KD-R303/KD-R302/KD-R301/ KD-R33

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "KD-R303/KD-R302/KD-R301/ KD-R33"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ DEUTSCH ENGLISH CD RECEIVER CD-RECEIVER РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD KD-R303/KD-R302/KD-R301/ KD-R33 РУCCKИЙ For canceling the display demonstration, see page 6. Zum Abbrechen der Displaydemonstration siehe Seite 6. Информацию об отмене демонстрации функций дисплея см. на стр. 6. Για να ακυρώσετε την επίδειξη λειτουργίας στην 0θóνη, βλ. σελίδα 6. For installation and connections, refer to the separate manual. Für den Einbau und die Anschlüsse siehe das eigenständige Handbuch. Указания по установке и выполнению соединений приводятся в отдельной инструкции. Για πληρoφoρίες σχετικά µε την εγκατάσταση και τις συνδέσεις, ανατρέξτε στo αντίστoιχo ξεχωριστό εγχειρίδιo. INSTRUCTIONS BEDIENUNGSANLEITUNG ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Ο ΗΓΙΕΣ GET A [EY]

2 ENGLISH Thank you for purchasing a JVC product. Please read all instructions carefully before operation, to ensure your complete understanding and to obtain the best possible performance from the unit. IMPORTANT FOR LASER PRODUCTS 1. CLASS 1 LASER PRODUCT 2. CAUTION: Do not open the top cover. There are no user serviceable parts inside the unit; leave all servicing to qualified service personnel. 3. CAUTION: Visible and/or invisible class 1M laser radiation when open. Do not view directly with optical instruments. 4. REPRODUCTION OF LABEL: CAUTION LABEL, PLACED OUTSIDE THE UNIT. Products Battery Information for Users on Disposal of Old Equipment and Batteries [European Union only] These symbols indicate that the product and the battery with this symbol should not be disposed as general household waste at its end-of-life. If you wish to dispose of this product and the battery, please do so in accordance with applicable national legislation or other rules in your country and municipality. By disposing of this product correctly, you will help to conserve natural resources and will help prevent potential negative effects on the environment and human health. Notice: The sign Pb below the symbol for batteries indicates that this battery contains lead. Warning: If you need to operate the unit while driving, be sure to look around carefully or you may be involved in a traffic accident. Caution on volume setting: Discs produce very little noise compared with other sources. Lower the volume before playing a disc to avoid damaging the speakers by the sudden increase of the output level. For safety... Do not raise the volume level too much, as this will block outside sounds, making driving dangerous. Stop the car before performing any complicated operations. Temperature inside the car... If you have parked the car for a long time in hot or cold weather, wait until the temperature in the car becomes normal before operating the unit. 2

3 How to reset your unit CONTENTS Your preset adjustments will also be erased. How to forcibly eject a disc OPERATIONS Basic operations... 4 Preparation... 6 Listening to the radio... 7 Disc operations EXTERNAL DEVICES Listening to the other external components ENGLISH Be careful not to drop the disc when it ejects. If this does not work, reset your unit. Detaching the control panel SETTINGS Selecting a preset sound mode Menu operations Color settings (for KD-R33) REFERENCES More about this unit Troubleshooting Maintenance Specifications Attaching the control panel 3

4 Basic operations ENGLISH 1 FM/AM: Select preset station. CD: Select folder. 2 Turn on the power. Attenuate the sound (if the power is on). Turn off the power [Hold]. 3 Select the source. FM = CD * 1 = AUX IN * 2 = AM * 2 = (back to the beginning) 4 Enter list operations. Enter Menu setting [Hold]. 5 Control the volume or selection [Turn]. * 3 Confirm the selection [Press]. * 3 FM: Enter SSM preset mode [Hold]. * 3 CD: Enter playback mode [Hold]. * 3 6 Loading slot 7 Display window 8 Eject disc. 9 Activate/deactivate TA Standby Reception. Enter PTY Searching mode [Hold]. p Detach the panel. q Change the display information. w FM/AM: Search for station. CD: Select track. e Return to the previous menu. r AUX (auxiliary) input jack * 1 You cannot select CD as the playback source if no disc is in the unit. * 2 You cannot select these sources if they were disabled in the Menu (see Menu operations on page 15). * 3 Also known as Control dial in this manual. 4

5 Display window ENGLISH 1 Tr (track) indicator 2 Source display / Track number / Folder number / Time countdown indicator 3 DISC indicator 4 Sound mode indicators CLASSIC, HIP HOP, JAZZ, ROCK, POPS, USER 5 Playback mode / item indicators RND (random), (disc), (folder), RPT (repeat) 6 EQ (equalizer) indicator 7 LOUD (loudness) indicator 8 Disc information indicators TAG (Tag information), (track/file), (folder) 9 Main display p Radio Data System indicators AF, REG, TP, PTY q Tuner reception indicators ST (stereo), MO (monaural) OPERATIONS 5

6 ENGLISH Preparation Cancel the display demonstration and set the clock See also page Turn on the power. 2 [Turn] = [Press] Cancel the display demonstrations Select DEMO, then DEMO OFF. Set the clock Select CLOCK = CLOCK SET. Adjust the hour, then press control dial once to proceed to adjust the minute. Select 24H/12H, then 24 HOUR or 12 HOUR. To return to the previous menu, press BACK. When the power is turned off: Check the current clock time when CLOCK DISP is set to CLOCK OFF, (see page 13) When the power is turned on: Change the display information of the current source FM/AM Station Frequency = Clock = (back to the beginning) FM Radio Data System CD Station name (PS) = Station Frequency = Programme type (PTY) = Clock = (back to the beginning) Audio CD/CD Text: Disc title/performer * 1 = Track title * 1 = Current track number with the elapsed playing time = Current track number with the clock time = (back to the beginning) MP3/WMA: Album name/performer (folder name) * 2 = Track title (file name) * 2 = Current track number with the elapsed playing time = Current track number with the clock time = (back to the beginning) * 1 If the current disc is an audio CD, NO NAME appears. * 2 If an MP3/WMA file does not have Tag information or TAG DISPLAY is set to TAG OFF (see page 13), folder name and file name appear. 6

7 Listening to the radio 1 Select FM or AM. 2 Search for a station to listen Auto Search. Manual Search: Hold either one of the buttons until M flashes on the display, then press it repeatedly. When receiving an FM stereo broadcast with sufficient signal strength, ST lights up on the display. ENGLISH When an FM stereo broadcast is hard to receive See also page Select the preset number range you want to store. [Turn] = [Press] Select TUNER = MONO = MONO ON Reception improves, but stereo effect will be lost. MO lights up on the display. To restore the stereo effect, repeat the same procedure to select MONO OFF. The MO indicator goes off. FM station automatic presetting SSM (Strong-station Sequential Memory) You can preset up to 18 stations for FM. 1 While listening to a station... 3 Local FM stations with the strongest signals are searched and stored automatically. To preset other 6 stations, repeat from step 1 again. Manual presetting (FM/AM) You can preset up to 18 stations for FM and 6 stations for AM. Ex.: Storing FM station of MHz into preset number Select preset number 04. Continued on the next page OPERATIONS 7

8 3 3 Start searching for your favorite programme. ENGLISH Selecting preset station or or If a station is broadcasting a programme of the same PTY code as you have selected, that station is tuned in. [Turn] = [Press] The following features are available only for FM Radio Data System stations. Searching for FM Radio Data System programme PTY Search You can tune in to a station broadcasting your favorite programme by searching for a PTY code. 1 The last selected PTY code appears. 2 Select one of your favorite programme types or a PTY code. Using the standby receptions TA Standby Reception TA Standby Reception allows the unit to switch temporarily to Traffic Announcement (TA) from any source other than AM. The volume changes to the preset TA volume level if the current level is lower than the preset level (see page 14). To activate TA Standby Reception The TP (Traffic Programme) indicator either lights up or flashes. If the TP indicator lights up, TA Standby Reception is activated. If the TP indicator flashes, TA Standby Reception is not yet activated. (This occurs when you are listening to an FM station without the Radio Data System signals required for TA Standby Reception.) To activate the reception, tune in to another station providing these signals. The TP indicator will stop flashing and remain lit. To deactivate the TA Standby Reception The TP indicator goes off. 8

9 PTY Standby Reception PTY Standby Reception allows the unit to switch temporarily to your favorite PTY programme from any source other than AM. To activate and select your favorite PTY code for PTY Standby Reception, see page 14. The PTY indicator either lights up or flashes. If the PTY indicator lights up, PTY Standby Reception is activated. If the PTY indicator flashes, PTY Standby Reception is not yet activated. To activate the reception, tune in to another station providing these signals. The PTY indicator will stop flashing and remain lit. To deactivate the PTY Standby Reception, select PTY OFF for the PTY code (see page 14). The PTY indicator goes off. Tracing the same programme Network-Tracking Reception When driving in an area where FM reception is not sufficient enough, this unit automatically tunes in to another FM Radio Data System station of the same network, possibly broadcasting the same programme with stronger signals (see the illustration below). Automatic station selection Programme Search Usually when you select a preset number, the station preset in that number is tuned in. If the signals from the FM Radio Data System preset station are not sufficient for good reception, this unit, using the AF data, tunes in to another frequency possibly broadcasting the same programme as the original preset station is broadcasting. The unit takes some time to tune in to another station using programme search. See also page 14. PTY codes NEWS, AFFAIRS, INFO, SPORT, EDUCATE, DRAMA, CULTURE, SCIENCE, VARIED, POP M (music), ROCK M (music), EASY M (music), LIGHT M (music), CLASSICS, OTHER M (music), WEATHER, FINANCE, CHILDREN, SOCIAL, RELIGION, PHONE IN, TRAVEL, LEISURE, JAZZ, COUNTRY, NATION M (music), OLDIES, FOLK M (music), DOCUMENT ENGLISH Programme A broadcasting on different frequency areas (01 05) When shipped from the factory, Network-Tracking Reception is activated. To change the Network-Tracking Reception setting, see AF-REG on page 14. OPERATIONS 9

10 Disc operations ENGLISH 1 Turn on the power. 2 Insert a disc. All tracks will be played repeatedly until you change the source or eject the disc. Stop playing and ejecting the disc NO DISC appears. Press SRC to listen to another playback source. Prohibiting disc ejection Pressing (or holding) the following buttons allows you to... MP3/WMA: Select folder [Press] Select track [Hold] Reverse/fast-forward track To cancel the prohibition, repeat the same procedure. Selecting a track/folder [Turn] = [Press] For MP3/WMA discs, select the desired folder, then the desired track by performing the control dial. To return to the previous menu, press BACK. 10 OPERATIONS

11 Selecting the playback modes You can use only one of the following playback modes at a time [Turn] = [Press] REPEAT Ô RANDOM [Turn] = [Press] REPEAT TRACK RPT FOLDER RPT RANDOM : Repeats current track : MP3/WMA: Repeats current folder FOLDER RND : MP3/WMA: Randomly plays all tracks of current folder, then tracks of next folders ALL RND : Randomly plays all tracks To cancel repeat play or random play, select RPT OFF or RND OFF. To return to the previous menu, press BACK. ENGLISH Listening to the other external components You can connect an external component to AUX (auxiliary) input jack on the control panel. Preparation: Make sure AUX ON is selected in the SRC SELECT = AUX IN setting, see page Select AUX IN. 2 Turn on the connected component and start playing the source. 3 Adjust the volume. You can adjust the auxiliary input level to avoid the sudden increase of the output level (see AUX ADJUST on page 15). 4 Adjust the sound as you want (see page 12). Connecting an external component to the AUX input jack 3.5 mm stereo mini plug (not supplied) Portable audio player, etc. OPERATIONS & EXTERNAL DEVICES 11

12 Selecting a preset sound mode ENGLISH You can select a preset sound mode suitable to the music genre. See also page 13 ( EQ ). Storing your own sound mode You can store your own adjustments in memory. 1 Select USER for EQ. Select EQ [Turn] = [Press] [Turn] = [Press] Select EQ = USER Preset value setting for each sound mode Preset values Indication (For) BASS TREBLE LOUD USER (Flat sound) OFF ROCK (Rock or disco music) ON CLASSIC (Classical music) OFF POPS (Light music) OFF HIP HOP (Funk or rap music) ON JAZZ (Jazz music) OFF 2 While USER is shown on the display... If no operation is done for about 30 seconds, the operation will be canceled. 3 Select a tone. 4 Adjust the level. [Turn] = [Press] BASS Ô TREBLE Tone Level BASS 06 to +06 TREBLE 06 to +06 To return to the previous menu, press BACK. 5 Finish the procedure. 12

13 Menu operations Repeat step 2 if necessary. [Turn] = [Press] To return to the previous menu, press BACK. ENGLISH DEMO Initial: Underlined Category Menu items Selectable settings, [reference page] DEMO DEMO ON : Display demonstration will be activated automatically if no Display operation is done for about 20 seconds, [6]. demonstration DEMO OFF : Cancels. CLOCK EQ DISPLAY CLOCK DISP * 1 Clock display CLOCK SET Clock setting 24H/12H Time display mode CLOCK ADJ * 2 Clock adjustment EQ Equalizer DIMMER Dimmer SCROLL* 3 Scroll TAG DISPLAY Tag display CLOCK ON : Clock time is shown on the display at all times when the power is turned off. CLOCK OFF : Cancels; pressing DISP will show the clock time for about 5 seconds when the power is turned off, [6]. : Adjust the hour, then the minute, [6]. [Initial: 0:00] 24 HOUR : See also page 6 for setting. 12 HOUR AUTO : The built-in clock is automatically adjusted using the CT (clock time) data in the Radio Data System signal. OFF : Cancels. : Select a preset sound mode suitable to the music genre. USER, ROCK, CLASSIC, POPS, HIP HOP, JAZZ DIMMER ON DIMMER OFF SCROLL ONCE SCROLL AUTO : Dims the display and button illumination. : Cancels. : Scrolls the displayed information once. : Repeats scrolling (at 5-second intervals). : Cancels. SCROLL OFF Pressing DISP for more than one second can scroll the display regardless of the setting. TAG ON TAG OFF : Shows the Tag information while playing MP3/WMA tracks. : Cancels. * 1 If the power supply is not interrupted by turning off the ignition key of your car, it is recommended to select CLOCK OFF to save the car s battery. * 2 Takes effect only when CT (clock time) data is received. * 3 Some characters or symbols will not be shown correctly (or will be blanked) on the display. Continued on the next page SETTINGS 13

14 ENGLISH Category Menu items Selectable settings, [reference page] AF-REG * 4 AF ON : When the currently received signals become weak, the unit Alternative switches to another station (the programme may differ frequency/ from the one currently received), [9]. regionalization The AF indicator lights up. reception AF-REG ON : When the currently received signals become weak, the unit switches to another station broadcasting the same programme. The AF and REG indicators light up. OFF : Cancels. TUNER COLOR (for KD-R33) PTY-STANDBY * 4 PTY standby TA VOLUME * 4 Traffic announcement volume P-SEARCH * 4 Programme search MONO * 6 Monaural mode IF BAND Intermediate frequency band COLOR 01 COLOR 29, USER PTY OFF, PTY codes VOLUME 00 VOLUME 50 (or VOLUME 00 VOLUME 30)* 5 SEARCH ON SEARCH OFF MONO ON MONO OFF AUTO WIDE Activates PTY Standby Reception with one of the PTY codes, [9]. Initial: VOLUME 15 : Activates Programme Search, [9]. : Cancels. : Activate monaural mode to improve FM reception, but stereo effect will be lost, [7]. : Restore the stereo effect. : Increases the tuner selectivity to reduce interference noises between adjacent stations. (Stereo effect may be lost.) : Subject to interference noises from adjacent stations, but sound quality will not be degraded and the stereo effect will remain. : Select one of the preset or user color for display and button (except T/P/ /0) illumination. (See also page 16 for USER color settings.) MENU COLOR (for KD-R33) MENU COLOR Menu color OFF ON * 4 Only for FM Radio Data System stations. * 5 Depends on the amplifier gain control. * 6 Displayed only when the source is FM. : Cancels. : Changes the display and button (except T/P/ /0) illumination during menu, list search and playback mode operations. 14

15 Category Menu items Selectable settings, [reference page] AUDIO SRC SELECT FADER* 7 Fader BALANCE Balance LOUD Loudness AUX ADJUST Auxiliary input level adjustment BEEP Keypress tone TEL MUTING Telephone muting AMP GAIN * 8 Amplifier gain control AM * 9 AM station AUX IN * 10 Auxiliary input R06 F06 L06 R06 LOUD OFF LOUD ON AUX ADJ 00 AUX ADJ 05 BEEP OFF BEEP ON MUTING 1/ MUTING 2 MUTING OFF LOW POWER HIGH POWER AM OFF AM ON AUX OFF AUX ON : Adjust the front and rear speaker output balance. [Initial: 00] : Adjust the left and right speaker output balance. [Initial: 00] : Cancels. : Boost low and high frequencies to produce a well-balanced sound at a low volume level. : Adjust the auxiliary input level to avoid the sudden increase of the output level when changing the source to external component connected to the AUX input jack on the control panel. : Deactivates the keypress tone. : Activates the keypress tone. : Select either one which mutes the sounds while using a cellular phone. : Cancels. : VOLUME 00 VOLUME 30 (Select if the maximum power of each speaker is less than 50 W to prevent damaging the speaker.) : VOLUME 00 VOLUME 50 : Disable AM in source selection. : Enable AM in source selection, [4]. : Disable AUX IN in source selection. : Enable AUX IN in source selection, [4]. * 7 If you are using a two-speaker system, set the fader level to 00. * 8 The volume level automatically changes to VOLUME 30 if you change to LOW POWER with the volume level set higher than VOLUME 30. * 9 Displayed only when any source other than AM is selected. * 10 Displayed only when any source other than AUX IN is selected. ENGLISH SETTINGS 15

16 ENGLISH Color settings (for KD-R33) Creating your own color USER Color You can create your own colors DAY COLOR or NIGHT COLOR. DAY COLOR: Used when DIMMER is set to DIMMER OFF. NIGHT COLOR: Used when DIMMER is set to DIMMER ON. 1 5 Select a primary color. [Turn] = [Press] 6 Adjust the level (00 to 31) of the selected primary color. 2 Select COLOR = USER. [Turn] = [Press] 3 While USER is shown on the display... [Turn] = [Press] If 00 is selected for all the primary colors, display appears dim. 7 Repeat steps 5 and 6 to adjust other primary colors. 8 Exit from the setting. 4 [Turn] = [Press] If no operation is done for about 30 seconds, the operation will be canceled. 16 SETTINGS

17 More about this unit Basic operations Turning on the power By pressing SRC button on the unit, you can also turn on the power. If the source is ready, playback also starts. Turning off the power If you turn off the power while listening to a track, playback will start from where it had been stopped previously next time you turn on the power. General If you change the source while listening to a disc, playback stops. Next time you select CD as the playback source, playback will start from where it had been stopped previously. After ejecting a disc, NO DISC appears and you cannot operate some of the buttons. Insert another disc or press SRC to select another playback source. If no operation is done for about 30 seconds after pressing MENU button, the operation will be canceled. Tuner operations Storing stations in memory During SSM search... All previously stored stations are erased and the stations are stored anew. When SSM is over, the station stored in the lowest preset number will be automatically tuned in. When storing a station manually, the previously preset station is erased when a new station is stored in the same preset number. FM Radio Data System operations Network-Tracking Reception requires two types of Radio Data System signals PI (Programme Identification) and AF (Alternative Frequency) to work correctly. Without receiving these data correctly, Network-Tracking Reception will not operate correctly. If a Traffic Announcement is received by TA Standby Reception, the volume level automatically changes to the preset level (TA VOL) if the current level is lower than the preset level. When Alternative Frequency Reception is activated (with AF selected), Network-Tracking Reception is also activated automatically. On the other hand, Network-Tracking Reception cannot be deactivated without deactivating Alternative Frequency Reception. (See page 14.) Disc operations Caution for DualDisc playback The Non-DVD side of a DualDisc does not comply with the Compact Disc Digital Audio standard. Therefore, the use of Non-DVD side of a DualDisc on this product may not be recommended. General This unit has been designed to reproduce CDs/CD Texts, and CD-Rs (Recordable)/CD-RWs (Rewritable) in audio CD (CD-DA), MP3/WMA formats. When a disc is inserted upside down, PLEASE and EJECT appear alternately on the display. Press 0 to eject the disc. MP3 and WMA tracks (words file and track are used interchangeably) are recorded in folders. While fast-forwarding or reversing on an MP3 or WMA disc, you can only hear intermittent sounds. ENGLISH Continued on the next page REFERENCES 17

18 ENGLISH Playing a CD-R or CD-RW Use only finalized CD-Rs or CD-RWs. This unit can only play back files of the same type as those detected first if a disc includes both audio CD (CD-DA) files and MP3/WMA files. This unit can play back multi-session discs; however, unclosed sessions will be skipped while playing. Some CD-Rs or CD-RWs may not play back on this unit because of their disc characteristics, or for the following reasons: Discs are dirty or scratched. Moisture condensation has occurred on the lens inside the unit. The pickup lens inside the unit is dirty. The files on the CD-R/CD-RW are written using the Packet Write method. There are improper recording conditions (missing data, etc.) or media conditions (stained, scratched, warped, etc.). CD-RWs may require a longer readout time since the reflectance of CD-RWs is lower than that of regular CDs. Do not use the following CD-Rs or CD-RWs: Discs with stickers, labels, or a protective seal stuck to the surface. Discs on which labels can be directly printed by an ink jet printer. Using these discs under high temperature or high humidity may cause malfunctions or damage to the unit. Playing an MP3/WMA disc This unit can play back MP3/WMA files with the extension code <.mp3> or <.wma> (regardless of the letter case upper/lower). This unit can show the names of albums, artists (performer), and Tag (Version 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, or 2.4) for MP3 files and for WMA files. This unit can display only one-byte characters. No other characters can be correctly displayed. This unit can play back MP3/WMA files meeting the conditions below: Bit rate: 8 kbps 320 kbps Sampling frequency: 48 khz, 44.1 khz, 32 khz (for MPEG-1) khz, khz, 16 khz (for MPEG-2) Disc format: ISO 9660 Level 1/Level 2, Romeo, Joliet, Windows long file name The maximum number of characters for file/folder names vary depending on the disc format used (includes 4 extension characters <.mp3> or <.wma>). ISO 9660 Level 1: up to 12 characters ISO 9660 Level 2: up to 31 characters Romeo: up to 128 characters Joliet: up to 64 characters Windows long file name: up to 128 characters This unit can recognize a total of 512 files, 255 folders, and 8 hierarchical levels. This unit can play back files recorded in VBR (variable bit rate). Files recorded in VBR have a discrepancy in the elapsed time display, and do not show the actual elapsed time. In particular, this difference becomes noticeable after performing the search function. This unit cannot play back the following files: MP3 files encoded in MP3i and MP3 PRO format. MP3 files encoded in an inappropriate format. MP3 files encoded with Layer 1/2. WMA files encoded in lossless, professional, and voice format. WMA files which are not based upon Windows Media Audio. WMA files copy-protected with DRM. Files which have data such as AIFF, ATRAC3, etc. The search function works but search speed is not constant. Ejecting a disc If the ejected disc is not removed within 15 seconds, it is automatically inserted into the loading slot again to protect it from dust. Playback starts automatically. Menu operations If you change the AMP GAIN setting from HIGH POWER to LOW POWER while the volume level is set higher than VOLUME 30, the unit automatically changes the volume level to VOLUME 30.

19 Troubleshooting What appears to be trouble is not always serious. Check the following points before calling a service center. Symptoms Remedies/Causes ENGLISH Sound cannot be heard from the speakers. Adjust the volume to the optimum level. Check the cords and connections. General The unit does not work at all. Reset the unit (see page 3). AUX IN cannot be selected. Check the SRC SELECT = AUX IN setting (see page 15). Display appears dim. Check the USER Color settings (see page 16). SSM automatic presetting does not work. Store stations manually. FM/AM Static noise while listening to the radio. AM cannot be selected. Connect the aerial firmly. Check the SRC SELECT = AM setting (see page 15). Disc cannot be played back. CD-R/CD-RW cannot be played back. Tracks on the CD-R/CD-RW cannot be skipped. Insert the disc correctly. Insert a finalized CD-R/CD-RW. Finalize the CD-R/CD-RW with the component which you used for recording. Disc playback Disc can neither be played back nor ejected. Unlock the disc (see page 10). Eject the disc forcibly (see page 3). Disc sound is sometimes interrupted. Stop playback while driving on rough roads. Change the disc. Check the cords and connections. NO DISC appears on the display. Insert a playable disc into the loading slot. PLEASE and EJECT appear alternately on the display. Press 0, then insert a disc correctly. Continued on the next page REFERENCES 19

20 Symptoms Remedies/Causes ENGLISH Disc cannot be played back. Use a disc with MP3/WMA tracks recorded in a format compliant with ISO 9660 Level 1, Level 2, Romeo, or Joliet. Add the extension code <.mp3> or <.wma> to the file names. MP3/WMA playback Noise is generated. A longer readout time is required ( READING keeps flashing on the display). Tracks do not play back in the order you have intended them to play. Skip to another track or change the disc. (Do not add the extension code <.mp3> or <.wma> to non-mp3 or WMA tracks.) Do not use too many hierarchical levels and folders. The playback order is determined when the files are recorded. The elapsed playing time is not correct. The correct characters are not displayed (e.g. album name). This sometimes occurs during playback. This is caused by how the tracks are recorded on the disc. This unit can only display letters (upper case), numbers, and a limited number of symbols. Microsoft and Windows Media are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. 20

21 Maintenance How to clean the connectors Frequent detachment will deteriorate the connectors. To minimize this possibility, periodically wipe the connectors with a cotton swab or cloth moistened with alcohol, being careful not to damage the connectors. To keep discs clean A dirty disc may not play correctly. If a disc does become dirty, wipe it with a soft cloth in a straight line from center to edge. Do not use any solvents (for example, conventional record cleaner, spray, thinner, benzine, etc.) to clean discs. ENGLISH Connectors Moisture condensation Moisture may condense on the lens inside the unit in the following cases: After starting the heater in the car. If it becomes very humid inside the car. Should this occur, the unit may malfunction. In this case, eject the disc and leave the unit turned on for a few hours until the moisture has evaporated. How to handle discs When removing a disc from its case, press down the center holder of the case and lift the disc out, holding it by the edges. Center holder Always hold the disc by the edges. Do not touch its recording surface. When storing a disc in its case, gently insert the disc around the center holder (with the printed surface facing up). Make sure to store discs in cases after use. To play new discs New discs may have some rough spots around the inner and outer edges. If such a disc is used, this unit may reject the disc. To remove these rough spots, rub the edges with a pencil or ball-point pen, etc. Do not use the following discs: Single CD (8 cm disc) Sticker and sticker residue Unusual shape Transparent or semitransparent parts on its recording area Warped disc Stick-on label C-thru Disc (semitransparent disc) REFERENCES 21

22 Specifications ENGLISH AUDIO AMPLIFIER SECTION Maximum Power Output: Front/Rear: 50 W per channel Continuous Power Output (RMS): Front/Rear: 19 W per channel into 4 Ω, 40 Hz to Hz at no more than 0.8% total harmonic distortion. Load Impedance: 4 Ω (4 Ω to 8 Ω allowance) Tone Control Range: Bass: ±12 db at 100 Hz Treble: ±12 db at 10 khz Frequency Response: 40 Hz to Hz Signal-to-Noise Ratio: 70 db Line-Out Level/Impedance: 2.5 V/20 kω load (full scale) Output Impedance: 1 kω Other Terminal: AUX (auxiliary) input jack TUNER SECTION Frequency Range: FM: 87.5 MHz to MHz AM: MW: 522 khz to khz LW: 144 khz to 279 khz FM Tuner Usable Sensitivity: 11.3 dbf (1.0 μv/75 Ω) 50 db Quieting Sensitivity: 16.3 dbf (1.8 μv/75 Ω) Alternate Channel Selectivity (400 khz): 65 db Frequency Response: 40 Hz to Hz Stereo Separation: 30 db MW Tuner Sensitivity: 20 μv Selectivity: 35 db LW Tuner Sensitivity: 50 μv 22

KD-R501/KD-R402/KD-R401

KD-R501/KD-R402/KD-R401 ΕΛΛΗΝΙΚΑ DEUTSCH ENGLISH CD RECEIVER CD-RECEIVER РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD KD-R501/KD-R402/KD-R401 РУCCKИЙ For canceling the display demonstration, see page 6. Zum Abbrechen der

Διαβάστε περισσότερα

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People

SPEEDO AQUABEAT. Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People SPEEDO AQUABEAT TM Specially Designed for Aquatic Athletes and Active People 1 2 Decrease Volume Increase Volume Reset EarphonesUSBJack Power Off / Rewind Power On / Fast Forward Goggle clip LED Status

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Smaller. 6.3 to 100 After 1 minute's application of rated voltage at 20 C, leakage current is. not more than 0.03CV or 4 (µa), whichever is greater.

Smaller. 6.3 to 100 After 1 minute's application of rated voltage at 20 C, leakage current is. not more than 0.03CV or 4 (µa), whichever is greater. Low Impedance, For Switching Power Supplies Low impedance and high reliability withstanding 5000 hours load life at +05 C (3000 / 2000 hours for smaller case sizes as specified below). Capacitance ranges

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

CYTA Cloud Server Set Up Instructions

CYTA Cloud Server Set Up Instructions CYTA Cloud Server Set Up Instructions ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Initial Set-up Cloud Server To proceed with the initial setup of your Cloud Server first login to the Cyta CloudMarketPlace on https://cloudmarketplace.cyta.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3)

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3) Q1. (a) A fluorescent tube is filled with mercury vapour at low pressure. In order to emit electromagnetic radiation the mercury atoms must first be excited. (i) What is meant by an excited atom? (1) (ii)

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide A Installation 1 F H B E C D G 2 www.trust.com/17528/faq Quick Installation Guide C C D Freewave Wireless Audio Set 17528/ 17529 D Installation Configuration Windows XP 4 5 8 Windows 7/ Vista 6 7 9 10

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Ελληνικά Ι English 1/7 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Επιχειρηματικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/LW Compact Disc Player

FM/MW/LW Compact Disc Player 3-229-196-21 (1) FM/MW/LW Compact Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player Operating Instructions Manual de instrucciones Bruksanvisning Manual de instruções Oδηγίες Λειτουργίας Инструкции по эксплуатации

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

Door Hinge replacement (Rear Left Door)

Door Hinge replacement (Rear Left Door) Door Hinge replacement (Rear Left Door) We will continue the previous article by replacing the hinges of the rear left hand side door. I will use again the same procedure and means I employed during the

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!!

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! VBA ΣΤΟ WORD Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! Μου παρουσιάστηκαν δύο θέματα. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Εγραφα σε ένα αρχείο του Word τις

Διαβάστε περισσότερα

Thin Film Chip Resistors

Thin Film Chip Resistors FEATURES PRECISE TOLERANCE AND TEMPERATURE COEFFICIENT EIA STANDARD CASE SIZES (0201 ~ 2512) LOW NOISE, THIN FILM (NiCr) CONSTRUCTION REFLOW SOLDERABLE (Pb FREE TERMINATION FINISH) Type Size EIA PowerRating

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH. S-Video. Composite

ENGLISH. S-Video. Composite CMP-USBVG6 ENGLISH 1.) Hardware Introduction 1. USB 2.0 connector 2. Audio input Left / Right 3. Composite Input 4. S-Video Input VHS Player Camera S-Video DVD Player Multiple devices Set-top Box Game

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

Surface Mount Aluminum Electrolytic Capacitors

Surface Mount Aluminum Electrolytic Capacitors FEATURES CYLINDRICAL V-CHIP CONSTRUCTION LOW COST, GENERAL PURPOSE, 2000 HOURS AT 85 O C NEW EXPANDED CV RANGE (up to 6800µF) ANTI-SOLVENT (2 MINUTES) DESIGNED FOR AUTOMATIC MOUNTING AND REFLOW SOLDERING

Διαβάστε περισσότερα

1000 VDC 1250 VDC 125 VAC 250 VAC J K 125 VAC, 250 VAC

1000 VDC 1250 VDC 125 VAC 250 VAC J K 125 VAC, 250 VAC Metallized Polyester Film Capacitor Type: ECQE(F) Non-inductive construction using metallized Polyester film with flame retardant epoxy resin coating Features Self-healing property Excellent electrical

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/LW Compact Disc Player CDX-M770 CDX-M670. FM/MW/LW Mini Disc Player MDX-M690

FM/MW/LW Compact Disc Player CDX-M770 CDX-M670. FM/MW/LW Mini Disc Player MDX-M690 3-230-448-21 (1) FM/MW/LW Compact-/Mini- Disc Player FM/MW/LW Compact Disc Player CDX-M770 CDX-M670 FM/MW/LW Mini Disc Player MDX-M690 Operating Instructions Manual de instrucciones Bruksanvisning Manual

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example:

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example: UDZ Swirl diffuser Swirl diffuser UDZ, which is intended for installation in a ventilation duct, can be used in premises with a large volume, for example factory premises, storage areas, superstores, halls,

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

GENEVA Sound System. Model M - L - XL GENEVA. www.apopsissound.gr 1

GENEVA Sound System. Model M - L - XL GENEVA. www.apopsissound.gr 1 GENEVA Sound System Model M - L - XL GENEVA www.apopsissound.gr 1 . : μ, μ, μ μ. μ μ. μ 1). 2). 3). 4). 5) μ. 6) μ μ μ. 7) μ. μ μ. 8) μ μ μ, μ, μ, ( μ μ μ ) μ. 9) μ μ μ μ. 10) μ μ. 11) μ μ μ μ. 12) μ,

Διαβάστε περισσότερα

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded Features EIA standard colour-coding Non-Flame type available Low noise and voltage coefficient Low temperature coefficient range Wide precision range in small package Too low or too high ohmic value can

Διαβάστε περισσότερα

TMA4115 Matematikk 3

TMA4115 Matematikk 3 TMA4115 Matematikk 3 Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Trondheim Spring 2010 Lecture 12: Mathematics Marvellous Matrices Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/LW Cassette Car Stereo

FM/MW/LW Cassette Car Stereo 3-227-560-11 (1) FM/MW/LW Cassette Car Stereo XR-M510 FM/MW/LW Cassette Car Stereo Operating Instructions Manual de instrucciones Bruksanvisning Manual de instruções Οδηγίες Λειτουργίας GB ES SE PT GR

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση e-mail σε whitelist

Ρύθμιση e-mail σε whitelist Ρύθμιση e-mail σε whitelist «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλές φορές αντιμετωπίζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΓΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ. ζεκηλαρηο 1 ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο.

ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΓΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ. ζεκηλαρηο 1 ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο. ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο.) ΚΛΑΣΘ 6/6/2009 1 ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΝΣΑΕΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΑΣΑΜΕΣΡΗΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός QR ενεργοποίησης

Κωδικός QR ενεργοποίησης Εγχειρίδιο χρήσης Το εγχειρίδιο αυτό ισχύει για τα κλιματιστικά MORRIS με λειτουργία WiFi. Παρακαλούμε να διαβάσετε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν την χρήση του κλιματιστικού και να το κρατήσετε για μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙ Η ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Θυροτηλεοράσεις Θυροτηλέφωνα Ενδοεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Calculating the propagation delay of coaxial cable

Calculating the propagation delay of coaxial cable Your source for quality GNSS Networking Solutions and Design Services! Page 1 of 5 Calculating the propagation delay of coaxial cable The delay of a cable or velocity factor is determined by the dielectric

Διαβάστε περισσότερα

Scratch Διδακτική του Προγραμματισμού. Παλαιγεωργίου Γιώργος

Scratch Διδακτική του Προγραμματισμού. Παλαιγεωργίου Γιώργος Scratch Διδακτική του Προγραμματισμού Παλαιγεωργίου Γιώργος Μάρτιος 2009 MIT Scratch Το Scratch είναι ένα πλούσιο σε οπτικοαουστικά μέσα προγραμματιστικό περιβάλλον στο οποίο οι αρχάριοι προγραμματιστές

Διαβάστε περισσότερα

SRM-8580. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πριν τη φόρτιση. Δεν μπορεί να φορτίσει εάν είναι απενεργοποιημένη.

SRM-8580. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πριν τη φόρτιση. Δεν μπορεί να φορτίσει εάν είναι απενεργοποιημένη. SRM-8580 Γνωριμία με τη συσκευή σας Μπαταρία Η μπαταρία είναι πλήρης στα 3.8V. Καθώς περνάει ο χρόνος, η ένδειξη της μπαταρίας μπορεί να μην λειτουργεί σωστά. Η ένδειξη εμφανίζεται κενή όταν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας Ενότητα 6: Κουππάρης Μιχαήλ Τμήμα Χημείας Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας General Successfully carry out the Preventive Maintenance Procedure and complete the Maintenance

Διαβάστε περισσότερα

OST-7080HD Διασυνδέσεις Sleep ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ: Το τηλεχειριστήριο του ψηφιακού δέκτη έχει 6 πλήκτρα μάθησης. Κάθε πλήκτρο μπορεί να είναι αντίγραφο κάθε πλήκτρου λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου. Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕ ΙΟΜΕΤΡΟ TRIMAX SM 2500

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕ ΙΟΜΕΤΡΟ TRIMAX SM 2500 ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕ ΙΟΜΕΤΡΟ TRIMAX SM 2500 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ www.trimaxmeters.com Παρακαλούµε διαβάστε το εγχειρίδιο αυτό προσεκτικά πριν χρησιµοποιήσετε το πεδιόµετρο για πρώτη φορά. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

DC-DC Constant Current Step-Down LED driver LDD-300L LDD-350L LDD-500L LDD-600L LDD-700L CURRENT RANGE

DC-DC Constant Current Step-Down LED driver LDD-300L LDD-350L LDD-500L LDD-600L LDD-700L CURRENT RANGE SPECIFICATION ORDER NO. LDD-00L LDD-0L LDD-00L LDD-00L LDD-700L CURRENT RANGE 00mA 0mA 00mA VOLTAGE RANGE Note. ~ VDC for LDD-00~700L/LW ; ~ 8VDC for LDD-00~700LS CURRENT ACCURACY (Typ.) ±% at VDC input

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα / Contents

Περιεχόμενα / Contents Aερόθερμo / Fan Heater PTC-906 Περιεχόμενα / Contents GR... Σελίδες 3-8 EN... Pages 9-11 2 GR Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας θερμαντικών IZZY. Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας Τα Μέρη της

Διαβάστε περισσότερα

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah WWW..GR ΕΤΑΙΡΙΑ: ΟΙ. ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah Specification Battery Type: Lithium-ion polymer battery; Battery capacity: 12000mAh/3.7V 3000mAh lithium polymer

Διαβάστε περισσότερα

60 61 62 63 64 65 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν Ι Ν S T R U C T I N O N S C O N C E R N I N G Τ Η Ε C A S E M E N T S M A I N T E N A N C E Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/26 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι το 1 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

MATERIALIEN ZUR VORBEREITUNG AUF DIE KLAUSUR INFORMATIK II FÜR VERKEHRSINGENIEURWESEN ANTEIL VON PROF. VOGLER IM WINTERSEMESTER 2011/12

MATERIALIEN ZUR VORBEREITUNG AUF DIE KLAUSUR INFORMATIK II FÜR VERKEHRSINGENIEURWESEN ANTEIL VON PROF. VOGLER IM WINTERSEMESTER 2011/12 Fakultät Informatik Institut für Angewandte Informatik, Professur Technische Informationssysteme MATERIALIEN ZUR VORBEREITUNG AUF DIE KLAUSUR INFORMATIK II FÜR VERKEHRSINGENIEURWESEN ANTEIL VON PROF. VOGLER

Διαβάστε περισσότερα

www.blaupunkt.com Radio CD USB MP3 WMA Queens MP56 7 646 583 310 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης

www.blaupunkt.com Radio CD USB MP3 WMA Queens MP56 7 646 583 310 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης www.blaupunkt.com Radio CD USB MP3 WMA Queens MP56 7 646 583 310 Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης Inhalt Περιεχόμενα Για αυτές τις οδηγίες...5 Για την ασφάλειά σας...5 Βασικός εξοπλισμός...6 Εγγύηση...6

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

TaxiCounter Android App. Περδίκης Ανδρέας ME10069

TaxiCounter Android App. Περδίκης Ανδρέας ME10069 TaxiCounter Android App Περδίκης Ανδρέας ME10069 Content Android Operating System Development Tools Taxi Counter Algorithm Design Development Process Android Operating System Android is a Linux-based operating

Διαβάστε περισσότερα

1. Πως μειώνεται η ταχύτητα των καυσαερίων από το σημείο εξόδου τους στο ακροφύσιο εξόδου του κινητήρα? 2. Με ποιους τρόπους γίνεται η σήμανση της

1. Πως μειώνεται η ταχύτητα των καυσαερίων από το σημείο εξόδου τους στο ακροφύσιο εξόδου του κινητήρα? 2. Με ποιους τρόπους γίνεται η σήμανση της 1. Πως μειώνεται η ταχύτητα των καυσαερίων από το σημείο εξόδου τους στο ακροφύσιο εξόδου του κινητήρα? 2. Με ποιους τρόπους γίνεται η σήμανση της επικίνδυνης περιοχής μπροστά από το κινητήρα? 3. Ποιοιείναιοικύκλοιασφαλείαςγύρωαπότοαεροσκάφοςκαιτιαντιπροσωπεύουν?

Διαβάστε περισσότερα

Aρ. Μοντέλου: DW - 100

Aρ. Μοντέλου: DW - 100 Aρ. Μοντέλου: DW - 100 Λεπτό πληκτρολόγιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ multimedia με νέα σχεδίαση τετράγωνα πλήκτρα 1. Αντικείμενο: Ακολουθούν τα χαρακτηριστικά του πληκτρολογίου, επεξηγήσεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλημα 1: Αναζήτηση Ελάχιστης/Μέγιστης Τιμής

Πρόβλημα 1: Αναζήτηση Ελάχιστης/Μέγιστης Τιμής Πρόβλημα 1: Αναζήτηση Ελάχιστης/Μέγιστης Τιμής Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο δέχεται ως είσοδο μια ακολουθία S από n (n 40) ακέραιους αριθμούς και επιστρέφει ως έξοδο δύο ακολουθίες από θετικούς ακέραιους

Διαβάστε περισσότερα

SRM-7540. Πρόλογος. Σημείωση

SRM-7540. Πρόλογος. Σημείωση SRM-7540 Πρόλογος Διαβάστε το εγχειρίδιο που σας παρέχεται μαζί με τη συσκευή, προσεκτικά πριν τη χρησιμοποιήσετε, έτσι ώστε να μπορείτε να τη λειτουργήσετε εύκολα και γρήγορα. Σημείωση 1. Μην χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

English... Español... Português... Polski... Türkçe... Român... ελληνικά...

English... Español... Português... Polski... Türkçe... Român... ελληνικά... Radio CD Bluetooth English... Español... Português... Polski... Türkçe... Român... ελληνικά... GB E P PL TR RO GR 1 User precautions................................................................ GB.2

Διαβάστε περισσότερα

SRM-8440. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πριν τη φόρτιση. Δεν μπορεί να φορτίσει εάν είναι απενεργοποιημένη.

SRM-8440. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πριν τη φόρτιση. Δεν μπορεί να φορτίσει εάν είναι απενεργοποιημένη. SRM-8440 Πλήκτρα Μπαταρία Η μπαταρία είναι πλήρης στα 4V. Καθώς περνάει ο χρόνος, η ένδειξη της μπαταρίας μπορεί να μην λειτουργεί σωστά. Η ένδειξη εμφανίζεται κενή όταν η μπαταρία έχει σχεδόν εξαντληθεί.

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Όλοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι του 10000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Connectionless transmission with datagrams. Connection-oriented transmission is like the telephone system You dial and are given a connection to the telephone of fthe person with whom you wish to communicate.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 9. Styling with Javascript

Εργαστήριο 9. Styling with Javascript Εργαστήριο 9 Styling with Javascript Pimp my Text with Javascript Today you'll write a page where the user can type text into a box, and by clicking on UI controls, the user can "pimp out" the text by

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ : ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ :

Διαβάστε περισσότερα

Current Sensing Chip Resistor SMDL Series Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1010/2010/2512/1225/3720/7520. official distributor of

Current Sensing Chip Resistor SMDL Series Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1010/2010/2512/1225/3720/7520. official distributor of Product: Current Sensing Chip Resistor SMDL Series Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1010/2010/2512/1225/3720/7520 official distributor of Current Sensing Chip Resistor (SMDL Series) 1. Features -3 Watts

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 6: Working Capital

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 6: Working Capital ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ξένη Ορολογία Ενότητα 6: Working Capital Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/LW Cassette Car Stereo

FM/MW/LW Cassette Car Stereo 3-229-893-21 (1) FM/MW/LW Cassette Car Stereo Operating Instructions Manual de instrucciones Bruksanvisning Manual de instruções Oδηγίες Λειτυργίας GB ES SE PT GR FM/MW/LW Cassette Car Stereo For installation

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων. Εξάμηνο 7 ο

Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων. Εξάμηνο 7 ο Εργαστήριο Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων Εξάμηνο 7 ο Oracle SQL Developer An Oracle Database stores and organizes information. Oracle SQL Developer is a tool for accessing and maintaining the data

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: 4 Πρόλογος Η παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «ιερεύνηση χωρικής κατανοµής µετεωρολογικών µεταβλητών. Εφαρµογή στον ελληνικό χώρο», ανατέθηκε από το ιεπιστηµονικό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/LW Cassette Car Stereo

FM/MW/LW Cassette Car Stereo 3-227-102-22 (1) FM/MW/LW Cassette Car Stereo Operating Instructions Manual de instrucciones Bruksanvisning Manual de instruções Oδηγίες Λειτυργίας Инструкция по эксплуатации GB ES SE PT GR RU FM/MW/LW

Διαβάστε περισσότερα

Type selection. Type selection for pressure series from 100 dapa to 3150 dapa

Type selection. Type selection for pressure series from 100 dapa to 3150 dapa for pressure series from 100 dapa to 3150 dapa Sound tables according to types for pressure series from 100 dapa to 3150 dapa Weight list and noise values for standard motors Performance curves 1 to 7

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

Elements of Information Theory

Elements of Information Theory Elements of Information Theory Model of Digital Communications System A Logarithmic Measure for Information Mutual Information Units of Information Self-Information News... Example Information Measure

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Centre No. Candidate No. Paper Reference 1 7 7 6 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Thursday 24 May 2007 Morning Time: 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING. Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE)

EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING. Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE) EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE) Performing Static Analysis 1 Class Name: The fully qualified name of the specific class Type: The type of the class

Διαβάστε περισσότερα

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska Living and Nonliving Created by: Maria Okraska http://enchantingclassroom.blogspot.com Living Living things grow, change, and reproduce. They need air, water, food, and a place to live in order to survive.

Διαβάστε περισσότερα

Areas and Lengths in Polar Coordinates

Areas and Lengths in Polar Coordinates Kiryl Tsishchanka Areas and Lengths in Polar Coordinates In this section we develop the formula for the area of a region whose boundary is given by a polar equation. We need to use the formula for the

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ρέθυμνο 01/11/2010 Διεύθυνση :Οικονομικής Διαχείρισης Αριθ. Πρωτ.: 12183

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ρέθυμνο 01/11/2010 Διεύθυνση :Οικονομικής Διαχείρισης Αριθ. Πρωτ.: 12183 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ρέθυμνο 0//200 Διεύθυνση :Οικονομικής Διαχείρισης Αριθ Πρωτ: 283 Τμήμα :Προμηθειών Ταχ Δ/νση :Παν/πολη Ρεθύμνου Πληροφορίες :Σ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Τηλέφωνο :283077929

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ.

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ. Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο The time integral of a force is referred to as impulse, is determined by and is obtained from: Newton s 2 nd Law of motion states that the action

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Γιάννης Κουτεντάκης, BSc, MA. PhD Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περιεχόµενο Μαθήµατος Ορισµός της αναερόβιας φυσικής κατάστασης Σχέσης µε µηχανισµούς παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

KD-R90BT CD RECEIVER / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / CD KD-R90BT راديو مع مشغل / CD گيرنده سی دی INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

KD-R90BT CD RECEIVER / РЕСИВЕР С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ КОМПАКТ-ДИСКОВ / CD KD-R90BT راديو مع مشغل / CD گيرنده سی دی INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ KD-R90BT راديو مع مشغل / CD گيرنده سی دی لا لغاء استعراض شاشة العرض راجع صفحة ٤. / برای لغو نمايشگر به صفحه ۴ مراجعه نماي يد. لعمليات التركيب والتوصيلات يرجى مراجعة كتيب التعليمات المنفصل. برای نصب و متصل

Διαβάστε περισσότερα

On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume

On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume BULETINUL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA. MATEMATICA Numbers 2(72) 3(73), 2013, Pages 80 89 ISSN 1024 7696 On a four-dimensional hyperbolic manifold with finite volume I.S.Gutsul Abstract. In

Διαβάστε περισσότερα

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 NUTWBCAM

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 NUTWBCAM NUTWBCAM A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το NutWBCam είναι ένα RealVideo πρόγραµµα που σας δίνει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

( ) 2 and compare to M.

( ) 2 and compare to M. Problems and Solutions for Section 4.2 4.9 through 4.33) 4.9 Calculate the square root of the matrix 3!0 M!0 8 Hint: Let M / 2 a!b ; calculate M / 2!b c ) 2 and compare to M. Solution: Given: 3!0 M!0 8

Διαβάστε περισσότερα

Problem Set 3: Solutions

Problem Set 3: Solutions CMPSCI 69GG Applied Information Theory Fall 006 Problem Set 3: Solutions. [Cover and Thomas 7.] a Define the following notation, C I p xx; Y max X; Y C I p xx; Ỹ max I X; Ỹ We would like to show that C

Διαβάστε περισσότερα

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT Date: 21 October 2016 Time: 14:00 hrs Subject: BULLETIN No 3 Document No: 1.3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα