ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ 2011-2014"

Transcript

1 ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΟΤ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ Α' Φάζε. ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο Τθηζηάκελε Καηάζηαζε ηξαηεγηθή ηνπ Ο.Σ.Α. Οθηώβξηνο 2011

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ Ο.Σ.Α ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΒΑΗΚΑ ΣΑΓΗΑ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ. ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΒΑΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ, ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΖ ΔΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΒΑΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΑΗ ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΖ ΔΝΣΑΞΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΘΔΡΜΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΘΔΡΜΟΤ ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟ ΠΛΖΘΤΜΟ, ΜΔΟ ΔΣΖΗΟ ΡΤΘΜΟ ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΚΑΗ ΠΛΖΘΤΜΗΑΚΖ ΠΤΚΝΟΣΖΣΑ ΓΖΜΟΤ ΘΔΡΜΟΤ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΠΛΖΘΤΜΟΤ ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΟΗ ΓΔΗΚΣΔ ΠΛΖΘΤΜΗΑΚΖ ΠΤΚΝΟΣΖΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΖ ΘΔΖ ΓΖΜΟΤ ΚΑΗ ΓΔΧΜΟΡΦΟΛΟΓΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΔ ΠΔΡΗΟΥΔ ΣΟΠΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΔΝΔΡΓΟ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΝΔΡΓΗΑ 28 2

3 ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΦΤΗΟΓΝΧΜΗΑ ΣΖ ΔΤΡΤΣΔΡΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΚΑΗ ΣΧΝ ΝΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ ΓΖΜΟΤ ΘΔΡΜΟΤ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ - ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΚΡΗΗΜΩΝ ΕΖΣΖΜΑΣΩΝ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ/ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ: ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΔ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΔ ΣΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΗ ΟΗ ΑΡΥΔ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ Ζ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ Ζ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 44 ΑΞΟΝΑ 1 : ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ 46 ΜΔΣΡΟ 1.1 : ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ & ΔΠΗΛΤΖ ΥΡΟΝΗΧΝ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΧΝ 46 ΜΔΣΡΟ 1.2 : ΟΡΘΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΑΣΗΝΧΝ ΠΟΡΧΝ 46 ΜΔΣΡΟ 1.3 : ΒΔΛΣΗΧΖ ΑΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 47 ΜΔΣΡΟ 1.4 : ΒΔΛΣΗΧΖ ΠΡΟΒΑΗΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΤΓΚΟΗΝΧΝΗΑ 47 ΑΞΟΝΑ 2 : ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ, ΠΑΗΓΔΗΑ, ΠΟΛΗΣΗΜΟ, ΑΘΛΖΣΗΜΟ 48 ΜΔΣΡΟ 2.1 : ΤΠΟΓΟΜΔ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ - ΠΑΗΓΔΗΑ 48 ΜΔΣΡΟ 2.2 : ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 49 ΜΔΣΡΟ 2.3 : ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ - ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 49 ΜΔΣΡΟ 2.4 : ΑΘΛΖΣΗΜΟ 50 ΑΞΟΝΑ 3 : ΣΟΠΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ - ΑΝΑΠΣΤΞΖ - ΑΠΑΥΟΛΖΖ 50 ΜΔΣΡΟ 3.1 : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΓΖΛΧΖ 50 ΜΔΣΡΟ 3.2 : ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΟΡΓΑΝΧΖ & ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ Ζ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (Χ ΟΡΓΑΝΗΜΟ) 52 ΑΞΟΝΑ 4 : ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 53 ΜΔΣΡΟ 4.1 : ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 53 ΜΔΣΡΟ 4.2 : ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 53 ΜΔΣΡΟ 4.3 : ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 54 ΠΖΓΔ

4 1. ΔΗΑΓΧΓΖ 1.1. Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ Ο.Σ.Α. ην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο εθζπγρξνληζκνύ ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο πξσηνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη κε απψηεξν ζθνπφ ηε δεκηνπξγία κφληκσλ δνκψλ πξνγξακκαηηζκνχ, πινπνίεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δξάζεο ησλ Ο.Σ.Α., ζεζπίζηεθε γηα πξψηε θνξά, κε ηα άξζξα ηνπ θεθαιαίνπ Ε' ηνπ λένπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (Ν. 3463/2006), ε ππνρξέσζε εθπφλεζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ απφ ηνπο Ο.Σ.Α. κε πιεζπζκφ άλσ ησλ θαηνίθσλ. Δπηπξφζζεηα, κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε 18183, ΦΔΚ 534, Β, θαζνξίζηεθε ε δνκή θαη ην πεξηερφκελν ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ησλ Ο.Σ.Α., ελψ κε ην Πξνεδξηθφ δηάηαγκα 185/2007 «Όξγαλα θαη δηαδηθαζία θαηάξηηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) Α' βαζκνχ», θαζνξίζηεθε ε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ. Ο ξόινο ησλ Ο.Σ.Α. δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ παξνρή δεκφζησλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο, αιιά λα ιεηηνπξγνχλ σο ζεζκφο πνιηηηθφο, θνηλσληθφο θαη αλαπηπμηαθφο. Πξνθεηκέλνπ λα βειηηψλνπλ ζπζηεκαηηθά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, είλαη αλαγθαία ε αλάπηπμε ζην εζσηεξηθφ ηνπο ελφο κεραληζκνύ πξνγξακκαηηζκνύ. Ο κεραληζκφο απηφο πξνγξακκαηηζκνχ εθθξάδεηαη κέζα απφ ηε ζχληαμε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Ο.Σ.Α., ην νπνίν απνζθνπεί ζηελ εηζαγσγή κφληκσλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ζπζηεκάησλ πξνγξακκαηηζκνχ ζηελ πξσηνβάζκηα απηνδηνίθεζε. ηφρνο είλαη ε δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ηεο παξαθνινχζεζεο θαη ηεο κέηξεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δξάζεσλ ηνπ Ο.Σ.Α. λα απνηειέζεη κηα ζηαζεξή εζσηεξηθή ιεηηνπξγία θαη δηαδηθαζία, ζηελ νπνία ζα ζπκκεηέρεη ζε φιεο ηηο θάζεηο, κε ζπγθεθξηκέλν ξφιν, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ. Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα δελ εζηηάδεη κφλν ζηελ παξαγσγή ελφο πξνγξακκαηηθνχ θεηκέλνπ, αιιά θπξίσο ζηηο δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο απηφ εθπνλείηαη, παξαθνινπζείηαη θαη αμηνινγείηαη. Χο εθ ηνχηνπ, επεηδή ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα έρεη πνιπηνκεαθφ ραξαθηήξα, κε κεγάιν εχξνο ζεκαηηθνχ αληηθεηκέλνπ, αληίζηνηρν ηνπ θάζκαηνο ησλ ζεκάησλ πνπ απαζρνινχλ θαζεκεξηλά ηηο δεκνηηθέο αξρέο, ελψ, παξάιιεια, θαιχπηεη φιν ην θάζκα ησλ αξκνδηνηήησλ ελφο Ο.Σ.Α. θαη ελ δπλάκεη ην ζχλνιν ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ, ε εθπφλεζή ηνπ απαηηεί ηε ζπκκεηνρή ηφζν ησλ αηξεηψλ θαη ππεξεζηαθψλ ζηειερψλ ηνπ Ο.Σ.Α., φζν θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, φπσο απηή εθθξάδεηαη κέζα απφ ηνπο κεκνλσκέλνπο δεκφηεο, αιιά θαη ηνπο θνηλσληθνχο θαη νηθνλνκηθνχο θνξείο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ην φξακα ηεο εθάζηνηε δεκνηηθήο αξρήο κπνξεί λα γίλεη ξεαιηζηηθφ θαη ε ηνπηθή θαη εζσηεξηθή αλάπηπμε ηνπ Ο.Σ.Α. λα ελαξκνληζηεί κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ θαη εζληθνχ αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ. Σέινο, ηα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ησλ Ο.Σ.Α. δελ αλαθέξνληαη κφλν ζε έξγα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, αιιά θαη απφ άιιεο εζληθέο θαη ηνπηθέο πεγέο θαη δελ αλαθέξνληαη κφλν ζε έξγα πνπ ζα πινπνηεζνχλ απφ ηνλ ίδην ην Γήκν θαη ηα Ννκηθά ηνπ Πξφζσπα, αιιά θαη ζε δξάζεηο πνπ ζηφρν έρνπλ ηελ νξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ ησλ Γήκσλ γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε. 4

5 1.2. ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Σν Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα ηνπ Γήκνπ Θέξκνπ ζπληζηά έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα (α) ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη (β) εζσηεξηθήο (νξγαλσηηθήο - ιεηηνπξγηθήο) αλάπηπμεο γηα ηελ πεξίνδν , ζε ελαξκφληζε κε ηνπο ζηφρνπο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ ζε πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν. Δηδηθφηεξα, ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα απνηειεί έλα πιαίζην ζηξαηεγηθώλ ζηόρσλ πνπ εμεηδηθεύνληαη ζε δξάζεηο κε νξίδνληα 3εηίαο (ζηελ παξνχζα θάζε), γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο νξγάλσζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. Με άιια ιφγηα, ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα αθνξά φρη κφλνλ ζηηο ππνδνκέο, ηα έξγα θαη ηηο ηνπηθέο επελδχζεηο ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Θέξκνπ, αιιά θαη ζηε βειηίσζε ηεο πθηζηάκελεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ίδηνπ ηνπ Γήκνπ, σο θνξέα ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, κεξηκλψληαο γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε θαη ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ δσήο ησλ δεκνηψλ θαη ησλ επηζθεπηψλ. Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ Θέξκνπ απνηειεί εξγαιείν γηα ηελ άζθεζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ ηνπ ξφινπ, κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: Οινθιεξσκέλν Πξόγξακκα Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Βειηίσζεο Γηνηθεηηθήο Ηθαλόηεηαο ηνπ Ο.Σ.Α. θαη ησλ Ννκηθώλ ηνπ Πξνζώπσλ. Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα απνηειεί πξφγξακκα αλαπηπμηαθψλ ππνδνκψλ θαη ηνπηθψλ επελδχζεσλ, αιιά θαη πξφγξακκα γηα ηε βειηίσζε ηεο πθηζηάκελεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ Ννκηθψλ πξνζψπσλ πνπ επνπηεχνληαη απφ ην Γήκν. Δίλαη πξφγξακκα, πνιπηνκεαθνχ ραξαθηήξα, κε εχξνο ζεκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ αληίζηνηρνπ ηνπ θάζκαηνο ησλ ζεκάησλ πνπ απαζρνινχλ ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ Ο.Σ.Α. Καιχπηεη φιν ην θάζκα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Γήκνπ θαη ελ δπλάκεη ην ζχλνιν ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ. Σεηξαεηέο (κόλν γηα ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν) Πξόγξακκα Γξάζεο ηνπ Ο.Σ.Α. θαη ησλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ ηνπ. ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο αληαλαθιάηαη ε βνχιεζε θαη ην φξακα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο θαη νη πξνηεξαηφηεηεο ηνπ αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ ζε πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν. Σν φξακα ηεο εθάζηνηε Γεκνηηθήο Αξρήο απνηππψλεηαη ζηε ζηξαηεγηθή θαη αλαιχεηαη ζε ηεηξαεηέο πξφγξακκα δξάζεο ηνπ Ο.Σ.Α. θαη ησλ Ννκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ θαη ηέινο ζε εηήζην πξφγξακκα δξάζεο ηεο θάζε ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ. Οξγαληθό ηνηρείν ηεο Καζεκεξηλήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ θαη Μέξνο ηνπ Πξνγξακκαηηθνύ ηνπ Κύθινπ. Ζ ζχληαμε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο είλαη ε αξρηθή θάζε ηεο δηαδηθαζίαο πξνγξακκαηηζκνχ, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο δξάζεο ηνπ Γήκνπ. Ζ δηαδηθαζία απηή απνηειεί ην δηαξθέο αληηθείκελν ελαζρφιεζεο ησλ αηξεηψλ νξγάλσλ, ησλ πξντζηακέλσλ θαη ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ. Τινπνίεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο κε ηε πκκεηνρή όισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ. 5

6 Καηά ηε δηαδηθαζία ζχληαμεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ζπκκεηέρνπλ κε ζαθψο θαζνξηζκέλν ηξφπν: Αηξεηά φξγαλα (Γεκνηηθφ πκβνχιην, Αληηδήκαξρνη, Γ επηρεηξήζεσλ, Σνπηθά ζπκβνχιηα), Τπεξεζηαθά ζηειέρε (Πξντζηάκελνη ππεξεζηψλ, Γηεπζπληέο Δπηρεηξήζεσλ, ζηειέρε ηεο ππεξεζίαο Πξνγξακκαηηζκνχ), Σνπηθνί θνξείο θαη νκάδεο δεκνηψλ κε ζεκαληηθφ βαζκφ ζπκβνιήο ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε ή/θαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Ο.Σ.Α., Φνξείο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο (πρ Πεξηθέξεηα, Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε). Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα απνηειεί ην βαζηθφ πιαίζην θαηεχζπλζεο, πξνζδηνξηζκνχ θαη ζπληνληζκνχ ησλ ελεξγεηψλ φισλ ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο θαη ππεξεζηψλ θαη είλαη επξχηεξα γλσζηφ ζηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ Ο.Σ.Α., πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζνχλ νη ζηφρνη ηνπ. Δπηπξφζζεηα, απνηειεί πξντφλ ζπιινγηθήο εξγαζίαο φισλ ησλ δνκψλ ηνπ Γήκνπ θαη νδεγεί ζηελ αλάιεςε δεζκεχζεσλ κεηαμχ ησλ δηαδνρηθψλ ηεξαξρηθψλ επηπέδσλ, ζε φηη αθνξά ηελ πινπνίεζε ηνπ ηκήκαηνο εθείλνπ ζην νπνίν απηά εκπιέθνληαη. 6

7 1.3. ΒΑΗΚΑ ΣΑΓΗΑ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Ζ εθπφλεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πεξηιακβάλεη ηξείο (3) δηαθξηηέο θάζεηο κε επηκέξνπο βήκαηα, κε ζθνπφ λα πξνζεγγηζηνχλ θαη λα αλαιπζνχλ ζπζηεκαηηθά φιεο νη παξάκεηξνη θαη φινη νη ζπληειεζηέο πνπ επεξεάδνπλ θαη θαζνξίδνπλ ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ. Σα βήκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε θάζε θάζε ηνπ Έξγνπ πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά ζηε ζπλέρεηα. Φάζε Α. ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο ηνπ Γήκνπ Θέξκνπ Απνηχπσζε θαη Αμηνιφγεζε ηνπ Δμσηεξηθνχ θαη Δζσηεξηθνχ Πεξηβάιινληνο ηνπ Ο.Σ.Α. Βήκα 1: Πξνεηνηκαζία θαη νξγάλσζε. Πξνεηνηκαζία θαη νξγάλσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηάξηηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, κέζσ ησλ εμήο ελεξγεηψλ: Γηαηχπσζε ησλ αξρηθψλ θαηεπζχλζεσλ ηεο δεκνηηθήο αξρήο. Οξγάλσζε θαη πξνγξακκαηηζκφο ηνπ Έξγνπ. Δλεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ ΝΠ ηνπ Γήκνπ. Βήκα 2: πλνπηηθή πεξηγξαθή θαη αμηνιόγεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ. πλνπηηθή πεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ θαη εληνπηζκφο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ δεηεκάησλ ηνπηθήο αλάπηπμεο, πνπ ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζεη ν Γήκνο θαηά ηελ επφκελε ηεηξαεηία. Πεξηγξάθεηαη ε γεληθή, καθξνζθνπηθή εηθφλα ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ θαη αλαθέξνληαη ηα γεσγξαθηθά, πιεζπζκηαθά, θνηλσληθά, νηθνλνκηθά, πνιενδνκηθά, πεξηβαιινληηθά θαη αλαπηπμηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Αθνινπζεί ε αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πεξηνρήο θαη εληνπίδνληαη ηα θξίζηκα δεηήκαηα ηνπηθήο αλάπηπμεο ζε θάζε ζεκαηηθφ ηνκέα («Πεξηβάιινλ θαη πνηφηεηα δσήο», «Κνηλσληθή Πνιηηηθή, Παηδεία, Πνιηηηζκφο θαη Αζιεηηζκφο», «Σνπηθή Οηθνλνκία θαη Απαζρφιεζε»). Βήκα 3: πλνπηηθή πεξηγξαθή θαη αμηνιόγεζε ηνπ Γήκνπ θαη ησλ λνκηθώλ πξνζώπσλ ηνπ σο νξγαληζκώλ. πλνπηηθή πεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ θαη εληνπηζκφο ησλ θξίζηκσλ δεηεκάησλ εζσηεξηθήο αλάπηπμεο ζηηο εμήο ζεκαηηθέο ελφηεηεο: Γξαζηεξηφηεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο. Οξγάλσζε θαη ζπλεξγαζίεο. Αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη πιηθνηερληθή ππνδνκή Οηθνλνκηθά. Βήκα 4: Καζνξηζκόο ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ησλ αλαπηπμηαθώλ πξνηεξαηνηήησλ ηνπ Γήκνπ. Πξαγκαηνπνηείηαη ε επηινγή ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ ζα αθνινπζήζεη ν Γήκνο κέζσ ηνπ θαζνξηζκνχ γεληθψλ ζηφρσλ θαη πνιηηηθψλ δξάζεο, ε νκαδνπνίεζε ησλ γεληθψλ ζηφρσλ ζε Άμνλεο θαη Μέηξα θαη ε δηαηχπσζε ηνπ νξάκαηνο θαη ησλ αξρψλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαθπβέξλεζεο. ην πιαίζην ηεο δηακφξθσζεο ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Γήκνπ πξνζδηνξίδνληαη ηα θξίζηκα δεηήκαηα 7

8 ηνπηθήο αλάπηπμεο πνπ ζα αληηκεησπίζεη ν Γήκνο (γεληθνί ζηφρνη ηνπηθήο αλάπηπμεο) θαη δηακνξθψλνληαη νη θαηάιιειεο εζσηεξηθέο ζηξαηεγηθέο επηινγέο πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ επηηπρή πξνζέγγηζε ησλ γεληθψλ ζηφρσλ ηνπηθήο θαη εζσηεξηθήο αλάπηπμεο. Οη ζπλαθείο γεληθνί ζηφρνη νκαδνπνηνχληαη ζε πξνηεξαηφηεηεο Μέηξα θαη ηα ζπλαθή Μέηξα νκαδνπνηνχληαη ζε επξχηεξεο πξνηεξαηφηεηεο Άμνλεο. Γηαηππψλεηαη ην φξακα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ θαη γηα ηελ εζσηεξηθή αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ σο νξγαληζκνχ, θαζψο θαη νη θαηεπζπληήξηεο αξρέο, πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη γεληθά ηνλ ηξφπν δηνίθεζεο ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ. Έγθξηζε ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ Γηαβνχιεπζε Βήκα 5: Έγθξηζε ηνπ ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ θαη δηαδηθαζίεο δηαβνύιεπζεο. Οη ελέξγεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε απηφ ην ζηάδην αθνξνχλ: ηελ έγθξηζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ. ηε δεκνζηνπνίεζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ κέζσ ησλ δηαζέζηκσλ κέζσλ επηθνηλσλίαο. ηε δηνξγάλσζε δεκνζίσλ εθδειψζεσλ. ηε ζχλνςε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ησλ δηαδηθαζηψλ δηαβνχιεπζεο θαη ελεκέξσζε ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ. Φάζε Β. Δπηρεηξεζηαθφο θαη Οηθνλνκηθφο Πξνγξακκαηηζκφο ηνπ Γήκνπ Θέξκνπ Δπηρεηξεζηαθφο ρεδηαζκφο Βήκα 6: Καηάξηηζε ζρεδίσλ δξάζεο. Καηαξηίδνληαη ζρέδηα δξάζεο, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ζηφρνπο θαη δξάζεηο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ θάζε ελφο απφ ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ κε ζθνπφ ηελ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Γήκνπ. Βήκα 7: Σεηξαεηήο πξνγξακκαηηζκόο ησλ δξάζεσλ. θνπνί ηνπ βήκαηνο είλαη ε ηεξάξρεζε θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ δξάζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ζρέδηα δξάζεο, ε νκαδνπνίεζε, ν έιεγρνο θαη ε νξηζηηθνπνίεζε φισλ ησλ δξάζεσλ ηνπ ΔΠ θαη ν αλαιπηηθφο πξνγξακκαηηζκφο ησλ δξάζεσλ πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο. Οηθνλνκηθφο Πξνγξακκαηηζκφο Βήκα 8: Οηθνλνκηθόο Πξνγξακκαηηζκόο. Πξαγκαηνπνηείηαη εθηίκεζε ησλ εζφδσλ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ, αλά πεγή ρξεκαηνδφηεζεο, γηα θάζε έηνο ηεο επφκελεο ηεηξαεηίαο, θαηαλέκνληαη ηα έζνδα ζηηο δξάζεηο πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο θαη θαηαξηίδεηαη ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο δαπαλψλ αλά κέηξν θαη άμνλα θαη ζπληάζζνληαη νη ρξεκαηνδνηηθνί πίλαθεο. 8

9 Βήκα 9: Οινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηειηθέο ελέξγεηεο. Οη ελέξγεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε απηφ ην ζηάδην αθνξνχλ: ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζρεδίνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ζηελ ππνβνιή ηνπ ζην Γήκαξρν. ηελ έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. ηνλ έιεγρν ηεο δηαδηθαζίαο θαηάξηηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηελ Πεξηθέξεηα. ηε δεκνζηνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ην Γήκν. Φάζε Γ. Τπνζηήξημε κεηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Οη ελέξγεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε απηφ ην ζηάδην αθνξνχλ: ηελ πινπνίεζε, παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. ηελ εθπαίδεπζε αξκνδίσλ ζηειερψλ ηνπ Γήκνπ. 9

10 2. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ 2.1. ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ. ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΒΑΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ, ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΖ ΔΝΣΑΞΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΒΑΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΚΑΗ ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΖ ΔΝΣΑΞΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΘΔΡΜΟΤ Ο Γήκνο Θέξκνπ παξέκεηλε ακεηάβιεηνο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Καιιηθξάηεο. Έδξα ηνπ Γήκνπ είλαη ην Θέξκν. Ζ έδξα ηνπ Γήκνπ απέρεη 28,8 ρηιηφκεηξα απφ ην Αγξίλην. Ζ ζπλνιηθή έθηαζε ηνπ δήκνπ είλαη ζηξέκκαηα, ελψ βάζεη ησλ πξνζσξηλψλ ζηνηρείσλ ηεο απνγξαθήο ηνπ 2011, ν πιεζπζκφο ηνπ αλέξρεηαη ζηνπο θαηνίθνπο, κε απνηέιεζκα λα εκθαλίδεη ππθλφηεηα, ε νπνία αλέξρεηαη ζηνπο 25 θαηνίθνπο αλά ηεηξαγσληθφ ρηιηφκεηξν. Ο Γήκνο Θέξκνπ βξίζθεηαη ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ Ν. Αηησιναθαξλαλίαο. Βφξεηα ζπλνξεχεη κε ην Ν. Δπξπηαλίαο φπνπ ην Παλαηησιηθφ φξνο απνηειεί θπζηθφ φξην Αλαηνιηθά θαη Νφηηα κε ηηο νξεηλέο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο Πιαηάλνπ, Ππιιήλεο θαη Ναππάθηνπ ηνπ Γήκνπ Ναππαθηίαο ελψ Γπηηθά κε ηηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο Παξαβφιαο θαη Μαθξπλείαο ηνπ Γήκνπ Αγξηλίνπ. ηνλ επφκελν ράξηε θαίλνληαη νη λένη «Καιιηθξαηηθνί» δήκνη ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αηησιναθαξλαλίαο, ελψ ζηε ζπλέρεηα αθνινπζεί κία ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο δηνηθεηηθήο εμέιημεο ηνπ Γήκνπ Θέξκνπ. 10

11 Υάξηεο 1 : Καιιηθξαηηθνί δήκνη ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο Αηησιναθαξλαλίαο Ο Γήκνο Θέξκνπ πεξηιακβάλεη ζηα φξηά ηνπ κηα πεξηνρή κε θαλεξά ηα ζεκάδηα κηαο πινχζηαο ηζηνξηθήο δηαδξνκήο. Σα επξήκαηα πνπ ήξζαλ θαηά θαηξνχο ζην θσο (θαη ζπλερίδνπλ λα έξρνληαη) θαηέζηεζαλ ην Θέξκν γλσζηφ ζην παλειιήλην αιιά θαη ην εμσηεξηθφ. Ο ρψξνο ηνπ αξραίνπ Θέξκνπ θαηνηθήζεθε απφ ην ηέινο ηνπ 14 νπ αη. π.υ. Σα πξψηα θηίζκαηα ήηαλ θαιχβεο μπιφπιεθηεο θαη ν ρψξνο ζπλδέζεθε απφ ηελ αξρή κε ηε ζξεζθεπηηθή ιαηξεία (πχξεο ζπζηψλ). ηα κέζα ηνπ 7 νπ αη. π.υ. ρηίδεηαη ν λαφο ηνπ Θεξκίνπ Απφιισλα Θέξκηνο ήηαλ ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζενχ πνπ κε ηε θσηηά πνπ θξαηνχζε είρε ηε δχλακε λα θαζαξίδεη ηηο αζζέλεηεο απ φπνπ θαηά πάζα πηζαλφηεηα έιθεη ην φλνκά ηνπ ν ηφπνο. Ο ζξεζθεπηηθήο ζεκαζίαο ρψξνο γίλεηαη εκπνξηθφ θαη πνιηηηθφ θέληξν φιεο ηεο Αηησιίαο. Σν 314 π.υ. ηδξχεηαη ην Κνηλφ ησλ Αηησιψλ κε έδξα ην Θέξκν. Κάζε ρξφλν θαηά ηελ θζηλνπσξηλή ηζεκεξία ζπλνδεπφκελε απφ εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο γίλνληαλ ε ζπλέιεπζε (ζεξκηθά) θαη ε εθινγή ησλ αξρφλησλ ηεο πκπνιηηείαο. Σν 279 π.υ. κεηά ηε λίθε ηνπ ελαληίνλ ησλ Γαιαηψλ ην Κνηλφ ησλ Αηησιψλ θζάλεη ζηε κεγαιχηεξε αθκή ηνπ ζπκπεξηιακβάλνληαο ζηελ έλσζή ηνπ, πνιιέο κεγάιεο πφιεηο. Ζ βεβήισζε απφ ηνλ ζηξαηεγφ ησλ Αηησιψλ Γσξίκαρν, ησλ ηεξψλ ηνπ Γίνπ θαη ηεο Γσδψλεο, έθεξε ηνπο Αηησινχο ζε ζχγθξνπζε κε ηνπο Μαθεδφλεο. Γχν θνξέο ην 218 π.υ. θαη ην 206 π.υ., ην Θέξκν γλψξηζε ηελ εξήκσζε θαη ηε ιεειαζία απφ ην ζηξαηφ ηνπ Φηιίππνπ ηνπ Δ θαηά ηελ νπνία θαηαζηξάθεθαλ πάλσ απφ αλδξηάληεο. Δλψ δελ ππάξρνπλ καξηπξίεο γηα ηελ κεηέπεηηα ηχρε ηεο πφιεσο θαίλεηαη φηη ν λαφο ηνπ Απφιισλα αλνηθνδνκήζεθε ελ κέξεη θαη ππήξραλ εθεί αλδξηάληεο θαη βσκνί ρξνλνινγνχκελνη κέρξη ην 30 π.υ.. 11

12 Ζ χπαξμε αξραίνπ πνιηηηζκνχ γίλεηαη επίζεο θαλεξή απφ επξήκαηα ζην ρψξν ηεο Αγίαο νθίαο, φπνπ ιαηξεχνληαλ ε ζεά Λαθξία Άξηεκε ησλ Αηησιψλ, ζηνλ νηθηζκφ Σαμηάξρε, ζηελ Κάησ Υξπζνβίηζα, ζηελ Αλάιεςε, ζηελ πεξηνρή ηεο Κφληζθαο θαη ζε πνιιά άιια ζεκεία φπνπ ππάξρνπλ θαη νη ζχγρξνλνη νηθηζκνί. Αθφκε, αμηφινγα Βπδαληηλά κλεκεία καξηπξνχλ ηελ ζπλέρεηα ηνπ πνιηηηζκνχ ζην ρψξν απηφ. ε κηα ζχληνκε αλαζθφπεζε ησλ ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηα επηκέξνπο δηακεξίζκαηα ηνπ Γήκνπ, κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ ηα εμήο : ηνλ Αβαξίθν ππήξρε νηθηζκφο πνιχ πξηλ απφ ηνλ 16 ν αη. κ.υ. απ φηαλ εγθαηαζηάζεθαλ νηθηζηέο απφ ηνλ Αβαξίθν νπιίνπ. Πνιινί θάηνηθνί ηνπ έιαβαλ κέξνο ζηνλ Αγψλα ηνπ 21. Ζ Αγία νθία, αξρηθή νλνκαζία ηεο νπνίαο ήηαλ Μφθηζηα (ζηα ζιαβηθά ρισξίδα ην άθζνλν πξάζηλν δηθαηνινγεί απηή ηελ νλνκαζία) πξέπεη λα νηθήζεθε ηνλ 13 ν κ.υ. αη. Οη θάηνηθνη ηεο Αλάιεςεο (παιαηφηεξε νλνκαζία Γεξβέθηζηα) πξφζθεξαλ ζπνπδαίεο ππεξεζίεο ζηνλ Αγψλα ηνπ 21 ελψ εθεί θαηέθπγαλ νη δηαζσζέληεο απφ ηελ Έμνδν Μεζνινγγίηεο. Απφ ην εθεί ζηξαηφπεδν ν Γεψξγηνο Καξατζθάθεο απεχζπλε ζηηο 11 Απξηιίνπ 1826 ηελ ηζηνξηθή ηνπ επηζηνιή πξνο ηε Γηνίθεζε ηεο Δπαλάζηαζεο. Σν Γηαζειιάθη ζχκθσλα κε φζα παξαδφζεθαλ θαηαζηξάθεθε απφ ηνπο Σνχξθνπο. Ο Γξπκψλαο (παιηά νλνκαζία Μπεξίθνο), θαηνηθήζεθε θαηά ηα κέζα ηνπ 17 νπ αη. απφ κεηνηθήζαληεο ή εθδησρζέληεο Ζπεηξψηεο. Μεηά ηελ άξλεζε ησλ ληφπησλ θαπεηαλαίσλ λα πιεξψζνπλ θφξνπο ζηνλ Αιή Παζά, θαηεζηξάθε παληειψο απφ ηνπο Σνχξθνπο. Αξγφηεξα παξαηεξήζεθε κηα λέα αθκή ηνπ νηθηζκνχ κε ηελ ελαζρφιεζε ησλ θαηνίθσλ ζηελ θαηαζθεπή φπισλ θαη ππξίηηδαο. Ο Γξπκψλαο ππήξμε ζηξαηεγηθφ ζεκείν γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο ζηελ πεξίνδν ηεο Καηνρήο ( ). Ζ Κφληζθα ηεο νπνίαο νη πξψηνη θάηνηθνη πξνέξρνληαλ ζχκθσλα κε ηελ παξάδνζε απφ ηνλ Κνληζθφ ηεο Θεζζαιίαο, θαηά ηα ρξφληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο έκεηλε κάιινλ απάηεηε επεηδή ήηαλ δπζπξφζηηε θαη ρσξίο ζπνπδαία παξαγσγή. Σν 1944 ην ρσξηφ ππξπνιήζεθε απφ ηνπο Γεξκαλνχο. Ο Γήκνο Θέξκνπ δεκηνπξγήζεθε κε ην λφκν 2539/97 θαη πξνήιζε απφ ηε ζπλέλσζε ηνπ παιηνχ Γήκνπ Θέξκνπ (πξσηεχνπζα ηνπ λένπ Γήκνπ) θαη 22 Κνηλνηήησλ. Οη θνηλφηεηεο πνπ έρνπλ ππαρζεί ζην Γήκν Θέξκνπ είλαη ν Αβαξίθνο θαη ν ζπλ. Πίλε, ε Αγία νθία θαη νη ζπλ. Μαπξνβξφο θαη Πνπξλάξα, ε Αεηφπεηξα, ε Ακβξαθία, ε Αλάιεςε θαη νη ζπλ. Καεκέλα Ακπέιηα, Κφθηξα, Μαξαζνχια θαη Παιηνπξηά, ην Αξγπξφ Πεγάδη θαη ν ζπλ. Θενηφθνο, ην Γηαζειιάθη, ν Γηπιάηαλνο, ν Γξπκψλαο θαη νη ζπλ. Άλσ Γξπκψλαο, Αγ. Σξηάδα θαη Κνζθηλά, ην Καινχδη θαη νη ζπλ. Γνπλαίηθα θαη Μαξαζηάο, ε Κάησ Υξπζνβίηζα θαη νη ζπλ. Γηάζειιν, Γνζνχια θαη Κνπηζνκειηά, ε Κνθθηλφβξπζε θαη νη ζπλ Ακπέιηα θαη Αγ. Θεφδσξνο, ε Κφληζθα θαη νη ζπλ. Αγ. Ησάλλεο θαη Πνχιηαλνο, ην Λεπθφ, ε Μπξηηά θαη νη ζπλ. Λνπηξφ, Παιαηφκπινο θαη Πέξεβνο, ην Νεξνρψξη θαη νη ζπλ. Μειίγθνβα θαη Μηζάκπεια, ην Πάκθην, ν Πέξθνο, ην Πεηξνρψξη θαη ν ζπλ. Πξηνλαίηθα, ηα ηηαξάισλα, ε Υξπζνβίηζα (Άλσ) θαη νη ζπλ. Γνθίκηα θαη Ρφγγηα, ην Υαιίθη Ακβξαθίαο θαη νη ζπλ. Γάθλε, Λαδηθνχ θαη Νεξνζχξηεο. ην ράξηε πνπ αθνινπζεί απεηθνλίδεηαη επνπηηθά ε δηνηθεηηθή δηαίξεζε ηνπ δήκνπ ζηελ Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Θέξκνπ θαη ηηο 22 Σνπηθέο Κνηλφηεηεο πνπ ηνλ απαξηίδνπλ. 12

13 Υάξηεο 2 : Γηνηθεηηθή δηαίξεζε ηνπ Γήκνπ Θέξκνπ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΘΔΡΜΟΤ Ο Γήκνο Θέξκνπ απνηειεί ην κηθξφηεξν ζε έθηαζε θαη πιεζπζκφ δήκν απφ ηνπο επηά δήκνπο ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο Αηησιναθαξλαλίαο. Ο πιεζπζκφο θαη ε έθηαζε ησλ επηά δήκσλ ηεο Αηησιναθαξλαλίαο πνπ πξνέθπςαλ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Καιιηθξάηεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 13

14 Πίλαθαο 1 : Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο - Πιεζπζκφο θαη έθηαζε ησλ λέσλ δήκσλ ηνπ λνκνχ Αηησι/λίαο Γήκνο Πξαγκαηηθόο % επί ηνπ % επί ηεο Έθηαζε πιεζπζκόο πιεζπζκνύ έθηαζεο ηνπ (ζηξέκκαηα) (2011) ηνπ Ννκνύ Ννκνύ Η.Π. Μεζνινγγίνπ Αθηίνπ Βφληηζαο Αγξηλίνπ Ακθηινρίαο Θέξκνπ Ναππαθηίαο Ξεξνκέξνπ ΤΝΟΛΟ Πηγή: ΔΣΥΔ (Απογραθή 2011) χκθσλα κε ηα πξνζσξηλά απνηειέζκαηα ηεο Απνγξαθήο Πιεζπζκνχ 2011, ν κφληκνο πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ Θέξκνπ έρεη κεησζεί θαηά 11,1%. Ζ κείσζε απηή πξνήιζε απφ ηε κείσζε, θαηά 12,7%, ηνπ αλδξηθνχ πιεζπζκνχ θαη ηε κείσζε θαηά 9,3% ηνπ γπλαηθείνπ πιεζπζκνχ. Πίλαθαο 2 : Μεηαβνιή ηνπ πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ ηνπ Γήκνπ Θέξκνπ κεηαμχ ησλ απνγξαθψλ 2001 θαη 2011 Απνγξαθή Άλδξεο Γπλαίθεο ύλνιν Πνζνζηηαία (%) Μεηαβνιή -12,7-9, Πηγή: ΔΣΥΔ (Απογραθές 2001 & 2011) ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟ ΠΛΖΘΤΜΟ, ΜΔΟ ΔΣΖΗΟ ΡΤΘΜΟ ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΚΑΗ ΠΛΖΘΤΜΗΑΚΖ ΠΤΚΝΟΣΖΣΑ ΓΖΜΟΤ ΘΔΡΜΟΤ Σα πιεζπζκηαθά θαη δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Γήκνπ Θέξκνπ βαζίδνληαη ζηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο Απνγξαθήο πιεζπζκνχ ησλ εηψλ 1991 θαη 2001 πνπ δηελέξγεζε ε Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία Διιάδνο (ΔΤΔ). Παξάιιεια γίλεηαη ζπγθξηηηθή αλαθνξά ηεο εμέιημεο ηεο πιεζπζκηαθήο θαηαλνκήο ηνπ Γήκνπ κε απηήλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ, ζε λνκαξρηαθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΤΔ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ζεκεηψζεθε πνιχ κηθξή κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ Γήκνπ Θέξκνπ (απφ θαηνίθνπο ην 1991 ζε θαηνίθνπο ην 14

15 ύλνιν Άλδξεο Γπλαίθεο ύλνιν Άλδξεο Γπλαίθεο ύλνιν Άλδξεο Γπλαίθεο ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ Α ΥΑΗ : ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΦΕΔΙΑΜΟ 2001). Ο πιεζπζκφο ηνπ δήκνπ αληηζηνηρεί (ην 2001) ζην 4,1% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αηησιναθαξλαλίαο (ζε ζχλνιν αηφκσλ) θαη ζην 1,2% ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο (ζε ζχλνιν αηφκσλ). Αλά θχιν ε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ θπκάλζεθε ζην 3,4% γηα ηνπο άλδξεο ελψ ζηηο γπλαίθεο ζεκεηψζεθε κείσζε 3,9%, θαζψο ην 2001 ν αλδξηθφο πιεζπζκφο αλήιζε ζηνπο θαηνίθνπο θαη ν γπλαηθείνο ζηηο θαηνίθνπο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ε ειαθξά κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ Γήκνπ Θέξκνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ αληίζηνηρε αχμεζε ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο (αχμεζε 4,7%), ελψ ζπκβαδίδεη κε ηελ κείσζε πνπ παξαηεξήζεθε ζε επίπεδν Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Αηησιναθαξλαλίαο (κείσζε 1,6%). Πίλαθαο 3 : Πιεζπζκηαθή θαηαλνκή ζπλνιηθά θαη αλά θχιν ζην Γήκν Θέξκνπ, ζην Ννκφ Αηησιναθαξλαλίαο θαη ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο [1991, 2001] Πνζνζηηαία Μεηαβνιή 2001/1991 Πξαγκαηηθόο Πιεζπζκόο Πεξηθέξεηα Γ. Διιάδαο ,7 6,4 3,0 Ννκόο Αηησι/λίαο ,6 0,0-2,9 Γήκνο Θέξκνπ ,0 3,4-3,9 Πηγή: ΔΣΥΔ (Απογραθές 1991 & 2001) Δμεηάδνληαο αλά Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα (Γ.Γ.) (λπλ Γεκνηηθή/Σνπηθή Κνηλφηεηα) ηελ πιεζπζκηαθή εμέιημε αλάκεζα ζηηο Απνγξαθέο 1991 θαη 2001, παξαηεξνχκε πσο ζεκαληηθή αχμεζε θαηά 185 άηνκα (ή θαηά 112,8%) θαηαγξάθεθε ζην Γ.Γ. Ακβξαθίαο. ην ζπγθεθξηκέλν Γ.Γ. ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπ γπλαηθείνπ πιεζπζκνχ (124,4%) ήηαλ κεγαιχηεξνο απφ ην ξπζκφ αχμεζεο ηνπ αλδξηθνχ πιεζπζκνχ (102,3%). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζεκαληηθή κείσζε ηνπ πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ θαηαγξάθεθε ζην Γ.Γ. Καινπδίνπ, ν πιεζπζκφο ηνπ νπνίνπ κεηψζεθε θαηά 172 άηνκα (ή θαηά 34,6%). Αλαιπηηθφηεξα, ν αλδξηθφο πιεζπζκφο ηνπ Γ.Γ. κεηψζεθε θαηά 32,3% θαη ν γπλαηθείνο πιεζπζκφο θαηά 37,0%. Σν Γ.Γ. Θέξκνπ είλαη ην πνιππιεζέζηεξν θαηά ηα απνγξαθηθά έηε 1991 θαη 2001, θαζψο ηφζν ην 1991 φζν θαη ην 2001 νη θάηνηθνί ηνπ απνηεινχζαλ ην 24% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηνπ Γήκνπ. Αθνινπζνχλ ην Γ.Γ. Αλαιήςεσο κε πνζνζηφ 12% θαη ην Γ.Γ. Μπξηέαο κε πνζνζηφ 10% επί ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηνπ Γήκνπ. 15

16 Πίλαθαο 4 : Πιεζπζκηαθή θαηαλνκή θαη κεηαβνιέο ζπλνιηθά θαη αλά θχιν ζην Γήκν Θέξκνπ αλά Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα [1991, 2001] Πξαγκαηηθόο Πιεζπζκόο ύλνιν Άλδξεο Γπλαίθεο ύλνιν Άλδξεο Γπλαίθεο ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΟΤ Γ.Γ. Θέξκνπ Γ.Γ. Αβαξίθνπ Γ.Γ. Αγίαο νθίαο Γ.Γ. Αεηόπεηξαο Γ.Γ. Ακβξαθίαο Γ.Γ. Αλάιεςεσο Γ.Γ. Αξγπξνύ Πεγαδίνπ Γ.Γ. Γηαζειιαθίνπ Γ.Γ. Γηπιαηάλνπ Γ.Γ. Γξπκώλνο Γ.Γ. Καινπδίνπ Γ.Γ. Κάησ Υξπζνβίηζεο Γ.Γ. Κνθθηλόβξπζεο Γ.Γ. Κνλίζθεο Γ.Γ. Λεπθνύ Γ.Γ. Μπξηέαο Γ.Γ. Νεξνρσξίνπ Γ.Γ. Πακθίνπ Γ.Γ. Πέξθνπ Γ.Γ. Πεηξνρσξίνπ Γ.Γ. ηηαξαιώλσλ

17 Γ.Γ. Υαιηθίνπ Γ.Γ. Υξπζνβίηζαο ΜΔΣΑΒΟΛΖ Δ ΑΠΟΛΤΣΟΤ ΑΡΤΘΜΟΤ: ΠΟΟΣΗΑΗΑ (%): ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΟΤ Γ.Γ. Θέξκνπ Γ.Γ. Αβαξίθνπ Γ.Γ. Αγίαο νθίαο Γ.Γ. Αεηόπεηξαο Γ.Γ. Ακβξαθίαο Γ.Γ. Αλάιεςεσο Γ.Γ. Αξγπξνύ Πεγαδίνπ Γ.Γ. Γηαζειιαθίνπ Γ.Γ. Γηπιαηάλνπ Γ.Γ. Γξπκώλνο Γ.Γ. Καινπδίνπ Γ.Γ. Κάησ Υξπζνβίηζεο Γ.Γ. Κνθθηλόβξπζεο Γ.Γ. Κνλίζθεο Γ.Γ. Λεπθνύ Γ.Γ. Μπξηέαο Γ.Γ. Νεξνρσξίνπ Γ.Γ. Πακθίνπ Γ.Γ. Πέξθνπ Γ.Γ. Πεηξνρσξίνπ Γ.Γ. ηηαξαιώλσλ Γ.Γ. Υαιηθίνπ Γ.Γ. Υξπζνβίηζαο

18 Πηγή: ΔΣΥΔ (Απογραθές 1991 & 2001) ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΠΛΖΘΤΜΟΤ πγθξίλνληαο ηελ ειηθηαθή ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ Γήκνπ Θέξκνπ θαη ηνπ Ννκνχ Αηησιναθαξλαλίαο, ην απνγξαθηθφ έηνο 2001, πξνθχπηνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζην λεαληθφ πιεζπζκφ (ππέξ ηνπ λνκνχ) θαη ζην γεξνληηθφ πιεζπζκφ (ππέξ ηνπ δήκνπ), ελψ νη ππφινηπεο θαηεγνξίεο (παηδηθφο, κέζνο θαη ψξηκνο) πιεζπζκνχ απνθιίλνπλ ζε κηθξφηεξν βαζκφ. πγθεθξηκέλα, ν παηδηθόο πιεζπζκόο (0-14 εηψλ) θπκαηλφηαλ ζην 17,3% ζην λνκφ θαη ζην 12,8% ζην δήκν, ν λεαληθόο παξαγσγηθόο πιεζπζκόο (15-29 εηψλ) θπκαηλφηαλ ζην 20,5% ζην λνκφ θαη ζην 15,9% ζην δήκν, ν κέζνο παξαγσγηθόο πιεζπζκόο (30-44 εηψλ) αγγίδεη ην 20,4% ζην λνκφ θαη ην 17,3% ζην δήκν, ν ώξηκνο παξαγσγηθόο πιεζπζκόο (45-64 εηψλ) αγγίδεη ην 22,9% ζην λνκφ θαη ην 24,1% ζην δήκν, ελψ ν γεξνληηθόο πιεζπζκόο (65+ εηψλ) είλαη ρακειφηεξνο ζην λνκφ, κε πνζνζηφ 18,9%, ηε ζηηγκή πνπ ζην δήκν αλέξρεηαη ζην 29,9%. ηνλ αθφινπζν πίλαθα απεηθνλίδεηαη ζε κεγαιχηεξε αλάιπζε ε πιεζπζκηαθή θαηαλνκή ηνπ λνκνχ Αηησιναθαξλαλίαο θαη ηνπ δήκνπ Θέξκνπ αλά ειηθηαθή θαηεγνξία. Δίλαη θαλεξέο νη απνθιίζεηο ηνπ Γήκνπ ζε ζρέζε κε ην Ννκφ, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά, ηφζν ζην γεξνληηθφ πιεζπζκφ (πνιχ κεγαιχηεξνο αλαινγηθά ζην δήκν ζε ζχγθξηζε κε ην λνκφ), φζν θαη ζηνλ πιεζπζκφ θάησ ησλ 29 εηψλ (πνιχ κηθξφηεξνο αλαινγηθά ζην δήκν). Πίλαθαο 5 : Ζιηθηαθή δηάξζξσζε πιεζπζκνχ ζην Ννκφ Αηησιναθαξλαλίαο θαη ζην Γήκν Θέξκνπ Ννκόο Αηησιναθαξλαλίαο Γήκνο Θέξκνπ Ζιηθίεο Πνζνζηό % Οκάδα % Πνζνζηό % Οκάδα % 0-4 εηώλ 5-9 εηώλ 5,2 5,8 17,3 (Παηδηθφο Πιεζπζκφο) 3,6 4, εηώλ 6,3 5,0 12,8 (Παηδηθφο Πιεζπζκφο) εηώλ 7,0 20,5 4,8 15, εηώλ 6,6 (Νεαληθφο (Νεαληθφο 5,3 Παξαγσγηθφο Παξαγσγηθφο εηώλ 6,9 Πιεζπζκφο) 5,8 Πιεζπζκφο) εηώλ 7,1 20,4 6,2 17, εηώλ 6,6 (Μέζνο (Μέζνο 5,8 Παξαγσγηθφο Παξαγσγηθφο εηώλ 6,7 Πιεζπζκφο) 5,3 Πιεζπζκφο) 18

19 45-49 εηώλ 5,9 5, εηώλ εηώλ 6,0 4,9 22,9 (Ώξηκνο Παξαγσγηθφο Πιεζπζκφο) 6,2 5, εηώλ 6,1 7,5 24,1 (Ώξηκνο Παξαγσγηθφο Πιεζπζκφο) εηώλ 6,3 9, εηώλ εηώλ 5,6 3,5 18,9 (Γεξνληηθφο Πιεζπζκφο) 8,3 6, εηώλ 2,0 3,4 29,9 (Γεξνληηθφο Πιεζπζκφο) 85+ εηώλ 1,5 2,9 ΤΝΟΛΟ 100,0 100,0 Πηγή: ΔΣΥΔ (Απογραθή 2001) ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΟΗ ΓΔΗΚΣΔ Γείθηεο Αλαινγίαο Φχισλ χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Απνγξαθήο ηνπ 1991 θαη ηνπ 2001, ν Γείθηεο Αλαινγίαο Φύισλ 1 ζην Γήκν Θέξκνπ δείρλεη ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ αλδξηθνχ πιεζπζκνχ έλαληη ηνπ γπλαηθείνπ ηελ εμεηαδφκελε ρξνληθή πεξίνδν, θαζψο ν ελ ιφγσ δείθηεο ην 1991 θπκαίλνληαλ ζην 99,1% ελψ ην 2001 αλήιζε ζην 106,7%. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ε ηηκή ηνπ δείθηε είλαη πςειφηεξε απφ ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ δείθηε ζην Ννκφ Αηησιναθαξλαλίαο θαη ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο. Πίλαθαο 6 : Γείθηεο Αλαινγίαο Φχισλ ζην Γήκν Θέξκνπ, ζην Ννκφ Αηησιναθαξλαλίαο θαη ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο [1991, 2001] Πεξηθέξεηα Γ. Διιάδαο 100,2 103,5 Ννκόο Αηησι/λίαο 99,5 102,2 Γήκνο Θέξκνπ 99,1 106,7 Πηγή: ΔΣΥΔ (Απογραθές 1991 & 2001) 1 Γείθηεο Αλαινγίαο Φύισλ (ΓΦΑ) εθθξάδεη ηελ αληηζηνηρία ηνπ αξηζκνχ ησλ αλδξψλ κηαο πεξηνρήο ζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν πξνο 100 γπλαίθεο. Ο ΓΑΦ ζπλήζσο ππνινγίδεηαη θαηά ειηθία ψζηε λα πξνζεγγίδνληαη νη θαηά θχιν δηαθνξέο ζηε ζλεζηκφηεηα θαη ηε κεηαλάζηεπζε. 19

20 Γείθηεο Γήξαλζεο Μειεηψληαο ηνλ Γείθηε Γήξαλζεο 2 ηνπ πιεζπζκνχ θαηά ηα απνγξαθηθά έηε πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα πσο ν παηδηθφο πιεζπζκφο ειηθίαο 0-14 εηψλ κεηψλεηαη ξαγδαία ζε ζρέζε κε ην γεξνληηθφ πιεζπζκφ ζην Γήκν Θέξκνπ. Γεληθφηεξα, ηφζν ζην λνκφ Αηησιναθαξλαλίαο, φζν θαη ζην Γήκν Θέξκνπ, ην 2001, παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή αχμεζε ηεο αλαινγίαο ειηθησκέλσλ/παηδηψλ. Δηδηθφηεξα, ην 1991, ν δείθηεο γήξαλζεο θπκαηλφηαλ ζην 68,7% ζε επίπεδν λνκνχ θαη ζην 165,4% ζε επίπεδν δήκνπ, ελψ ην 2001 αλήιζε ζην 109,2% ζε επίπεδν λνκνχ θαη 233,6% ζε επίπεδν δήκνπ. Παξαηεξψληαο αλά θχιν ηελ εμέιημε ηνπ δείθηε γήξαλζεο, ζπκπεξαίλνπκε πσο ν δείθηεο είλαη ζεκαληηθά κηθξφηεξνο ζηνλ αλδξηθφ πιεζπζκφ αλαθνξηθά κε ην γπλαηθείν, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη πσο ε αλαινγία γεξνληηθνχ πξνο παηδηθνχ πιεζπζκνχ είλαη κεγαιχηεξε ζην γπλαηθείν απ φηη ζηνλ αληξηθφ πιεζπζκφ. Πίλαθαο 7 : Γείθηεο Γήξαλζεο πιεζπζκνχ ζην Γήκν Θέξκνπ θαη ην Ννκφ Αηησιναθαξλαλίαο [1991, 2001] ύλνιν Άλδξεο Γπλαίθεο ύλνιν Άλδξεο Γπλαίθεο Ννκόο Αηησι/λίαο 68,7 57,6 81,0 109,2 91,1 126,8 Γήκνο Θέξκνπ 165,4 139,5 191,4 233,6 206,2 259,1 Πηγή: ΔΣΥΔ (Απογραθές 1991 & 2001) Γείθηεο Δμάξηεζεο Ζιηθησκέλσλ Ο Γείθηεο Δμάξηεζεο Ζιηθησκέλσλ 3 αλαπαξηζηά ηελ αλαινγία ηνπ παξαγσγηθνχ πιεζπζκνχ κηαο πεξηνρήο πξνο ηνλ κε-παξαγσγηθφ πιεζπζκφ ειηθίαο άλσ ησλ 65 εηψλ. Απφ ηε κειέηε ησλ ζηνηρείσλ ηεο Απνγξαθήο 1991 θαη 2001 πξνθχπηεη πσο ν ελ ιφγσ δείθηεο απμήζεθε ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Θέξκνπ, απφ ην 45,5% ην 1991, ζην 52,2% ην 2001, αθνινπζψληαο ηε γεληθφηεξε πνξεία ηνπ δείθηε ζην Ννκφ Αηησιναθαξλαλίαο, ν νπνίνο απμήζεθε απφ 23,5% ην 1991, ζην 29,6% ην Παξφκνηα είλαη ε εμέιημε αλά θχιν ζην Γήκν Θέξκνπ, θαζψο ε αχμεζε ηνπ δείθηε αθνξά, ηφζν ζηνλ αλδξηθφ (αχμεζε απφ ην 38,8% ζην 44,0%), φζν θαη ζην γπλαηθείν πιεζπζκφ (αχμεζε απφ ην 52,2% ζην 60,5%). Οκνίσο ζην Ννκφ Αηησιναθαξλαλίαο, ζεκεηψζεθε αχμεζε ηνπ ΓΔΖ, ηφζν ζηνλ αλδξηθφ (απφ 20,0% ζε 24,8%), φζν θαη ζην γπλαηθείν πιεζπζκφ (απφ 27,4% ζε 34,4%). Ο Γείθηεο Δμάξηεζεο Ζιηθησκέλσλ ηφζν ζηνλ αλδξηθφ πιεζπζκφ φζν θαη ζηνλ γπλαηθείν αθνινπζεί έληνλα αλνδηθή πνξεία, φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα. Γεληθά, κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε πσο ν παξαγσγηθφο πιεζπζκφο ειηθίαο εηψλ είλαη ζρεδφλ δηπιάζηνο απφ ηνλ κε-παξαγσγηθφ πιεζπζκφ ειηθίαο άλσ ησλ 65 εηψλ ζην Γήκν Θέξκνπ θαη ζρεδφλ ηξηπιάζηνο ζην Ννκφ Αηησιναθαξλαλίαο. 2 Ο Γείθηεο Γήξαλζεο (ΓΓ) εθθξάδεη ηελ αληηζηνηρία ησλ ειηθησκέλσλ (ζπλήζσο 65 εηψλ θαη άλσ) ζε κηα πεξηνρή ζηε δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν ζε 100 παηδηά (ειηθία 0-14 εηψλ). πλήζσο ν δείθηεο Γήξαλζεο ππνινγίδεηαη θαηά θχιν ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε πξνζέγγηζε ησλ θαηά θχιν δηαθνξνπνηήζεσλ ζηε δηαδηθαζία ηεο γήξαλζεο. 3 Γείθηεο Δμάξηεζεο Ζιηθησκέλσλ (ΓΔΖ): ν Γείθηεο Δμάξηεζεο Ζιηθησκέλσλ (ΓΔΖ) εθθξάδεη ηελ πνζνζηηαία αλαινγία ηνπ αξηζκνχ ησλ αηφκσλ ειηθίαο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ ειηθίαο άλσ ησλ 65 εηψλ. 20

21 Πίλαθαο 8 : Γείθηεο Δμάξηεζεο Ζιηθησκέλσλ ζην Γήκν Θέξκνπ θαη ην Ννκφ Αηησιναθαξλαλίαο [1991, 2001] ύλνιν Άλδξεο Γπλαίθεο ύλνιν Άλδξεο Γπλαίθεο Ννκόο Αηησι/λίαο 23,5 20,0 27,4 29,6 24,8 34,4 Γήκνο Θέξκνπ 45,5 38,8 52,2 52,0 44,0 60,5 Πηγή: ΔΣΥΔ (Απογραθές 1991 & 2001) ΠΛΖΘΤΜΗΑΚΖ ΠΤΚΝΟΣΖΣΑ χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηνπ πίλαθα, ην πην ππθλνθαηνηθεκέλν Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα ηνπ Γήκνπ Θέξκνπ είλαη ην Γ.Γ. Μπξηέαο κε 93 θάηνηθνπο αλά ηεηξαγσληθφ ρηιηφκεηξν. Ζ πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα ηνπ Γ.Γ. Μπξηέαο παξακέλεη ζρεδφλ εμίζνπ πςειή κε ην 1991 (94 θάηνηθνη αλά η.ρικ.). Αθνινπζεί ην Γ.Γ. Θέξκνπ κε 91 θαηνίθνπο αλά ηεηξαγσληθφ ρηιηφκεηξν. Ζ κεγαιχηεξε αχμεζε ηεο πιεζπζκηαθήο ππθλφηεηαο κεηαμχ ησλ εηψλ ζεκεηψζεθε ζηε Γ.Γ. Ακβξαθίαο (αχμεζε θαηά 106,9%). πκπεξαζκαηηθά, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί ην γεγνλφο πσο κεηαμχ ησλ απνγξαθψλ , ε πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα ζην Γήκν Θέξκνπ παξέκεηλε ακεηάβιεηε, ηε ζηηγκή πνπ ε πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα ζε επίπεδν λνκνχ ειαηηψζεθε θαηά 2,4% θαη ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο απμήζεθε θαηά 4,8%. αλ απνηέιεζκα, ε πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα ηνπ Γήκνπ Θέξκνπ αλήιζε ζηνπο 28 θάηνηθνπο/ η.ρικ. ην 2001 θαη είλαη ρακειφηεξε απφ ηελ ππθλφηεηα πιεζπζκνχ ζε επίπεδν λνκνχ (41 θάηνηθνη/ ηεηξ.ρικ.), πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο (65 θάηνηθνη/ ηεηξ.ρικ.) θαη ρψξαο (83 θάηνηθνη/ ηεηξ.ρικ.). Πίλαθαο 9 : Πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα αλά Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα Γήκνπ Θέξκνπ, Ννκνχ Αηησιναθαξλαλίαο, Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο θαη ρψξαο Έθηαζε (ζε η.ρηι.) Απνγξαθή 1991 Απνγξαθή 2001 Πιεζπζκηαθή Πιεζπζκηαθή Πιεζπζκόο Πιεζπζκόο ππθλόηεηα ππθλόηεηα Γ.Γ. Θέξκνπ 24, Γ.Γ. Αβαξίθνπ 15, Γ.Γ. Αγίαο νθίαο 15, Γ.Γ. Αεηόπεηξαο 12, Γ.Γ. Ακβξαθίαο 9, Γ.Γ. Αλάιεςεσο 35, Γ.Γ. Αξγπξνύ Πεγαδίνπ 8,

22 Γ.Γ. Γηαζειιαθίνπ 6, Γ.Γ. Γηπιαηάλνπ 10, Γ.Γ. Γξπκώλνο 19, Γ.Γ. Καινπδίνπ 12, Γ.Γ. Κάησ Υξπζνβίηζεο 15, Γ.Γ. Κνθθηλόβξπζεο 20, Γ.Γ. Κνλίζθεο 27, Γ.Γ. Λεπθνύ 4, Γ.Γ. Μπξηέαο 9, Γ.Γ. Νεξνρσξίνπ 9, Γ.Γ. Πακθίνπ 3, Γ.Γ. Πέξθνπ 11, Γ.Γ. Πεηξνρσξίνπ 14, Γ.Γ. ηηαξαιώλσλ 10, Γ.Γ. Υαιηθίνπ 25, Γ.Γ. Υξπζνβίηζαο 10, Γήκνο Θέξκνπ 333, Ννκόο Αηησι/λίαο 5.461, Πεξηθέξεηα Γ. Διιάδαο , ύλνιν Υώξαο , Πηγή: ΔΣΥΔ (Απογραθές 1991 & 2001) ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ Σν εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ λένπ Γήκνπ Θέξκνπ θαηά ηελ εμεηαδφκελε ρξνληθή πεξίνδν ζεκείσζε ζεκαληηθή βειηίσζε ζε πεξίπνπ ίζν βαζκφ κε ην κέζν φξν ηνπ λνκνχ Αηησιναθαξλαλίαο. Σν 1991 ην 49,5% ή θάηνηθνη ήηαλ απφθνηηνη Πξσηνβάζκηαο (ηνηρεηψδνπο) Δθπαίδεπζεο, ην 11,2% ή 845 θάηνηθνη ήηαλ απφθνηηνη Μέζεο Δθπαίδεπζεο, ην πνζνζηφ ησλ αλαιθάβεησλ ήηαλ 15,5% ηνπ πιεζπζκνχ, ελψ ην πνζνζηφ ησλ απνθνίησλ αλψηεξσλ ή αλψηαησλ ζρνιψλ ήηαλ 2,2% 4. 4 ηηο κεηξήζεηο ηεο ΔΤΔ γηα ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, σο πιεζπζκφο ζεσξνχληαη ηα άηνκα ειηθίαο 10 εηψλ θαη άλσ 22

23 ύλνιν Άλδξεο Γπλαίθεο ύλνιν Άλδξεο Γπλαίθεο ύλνιν Άλδξεο Γπλαίθεο ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ Α ΥΑΗ : ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΦΕΔΙΑΜΟ Σν 2001 ε εηθφλα ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ηνπ πιεζπζκνχ βειηηψζεθε, κε ην πνζνζηφ ησλ απνθνίησλ Πξσηνβάζκηαο (ηνηρεηψδνπο) Δθπαίδεπζεο λα πέθηεη ζην 47,7% θαη ην πνζνζηφ ησλ αλαιθάβεησλ ζην 8,4%. Παξάιιεια, ην πνζνζηφ ησλ απνθνίησλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο απμήζεθε ζην 18,4%, φπσο θαη ην πνζνζηφ ησλ απνθνίησλ αλψηεξσλ ή αλψηαησλ ζρνιψλ ζην 4,2%. Δμεηάδνληαο αλά θχιν ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ Γήκνπ Θέξκνπ, ζπκπεξαίλνπκε πσο ν πιεζπζκφο ησλ κνξθσκέλσλ αλδξψλ ππεξηεξεί ζεκαληηθά ηνπ αληίζηνηρνπ γπλαηθείνπ πιεζπζκνχ, ελψ ην πξφβιεκα ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ αγγίδεη θπξίσο ην γπλαηθείν πιεζπζκφ κε πνζνζηφ ζεκαληηθά κεγαιχηεξν απφ απηφ ησλ αλδξψλ. Βέβαηα ζα πξέπεη λα ηνληζηεί πσο ην 2001 ε εηθφλα είλαη ζαθψο βειηησκέλε θαζψο ην πνζνζηφ ησλ αλαιθάβεησλ γπλαηθψλ κεηψζεθε απφ ην 26,0% ζην 14,9%. Παξάιιεια απμήζεθε ζεκαληηθά ην πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ απνθνίησλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο, απφ ην 10,0% ζην 16,2%, φπσο θαη ην πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ απνθνίησλ Αλψηεξσλ ή Αλψηαησλ ρνιψλ, απφ ην 1,6% ζην 3,5%. Δηδηθφηεξα, ην 2001 νη γπλαίθεο απφθνηηεο Αλψηεξσλ ή Αλψηαησλ ρνιψλ ππεξδηπιαζηάζηεθαλ (αχμεζε θαηά 106,6%), ελψ θαη νη απφθνηηεο Μέζεο Δθπαίδεπζεο απμήζεθαλ θαηά 49,4%. Όζνλ αθνξά ζηνπο άληξεο, νη απφθνηηνη Αλψηεξσλ θαη Αλψηαησλ ρνιψλ απμήζεθαλ θαηά 73,5% θαη νη απφθνηηνη Μέζεο Δθπαίδεπζεο θαηά 63,7%. Παξάιιεια, ζεκεηψζεθε ζεκαληηθή κείσζε ησλ αλαιθάβεησλ γπλαηθψλ θαηά 46,8% θαη ησλ αλδξψλ θαηά 53,6%. Πίλαθαο 10 : Δθπαηδεπηηθφ επίπεδν πιεζπζκνχ, ζπλνιηθά θαη αλά θχιν, ζην Γήκν Θέξκνπ Πνζνζηηαία (%) Μεηαβνιή 2001/1991 Δπίπεδν εθπαίδεπζεο ύλνιν ,0 0,0-7,4 Απόθνηηνη Αλώηεξσλ & Αλώηαησλ ρνιώλ ,9 73,5 106,6 Απόθνηηνη Μέζεο εθπαίδεπζεο ,2 63,7 49,4 Απόθνηηνη Γπκλαζίνπ ,4 31,2 31,8 Απόθνηηνη ηνηρεηώδνπο Δθπαηδεύζεσο ,4-10,8-2,8 Γελ ηειείσζαλ ην Γεκνηηθό αιιά γλσξίδνπλ γξαθή θαη αλάγλσζε ,2-42,8-20,1 Αγξάκκαηνη (κε γλσξίδνληεο γξαθή θαη αλάγλσζε) ,8-53,6-46,8 23

24 Πνζνζηηαία θαηαλνκή (%) ύλνιν Μεηαβνιή (πνζνζηηαίεο κνλάδεο) 2001/1991 Απόθνηηνη Αλώηεξσλ & Αλώηαησλ ρνιώλ 2,2 2,8 1,6 4,2 4,8 3,5 2,0 2,0 1,9 Απόθνηηνη Μέζεο εθπαίδεπζεο 11,2 12,5 10,0 18,4 20,5 16,2 7,2 8,0 6,2 Απόθνηηνη Γπκλαζίνπ 8,6 10,6 6,7 11,8 14,0 9,6 3,2 3,4 2,9 Απόθνηηνη ηνηρεηώδνπο Δθπαηδεύζεσο 49,5 57,8 41,5 47,7 51,7 43,6-1,8-6,1-2,1 Γελ ηειείσζαλ ην Γεκνηηθό αιιά γλσξίδνπλ γξαθή θαη αλάγλσζε 13,0 11,9 14,2 9,5 6,8 12,2-3,5-5,1-2.0 Αγξάκκαηνη (κε γλσξίδνληεο γξαθή θαη αλάγλσζε) 15,5 4,4 26,0 8,4 2,2 14,9-7,1-2,2-11,1 Πηγή: ΔΣΥΔ (Απογραθές 1991 & 2001) πγθξίλνληαο ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ Θέξκνπ κε ην αληίζηνηρν ησλ θαηνίθσλ ηνπ Ννκνχ Αηησιναθαξλαλίαο γηα ην 2001, παξαηεξνχκε παξφκνηα πνζνζηά κε κηθξέο απνθιίζεηο. Δηδηθφηεξα, ν Γήκνο Θέξκνπ εκθαλίδεη ειαθξψο πςειφηεξα πνζνζηά απνθνίησλ Γεκνηηθνχ θαη Γπκλαζίνπ θαη κηθξφηεξα πνζνζηά απνθνίησλ Μέζεο θαη Αλψηεξεο ή Αλψηαηεο εθπαίδεπζεο. Σέινο, ην πνζνζηφ ησλ αλαιθάβεησλ είλαη ην ίδην ζην Γήκν Θέξκνπ, ζε ζρέζε κε ην Ννκφ Αηησιναθαξλαλίαο. Πίλαθαο 11 : Πνζνζηηαία θαηαλνκή πιεζπζκνχ αλά εθπαηδεπηηθφ επίπεδν θαη θχιν ζην Γήκν Θέξκνπ θαη ζην Ννκφ Αηησιναθαξλαλίαο [2001] Πνζνζηηαία θαηαλνκή (%) Ννκόο Αηησι/λίαο Γήκνο Θέξκνπ ύλνιν Απόθνηηνη Αλώηεξσλ & Αλώηαησλ ρνιώλ 8,7 9,2 8,3 4,2 4,8 3,5 Απόθνηηνη Μέζεο εθπαίδεπζεο 20,2 21,9 18,6 18,4 20,5 16,2 Απόθνηηνη Γπκλαζίνπ 11,3 13,1 9,5 11,8 14,0 9,6 Απόθνηηνη ηνηρεηώδνπο Δθπαηδεύζεσο 42,8 45,4 40,0 47,7 51,7 43,6 24

25 Γελ ηειείσζαλ ην Γεκνηηθό αιιά γλσξίδνπλ γξαθή θαη αλάγλσζε 8,7 7,1 10,4 9,5 6,8 12,2 Αγξάκκαηνη (κε γλσξίδνληεο γξαθή θαη αλάγλσζε) 8,3 3,3 13,2 8,4 2,2 14,9 Πηγή: ΔΣΥΔ (Απογραθή 2001) ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Καηά ηα έηε , ν πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ Θέξκνπ παξέκεηλε νπζηαζηηθά ακεηάβιεηνο παξά ην φηη ν πιεζπζκφο ηνπ Ννκνχ Αηησιναθαξλαλίαο ειαηηψζεθε θαηά 1,6% ζε αληίζεζε κε ηνλ πιεζπζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο πνπ απμήζεθε θαηά 4,7%. Όζνλ αθνξά ζηελ ειηθηαθή θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ Γήκνπ, ην 2001 ζε ζρέζε κε ην 1991 ζεκεηψζεθε κείσζε ηνπ κέζνπ παξαγσγηθνχ πιεζπζκνχ (30-44 εηψλ), απφ ην 20,4% ζην 17,3%. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί ε ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ γεξνληηθνχ πιεζπζκνχ, απφ ην 18,9% ζην 29,9%, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ παηδηθνχ πιεζπζκνχ ηνπ Γήκνπ, απφ 37,8% ζην 28,7%. Ζ πιεζπζκηαθή θαηαλνκή ηνπ Γήκνπ απεηθνλίδεη κία αλεζπρεηηθή εηθφλα αλαθνξηθά κε ηελ θαηαλνκή ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ, ζε ζχγθξηζε κε απηή ηνπ Ννκνχ Αηησιναθαξλαλίαο. εκαληηθέο δηαθνξέο πξνθχπηνπλ ζηα πνζνζηά λεαληθνχ πιεζπζκνχ (ππέξ ηνπ λνκνχ) θαη ζην γεξνληηθφ πιεζπζκφ (ππέξ ηνπ δήκνπ), ελψ νη ππφινηπεο θαηεγνξίεο (παηδηθφο, κέζνο θαη ψξηκνο) πιεζπζκνχ αθνινπζνχλ παξφκνηα, ζε γεληθέο γξακκέο, θαηαλνκή. Ο Γείθηεο Αλαινγίαο Φχισλ (ΓΑΦ) απεηθνλίδεη κία αξηζκεηηθή ππεξνρή ηνπ αλδξηθνχ έλαληη ηνπ γπλαηθείνπ πιεζπζκνχ ην Ζ ηηκή ηνπ δείθηε είλαη πςειφηεξε απφ ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ δείθηε ζην Ννκφ Αηησιναθαξλαλίαο θαη ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο. Ο Γείθηεο Γήξαλζεο απνηππψλεη ηελ ηάζε γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζε ηνπηθφ επίπεδν, ε νπνία είλαη πεξηζζφηεξν έληνλε ζε επίπεδν δήκνπ, απφ φηη ζε επίπεδν λνκνχ. Δηδηθφηεξα, ν δείθηεο γήξαλζεο ζην Γήκν Θέξκνπ απμήζεθε ξαγδαία, απφ ην 109,2% ην 1991, ζην 233,6% ην Ο παξαγσγηθφο πιεζπζκφο ειηθίαο εηψλ είλαη ζρεδφλ δηπιάζηνο απφ ηνλ κε-παξαγσγηθφ πιεζπζκφ, ειηθίαο άλσ ησλ 65 εηψλ, ζην Γήκνπ Θέξκνπ, ηε ζηηγκή πνπ ζε νιφθιεξν ην Ννκφ Αηησιναθαξλαλίαο ν παξαγσγηθφο πιεζπζκφο είλαη ζρεδφλ ηξηπιάζηνο απφ ηνλ κε-παξαγσγηθφ. Όζνλ αθνξά ζην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ, κεηαμχ 1991 θαη 2001, ζεκεηψζεθε βειηίσζε ε νπνία απνηππψλεηαη ζηε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ ηειεηψζεη κφλν ζηνηρεηψδε εθπαίδεπζε ή νχηε θαλ απηή, κε παξάιιειε ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ απνθνίησλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο, αιιά θαη ησλ απνθνίησλ Αλψηεξσλ & Αλψηαησλ ρνιψλ. Ο αξηζκφο ησλ αλαιθάβεησλ ζην Γήκν Θέξκνπ έρεη κεησζεί θαηά 46%. Ζ κε γλψζε γξαθήο θαη αλάγλσζεο αθνξά ζην 14,9% ηνπ γπλαηθείνπ πιεζπζκνχ ηνπ δήκνπ θαη ζην 2,2% ηνπ αλδξηθνχ πιεζπζκνχ. 25

26 ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΖ ΘΔΖ ΓΖΜΟΤ ΚΑΗ ΓΔΧΜΟΡΦΟΛΟΓΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Σν κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ Γήκα Θέξκνπ είλαη νξεηλφ (60,8%), έλα κηθξφηεξν εκηνξεηλφ (36,3%) θαη ειάρηζην πεδηλφ (2,9%). Σν βφξεην ηκήκα ηνπ Γήκνπ δηαηξέρεη ηελ θνξπθνγξακκή ηνπ Παλαηησιηθνχ κε ραξαθηεξηζηηθά ηα απφηνκα πξαλή ηνπ νξεηλνχ φγθνπ, ηηο βξαρψδεηο πιαγηέο, ηηο ραξάδξεο θαη ηηο ξεκαηηέο. Οη δχν θχξηνη παξαπφηακνη ηνπ Δχελνπ πνηακνχ, ν Γηδνκαλδξίηεο θαη ηα Φηδάθηα, θαηέξρνληαη απφ ην νξεηλφ ζπγθξφηεκα αθνινπζψληαο κηα θηδσηή δηαδξνκή κέζα απφ εληππσζηαθά θαξάγγηα. Οη νξεηλέο πεξηνρέο ζθεπάδνληαη θπξίσο απφ έιαηα, θέδξνπο θαη βαιαληδηέο (εμαηξεηηθφ είλαη ην δάζνο ηεο Αλάιεςεο) ελψ ζηηο παξαπνηάκηεο πεξηνρέο, αιιά θαη θνληά ζηηο πεγέο πνπ είλαη άθζνλεο ζ απηφ ην ρψξν ππάξρνπλ δάζε θαη ζπζηάδεο κε πιαηάληα. Αμηφινγεο είλαη θαη νη θαξπδηέο. Σν θεληξηθφ θαη λφηην ηκήκα είλαη θπξίσο εκηνξεηλφ κε ιφθνπο θαηάθπηνπο απφ ζακλψδε αείθπιιε βιάζηεζε. Δδψ κεγάιε εμάπισζε έρεη ην πνπξλάξη θαη νη κηθξνί αγθαζσηνί θαη αξσκαηηθνί ζάκλνη (αζπάιαζνη αζθάθεο ζπκάξη ξίγαλε). Αθφκε ππθλή βιάζηεζε κε αξηέο, θνθθνξεβηζηέο, αγξηνθνπκαξηέο θαη ξείθηα. ηηο θαιιηεξγεκέλεο πεξηνρέο δηαδεδνκέλε πνιχ είλαη θαη ε ειηά. Έλα εληππσζηαθφ ζηνηρείν ηεο θπζηνγλσκίαο ηνπ ηνπίνπ ζηνπο νηθηζκνχο, είλαη νη αλαβαζκίζεηο ηεο γεο ησλ ρσξαθηψλ, νη γλσζηέο πεδνχιεο. Σν πεδηλφ πεξηνξηζκέλν παξαιίκλην ηκήκα ηνπ Γήκνπ πνπ πεξηιακβάλεη κέξνο ηεο Μπξηηάο ηνπ Πακθίνπ θαη ησλ ηηαξαιψλσλ είλαη πινχζην ζε θπζηθή βιάζηεζε θαη κε ππθλέο δελδξψζεηο απφ ειηέο, εζπεξηδνεηδή θαη νπσξνθφξα. Σα θπξηφηεξα είδε ηεο παλίδαο είλαη δηάθνξα πνπιηά φπσο αεηφο, δαξθάδη, ιχθνο, αζβφο, ζθαληδφρνηξνο, ιαγφο. ηα φξηα ηνπ Γήκνπ πεξηιακβάλεηαη ην βφξεην αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο Λίκλεο Σξηρσλίδαο ε νπνία απνηειεί έλα πξψηεο ζεκαζίαο νηθνζχζηεκα. Έλα κεγάιν πιήζνο θπηψλ θαη δψσλ ζπλαληψληαη ζε απηή πνιιά απφ ηα νπνία αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ ηξσηψλ ή απεηινπκέλσλ. Ζ πνηφηεηα θαη νη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο παλίδαο θαη ρισξίδαο ηεο ηελ θαζηζηνχλ ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θπζηθήο πνηθηιφηεηαο κηαο επξχηεξεο πεξηνρήο. χκθσλα κε ζηνηρεία έρνπλ παξαηεξεζεί πάλσ απφ 140 είδε πνπιηψλ (θαιακνθίξθνο, ρξπζαεηφο, αξγπξνηζηθληάο). Απφ απηά, ηα ηξηάληα ηνπιάρηζηνλ αλήθνπλ ζηα απεηινχκελα θαη απζηεξά πξνζηαηεπφκελα απφ ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία. ηε ιίκλε επδνθηκεί ε βιάζηεζε ησλ θαιακψλσλ (αγξηνθάιακν), ε πδξνθπηηθή βιάζηεζε (λνχθαξν) θαη ε παξπδάηηα δελδξψδε βιάζηεζε (πιάηαλνο). Ζ ιίκλε είλαη κία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο ηεο ρψξαο ζε φηη αθνξά ηα ςάξηα ηνπ γιπθνχ λεξνχ. Κπξηφηεξα είδε είλαη ε ιηάξα, ην ηπιηλάξη, ν ινπξνγσβηφο, ε αζεξίλα, ν λνλνγσβηφο. Σν ηειεπηαίν είλαη ελδεκηθφ ηεο ιίκλεο. Εεη δειαδή κφλν ζηα λεξά ηεο Σξηρσλίδαο θαη πνπζελά αιινχ ζηνλ θφζκν ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΔ ΠΔΡΗΟΥΔ Ο Γήκνο Θέξκνπ πεξηιακβάλεη ζηα δηνηθεηηθά φξηά ηνπ πεξηνρέο πςειήο αηζζεηηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο αμίαο, νη νπνίεο γηα ην ιφγν απηφ πξνζηαηεχνληαη ζε δηεζλέο επίπεδν. 26

27 Πίλαθαο 12 : Πεξηνρέο Γηθηχνπ Natura 2000 ζην Γήκν Θέξκνπ Πεξηνρέο Natura 2000 Κσδηθόο Έθηαζε (ha) Λίκλεο Σξηρσλίδα θαη Λπζηκαρεία GR Όξνο Παλαηησιηθό GR Πηγή: Δλληνικό Κένηρο Βιοηόπων Υγροηόπων (www.ekby.gr) & geodata.gov.gr Πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα Ζ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Θέξκνπ πεξηιακβάλεη έλα πινχζην νηθνζχζηεκα κε ζπνπδαία νηθνινγηθή πνηθηιφηεηα. Ζ απνπζία δξαζηεξηνηήησλ κεγάιεο θιίκαθαο (φπσο βηνκεραλία εμνξπθηηθέο εθκεηαιιεχζεηο κεγάια θηίξηα) δελ έρεη δεκηνπξγήζεη αλαπφηξεπηα θαη κε αλαζηξέςηκα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ηα ηειεπηαία ρξφληα. Χζηφζν, ζε κηα πεξηνρή πνπ νπζηαζηηθφ ηεο πξνηέξεκα είλαη ε νκνξθηά ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ κε ηελ αληίζηνηρε επαηζζεζία κηα ζεηξά απφ πξνβιήκαηα. Ζ κε χπαξμε απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ εθηφο απφ ην Θέξκν ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα. ην ζχλνιφ ηνπο ζρεδφλ ηα αζηηθά ιχκαηα ησλ νηθηζκψλ νδεγνχληαη ζε απνξξνθεηηθνχο βφζξνπο. Έρνπλ ζεκεησζεί πεξηπηψζεηο δηάρπζεο ησλ ιπκάησλ ζηνλ πδξνθφξν νξίδνληα, φπσο ζηνλ Γξπκψλα, φπνπ εγθαηαιείθζεθαλ πεγέο, ζηελ Κνθθηλφβξπζε θαη γεληθά ζε πνιινχο νηθηζκνχο νη πεγέο πνπ αλαβιχδνπλ εληφο ησλ νηθηζκψλ έρνπλ θαηαζηεί αθαηάιιειεο γηα ρξήζε. ηελ Αγία νθία κέξνο ησλ ιπκάησλ πεγαίλεη ζε θαλάιηα άξδεπζεο, ελψ ζην Πεηξνρψξη ν απνρεηεπηηθφο αγσγφο εθβάιεη ζε κηα θαηαβφζξα πνπ νδεγεί ηα ιχκαηα ζηε ιίκλε. Ζ αληηππξηθή πξνζηαζία (αληηππξηθέο δψλεο θξνπλνί, δεμακελέο θχιαμεο) ζε φινπο ηνπο νηθηζκνχο, παξά ηελ δηάλνημε αξθεηψλ δαζηθψλ δξφκσλ, είλαη αλεπαξθήο. Σν παξάλνκν αιιά θαη ην εληαηηθφ θπλήγη (ιαγφο πέξδηθα δαξθάδη αεηφο) θαη ε ρξήζε κε θαηαζηξεπηηθά απνηειέζκαηα δπλακίηε ζην ςάξεκα (ζηα πνηάκηα θπξίσο) έρνπλ πεξηνξίζεη ην θπζηθφ πινχην ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ηδηαίηεξε αλαθνξά πξέπεη λα γίλεη ζην νηθνζχζηεκα ηεο ιίκλεο Σξηρσλίδαο. Σα ιχκαηα ησλ θαηνηθηψλ θαη ησλ θηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ, ε αλεμέιεγθηε ελαπφζεζε ησλ απνξξηκκάησλ, ηα ιηπάζκαηα θαη ηα θπηνθάξκαθα, έρνπλ νδεγήζεη ζε πνηνηηθή ππνβάζκηζε ηε ιίκλε, πεξηνξίδνληαο ην θπζηθφ ηεο πινχην. Οη δεηγκαηνιεπηηθέο κεηξήζεηο θαη νη έιεγρνη πνπ έρνπλ γίλεη ζηα λεξά δείρλνπλ απμεκέλεο πνζφηεηεο ληηξνεηδψλ θαη ακκσληαθψλ νπζηψλ έλδεημε ξχπαλζεο κέζσ ηεο επηθαλεηαθήο θαη ππφγεηαο απνζηξάγγηζεο ησλ λεξψλ απφ ηελ άζθεζε εληαηηθψλ κεζφδσλ ζηηο γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Έλαο άιινο παξάγνληαο ππνβάζκηζεο ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ ηεο ιίκλεο είλαη ην θπλήγη. Σέινο, νη θαηαπαηήζεηο παξφρζησλ πεξηνρψλ ζηε ιίκλε, δεδνκέλνπ φηη δελ έρεη ππάξμεη θαζνξηζκφο ηεο φρζεο θαη ηεο παξφρζηαο δψλεο, έρεη απνβεί ζε βάξνο ηνπ νηθνζπζηήκαηφο ηεο. 27

28 Πιεζπζκόο ζε ειηθία πξνο εξγαζία Δξγαηηθό δπλακηθό Απαζρνινύκελνη Άλεξγνη Οηθνλνκηθώο κε ελεξγνί Πιεζπζκόο ζε ειηθία πξνο εξγαζία Δξγαηηθό δπλακηθό Απαζρνινύκελνη Άλεξγνη Οηθνλνκηθώο κε ελεξγνί ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ Α ΥΑΗ : ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΦΕΔΙΑΜΟ ΣΟΠΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΔΝΔΡΓΟ ΠΛΖΘΤΜΟ ΑΝΔΡΓΗΑ χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ησλ Απνγξαθψλ 1991 θαη 2001, ν πιεζπζκφο ζε ειηθία πξνο εξγαζία ζην Γήκν Θέξκνπ είλαη κεησκέλνο ην 2001 θαηά 3,8% ζε ζχγθξηζε κε ην 1991 ζε αληίζεζε κε ην Ννκφ Αηησιναθαξλαλίαο (αχμεζε 0,9%), ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο (αχμεζε 9,1%) θαη ηεο ρψξαο (αχμεζε 10,7%). Μείσζε ζεκείσζε θαη ν νηθνλνκηθά κε ελεξγφο πιεζπζκφο ηεο πεξηνρήο ηνπ ΟΣΑ θαηά ηελ απνγξαθηθή δεθαεηία κε ξπζκφ κεηαβνιήο 1,4%. Απφ ηα επξήκαηα ηνπ αθφινπζνπ πίλαθα πξνθχπηεη πσο απνδπλακψζεθε ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηνπ Γήκνπ θαηά 7,8%, ζε αληίζεζε κε ην επξχηεξν πεξηβάιινλ (λνκνχ, πεξηθέξεηαο, ρψξαο) πνπ παξνπζίαζε αχμεζε. Ο αξηζκφο ησλ αλέξγσλ απμήζεθε θαηά 87,0%, αθνινπζψληαο ηε γεληθφηεξε πνξεία ζε επίπεδν ρψξαο. Ο ξπζκφο αχμεζεο ησλ αλέξγσλ ζε επίπεδν ρψξαο άγγημε ην 63,5%, ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο ην 80,1% θαη ζε επίπεδν Ννκνχ Αηησιναθαξλαλίαο ην 30,8%. Πίλαθαο 13 : Οηθνλνκηθά ελεξγφο θαη κε ελεξγφο πιεζπζκφο γηα ηα απνγξαθηθά έηε 1991 θαη 2001 Απνγξαθή 1991 Απνγξαθή 2001 ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟ ΠΛΖΘΤΜΟ 10 ΔΣΩΝ ΚΑΗ ΑΝΩ ΤΝΟΛΟ Διιάδα Πεξηθέξεηα Γπη. Διιάδαο Ν. Αηησιναθαξλαλίαο Γήκνο Θέξκνπ Πηγή: ΔΣΥΔ (Απογραθές 1991 & 2001) 28

29 Πιεζπζκόο ζε ειηθία πξνο εξγαζία Δξγαηηθό δπλακηθό Απαζρνινύκελνη Άλεξγνη Οηθνλνκηθώο κε ελεξγνί ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ Α ΥΑΗ : ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΦΕΔΙΑΜΟ Πίλαθαο 14 : Πνζνζηηαία κεηαβνιή νηθνλνκηθά ελεξγνχ θαη κε ελεξγνχ πιεζπζκνχ γηα ην δηάζηεκα Πνζνζηηαία Μεηαβνιή 2001/1991 ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟ ΠΛΖΘΤΜΟ 10 ΔΣΩΝ ΚΑΗ ΑΝΩ ΤΝΟΛΟ Διιάδα 10,7 18,9 15,0 63,5 4,3 Πεξηθέξεηα Γπη. Διιάδαο 9,1 10,9 3,9 80,1 7,7 Ν. Αηησιναθαξλαλίαο 0,9 0,9-2,2 30,8 0,9 Γήκνο Θέξκνπ -3,8-7,8-17,0 87,0-1,4 Πηγή: ΔΣΥΔ (Απογραθές 1991 & 2001) Δμεηάδνληαο ηελ εμέιημε ησλ βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Ο.Σ.Α., κεηαμχ ησλ εηψλ , ζεκεηψλνπκε ηνλ πςειό ξπζκό κείσζεο ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ θαη ησλ απαζρνινύκελσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζεκαληηθή αύμεζε ησλ αλέξγσλ θαη ζηα δύν θύια. Όζνλ αθνξά ζηηο γπλαίθεο ζα πξέπεη λα ηνληζηεί ην πνιύ ρακειό πνζνζηό ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο (ζπγθεθξηκέλα κφλν ην 33,9% ησλ γπλαηθψλ εηψλ ζπκκεηέρεη ζηελ αγνξά εξγαζίαο). Σν πνζνζηό αλεξγίαο ησλ αλδξώλ αγγίδεη ην 2001 ην 16,2% (απφ 7,0% ην 1991), ελψ ην πνζνζηό αλεξγίαο ησλ γπλαηθώλ αλήιζε ζην 21,5% (απφ 14,3% ην 1991). Ζ κείσζε ηνπ πιεζπζκνύ ζε ειηθία πξνο εξγαζία θαηά 14,2% νθείιεηαη ζηε κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ απαζρνινύκελσλ αλδξώλ ειηθίαο εηψλ θαηά 19,3%, ελψ αληίζηνηρα νη γπλαίθεο απαζρνινύκελεο απμήζεθαλ θαηά κφιηο 1,1%. Ο αξηζκφο ησλ νηθνλνκηθώο κε ελεξγώλ αλδξώλ, εηψλ, ζεκείσζε ξαγδαία αχμεζε, θαηά 34,4% ην 2001 ζε αληίζεζε κε ησλ νηθνλνκηθώο ελεξγό πιεζπζκό ησλ αλδξώλ πνπ παξνπζίαζε κείσζε θαηά 10,3%. Μείσζε παξνπζίαζε θαη ν πιεζπζκφο ησλ αλδξψλ ζε ειηθία πξνο εξγαζία θαηά 1,7%. Αληηζηνίρσο, ζην γπλαηθείν πιεζπζκό ειηθίαο εηψλ παξαηεξνχκε κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ζε ειηθία πξνο εξγαζία θαηά 11,4%, αχμεζε ηνπ νηθνλνκηθψο ελεξγνχ πιεζπζκνχ θαηά 10,2%, ε νπνία ζπλνδεχηεθε απφ κείσζε ηνπ νηθνλνκηθψο κε ελεξγνχ πιεζπζκνχ θαηά 19,5%. Ζ απαζρφιεζε ραξαθηεξίδεηαη θπξίσο απφ δχν βαζηθνχο δείθηεο: ην πνζνζηό ζπκκεηνρήο ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ, ην νπνίν εθθξάδεη ηελ πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ειηθίαο εηψλ ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ζε ειηθία πξνο εξγαζία εηψλ θαη ην πνζνζηό απαζρόιεζεο, ην νπνίν εθθξάδεη ηελ πνζνζηηαία αλαινγία ησλ απαζρνινπκέλσλ εηψλ επίζεο ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ζε ειηθία πξνο εξγαζία. Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ παξαθάησ πίλαθα ζπκπεξαίλεηαη πσο ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Θέξκνπ ην πνζνζηό ζπκκεηνρήο ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ ζεκείσζε πηψζε, θαηά 4,2 πνζνζηηαίεο κνλάδεο, ηελ 29

30 εμεηαδφκελε δεθαεηία, θηάλνληαο ζην 55,3%, παξακέλνληαο ζε ηδηαίηεξα ρακειά επίπεδν, θπξίσο ιφγσ ρακειήο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ. Παξάιιεια, ην πνζνζηό απαζρόιεζεο ζην Γήκν κεηψζεθε ζην 45,2% ην 2001 απφ 54,0% πνπ ήηαλ ην Απηή ε ζεκαληηθή κείσζε θαηά 8,8 πνζνζηηαίεο κνλάδεο θξίλεηαη σο ηδηαίηεξα αξλεηηθφ θαηλφκελν. Ο δείθηεο αλεξγίαο ή πνζνζηό αλεξγίαο ζεσξείηαη έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο θνηλσληθννηθνλνκηθνχο δείθηεο εθηίκεζεο ηεο θνηλσληθήο θαηάζηαζεο κηαο πεξηνρήο. Απνηειεί ην βαζηθφηεξν δείθηε εθηίκεζεο ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη νξίδεηαη σο ην πνζνζηφ επί ηνηο εθαηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ αλέξγσλ κηαο πεξηνρήο ζην ζχλνιν ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ (ζηηο κεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη άηνκα ειηθίαο απφ 15 εηψλ θαη άλσ). Σν πνζνζηό αλεξγίαο ζηνλ Γήκν Θέξκνπ, ην 2001, αλήιζε ζην 17,7% απφ 8,8% ην Σν θαηλφκελν ηεο αλεξγίαο εμαθνινπζεί λα πιήηηεη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηηο γπλαίθεο απφ φηη ηνπο άλδξεο. Χζηφζν, ε αχμεζε ηνπ αλδξηθνχ πνζνζηνχ αλεξγίαο ήηαλ εληππσζηαθή θαηά ηελ εμεηαδφκελε δεθαεηία, αθνχ μεπέξαζε ηηο 9,2 πνζνζηηαίεο κνλάδεο. Πίλαθαο 15 : Βαζηθνί νηθνλνκηθνί δείθηεο Γήκνπ Θέξκνπ 30

31 Πξαγκαηηθόο πιεζπζκόο ΤΝΟΛΟ ΑΝΓΡΔ ΓΤΝΑΗΚΔ Πνζνζηηαία (%) Μεηαβνιή 2001/ ΤΝΟΛΟ ΑΝΓΡΔ ΓΤΝΑΗΚΔ Πιεζπζκόο ζε ειηθία πξνο εξγαζία (15 εηώλ θαη άλσ) ,4 2,0-6,5 Πιεζπζκόο ζε ειηθία πξνο εξγαζία (15-64 εηώλ) ,4-1,7-11,4 Δξγαηηθό δπλακηθό (15 εηώλ θαη άλσ) ,7-12,7 7,8 Δξγαηηθό δπλακηθό (15-64 εηώλ) ,2-10,3 10,2 Απαζρνινύκελνη (15 εηώλ θαη άλσ) ,7-21,3-1,2 Απαζρνινύκελνη (15-64 εηώλ) ,6-19,3 1,1 Άλεξγνη ,7 102,0 61,2 Άλεξγνη (15-64 εηώλ) ,7 102,0 61,2 Οηθνλνκηθώο κε ελεξγόο πιεζπζκόο ,2 25,9-9,8 Οηθνλνκηθώο κε ελεξγόο πιεζπζκόο (15-64 εηώλ) ,9 34,4-19,5 ΓΔΗΚΣΔ (%) Μεηαβνιή ζε πνζνζηηαίεο κνλάδεο Πνζνζηό ζπκκεηνρήο ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ (15-64 εηώλ) 59,5 55,3 80,9 73,9 27,3 33,9-4,2-7,0 6,6 Πνζνζηό απαζρόιεζεο (15-64 εηώλ) 54,0 45,2 74,9 61,5 23,1 26,4-8,8-13,4 3,3 Πνζνζηό αλεξγίαο 8,8 17,7 7,0 16,2 14,3 21,5 8,9 9,2 7,2 Πηγή: ΔΣΥΔ (Απογραθές 1991 & 2001) ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΦΤΗΟΓΝΧΜΗΑ ΣΖ ΔΤΡΤΣΔΡΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ Ζ πεξηνρή ηεο Θέξκνπ εκθαλίδεη καθξά ηζηνξηθή πνξεία θαη ηδηαίηεξα αμηφινγν θπζηθφ πεξηβάιινλ, ηα νπνία απνηεινχλ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ. Ζ αλάπηπμε κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζην Γήκν λα αμηνπνηήζεη ζην κέγηζην ηηο φπνηεο ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο δηαζέηεη θαη ζα νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία πξφζζεησλ. ε θάζε πεξίπησζε, κία απφ ηηο βαζηθέο πεγέο απαζρφιεζεο θαη εηζνδήκαηνο ζην Γήκν Θέξκνπ είλαη ν πξσηνγελήο ηνκέαο θαζψο θαη ε κεηαπνίεζε αγξνηηθψλ πξντφλησλ. Οη δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ηνπ πξσηνγελή ηνκέα είλαη ζπλπθαζκέλεο κε: 31

32 Σνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. Σελ πξνψζεζε ησλ βηνινγηθψλ θαιιηεξγεηψλ. Σε δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πφξσλ. Σε βειηίσζε ησλ αγξνηηθψλ θαη αιηεπηηθψλ ππνδνκψλ. Σε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο κε έκθαζε ζηα πξντφληα νλνκαζίαο πξνέιεπζεο. Σε βειηίσζε ησλ δνκψλ θαη κεραληζκψλ πιεξνθφξεζεο, εθπαίδεπζεο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Σε ζπλδπαζκέλε αλάπηπμε λέσλ κεζφδσλ γεσξγηθψλ, θηελνηξνθηθψλ, κειηζζνθνκηθψλ θαη αιηεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κέζα απφ ηελ θαζεηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο ηνπο. Ζ ζέζε ηνπ Γήκνπ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή Ζ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Θέξκνπ εληαζζφκελε ζηα γεσγξαθηθά θαη δηνηθεηηθά φξηα ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, είλαη ινγηθφ λα αληιεί κηα ζεηξά απφ ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε νιφθιεξε ηελ πεξηνρή. Απφ ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο (Π.Π.Υ..Α.Α.), ε δηεζλήο πξννπηηθή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο εκθαλίδεηαη ζαθψο εληζρπκέλε. Ζ θπζηνγλσκία ηεο ΠΓΔ, ζην πιαίζην ηεο ρσξνηαμηθήο νινθιήξσζεο ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ κέζα απφ ηα κεγάια έξγα ππνδνκψλ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ δηεπξσπατθψλ δηθηχσλ κεηαθνξψλ επηθνηλσληψλ θαη ησλ θφκβσλ αλάπηπμεο ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ, πξνζδηνξίδεηαη απφ ηα παξαθάησ ζηνηρεία - αλαπηπμηαθνχο ππιψλεο: σο λφηηα - δπηηθή Πχιεο ηεο ρψξαο πξνο ηελ Κεληξηθή Μεζφγεην, σο πφινο αλάπηπμεο ζηνλ άμνλα ηεο Αδξηαηηθήο - Ηνλίνπ, σο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο κε πινχζην αξραηνινγηθφ, πνιηηηζηηθφ θαη θπζηθφ πεξηβάιινλ (Αξραίν Θέξκν, πεξηνρέο Natura, θιπ.), σο εκπνξεπκαηηθφο δηακεηαθνκηζηηθφο θφκβνο ησλ δηθηχσλ δηεπξσπατθήο ζπλεξγαζίαο θαη αλάπηπμεο ζην ρψξν ηεο ΝΑ Δπξψπεο (Νφηην Μεζνγεηαθφ Σφμν), Έξγα κεγάιεο θιίκαθαο, φπσο νη δεχμεηο Ρίνπ Αληηξξίνπ θαη Αθηίνπ Πξέβεδαο, ε νινθιήξσζε ηεο Ηφληαο Οδνχ, ν ζηδεξνδξνκηθφο Γπηηθφο Άμνλαο θαη ε αλαβάζκηζε ηεο Γηαγσλίνπ (δηαπεξηθεξεηαθφο νδηθφο άμνλαο Λακία Ηηέα Αληίξξην Πάηξα), ε βειηίσζε ησλ ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ αεξνδξνκίσλ αλακέλεηαη λα αλαβαζκίζνπλ ην ξφιν ηεο Πεξηθέξεηαο ζπλνιηθά ζην ρψξν ηνπ δπηηθνχ αλαπηχγκαηνο ηεο ρψξαο θαη εηδηθφηεξα ζην ρψξν ηεο Πεινπνλλήζνπ, ηεο Ζπείξνπ θαη ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Ζ πξννπηηθή ηεο πεξηνρήο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ, απνθηά λέα αλαπηπμηαθή ψζεζε, κε έκθαζε ζην ππεξηνπηθφ εκπφξην, ηνλ ηνπξηζκφ, ηνλ πνιηηηζκφ, ηελ αλαςπρή, ηελ έξεπλα - ηερλνινγία θαη ηηο ππεξεζίεο, κε παξάιιειε αλαβάζκηζε θαη αλάδεημε ηνπ πινχζηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο. Δηδηθφηεξα ε ΠΓΔ ηείλεη λα κεηαηξαπεί ζε ζηαπξνδξφκη ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ θαη πεξηνρή ζχγθιηζεο ησλ δχν εζληθψλ δηεζλψλ αμφλσλ αλάπηπμεο: ηνπ ππάξρνληνο (ΠΑΘΔ) θαη ηνπ ππφ αλαβάζκηζε θεληξηθνχ αλαπηπμηαθνχ άμνλα πνπ εθηείλεηαη κέρξη ηελ Καιακάηα θαη ηνπ ππφ πινπνίεζε δπηηθνχ άμνλα παξά ηελ Ηφληα Οδφ, κε πφινπο αλάπηπμεο ην εζληθφ κεηξνπνιηηηθφ θέληξν ησλ Παηξψλ θαη ηα αζηηθά δίθηπα ηεο πεξηθέξεηαο (Αγξίλην Μεζνιφγγη Πχξγνο Ακαιηάδα) ζε δηαζχλδεζε θαη κε ην 32

33 αζηηθφ θέληξν ηεο Ζγνπκελίηζαο βφξεηα δπηηθή πχιε ηεο ρψξαο. Δπίζεο δηακνξθψλνληαη νη πξνυπνζέζεηο αλάπηπμεο ηζρπξφηεξσλ δηαπεξηθεξεηαθψλ αιιειεμαξηήζεσλ ηφζν κε ηελ Πεινπφλλεζν, φζν θαη κε ηε ηεξεά Διιάδα θαη ηελ Ήπεηξν. Οη ρσξνηαμηθέο ζρέζεηο κε ηε Γπηηθή Μαθεδνλία θαη Κεληξηθή Διιάδα εμαθνινπζνχλ λα είλαη ηζρλέο επεηδή ε ιεηηνπξγία ηεο Γέθπξαο είλαη αθφκα πξφζθαηε. Όκσο ε πξνηεηλφκελε δεκηνπξγία ηεο Γηαγσλίνπ σο δηεπξσπατθνχ άμνλα κπνξεί λα ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηελ ζχλδεζε κε ηελ Κεληξηθή Διιάδα. ην Πιαηπγηάιη δηακνξθψλνληαη νη πξνυπνζέζεηο ηξίηεο πχιεο εηζφδνπ εμφδνπ ζηνλ Γπηηθφ Άμνλα, σο ιηκέλα εκπνξηθνχ - βηνκεραληθνχ θαη σο κηαο απφ ηηο ηέζζεξηο ζεζκνζεηεκέλεο ειεχζεξεο δψλεο εκπνξίνπ ηεο ρψξαο καο πνπ έρεη φκσο ηελ κνλαδηθφηεηα λα είλαη θαη ρσξνζεηεκέλε βηνκεραληθή πεξηνρή. Γεληθφηεξα γηα ην Γπηηθφ Γηακέξηζκα πξνδηαγξάθνληαη ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο δηαπεξηθεξεηαθήο ζχγθιηζεο θαη ρσξηθήο ζπλνρήο. πγθεθξηκέλα: Σν δπηηθφ αλάπηπγκα ηεο Διιάδαο κε ελνπνηεηηθφ θνξκφ ηελ Ηφληα Οδφ (Ζπείξνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Πεινπνλλήζνπ) θαη βαζηθνχο πφινπο αλάπηπμεο ηελ Πάηξα, ην Αγξίλην, ηελ Ζγνπκελίηζα θαη ηελ Καιακάηα, θαζψο θαη ην λεζησηηθφ αλάπηπγκα ησλ Ηνλίσλ Νήζσλ κε ην νπνίν εθηηκάηαη φηη ζα αλαπηπρζνχλ ηζρπξφηεξνη νξηδφληηνη δεζκνί, ελζσκαηψλεηαη ζην εληαίν πιέγκα εζληθψλ αλαπηπμηαθψλ αμφλσλ. Ζ ηδηαίηεξε θπζηνγλσκία ηεο Γπηηθήο Διιάδαο κέζα θαη απφ ηνλ εηδηθφ ζρεδηαζκφ αλάπηπμεο ησλ νξεηλψλ ηεο φγθσλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πινχζηνπ απνζέκαηνο πνπ δηαζέηεη ζε θπζηθά ηνπία πνιηηηζηηθά δίθηπα, ζε ζπλδπαζκφ κε αμηφινγεο αθηέο, αλακέλεηαη λα απνθηήζεη ζπλνρή θαη δηαπεξηθεξεηαθή ηζνξξνπία. εκαζία απνθηνχλ ζηνλ πεξηθεξεηαθφ ζρεδηαζκφ νη άμνλεο δηαπεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο θαη αλάπηπμεο πνπ ζρεκαηνπνηνχληαη κε ηηο λέεο νδηθέο ζπλδέζεηο ηεο Κεληξηθήο κε ηε Βφξεηα θαη ηε Γπηηθή Διιάδα, φπσο ν άμνλαο Λακία Ηηέα Άκθηζζα Αληίξξην Πάηξα (δηαπεξηθεξεηαθφο αλαπηπμηαθφο άμνλα, δηαγψληνο νδηθφο άμνλαο) θαζψο θαη ν άμνλαο Αγξηλίνπ Αζηαθνχ πνπ δηαζπλδένπλ ηα πεξηθεξεηαθά θέληξα ηεο Αηησιναθαξλαλίαο κε ηηο πεξηθέξεηεο Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ζπείξνπ. εκεηψλνληαη φηη θαη ηα κεγάια έξγα ππνδνκψλ θαη εηδηθφηεξα ν νδηθφο θαη ζηδεξνδξνκηθφο άμνλαο ΠΑΘΔ, ε Ηφληα Οδφο, ν λένο Ληκέλαο Παηξψλ θαη ε δεκηνπξγία ηεο βηνκεραληθήο εκπνξηθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο πεξηνρήο Ληκέλνο Πιαηπγηαιίνπ Αζηαθνχ, αλακέλεηαη λα αλαβαζκίζνπλ ηελ Πεξηθέξεηα. Με ηα κεγάια έξγα ππνδνκψλ ε πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο απνθηά ηηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα άξζε ηεο απνκφλσζήο ηεο ζηνλ εζληθφ θαη δηεζλή ρψξν, ηζφξξνπε έληαμή ηεο ζηνλ εζληθφ δηεζλή Γπηηθφ Αλαπηπμηαθφ άμνλα ηεο ρψξαο, αλαβάζκηζή ηεο ζε ζαιάζζηα δπηηθή πχιε ηεο ρψξαο θαη θφκβν ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ εληαγκέλν ζηα δηεπξσπατθά δίθηπα κεηαθνξψλ, ηέινο δε γηα κηα ηζφξξνπε ελδνπεξηθεξεηαθή αλάπηπμή ηεο πνπ ζα επηηξέςεη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ ηεο ξφινπ, ηελ πνιπθεληξηθή νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ ηεο θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ πινχζησλ θαη δηεζλνχο ζεκαζίαο ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ πνπ δηαζέηεη ζηνπο θπζηθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο πφξνπο. Δζηηάδνληαο, ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Θέξκνπ γίλεηαη ζαθέο πσο ν λένο Γήκνο θαιείηαη ζηαδηαθά λα ιεηηνπξγήζεη ζε έλα παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ, φπνπ αλακθηζβήηεηα, ηα θπζηθά, πνιηηηθά, νηθνλνκηθά θαη πνιηηηζκηθά ζχλνξα ράλνπλ πξννδεπηηθά ηελ ηζρχ ηνπο, επηηξέπνληαο ηελ ίδηα ζηηγκή ηελ ειεχζεξε θαη απξφζθνπηε ξνή νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ. Δπηπξφζζεηα, ε πεξηνρή θαιείηαη λα απνθηήζεη ραξαθηεξηζηηθά κηαο ζχγρξνλεο Δπξσπατθήο πεξηνρήο, ε νπνία ζα πξέπεη λα αλαπηπρζεί ζε κηα ελνπνηεκέλε αγνξά, ρσξίο ηζρπξνχο πεξηνξηζκνχο απφ εζληθά ζχλνξα θαη 33

34 κεησκέλεο παξεκβαηηθέο δπλαηφηεηεο γηα εζληθέο θπβεξλήζεηο. Ζ ζπγθνηλσληαθή νπζηαζηηθά απνκφλσζε ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ Θέξκνπ, αθνχ ε πνηφηεηα ηφζν ηνπ πξσηεχνληνο φζν θαη ην δεπηεξεχνληνο νδηθνχ δηθηχνπ ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπ ππνιείπεηαη θαηά πνιχ ηνπ αλαγθαίνπ, ζπληζηά ηδηαίηεξα αξλεηηθφ παξάγνληα γηα ηελ αλαπηπμηαθή πξννπηηθή ηνπ ηφπνπ θαη γη απηφ ε επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ ζπληζηά βαζηθή πξνηεξαηφηεηα. Ζ θαηαζθεπή ηνπ νδηθνχ άμνλα Ναχπαθηνο Θέξκν Καξπελήζη, θαη ζηε ζπλέρεηά ηνπ κέζσ ηνπ Παξακεγδφβηνπ νδηθνχ άμνλα έσο ηε ιίκλε ηνπ Πιαζηήξα, φπσο πξνβιέπεηαη ζρεηηθά ζην Πεξηθεξεηαθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ν νπνίνο ζα δηαζπλδέεη ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Νφηηαο απφιεμεο ηεο νξνζεηξάο ηεο Πίλδνπ, απνηειψληαο ζπγρξφλσο αλαπηπμηαθφ άμνλα αλαθνξηθά θπξίσο κε ηνλ νηθνηνπξηζκφ θαη ηηο ζπλαθείο ελαιιαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην ζχλνιν ησλ πεξηνρψλ απφ ηηο νπνίεο απηφο δηέξρεηαη, είλαη δπλαηφ λα απνηειέζεη ηνκή ζηελ πξννπηηθή ηεο επξχηεξεο νξεηλήο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ Θέξκνπ. Απφ απηή ηελ άπνςε ην έξγν απηφ πξέπεη λα απνηειέζεη δηεθδίθεζε αηρκήο γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή. Σν λέν, ππφ δηακφξθσζε, πεξηβάιινλ, απαηηεί ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο λα εμαζθαιίδνπλ εηζφδεκα γηα ηνλ πιεζπζκφ ησλ πεξηνρψλ απηψλ. Δίλαη πιένλ δεδνκέλν πσο νη πεξηνρέο απηέο ζα αληαγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο γηα ηελ πξνζέιθπζε επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ, έηζη ψζηε λα θαηαθέξνπλ λα επηηχρνπλ κία βηψζηκε αιιά θαη αληαγσληζηηθή αλάπηπμε, ζε επξχηεξν ηνπ ηνπηθνχ, επίπεδν. Σα δεηνχκελα ινηπφλ είλαη ηα εμήο: Ζ αλαγλψξηζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ κεηνλεθηεκάησλ ηεο πεξηνρήο Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ ξφινπ πνπ ζα θιεζεί λα αλαιάβεη ε πεξηνρή Ζ θαηαγξαθή ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη δνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ηα νπνία πξνζδίδνπλ αλαπηπμηαθφ ξφιν ζηελ πφιε αιιά θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή Ζ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Θέξκνπ, φπσο θαηαγξάθεηαη απφ ηελ απνηχπσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, ζπκπεξαζκαηηθά δηαζέηεη: Πξνζβαζηκφηεηα ζε δίθηπα ππνδνκψλ, ηφζν ζπγθνηλσληαθά φζν θαη ηειεπηθνηλσληαθά, ε νπνία νινέλα θαη βειηηψλεηαη κέζσ ζεκαληηθψλ έξγσλ παξέκβαζεο, Ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν πνηφηεηαο δσήο, ην νπνίν κεηαθξάδεηαη ζε πςειήο πνηφηεηαο θπζηθφ αιιά θαη πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ, Αλαπηπζζφκελν επίπεδν δεμηνηήησλ θαη κφξθσζεο αλαθνξηθά κε ηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ, κε πεξαηηέξσ πεξηζψξηα βειηίσζεο, εκαληηθέο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ απαζρφιεζεο θαη ελζάξξπλζεο ηεο ηνπηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηδηαίηεξα ζηνπο ηνκείο ηνπ ηνπξηζκνχ, ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ κεηαθνξψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, θξίλεηαη ηδηαηηέξσο αλαγθαία ε ράξαμε θαη ε εθαξκνγή πνιηηηθψλ, νη νπνίεο ζα δηαθπιάμνπλ, ζα πξνζηαηεχζνπλ θαη ζα εγγπεζνχλ ηελ ζπλέρηζε ηεο αλάπηπμεο ππφ ην πξίζκα ηεο αεηθνξίαο θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο, κηαο θαη κεγάιν κέξνο ησλ θπζηθψλ πφξσλ ηεο πεξηνρήο βξίζθεηαη ππφ ηνλ θίλδπλν ππνβάζκηζεο θαη απαμίσζεο. Ζ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Θέξκνπ δηαζέηεη έλα αμηφινγν αλαπηπμηαθφ δπλακηθφ, ην νπνίν ζπλνδεχεηαη απφ αμηφινγε πξνζπειαζηκφηεηα αιιά θαη ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο ηεο ηνπηθήο αγνξάο θαη νηθνλνκίαο. Εεηνχκελν είλαη ε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ εθείλσλ, νη νπνίεο ζα επηηξέςνπλ ηελ ελζάξξπλζε θαη 34

35 αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη απαζρφιεζεο, ηελ ζπγθξάηεζε ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ, ζε κηα πξνζπάζεηα ηζφξξνπεο αλάπηπμεο κεηαμχ ηνπ πιεζπζκνχ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ε νπνία ζα εληάζζεηαη ζε έλα γεληθφηεξν ζηφρν, ν νπνίνο ζα αλαθέξεηαη ζηελ βέιηηζηε ιεηηνπξγία ηνπ ηνπηθνχ παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επίηεπμε θνηλσληθήο ηζνξξνπίαο θαη ηζφηεηαο ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛ- ΛΟΝΣΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΚΑΗ ΣΧΝ ΝΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ ΓΖΜΟΤ ΘΔΡΜΟΤ Σα ζηνηρεία γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ ππεξεηεί ζην Γήκν Θέξκνπ ηεο παξνχζαο ελφηεηαο, βαζίδνληαη ζηα αξρεία ηεο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Θέξκνπ, Γηνηθεηηθφ Σκήκα. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία απηά, ε ζρεηηθή πιεηνςεθία ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Γήκνπ Θέξκνπ είλαη κφληκν (Γεκνζίνπ Γηθαίνπ) πξνζσπηθφ (72%), πνζνζηφ 25% ησλ ππαιιήισλ απαζρνιείηαη κε ζρέζε εξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Ανξίζηνπ Υξφλνπ (Η.Γ.Α.Υ.) ελψ πνζνζηφ 3% κε ζρέζε εξγαζίαο Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ (Η.Γ.Ο.Υ.). Πίλαθαο 16 : Αλζξψπηλν Γπλακηθφ Γήκνπ Θέξκνπ (ζχλνιν) κε βάζε ηε ζρέζε εξγαζίαο Αλζξώπηλν Γπλακηθό Γήκνπ Θέξκνπ κε βάζε ηε ζρέζε εξγαζίαο Καηεγνξίεο Αξηζκόο Πνζνζηό Πξνζσπηθό Γεκνζίνπ Γηθαίνπ 29 72,5% Πξνζσπηθό Ηδησηηθνύ Γηθαίνπ Ανξίζηνπ Υξόλνπ (Η.Γ.Α.Υ.) 9 22,5% Πξνζσπηθό Ηδησηηθνύ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξόλνπ (Η.Γ.Ο.Υ.) 2 5% ύλνιν % Πηγή: Γήμος Θέρμοσ 2011 : Τμήμα Γιοικηηικό Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Γήκνπ Θέξκνπ αθνξά ζε απνθνίηνπο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (53%) θαη απνθνίηνπο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (28%). Σν πνζνζηφ ησλ ππαιιήισλ πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη απφ παλεπηζηεκηαθά θαη ηερλνινγηθά ηδξχκαηα δηακνξθψλεηαη ζην 19% (αζξνηζηηθά) Πίλαθαο 17 : Αλζξψπηλν Γπλακηθφ Γήκνπ Θέξκνπ αλά θαηεγνξία Δθπαίδεπζεο θαη ρέζε Δξγαζίαο Αλζξώπηλν Γπλακηθό Γήκνπ Θέξκνπ αλά θαηεγνξία Δθπαίδεπζεο θαη ρέζε Δξγαζίαο 35

36 Καηεγνξίεο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Ανξίζηνπ Υξόλνπ Οξηζκέλνπ Υξόλνπ ύλνιν ΠΔ ΣΔ ΓΔ ΤΔ ύλνιν Πηγή: Γήμος Θέρμοσ 2011 : Τμήμα Γιοικηηικό 36

37 3. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΚΡΗΗΜΧΝ ΕΖΣΖΜΑΣΧΝ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 3.1. ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ/ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ : ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 37

38 Πίλαθαο 18 : Αλάιπζε Δζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο Γ. Θέξκνπ ΟΡΓΑΝΩΣΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ/ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ : ΔΩΣΔΡΗΚΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ Γξαζηεξηόηεηεο & Γηαδηθαζίεο Γπλαηόηεηεο Ο Γήκνο δηαζέηεη Κέληξν Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (ΚΔΠ) ζηελ έδξα ηνπ. Οη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ βξίζθνληαη ζε ζηάδην πξνζαξκνγήο ζηηο λέεο ζπλζήθεο ησλ Καιιηθξαηηθψλ δήκσλ. Ο Γήκνο δηαζέηεη δεκνηηθή πεξηνπζία θαη θπζηθνχο πφξνπο κε δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο. Ο Γήκνο δηαζέηεη ζε ιεηηνπξγία έλα ηαζκφ Γηαρείξηζεο Απνξξηκάησλ (ΜΑ) θαη κεηαθέξεη φια ηα απνξξίκαηά ηνπ ζηνλ ΥΤΣΑ Ναππάθηνπ. Ο Γήκνο δηαζέηεη πξφγξακκα αλαθχθισζεο, κφλν φκσο ζηε Γ.Κ. Θέξκνπ. Ο Γήκνο δηαζέηεη κεξηθή επηρεηξεζηαθή εηνηκφηεηα γηα ηξέρνληα ηερληθά ζέκαηα (θπζηθέο θαηαζηξνθέο, βειηηψζεηο νδνζηξψκαηνο θα). Σα λέα ΝΠΓΓ ηνπ Γήκνπ Θέξκνπ βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία ζχζηαζεο κε βάζε ην λέν λφκν. Ο Γήκνο δηαζέηεη ζεκαληηθφ πνιηηηζηηθφ θαη αξραηνινγηθφ πινχην, ν νπνίνο δηακνξθψλεη ηελ ηδηαίηεξε ηαπηφηεηα ηεο πεξηνρήο. Πξνβιήκαηα Ο Γήκνο δελ δηαζέηεη ελεξγνπνηεκέλεο ππεξεζίεο ειεθηξνληθήο εμππεξέηεζεο ηνπ Γεκφηε. Οη δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ παξνπζηάδνπλ αδπλακίεο ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ Γεκφηε (απνπζία ππεξεζηψλ κίαο ζηάζεο). Απνπζία κεραληζκνχ θαηαγξαθήο θαη δηαρείξηζεο παξαπφλσλ θαη αηηεκάησλ ησλ δεκνηψλ, θαη αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ απφ δεκφηεο. Καηαγξάθεηαη απνπζία πξνγξάκκαηνο αλαθχθισζεο ζηηο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο πιελ Θέξκνπ, ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ θαζαξηφηεηαο. Απνζπαζκαηηθή ή κε ελεξγνπνίεζε ησλ λέσλ αξκνδηνηήησλ ηεο απηνδηνίθεζεο ιφγσ έιιεηςεο πφξσλ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ πξνζσπηθνχ θαη εθπαίδεπζεο: Αγξνηηθή Αλάπηπμε, Γεκφζηα Τγεία, Θέκαηα Δκπνξίαο Κνηλσληθή Πξνζηαζία, Παηδεία Μεηαθνξψλ, Πεξηβάιινληνο Οη ειιείςεηο ζηειέρσζεο ζηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ θαζηζηνχλ αδχλαηε ηελ εθπφλεζε κειεηψλ γηα ηα απαηηνχκελα ηερληθά έξγα ζηνπο ηνκείο ηεο νδνπνηίαο, ηεο χδξεπζεο, ηεο απνρέηεπζεο, ησλ αζηηθψλ αλαπιάζεσλ θ.α.. Καηαγξάθεηαη καθξνρξφληα αλαβιεηηθφηεηα ζηελ αληηκεηψπηζε ζεκαληηθψλ αλνηθηψλ πνιενδνκηθώλ δεηεκάησλ ζην Γήκν θαη ηδηαίηεξα ζε φ,ηη αθνξά ην Ρπκνηνκηθφ ρέδην ηεο πφιεο ηνπ Θέξκνπ θαη ηα φξηα πνιιψλ νηθηζκψλ, ηα νπνία παξακέλνπλ αζθπθηηθά πεξηνξηζκέλα, πξάγκα πνπ ζπληζηά ηδηαίηεξα αξλεηηθφ παξάγνληα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο παξαζεξηζηηθήο θαη δεπηεξεχνπζαο θαηνηθίαο, ζχκθσλα κε ηηο πξννπηηθέο ηεο πεξηνρήο. Δπθαηξίεο Πεξηνξηζκνί 38

39 Οξγάλσζε/ πλεξγαζίεο Ο Νφκνο Καιιηθξάηεο (Ν3852/10) πξνβιέπεη ηελ απνθέληξσζε δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ Γήκνπ ζε κηα ζεηξά απφ ηνκείο ηνπηθήο αλάπηπμεο. Ζ απηνδηνίθεζε δηαζέηεη ζήκεξα λέα δηνηθεηηθά εξγαιεία κε ζηφρν ην νξζφηεξν ζπληνληζκφ ησλ ελεξγεηψλ ηεο (επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα, δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο θιπ). Νέν ζεζκηθφ πιαίζην ελνπνίεζεο ησλ ΝΠ ηνπ Γήκνπ κε ζηφρν ηε κείσζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ δαπαλψλ. Γπλαηόηεηεο Ο Γήκνο δηαζέηεη λέν ΟΔΤ ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία έγθξηζεο θαη δεκνζίεπζεο θαη ε εθαξκνγή ηνπ αλακέλεηαη λα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ θαη ηελ απξφζθνπηε ελζσκάησλ λέσλ αξκνδηνηήησλ ησλ ΟΣΑ. Ο πξφζθαηα αλαζεσξεκέλνο ΟΔΤ απνηειεί ζεκαληηθφ εξγαιείν ελαξκφληζεο ηεο εζσηεξηθήο δηάξζξσζεο ηνπ Γήκνπ κε ηηο ηνπηθέο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο θαη ην λέν λφκν γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαθάλεηα απνθάζεσλ νη νπνίεο αλαξηνχληαη ζην δηαδίθηπν. Ζ δεκνηηθή αξρή εκπιέθεηαη ελεξγά ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ απηνδηνηθεηηθψλ πξνβιεκάησλ, δηαζέηεη γλψζε θαη εκπεηξία θαη δηέπεηαη απφ λννηξνπία εθζπγρξνληζκνχ. Ζ δεκνηηθή αξρή αλαιακβάλεη ζεκαληηθέο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ δηαδεκνηηθή αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο θαη δεκφζηαο πγείαο. Καηαγξάθεηαη ηθαλνπνηεηηθή ζπλεξγαζία ησλ αηξεηψλ νξγάλσλ κε ηνπο δεκνηηθνχο ππαιιήινπο γηα ηελ επνπηεία ηνπ παξαγφκελνπ έξγνπ. Οη ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ ζπλεξγάδνληαη αξκνληθά κε θνξείο ηνπ επξχηεξνπ δεκνζίνπ (Πεξηθέξεηα, Γήκνη θιπ) γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ θαζεκεξηλψλ ιεηηνπξγηψλ. Ο Γήκνο δηαζέηεη ζεκαληηθή εκπεηξία ζηελ δηαρείξηζε πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Ηδξχζεθαλ δχν λέα ΝΠΓΓ κε βάζε ην λ. Καιιηθξάηε κεηά απφ ζπγρψλεπζε πξνεγνχκελσλ δεκνηηθψλ νξγαληζκψλ. Δπθαηξίεο Ζ δηαξθήο κεηαβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ δηαδηθαζηψλ θαη ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Αδπλακία ελεξγνπνίεζεο λέσλ αξκνδηνηήησλ ηεο απηνδηνίθεζεο κε βάζε ην Ν3852/10 ιφγσ έιιεηςεο απνθεληξσκέλσλ πφξσλ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην. Μείσζε ηεο θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δήκσλ ελ φςεη ζεκαληηθψλ νηθνλνκηθψλ δπζρεξεηψλ. Πξνβιήκαηα Καηαγξάθνληαη ζεκαληηθέο ειιείςεηο ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ θαη ηελ επηθνηλσλία ηνπ κε ηνλ δεκφηε (κε νινθιεξσκέλα ελεκεξσκέλε ηζηνζειίδα, απνπζία ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνλ δεκφηε). Καηαγξάθνληαη δπζιεηηνπξγίεο ζην ζπληνληζκφ ησλ πθηζηάκελσλ ηκεκάησληνκέσλ ιφγσ απνπζίαο Πξντζηάκελσλ Σκεκάησλ, ελ αλακνλή έγθξηζεο ηνπ λένπ ΟΔΤ. Ο Γήκνο δελ δηαζέηεη εμεηδηθεπκέλε νκάδα πξνγξακκαηηζκνχ, δηεθδίθεζεο έξγσλ θαη παξαθνινχζεζεο ηνπ παξαγφκελνπ έξγνπ. Καηαγξάθεηαη αδπλακία παξαθνινχζεζεο ηνπ παξαγφκελνπ έξγνπ ηνπ Γήκνπ κε ρξήζε έγθπξσλ δεηθηψλ απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο. Απνπζία ελεκέξσζεο ηνπ ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ ηνπ Γήκνπ γηα λέεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο. Καηαγξάθεηαη απνπζία νξγαλσκέλνπ γξαθείνπ θίλεζεο νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ θαη ζεκαληηθή έιιεηςε ησλ απαηηνύκελσλ κεραλεκάησλ ζπληήξεζεο νδνπνηίαο, κε ζεκαληηθέο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζην παξαγφκελν έξγν ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο θαη ζπληήξεζεο νδνπνηίαο. Γελ πθίζηαηαη ζηειερσκέλε Σερληθή Τπεξεζία κε απνηέιεζκα λα ζηεξίδεηαη ζηελ ππνζηήξημε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ησλ Γήκσλ Μεζνινγγίνπ θαη Αγξηλίνπ, πξάγκα πνπ δπζρεξαίλεη ηδηαίηεξα ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο έξγσλ θαη ηδηαίηεξα ηε δηεθδίθεζε ρξεκαηνδνηήζεσλ κέζσ ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ηελ Δ.Δ. Πξνγξακκάησλ. Απνπζία νξγαλσηηθήο θνπιηνχξαο πνπ πξνάγεη ηελ ζπλεξγαζία, νκαδηθή εξγαζία θαη βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο ησλ δεκνηψλ Έιιεηςε κεραληζκνχ αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ (Σκήκα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο) Απνπζία ζπζηήκαηνο θαηαγεγξακκέλσλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ. Πεξηνξηζκνί 39

40 Απμεκέλεο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ζπλεξγαζηψλ κε γεηηνληθνχο ΟΣΑ. εκαληηθέο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ηνπηθψλ δηθηχσλ θαη ζπκκεηνρήο ζε εζληθά θαη επξσπατθά δίθηπα. Γηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο απφ ηηο θεληξηθέο θξαηηθέο ππεξεζίεο ζηελ πεξηθέξεηα θαη ζηνπο ΟΣΑ. Αλάγθε ρξήζεο εξγαιείσλ θαη κεραληζκψλ (5-εηέο Σερληθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα, Δηήζην Πιάλν Γξάζεο, Πξνιεπηηθφο Έιεγρνο Γαπαλψλ & Δζφδσλ Διεγθηηθνχ πκβνπιίνπ θιπ) ελζάξξπλζεο ησλ δήκσλ γηα πξνγξακκαηηζκέλε & νινθιεξσκέλε παξέκβαζε ζε αλαπηπμηαθά ζέκαηα θαη νηθνλνκηθή δηαρείξηζε (Ν3852/10) εκαληηθφ απφζεκα εζεινληηζκνχ ζε ζπιινγηθφηεηεο ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ. Σν νπνίν φκσο απαηηεί ζπληνληζκφ θαη ελεξγνπνίεζε. Παξνπζηάδνληαη ζεκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο ζην ηνκέα ησλ πξνκεζεηψλ ιφγσ γξαθεηνθξαηηθψλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη ηεο Πεξηθέξεηαο. Έιιεηςε παξνρήο εμεηδηθεπκέλεο ηερλνγλσζίαο ζε δεηήκαηα πεξηβάιινληνο (δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ) ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο θαη θεληξηθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Απνπζία εζληθήο πνιηηηθήο ζε ηνκείο φπσο ην πεξηβάιινλ, ηελ θαζαξηφηεηα, ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ηελ θνηλσληθή πξφλνηα. Απνπζία θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ ζηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ απνθεληξσκέλσλ αξκνδηνηήησλ ζηνπο ΟΣΑ. Έιιεηςε θηλήηξσλ γηα αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ. Γπλαηόηεηεο Πξνβιήκαηα 40

41 Αλζξώπηλν Γπλακηθό/ Τιηθνηερληθή Τπνδνκή Ο ππφ έγθξηζε ΟΔΤ ηνπ Γήκνπ παξέρεη δπλαηφηεηεο πιήξσζεο ησλ αλαγθψλ ηνπ ζε ζχγρξνλεο εηδηθφηεηεο. Ο Γήκνο επσθειείηαη απφ ελαιιαθηηθά πξνγξάκκαηα ζηειέρσζεο ψζηε λα θαιχπηεη ειιείςεηο ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ φπσο, κεηαηάμεηο, 4-κελεο ζπκβάζεηο, θα. Δπθαηξίεο Ζ παξνρή νδεγψλ γηα ηνλ νκνηφκνξθν θαη απνηειεζκαηηθφ ζρεδηαζκφ θαη εθηέιεζε ησλ λέσλ απηνδηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ. εκαληηθέο επθαηξίεο αλάπηπμεο δηαδεκνηηθψλ ζπλεξγαζηψλ κε ηελ κνξθή πλδέζκνπ εηδηθνχ ζθνπνχ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε αλαπηπμηαθψλ ζρεδίσλ κε επίθεληξν ηνλ πεξηβάιινλ, ηελ αμηνπνίεζε θπζηθψλ πφξσλ θα. Καηαγξάθεηαη αλαινγηθά ζεκαληηθά ρακειφ πνζνζηφ ζηειερψλ ΠΔ θαη ΣΔ επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε εξγαζηαθή ζρέζε δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ανξίζηνπ ηνπ Γήκνπ (16,7% ΠΔ & 19,4% ΠΔ& ΣΔ). Καηαγξάθεηαη ζεκαληηθή έιιεηςε ζηειερψλ ΠΔ κε απμεκέλα πξνζφληα ζηνπο ηνκείο νηθνλνκηθνχ, ηερληθψλ έξγσλ θαη δηαρείξηζε ΣΠΔ. Καηαγξάθνληαη ζεκαληηθέο αλάγθεο εθπαίδεπζεο θαη ελδπλάκσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ δήκνπ ελφςεη ησλ λέσλ αξκνδηνηήησλ ΟΣΑ. Καηαγξάθνληαη ζεκαληηθέο ειιείςεηο ζην ηνκέα αμηνπνίεζεο ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ (δηαζχλδεζε ππεξεζηψλ, ππεξεζίεο κίαο ζηάζεο, παξνρή εγγξάθσλ ειεθηξνληθά, ελεκεξσκέλε ηζηνζειίδα) θαη ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δεκφηε. Απαηηείηαη ζπλερήο θαη άκεζε ελεκέξσζε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Γήκνπ, ψζηε λα απνηειεί αμηφπηζην εξγαιείν επηθνηλσλίαο κε ηνπο δεκφηεο θαη επηζθέπηεο αιιά θαη κέζν πξνβνιήο ηεο πεξηνρήο αλαθνξηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο επηζθεςηκφηεηαο πνπ απηή δηαζέηεη, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο πξνο απηή. Ζιεθηξνληθή παξαθνινχζεζε άιισλ ζεκαληηθψλ ινγηζκηθψλ δηνηθεηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ. Απνπζία ρψξνπ ζπληήξεζεο ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ ηνπ Γήκνπ θαη βαζηθνχ εμνπιηζκνχ ζπληήξεζεο (πιχζηκν, ιίπαλζε, θιπ). Καηαγξάθνληαη ζεκαληηθέο δπζιεηηνπξγίεο ζηελ απνθνκηδή απνξξηκκάησλ ιφγσ ειιείςεσλ πξνζσπηθνχ (θαζαξηφηεηαο, νδεγνί εηδηθψλ νρεκάησλ), θαη θαζπζηεξήζεηο ζηηο πξνκήζεηεο, ηδηαίηεξα θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο. Ζ αλεπάξθεηα ζηα απαξαίηεηα ρσκαηνπξγηθά κεραλήκαηα θαη ζηελ αληίζηνηρε ζηειέρσζε απφ ρεηξηζηέο & νδεγνχο δελ επηηξέπεη ηελ παξαγσγή επαξθνχο έξγνπ ζπληήξεζεο ηνπ εθηεηακέλνπ ρσκάηηλνπ νδηθνχ δηθηχνπ. Πεξηνξηζκνί Μηθξφο βαζκφο δηείζδπζεο ηνπ internet ζηα λνηθνθπξηά ηνπ Γήκνπ θαη ρακειή εμνηθείσζε κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο. Πεξηνξηζκέλεο επθαηξίεο εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο απηνδηνίθεζεο ιφγσ έιιεηςεο πφξσλ. Σν Ννκνζεηηθφ πιαίζην θαη ε πνιπλνκία πνπ δηέπεη ηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα πνπ θαζηζηά δπζιεηηνπξγηθή ηελ εθαξκνγή ηνπ. Αδπλακία πξφζιεςεο λένπ πξνζσπηθνχ ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε ιφγσ δπζκελψλ νηθνλνκηθψλ ζπγθπξηψλ. Σαρχηεηα εμέιημεο ησλ ΣΠΔ θαη αδπλακίεο γξήγνξεο ελζσκάησζεο ηνπο ζηηο δηνηθεηηθέο δνκέο ηεο απηνδηνίθεζεο. 41

42 Οηθνλνκηθά Έζνδα/ Γαπάλεο Γπλαηόηεηεο Καηαγξάθνληαη δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο νηθνλνκηψλ θιίκαθαο ζηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ απφ ηε δηαρείξηζε δηθηχσλ (χδξεπζε & απνρέηεπζε. Ο Γήκνο δηαζέηεη δεκνηηθή πεξηνπζία, ε νπνία κπνξεί λα αμηνπνηεζεί, απνηεινχκελε θπξίσο απφ θηίξηα πξψελ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ πνπ δε ιεηηνπξγνχλ ιφγσ έιιεηςεο καζεηψλ, θαη θπξίσο πεξηνρέο ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο, νη νπνίεο είλαη δπλαηφ λα ζπκβάινπλ ηα κέγηζηα ζηελ πξννπηηθή ηνπξηζηηθήο αλάπηπμήο ηνπ. Δπθαηξίεο Σν Πξφγξακκα Διιεληθή Αξρηηεθηνληθή Γηνίθεζεο & Απηνδηνίθεζεο «ΔΛΛ.Α.Γ.Α» θαη νη επθαηξίεο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ λέσλ δήκσλ, ηα επηκέξνπο πξνγξάκκαηα (1) «Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε» «Φεθηαθή χγθιηζε» ηνπ ΔΠΑ (2) «Δζληθφ Αλαπηπμηαθφ Πξφγξακκα Απηνδηνίθεζεο» θαη (3) κέηξα αμηνπνίεζεο θαη αλαδηάηαμεο ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ ησλ δήκσλ. Γπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ κε λέα ρξεκαηνδνηηθά κέζα (.Γ.Η.Σ. πξνζέιθπζε ηδησηηθψλ επελδχζεσλ θιπ). εκαληηθέο δπλαηφηεηεο άληιεζεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ εζληθά θαη επξσπατθά πξνγξάκκαηα (ΔΠΑ) Γπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο έξγσλ Πξφλνηαο & Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο απφ ην Πξφγξακκα «Αι. Μπαιηαηδήο» Πξνβιήκαηα Αλεπαξθήο ελ κέξεη ρσξνζέηεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ κε ζπλέπεηεο ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο (κε θαηάιιεινη ρψξνη γξαθείσλ θαη αξρεηνζέηεζεο). εκαληηθέο ειιείςεηο εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ ζην Σκήκα εζφδσλ θαη πξνκεζεηψλ. Αλάγθε νξζφηεξνπ ζρεδηαζκνχ θαη ζπληνληζκνχ ηνπ κεραληζκνχ είζπξαμεο εζφδσλ. Καηαγξάθεηαη απμεηηθή ηάζε ζηηο κε εμνθιεκέλεο νθεηιέο δεκνηψλ θαη θνξέσλ πξνο ην Γήκν. Πεξηνξηζκνί Σάζε κείσζεο ησλ δεκνζίσλ επηρνξεγήζεσλ θαη ηαπηφρξνλε αχμεζε ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πνπ θαιείηαη λα πινπνηήζεη ε απηνδηνίθεζε Σν αζθπθηηθφ νηθνλνκηθφ πιαίζην ζην νπνίν θαινχληαη λα ιεηηνπξγήζνπλ νη δηεπξπκέλνη Γήκνη. Σν ηαρχηαηα απμαλφκελν θφζηνο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ γηα ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ Γήκσλ. εκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο ζηηο ρξεκαηνδνηήζεηο απφ ΑΣΑ γηα ην 2011 κε ζπλέπεηα θαζπζηεξήζεηο ζε έξγα ειεθηξνθσηηζκνχ, νδνπνηίαο θαη χδξεπζεο. Αλειαζηηθέο δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ. Γεληθά λεθειψδεο ηνπίν ζηηο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηνπο δηαζθαιηζκέλνπο πφξνπο (Κ.Α.Π.) ησλ λέσλ Καιιηθξαηηθψλ Γήκσλ. Δζσηεξηθέο Γηνηθεηηθέο θαη Σερληθέο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Κξίζηκα Εεηήκαηα / Αλάγθεο Βασικές Διαπιστώσεις για το Εσωτερικό Περιβάλλον Αλάγθε εθ λένπ ρσξνζέηεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ δηνηθεηηθψλ θαη ηερληθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ κε θξηηήξηα ηελ εχθνιε πξνζβαζηκφηεηα ηνπ Γεκφηε, θαη ηελ δεκηνπξγία ελφο παξαγσγηθνχ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο (ζρεδηαζκφο ηεο θίλεζεο ησλ δεκνηψλ κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ, ζήκαλζε γξαθείσλ, απηνλνκία πξντζηακέλσλ, θιπ) Αλάγθε ελίζρπζε ηεο ηξέρνπζαο ζηειέρσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ κε εηδηθφηεηεο ΠΔ ζχκθσλα κε ηηο νξγαληθέο ζέζεηο ηνπ ΟΔΤ θαη ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη ηδηαίηεξα ζχζηαζε λνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ θαη γξαθείνπ παξαθνινχζεζεο ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ηελ 42

43 Δ.Δ. Πξνγξακκάησλ θαη παξαθνινχζεζεο θαη ελεκέξσζεο ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Γήκνπ. Αλάγθε ελίζρπζεο ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ κε: Δμεηδηθεπκέλν ζηειερηαθφ δπλακηθφ (ΠΔ Σνπνγξάθν, Αξρηηέθηνλα, Μεραλνιφγν Μεραληθφ). Γξακκαηεηαθή ζηήξημε. Βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ζηέγαζεο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο. Οξγάλσζε Γξαθείνπ Κίλεζεο νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ. Αλάγθε ελίζρπζεο ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ ζηηο παξαθάησ θαηεπζχλζεηο: Βειηίσζε ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ηνπ δεκφηε. Δθπαίδεπζε ησλ ζηειερψλ ζην λέν πξφγξακκα κεραλνγξάθεζεο θαη ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρεη. Αλάγθε νξζνχ ζρεδηαζκνχ θαη ζπληνληζκνχ ηνπ κεραληζκνύ είζπξαμεο εζόδσλ ηνπ Γήκνπ κε έκθαζε ζηε ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο, ψζηε λα απνθεχγνληαη νη θαζπζηεξήζεηο ησλ νθεηιψλ. Καιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηψλ ΣΠΔ κε ζηφρν ηελ εζσηεξηθή νξγάλσζε ηνπ δήκνπ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ έξγνπζρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή ηεο πιήξνπο ειεθηξνληθήο εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο εγγξάθσλ κε ζηφρν ηελ δηαδηθαζία ππεξεζηψλ κίαο ζηάζεο γηα ηνλ δεκφηε θαηά ηελ επαθή ηνπ κε ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο. Αμηνπνίεζε έξγσλ ΣΠΔ γηα ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο δηνηθεηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Γήκνπ θαη ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο (Δπξπδσληθφηεηα, on-line δεκνηηθέο ππεξεζίεο, αμηνπνίεζε GIS γηα ηε δηαρείξηζε γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο, πξνβνιή αμηνζέαησλ θαη εμππεξεηήζεσλ ζηνπο επηζθέπηεο θαη άιια). Αλάγθε αλάπηπμεο δηαδηθαζηψλ ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο θαη ζπκκεηνρήο ησλ δεκνηψλ ζηηο πξσηνβνπιίεο ηνπ δήκνπ. Αλάγθε εθπαίδεπζεο θαη αλαβάζκηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζηε βάζε ησλ απμεκέλσλ απαηηήζεσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ. Δληνπίδνληαη αλάγθεο ηνπ δηνηθεηηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ ζηελ ρξήζε εμεηδηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ κε εθαξκνγέο ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη ζε επίθαηξα λνκηθά θαη νηθνλνκηθά ζέκαηα θαζψο θαη ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ζε λέα πιηθά, θαη κεζφδνπο παξαθνινχζεζεο θαη επίβιεςεο ηερληθψλ έξγσλ. Αλάγθε επαλαζρεδηαζκνύ θαη επαλεηζαγσγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαθύθισζεο ζην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ θαζψο θαη δηαρείξηζεο θάζε είδνπο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ. Αλάγθε νξγάλσζεο κεραληζκνχ αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ (κέζσ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο). Αλάγθε άκεζεο ηεξάξρεζεο ησλ αλνηθηψλ θαη ρξνληδόλησλ πνιενδνκηθώλ πξνβιεκάησλ ηνπ λένπ Γήκνπ θαη ζηφρεπζεο απνηειεζκάησλ κε γλψκνλα ηε βειηίσζε ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ θαη ηελ πξνζηαζία πεξηνρψλ ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάινπο (πεξηνρέο Natura, θ.α.). Αλάγθε παξαθνινχζεζεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ. Αλάγθε αχμεζεο ησλ εζφδσλ κε ηε βειηίσζε ηνπ ππάξρνληα κεραληζκνχ βεβαίσζεο θαη είζπξαμεο εζφδσλ. 43

44 Αλάγθε εθπφλεζεο επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ αμηνπνίεζεο ηεο δεκνηηθήο πεξηνπζίαο. Αλάγθε ελίζρπζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ αληαπφθξηζή ηνπο ζηηο ζχγρξνλεο αλαγθαηφηεηεο. 44

45 4. ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ 4.1. ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤ- ΞΗΑΚΔ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΔ ΣΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΗ ΟΗ ΑΡΥΔ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ Δθηφο απφ ηελ δηαθπβέξλεζε ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ θαη ηελ παξνρή δεκφζησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε αλαγθψλ ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ, θχξηα απνζηνιή ελφο Γήκνπ απνηειεί ε βηψζηκε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπ. Σν φξακα ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο ηνπ Γήκνπ Θέξκνπ είλαη ε εμαζθάιηζε κίαο πξννπηηθήο αλάπηπμεο, αμηνπνηψληαο φια ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα θαη ηηο πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο ηνπ Γήκνπ. ηφρνη είλαη : Ζ νηθηζηηθή αλάπηπμε ησλ ρσξηψλ καο κέζα απφ ηελ εμαζθάιηζε βειηησκέλεο νδνπνηίαο θαη ηηο νηθηζηηθέο αλαπιάζεηο. Ζ ζπληήξεζε, επέθηαζε θαη αληηθαηάζηαζε ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο. Ζ εμεχξεζε λέσλ πεγψλ πδξνδφηεζεο γηα ηελ εμαζθάιηζε πνηνηηθνχ λεξνχ χδξεπζεο. Ζ κείσζε ηεο ξχπαλζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Ζ αληηπιεκκπξηθή ζσξάθηζε ησλ νηθηζκψλ θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο κε δηεπζεηήζεηο θαη θαζαξηζκφ ησλ ρεηκάξξσλ. Ζ αλάδεημε ηνπ θνηλσληθνχ πξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ κε πξσηνβνπιίεο πνπ ζα αγθαιηάδνπλ ηηο εππαζείο νκάδεο θαη ηνπο αλήκπνξνπο. Ζ δεκηνπξγία ζχγρξνλσλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Ζ βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Ζ δεκηνπξγία λέσλ θαη ε πνηνηηθή αλαβάζκηζε πθηζηάκελσλ αζιεηηθψλ ππνδνκψλ. Ζ δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ γηα ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ θαη ε ζηήξημε θάζε ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο ζηελ δεκηνπξγία ππνδνκψλ ππνδνρήο επηζθεπηψλ. Ζ αλάδεημε θαη πξνψζεζε ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο πινχζηαο παξάδνζήο καο. Ζ νινθιήξσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ λένπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Θέξκνπ θαη ε πεξαηηέξσ αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ ηνπ Θέξκνπ κέζσ λέσλ αλαζθαθψλ. Ζ ζήκαλζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ινηπψλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, ησλ βπδαληηλψλ θαη λενηέξσλ κλεκείσλ, ησλ κλεκείσλ ηεο αγξνηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ησλ θπζηθψλ αμηνζέαησλ ζην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ. Ζ αμηνπνίεζε θπξίσο ησλ νξεηλψλ, παξαπνηάκησλ θαη παξαιίκλησλ πεξηνρψλ, νη νπνίεο παξέρνπλ ηδηαίηεξεο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ζηνπο ηνκείο ηεο δεπηεξεχνπζαο θαη παξαζεξηζηηθήο θαηνηθίαο, ηνπ νηθνηνπξηζκνχ θαη ησλ ζπλαθψλ ελαιιαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, κε ζεβαζκφ ζηηο αξρέο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. Ζ αμηνπνίεζε ησλ Ηακαηηθψλ Πεγψλ κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηνπ ηακαηηθνχ ηνπξηζκνχ. Ζ αμηνπνίεζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ. Ζ γεσγξαθηθή θαη θηελνηξνθηθή αλάπηπμε θαη ζηήξημε ησλ αγξνηψλ θηελνηξφθσλ κε ηελ θαηαζθεπή 45

46 έξγσλ ππνδνκήο φπσο αγξνηηθνί δξφκνη, ππνδνκέο πνηκληνζηαζίσλ, θιπ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε επίηεπμεο ησλ αλσηέξσ ζηφρσλ είλαη ε βειηίσζε ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ Γήκνπ κέζα απφ ηελ εζσηεξηθή ηνπ αλάπηπμε, φζνλ αθνξά ηελ απνδνηηθφηεηα, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ λνκηκνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Ζ ρξεζηή δηαθπβέξλεζε απνηειεί ηελ βαζηθή αμία ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο. Βαζηθέο αξρέο ηεο είλαη : Ζ δηαθάλεηα. Ζ ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ. Ζ ινγνδνζία ησλ πξάμεσλ ηεο δηνίθεζεο. Ζ ηζφηηκε κεηαρείξηζε ησλ κεξψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ Γήκν. Ζ αληαπνδνηηθφηεηα ησλ πφξσλ. Ζ ηζφηηκε θαη ηζφξξνπε αλάπηπμε. Ζ πξνεηνηκαζία ηνπ Γήκνπ γηα ηελ άζθεζε ησλ πξφζζεησλ αξκνδηνηήησλ πνπ κεηαβηβάζζεθαλ ζηνπο Γήκνπο, κε ην Ν3852/2010 θαη ε ζηειέρσζε ησλ δηνηθεηηθψλ ελνηήησλ πνπ πξνβιέθζεθαλ ζηνλ λέν Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, είλαη ελέξγεηεο πνπ απνηεινχλ πξψηε πξνηεξαηφηεηα. Ο Γεληθφο ζηφρνο ηνπηθήο αλάπηπμεο είλαη ε νηθηζηηθή αλαβάζκηζε ησλ Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ θαη ε εμαζθάιηζε κίαο πξννπηηθήο αλάπηπμεο, αμηνπνηψληαο φια ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα θαη ηηο πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο ηνπ Γήκνπ Ζ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ Ζ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ηνλ Γήκν Θέξκνπ, φπσο παξνπζηάζηεθε ζηελ πεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ρξίδνπλ αληηκεηψπηζεο κία ζεηξά ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ θαη ηελ ηνπηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. εκαληηθά πεξηζψξηα βειηίσζεο παξνπζηάδνπλ νη ηνκείο ηεο Πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ δεκνηψλ, ηεο νξγάλσζεο ηνπ ρψξνπ, ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ θαζψο θαη ηεο ηνπηθήο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, ηεο παηδείαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ, θα. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζέγγηζε ησλ αλσηέξσ, ν Γήκνο πηνζεηεί έλα κνληέιν Οινθιεξσκέλσλ Παξεκβάζεσλ Σνπηθήο Αλάπηπμεο, δειαδή έλα ζρέδην δξάζεσλ ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηξεηο βαζηθνχο ζεκαηηθνχο ηνκείο : 1. Πεξηβάιινλ θαη Πνηόηεηα Εσήο 2. Κνηλσληθή Πνιηηηθή, Παηδεία, Πνιηηηζκόο, Αζιεηηζκόο 3. Σνπηθή Οηθνλνκία, Αλάπηπμε θαη Απαζρόιεζε Σα θξίζηκα δεηήκαηα ηνπηθήο αλάπηπμεο πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ θαηά ηελ ηξέρνπζα δεκνηηθή πεξίνδν είλαη : Ζ βειηίσζε ηνπ Αζηηθνχ Πεξηβάιινληνο ησλ νηθηζκψλ. Ζ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ζηέγαζεο ζηελ παηδεία. Ζ πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ. Ζ πξνζέιθπζε λέσλ επελδχζεσλ θαη ε ζπγθξάηεζε ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ. Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κέζσ ηεο ζηήξημεο ηεο γεσξγίαο θαη ηεο θηελνηξνθίαο. Ζ ζεζκνζεηεκέλε νξγάλσζε ηνπ έγγεηνπ απνζέκαηνο θαη ε αμηνπνίεζε ηεο δεκνηηθήο αθίλεηεο 46

47 πεξηνπζίαο. Ζ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο δξάζεο: χδξεπζε απνρέηεπζε θαζαξηφηεηα πεξηβάιινλ πξφλνηα. Ζ πξνζηαζία, αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε ηνπ ηδηαίηεξεο νκνξθηάο θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ δήκνπ. Ζ βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο απνθνκηδήο θαη δηαρείξηζεο ησλ νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ. Ζ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο πξφλνηαο. Ζ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε. Ζ βειηίσζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ. Όια ηα αλσηέξσ δεηήκαηα ηνπηθήο αλάπηπμεο ρξίδνπλ άκεζεο αληηκεηψπηζεο, αθνξνχλ θαη απεπζχλνληαη ζην ζχλνιν ησλ δεκνηψλ ελψ έρνπλ θχξην γλψκνλα ηελ πξνζθνξά ζηνλ πνιίηε. Αλαιπηηθφηεξα νη Γεληθνί ηφρνη Σνπηθήο Αλάπηπμεο αλαθνξηθά κε ηνπο ζεκαηηθνχο ηνκείο «Πεξηβάιινλ θαη Πνηφηεηα Εσήο», «Κνηλσληθή Πνιηηηθή, Παηδεία, Πνιηηηζκφο, Αζιεηηζκφο» θαη «Σνπηθή Οηθνλνκία, Αλάπηπμε θαη Απαζρφιεζε» είλαη : Θεκαηηθόο Σνκέαο Άμνλαο 1 Πεξηβάιινλ θαη Πνηόηεηα Εώεο Άμνλαο 2 Κνηλσληθή Πνιηηηθή, Παηδεία, Πνιηηηζκόο, Αζιεηηζκόο Άμνλαο 3 Σνπηθή Οηθνλνκία, Αλάπηπμε θαη Απαζρόιεζε Γεληθνί ηόρνη Σνπηθήο Αλάπηπμεο Οξγάλσζε ζπζηήκαηνο ζπιινγήο απνξξηκκάησλ Δπέθηαζε ηνπ δηθηχνπ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ Έιεγρνο, επέθηαζε θαη αληηθαηάζηαζε δηθηχσλ χδξεπζεο Λήςε πξνιεπηηθψλ κέηξσλ αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο ησλ νηθηζκψλ, απνθαηάζηαζεο θαηνιηζζεηηθψλ θαηλνκέλσλ θαη πξνζηαζίαο πεξηαζηηθψλ δαζψλ Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ δεκνηψλ κέζα απφ ηελ αηζζεηηθή αλαβάζκηζε ηνπ νηθηζηηθνχ πεξηβάιινληνο. Γηαθχιαμε θαη αλάδεημε ηνπ παξαδνζηαθνχ θαη ηζηνξηθνχ ραξαθηήξα ησλ νηθηζκψλ πληήξεζε θαη βειηίσζε ηεο ηερληθήο ππνδνκήο ησλ νηθηζκψλ (εζσηεξηθή νδνπνηία, ΦΟΠ, πεδνδξφκηα, εμνπιηζκφο θαζαξηφηεηαο, θιπ) Βειηίσζε θχξησλ νδηθψλ αμφλσλ πληήξεζε θαη βειηίσζε ηεο βαζηθήο νδνπνηίαο ζχλδεζεο ησλ νξεηλψλ νηθηζκψλ Φξνληίδα γηα ηε κεηαθνξά ησλ καζεηψλ πξνζρνιηθήο, πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Γεκηνπξγία ζχγρξνλεο ζρνιηθήο ζηέγεο πληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ Δθαξκνγή πξνγξακκάησλ απαζρφιεζεο Δθαξκνγή πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο Γπλακηθή ιεηηνπξγία ηνπ λένπ ΝΠΓΓ (Κέληξν Πνιηηηζκνχ Αζιεηηζκνχ θαη Πεξηβάιινληνο) κε εθδειψζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο Αλάδεημε θαη πξνβνιή ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηνπ Γήκνπ Λεηηνπξγία πνιηηηζηηθψλ κνλάδσλ (Μνπζεία Βηβιηνζήθε) Δλίζρπζε αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ Βειηίσζε αζιεηηθψλ ππνδνκψλ Σνπξηζηηθή πξνβνιή θαη αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ Δθκεηάιιεπζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο Καηαζθεπή έξγσλ ππνδνκήο θαη δξάζεσλ ππνζηήξημεο ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα Θεζκνζέηεζε θαη νξγάλσζε αζηηθψλ θαη αγξνηηθψλ ρξήζεσλ γεο Πνιενδνκηθέο εθαξκνγέο. Πην ζπγθεθξηκέλα νη γεληθνί ζηφρνη ηνπηθήο αλάπηπμεο δηακνξθψζεθαλ σο εμήο: 47

48 Άξοναρ 1 : Πεπιβάλλον και Ποιόηηηα Ζωήρ Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ πνηφηεηα δσήο θαη ηελ βηψζηκε αλάπηπμε. Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ άιισζηε κε ηελ ηδηαίηεξε νκνξθηά ηνπ απνηειεί ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηνπ Γήκνπ Θέξκνπ. Μέτρο 1.1 : Περιβαλλοντική Προςταςία & Επίλυςη Χρόνιων Προβλημάτων Σηόσορ : Οξγάλσζε ζπζηήκαηνο ζπιινγήο απνξξηκκάησλ, κε δξάζεηο πνπ ζα ζηνρεχνπλ θπξίσο ζηελ βειηηζηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο απνθνκηδήο ηνπο θαη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο θαη αλαθχθισζεο, ψζηε λα εμαιεηθζεί ε αλεμέιεγθηε δηάζεζε ησλ απνξξηκκάησλ. Δπηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ζρήκαηνο ζπκκεηνρήο ηδησηηθψλ κέζσλ θαη δεκνηηθψλ κέζσλ ηεο ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο. Δπέθηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαθχθισζεο θαη ζρεηηθή ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ. Σηόσορ : Δπέθηαζε ηνπ δηθηύνπ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ, κε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ «Καηαζθεπή ηκεκάησλ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ έδξαο Γήκνπ Θέξκνπ» κε ην νπνίν νινθιεξψλεηαη ζην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο ε απνρέηεπζε ηεο πφιεο ηνπ Θέξκνπ. Αθφκε, ν Γήκνο ζα πξέπεη λα δηεξεπλήζεη ηνλ ηξφπν ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ησλ ιπκάησλ ησλ ππνινίπσλ κεγάισλ νηθηζκψλ θαη αξρήλ αιιά θαη ησλ νηθηζκψλ εθείλσλ πνπ εμειίζζνληαη ζε πξννξηζκνχο ππνδνρήο δεπηεξεχνπζαο θαη παξαζεξηζηηθήο θαηνηθίαο θαη εμππεξέηεζεο ηνπ νηθνηνπξηζκνχ θαη ησλ ζπλαθψλ ελαιιαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.. Μέτρο 1.2 : Ορθολογική Διαχείριςη Υδάτινων Πόρων Σηόσορ : Έιεγρνο, επέθηαζε θαη αληηθαηάζηαζε δηθηύσλ ύδξεπζεο. Γηα ηελ θαιχηεξε παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ πδξνιεςηψλ ζα γίλεη ραξηνγξάθεζή ηνπο θαη αδεηνδφηεζή ηνπο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Ζ δηαδηθαζία απηή ζα βνεζήζεη ζηελ ζπζηεκαηνπνίεζε ησλ ειέγρσλ πνηφηεηαο ηνπ παξερφκελνπ λεξνχ γηα χδξεπζε. Θα απαηηεζεί ε αληηθαηάζηαζε ηκεκάησλ δηθηχσλ πνπ παξνπζηάδνπλ δηαξξνέο θαη ζπρλέο βιάβεο ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη απψιεηεο λεξνχ θαη νη δηαθνπέο ζηελ πδξνδφηεζε. Ζ ζπληήξεζε θαη βειηίσζε ησλ ππαξρφλησλ πδξνκαζηεχζεσλ απνηειεί ζεκαληηθή πξνηεξαηφηεηα ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε πνηφηεηα ηνπ παξερφκελνπ λεξνχ. Ο Γήκνο, ζηα πιαίζηα ηεο θαηαζθεπήο λέσλ δηθηχσλ χδξεπζεο ζε νηθηζκνχο πνπ παξνπζηάδνπλ έιιεηκκα ζην απαηηνχκελν λεξφ χδξεπζεο, έρεη ππνβάιεη πξφηαζε ζε αληίζηνηρε πξφζθιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ΓΔΠΗΝ (ΔΠΑ). Σηόσορ : Λήςε πξνιεπηηθώλ κέηξσλ αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο ησλ νηθηζκώλ, απνθαηάζηαζεο θαηνιηζζεηηθώλ θαηλνκέλσλ θαη πξνζηαζίαο πεξηαζηηθώλ δαζώλ. Βαζηθή κέξηκλα γηα ηνλ Γήκν Θέξκνπ είλαη ε πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ θαη ηεο πεξηνπζίαο ηνπο απφ έληνλα θαηξηθά θαηλφκελα. Γηα ην ζθνπφ απηφ είλαη απαξαίηεηε ε θαηαζθεπή πξνιεπηηθψλ έξγσλ θαη ζπληεξήζεσλ, φπσο ν θαζαξηζκφο ησλ ξεκάησλ, ζσιελσηψλ νρεηψλ, ηνίρσλ αληηζηήξημεο πξαλψλ, δηάλνημε πιεπξηθψλ ηάθξσλ νδνπνηίαο, θιπ.. Δπίζεο, ζηφρνο είλαη ε απνθαηάζηαζε θαηνιηζζεηηθψλ θαηλνκέλσλ, πνπ παξαηεξνχληαη ηφζν εληφο ησλ νηθηζκψλ θπξίσο ηεο νξεηλήο πεξηνρήο φζν θαη ζε δξφκνπο πξφζβαζεο ζ απηνχο, θαη ε ιήςε κέξηκλαο γηα ηελ απνηξνπή πεξαηηέξσ επέθηαζήο ηνπο ή δεκηνπξγίαο λέσλ θαηνιηζζήζεσλ. Σέινο, ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ αλάδεημε θαη πξνζηαζία ησλ πεξηαζηηθψλ δαζψλ εληάζζεηαη ζηηο δξάζεηο πνπ είλαη απαξαίηεηεο ζηνλ ηνκέα απηφλ θαη ν Γήκνο ζα πξέπεη λα δηεθδηθήζεη ηελ πινπνίεζε αληίζηνηρσλ δξάζεσλ ζηα πιαίζηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ Π.Α.Α. 48

49 , φπνπ πξνβιέπνληαη αληίζηνηρεο δξάζεηο. Μέτρο 1.3 : Βελτίωςη Αςτικού Περιβάλλοντοσ Σηόσορ : Βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ησλ δεκνηώλ κέζα από ηελ αηζζεηηθή αλαβάζκηζε ηνπ νηθηζηηθνύ πεξηβάιινληνο. Γηαθύιαμε θαη αλάδεημε ηνπ παξαδνζηαθνύ ραξαθηήξα ησλ νηθηζκώλ. Ζ αλαβίσζε ησλ παξαδνζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη έλα θνξπθαίν αλαπηπμηαθφ εξγαιείν ζην νπνίν δίλεηαη κεγάιε έκθαζε. Ζ αηζζεηηθή αλαβάζκηζε ησλ νηθηζκψλ κε έξγα αλαπιάζεσλ θαη εμσξατζκνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ δηαθχιαμε ηνπ παξαδνζηαθνχ ραξαθηήξα ηνπο ζα θάλεη ηηο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο πην ειθπζηηθέο ελψ παξάιιεια ζα αλαβαζκίζεη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ. Ζ αλάπιαζε πιαηεηψλ, νη πεδνδξνκήζεηο, ε αλάδεημε πεγψλ θ.α. είλαη κεξηθέο απφ ηηο δξάζεηο πνπ πξνγξακκαηίδνληαη. Έρεη, κάιηζηα, ππνβιεζεί πξφηαζε έληαμεο ζην Μέηξν «ρέδηα Παξεκβάζεσλ Σνπηθήο Αλάπηπμεο (ΠΣΑ)» ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο κε ζηφρν ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ αζηηθήο αλάπηπμεο ζην ηζηνξηθφ θέληξν ηνπ Θέξκνπ, πξνζπάζεηα πνπ ζα ζπλερηζηεί κε ζηφρν ηελ πινπνίεζε απαηηνχκελσλ παξεκβάζεσλ αζηηθήο αλάπηπμεο θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο έδξαο θαη θπξίσο ζηελ πεξηνρή πξνο ηνλ Αξραηνινγηθφ Υψξν θαη ην λέν Αξραηνινγηθφ Μνπζείν θαη ζην ρψξν ηνπ ιφθνπ Παιαηφθαζηξν, πνπ απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο γηα ην Θέξκν. Σηόσορ : πληήξεζε θαη βειηίσζε ηεο ηερληθήο ππνδνκήο ησλ νηθηζκώλ (εζσηεξηθή νδνπνηία, Φ.Ο.Π, πεδνδξνκία, εμνπιηζκόο θαζαξηόηεηαο, θιπ). Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ επεξεάδεη ηνπο δεκφηεο αιιά θαη ηνπο επηζθέπηεο είλαη ε θαηάζηαζε ηεο εζσηεξηθήο νδνπνηίαο ησλ νηθηζκψλ. ηνλ ηνκέα απηφ έρνπλ ππάξμεη ζεκαληηθέο βειηηψζεηο, αιιά ππνιείπνληαη πνιιέο παξεκβάζεηο πνπ πξέπεη λα πινπνηεζνχλ, φπσο ε δηάλνημε λέσλ δξφκσλ εηδηθά ζε νηθηζκνχο ηεο νξεηλήο πεξηνρήο, ε αζθαιηφζηξσζε (ή ηζηκεληξφζηξσζε θαη πιαθφζηξσζε αλαιφγσο ησλ επηκέξνπο ζπλζεθψλ) ησλ νδνζηξσκάησλ ζηνπο ππάξρνληεο εζσηεξηθνχο δξφκνπο, ε θαηαζθεπή πεδνδξνκίσλ θαη ε ζπληήξεζε θαη αλαθαηαζθεπή πεδνδξφκσλ θαη γθαιληεξηκηψλ. εκαληηθά αθφκε είλαη ηα δεηήκαηα ηεο εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ ζήκαλζεο, ηεο ζπληήξεζεο θαη επέθηαζεο ηνπ δηθηχνπ θσηηζκνχ, ηνπ εμνπιηζκνχ θαζαξηφηεηαο θαη γεληθά ηνπ αζηηθνχ εμνπιηζκνχ. Μέτρο 1.4 : Βελτίωςη Προςβαςιμότητασ και Συγκοινωνίασ Σηόσορ : Βειηίσζε θύξησλ νδηθώλ αμόλσλ. Πξνηεξαηφηεηα ηνπ Γήκνπ είλαη ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ βαζηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ. Ζ νπζηαζηηθή βειηίσζε ησλ δχν θχξησλ βαζηθψλ αμφλσλ ηεο πεξηνρήο καο, ηνπ δξφκνπ Αγξίλην Θέξκν θαη ηνπ δξφκνπ Ναχπαθηνο Θέξκν Καξπελήζη απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. Ο Γήκνο ζα ζπλερίζεη θαη ζε απηή ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ηηο ελέξγεηεο γηα ηελ σξίκαλζε θαη ρξεκαηνδφηεζε ησλ απαηηνχκελσλ έξγσλ. Σηόσορ : πληήξεζε θαη βειηίσζε ηεο βαζηθήο νδνπνηίαο ζύλδεζεο ησλ νξεηλώλ νηθηζκώλ. Μέρξη ζήκεξα έρεη ππάξμεη πξφνδνο γηα ηε βειηίσζε θαη ζπληήξεζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζχλδεζεο ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ (βειηίσζε γεσκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη αζθαιηφζηξσζε, βειηίσζε αζθαιηνηάπεηα, ηερληθά έξγα, ζηεζαία αζθάιεηαο, ζήκαλζε, ζπληήξεζε ρσκάηηλνπ δηθηχνπ). Σν πξφβιεκα, φκσο, ηεο αζθαιηφζηξσζεο ηνπ ρσκάηηλνπ νδηθνχ δηθηχνπ δηαζχλδεζεο ηεο νξεηλήο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ κε ηελ έδξα ηνπ Γήκνπ θαη κε ην βαζηθφ κεηαθνξηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο παξακέλεη θαη απνηειεί ην πην αδχλαην ζεκείν ηνπ Γήκνπ Θέξκνπ, θαζψο ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ νξεηλψλ νηθηζκψλ ζηεξνχληαη αζθαιηνζηξσκέλνπ νδηθνχ δηθηχνπ γηα ηε ζχλδεζή ηνπο κε ην θέληξν θαη αξρήλ θαη ζηε ζπλέρεηα κεηαμχ ηνπο θαη κε ηηο γεηηληάδνπζεο πεξηνρέο ηεο Δπξπηαλίαο θαη ηεο Ναππαθηίαο, κε ηηο νπνίεο ε πεξηνρή ζπλαπνηειεί εληαία γεσκνξθνινγηθά θαη νηθνλνκηθά νληφηεηα. Γηα 49

50 ην ιφγν απηφ, πξέπεη λα βειηησζνχλ - αζθαιηνζηξσζνχλ αθφκε δξφκνη ζπλνιηθνχ κήθνπο πιένλ ησλ 90 ρκ., πξνθεηκέλνπ λα ζπλδεζνχλ επαξθψο κε ην θέληξν νη νηθηζκνί ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ Πέξθνπ, Γηπιαηάλνπ, Κνθθηλφβξπζεο, Ακβξαθηάο, Αξγπξνχ Πεγαδίνπ, Νεξνρσξίνπ, Γξπκψλα θαη Υαιηθίνπ. Πξνθεηκέλνπ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ ηα απαηηνχκελα ζρεηηθά έξγα, είλαη απαξαίηεην λα νινθιεξσζεί ην ζχλνιν ησλ κειεηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ σξίκαλζή ηνπο, θαζψο ήδε έρεη εθπνλεζεί έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο κειεηψλ, νη νπνίεο φκσο δελ επαξθνχλ γηα λα ππάξμεη πιήξεο σξίκαλζε ηνπ ζπλφινπ ησλ απαηηνχκελσλ έξγσλ, θαη λα εμαζθαιηζζνχλ φιεο νη απαηηνχκελεο ζρεηηθέο αδεηνδνηήζεηο. Δίλαη απηνλφεην φηη ζα πξέπεη λα εληαζεί ε δηεθδίθεζε εμαζθάιηζεο ησλ απαηηνχκελσλ πηζηψζεσλ απφ ηνπο δπλεηηθνχο θνξείο ρξεκαηνδφηεζεο, εηδηθά κάιηζηα απηή ηελ πεξίνδν πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε νη πξνθεξχμεηο ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ηελ Δ.Δ. Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ θαη ηνπ ΠΑΑ , θαη ην δήηεκα απηφ λα απνηειέζεη δήηεκα αηρκήο ζηηο δηεθδηθήζεηο ηνπ Γήκνπ, θαζψο ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα αληηκεησπίδεηαη ζε βαζκφ ηδηαίηεξεο έληαζεο ζε ζρέζε κε θάζε άιιε πεξηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο. Μφληκε θξνληίδα ηνπ Γήκνπ θαη έσο ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ είλαη ε ζπληήξεζε ηνπ ππάξρνληνο ρσκάηηλνπ νδηθνχ δηθηχνπ. Άξοναρ 2 : Κοινωνική Πολιηική, Παιδεία, Πολιηιζμόρ, Αθληηιζμόρ Ζ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε θαη ε παξνρή θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ απνηεινχλ κηα απφ ηηο θχξηεο αξκνδηφηεηεο θαη ππνρξεψζεηο ελφο ζχγρξνλνπ Γήκνπ. Σν πιαίζην απηφ απνηειεί πξνηεξαηφηεηα ηνπ Γήκνπ Θέξκνπ θαη εμεηδηθεχεηαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ πξνζπάζεηα επίηεπμεο ησλ παξαθάησ ζηφρσλ: Μέτρο 2.1 : Υποδομέσ Εκπαίδευςησ Παιδεία Σηόσορ : Φξνληίδα γηα ηελ κεηαθνξά ησλ καζεηώλ πξνζρνιηθήο, πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. ηα πιαίζηα ησλ λέσλ αξκνδηνηήησλ ησλ Γήκσλ, αλαιακβάλνπκε ηελ ππεξεζία ηεο κεηαθνξάο ησλ καζεηψλ θάζε εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο. Σν έξγν απηφ είλαη εμαηξεηηθά απαηηεηηθφ ιφγσλ ησλ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ πνπ βξίζθνληαη αθηηλσηά θαη ζε ζρεηηθά κεγάιεο νξεηλέο απνζηάζεηο απφ ηελ έδξα ηνπ Γήκνπ, φπνπ βξίζθνληαη νη ζρνιηθέο κνλάδεο. Ο ζηφρνο ζα επηηεπρηεί κε ηελ κίζζσζε ησλ θαηάιιεισλ κέζσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαδξνκέο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ εμππεξεηνχκελσλ. Σηόσορ : Γεκηνπξγία ζύγρξνλεο ζρνιηθήο ζηέγεο. Σν έληνλν πξφβιεκα ζρνιηθήο ζηέγεο πνπ πξνθιήζεθε απφ ην γεγνλφο φηη ην θηίξην πνπ ζηέγαδε ην Γπκλάζην Λχθεην Θέξκνπ θαηέζηε αθαηάιιειν γηα ρξήζε απφ ην ζεηζκφ ηνπ Ζ νξηζηηθή επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη λα αλαζηεισζεί ην παιηφ θηίξην ηνπ Γπκλαζίνπ Λπθείνπ Θέξκνπ κε ηηο αλαγθαίεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηε ζηέγαζε ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ε θαηαζθεπή λένπ θηηξίνπ γηα ηε ζηέγαζε ηνπ Λπθείνπ ζην νηθφπεδν πνπ αγφξαζε ν Γήκνο γη απηφ ην ζθνπφ. Ο Γήκνο Θέξκνπ ζα ζπλερίζεη ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ πξνψζεζε θαη σξίκαλζε ησλ παξαπάλσ έξγσλ, ηα νπνία ζα πινπνηεζνχλ απφ ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Αηησιναθαξλαλίαο. Σηόσορ : πληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ ρνιηθώλ Μνλάδσλ. Σα ζρνιηθά θηίξηα ηνπ Γήκνπ ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή θαηάζηαζε, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ην θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ. ηα πιαίζηα ηνπ ζηφρνπ απηνχ ζα ζπλερηζηνχλ νη απαηηνχκελεο 50

51 ζπληεξήζεηο, επηζθεπέο θαη ζπκπιεξσκαηηθέο θαηαζθεπέο ζηα θηίξηα πνπ ζηεγάδνπλ ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπο Γήκνπ Γεκνηηθφ ρνιείν Θέξκνπ θαη Νεπηαγσγείν Θέξκνπ ηα νπνία απέκεηλαλ ζε ιεηηνπξγία κεηά ηε ζπγρψλεπζε ησλ αληίζηνηρσλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Ήδε έρεη θαηαηεζεί πξφηαζε πινπνίεζεο έξγνπ ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο γηα ην θηίξην ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Θέξκνπ ζε ζρεηηθή πξνθήξπμε ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. Μέτρο 2.2 : Κοινωνική Πολιτική Σηόσορ : Δθαξκνγή πξνγξακκάησλ απαζρόιεζεο. Ο Γήκνο εθάξκνζε πξνγξάκκαηα Μεξηθήο Απαζρφιεζεο ζε ππεξεζίεο θνηλσληθνχ ραξαθηήξα γηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε αδχλακεο θνηλσληθέο θαηεγνξίεο, θαζψο θαη πξνγξάκκαηα απφθηεζεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο. ηελ ηξέρνπζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ζα εθαξκφζεη ηα εμαγγειζέληα πξνγξάκκαηα ηνπ ΟΑΔΓ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ ζπκκεηνρή ησλ Γήκσλ κε ηελ πξφζιεςε ηνπ αλάινγνπ πξνζσπηθνχ. Σηόσορ : Δθαξκνγή πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. Ζ παξνρή θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηηο εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ απνηειεί κηα πνιχ ζεκαληηθή πξνηεξαηφηεηα ζηελ δχζθνιε νηθνλνκηθή επνρή πνπ δηαλχνπκε. ηφρνο ηνπ Γήκνπ είλαη ε ζηήξημε ησλ αηφκσλ δεκνηψλ κε αλάγθεο θαη ε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ησλ πην αδχλακσλ ζπκπνιηηψλ καο κε ηελ ζπλέρηζε θαη ελίζρπζε ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ. ηα πιαίζηα απηά ζα ζπλερηζηεί ην Πξφγξακκα «Βνήζεηα ζην πίηη» πνπ έρεη κεγάιε θνηλσληθή πξνζθνξά δεδνκέλνπ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ππεξειίθσλ ζε απνκαθξπζκέλνπο νηθηζκνχο ηνπ Γήκνπ. Αθφκε, ζα ζπλερηζηεί ην πξφγξακκα «ίηηζεο άπνξσλ δεκνηψλ» ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή δηαηξνθήο ζε ιίαλ άπνξνπο ζπκπνιίηεο καο θαη νηθνλνκηθή ελίζρπζε ζε έθηαθηεο αλάγθεο πνιηηψλ κε ρακειά εηζνδήκαηα. Μέτρο 2.3 : Πολιτιςτική Υποδομή Δραςτηριότητεσ Σηόσορ : Γπλακηθή ιεηηνπξγία ηνπ λένπ ΝΠΓΓ (Κέληξν Πνιηηηζκνύ Αζιεηηζκνύ θαη Πεξηβάιινληνο) κε εθδειώζεηο θαη δξαζηεξηόηεηεο. Ο Γήκνο αλαγλσξίδεη ηε κεγάιε ζεκαζία ηνπ πνιηηηζηηθνχ πινχηνπ πνπ δηαζέηεη ε πεξηνρή αιιά θαη ηελ αμία ησλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ ζε κηα πεξηνρή φπνπ νη επθαηξίεο γηα ηνπο πνιίηεο είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλεο. Έηζη κε φρεκα ην ΚΠΑΠ θαη ζε ζπλεξγαζία κε πξσηνβάζκηα πνιηηηζηηθά θχηηαξα ηνπ ηφπνπ καο φπσο νη πνιηηηζηηθνί ζχιινγνη, ε ηνπηθή Δθθιεζία θαη δηάθνξνη θνξείο, ζα πξαγκαηνπνηεί ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο, φπσο νη εθδειψζεηο ηνπ Απγνχζηνπ, νη εθδειψζεηο ηεο Απνθξηάο θαη ηεο Καζαξάο Γεπηέξαο, ην Γατηαλάθη ηεο Γεξβέθηζηαο θαη ηεο Αγίαο νθίαο θ.α. ηφρνο ηνπ ΚΠΑΠ είλαη θαη ε δηνξγάλσζε εκεξίδσλ ζε ζέκαηα πνιηηηζκνχ θαη πεξηβάιινληνο. Σηόσορ : Αλάδεημε θαη πξνβνιή ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηνπ Γήκνπ. Ζ αλάδεημε, αμηνπνίεζε θαη πξνβνιή ησλ βπδαληηλψλ θαη λεφηεξσλ κλεκείσλ ηεο πεξηνρήο, ε αμηνπνίεζε παιαηψλ θηηξίσλ (φπσο ηα θιεηζηά Γεκνηηθά ρνιεία) γηα πνιηηηζηηθέο ρξήζεηο, ε ελίζρπζε ησλ ιανγξαθηθψλ κνπζείσλ, ε δεκηνπξγία κηθξψλ κνπζείσλ κε ζεκαηηθφ πεξηερφκελν, απνηεινχλ επηκέξνπο δξάζεηο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ. Σηόσορ : Λεηηνπξγία πνιηηηζηηθώλ κνλάδσλ (Μνπζεία Βηβιηνζήθε). Σν λέν αξραηνινγηθφ Μνπζείν Θέξκνπ πξφθεηηαη γηα έλα ηδηαίηεξεο θαη ζεκεηνινγηθήο ζεκαζίαο έξγν, θαζψο ζα απνηειέζεη αλαπηπμηαθφ ππξήλα γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή θαη ζα ιεηηνπξγήζεη πνιιαπιαζηαζηηθά αλαθνξηθά κε ηηο δξάζεηο έιμεο ηνπξηζηηθνχ ξεχκαηνο. Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί ιεηηνπξγηθφ ην έξγν ησλ θηηξηαθψλ 51

52 εγθαηαζηάζεσλ, απαηηείηαη λα πινπνηεζεί ε δεχηεξε θάζε, πνπ πεξηιακβάλεη ηηο κνπζεηνινγηθέο παξεκβάζεηο θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ εθζεκάησλ. Ο Γήκνο ζα πξνβεί ζε φιεο ηηο ελέξγεηεο πξνψζεζεο θαη σξίκαλζεο απηψλ ησλ εξγαζηψλ. Ζ ηνπνζέηεζε ηεο ιανγξαθηθήο ζπιινγήο εθζεκάησλ θαη ε έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Λανγξαθηθνχ Μνπζείνπ Θέξκνπ πεξηιακβάλεηαη ζηηο επηδηψμεηο ηνπ αλαθεξφκελνπ ζηφρνπ. ηελ πξνζπάζεηα αλαβάζκηζεο ηεο Γεκνηηθήο Βηβιηνζήθεο ε Γεκνηηθή αξρή ζα πξνρσξήζεη ζηελ βηβιηνζεθνλνκηθή νξγάλσζή ηεο κε πξνκήζεηα βηβιηνζεθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο θαη έληαμε ζε απηφ ησλ ηφκσλ ηεο. Μέτρο 2.4 : Αθλητιςμόσ Σηόσορ : Δλίζρπζε αζιεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. ηφρνο ηνπ Γήκνπ είλαη ε ζηήξημε εθείλσλ ησλ κνξθψλ αζιεηηζκνχ πνπ ζπλάδνπλ κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο καο θαη ηδηαίηεξα ελαιιαθηηθψλ δξάζεσλ φπσο νξεηβαζία, νξεηλή πνδειαζία, Καλφ Καγηάθ, ξάθηηλγθ. Ζ ελίζρπζε ησλ αλάινγσλ ππνδνκψλ θαη ε ζπκκεηνρή ζηελ δηελέξγεηα αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη γεγνλφησλ είλαη κεξηθέο απφ ηηο επηδηψμεηο ζηνλ ηνκέα απηφ. Σηόσορ : Βειηίσζε αζιεηηθώλ ππνδνκώλ. Ζ πην ζεκαληηθή αζιεηηθή ππνδνκή ηνπ Γήκνπ είλαη ην γήπεδν Θέξκνπ, ζην νπνίν νινθιεξψζεθε πξφζθαηα έλα κεγάιν έξγν εθζπγρξνληζκνχ κε εγθαηάζηαζε ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα θαη ππιψλσλ ειεθηξνθσηηζκνχ. ηφρνο ηνπ Γήκνπ είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο απαηηνχκελεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εμεδξψλ θαη ησλ ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ ψζηε λα θαηαζηεί έλα πιήξσο ζχγρξνλν γήπεδν. ηηο πξνηεξαηφηεηεο εληάζζεηαη ε θαηαζθεπή ησλ απαηηνχκελσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηελ πίζηα θαλφ θαγηάθ ζηνλ Δχελν πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε πιήξεο ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο. Αθφκε, ζηφρνο είλαη ε θαηαζθεπή γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ ζηελ Σνπηθή Κνηλφηεηα Μπξηηάο. Άξοναρ 3 : Τοπική Οικονομία Ανάπηςξη Απαζσόληζη Ζ αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο κέζσ ησλ θαηάιιεισλ πνιηηηθψλ νξγάλσζεο θαη ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ππνδνκψλ ζα νδεγήζεη ζηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο. Μέτρο 3.1 : Οικονομική Ανάπτυξη & Απαςχόληςη Σηόσορ : Σνπξηζηηθή πξνβνιή θαη αλάπηπμε ελαιιαθηηθώλ κνξθώλ ηνπξηζκνύ. Βαζηθφο παξάγνληαο γηα ηελ αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο ζε κηα πεξηνρή πνπ πξνζδνθά ζηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε είλαη ε πξνβνιή ηεο. Ζ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Θέξκνπ βξίζθεηαη ζε ηδηαίηεξα πιενλεθηηθή ζέζε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ σο βξαρίνλα ηεο νηθνλνκίαο ηεο, θαζψο δηαζέηεη επαξθείο θπζηθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο πφξνπο. Γη απηφ, ζα ζπλερηζηεί ε πξνζπάζεηα πξνβνιήο κε δηαθεκηζηηθέο θαηαρσξήζεηο ζε πεξηνδηθά, ειιεληθά θαη μελφγισζζα, κεγάιεο θπθινθνξίαο θαη ζεκαηηθνχ ελδηαθέξνληνο ζρεηηθά κε ηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ. ηφρνο είλαη λα πεηχρνπκε ηελ πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ ζην επίπεδν πνπ δηθαηνχηαη ε πεξηνρή καο ζχκθσλα κε ηνπο πινχζηνπο πφξνπο πνπ δηαζέηεη ζ απηφλ ηνλ ηνκέα. ηνλ ηνκέα απηφλ εληάζζεηαη θαη ε αμηνπνίεζε ησλ θηηξίσλ πνπ ζηέγαδαλ ηα Γεκνηηθά ρνιεία ζηηο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο, ηα νπνία παξακέλνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο θιεηζηά, ιφγσ κε χπαξμεο καζεηψλ ή ζπγρψλεπζήο ηνπο κε ην Γεκνηηθφ ρνιείν Θέξκνπ, κε ηε κεηαηξνπή ηεο ρξήζεο ηνπο ζε κηθξά κνπζεία ζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ, αλαιφγσο ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θάζε επηκέξνπο πεξηνρήο, ή ζε παξεκθεξείο ιεηηνπξγίεο πξνβνιήο ηεο αγξνηηθήο θαη 52

53 πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ ηεο πεξηνρήο, ψζηε λα ιεηηνπξγήζνπλ σο εζηίεο πξνζέιθπζεο επηζθεπηψλ αιιά θαη σο ρψξνη εμππεξέηεζεο δξαζηεξηνηήησλ ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ επηζθεπηψλ. Δπηπιένλ, ζηηο απαξαίηεηεο δξάζεηο ζηνλ ηνκέα απηφλ εληάζζεηαη ε δηάλνημε ή βειηίσζε δξφκσλ πξφζβαζεο ζε πεξηνρέο θπζηθνχ θάιινπο (Γάζε, Πεγέο, Καηαξξάθηεο, πήιαηα) ή ζε κλεκεία ηνπ πνιηηηζκνχ (π.ρ. Γέθπξα Αξηνηίβαο), ε ζπληήξεζε, βειηίσζε θαη επέθηαζε κνλνπαηηψλ, ε ζήκαλζε δηαδξνκψλ ζε ππάξρνληεο δξφκνπο γηα ηε ρξήζε ηνπο σο πνδειαηηθψλ δηαδξνκψλ νξεηλήο πνδειαζίαο ή ε δηάλνημε λέσλ δξφκσλ γηα πνδειαηηθέο δηαδξνκέο ζε πεξηνρέο ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο, ε αλάδεημε πεγψλ θαη ε θαηαζθεπή ζέζεσλ ζέαο θαη παξαηεξεηεξίσλ, ε επηζθεπή πεδνγέθπξσλ, λεξφκπισλ, βξπζψλ θαη άιισλ παξαδνζηαθψλ θηηξίσλ, ε θαηαζθεπή Αλνηθηνχ Μνπζείνπ Νεξψλ Τπαίζξηνπ Πάξθνπ Τδξνθίλεζεο ζηε Γηπνηακηά Γηδνκαλδξίηε, ε θαηαζθεπή Γαζηθνχ Υσξηνχ ζηελ Ακβξαθηά, ε αμηνπνίεζε ησλ ζεκαληηθψλ παξαιηψλ ζηε ιίκλε Σξηρσλίδα, ε ρσξνζέηεζε θαη ζήκαλζε νξεηβαηηθψλ δηαδξνκψλ θαη αλαξξηρεηηθψλ πεδίσλ θαη άιια. Σηόσορ : Δθκεηάιιεπζε ησλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο. Ζ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Θέξκνπ δηαζέηεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο. Σν γεγνλφο φηη ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ καο έρνπλ θαηαζθεπαζζεί κνλάδεο παξαγσγήο ελέξγεηαο κέζσ θσηνβνιηαηθψλ ζπζηεκάησλ, ελψ πξνγξακκαηίδνληαη θαη άιιεο αθφκε, δείρλεη ηηο ειπηδνθφξεο πξννπηηθέο πνπ ππάξρνπλ ζην ηνκέα απηφ. Ο Γήκνο ζα ζηαζεί αξσγφο ζηηο ηδησηηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ πδαηηθνχ θαη αηνιηθνχ δπλακηθνχ ηεο πεξηνρήο θαη ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο θαζψο ε πξνψζεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ ήπησλ κνξθψλ ελέξγεηαο απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα αλάπηπμεο γηα ηηο ζχγρξνλεο νηθνλνκίεο θαη ζεκαληηθφ δεηνχκελν γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. ηνλ ηνκέα απηφλ ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ε δπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο θσηνβνιηατθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ζηα Γεκνηηθά θηίξηα θαη ηδηαίηεξα ζηα θηίξηα πνπ ζηεγάδνληαη ηα Γξαθεία ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ θαη ζηα θηίξηα πνπ ζηέγαδαλ ηα πξψελ Γεκνηηθά ρνιεία ζηηο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο ηνπ Γήκνπ. Σηόσορ : Καηαζθεπή έξγσλ ππνδνκήο θαη δξάζεσλ ππνζηήξημεο ηνπ πξσηνγελνύο ηνκέα. Ζ αγξνηηθή παξαγσγή, γεσξγηθή θαη θηελνηξνθηθή, απνηειεί βαζηθή παξάκεηξν ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ πεξηνρή καο. Ζ ειεθηξνδφηεζε θαη πδξνδφηεζε πνηκληνζηαζίσλ, ε ζπληήξεζε ηεο αγξνηηθήο νδνπνηίαο κε ηα κεραλήκαηα ηνπ Γήκνπ θαη ε ελίζρπζε ησλ Σ.Ο.Δ.Β. κε ζεκαληηθά πνζά, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο άξδεπζεο γηα ηνπο αγξφηεο ηεο πεξηνρήο καο, είλαη νξηζκέλεο απφ ηηο ελέξγεηεο πνπ ζπληείλνπλ ζηνλ παξαπάλσ ζηφρν. Αθφκε, ζηα πιαίζηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ Δ..Π.Α θαη ηνπ Π.Α.Α , ν Γήκνο ζα πξνηείλεη ηελ έληαμε έξγσλ ππνδνκήο (δηάλνημε θαη βειηίσζε αγξνηηθψλ δξφκσλ, δξφκσλ πξφζβαζεο ζε βνζθνηφπνπο θαη δαζηθψλ δξφκσλ, βειηίσζε αξδεπηηθψλ δηθηχσλ) ζηα πιαίζηα αληίζηνηρσλ πξνζθιήζεσλ ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ. Μέτρο 3.2 : Πολιτικέσ Οργάνωςησ & Αξιοποίηςησ Σηόσορ : Θεζκνζέηεζε θαη νξγάλσζε αζηηθώλ θαη αγξνηηθώλ ρξήζεσλ γεο, κέζσ δξάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηάξηηζε ηνπ Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ (ΓΠ) θαη ηνπ ρεδίνπ Υσξηθήο θαη Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηθηήο Πφιεο (ΥΟΟΑΠ) ηνπ Γήκνπ. Ζ δξνκνιφγεζε ησλ παξαπάλσ ζρεδίσλ απνηειεί ζεκειηψδε πξνηεξαηφηεηα, θαζψο απνηεινχλ ηα βαζηθφηεξα αλαπηπμηαθά εξγαιεία ζε φιν ην εχξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 53

54 Σηόσορ : Πνιενδνκηθέο εθαξκνγέο. Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί πην ιεηηνπξγηθφ ην ρέδην ηεο πφιεο ηνπ Θέξκνπ, ψζηε λα ζπλάδεη κε ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο νηθνδφκεζεο θαη ρξήζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, είλαη αλαγθαίεο νξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. Αθφκε, πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηεί ην ππάξρνλ ζρέδην πφιεο κε δηάλνημε δξφκσλ θαη αμηνπνίεζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, είλαη απαξαίηεηε ε εθπφλεζε θαη εθαξκνγή πξάμεσλ αλαινγηζκνχ Ζ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (Χ ΟΡΓΑΝΗΜΟ) Γηα ηελ πιεξέζηεξε θαη ηαρχηεξε επίηεπμε ησλ γεληθψλ ζηφρσλ ηνπηθήο αλάπηπμεο είλαη απαξαίηεην λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ελέξγεηεο εζσηεξηθήο αλαδηάξζξσζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ σο νξγαληζκνχ. Πξέπεη λα γίλνπλ εθείλεο νη εζσηεξηθέο δηεξγαζίεο πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ ηελ άκεζε, απνηειεζκαηηθή, απνδνηηθή θαη λφκηκε αληαπφθξηζε ζηα πξνβιήκαηα πνπ πξναλαθέξζεθαλ, ψζηε ν Γήκνο λα κεηεμειηρζεί ζε κεραληζκφ Πξνγξακκαηηζκνχ πινπνίεζεο αμηνιφγεζεο, πξάγκα απαξαίηεην ζηηο ζχγρξνλεο ηδηαίηεξα απαηηεηηθέο ζπλζήθεο πνπ θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ζην πιαίζην πνπ ζέηεη ν «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ». Έηζη ινηπφλ, αλαγλσξίδνληαο ηηο ειιείςεηο θαη δπζιεηηνπξγίεο ηνπ δήκνπ θαη ησλ λνκηθψλ ηνπ πξνζψπσλ, δηακνξθψλεηαη ε ζηξαηεγηθή γηα ηελ Δζσηεξηθή Αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ. Σν θξηζηκφηεξν δήηεκα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί είλαη ε αλάιεςε ησλ λέσλ αξκνδηνηήησλ πνπ κεηαθέξνληαη ζην Γήκν κε ην πξφγξακκα Καιιηθξάηεο αιιά θαη ε εζσηεξηθή αλαδηνξγάλσζε ηνπ δήκνπ ζε δηνηθεηηθέο κνλάδεο κε λέν θαηακεξηζκφ αξκνδηνηήησλ, έηζη ψζηε λα ππάξρεη ε ζρεηηθή εμεηδίθεπζε, ε νπνία ζπλεπάγεηαη : 1. Σελ κεγηζηνπνίεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, δειαδή ηελ κηθξφηεξε δπλαηή απφθιηζε ησλ εθξνψλ ηνπ Γήκνπ (παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη εξγαζηψλ) απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. 2. Σελ κεγηζηνπνίεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο, δειαδή κεγαιχηεξε δπλαηή απνηειεζκαηηθφηεηα κε ην ειάρηζην δπλαηφ θφζηνο ζηνλ ειάρηζην δπλαηφ ρξφλν. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε αλάγθε γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπάξθεηαο ησλ Τπεξεζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε ππνβνιή ρξεκαηνδφηεζεο ζην Δ..Π.Α , ε αλάγθε γηα ηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Γξαθείνπ Κίλεζεο, κε ζηφρν ηελ παξαθνινχζεζε ησλ θηλήζεσλ ησλ νρεκάησλ θαη ησλ κεραλεκάησλ θαζψο θαη ησλ πξνκεζεηψλ, θαη άιισλ γξαθείσλ θαη δνκψλ, ηα νπνία ζα ππνζηεξίμνπλ πνιιέο απφ ηηο δξάζεηο πνπ πξνγξακκαηίδνληαη ζην παξφλ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ παξφληνο Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο αιιά θπξηφηεξα γηα ηε λνκηκνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ είλαη απαξαίηεην λα γίλνπλ αιιαγέο φζνλ αθνξά ζηελ εζσηεξηθή ηνπ νξγάλσζε. ηφρνο, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο θαηαζηαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ, δειαδή ε αλάπηπμε δηεξγαζηψλ θαηά ηηο νπνίεο νη ζηφρνη θαη νη δξάζεηο ηνπ Γήκνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε απάληεζε ησλ αλαγθψλ, αμηψλ θαη πξνζδνθηψλ φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ απφ ην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ Γήκνπ. Δπνκέλσο νη γεληθνί ζηφρνη γηα ηελ εζσηεξηθή αλάπηπμε είλαη : 54

55 Θεκαηηθόο Σνκέαο Άμνλαο 4 Δζσηεξηθή Αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ Γεληθνί ηόρνη Δζσηεξηθήο Αλάπηπμεο χζηαζε θαη ιεηηνπξγία αλαγθαίσλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ Αλάπηπμε λέσλ ζπλεξγαζηψλ Βειηίσζε επηπέδνπ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ Αλάπηπμε Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) Έιεγρνο θαη αχμεζε δεκνηηθψλ εζφδσλ Μείσζε δαπαλψλ. Άξοναρ 4 : Εζωηεπική Ανάπηςξη ηος Δήμος Δπηδηψθεηαη ε εζσηεξηθή αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ κέζσ ηεο απνηειεζκαηηθφηεξεο νξγάλσζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, ηεο βειηηζηνπνίεζεο ηνπ επηπέδνπ ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ηνπ θαη ηνλ θαιχηεξν έιεγρν ηεο δηαρείξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ. Γηα ην ιφγν απηφ ηίζεληαη νη αθφινπζνη ζηφρνη : Μέτρο 4.1 : Οργάνωςη του Δήμου Σηόσορ : ύζηαζε θαη ιεηηνπξγία αλαγθαίσλ δηνηθεηηθώλ κνλάδσλ. Πξνθεηκέλνπ ν Γήκνο Θέξκνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο πςειέο απαηηήζεηο ηνπ λένπ πεξηβάιινληνο πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Νφκνπ Καιιηθξάηεο, ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο πνπ θαηαξηίζηεθε πξφζθαηα. Ο λένο Οξγαληζκφο πξνβιέπεη ηελ δηνηθεηηθή δηάξζξσζε ζε ηκήκαηα θαη γξαθεία θαζψο θαη ηελ απαηηνχκελε ζηειέρσζε, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ππάξρνπζεο θαη ηηο λέεο αξκνδηφηεηεο θαη ζηνπο ζηφρνπο ηεο παξνρήο πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο θαη ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο. Ζ ζεκαληηθφηεξε αδπλακία ζηελ ζεκειηψδε απηή επηδίσμε είλαη ε έιιεηςε πξνζσπηθνχ θαη εηδηθφηεξα εμεηδηθεπκέλνπ. ηφρνο ηνπ Γήκνπ είλαη ε ζηειέρσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ κε πξνηεξαηφηεηα ηηο πην λεπξαιγηθέο (ηκήκα ηερληθψλ ππεξεζηψλ ηκήκα πεξηβάιινληνο λνκηθή ππεξεζία) κε ην απαξαίηεην πξνζσπηθφ, αμηνπνηψληαο φιεο ηηο ππάξρνπζεο δπλαηφηεηεο (κεηαηάμεηο πξνζιήςεηο). Σηόσορ : Ζ αλάπηπμε λέσλ ζπλεξγαζηώλ θαη θπξίσο δηαδεκνηηθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θνηλψλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο. Μέτρο 4.2 : Παρεχόμενεσ Υπηρεςίεσ Σηόσορ : Ζ βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ κε ηελ αλαβάζκηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηφζν πνζνηηθά (κε ηηο θαηάιιειεο κεηαηάμεηο εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ) φζν θαη πνηνηηθά (κε ηελ δηαξθή επηκφξθσζε ηνπ ππάξρνληνο πξνζσπηθνχ). Οη δξάζεηο απηέο αλακέλεηαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο αθνχ κε ηνλ ηξφπν απηφ ζα γίλεη θαιχηεξε αμηνπνίεζε αλζξψπηλνπ παξάγνληα ζην αληηθείκελν πνπ ηνπ αληηζηνηρεί θαη αλάινγα κε ηηο ηδηαίηεξεο γλψζεηο θαη ηελ εκπεηξία ηνπ θαζελφο. Παξάιιεια δξνκνινγείηαη ε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ πιηθνηερληθήο ππνδνκήο, δειαδή ε εθκεηάιιεπζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ θαη ε ελίζρπζε ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. Σηόσορ : Ζ αλάπηπμε Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ (ΣΠΔ) κε ηε ιεηηνπξγία θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ εθαξκνγψλ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Γήκνπ, κε ηελ παξνρή κέζσ απηήο ππεξεζηψλ (ελεκέξσζε, ιήςε εληχπσλ, ππνβνιή εληχπσλ, δπλαηφηεηα πιεξσκψλ), κε ηελ επέθηαζε ηεο δσξεάλ πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν, εθφζνλ απηφ είλαη ηερληθά δπλαηφ, ζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο νηθηζκνχο. 55

56 Μέτρο 4.3 : Διαχείριςη Οικονομικών Σηόσορ : Σνλ έιεγρν θαη ηελ αύμεζε ησλ δεκνηηθώλ εζόδσλ κέζσ ηεο επηθαηξνπνίεζεο ησλ θαηαιφγσλ ρξέσζεο αληαπνδνηηθψλ ηειψλ (άξδεπζε, ηέιε ΓΔΖ, ΣΑΠ, θιπ.), ηεο αμηνπνίεζεο ηεο δεκνηηθήο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, ηελ ζπγθξφηεζε επηηξνπήο ειέγρνπ δηαθπγφλησλ εζφδσλ, ηε δξνκνιφγεζε σξίκαλζεο πξνηάζεσλ πνπ πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζε θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα θαη πξσηνβνπιίεο γηα ηελ απφθηεζε πξφζζεησλ πφξσλ γηα επελδχζεηο, θιπ. Σηόσορ : Σε κείσζε ησλ δαπαλώλ κε ηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ δαπαλψλ ζε θάζε θσδηθφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Όινη νη ζηφρνη πνπ πξναλαθέξζεθαλ έρνπλ αλαπηπρζεί ζε ζπλέρεηα κίαο ιεπηνκεξνχο θαηαγξαθήο θαη αμηνιφγεζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ. Οη ζηφρνη απηνί αληηθαηνπηξίδνπλ θάζε θάζκα ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο δσήο ηνπ Γήκνπ θαη έρνπλ σο απψηεξν ζηφρν λα θαηαζηήζνπλ ην Γήκν Θέξκνπ βηψζηκν ζην πιαίζην ησλ ζεκαληηθψλ θνηλσληθψλ νηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ πνπ θαζεκεξηλά ζπληεινχληαη, ειθπζηηθφ γηα ηνπο δεκφηεο θαη ηνπο επηζθέπηεο ηνπ, πξσηνπφξν ζηνλ αγψλα θαηά ηεο εγθαηάιεηςεο ηεο ππαίζξνπ. Αθνινπζεί κηα επνπηηθή πεξηγξαθή ησλ αμφλσλ, ησλ κέηξσλ θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ Θέξκνπ πνπ αλαιχζεθαλ πην πάλσ. 56

57 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΘΔΡΜΟΤ 57

ΑΝΑΛΤΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΑΛΤΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΑΛΤΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΓΖΜΟΤ HΛΗΓΑ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Ζιείαο ηα πλαίζια ηος σεδίος Γπάζηρ: «Δπάζειρ κοινωνικήρ ένηαξηρ εςάλωηων ομάδων Δήμος Ήλιδαρ» Αλαπηπμηαθή χκπξαμε: Γίθηπν ζπλεξγαζίαο Ήιηδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014 ΔΗΜΟ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΜΩΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ 2011-2014 Αϋ Φάςθ: τρατθγικόσ χεδιαςμόσ (Τφιςτάμενθ Κατάςταςθ τρατθγικι του ΟΣΑ) Δεκζμβριοσ, 2011 Ζκδοςθ 1.0 ειίδα 1 Πεγή

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΙΚΟΤ ΠΡΟΦΙΛ ΔΝΟ ΝΟΜΟΤ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ Ν. ΗΜΑΘΙΑ

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΙΚΟΤ ΠΡΟΦΙΛ ΔΝΟ ΝΟΜΟΤ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ Ν. ΗΜΑΘΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΙΚΟΤ ΠΡΟΦΙΛ ΔΝΟ ΝΟΜΟΤ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ Ν. ΗΜΑΘΙΑ Νικόλαορ Καπανικόλαρ 1, Παύλορ Μπόλορ 2, Αγάπη Ξιθιλίδος 3*, Δςάγγελορ οςπιανόρ 4, Καλλιόπη Κςπιακού 5 1 Λέθηνξαο, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤ ΥΑΝΙΩΝ 2011-2014

ΔΗΜΟΤ ΥΑΝΙΩΝ 2011-2014 ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΥΑΝΙΩΝ 2011-2014 Α ΦΑΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΥΕΔΙΑΜΟ Νοέμβριος 2011 Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ... 4 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΥΑΝΗΧΝ:... 4 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ... 4 1. Ο.Σ.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014 ΥΔΓΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 2011-2014 Δλφηεηα 1: ηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο Γπλάκεη ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Ν. 3852/10 «Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» θαη ησλ άξζξσλ 203-207 ηνπ Ν. 3463/06 «Κψδηθαο Γήκσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ Η ζηξαηεγηθή ηνπ Δήκνπ Καζνξηζκόο ηεο ζηξαηεγηθήο Η ζηξαηεγηθή ηνπ Γήκνπ απνηειεί ζπλεθηηθφ ζχλνιν γεληθψλ ζηφρσλ θαη πνιηηηθψλ δξάζεο, πνπ απνζθνπνχλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Γεκνγξαθηθέο εμειίμεηο θαη νη επηπηώζεηο ζηελ απαζρόιεζε θαη ζηελ αγνξά

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων

Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών πόλεων ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΗΜΕΙΑ Αποτύπωση και σσγκριτική ανάλσση της τωρικής κατανομής τοσ αστικού πρασίνοσ 11 Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΝΟΜΟ ΏΣΣΕΚΔ ΑΔΜΟ ΚΤΘΔΡΧΝ ΒΠΕΥΒΕΡΔΕΏΚΟ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΑΔΜΟΤ ΚΤΘΔΡΧΝ 2011-2014. ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο

ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΝΟΜΟ ΏΣΣΕΚΔ ΑΔΜΟ ΚΤΘΔΡΧΝ ΒΠΕΥΒΕΡΔΕΏΚΟ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΑΔΜΟΤ ΚΤΘΔΡΧΝ 2011-2014. ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΝΟΜΟ ΏΣΣΕΚΔ ΑΔΜΟ ΚΤΘΔΡΧΝ ΒΠΕΥΒΕΡΔΕΏΚΟ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ ΑΔΜΟΤ ΚΤΘΔΡΧΝ 2011-2014 ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο Ννέκβξηνο 2011 ΠΒΡΕΒΥΟΜΒΝΏ ΒΕΏΓΧΓΔ. 1. Θεζκηθφ πιαίζην Βπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟ ΥΑΨΓΑΡΗΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014. Φάζε Α: ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο

ΓΖΜΟ ΥΑΨΓΑΡΗΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014. Φάζε Α: ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο ΓΖΜΟ ΥΑΨΓΑΡΗΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2014 Φάζε Α: ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2011 Περιεχόμενα ΕΙΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΥΑΛΑΙΟ... 4 Ι. ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΝΣΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ... 4 ΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΝΣΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα

Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Ύθεζε θαη εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Γνκή παξνπζίαζεο Δμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα αλά πεξηθέξεηα Χαξηνγξάθεζε εμαγσγψλ πεξηθεξεηψλ αλά θιάδν Βαζηθνί εμαγσγηθνί πξννξηζκνί αλά πεξηθέξεηα θνπφο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ 2009-2010 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΣΡΑΣΖΓΓΗ ΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ... 3 Κεθάιαην 1.1

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Πεπιυεπειακή Ενότητα Λάπισαρ

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Πεπιυεπειακή Ενότητα Λάπισαρ ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ Πεπιυεπειακή Ενότητα Λάπισαρ Αναπτςξιακή ύμππαξη: «Γίκησο Σσνεργαζία» ςντονιστήρ Φοπέαρ: Σύνδεζμος Θεζζαλικών Δπιτειρήζεων και Βιομητανιών (ΣΘΔΒ) ΑΝΑΛΤΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ Πεξηθεξεηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας.

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας. ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες χολή Θετικών Επιστημών Σμήμα Βιολογίας Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην

Διαβάστε περισσότερα