Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο."

Transcript

1 Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Γξακκαηεία ηωλ Κέληξωλ Υγείαο Έθδνζε 0.4 Εξγαζηήξην Δηαγλωζηηθήο Κπηηαξνινγίαο Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» Δηαβάζκηζε: Αδηαβάζκεην Π. Καξαθίηζνο, Αλ. Καζεγεηήο Α. Πνπιηάθεο

2 Πίλαθαο παξαθνινύζεζεο αιιαγώλ εγγξάθνπ Έθδνζε Ηκεξνκελία Πεξηγξαθή Αξρηθή έθδνζε Βειηησκέλε έθδνζε, πξνζζήθε ξαληεβνύ θαη επηζθέςεσλ Τξνπνπνηήζεηο ιόγσ αιιαγώλ ζην ινγηζκηθό Πξνζζήθε ηνπ θαζνξηζκνύ πνιηηηθήο ξαληεβνύ ηνπ θέληξνπ πγείαο

3 Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 3 Κατάλογοσ εικόνων... 3 Είςοδοσ ςτο ςφςτθμα... 5 Προςκικθ ενόσ νζου περιςτατικοφ... 8 Ενθμζρωςθ ςτοιχείων περιςτατικοφ και προςκικθ επιπλζον πλθροφοριϊν Αναηιτθςθ περιςτατικοφ και των επιπλζον ςτοιχείων του Προςκικθ ραντεβοφ Προςκικθ επίςκεψθσ Κακοριςμόσ του κειμζνου πολιτικισ ραντεβοφ του Κζντρου Τγείασ Πλθροφορίεσ λογαριαςμοφ, ζξοδοσ από το ςφςτθμα και αποςτολι ςχολείων Αποςτολι ςχολίων Καηάινγνο εηθόλσλ Εικόνα 1: Αρχικι ςελίδα του Π..-Π.Π.Ε... 6 Εικόνα 2 Οκόνθ ειςόδου ςτο Π.-Π.Π.Ε Εικόνα 3 Οκόνθ με τα ςτοιχεία του χριςτθ... 7 Εικόνα 4 Κεντρικι οκόνθ του Π..-Π.Π.Ε Εικόνα 5 Κάρτα ειςαγωγισ ςτοιχείων νζου περιςτατικοφ Εικόνα 6 Οκόνθ επεξεργαςίασ ςτοιχείων περιςτατικοφ Εικόνα 7 Ενθμζρωςθ ςτοιχείων περιςτατικοφ Εικόνα 8 Προςκικθ διεφκυνςθσ διαμονισ Εικόνα 9 Προςκικθ τθλεφϊνων Εικόνα 10 Προςκικθ Εικόνα 11 Προςκικθ ςτοιχείου ταυτοποίθςθσ Εικόνα 12 Προςκικθ ςτοιχείου αςφάλιςθσ

4 Εικόνα 13 Προςκικθ προτιμιςεων επικοινωνίασ Εικόνα 14 Αναηιτθςθ περιςτατικοφ Εικόνα 15 Περιςτατικά που ζχουν βρεκεί Εικόνα 16 Περιςτατικό προσ επεξεργαςία Εικόνα 17 Σθλζφωνα περιςτατικοφ Εικόνα 18 Δθμιουργία ραντεβοφ (αναηιτθςθ θμζρασ και χρονοκυρίδασ) Εικόνα 19 Καταχϊρθςθ ραντεβοφ Εικόνα 20 Αναηιτθςθ ραντεβοφ Εικόνα 21 Κάρτα ραντεβοφ Εικόνα 22 Κάρτα επίςκεψθσ Εικόνα 23 Κακοριςμόσ ενθμερωτικοφ κειμζνου για τθν πολιτικι ραντεβοφ του κζντρου υγείασ Εικόνα 24 Οκόνθ ςτοιχείων χριςτθ Εικόνα 25 Επιλογι εξόδου Εικόνα 26 Αρχικι οκόνθ Εικόνα 27 Φόρμα αποςτολισ ςχολίων

5 Εηζαγωγή Με βάζε ην ζρεδηαζκό ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο γηα ην Πξόγξακκα Πιεζπζκηαθνύ Διέγρνπ γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο (Π.Σ.-Π.Π.Δ) πξνβιέπνληαη δηαθνξεηηθνί ξόινη θαη δηθαηνδνζίεο γηα ηηο δηαθνξεηηθέο νκάδεο ρξεζηώλ. Τν εγρεηξίδην απηό απεπζύλεηαη ζε ρξήζηεο πνπ έρνπλ ην ξόιν ηεο Γξακκαηείαο ηωλ Κέληξωλ Υγείαο. Τνλίδεηαη πσο έλαο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη δπλαηόλ λα έρεη παξαπάλσ από έλαλ ξόινπο. Τα δηθαηώκαηα απηνύ ηνπ ξόινπ απηνύ είλαη: 1. Αλαδήηεζε όισλ ησλ πεξηζηαηηθώλ πνπ είλαη θαηαρσξεκέλα ζηε βάζε δεδνκέλσλ 2. Γεκηνπξγία λέσλ πεξηζηαηηθώλ 3. Γπλαηόηεηα γηα δεκηνπξγία, αλάγλσζε, ηξνπνπνίεζε θαη δηαγξαθή ηόζν ησλ πεξηζηαηηθώλ ζηα νπνία έρεη πξόζβαζε όζν θαη ζηα ινηπά ζπλδεδεκέλα ζηνηρεία, ζπγθεθξηκέλα a. Γηεπζύλζεηο δηακνλήο b. Τειέθσλα επηθνηλσλίαο c. Γηεπζύλζεηο ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ d. Σηνηρεία ηαπηνπνίεζεο (όπσο ηαπηόηεηαο, δηαβαηεξίνπ, άδεηαο νδήγεζεο, ΑΦΜ) e. πξνηηκήζεηο 4. Γεκηνπξγία, αλάγλσζε, ηξνπνπνίεζε θαη δηαγξαθή ησλ ξαληεβνύ θαη ησλ επηζθέςεσλ πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ηα πεξηζηαηηθά πνπ ππάξρνπλ ζην ζύζηεκα Σεκείωζε: Οη δηθαηνδνζίεο ηνπ ξόινπ απηνύ δελ ζρεηίδνληαη κε ζηνηρεία ηνπ ηαηξηθνύ θαθέινπ, πιελ όκσο πξαγκαηνπνηείηαη δηαρείξηζε πξνζωπηθώλ δεδνκέλωλ. Είζνδνο ζην ζύζηεκα Σε πξόγξακκα πινήγεζεο ζην Γηαδίθηπν (Internet) όπσο Internet Explorer (έθδνζε 8+) ή Mozilla Firefox (Έθδνζε 4+) δίλνπκε ηε δηεύζπλζε: Σηελ νζόλε πνπ εκθαλίδεηαη (βι. Δηθόλα 1) επηιέγνπκε «Κιηθ εδώ γηα ζύλδεζε» θαη ζηελ νζόλε πνπ αθνινπζεί (βι. Δηθόλα 2) δίλνπκε ην όλνκα ρξήζηε θαη ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο θαη παηάκε ζην «Σύλδεζε κε ην ζύζηεκα». 5

6 Εικόνα 1: Αρχικι ςελίδα του Π..-Π.Π.Ε. Εικόνα 2 Οκόνθ ειςόδου ςτο Π.-Π.Π.Ε. Σο ςφςτθμα εμφανίηει μια οκόνθ όπωσ παρουςιάηεται ςτθν Εικόνα 3. Πατάμε ςτο ςθμείο με Χ ςτο πράςινο παράκυρο ι ςτο κουμπί Εντάξει ϊςτε να κλείςει. 6

7 Εικόνα 3 Οκόνθ με τα ςτοιχεία του χριςτθ. Σο πλθροφοριακό ςφςτθμα περιλαμβάνει το μενοφ μζςω του οποίου πραγματοποιοφνται λειτουργίεσ όπωσ αναηιτθςθ περιςτατικϊν ι ραντεβοφ και επιςκζψεων, προςκικθ νζων περιςτατικϊν κακϊσ και ςτοιχείων του περιςτατικοφ όπωσ τθλζφωνα, διευκφνςεισ, , ςτοιχεία ταυτοποίθςθσ κακϊσ και ραντεβοφ και επιςκζψεισ και τζλοσ ςτοιχεία ςχετικά με το λογαριαςμό του χριςτθ (βλ.. Εικόνα 4). το δεξιά άνω μζροσ εμφανίηονται πλθροφορίεσ ςχετικά με τον τρόπο λειτουργίασ (θ περιοχι αυτι δεν είναι ςε αυτι τθν ζκδοςθ ενθμερωμζνθ) και τζλοσ ςτο κάτω δεξιά μζροσ το περιςτατικό που ζχει επιλεχκεί προσ επεξεργαςία. Είναι ςθμαντικό να γνωρίηουμε πωσ προκειμζνου να προςκζςουμε ςτοιχεία ςε ζνα περιςτατικό πρζπει πρϊτα να το ζχουμε επιλζξει και τα ςτοιχεία του να εμφανίηονται ςε αυτι τθν περιοχι. Εικόνα 4 Κεντρικι οκόνθ του Π..-Π.Π.Ε. 7

8 Πξνζζήθε ελόο λένπ πεξηζηαηηθνύ Από ην κελνύ Πξνζζήθε Νέν πεξηζηαηηθό (όια ηα ζηνηρεία ζε κία νζόλε) θαη ζηελ νζόλε πνπ παξνπζηάδεηαη ζπκπιεξώλνπκε ηα ζηνηρεία (πξνζνρή ρξεζηκνπνηνύκε πάληα θεθαιαία γξάκκαηα ρσξίο ηόλνπο θαη αλάινγα κε ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηόηεηαο ειιεληθνύο ή ιαηηληθνύο ραξαθηήξεο, π.ρ. γηα κεηαλάζηεο πνπ δελ έρνπλ Διιεληθή ηαπηόηεηα ζπκπιεξώλνπκε ηα ζηνηρεία όπσο αλαγξάθνληαη ζηελ ηαπηόηεηά ηνπο/ δηαβαηήξην, πξάζηλε θάξηα, δίπισκα νδήγεζεο θιπ). Δίλαη ζεκαληηθό λα ζπκπιεξώλεηαη ν ΑΜΚΑ (εθόζνλ είλαη δηαζέζηκνο) (Δηθόλα 5) ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε είλαη ζεκαληηθό λα ρξεζηκνπνηεζεί θάπνην άιιν κνλαδηθό ζηνηρείν ηαπηνπνίεζεο (όπσο ν αξηζκόο δειηίνπ ηαπηόηεηαο, δηαβαηεξίνπ θιπ). Εικόνα 5 Κάρτα ειςαγωγισ ςτοιχείων νζου περιςτατικοφ. Δθόζνλ νινθιεξσζεί ε εηζαγσγή ησλ ζηνηρείσλ παηάκε ζην θνπκπί απνζήθεπζε. Τα ζηνηρεία ηνπ πεξηζηαηηθνύ θαηαρσξνύληαη ζην ζύζηεκα θαη ε νζόλε εκπινπηίδεηαη κε επηπιένλ ζηνηρεία (Δηθόλα 6). Τν πεξηζηαηηθό πιένλ είλαη επηιεγκέλν γηα επεμεξγαζία όπσο θαίλεηαη ζην θάησ δεμηά κέξνο ηεο νζόλεο. 8

9 ε αυτι τθν οκόνθ είναι δυνατόν: Εικόνα 6 Οκόνθ επεξεργαςίασ ςτοιχείων περιςτατικοφ. 1. Να τροποποιιςουμε ςτοιχεία του περιςτατικοφ απλά διορκϊνοντασ τα, και ςτθ ςυνζχεια πατϊντασ «Ενθμζρωςθ ςτοιχείων περιςτατικοφ» 2. Να διαγράψουμε το περιςτατικό πατϊντασ «Διαγραφι», υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν ζχουν ειςαχκεί επιπλζον ςτοιχεία όπωσ τθλζφωνα, διευκφνςεισ κλπ. 3. Να δοφμε τισ διευκφνςεισ διαμονισ (μία ι περιςςότερεσ) επιλζγοντασ «Διευκφνςεισ περιςτατικοφ» 4. Να δοφμε τα τθλζφωνα επικοινωνίασ (ζνα ι περιςςότερα) επιλζγοντασ «Σθλζφωνα περιςτατικοφ» 5. Να δοφμε τα (ζνα ι περιςςότερα) επιλζγοντασ «Διευκφνςεισ περιςτατικοφ» 6. Να δοφμε τα ςτοιχεία ταυτοποίθςθσ επιλζγοντασ «τοιχεία ταυτοποίθςθσ περιςτατικοφ» 7. Να δοφμε τισ προτιμιςεισ 8. Να δοφμε τισ προςκλιςεισ που ζχουν αποςταλεί, επιλζγοντασ «Προςκλιςεισ περιςτατικοφ» 9. Να δοφμε τα ραντεβοφ επιλζγοντασ «Ραντεβοφ περιςτατικοφ» 10. Να δοφμε τισ επιςκζψεισ «Επιςκζψεισ περιςτατικοφ» 9

10 11. Σζλοσ είναι δυνατόν να ειςάγουμε αυτά τα ςτοιχεία επιλζγοντασ από το μενοφ Προςκικθ το επικυμθτό ςτοιχείο (βλ. Εικόνα 4) Ελεκέξσζε ζηνηρείσλ πεξηζηαηηθνύ θαη πξνζζήθε επηπιένλ πιεξνθνξηώλ Απλά διορκϊνουμε το ςτοιχείο και πατάμε ςτο ςθμείο «Ενθμζρωςθ ςτοιχείων περιςτατικοφ». Εφόςον θ ενθμζρωςθ ιταν επιτυχισ το ςφςτθμα αποκρίνεται με ζνα μινυμα. Εικόνα 7 Ενθμζρωςθ ςτοιχείων περιςτατικοφ. Προκειμζνου να ειςάγουμε τθ διεφκυνςθ διαμονισ, επιλζγουμε Προςκικθ τοιχεία περιςτατικοφ Νζα διεφκυνςθ. Εμφανίηεται θ οκόνθ όπωσ ςτθν Εικόνα 8. Αφοφ γίνει θ ειςαγωγι των ςτοιχείων πατάμε ςτθν περιοχι αποκικευςθ διεφκυνςθσ. Σο πεδίο προτιμθτζα το επιλζγουμε μόνο ςτθν περίπτωςθ που υπάρχουν παραπάνω από μία διευκφνςεισ διαμονισ προκειμζνου να κακορίςουμε ςε ποια διεφκυνςθ κα γίνεται θ αποςτολι αλλθλογραφίασ. τθ ςυνζχεια πατάμε ςτθν περιοχι Σρζχον περιςτατικό προκειμζνου να εμφανιςτεί θ οκόνθ επεξεργαςίασ του περιςτατικοφ. 10

11 Εικόνα 8 Προςκικθ διεφκυνςθσ διαμονισ. Με παρόμοιο τρόπο γίνεται θ προςκικθ τθλεφωνικϊν αρικμϊν (Εικόνα 9), διευκφνςεων θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ( Εικόνα 10) ι ςτοιχείου ταυτοποίθςθσ (Εικόνα 11). Εικόνα 9 Προςκικθ τθλεφϊνων. 11

12 Εικόνα 10 Προςκικθ . Εικόνα 11 Προςκικθ ςτοιχείου ταυτοποίθςθσ. 12

13 Εικόνα 12 Προςκικθ ςτοιχείου αςφάλιςθσ. Εικόνα 13 Προςκικθ προτιμιςεων επικοινωνίασ. 13

14 Αλαδήηεζε πεξηζηαηηθνύ θαη ησλ επηπιένλ ζηνηρείσλ ηνπ Πριν από τθν ειςαγωγι ενόσ νζου περιςτατικοφ είναι απαραίτθτο να ελζγξουμε αν το περιςτατικό είναι ιδθ καταχωρθμζνο ςτο ςφςτθμα, με αυτό τον τρόπο αποφεφγονται διπλζσ εγγραφζσ κακϊσ και θ πρόςκετθ εργαςία ειςαγωγισ των ςτοιχείων του εκ νζου. Η αναηιτθςθ πραγματοποιείται μζςω τθσ επιλογισ του μενοφ «Αναηιτθςθ περιςτατικοφ» ( Εικόνα 14). ε αυτι τθν οκόνθ ςυμπλθρϊνουμε όςα ςτοιχεία είναι ιδθ γνωςτά, π.χ. ςτο πεδίου όνομα ζχει δοκεί ΔΗΜΗΣΡΑ και ςτο πεδίο επϊνυμο ΝΙΚΟΛ%. Ο χαρακτιρασ % χρθςιμοποιείται προκειμζνου να εντοπιςτοφν επϊνυμα που ξεκινοφν από ΝΙΚΟΛ και ζχουν οποιαδιποτε άλλθ κατάλθξθ. ε κάκε περίπτωςθ το περιςτατικό για το οποίο προςκζτουμε, τροποιοφμε, βλζπουμε ι διαγράφουμε ςτοιχεία είναι αυτό που αναφζρεται ςτο κάτω δεξιά μζροσ τθσ οκόνθσ. Πάντα είναι δυνατόν να φορτωκεί θ κεντρικι καρτζλα του περιςτατικοφ πατϊντασ ςτθ λζξθ Σρζχον περιςτατικό ςτο κάτω δεξιά μζροσ τθσ οκόνθσ. Πατϊντασ «Αναηιτθςθ» το ςφςτθμα κα εντοπίςει όλα τα περιςτατικά που «ταιριάηουν» με τα ςτοιχεία που ζχουν δοκεί π.χ. ΔΗΜΗΣΡΑ ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗ, ΔΗΜΗΣΡΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΤΛΟΤ, ΔΗΜΗΣΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΤ κλπ. Προφανϊσ όςο πιο πολλά ςτοιχεία ζχουν δοκεί τόςο λιγότερα ονόματα κα εντοπιςτοφν. Εικόνα 14 Αναηιτθςθ περιςτατικοφ. Πατϊντασ «Αναηιτθςθ» εμφανίηεται ζνασ κατάλογοσ με τα περιςτατικά που ζχουν εντοπιςτεί (Εικόνα 15) και επιλζγοντασ «επεξεργαςία» δίπλα από το περιςτατικό που μασ ενδιαφζρει εμφανίηεται θ γνϊριμθ πλζον οκόνθ με το ςυγκεκριμζνο περιςτατικό και τα ςτοιχεία του (Εικόνα 16) 14

15 Εικόνα 15 Περιςτατικά που ζχουν βρεκεί. Εικόνα 16 Περιςτατικό προσ επεξεργαςία. Προκειμζνου να δοφμε τα επιπλζον ςτοιχεία αρκεί να πατιςουμε ςε ζνα από τα χρωματιςμζνα κουμπιά ςτθν προθγοφμενθ οκόνθ. π.χ. πατϊντασ «Σθλζφωνα περιςτατικοφ» εμφανίηεται ο κατάλογοσ με τα τθλζφωνα (Εικόνα 17) ι ςτθν περίπτωςθ που υπάρχει μόνο ζνα ι φόρμα του ενόσ τθλεφϊνου. Πατϊντασ πάνω ςτθ λζξθ επεξεργαςία το ςφςτθμα επανζρχεται με τθ φόρμα του τθλεφϊνου ϊςτε να γίνουν τροποποιιςεισ 15

16 Πξνζζήθε ξαληεβνύ Εικόνα 17 Σθλζφωνα περιςτατικοφ. Επιλζγουμε Προςκικθ Νζο ραντεβοφ και ςτθν οκόνθ που εμφανίηεται (Εικόνα 18), επιλζγουμε πρϊτα το φορζα για τον οποίο κα κλείςουμε το ραντεβοφ και ςτθ ςυνζχεια τθν θμερομθνία του ραντεβοφ και πιζηουμε ςτο κουμπί με τθ λζξθ επιλογι. Κάκε χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να κλείςει ραντεβοφ τόςο για το κζντρο υγείασ ςτο οποίο εργάηεται όςο και για τα ιατρεία κολποςκόπθςθσ τα οποία είναι ςυνδεδεμζνα με αυτό και ςτα οποία μπορεί να παραπζμπει ςτθν περίπτωςθ που υπάρχει κάποια πακολογικι κατάςταςθ. Σο ςφςτθμα εμφανίηει μια οκόνθ με τισ διακζςιμε ϊρεσ (ςτθν παροφςα φάςθ κεωρείται πωσ κάκε επίςκεψθ κα διαρκζςει το πολφ 20 λεπτά) αν κάποια κζςθ είναι κατειλθμμζνθ θ ςυγκεκριμζνθ γραμμι ζχει κόκκινο χρϊμα και δεν επιτρζπεται να δοκεί θ ςυγκεκριμζνθ χρονοκυρίδα για το νζο ραντεβοφ. Επίςθσ ςτο επάνω μζροσ αναφζρονται οι θμζρεσ και ϊρεσ που δζχεται ο εκάςτοτε φορζασ. Προςοχι δοκζντοσ ότι θ διακεςιμότθτα των κζντρων υγείασ και κολποςκοπικϊν ιατρείων δεν είναι γνωςτι ςτθν παροφςα φάςθ το ςφςτθμα επιτρζπει να κλειςτοφν ραντεβοφ και ςε μθ επιτρεπτζσ θμζρεσ και ϊρεσ, ςυνεπϊσ ο κάκε χριςτθσ κα πρζπει πρϊτα να βεβαιϊνεται πωσ θ ςυγκεκριμζνθ θμζρα και ϊρα είναι αποδεκτι, ςτθν περίπτωςθ που θ χρονοκυρίδα είναι δεςμευμζνθ ιδθ, όπωσ αναφζρκθκε αυτό εμφανίηεται ςτο ςφςτθμα γιατί είναι με κόκκινο χρϊμα. 16

17 Εικόνα 18 Δθμιουργία ραντεβοφ (αναηιτθςθ θμζρασ και χρονοκυρίδασ). Επιλζγουμε τθ γραμμι που επικυμοφμε και ςυμπλθρϊνουμε (Εικόνα 19) το ςχόλιο και πατάμε αποκικευςθ. Εφόςον εμφανιςτεί θ γυναίκα ςτο ραντεβοφ κα χρειαςτεί να επανζλκουμε ςτθν καρτζλα αυτι, να ςθμειϊςουμε τθ κζςθ παρουςιάςτθκε και να αποκθκεφςουμε τισ αλλαγζσ. Εικόνα 19 Καταχϊρθςθ ραντεβοφ. Πξνζζήθε επίζθεςεο Όπωσ αναφζρκθκε και προθγουμζνωσ όταν θ γυναίκα εμφανιςτεί ςτο προκακοριςμζνο ραντεβοφ πρζπει να γίνουν δφο κινιςεισ: Α) Να ςθμανκεί ςτο ραντεβοφ ότι θ γυναίκα εμφανίςτθκε και Β) Να δθμιουργθκεί μια νζα επίςκεψθ Προκειμζνου να εμφανιςτεί θ κάρτα του ραντεβοφ είναι δυνατόν 1. Είτε κάνουμε αναηιτθςθ από το μενοφ αναηιτθςθ ραντεβοφ και ςτθν οκόνθ που εμφανίηεται (Εικόνα 20) δίνουμε τθν θμερομθνία και τθν ϊρα 2. Είτε από τθν κάρτα του περιςτατικοφ (Εικόνα 16) πατϊντασ ραντεβοφ περιςτατικοφ τθν κάρτα του ραντεβοφ (Εικόνα 21) επιλζγουμε παρουςιάςτθκε και πατάμε ενθμζρωςθ. 17

18 Εικόνα 20 Αναηιτθςθ ραντεβοφ. Εικόνα 21 Κάρτα ραντεβοφ. Αν ςτθν κάρτα του ραντεβοφ (Εικόνα 21) επιλζξουμε παρουςιάςτθκε και μετά ενθμζρωςθ. Σο ςφςτθμα αυτόματα δθμιουργεί μια νζα επίςκεψθ για το περιςτατικό μασ (Εικόνα 22). Εικόνα 22 Κάρτα επίςκεψθσ. Εναλλακτικά για το δεφτερο βιμα επιλζγουμε Προςκικθ Νζα επίςκεψθ και αφοφ ςυμπλθρϊςουμε τα ςτοιχεία πατάμε αποκικευςθ. Είναι ςθμαντικό να δθμιουργθκεί θ επίςκεψθ διότι ςε αυτι κα προςτεκοφν τα δείγματα που ζχουν λθφκεί κακϊσ και δθμογραφικά, ιςτορικό και θ μακροςκοπικι εικόνα, ςτοιχεία απαραίτθτα για τον λειτουργό υγείασ που κα κάνει τθ λιψθ. Προςοχι δθμιουργοφμε μία επίςκεψθ χωρίσ να τθ ςυνδζςουμε με ραντεβοφ μόνο ςτθν περίπτωςθ που μία γυναίκα ζχει παρουςιαςτεί για εξζταςθ χωρίσ να ζχει κλείςει προθγουμζνωσ ζνα ραντεβοφ, 18

19 διαφορετικά πρζπει να δθμιουργείται θ επίςκεψθ χρθςιμοποιϊντασ τθν επιλογι του ραντεβοφ Παρουςιάςτθκε (Εικόνα 21) Καζνξηζκόο ηνπ θεηκέλνπ πνιηηηθήο ξαληεβνύ ηνπ Κέληξνπ Υγείαο Από αυτι τθν επιλογι κακορίηεται το κείμενο που εμφανίηεται όταν επιχειρείται θ δζςμευςθ μιάσ χρονοκυρίδασ για ραντεβοφ ςτο κζντρο υγείασ. Δοκζντοσ ότι θ διακεςιμότθτα και το δυναμικό των κζντρων υγείασ δεν είναι γνωςτό εξ αρχισ δεν είναι δυνατόν να λθφκοφν όλα τα μζτρα ϊςτε να αποφεφγονται ραντεβοφ ςε ϊρεσ και μζρεσ που δεν εξυπθρετεί το κζντρο υγείασ. Σο πλθροφοριακό ςφςτθμα ζχει τθ δυνατότθτα να εμφανίηει ςτουσ απομακρυςμζνουσ χριςτεσ ζνα ενθμερωτικό κείμενο ςχετικά με τθ διακεςιμότθτα (Εικόνα 19). Αυτό το κείμενο το κακορίηει θ γραμματεία των κζντρων υγείασ μζςω του μενοφ Ρυκμίςεισ Ρυκμίςεισ θμερϊν και ωρϊν ραντεβοφ. τθν φόρμα που εμφανίηεται (Εικόνα 23) γράφουμε το ενθμερωτικό κείμενο και πατάμε ενθμζρωςθ κειμζνου. Εικόνα 23 Κακοριςμόσ ενθμερωτικοφ κειμζνου για τθν πολιτικι ραντεβοφ του κζντρου υγείασ. 19

20 Πιεξνθνξίεο ινγαξηαζκνύ, έμνδνο από ην ζύζηεκα θαη απνζηνιή ζρνιείσλ Από ην κελνύ ινγαξηαζκόο επηιέγνπκε ζηνηρεία ινγαξηαζκνύ (Εικόνα 24), ζε απηή ηελ νζόλε κπνξείηε λα ηξνπνπνηήζεηε ησλ θσδηθό πξόζβαζεο (εηζάγεηε ηνλ λέν θσδηθό δύν θνξέο ζηα πεδία Νέα ιέμε θιεηδί θαη Δπαλάιεςε ιέμεο θιεηδί) θαη παηήζηε Δλεκέξσζε. Εικόνα 24 Οκόνθ ςτοιχείων χριςτθ. Πξνθεηκέλνπ λα βγείηε από ην ζύζηεκα επηιέμηε «έμνδνο» (Δηθόλα 25), ην ινγηζκηθό ζα καο επαλαθέξεη ζηελ αξρηθή νζόλε (Δηθόλα 26). Σεκείωζε: Αλ ην ζύζηεκα κέηλεη αλελεξγό γηα ρξνληθό δηάζηεκα 30 ιεπηώλ, ηόηε γηα ιόγνπο αζθαιείαο ζα ζαο απνζπλδέζεη απηόκαηα θαη ζα ρξεηαζηεί λα μαλά-εηζάγεηε ηνλ θωδηθό πξόζβαζεο γηα λα ην μαλαρξεζηκνπνηήζεηε. 20

21 Εικόνα 25 Επιλογι εξόδου. Απνζηνιή ζρνιίσλ Εικόνα 26 Αρχικι οκόνθ. Υπάξρεη ε δπλαηόηεηα απνζηνιήο ησλ παξαηεξήζεσλ ζαο ζρεηηθά κε πξνηάζεηο βειηίσζεο ηνπ ινγηζκηθνύ θαη αλαθνξά πξνβιεκάησλ πνπ εληνπίζαηε κέζσ ηεο θόξκαο Λνγαξηαζκόο Απνζηνιή ζρνιίνπ 21

22 Εικόνα 27 Φόρμα αποςτολισ ςχολίων. 22

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο.

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εηδηθεπκέλνη Ιαηξνί Κπηηαξνιόγνη Έθδνζε 0.3 Εξγαζηήξην Δηαγλσζηηθήο Κπηηαξνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 ΑΦΜ 998479074, ΚΑΑΝΔΡΟΤ 18, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΗΛ. 2510 242632, ΦΑΞ 2510 600128, info@vertitech.gr, www.vertitech.gr VERTISCHOOL MANUAL ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 Καςςάνδρου 18, 65403 Καβάλα, Τθλ: 2510 242632, info@vertitech.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικόσ οδθγόσ Zotero

Αναλυτικόσ οδθγόσ Zotero Αναλυτικόσ οδθγόσ Zotero Περιεχόμενα χετικά με το Zotero Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ Χριςθ Zotero από διαφορετικοφσ Η/Τ Αυτόματθ δθμιουργία Βιβλιοκικθσ Zotero Ειςαγωγι ςτοιχείων χειρωνακτικά Επεξεργαςία και Οργάνωςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ Για τθν επεξεργαςία μίασ παραγγελίασ (δθμιουργία, αποςτολι, παραλαβι κλπ), πατιςτε αυτό το κουμπί. Η ενζργεια αυτι εμφανίηει τθν ακόλουκθ οκόνθ εργαςίασ. Στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Περιεχομζνων

Πίνακασ Περιεχομζνων Πίνακασ Περιεχομζνων 2011 Vrsion 5.2 (Οκτϊβριοσ 2011)... 3 Vrsion 5.1 (Ιοφλιοσ 2011)... 12 Vrsion 5.0 (Ιανουάριοσ 2011)... 23 2010 Vrsion 4.8 (Αφγουςτοσ 2010)... 36 Vrsion 4.7 (Απρίλιοσ 2010)... 39 2009

Διαβάστε περισσότερα

JOOMLA CMS MANUAL V 1.2. Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν. Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031

JOOMLA CMS MANUAL V 1.2. Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν. Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031 JOOMLA CMS MANUAL V 1.2 Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031 info@greekinternetmarketing.com 15/9/2011 1 Περιεχόμενα Τι Είναι το Joomla?... 3

Διαβάστε περισσότερα

Internet Café Administration

Internet Café Administration NetCredit Internet Café Administration Users Guide Gold Version LexiconSoftware Gonou Giota 2 Giannitsa 23820 24662 29865 http:/www.lexiconsoftware.gr E-mail info@lexiconsoftware.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO

Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO 2008 Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO Ο Netgotiator AlterEGO είναι μία λφςθ SaaS (Software as a Service) τθσ EXILLION extreme value technologies NETGOTIATOR

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία. Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android. Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865

Διπλωματικι Εργαςία. Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android. Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865 Πανεπιζηήμιο Παηρών, Πολσηετνική Στολή Τμήμα Μητανικών Ηλεκηρονικών Υπολογιζηών & Πληροθορικής Διπλωματικι Εργαςία Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google 1 Διπλωματικι εργαςία Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google Βαβουράκθσ Ευτφχιοσ Εξεταςτικι επιτροπι Επ. Κακ. Αντϊνιοσ Δελθγιαννάκθσ (επιβλζπων) Κακ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone Ονοματεπώνυμο: Επιβλζπων: ιώπθσ πφροσ

Διαβάστε περισσότερα

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ;

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Κάκε αρχι και...εφκολθ! 1.1 κοπόσ του βιβλίου Σκοπόσ αυτοφ του βιβλίου είναι να ςασ ειςάγει ςτον κόςμο του προγραμματιςμοφ με ζνα όμωσ ιδιαιτζρωσ διαςκεδαςτικό και δθμιουργικό τρόπο. Μζςα

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab Astro 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab Astro 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ... - 4 - ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 8 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΞΗ... - 8 - ΗΜΕΙΩΕΙ... - 8 - ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 10 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΕΑ... - 10 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ

ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑΔΟΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ (Δ.ΘΛΕ.Δ.) Γ.Γ.Δ.Ε. ΟΔΘΓΙΕ ΧΡΘΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΤΠΟΒΟΛΘ ΔΘΛΩΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΜΑ "Ανάπτυξθ διαδικτυακισ εφαρμογισ για οπτικοποίθςθ χρονοςειρϊν από βάςεισ δεδομζνων και πρόβλεψθ μελλοντικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Η χρήςη του Διαδικτφου: Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Μαθηςιακζσ Ειςηγήςεισ για την Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο http://www.pi.ac.cy/internetsafety/pestalozzi.html Εργαςτιριο με κζμα «Η χριςθ του διαδικτφου: Ευκαιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Audacity 1.3.13 Σύντομος οδηγός χρήσης

Audacity 1.3.13 Σύντομος οδηγός χρήσης Audacity 1.3.13 Σύντομος οδηγός χρήσης Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 1 2. Ρεριγραφι του βαςικοφ παρακφρου του Audacity.... 2 3. Ρροετοιμαςία και εκτζλεςθ θχογράφθςθσ... 2 4. Ηχογράφθςθ από ιςτοςελίδα ςτο

Διαβάστε περισσότερα

CALLIDA 25 kw [ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ, ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ] Το εγτειρίδιο οδηγιών τρήζης αποηελεί αναπόζπαζηο μέρος ηοσ προϊόνηος

CALLIDA 25 kw [ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ, ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ] Το εγτειρίδιο οδηγιών τρήζης αποηελεί αναπόζπαζηο μέρος ηοσ προϊόνηος CALLIDA 25 kw - [ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ, ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ] Το εγτειρίδιο οδηγιών τρήζης αποηελεί αναπόζπαζηο μέρος ηοσ προϊόνηος Ρ Ε Λ Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΓΕΝΛΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ 3 1.0 ΓΕΝΛΚΟΛ ΚΑΝΟΝΕΣ 5

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtalk Silk Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtalk Silk... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 8 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtalk Silk... 9 Αρχικι οκόνθ (Home)... 10 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

Social Media Marketing

Social Media Marketing ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Social Media Marketing Ανάλυςθ τθσ μεκόδου και μελζτθ τθσ εφαρμογισ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ:

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ Αλάδνρνο Φνξέαο Έξγνπ: Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ Οκάδα Αλάπηπμεο ηνπ Έξγνπ: Τπεύζπλνη παξαθνινύζεζεο

Διαβάστε περισσότερα