Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ » ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ Π Μ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 75: «ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: χ/2012 Ειδικός Λογαριαµός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας

2 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Κωδ. ΟΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραµµα: ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Προϋπολογισµός: (περιλαµβανοµένου ΦΠΑ) ,00 Κριτήριο Ανάθεσης: «Η χαµηλότερη τιµή ανά κατηγορία είδους» Ηµεροµηνία ιενέργειας: 2/10/2011 Ηµεροµηνία ηµοσίευσης 04/10/2011 Ειδικός Λογαριαµός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6 Συνοπτικά στοιχεία Έργου 6 Ορισµοί διακήρυξης 8 A ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 9 A.1 Σκοποί και στόχοι Έργου 9 A.1.1 Εµπλεκόµενοι στην υλοποίηση του Έργου 14 A.2 Μεθοδολογία υλοποίησης Έργου 15 A.2.1 Παραδοτέα Πράξης ( αναφορά στα παραδοτέα κάθε υποέργου) 19 B ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 22 B.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 22 B.1.1 Αντικείµενο ιαγωνισµού 22 B.1.2 Προϋπολογισµός Έργου 22 B.1.3 Χρόνος Παράδοσης 22 B.1.4 Νοµικό και Θεσµικό πλαίσιο ιαγωνισµού 23 B.1.5 Ηµεροµηνία δηµοσίευσης της Προκήρυξης 24 B.1.6 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 25 B.1.7 Τρόπος λήψης εγγράφων ιαγωνισµού 25 B.1.8 Παροχή ιευκρινίσεων επί της ιακήρυξης 25 B.2 ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 27 B.2.1 ικαίωµα Συµµετοχής 27 B.2.2 ικαιολογητικά Συµµετοχής 27 B.2.3 Ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής 30 B.2.4 ικαιολογητικά Κατακύρωσης 33 B Οι Έλληνες Πολίτες 33 B Οι Αλλοδαποί Πολίτες 34 B Τα ηµεδαπά Νοµικά Πρόσωπα 36 B Οι συνεταιρισµοί 37 B Τα αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα 39 Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας 3-219

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ B.2.5 Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες 40 B.2.6 Λοιπές Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις 41 B.3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 42 B.3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών 42 B.3.2 Περιεχόµενο Προσφορών 42 B Περιεχόµενα Φακέλου «ικαιολογητικά Συµµετοχής» 44 B Περιεχόµενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 45 B Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 46 B Περιεχόµενα Φακέλου «ικαιολογητικά Κατακύρωσης» 47 B.3.3 Ισχύς Προσφορών 47 B.3.4 Εναλλακτικές Προσφορές 47 B.3.5 Τιµές Προσφορών Νόµισµα 47 B.4 ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 48 B.4.1 ιαδικασία ιενέργειας ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών 48 B ιαδικασία διενέργειας ιαγωνισµού - αποσφράγιση προσφορών 48 B ιαδικασία αξιολόγησης προσφορών 50 B.4.2 Απόρριψη προσφορών 51 B.4.3 Προσφυγές 51 B.4.4 Αποτελέσµατα Κατακύρωση - Ματαίωση ιαγωνισµού 53 B.5 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 54 B.5.1 Κατακύρωση και υπογραφή της Σύµβασης 54 B.5.2 Τρόπος Πληρωµής Κρατήσεις 55 B.5.3 Ποινικές Ρήτρες Εκπτώσεις 55 B.5.4 Υποχρεώσεις Αναδόχου 56 B.5.5 Υπεργολαβίες 57 B.5.6 Παράδοση Εξοπλισµού 57 B.5.7 Εφαρµοστέο ίκαιο ιαιτησία 58 C 59 C.1 Παράρτηµα: ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 59 C.1.1 Πίνακας Ανάλυσης Τεχνικής Προσφορά 59 C.1.2 Εκπαίδευση Χρηστών Εξοπλισµού 60 Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας 4-219

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ C.2 Πίνακας Συµµόρφωσης 62 C.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 198 C.3.1 Ενδεικτικές Τιµές Εξοπλισµού Ανά Κατηγορία Είδους 198 C.3.2 Πρότυπος Πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς Ανά Κατηγορία Είδους 201 C.4 Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών 202 C.4.1 Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής 202 C.4.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης 203 C.4.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 205 C.4.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 207 C.5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 208 Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας 5-219

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΙ ΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 04/10/2011 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ιεθνής ιαγωνισµός µε κριτήριο ανάθεσης τη χαµηλότερη τιµή ανά κατηγορία είδους Ο προϋπολογισµός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των Τριών εκατοµµυρίων οκτακοσίων τριάντα χιλιάδων ΕΥΡΩ µε ΦΠΑ ( ,00) Τριών εκατοµµυρίων εκατόν δέκα τριών χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι ενός ευρώ και δέκα τεσσάρων λεπτών ( ,14 ) επιπλέον ΦΠΑ 23%. Έξι (6) µήνες από την υπογραφή της Σύµβασης 14/10/ /10/2011 και ώρα 14:00. Η έδρα του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας Πάρκο Αγίου ηµητρίου Κοζάνη Γραφείο Συνεδριάσεων Επιτροπής Ερευνών (1 ος όροφος) 25/10/2011 και ώρα 10:00 π.µ. Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας 6-219

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Συντοµογραφίες γενικά ΑΑ ΕΕ ΕΣΠΑ ΕΠ ΕΛΚΕ ΕΠΠΕ Π Μ Αναθέτουσα Αρχή Ευρωπαϊκή Ένωση Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων και Έρευνας Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας ΑΑ Ε ΑΠ ΦΕΚ Αναθέτουσα Αρχή Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας 7-219

8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισµοί διακήρυξης Ανάδοχος Αναθέτουσα Αρχή Αντίκλητος Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύµβαση και θα υλοποιήσει το Έργο που του έχει ανατεθεί Το Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας-Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας η οποία θα υπογράψει µε τον Ανάδοχο τη Σύµβαση για την εκτέλεση του Έργου. Το πρόσωπο που ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ µε έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής µε αυτόν. Αριθµός ιακήρυξης Χ-2011 Αρµόδια Επιτροπή Η Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών (Ε ΑΠ)που συστήνεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας ιακήρυξη ΕΠΠΕ Επίσηµη γλώσσα του ιαγωνισµού και της Σύµβασης Έργο Προϋπολογισµός Έργου Σύµβαση Συµβατικά τεύχη Συµβατικό Τίµηµα Φορέας Υλοποίησης Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόµενους/ υποψηφίους διαγωνιζόµενους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειµένου και τις προϋποθέσεις µε βάση τις οποίες διενεργείται ο ιαγωνισµός καθώς και τα παραρτήµατα C1, C2, C3, C4, C5 Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου Επίσηµη γλώσσα της Σύµβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα ιακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς και η/οι Σύµβαση/εις είναι συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζοµένων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που µπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. Το υπό ανάθεση Έργο που έχει ανατεθεί Η εκτιµώµενη από την Αναθέτουσα Αρχή δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). Το συµφωνητικό που θα υπογραφεί µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, δηλαδή µεταξύ του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας ως Αναθέτουσας Αρχής και του/των Αναδόχου/ων του Έργου που θα επιλεγεί/ούν ανά κατηγορία είδους Το/α τεύχη της/των Σύµβασης/εων µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του/των Αναδόχου/ων, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συµπληρώνουν και περιλαµβάνουν κατά σειρά ισχύος: α. τη Σύµβαση, β. την Προσφορά του Αναδόχου, γ. τη ιακήρυξη. Το συνολικό τίµηµα του έργου που θα ανατεθεί (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας 8-219

9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ A.1 Σκοποί και στόχοι Έργου Η συγκεκριµένη πράξη περιλαµβάνει την προµήθεια εργαστηριακού εξοπλισµού για το Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας των Τµηµάτων Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Νοµού Κοζάνης και ηµοτικής Εκπαίδευσης, Νηπιαγωγών και Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών, Νοµού Φλώρινας. (αναλυτική περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές του προτεινόµενου εργαστηριακού εξοπλισµού αναφέρονται στο συνηµµένο παράρτηµα). ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Μ Ειδικότερα, προτείνετε η προµήθεια εργαστηριακού εξοπλισµού: 1.1 Εργαστήριο Μηχανών Εσωτερικής Καύσης (ΕΜΕΚ): Η προτεινόµενης προµήθεια θα συµβάλει στην δηµιουργία ενός πλήρους εξοπλισµένου εργαστηρίου µηχανών εσωτερικής καύσης µε προσανατολισµό στις οπτικές µετρήσεις Οπτικός ερευνητικός κινητήρας εσωτερικής καύσης άµεσης έγχυσης καυσίµου (βενζίνη GDI) µε δυνατότητα µετατροπής σε PFI (Port Fuel Injection) Σταθερός αναλυτής καυσαερίων για τη µέτρηση εκποµπών αερίων ρύπων από µονόκύλινδρο ερευνητικό κινητήρα καυσίµου βενζίνης Κάµερα υψηλού ρυθµού αποτύπωσης εικόνων 1.2 Εργαστήριο Θερµικού Περιβάλλοντος (ΕΘΠ): Η προτεινόµενη προµήθεια αποσκοπεί στην συµπλήρωση του βασικού εξοπλισµού του Εργαστηρίου σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και έρευνας. Επικεντρώνεται σε θέµατα συσκευών και διεργασιών ρύθµισης θερµικού περιβάλλοντος καθώς και στο περιβάλλον, κέλυφος και εσώκλιµα κτιρίων Εργαστηριακό Σύστηµα Κλιµατισµού µε Περιβαλλοντικό Θάλαµο Αυτόµατος Σαρωτής Πίεσης Συσκευή Μέτρησης Ατµοσφαιρικής Κατατοµής Θερµοκρασίας 1.3 Εργαστήριο Τεχνολογίας Περιβάλλοντος (ΕΤΠ): Η προµήθεια του προτεινόµενου εξοπλισµού εξασφαλίζει τη δηµιουργία ενός πλήρους εξοπλισµένου εργαστηρίου τεχνολογίας περιβάλλοντος µε έµφαση στον χαρακτηρισµό ρύπων, ανάπτυξης και µελέτης κυψελών καυσίµου υψηλών θερµοκρασιών τύπου SOFC και ηλεκτροχηµικών διατάξεων, µελέτης καταλυτικών διεργασιών σε περιβαλλοντικές και ενεργειακές εφαρµογές και ανάλυσης φυσικοχηµικών διεργασιών Φασµατογράφος µάζας µε επαγωγικά συζευγµένο πλάσµα αργού (ICP-MS) ) και µε δυνατότητα να µετατραπεί µελλοντικά σε πλήρες σύστηµα αέριου χρωµατογράφου- επαγωγικά συζευγµένο πλάσµα αργού φασµατογράφου µάζας (GC-ICP-MS), υγρού χρωµατογράφουεπαγωγικά συζευγµένο πλάσµα αργού φασµατογράφου µάζας (LC-ICP-MS) και Laser Ablation-( επαγωγικά συζευγµένο πλάσµα αργού φασµατογράφου µάζας (LA-ICP-MS) Σύστηµα ηλεκτρολυτικού/γαλβανικού κελίου για τον πλήρη ηλεκτροχηµικό χαρακτηρισµό υλικών που προορίζονται για εφαρµογές σε κυψέλες καυσίµου υψηλών θερµοκρασιών τύπου SOFC Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας 9-219

10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τετράπολος φασµατογράφος µάζας άµεσης απόκρισης (Direct quadrapole mass spectrometer) Ηλεκτροχηµικός σταθµός για τον πλήρη ηλεκτροχηµικό χαρακτηρισµό των κελίων που προορίζονται για εφαρµογές σε κυψέλες καυσίµου τόσο χαµηλών όσο και υψηλών θερµοκρασιών Θερµοστατούµενο σύστηµα µέτρησης εκλεκτικότητας/διαχυτότητας και διαπερατότητας Πλήρης αυτοµατοποιηµένη πιλοτική µονάδα για την µελέτη των θερµοχηµικών (αεριοποίηση, πυρόλυση) διεργασιών αξιοποίησης της βιοµάζας 1.4 Εργαστήριο Μηχανουργικών Κατεργασιών (ΕΜΚ), Μηχανή Ταχείας (Ψηφιακής) Πρωτοτυποποίησης/Κατασκευής Στοιχείων Μηχανών και Εργαλείων (Rapid Prototyping & Manufacturing RPM) 1.5 Εργαστήριο Υλικών (ΕΥ): Η προµήθεια θα δηµιουργήσει, µαζί µε τον προϋπάρχον εξοπλισµό, ένα πλήρως εξοπλισµένο εργαστηρίο µελέτης υλικών για περιβαλλοντικές και ενεργειακές εφαρµογές και ένα οργανωµένο περιβάλλον εκπαίδευσης των φοιτητών των Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας ώστε να κατανοήσουν όλα τα βασικά χαρακτηριστικά των επιφανειών υλικών ή και µικροσυστηµάτων στην νανο/µικρο κλίµακα, τα οποία βρίσκουν χρήση σε πολλές εφαρµογές της µηχανολογίας, της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Συνεπώς, το εν λόγω όργανο µπορεί να υποστηρίξει πολλαπλές διαδικασίες έρευνας και εκπαίδευσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης (ΗΜΣ) συνδυασµένο µε: α) Σύστηµα Μικροανάλυσης Ακτίνων Χ, β) Σύστηµα Ελέγχου Μηχανικών Ιδιοτήτων Υλικών (εντός Θαλάµου Ανάλυσης ΗΜΣ), γ) Σύστηµα Μικροτοµογραφίας (εντός Θαλάµου Ανάλυσης ΗΜΣ), δ) Σύστηµα Επικάλυψης ειγµάτων ΗΜΣ, (εκτός Θαλάµου Ανάλυσης ΗΜΣ) Σύστηµα Περιθλασιµετρίας Ακτίνων-Χ (XRD) 1.6 Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών (ΕΣΜ)/ υναµικής: Η συγκεκριµένη διάταξη είναι απαραίτητη διότι µπορεί ταυτόχρονα να ελέγχει όργανα όπως ο ηλεκτροδυναµικός διεγέρτης ή τους κινητήρες της Συσκευή Προσοµοίωσης - ιάγνωσης και Πρόγνωσης Βλαβών, καθώς και να λαµβάνει σήµατα από διάφορα αισθητήρια όπως επιταχυνσιόµετρα, µηκυνσιόµετρα κ.α. Επιπλέον, παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής µετρήσεων εκτός εργαστηριακού περιβάλλοντος, όπως σε βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, κινούµενα οχήµατα κ.α Σύστηµα ηλεκτροδυναµικού διεγέρτη Συσκευή Προσοµοίωσης - ιάγνωσης και Πρόγνωσης Βλαβών, Συστηµάτων Μετάδοσης Κίνησης Αυτόνοµο Σύστηµα Λήψης και Προσαρµογής Αναλογικών Σηµάτων Αισθητήρια Μέτρησης Επιτάχυνσης ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π Μ 2.1 Εργαστήριο Ασύρµατων ικτύων Αισθητήρων (ΕΑ Α): η προµήθεια αποσκοπεί στο σχεδιασµό και την υλοποίηση κατάλληλων πρωτοκόλλων για ασύρµατα δίκτυα αισθητήρων, µε στόχο την εξοικονόµηση ενέργειας και τη µείωση του κόστους, την ανάπτυξη πειραµατικών δικτύων αισθητήρων βασισµένων σε πολυεπίπεδα πρωτόκολλα και Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας

11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ συνεργατικών πειραµατικών δικτύων, τη δηµιουργία σχετικού αλγοριθµικού λογισµικού και την ανάπτυξη εφαρµογών γεωργίας ακριβείας, παρακολούθησης παραµέτρων ποιότητας ζωής και υγείας και περιβαλλοντικών παρεµβάσεων και µέσω αυτών στην ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων κύρους µε τις οποίες θα επιτευχθεί η ανάδειξη και η διεθνής αναγνώριση του Τµήµατος και του Πανεπιστηµίου γενικότερα Πλακέτα Αισθητηρίων για χρήση σε ασύρµατα δίκτυα αισθητήρων (τεµάχια 15) Σύστηµα ασύρµατων αισθητήρων (τεµάχια 15) Σταθµός βάσης/προγραµµατισµού των ασύρµατων αισθητήρων (τεµάχια 5) Αισθητήρες (τεµάχια 15 έκαστος, σύνολο 75): Καπνού, Επιταχυνσιόµετρο, Πίεσης, Θερµοκρασίας, Φωτισµού 2.2 Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών (ΕΤΗΛ): προτείνεται η προµήθεια συµπληρωµατικού εξοπλισµού για την κάλυψη 25 θέσεων εργασίας όσον αφορά τα Συστήµατα Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών και Λογισµικού Εξοµοίωσης για τα ερευνητικά αντικείµενα: Τηλεπικοινωνιών, Συστηµάτων Κεραιών, Συστηµάτων Μικροκυµατικών ιατάξεων Σύστηµα Τηλεπικοινωνιών Σύστηµα Εκπαίδευσης Κεραιών Λογισµικό Εξοµοίωσης 2.3 Εργαστήριο ικτύων και Προηγµένων Υπηρεσιών (Ε ΙΠΥ): Με την προτεινόµενη προµήθεια θα υποστηριχθεί η σχεδίαση, αξιολόγηση, ανάλυση επίδοσης, βελτιστοποίηση και διαχείριση δικτύων (IP, ATM, , , GSM, B3G/4G, ΜΑΝΕΤ, Sensor Networks, Short range), η ενσωµάτωση µηχανισµών παροχής ποιότητας υπηρεσίας (QoS) βάσει αρχιτεκτονικής ολοκληρωµένων/διαφοροποιηµένων υπηρεσιών (IntServ/DiffServ Architectures), ο έλεγχος πόρων και διαχείριση κίνησης σε ενσύρµατα και ασύρµατα δίκτυα, η ασφάλεια πληροφοριών, η ανάλυση και αξιολόγηση νέων τεχνολογιών και πρωτοκόλλων (Intelligent Mobile Agents, IPv6, Mobile IP, MPLS), η δυναµική αναδιάρθρωση δικτύων (reconfigurable networks), η σχεδίαση και υποστήριξη προηγµένων υπηρεσιών σε περιβάλλοντα κατανεµηµένης υπολογιστικής ικανότητας, η κινητή και διάχυτη υπολογιστικότητα (Mobile and Pervasive computing), η προσαρµογή υπηρεσιών και εφαρµογών σε ετερογενείς δικτυακές υποδοµές (adaptive, context-aware and QoS-aware applications), η διαχείριση κατανάλωσης ενέργειας δικτύων, και οι εφαρµογές τηλεµατικής Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Λογισµικό προσοµοίωσης 2.4 Εργαστήριο Bιοϊατρικής Τεχνολογίας (ΕΒΙΤ): ο προτεινόµενος εξοπλισµός θα υποστηρίξει διαδικασίες επεξεργασίας βιοϊατρικών σηµάτων, ψηφιακής µικροσκοπίας και ηλεκτρονικής υγείας Φορητός καρδιογράφος Φορητό πιεσόµετρο Συσκευή παρακολούθησης της γλυκόζης Ασύρµατο σπιρόµετρο Ασύρµατο οξύµετρο Λογισµικό Τηλεϊατρικής και ιαδικτυακού Φακέλου Μικροσκόπιο φθορισµού Λογισµικό παρουσίασης και επεξεργασίας ιατρικών εικόνων ΜΑTLAB PDA µε λογισµικό καταγραφής βιοσηµάτων Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας

12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.5 Εργαστήριο Ψηφιακών Συστηµάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών (ΕΨΗΣΑ): Με την προτεινόµενη προµήθεια θα υποστηριχθεί ο σχεδιασµός νέων VLSI αρχιτεκτονικών, κυκλώµατα χαµηλής κατανάλωσης ισχύος και υψηλών επιδόσεων, αρχιτεκτονικές πολλαπλών επεξεργαστικών στοιχείων, µη συµβατικές ψηφιακές αρχιτεκτονικές, δοκιµές κυκλωµάτων, σχεδιασµός αρχιτεκτονικών υπολογιστών µε ανοχή σε σφάλµατα, πολυνηµατικές αρχιτεκτονικές υπολογιστών, σχεδιασµό και βελτιστοποίηση παράλληλων αρχιτεκτονικών συστηµάτων, σχεδιασµός ενσωµατωµένων συστηµάτων, συ-σχεδιασµό υλικού-λογισµικού, δροµολόγηση δεδοµένων πάνω στο ολοκληρωµένο κύκλωµα και αρχιτεκτονικές συστηµάτων εικονικοποίησης (virtualization) Kεντρικοί διακοµιστές Aναπτυξιακές πλακέτες FPGA Πλακέτες µε µικροεπεξεργαστή Λογικός Αναλυτής κυκλωµάτων (logic analyzer) Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 2.6 Εργαστήριο Πληροφορικής και Πολυµέσων (ΕΠΠΟ): Με την προτεινόµενη προµήθεια θα υποστηριχθεί ο Εξοπλισµός σε Η/Υ, περιφερειακά και λογισµικό εφαρµογών για την ερευνητική δραστηριότητα του ΤΜΠΤ στα αντίστοιχα γνωστικά πεδία. Απαιτείται επίσης περαιτέρω εξοπλισµός για την οµαλή λειτουργία και επέκτασης του ικτύου και του Computer Room. Επίσης Το ολοκληρωµένο σύστηµα τηλεδιάσκεψης µέσω των τεχνολογιών µεταφοράς εικόνας (video conference) και ήχου (audio conference) που προτείνεται θα επιτρέψει στο Πανεπιστήµιο την αµφίδροµη και σε πραγµατικό χρόνο επικοινωνία (εικόνας & ήχου ή µόνο ήχου) µεταξύ διαφορετικών και αποµακρυσµένων γεωγραφικών σηµείων ερευνητικών συνεργαζόµενων οµάδων που θα επιτρέψει την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ερευνητών του Τµήµατος αλλά και του Πανεπιστηµίου γενικότερα Η/Υ Σαρωτές (Desktop) Σαρωτές Workgroup Εκτυπωτές Access Points Εξυπηρετητές (OS Win2008 Std) Routers Ethernet Gigabit Switches (24x 10/100/ uplink) Rack, KVM, Monitor, Keyboard, Mouse, UPS Κεντρικό αποθηκευτικό σύστηµα (SAN) Άδειες Λογισµικού Office Άδειες Λογισµικού Antivirus για Η/Υ Άδειες Λογισµικού Antivirus για Εξυπηρετητές Άδειες λογισµικού Adobe Design Premium Ολοκληρωµένο σύστηµα τηλεδιάσκεψης 2.7 Εργαστήριο Ροµποτικής (ΕΡΡΟ): ο προτεινόµενος εξοπλισµός θα δηµιουργήσει υποδοµές για την σύνδεση του Τµήµατος µε την περιοχή της ροµποτικής τόσο σε επίπεδο βιοµηχανικών ροµποτικών συστηµάτων, όσο και σε ερευνητικό επίπεδο Ροµποτικός βραχίονας µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: o Μηχανικό υποσύστηµα µε τουλάχιστον 5 σερβοκινητήρες o Μέγιστο φορτίο: τουλάχιστον 4kg o Επαναλληψιµότητα: max 2.5mm Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας

13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ o Μέγιστη ταχύτητα: τουλάχιστον 500mm/s o Κεντρικός ελεγκτής (controller) o Λογισµικό προσοµοίωσης µε τουλάχιστον 1 άδεια o Επιφάνειες εργασίας o Σύστηµα ρύθµισης (calibration) o Πλαίσια αποθήκευσης o Καλωδιώσεις σύνδεσης/τροφοδοσίας o Εγχειρίδια χρήσης o Εγχειρίδια εκπαιδευτή/µαθητή και λογισµικού προσοµοίωσης o Τροφοδότης βαρύτητας o Ταινία µεταφοράς o Γραµµικός µεταφορέας ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 3.1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Η/Υ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Για την αντιµετώπιση των αυξηµένων εκπαιδευτικών αναγκών του Εργαστηρίου και την αποτελεσµατική προετοιµασία των φοιτητών για το νέο ψηφιακό σχολείο που προτείνει το Υπουργείο Παιδείας, απαιτείται: Κατασκευή νέων πάγκων ( 25 τ.µ) ώστε το εργαστήριο να µπορεί να φιλοξενεί µεγαλύτερο αριθµών φοιτητών Προµήθεια 30 σύγχρονων και επαρκούς υπολογιστικής δύναµης Η/Υ Τροποποίηση της δοµηµένης καλωδίωσης δικτύου και ρεύµατος ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση περισσοτέρων Η/Υ Μικροφωνική εγκατάσταση για την αποτελεσµατική παρουσίαση πολυµέσων ιαδραστικός πίνακας ύο (2) οθόνες προβολής (2,5µ χ 4µ) για τη παρουσίαση πολυµέσων Τοποθέτηση κατάλληλου διαχωριστικού στο εργαστήριο έτσι ώστε σε µαθήµατα µε µεγάλο αριθµό φοιτητών να χρησιµοποιείται και το εργαστήριο του Τµήµατος Νηπιαγωγών 3.2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Η/Υ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Για την αντιµετώπιση των αυξηµένων εκπαιδευτικών αναγκών του Εργαστηρίου και την αποτελεσµατική προετοιµασία των φοιτητών για το νέο ψηφιακό σχολείο που προτείνει το Υπουργείο Παιδείας, απαιτείται: Κατασκευή νέων πάγκων ( 25 τ.µ) ώστε το εργαστήριο να µπορεί να φιλοξενεί µεγαλύτερο αριθµών φοιτητών Προµήθεια 30 σύγχρονων και επαρκούς υπολογιστικής δύναµης Η/Υ Τροποποίηση της δοµηµένης καλωδίωσης δικτύου και ρεύµατος ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση περισσοτέρων Η/Υ Μικροφωνική εγκατάσταση για την αποτελεσµατική παρουσίαση πολυµέσων ιαδραστικός πίνακας ύο (2) οθόνες προβολής (2,5µ χ 4µ) για τη παρουσίαση πολυµέσων. 3.3 Εξοπλισµός αιθουσών στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστηµίου στη Φλώρινα Προτείνεται ο εξοπλισµός των αιθουσών µε σύγχρονα καθίσµατα, πίνακες, γραφεία και οπτικοακουστικά εποπτικά µέσα, καθώς και µικροεπεµβάσεις ασφαλείας και λειτουργικότητας (πόρτα µικρού αµφιθεάτρου, σύστηµα εξαερισµού και κουρτίνες για την σκίαση των Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας

14 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ αιθουσών). Με τις αλλαγές αυτές οι φοιτητές θα παρακολουθούν µαθήµατα σε ένα πιο σύγχρονο, ελκυστικό και αναβαθµισµένο περιβάλλον. Ειδικότερα: Προµήθεια 693 καθισµάτων (θέση σπουδαστή) Προµήθεια 10 βάθρων για έδρα καθηγητή Προµήθεια 10 καθισµάτων καθηγητή Προµήθεια 10 εδρών διδασκαλίας καθηγητή Προµήθεια 10 πινάκων µαρκαδόρου Προµήθεια 6 προβολέων οροφής Κατασκευή πόρτας εισόδου στο µικρό αµφιθέατρο Εγκατάσταση συστήµατος εξαερισµού στο µικρό αµφιθέατρο Προµήθεια κουρτινών για τη σκίαση των αιθουσών ( 400µ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ: Η αγορά του εξοπλισµού είναι απαραίτητη σε ότι αφορά στην εφαρµογή εξειδικευµένων προγραµµάτων υπολογιστών που σχετίζονται µε την επιστήµη τους. Ειδικότερα απαιτούνται: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Εκτυπωτικά πιεστήρια κυλινδρικά λινοτυπίας/βαθυτυπίας και λιθογραφίας Πιεστήριο βαθυτυπίας διαστάσεων τράπεζας (4) Πιεστήριο βαθυτυπίας διαστάσεων τράπεζας (1) Πιεστήριο βαθυτυπίας διαστάσεων τράπεζας (1) Πιεστήριο βαθυτυπίας διαστάσεων τράπεζας (1) Πιεστήριο λιθογραφίας (1) Εξοπλισµός µεταξοτυπίας Τελάρα γάζα µεταξοτυπίας Νο Χ100 cm (5) Μεντεσέδες στήριξης τελάρων (5) Φωτιστική µονάδα MSP w (1) Πλυντήριο µοντέλο 158 (1) Πλυστικό µηχάνηµα (1) Σπάτουλα αλουµινίου χειρός 2 µ (1) Filmgate System Colorgate 61cm Output (1) Στεγνωτήριο χαρτιών 50 θέσεων 70Χ100 cm (1) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Desktop Η/Υ, 12πύρηνος (1) Desktop Η/Υ, 8πύρηνος (3) Φορητός υπολογιστής µε οθόνη 15,4" (1) Φορητός υπολογιστής µε οθόνη 17" (1) Οθόνη Η/Υ τεχνολογίας LED (4) Ασύρµατο TouchPad (4) Εξωτερική συσκευή αποθήκευσης δεδοµενων (1) Βιντεοπροβολέας >=4000 Ansi/Lumens (6) ιαδραστική οθόνη σχεδίασης (2) A.1.1 Εµπλεκόµενοι στην υλοποίηση του Έργου Για την υλοποίηση του Έργου της παρούσας ιακήρυξης εµπλέκονται οι ακόλουθοι: Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας

15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας Μακεδονία Θράκη Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας A.2 Μεθοδολογία υλοποίησης Έργου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Μ Η προαναφερθείσα πράξη θα υλοποιηθεί µέσω ιεθνούς ιαγωνισµού τον οποίο θα προκηρύξει η ιοίκηση του Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας. Η προµήθεια του προαναφερόµενου εργαστηριακού εξοπλισµού θα χρησιµοποιηθεί τόσο για εκπαιδευτικούς όσο και ερευνητικούς σκοπούς. Συγκεκριµένα, στο εκπαιδευτικό µέρος, οι φοιτητές οι οποίοι παρακολουθούν σχετιζόµενα µε το αντικείµενο των µηχανών εσωτερικής καύσης µαθήµατα θα µπορέσουν να δουν στην πράξη, και να εκπαιδευτούν στην λειτουργία των συγκεκριµένων µηχανών, το είδος και την ποσότητα των εκποµπών ρύπων από τις µηχανές εσωτερικής καύσης αλλάζοντας διάφορες παραµέτρους λειτουργίας όπως καύσιµο (κανονική βενζίνη ή βιοκαύσιµα), τύπο έγχυσης καυσίµου (απ ευθείας έγχυση και έγχυση στην εισαγωγή), ποσοστό ανακυκλοφορίας καυσαερίων, προετοιµασία µίγµατος ακόµα και αλλαγή γεωµετρικών παραµέτρων των διάφορων µερών του κινητήρα, θα µπορέσουν να δουν παραστατικά τη µορφή και ορισµένα χαρακτηριστικά αερίων, υγρών και πολυφασικών ροών που λαβαίνουν χώρα σε διάφορες πειραµατικές διατάξεις που υπάρχουν στο Τµήµα (στροβιλοµηχανές, αερο-σήραγγα, µηχανή εσωτερικής καύσης). Η προµήθεια του συστήµατος ταχυµετρίας laser και phase-doppler όπως περιγράφεται στο φυσικό αντικείµενο, θα συµπληρώσει τον εξοπλισµό του εργαστηρίου µηχανικής ρευστών µε µια νέα τεχνική µετρήσεων που βρίσκεται στην αιχµή της τεχνολογίας. Το σύστηµα laser-doppler επιτρέπει την µέτρηση της µέσης ταχύτητας, της έντασης των διακυµάνσεων της ταχύτητας και στατιστικών µεγεθών ανώτερης τάξης. Επιτρέπει επίσης τον προσδιορισµό των τάσεων κατά Reynolds, περιλαµβανοµένων των διατµητικών τάσεων, και του φάσµατος της κινητικής ενέργειας µεγέθη τα οποία είναι σηµαντικά για τον χαρακτηρισµό ασταθών και/ή τυρβωδών ροϊκών πεδίων. Το σύστηµα phase-doppler βασίζεται στο σύστηµα laser-doppler και επεκτείνει τις δυνατότητες του στην µέτρηση των χαρακτηριστικών ροών µε µικρο-σωµατίδια, π.χ. συγκέντρωση σωµατιδίων, κατανοµή µεγέθους, ταχύτητα σωµατιδίων. Τα παραπάνω συστήµατα θα χρησιµοποιηθούν για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς. Σε εκπαιδευτικό επίπεδο θα δηµιουργηθούν εργαστηριακές ασκήσεις στα πλαίσια των µαθηµάτων Μηχανική των Ρευστών, Μετρητική Τεχνολογία και Μηχανές Εσωτερικής Καύσης στις οποίες οι φοιτητές θα γνωρίσουν την συγκεκριµένη τεχνική ταχυµετρίας και θα τη χρησιµοποιήσουν για τη µελέτη διαφόρων ρευστοµηχανικών φαινοµένων. Σε ερευνητικό επίπεδο, η αξιοπιστία και η ακρίβεια των µεθόδων laser και phase -Doppler τις έχουν Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας

16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ καταστήσει ως ευρέα χρησιµοποιούµενα µετρητικά όργανα του πεδίου ταχύτητας και σωµατιδίων µε κατοχυρωµένη επιστηµονική αναγνώριση. Επίσης, οι φοιτητές, οι οποίοι παρακολουθούν σχετιζόµενα µε το αντικείµενο της περιβαλλοντικής κατάλυσης, της ενεργειακής αναβάθµισης της βιοµάζας και των κυψελών καυσίµου µαθήµατα θα µπορέσουν να δουν στην πράξη, και να εκπαιδευτούν στον ηλεκτρικό χαρακτηρισµό των συγκεκριµένων υλικών (ηλεκτρόδια, στερεοί ηλεκτρολύτες) που χρησιµοποιούνται σε ηλεκτρολυτικά και γαλβανικά κελία, όπως κυψέλες καυσίµου, αντλίες αερίων, ηλεκτροχηµικοί αισθητήρες αερίων, στην ανάλυση των φυσικοχηµικών δράσεων που λαµβάνουν χώρα στην επιφάνεια των καταλυτών/ηλεκτροδίων, και να κατανοήσουν εις βάθος την κινητική και τον µηχανισµό των παραπάνω φυσικοχηµικών διεργασιών. Οι φοιτητές οι οποίοι παρακολουθούν τα βασικά µαθήµατα της Φυσικής, Τεχνολογίας Υλικών, Εφαρµογές Υλικών για Περιβαλλοντικές και Ενεργειακές Τεχνολογίες των κυψελών καυσίµου µαθήµατα και άλλων, θα µπορέσουν να δουν στην πράξη να εκπαιδευτούν στο µέρος της διδασκόµενης ύλης και να κατανοήσουν εις βάθος στην ανάλυση των φυσικοχηµικών µετασχηµατισµών, των θερµοδυναµικών φαινοµένων που λαµβάνουν χώρα στα διαµεταλλικά υλικά υπό συγκεκριµένες συνθήκες ατµόσφαιρας, πίεσης και θερµοκρασίας και να κατανοήσουν εις βάθος την κινητική και τον µηχανισµό των παραπάνω µετασχηµατισµών υπολογίζοντας και συντελεστές θερµότητας. τα βασικά φαινόµενα των επιφανειακών ιδιοτήτων τόσο υλικών όσο και µικροσυστηµάτων (ΜΕΜS). Σε ότι αφορά στις Ταλαντώσεις και την υναµική των µηχανολογικών κατασκευών πρέπει να σηµειωθεί ότι το αντικείµενο είναι ένα από τα βασικά ενός Τµήµατος Μηχανολόγων- Μηχανικών. Οι φοιτητές οι οποίοι παρακολουθούν τα σχετικά µε το αντικείµενο µαθήµατα καθώς και των Αριθµητικών Μεθόδων στη υναµική των Κατασκευών θα µπορέσουν να δουν, µέσω των ιδιοκατασκευών που θα υλοποιηθούν (απλές µηχανικές διατάξεις, πειραµατικά µοντέλα οχήµατος, κ.α), όλα εκείνα τα στοιχεία της θεωρίας σε πειραµατικό επίπεδο. Αυτό θα τους βοηθήσει σηµαντικά στο να κατανοήσουν καλύτερα τα ζητήµατα γύρω από τις ταλαντώσεις µηχανικών συστηµάτων. Οι φοιτητές, που παρακολουθούν µαθήµατα σχετικά µε την Κατεύθυνση «Κατασκευές και Υλικά», θα έχουν την δυνατότητα να έχουν στα χέρια τους, γρήγορά και εύκολα, το µηχανολογικό εξάρτηµα ή διάταξη που το µάθηµα αναλύει ή οι ίδιοι έχουν σχεδιάσει. Η µηχανή RPM είναι πλέον απαραίτητη ιδιαίτερα στα µαθήµατα «Στοιχεία Μηχανών Ι-ΙΙΙ» και «Σχεδιασµός µε χρήση Η/Υ» όπου θα δίνει στον φοιτητή την δυνατότητα να διαπιστώνει απτά, στο πραγµατικό φυσικό αντικείµενο, το αποτέλεσµα µιας σχεδιαστικής ενέργειας που εφαρµόζει στον Υπολογιστή στο πρόγραµµα CAD. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο, η προτεινόµενη µηχανή θα συµβάλλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη των σχετικών µας ερευνητικών δραστηριοτήτων στα θέµατα «Ανάλυση Μηχανολογικών Κατασκευών», «Σχεδιασµός µε χρήση H/Y» και «Εικονική Μηχανική», διότι θα επιτρέπει τον άµεσο/απτό έλεγχο ερευνητικών ιδεών σε τελικά προϊόντα αλλά και σε «ενδιάµεσες διαµορφώσεις (ενδιάµεσα αντικείµενα)» οι οποίες έως τώρα ελέγχονται/αναλύονται µόνο στην οθόνη του Υπολογιστή µέσω προσοµοιώσεων και γραφικών απεικονίσεων. Οι φοιτητές οι οποίοι παρακολουθούν µαθήµατα σχετιζόµενα µε θέµατα Υλικών, όπως τα µαθήµατα Τεχνολογίας Υλικών Ι & ΙΙ, Αντοχής Υλικών, Μηχανουργικών Κατεργασιών, και αρκετά άλλα του κατασκευαστικού Τοµέα καθώς και άλλων Τοµέων, θα µπορέσουν να δουν στην πράξη, και να εκπαιδευτούν σε διάφορα θέµατα παραγωγής των υλικών και ιδιαίτερα παραγωγής επικαλύψεων επί συγκεκριµµένων υποβάθρων, εξέτασης και ανάλυσης υλικών, (όπως σύσταση και µικροδοµή τους, εξέταση µορφολογίας επιφάνειας δείγµατος και χηµικής σύστασης του, ανάδειξης διαφόρων ενσωµατωµένων φάσεων, ανάδειξης δοµής, εσωτερικού πορώδους και χηµικής σύστασης δείγµατος µέσω τρισδιάστατων απεικονίσεων χωρίς Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας

Β.22.1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ..84 Β.22.2 ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. 84 Β.22.2.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Β.22.1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ..84 Β.22.2 ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. 84 Β.22.2.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Αττικής ήµος Χαλανδρίου Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου Χαλάνδρι, 152-33 Χαλάνδρι 6/ 7/2009 Αρ. Πρ.: 11625 Μέτρο 4.2 : «Ανάπτυξη υποδοµών ικτύων Τοπικής πρόσβασης» Κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΣΩ WI-FI HOTSPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΣΩ WI-FI HOTSPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Αττικής ήµος Βύρωνα νση : Καραολή κ ηµητρίου 36-44 16233, Βύρωνας, Βύρωνας 28/ 7/2009 Αρ. Πρ.: 22400 Μέτρο 4.2 : «Ανάπτυξη υποδοµών ικτύων Τοπικής πρόσβασης» Κατηγορία πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. /νση: ιοικητήριο Ταχ. Κώδικας: 54123 Θεσσαλονίκη ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πληροφορίες: Ζαφειρίδης Αναστάσιος & ΜΗΤΡΩΟ Σταµατοπούλου Φωτεινή Τηλ.: 2310-379046 ή 115 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Προγράµµατος ιασυνοριακής Συνεργασίας South East Europe. Αριθµός Πρωτοκόλλου: 9/15-06-2011 ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ:

Στο πλαίσιο του Προγράµµατος ιασυνοριακής Συνεργασίας South East Europe. Αριθµός Πρωτοκόλλου: 9/15-06-2011 ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ: Προξένου Κοροµηλά 24, 54622, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 253477/253478 Fax: 2310 234205 http://www.seerc.org e-mail: contact@seerc.org ιακήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού για το έργο: «Παροχή ερευνητικών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Ανοικτού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. - ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αρ. Διακήρυξης 6 / 2011 Aρ.Πρωτ. 53325/01-04-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Σελ.1 / 142 ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / /2013 13 : 00 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ / /2013 13 : 00 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ A Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ώρα ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤIΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΑΤΡ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ, ΓΡΑΦΕΙΟ 314

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. Με τίτλο

Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού. Με τίτλο ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ. ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσμένων 3ης Μπιενάλε

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο: «Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Μετακινήσεων καλεσμένων 3ης Μπιενάλε Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας : 54630, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο : 2310

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4 Θεσσαλονίκη 22.05.2013 Αρ. πρωτ. 17779 Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ελληνική ηµοκρατία Ε.Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΚΜ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ. προκηρύσσει. ανοικτό διεθνή διαγωνισµό µε σκοπό την επιλογή αναδόχου για την:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ. προκηρύσσει. ανοικτό διεθνή διαγωνισµό µε σκοπό την επιλογή αναδόχου για την: Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ιεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85100 Τηλέφωνο : 2241364614-613/ Fax:22413 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΕΟΠΣ)

Ενεργειακό Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΕΟΠΣ) Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΙΑΚΗΡΥΞΗ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 4 η Υ.Π.Ε Μακεδονίας Θράκης Γενικό Νοσοκοµείο Ξάνθης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Κουντουριώτου 80 Τ.Κ. 74100 Ρέθυµνο Πληροφορίες: Σοφία Παλιεράκη Τηλέφωνο : 28310 88331, 2831088311 E-mail : dimosty@rethymno.gr ΡΕΘΥΜΝΟ: ΧΧ/ΧΧ/2009 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Ε Ρ Γ Ο : Προϋπολογισµός: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Ε Ρ Γ Ο :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Ε Ρ Γ Ο : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Ε Ρ Γ Ο : Προϋπολογισµός: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού ικτύου τοπικής πρόσβασης

ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού ικτύου τοπικής πρόσβασης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού ικτύου τοπικής πρόσβασης Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού ιαγωνισµού Για την προµήθεια και εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Μεσογείων 396 GR 153 41, Αγία Παρασκευή ΑΤΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ επιλογής αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών δράσεων (Actions) των πακέτων Εργασίας (Works Package) :

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ επιλογής αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών δράσεων (Actions) των πακέτων Εργασίας (Works Package) : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ - ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (.Ε.Υ.Α. ΚΙΛΚΙΣ) Κιλκίς : 12/07/2013 Αρ. Πρ.: 1475 Ταχ. /νση : 1 ο χλµ. Κιλκίς

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Παροχή Λογιστικών Υπηρεσιών για την υποστήριξη του έργου του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ Στοιχεία διακήρυξης: 28/19.10.2012 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους

ποιότητα ζωής για όλους ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σέρρες 21/5/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ : 85158 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΟ (2) MINI BUS»

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ : 85158 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΟ (2) MINI BUS» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 67/12 (ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ) ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ : 85158 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΟ (2) MINI BUS» ΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 1.000.000,00 πλέον ΦΠΑ Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα,././ 2010 Τηλέφωνο: 210-9282157

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΈΡΓΟ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Έδρα : Αποθήκη Α, 1 η Προβλήτα, 1 ος όροφος, Λιμάνι Θεσσαλονίκης, Ναυάρχου Βότση 3,

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη Ανοικτού ιεθνούς ιαγωνισµού για το Έργο υποθέσεων περιφερειακών οργανικών µονάδων του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και Εκπαίδευση

ιακήρυξη Ανοικτού ιεθνούς ιαγωνισµού για το Έργο υποθέσεων περιφερειακών οργανικών µονάδων του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και Εκπαίδευση ιακήρυξη Ανοικτού ιεθνούς ιαγωνισµού για το Έργο «Ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού δικαστικών υποθέσεων περιφερειακών οργανικών µονάδων του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και Εκπαίδευση του Κωδ. ΟΠΣ: 300282

Διαβάστε περισσότερα

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» Τεύχος Διακήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του Έργου: «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Αγίων Ασωµάτων 11 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα