10. LA VOZ MEDIA. Lectura. Lee en voz alta y traduce: 1 Δια την τών χρημάτων κτησιν πάντες οί πόλεμοι γίγνονται.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "10. LA VOZ MEDIA. Lectura. Lee en voz alta y traduce: 1 Δια την τών χρημάτων κτησιν πάντες οί πόλεμοι γίγνονται."

Transcript

1 10. LA VOZ MEDIA Lectura Lee en voz alta y traduce: 1 Δια την τών χρημάτων κτησιν πάντες οί πόλεμοι γίγνονται. 2. Βουλόμεθα πλουτείν πάντες, αλλ' ού δυνάμεθα. 3 Ζώμεν γάρ ούχ ως θέλομεν, αλλ* ως δυνάμεθα 4 Πάντες άνθρωποι βουλόμεθα ευ πράττειν 5 Τω Διί έπεται στρατιά θεών τε και δαιμόνων. 6. Το μέν μανθάνω, τό δέ δέομαι μαθειν. 7 Ου δυνατοί γίγνεσθε τό αληθές λέγειν 8. Οι Τιθέμενοι ιούς νόμους οί ασθενείς άνθρωποί είσιν 9 Έξ άρχης δει τά πάντα γίγνεσθαι. 10. Δοκεί μοι άναγκαίον είναι πάντα τά γιγνόμενα διά τινα αί- Τίαν γίγνεσθαι. 11. Αι μεγάλαι πόλεις έπί τάς σμικράς κατά τό φύσει δίκαιον έρχονται. 12. Άεί μετ' έμου ξένοι Τινές έπονται. 13 Συ δέ τί ήγη είναι τόν σοφιστήν; 14 Άνηρ δίκαιος έστιν ούχ ό μη αδικών, άλλ' δστις άδικείν δυνάμενος μη βούλεται. 130

2 Esquema gramatical La voz media: pres. ind. γίγν-ο-μαι γ ίγν-ει γ ίγν-ε-τα ι γ ιγν-ό-μεθα γ ίγν-ε-σθε γ ίγν-ο-ντα ι infin. pres. γίγν-ε-σθαι partic. pres, γιγν-ό-μενος γιγν-ο-μένη γιγν-ό-μενον Copa beocia decorada con pájaros. Ejercicios 1. Estudia la formación de los 1 γίγνεται / γίγνονται 2. βούλει / βούλεσθε 3 δύναμαι / δυνάμεθα 4 βούλεται / βούλονται 5 έπε ι / έπεσθε 6. δέομαι / δεόμεθα siguientes verbos: 7 τίθεσαι / τίθεσθε 8 έπεται / έπονται 9 γίγνει / γίγνεσθε 10. έρχομαι / έρχόμεθα 11. βούλομαι / βουλόμεθα 12. τίθεται / τίθενται 2. Convierte en voz media los 1. άγει 2. λαμβάνομεν 3 διδάσκει 4 αίρει 5 άρχουσι 6. κατασκευάζεις 7 λύετε siguientes verbos activos: 8. ποιεί 9 τίθεμεν 10. φέρω 11. λύεις 12. ποιουσι 13. αίρείτε 14 τίθημι 131

3 3. Cambia el sujeto al número opuesto, introduciendo además todos los cambios necesarios: 1. ού φύσει oí αγαθοί αγαθοί γίγνονται. 2. γίγνεται τοίνυν πόλις, επειδή ημών έκαστος ούκ έστι αυτάρκης 3 αί μεγάλαι πόλεις επί τάς σμικράς έρχονται 4 ανάγκη ουδέ θεοί μάχονται 5 ύπό Της ανάγκης γίγνεται κακά. 6. θέλομεν καλώς ζην, άλλ' ού δυνάμεθα 7 τίς γάρ ού βούλεται εύ πράττειν; 8. ταυτα φύσει τε καί τύχη τοις άνθρώποις γίγνεται. 9 αεί μετ' έμου ξένοι τίνες έρχονται. 10. εκείνος άνήρ μάχεται τοίς πολεμίοις. Textos Las leyes de los distintos gobiernos se acomodan a las propias conveniencias. Τίθεται δέ ιούς νόμους εκάστη ή άρχή προς τό αύτη συμφέρον, δημοκρατία μέν δημοκρατικούς, τυραννίς δέ Τυραννικούς, καί αί άλλαι οΰτως. PLATÓN, Rep. 338 e Sócrates y un amigo llegan a casa de Calías para ver a Protágoras. Ουτε παρά Καλλίαν ήκομεν ούτε σοφισταί έσμεν. Πρωταγόραν γάρ το ι δεόμενοι ίδείν ηλθομεν* επειδή δέ είσήλθομεν, κατελάβομεν Πρωταγόραν έν Τω προστωω περ ιπατουνια. PLATÓN, Prot. 314 d-e. 132

4 Ejercicios 1. Introduce el verbo del paréntesis en la oración, poniéndolo en aoristo: 1. ή θεά τήν ύμετέραν πόλιν. (παιδεύειν) 2 εκείθεν δ' Αλκιβιάδης εις Σηλυμβρίαν. (πλείν) 3 Μεσσήνιοί κατά γην καί ταίς ναυσίν άμα επί Νάξον (στράτευε ιν) 4 ό θεός πάντα τά αγαθά Τοις άνθρώποις. (πέμπειν) 5 Αλκιβιάδης δέ χρήματα πολλά λαβών εις Προκόννησον (άποπλειν) 6 ό δέ αύτώ ίκανώς. (βοηθειν) 7 Κέβης λέγειν, (έπιχειρειν) 8. οί θεοί τόν βίον ημών. (κατασκεύαζε ι ν) 9 οί Αθηναίοι πανδημεί εκ τών αγρών έπ' αυτούς. (βοηθείν) 10 δι* ημών τήν μητέρα σου ό πατήρ. (λαμβάνειν) 11. εργω δέ τουτο οί ένθάδε τύραννοι (μανθάνειν) 12. δια τουτο οί άδικοι, (απόθνησκε ι ν) 13 έγω ταυτα. (λέγειν) 14 ύμεις ταύτην δόξαν περί θεών. (έχειν) 15 οί Πελοποννήσιοι ίδόντες τάς ιών Αθηναίων τριήρεις προς τήν γην. (φεύγειν) 2. Indica si las dos oraciones de cada número expresan el mismo sentido: 1. πάντα τά ζώα γίγνεται τη του "Ερωτος σοφία.- ή του "Ερωτος σοφία πάντα τά ζώα ποιεί.

5 2. ΠρωΤαγόραν γάρ δεόμενοι ίδειν έρχόμεθα.- ΠρωΤαγόραν γάρ βουλόμενοι ίδείν ήκομεν. 3 φύσει οί αγαθοί αγαθοί γίγνονται.- τύχη οί αγαθοί αγαθά πράττουσιν 4 οί Αθηναίοι αίρουσι τάς τών πολεμίων ναύς - οί Αθηναίοι τούς πολεμίους νικώσιν εν τή ναυμαχία. 5 αί μεγάλαι πόλεις επί τάς μικράς έρχονται.- οί δυνατοί άεί πολεμουσι τοίς άσθενέσι. 6. ό ανδρείος άνήρ μάχεται Τοις πολεμίοις.- ό αγαθός στρατιώτης Τοις πολεμίοις πολεμεί. 7 άνήρ δίκαιος έστιν δστις άδικείν μή βούλεται.- άνήρ δίκαιος έστιν δστις άδικείν μή δύναται. 8. πάντες θέλομεν πλουτειν, άλλ'ού δυνάμεθα.- βουλόμεθα πλου- Τείν πάντες, άλλ' αδύνατον έστιν. 9 πάντες γάρ άνθρωποι βουλόμεθα ευ πράττειν.- τίς γάρ ανθρώπων ου βούλεται εύδαιμονειν; 10 ήδονήν βουλόμεθα ήμίν είναι.- λύπην ου βουλόμεθα ήμίν είναι. 11. οί ασθενείς άνθρωποι ού δύνανται νόμους τίθεσθαι.- οί ασθενείς άνθρωποι ουκ έχουσι νομοθέται είναι. 12. τά πολιτικά βούλει σοφός γίγνεσθαι.- έθέλεις τά πολιτικά σοφός είναι. 13 οί θεοί πάντα τά αγαθά πέμπουσι τοίς άνθρώποις.- οί άνθρωποι πάντα τά αγαθά παρά θεών έχουσιν.

6 Texto La actividad de Sócrates. Ουδεν γάρ άλλο πράττων έγω περιέρχομαι η πείθων υμών καί νεωτέρους καί πρεσβυτέρους μήτε σωμάτων έπιμελείσθαι μήτε χρημάτων, λέγων οτι Μ Ουκ έκ χρημάτων άρετη γίγνεται, άλλ' εξ αρετής χρήματα καί τά άλλα αγαθά τοις άνθρώποις άπαντα καί ιδία καί δημοσία". Ει μέν ούν Ταυτα λέγων διαφθείρω ιούς νέους, Ταυτ' έστιν βλαβερά. Ει δέ τίς μέ φησιν άλλα λέγειν η ταΰτα, ουδέν λέγει. PLATÓN, Apología 30 a-b. Lectura 1. -Πότε έγένετο ή συνουσία αΰτη; -Παίδων οντων ημών έτι, δτε τη πρώτη τραγωδία ένίκησεν 5 Αγάθων. 2. Οι αγαθοί τόν νόμον ΤουΤον αυτοί αύτοις έτίθεντο 3 Έκ Του σκότους τό φως έγίγνετο. 4 ν 0Τε γάρ έγένετο ή Αφροδίτη, ήστιώντο οί θεοί. 5 Ό Θουκιδίδης έδύνατο μέγα έν τή πόλει καί έν τοίς άλλοις "Ελλησιν. 6 Περί δν διελέγοντο ουκ έδυνάμην έγωγε μαθείν έξωθεν. 7 Έπειδη δέ έν τώ προθύρω έγενόμεθα, περί τίνος λόγου διελεγόμεθα 135

7 8. OÍ Αθηναίοι παρεσκευάζοντο προς ναυμαχίαν. 9 Κύρος δέ έπί τούτοις μετεπέμψατο Λύσανδρον. 10. ΠαρεσκευάζονΤο δέ καί οί ιών Αθηναίων στρατηγοί προς τό ναυτικόν έν τή Σάμω. 11. Λύσανδρος άφικόμενος εις "Εφεσον μετεπέμψατο Έτεόνικον έκ Χίου συν ταίς ναυσίν. 12. Οι δέ Αθηναίοι έπί τω λιμένι παρετάξαντο ως εις ναυμαχίαν. 13. Λακεδαιμόνιοι έποιουντο είρήνην. 14 Λύσανδρος δ' έκ του Ελλησπόντου ναυσί διακοσίαις άφικόμενος εις Λέσβον κατεσκευάσατο τάς τε άλλας πόλεις έν αυτή καί Μιτιλήνην. Esquema gramatical La voz media en los tiempos de pasado: imperf. έ-γιγν-ό-μην έ-γίγν-ου έ-γίγν-ε-το aoristo έ-γεν-ό-μην έ-γέν-ου έ-γέν-ε-το imperf. έ-ταττ-ό-μην έ-τάττ-ου έ-τάττ-ε-το aoristo έ-ταξά-μην έ-τάξω έ-τάξα-το έ-γ ιγν-ό-μεθα έ-γεν-ό-μεθα έ-ταττ-ό-μεθα έ-ταζά-μεθα έ-γ ίγν-ε-σθε έ-γέν-ε-σθε έ-τάττ-ε-σθε έ-τάξα-σθε έ-γίγν-ο-ντο έ-γέν-ο-ντο έ-τάττ-ο ντο έ-τάξα-ντο 136

8 Ejercicios 1. Convierte en imperfecto los siguientes verbos: 1. γίγνεται 7 βουλόμεθα 2. παρασκευάζεται 8. ποιούνται 3- ποιείται 9 γίγνεσθε 4 δύναται 10. κατασκευάζονται 5 μεταπέμπομαι 11. Τίθεμαι 6. τίθεται 12. διαλέγονται 2. Subraya las formas de aoristo: 1. εγίγνετο, ετίθετο, παρετάξατο, παρεσκευάζετο 2. έποιουντο, έγένοντο, έδύναντο, διελέγοντο 3 άφίκοντο, μετεπέμποντο, έβούλοντο, έγίγνοντο 4 έμαχόμεθα, έδεόμεθα, έβουλόμεθα, έλαβόμεθα 5 έρχεσθε, έπεσθε, είλεσθε, έποιειςθε 6. ηλθετε, ήκετε, έπέμπετε, έπεχειρείτε 7 ηρχοντο, έπείθοντο, διελέγοντο, κατεσκευάσαντο 8. παρετάττοντο, παρεσκευάζοντο, έποιήσαντο, περιήρχοντο 3. Convierte en imperfecto los verbos de las siguientes oraciones 1. ού φύσει oí αγαθοί γίγνονται. 2. oí Αθηναίοι παρασκευάζονται προς ναυμαχίαν. 3 Λύσανδρος κατασκευάζεται τάς άλλας πόλεις. 4 Λακεδαιμόνιοι ποιούνται Την είρήνην 5 οί Αθηναίοι παρατάττονται εις ναυμαχίαν.

9 6. oí πολίται τούτον τόν νόμον τίθενται 7 ού δυνάμεθα πλουτείν πάντες. 8. ού δυνατοί γιγνόμεθα τό αληθές λέγειν 9 πάντες άνθρωποι βούλονται ευ πράττειν. 10 ό δίκαιος άνηρ ού βούλεται άδικειν Texto Los atenienses envían unos embajadores al rey de Esparta. Oí δέ Αθηναίοι πολιορκούμεvoι κατά γην και κατά θάλατταν ήπόρουν TÍ χρη ποιειν, ουτε νεών ουτε συμμάχων αύτοίς οντων ουτε σίτου ένόμιζον δέ ούδεμίαν είναι σωτηρίαν Και αποθνησκόντων έν Τη πόλει λιμώ πολλών ού διελέγοντο περί διαλ λαγης. "Επειτα δέ έπεμψαν πρέσβεις παρ' Άγιν, βουλόμενοι σύμμαχοι είναι Λακεδαιμον ίοις έχοντες τά Τείχη και τόν Πειραιά, και έπί Τούτοις συνθήκας ποιείσθαι. Ό δέ αυτούς εις Λακεδαίμονα έκέλευεν ίέ.ναι* ού γάρ ήν κύριος αύτός JENOFONTE, Helénicas 2, 2, Ejercicio Traduce al griego las siguientes frases: 1. La guerra se origina porque todos los hombres quieren ser ricos. 2. Me parece que todos los males se producen por alguna causa. 3. Todos queréis ser felices, pero no podéis. 4. La democracia establece leyes democráticas, pero la tiranía no. 5. El hombre honrado no debe preocuparse de sus riquezas, sino de su virtud. 6. El rey, al llegar a Éfeso, envió a buscar las naves. 7. Yo no podía oír lo que decían los sofistas. 138

10 Estudio del vocabulario 1. Familias de palabras: 1. γίγνομαι: o πρόγονος 2. o δαίμων: ευδαίμων, εύδαιμονώ (έω) 3 ό δήμος: ή δημοκρατία, δημοκρατικός, δημοσία 4 δύναμαι: δυνατός, αδύνατος 5 τό ζώον: ή ζωή, ζώ (άω) β. λέγω: ό λόγος, διαλέγομαι 7. μάχομαι: σύμμαχος, ή ναυμαχία 8. ή ναυς: ή ναυμαχία, ναυτικός 9 ό πλούτος: πλουτώ (έω) 10 πρέσβυς: ό πρεσβύτης, πρεσβύτερος 11 τό σκότος: ή σκοτία 12 σώζω: ή σωτηρία 13 Τίθημι: ό νομοθέτης, ή συνθήκη 14 ό τύραννος: ή Τυραννίς, τυραννικός Músico con su lira. 2. Elige de entre las alternativas que se ofrecen a cada palabra, aque lia que tiene un significado más cercano a la palabra inicial: 1 άφικνουμαι: α) βαίνω β) αποπλέω γ) ήκω 2. βαίνω: α) έρχομαι β) έπομαι γ) γίγνομαι 3 βλαβερός: α) δυνατός β) αγαθός γ) πονηρός 4 βούλομαι: α) έθέλω β) πείθω γ) τιμώ 5 δαίμων: α) στρατηγός β) θεός γ) δημιουργός 6. δέομαι: α) παρασκευάζω β) έθέλω γ) επιμελούμαι 7 διαλέγομαι: α) περιέρχομαι β) μάχομαι γ) λέγω 139

11 8 ένθάδε: α) δευρο β) εκεί γ) άρτι 9 ζώ: α) αποθνήσκω β) Τον βίον Τελευτώ γ) τόν βίον διάγω 10. μάχομαι: α) πολεμώ β) καταλαμβάνω γ) πολιορκώ 11 συνθήκη: α) σωτηρία β) ανάγκη γ) είρήνη 12. Τριήρης: α) ναυτικόν β) ναυς γ) ναυμαχία 13 κτησις: α) πλούτος β) σττος γ) λιμήν 3. Subraya la palabra que no tiene relación por el significado con las otras tres: 1. βλαβερός, βοηθώ, πονηρός, κακόνους 2. απορώ, δέομαι, βούλομαι, έθέλω 3 βίος, ζώον, σκότος, γίγνομαι 4 πολεμώ, μάχομαι, στρατεύω, έπομαι 5 χώρα, γη, σίτος, τόπος 6. άμα, δευρο, εκεί, ένθάδε 7 ήκω, καταλύω, άφικνούμαι, πλέω 8. θάλαττα, ναυς, λείπω, τριήρης 9 τελευτώ, βίος, θάνατος, αποθνήσκω 10. θεός, δαίμων, αθάνατος, θνητός 11. αποπλέω, τριήρης, εξάγω, λιμήν 12. κύριος, άγγελος, άρχων, βασιλεύς 13- πλουτώ, χρήματα, διαλλαγή, κτήσις Soldado griego. 4. Ecuaciones de palabras: 1. άφικνούμαι : ήκω / μάχομαι : 2. ασθενής : δυνατός / σκότος : 140

12 3 διαλλαγή : ειρήνη / τριήρης : 4 πρόθυρον : προστώον / πρέσβυς : 5 ζώ : αποθνήσκω / βίος : 6. νυν : έπειτα / ένθάόε : 7 έκετ : ένθάδε / δαίμων : 8. βλαβερός : πονηρός / εισέρχομαι : 9 δαίμων : αθάνατος / άνθρωπος : 10. έξωθεν : ένδον / δημοσία : 11. συνθήκη : διαλλαγή / μη : 12. ιδία : δημοσία / τυραννίς : 5. A partir de las palabras conocidas, deduce el significado de otras emparentadas etimológicamente con ellas: 1. ó άγων - αγωνίζομαι 2. ή αιτία - αίτιώμαι (άομαι) 3 ασθενής - ή ασθένεια, ασθενώ (έω) 4 τό έργον - εργάζομαι 5 ή κτήσις - κτώμαι (άομαι) 6. μάχομαι - ή μάχη 7 ή ναυμαχία - ναυμαχώ (έω) 8. παρασκευάζω - ή παρασκευή 9 ό σύμμαχος - συμμαχώ (έω) 10 τελευτώ (άω) - ή Τελευτή 11. ό τύραννος - Τυραννώ (έω) 12. ό φόβος - φοβώ (έω)

13 Vocabulario 10 αδύνατος ov imposible, incapaz ίδια en privado ι ασθενής ές débil κτήσις εως (ή) adquisición αυτάρκης ες autosuficiente κύριος α ον señor άφ ι κνουμα ι (έομαι) llego λιμήν ένος (ό) puerto βλαβερός ά όν perjudicial μάχομαι ucho γίγνομαι llego a ser, nazco μήτε ni δαίμων ονος (ό) divinidad ναυτικόν ου (τό) flota, armada δέομαι deseo, pido παρασκευάζω preparo δημοκρατία ας (ή) democracia πε ίθω convenzo δημοκρατικός ή όν democrático περ ιέρχομαι paseo δημοσία en público πλουτώ (έω) soy rico διακόσιοι αι α doscientos πότε cuándo? διαλέγομαι hablo πρέσβυς εως (ό) anciano, embajadcδιαλλαγή ής (ή) paz πρόθυρον ου (τό) vestíbulo δύναμαι puedo σίτος ου (ό) trigo δυνατός όν capaz, poderoso σκότος ους (τό) oscuridad ε ισέρχομαι entro συνθήκη ης (ή) pacto ένθάδε allí συνουσγα ας (ή) reunión έξωθεν desde fuera σωτήρια ας (ή) salvación έπε ιτα luego τοί ciertamente επιμελούμαι (έομαι) me preocupo το ίνυν así pues έπομαι sigo τραγωδία ας (ή) tragedia έρχομαι voy τριήρης ους (ή) trirreme έστιώμαι (άομαι) celebro un banquete τυρανν ις ίδος (ή ) tiranía ζω (άω) vivo τυραννικός ή όν tiránico ηγούμαι (έομαι) creo 142

9. EL AORISTO. EL GENITIVO ABSOLUTO

9. EL AORISTO. EL GENITIVO ABSOLUTO 9. EL AORISTO. EL GENITIVO ABSOLUTO Lectura Lee en voz alta y traduce: 1 ο Ζεύς Την δικαιοσύνην έπεμψε τοις άνθρώποις. 2. Έδοξέ μοι ουτος είναι σοφός. 3 f 0 θεός τόνδε τόν κδσμον κατεσκεύασεν. 4 Οι Αθηναίοι

Διαβάστε περισσότερα

EJERCICIOS 1. ῳ, γένει, πολεύων. Sófocles, Antígona (vv. 332-341). 1.- Escribe el texto griego en letras mayúsculas.

EJERCICIOS 1. ῳ, γένει, πολεύων. Sófocles, Antígona (vv. 332-341). 1.- Escribe el texto griego en letras mayúsculas. EJERCICIOS 1 Vamos a exprimir este hermoso texto de Sófocles (famoso dramaturgo del s. V a.c.). En una de sus tragedias más conocidas (Antígona), el coro entona uno de los cantos de admiración más célebres

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΟΚΡΑΤΗ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΟΚΡΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΟΚΡΑΤΗ 1 1. Ἰσοκράτης, Αἰγινητικός, 1-2 Ἐνόμιζον μέν, ὦ ἄνδρες Αἰγινῆται, οὕτω καλῶς βεβουλεῦσθαι περὶ τῶν αὑτοῦ Θρασύλοχον ὥστε μηδέν ἄν ποτ ἐλθεῖν ἐναντία πράξοντα ταῖς διαθήκαις αἷς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ α) Ανάγνωση κειμένου και προσέγγιση νοήματος β) Συντακτική επεξεργασία 1. Χωρισμός περιόδων ή ημιπεριόδων 2. Χωρισμός προτάσεων (ρήματα ή κόμματα)

Διαβάστε περισσότερα

Ἐ κδόσεις Ἑλληνίζειν. Τῶν αὐτῶν ἑπτὰ σοφών Γνώμαι. Βίαντος. Πιττακοῦ. Περιάνδρου τοῦ Σοφοῦ. Κλεοβούλου

Ἐ κδόσεις Ἑλληνίζειν. Τῶν αὐτῶν ἑπτὰ σοφών Γνώμαι. Βίαντος. Πιττακοῦ. Περιάνδρου τοῦ Σοφοῦ. Κλεοβούλου Ἐ κδόσεις Ἑλληνίζειν Επιμέλεια Έκδοσης: Διηνέκης Ποντικός http://dienekes.angeltowns.net/ Βίαντος Ε ἰς κάτοπτρον ἐμβλέψας θεώρει, καὶ εἰ μὲν καλὸς φαίνῃ, ἄξια τούτου πρᾶττε, εἰ δὲ αἰσχρός, τὸ τῆς ὄψεως

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θεωρητικής Κατεύθυνσης Ασκήσεις Γραμματικής & Συντακτικού Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θεωρητικής Κατεύθυνσης Ασκήσεις Γραμματικής & Συντακτικού Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θεωρητικής Κατεύθυνσης Ασκήσεις Γραμματικής & Συντακτικού Β Λυκείου Επιμέλεια: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΤΡΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:29-51

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:29-51 ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1:1-28 Εν αρχη ην ο λογος, και ο λογος ην προς τον θεον, και θεος ην ο λογος. ουτος ην εν αρχη προς τον θεον. παντα δι αυτου εγενετο, και χωρις αυτου εγενετο ουδε ν. ο γεγονεν εν αυτω ζωη

Διαβάστε περισσότερα

Evangile selon Saint Jean

Evangile selon Saint Jean Evangile selon Saint Jean Chapitre 1 1 εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος 2 ουτος ην εν αρχη προς τον θεον 3 παντα δι αυτου εγενετο και χωρις αυτου εγενετο ουδε εν ο γεγονεν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ και Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ και Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ και Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ- Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

H e r a c l e s EURÍPIDES TRAGEDIAS SUPLICANTES HERACLES ION LAS TROYANAS ELECTRA IFIGENIA ENTRE LOS TAUROS

H e r a c l e s EURÍPIDES TRAGEDIAS SUPLICANTES HERACLES ION LAS TROYANAS ELECTRA IFIGENIA ENTRE LOS TAUROS EURÍPIDES HERACLES EURÍPIDES 2 TRAGEDIAS II SUPLICANTES HERACLES ION LAS TROYANAS ELECTRA IFIGENIA ENTRE LOS TAUROS INTRODUCCIÓN GENERAL DE CARLOS GARCÍA GUAL Asesor para la sección griega: CARLOS GARCÍA

Διαβάστε περισσότερα

Epître de Saint Paul aux Corinthiens (2)

Epître de Saint Paul aux Corinthiens (2) Epître de Saint Paul aux Corinthiens (2) Chapitre 1 1 παυλος αποστολος χριστου ιησου δια θεληματος θεου και τιμοθεος ο αδελφος τη εκκλησια του θεου τη ουση εν κορινθω συν τοις αγιοις πασιν τοις ουσιν εν

Διαβάστε περισσότερα

Και κατα των τιθεμενων το πρωτον επι του Πατρος.

Και κατα των τιθεμενων το πρωτον επι του Πατρος. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΝΤΟΣ ΤΗΣ ΞΗΡΟΚΕΡΚΟΥ ΕΡΓΑ ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ (Β ) ΒΙΒΛΟΣ ΤΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περι αγαπης. Και ποιαι εισι των πνευματικων ανδρων αι οδοι και αι πραξεις. Και μακαρισμος προς τους εχοντας την αγαπην εγκαρδιον.

Περι αγαπης. Και ποιαι εισι των πνευματικων ανδρων αι οδοι και αι πραξεις. Και μακαρισμος προς τους εχοντας την αγαπην εγκαρδιον. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΝΤΟΣ ΤΗΣ ΞΗΡΟΚΕΡΚΟΥ ΕΡΓΑ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ (Α ) ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ Λογος Α. (21)

Διαβάστε περισσότερα

Aρχαια ελληνικη γλωσσα γ' γυμνασιου. απαντησεις. στα κριτηρια αξιολογησησ

Aρχαια ελληνικη γλωσσα γ' γυμνασιου. απαντησεις. στα κριτηρια αξιολογησησ Aρχαια ελληνικη γλωσσα γ' γυμνασιου απαντησεις στα κριτηρια αξιολογησησ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1η ΕΝΟΤΗΤΑ Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας 2η ΕΝΟΤΗΤΑ Θυσία για την πατρίδα 3η ΕΝΟΤΗΤΑ Η κατοχή της εξουσίας δεν

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Διδαγμένο κείμενο Πλάτωνας Πρωταγόρας 323 Α-Ε, 324 Α-C Ὃτι μέν οὖν πάντ ἄνδρα ὥς γε μοι φαίνεται Ὅτι μέν οὖν πάντ ἄνδρα εἰκότως ἀποδέχονται περί

Διαβάστε περισσότερα

Νικητα μοναζοντος και πρεσβυτερου μονης των Στουδιου του Στηθατου εις την βιβλον των θειων υμνων του οσιου πατρος ημων Συμεων.

Νικητα μοναζοντος και πρεσβυτερου μονης των Στουδιου του Στηθατου εις την βιβλον των θειων υμνων του οσιου πατρος ημων Συμεων. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΝΤΟΣ ΤΗΣ ΞΗΡΟΚΕΡΚΟΥ ΕΡΓΑ ΤΟΜΟΣ ΤΡΙΤΟΣ (Γ ) ΥΜΝΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ Νικητα μοναζοντος και πρεσβυτερου

Διαβάστε περισσότερα

El culto y las fiestas

El culto y las fiestas UNIDAD 3 El culto y las fiestas Χρυσέα φόρμιγξ, Ἀπόλλωνος καὶ ἰοπλοκάμων σύνδικον Μοισᾶν κτέανον τᾶς ἀκούει μὲν βάσις ἀγλαΐας ἀρχά, πείθονται δ ἀοιδοὶ σάμασιν ἁγησιχόρων ὁπόταν προοιμίων ἀμβολὰς τεύχῃς

Διαβάστε περισσότερα

GRIEGO-1 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2014-2015 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO. Cuaderno de Griego. Curso 2014-2015 Página 1

GRIEGO-1 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2014-2015 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO. Cuaderno de Griego. Curso 2014-2015 Página 1 GRIEGO-1 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2014-2015 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO Cuaderno de Griego. Curso 2014-2015 Página 1 Introducción Hemos diseñado este cuaderno de gramática y ejercicios para iniciarte

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφράσεις Αρχαίων Β Γυμνασίου

Μεταφράσεις Αρχαίων Β Γυμνασίου Μεταφράσεις Αρχαίων Β Γυμνασίου Ενότητα 1 η Πατρική δικαιοσύνη Ἀνὴρ γένει Μάρδος παῖδας εἶχεν ἑπτά. Ένας άντρας, Μάρδος στην καταγωγή είχε επτά παιδιά. Τούτων ὁ νεώτατος κακὰ πολλὰ τοὺς ἄλλους Από αυτούς

Διαβάστε περισσότερα

Ezra. Chapter 1 1 και ηγαγεν ιωσιασ το πασχα εν ιερουσαληµ τω κυριω αυτου και εθυσεν το πασχα τη τεσσαρεσκαιδε

Ezra. Chapter 1 1 και ηγαγεν ιωσιασ το πασχα εν ιερουσαληµ τω κυριω αυτου και εθυσεν το πασχα τη τεσσαρεσκαιδε Ezra Chapter 1 1 και ηγαγεν ιωσιασ το πασχα εν ιερουσαληµ τω κυριω αυτου και εθυσεν το πασχα τη τεσσαρεσκαιδε κατη ηµερα του µηνοσ του πρωτου 2 στησασ τουσ ιερεισ κατ εφηµεριασ εστολισµενουσ εν τω ιερω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ / ΑΝΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗ ΕΝΑΝΤΙΩΜΑΤΙΚΗ ΤΡΟΠΙΚΗ. Τα ειδη της ΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ / ΑΝΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗ ΕΝΑΝΤΙΩΜΑΤΙΚΗ ΤΡΟΠΙΚΗ. Τα ειδη της ΜΕΤΟΧΗΣ Η ΜΕΤΟΧΗ - ΓΕΝΙΚΑ Είναι ρηματικό επίθετο. Ως ρηματικός τύπος έχει φωνή, διάθεση, χρόνο, υποκείμενο, αντικείμενο κλπ. Ως επίθετο έχει τρία γένη, πτώσεις, αριθμούς κλπ. Κάθε μετοχή συμφωνεί με το υποκείμενό

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφράσεις Αρχαίων Α Γυμνασίου

Μεταφράσεις Αρχαίων Α Γυμνασίου Μεταφράσεις Αρχαίων Α Γυμνασίου Ενότητα 1 η νοῦς ὑγιὴς ἐν σώματι ὑγιεῖ η πνευματική υγεία συνδέεται με την σωματική εὖ ἀγωνίζεσθαι το να αγωνίζεσαι όπως πρέπει πὺξ λὰξ με γροθιές και με κλοτσιές κύκνειον

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσθένης. Ὀλυνθιακοί. Μετάφραση-Σχόλια Νικ. Σ. Γκινόπουλος ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Δηµοσθένης. Ὀλυνθιακοί. Μετάφραση-Σχόλια Νικ. Σ. Γκινόπουλος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Δηµοσθένης Ὀλυνθιακοί Μετάφραση-Σχόλια Νικ. Σ. Γκινόπουλος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι Ολυνθιακοί είνε τρεις λόγοι του ηµοσθένους τρεις εκ των αρίστων του δαιµονίου ρήτορος και των κλασσικών εν γένει λόγων ωνοµάσθησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΔΟΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ὅτι (αντικειμενική- πραγματική κρίση) : Φανερόν ἐστί ὅτι οὐδέν δεινόν ἐγεγόνει ὡς (υποκειμενική κρίση) : Λέγει δ ὡς ὑβριστής εἰμι. ὡς ἄρα (κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλους Πολιτικά, Βιβλίο καθηγητή Εισαγωγικά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Αριστοτέλους Πολιτικά, Βιβλίο καθηγητή Εισαγωγικά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Εισαγωγικά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Από την Εισαγωγή στα Πολιτικά, που είχαν την ευκαιρία να διαβάσουν στη σελίδα του βιβλίου τους, οι μαθητές γνωρίζουν ήδη τη στενότατη σχέση της πολιτικής φιλοσοφίας του Αριστοτέλη

Διαβάστε περισσότερα

Ecclesiastes. Chapter 1 1 ρηµατα εκκλησιαστου υιου δαυιδ βασιλεωσ ισραηλ εν ιερουσαληµ 2 µαταιοτησ µαταιοτητων ειπεν ο

Ecclesiastes. Chapter 1 1 ρηµατα εκκλησιαστου υιου δαυιδ βασιλεωσ ισραηλ εν ιερουσαληµ 2 µαταιοτησ µαταιοτητων ειπεν ο Ecclesiastes Chapter 1 1 ρηµατα εκκλησιαστου υιου δαυιδ βασιλεωσ ισραηλ εν ιερουσαληµ 2 µαταιοτησ µαταιοτητων ειπεν ο εκκλησιαστησ µαταιοτησ µαταιοτητων τα παντα µαταιοτησ 3 τισ περισσεια τω ανθρωπω εν

Διαβάστε περισσότερα

Π Π, π, πεῖ ή πῖ, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ το δέκατο έκτο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου.

Π Π, π, πεῖ ή πῖ, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ το δέκατο έκτο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου. Π Π, π, πεῖ ή πῖ, τὸ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ το δέκατο έκτο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου. ως αριθμητικό σύμβολο: π = 80, αλλά π = 80.000. πάγη, -ης, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ παγίδα. παράγ. ἡ παγίς, -ίδος «παγίδα». [πάγ-ος

Διαβάστε περισσότερα

Índice de textos TEXTOS DE GRIEGO

Índice de textos TEXTOS DE GRIEGO Índice de textos SELECCIÓN DE TEXTOS DE P.A.U. CURSO 2011-12...2 LA ÉPICA... 2 Texto 1: Homero, Ilíada I, 1-5... 2 Texto 2: La manzana de la discordia...2 Texto 3: Aquiles permite a Patroclo luchar con

Διαβάστε περισσότερα

Searching in the following:

Searching in the following: Searching in the following: Plato Phil.: Epistulae [Dub.] Stephanus page 352, section c, line 6 Ἔσθ' ὑμῖν κατ ὰ Σικελίαν πᾶσαν λελυμένης τῆς τυραννίδος πᾶσα μάχη περ ὶ αὐτῶν τούτων, τῶν μὲν βουλομένων

Διαβάστε περισσότερα

GREEK NEW TESTAMENT MARK

GREEK NEW TESTAMENT MARK GREEK NEW TESTAMENT MARK 1:1 αρχη του ευαγγελιου ιησου χριστου [υιου θεου ] 1:2 καθωσ γεγραπται εν τω ησαια τω προφητη ιδου αποστελλω τον αγγελο ν μου προ προσωπου σου οσ κατασκευασει την οδον σου 1:3

Διαβάστε περισσότερα