ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μοσχάτο, 11/06/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-TAYΡΟΥ Τηλ FAX.: Πληρ.: κα Γρηγοροπούλου Αθηνά ΠΡΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2. ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 3. ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Σας κοινοποιούµε την ιακήρυξη και την Μελέτη του ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΚΙΝΗΣΗΣ του ΗΜΟΥ ΜΑΣ και παρακαλούµε για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες. ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟ, 5/06/2013 ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΚΙΝΗΣΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ Προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ιαγωνισµό για την «Προµήθεια καυσίµων θέρµανσης & κίνησης» προκειµένου να καλύψει τις ανάγκες του ήµου και των Ν.Π... για ένα ηµερολογιακό έτος. Το κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η µεγαλύτερη ποσοστιαία (%) έκπτωση επί της εκάστοτε για κάθε είδος διαµορφούµενης και πιστοποιηµένης από την Περιφέρεια Αττικής, Γεν. ιεύθυνση Ανάπτυξης (τέως Νοµαρχίας Αθηνών), µέσης λιανικής τιµής πώλησης του, την εκάστοτε ηµέρα έκδοσης του αντίστοιχου δελτίου αποστολής. Για όποια είδη δεν πιστοποιούνται τιµές από την Περιφέρεια Αττικής, η ποσοστιαία έκπτωση ισχύει επί των ενδεικτικών τιµών της µελέτης. Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των ,00 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους. Οσον αφορά τις εγγεγραµµένες πιστώσεις του Οικονοµικού έτους 2013 οι οποίες έχουν ψηφιστεί και διατεθεί για τον σκοπό αυτό, θα καλύψουν το έτος Το υπόλοιπο ποσό του ενδεικτικού προϋπολογισµού που θα αφορά το επόµενο έτος 2014 θα διατεθεί από πιστώσεις του 2014, όπου θα προβλεφθούν για το σκοπό αυτό. Άρθρο 1 ο Ισχύουσες διατάξεις 1.1 Της µε αριθµό 11389/ΦΕΚ 185 Β / απόφαση του Υπ. Εσωτερικών (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.). Του Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α / «Προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α / «Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων». Του Ν. 2307/ΦΕΚ 13 Α / «Προσαρµογή νοµοθεσίας αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». Του άρθρου 13 του Ν. 3438/06 Του Π.. 173/90 Των άρθρων 41& 42 του ΕΚΠΟΤΑ Του Ν. 1797/ΦΕΚ 164 Α /1988 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α / «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». Του µε αριθµό Π1/6852/ εγγράφου του Υπουργείου Ανάπτυξης. Του Ν. 3054/Φ.Ε.Κ. Α 230/ «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις». Της απόφασης του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου 355/2000 «Πετρέλαιο κίνησης, προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγχου» (Φ. Ε. Κ. 410/ ). Της απόφασης του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου 354/2000 «Αµόλυβδη βενζίνη, προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγχου» (Φ. Ε. Κ. 410/ ). την απόφαση του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου 467/2002, «Προδιαγραφές και µέθοδοι ελέγχου Πετρελαίου Θέρµανσης». Της µε αριθµό 1450/550/ Υπουργικής Απόφασης. Της µε αριθµό 543/5543/00 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 376 Β /00) Της περίπτωσης (α) του 21 ου άρθρου του Π.. 118/ΦΕΚ 150 Α /

3 «Κανονισµός 2 προµηθειών ηµοσίου ( Κ. Π.. )» Το Π.. 60/2007 Του Ν. 2741/1999 Το άρθρο 4 του N. 4211/2013 και την Εγκύκλιο 3 του Υπουργείου Εσωτερικών (υπ' αριθµ. πρωτ / ). Την 72/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων. Άρθρο 2 ο Συµβατικά στοιχεία Τα στοιχεία της σύµβασης τα οποία θα προσαρτηθούν σ' αυτήν, (µε τη σειρά ισχύος τους) είναι : - Η διακήρυξη - Η µελέτη - Η προσφορά του µειοδότη Άρθρο 3 ο Χρόνος και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισµού Ο διαγωνισµός θα γίνει στο ηµοτικό Κατάστηµα του ήµου, Κοραή 36 & Αγ. Γερασίµου την 19/07/2013 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11 π.µ από την Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµών. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή µέσω νοµίµως εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου ή ταχυδροµικά, στο ήµο µέχρι και την 19/07/2013 και ώρα 10 π.µ. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. Άρθρο 4 ο εκτοί στο διαγωνισµό 1. Ελληνες και αλλοδαποί προµηθευτές 2. Νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά και αλλοδαπά 3. Συνεταιρισµοί 4. Ενώσεις προµηθευτών Άρθρο 5 ο ικαιολογητικά συµµετοχής Οι προµηθευτές που ασχολούνται συστηµατικά µε την εµπορία και διάθεση υγρών καυσίµων και εφόσον διατηρούν πρατήρια υγρών καυσίµων µπορούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό προσκοµίζοντας επί ποινή αποκλεισµού: τον Αριθµό Μητρώου Παραγωγού Α.Μ.Π. που τους χορηγεί ο ΥΠΕΚΑ σύµφωνα µε τις οδηγίες της Ε.Ε. µε τον Ν. 2939/01, Ν.3852/10 και σύµφωνα µε το Π.. 117/04 καθώς επίσης και τα κάτωθι δικαιολογητικά ανάλογα µε την κατηγορία που ανήκουν: Κάθε προµηθευτής που λαµβάνει µέρος στον διαγωνισµό οφείλει να προσκοµίσει µαζί µε την προσφορά του τα παρακάτω: 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 περί αποδοχής των όρων της διακήρυξης, η οποία να αναφέρει επί λέξει: Λάβαµε γνώση των γενικών και ειδικών όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδεχόµαστε πλήρως, όπως και των διατάξεων που διέπουν τους ιαγωνισµούς των ΟΤΑ περί διάρκειας ισχύος της προσφοράς µέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών κατακύρωσης του διαγωνισµού και ότι το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης ισχύει µέχρι την ολοκλήρωση της προµήθειας καθώς και ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή µας σε διαγωνισµούς του ηµοσίου και και των ΟΤΑ και ότι δεν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης. 2. Eγγυητική επιστολή συµµετοχής που ορίζονται σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισµού της προµήθειας συµπεριλαµβανόµενου του Φ.Π.Α. 23% και συγκεκριµένα το ποσό των ,00, η οποία πρέπει να έχουν ισχύ ένα τουλάχιστον µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς (υπόδειγµα εγγυητικής όπως φαίνεται στο παράρτηµα της διακήρυξης). 3. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση 2

4 της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. Για τα νοµικά πρόσωπα, υποχρέωση προσκόµισης πιστοποιητικού ποινικού µητρώου έχουν οι νόµιµοι εκπρόσωποι της εταιρείας ή οι διοικούντες αυτήν. 4. Πιστοποιητικά αρµόδιας ικαστικής ή ιοικητικής αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι: δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία ή υπαγωγής στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα 5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια δηµόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού. 6. Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει από αρµόδια αρχή ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του διαγωνισµού. 8. Αντίγραφο καταστατικού της εταιρίας και τυχόν τροποποιήσεων αυτού µε πρόσφατο πιστοποιητικό µεταβολών της αρµόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής αρχής. Προκειµένου περί Ανωνύµων Εταιριών και Εταιριών Περιορισµένης Ευθύνης απαιτείται και η προσκόµιση των Φύλλων της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύµων Εταιριών και Ε.Π.Ε) 2. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ ΑΠΑ Η ΑΛΛΟ ΑΠΑ Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά. 3. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ α) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής ως ανωτέρω. β) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. γ) Πιστοποιητικά όπως των απαιτουµένων στους Έλληνες πολίτες παρ. 1.3 & 1.6 αντίστοιχα. 4. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ που υποβάλλουν κοινή προσφορά: α) Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουµένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπουµένου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή. Κανένας δεν µπορεί να εκπροσωπεί, στον ίδιο διαγωνισµό περισσότερες από µία (1) εταιρείες. Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση οι συµµετέχοντες οφείλουν να προσκοµίσουν και δήλωση τους για τον τόπο εγκατάστασης του πρατηρίου καυσίµων από το οποίο θα προµηθεύονται τις παραδοτέες ποσότητες. Όσα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε φωτοτυπία πρέπει να είναι νόµιµα θεωρηµένα ως γνήσια φωτοαντίγραφα. Τα δε δικαιολογητικά που είναι συνταγµένα σε ξένη γλώσσα να συνοδεύονται από νόµιµη µετάφραση είτε δικηγόρου είτε της αρµόδιας µεταφραστικής υπηρεσίας του Υπουργείου των Εξωτερικών. Οι προσφορές των υποψηφίων ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους τουλάχιστον για 1 έτος. Σηµείωση: Σύµφωνα µε την αριθµ. 32/09 (Αρ. Πρωτ / ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την αρ. 231/2009 γνωµοδότηση του Ε Τµήµατος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, η οικεία υπηρεσία δεν υποχρεούται να αναζητεί αυτεπαγγέλτως τα δικαιολογητικά που δεν προσκοµίζει ο ενδιαφερόµενος κατά την κατάθεση της προσφοράς του. 3

5 Άρθρο 6 ο Εγγύηση συµµετοχής 7. α) Οι εγγυήσεις συµµετοχής στο διαγωνισµό ορίζονται σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισµού της προµήθειας συµπεριλαµβανόµενου του Φ.Π.Α. 23% και συγκεκριµένα το ποσό των ,00, και βεβαιώνονται µε την προσκόµιση ισόποσου γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων ή άλλου αναγνωρισµένου χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης Τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα ή του Ταµείου Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Έργων, που θα έχει συνταχθεί κατά τον ισχύοντα τύπο για δηµόσιο διαγωνισµό. β) Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά στον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προµήθεια, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης, ύστερα από την υπογραφή της σύµβασης. Οι εγγυήσεις των υπολοίπων προµηθευτών πού έλαβαν µέρος στον διαγωνισµό επιστρέφονται ύστερα από την ανακοίνωση της κατακύρωσης ή της ανάθεσης. γ) Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δε λαµβάνονται υπ' όψιν. Εγγύηση καλής εκτέλεσης Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10 %) επί του συµβατικού προϋπολογισµού της προµήθειας που θα προκύψει από την προσφορά του αναδόχου, δηλαδή : α) Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 10 % της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον ΦΠΑ, αντίστοιχα στο ήµο ή στο Ν.Π... µε το οποίο θα υπογράψει τη σύµβαση. Άρθρο 7 ο Τρόπος κατάθεσης προσφορών 1. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν: Το ποσοστό έκπτωσης (%) της µέσης λιανικής τιµής πώλησής του, την ηµέρα έκδοσης του αντίστοιχου δελτίου αποστολής, όπως πιστοποιείται από την Περιφέρεια Αττικής. Για όποια είδη δεν πιστοποιούνται τιµές, η ποσοστιαία έκπτωση ισχύει επί των ενδεικτικών τιµών της µελέτης. 2. Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό υποβάλλοντας προσφορά σε µία ή σε περισσότερες οµάδες των προς προµήθεια ειδών του προϋπολογισµού. Αρθρο 8 ο Τρόπος υποβολής των προσφορών Με ποινή να µη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο, καλά σφραγισµένο σε δύο (2) αντίγραφα, στο εξωτερικό µέρος της εµπρόσθιας όψης του οποίου θα αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα: α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». β) Ο πλήρης τίτλος του ήµου που διενεργεί την προµήθεια. γ) Ο αριθµός της διακήρυξης. δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. Η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, µπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισµού της αντίστοιχης προσφοράς. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα: Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η εγγύηση συµµετοχής και τα στοιχεία του προµηθευτή. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη από τον προσφέροντα. Η Επιτροπή ιενέργειας του ιαγωνισµού παραλαµβάνει και 4

6 αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει τις τυχόν διορθώσεις, µονογράφει και σφραγίζει αυτές. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης. Άρθρο 9 ο Αποσφράγιση προσφορών - ανακοίνωση τιµών 1. Μετά τη λήξη της προθεσµίας παράδοσης των προσφορών η συνεδρίαση συνεχίζεται δηµόσια και αριθµούνται από την Επιτροπή ιενέργειας του ιαγωνισµού οι φάκελοι των προσφορών µε τη σειρά που επιδόθηκαν. Στη συνέχεια αποσφραγίζεται µόνο ο κυρίως φάκελος, µονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται και σφραγίζεται µετά του παραπάνω οργάνου και παραδίδεται στην υπηρεσία, προκειµένου να αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. 2. Στη συνέχεια συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο καταχωρούνται οι συµµετέχοντες και τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν. Το πρακτικό υπογράφεται και σφραγίζεται από την Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµών. 3. Προσφορά που παραλήφθηκε και δεν συµπεριλαµβάνεται στο πρακτικό δεν αποσφραγίζεται, αλλά επιστρέφεται σφραγισµένη στον προσφέροντα. 5. Μετά την παραπάνω διαδικασία, ο σχετικός φάκελος του διαγωνισµού µαζί µε τους σφραγισµένους φακέλους που περιέχουν τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, παραδίδεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης. 7. Οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων τους επαναφέρονται, για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές στην Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού για την αποσφράγισή τους σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων στους συµµετέχοντες και ανακοινώνει τις προσφερθείσες τιµές. Άρθρο 10 Ο Αξιολόγηση προσφορών Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία: - Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. - Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε. - Η προσφερόµενη έκπτωση επί της µέσης λιανικής τιµής πώλησης που καθορίζεται κάθε φορά µε το ελτίο Πιστοποίησης Τιµών - Για την προµήθεια των καυσίµων ως κριτήριο θεωρείται και η απόσταση του Πρατηρίου από το ηµοτικό Γκαράζ. Άρθρο 11 ο Κρίση αποτελέσµατος διαγωνισµού Η Επιτροπή Αξιολόγησης µε γνωµοδότησή της προς την Οικονοµική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, προτείνει για: α. Την κατακύρωση της προµήθειας για τα είδη καυσίµων που προφέρει ο προµηθευτής. β. Τη µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και την επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. γ. Την κατανοµή των καυσίµων µεταξύ περισσοτέρων µειοδοτών µε ισότιµες προσφορές ή και τη διενέργεια κλήρωσης µεταξύ αυτών, για την επιλογή του προµηθευτή. Άρθρο 12 ο Ενστάσεις Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 1. Υποβάλλεται στην αρµόδια υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονοµική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού. 2. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σ αυτόν, υποβάλλεται µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείσθηκε απ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και 5

7 για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται στο ήµο κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της στην Οικονοµική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. 3. Οι ενστάσεις κατά της νοµιµότητας ή συµµετοχής διαγωνιζόµενου δεν ανακόπτουν τη συνέχιση του διαγωνισµού, αλλά λαµβάνεται απόφαση από την Οικονοµική Επιτροπή µετά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων και κατόπιν γνωµοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης. 4. Ο ήµος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συµµετέχοντες το περιεχόµενο των αποφάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής που λαµβάνονται για τις ενστάσεις. Η γνωστοποίηση γίνεται µε την αποστολή σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της απόφασης µε τηλεοµοιοτυπική συσκευή (fax) ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e mail) ή µε κάθε άλλο πρόσφορο και νόµιµο τρόπο. 5. Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφεροµένων δεν λαµβάνονται υπόψη. Συνέχιση του διαγωνισµού Με απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου και έπειτα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης µπορεί ο διαγωνισµός να συνεχιστεί µε υποβολή νέων προσφορών από τους αρχικά συµµετέχοντες, χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, µε την προϋπόθεση όµως ότι ο αρχικός διαγωνισµός έχει αποτύχει ή έχει κριθεί ασύµφορο το αποτέλεσµά του. Άρθρο 13 ο Προέλευση των καυσίµων Οι προµηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους α) τη χώρα προέλευσης του κάθε είδους καυσίµου που προσφέρουν και β) το εργοστάσιο, στο οποίο γίνεται η διύλιση και επεξεργασία του κάθε προσφερόµενου είδους καυσίµου, καθώς και ο τόπος εγκατάστασής του. Προσφορά στην οποία δεν υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Μετά την υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε. Εάν διαπιστωθεί από το ήµο ανυπαρξία του εργοστασίου που δηλώθηκε µε την προσφορά, τότε αυτή απορρίπτεται και η σχετική απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου κοινοποιείται στο Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Γενική Γραµµατεία Εµπορίου για την επιβολή ποινής αποκλεισµού του δηλώσαντος από διαγωνισµούς των Ο.Τ.Α. και του ηµοσίου για ορισµένο χρονικό διάστηµα. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται για τη διύλιση και επεξεργασία µερικώς ή ολικώς του κάθε είδους καυσίµου έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από τους διαγωνισµούς του ηµοσίου και των Ο.Τ.Α. που ισχύει κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Μετά τη σύναψη της σύµβασης δεν επιτρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε µε την προσφορά και µε βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και µετά από γνώµη της επιτροπής αξιολόγησης, µπορεί να εγκριθεί η αλλαγή του εργοστασίου µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. ιύλιση και επεξεργασία του προσφερόµενου είδους καυσίµου σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε στην προσφορά, χωρίς προηγούµενη έγκριση του ηµοτικού Συµβουλίου, συνεπάγεται την κήρυξη του προµηθευτή έκπτωτου µε τις νόµιµες κυρώσεις. Άρθρο 14 ο Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγµένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σηµεία. Οποιαδήποτε ασάφεια θα ερµηνεύεται εις βάρος του προµηθευτή. 6

8 Άρθρο 15 ο Ανακοίνωση Κατακύρωσης - Σύµβαση Στον προµηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. Ο προµηθευτής υποχρεούται εντός 10 ηµερών από την ηµεροµηνία της κατακύρωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. Η σύµβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συµβαλλόµενα µέρη. Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν. Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία. Η σύµβαση υπογράφεται για τον ήµο από τον ήµαρχο και αντίστοιχα για τα Ν.Π... από τον Πρόεδρό τους. Η σύµβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη ύστερα από γνωµοδότηση των αρµοδίων οργάνων αξιολόγησης. Ο προµηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί η προµήθεια δεν έχει το δικαίωµα, σε κάθε δε περίπτωση δηλώνει ότι παραιτείται ρητώς και ανεπιφυλάκτως από το δικαίωµα να εκχωρήσει καταπιστευτικώς λόγω ενεχύρου το εργολαβικό του αντάλλαγµα (αµοιβήαπαίτησή του) κατά του ήµου προς οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή και προς το ηµόσιο ακόµη, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, σε οποιοδήποτε ποσό και αν ανέρχεται η αµοιβή (απαίτησή) του αυτή. Άρθρο 16 ο ιαδικασία µε διαπραγµάτευση ή απευθείας ανάθεση Προµήθεια µε «διαδικασία µέσω διαπραγµάτευσης» ή «απευθείας ανάθεση» µπορεί να γίνει εάν συντρέχει µία από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στις περιπτώσεις των εδαφίων β και γ της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της Υπ. Απ /1993 και της παραγράφου 20 του άρθρου 3 του Ν. 1797/1998. Προκειµένου να διενεργηθεί η προµήθεια µε διαδικασία µέσω διαπραγµάτευσης ή µε απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου το οποίο επιλέγει και τον προµηθευτή, αφού προηγηθεί γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση οργάνου. Η απόφαση πρέπει να αιτιολογείται δεόντως, µε ρητή αναφορά στις περιπτώσεις της προηγούµενης παραγράφου που οδήγησαν στην προσφυγή σε αυτή τη διαδικασία. Άρθρο 17 ο Προσκόµιση δείγµατος Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού είναι δυνατό να ζητήσει να δει δείγµατα σε τόπο και χρόνο που θα καθοριστεί από αυτήν εντός πέντε (5) ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση. Όποτε η επιτροπή το κρίνει σκόπιµο, θα µπορεί να γίνει ανάλυση δείγµατος στο Γενικό Χηµείο του Κράτους. Η µη προσκόµιση δείγµατος δεν συνιστά λόγο απόρριψης της προσφοράς. Άρθρο 18 ο Χρόνος και τόπος παράδοσης και παραλαβή ειδών Τα καύσιµα κίνησης (πετρέλαιο DIESEL, βενζίνη αµόλυβδη και super) παραλαµβάνονται από τα οχήµατα του ήµου στο πρατήριο που θα οριστεί στη σύµβαση προµήθειας. Ο προµηθευτής αναλαµβάνει την πλήρη ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβληµα για το ήµο και τα Νοµικά του Πρόσωπα και τις αρµόδιες επιτροπές παραλαβής, παράδοση των καυσίµων κίνησης. Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίµων θέρµανσης θα γίνεται σύµφωνα µε τις προκύπτουσες ανάγκες του ήµου και των Νοµικών του Προσώπων και κατόπιν έγγραφης ή προφορικής εντολής τους. Ο προµηθευτής οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγµή που λαµβάνει την εντολή προµήθειας να εφοδιάσει το ήµο και τα Νοµικά Πρόσωπα µε την παραγγελθείσα ποσότητα των καυσίµων το αργότερο την επόµενη εργάσιµη µέρα. Η παράδοση της προµήθειας θα γίνει στο σηµείο που θα ορισθεί από τις αντίστοιχες υπηρεσίες. 7

9 Καθώς οι αναγραφόµενες ποσότητες στον ενδεικτικό προϋπολογισµό είναι οι εκτιµούµενες ως µέγιστες απαραίτητες για ένα έτος, δεν είναι δεσµευτικές. ηλαδή, καθώς οι παραγγελίες θα γίνονται ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες του ήµου και των Νοµικών του Προσώπων, ενδέχεται να µη χρειαστεί να παραδοθούν στο σύνολό τους οι εκτιµούµενες ως µέγιστες ποσότητες. Συνεπώς, σε περίπτωση µη προµήθειας του συνόλου της αναγραφόµενης στη σύµβαση ποσότητας, εφόσον οι ανάγκες του ήµου ή των Νοµικών του Προσώπων επιβάλλουν ότι δεν είναι απαραίτητη η λήψη όλης της αντίστοιχης εκτιµούµενης ως µέγιστης απαραίτητης ποσότητας για ένα έτος, ο προµηθευτής δεν δικαιούται να αξιώσει αποζηµίωση για αυτό από το ήµο ή το Νοµικό Πρόσωπο. Ο «ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟΣ», έχει το δικαίωµα να ζητήσει από τον «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ» παράταση ισχύος της σύµβασης, δύο µηνών από την ηµεροµηνία λήξης του, µε τις ίδιες τιµές µέχρι ολοκλήρωσης της διαδικασίας ανάδειξης νέου προµηθευτή. Άρθρο 19 ο Έλεγχος εγκαταστάσεων προσφέροντος ή υποκατασκευαστού Εφόσον αρµοδίως κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του προσφέροντος ή των υποκατασκευαστών του προσφερόµενου προϊόντος, τα έξοδα της τριµελούς επιτροπής που θα συσταθεί για αυτό βαρύνουν τον προσφέροντα ή τους προσφέροντες κατ αναλογία. Η καταβολή των εν λόγω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις περί εξόδων µετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του ηµοσίου και στρατιωτικών, διενεργείται εντός πέντε (5) ηµερών από της ενηµερώσεως του υπόχρεου. Σε περίπτωση µη καταβολής των εξόδων εντός της ανωτέρω προθεσµίας η προσφορά του υπόχρεου δε λαµβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται. Άρθρο 20 ο Χαρακτηρισµός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εµπιστευτικών Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λάβουν γνώση των πληροφοριών αυτών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του απόρρητου που καλύπτει τεχνικά η εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφερόµενου. Άρθρο 21 ο Ο ήµος διατηρεί το δικαίωµα να αυξοµειώνει, όταν κρίνει τούτο αναγκαίο, τις ποσότητες των προς προµήθεια ειδών. Εάν οι τιµές πώλησης των καυσίµων φτάσουν σε ποσά υψηλότερα από τα προϋπολογισθέντα ο ήµος µπορεί να προχωρήσει σε αναµόρφωση του προϋπολογισµού για την κάλυψη των αναγκών του. Άρθρο 22 ο Παραλαβή των καυσίµων Η διαδικασία παραλαβής των ποσοτήτων του κάθε είδους καυσίµων και η συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής, γίνεται σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 της αριθµ /1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). Άρθρο 23 ο Τρόπος Πληρωµής Η πληρωµή της αξίας του κάθε είδους θα γίνεται µε εξόφληση του τιµολογίου µετά την παραλαβή των υπό προµήθεια ειδών. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής ελέγχονται από την αρµόδια υπηρεσία του ήµου. Τον προµηθευτή βαρύνουν οι εξής κρατήσεις: - 1% φόρος εισοδήµατος και - 0,10% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων του Ν. 4013/2011 Αρθρο 24 ο ιαφορές διακήρυξης νόµων Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια υπερισχύει η Υπ. Απ /1993. Όταν η διακήρυξη δεν αναφέρεται σε συγκεκριµένο άρθρο της ισχύει ο Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. µε την προϋπόθεση ότι αυτός δεν έρχεται σε αντίθεση µε τις διατάξεις των Ν. 2286/1995 και Ν. 3463/

10 Αρθρο 25 ο Γλώσσα διενέργειας του διαγωνισµού Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια και συµµετοχή στον διαγωνισµό πρέπει να είναι συνταγµένα στην Ελληνική γλώσσα. Ξενόγλωσσα έγγραφα θα πρέπει να είναι µεταφρασµένα και επικυρωµένα είτε από τη µεταφραστική του ΥΠΕΞ ή από δικηγόρο - εκτός από τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς -. Άρθρο 26ο Κανόνες ηµοσιότητας της ιακήρυξης Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί πριν από τη διεξαγωγή του διαγωνισµού στην Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, σε µια ηµερήσια εφηµερίδα Γενικών Ειδήσεων, σε δυο Οικονοµικές, και σε µια εβδοµαδιαία τοπική, µε σύντµηση της προθεσµίας διενέργειας του διαγωνισµού από 52 ηµέρες, από την ηµεροµηνία της τελευταίας υποχρεωτικής δηµοσίευσής της περίληψης της διακήρυξης σε 40 ηµέρες, (δυνατότητα που προβλέπεται από την παράγραφο 1 εδάφιο α του άρθρου 10 του ΕΚΠΟΤΑ) και λόγω του ότι σύµφωνα µε την εγκύκλιο 3 και το άρθρο 4 του N. 4211/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών ο ήµος πρέπει να προβλέψει και τις ανάγκες των Νοµικών του Προσώπων. Η παρούσα διακήρυξη καθώς και η τεχνική µελέτη θα αναρτηθούν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προµηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος σύµφωνα µε το 46 ο άρθρο του Ν. 3801/2009 και την αντίστοιχη 3 η παράγραφο του 4 ου άρθρου του Ν. 3548/2007. Άρθρο 27 ο : ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Σε περίπτωση πληµµελούς ή µη προσήκουσας εκτελέσεως της συµβάσεως εκ µέρους του προµηθευτή ο ΗΜΟΣ Μοσχάτου-Ταύρου δικαιούται σωρευτικώς: Με µονοµερή δήλωσή του να κηρύξει έκπτωτο τον προµηθευτή, να τον αποβάλει αµέσως από την προµήθεια και χωρίς άλλη διαδικασία να αναθέσει την εκτέλεση της προµήθειας στον επόµενο µειοδότη. Τυχόν επιπλέον δαπάνη βαρύνει τον έκπτωτο προµηθευτή, ενώ ο ήµος επιφυλάσσεται να αναζητήσει και κάθε περαιτέρω θετική ή αποθετική ζηµία του. Σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται στον έκπτωτο ανάδοχο το ποσό των ,00 ως ποινική ρήτρα και αποζηµίωση υπέρ του ήµου, που θεωρείται ανάλογη, δίκαιη, εύλογη και πλήρως και τελείως εκκαθαρισµένη, επιπροσθέτως δε καταπίπτει και η εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως. Η ποινική αυτή ρήτρα και αποζηµίωση εισπράττεται αναγκαστικά είτε µε την παρακράτησή της από την αµοιβή του προµηθευτή είτε, εφ όσον έχει µεσολαβήσει καταγγελία της συµβάσεως εκ µέρους του ήµου, κατά τις διατάξεις του ΚΕ Ε. Σε κάθε δε περίπτωση ο ήµος έχει το δικαίωµα να συµψηφίσει τυχόν απαιτήσεις του προµηθευτή εναντίον του από οποιαδήποτε σχέση και αιτία κι αν προέρχονται µε την ως άνω ποινική ρήτρα. Κατά τις ατοµικής ειδοποιήσεως που θα εκδοθεί δεν επιτρέπεται ανακοπή ή προσφυγή. 2. Κατά την υπογραφή της οικείας συµβάσεως ο προµηθευτής θα δηλώσει, ότι παραιτείται ρητώς και ανεπιφυλάκτως από το δικαίωµα να εκχωρήσει καταπιστευτικώς λόγω ενεχύρου την αµοιβή-απαίτησή του κατά του ήµου Μοσχάτου-Ταύρου προς οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή και προς το ηµόσιο ακόµη, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, σε οποιοδήποτε ποσό και αν ανέρχεται η αµοιβή (απαίτησή) του αυτή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι συµµετέχοντες πρέπει να λάβουν υπ όψη τους ότι, ο ήµος δεν διαθέτει δεξαµενές αποθήκευσης και διανοµής καυσίµων και θα εξυπηρετεί να διαθέτουν ή να συνεργάζονται µε πρατήρια καυσίµων που θα εξασφαλίζουν όσο το δυνατόν άµεση και σε κοντινή απόσταση από το ήµο πρόσβαση των οχηµάτων. Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΑΝ ΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ 9

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης) ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει (Τράπεζα, Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων κλπ.) και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν και τα ακόλουθα: 1) Την ηµεροµηνία έκδοσης. 2) Τον εκδότη. 3) Τον οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνονται. 4) Τον αριθµό της εγγύησης. 5) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 6) Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 7) Τη σχετική διακήρυξη, και την ηµεροµηνία διαγωνισµού. 8) Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως. 9) Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του ο.τ.α. που διενεργεί τον διαγωνισµό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε τρείς (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 10) Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 11) Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη. 12) Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του Ο.Τ.Α. που διενεργεί τον διαγωνισµό. Το περιεχόµενο της εγγύησης διαµορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 26 του Νόµου του ΕΚΠΟΤΑ. Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη. 10

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.28823/2013 Αντικείµενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 CPV: 09132100-4, 09134100-8,09135100-5,09210000-4,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου, 23/072012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 10562 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ KAI ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.. /νση: Πλατεία ηµαρχείου 2 60100 Κατερίνη Πληροφορίες : ηµητριάδου Σταυρούλα Τηλ. 2351350435 Κατερίνη 14-2-2012 Αρ. Πρωτ. : 9041

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 10 /2015 Α Α: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2015 της 12 ης Ιανουαρίου 2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αρταίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002982407 2015-08-21

15PROC002982407 2015-08-21 5PROC002982407 205-08-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αίγιο, 2 Αυγούστου 205 Αριθ. Πρωτ: 3233 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/6/2013

Διαβάστε περισσότερα

« , » 18.368,84 . 23% 14.934,02 , 1

« ,  » 18.368,84 . 23% 14.934,02 ,   1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΗ 03/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Α.Π 26367 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας, ιατρού εργασίας και γραπτής εκτίµησης επαγγελµατικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ηµαρχείο στο ηµαρχείο Ρέθυµνου (Κουντουριώτη 80) στην

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ηµαρχείο στο ηµαρχείο Ρέθυµνου (Κουντουριώτη 80) στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, &ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. /νση: Α ΕΛΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Πληροφορίες: Σπυριδάκη Μαρία Τηλ.:2831341038 Προµήθεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 31-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 17861 ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αγρινίου Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: Τις διατάξεις του Ν.3463/2006«ηµοτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15PROC002518996 2015-01-08 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤ. ΕΛΛΑ ΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΕΘΝΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη : 1) Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΔΑ: 60ΟΤΩΞ2-53Ρ 14PROC002389614 2014-11-09ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_- 1 - από 13

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_- 1 - από 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Φορέας: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Τίτλος:«Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» Αριθ. µελέτης /σης Τεχνικής Υπηρεσίας Τµήµα Κτιριακών Έργων και Υπ. Χώρων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ Χρυσό, 12-07-2011 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 150 ΔΗΜΟΥ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ ( ΚΑ.Κ.ΠΟ.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ Χρυσό, 12-07-2011 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 150 ΔΗΜΟΥ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ ( ΚΑ.Κ.ΠΟ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ Χρυσό, 12-07-2011 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 150 ΔΗΜΟΥ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ ( ΚΑ.Κ.ΠΟ.) Ταχ. Δ/νση: 62046 ΧΡΥΣΟ -ΣΕΡΡΩΝ Πληροφορίες: Τσιλεδάκη Μαρία-Όρσολα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΜΟΣ Ω ΩΝΗΣ [Αρ. Πρωτ.: 454/19.1.2015] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΜΟ Ω ΩΝΗΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π... ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α.: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 157.570,73

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ: 646 /15 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ:

ΑΠΟΦΑΣΗ: 646 /15 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ΑΜ: 15PROC002806802 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Α Α: ΩΟ6 ΩΡΜ-7ΕΡ ********** ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Θήβα:27/5/2015 ----------- Πληροφ:Σ. Χαριζάνη Αρ. Πρωτ. : 12627 Τηλ.: 2262 350 618 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: 2310 494.545 e-mail: i.karagianni@thessaloniki.gr e-mail: p.voidis@thessaloniki.gr

Τηλ: 2310 494.545 e-mail: i.karagianni@thessaloniki.gr e-mail: p.voidis@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002736420 2015-04-28

15PROC002736420 2015-04-28 15PROC002736420 2015-04-28 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Ευδήμου Κραταιμένους Ταχ. κωδ: 340 08 Πληροφ. :

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος διεξαγωγής Δημαρχιακό Κατάστημα Βόλου Πλατεία Ρήγα Φεραίου αρ. 1

Τόπος διεξαγωγής Δημαρχιακό Κατάστημα Βόλου Πλατεία Ρήγα Φεραίου αρ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Λιβαδειά 28/5/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Λιβαδειά 28/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Λιβαδειά 28/5/2015 Αρ Πρωτ.: 13761 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο Δήμος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αριθ. Μελέτης: 10/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002811372 2015-05-29

15PROC002811372 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος 20-5-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 4540 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών 2015-2016 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Αλιάρτου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 5 / 10-03-2014 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 10 Μαρτίου 2014 και ώρα 10:30 π.µ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) ΓΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 208/16-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΥΘ9ΩΗΜ-Λ25 ΑΔΑΜ: 15PROC002583382

ΑΔΑ: 7ΥΘ9ΩΗΜ-Λ25 ΑΔΑΜ: 15PROC002583382 Γούρνες 18-02-2015 Αριθμός πρωτ. 3019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:141246 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου»

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Μελέτης 5010/13 NOMOΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας για το έργο: και Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» Προϋπολογισμός:113.825,00(χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα