ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΤΡΟΤΣΚΙΣΜΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΤΡΟΤΣΚΙΣΜΟΥ"

Transcript

1

2

3

4 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΠΟΥΔΟΝ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ - ΛΕΝΙΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΤΡΟΤΣΚΙΣΜΟΥ (ή οΐ άγώνες τοϋ ΛΕΝΙΝ και τοδ ΚΚ τής ΕΣΣΔ) ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ Δ. Π. Κ Ω ΙΤ Ε Λ Ε Ν Ο Σ ΕΚ Δ Ο ΤΙΚ Ο Σ Ο ΙΚ Ο Σ : ΠΛΑΝΗΤΗΣ

5 ΟΟΡΥΚ.ΙΟΗΤ : ΕΚ ΔΟ ΤΙΚ ΟΣ Ο ΙΚΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ - ΑΘΗΝΑΙ

6 Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ Ρ Ω ΣΙΚ Η Σ Ε Κ Δ Ο Σ Η Σ Τά έργα τοο Λένιν (α-4 αΰνολί τους ή άπ^πασματικά) κι οί Αποφάσεις ττοΰ υιοθετήθηκαν ατ± συνέδρια καί οτίς συνδιασκέψεις τοβ Μπολσεβίκικου Κόμματος καί οτίς δλομέλειες τής Κεντρικής Επιτροπής, Ετσι 8πως δημοσιεύονται σ αύτδ τδν τόμο Αποδείχνουν δτι 6 Τροτσκισμός είναι μιά Αντιμιρ-ιστική, ίππορτουνιστική τάση, Αποδείχνουν -ήν Ανατρεπτική του δραστηριότητα έναν-ιον τοο ΚομμουνιστικοΟ Κόμματος κι Αποκαλύπτουν τούς δεσμούς του μέ τούς Οπορτουνιστές ήγέτες τής Δευτέρας ΔιεθνοΟς καί μέ τούς ρεβιζιονιστές, τις Αντισοβιετικές τάσεις κι δμάδες μέσα ατά έργατικά κόμματα τών διαφόρων χωρδν. 01 Αποφάσεις που υιοθετήθηκαν Απδ τις τοπικές όργανώσεις τοο Κόμματος τονίζουν τήν ένότητα τοο ΚΚ τής ΕΣΖΛ Ιναντίον τοο ΤροτσκισμοΟ. Τδ βιβλίο τοοτο συμπεριλαμβάνει Αποφάοεις πού ψηφίστηκαν Απδ τήν Κομμουνιστική Διεθνή καθώς κι αποφάσεις τον σοβιετικών συνδικαλιστικήν όργανώσεων κατά τοο ΤροτσκισμοΟ. Τέλος, οί Σημει ώσεις ποί> έχουν παρατεθεί διευκολύνουν τή χρήση τοο δλικοο πού δημοσιεύεται σ αύτδ τδ βιβλίο. Πρώτη Ικδοση τοο 1972

7

8 Ε ί σ α γ ω γ ή Ο ΤΡΟ Τ ΣΚ ΙΣΜ Ο Σ είν ό ~ λ τρομερός έχθρός τοϋ Μαρξισμοϋ - Λενινισμού. Σάν όππορτουνιστική θεωρία τή; μικροαστικής τάξης, άντιμετο»πίσοτ,κε άπ τό Αένιν καί τό Κόμμα ατό Δεύτερο Συνέδριο τοϋ Ρωσικού Σοσιαλδημοκρατικοί) Εργατικού Κόμματος, κατά τήν περίοδο τής πρωτοεμφάνισης του Μπολσεβικισμοΰ. Άπό τότε καί στά διάφορα στάδια τής Ιστορίας, τό Κομμουνιστικό Κόμμα υποχρεωνόταν νά δίνει εναν άκατάπαυστο άγώνα κατά τής ξεκάθαρα όππορτουνιστικής ιδεολογίας καί τυχοδιωκτικής πρακτικής τοϋ Τροτσκισμοϋ. Στο διεθνές προσκήνιο δ Τροτσκισμός καταπολεμήθηκε κι άκόμη καταπολεμαται από τ άλλα μαρξιστικά - λενινιστικά κόμματα, πού άγωνίζονται πλάι - πλάι μέ τό Κ Κ τής ΕΣΣΔ. Τα ντοκουμένα πού παρουσιάζονται σ αυτό τόν τόμο διαγράφουν τόν άγώνα πού ό Λένιν καί τό ΚΚ τής ΕΣΣΔ έδωσαν έναντίον τοϋ Τροτσκισμού, καί προσφέρουν πειστικές άποδείξεις γιά τήν άπόλυτη άνωτερότητα καί τή σαρωτική νίκη τής ιστορικής άλήθειας τοϋ Λενινισμοϋ πάνω στην επίπλαστη καί δηλητηριασμένη ιδεολογία καί σαπισμένη πρακτική τοϋ Τροτσκισμού. Αύτός δ τόμος χωρίζεται σέ πέντε μέρη. Τό ΙΙρώτο περιέχει Ιγγραφα καί ντοκουμέντα τής προεπαναστατικής περιόδου. Τα πρώτα άπ αυτά, χαρακτηρίζουν τόν άγώνα πού Εδιοσαν κατά τού Τροτσκισμού, ό Αένιν κι οι ύποστηριχτές του στό δεύτερο συνέδριο τοΰ ΡΣΔΕΚ (1903) κατά τό όποιο ό Τρότσκυ άφησε νά έννοηθεί αρκετά καθαρά δτι αντιπροσώπευε τή συμφιλιωτική, ρεφορμιστική τάση τοΰ Ευρωπαϊκού Σοσιαλδημοκρατικού κινήματος καί πώς ήταν ενας άντίπαλο; τού Μπολσεβικισμοΰ. 7

9 Στό Συνέδριο αύτό, δ Λένιν κι οί ύποστηριχτές του έμφαντικά άπόρριψαν τις άπόψεις των όππορτουνιστών. καί τοΰ Τρότσκυ άνάμεσά τους, περί τής ξεχωριστής θέσης πού κατείχε (ΐέσα στό Κόμμα ή «Μπούντ» μιά ίσραηλιτική μικροαστική κι εθνικιστική όργάνωση, καί περί τής παρερμηνείας τοϋ νοήματος τής «δικτατορίας τοΰ προλεταριάτου». Ό Τρότσκυ ζωηρά ύποστήριξε τή διατύπωση τής πρώτη; παραγράφου τοϋ Κομματικού Κανονισμού, μιά διατύπωση πού Ιγινε άπ' τόν Μάρτωφ μέ σκοπό να μπορέσουν νά διεισδύσουν μέσα στο Κόμμα, ασταθή μικροαστικά στοιχεία». Ό Σύντροφος Τρότσκυ είπε ό Λένιν στό Συνέδριο ολοκληρωτικά έχει παρερμηνεύσει τή βασική ιδέα στό βιβλίο μου «Τ ί πρέπει νά γίνει: Ό Τρότσκυ έπέμενε οτ: ί κάθε άπεργός έπρεπε νάχει τό δικαίωμα ν άποκαλεϊ τον έαυτό του μέλος τοΰ Κόμματος, καί σ αύτό δ Λένιν άπάντησε: «θάταν καλύτερα 5ν δέκα άπ αύτούς πού πραγματικά εργάζονται γιά τό Κόμμα, νά μή μπορούσαν νά λένε δτι είναι μέλη τοϋ Κόμ ΐατος (γιατί οί πραγματικοί άγωνιστές δεν Ιχουν άνάγκη άπό τούς τίτλους!) παρά αύτός ό Ενας πού μόνο λόγια είναι, ν άποκτήσει τό δικαίωμα καί τήν εύκαιρία νά γίνει μέλος τοΰ Κόμματος». Ή διάσπαση τοΰ Κόμματος σέ Μπολσεβίκους καί Μενσεβίκους συνέβη σ αύτό τό Δεύτερο Συνέδριο. 'ΙΙ πορεία των γεγονότων κατά έκπληκτικό τρόπο έφερε στό προσσκήνιο τήν ούσία των διαφωνιών άνάμεσα στούς Λενινιστές, άπό τή μιά μεριά, καί στους Μενσεβίκους καί στοΰς Τροτσκιστές άπό τήν άλλη. Καθοδηγημένοι άπό τό Λένιν, οί Μπολσεβίκοι οργάνωσαν ενα στενά συνδεδεμένο έπαναστατικό Κόμμα, πού προετοίμασε καί κατεύθυνε τή σοσιαλιστική έπανάσταση, ένώ ο! Μενσεβίκοι κι οΐ Τροτσκιστές Ιμειναν προσκολλημένοι στό ρεφορμισμό τους. Μετά τό Δεύτερο Συνέδριο δ Τρότσκυ έπέκρινε τις άποφάσεις πού πάρθηκαν έκεΐ. Σ Ινα γράμμα του πρός τήν Γ. Ντ. Στάσοβα, τόν Φ. Β. Λέγκνικ κι άλλους, στί; 14 τοΰ Όκτώβρη 1904, δ Λένιν έγραφε: «Μιά νέα μπροσούρα τοϋ Τρότσκυ κυκλοφόρησε πρόσφατα... Τό φυλλάδιο είναι γεμάτο άπό φρικτά ψέματα, άπό διαστρεβλώσεις τών γεγονότων... Τό Δεύτερο Συνέδριο ήταν κατά τά λεγόμενά του μιά Αντιδραστική προσπάθεια γιά τήν έδραίωση σεχταριστικών μεθόδων οργάνωσης κλπ. Τό φυλλάδιο είν Ινα χαστούκι κατά πρόσωπο, τόσο γιά τή σημερινή Εκδοτική Επιτροπή, δσο καί γιά όλόκληρο τό Εργατικό Κόμμα». Κατά τή διάρκεια τής πρώτης Ρωσικής Επανάστασης, δ Λένιν κι οί Μπολσεβίκοι ύποχρεώθηκαν νά καταπολεμήσουν τόν Τρότσκυ πάνω σέ θέματα πού άφοροϋσαν στή θεωρία καί στην τακτική τοΰ Κόμματος. Στά

10 Τρότσκυ προσπάθησε ν άντικρούσει τή θεωρία τού Λένιν περί τής έξέλιξης τής άστικο - δημοκρατικής έπανάστασης σέ σοσιαλιστική έπανάσταση, προβάλλοντας τή δική του θεωρία περί τής άποκαλούμενης «διαρκούς έπανάστασης», πού αμφισβητούσε τήν ήγεμονία τοο προλεταριάτου \Άζ% στήν άστικο - δημοκρατική επανάσταση κι άρνιόταν τήν επαναστατική δυνατότητα τής αγροτικής τάξης σά σύμμαχου τοϋ προλεταριάτου. Κατά τήν περίοδο τής αντίδρασης πού ακολούθησε, ό Λένιν κι οί Μπολσεβίκοι έκαναν ενα διμέτοπο άγώνα κάτω άπό απίστευτα δύσκολες συνθήκες. ΙΙαρόλη τή δήλωσή του πώς ήταν «ύπεράνω φατριών», δ Τρότσκυ κι ή μικρή του συμμορία τών ύποστηρικτών κήρυσσαν πώς ήταν άπόλυτη άνάγκη να συμφιλιωθούν οί επαναστάτες μέ τούς όππορτουνιστές μέσα στό Κόμμα, προσφέροντας τό άστικο - φιλελεύθερο έπιχείρημα οτι οί Μπολσεβίκοι κι οί Μενσεβίκοι δέν άντιπροσώπευαν δυό διαφορετικές πολιτικές «σχολές", αλλά πώς ήταν μόνο δυό δμάδες Σοσιαλδημοκρατών διανοούμενων πού άγωνίζονταν για τήν έπιρροή πάνω στό «πολιτικά άνώριμο προλεταριάτο». Μέσα σέ μιά σειρά άπό έπιστολές κι άρθρα του ό Λένιν άνάπτυξε τούτη τήν άνάλυση τοο Τρότσκυ κι απέδειξε τή συμφιλιωτική τάση του καί τήν Ιλλειψη άρχών του. Έ γραφε οτι «δ Τρότσκυ συμπεριφέρεται σάν ενας άξιοκαταφρόνητος καριερίστας καί φατριαστής... Προσφέρει άνειλικρινεΐς ύπηρεσίες στό Κόμμα καί φέρνεται χειρότερα άπό κάθε άλλο φραξιονιστή». Ό Λένιν θεωροϋσε τόν Τρότσκυ καί τήν δμάδα του σάν τήν πιό βλαβερή κι έπικίνδυνη άπ δλες τις άποχρώσεις τοΰ Μενσεβικισμοΰ. Ό Τρότσκυ κι οί «τροτσκιστές συμφιλιωτικοί» σάν κι αύτόν, είναι βλαβεροί άπ δποιον άλλον άπ τούς έκκαθαριστές' οί φανατικοί έκκαθαριστές διαδηλώνουν τις άπόψεις τους ξεκάθαρα, κι είν εύκολο γιά τούς έργάτες να τούς έντοπίσουν καί νά καταλάβουν τά λάθη τους, ένώ οί Τροτσκιστές έξαπατοΰν τούς έργάτες, καλύπτουν τό κακό, κι είναι άδύνατο νά τό άποκαλύψουν οί έργάτες καί νά τό διορθώσουν». Ό Λένιν κατάγγειλε τόν άπαίσιο ρόλο πού Ιπαιζαν οε Τροτσκιστές κι άποκαλοϋσε τόν Τρότσκυ Ιούδα. Ό Λένιν δριμύτατα κατέκρινε τήν πολιτική άποψη τοΰ Τρότσκυ κατά τή διάρκεια τοΰ Πρώτου Παγκόσμιου Πόλεμου, καί τήν άποκαλοΰσε μιά ποικιλία τοΰ Καουτσκισμοΰ. (*). Ό Τρότσκυ, πραγματικά, ύπο- (1) Ό Κάρλ Κάουτσχυ (18Γ>4 1939) ήταν?. /; ίτ.' -ν>; ήγέτες το', Γε?- μανικοϋ Σοσιαλδημοκρατικοί κινήματος καί τής Δευτέρας ΔιεθνοΟς. "Αρχ;:ε 34 Μαρςιαιή; χλλά. κατόπιν Γ.έρχοε οτήν άποίτασία καί κήρυαοε τόν Κεντρικό (Καουττ/.ιομέ), τόν ~ Λ επικίνδυνο κλάϊο τοο ό"ορτουν.ο;ιοο. (Σ.τ.Ε.). 9

11 στήριζε τή θεωρία τοΰ «ύπέρ - ιμπεριαλισμού», κι άναμασοΰσε τις θέσί.; τοΰ Κάουτσχυ οτι ό πόλεμος είχε παραλύσει τις επαναστατικές δυνατότητες τοΰ προλεταριάτου καί, έτσι, πριν σκεφτοΰμε για έπανάσταση τή ; ΐργατικής τάξης έπρεπε να έξασφαλίσουμε τήν ειρήνη. "Απόρριπτε τό μπολσεβίκικο σύνθημα περί τής ήττας τής ντόπιας κυβέρνησης μέσα στον Ιμπεριαλιστικό πόλε ΐο κι εύνοοΰσε τό σοβινιστικό σύνθημα ζητώντα; «ούτε νίκη ούτε ήττα». Ένώ μόνο προφορικά άναγνώριζε οτι ήταν σωστή ή θεωρία γιά τήν άνισομερή έςέλιςη τοΰ καπιταλισμού, δ Τρότσκυ ύποστήριζε τή θέση δτι ή καπιταλιστική έξέλιξη βρισκόταν στήν αυγή της καί πάνω σ αυτή τή βάση προσπαθούσε ν άποδείξει δτι ή σοσιαλιστική έπανάσταση δέ μπορούσε νά πραγματοποιηθεί κι δτι ό σοσιαλισμό; δέ μπορούσε νά έγκαθιδρυθεΐ σέ μιά χώρα χωριστά. Ή διαδικασία τοΰ Αένιν σχετικά μέ τό δτι ή σοσιαλιστική έπανάσταση μπορούσε πρωταρχικά νά ξεκινήσει σέ λίγες ή καί σέ μιά μόνο καπιταλιστική χώρα, κι δτι ό σοσιαλισμός δέ μπορούσε νά θριαμβεύσει ταυτόχρονα σ δλες τις καπιταλιστικές χώρες, στρεφόταν Ιδιαίτερα έναντίον σ τί; άπόψεις πού διαδίδονταν άπ τόν Τρότσκυ, πού ύποστήριζε δτι οί έθνικές οικονομίες δέ μπορούσαν νά προσφέρουν τά θεμέλια γιά μιά σοσιαλιστική έπανάσταση κι δτι «ήταν σχεδόν άπελπιστικό νά δίνουμε τόν άγώνα γιά τή δικτατορία τοΰ προλεταριάτου σέ μιά χωριστή χώρα' τό προλεταριάτο μπορεί νά έγκαθιδρύσει τή δικτατορία του μόνο στήν κλίμακα όλόκληρης τής Ευρώπης, δηλαδή μέ τή μορφή Ηνωμένων Εύρωπκϊκών Κρατών* (δημοσίευμα στήν έφημερίδα «Νάσιε Σλόβο» 4 Φλεβάρη 1916). Αύτή ήταν ή ίδια διπρόσωπη όππορτουνιστική άντίληψη πού στηριζόταν στή θεωρία τής «διαρκοΰ; έπανάστασης». Οί Τροτσκιστέ; έχασαν καί τά τελευταία κατάλοιπα έπιρροής τους πάνι» στήν έργατική τάςη καί στό κίνημά τη ;, πολύ πριν άπ τό "Οταν δ Τρότσκυ έφτασε στήν Πετρούπολη τό 1917 υποχρεώθηκε νά ταχθεί μέ τήν άποκαλούμενη δμάδα τών «Μεζραγυόντσι», μιά σοσιαλδημοκρατική δμάδα πού αμφιταλαντευόταν ανάμεσα στού; Μπολσεβίκους καί στού; Μενσεβίκους. Τόν Αύγουστο τού 1917 οί «Μεζραγυόντσι» δήλωναν δτι δέν είχαν διαφορές μέ τούς Μπολσεβίκους κι ένώθηκαν μέ τό Ρωσικό Σοσιαλδημοκρατικό Εργατικό Κόμμα (Μπολσεβίκοι). Ό Τρότσκυ κι οί όπαοοί του άναγκάσθηκαν νά τού; ακολουθήσουν κι αύτοί. Μόλ ι; ένώθηκαν μέ τούς Μπολσεβίκους πολλοί άπ τούς «Μεζραγυόντσι» άπόρριψαν τις όππορτουνιστικές του; τάσεις. Αλλά δπω; έδειξαν τά γεγονότα πού ακολούθησαν, για τόν Τρότσκυ καί γιά τούς όπαδούς του κά 10

12 τι τέτοιο ήταν μιά άπλή τυπική ένέργεια μόνο: έξακολούθησαν νά διακηρύσσουν τις διαβρωτικέ; του; ιδέες, άρνοΰνταν τήν πειθαρχία κι ύπονόμευαν τήν ιδεολογική κι όργανωτική ενότητα τοΰ Κόμματος. Στήν πιό κρίσιμη στιγμή τή ; έςέλιςη; τής σοσιαλιστική; έπανάστασης κατά τήν περίοδο τής προετοιμασία; καί τής ούσιαστική; πραγματοποίησης τής Ινοπλης έξέγερση; τοΰ Όκτιόβρη στήν Πετρούπολη 6 Λένιν κι οί Μπολσεβίκοι Ανακάλυψαν δτι είχαν καί πάλι ν άγωνιστοον έναντίον στις Ολοκληρωτικά αστήρικτε;, βλαβερέ; κι έπικίνδυνες Απόψεις τοΰ Τρότσκυ. Ό Τρότσκυ έπέμενε δτι ή εξέγερση θάπρεπε ν ΑναβληΟεΐ μέχρι πού νά συνέλθει τό Δεύτερο Συνέδριο των Σοβιέτ. Στήν ούσία, αύτό σήμαινε τή εντρ ιβ ή τή ; έξέγερση;, έπειοή οί σοσιαλεπαναστάτες κι οί Μενσεβίκοι μπορούσαν ν αναβάλουν τό συνέδριο, προσφέροντας Ιτσι στήν ΙΙροσιορινή Κυβέρνηση τή δυνατότητα τής συγκέντρωσης των δυνάμεων τη ; ώς τότε, καί τή συντριβή τής έξέγερσης. Λν γινόταν δεκτή αύτή ή τυχοδιωκτική πρόταση, τό χτύπη ΐα θά μποροΰσε νάναι μοιραίο. Ό Λένιν μ ευστροφία έξέθεσε τή δημαγωγική άποψη τοΰ Τρότσκυ κι Απέδειξε δτι ή ΙΙροσιορινή Κυβέρνηση Ιπρεπε ν άνατραπεί πριν άρχίσει τις εργασίες του τό Συνέδριο τών Σοβιέτ. Τό Δεύτερο μέρος τοΰ βιβλίου καλύπτει τήν περίοδο άπό τό 1918 ώς τό Τά Ιγγραφα πού άναφέρονται σ αύτό τό χρονικό διάστηιια χαράσσουν τόν άγώνα που Ιδωσαν ό Λένιν καί τό Μπολσεβίκικο Κόμμα κατά τοΰ Τρότσκυ καί τή ; ψευτο - επαναστατική; γραμμής του, πού έπέφεραν τεράστια ζημιά στήν τότε νεαρή Σοβιετική Δημοκρατία, τήν έποχή τής Συνθήκης τοϋ Μπρέστ Λιτόβσκ, κι έναντίον στις τυχοδιωκτικές του Ακρότητες κατά τά χρόνια τοΰ Εμφύλιου Πόλεμου καί τής ξένης έπέμβασης. Πολύ άπό τό υλικό αύτοΰ τοΰ Μέρους Ιχει ληφθεΐ άπό τά Ιργα τοΰ Λένιν κι άπό τις άποφάσεις τοΰ Κόμματος πού Αποκαλύπτουν τήν άνοικτή Αντιπολίτευση τοΰ Τρότσκυ πρός τό Κόμμα στά 1920 καί στά 1921 κατά τή διάρκεια τών συζητήσεων πάνω στό θέ ΐα τών συνδικάτων καί κατά τό πέρασμα στή Νέα Οικονομική Πολιτική, δταν τό πρόβλημα τής διατήρησης καί τή ; ενίσχυση; τή ; συμμαχίας Ανάμεσα στήν έργατική καί στήν αγροτική τάξη ήταν ενα θέμα πρωταρχικής σημασίας. Ό Αγώνας γιά τή συνθήκη Ειρήνη; τοΰ Μπρέστ - Λιτόβσκ στά 1918, ήταν ενα; Αγώνα; γιά τήν υπόσταση τή ; νέας Σοβιετικής Δημοκρατία; καί τήν ενδυνάμωση τοΰ νέου συστήματος. Ή Σοβιετική Δη ΐον.οατία Αντιτάσσονταν στόν ιμπεριαλιστικό πόλεμο καί ζητοΰσε έπίμονα 11

13 παγκόσμια, ειρήνη. Αυτές ό άγώνα; βρν,κε τή μαζική υποστήριξη τοϋ εργαζόμενου λαοο, πού στράφηκε άπ δλες τις χώρες τού κόσμου για νά υπερασπιστεί τή ρωσική έπανάσταση. Τά έγγραφα Αποδείχνουν δτι πάνω στό θέμα τής Συνθήκης Ειρήνης τοΰ Μπρέστ, 6 Τρότσκυ πήρε άντι-λενινιστική στάση, έγκληματικά έκθέτοντας τή νεο-δημιουργημένη Σοβιετική Δημοκρατία σέ θανάσιμο κίνδυνο. Σαν επικεφαλής τής σοβιετικής αντιπροσωπείας στις συνομιλίες γιά τήν Ειρήνη, άγνόησε τις οδηγίες τής Κεντρικής Επιτροπής τού Κόμματος καί τής Σοβιετικής Κυβέρνησης. Σέ μιά κρίσιμη στιγμή τών συνομιλιών δήλωσε οτι ή Σοβιετική Δημοκρατία μονόπλευρα άποσυρόταν άπό τόν Πόλεμο, άνάγγελνε δτι ό ρωσικός στρατός είχε άποστρατευτετ κι ϋστερα έφυγε άπ τό Μπρέστ - Λιτόόσκ. Τό γεγονός αυτό πρόσφερε στή Γερμανική Στρατιωτική Διοίκηση τήν εύκαιρία πού ζητοΰσε γιά νά δώσει τέλος στήν ανακωχή. Μπορούμε νά σωθούμε μόνο μέ μιά Ευρωπαϊκή έπανάσταση, μέ τό πραγματικό νόημα τοΰ δοου», είπε 6 Τρότσκυ στό "Εκτακτο "Εβδομο Συνέδριο τού Ρωσικού Κομμουνιστικού (Μπολσεβικικοΰ) Κόμματος. Ό γερμανικός στρατός, στό μεταξύ, έξαπόλυσε νέα έπίθεση καί κατέλαβε σημαντικές έκτάσεις. Σαν αποτέλεσμα, ή γερμανική κυβέρνηση έθεσε πιό σκληρούς δρους γιά τήν Ειρήνη. Έξαιτίας τού τυχοδιωκτισμού τοΰ Τρότσκυ, ό Αένιν έγραφε πώς ή Ρωσία υπόγραψε «μιά άκόμη πιό ταπεινωτική ειρήνη, καί σ αυτό φταίνε έκεΐνοι που άρνήθηκαν νά δεχθούν τούς προηγούμενου; δρους». Παρόλο πού στάθηκε λιγόζωη. τούτη ή άνακούφιση πού πρόσφερε ή Συνθήκη Ειρήνης τού Μπρέστ - Αιτόβσκ είχε τεράστια σημασία. Έπέτρεψε στή Σοβιετική Δημοκρατία ν άποσυρθεΐ άπ τόν παγκόσμιο πόλεμο καί νά προετοιμαστεί γιά ν άπωθήσει τήν ξένη έπέμβαση καί τήν έσωτερική άντεπάνάσταση. Ό Εμφύλιος Πόλεμο; τού τέλειωσε μέ τή νίκη τής Σοβιετικής Δημοκρατίας. Ή χώρα άποδύθηκε στήν οικονομική άναμόρφωσή της κι άρχισε νά γιατρεύει τις τρομερές πληγές πού τής προξένησε ή ιμπεριαλιστική έπέμβαση κι ή αντεπανάσταση τών Λευκοφρουρών. Τό Κόμμα πέρασε άπό τόν Πολεμικό Κομμουνισμό στή Νέα Οικονομική Πολιτική, έτσι δπως τή σχεδίασε ί Αένιν, πού ύποδείκνυε δτι ή κυριώτερη προσπάθεια γιά ν άνταπεξέλθει ή χώρα στήν κατάσταση πού είχε δημιουργηθεΐ ήταν ή Αποκατάσταση τής Βιομηχανίας. Κ ι αύτό, έλεγε ό Αένιν δεν μπορούσε νά πραγματοποιηθεί παρά μόνο άν έξασφαλιζόταν πρώτα ή άνθηση τής Γεωργίας κι ή ένταξη τών έργατών καί τών συνδικάτων του; στή δραστήρια σοσιαλιστική άνοικοδόμηση. Ό τρόπος 12

14 γιά να λυθούν αυτά τα προβλήματα δέν ήταν οί πιέσεις κι ό πειθαναγκασμός, άλλα ή προγραμματισμένη οργάνωση, ή πειθώ κι ή έφαομογή κινήτρων. Σ αυτή τήν κρίσιμη περίοδο, ό Τρότσκυ κι οί άλλοι έχθροί τοϋ Λενινισμού ανάγκασαν τό Κόμμα ν άρχίσει μια συζήτηση πάνω στό θέμα τών συνδικάτων. Σέ μιά έποχή όπου ή κάθε προσπάθεια έπρεπε νά κατευθύνεται πρός τόν άγώνα κατά τού λιμού καί τής οίκονομικής κατάπτωσης, πρός τήν έπίτευξη μιά; άνθησης τής γεωργικής παραγωγής καί πρό; τήν άναμόρφωση τής Βιομηχανία;, ή προσοχή τού Κόμματος άπεσπάτο άπ ολ αύτά γιά νά οοϋϊΐ σέ τούτη τή διαμάχη. Στή συνεδρίαση τοϋ ριοσικοϋ Κ. (Μπ.) Κόμματος, κατά τήν Πέμπτη Πανρωσική Συνδικαλιστική Συνδιάσκεψη, ό Τρότσκυ έπέμενε νά «σφιχτούν τά χαλινάρια» καί νά «άναταραχθοϋν» τά συνδικάτα, νά μετατραποΰν οί συνδικαλιστικές οργανώσει; σέ κρατικέ; υπηρεσίες μέ σκοπό ν άντικατασταθεΐ ή πειθώ άπό τήν καταπίεση. Σ ' ένα λόγο του μέ θέμα <Τά Συνδικάτα, ή σημερινή κατάσταση καί τά λάθη τοϋ Τρότσκυ», στό άρθρο του «Ή Κομματική Κρίση», στή μπροσούρα του «ΙΙάλι περί τών Συνδικάτων, τής Σημερινής Κατάστασης καί περί τών Λαθών τοϋ Τρότσκυ καί τοϋ Μπουχάριν», καί σ άλλα του Ιργα, πού συμπεριλαμβάνονται σ αύτό τόν τόμο, 6 Λένιν κατάγγελνε τούς Τροτσκιστές καί τήν άπό μέρους τους άντι-μαρξιστική θεώρηση τοϋ προβλήματος σχετικά μέ τό ρόλο καί τά καθήκοντα τών συνδικαλιστικών όργανώσεων μέσα στή σοσιαλιστική οικοδόμηση. Απέδειξε πώς ή γραμμή τοΰ Τρότσκυ νά μετατραποΰν τά συνδικάτα σέ τμήμα τοΰ κρατικού μηχανισμού θά όδηγοϋσε στήν κατάργησή τους καί στήν ύπονόμευση τής δικτατορία; τοΰ προλεταριάτου. Πραγματικά, τό θέμα πού έπέβαλε στό Κόμμα νά συζητήσει δ Τρότσκυ ήταν «ή στάση άπέναντι στού; άγρότε;, πού είχαν άντιταχτεΐ στέν Εμπόλεμο Κομμουνισμό, ή στάση άπέναντι στις μάζες, σέ μιά έποχή πού ό Εμφύλιος Πόλεμος Ιληξε». Κατά τή συζήτηση ή άντιπολίτευση δοκίμασε συντριπτική ήττα, μέσα σ δλες τις όργανώσεις τοΰ Κόμματος. Τό Κόμμα συνασπίσθηκε γύρω άπ τό Λένιν, ύποστηρίζοντας τήν άποψή του κι άπορρίπτοντας τή γραμμή πού διακήρυσσε ή φατρία τοΰ Τρότσκυ, κι οί άλλες άντιπολιτευτικές δμάδες. Τ άποτελέσματα αύτής τής συζήτησης Ιχουν συνοψιστεί στό Δέκατο Συνέδριο τοϋ Κόμματος (Μάρτης 1921) πού οί άποφάσεις του καθόρισαν τό ρόλο καί τις προσπάθειες τών συνδικάτων κάτω άπ τή δικτατορία τοΰ προλεταριάτου. Σ αύτό τό Συνέδριο, δ Λένιν έξέθεσε καί πάλι 13

15 τήν αντικομματική πολιτική πού ακολουθούσαν ο! Τροτσκιστές κι οί άλλες Αντιπολιτευτικές όμάδες, καθώς καί τό νόημα αύτής τής πολιτικής. Σύμφωνα μέ τις προτάσεις του τό Συνέδριο ψήφισε μι λ άπόφαση σχετικά μέ τήν ένότητα τού Κόμματος, πού ξεκάθαρα δήλωνε πώς δλες οί φράξιες Ιπρεπε να διαλυθούν άμεσος, κι δτι οί κομματικές όργανώσεις θάπρεπε άπό τότε καί πέρα ν απαγορεύουν κάθε φατριαστική δραστηριότητα. «Ή μή πραγματοποίηση αύτής τής άπόφασης δηλωνόταν θ άκολουθοϋσε τή χωρίς δρους κι άμεση διαγραφή άπό τό Κόμμα». Οί άποφάσεις πού υιοθετήθηκαν άπό τά κομματικά δργανα τοΰ άγώνα κατά τοΰ Τροτσκισμού στά , βρίσκονται στό Τρίτο Μέρος αύτοΰ τοΰ τόμου. Σέ μιά κοινή όλομελειακή συνεδρίαση μ άντιπροσώπους άπό τις δέκα μεγαλύτερες όργανώσεις τού Κόμματος, τόν Όκτώβρη τού 1923, ή Κεντρική Επιτροπή κι ή Κεντρική Εξελεγκτική Επιτροπή, συζήτησαν τήν κατάσταση μέσα στό Κό ΐμα καί καταδίκασαν τήν άντι-κομματική έπιστολή καί τή δήλωση τών 46 πού προσυπόγραψαν οί τροτσκιστικές κι άλλες άντιπολιτευτικές όμάδες: «Ή συνεδρίαση τής δλομέλειας τής ΚΈ καί τής Κ Κ Ε καί τών άντιπροσώπων τών 10 κομματικών όργανώσεων, όμόφωνα καταδίκασε τή δήλωση τών 46 σά μιά ένέργεια φραξιονιστικής καί διασπαστικής πολιτικής... Αυτή ή δήλωση άπειλεΐ νά έμπλέξει όλόκληρο τό Κόμμα σέ μιά εσωκομματική πάλη πού έκδηλοιθηκε κατά τούς τελευταίους λίγους μήνες κι Ιτσι νά έξασθενήσει τό Κόμμα κατά τήν πιό κρίσιμη στιγμή τών πεπρωμένων τής διεθνοος έπανάστασης». Σέ μιά μπροσούρα του μέ τίτλο «'Η Νέα Γραμμή», 6 Τρότσκυ κατηγορούσε τήν ήγεσία τοΰ Κόμματος γ ι άποχαλίνωση καί ζητοϋσε ν άντικατασταθοΰν οε παλιοί Μπολσεβίκοι μέ νέους άνθρώπους, ιδιαίτερα σπουδαστές πού τούς άποκαλοΰσε «τό βαρόμετρο τοΰ Κόμματος». Ή 13η Συνδιάσκεψη τοΰ Κ Κ Ρ (Μπ.) έγινε τό Γενάρη τοΰ 1924, καί ψήφισε μιά άπόφαση «Αποτέλεσμα τών Διαφωνιών καί τής Μικροαστικής Παρέκκλισης μέσα στό Κόμμα* δπου μέ όξύτητα καταδικάζονταν οί φατριαστικές δραστηριότητες τοΰ Τρότσκυ καί τών ύποστηρικτών του καί δηλωνόταν δτι «ή σημερινή άντιπολίτευση δέν είναι μόνο μιά προσπάθεια γ ι άναθεώρηση τοΰ Μπολσεβικισμοϋ, δέν είν άπλώς μιά άπομάκρυνση άπό τό Λενινισμό, άλλά καί μιά ξεκάθαρη μ ι κ ρ ο αστική παρέκκλιση. Δέν ύπάρχει άμφιβολία σχετικά μέ τό δτι αυτή ή άντιπολίτευση άντικειμενικά άντικαθρεφτίζει τήν πίεση τής 14

16 μικροαστικής τάξης πάνω στίς θέσεις ένός προλεταριακού Κόμματος καί τής πολιτικής του». Τούτη ή άπόφαση ψηφίστηκε όμόοωνχ άπό τή 13η Συνδιάσκεψη τοο ΚΚΡ. Τό φθινόπο>ρο τοΰ 19*24, μετά τό θάνατο τοΰ Λένιν, 6 Τρότσκυ δημοσίευσε ν άρθρο στό όποιο έςυμνούσε τό δικό του ρόλο μέσα στήν έπανάσταση, έφερνε στήν έπιφάνεια τήν παλιά του Ιδέα περί «διαρκοΰς έπανάστασης», καί πάλι ισχυριζόταν δτι οί έχθρικές συγκρούσεις ήταν άναπόφευκτες άνάμεσα στήν προλεταριακή έμπροσθοφυλακή καί στίς πλατιές μάζες τών άγροτών. Σέ μιά όλομελειακή συνεδρίαση στίς τοΰ Γενάρη 1925, ή Κεντρική Επιτροπή τοΰ Κ Κ Ρ χαρακτήριζε τις άσταμάτητες έπιθέσεις τοΰ Τρότσκυ κατά τοΰ Μπολσεβικισμοΰ σά μιά προσπάθεια γιά 6 π ο- κατάσταση τοΰ Λενινισμού άπό τόν Τροτσκισμό. Μέ τήν άπόφαση αύτής τής όλομέλειας δ Τρότσκυ καθαιροΰνταν άπό τό άξίωμά του σάν Προέδρου τοΰ Επαναστατικού Στρατιωτικοί) Συμβουλίου τής ΕΣΣΛ. Τόν «προειδοποιήσαμε κατά τόν πιό έμφατικό τρόπο δτι ή ιδιότητα τοΰ μέλους τοΰ Μπολσεβικικοΰ Κόμματος άπαιτεΐ πραγματική κι δχι προφορική, ύποταγή στήν πειθαρχία τοΰ Κόμματος κι όλοκληρωτική κι άνευ βρων άπάρνηση κάθε έπίθεσης έναντίον τών ιδανικών τοΰ Λενινισμού». Μιά νέα άντιπολίτευση δημιουργήθηκε τότε μέ τήν ήγεσία τοΰ Ζηνόβιεφ καί τού Κάμενεφ, πού άρχισε τις έπιθέσεις της κατά τής λενινιστικής γραμμής, μέ πρώτη έμφάνιση κατά τό 14ο Συνέδριο τοο Κόμματος πού συγκλήθηκε περί τά τέλη τού Δεκέμβρη Μόλις πρόσφατα 6 Ζηνόβιεφ κι δ Κάμενεφ είχαν άντιταχθεϊ στους Τροτσκιστές, μά τότε άφέθηκαν κι αύτοί νά παρασυρθοΰν πρός τις «θέσεις» τοΰ Τροτσκισμού. 'Ύστερ άπό τή συντριπτική της ήττα στό 14ο Συνέδριο ή Νέα Αντιπολίτευση άνοικτά έναγκαλίστηκε τόν Τροτσκισμό. Έ να «μπλόκ» άντι-κομματικής άντιπολίτευσης διαμορφώθηκε τώρα, καί μαζί του ένώθηκαν τά παλιά κατάλοιπα άλλων άντιπολιτευτικών δμάδων, μά κι αύτό συνετρίβη κυριολεκτικά άπό τό Κόμμα. Τό Τέταρτο μέρος τοΰ βιβλίου προσφέρει ντοκουμέντα γιά τόν άγώνα έναντίον τοϋ Τροτσκισμού, κατά τό 1926 καί Τό φθινόπωρο τοο 1926 οι ήγέτες τού τροτσκιστικοΰ «μπλόκ» δημιούργησαν Ιν άντι-κομματικό προγεφύρωμα, μιλώντας στίς συνεδριάσεις τοΰ Κόμματος περί τών έργοστασιακών συγκροτημάτων τοο «Άβια- 16

17 πρίατ:ορ» στή Μόσχα καί τών έργοιτασίων «Τίουτίλωφ» στήν Πετρούπολη. -ροτείνοντα; άντιλενινιστικέ; απόψε-.;. Οί κομμουνιστές έργάτε; ξεκάθαρα τού; κατάγγειλαν καί τού; Ανάγκασαν νά έγκαταλείψουν αύτέ; τ ΐ: συνεδριάσει;. Τό γεγονός αΰτό τού; υποχρέωσε σέ μιά γενική ύ-οχώρηση: έστειλαν μιά δήλωση στήν Κεντρική Επιτροπή στήν δποία υποκριτικό: παραδέχονταν τά λάθη του;. Στήν πραγματικότητα δμως σχημάτισαν 2να παράνομο Κόμμα καί όργάνιοναν μυστικέ; συνεδριάσεις, δπου συζητούσαν τις φραξιονιστικέ; Απόψεις καί τήν τακτική τους πού έπρεπε νά υίοοίτ/^ϊουν Απέναντι στο Κομμουνιστικό Κόμ ια. Τό 15ο ΙΙανρωσικό Κομματικό Συνέδριο, έλαβε χώρα τόν Όκτώ- 6οη - Νοέμβρη 1926 καί χαρακτήρισε τήν Αντιπολίτευση τών Τρόττ/υ - Ζηνόβιεφ σά μιά μενσεβικική παρέκκλιση μέσα στό Κόμμα καί τού; προειδοποίησε δτι ή περαιτέρω τροπή του; πρός τόν Μενσεβικισμό 0ά δδηγοΰσε στή διαγραφή τους άπό τό Κόμμα. Τό Συνέδριο κάλεσε δλου; τού; κομμουνιστές νά υιοθετήσουν μιά καθορισμένη στάση Απέναντι στό Αντιπολιτευτικό «μπλόκ». Ή 7η Εύρεία Όλομελειακή Συνεδρίαση τή ; Εκτελεστικής Επ ι τροπή; τής Κόμιντερ πού συγκλήοη/.ε Αμέσως μετά, υιοθέτησε τις Αποφάσεις τοΰ Ιόου Κομματικού Συνέδριου σχετικά μέ τό Αντιπολιτευτικό «μπλόκ» καί κατέστησε γνωστή στά Κομμουνιστικά Κόμματα τήν Ανάγκη νά συντρίψουν τις προσπάθειες τών Τροτσκιστών πού Απέβλεπαν στή διάσπαση τοΰ διεθνοΰς κομμουνιστικού κινήματος. Οί τροτσκιστές δέ σταμάτησαν τις Αντικομματικές τους δραστηριότητες παρόλη τήν ήττα τους μέσα στό Κόμμα, τήν έργατική τάξη καί τό διεθνές κομμουνιστικό κίνημα. Έπωφελήθηκαν Από τις έσωτερικές δυσκολίες κι Ακόμη Από τή χειροτέρευση τής διεθνοΰς θέσης τής ΕΣΣΔ γιά νά προχωρήσουν Ακόμη περισσότερο καί νά διακηρύξουν τό Αποκαλούμενο «σχέδιο τών 83», δπου Ανανέωναν τις συκοφαντίες του; εναντίον τοΰ Κόμματος. Ισχυρίζονταν δτι τό Κόμμα κι ή Σοβιετική Κυβέρνηση Ιπρεπε νά καταργήσουν τό μονοπώλιο τοΰ ξένου έμπορίου καί νά παραχωρήσουν πολιτικά δικαιώματα ατούς κουλάκους. Ό μεγάλος Αριθμός Αντιτύπων αύτοΰ τοΰ «σχέδιου» πού τυπώθηκε παράνομα, κυκλοφόρησε Ανάμεσα στα μέλη τοΰ Κόμματος καί σέ πολλά άτομα πού δέν ήταν μέλη τοΰ Κόμματος. "Επρεπε νά δοθεί πιά ένα τέλος σ αύτή τήν Αντι-κομματική δραστηριότητα. Τόν Όκτώβρη τοΰ 1927 συγκλήθηκε μιά δλομελειακή σύσκεψη τής Κεντρικής Επιτροπής καί τής Κεντρικής Εξελεγκτικής Επιτροπής δπου έκτέθηκε τό Αντι-λενινιστικό νόημα τοΰ Αντιπολιτευτι- 16

18 κοΰ σχεδίου κι έκδιώχθηκαν τόσο δ Τρότσκυ, δσο κι δ Ζηνόβιεφ άπό τήν Κεντρική Επιτροπή, ΐέ τήν κατηγορία τής φατριαστικής δραστηριότητας έναντίον στό Κόμμα καί τήν ένότητά του. Σ αύτή τή συνεδρίαση τής Όλομέλειας άποφασίστηκε νά τεθούν δλα τά στοιχεία γιά τις διασπαστικές ενέργειες τής άντιπολίτευσης τοΰ Τρότσκυ ύπόψη τοΰ 15ου Συνέδριου τοΰ Κομμουνιστικού Κόμματος. Κατά τή διάρκεια τών κομματικών συζητήσεων που προηγήθηκαν τοΰ 15ου Συνεδρίου, μέλη ψήφισαν υπέρ τής λενινιστικής πολιτικής τής Κεντρικής Επιτροπής, ένώ 6 συνασπισμός Τρότσκυ - Ζηνόβιεφ πήρε ψήφους, δηλαδή οϋτε τό μισό τοΰ ένός στά έκατό τών μελών πού πήραν μέρος στήν ψηφοφορία. Τό γεγονός αύτό στάθηκε μιά αποφασιστική ήττα γιά τήν Αντιπολίτευση. Τώρα πιά ήταν φανερό πώς δ συνασπισμός τών Τρότσκυ - Ζηνόβιεφ είχε ύποστεΐ πολιτική χρεωκοπία κι είχε απομονωθεί άπό τή μάζα τοΰ Κόμ ΐατος. Ιϊαράλκυτα, ό συναιπισμΐς 5.κ:λοΰ0ησε τήν τακτική του κι άπό τήν φραξιονιστική δραστηριότητα μέσα στό Κόμμα, πέρασε σέ άντισοβιετικές, άντεπαναστατικές ένέργειες. Μετά τήν δλοκληρωτική τους ήττα μέσα στις κομματικές όργανώσεις τά μέλη τής άντιπολίτευσης προσπάθησαν νά βροον άπήχηση μέσα στίς μή κομματικές μάζες μέ τήν έλπίδα δτι θά τις κάνουν νά ξεσηκωθούν κατά τοΰ Κομμουνιστικού Κόμματος κι έναντίον στή σοβιετική έξουσία. Πραγματοποιούσαν τις παράνομες συγκεντρώσεις τους σέ ιδιωτικές κατοικίες στή Μόσχα καί στό Λένινγκραντ, κι έτοίμαζαν Ινα πλάνο δραστηριότητας γιά τις έορταστικές έκδηλώσεις τής 7ης τοΰ Νοέμβρη. Αποφάσισαν νά μιλήσουν έκείνη τήν ήμέρα, νά διακηρύξουν τά συνθήματά τους καί νά διαδηλώσουν μέ πορτραϊτα τών ήγετών τους. Στίς 4 τοΰ Νοέμβρη οΐ τροτσκιστές κατάφεραν νά εισχωρήσουν στήν Ανώτερη Τεχνική Σχολή τής Μόσχας καί νά πραγματοποιήσουν μιά φραξιονιστική συνεδρίαση. Σέ μερικές πόλεις άρχισαν νά τυπώνονται παράνομα άντισοβιετικές μπροσούρες καί προκηρύξεις, νά διανέμονται στά έργοστάσια καί νά τοιχοκολλοΰνται παντού δπου ήταν δυνατό. Κατά τή 10ο Επέτειο τής Οκτωβριανής Επανάστασης προσπάθησαν νά οργανώσουν άντισοβιετικές ένέργειες μέσα στή Μόσχα καί στό Λένινγκραντ, άλλά σαρώθηκαν άπ τούς δρόμους, άπό έργατικές Αντιδιαδηλώσεις, πού έξέφραζαν τήν πλήρη έμπιστοσύνη τους στό Κομμουνιστικό Κόμμα καί στή Σοβιετική Κυβέρνηση. Στίς 7 τού Νοέμβρη οί δραστηριότητες τής άντιπολίτευσης Απέδειξαν δτι είχε μεταβληθεΐ σέ μιά άντεπαναστατική δύναμη, άνοικτά έχθρι- 9 17

19 κή πρός τή δικτατορία τού προλεταριάτου. Έχοντας κατασυκοφαντήσει καί μολύνει δλα τά πρότυπα τής κομματικής ζωής, οί τροτσκιστές άρχισαν τώρα νά παραβιάζουν καί τούς νόμους τοΰ Κράτους, καί νά έκδηλώνουν τήν άντισοβιετική. άντιλαϊκή τους τάση. Στίς 14 τοΰ Νοέμβρη 1927, έκφράζοντας τή θέληση τής συντριπτικής πλειοψηφίας τοΰ Κόμματος, ή Κεντρική Επιτροπή διέγραψε τόν Τρότσκυ καί τό Ζηνόβιεφ άπό τό Κόμμα' άλλα μέλη τής όμάδας τους διαγράφηκαν άπό τήν Κεντρική Επιτροπή κι άπό τήν Κεντρική Ε ξ ε λεγκτική Επιτροπή. Ή ήττα τοΰ Τροτσκισμού ολοκληρώθηκε κατά τό 15ο Συνέδριο τοΰ Κόμματος (Δεκέμβρης 1927). Έ κεΐ άποκαλύφθηκε πώς ή άντιπολίτευση είχε δλοκληρωτικά αποσχιστεί άπό τό Λενινισμό, είχε έκφυλιστεΐ σέ μενσεβίκικη δμάδα, κι είχε πάρει τό δρόμο γιά τή συνθηκολόγηση μέ τή διεθνή κι έσωτερική άστική τάξη κι έγινε ένα δπλο έναντίον στή δικτατορία τοΰ προλεταριάτου. Τό Συνέδριο υιοθέτησε μιά άπόφαση τής Κ Ε καί τής Κ Ε Ε γιά τή διαγραφή τών Τρότσκυ καί Ζηνόβιεφ κι άκόμη γιά τή διαγραφή άλλων 75 μελών τής δμάδας τους. Πληροφόρησε κι έδωσε έντολή στίς κομματικές όργανώσεις νά έκκαοαρίσουν τις τάξεις τους άπό τούς όριστικά άδιόρθωτους τροτσκιστές καί νά πάρουν μέτρα γιά νά έπαναφέρουν τά κατώτερα μέλη τής Αντιπολίτευσης στήν τάξη καί νά τά πείσουν νά έγκαταλείψουν τις τροτσκιστικές άπόψεις, έπιστρέφοντας στίς άρχές τοΰ Λενινισμοΰ. Ή κομματική ένότητα διαγράφεται στό Πέμπτο μέρος τοΰ βιβλίου, πού συμπεριλαμβάνει άποφάσεις πού υιοθετήθηκαν άπό τις τοπικές κομματικές όργανώσεις στόν άγώνα κατά τοΰ Τροτσκισμού ( ). Μετά τό 15ο Συνέδριο πολλά κατώτερα μέλη τοΰ άντιπολιτευτικοΰ «μπλόκ» κατάλαβαν τις ψευδαισθήσεις τους, άπαρνήθηκαν τόν Τροτσκισμό, ί.π^κατ^3τά0ηκαν σά μίλη τού Κόμματος. Ωστόσο, παρακινημένος άπό τήν άσβεστη εχθρότητά του κατά τοΰ Λενινισμού, ό Τρότσκυ δέν κατάθεσε τά δπλα, μ' άποτέλεσμα στά 1929 ν άπελαθεΐ άπό τή Σοβιετική "Ενωση. Τό Λενινιστικό Κόμμα συνέτριψε έτσι, τελικά τήν τροτσκιστική άντιπολίτευση, τόσο ιδεολογικά, δσο κι όργανικά. Ηαρόλαυτα, διάφορες μεταμφιέσεις τοΰ Τροτσκισμού καί τής Ιδεολογίας του έξακολουθούν νά προκαλοΰν ζημιές στό άπελευθερωτικό κίνημα. Ό σημερινός Τροτσκισμός έχει πολλές πλευρές. Ακολουθώντας τό παράδειγμα τοΰ Τρότσκυ, τοΰ πνευματικού τους πατέρα, οί σημερινοί 18

20 -ροτσκισ-ές είναι Ικανοί να εμφανιστούν μ όποια μορφή καί νά υιοθετήσουν τήν οποία έπαναστατική τάση μέ σκοπό ν Ανατινάξουν τό κάθε Απελευθερωτικό κίνημα Από τά μέσα. Τό πρόβλημα τής ενότητας καί τής συνοχής τών Αντι-ίμπεριαλιστικών δυνάμεων, πάνω απ' δλα τοΰ κομμουνιστικού καί τοΰ έργατικοϋ κινήματος, ήταν κάτι πού απασχόλησε πολύ τήν προσοχή τοΰ 24ου Συνεδρίου τοΰ ΚΚ τής ΕΣΣΔ, πού πραγματοποιήθηκε στή Μόσχα, τό Μάρτη - Α πρίλη τοΰ Τονίσθηκε εκεί δτι κατά τά τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε μιά άναβίωση το ΰΔεςιοΰ καί τοΰ «Αριστερού» όππορτουνισμοΰ, καί τών βίαιων έπιοέσεων άπό μέρους τών διαφόρων διασπαστικών ομάδων τοΰ Μαρξισμού - Λενιν.σμοΰ, σάν ιδεολογική καί θεωρητική γραμμή τοΰ κομμουνιστικού κινήματος. Ό σύγχρονος Τροτσκισμός, τονίστηκε στό Συνέδριο, εχει ευθυγραμμιστεί μ αύτές τις διασπαστικές ομάδες, πού ή σημερινή ηγεσία τής Κίνας δημιουργεί στις διάφορες χώρες. Μιλώντας άπό τό βήμα τοΰ Συνεδρίου οί διάφοροι Αντιπρόσωποι, καί πολλοί ξένοι προσκεκλημένοι τόνισαν τήν άποφασιστικότητά τους νά έξαπολύσουν έναν Ακαταπόνητο Αγώνα έναντίον σ δλες αύτές τις έπιθέσεις συμπεριλαμβανομένων χαΐ τών έφόδων τοΰ Τροτσκισμοΰ, καί νά έργαστοΰν γιά τήν ένίσχυση τής ένότητας καί τής συναδέρφωσης τοϋ κομμουνιστικοο καί τοΰ έργατικοϋ κινήματος, πάνω στ Ακλόνητα θεμέλια τής μαρξιστικής - λενινιστικής διδασκαλίας. Στά διάφορά του στάδια δ Τροτσκισμός συνένωνε καί έμπαινε έπικεφαλής τών διαφόρων όππορτουνιστικών ρευμάτων. Αύτό έγινε δυνατό έςαιτίας τή : ικανότητας τοΰ Τροτσκισμοϋ νά χρησιμοποιεί ύπερεπαναστατική φρασεολογία γιά νά καλύπτει τήν δππορτουνιστική Απόχρωσή του. καί κατ αύτό τόν τρόπο νά βάζει σέ πειρασμό καί νά προσελκύει αττομα μ ελάχιστη πολιτική έμπειρία, καί μέ καθόλου, ή Ανολοκλήρωτη γνώση τής μαρξιστικής - λενινιστικής θεωρίας. ΟΕ ψευδαισθήσεις τών τροτσκιστικών τάσεων παρασύρουν καμιά φορά τήν έπαναστατικά σκεπτόμενη νεολαία, πού, έξαιτίας τής Απειρίας της είν Ανίκανη νά βρει τό δρόμο πρός τήν Αληθινά επαναστατική θεωρία, πρός τήν κομμουνιστική ιδεολογία. Ό σύγχρονος Τροτσκισμός προσπαθεί νά εύνουχίσει τό Μαρξισμό - Λενινισμό Απ τό περιεχόμενό του, βοηθά τούς πράκτορες τοΰ Ιμπεριαλισμού νά καταπολεμήσουν τή μαρξιστική - λενινιστική ιδεολογία καί καταφεύγει σέ μιά ύπερεπαναστατική φρασεολογία, στήν προσπάθειά του νά φυτέψει τά δηλητηριασμένα σπέρματά του, καί τΐ ςτυχοδιωκτικές Αντιλήψεις του, Ανάμεσα στή νεολαία. 19

Τρίτη (Κοµµουνιστική) ιεθνής εύτερο Συνέδριο 1920. ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ Κοµµουνιστική Αποχική Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος

Τρίτη (Κοµµουνιστική) ιεθνής εύτερο Συνέδριο 1920. ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ Κοµµουνιστική Αποχική Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος Τρίτη (Κοµµουνιστική) ιεθνής εύτερο Συνέδριο 1920 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ Κοµµουνιστική Αποχική Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος 1. Ο κοινοβουλευτισµός είναι η µορφή πολιτικής εκπροσώπησης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ

Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΓ Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - I ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚHΣ EΝΩΣΗΣ ΩΣ ΤΟ 1941 100 Α. ΚΛΕΙΣΤΕΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης ή του τύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 110398 2015-2016 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ρεβιζιονισμός;

Τι είναι ρεβιζιονισμός; Τι είναι ρεβιζιονισμός; Τι είναι ρεβιζιονισμός; Κάποιοι, εσφαλμένα, θεωρούν ότι ρεβιζιονισμός είναι η απομάκρυνση από κάποια ορθόδοξη σκέψη, η «αναθεώρηση» κάποιας παράδοσης. Σε μαρξιστικό πλαίσιο, η θεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

3. Να εξηγήσετε γιατί η αστική επανάσταση δεν κατόρθωσε να επιβληθεί και να οδηγήσει τη Ρωσία σ ένα φιλελεύθερο δηµοκρατικό πολίτευµα.

3. Να εξηγήσετε γιατί η αστική επανάσταση δεν κατόρθωσε να επιβληθεί και να οδηγήσει τη Ρωσία σ ένα φιλελεύθερο δηµοκρατικό πολίτευµα. Β. ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. Λαµβάνοντας υπόψη σας τα εθνικά, κοινωνικά, οικονοµικά και πολιτικά χαρακτηριστικά της τσαρικής Ρωσίας καθώς και τις ιδιαίτερες συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΑΕΑ 15/10/ ΔΣΕ

ΠΕΑΕΑ 15/10/ ΔΣΕ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΕΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΟΙΝΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ, ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΞΕ Η ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου

Χάρτινη αγκαλιά. Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Χάρτινη αγκαλιά Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, Β Γυμνασίου Εργασίες 1 α ) Κατά τη γνώμη μου, το βιβλίο που διαβάσαμε κρύβει στις σελίδες του βαθιά και πολύ σημαντικά μηνύματα, που η συγγραφέας θέλει να μεταδώσει

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια Δευτέρα, Ιουνίου 16, 2014 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΙΑΣ ΚΡΑΛΛΗ Η Μεταξία Κράλλη είναι ένα από τα δημοφιλέστερα πρόσωπα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Μετά την κυκλοφορία του πρώτου της βιβλίου, "Μια φορά

Διαβάστε περισσότερα

1) Σχετικά με την έννοια του ιμπεριαλισμού: Το ΚΚΕ αντιμετωπίζει αυτήν την έννοια, όπως την έχει

1) Σχετικά με την έννοια του ιμπεριαλισμού: Το ΚΚΕ αντιμετωπίζει αυτήν την έννοια, όπως την έχει Επιστολή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας σχετικά με το σχέδιο Τελικής Ανακοίνωσης Αθήνα 26/10/2013 - Προς τα μέλη της Ομάδας Εργασίας - Κοινοποίηση στα ΚΚ του SOLIDNET Αγαπητοί σύντροφοι, Το κόμμα

Διαβάστε περισσότερα

Eισαγωγή. H μεγαλύτερη ανακάλυψη της γενιάς μου είναι το γεγονός ότι ένας άνθρωπος μπορεί να αλλάξει τη ζωή του αλλάζοντας τη συμπεριφορά του.

Eισαγωγή. H μεγαλύτερη ανακάλυψη της γενιάς μου είναι το γεγονός ότι ένας άνθρωπος μπορεί να αλλάξει τη ζωή του αλλάζοντας τη συμπεριφορά του. Eισαγωγή H μεγαλύτερη ανακάλυψη της γενιάς μου είναι το γεγονός ότι ένας άνθρωπος μπορεί να αλλάξει τη ζωή του αλλάζοντας τη συμπεριφορά του. Oυίλιαμ Tζέϊμς Όποτε βρισκόμαστε αντιμέτωποι με άσχημα νέα,

Διαβάστε περισσότερα

Ρόζα Λούξεμπουργκ-Μπλανκισμός και Σοσιαλδημοκρατία

Ρόζα Λούξεμπουργκ-Μπλανκισμός και Σοσιαλδημοκρατία PDFaid.Com #1 Pdf Solutions Ρόζα Λούξεμπουργκ-Μπλανκισμός και Σοσιαλδημοκρατία Μπλανκισμός και Σοσιαλδημοκρατία (1) Ο Σύντροφος Πλεχάνωφ έχει γράψει ένα εκτεταμένο άρθρο στον Κούριερ με τίτλο «Πόσο μακριά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός;

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός; 1α) H πραγματική ζωή κρύβει χαρά, αγάπη, στόχους, όνειρα, έρωτα, αλλά και πόνο, απογοήτευση, πίκρες, αγώνα. Aν λείπουν όλα αυτά τα συναισθήματα και οι ανατροπές, αν χαθεί η καρδιά και η ψυχή, η ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

* Συνδέεται άμεσα η αξιολόγηση με τη μισθολογική προαγωγή στον επόμενο βαθμό.

* Συνδέεται άμεσα η αξιολόγηση με τη μισθολογική προαγωγή στον επόμενο βαθμό. Ανακοίνωση της ΔΑΚΕ Καθηγητών Δ.Ε, για το σχέδιο Π.Δ για την Αξιολόγηση Κατατέθηκε από το Υπουργείο Παιδείας προς διαβούλευση το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Μία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ Δεν παραγνωρίζουμε τη διαστρωμάτωση μέσα και γύρω από την τάξη των μισθωτών εργαζομένων, τις δυσκολίες που δημιουργεί στη συνειδητοποίηση των εργατών και τα εμπόδια

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Πουλάω 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Πουλάω 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Πουλάω 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η καταναλωτική συμπεριφορά των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Φορείς των νέων ιδεών ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Φορείς των νέων ιδεών ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ Δ. ΑΝΑΝΕΩΣΗ- ΔΙΧΑΣΜΟΣ (1909-1922) 1. Το κόμμα των φιλελευθέρων 1. Πριν τις εκλογές της 8ης Αυγούστου 1910 κανένα ΜΕΓΑΛΟ κόμμα δεν υποστήριζε τις μεταρρυθμίσεις που προτάθηκαν το 1909/1910 Φορείς των νέων

Διαβάστε περισσότερα

A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES.

A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES. A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES. 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Μηλιός, Συνέντευξη στα Επίκαιρα 28/07/2012

Γιάννης Μηλιός, Συνέντευξη στα Επίκαιρα 28/07/2012 Γιάννης Μηλιός, Συνέντευξη στα Επίκαιρα 28/07/2012 1. Κατά τα φαινόμενα, οι δανειστές θα τραβήξουν στα άκρα τον χρηματοδοτικό στραγγαλισμό της χώρας, με μη καταβολή της δανειακής δόσης. Δημιουργείται ένα

Διαβάστε περισσότερα

Οκτώβρης 1917: «Η κρίση ωρίμασε»

Οκτώβρης 1917: «Η κρίση ωρίμασε» Οκτώβρης 1917: «Η κρίση ωρίμασε» του Barikat Βρισκόμαστε στις 29 Σεπτέμβρη 1917, όταν ο Λένιν γράφει το κείμενο «η κρίση ωρίμασε». Το κείμενο αναφέρεται στο τέλος του Σεπτέμβρη ως μια τομή τόσο για ρωσική

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη γερμανική εφημερίδα Die Welt, στο οποίο εξηγεί στους Γερμανούς Το συγκλονιστικό άρθρο του Γλέζου στη Welt Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 γερμανική

Διαβάστε περισσότερα

Η κρίση της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων Η ιταλική και γερμανική ενοποίηση. Φύλλο Εργασίας

Η κρίση της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων Η ιταλική και γερμανική ενοποίηση. Φύλλο Εργασίας Η κρίση της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων Η ιταλική και γερμανική ενοποίηση Φύλλο Εργασίας 1. Αφού συμβουλευτείτε τη σελίδα 44 του βιβλίου σας καθώς και το χάρτη που παρατίθεται, να συμπληρώσετε την πιο

Διαβάστε περισσότερα

Συγκέντρωση του ΠΑΜΕ για την 24ωρη απεργία του δημόσιου στην Αλεξανδρούπολη

Συγκέντρωση του ΠΑΜΕ για την 24ωρη απεργία του δημόσιου στην Αλεξανδρούπολη Συγκέντρωση του ΠΑΜΕ για την 24ωρη απεργία του δημόσιου στην Αλεξανδρούπολη Με βασικό σύνθημα: Απαιτούμε, βροντοφωνάζουμε όλοι μαζί: «πάρτε πίσω το νόμο λαιμητόμο» πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις - τριμηνιαία επιθεώρηση H ενιαιομετωπική πολιτική συμμαχιών και ο ρόλος της ριζοσπαστικής Αριστεράς Δημήτρης Α. Κατσορίδας

Θέσεις - τριμηνιαία επιθεώρηση H ενιαιομετωπική πολιτική συμμαχιών και ο ρόλος της ριζοσπαστικής Αριστεράς Δημήτρης Α. Κατσορίδας Η ΕΝΙΑΙΟΜΕΤΩΠΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ του Δημήτρη Α. Κατσορίδα H πρόταση του ΔΗΚΚΙ, αλλά και της ΑΚΟΑ για Αριστερό Μέτωπο(βλέπε Εποχή, 23/11/1997), ξεκινά από την

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο για τις επιστημονικοτεχνικές εργασίες

Προσχέδιο για τις επιστημονικοτεχνικές εργασίες Προσχέδιο για τις επιστημονικοτεχνικές εργασίες Αποσπάσματα από το σχέδιο προγράμματος του ΚΚΡ (μπ.) Εισήγηση για το πρόγραμμα του κόμματος Σχέδιο απόφασης "για τον προλεταριακό πολιτισμό" Τα καθήκοντα

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Σεμινάριο ΕΓΚΥΡΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΝΟΧΗ ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Δίκτυο σχολείων για τη μη-βία

2 ο Σεμινάριο ΕΓΚΥΡΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΝΟΧΗ ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Δίκτυο σχολείων για τη μη-βία 2 ο Σεμινάριο ΕΓΚΥΡΗ ΠΡΑΞΗ & ΣΥΝΟΧΗ ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Δίκτυο σχολείων για τη μη-βία Α Μέρος: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ Τα επίπεδα συνείδησης Ύπνος Μισοξύπνιο Αφύπνιση Ελάχιστη εργασία των εξωτερικών αισθήσεων Με εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δελτίο Τύπου. Αθήνα,

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δελτίο Τύπου. Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 2-2015 Ομιλία του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Πάνου Σκουρλέτη στην ημερίδα του Σώματος Επιθεωρητών

Διαβάστε περισσότερα

Κας. ΜΑΡΙΕΤΤΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

Κας. ΜΑΡΙΕΤΤΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Κας. ΜΑΡΙΕΤΤΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Στην Έναρξη του Εθνικού Διαλόγου Παιδείας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 Κύριε Πρωθυπουργέ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Β ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο - ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2.4 Το σοσιαλιστικό σύστημα ή η σχεδιασμένη οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

ΕΝΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΝΑΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ -Πώς έγινε βασιλιάς του ελληνικού κράτους ο Όθωνας; Αφού δεν ήταν Έλληνας! -Για να δούμε τι θα βρούμε γι αυτό το θέμα στο διαδίκτυο. -Κοιτάξτε τι βρήκα, παιδιά.

Διαβάστε περισσότερα

CHIN ΡΑΔΙΟ. Dr. Love. Για τον Σπύρος Πήτερ Γούδας. Μετάφραση στα Ελληνικά απο την Ασπασια Κουρτεσιωτη

CHIN ΡΑΔΙΟ. Dr. Love. Για τον Σπύρος Πήτερ Γούδας. Μετάφραση στα Ελληνικά απο την Ασπασια Κουρτεσιωτη CHIN ΡΑΔΙΟ Dr. Love Για τον Σπύρος Πήτερ Γούδας Μετάφραση στα Ελληνικά απο την Ασπασια Κουρτεσιωτη Ο Dr. LOVE ΑΠΟ ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CHIN 1993 ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ κ. ΣΠΥΡΟ-ΠΗΤΕΡ ΓΟΥΔΑ Tο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1 α. σχολικό βιβλίο, σελ. 46. Φεντερασιόν: ήταν μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της Θεσσαλονίκης, με πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοικτή σε νέες ιδέες

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις;

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις; Πρόλογος Όταν ήμουν μικρός, ούτε που γνώριζα πως ήμουν παιδί με ειδικές ανάγκες. Πώς το ανακάλυψα; Από τους άλλους ανθρώπους που μου έλεγαν ότι ήμουν διαφορετικός, και ότι αυτό ήταν πρόβλημα. Δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ - Α,α,α,α,α,α,α! ούρλιαξε η Νεφέλη - Τρομερό! συμπλήρωσε η Καλλιόπη - Ω, Θεέ μου! αναφώνησα εγώ - Απίστευτα τέλειο! είπε η Ειρήνη και όλες την κοιτάξαμε λες και είπε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΒΙΕΤΝΑΜ. Εργασία της μαθήτριας Έλλης Βελέντζα για το πρόγραμμα ΣινΕφηβοι

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΒΙΕΤΝΑΜ. Εργασία της μαθήτριας Έλλης Βελέντζα για το πρόγραμμα ΣινΕφηβοι Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΒΙΕΤΝΑΜ Εργασία της μαθήτριας Έλλης Βελέντζα για το πρόγραμμα ΣινΕφηβοι Ο πόλεμος του Βιετνάμ(1965-1975) ήταν η μεγαλύτερη ένοπλη σύγκρουση μεταξύ Δύσης και Ανατολής κατά την διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή ατοµικής περίπτωσης µεσήλικης γυναίκας µε Aποφευκτική ιαταραχή Προσωπικότητας και Αγοραφοβία 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας 14 17 Μαϊου 2009, Βόλος, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Χ. Βαρβέρη-Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015

Κοινή Γνώμη. Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Κοινή Γνώμη Κολέγιο CDA ΔΗΣ 110 Κομμωτική Καρολίνα Κυπριανού 11/02/2015 Έννοια, ορισμός και ανάλυση Κοινής Γνώμης Κοινή γνώμη είναι η γνώμη της πλειοψηφίας των πολιτών, πάνω σε ένα ζήτημα που αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794)

Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794) Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794) Το πλαίσιο 18 ος αιώνας, Γαλλία: Παλαιό Καθεστώς, δηλ. 3 θεσμοθετημένες τάξεις: Κλήρος (0,5%) Ευγενείς (1,5%) Υπόλοιποι, δηλ. αστοί, αγρότες εργάτες (98%) Κριτήρια ένταξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω διεθνών συµφωνιών: α. Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου (1878) β. Σύµφωνο Μολότοφ Ρίµπεντροπ (1939) γ. Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Λογοτεχνικό Εξωσχολικό Ανάγνωσμα Περιόδου Χριστουγέννων

Λογοτεχνικό Εξωσχολικό Ανάγνωσμα Περιόδου Χριστουγέννων Λογοτεχνικό Εξωσχολικό Ανάγνωσμα Περιόδου Χριστουγέννων Τίτλος βιβλίου: «Μέχρι το άπειρο κι ακόμα παραπέρα» Συγγραφέας: Άννα Κοντολέων Εκδόσεις: Πατάκη ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 1. Ένας έφηβος, όπως είσαι εσύ, προσπαθεί

Διαβάστε περισσότερα

KKE Τοποθέτηση του ΚΚΕ για την πλατφόρμα Γουέμπ στο ΚΚ ΗΠΑ Γραφείο Τύπου

KKE Τοποθέτηση του ΚΚΕ για την πλατφόρμα Γουέμπ στο ΚΚ ΗΠΑ Γραφείο Τύπου Αθήνα 5 Απρίλη 2011 Τοποθέτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για την Πλατφόρμα Γουέμπ και τις εξελίξεις στο ΚΚ ΗΠΑ Προς τα μέλη και τα στελέχη του ΚΚ ΗΠΑ, Tους εργάτες που αγωνίζονται στις ΗΠΑ, Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ

ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ Την έρευνα για τη φύση του την αρχίζει ο άνθρωπος θέτοντας στον εαυτό του την ερώτηση: «Ποιός είμαι; Τι είμαι;» Στην πορεία της αναζήτησης για την απάντηση, η ερώτηση διαφοροποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία της υπουργού Εξωτερικών, κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, στην παρουσίαση του βιβλίου

Ομιλία της υπουργού Εξωτερικών, κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, στην παρουσίαση του βιβλίου Ομιλία της υπουργού Εξωτερικών, κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, στην παρουσίαση του βιβλίου «Παγκόσμια Ευρώπη: οι Διεθνείς Διαστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης» Αθήνα 30 Ιανουαρίου 2007 1 Προσφωνήσεις. Αυτή την

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΣΕΚΕ

ΝΕΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΣΕΚΕ Παντελής Πουλιόπουλος ΝΕΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΣΕΚΕ Γράφτηκε: Γενάρης 1926 Online Έκδοση: Ελληνικό Αρχείο Παντελή Πουλιόπουλου, Σεπτέμβρης 2003 HTML Markup: Αντώνης Μεγρέμης για το Αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στη «Χώρα της Κυριακής» Συνέντευξη Τηλέμαχου Χυτήρη στη «Χώρα της Κυριακής»

Συνέντευξη στη «Χώρα της Κυριακής» Συνέντευξη Τηλέμαχου Χυτήρη στη «Χώρα της Κυριακής» Συνέντευξη στη «Χώρα της Κυριακής» Συνέντευξη Τηλέμαχου Χυτήρη στη «Χώρα της Κυριακής» Σε παρεξήγηση οφείλεται η όποια συζήτηση γίνεται για την μονιμότητα στον δημόσιο τομέα, δηλώνει ο Τηλέμαχος Χυτήρης,

Διαβάστε περισσότερα

Γκεόργκι Δημητρώφ, μια ζωή αφιερωμένη στην πάλη κατά του φασισμού

Γκεόργκι Δημητρώφ, μια ζωή αφιερωμένη στην πάλη κατά του φασισμού Γκεόργκι Δημητρώφ, μια ζωή αφιερωμένη στην πάλη κατά του φασισμού Συμπληρώθηκαν 130 χρόνια από τη γέννηση του Γκεόργκι Δημητρώφ, ενός από τους πιο επιφανείς ηγέτες του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος,

Διαβάστε περισσότερα

WORLD FEDERATION OF TRADE UNIONS

WORLD FEDERATION OF TRADE UNIONS Αθήνα, 30 Οκτώβρη 2013 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΠΣΟ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΥΡΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΜΙΑΝΤΟ Αγαπητοί συνάδελφοι και συναγωνιστές, Είναι μεγάλη μας χαρά να σας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΜΕΤΩΠΟ

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΜΕΤΩΠΟ Αναδημοσίευση του έργου του Μάο Τσε-τουνγκ με τίτλο: ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΜΕΤΩΠΟ Σημείωμα των Σελίδων Κριτικής Το κείμενο που ακολουθεί είναι μέρος της τελικής ομιλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑΝΝΗ ΤΑΣΙΟΥΛΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑΝΝΗ ΤΑΣΙΟΥΛΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑΝΝΗ ΤΑΣΙΟΥΛΑ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ Συνάδελφοι, Νομίζω ότι η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΜΑΘ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ECONOMIST ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (07-02-2013)

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΜΑΘ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ECONOMIST ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (07-02-2013) 1 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΜΑΘ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ECONOMIST ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (07-02-2013) Κύριε Υπουργέ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, φίλε Θανάση Τσαυτάρη, Υψηλοί προσκεκλημένοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΛΙΖΑΣ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΛΙΖΑΣ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΜΑΡΙΛΙΖΑΣ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΕΝΓΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Επόμενη είναι η έβδομη. με αριθμό 709/ επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Επόμενη είναι η έβδομη. με αριθμό 709/ επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Επόμενη είναι η έβδομη με αριθμό 709/28-3-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας κ. Ελευθερίου Αυγενάκη προς τον Υπουργό Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

Η. Διαδικασία διαμεσολάβησης

Η. Διαδικασία διαμεσολάβησης Η. Διαδικασία διαμεσολάβησης 1. Εισαγωγή στη διαμεσολάβηση (30 ) Στόχοι Να εντοπίσουν παρακολουθήσουν τη διαδικασία διαμεσολάβησης. Διαδικασία Έχουμε από πριν καλέσει δυο μέλη (ένα αγόρι Α και ένα κορίτσι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΤΗΣ Π.Ο.Π. Ο.Τ.Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Θ. ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 ΝΟΕΣ ΔΟΕΣ ΤΟΕΣ ΝΟΕΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥ. Γραφείο Προέδρου Γραφείο Γενικού Δ/ντή. Συντρόφισσες, σύντροφοι

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 ΝΟΕΣ ΔΟΕΣ ΤΟΕΣ ΝΟΕΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥ. Γραφείο Προέδρου Γραφείο Γενικού Δ/ντή. Συντρόφισσες, σύντροφοι Συντονιστής Οργανωτικής Γραμματείας ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιπποκράτους 22 & Ναυαρίνου, 106 80 Αθήνα Τηλ.: 210 3665301-03 - Fax: 210 3665089 www.pasok.gr - e-mail: syntonistis@pasok.gr Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 1

Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 1 1 a) H πραγματική ζωή κρύβει χαρά, αγάπη, στόχους, όνειρα, έρωτα, αλλά και πόνο, απογοήτευση, πίκρες, αγώνα. αν λείπουν όλα αυτά τα συναισθήματα και οι ανατροπές, αν χαθεί η καρδιά και η ψυχή, η ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας.

Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας. ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΥ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ Σήμερα, ακούστηκε η φωνή του Έλληνα, η φωνή της Ελληνίδας. Φωνή δυνατή. Φωνή

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Θέμα Α1 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α) Με τη βιομηχανική επανάσταση καθώς η κατοχή γης έπαυε προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Η ελληνική εμπλοκή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ Μπ. Ομπάμα στην Ελλάδα.

Θέμα: Η ελληνική εμπλοκή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ Μπ. Ομπάμα στην Ελλάδα. 1 4/11/2016 Σύσκεψη φορέων του λαϊκού κινήματος Θέμα: Η ελληνική εμπλοκή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ Μπ. Ομπάμα στην Ελλάδα. Συναγωνιστές και Συναγωνίστριες, Ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΥΧΗ ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΟΜΙΛΙΑ. ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΕΥΤΥΧΗ ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΟΜΙΛΙΑ. ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΜΙΛΙΑ ΕΥΤΥΧΗ ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, μεταγραμμένο σε «Κείμενο για όλους»*. Στη μορφή αυτή, ο κανονισμός:

Διαβάστε περισσότερα

KKE Θεωρητικά ζητήματα για τη στρατηγική και τακτική του Κομμουνιστικού Κόμματος Ιδεολογική Επιτροπή της ΚΕ του ΚΚΕ

KKE Θεωρητικά ζητήματα για τη στρατηγική και τακτική του Κομμουνιστικού Κόμματος Ιδεολογική Επιτροπή της ΚΕ του ΚΚΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το κομμουνιστικό κόμμα, για να είναι το πρωτοπόρο απόσπασμα της εργατικής τάξης, πρέπει να διαμορφώνει και να εφαρμόζει στην πράξη ένα επαναστατικό πολιτικό πρόγραμμα. Να λειτουργεί και να δρα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΒΒΑΔΙΑ Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας

ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΒΒΑΔΙΑ Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΒΒΑΔΙΑ Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας 29.05.2015 Ερωτήματα που μας απασχολούν Τι κάνουμε όταν αμφιβάλλουμε για το αν θα τα καταφέρουμε να κρατήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ναζισµός. Περιλαµβάνει έντονα στοιχεία: Ρατσισµού Αντισηµιτισµού (=κατά των Εβραίων) Δικτατορίας

Ναζισµός. Περιλαµβάνει έντονα στοιχεία: Ρατσισµού Αντισηµιτισµού (=κατά των Εβραίων) Δικτατορίας Ναζισµός Ο Β' Παγκόσµιος Πόλεµος είχε ως αποτέλεσµα την εµφάνιση µιας πολιτικής ιδεολογίας που εφαρµόστηκε στην Γερµανία, αλλά και σε κάποιες άλλες χώρες και ονοµάστηκε Ναζισµός ή Γερµανικός εθνικοσοσιαλισµός

Διαβάστε περισσότερα

Η συγγραφέας Γιώτα Γουβέλη και «Η πρώτη κυρία» Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου :21

Η συγγραφέας Γιώτα Γουβέλη και «Η πρώτη κυρία» Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου :21 Ημερομηνία 12/12/2015 Μέσο Συντάκτης Link http://now24.gr/ Μαίρη Γκαζιάνη http://now24.gr/i-singrafeas-giota-gouveli-ke-i-proti-kiria/ Η συγγραφέας Γιώτα Γουβέλη και «Η πρώτη κυρία» Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις;

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Μια χαρά είμαι. Εσύ; ΑΡΗΣ Κι εγώ πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά! ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Σε βλέπω

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ. Ημερομηνία 10/6/2016 Μέσο Συντάκτης Link http://www.in.gr/ Τζωρτζίνα Ντούτση http://www.in.gr/entertainment/book/interviews/article/?aid=1500083418 Παρασκευή 10 Ιουνίου 2016, 13:01 Νικόλας Σμυρνάκης: Η

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Διοικώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Διοικώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Διοικώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Τι είναι «διοίκηση» 2. Η «διοίκηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β. Ερώτηση 1 α

ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β. Ερώτηση 1 α ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΟΜΑΔΑ Β Ερώτηση 1 α Το βιβλίο με τίτλο «Χάρτινη Αγκαλιά», της Ιφιγένειας Μαστρογιάννη, περιγράφει την ιστορία ενός κοριτσιού, της Θάλειας, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Φεύγει

Διαβάστε περισσότερα

Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να μιλήσουμε για μία εθνική υπόθεση, την αξιοποίηση του Ορυκτού Πλούτου της χώρας μας.

Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να μιλήσουμε για μία εθνική υπόθεση, την αξιοποίηση του Ορυκτού Πλούτου της χώρας μας. Κυρίες και κύριοι, Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να μιλήσουμε για μία εθνική υπόθεση, την αξιοποίηση του Ορυκτού Πλούτου της χώρας μας. Μία πλουτοπαραγωγική πηγή πολλών δισεκατομμυρίων, που η Ελλάδα του χθες,

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια ιδιοκτησία και Κοινοκτηµοσύνη

ηµόσια ιδιοκτησία και Κοινοκτηµοσύνη Άντον Πάννεκουκ ηµόσια ιδιοκτησία και Κοινοκτηµοσύνη Πηγή:http://sites.google.com/site/syrizaorizontia/in-thenews/ademosieutastaellenikaarthratouantonpanekouk ( ηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Western Socialist,

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α.1 Α.1.1 Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: α. Κλήριγκ β. Οργανισμός γ. Οργανικός Νόμος 1900 ΜΟΝΑΔΕΣ 15 Α.1.2 Να αντιστοιχίσετε κάθε δεδομένο της

Διαβάστε περισσότερα

Σας µεταφέρω τον χαιρετισµό του Προέδρου µας, Γ. Παπανδρέου και σας εύχοµαι καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου σας.

Σας µεταφέρω τον χαιρετισµό του Προέδρου µας, Γ. Παπανδρέου και σας εύχοµαι καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου σας. , Σας µεταφέρω τον χαιρετισµό του Προέδρου µας, Γ. Παπανδρέου και σας εύχοµαι καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου σας. Τα Συνέδρια αποτελούν την κορυφαία διαδικασία για όλα τα κόµµατα. Μια διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Το παρόν Καταστατικό ψηφίστηκε στο 19ο Συνέδριο του ΚΚΕ, που πραγματοποιήθηκε από τις 11 έως τις 14 Απρίλη του 2013.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Το παρόν Καταστατικό ψηφίστηκε στο 19ο Συνέδριο του ΚΚΕ, που πραγματοποιήθηκε από τις 11 έως τις 14 Απρίλη του 2013. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν Καταστατικό ψηφίστηκε στο 19ο Συνέδριο του ΚΚΕ, που πραγματοποιήθηκε από τις 11 έως τις 14 Απρίλη του 2013. Διαμορφώθηκε από την τροποποίηση και συμπλήρωση του Καταστατικού που εγκρίθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η Σημασία της Επικοινωνίας

Η Σημασία της Επικοινωνίας Η Σημασία της Επικοινωνίας Εκπαιδευτή Εκπαιδευόμενου των: Ανθσγου (Ι) Ντίντη Βασιλείου και Ανθσγου (Ι)Μουσταφέρη Μιλτιάδη Επιμέλεια: Επγος (ΜΑ) Νεκ. Καρανίκας Για την ασφαλή και αποτελεσματική διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο Γ Δεύτερη διδακτική πρόταση Μυθολογία Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1 διδακτική ώρα έφηβοι και

Διαβάστε περισσότερα

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη»

Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Λένα Μαντά : «Προσπαθώ να μην πονέσω κάποιον, παρά να του οφείλω μια συγνώμη» Συνέντευξη στην Ελευθερία Καμπούρογλου Το «Μια συγνώμη για το τέλος» είναι η νέα συγγραφική δουλειά της Λένας Μαντά, που μόλις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΧΙΚΗΣ ΦΡΑΞΙΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΧΙΚΗΣ ΦΡΑΞΙΑΣ ΙΤΑΛΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΧΙΚΗΣ ΦΡΑΞΙΑΣ Μάιος 1920 Ι 1. Ο κομμουνισμός είναι η διδασκαλία των κοινωνικών και ιστορικών προϋποθέσεων για την απελευθέρωση του προλεταριάτου.

Διαβάστε περισσότερα

«Πολιτική Συγκυρία και Εκλογικές Τάσεις» VPRC Δεκέμβριος 2008 Δ.1

«Πολιτική Συγκυρία και Εκλογικές Τάσεις» VPRC Δεκέμβριος 2008 Δ.1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ VPRC Δεκέμβριος 2008 Δ.1 Εκτίμηση Εκλογικού Αποτελέσματος Δ.2 ΠΡΟΘΕΣΗ ΨΗΦΟΥ Εκτίμηση Εκλογικού Αποτελέσματος Δεκέμβριος 2008 37.5 31.0 Διαφορά ΠΑΣΟΚ - ΝΔ: : 6,5%

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΟ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ», ΔΟΕ

ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΟ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ», ΔΟΕ ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΟ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ», ΔΟΕ ΣΤΗΝ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ» ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΟ ΠΥΣΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας

Διαβάστε περισσότερα

Άλλο ένα κόμμα ή ένα άλλο κόμμα;

Άλλο ένα κόμμα ή ένα άλλο κόμμα; Άλλο ένα κόμμα ή ένα άλλο κόμμα; του Χρήστου 'ChIossif' Ιωσηφίδη Ο Θανάσης και ο Χρήστος πίνουν χαλαρά τον απογευματινό τους καφέ και κουβεντιάζουν για άλλο ένα πολιτικό κόμμα που μπήκε πρόσφατα στην ζωή

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Του Γιοστέιν Γκάαρντερ Λογοτεχνικό ανάγνωσμα Χριστουγέννων 2014-2015

Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Του Γιοστέιν Γκάαρντερ Λογοτεχνικό ανάγνωσμα Χριστουγέννων 2014-2015 Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Του Γιοστέιν Γκάαρντερ Λογοτεχνικό ανάγνωσμα Χριστουγέννων 2014-2015 Δημητριάννα Σκουρτσή Γ2 Σχολικό έτος 2014-15 Τάξη Γ Γυμνασίου Λογοτεχνικό Εξωσχολικό

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδηγόντας την ανάπτυξη: αγορές εναντίον ελέγχων. Δύο διαφορετικά συστήματα καθοδήγησης της ανάπτυξης εκ μέρους της αγοράς:

Καθοδηγόντας την ανάπτυξη: αγορές εναντίον ελέγχων. Δύο διαφορετικά συστήματα καθοδήγησης της ανάπτυξης εκ μέρους της αγοράς: Καθοδηγόντας την ανάπτυξη: αγορές εναντίον ελέγχων Δύο διαφορετικά συστήματα καθοδήγησης της ανάπτυξης εκ μέρους της αγοράς: 1) Το πρώτο σύστημα είναι η καπιταλιστική οικονομία ή οικονομία της αγοράς:

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

για να γίνει η ελπίδα πράξη...

για να γίνει η ελπίδα πράξη... για να γίνει η ελπίδα πράξη... Οι φετινές φοιτητικές εκλογές διεξάγονται ύστερα από την συντριβή των μνημονιακών κομμάτων στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές. Ο λαός μας ελπίζει και αισιοδοξεί για τη δικαίωση

Διαβάστε περισσότερα

14 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΞΥΛΟΥ (UITBB)

14 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΞΥΛΟΥ (UITBB) 14 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΞΥΛΟΥ (UITBB) ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΣΟΥΛΑ Από τη θέση του Προέδρου της Ομοσπονδίας Οικοδόμων

Διαβάστε περισσότερα

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 <i>το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει:</i> 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 <b>"ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;"</b>

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 <i>το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει:</i> 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 <b>ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;</b> 1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;" 3 00:00:17,967 --> 00:00:20,395 Οι Ζαπατίστας είναι ένα κίνημα.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Β ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 4.1 Η πολιτική 4.1 Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1/21 Η λέξη πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΣΤΟ 16 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΣΤΟ 16 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΣΤΟ 16 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ (ΑΘΗΝΑ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ) Η πρόταση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Μ.Ε. προς τη Γ.Σ. για τη διαγραφή της Ε.Λ.Μ.Ε. Πρότυπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου.

Εμείς τα παιδιά θέλουμε να γνωρίζουμε την τέχνη και τον πολιτισμό του τόπου μας και όλου του κόσμου. Εισαγωγή Το Παγκύπριο Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων δημιουργήθηκε το 1960. Πρωταρχικός του στόχος είναι η προσφορά και η στήριξη του παιδιού στην Κυπριακή κοινωνία. Το Κίνημα ΕΔΟΝόπουλων, μέσα από τις εβδομαδιαίες

Διαβάστε περισσότερα

The Economist Events Hazlis & Rivas. 19 η Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με την Ελληνική Κυβέρνηση

The Economist Events Hazlis & Rivas. 19 η Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με την Ελληνική Κυβέρνηση The Economist Events Hazlis & Rivas 19 η Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με την Ελληνική Κυβέρνηση Πάνος Ξενοκώστας Head of PE opportunity funds ONEX Technologies Group/ LKS Partners Π. ΞΕΝΟΚΩΣΤΑΣ: Καλησπέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Α1. 1. Να δώσετε τον ορισµό των όρων : α) «Πεδινοί» β) «Βενιζελισµός»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Α1. 1. Να δώσετε τον ορισµό των όρων : α) «Πεδινοί» β) «Βενιζελισµός» ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑ Α Α. Α1. 1. Να δώσετε τον ορισµό των όρων : α) «Πεδινοί» β) «Βενιζελισµός» 8 ΜΟΝΑ ΕΣ 2. Ποιοι ήταν οι λόγοι της ίδρυσης και ποια τα αποτελέσµατα της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

«Η ελευθερία της έκφρασης».

«Η ελευθερία της έκφρασης». «Η ελευθερία της έκφρασης». Εργασία στο μάθημα της Πολιτικής Παιδείας. Τμήμα Β3 Σχολικό έτος: 2015-2016 Οι μαθητές : Πάλλα Γεωργία, Πιπέρη Ευσταθία, Χουλιαράς Σπύρος Ψωμιάδης Γιάννης, Ψωφάκη Σπυριδούλα.

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Page 1 of 5 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Του Θάνου Κατσάμπα Σε λιγότερο από δύο μήνες συμπληρώνονται έξι χρόνια αφότου η Ελλάδα περιέπεσε στη δίνη των προγραμμάτων στήριξης από

Διαβάστε περισσότερα