πλήκτρα μάθησης. Κάθε πλήκτρο μπορεί να είναι αντίγραφο κάθε πλήκτρου λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *9458676952* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2015 No Additional

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Geschirrspüler Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép Lavavajillas

Geschirrspüler Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép Lavavajillas DE Benutzerinformation 2 EL Οδηγίες Χρήσης 15 HU Használati útmutató 30 ES Manual de instrucciones 44 Geschirrspüler Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép Lavavajillas ZDV 12001 Inhalt Sicherheitshinweise _ 2 Gerätebeschreibung

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΡΙΜΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Bildung älterer Arbeitnehmer Kassandra Teliopoulos IEKEP 06/03/06 ΜΕΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ Einige Gedankenansätze!Στις περισσότερες χώρες μέλη της Ε.Ε. μεγάλης ηλικίας εργαζόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεόραση Plasma NeoPDP 12ης γενιάς με εξαιρετική ποιότητα κινούμενης εικόνας και προηγμένες δυνατότητες δικτύωσης.

Τηλεόραση Plasma NeoPDP 12ης γενιάς με εξαιρετική ποιότητα κινούμενης εικόνας και προηγμένες δυνατότητες δικτύωσης. TX-P46G15E ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Τηλεόραση Plasma NeoPDP 12ης γενιάς με εξαιρετική ποιότητα κινούμενης εικόνας και προηγμένες δυνατότητες δικτύωσης. H τεχνολογία 600-Hz σας δίνει τη δυνατότητα για υπέροχη

Διαβάστε περισσότερα

Size - A5 OPD 420 DVD-PLAYER // REPRODUCTOR DE DVD // LECTEUR DE DVD MANUAL DEL USUARIO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. OPD420_A5_DE_EL_EN_ES_130527.

Size - A5 OPD 420 DVD-PLAYER // REPRODUCTOR DE DVD // LECTEUR DE DVD MANUAL DEL USUARIO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. OPD420_A5_DE_EL_EN_ES_130527. OPD 420 DVD-PLAYER // REPRODUCTOR DE DVD // LECTEUR DE DVD GEBRAUCHSANWEISUNG ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USER MANUAL MANUAL DEL USUARIO OPD420_A5_DE_EL_EN_ES_130527.indb 1 Deutsch 3-22 Ελληνικά 23-42 English 43-62

Διαβάστε περισσότερα

[ ] ΝΕΟ / NEW. Linea ROSH-el Linea SUAW-el

[ ] ΝΕΟ / NEW. Linea ROSH-el Linea SUAW-el Linea ROSH-el Linea SUAW-el ΝΕΟ Σωληνωτά µοτέρ µε ενσωµατωµένη ηλεκτρονική ανίχνευση εµποδίου NEW tubular motors with integrated electronic Προηγµένη τεχνολογία για ρολά (ROSH-el) και τέντες (SUAW-el)

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE:

MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: DRO MRL MRL HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYD Version: 1.1 Date: 26/04/2012 Page: 1/17 Range of Application 1 Version: 1.1 Date: 26/04/2012 Page: 2/17 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 ACTING

Διαβάστε περισσότερα

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω!

ἀξιόω! στερέω! ψεύδομαι! συγγιγνώσκω! Assimilation νλ λλ νμ μμ νβ/νπ/νφ μβ/μπ/μφ νγ/νκ/νχ γγ/γκ/γχ attisches Futur bei Verben auf -ίζω: -ιῶ, -ιεῖς, -ιεῖ usw. Dehnungsaugment: ὠ- ὀ- ἠ- ἀ-/ἐ- Zur Vorbereitung die Stammveränderungs- und Grundformkarten

Διαβάστε περισσότερα

USER MANUAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ PREFACE. Ευχαριστούμε που αγοράσατε την συσκευή GPS Tracker. Παρακάτω θα βρείτε οδηγίες

USER MANUAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ PREFACE. Ευχαριστούμε που αγοράσατε την συσκευή GPS Tracker. Παρακάτω θα βρείτε οδηγίες TK-STAR PET GPS TRACKER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USER MANUAL ΕΙΣΑΓΩΓΗ PREFACE Ευχαριστούμε που αγοράσατε την συσκευή GPS Tracker. Παρακάτω θα βρείτε οδηγίες για Thank την you καλή for purchasing χρήση της the εν

Διαβάστε περισσότερα

CMP-EHUB25 5 ETHERNET-SWITCH MIT 8 ANSCHLÜSSEN ETHERNET 8 PORT SWITCH 8 COMMUTATEUR ETHERNET 8 PORTS 11 8 POORTEN ETHERNET SWITCH

CMP-EHUB25 5 ETHERNET-SWITCH MIT 8 ANSCHLÜSSEN ETHERNET 8 PORT SWITCH 8 COMMUTATEUR ETHERNET 8 PORTS 11 8 POORTEN ETHERNET SWITCH CMP-EHUB25 ETHERNET 8 PORT SWITCH 8 COMMUTATEUR ETHERNET 8 PORTS 5 ETHERNET-SWITCH MIT 8 ANSCHLÜSSEN 11 8 POORTEN ETHERNET SWITCH 14 COMMUTATORE ETHERNET A 8 PORTE 20 8-PORTOS ETHERNET-KAPCSOLÓ 17 CONMUTADOR

Διαβάστε περισσότερα

Internet Radio PDR200

Internet Radio PDR200 Internet Radio PDR200 Bedienungsanleitung Οδηγίες χρήσης User Manual Manual de instrucciones Mode d emploi Kezelési leírás PDR200_A5_131219_1.indb 1 19/12/13 10:38 AM PDR200_A5_131219_1.indb 2 19/12/13

Διαβάστε περισσότερα