Tyndale 1526 fac simile

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Tyndale 1526 fac simile"

Transcript

1 Tyndale 1526 fac simile

2 LUKE 8:3 The scribes and pharisees brought unto him a woman taken in advoutry, and set her in the midst and said unto him: 8:4 Master this woman was taken in advoutry, even as the deed was a doing. 8:5 Moses in the law commanded us that such should be stoned: What sayest thou therefore? 8:6 And this they said to tempt him: that they might have, whereof to accuse him. Jesus stooped down, and with his finger wrote on the ground; 8:7 And while they continued asking him, he lifted himself up; And said unto them: let him that is among you without sin, cast the first stone at her. 8:8 And again he stooped down and wrote on the ground. 8:9 As soon as they heard that, they went out one by one the eldest first. And Jesus was left alone, and the woman standing in the midst. 8:10 When Jesus had lifted up himself again, and saw no man, but the woman; He said unto her: Woman, where are those thine accusers? Hath no man condemned thee? 8:11 She said: Sir no man. Jesus said: Neither do I condemn thee. Go hence and sin no more. (1534 No man Lorde.) Tyndale modernised spelling (1526 with 1534 variant)

3 KJV Modernised spelling Joh 8:3 And the scribes and Pharisees brought unto him a woman taken in adultery; and when they had set her in the midst, Joh 8:4 They say unto him, Master, this woman was taken in adultery, in the very act. Joh 8:5 Now Moses in the law commanded us, that such should be stoned: but what sayest thou? Joh 8:6 This they said, tempting him, that they might have to accuse him. But Jesus stooped down, and with his finger wrote on the ground, as though he heard them not. Joh 8:7 So when they continued asking him, he lifted up himself, and said unto them, He that is without sin among you, let him first cast a stone at her. Joh 8:8 And again he stooped down, and wrote on the ground. Joh 8:9 And they which heard it, being convicted by their own conscience, went out one by one, beginning at the eldest, even unto the last: and Jesus was left alone, and the woman standing in the midst. Joh 8:10 When Jesus had lifted up himself, and saw none but the woman, he said unto her, Woman, where are those thine accusers? hath no man condemned thee? Joh 8:11 She said, No man, Lord. And Jesus said unto her, Neither do I condemn thee: go, and sin no more.

4 Joh 8:3 αγουσιν δε οι γραμματεις και οι φαρισαιοι προς αυτον γυναικα εν μοιχεια κατειλημμενην και στησαντες αυτην εν μεσω Joh 8:4 λεγουσιν αυτω διδασκαλε αυτη η γυνη κατειληφθη επαυτοφωρω μοιχευομενη Joh 8:5 εν δε τω νομω μωσης ημιν ενετειλατο τας τοιαυτας λιθοβολεισθαι συ ουν τι λεγεις Joh 8:6 τουτο δε ελεγον πειραζοντες αυτον ινα εχωσιν κατηγορειν αυτου ο δε ιησους κατω κυψας τω δακτυλω εγραφεν εις την γην μη προσποιουμενος Joh 8:7 ως δε επεμενον ερωτωντες αυτον ανακυψας ειπεν προς αυτους ο αναμαρτητος υμων πρωτος τον λιθον επ αυτη βαλετω Joh 8:8 και παλιν κατω κυψας εγραφεν εις την γην Joh 8:9 οι δε ακουσαντες και υπο της συνειδησεως ελεγχομενοι εξηρχοντο εις καθ εις αρξαμενοι απο των πρεσβυτερων εως των εσχατων και κατελειφθη μονος ο ιησους και η γυνη εν μεσω εστωσα Joh 8:10 ανακυψας δε ο ιησους και μηδενα θεασαμενος πλην της γυναικος ειπεν αυτη η γυνη που εισιν εκεινοι οι κατηγοροι σου ουδεις σε κατεκρινεν Joh 8:11 η δε ειπεν ουδεις κυριε ειπεν δε αυτη ο ιησους ουδε εγω σε κατακρινω πορευου και μηκετι αμαρτανε Textus receptus

5 3 :Agousin de. oi` grammatei/j kai. oi` Farisai/oi gunai/ka evpi. moicei,a kateilhmme,nhn kai. sth,santej auvth.n evn me,sw 4 le,gousin auvtw/ \ dida,skale( au[th h` gunh. katei,lhptai evpv auvtofw,rw moiceuome,nh\ 5 evn de. tw/ no,mw h`mi/n Mwu?sh/j evnetei,lato ta.j toiau,taj liqa,zeinå su. ou=n ti, le,geijè 6 tou/to de. e;legon peira,zontej auvto,n( i[na e;cwsin kathgorei/n auvtou/å o` de. VIhsou/j ka,tw ku,yaj tw/ daktu,lw kate,grafen eivj th.n gh/nå 7 w`j de. evpe,menon evrwtw/ntej auvto,n( avne,kuyen kai. ei=pen auvtoi/j\ o` avnama,rthtoj u`mw/n prw/toj evpv auvth.n bale,tw li,qonå 8 kai. pa,lin kataku,yaj e;grafen eivj th.n gh/nå 9 oi` de. avkou,santej evxh,rconto ei-j kaqv ei-j avrxa,menoi avpo. tw/n presbute,rwn kai. katelei,fqh mo,noj kai. h` gunh. evn me,sw ou=saå 10 avnaku,yaj de. o` VIhsou/j ei=pen auvth/ \ gu,nai( pou/ eivsinè ouvdei,j se kate,krinenè 11 h` de. ei=pen\ ouvdei,j( ku,rieå ei=pen de. o` VIhsou/j\ ouvde. evgw, se katakri,nw\ poreu,ou( Îkai.Ð avpo. tou/ nu/n mhke,ti a`ma,rtaneåðð Nestle-Aland 27

6 Erasmus

7 Erasmus

8 Luther 1522 [3]Aber die schrifftgelerten vnd phariseer brachten eyn weyb zu yhm, ym ehebruch begriffen, vnd stelleten sie offentlich dar, [4]vnd sprachen zu yhm, Meyster, dis weyb ist begriffen auff frisscher that ym ehebruch, [5]Moses aber hatt vns ym gesetz gepotten, solche zu steynigen, was sagistu? [6]das sprachen sie aber yhn zuuersuchen, auff das sie eyn sach zu yhm hetten, Aber Jhesus bucket sich nyder vnnd schreyb mit dem finger auff die erden, [7]Als sie nu anhielten yhn zu fragen, richtet er sich auff, vnd sprach zu yhn, Wer vnter euch on sund ist, der werffe den ersten steyn auff sie, [8]vnd bucket sich widder nyder vnd schreyb auff die erden, [9]Da sie aber das horeten, giengen sie hynaus, eyner nach dem andern, von den Eltisten an, vnnd liessen Jhesum alleyne, vnnd das weyb fur yhm stehen, [10]Jhesus aber richtet sich auff, vnd da er niemant sahe denn das weyb, sprach er zu yhr, weyb, wo sind sie deyne verkleger? hat dich niemant verdampt? [11]sie aber sprach, Herre, niemant, Jhesus aber sprach, ßo verdamne ich dich auch nicht, gang hyn, vnd sundige fort nicht mehr.

9 Luther ABer die Schrifftgelerten vnd Phariseer brachten ein Weib zu jm / im Ehebruch begriffen / vnd stelleten sie ins mittel dar / 4 vnd sprachen zu jm / Meister / Dis Weib ist begriffen auff frischer that im Ehebruch. 5 Moses aber hat vns im Gesetz geboten / solche zu steinigen. Was sagestu? 6 Da sprachen sie aber / jn zuuersuchen / auff das sie eine sache zu jm hetten. (Leu. 20). Aber Jhesus bücket sich nider / vnd schreib mit dem Finger auff die erden. 7 Als sie nu anhielten jn zu fragen / richtet er sich auff / vnd sprach zu jnen / Wer vnter euch on sunde ist / der werffe den ersten stein auff sie. 8 Vnd bücket sich wider nider / vnd schreib auff die erden. 9 Da sie aber das höreten / giengen sie hinaus / einer nach dem andern / von den Eltesten an / vnd Jhesus ward gelassen alleine / vnd das Weib im mittel stehend. 10 Jhesus aber richtet sich auff / vnd da er niemand sahe / denn das weib / sprach er zu jr / Weib / wo sind sie / deine Verkleger? Hat dich niemand verdampt? 11 Sie aber sprach / HErr / niemand. Jhesus aber sprach / So verdamne ich dich auch nicht. Gehe hin / vnd sündige fort nicht mehr.

10 Olivétan 1535

11 Juan Pérez de Pineda Genève 1556

12

13 Genève 1576

14 Erasmus Greek Text 1516

English Texts and New Testament Greek Sources

English Texts and New Testament Greek Sources 1 English Texts and New Testament Greek Sources The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. αρχη του ευαγγελιου ιησου χριστου The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God;

Διαβάστε περισσότερα

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain.

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of 1893; New York: Harper & Brothers, Franklin Square (usually

Διαβάστε περισσότερα

English Texts and New Testament Greek Sources For Comparative Study

English Texts and New Testament Greek Sources For Comparative Study 1 English Texts and New Testament Greek Sources For Comparative Study Matthew The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. βιβλος γενεσεως ιησου χριστου υιου δαυιδ

Διαβάστε περισσότερα

Hebrews. Introduction

Hebrews. Introduction Introduction Historical Evidence Hebrews does not have the direct historical evidence as do many of the other books of the New Testament. Although the work appears to have been known by many of the early

Διαβάστε περισσότερα

King James Bible Interlinear English-Greek New Testament

King James Bible Interlinear English-Greek New Testament King James Bible Interlinear English-Greek New Testament Using The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2005 2013 Dr. Michael J. Bisconti 2 Title Notice Textus

Διαβάστε περισσότερα

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain.

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of 1893; New York: Harper & Brothers, Franklin Square (usually

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 32. The Second Aorist

Chapter 32. The Second Aorist Chapter 32 The Second Aorist 32.1 In chapter 31 we met the Second Aorist - the form of the simple past tense used when the verb has different stems for the Present and the Aorist aspects. The "Weirdos"

Διαβάστε περισσότερα

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain.

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of 1893; New York: Harper & Brothers, Franklin Square (usually

Διαβάστε περισσότερα

1 Cor. 14:33. For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints.

1 Cor. 14:33. For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. BECAUSE YOU ASKED 1 Cor. 14:33 For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. 1. Because you read the Greek New Testament I d like to know since Him is left our

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 48. Infinitives

Chapter 48. Infinitives Chapter 48 Infinitives 48.1 The Infinitive has the form "to do something". It is treated as one of the Moods of the Verb; it shows Voice (Active, Middle, Passive) and Tense, but does not take personal

Διαβάστε περισσότερα

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain.

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of 1893; New York: Harper & Brothers, Franklin Square (usually

Διαβάστε περισσότερα

The 357 Magnum Errors. of the. Modernist's Critical Texts,

The 357 Magnum Errors. of the. Modernist's Critical Texts, The 357 Magnum Errors of the Modernist's Critical Texts, Ref# & Critic 266 # Col 1:14 falta: por su sangre through his blood 356 # Rev 22:19?rbol, en vez de: libro (de la vida) tree, in place of: book

Διαβάστε περισσότερα

English Texts and New Testament Greek Sources For Comparative Study

English Texts and New Testament Greek Sources For Comparative Study 1 English Texts and New Testament Greek Sources For Comparative Study James James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the twelve tribes which are of the Dispersion, greeting. ιακωβος θεου

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 17. Prepositions - Part 1

Chapter 17. Prepositions - Part 1 Chapter 17 Prepositions - Part 1 17.1 Prepositions Prepositions tell us the relation between two words - they generally tell us where something is or takes place. e.g. "The dog is in the street.", "John

Διαβάστε περισσότερα

English Texts and New Testament Greek Sources

English Texts and New Testament Greek Sources 1 English Texts and New Testament Greek Sources The elder unto Gaius the beloved, whom I love in truth. ο πρεσβυτερος γαιω τω αγαπητω ον εγω αγαπω εν αληθεια The elder unto the wellbeloved Gaius, whom

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 19. The Present Infinitive

Chapter 19. The Present Infinitive Chapter 19 The Present Infinitive 19.1 The Infinitive has the form "to do something", or "to be doing something". It is treated as one of the Moods of the Verb; it shows Voice (Active, Middle, Passive)

Διαβάστε περισσότερα

St. Elias the Prophet Church

St. Elias the Prophet Church St. Elias the Prophet Church Address: 46 Calle Electra, Santa Fe, NM 87508-9142 Phone: (505) 466-0015 Fax: (505) 466-0015 Fr. Dimitrios Pappas, Proistamenos - Frederika Vaupen, Parish Council President

Διαβάστε περισσότερα

ο αιρων την αμαρτιαν του κοσμου 8ουκ ην εκεινος το φως αλλ ινα μαρτυρηση περι του φωτος

ο αιρων την αμαρτιαν του κοσμου 8ουκ ην εκεινος το φως αλλ ινα μαρτυρηση περι του φωτος 1εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος 26απεκριθη αυτοις ο ιωαννης λεγων εγω βαπτιζω εν υδατι μεσος υμων 2ουτος ην εν αρχη προς τον θεον στηκει ον υμεις ουκ οιδατε 3παντα

Διαβάστε περισσότερα

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of 1893; New York: Harper & Brothers, Franklin Square (usually

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΡΘΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ THE MATINS OF PASCHA

Ο ΟΡΘΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ THE MATINS OF PASCHA Ο ΟΡΘΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ THE MATINS OF PASCHA Μέχρι, ἀλλά μὴ συμπεριλαμβανομένου, τοῦ Εξαποστειλαρείου καὶ τῶν Αἴνων Up to, but not including, the Exapostilarion and the Praises The Order of the Vigil and Matins

Διαβάστε περισσότερα

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain.

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of 1893; New York: Harper & Brothers, Franklin Square (usually

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 22. The Present Middle - Deponent Verbs ἔρχοµαι - I come/go ἄρχοµαι - I begin γίνοµαι - I am, I happen, I become ἐγενετο - it happened

Chapter 22. The Present Middle - Deponent Verbs ἔρχοµαι - I come/go ἄρχοµαι - I begin γίνοµαι - I am, I happen, I become ἐγενετο - it happened Chapter 22 The Present Middle - Deponent Verbs ἔρχοµαι - I come/go ἄρχοµαι - I begin γίνοµαι - I am, I happen, I become ἐγενετο - it happened 22.1 So far we have met verbs in the Active Voice - the subject

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 26. The Future Tense

Chapter 26. The Future Tense Chapter 26 The Future Tense 26.1 So far we have used verbs in the present tense, with a few examples of past tenses. Now we come to the future tense - and there are no new endings to learn. Regular Greek

Διαβάστε περισσότερα

STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF BROOKLYN ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ

STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF BROOKLYN ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF BROOKLYN ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 64 Schermerhorn Street, Brooklyn, New York 11201 Telephone: (718) 624-0595 Fax Telephone: (718)

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 54. The First and Second Aorist Indicative Passive

Chapter 54. The First and Second Aorist Indicative Passive Chapter 54 The First and Second Aorist Indicative Passive 54.1 In chapters 22 and 23 we met the Present Middle and Passive, and Deponent Verbs. In chapters 31, 32 and 33 we met the First and Second Aorists

Διαβάστε περισσότερα

John 1:1-51 - Approximately 220 Word Groups 1 ν

John 1:1-51 - Approximately 220 Word Groups 1 ν John 1:1-51 - Approximately 220 Word Groups 1 ν in 2 αρχη 3 ν 4, τ ν, τ, τ ν,, το, τ, beginning was the, this, that, these ο, το ς, τ ν, τ, τ, τ ς, το ς 5 λόγος 6 κα 7 πρ ς 8 Θεόν, Θε ς, Θεο 9 ο τος, α

Διαβάστε περισσότερα

Η Αγία Κυριακή. St. Kyriaki

Η Αγία Κυριακή. St. Kyriaki STS. CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CATHEDRAL OF BROOKLYN ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 64 Schermerhorn Street, Brooklyn, New York 11201 Telephone: (718) 624-0595 Fax Telephone: (718)

Διαβάστε περισσότερα

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain.

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of 1893; New York: Harper & Brothers, Franklin Square (usually

Διαβάστε περισσότερα