Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ » ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ Π Μ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 75: «ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: χ/2012 Ειδικός Λογαριαµός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας

2 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Κωδ. ΟΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραµµα: ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Προϋπολογισµός: (περιλαµβανοµένου ΦΠΑ) ,00 Κριτήριο Ανάθεσης: «Η χαµηλότερη τιµή ανά κατηγορία είδους» Ηµεροµηνία ιενέργειας: 2/10/2011 Ηµεροµηνία ηµοσίευσης 04/10/2011 Ειδικός Λογαριαµός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6 Συνοπτικά στοιχεία Έργου 6 Ορισµοί διακήρυξης 8 A ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 9 A.1 Σκοποί και στόχοι Έργου 9 A.1.1 Εµπλεκόµενοι στην υλοποίηση του Έργου 14 A.2 Μεθοδολογία υλοποίησης Έργου 15 A.2.1 Παραδοτέα Πράξης ( αναφορά στα παραδοτέα κάθε υποέργου) 19 B ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 22 B.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 22 B.1.1 Αντικείµενο ιαγωνισµού 22 B.1.2 Προϋπολογισµός Έργου 22 B.1.3 Χρόνος Παράδοσης 22 B.1.4 Νοµικό και Θεσµικό πλαίσιο ιαγωνισµού 23 B.1.5 Ηµεροµηνία δηµοσίευσης της Προκήρυξης 24 B.1.6 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 25 B.1.7 Τρόπος λήψης εγγράφων ιαγωνισµού 25 B.1.8 Παροχή ιευκρινίσεων επί της ιακήρυξης 25 B.2 ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 27 B.2.1 ικαίωµα Συµµετοχής 27 B.2.2 ικαιολογητικά Συµµετοχής 27 B.2.3 Ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής 30 B.2.4 ικαιολογητικά Κατακύρωσης 33 B Οι Έλληνες Πολίτες 33 B Οι Αλλοδαποί Πολίτες 34 B Τα ηµεδαπά Νοµικά Πρόσωπα 36 B Οι συνεταιρισµοί 37 B Τα αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα 39 Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας 3-219

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ B.2.5 Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες 40 B.2.6 Λοιπές Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις 41 B.3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 42 B.3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών 42 B.3.2 Περιεχόµενο Προσφορών 42 B Περιεχόµενα Φακέλου «ικαιολογητικά Συµµετοχής» 44 B Περιεχόµενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 45 B Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 46 B Περιεχόµενα Φακέλου «ικαιολογητικά Κατακύρωσης» 47 B.3.3 Ισχύς Προσφορών 47 B.3.4 Εναλλακτικές Προσφορές 47 B.3.5 Τιµές Προσφορών Νόµισµα 47 B.4 ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 48 B.4.1 ιαδικασία ιενέργειας ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών 48 B ιαδικασία διενέργειας ιαγωνισµού - αποσφράγιση προσφορών 48 B ιαδικασία αξιολόγησης προσφορών 50 B.4.2 Απόρριψη προσφορών 51 B.4.3 Προσφυγές 51 B.4.4 Αποτελέσµατα Κατακύρωση - Ματαίωση ιαγωνισµού 53 B.5 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 54 B.5.1 Κατακύρωση και υπογραφή της Σύµβασης 54 B.5.2 Τρόπος Πληρωµής Κρατήσεις 55 B.5.3 Ποινικές Ρήτρες Εκπτώσεις 55 B.5.4 Υποχρεώσεις Αναδόχου 56 B.5.5 Υπεργολαβίες 57 B.5.6 Παράδοση Εξοπλισµού 57 B.5.7 Εφαρµοστέο ίκαιο ιαιτησία 58 C 59 C.1 Παράρτηµα: ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 59 C.1.1 Πίνακας Ανάλυσης Τεχνικής Προσφορά 59 C.1.2 Εκπαίδευση Χρηστών Εξοπλισµού 60 Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας 4-219

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ C.2 Πίνακας Συµµόρφωσης 62 C.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 198 C.3.1 Ενδεικτικές Τιµές Εξοπλισµού Ανά Κατηγορία Είδους 198 C.3.2 Πρότυπος Πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς Ανά Κατηγορία Είδους 201 C.4 Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών 202 C.4.1 Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής 202 C.4.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης 203 C.4.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 205 C.4.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 207 C.5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 208 Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας 5-219

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΙ ΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 04/10/2011 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ιεθνής ιαγωνισµός µε κριτήριο ανάθεσης τη χαµηλότερη τιµή ανά κατηγορία είδους Ο προϋπολογισµός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των Τριών εκατοµµυρίων οκτακοσίων τριάντα χιλιάδων ΕΥΡΩ µε ΦΠΑ ( ,00) Τριών εκατοµµυρίων εκατόν δέκα τριών χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι ενός ευρώ και δέκα τεσσάρων λεπτών ( ,14 ) επιπλέον ΦΠΑ 23%. Έξι (6) µήνες από την υπογραφή της Σύµβασης 14/10/ /10/2011 και ώρα 14:00. Η έδρα του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας Πάρκο Αγίου ηµητρίου Κοζάνη Γραφείο Συνεδριάσεων Επιτροπής Ερευνών (1 ος όροφος) 25/10/2011 και ώρα 10:00 π.µ. Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας 6-219

7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Συντοµογραφίες γενικά ΑΑ ΕΕ ΕΣΠΑ ΕΠ ΕΛΚΕ ΕΠΠΕ Π Μ Αναθέτουσα Αρχή Ευρωπαϊκή Ένωση Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων και Έρευνας Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας ΑΑ Ε ΑΠ ΦΕΚ Αναθέτουσα Αρχή Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας 7-219

8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισµοί διακήρυξης Ανάδοχος Αναθέτουσα Αρχή Αντίκλητος Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύµβαση και θα υλοποιήσει το Έργο που του έχει ανατεθεί Το Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας-Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας η οποία θα υπογράψει µε τον Ανάδοχο τη Σύµβαση για την εκτέλεση του Έργου. Το πρόσωπο που ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑ ΟΧΟΣ µε έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής µε αυτόν. Αριθµός ιακήρυξης Χ-2011 Αρµόδια Επιτροπή Η Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών (Ε ΑΠ)που συστήνεται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας ιακήρυξη ΕΠΠΕ Επίσηµη γλώσσα του ιαγωνισµού και της Σύµβασης Έργο Προϋπολογισµός Έργου Σύµβαση Συµβατικά τεύχη Συµβατικό Τίµηµα Φορέας Υλοποίησης Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόµενους/ υποψηφίους διαγωνιζόµενους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειµένου και τις προϋποθέσεις µε βάση τις οποίες διενεργείται ο ιαγωνισµός καθώς και τα παραρτήµατα C1, C2, C3, C4, C5 Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου Επίσηµη γλώσσα της Σύµβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα ιακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς και η/οι Σύµβαση/εις είναι συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζοµένων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που µπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. Το υπό ανάθεση Έργο που έχει ανατεθεί Η εκτιµώµενη από την Αναθέτουσα Αρχή δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). Το συµφωνητικό που θα υπογραφεί µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών, δηλαδή µεταξύ του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας ως Αναθέτουσας Αρχής και του/των Αναδόχου/ων του Έργου που θα επιλεγεί/ούν ανά κατηγορία είδους Το/α τεύχη της/των Σύµβασης/εων µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του/των Αναδόχου/ων, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συµπληρώνουν και περιλαµβάνουν κατά σειρά ισχύος: α. τη Σύµβαση, β. την Προσφορά του Αναδόχου, γ. τη ιακήρυξη. Το συνολικό τίµηµα του έργου που θα ανατεθεί (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας 8-219

9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A ΜΕΡΟΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ A.1 Σκοποί και στόχοι Έργου Η συγκεκριµένη πράξη περιλαµβάνει την προµήθεια εργαστηριακού εξοπλισµού για το Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας των Τµηµάτων Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Νοµού Κοζάνης και ηµοτικής Εκπαίδευσης, Νηπιαγωγών και Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών, Νοµού Φλώρινας. (αναλυτική περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές του προτεινόµενου εργαστηριακού εξοπλισµού αναφέρονται στο συνηµµένο παράρτηµα). ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Μ Ειδικότερα, προτείνετε η προµήθεια εργαστηριακού εξοπλισµού: 1.1 Εργαστήριο Μηχανών Εσωτερικής Καύσης (ΕΜΕΚ): Η προτεινόµενης προµήθεια θα συµβάλει στην δηµιουργία ενός πλήρους εξοπλισµένου εργαστηρίου µηχανών εσωτερικής καύσης µε προσανατολισµό στις οπτικές µετρήσεις Οπτικός ερευνητικός κινητήρας εσωτερικής καύσης άµεσης έγχυσης καυσίµου (βενζίνη GDI) µε δυνατότητα µετατροπής σε PFI (Port Fuel Injection) Σταθερός αναλυτής καυσαερίων για τη µέτρηση εκποµπών αερίων ρύπων από µονόκύλινδρο ερευνητικό κινητήρα καυσίµου βενζίνης Κάµερα υψηλού ρυθµού αποτύπωσης εικόνων 1.2 Εργαστήριο Θερµικού Περιβάλλοντος (ΕΘΠ): Η προτεινόµενη προµήθεια αποσκοπεί στην συµπλήρωση του βασικού εξοπλισµού του Εργαστηρίου σε δραστηριότητες εκπαίδευσης και έρευνας. Επικεντρώνεται σε θέµατα συσκευών και διεργασιών ρύθµισης θερµικού περιβάλλοντος καθώς και στο περιβάλλον, κέλυφος και εσώκλιµα κτιρίων Εργαστηριακό Σύστηµα Κλιµατισµού µε Περιβαλλοντικό Θάλαµο Αυτόµατος Σαρωτής Πίεσης Συσκευή Μέτρησης Ατµοσφαιρικής Κατατοµής Θερµοκρασίας 1.3 Εργαστήριο Τεχνολογίας Περιβάλλοντος (ΕΤΠ): Η προµήθεια του προτεινόµενου εξοπλισµού εξασφαλίζει τη δηµιουργία ενός πλήρους εξοπλισµένου εργαστηρίου τεχνολογίας περιβάλλοντος µε έµφαση στον χαρακτηρισµό ρύπων, ανάπτυξης και µελέτης κυψελών καυσίµου υψηλών θερµοκρασιών τύπου SOFC και ηλεκτροχηµικών διατάξεων, µελέτης καταλυτικών διεργασιών σε περιβαλλοντικές και ενεργειακές εφαρµογές και ανάλυσης φυσικοχηµικών διεργασιών Φασµατογράφος µάζας µε επαγωγικά συζευγµένο πλάσµα αργού (ICP-MS) ) και µε δυνατότητα να µετατραπεί µελλοντικά σε πλήρες σύστηµα αέριου χρωµατογράφου- επαγωγικά συζευγµένο πλάσµα αργού φασµατογράφου µάζας (GC-ICP-MS), υγρού χρωµατογράφουεπαγωγικά συζευγµένο πλάσµα αργού φασµατογράφου µάζας (LC-ICP-MS) και Laser Ablation-( επαγωγικά συζευγµένο πλάσµα αργού φασµατογράφου µάζας (LA-ICP-MS) Σύστηµα ηλεκτρολυτικού/γαλβανικού κελίου για τον πλήρη ηλεκτροχηµικό χαρακτηρισµό υλικών που προορίζονται για εφαρµογές σε κυψέλες καυσίµου υψηλών θερµοκρασιών τύπου SOFC Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας 9-219

10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τετράπολος φασµατογράφος µάζας άµεσης απόκρισης (Direct quadrapole mass spectrometer) Ηλεκτροχηµικός σταθµός για τον πλήρη ηλεκτροχηµικό χαρακτηρισµό των κελίων που προορίζονται για εφαρµογές σε κυψέλες καυσίµου τόσο χαµηλών όσο και υψηλών θερµοκρασιών Θερµοστατούµενο σύστηµα µέτρησης εκλεκτικότητας/διαχυτότητας και διαπερατότητας Πλήρης αυτοµατοποιηµένη πιλοτική µονάδα για την µελέτη των θερµοχηµικών (αεριοποίηση, πυρόλυση) διεργασιών αξιοποίησης της βιοµάζας 1.4 Εργαστήριο Μηχανουργικών Κατεργασιών (ΕΜΚ), Μηχανή Ταχείας (Ψηφιακής) Πρωτοτυποποίησης/Κατασκευής Στοιχείων Μηχανών και Εργαλείων (Rapid Prototyping & Manufacturing RPM) 1.5 Εργαστήριο Υλικών (ΕΥ): Η προµήθεια θα δηµιουργήσει, µαζί µε τον προϋπάρχον εξοπλισµό, ένα πλήρως εξοπλισµένο εργαστηρίο µελέτης υλικών για περιβαλλοντικές και ενεργειακές εφαρµογές και ένα οργανωµένο περιβάλλον εκπαίδευσης των φοιτητών των Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας ώστε να κατανοήσουν όλα τα βασικά χαρακτηριστικά των επιφανειών υλικών ή και µικροσυστηµάτων στην νανο/µικρο κλίµακα, τα οποία βρίσκουν χρήση σε πολλές εφαρµογές της µηχανολογίας, της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Συνεπώς, το εν λόγω όργανο µπορεί να υποστηρίξει πολλαπλές διαδικασίες έρευνας και εκπαίδευσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης (ΗΜΣ) συνδυασµένο µε: α) Σύστηµα Μικροανάλυσης Ακτίνων Χ, β) Σύστηµα Ελέγχου Μηχανικών Ιδιοτήτων Υλικών (εντός Θαλάµου Ανάλυσης ΗΜΣ), γ) Σύστηµα Μικροτοµογραφίας (εντός Θαλάµου Ανάλυσης ΗΜΣ), δ) Σύστηµα Επικάλυψης ειγµάτων ΗΜΣ, (εκτός Θαλάµου Ανάλυσης ΗΜΣ) Σύστηµα Περιθλασιµετρίας Ακτίνων-Χ (XRD) 1.6 Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών (ΕΣΜ)/ υναµικής: Η συγκεκριµένη διάταξη είναι απαραίτητη διότι µπορεί ταυτόχρονα να ελέγχει όργανα όπως ο ηλεκτροδυναµικός διεγέρτης ή τους κινητήρες της Συσκευή Προσοµοίωσης - ιάγνωσης και Πρόγνωσης Βλαβών, καθώς και να λαµβάνει σήµατα από διάφορα αισθητήρια όπως επιταχυνσιόµετρα, µηκυνσιόµετρα κ.α. Επιπλέον, παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής µετρήσεων εκτός εργαστηριακού περιβάλλοντος, όπως σε βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, κινούµενα οχήµατα κ.α Σύστηµα ηλεκτροδυναµικού διεγέρτη Συσκευή Προσοµοίωσης - ιάγνωσης και Πρόγνωσης Βλαβών, Συστηµάτων Μετάδοσης Κίνησης Αυτόνοµο Σύστηµα Λήψης και Προσαρµογής Αναλογικών Σηµάτων Αισθητήρια Μέτρησης Επιτάχυνσης ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π Μ 2.1 Εργαστήριο Ασύρµατων ικτύων Αισθητήρων (ΕΑ Α): η προµήθεια αποσκοπεί στο σχεδιασµό και την υλοποίηση κατάλληλων πρωτοκόλλων για ασύρµατα δίκτυα αισθητήρων, µε στόχο την εξοικονόµηση ενέργειας και τη µείωση του κόστους, την ανάπτυξη πειραµατικών δικτύων αισθητήρων βασισµένων σε πολυεπίπεδα πρωτόκολλα και Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας

11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ συνεργατικών πειραµατικών δικτύων, τη δηµιουργία σχετικού αλγοριθµικού λογισµικού και την ανάπτυξη εφαρµογών γεωργίας ακριβείας, παρακολούθησης παραµέτρων ποιότητας ζωής και υγείας και περιβαλλοντικών παρεµβάσεων και µέσω αυτών στην ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων κύρους µε τις οποίες θα επιτευχθεί η ανάδειξη και η διεθνής αναγνώριση του Τµήµατος και του Πανεπιστηµίου γενικότερα Πλακέτα Αισθητηρίων για χρήση σε ασύρµατα δίκτυα αισθητήρων (τεµάχια 15) Σύστηµα ασύρµατων αισθητήρων (τεµάχια 15) Σταθµός βάσης/προγραµµατισµού των ασύρµατων αισθητήρων (τεµάχια 5) Αισθητήρες (τεµάχια 15 έκαστος, σύνολο 75): Καπνού, Επιταχυνσιόµετρο, Πίεσης, Θερµοκρασίας, Φωτισµού 2.2 Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών (ΕΤΗΛ): προτείνεται η προµήθεια συµπληρωµατικού εξοπλισµού για την κάλυψη 25 θέσεων εργασίας όσον αφορά τα Συστήµατα Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών και Λογισµικού Εξοµοίωσης για τα ερευνητικά αντικείµενα: Τηλεπικοινωνιών, Συστηµάτων Κεραιών, Συστηµάτων Μικροκυµατικών ιατάξεων Σύστηµα Τηλεπικοινωνιών Σύστηµα Εκπαίδευσης Κεραιών Λογισµικό Εξοµοίωσης 2.3 Εργαστήριο ικτύων και Προηγµένων Υπηρεσιών (Ε ΙΠΥ): Με την προτεινόµενη προµήθεια θα υποστηριχθεί η σχεδίαση, αξιολόγηση, ανάλυση επίδοσης, βελτιστοποίηση και διαχείριση δικτύων (IP, ATM, , , GSM, B3G/4G, ΜΑΝΕΤ, Sensor Networks, Short range), η ενσωµάτωση µηχανισµών παροχής ποιότητας υπηρεσίας (QoS) βάσει αρχιτεκτονικής ολοκληρωµένων/διαφοροποιηµένων υπηρεσιών (IntServ/DiffServ Architectures), ο έλεγχος πόρων και διαχείριση κίνησης σε ενσύρµατα και ασύρµατα δίκτυα, η ασφάλεια πληροφοριών, η ανάλυση και αξιολόγηση νέων τεχνολογιών και πρωτοκόλλων (Intelligent Mobile Agents, IPv6, Mobile IP, MPLS), η δυναµική αναδιάρθρωση δικτύων (reconfigurable networks), η σχεδίαση και υποστήριξη προηγµένων υπηρεσιών σε περιβάλλοντα κατανεµηµένης υπολογιστικής ικανότητας, η κινητή και διάχυτη υπολογιστικότητα (Mobile and Pervasive computing), η προσαρµογή υπηρεσιών και εφαρµογών σε ετερογενείς δικτυακές υποδοµές (adaptive, context-aware and QoS-aware applications), η διαχείριση κατανάλωσης ενέργειας δικτύων, και οι εφαρµογές τηλεµατικής Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Λογισµικό προσοµοίωσης 2.4 Εργαστήριο Bιοϊατρικής Τεχνολογίας (ΕΒΙΤ): ο προτεινόµενος εξοπλισµός θα υποστηρίξει διαδικασίες επεξεργασίας βιοϊατρικών σηµάτων, ψηφιακής µικροσκοπίας και ηλεκτρονικής υγείας Φορητός καρδιογράφος Φορητό πιεσόµετρο Συσκευή παρακολούθησης της γλυκόζης Ασύρµατο σπιρόµετρο Ασύρµατο οξύµετρο Λογισµικό Τηλεϊατρικής και ιαδικτυακού Φακέλου Μικροσκόπιο φθορισµού Λογισµικό παρουσίασης και επεξεργασίας ιατρικών εικόνων ΜΑTLAB PDA µε λογισµικό καταγραφής βιοσηµάτων Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας

12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.5 Εργαστήριο Ψηφιακών Συστηµάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών (ΕΨΗΣΑ): Με την προτεινόµενη προµήθεια θα υποστηριχθεί ο σχεδιασµός νέων VLSI αρχιτεκτονικών, κυκλώµατα χαµηλής κατανάλωσης ισχύος και υψηλών επιδόσεων, αρχιτεκτονικές πολλαπλών επεξεργαστικών στοιχείων, µη συµβατικές ψηφιακές αρχιτεκτονικές, δοκιµές κυκλωµάτων, σχεδιασµός αρχιτεκτονικών υπολογιστών µε ανοχή σε σφάλµατα, πολυνηµατικές αρχιτεκτονικές υπολογιστών, σχεδιασµό και βελτιστοποίηση παράλληλων αρχιτεκτονικών συστηµάτων, σχεδιασµός ενσωµατωµένων συστηµάτων, συ-σχεδιασµό υλικού-λογισµικού, δροµολόγηση δεδοµένων πάνω στο ολοκληρωµένο κύκλωµα και αρχιτεκτονικές συστηµάτων εικονικοποίησης (virtualization) Kεντρικοί διακοµιστές Aναπτυξιακές πλακέτες FPGA Πλακέτες µε µικροεπεξεργαστή Λογικός Αναλυτής κυκλωµάτων (logic analyzer) Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 2.6 Εργαστήριο Πληροφορικής και Πολυµέσων (ΕΠΠΟ): Με την προτεινόµενη προµήθεια θα υποστηριχθεί ο Εξοπλισµός σε Η/Υ, περιφερειακά και λογισµικό εφαρµογών για την ερευνητική δραστηριότητα του ΤΜΠΤ στα αντίστοιχα γνωστικά πεδία. Απαιτείται επίσης περαιτέρω εξοπλισµός για την οµαλή λειτουργία και επέκτασης του ικτύου και του Computer Room. Επίσης Το ολοκληρωµένο σύστηµα τηλεδιάσκεψης µέσω των τεχνολογιών µεταφοράς εικόνας (video conference) και ήχου (audio conference) που προτείνεται θα επιτρέψει στο Πανεπιστήµιο την αµφίδροµη και σε πραγµατικό χρόνο επικοινωνία (εικόνας & ήχου ή µόνο ήχου) µεταξύ διαφορετικών και αποµακρυσµένων γεωγραφικών σηµείων ερευνητικών συνεργαζόµενων οµάδων που θα επιτρέψει την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ερευνητών του Τµήµατος αλλά και του Πανεπιστηµίου γενικότερα Η/Υ Σαρωτές (Desktop) Σαρωτές Workgroup Εκτυπωτές Access Points Εξυπηρετητές (OS Win2008 Std) Routers Ethernet Gigabit Switches (24x 10/100/ uplink) Rack, KVM, Monitor, Keyboard, Mouse, UPS Κεντρικό αποθηκευτικό σύστηµα (SAN) Άδειες Λογισµικού Office Άδειες Λογισµικού Antivirus για Η/Υ Άδειες Λογισµικού Antivirus για Εξυπηρετητές Άδειες λογισµικού Adobe Design Premium Ολοκληρωµένο σύστηµα τηλεδιάσκεψης 2.7 Εργαστήριο Ροµποτικής (ΕΡΡΟ): ο προτεινόµενος εξοπλισµός θα δηµιουργήσει υποδοµές για την σύνδεση του Τµήµατος µε την περιοχή της ροµποτικής τόσο σε επίπεδο βιοµηχανικών ροµποτικών συστηµάτων, όσο και σε ερευνητικό επίπεδο Ροµποτικός βραχίονας µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: o Μηχανικό υποσύστηµα µε τουλάχιστον 5 σερβοκινητήρες o Μέγιστο φορτίο: τουλάχιστον 4kg o Επαναλληψιµότητα: max 2.5mm Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας

13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ o Μέγιστη ταχύτητα: τουλάχιστον 500mm/s o Κεντρικός ελεγκτής (controller) o Λογισµικό προσοµοίωσης µε τουλάχιστον 1 άδεια o Επιφάνειες εργασίας o Σύστηµα ρύθµισης (calibration) o Πλαίσια αποθήκευσης o Καλωδιώσεις σύνδεσης/τροφοδοσίας o Εγχειρίδια χρήσης o Εγχειρίδια εκπαιδευτή/µαθητή και λογισµικού προσοµοίωσης o Τροφοδότης βαρύτητας o Ταινία µεταφοράς o Γραµµικός µεταφορέας ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 3.1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Η/Υ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Για την αντιµετώπιση των αυξηµένων εκπαιδευτικών αναγκών του Εργαστηρίου και την αποτελεσµατική προετοιµασία των φοιτητών για το νέο ψηφιακό σχολείο που προτείνει το Υπουργείο Παιδείας, απαιτείται: Κατασκευή νέων πάγκων ( 25 τ.µ) ώστε το εργαστήριο να µπορεί να φιλοξενεί µεγαλύτερο αριθµών φοιτητών Προµήθεια 30 σύγχρονων και επαρκούς υπολογιστικής δύναµης Η/Υ Τροποποίηση της δοµηµένης καλωδίωσης δικτύου και ρεύµατος ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση περισσοτέρων Η/Υ Μικροφωνική εγκατάσταση για την αποτελεσµατική παρουσίαση πολυµέσων ιαδραστικός πίνακας ύο (2) οθόνες προβολής (2,5µ χ 4µ) για τη παρουσίαση πολυµέσων Τοποθέτηση κατάλληλου διαχωριστικού στο εργαστήριο έτσι ώστε σε µαθήµατα µε µεγάλο αριθµό φοιτητών να χρησιµοποιείται και το εργαστήριο του Τµήµατος Νηπιαγωγών 3.2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Η/Υ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Για την αντιµετώπιση των αυξηµένων εκπαιδευτικών αναγκών του Εργαστηρίου και την αποτελεσµατική προετοιµασία των φοιτητών για το νέο ψηφιακό σχολείο που προτείνει το Υπουργείο Παιδείας, απαιτείται: Κατασκευή νέων πάγκων ( 25 τ.µ) ώστε το εργαστήριο να µπορεί να φιλοξενεί µεγαλύτερο αριθµών φοιτητών Προµήθεια 30 σύγχρονων και επαρκούς υπολογιστικής δύναµης Η/Υ Τροποποίηση της δοµηµένης καλωδίωσης δικτύου και ρεύµατος ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση περισσοτέρων Η/Υ Μικροφωνική εγκατάσταση για την αποτελεσµατική παρουσίαση πολυµέσων ιαδραστικός πίνακας ύο (2) οθόνες προβολής (2,5µ χ 4µ) για τη παρουσίαση πολυµέσων. 3.3 Εξοπλισµός αιθουσών στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστηµίου στη Φλώρινα Προτείνεται ο εξοπλισµός των αιθουσών µε σύγχρονα καθίσµατα, πίνακες, γραφεία και οπτικοακουστικά εποπτικά µέσα, καθώς και µικροεπεµβάσεις ασφαλείας και λειτουργικότητας (πόρτα µικρού αµφιθεάτρου, σύστηµα εξαερισµού και κουρτίνες για την σκίαση των Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας

14 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ αιθουσών). Με τις αλλαγές αυτές οι φοιτητές θα παρακολουθούν µαθήµατα σε ένα πιο σύγχρονο, ελκυστικό και αναβαθµισµένο περιβάλλον. Ειδικότερα: Προµήθεια 693 καθισµάτων (θέση σπουδαστή) Προµήθεια 10 βάθρων για έδρα καθηγητή Προµήθεια 10 καθισµάτων καθηγητή Προµήθεια 10 εδρών διδασκαλίας καθηγητή Προµήθεια 10 πινάκων µαρκαδόρου Προµήθεια 6 προβολέων οροφής Κατασκευή πόρτας εισόδου στο µικρό αµφιθέατρο Εγκατάσταση συστήµατος εξαερισµού στο µικρό αµφιθέατρο Προµήθεια κουρτινών για τη σκίαση των αιθουσών ( 400µ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ: Η αγορά του εξοπλισµού είναι απαραίτητη σε ότι αφορά στην εφαρµογή εξειδικευµένων προγραµµάτων υπολογιστών που σχετίζονται µε την επιστήµη τους. Ειδικότερα απαιτούνται: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Εκτυπωτικά πιεστήρια κυλινδρικά λινοτυπίας/βαθυτυπίας και λιθογραφίας Πιεστήριο βαθυτυπίας διαστάσεων τράπεζας (4) Πιεστήριο βαθυτυπίας διαστάσεων τράπεζας (1) Πιεστήριο βαθυτυπίας διαστάσεων τράπεζας (1) Πιεστήριο βαθυτυπίας διαστάσεων τράπεζας (1) Πιεστήριο λιθογραφίας (1) Εξοπλισµός µεταξοτυπίας Τελάρα γάζα µεταξοτυπίας Νο Χ100 cm (5) Μεντεσέδες στήριξης τελάρων (5) Φωτιστική µονάδα MSP w (1) Πλυντήριο µοντέλο 158 (1) Πλυστικό µηχάνηµα (1) Σπάτουλα αλουµινίου χειρός 2 µ (1) Filmgate System Colorgate 61cm Output (1) Στεγνωτήριο χαρτιών 50 θέσεων 70Χ100 cm (1) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Desktop Η/Υ, 12πύρηνος (1) Desktop Η/Υ, 8πύρηνος (3) Φορητός υπολογιστής µε οθόνη 15,4" (1) Φορητός υπολογιστής µε οθόνη 17" (1) Οθόνη Η/Υ τεχνολογίας LED (4) Ασύρµατο TouchPad (4) Εξωτερική συσκευή αποθήκευσης δεδοµενων (1) Βιντεοπροβολέας >=4000 Ansi/Lumens (6) ιαδραστική οθόνη σχεδίασης (2) A.1.1 Εµπλεκόµενοι στην υλοποίηση του Έργου Για την υλοποίηση του Έργου της παρούσας ιακήρυξης εµπλέκονται οι ακόλουθοι: Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας

15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας Μακεδονία Θράκη Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας A.2 Μεθοδολογία υλοποίησης Έργου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Μ Η προαναφερθείσα πράξη θα υλοποιηθεί µέσω ιεθνούς ιαγωνισµού τον οποίο θα προκηρύξει η ιοίκηση του Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας. Η προµήθεια του προαναφερόµενου εργαστηριακού εξοπλισµού θα χρησιµοποιηθεί τόσο για εκπαιδευτικούς όσο και ερευνητικούς σκοπούς. Συγκεκριµένα, στο εκπαιδευτικό µέρος, οι φοιτητές οι οποίοι παρακολουθούν σχετιζόµενα µε το αντικείµενο των µηχανών εσωτερικής καύσης µαθήµατα θα µπορέσουν να δουν στην πράξη, και να εκπαιδευτούν στην λειτουργία των συγκεκριµένων µηχανών, το είδος και την ποσότητα των εκποµπών ρύπων από τις µηχανές εσωτερικής καύσης αλλάζοντας διάφορες παραµέτρους λειτουργίας όπως καύσιµο (κανονική βενζίνη ή βιοκαύσιµα), τύπο έγχυσης καυσίµου (απ ευθείας έγχυση και έγχυση στην εισαγωγή), ποσοστό ανακυκλοφορίας καυσαερίων, προετοιµασία µίγµατος ακόµα και αλλαγή γεωµετρικών παραµέτρων των διάφορων µερών του κινητήρα, θα µπορέσουν να δουν παραστατικά τη µορφή και ορισµένα χαρακτηριστικά αερίων, υγρών και πολυφασικών ροών που λαβαίνουν χώρα σε διάφορες πειραµατικές διατάξεις που υπάρχουν στο Τµήµα (στροβιλοµηχανές, αερο-σήραγγα, µηχανή εσωτερικής καύσης). Η προµήθεια του συστήµατος ταχυµετρίας laser και phase-doppler όπως περιγράφεται στο φυσικό αντικείµενο, θα συµπληρώσει τον εξοπλισµό του εργαστηρίου µηχανικής ρευστών µε µια νέα τεχνική µετρήσεων που βρίσκεται στην αιχµή της τεχνολογίας. Το σύστηµα laser-doppler επιτρέπει την µέτρηση της µέσης ταχύτητας, της έντασης των διακυµάνσεων της ταχύτητας και στατιστικών µεγεθών ανώτερης τάξης. Επιτρέπει επίσης τον προσδιορισµό των τάσεων κατά Reynolds, περιλαµβανοµένων των διατµητικών τάσεων, και του φάσµατος της κινητικής ενέργειας µεγέθη τα οποία είναι σηµαντικά για τον χαρακτηρισµό ασταθών και/ή τυρβωδών ροϊκών πεδίων. Το σύστηµα phase-doppler βασίζεται στο σύστηµα laser-doppler και επεκτείνει τις δυνατότητες του στην µέτρηση των χαρακτηριστικών ροών µε µικρο-σωµατίδια, π.χ. συγκέντρωση σωµατιδίων, κατανοµή µεγέθους, ταχύτητα σωµατιδίων. Τα παραπάνω συστήµατα θα χρησιµοποιηθούν για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς. Σε εκπαιδευτικό επίπεδο θα δηµιουργηθούν εργαστηριακές ασκήσεις στα πλαίσια των µαθηµάτων Μηχανική των Ρευστών, Μετρητική Τεχνολογία και Μηχανές Εσωτερικής Καύσης στις οποίες οι φοιτητές θα γνωρίσουν την συγκεκριµένη τεχνική ταχυµετρίας και θα τη χρησιµοποιήσουν για τη µελέτη διαφόρων ρευστοµηχανικών φαινοµένων. Σε ερευνητικό επίπεδο, η αξιοπιστία και η ακρίβεια των µεθόδων laser και phase -Doppler τις έχουν Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας

16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ καταστήσει ως ευρέα χρησιµοποιούµενα µετρητικά όργανα του πεδίου ταχύτητας και σωµατιδίων µε κατοχυρωµένη επιστηµονική αναγνώριση. Επίσης, οι φοιτητές, οι οποίοι παρακολουθούν σχετιζόµενα µε το αντικείµενο της περιβαλλοντικής κατάλυσης, της ενεργειακής αναβάθµισης της βιοµάζας και των κυψελών καυσίµου µαθήµατα θα µπορέσουν να δουν στην πράξη, και να εκπαιδευτούν στον ηλεκτρικό χαρακτηρισµό των συγκεκριµένων υλικών (ηλεκτρόδια, στερεοί ηλεκτρολύτες) που χρησιµοποιούνται σε ηλεκτρολυτικά και γαλβανικά κελία, όπως κυψέλες καυσίµου, αντλίες αερίων, ηλεκτροχηµικοί αισθητήρες αερίων, στην ανάλυση των φυσικοχηµικών δράσεων που λαµβάνουν χώρα στην επιφάνεια των καταλυτών/ηλεκτροδίων, και να κατανοήσουν εις βάθος την κινητική και τον µηχανισµό των παραπάνω φυσικοχηµικών διεργασιών. Οι φοιτητές οι οποίοι παρακολουθούν τα βασικά µαθήµατα της Φυσικής, Τεχνολογίας Υλικών, Εφαρµογές Υλικών για Περιβαλλοντικές και Ενεργειακές Τεχνολογίες των κυψελών καυσίµου µαθήµατα και άλλων, θα µπορέσουν να δουν στην πράξη να εκπαιδευτούν στο µέρος της διδασκόµενης ύλης και να κατανοήσουν εις βάθος στην ανάλυση των φυσικοχηµικών µετασχηµατισµών, των θερµοδυναµικών φαινοµένων που λαµβάνουν χώρα στα διαµεταλλικά υλικά υπό συγκεκριµένες συνθήκες ατµόσφαιρας, πίεσης και θερµοκρασίας και να κατανοήσουν εις βάθος την κινητική και τον µηχανισµό των παραπάνω µετασχηµατισµών υπολογίζοντας και συντελεστές θερµότητας. τα βασικά φαινόµενα των επιφανειακών ιδιοτήτων τόσο υλικών όσο και µικροσυστηµάτων (ΜΕΜS). Σε ότι αφορά στις Ταλαντώσεις και την υναµική των µηχανολογικών κατασκευών πρέπει να σηµειωθεί ότι το αντικείµενο είναι ένα από τα βασικά ενός Τµήµατος Μηχανολόγων- Μηχανικών. Οι φοιτητές οι οποίοι παρακολουθούν τα σχετικά µε το αντικείµενο µαθήµατα καθώς και των Αριθµητικών Μεθόδων στη υναµική των Κατασκευών θα µπορέσουν να δουν, µέσω των ιδιοκατασκευών που θα υλοποιηθούν (απλές µηχανικές διατάξεις, πειραµατικά µοντέλα οχήµατος, κ.α), όλα εκείνα τα στοιχεία της θεωρίας σε πειραµατικό επίπεδο. Αυτό θα τους βοηθήσει σηµαντικά στο να κατανοήσουν καλύτερα τα ζητήµατα γύρω από τις ταλαντώσεις µηχανικών συστηµάτων. Οι φοιτητές, που παρακολουθούν µαθήµατα σχετικά µε την Κατεύθυνση «Κατασκευές και Υλικά», θα έχουν την δυνατότητα να έχουν στα χέρια τους, γρήγορά και εύκολα, το µηχανολογικό εξάρτηµα ή διάταξη που το µάθηµα αναλύει ή οι ίδιοι έχουν σχεδιάσει. Η µηχανή RPM είναι πλέον απαραίτητη ιδιαίτερα στα µαθήµατα «Στοιχεία Μηχανών Ι-ΙΙΙ» και «Σχεδιασµός µε χρήση Η/Υ» όπου θα δίνει στον φοιτητή την δυνατότητα να διαπιστώνει απτά, στο πραγµατικό φυσικό αντικείµενο, το αποτέλεσµα µιας σχεδιαστικής ενέργειας που εφαρµόζει στον Υπολογιστή στο πρόγραµµα CAD. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο, η προτεινόµενη µηχανή θα συµβάλλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη των σχετικών µας ερευνητικών δραστηριοτήτων στα θέµατα «Ανάλυση Μηχανολογικών Κατασκευών», «Σχεδιασµός µε χρήση H/Y» και «Εικονική Μηχανική», διότι θα επιτρέπει τον άµεσο/απτό έλεγχο ερευνητικών ιδεών σε τελικά προϊόντα αλλά και σε «ενδιάµεσες διαµορφώσεις (ενδιάµεσα αντικείµενα)» οι οποίες έως τώρα ελέγχονται/αναλύονται µόνο στην οθόνη του Υπολογιστή µέσω προσοµοιώσεων και γραφικών απεικονίσεων. Οι φοιτητές οι οποίοι παρακολουθούν µαθήµατα σχετιζόµενα µε θέµατα Υλικών, όπως τα µαθήµατα Τεχνολογίας Υλικών Ι & ΙΙ, Αντοχής Υλικών, Μηχανουργικών Κατεργασιών, και αρκετά άλλα του κατασκευαστικού Τοµέα καθώς και άλλων Τοµέων, θα µπορέσουν να δουν στην πράξη, και να εκπαιδευτούν σε διάφορα θέµατα παραγωγής των υλικών και ιδιαίτερα παραγωγής επικαλύψεων επί συγκεκριµµένων υποβάθρων, εξέτασης και ανάλυσης υλικών, (όπως σύσταση και µικροδοµή τους, εξέταση µορφολογίας επιφάνειας δείγµατος και χηµικής σύστασης του, ανάδειξης διαφόρων ενσωµατωµένων φάσεων, ανάδειξης δοµής, εσωτερικού πορώδους και χηµικής σύστασης δείγµατος µέσω τρισδιάστατων απεικονίσεων χωρίς Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας

17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ καταστροφή του δείγµατος, κ.ά.), προσδιορισµός µηχανικών ιδιοτήτων (αντοχής, µέτρου ελαστικότητας, κ.ά.) µέσω δοκιµών εφελκυσµού, θλίψης, κάµψης, κ.ά. Επιπλέον, η προµήθεια του Συστήµατος Περιθλασιµετρίας Ακτίνων-Χ (XRD) θα παρέχει τη δυνατότητα παραγωγής εκτεταµένων πληροφοριών για τα χαρακτηριστικά ενός εξεταζοµένου υλικού, είτε αυτό είναι υπό µορφή δειγµάτων κόνεως, στερεού, επικαλύψεων (λεπτών ή παχέων υµενίων), ή άλλης µορφής διαστρωµατικής δοµής. Μεταξύ των χαρακτηριστικών στοιχείων ή ιδιοτήτων υλικών που µπορούν να προσδιορισθούν µέσω του Συστήµατος αυτού είναι: κρυσταλλική δοµή, κρυσταλλικές ατέλειες, πλεγµατικές παράµετροι, ταυτοποίηση και ποσοτικοποίηση φάσεων, υφή (µικροδοµής), χηµική σύνθεση, πάχος επικάλυψης ή διαφορετικών στρωµάτων, (είτε είναι κρυσταλλικής ή άµορφης δοµής), παραµένουσες τάσεις ή τροπές, επιφανειακή τραχύτητα, κ.ά.. ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π Μ Στο Τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών λειτουργεί ήδη Εργαστήριο ενός περιορισµένου αριθµού Συστηµάτων Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών (5 θέσεων), Συστηµάτων Εκπαίδευσης Κεραιών (3 θέσεων) Συστηµάτων Εκπαίδευσης Μικροκυµατικών Επικοινωνιών (3 θέσεων) και λογισµικό εξοµοίωσης (20 θέσεων), προκειµένου να υποστηριχθούν σε εργαστηριακό επίπεδο τα µαθήµατα «Συστήµατα Επικοινωνίας Ι», «Συστήµατα Επικοινωνίας ΙΙ», «Συστήµατα Κεραιών & Ασύρµατη ιάδοση» (7 ο εξάµηνο), «Μικροκυµατικές Επικοινωνίες» (8 ο εξάµηνο). Κρίνεται σκόπιµη η προµήθεια συµπληρωµατικού εξοπλισµού για την κάλυψη 25 θέσεων εργασίας όσον αφορά τα Συστήµατα Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών και Λογισµικού Εξοµοίωσης για τα παραπάνω αντικείµενα. Tο Εργαστήριο Ασύρµατων ικτύων Αισθητήρων (Ε.Α..Α.) ξεκίνησε να λειτουργεί άτυπα το Νοέµβριο του Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους του Εργαστηρίου είναι η ανάπτυξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων µέσω των οποίων θα επιτευχθεί η ανάδειξη και η διεθνής αναγνώριση του Τµήµατος και του Πανεπιστηµίου γενικότερα. Η επιρροή των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του εργαστηρίου στους φοιτητές, δηµιουργεί πρόσθετες προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων και διεκδίκησης υποτροφιών σε διεθνή εκπαιδευτικά Ιδρύµατα. Παράλληλα οδηγεί στην προσέλκυση πολύτιµων πόρων και στην επιστηµονική ανέλιξη των µελών ΕΠ. Το ΕΑ Α συµµετέχει σε ερευνητικά έργα ανταγωνιστικής χρηµατοδότησης από την Ε.Ε. και το Ελληνικό Κράτος. Το Εργαστήριο διατηρεί σηµαντικές διεθνείς συνεργασίες µε Πανεπιστήµια και Ερευνητικά Κέντρα βαθιάς εµπειρίας και µεγάλου κύρους σε θέµατα του αντικειµένου του στην Ευρώπη (CTTC) και τις Η.Π.Α. (MIT Media Lab) και αντίστοιχες ερευνητικές οµάδες από την Ελλάδα (ΑΠΘ, Παν. Θεσ., Πολ. Κρ.) Επίσης, το ΕΕ Α συνεργάζεται µε βιοµηχανίες που δραστηριοποιούνται σε σχετικές τεχνολογίες αιχµής, όπως είναι η General Electric, η Phillips, η NXP, η SEMA και η THEON Sensors. Το Εργαστήριο ικτύων και Προηγµένων Υπηρεσιών θα υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο για τα µαθήµατα «ίκτυα Υπολογιστών Ι», «ίκτυα Υπολογιστών ΙΙ», «ίκτυα Κινητών και Ασύρµατων Επικοινωνιών», «ίκτυα Επικοινωνιών Ευρείας Ζώνης», «Σχεδίαση & ιαχείριση ικτύων Επικοινωνιών», «Σχεδίαση Προηγµένων ικτυακών Υπηρεσιών & Εφαρµογών», «Σχεδίαση και Ανάλυση Πρωτοκόλλων Επικοινωνίας», «Σχεδιασµός, Ανάλυση και Απόδοση Κατανεµηµένων Επικοινωνιακών Συστηµάτων & Εφαρµογών», «Ασφάλεια Υπολογιστών & ικτύων». Το εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας υποστηρίζει τα µαθήµατα «Βιοϊατρική Τεχνολογία», «Ηλεκτρονική Υγεία» και «Βιοπληροφορική». Το εργαστήριο επιτρέπει την εκπαίδευση των φοιτητών στα στους τοµείς που αναφέρονται στο παράρτηµα. Ηλεκτρικά δυναµικά Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας

18 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ µεµβρανών. υναµικά σε κατάσταση µη ισορροπίας. ιάχυση, Εξισώσεις Nerst Plank. Μωσαϊκή µεµβράνη. Νευρώνες, ανατοµία νευρώνων, υναµικά (Βαθµωτά και Ενεργά). Υποδοχείς της όρασης. Οπτική απεικόνιση. Βιοφωτονική: Οπτικές ιδιότητες ιστών. Ψηφιακή Επεξεργασία Βιολογικών Σηµάτων: µέθοδοι και τεχνικές επεξεργασίας σηµάτων που προέρχονται από βιολογικά συστήµατα, σήµατα και συστήµατα, σχεδιασµός και υλοποίηση ψηφιακών φίλτρων, εφαρµογές. Φυσιολογία της Καρδιάς και Ηλεκτροκαρδιογράφηµα (ΗΚΓ): το µυοκάρδιο, η ρυθµική διέγερση της καρδιάς, το φυσιολογικό καρδιογράφηµα, οι καρδιακές αρρυθµίες και η ηλεκτροκαρδιακή τους ερµηνεία, ο ηλεκτρονικός εξοπλισµός που απαιτείται για την καταγραφή του σήµατος της καρδιάς. Το Εργαστήριο Ψηφιακών Συστηµάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών ξεκίνησε να λειτουργεί άτυπα τον Ιούλιο του 2010 µε το διορισµό των δυο πρώτων µελών ΕΠ µε συναφές προς το εργαστήριο αντικείµενο. Οι στόχοι του εργαστηρίου είναι η κάλυψη των ερευνητικών και εκπαιδευτικών αναγκών του Τµήµατος, η υποστήριξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων των µελών ΕΠ, των µεταπτυχιακών (όταν λειτουργήσει πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών) και των εξωτερικών ερευνητών του εργαστηρίου στα πλαίσια εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραµµάτων, και η προσφορά τεχνογνωσίας και πόρων γενικότερα στους φοιτητές και µελλοντικούς ερευνητές που θα επιλέξουν να εξειδικευτούν στην κατεύθυνση των ψηφιακών συστηµάτων, της αρχιτεκτονικής υπολογιστικών συστηµάτων καθώς και στο σχεδιασµό ολοκληρωµένων κυκλωµάτων. Το Εργαστήριο Ροµποτικής ξεκίνησε να λειτουργεί άτυπα το Φεβρουάριο του Έχει στόχο να καλύψει τόσο τις διδακτικές όσο και τις ερευνητικές ανάγκες του τµήµατος στην περιοχή της ροµποτικής. Ο προτεινόµενος εξοπλισµός θα αποτελέσει βασικό εργαλείο για την πραγµατοποίηση εργαστηριακών ασκήσεων στα πλαίσια µαθηµάτων καθώς και την εκπόνηση διπλωµατικών εργασιών. Επιπρόσθετα της εκπαιδευτικής χρήσης του εξοπλισµού, θα αποτελέσει αντικείµενο για την ανάπτυξη γραφικών µοντέλων προσοµοίωσης καθώς και online/offline εφαρµογών χειρισµού και ελέγχου ροµποτικών βραχιόνων. Σε συνδυασµό µε τον επιπρόσθετο του βραχίονα εξοπλισµό δύναται να χρησιµοποιηθεί ως τµήµα µιας πλήρους αλυσίδας παραγωγής προσφέροντας πεδίο εκπόνησης επιπλέον εργαστηριακών ασκήσεων και εργασιών. Σε συνεργασία µε υπάρχουσες διατάξεις ασύρµατης επικοινωνίας δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης εφαρµογών τηλεχειρισµού του βραχίονα µε ερευνητικές προεκτάσεις. ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 3.1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Η/Υ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 3.2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Η/Υ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Τα Παιδαγωγικά Τµήµατα της Π.Σ. Φλώρινας εξυπηρετούν ανάγκες φοιτητών. Με την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών σε κάθε βαθµίδα της εκπαίδευσης και ειδικότερα σε θέµατα πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, όπου οι νέες τεχνολογίες χρησιµοποιούνται ως εποπτικά µέσα, κρίνεται απαραίτητη η αναβάθµιση του υποτυπώδους εξοπλισµού των εργαστηρίων Η/Υ των δύο τµηµάτων ( ηµοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών). Ο προτεινόµενος εξοπλισµός θα αξιοποιηθεί στη διδασκαλία των µαθηµάτων νέων τεχνολογιών και θα υποστηρίζει πολυµεσικές εφαρµογές και ανάγκες εργαστηριακής διδασκαλίας συναφών µαθηµάτων των δύο τµηµάτων. Επίσης προτείνεται ο εξοπλισµός των λοιπών αιθουσών διδασκαλίας µε σύγχρονα καθίσµατα, πίνακες, γραφεία και οπτικοακουστικά εποπτικά µέσα, καθώς και µικροεπεµβάσεις ασφαλείας και λειτουργικότητας (πόρτα µικρού αµφιθεάτρου, σύστηµα εξαερισµού και κουρτίνες για την σκίαση των αιθουσών) &2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ: Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας

19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Το Τµήµα Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών Φλώρινας είναι ένα σχετικά πρόσφατο τµήµα του Ιδρύµατος (ιδρύθηκε το 2006), Είναι πενταετούς φοίτησης και ο αριθµός των φοιτητών ξεπερνά τους 600. Το Τµήµα, στο οποίο λειτουργούν 20 εργαστήρια, από τη δηµιουργία του εστίαζε στην εφαρµογή νέων τεχνολογιών και εξειδικευµένου λογισµικού. Ο προτεινόµενος εξοπλισµός στοχεύει στη δηµιουργία ενός σύγχρονου και πληρέστερου, από άποψη υποδοµών, εργαστηρίου χαρακτικής και στον εµπλουτισµό του εργαστηρίου πολυµέσων µε εποπτικά µέσα νέας τεχνολογίας και αυξηµένης υπολογιστικής ισχύος. A.2.1 Παραδοτέα Πράξης ( αναφορά στα παραδοτέα κάθε υποέργου) ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Μ Προµήθεια εργαστηριακού εξοπλισµού για το Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Π Μ Οπτικός ερευνητικός κινητήρας εσωτερικής καύσης άµεσης έγχυσης καυσίµου (βενζίνη GDI) µε δυνατότητα µετατροπής σε PFI (Port Fuel Injection) Σταθερός αναλυτής καυσαερίων για τη µέτρηση εκποµπών αερίων ρύπων από µονόκύλινδρο ερευνητικό κινητήρα καυσίµου βενζίνης Κάµερα υψηλού ρυθµού αποτύπωσης εικόνων Εργαστηριακό Σύστηµα Κλιµατισµού µε Περιβαλλοντικό Θάλαµο Αυτόµατος Σαρωτής Πίεσης Συσκευή Μέτρησης Ατµοσφαιρικής Κατατοµής Θερµοκρασίας Φασµατογράφος µάζας µε επαγωγικά συζευγµένο πλάσµα αργού (ICP-MS) ) και µε δυνατότητα να µετατραπεί µελλοντικά σε πλήρες σύστηµα αέριου χρωµατογράφουεπαγωγικά συζευγµένο πλάσµα αργού φασµατογράφου µάζας (GC-ICP-MS), υγρού χρωµατογράφου- επαγωγικά συζευγµένο πλάσµα αργού φασµατογράφου µάζας (LC-ICP- MS) και Laser Ablation-( επαγωγικά συζευγµένο πλάσµα αργού φασµατογράφου µάζας (LA-ICP-MS) Σύστηµα ηλεκτρολυτικού/γαλβανικού κελίου για τον πλήρη ηλεκτροχηµικό χαρακτηρισµό υλικών που προορίζονται για εφαρµογές σε κυψέλες καυσίµου υψηλών θερµοκρασιών τύπου SOFC Τετράπολος φασµατογράφος µάζας άµεσης απόκρισης (Direct quadrapole mass spectrometer) Ηλεκτροχηµικός σταθµός για τον πλήρη ηλεκτροχηµικό χαρακτηρισµό των κελίων που προορίζονται για εφαρµογές σε κυψέλες καυσίµου τόσο χαµηλών όσο και υψηλών θερµοκρασιών Θερµοστατούµενο σύστηµα µέτρησης εκλεκτικότητας/διαχυτότητας και διαπερατότητας Πλήρης αυτοµατοποιηµένη πιλοτική µονάδα για την µελέτη των θερµοχηµικών (αεριοποίηση, πυρόλυση) διεργασιών αξιοποίησης της βιοµάζας Μηχανή Ταχείας (Ψηφιακής) Πρωτοτυποποίησης/Κατασκευής Στοιχείων Μηχανών και Εργαλείων (Rapid Prototyping & Manufacturing RPM) Σύστηµα Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης (ΗΜΣ) συνδυασµένο µε: α) Σύστηµα Μικροανάλυσης Ακτίνων Χ, β) Σύστηµα Ελέγχου Μηχανικών Ιδιοτήτων Υλικών (εντός Θαλάµου Ανάλυσης ΗΜΣ), γ) Σύστηµα Μικροτοµογραφίας (εντός Θαλάµου Ανάλυσης ΗΜΣ), δ) Σύστηµα Επικάλυψης ειγµάτων ΗΜΣ, (εκτός Θαλάµου Ανάλυσης ΗΜΣ) Σύστηµα Περιθλασιµετρίας Ακτίνων-Χ (XRD) Σύστηµα ηλεκτροδυναµικού διεγέρτη Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας

20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Συσκευή Προσοµοίωσης - ιάγνωσης και Πρόγνωσης Βλαβών, Συστηµάτων Μετάδοσης Κίνησης Αυτόνοµο Σύστηµα Λήψης και Προσαρµογής Αναλογικών Σηµάτων Αισθητήρια Μέτρησης Επιτάχυνσης ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π Μ Προµήθεια εργαστηριακού εξοπλισµού για το Τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Π Μ Πλακέτα Αισθητηρίων για χρήση σε ασύρµατα δίκτυα αισθητήρων (τεµάχια 15) Σύστηµα ασύρµατων αισθητήρων (τεµάχια 15) Σταθµός βάσης/προγραµµατισµού των ασύρµατων αισθητήρων (τεµάχια 5) Αισθητήρες (τεµάχια 15): Καπνού, Επιταχυνσιόµετρο, Πίεσης, Θερµοκρασίας, Φωτισµού Σύστηµα Τηλεπικοινωνιών Σύστηµα Εκπαίδευσης Κεραιών Λογισµικό Εξοµοίωσης Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Λογισµικό προσοµοίωσης Φορητός καρδιογράφος Φορητό πιεσόµετρο Συσκευή παρακολούθησης της γλυκόζης Ασύρµατο σπιρόµετρο Ασύρµατο οξύµετρο Λογισµικό Τηλεϊατρικής και ιαδικτυακού Φακέλου Μικροσκόπιο φθορισµού Λογισµικό παρουσίασης και επεξεργασίας ιατρικών εικόνων ΜΑTLAB PDA µε λογισµικό καταγραφής βιοσηµάτων Kεντρικοί διακοµιστές Aναπτυξιακές πλακέτες FPGA Πλακέτες µε µικροεπεξεργαστή Λογικός Αναλυτής κυκλωµάτων (logic analyzer) Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Η/Υ Σαρωτές (Desktop) Σαρωτές Workgroup Εκτυπωτές Access Points Εξυπηρετητές (OS Win2008 Std) Routers Ethernet Gigabit Switches (24x 10/100/ uplink) Rack, KVM, Monitor, Keyboard, Mouse, UPS Κεντρικό αποθηκευτικό σύστηµα (SAN) Άδειες Λογισµικού Office Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστηµίου υτικής Μακεδονίας

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα: 16/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

1. «ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΙ ΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ»,

1. «ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΙ ΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ», ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛ9Γ4691Ο8-86Υ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Α Α: ΒΛ9Γ4691Ο8-86Υ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Τίτλος της Πράξης στο ΕΠ : Εικονικά Μηχανολογικά Εργαστήρια. Κωδικός ΟΠΣ της Πράξης: 048 Α Α: ΒΛ9Γ4691Ο8-86Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Α.Μ.Θ. ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά: 09-09-2009 Αρ. Πρωτ.: 8596 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: Τηλ. : 23713 51483 Fax : 23713 51292 E-mail : od10@halkidiki.gov.gr

Α Α: Τηλ. : 23713 51483 Fax : 23713 51292 E-mail : od10@halkidiki.gov.gr Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πολύγυρος, 9 εκεµβρίου 2015 Αρ. Πρωτ. : οίκ. 539009 / 5348 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 17 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 5014

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αθήνα: Εποπτικά μέσα 2014/S 122-216838. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

Ελλάδα-Αθήνα: Εποπτικά μέσα 2014/S 122-216838. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/10 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:216838-2014:text:el:html Ελλάδα-Αθήνα: Εποπτικά μέσα 2014/S 122-216838 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7ΕΗ946ΨΖ2Ν-5ΔΟ ΑΔΑΜ: 14PROC002514806 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014 Δημόσιου Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Προμήθειας Αναλωσίμων Ειδών (Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΥΠΟ ΟΜΩΝ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ» ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχυδρ. ιεύθυνση:τ.θ.22605 55103-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φλώρινα 2-9 - 2015 Αριθµ. Πρωτ: 105291/3417

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου της ενέργειας:

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου της ενέργειας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΤΡΑ, 1/9/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 634 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΈΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΛ. ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 114-116, ΠΑΤΡΑ ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 26225 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ. Καμπέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 01/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα / /2013 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Ταχ. Κώδικας : 11521 Πληροφορίες : Γεώργιος Κουλιεράκης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια 30 Φορητών Υπολογιστών (Laptops)»

«Προμήθεια 30 Φορητών Υπολογιστών (Laptops)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 5/2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η - 1 -

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 5/2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΙΑΧ. ΥΛΙΚΟΥ Ιωάννινα, 15 Σεπτεµβρίου 2015 Αριθµ.Πρωτ. : οικ.

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Φεβρουαρίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αγίων Ασωμάτων 11 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα 28/7/2014 Αρ. Πρωτ. 2802. ΦΕΚ 582 Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων 12-9-2014. Ταχ. ιεύθυνση : Κοραή 4

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα 28/7/2014 Αρ. Πρωτ. 2802. ΦΕΚ 582 Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων 12-9-2014. Ταχ. ιεύθυνση : Κοραή 4 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού διαχείρισης και εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για την Τεχνική Υπηρεσία Κ.Μ: Π 76/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την κάλυψη των αναγκών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες : Αδαμαντία Κουτσολιάκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. /νση: Ηροδότου 28, Κοµοτηνή Ταχ. 69100 Κώδικας: Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες Τηλέφωνο : 2109098381,

Διαβάστε περισσότερα

laser : 1 , 2.5 : 5

laser : 1  , 2.5 : 5 Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Προς: Επιχειρήσεις εµπορίας ηλεκτρονικών ειδών και αναλωσίµων. Ζάκυνθος, 04/09/2015 Αρ. πρωτ.: 1927 Θέµα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη προµήθεια ενός (1) έγχρωµου

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ναύπλιο, 4-7-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ

Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ναύπλιο, 4-7-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ναύπλιο, 4-7-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ. Φ35/5042 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 11 Μαίου 2015 ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΕ ΟΤΑ (δ.τ.: ΚΕΚ Α) Αρ. Πρωτ.: 2328/ΜΓ Πληροφορίες : ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ Email: kekda@otenet.gr Τηλέφωνο : 210 5221047 Φαξ : 210 5221140

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν. ΕΒΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού. Αναθέτουσα Αρχή. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/ Ειδικός Λογαριασμός

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού. Αναθέτουσα Αρχή. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/ Ειδικός Λογαριασμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εννέα (9) αισθητήρων αντίληψης βάθους για επιστημονικές εφαρμογές» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001848911 2014-01-31

14PROC001848911 2014-01-31 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 14PROC001848911 2014-01-31 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση Λογιστικής υποστήριξης του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ για το οικονοµικό έτος 2016 σε εταιρεία Λογιστικών Υπηρεσιών Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές. Η ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας αρχής: Κέντρο Μελέτης Νεώτερης Κεραμεικής, Μελιδώνη 4-6, Αθήνα, 10563, Τηλ.: 210 3318491, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 31-07-2014 ΑΠ.:729/35 ΘΕΜΑ: Κατακύρωση αποτελέσματος του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για το Έργο: «Σύστημα Μέτρησης και Παρουσίασης Δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα 28/7/2014 Αρ. Πρωτ. 2803. ΦΕΚ 582 Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων 12-9-2014. Ταχ. ιεύθυνση : Κοραή 4

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα 28/7/2014 Αρ. Πρωτ. 2803. ΦΕΚ 582 Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων 12-9-2014. Ταχ. ιεύθυνση : Κοραή 4 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού διαχείρισης και εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα Μελέτη αφορά την και θα καλύψει ανάγκες όλων των υπηρεσιών του ήµου. Η προµήθεια περιλαµβάνει άδειες χρήσης για την τελευταία έκδοση του πακέτου λογισµικού Word, PowerPoint,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κέρκυρα, 28.07.2014 Αρ. Πρωτ: 1908. ΠΡΟΣ: 1. Σ. Ξεπαπαδέας & ΣΙΑ Ε.Ε. Ε..Ε. οµική Τεχνική Εταιρεία Νικ. Λευτεριώτη 11 Ενταύθα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κέρκυρα, 28.07.2014 Αρ. Πρωτ: 1908. ΠΡΟΣ: 1. Σ. Ξεπαπαδέας & ΣΙΑ Ε.Ε. Ε..Ε. οµική Τεχνική Εταιρεία Νικ. Λευτεριώτη 11 Ενταύθα Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ταχ. /νση: Αρµ. Βράιλα

Διαβάστε περισσότερα

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας 221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ιδρύθηκε το 1967 ως το πρώτο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής. Ο αρχικός τίτλος του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ CAFÉ-NET ΝΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ CAFÉ-NET ΝΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ.2136 ΑΠΟΦΑΣΗ Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «Βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠEPIΛHΨH ΔIAKHPYΞHΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔIAΓΩNIΣMOY (2/2012)

ΠEPIΛHΨH ΔIAKHPYΞHΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔIAΓΩNIΣMOY (2/2012) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕΔΕ) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Λ. Ιωνίας 200 & Ιακωβάτων 61 Αθήνα 29-6-2012 Τ.Κ. 111 44 Αθήνα Yπεύθυνοι: Ι. Παπαδοπούλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Νάουσα../../2012. Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Νάουσα../../2012. Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ» ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ.../2012 ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Νάουσα../../2012 Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π117/2014 ΠΡΟΫΠ. : 14.873,16 με το Φ. Π. Α. α/α Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

για την Προμήθεια Εκτυπωτών στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης

για την Προμήθεια Εκτυπωτών στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ για την Προμήθεια Εκτυπωτών στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΘΑΛΗΣ- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού. για την «Παροχή Υπηρεσιών για την ξενοδοχειακή υποστήριξη διημερίδας και πρακτικών σεμιναρίων»

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού. για την «Παροχή Υπηρεσιών για την ξενοδοχειακή υποστήριξη διημερίδας και πρακτικών σεμιναρίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών για την ξενοδοχειακή υποστήριξη διημερίδας

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τομέας Προμηθειών & Συμβάσεων Μοσχάτο,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Προς : ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «Β Φάση κτιριακών εγκαταστάσεων Τµήµατος

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Προς : ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «Β Φάση κτιριακών εγκαταστάσεων Τµήµατος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. /νση:. Μποφώρ 7 71202 - Ηράκλειο Πληρ.: Ε. Ρουσάκη Τηλ.: 2813-404522 Fax : 2810-335040 E-mail: evarousa@mou.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΩΝ-3ΘΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα 01/10/2013

ΑΔΑ: ΒΛΛΩΝ-3ΘΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα 01/10/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΕΥΣΥ Ε ΥΠΕΣ) Μονάδα Γ Ταχ. ιεύθυνση: Κοραή 4 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Δαδιά, 29 Οκτωβρίου 2014 Α.Π. 1030

Δαδιά, 29 Οκτωβρίου 2014 Α.Π. 1030 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Τ.Θ. 1413 Τ.Κ. 68400, Δαδιά Πληροφορίες: Σταύρος Τσιαντικούδης Τηλ.: 2554032202 Φαξ: 2554032248 E-mail: info@dadia-np.gr Url: www.dadia-np.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Πειραιάς, 17 Σεπτεμβρίου 2013 ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:5222 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Σάββα Τηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002844269 2015-06-12

15PROC002844269 2015-06-12 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ιεύθυνση: Οικονοµικού Τµήµα: Προµηθειών Καραολή & ηµητρίου 80 Πειραιάς 18534 Τηλ.: 210 4142239, 210 4142241 Fax: 210 4142469 Πειραιάς, 11/06/2015 Αριθµ. Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους Η παρούσα µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια και τοποθέτηση νέου βενζινοκινητήρα για το µηχάνηµα ρίψης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 1058 ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟY ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟY ΥΛΙΚΟY

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 1058 ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟY ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟY ΥΛΙΚΟY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κυπαρισσία 17-02-2015 ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τµήµα: Οικονοµικό Γραφείο: Προµηθειών /νση: Αλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΣΕ ΟΛΙΚΟ ΑΙΜΑ ΜΕ ΣΥΝΟ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (CPV 33696100-6), KAE 1359. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΣΕ ΟΛΙΚΟ ΑΙΜΑ ΜΕ ΣΥΝΟ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (CPV 33696100-6), KAE 1359. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού Κηφισιά 06-11-2015 Αριθ. πρωτ. 13667 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελένη Χαρλαύτη Τηλ. 213 2086633, φαξ 213 2086757 prom12@kat-hosp.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελένη Χαρλαύτη Τηλ. 213 2086633, φαξ 213 2086757 prom12@kat-hosp.gr Κηφισιά 18-06-2015 Αριθ. πρωτ. 8219/23-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

LIFELONG LEARNING PROGRAM TRANSFER FOR INNOVATION- LEONARDO DA VINCI. ΑΠΟΦΑΣΗ

LIFELONG LEARNING PROGRAM TRANSFER FOR INNOVATION- LEONARDO DA VINCI. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2015 ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΕ ΟΤΑ Αρ. Πρωτ.: 2321 Πληροφορίες : ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ Email: kekda@otenet.gr Τηλέφωνο : 210 5221047 Φαξ : 210 5221140 Ταχ. /νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Κ. 70 100 ΤΗΛ: 2810 752111, 2810 753300 FAX: 2810 752431, 2810 753310 e-mail: info@anher.gr Αριθµ. Πρωτ.: 503 Αρ. Πρακτικού.Σ.:252/06-02-2008

Διαβάστε περισσότερα

Σάµος, 08/05/2015. Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 : : : : : :

Σάµος, 08/05/2015. Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 : : : : : : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σάµος, 08/05/2015 Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόµενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόµενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ4.0-Α Έκδοση η /.0.04 ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος Θέµατος Μέλος Ε.Π. Σύντοµη Περιγραφή Προαπαιτούµενα γνωστικά

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τομέας Προμηθειών & Συμβάσεων Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δικαιούχος/Φορέας Πρότασης) Ταχ. Διεύθυνση : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΕΥΑΡ ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ ΚΟΜΒΟΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΤΚ 74100 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) της Εθνικής Σχολής ηµόσιας Υγείας (ΕΣ Υ), έχοντας υπόψη:

Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) της Εθνικής Σχολής ηµόσιας Υγείας (ΕΣ Υ), έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ.Πρωτ.960/7-9 Αθήνα, 07/09/2010 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov.

Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου Τηλέφωνο : 210 9094149 FAX : 210 9094155 E-mail : dye@patt.gov. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ10) Ταχ.Δ/νση : Παν.Τσαλδάρη 15 Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα Πληροφ. : Ρ. Πετροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα Μελέτη συντάσσεται για την προµήθεια λογισµικών, η οποία θα καλύψει τις ανάγκες διαφόρων υπηρεσιών του ήµου Χαλανδρίου. Το ύψος της δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648)

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) Διακήρυξη Νο 3/08 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002447211 2014-12-03

14PROC002447211 2014-12-03 14PROC002447211 2014-12-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Σάµος 03/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω υπηρεσίας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας ανακοίνωσης

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω υπηρεσίας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας ανακοίνωσης ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Δαδιά Τ.Κ. 68400, Τ.Θ. 1413 Τηλ.: 2554032202 Fax: 2554032248 Email: fddadias@yahoo.gr Πληροφορίες: Στ. Τσιαντικούδης Δαδιά, 07 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538

Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538 Κότσικα 4, 104-34 Αθήνα Τηλ: 210 3646 754-6, 3639 878 Fax : 210 3646 306, 3628 017 URL: www.pedattikis.gr E- Mail: info@pedattikis.gr Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538 Επιλογή Project Manager προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω υπηρεσίας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας ανακοίνωσης.

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω υπηρεσίας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας ανακοίνωσης. ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Τ.Θ. 1413 Τ.Κ. 68400, Δαδιά Πληροφορίες: Σύλβια Ζακκάκ Τηλ.: 2554032202 Φαξ: 2554032248 E-mail: info@dadia-np.gr Url: www.dadia-np.gr Δαδιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης»

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ια του Τµήµατος: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ147Λ9-ΕΟΣ. Έχοντας υπ' όψη: 1. Τις διατάξεις του Π..118/2007 (ΦΕΚ 266150/10 07 2007 «Κανονισµός

ΑΔΑ: ΒΛ147Λ9-ΕΟΣ. Έχοντας υπ' όψη: 1. Τις διατάξεις του Π..118/2007 (ΦΕΚ 266150/10 07 2007 «Κανονισµός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ Ταχ. /νση : Πλ. Εθνικής Αντίστασης Τ.Κ : 47100, Άρτα Πληροφορίες : Β. Ζήση Τηλέφωνα : 26813-61017 Fax : 26810-75855 E-mail : v.zisi@php.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.Ε Π.Μ Προαπαιτούµενα Κ10 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ αριθμ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ αριθμ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ αριθμ.: 01 /2009 Ανοιχτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού με κλειστές προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Καθαρισμός ρεμάτων και μεταφορά φυτικών υπολειμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Δ.Ε. Κασσάνδρας CPV 90511100-3) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 7/2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ 2 Ταχ. Κώδικας:54013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΜΘ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. δ/νση: Άγιος Λουκάς, Καβάλα Τηλέφωνο: 2510 462203 FAX: 2510 462352 E-mail: ipantel@teikav.edu.gr Καβάλα 05/12/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ Η/Υ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Π.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ Η/Υ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φλώρινα 6 11-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Αρ. πρωτ.: 137112/4340 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Ημερομηνία δημοσίευσης: 09.06.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 03.08.2010 Δεδομένα Εγγράφου: 29.07.2010 Τοποθεσία παράδοσης: Irakleio Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν:

Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 24.7.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ.4532 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 210 9549100, FAX: 210 9577050 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 30/04/2013 Αρ. πρωτ.: Γ-2013-0471 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

- 2 - (β) Οι τίτλοι της δηµοσίευσης να καταλαµβάνουν χώρο όχι ανώτερο των 10 χιλ, οι δε υπότιτλοι όχι ανώτερο των 7 χιλ.

- 2 - (β) Οι τίτλοι της δηµοσίευσης να καταλαµβάνουν χώρο όχι ανώτερο των 10 χιλ, οι δε υπότιτλοι όχι ανώτερο των 7 χιλ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : ΘΕΜΑ: Πίνακα Αποδεκτών ιαγωνισµοί Συµβάσεις ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΝΣΗ ΕΦΟ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Τµήµα IV Τηλέφωνο: 2310025278 Φ.600.163/34/24914 Σ.1655 Θεσσαλονίκη, 08 Απρ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ίδα, 7 Ιουνίο ου 2012 Ημερ ΣχολήΗλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Προπτυχιακά μαθήματα ανά θεματική περιοχή: Ενεργειακή Διαχείριση Περιβάλλον Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ηµοσίευση στο Συµπλήρωµα της Επίσηµης Εφηµερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 2, rue Mercier, L2985 Luxembourg Φαξ (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670 Email: mpojs@opoce.cec.eu.int

Διαβάστε περισσότερα