Ι. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΙΙ. ΘΔΗ ΔΡΓΑΙΑ. Καζεγεηήο, ζην γλωζηηθό αληηθείκελν «Θεαηξηθή Παηδεία θαη Αγωγή - Θέαηξν θαη Κνηλωλία»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ι. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΙΙ. ΘΔΗ ΔΡΓΑΙΑ. Καζεγεηήο, ζην γλωζηηθό αληηθείκελν «Θεαηξηθή Παηδεία θαη Αγωγή - Θέαηξν θαη Κνηλωλία»"

Transcript

1 Δπώνσμο: Όνομα: Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Γέννηση: Ι. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Παπαδόπνπινο Ιωάλλεο Γηνλύζηνο Αζεκίλα Πεηξαηάο Γιεύθσνση κατοικίας: Γεκνθξαηίαο Ρόδνο Σηλ.: ΙΙ. ΘΔΗ ΔΡΓΑΙΑ Καζεγεηήο, ζην γλωζηηθό αληηθείκελν «Θεαηξηθή Παηδεία θαη Αγωγή - Θέαηξν θαη Κνηλωλία» Τπεύζπλνο ηνπ Σνκέα πνπδώλ Λνγνηερλίαο θαη Γιώζζαο Γηεπζπληήο ηνπ Δξγαζηεξίνπ «Παηδηθνύ Βηβιίνπ, Λόγνπ θαη Θεαηξηθνύ Παηρληδηνύ» Αληηπξόεδξνο ηνπ Γηδαζθαιείνπ «Κωλζηαληίλνο Καξαζενδωξήο» Μέινο ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Π.Μ.. «Παηδηθό Βηβιίν θαη Παηδαγωγηθό Τιηθό» Μέινο ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Π.Μ.. «Φύιν θαη Νέα Δθπαηδεπηηθά θαη Δξγαζηαθά Πεξηβάιινληα ζηελ Κνηλωλία ηεο Πιεξνθνξίαο» Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ ρνιή Αλζξωπηζηηθώλ Δπηζηεκώλ Σκήκα Δπηζηεκώλ ηεο Πξνζρνιηθήο Αγωγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ Σνκέαο «πνπδώλ Λνγνηερλίαο θαη Γιώζζαο» Φ.Δ.Κ. Πξνθήξπμεο: 216/ η. Παξάξηεκα. Φ.Δ.Κ. Γηνξηζκνύ: 148/ η. Ν.Π.Γ.Γ. Γιεύθσνση εργασίας: Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Λ. Γεκνθξαηίαο 1, , Ρόδνο Σηλ.: ΙΙΙ. ΠΟΤΓΔ 1

2 Πηπρηνύρνο Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ, Π.Α..Π.Δ. (1980) Γηδάθηωξ Κνηλωληνινγίαο ηνπ Θεάηξνπ, Σκήκα Δπηθνηλωλίαο θαη Μέζωλ Μαδηθήο Δλεκέξωζεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Κνηλωληθώλ θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ (1992) IV. EΠΑΙΝΟΙ Α Γηάθξηζε, ζηνλ «Γηαγωληζκό ηνπ Κξαηηθνύ Βξαβείνπ πγγξαθήο Θεαηξηθνύ Έξγνπ γηα Γόθηκνπο Θεαηξηθνύο πγγξαθείο»: «Ο Α, ο Β και ο Γ» (ΤΠ.ΠΟ., 1984) V. ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ V. A. ΒΙΒΛΙΑ V.A1 V.A2 Γηάλλε Παπαδόπνπινπ, (2007), «Έζηιν οςν Σπαγωδία», Αζήλα 2008, εθδ. Φεθίδα. Γηάλλε Παπαδόπνπινπ, (2004), «Καθάπζεωρ Όπια και Όποι», Αζήλα 2005, εθδ. Φεθίδα. V.A3 Γηάλλε Παπαδόπνπινπ, (2001), «Σο Όλον, ηο Σπαγικόν και η Αγωγή», Αζήλα 2002, εθδ. Φεθίδα. V.A4 V.Α5 V.Α6 V.Α7 Γηάλλε Παπαδόπνπινπ, (1999), «Γιά Παιδαγωγίαρ Κοινωνών Αποηπαγικοποίηζιρ», Αζήλα 1999, εθδ. Δληόο. Γηάλλε Παπαδόπνπινπ, (1997), «Θεαηπική Παιδεία και Κοινωνική Αγωγή», Αζήλα 1997, εθδ. Δληόο. Γηάλλε Παπαδόπνπινπ, (1996), «Ππάξη και Λόγορ εν Σπαγικώ Γιαλόγω», Αζήλα 1996, εθδ. Δληόο. Γηάλλε Παπαδόπνπινπ, (1985), «Ο Α, ο Β και ο Γ» (Θεαηξηθό), Αζήλα 1986, εθδ. Παηάθεο. V. B. ΔΠΙΜΔΛΔΙΑ ΔΚΓΟΗ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΟΜΩΝ V.B1 Υξπζή Βηηζηιάθε, Μαξία Γθαζνύθα, Γηάλλεο Παπαδόπνπινο, (2007), «Φύλο και Πολιηιζμόρ», εθδ. Αηξαπόο, Αζήλα V.Β2 V.B3 Γηάλλεο Παπαδόπνπινο, (2010), «κιπηήμαηα Θηπιώδοςρ Ψςσήρ», Θεαηξηθό Αλαιόγην, θαη Παξάζηαζεο Θεαηξηθώλ Αλαινγίωλ, Ρόδνο. Γηάλλεο Παπαδόπνπινο, (2009), «Μηηπικού Λόγος παπάγμαηα», Θεαηξηθό Αλαιόγην, θαη Παξάζηαζεο Θεαηξηθώλ Αλαινγίωλ, Ρόδνο. 2

3 V.B4 Γηάλλεο Παπαδόπνπινο, Θεόδωξνο Γξακκαηάο, (2008), «Σπαγικό και Σπαγωδία ζηην Δποσή ηηρ Παγκοζμιοποίηζηρ», εθδ. Αηξαπόο, Αζήλα. V. Γ. ΚΔΦΑΛΑΙΑ Δ ΔΛΛΗΝΟΓΛΩΑ ΒΙΒΛΙΑ V.Γ1 V.Γ2 V.Γ3 V.Γ4 V.Γ5 V.Γ6 Γηάλλε Παπαδόπνπινπ, (2006), «Γπαμαηική Μςθοπλαζία και Παπάζηαζη, σεδιαζμόρ Παιδαγωγικού Τλικού και Βιωμαηική Μέθοδορ Γιδαζκαλίαρ», ζην πιινγηθό έξγν: «Θέκαηα Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ», Αζήλα 2008, εθδ. Αηξαπόο, ζει Γηάλλε Παπαδόπνπινπ, (2006), «Μεηεξελίξειρ ζηον πόλο ηων δύο Φύλων», ζην πιινγηθό έξγν: «Φύιν θαη Πνιηηηζκόο», Αζήλα 2007, εθδ. Αηξαπόο, ζει Γηάλλε Παπαδόπνπινπ, (2006), «Πεπιβάλλον, Θεωπηηική Γνώζη και Ένηεσνο Βίωμα», ζην πιινγηθό έξγν: «Θεαηξηθέο Γηαδξνκέο ζην Πεξηβάιινλ κε Υώξν Γξάζεο ην ρνιείν», Αζήλα 2006, εθδ. Παλειιήλην Γίθηπν γηα ηελ Δθπαίδεπζε, ζει Γηάλλε Παπαδόπνπινπ, (2005), «Η Άβαηη Οςζία ηος Πποζώπος και η Μεηάβαζιρ ηων Ένηεσνων Πποζωπείων», ζην πιινγηθό έξγν: «Γηαζθεπέο Έξγωλ ηνπ αίμπεξ γηα Παηδηά θαη Νένπο», Αζήλα 2006, εθδ. Ι.Μ.Π., ζει Γηάλλε Παπαδόπνπινπ, (2005), «Σπαγωδίαρ Βίωζιρ και Αναβίωζιρ», ζην πιινγηθό έξγν: «Γεκήηξηνο Αρηι. Ρνληήξεο, Ο Μεγάινο Γάζθαινο ηνπ Θεάηξνπ», Αζήλα 2005, εθδ. Δηαηξεία Ναππαθηηαθώλ Μειεηώλ, ζει Γηάλλε Παπαδόπνπινπ, (2004), «Μέηπον: Θεμελιώδηρ πολςθεμαηική έννοια, ωρ Λόγος πποϋπόθεζιρ και Σέσνηρ ζςνέπεια», ζην πιινγηθό έξγν: «Δπηζηήκε θαη Σέρλε Γηεπηζηεκνληθέο Πξνζεγγίζεηο», Αζήλα 2004, εθδ. Αηξαπόο, ζει V.Γ7 Γηάλλε Παπαδόπνπινπ, (2007), «Σπαγωδίαρ Δίναι και Γίγνεζθαι», ζην πιινγηθό έξγν: «Σξαγηθό θαη Σξαγωδία ζηελ Δπνρή ηεο Παγθνζκηνπνίεζεο», εθδ. Αηξαπόο, Αζήλα. V. Γ. ΚΔΦΑΛΑΙΑ Δ ΞΔΝΟΓΛΩΑ ΒΙΒΛΙΑ V.Γ1 V.Γ2 Γηάλλε Παπαδόπνπινπ, (2005), «The Unconscious enigma of Cosmogony or the Historical Logos of Tragedy», in the Collective volume: «About History and Myths», Athens 2005, ed. European Cultural Centre of Delphi, pp Yannis Papadopoulos, (2004), «The Masculine Order of Civilisation and the Hybris of Female Masks», in the Collective volume: «Greek Turkish Approaches», vol. II: «Re-defining the Female Identity», Athens 2004, ed. Atrapos, V. Δ. ΑΡΘΡΑ Δ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ V.Δ1 Γηάλλε Παπαδόπνπινπ, (2006), «Η Ανηιζηποθή ζηην Φοπά ηηρ Γημιοςπγίαρ, από ηον Απσαιοελληνικό Μύθο ζηο ύγσπονο Λαϊκό Παπαμύθι», Ηιεθηξνληθό πεξηνδηθό 3

4 V.Δ2 V.Δ3 V.Δ4 «Κείκελα», αθηέξωκα ζηελ Διιεληθή αξραηόηεηα θαη ην παηδηθό βηβιίν, ηεύρνο 4ν/Ινύιηνο Γηάλλε Παπαδόπνπινπ, (2004), «Θεάηπος Λόγορ και Λειηοςπγία με ηην αναηολή ηος 21ος αιώνορ», Πεξηνδηθό «Ύθνο», ηεύρνο 12ν/Άλνημε 2005, ζει Γηάλλε Παπαδόπνπινπ, (2004), «Γπάκος Γπάμα... Ππάξειρ ποςδαίερ ή Δςηελείρ», Πεξηνδηθό «Θεαηξνγξαθίεο», ηεύρνο 13ν/2005, ζει Γηάλλε Παπαδόπνπινπ, (2004), «Μιμήζεωρ Απσέρ, Παιδαγωγίαρ Απαπσέρ και ύγσπονερ Παιδαγωγικέρ Μέθοδοι», Πεξηνδηθό «Θεαηξνγξαθίεο», ηεύρνο 12ν/Οθηώβξηνο 2004, ζει V. Σ. ΑΡΘΡΑ Δ ΓΙΔΘΝΗ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ V.Σ1 V.Σ2 V.Σ3 V.Σ4 V.Σ5 V.Σ6 V.Σ7 Yannis Papadopoulos, (2006), «Sexed Mimesis about Sexless Tragedy», Journal «Notes on Romance - Germanic Philology», Mechnikov National University, Odessa, 19/2007, pp Yannis Papadopoulos, (2004), «The Presuppositions of Modernization in Oresteia of Aeschylus», Journal «Notes on Romance - Germanic Philology», Mechnikov National University, Odessa, no. 16/2005, pp Yannis Papadopoulos, (2004), «Wild Animals - Theatre - Gods», Journal «Konteksty», Art Academy of Poland, no. 1/2006, pp Yannis Papadopoulos, (2004), «The Triptych Logos of the Mythological Sphinx or the Knot of the Psychological Cross-way», Journal «Konteksty», Art Academy of Poland, no. 1/2005, pp Yannis Papadopoulos, (2003), «Basis and Meta-basis of Tragedy», Journal «Notes on Romance - Germanic Philology», Mechnikov National University, Odessa, no. 17/2006, pp Yannis Papadopoulos, (2003), «The Mythological and Psychological Complex of the Meta-evolution on Uranus Oedema», Journal «Notes on Romance - Germanic Philology», Mechnikov National University, Odessa, no. 14/2003, pp Yannis Papadopoulos, (2002), «Tragedy or the Pathos Leadership», Journal «Revista Galega de Teatro», Spain, no. 31/2002, pp ΤΠΟ ΚΡΙΙΝ (Reviewers) V.Σ.8 Yannis Papadopoulos, (2010), «Catharsis : Contextual and Implied Meanings in Aristotle s Writings», The Classical Quarterly. VI. ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΩΝ VI.Α1 Γηάλλε Παπαδόπνπινπ, (2005), «Παιδαγωγίαρ Απσέηςπη Ροπή, Ιζηοπική Γιαδπομή και ύγσπονη Πποοπηική», Παηδαγωγηθή Δηαηξεία Διιάδνο, ρνιή Αλζξωπηζηηθώλ 4

5 Δπηζηεκώλ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ (Γηνξγάλωζε), ΙΑ Γηεζλέο πλέδξην (Ρόδνο, Οθηωβξίνπ 2005), εθδ. Αδειθνί Κπξηαθίδε α.ε., Αζήλα 2006, ζει VI.Α2 Γηάλλε Παπαδόπνπινπ (2010), «Σέζζεπιρ Μιμήζειρ για μία ποςδαία και Σέλεια Ππάξη», Έλωζε Φνηηεηώλ θαη Απνθνίηωλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ «Δλληνικόρ Πολιηιζμόρ» ηνπ Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ «Δθαηένο», ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γήκν Θηλαιίωλ Κεξθύξαο, Γηεζλέο Δπηζηεκνληθό πλέδξην κε ζέκα: «Αλαπαξαζηάζεηο Γπλαηθώλ ζε Έξγα Αλδξώλ Γεκηνπξγώλ ηεο Μεζνγείνπ», Κέξθπξα, 3-6 Ινπλίνπ VII. ΘΔΑΣΡΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΙΑ VΙI. VII.A1 VII.A2 VII.Α3 VII.Α4 VII.Α5 Α. ΤΝΘΔΗ ΘΔΑΣΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ Γηάλλε Παπαδόπνπινπ, (2010), «Ανεπσόμενων Αζηών Όνειπα και Δθιάληερ», Θεαηξηθό Αλαιόγην, Γηεζλέο Κέληξν Λνγνηερλώλ θαη Μεηαθξαζηώλ Ρόδνπ θαη Δξγαζηήξην Γεκηνπξγίαο θαη Παξάζηαζεο Θεαηξηθώλ Αλαινγίωλ, Ρόδνο 12/2010. Γηάλλε Παπαδόπνπινπ, (2010), «κιπηήμαηα Θηπιώδοςρ Ψςσήρ», Θεαηξηθό Αλαιόγην, θαη Παξάζηαζεο Θεαηξηθώλ Αλαινγίωλ, Ρόδνο 1/2010. Γηάλλε Παπαδόπνπινπ, (2009), «Μηηπικού Λόγος παπάγμαηα», Θεαηξηθό Αλαιόγην, θαη Παξάζηαζεο Θεαηξηθώλ Αλαινγίωλ, Ρόδνο 6/2009. Γηάλλε Παπαδόπνπινπ, (2007), «Άγγελοι ηηρ Ιζπανικήρ Σέσνηρ», Θεαηξηθό Αλαιόγην, Γηεζλέο Κέληξν Λνγνηερλώλ θαη Μεηαθξαζηώλ Ρόδνπ θαη ΓΗ.ΠΔ.ΘΔ. Ρόδνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ην Σ.Δ.Π.Α.Δ.. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, Αθηέξωκα ζηελ Ιζπαληθή Γξακαηνπξγία, Ρόδνο 11/2007. Γηάλλε Παπαδόπνπινπ, «Δρ Μνημοζύνην», (2006), Θεαηξηθό Αλαιόγην, Φίινη ηεο Θεαηξηθήο Οκάδαο Δξγαδνκέλωλ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ θαη πλεξγάηεο ηνπ πιιόγνπ Νέωλ Καιιηηερλώλ Παηξώλ, Πάηξα 5/

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α (Δ Π Ι Κ Ο Π Η Η) ΜΑΝΟ ΝΙΚΙΑ ΚΟΝΟΛΑ ΔΠΗΚΟΤΡΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΡΟΓΟ, 2010 α! ) Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α Ολνκαηεπώλπκν: Μάλνο Νηθία Κόλζνιαο Σόπνο γέλλεζεο: Κάξπαζνο Γσδεθάλεζα

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο 1 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: Μαξία Θ. Βιαράδε Τπεθνόηεηα: Διιεληθή Ηζαγέλεηα: Διιεληθή Ζκεξνκελία Γέλλεζεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ (Μάιος 2011) ΙΩΑΝΝΑ ΓΟΤΔΣΗ Κοινφνιολόγος, ΜΓΔ Δγκλημαηολογίας, Τπουήθια Γιδάκηφρ ζηο Σμήμα Κοινφνιολογίας ηοσ Πανηείοσ Πανεπιζηημίοσ Προζφπικές Πληροθορίες Γηεύζπλζε: Βνύιγαξε 75 Πεηξαηάο

Διαβάστε περισσότερα

Ηδξπηήο ηεο νκάδαο ζεάηξνπ ζθηώλ: Ζιίαο Μπνπξγνπηδήο

Ηδξπηήο ηεο νκάδαο ζεάηξνπ ζθηώλ: Ζιίαο Μπνπξγνπηδήο A.K. 0603 Δπώλπκν Μπνπξγνπηδήο Όλνκα Ζιίαο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα/όλνκα νκάδαο Οκάδα ζεάηξνπ ζθηώλ: Koum Kou Art Ηδξπηήο ηεο νκάδαο ζεάηξνπ ζθηώλ: Ζιίαο Μπνπξγνπηδήο Παιαηόηεξν ζρήκα ηεο νκάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Ν Ι Κ Η T A Σ E. Π O Λ E M I K O Σ

Ν Ι Κ Η T A Σ E. Π O Λ E M I K O Σ Σποσδές - Πηπρίν Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο Ρόδνπ. Ν Ι Κ Η T A Σ E. Π O Λ E M I K O Σ - Πηπρίν ςπρνινγίαο από ην University of Northern Colorado, Η.Π.Α.. - Μεηαπηπρηαθόο ηίηινο ζπνπδώλ ζηε πκβνπιεπηηθή Φπρνινγία

Διαβάστε περισσότερα

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά

2009-ζήμεπα Λέθηνξαο Αξρηηεθηνληθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ, Αξρηηεθηνληθή ρνιή Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, Υαληά 1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΜΠ MLA ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ ETSAB, BCN ΤΠΟΦΖΦΗΑ ΓΗΓΑΚΣΧΡ ETSAB, BCN 2. ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΔ ΘΔΔΗ ΛΔΚΣΟΡΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ

ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ ΥΡΙΣΙΝΑ Φ. ΠΑΠΑΗΛΙΟΤ ΠΑΡΟΤΑ ΘΔΗ Μόληκε Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, «Αλαπηπμηαθή Φπρνπαζνινγία θαη Γηαηαξαρέο Λόγνπ» (Φ.Δ.Κ. 125/22-02- 2010), Σκήκα Δπηζηεκώλ ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ρεδηαζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ- ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΟΤ ΕΖΚΟΤ ΓΔΓΟΤ. Δπίθνπξνπ Καζεγεηή (κε ζεηεία) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ- ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΟΤ ΕΖΚΟΤ ΓΔΓΟΤ. Δπίθνπξνπ Καζεγεηή (κε ζεηεία) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ- ΤΠΟΜΝΖΜΑ ΔΡΓΑΗΩΝ ΣΟΤ ΕΖΚΟΤ ΓΔΓΟΤ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή (κε ζεηεία) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Σκήκα Πιαζηηθώλ Σερλώλ θαη Δπηζηεκώλ ηεο Σέρλεο. Γλσζηηθό αληηθείκελν: «Δηθαζηηθέο Σέρλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης

Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης Διονύζιος Χρ. Ταθιάδης Βιογραθικό Σημείωμα Σποσδές Studies Σποσδές Studies Πανεπιζηημιακή Εκπαίδεσζη (Higher Education) 2003 Απόθνηηνο ηνπ Αλώηαηνπ Σερλνινγηθνύ Ιδξύκαηνο Πάηξαο, ζην ηκήκα Λνγνζεξαπείαο,

Διαβάστε περισσότερα

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΓΡΖΓΟΡΖ ΚΑΡΑΦΤΛΛΖ Καζεγεηήο Φηινζνθίαο ηει: 26510-95692 θαμ: 26510-95838, 26510-95813 email: gkarafyl@cc.uoi.gr - Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ

ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΓΖΜΖΣΡΖ Γ. ΣΟΤΚΑ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟ ΥΔΗΡΟΤΡΓΟ ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ : ΣΟΤΚΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΗΑΣΡΔΗΟΤ : ΑΙΓΙΑΛΔΙΑ 30, 15125 ΠΑΡΑΓΔΙΟ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ ΣΑΥ/ΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Ν.ΠΛΑΣΗΡΑ 6Α, 15234 ΥΑΛΑΝΓΡΙ Δ - ΜΑΗL

Διαβάστε περισσότερα

Ν Ι Κ Η T A E. Π O Λ E M I K O ΚΑΘΗΓΗΣΗ Σ.Δ.Π.Α.Δ.. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ BIOΓPAΦIKO HMEIΩMA ΡΟΓΟ 2013

Ν Ι Κ Η T A E. Π O Λ E M I K O ΚΑΘΗΓΗΣΗ Σ.Δ.Π.Α.Δ.. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ BIOΓPAΦIKO HMEIΩMA ΡΟΓΟ 2013 Ν Ι Κ Η T A E. Π O Λ E M I K O ΚΑΘΗΓΗΣΗ Σ.Δ.Π.Α.Δ.. ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ BIOΓPAΦIKO HMEIΩMA ΡΟΓΟ 2013 ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΕ ΠΟΤΔΕ Πηπρίν Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο (1968) Πηπρίν Φπρνινγίαο, (Παλεπηζηεκίνπ Β.Κνινξάλην,

Διαβάστε περισσότερα

2002: Δηζαγσγή ζηο Σμήμα Ηαηπικήρ, σολή Ηαηπικήρ, Δθνικό και Καποδιζηπιακό Πανεπιζηήμιο Αθηνών.

2002: Δηζαγσγή ζηο Σμήμα Ηαηπικήρ, σολή Ηαηπικήρ, Δθνικό και Καποδιζηπιακό Πανεπιζηήμιο Αθηνών. ΒΗΗΟΓΡΑΦΗΗΚΟ ΖΜΔΗΗΩΜΑ ΟΝΟΜΑ Απμόδιορ Γευπγίος Γπίκορ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Ηυάννος Αγάθος 184, Δλεςζίνα ΖΜΔΡ. ΓΔΝΝΖΖ 16/07/1984 ΣΖΛΔΦΩΝΟ (210) 5562939, 6977368211 E-MAIL armodr@yahoo.gr ΟΗΚ. ΚΑΣΑΣΑΖ Άγαμορ ΠΟΤΤΓΓΔΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΗΜΔΙΩΜΑΣΟ ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΚΑΡΑΣΑΟΤ

ΑΠΟΠΑΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΗΜΔΙΩΜΑΣΟ ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΚΑΡΑΣΑΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΗΜΔΙΩΜΑΣΟ ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΚΑΡΑΣΑΟΤ 1.1. ποςδέρ 5/7/2004 Σίηλορ ζποςδών: Γίπισκα Γηδάθηνξνο Νενειιεληθήο Φηινινγίαο. Δκπαιδεςηικό ίδπςμα: Παλεπηζηήκην Κύπξνπ. Φηινζνθηθή ρνιή. Σκήκα Βπδαληηλώλ

Διαβάστε περισσότερα

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ 8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ Αξιοποίηςη των Τεχνολογιών τησ Πληροφορίασ και τησ Επικοινωνίασ ςτη Διδακτική Πράξη ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Eπίθνπξεο Καζεγήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «Υσξηθόο ρεδηαζκόο θαη

Διαβάστε περισσότερα

1990 Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο Φηινζνθηθώλ θαη Θνηλσληθώλ πνπδώλ κε θαηεύζπλζε Θνηλσληνινγία, Φηινζνθηθή ρνιή, Παλεπηζηήκην Θξήηεο, Ρέζπκλν.

1990 Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο Φηινζνθηθώλ θαη Θνηλσληθώλ πνπδώλ κε θαηεύζπλζε Θνηλσληνινγία, Φηινζνθηθή ρνιή, Παλεπηζηήκην Θξήηεο, Ρέζπκλν. Μπαμπανέλοσ Δέζποινα Γαπγακήισλ 8, Άλσ Ηιίζηα 15771 Εσγξάθνπ Σει. εξγαζίαο: 2103327734 Θηλεηό ηει: 6973001178 Ζκεξνκελία Γέλλεζεο: 02/09/68 Σόπνο Γέλλεζεο: Βέξνηα Ζκαζίαο Σποσδές 1990 Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1994-1996 πνπδέο Στεδιαζμού & Καηαζκεσής Κοζμήμαηος ζηελ ηδησηηθή ζρνιή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1994-1996 πνπδέο Στεδιαζμού & Καηαζκεσής Κοζμήμαηος ζηελ ηδησηηθή ζρνιή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Αθξνδίηε Ενύθε Κ. Υνιέβα 39, 45221 Ησάλληλα Σει. 2651005715, 6972847376 Γελλεκέλε ζηηο 24/3/1975 Διιεληθήο ππεθνόηεηαο ΠΟΤΓΔ 1992 Απολσηήριο Λσκείοσ (4 ν Λύθεην Ησαλλίλσλ), κε βαζκό

Διαβάστε περισσότερα

1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα

1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα 1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα 1.1 Αηομικά ζηοιτεία ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Αλδξνλίθε Σζνπριαξάθε ηνπ Λεσλίδα ΖΜΔΡ. ΓΔΝΝΖΖ 5 Ηνπιίνπ 1966 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ ΤΠΖΚΟΟΣΖΣΑ ΟΗΚΟΓ. ΚΑΣΑΣΑΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΣΡΔΥΟΤΔ

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα

Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αζαλάζηνο Γ. ΣΤΛΙΑΓΗ Γξ. Μεραληθφο Πνιπηερληθήο ρνιήο ΑΠΘ Σαθηηθφο Καζεγεηήο Α Βαζκίδαο Σκήκαηνο Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ ΣΔΗ Καβάιαο Digital Design & Modeling Βηνγξαθηθό εκείσκα & Αλαιπηηθό Τπόκλεκα Αθαδεκατθή

Διαβάστε περισσότερα

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ.

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ. Αγαπεηνί πλεξγάηεο, ΘΕΜΑ: ςνάνηηζη Επγαζίαρ (workshop) μεηαξύ μελών ηος θοπέα εθαπμοζμένηρ ηεσνολογίαρ HL7 Hellas, επισειπήζευν πληποθοπικήρ & επικοινυνιών και ηος ΤΤΚΑ, ενότει ηος Δ ΚΠ αο ελεκεξώλνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤΓΔ. Κάηνρνο Γηδαθηνξηθνύ Πξνπνλεηηθήο Καιαζνζθαίξηζεο ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ - ΓΙΑΚΡΙΔΙ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤΓΔ. Κάηνρνο Γηδαθηνξηθνύ Πξνπνλεηηθήο Καιαζνζθαίξηζεο ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ - ΓΙΑΚΡΙΔΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: e-mail: ΣΑΤΡΟΠΟΤΛΟ ΝΗΚΟΛΑΟ magic.paok@gmail.com www.magic-camp.com ΠΟΤΓΔ M.Sc. (1996) Ph.D. (2002) ΗΝDIANA UNIVERSITY, Health Physical Education and Recreation,

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο:

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο: Γηεζλέο πλέδξην Πάληεηνλ Παλεπηζηήκην Δπξσπατθφ Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Σκήκα Ναπηηιίαο & Δπηρεηξεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ

Διαβάστε περισσότερα

Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1

Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1 1o Πεδίν ΟΝΟΜΑΗΑ ΥΟΛΖ ΗΓΡΤΜΑ Δθηίκεζε ΒΑΖ 2014 2015 90% Γηαθνξά Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Αζήλα) ΔΚΠΑ 20200 19964 236 Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ 20700 20759-59 Αξρεηνλνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13

Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13 Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13 ΚΥΚΛΟΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟ Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ Διιεληθό Ίδξπκα Δπξωπαϊθήο θαη Δμωηεξηθήο Πνιηηηθήο (ΔΛΗΑΜΔΠ) Ίδξπκα Οηθνλνκηθώλ & Βηνκεραληθώλ Δξεπλώλ (ΗΟΒΔ) Kantor ύκβνπινη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ Γηεύζπλζε: Αγακέκλνλνο 1, 2310 Λαθαηάκηα Σειέθσλα: 00357 22 382044/ 22 848171, 99333939 E-mail: εκείσζε: agatha1@cytanet.com.cy Έρσ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗΛΔΗΟ Κ. ΣΑΡΛΑΣΕΖ Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο-Γπλαηθνινγίαο θαη Αλζξώπηλεο Αλαπαξαγωγήο, Γηεπζπληήο Α' Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγηθήο Κιηληθήο Α.Π.Θ.

ΒΑΗΛΔΗΟ Κ. ΣΑΡΛΑΣΕΖ Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο-Γπλαηθνινγίαο θαη Αλζξώπηλεο Αλαπαξαγωγήο, Γηεπζπληήο Α' Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγηθήο Κιηληθήο Α.Π.Θ. ΒΑΗΛΔΗΟ Κ. ΣΑΡΛΑΣΕΖ Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο-Γπλαηθνινγίαο θαη Αλζξώπηλεο Αλαπαξαγωγήο, Γηεπζπληήο Α' Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγηθήο Κιηληθήο Α.Π.Θ. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 1960-1968: Κνιιέγηo Αζελώλ 1968-1974: Ιαηξηθή ρνιή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. : vastsouk@yahoo.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. : vastsouk@yahoo.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ : ΒΑΗΛΔΗΟ ΔΠΩΝΤΜΟ : ΣΟΤΚΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ : ΣΔΡΓΗΟ ΟΝΟΜΑ ΜΖΣΡΟ : ΟΦΗΑ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΔΝΝΖΖ : 26-04-1959 ΣΖΛΔΦΩΝΑ : 6937-168991 ΣΑΥΤΓΡ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ : ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 179, ΔΡΡΔ Σ.Κ. 62125 ΑΦΜ. :

Διαβάστε περισσότερα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα Μέιε ΓΔΠ Ολνκαηεπώλπκν Βαζκίδα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν Δπαγγειία Νέλα Λέθηνξαο Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή Δξγαζηήξην Τγηεηλήο θαη Πξνζηαζίαο

Διαβάστε περισσότερα