5 η Κύρια Κάρτα: Προϊόντα που χρησιµοποιούµε για τα κουνούπια, το σκόρο και τα άλλα έντοµα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "5 η Κύρια Κάρτα: Προϊόντα που χρησιµοποιούµε για τα κουνούπια, το σκόρο και τα άλλα έντοµα"

Transcript

1 Παράρτηµα. Μελέτη δύο εβδοµάδες µετά τη διδακτική παρέµβαση - 6 ο Κεφάλαιο Πέµπτης Κύριας Κάρτας: Προϊόντα που χρησιµοποιούµε για τα κουνούπια, το σκόρο και τα άλλα έντοµα. Με αφορµή την πέµπτη κάρτα, στη συζήτηση µε τους µαθητές δύο εβδοµάδες µετά τη διδακτική παρέµβαση, για το αν τα διάφορα προϊόντα που χρησιµοποιούµε για τα κουνούπια, το σκόρο και τα άλλα έντοµα είναι επικίνδυνα, διαπιστώνουµε ότι όλα τα παιδιά, εκτός από τρία (3) (Κ19, Α27, Α28), θεωρούν ότι τα προϊόντα αυτά είναι πράγµατι επικίνδυνα. Για παράδειγµα ο Α18 και η Κ25 αναφέρουν για την επικινδυνότητα των προϊόντων αυτών: Α18: 111. Ερ ναι.. χµ::. αυτά/ λες/ ότι ξέρω γω µπορεί να ναι ξέρω γω επικίνδυνα/. για την υγεία µας ή για την υγεία. των άλλων ανθρώπων/. των παιδιών 112. Α18 άµα τα µυρίζουνε:::\ 113. Ερ άµα τα µυρίζουµε µόνο έτσι/.. ε::. µ άλλο τρόπο/ 114. Α18.. όχι 115. Ερ όταν λες δηλαδή ότι είναι επικίνδυνα/. µε ποιο/ τρόπο ας πούµε για πες µου ένα παράδειγµα/ 116. Α18 όπως το φιδάκι που µυρίζει:. που δεν/ µυρίζει ωραία:: 117. Ερ ναι::... λες θα δηµιουργήσει κάποιο πρόβληµα στον άνθρωπο ας πούµε στην υγεία του/ 118. Α18 ναι Κ25: 129. Ερ και/. ταµπλέτες/. µάλιστα..ε::. όταν τα χρησιµοποιείται αυτά/. πιστεύεις ότι µπορεί να ναι επικίνδυνα για τ::ην. την υγεία σας/.. εκεί που τα χρησιµοποιείτε σπίτι. ξέρω γω στη ντουλάπα ή στο:. για τα κουνούπια\ 130. Κ25 ναι::\ 131. Ερ για ποιο/ λόγο λες/ 132. Κ25 γιατί. είναι η µυρωδιά και δεν κάνει να τ αναπνέουµε 133. Ερ όλα/ λες ή:: µόνο τα φιδάκια και αυτά/ 134. Κ25 τα φιδάκια και τις ταµπλέτες 135. Ερ ναι.. για ποιο λόγο λες/ 136. Κ25 γιατί είναι καρκινογόνες\ ουσίες\ Ενώ η Κ19 δεν θεωρεί ότι είναι επικίνδυνα: 157. Ερ δε\ χρησιµοποιείται\. µάλιστα\. δε/ µου/ λες/ αυτά εδώ όταν τα χρησιµοποιείται για τα κουνούπια/. ειδικά τώρα το καλοκαίρι που µας τσιµπάνε/ ε/ Κ19 ναι\ 159. Ερ λες/ ότι µπορεί να είναι::/. επικίνδυνα για την υγεία των ανθρώπων 160. Κ19 όχι για τις µύγες είναι µόνο. τα κουνούπια/ αυτά\ Ερ ναι\. οπότε\ λες\ δεν\ έχουνε\ κανένα\::.. δεν/ δηµιουργούνε κάποιο πρόβληµα/ 162. Κ19 µ/ µ/ [εννοεί όχι] και ο Α27 το ίδιο: 107. Ερ µάλιστα. ε::. όταν τα χρησιµοποιούµε τώρα αυτά/ στο σπίτι. τα βάζουµε. για να µην τα φαει ο σκόρος ξέρω γω/. ή/ για να µην µας τρωνε τα 5 η Κύρια Κάρτα: Προϊόντα που χρησιµοποιούµε για τα κουνούπια, το σκόρο και τα άλλα έντοµα

2 Παράρτηµα. Μελέτη δύο εβδοµάδες µετά τη διδακτική παρέµβαση - 6 ο Κεφάλαιο 489 κουνούπια/. πιστεύεις ότι µπορεί να::/.. δηµιουργείται κάποιο πρόβληµα ξέρω γω στην υγεία των ανθρώπων/ ή::. των παιδιών που είναι εκεί/ 108. Α27.. όχι\. µόνο να µην τα:: ακουµπάµε/ 109. Ερ µ:: 110. Α27 αλλιώς δε/ είναι επικίνδυνα/. άµα τα έχουµε κάπου για να::.. για να διώχνουνε τα κουνούπια Επιπλέον, τέσσερα (4) παιδιά αναφέρουν την ύπαρξη «κάποιων ουσιών» ή «υλικών» στα εν λόγω προϊόντα, προκειµένου να εξηγήσουν την επικινδυνότητά τους (Κ20, Κ21, Κ23, Κ25). Τα παραδείγµατα που ακολουθούν είναι χαρακτηριστικά: Κ20 (140, 150): και: 140. Κ20 ε/ να/ τ αναπνέουµε/. δεν/ είναι καλό να τ αναπνέουµε/ γιατί έχουνε µέσα::/. κάποια υλικά::. που δεν είναι καλά:. ο µπαµπά::ς λεει:: ότι:. όταν κοιµόµαστε:: να µην/ βάζοµε::. τέ:τοιε::ς. τέτοια για τα:: κουνούπια. γιατί λεει δεν/ κάνει να τ αναπνέουµε/ 149. Ερ α/ µάλιστα. ωραία. ε::/ δε/ µου λες/.. ε:: για ποιο/ λόγο λες ότι µπορεί να ναι επικίνδυνα αυτά/. πως/ λες ότι µπορεί να ναι επικίνδυνα.. αυτά εδώ τα::\ 150. Κ20. ε/ επειδή:/ έχουνε µέσα διάφορα υγρά/ για:::. που είναι/ βλαβερά για τα:: κουνούπια/ αλλά/ είναι και/ για τον άνθρωπο να τ αναπνέει/.. γιατί δεν/ ξέρουµε τι/ έχουνε βάλει µέσα\ 151. Ερ οπότε λες ότι είναι επικίνδυνο άµα τ αναπνέει ε/ 152. Κ20 ναι Κ23: 223. Ερ µάλιστα.. για ποιο/ λόγο όµως λες ότι είναι επικίνδυνα. επειδή είναι άσκηµη/ η µυρωδιά/. επειδή δεν µας αρέσει/ ας πούµε η µυρωδιά/ ή/ 224. Κ23 όχι/ αλλά δεν είναι::. απλά::\ ας\ πούµε\ η\ µυρωδιά:\ του\ λεµονιού\ η\ µυρωδιά\ του::. ξιδιού/ 225. Ερ ναι 226. Κ23 είναι κάτι::. είναι φτιαγµένο από: διάφορα υλικά/ κακά/ 227. Ερ αχά/ 228. Κ23 δεν/ είναι καλά για τον άνθρωπο. Σχετικά µε τους τρόπους έκθεσης του ανθρώπου στα προϊόντα αυτά, όπως είναι φυσικό εξαιτίας της φύσεως των συγκεκριµένων προϊόντων, οκτώ (8) παιδιά αναφέρουν την αναπνευστική οδό (Α18, Κ20, Κ21, Κ22, Κ23, Α24, Κ25, Α26) και µόνο δύο (2) την επαφή µέσω του δέρµατος (Α27, Α29). Οι φράσεις που ακολουθούν είναι ενδεικτικές για κάθε µία από αυτές τις κατηγορίες: Η Κ21 αναφέρει για την έκθεση µέσω της αναπνευστικής οδού: 281. Κ21 και:/. εξατµίζεται αυτό το υγρό που έχει για να σκοτώνει τα κουνούπια 282. Ερ ναι\ 283. Κ21 άρα αφού εξατµίζεται\. είναι:: κακό γιατί µπαίνει στο::. οξυγόνο που αναπνέουµε. και δεν/ µπορούµε να αναπνέουµε. ας\ πούµε\.. το µολύνει Το ίδιο και ο Α26: 5 η Κύρια Κάρτα: Προϊόντα που χρησιµοποιούµε για τα κουνούπια, το σκόρο και τα άλλα έντοµα

3 Παράρτηµα. Μελέτη δύο εβδοµάδες µετά τη διδακτική παρέµβαση - 6 ο Κεφάλαιο Α26 >>δηλητηριώδη/ µπορεί/ να ναι:::/. κακό για τα πνευµόνια µας/. έχω διαβάσει/ κάτι οδηγίες κύριε δεν θυµάµαι ακριβώς. µια φορά που είχαµε πάρει Baygon/ Ο Α27 αναφέρει για την έκθεση µέσω του δέρµατος: 107. Ερ µάλιστα. ε::. όταν τα χρησιµοποιούµε τώρα αυτά/ στο σπίτι. τα βάζουµε. για να µην τα φαει ο σκόρος ξέρω γω/. ή/ για να µην µας τρωνε τα κουνούπια/. πιστεύεις ότι µπορεί να::/.. δηµιουργείται κάποιο πρόβληµα ξέρω γω στην υγεία των ανθρώπων/ ή::. των παιδιών που είναι εκεί/ 108. Α27.. όχι\. µόνο να µην τα:: ακουµπάµε/ και ο Α29 για το ίδιο θέµα: 206. Α29 τι::ς ταµπλέτες δεν πρέπει να τις πιάνουµε γιατί::/. θα. θα πάθουµε. θα: δηλητηριαστούµε. ή::. ή να βάλουµε µέσα στα χέρια µας κατά/ λάθος χωρίς να µην το ξέρουµε:. αυτά/. αυτό Στο τι µπορούµε να κάνουµε προκειµένου να περιορίσουµε το πρόβληµα που δηµιουργείται από τη χρήση των εν λόγω προϊόντων, έξι (6) παιδιά προτείνουν την ελάττωση στη χρήση, αν όχι και την απαγόρευσή τους (Α18, Κ21, Κ22, Κ23, Α24, Α26), ενώ τρία (3) θεωρούν ότι η λύση του προβλήµατος έγκειται στην κατασκευή άλλων, εναλλακτικών υλικών, που θα περιέχουν λιγότερο βλαβερές ουσίες (Κ20, Κ21, Κ23). Τα παρακάτω παραδείγµατα είναι χαρακτηριστικά για τις κατηγορίες αυτές. Η Κ22 προτείνει την απαγόρευση ορισµένων ππροϊόντων: 217. Ερ µάλιστα::. και τι/ µπορούµε να κάνουµε εµείς γι αυτό... µπορείς εσύ/ να κάνεις κάτι/. ξέρω\\ γω\\ 218. Κ22 τσ/. όχι/. ν απαγορέψουµε απλώς µερικά/. όχι/ όλα/. µερικά/ Η Κ23 προτείνει τον περιορισµό στη χρήση τους: 229. Ερ ε::. τι/ µπορούµε όµως να κάνουµε γι αυτό/ 230. Κ23 ε:: να τα χρησιµοποιούµε πιο/ λίγο/ Η Κ20, για την κατασκευή νέων, λιγότερο επικίνδυνων προϊόντων, αναφέρει: 161. Ερ λες έτσι/. µάλιστα... κάτι/ άλλο/ µπορεί να γίνει ξέρω γω από κάποιους άλλους/.. ανθρώπους/ 162. Κ20 δεν/ ξέρω. αν/ έχουν. κάποιοι ανθρώποι\ άλλη\ εναλλακτική\ λύση\.. εγώ\ δεν\ ξέρω\ και η Κ21 για το ίδιο θέµα: 289. Κ21 δεν ξέρω. εκτός αν βρούνε κάτι ας πούµε.. που να µην χρειάζεται να είναι τόσο:::..τόσο::. να ναι τόσο βλαβερή ουσία/.. κάτι άλλο ας πούµε\ 290. Ερ α:: ένα εναλλακτικό προϊόν δηλαδή 291. Κ21 µ:/ Πάντως, τέσσερα (4) παιδιά ρητά δηλώνουν ότι τα ίδια δεν µπορούν να κάνουν τίποτα προκειµένου να βοηθήσουν στον περιορισµό του προβλήµατος (Α18, Κ22, Κ23, Κ25) 5 η Κύρια Κάρτα: Προϊόντα που χρησιµοποιούµε για τα κουνούπια, το σκόρο και τα άλλα έντοµα

4 Παράρτηµα. Μελέτη δύο εβδοµάδες µετά τη διδακτική παρέµβαση - 6 ο Κεφάλαιο 491 και άλλα δύο προτείνουν την ανάληψη δράσης από κάποιο άλλο πρόσωπο που έχει µεγαλύτερη θεσµική εξουσία (π.χ. ήµαρχος, Πρόεδρος), προβάλλοντας έτσι ένα εξωτερικό σηµείο ελέγχου της κατάστασης (Κ22, Α26). Για παράδειγµα, Α18 και η Κ25 δηλώνουν την αδυναµία τους να βοηθήσουν στην αντιµετώπιση του προβλήµατος: Α18: 119. Ερ. µά::λιστα::. εσύ/ µπορείς να κάνεις κάτι γι αυτό τώρα/ 120. Α18. ό:χι Κ25: 143. Ερ εσύ µπορείς να κάνεις κάτι ας πούµε/ 144. Κ25 όχι\.. δεν\ µπορώ\ Για το εξωτερικό σηµείο ελέγχου, οι φράσεις της Κ22 και του Α26 είναι χαρακτηριστικές. Κ22: 217. Ερ µάλιστα::. και τι/ µπορούµε να κάνουµε εµείς γι αυτό... µπορείς εσύ/ να κάνεις κάτι/. ξέρω\\ γω\\ 218. Κ22 τσ/. όχι/. ν απαγορέψουµε απλώς µερικά/. όχι/ όλα/. µερικά/ 219. Ερ ποια/ ας πούµε να::. ποια/ µπορούµε ν απαγορέψουµε. ή µε τι/ κριτήριο/ 220. Κ22. δεν/ ξέρω/. αυτό είναι:: δουλειά του::. του::\. του προέδρου\ 221. Ερ ποιανού/ του/ 222. Κ22 του:: πως τον λένε/.. του Σηµίτη 223. Ερ >>του πρωθυπουργού/ που έλεγες 224. Κ22 ναι\ 225. Ερ ναι/. τι/ θα θελες να πει ο πρωθυπουργός/ 226. Κ22 ε::: αυτός να κάνει ένα συµβούλιο και να δει/ άµα:::/ πρέπει να τα:::... ποια πρέπει ν απαγορέψουµε/ και ποια\ όχι\ Α26: 217. Ερ ξέρω γω κάποιος άλλος µήπως θα µπορούσε να κάνει:/. να βοηθήσει/ 218. Α26 µπα:/ δεν νοµίζω να µπορούσε κανείς:.. εκτός/ απ το δήµαρχο 219. Ερ τι/ θα µπορούσε να κάνει ο δήµαρχος 220. Α26.. να:::/ απαγορέψει::/ τη::ν πώληση αυτών των.. πραγµάτων\ Ωστόσο, υπάρχουν και δύο (2) παιδιά που διαπιστώνουν τη χρησιµότητα των προϊόντων αυτών και την αναγκαιότητα χρήση τους, υποδηλώνοντας έτσι και την αδυναµία µας να ενεργήσουµε προκειµένου να πετύχουµε τη µείωσή τους. (Κ19, Α24). Κ19: 163. Ερ ωραία\. λοιπόν/. ε:: µήπως θα µπορούσαµε να χρησιµοποιήσουµε κάτι άλλο αντί γι αυτό/ 164. Κ19 όχι::\.. άµα δεν υπήρχαν αυτά/. πως θα::/. θα είµαστε χωρίς/. θα χαµε συνέχεια κουνούπια/ και αυτά\ 165. Ερ και θα µας τσιµπούσανε ε/ 166. Κ19 ναι 5 η Κύρια Κάρτα: Προϊόντα που χρησιµοποιούµε για τα κουνούπια, το σκόρο και τα άλλα έντοµα

5 Παράρτηµα. Μελέτη δύο εβδοµάδες µετά τη διδακτική παρέµβαση - 6 ο Κεφάλαιο 492 Α24: 328. Α24 µια µεγάλη. αλλά:: και για το σκό:ρο::/. ε:::. δεν/ µπορώ:: όχι. το\ χρειαζόµαστε\ το\ σκόρο\.. αυτό\ 329. Ερ όχι\ το\ σκόρο\ 330. Α24 >>το:/ σκόρο 331. Ερ >>τη ναφθαλίνη λες 332. Α24 µ::\ 333. Ερ µάλιστα. τι/ άλλο/ µπορείς να κάνεις. κάποιος/ άλλος/ µήπως θα µπορούσε να βοηθήσει/. κάτι άλλο θα µπορούσε να γίνει ξέρω γω. κάποιος άλλος.. κάποιοι άλλοι άνθρωποι εκτός από σένα/ 334. Α24. όχι/ δεν µπορώ να::. δεν πιστεύω να µπορούσε να::. να βοηθήσει. γιατί τα προϊόντα τα χρειαζόµαστε:. ιδιαίτερα το καλοκαίρι. αλλά για τα ρούχα επί µονίµου βάσεως Μελετώντας τώρα τις αρχικές συνεντεύξεις των παιδιών και αυτές δύο εβδοµάδες µετά τη διδακτική παρέµβαση, διαπιστώνουµε ότι δεν υπάρχουν σηµαντικές διαφορές στις αντίστοιχες ιδέες τους σχετικά µε την επικινδυνότητα των προϊόντων για τα κουνούπια, το σκόρο και τα άλλα έντοµα. Τα παιδιά σε γενικές γραµµές δεν διαφοροποιούν τις τελικές από τις αρχικές τους ιδέες και δεν φαίνεται να έχουν επηρεαστεί σε κάποιο σηµείο από τη διδακτική παρέµβαση. Μόνο ένας µαθητής δείχνει να έχει επηρεαστεί από αυτή, σε ένα µόνο σηµείο, όπου αναφέρει στις τελικές συνεντεύξεις ότι διαβάζοντας τις οδηγίες χρήσεως των προϊόντων αντιλαµβάνεται την επικινδυνότητά τους (Α26). Α26: Μετά τη διδακτική παρέµβαση: 228. Α26 εγώ πιστεύω/ πως είναι κακό/ για τον άνθρωπο/ 198. Α26 >>δηλητηριώδη/ 229. Ερ όλα/ αυτά λες/ µπορεί/ να ναι:::/ Α26. νοµίζω/ κακό για τα πνευµόνια 231. Ερ για πιο λόγο/ µας/. έχω διαβάσει/ 232. Α26 γιατί άµα:: µένουνε στον τόπο/ µπορεί να είναι εντοµοκτόνο κύριε/. είναι εντοµοκτόνο/ και::. µπορεί να πάθουµε:: δηλητηρίαση/ κάτι οδηγίες κύριε δεν θυµάµαι ακριβώς. µια φορά που είχαµε πάρει 233. Ερ ναι. αλλά αυτά/ τα χουµε βγάλει ειδικά/ για τα Baygon/ κουνούπια/ ας πούµε. αυτά είναι ειδικά για τα 199. Ερ ναι:/ κουνούπια/ φιδάκια για το σκόρο. ξέρεις τι είναι ο σκόρος/. ναφθαλίνη/ χρησιµοποιείται/ εσείς/ 200. Α26 και::/. έλεγε πως ήταν επικίνδυνο/ και οι 234. Α26. όχι/. τίποτα/ τέτοια δε::/ οδηγίες αλλά δεν/ 235. Ερ λες/ ότι είναι επικίνδυνα/ θυµάµαι για ποιο λόγο 236. Α26 ναι αλλά\ 237. Ερ πως/ δηλαδή. τι/ γίνεται/ 201. Ερ ναι::\ 238. Α26 δηλητηριώδη/. αφού/ είναι/ εντοµοκτόνο/ 202. Α26 αλλά ήταν επικίνδυνο 203. Ερ είχες διαβάσει για και: τέτοια για φιδάκια/ 242. Α26.. ε: άµα\ δε\ κάνει\ κακό\ στον\ άνθρωπο\ εντάξει.. δεν/ ξέρω τι κάνουν αυτά τα πράγµατα:/. έχω ακούσει από κάποιους:/. ότι λένε είναι επικίνδυνα/ για τον άνθρωπο για την υγεία του ανθρώπου/. άλλοι/ λένε είναι επικίνδυνο µόνο για τα κουνούπια/ 5 η Κύρια Κάρτα: Προϊόντα που χρησιµοποιούµε για τα κουνούπια, το σκόρο και τα άλλα έντοµα

6 Παράρτηµα. Μελέτη δύο εβδοµάδες µετά τη διδακτική παρέµβαση - 6 ο Κεφάλαιο 493 Όµως, αυτό που µπορούµε να παρατηρήσουµε στις επαναληπτικές συνεντεύξεις είναι ότι δύο παιδιά φαίνεται να είναι πιο σίγουρα είτε για την επικινδυνότητα των προϊόντων αυτών (Κ25) είτε για ακριβώς το αντίθετο (Κ19). Για παράδειγµα, η Κ25 στις συνεντεύξεις δύο εβδοµάδες µετά τη διδακτική παρέµβαση είναι πιο σίγουρη ότι τα προϊόντα αυτά είναι επικίνδυνα: 77. Ερ ωραία/.. όταν/ τα/ χρησιµοποιείται/ αυτά/. ξέρω γω για τα κουνούπια ή στη ντουλάπα για το σκόρο/. πιστεύεις ότι είναι επικίνδυνα για το περιβάλλον/.. ή για σένα/.. για 129. Ερ και/. ταµπλέτες/. µάλιστα..ε::. όταν τα χρησιµοποιείται αυτά/. πιστεύεις ότι µπορεί να ναι επικίνδυνα για τ::ην. την υγεία σας/.. εκεί που τα χρησιµοποιείτε σπίτι. ξέρω γω στη ντουλάπα ή στο:. για τα κουνούπια\ την υγεία σου/. ή καλά/ κάνει η 130. Κ25 ναι::\ µαµά σου και τα βάζει/ 131. Ερ για ποιο/ λόγο λες/ 78. Κ25. δεν\ ξέρω\.. η ναφθαλίνη είναι επικίνδυνη\ 132. Κ25 γιατί. είναι η µυρωδιά και δεν κάνει να τ αναπνέουµε 79. Ερ γιατί λες είναι επικίνδυνη 133. Ερ όλα/ λες ή:: µόνο τα φιδάκια και αυτά/ 80. Κ25 γιατί/ άµα τη βάλει/ κανένα παιδί 134. Κ25 τα φιδάκια και τις ταµπλέτες στο στόµα του 135. Ερ ναι.. για ποιο λόγο λες/ 81. Ερ χµ/ χµ/.. άµα τη φαει δηλαδή 136. Κ25 γιατί είναι καρκινογόνες\ ουσίες\ κατά/ λάθος/ ε/ 137. Ερ το::: έχεις διαβάσει κάπου αυτό το έχεις 82. Κ25 ναι δει/ ας πούµε/ ή::. νοµίζεις ότι έτσι είναι 83. Ερ µάλιστα.. µε/ κάποιον άλλο τρόπο ξέρω γω ενδεχοµένως/ 84. Κ25. κανένα\ 138. Κ25 νοµίζω Η Κ19, ενώ αρχικά αµφέβαλλε ή δεν ήξερε για την επικινδυνότητα των εν λόγω προϊόντων ( ), µετά τη διδακτική παρέµβαση φαίνεται να είναι σίγουρη ότι δεν είναι επικίνδυνα (160, 162): 103. Ερ... λες ότι µπορεί να ναι επικίνδυνα. για την υγεία µας/.. ή µόνο για τα κουνούπια µπορεί να ναι::. για να µην µας τσιµπάνε/ 157. Ερ δε\ χρησιµοποιείται\. µάλιστα\. δε/ µου/ λες/ αυτά εδώ όταν τα χρησιµοποιείται για τα 104. Κ19 ξέρω γω/ κουνούπια/. ειδικά τώρα το 105. Ερ ναι. τι νοµίζεις\ ρωτάω. τι\ ξέρεις\. πως/ το καλοκαίρι που µας τσιµπάνε/ ε/ σκέφτεσαι/. τι νοµίζεις 158. Κ19 ναι\ 106. Κ19.. ε: µ:: Ερ λες/ ότι µπορεί να είναι::/ Ερ σκέψου\ λίγο\. δεν/ το χεις ξανασκεφτεί αυτό ε/. µ:/... τι/ νοµίζεις ότι µπορεί να επικίνδυνα για την υγεία των ανθρώπων γίνεται... ξέρω/ γω/ αυτά/ τα/ βάλαµε/ για να διώχνουµε τα κουνούπια/ έτσι/ 160. Κ19 όχι για τις µύγες είναι µόνο. τα κουνούπια/ αυτά\ Κ19 ναι\ 161. Ερ ναι\. οπότε\ λες\ δεν\ έχουνε\ 109. Ερ τι νοµίζεις ότι γίνεται. ότι µπορεί να χουνε µε µας καµιά σχέση/. καµιά επίπτωση::/. ή κανένα\::.. δεν/ δηµιουργούνε κάποιο πρόβληµα/ είναι αβλαβή τελείως/ 162. Κ19 µ/ µ/ 110. Κ Επίσης, υπάρχουν και δύο (2) παιδιά τα οποία στις τελικές συνεντεύξεις φαίνεται να έχουν επηρεαστεί από τις εναλλακτικές λύσεις οι οποίες χρησιµοποιήθηκαν στη 5 η Κύρια Κάρτα: Προϊόντα που χρησιµοποιούµε για τα κουνούπια, το σκόρο και τα άλλα έντοµα

7 Παράρτηµα. Μελέτη δύο εβδοµάδες µετά τη διδακτική παρέµβαση - 6 ο Κεφάλαιο 494 διδακτική παρέµβαση και προτείνουν ανάλογες λύσεις για τα προϊόντα της παρούσας κάρτας, έτσι ώστε αυτά και να εξυπηρετούν το σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκαν και να µην είναι επικίνδυνα για το περιβάλλον ή τον άνθρωπο (Κ20, Κ21). Τα παραδείγµατα που ακολουθούν είναι χαρακτηριστικά: Η Κ20, ενώ αρχικά δεν ήξερε τι µπορούµε να κάνουµε και θεωρούσε ότι χωρίς τη µυρωδιά τους τα προϊόντα αυτά δεν είναι αποτελεσµατικά, στις επαναληπτικές συνεντεύξεις προτείνει τις εναλλακτικές λύσεις (162): 159. Ερ... τι µπορείς να κάνεις εσύ για να. µην /κινδυνεύει ο άνθρωπος να τα\ µυρίζει\ 161. Ερ λες έτσι/. µάλιστα... κάτι/ άλλο/ µπορεί να γίνει ξέρω γω 160. Κ20 γι αυτό δεν ξέρω κάτι. γιατί:: αν/ δεν από κάποιους άλλους/.. µυρίζει έτσι δεν θα σκοτώνονται τα\ ανθρώπους/ κουνούπια\. και\ δεν\ ξέρω\ κάτι\ 162. Κ20 δεν/ ξέρω. αν/ έχουν. κάποιοι 161. Ερ µάλιστα. ωραία. τι/ µπορούµε δηλαδή/ να κάνουµε. µπορούµε να κάνουµε κάτι γι ανθρώποι\ άλλη\ εναλλακτική\ λύση\.. εγώ\ δεν\ ξέρω\ αυτό λες/ ή/ 162. Κ20 ό::χι δεν ξέρω και η Κ21 προτείνει στις συνεντεύξεις µετά τη διδακτική παρέµβαση τις εναλλακτικές λύσεις που δεν είναι τόσο επιβλαβείς (289): 168. Κ21 όχι γιατί η µαµά λεει ότι 286. Ερ ναι/. άµα µας τρωνε τα κουνούπια είναι και επικίνδυνα\. για τα 287. Κ21 θα φοράµε κουνουπιέρες\ µικρά\ 288. Ερ µάλιστα. κάποιος άλλος λες θα µπορεί να κάνει 169. Ερ η ναφθαλίνη/. να τη φάνε τα κάτι... κάποιοι άλλοι µικρά\ παιδιά\. δε µου λες/ ε:::/. λες ότι είναι επικίνδυνα για ποιο/ λόγο/. πως/ δηλαδή για την υγεία 289. Κ21 δεν ξέρω. εκτός αν βρούνε κάτι ας πούµε.. που να µην χρειάζεται να είναι τόσο:::..τόσο::. να ναι τόσο βλαβερή ουσία/.. κάτι άλλο ας πούµε\ των παιδιών/ 290. Ερ α:: ένα εναλλακτικό προϊόν δηλαδή 291. Κ21 µ:/ 170. Κ21 γιατί/ άµα νοµίζουνε ότι είναι καραµέλα και πάνε να το φάνε/ Ωστόσο υπάρχει και ένας µαθητής ο οποίος ενώ αρχικά έλεγε ότι τα προϊόντα αυτά είναι επικίνδυνα, στις τελικές συνεντεύξεις φαίνεται να έχει αλλάξει γνώµη και να θεωρεί ότι δεν είναι επικίνδυνα για την υγεία του ανθρώπου (Α28). Α28: 101. Ερ µ::. λες/ να έχουνε/. να είναι αυτά επικίνδυνα τίποτα για την υγεία µας. για το περιβάλλον Ερ πιστεύεις ξέρω γω να ναι επικίνδυνα για την υγεία σου\ για την υγεία τη δική µας βασικά/ λες/ να/ 158. Α28 ε:::/ όχι/ µας/ κάνουνε/ κακό/ τίποτα/ 159. Ερ των γο:νιών σου των αδερφών 102. Α28 ναι εγώ νοµίζω γιατί µερικά/ µυρίζουνε και. σου τα µυρίζουµε και βλάπτουνε το:: 160. Α28.. όχι\ 103. Ερ όταν λες µυρίζουνε/. ποια/ µυρίζουνε/ 5 η Κύρια Κάρτα: Προϊόντα που χρησιµοποιούµε για τα κουνούπια, το σκόρο και τα άλλα έντοµα

8 Παράρτηµα. Μελέτη δύο εβδοµάδες µετά τη διδακτική παρέµβαση - 6 ο Κεφάλαιο Α28 το φιδάκι::/. αυτό δω πέρα η ναφθαλίνη και: 105. Ερ και το άρωµα/ µυρίζει/ ας πούµε. γιατί λες Α28 µας\ βοηθάνε\. για τα το άρωµα είναι κακό/ ας πούµε/ κουνούπια να µην µας 106. Α28 ε/ όχι:/ το άρωµα/ τσιµπάνε γιατί:: µπορεί 107. Ερ τότε αυτά γιατί λες ότι είναι:: κάποια κουνούπια να ναι:: Α28 γιατί έχουνε φτιαχτεί να σκοτώσουνε κάτι ας ε:: δηλητηριώδεις όχι πούµε.. τα κουνούπια\ δηλητηριώδεις. να ναι: 109. Ερ χµ:: µάλιστα. και µε τη ναφθαλίνη εκεί τι µολυσµένα κείνα κει:/ γίνεται/ 165. Ερ ναι: 110. Α28 ε::. κι αυτή/ µυρίζει/ 166. Α28 και::/ να µας τσιµπήσουνε και να πάθουµε µόλυνση και εµείς Περισσότερο εµφανείς, δύο εβδοµάδες µετά τη διδακτική παρέµβαση, είναι οι διαφορές στις αντιλήψεις των παιδιών σχετικά µε το τι µπορούν αυτά να κάνουν προκειµένου να βοηθήσουν στη µείωση του κινδύνου από τα προϊόντα για κουνούπια και έντοµα. Έτσι, ενώ ο ίδιος περίπου αριθµός παιδιών λέει και στις αρχικές και στις επαναληπτικές συνεντεύξεις ότι δεν µπορεί να κάνει κάτι, µετά τη διδακτική παρέµβαση πολύ περισσότερα παιδιά προτείνουν τη µείωση στη χρήση ή ακόµα και την απαγόρευση πώλησης των προϊόντων αυτών, σε σχέση µε πριν (βλ 5.5 & 6.5). Επιπλέον, µετά τη διδακτική παρέµβαση, για πρώτη φορά εµφανίζεται µία τάση στις αντιλήψεις των παιδιών όπου προτείνεται η κατασκευή εναλλακτικών υλικών ή προϊόντων που θα περιέχουν λιγότερο βλαβερές ουσίες (βλ 5.5 & 6.5). Για την κατηγορία αυτή, χαρακτηριστικές είναι οι φράσεις που ακολουθούν: Η Κ21 ενώ αρχικά έλεγε ότι δεν χρησιµοποιούν τέτοια προϊόντα, στις επαναληπτικές συνεντεύξεις προτείνει τη χρήση εναλλακτικών, λιγότερο βλαβερών προϊόντων: 166. Κ21 όχι γιατί είναι::. είναι η µαµά µου αλλεργική\ και\ εµένα\ δε\ µου\ 288. Ερ µάλιστα. κάποιος άλλος λες θα µπορεί να κάνει κάτι... κάποιοι άλλοι αρέσει\ η\ µυρωδιά\ 289. Κ21 δεν ξέρω. εκτός αν βρούνε κάτι ας πούµε 167. Ερ ναι/ δεν έχει και τόσο καλή µυρωδιά ε/. µάλιστα. για το σκόρο. οπότε δε/ χρησιµοποιείται.. που να µην χρειάζεται να είναι τόσο:::..τόσο::. να ναι τόσο βλαβερή ουσία/.. κάτι άλλο ας πούµε\ τέτοια πράγµατα έτσι/ 290. Ερ α:: ένα εναλλακτικό προϊόν δηλαδή 291. Κ21 µ:/ 168. Κ21 όχι γιατί η µαµά λεει ότι είναι και επικίνδυνα\. για τα µικρά\ Ανησυχητικό, όµως, είναι το γεγονός ότι στις συνεντεύξεις δύο εβδοµάδες µετά τη διδακτική παρέµβαση εµφανίζεται, ευτυχώς µόνο σε δύο παιδιά, η πεποίθηση ότι κάποιοι άλλοι, µε σηµαντική εξουσία (π.χ. ήµαρχος, Πρωθυπουργός, αυτοί που τα κατασκευάζουν) είναι αυτοί που µπορούν και πρέπει να δράσουν προς την επίλυση του προβλήµατος. Προβάλλουν, δηλαδή, ένα εξωτερικό σηµείο ελέγχου το οποίο δεν υπήρχε πριν τη διδακτική παρέµβαση και αν µη τι άλλο φανερώνει µια αποποίηση 5 η Κύρια Κάρτα: Προϊόντα που χρησιµοποιούµε για τα κουνούπια, το σκόρο και τα άλλα έντοµα

9 Παράρτηµα. Μελέτη δύο εβδοµάδες µετά τη διδακτική παρέµβαση - 6 ο Κεφάλαιο 496 ευθυνών ή συνειδητοποίηση της αδυναµίας τους να δράσουν. Οι φράσεις που ακολουθούν είναι χαρακτηριστικές: Κ22: Πριν τη διδακτική παρέµβαση: 121. Ερ δεν/ µπορούµε/ να/ κάνουµε/ κάτι// άλλο/. εσύ/ τι µπορείς να κάνεις ας πούµε\ για:\. τα κουνούπια/. να µην/ έχουµε φυσικά κουνούπια/. δεν 217. Ερ µάλιστα::. και τι/ µπορούµε να κάνουµε εµείς γι αυτό... µπορείς εσύ/ να κάνεις κάτι/. ξέρω\\ γω\\ 218. Κ22 τσ/. όχι/. ν απαγορέψουµε απλώς µερικά/. όχι/ όλα/. µερικά/ 219. Ερ ποια/ ας πούµε να::. ποια/ µπορούµε ν απαγορέψουµε. ή µε τι/ κριτήριο/ 220. Κ22. δεν/ ξέρω/. αυτό είναι:: δουλειά του::. του::\. του προέδρου\ θέλουµε να µας 221. Ερ ποιανού/ του/ τσιµπάνε/ 222. Κ22 του:: πως τον λένε/.. του Σηµίτη κουνούπια/ αλλά: Ερ >>του πρωθυπουργού/ που έλεγες να µην είναι και 224. Κ22 ναι\ επικίνδυνο. τι 225. Ερ ναι/. τι/ θα θελες να πει ο πρωθυπουργός/ νοµίζεις/ 226. Κ22 ε::: αυτός να κάνει ένα συµβούλιο και να δει/ άµα:::/ 122. Κ22 να\ το\ χρησιµοποιούµε\ 123. Ερ να το χρησιµοποιούµε\. µάλιστα\ πρέπει να τα:::... ποια πρέπει ν απαγορέψουµε/ και ποια\ όχι\ 227. Ερ µ:\. και/ πως/ θα/ ξέρουµε εµείς/ ποια είναι επικίνδυνα ή όχι\ ξέρω\ γω. µε τι:/. πως θα το ξέρουµε... αυτοί/ που θα πάνε εκεί στο συµβούλιο πως/ θα το ξέρουνε/ λες 124. Κ22 >>αλλά να µην 228. Κ22 θα κάνουνε µερικ. ξέρω γω: είµαστε στο ίδιο δωµάτιο Ερ τι/ θα/ θελες/ εσύ ας πούµε. τι/ θα/ πρότεινες να κάνουνε 230. Κ22... ε::\\. δεν/ ξέρω\ 231. Ερ µάλιστα. εσύ/. µπορεί να κάνεις κάτι/. εσύ/ 232. Κ22 ό::χι/ Κ23: 273. Ερ µάλιστα. ωραία.. εσύ τώρα/. καµιά/ ιδέα/ µου πες/. για το 233. Ερ µάλιστα. κάτι/ άλλο/ που θα µπορούσες να κάνεις εσύ/ γι αυτό/ τι µπορούµε να κάνουµε/ Κ23 όχι::\\ µου πες να πάρουµε νερό/ 235. Ερ ή κάποιος άλλος άνθρωπος ξέρω γω. αν έτσι. να ναι κάπως πιο µπορούσε/ αραιωµένο ε/ 236. Κ23.. δεν νοµίζω::\.. αυτοί µόνο που τα 274. Κ23 ε: ναι:: φτιάχνουνε/ 275. Ερ. µάλιστα. κάτι άλλο αν/ 237. Ερ τι/ θα\ µπορούσαν\ να\ κάνουνε\ ας\ πούµε\ µπορεί/ να/ γίνει/. ξέρω γω κάποιοι/ άλλοι/ άνθρωποι/ αν/ θα/ µπορούσαν/ να/ βοηθήσουνε/ 276. Κ23 ε: δεν ξέρω. µάλλον\ Κ23 ε:. να µην/ φτιάχνουν. να::. αν/ µπορούσαν να φτιάξουν κάτι άλλο που να µην/ είναι τόσο επικίνδυνα\ Κατηγορίες Έκτης Κύριας Κάρτας: Χρώµατα, µολύβια, κόλλες κτλ. Στην παρούσα κάρτα και στη συζήτηση δύο εβδοµάδες µετά τη διδακτική παρέµβαση, όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά είτε µόνα τους (Α18, Κ21, Κ23, Α24) είτε µετά από ερώτηση (Κ19, Κ20, Κ22, Κ25, Α26, Α27, Α28, Α29) αναφέρονται και θυµούνται σε 5 η Κύρια Κάρτα: Προϊόντα που χρησιµοποιούµε για τα κουνούπια, το σκόρο και τα άλλα έντοµα

10 Παράρτηµα. Μελέτη δύο εβδοµάδες µετά τη διδακτική παρέµβαση - 6 ο Κεφάλαιο 497 ικανοποιητικό βαθµό, τις αντίστοιχες δραστηριότητες που έγιναν µέσα στην τάξη κατά τη διάρκεια της διδακτικής παρέµβασης, οι οποίες περιελάµβαναν τον πειραµατισµό µε τέτοια προϊόντα. Επίσης, αναφέρονται στις δραστηριότητες αυτές προκειµένου να δικαιολογήσουν τη γνώµη τους και θυµούνται τις επιπτώσεις σε φυτά ή και ζώα που είχαν προϊόντα όπως: το µπλάνκο, οι µαρκαδόροι και οι τέµπερες. Τα παραδείγµατα που ακολουθούν είναι χαρακτηριστικά για την κατηγορία αυτή. Ο Α24 λέει για τα πειράµατα και τα συµπεράσµατα που έβγαλε από αυτά: και: 355. Ερ µάλιστα. όταν λες ότι::. αυτά είναι επικίνδυνα ας πούµε. από που το κατάλαβες ότι είναι επικίνδυνα.. που το ξέρεις. το δες 356. Α24 εκτός/ από τη συσκευασία βέβαια 357. Ερ για το περιεχόµενο λέµε τώρα 358. Α24 ε::::. όχι αυτά ευτυχώς δεν τα έχω µυρίσει.. το πείραµα που κάναµε εδώ πέρα µε το µπλάνκο που βάλαµε το διαλυτικό και άρπαξε φωτιά... οι κό::λλε::ς::. δεν\ κάναµε\ κανένα\ πείραµα\ αλλά\ νοµίζω\ ότι\ και\ αυτές\ είναι\ εύφλεκτες\ 359. Ερ εµείς χρησιµοποιήσαµε τέµπερες και µαρκαδόρους.. τι/ πειράζει.. τι\ πειράζει\ εµείς παίξαµε µε φυτά/ ας πούµε ή µε ζώα\. τι\ έγινε\. τι\ σχέση\ έχει\ 360. Α24 βάλαµε. είδαµε ότι βάλαµε τέµπερες και µαρκαδόρους σε φυτά: 361. Ερ ναι: 362. Α24 και ότι επηρεάστηκαν πάρα πολύ τα φυτά απ αυτό\ 368. Α24 έχουνε ξεραθεί τα φύλλα. και αυτό σηµαίνει ότι είναι ζωντανός οργανισµός αυτά και κάτι θα γίνει και µε µας άµα άµα πιούµε:: τέτοιο. ή άµα αναπνεύσουµε/ και η Κ22 αναφέρει τα πειράµατα, θεωρώντας ότι είναι επικίνδυνες οι ουσίες αυτές: 265. Ερ.. δε \\µου\\ λες\\ είχαµε/ κάνει καθόλου πειραµατάκια εµείς µ αυτά/.. µε µαρκαδόρους µε:: 266. Κ22 ναι/ 267. Ερ τι είχαµε κάνει/ ας πούµε/ 268. Κ22 τα είχαµε βάλει στα φυτά εδώ πέρα/.. µε\ τις\ τέµπερες\ τα\ νερά\ και\ τέτοια\. τα\ χαµε\ βάλει::\.. µε::\ φυτά όπως τα:: κάναµε\ εδώ\ πέρα\ και\ µετά\ ξεράθηκαν\.. αλλά αυτά::. µερικά έχουνε ξεραθεί/. µερικά ζουν ακόµα/ 269. Ερ µ:: και τι/ σηµαίνει αυτό άραγε/ 270. Κ22 ότι:::/ σιγά/ σιγά::/. αρχίζουνε και:::... και αυτά δεν αντέχουν άλλο και πεθαίνουν 271. Ερ δηλαδή είναι ακίνδυνες αυτές οι ουσίες/ 272. Κ22 ε:::/. όχι/. άµα είναι::/. άµα βάλουνε λίγο τέµπερα/. µπογιά/. και πολύ/ νερό::/.. τότε::/ πίνουνε πολύ νερό/ γιατί είναι σαν να πίνουνε σκέτο νερό/. άµα βάλουνε πολύ/ τέµπερα και λίγο νερό/. δε/ πίνουνε καθόλου/. και έτσι:: ξεραίνονται όπως εκεί πέρα το µαύρο που είχαµε βάλει::/ 273. Ερ χµ:/ χµ:/ 274. Κ22 και:::/ πεθαίνουνε Το σηµαντικό όµως είναι ότι, επτά (7) παιδιά θεωρούν ότι τα προϊόντα αυτά, σε γενικές γραµµές, δεν είναι επικίνδυνα (Α18, Κ19, Κ23, Κ25, Α27, Α28, Α29). ηλαδή, αν και τα περισσότερα από τα παιδιά αυτά αναγνωρίζουν ότι κάποια µεµονωµένα προϊόντα είναι επικίνδυνα (π.χ. µπλάνκο, µαρκαδόροι, τέµπερες), ωστόσο η γενική τους κρίση 6 η Κύρια Κάρτα: Χρώµατα, µολύβια, κόλλες κτλ

11 Παράρτηµα. Μελέτη δύο εβδοµάδες µετά τη διδακτική παρέµβαση - 6 ο Κεφάλαιο 498 είναι ότι δεν προκαλούν κάποιο πρόβληµα στην υγεία των ανθρώπων. Φαίνεται, δηλαδή, ότι κάποια παιδιά, ενώ θυµούνται τι έγινε στη διδακτική παρέµβαση, στη συνέχεια δυσκολεύονται να γενικεύσουν τις παρατηρήσεις και τα συµπεράσµατα από τις δραστηριότητες αυτές. Οι αντίληψή τους για την επικινδυνότητα των προϊόντων αυτών περιορίζεται στο στενό πλαίσιο της διεξαγωγής των πειραµάτων (π.χ. φυτά, µπλάνκο κτλ) και δεν επεκτείνεται και σε άλλα προϊόντα ή σε άλλα πλαίσια. Έτσι, για παράδειγµα, θεωρούν ότι τα προϊόντα αυτά είναι επικίνδυνα µόνο για τα φυτά που δοκιµάστηκαν και όχι για εµάς ή για το περιβάλλον. Οι παρακάτω φράσεις είναι χαρακτηριστικές. Η Κ19 στην αρχή λέει ότι είναι ακίνδυνα για το περιβάλλον (178) και παρόλο που στη συνέχεια θυµάται τα πειράµατα, µόνο στο τέλος απλά αναφέρεί ότι οι ουσίες αυτές είναι επικίνδυνες µόνο για τα φυτά: 175. Ερ αυτά λες όταν τα χρησιµοποιείς είναι επικίνδυνα για την υγεία/. τη δική σου ας\ πούµε\ 176. Κ19 όχι. για να ζωγραφί::ζουµε::. να γρά::φουµε::. να σβή::νουµε:: 177. Ερ για το περιβάλλον µήπως είναι επικίνδυνα/ 178. Κ19.. ό:χι 179. Ερ όχι\ λες\ ε\. ε:: εδώ/ κάτι πειράµατα που είχαµε κάνει θυµάσαι µε το::... που είχαµε βάλει εδώ στα φυτά:/. που\ είχαµε\ βάλει\ τέµπερες\ µαρκαδόρους\ και\ λοιπά\. θυµάσαι τι είχαµε κάνει/ 180. Κ19 ναι::/ 181. Ερ.. τι\ είχαµε\ κάνει\ 182. Κ19 είχαµε βάλει:: λίγο νερό: και µετά βάλαµε:: µαρκαδόρους. ή/ τίποτα ά::λλο:/.. και::/ µετά από δυο/ τρεις τέσσερις µέ::ρε::ς/. βλέπαµε τα::/ λουλούδια και ξερά::/. και ξε::: 183. Ερ >>και ξεραίνονταν/ 184. Κ19 ναι/ 185. Ερ αυτά που είχαµε βάλει µαρκαδόρους/. είχαµε βάλει και τέµπερες/ 186. Κ19 ναι::: 187. Ερ και αυτό/ λες/ τι:/. για ποιο/ λόγο λες συνέβη/ 188. Κ19 δε/ ξέρω/ 189. Ερ. λες να τα επηρέασε δηλαδή ο:: µαρκαδόρος/ ή το χρώµα που βάλαµε/ 190. Κ19 µάλλον. δεν ξέρω 191. Ερ αυτό/ εµάς/ µας/ νοιάζει/ 192. Κ19 ό:χι/ 193. Ερ ε/ 194. Κ19 όχι \ 195. Ερ για το περιβάλλον δηλαδή/ δεν έχει κάποια σχέση οι µαρκαδόροι/ 196. Κ19 άµα:::/ χαλάνε τα δέντρα:: και αυτά/.. δε::/. δε µπορούµε να χουµε δέ::ντρα::. δεν\ µπορούµε\ να\ χουµε::\. γιατί:: µπορεί:::/. γιατί::/ στα δέ/. στα δέντρα και αυτά::/. πάνε οι λύκοι και όλα τα ζώα/ στο δάσος 197. Ερ ναι 198. Κ19 πάµε και εµείς και παί::ζου:µε::/ 199. Ερ έχει δροσιά εκεί ε/ 200. Κ19 ναι:\ 201. Ερ ε:: ναι/ αλλά::/. αυτό όµως. εµείς/. γιατί/ το κάναµε αυτό το πείραµα. τι\ θέλαµε\ να\ κάνουµε\. τι\ κατάλαβες\ 202. Κ19 ε:::: ο::::/. µάθαµε πως για τα λουλούδια τα: φυτά/ 203. Ερ είδαµε τι πάθανε ας πούµε/ 204. Κ19 ναι/. ότι:: σιγά σιγά/ ξε::ρονονται 205. Ερ άρα/ τι/ µπορούµε να πούµε για τα::/. για τις τέµπερες/ και για τα χρώµατα\ 6 η Κύρια Κάρτα: Χρώµατα, µολύβια, κόλλες κτλ

12 Παράρτηµα. Μελέτη δύο εβδοµάδες µετά τη διδακτική παρέµβαση - 6 ο Κεφάλαιο 499 τους\ µαρκαδόρους\. µπορούµε να πούµε ότι κάνουνε κακό/ καλό:\ ας\ πούµε\. ότι δεν τα πειράζει 206. Κ19 κάνουν και καλό/ και κακό/ 207. Ερ καλό::/. γιατί γράφουµε ε/ 208. Κ19 ναι: 209. Ερ κακό/ όµως/ 210. Κ19 για τα φυτά/ και ο Α28, παρόλο που θυµάται τις επιπτώσεις που είχαν οι ουσίες αυτές στα φυτά, ωστόσο δεν τις θεωρεί επικίνδυνες ( ) παρά µόνο για αυτά: και: 181. Ερ µάλιστα. αυτά/ λες/ όταν/ τα χρησιµοποιείς/ ξέρω γω µπορεί να ναι επικίνδυνα για τη υγεία σου/ 182. Α28 >>όχι 183. Ερ ή για την υγεία των παιδιών/. των άλλων 184. Α28 >>όχι 185. Ερ ε/.. όχι λες έτσι/... ε::: 186. Α28 >>το µπλάνκο µόνο που ναι:: εύφλεκτο 187. Ερ το\ µπλάνκο\ µόνο\ που\ ναι::\ εύφλεκτο\ έτσι\. ε:::. εµείς/ όµως κάναµε. κάναµε το πείραµα λες εδώ που είδες παίρνει φωτιά ε/ 188. Α28 ναι 189. Ερ.. τέµπερες/ εµείς/ δε:ν/ βάλαµε/ εδώ::/. και µαρκαδόρους/ 190. Α28 >>ναι 191. Ερ >>στα τέτοια. τι::/ είχαµε συµπεράνει απ αυτά/ 192. Α28 στα φυτά:/ 193. Ερ ναι. στα φυτά:: 194. Α28 ξεραθήκανε::.. τα\ πιο\ πολλά\ ξεραθήκανε\ 195. Ερ µε τα τέµπερες/ 196. Α28 ναι\ 197. Ερ αν\ θυµάµαι\ καλά\ µε\ τα\ τέµπερες\ δεν\ είχανε\ πάθει\ τίποτα\. και\ µε\ τους\ µαρκαδόρους\. α/ τα/ κοιτάς/ τώρα λες ε/ 198. Α28 ναι\ 199. Ερ τώρα βλέπεις ότι έχουνε/ τι/ 200. Α28 ξεραθεί\ 201. Ερ έχουνε ξεραθεί\... ότι προκαλούνε κάποιο πρόβληµα 202. Α28 ε/ όχι:. τώρα όχι 203. Ερ. αφού ξεραθήκανε Α28 ναι/ 205. Ερ δεν/ τους προκαλούνε/ πρόβληµα 206. Α28 τους προκαλέσανε/ αλλά τώρα:. έχουν ψοφήσει 217. Ερ µάλιστα.. τελικά/ µε τα πειράµατα εµείς/ που κάναµε είχαµε βάλει τέµπερες στα: λουλούδια ε/. στα φυτά στις φασολιές/ 218. Α28 ναι 219. Ερ στα:: σκουλήκια είχαµε βάλει/ 220. Α28... ναι:: 221. Ερ. είχαµε\ βάλει\. και τι/ είχανε/ κάνει/ 222. Α28 ψοφήσανε 223. Ερ µε/ τα/ τέµπερες/... µάλιστα.. ε::: ή: όχι αντιψυκτικό είχαµε/ βάλει/. δεν/ είχαµε/ βάλει/ τέτοια/ πράγµατα/. δεν\ νοµίζω\ 224. Α28 α:/ ναι:/ 225. Ερ αντιψυκτικό είχαµε βάλει::. φλου είχαµε βάλει:: τέτοια. ωραία.. οπότε/ λες/ τελικά/ αυτό/ µε/ τα::/ τέµπερες/. είναι/ επικίνδυνα/ τα/ χρώµατα/ αυτά/ τα/ πλαστικά/ τα::/. οι/ κόλλες/ ή όχι/ 226. Α28 οι τέµπερες δεν/ είναι για µας επικίνδυνες αλλά για τα φυτά:: είναι 6 η Κύρια Κάρτα: Χρώµατα, µολύβια, κόλλες κτλ

13 Παράρτηµα. Μελέτη δύο εβδοµάδες µετά τη διδακτική παρέµβαση - 6 ο Κεφάλαιο 500 Αντίθετα, πέντε (5) παιδιά θεωρούν ότι είναι επικίνδυνα κάποια από τα προϊόντα αυτά και το αιτιολογούν µε ορθό τρόπο, κάνοντας αναφορές στις δραστηριότητες της διδακτικής παρέµβασης (Κ20, Κ21, Κ22, Α24, Α26). Υπάρχουν, δηλαδή και παιδιά τα οποία ορθά αντιλαµβάνονται, στη σωστή τους διάσταση τα πειράµατα της διδακτικής παρέµβασης. Με αφορµή τις δραστηριότητες φαίνεται να συνειδητοποιούν την επικινδυνότητα των προϊόντων αυτών, όχι µόνο στο συγκεκριµένο πλαίσιο που διεξήχθησαν, αλλά και σε ένα ευρύτερο που περιλαµβάνει το υπόλοιπο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για παράδειγµα, η Κ21 αναφέρει: 296. Ερ >>ποια/ ας πούµε λες ότι µπορεί να ναι επικίνδυνα 297. Κ21. το µπλά::νκο οι κό::λλες 298. Ερ γιατί το µπλάνκο 299. Κ21 το µπλάνκο:: είδαµε και στα πειράµατα.. πως/. σκότωσε τα φυτά/.. αµέσως\ ναι\. οι µαρκαδό:ροι:: 300. Ερ από\ που\ το\ καταλάβαµε\ αυτό\ µε\ τους\ µαρκαδόρους\ 301. Κ21 γιατί/ κύριε/ δεν/ είναι καλύτερα να χρησιµοποιούµε ξυλοµπογιές/ ή κηροµπογιές/ 302. Ερ ναι/ αλλά:: οι µαρκαδόροι τι:/. στα πειράµατα εµείς τι είδαµε στα πειράµατα. τι έγινε εκεί/ 303. Κ21.. µαραίνονται τα φυτά 304. Ερ α/ µαραθήκανε λες τα φυτά/ 305. Κ21 µ/ [ενν. ναι] 306. Ερ µάλιστα Κ21 δε:/ φαίνεται καλό 308. Ερ. µάλιστα. το µπλάνκο/. και/ αυτό/ το/ είχαµε/ βάλει/ και/ σκότωσε/ τα/ φυτά/ έτσι/ 309. Κ21 [καταφατικό κούνηµα του κεφαλιού] 310. Ερ µάλιστα.. ποια/ άλλα λες ότι µπορεί να είναι επικίνδυνα 311. Κ21 οι κό::λλες/. οι στυλοί/. οι τέµπερες όχι\ και\ τόσο\ 312. Ερ γιατί\ λες\ οι\ τέµπερες\ όχι\. τόσο\ 313. Κ21 γιατί βά:λαµε/ κύριε\ τέµπερες και δεν/ πάθανε τίποτα\ Ερ µάλιστα\. όχι/ όλες/ οι/ τέµπερες/ όµως/ 315. Κ21 σχεδόν/ 316. Ερ ναι/. άλλο/ 317. Κ21 οι νεροµπογιές 318. Ερ. οι νεροµπογιές ναι/ 319. Κ21 οι κό:λλες 320. Ερ οι νεροµπογιές συγνώµη. οι νεροµπογιές λες είναι επικίνδυνες 321. Κ21 όχι\ 322. Ερ α/ 323. Κ21 αυτές. αυτές/ οι/ κόλλες/ είναι επικίνδυνες 324. Ερ χµ:. από που το κατάλαβες για τις κόλλες 325. Κ21 αφού είναι φτιαγµένες από χηµικές ουσίες. δε::ν:.. είναι\ καλές\ και ο Α24: και: 337. Ερ µάλιστα.. όταν τα χρησιµοποιείς µπορεί να ναι επικίνδυνα ας πούµε 338. Α24 το µπλάνκο/ 339. Ερ ναι 340. Α24 είναι επικίνδυνο γιατί είναι εύφλεκτο και το ίδιο και η τέµπερες. ε:: 341. Ερ η τέµπερες είναι εύφλεκτη/. λες/ 342. Α24 ναι πιστεύω πως θα είναι εύφλεκτες 346. Α24 τα µολύβια και στυλό δεν νοµίζω.. οι κόλλες:. ναι γιατί είναι ερεθιστικές/ 6 η Κύρια Κάρτα: Χρώµατα, µολύβια, κόλλες κτλ

14 Παράρτηµα. Μελέτη δύο εβδοµάδες µετά τη διδακτική παρέµβαση - 6 ο Κεφάλαιο 501 και. τοξικές. είναι\ επικίνδυνες\. και\ το\ µπλάνκο\ 347. Ερ από που τα ξέρεις εσύ αυτά\ ότι είναι ξέρω\ γω\ επικίνδυνα\ ότι\ είναι\ τοξικά\ 348. Α24 από τις συσκευασίες 349. Ερ α/ το γράφουνε οι συσκευασίας πάνω. τις\ έχεις\ δει\ δηλαδή\ έτσι\ 350. Α24 µ:/ 351. Ερ µάλιστα\. άλλο\ 352. Α24 ε::: χρώµατα παστέλ δε/ νοµίζω 353. Ερ ναι 354. Α24 ε::/ αλλά εγώ προτιµώ να χρησιµοποιώ ξυλοµπογιές/ 355. Ερ µάλιστα. όταν λες ότι::. αυτά είναι επικίνδυνα ας πούµε. από που το κατάλαβες ότι είναι επικίνδυνα.. που το ξέρεις. το δες 356. Α24 εκτός/ από τη συσκευασία βέβαια 357. Ερ για το περιεχόµενο λέµε τώρα 358. Α24 ε::::. όχι αυτά ευτυχώς δεν τα έχω µυρίσει.. το πείραµα που κάναµε εδώ πέρα µε το µπλάνκο που βάλαµε το διαλυτικό και άρπαξε φωτιά... οι κό::λλε::ς::. δεν\ κάναµε\ κανένα\ πείραµα\ αλλά\ νοµίζω\ ότι\ και\ αυτές\ είναι\ εύφλεκτες\ 359. Ερ εµείς χρησιµοποιήσαµε τέµπερες και µαρκαδόρους.. τι/ πειράζει.. τι\ πειράζει\ εµείς παίξαµε µε φυτά/ ας πούµε ή µε ζώα\. τι\ έγινε\. τι\ σχέση\ έχει\ 360. Α24 βάλαµε. είδαµε ότι βάλαµε τέµπερες και µαρκαδόρους σε φυτά: 361. Ερ ναι: 362. Α24 και ότι επηρεάστηκαν πάρα πολύ τα φυτά απ αυτό\ 363. Ερ ναι:: 364. Α24 ή λίγο:\ να [δείχνει προς τις στήλες που υπάρχουν ακόµα µέσα στο χηµείο όπου διεξάγεται η συνέντευξη] 365. Ερ ναι. εδώ τα χουµε/ 366. Α24 να εδώ πέρα τέµπερες 367. Ερ ναι 368. Α24 έχουνε ξεραθεί τα φύλλα. και αυτό σηµαίνει ότι είναι ζωντανός οργανισµός αυτά και κάτι θα γίνει και µε µας άµα άµα πιούµε:: τέτοιο. ή άµα αναπνεύσουµε/ Εξετάζοντας τώρα συνολικά το θέµα των διαφόρων προϊόντων γραφής και ζωγραφικής, διαπιστώνουµε ότι υπάρχουν αρκετές διαφορές στις αντιλήψεις των µαθητών ανάµεσα στις αρχικές και στις συνεντεύξεις δύο εβδοµάδες µετά τη διδακτική παρέµβαση. Πριν περάσουµε να δούµε ποιες είναι οι διαφορές αυτές, θα γίνει αναφορά σε καθένα από τα προϊόντα που χρησιµοποιήθηκαν στις δραστηριότητες της διδακτικής παρέµβασης, (µπλάνκο, τέµπερες, µαρκαδόροι) ποιες ήταν οι αρχικές και ποιες οι τελικές αντιλήψεις των µαθητών για την επικινδυνότητάς και στη συνέχεια θα εξετάσουµε το κατά πόσο έχουν επηρεαστεί οι γενικότερες αντιλήψεις τους επί του θέµατος. Έτσι, για το υγρό διορθωτικό (µπλάνκο) έχουµε πέντε (5) παιδιά τα οποία ενώ στις αρχικές συνεντεύξεις δεν έλεγαν τίποτα για αυτό ή έλεγαν ότι δεν είναι επικίνδυνο, στις τελικές αναφέρουν κάποιες επιπτώσεις ή ιδιότητες των επικίνδυνων προϊόντων (Α18, Κ23, Α26, Α28, Κ22) και µάλιστα τα τέσσερα (4) πρώτα από αυτά κάνουν αναφορές στις δραστηριότητες της διδακτικής παρέµβασης. Για παράδειγµα ο Α28 6 η Κύρια Κάρτα: Χρώµατα, µολύβια, κόλλες κτλ

15 Παράρτηµα. Μελέτη δύο εβδοµάδες µετά τη διδακτική παρέµβαση - 6 ο Κεφάλαιο 502 αλλάζει τη γνώµη του για το µπλάνκο και χρησιµοποιεί ως αιτιολογία τα πειράµατα στην τάξη: Μετά τη διδακτική παρέµβαση: 119. Ερ κόλλες/ UHU/. ξυλοµπογιές/ ε/.. δε µου λες ε::/ Α28 >>το αυτά όταν τα χρησιµοποιείς για να:: βάψεις να ζωγραφίσεις/.. νοµίζεις ότι είναι υγιεινά/ ας πούµε::. µπλάνκο µόνο που ναι:: εύφλεκτο µπορεί να πειράζουνε το::ν άνθρωπο:: 187. Ερ το\ µπλάνκο\ µόνο\ 120. Α28 όχι\ που\ ναι::\ εύφλεκτο\ 121. Ερ το µαθητή/ που τα χρησιµοποιεί/ ή:: δεν έχει σηµασία. είναι ασφαλέ. στατα/ αφού/. τα πουλάνε/ έτσι\. ε:::. εµείς/ όµως κάναµε Α28 είναι\ ασφαλές\ κάναµε το πείραµα 123. Ερ ασφαλή/ ε/. αφού τα πουλάνε. µήπως/ ξέρω γω. κάπου. ή υπό κάποιες συνθήκες µπορεί να λες εδώ που είδες παίρνει φωτιά ε/ προκαλούνε κακό/ 188. Α28 ναι 124. Α28. ε όχι\ Η Κ22 πείθεται τελικά ότι είναι επικίνδυνα, αλλά δεν αναφέρεται σε δραστηριότητες που έγιναν κατά τη διάρκεια της διδακτικής παρέµβασης: 131. Ερ όταν τα χρησιµοποιείς 255. Ερ µάλιστα. άλλο/ εκτός από την κόλλα/ αυτά για να βάψεις/ να 256. Κ22 το µπλάνκο/ κολλήσεις/. λες ότι 257. Ερ χµ χµ/ µπορεί να ναι 258. Κ22 δεν κάνει να το µυρίζουµε/.. ε:\. αυτά\ επικίνδυνα για την υγεία 259. Ερ γιατί/ δεν κάνει να το µπλάνκο λες/ σου/.. ή να::. µπορεί ν αρρωστήσεις ξέρω γω µ 260. Κ22 γιατί/ περιέχει/ µερικές/ ουσίες/ που/ είναι/ επικίνδυνες για τον άνθρωπο\ αυτά / 261. Ερ που/ το/ ξέρεις/ εσύ το ότι το µπλάνκο ας πούµε 132. Κ22 όχι/ είναι επικίνδυνο 133. Ερ µ:/ 262. Κ22 ε/ µου το χει/ πει/ η/ µαµά/ 134. Κ22 όχι Άλλα έξι (6) παιδιά ήδη από τις αρχικές συνεντεύξεις θεωρούσαν ότι το µπλάνκο είναι επικίνδυνο, επικαλούµενα διάφορους λόγους (Κ20, Κ21, Α24, Κ25, Α27, Α29), αλλά το σηµαντικό είναι ότι τρία (3) από αυτά στις τελικές συνεντεύξεις όχι µόνο εξακολουθούν να πιστεύουν κάτι τέτοιο, αλλά το αιτιολογούν, κάνοντας αναφορές στις δραστηριότητες της διδακτικής παρέµβασης (Κ21, Α24, Α27). Οι φράσεις της Κ25 και του Α24 είναι χαρακτηριστικές για τις δύο αυτές κατηγορίες. Η Κ25 και στις δύο συνεντεύξεις θεωρεί το µπλάνκο επικίνδυνο, χωρίς όµως να κάνει αναφορές στη διδακτική παρέµβαση: 89. Ερ που\ γράφουνε\ ε. χρησιµοποιείς/ τέτοια προϊόντα/.. όταν τα χρησιµοποιείς εδώ για να βάψουµε για να ζωγραφίσουµε. για να κολλήσουµε. πιστεύεις ότι είναι επικίνδυνα για την υγεία σου/ 174. Κ25. δεν\ ξέρω\. αν\\ πειράζει\\. δεν πει. µόνο το µπλάνκο 175. Ερ τι/ το µπλάνκο ας πούµε. τι/ 90. Κ25 όχι/.. το µπλάνκο 176. Κ25. είναι καρκινογόνες\. 6 η Κύρια Κάρτα: Χρώµατα, µολύβια, κόλλες κτλ

16 Παράρτηµα. Μελέτη δύο εβδοµάδες µετά τη διδακτική παρέµβαση - 6 ο Κεφάλαιο Ερ το µπλάνκο. τι/ το µπλάνκο είναι καρκινογόνες ουσίες/ 92. Κ25 για να µη:ν το::. για να µην το εισπνέουµε Ο Α24, αν και στις δύο συνεντεύξεις θεωρεί το µπλάνκο επικίνδυνο, στις επαναληπτικές φαίνεται, µέσα από την αναφορά σε δραστηριότητες της διδακτικής παρέµβασης και την υιοθέτηση αντίστοιχων όρων και εννοιών, να έχει µια πιο ποιοτική και σε βάθος κατανόηση του κινδύνου: 254. Α24 το µπλάνκο µόνο λεει. κρατήστε 338. Α24 το µπλάνκο/ το µακριά από τα παιδιά/. και γω 339. Ερ ναι έχω πάρει ένα µπλάνκο 340. Α24 είναι επικίνδυνο γιατί είναι εύφλεκτο και 255. Ερ >>για ποιο λόγο λες/ το ίδιο και η τέµπερες. ε:: 256. Α24 ε/ 257. Ερ για ποιο λόγο λες/ και: 258. Α24 γιατί::/. µπορεί να το πίνουνε τα παιδιά µερικά µωρά/. µπορεί να. και µυρίζει πολύ άσχηµα/ γι αυτό το λόγο µου έχουν πάρει 346. Α24 τα µολύβια και στυλό δεν νοµίζω.. οι κόλλες:. ναι γιατί είναι ερεθιστικές/ και. τοξικές. είναι\ επικίνδυνες\. και\ το\ µπλάνκο\ εµένα/. ένα. σαν/. που είναι σαν µαρκαδόρος. και το κάνεις έτσι 347. Ερ από που τα ξέρεις εσύ αυτά\ ότι είναι ξέρω\ γω\ επικίνδυνα\ ότι\ είναι\ τοξικά\ και:: βάζει γράµµατα 348. Α24 από τις συσκευασίες 259. Ερ γιατί λες να ναι επικίνδυνα.. µε ποιο τρόπο είναι δηλαδή και: επικίνδυνα. µε\ ποιο\ τρόπο\ 355. Ερ µάλιστα. όταν λες ότι::. αυτά είναι 260. Α24 άµα το µυρίσεις/ και άµα το πιεις/.. οι δύο κίνδυνοι/ επικίνδυνα ας πούµε. από που το κατάλαβες ότι είναι επικίνδυνα.. που το 261. Ερ άµα\ το\ µυρίσεις\ δηλαδή\ τι\ ξέρεις. το δες µπορεί\ να\ πάθεις\ 356. Α24 εκτός/ από τη συσκευασία βέβαια 262. Α24 να λιποθυµήσεις/. και έτσι όπως 357. Ερ για το περιεχόµενο λέµε τώρα λιποθυµήσεις να πέσεις από την καρέκλα/. να πέσεις σε καµιά γωνιά/. και να µείνει στον τόπο Α24 ε::::. όχι αυτά ευτυχώς δεν τα έχω µυρίσει.. το πείραµα που κάναµε εδώ πέρα µε το µπλάνκο που βάλαµε το διαλυτικό και άρπαξε φωτιά... οι κό::λλε::ς::. δεν\ κάναµε\ κανένα\ πείραµα\ αλλά\ νοµίζω\ ότι\ και\ αυτές\ είναι\ εύφλεκτες\ Για τις τέµπερες, υπάρχουν πέντε (5) παιδιά τα οποία ενώ στις αρχικές συνεντεύξεις έλεγαν ότι δεν είναι επικίνδυνο το προϊόν αυτό ή δεν έλεγαν τίποτα σχετικό, στις τελικές αναφέρουν κάποια επικίνδυνα χαρακτηριστικά του (Κ22, Α24, Κ23, Α26, Α28) και µάλιστα όλα κάνουν αναφορές στις δραστηριότητες της διδακτικής παρέµβασης τονίζοντας τις επιπτώσεις στα φυτά. Τα παραδείγµατα που ακολουθούν είναι χαρακτηριστικά: Α26: 291. Ερ... νοµίζεις/ ότι. µπορεί ξέρω γω να είναι λίγο επικίνδυνα για την υγεία σου. να κάνουνε κακό/ ή/.. µπα είναι ακίνδυνα\ 258. Α µε τα τέµπερες κύριε ξεράθηκαν σε::. τρεις/ τέσσερις µέρες/.. σε\ µας\ 259. Ερ µά:λιστα\. µά:λιστα:\. ε::: οπότε λες/ ότι κάποια απ αυτά µπορεί να ναι 6 η Κύρια Κάρτα: Χρώµατα, µολύβια, κόλλες κτλ

17 Παράρτηµα. Μελέτη δύο εβδοµάδες µετά τη διδακτική παρέµβαση - 6 ο Κεφάλαιο Α26 καθόλου\ επικίνδυνα/ για την υγεία µας 293. Ερ ε/ 260. Α26 ναι 294. Α26 είναι\ ακίνδυνα\ Κ22: Πριν τη διδακτική παρέµβαση: 131. Ερ όταν τα 244. Κ22 ναι::\. ας πούµε::. η:::/. τέµπερα:/.. άµα/ εγώ χρησιµοποιείς αυτά ζωγραφίζω και έρθει ένα µικρό παιδάκι/ και την κατα:: για να βάψεις/ να βάλει στο στόµα του. και την καταπιεί/ µπορεί να κολλήσεις/. λες ότι πάθει::\ και\ αυτό\ µπορεί να ναι 245. Ερ ναι/. άµα τη φαει λες/ µόνο/ έτσι/ επικίνδυνα για την 246. Κ22 ναι ναι\ υγεία σου/.. ή να::. µπορεί ν και: αρρωστήσεις ξέρω γω µ αυτά/ 268. Κ22 τα είχαµε βάλει στα φυτά εδώ πέρα/.. µε\ τις\ τέµπερες\ τα\ νερά\ και\ τέτοια\. τα\ χαµε\ βάλει::\.. µε::\ φυτά 132. Κ22 όχι/ όπως τα:: κάναµε\ εδώ\ πέρα\ και\ µετά\ ξεράθηκαν\ Ερ µ:/ αλλά αυτά::. µερικά έχουνε ξεραθεί/. µερικά ζουν 134. Κ22 όχι ακόµα/ 269. Ερ µ:: και τι/ σηµαίνει αυτό άραγε/ 270. Κ22 ότι:::/ σιγά/ σιγά::/. αρχίζουνε και:::... και αυτά δεν αντέχουν άλλο και πεθαίνουν 271. Ερ δηλαδή είναι ακίνδυνες αυτές οι ουσίες/ 272. Κ22 ε:::/. όχι/. άµα είναι::/. άµα βάλουνε λίγο τέµπερα/. µπογιά/. και πολύ/ νερό::/.. τότε::/ πίνουνε πολύ νερό/ γιατί είναι σαν να πίνουνε σκέτο νερό/. άµα βάλουνε πολύ/ τέµπερα και λίγο νερό/. δε/ πίνουνε καθόλου/. και έτσι:: ξεραίνονται όπως εκεί πέρα το µαύρο που είχαµε βάλει::/ 273. Ερ χµ:/ χµ:/ 274. Κ22 και:::/ πεθαίνουνε Για το ίδιο προϊόν υπάρχουν τέσσερα (4) παιδιά τα οποία στις συνεντεύξεις δύο εβδοµάδες µετά τη διδακτική παρέµβαση αναφέρουν ότι οι τέµπερες δεν φαίνεται να είναι επικίνδυνες και το αιτιολογούν από το ότι δεν είχαν επιπτώσεις στα φυτά που χρησιµοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των πειραµάτων (Α18, Κ21, Κ25, Α29). Τα παρακάτω παραδείγµατα είναι ενδεικτικά: Κ21: 311. Κ21 οι κό::λλες/. οι στυλοί/. οι τέµπερες όχι\ και\ τόσο\ 312. Ερ γιατί\ λες\ οι\ τέµπερες\ όχι\. τόσο\ 313. Κ21 γιατί βά:λαµε/ κύριε\ τέµπερες και δεν/ πάθανε τίποτα\ Ερ µάλιστα\. όχι/ όλες/ οι/ τέµπερες/ όµως/ 315. Κ21 σχεδόν/ Ο Α29, παρόλο που βλέπει τη στιγµή της συνέντευξης ότι έχουν προκληθεί βλάβες στα φυτά των πειραµάτων (260) και αναφέρει την ύπαρξη χηµικών ουσιών, τελικά καταλήγει στο ότι δεν ξέρει από τι προκλήθηκαν οι βλάβες αυτές (278, 280, 282): 239. Ερ µά::λι:στα:.. κάποιο άλλο εκτός/ από το µπλάνκο/.. ξέρω γω µαρκαδόροι:/ 6 η Κύρια Κάρτα: Χρώµατα, µολύβια, κόλλες κτλ

18 Παράρτηµα. Μελέτη δύο εβδοµάδες µετά τη διδακτική παρέµβαση - 6 ο Κεφάλαιο 505 και: και: και:. µολύβια:/. χρώµατα::/. κόλλες.. τέµπερες 240. Α29 όχι. όχι 241. Ερ ε/ 242. Α29 δεν\ πιστεύω\ 248. Α29 είχαµε:::. για τους. για τα τέµπερες να δούµε αν είναι τοξικά και δεν/ είναι 249. Ερ τι/ είχαµε κάνει δηλαδή/. και το διαπιστώσαµε αυτό 250. Α29 ότι είναι µια χαρά:: τα φυτά. δεν\ έχουν\ πάθει::\ τίποτα\ 260. Α29 [είναι κοντά στις στήλες και τις παρατηρεί] ο::: τέµπερες. να/ το/ το πρώτο...µαρκαδόροι και αυτό... α:::/ χάλασαν µε τους µαρκαδόρους. είχα κάνει λάθος 261. Ερ. λες. χάλασαν µε τους µαρκαδόρους έτσι/ 262. Α29 ναι 263. Ερ τι/ σηµαίνει τώρα αυτό/ 264. Α29 ε:::. ή θα. ή/ θα/ ναι/ χηµικά:/. θα χει κακά πράγµατα Ερ ναι/. από που το συµπεραίνεις/. από που/ έβγαλες/ αυτό/ το/ συµπέρασµα/.. ότι\ θα ναι\ τοξικά\ 278. Α29 ε::. από\ τα\ φυτά\. δεν\ ξέρω\ πως\ ξεράθηκαν\ τώρα\ 279. Ερ εσύ/ τι νοµίζεις ότι:: φταιει 280. Α29 δεν/ ξέρω/ 281. Ερ λες/ να φταιει ο µαρκαδόρος που είχαµε βάλει µέσα ή το τέµπερες. ή κάτι άλλο/ 282. Α29 ό:χι/ Σχετικά µε το τρίτο προϊόν το οποίο χρησιµοποιήθηκε, τους µαρκαδόρους, πάλι υπάρχουν πέντε (5) παιδιά τα οποία ενώ στις αρχικές συνεντεύξεις είτε δεν ανέφεραν τίποτα σχετικό είτε δεν τους θεωρούσαν επικίνδυνους, στις επαναληπτικές συνεντεύξεις αναφέρουν τις επιπτώσεις των µαρκαδόρων στα φυτά, κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων της διδακτικής παρέµβασης, χωρίς όµως πάντα να είναι φανερό αν έχουν πειστεί για την επικινδυνότητά τους (Κ23, Α24, Κ25, Α26, Α28). Για παράδειγµα, η Κ25 και ο Α28 αναφέρουν: Κ25: 89. Ερ που\ γράφουνε\ ε. χρησιµοποιείς/ τέτοια προϊόντα/.. όταν τα χρησιµοποιείς εδώ για να βάψουµε για να ζωγραφίσουµε. για να κολλήσουµε. πιστεύεις ότι είναι επικίνδυνα για την υγεία σου/ 157. Ερ µάλιστα.. δε/ µου/ λες/ εδώ που είχαµε κάνει κάτι πειράµατα µε τα:: φυτά/ θυµάσαι/ που είχαµε::.. βάλει στα φυτά::. µαρκαδόρους τέτοια : 90. Κ25 όχι/.. το µπλάνκο 158. Κ25 ναι 91. Ερ το µπλάνκο. τι/ το µπλάνκο 159. Ερ τι/ είχε γίνει µε αυτά/. θυµάσαι/ 92. Κ25 για να µη:ν το::. για να µην το εισπνέουµε 160. Κ25.. είχανε\.. είχανε ξεραθεί/ 93. Ερ ναι. δεν έχει τόσο καλή µυρωδιά λες/.. τα άλλα/. ξέρω γω. κόλλες. µαρκαδόροι::. χρώµατα:: 161. Ερ ποια/ είχανε ξεραθεί λες 94. Κ25.. όχι 162. Κ25.. αυτά µε τους\ µαρκαδόρους\\ Α28: 6 η Κύρια Κάρτα: Χρώµατα, µολύβια, κόλλες κτλ

19 Παράρτηµα. Μελέτη δύο εβδοµάδες µετά τη διδακτική παρέµβαση - 6 ο Κεφάλαιο Ερ πάµε\ στο\ επόµενο\.. τέτοια σίγουρα/ έχεις εσύ/. όπως όλοι οι µαθητές και οι δάσκαλοι έχουµε ε/. κόλλες/ UHU/. ξυλοµπογιές/ ε/.. δε µου λες ε::/.. αυτά όταν τα χρησιµοποιείς για 190. να:: βάψεις να ζωγραφίσεις/.. νοµίζεις ότι είναι υγιεινά/ ας πούµε::. µπορεί να πειράζουνε το::ν άνθρωπο:: 120. Α28 όχι\ 192. Α Ερ το µαθητή/ που τα χρησιµοποιεί/ ή:: δεν έχει 193. Ερ σηµασία. είναι ασφαλέ. στατα/ αφού/. τα πουλάνε/ 122. Α28 είναι\ ασφαλές\ 189. Ερ.. τέµπερες/ εµείς/ δε:ν/ βάλαµε/ εδώ::/. και µαρκαδόρους/ Α28 >>ναι 191. Ερ >>στα τέτοια. τι::/ είχαµε συµπεράνει απ αυτά/ στα φυτά:/ ναι. στα φυτά:: 194. Α28 ξεραθήκανε::.. τα\ πιο\ πολλά\ ξεραθήκανε\ Συνοψίζοντας τώρα τα παραπάνω µπορούµε να κάνουµε τέσσερις κυρίως παρατηρήσεις σχετικά µε την επίδραση της διδακτικής παρέµβασης στις αντιλήψεις των µαθητών. Η πρώτη αφορά εκείνα τα παιδιά τα οποία ενώ αρχικά θεωρούσαν ότι τα προϊόντα αυτά δεν αντιπροσωπεύουν κάποιο κίνδυνο, τελικά πείστηκαν ότι δεν είναι και τόσο αθώα και το τεκµηριώνουν µε αναφορές σε δραστηριότητες από τη διδακτική παρέµβαση (Κ21, Κ22, Α26). Οι φράσεις των παιδιών που ακολουθούν, πριν και µετά τη διδασκαλία, είναι χαρακτηριστικές: Κ21: 179. Ερ όλα. όταν τα 296. Ερ >>ποια/ ας πούµε λες ότι µπορεί να χρησιµοποιούµε τώρα αυτά ναι επικίνδυνα για να βάψουµε να 297. Κ21. το µπλά::νκο οι κό::λλες κολλήσουµε/. για να / 298. Ερ γιατί το µπλάνκο κάνουµε χειροτεχνία/. λες/ 299. Κ21 το µπλάνκο:: είδαµε και στα πειράµατα.. πως/. ότι µπορεί να ναι ξέρω γω σκότωσε τα φυτά/.. αµέσως\ ναι\. οι λίγο/ επικίνδυνα για την µαρκαδό:ροι:: υγεία µας/. ξέρω γω ότι µπορεί να µας κάνουνε κακό και: 180. Κ21 δεν ξέρω. εκτός κι αν. όλα 311. Κ21 οι κό::λλες/. οι στυλοί/. οι τέµπερες όχι\ και\ είναι::/. αυτό εδώ δεν είναι τόσο\ σίγουρα 312. Ερ γιατί\ λες\ οι\ τέµπερες\ όχι\. τόσο\ 181. Ερ κατ αρχήν όχι επειδή εγώ 313. Κ21 γιατί βά:λαµε/ κύριε\ τέµπερες και δεν/ πάθανε σε ρωτάω ας πούµε να τίποτα\. νοµίζεις ότι ντε και καλά: 314. Ερ µάλιστα\. όχι/ όλες/ οι/ τέµπερες/ όµως/ πρέπει:: να µου πεις έτσι/ Κ21 σχεδόν/ κουβεντιάζουµε για διάφορα 316. Ερ ναι/. άλλο/ θέµατα/ 317. Κ21 οι νεροµπογιές 182. Κ21 µερικά εδώ πέρα που είναι:: 318. Ερ. οι νεροµπογιές ναι/. είναι::. άµα τελειώσει ο 319. Κ21 οι κό:λλες στυλός/. είναι πλαστικός/ 320. Ερ οι νεροµπογιές συγνώµη. οι νεροµπογιές λες και άµα τον πετάξουµε/. είναι επικίνδυνες µολύνει το περιβάλλον\. ή/ 321. Κ21 όχι\ το µπλάνκο ή ο µαρκαδόρος 322. Ερ α/ ή η κόλα\ 323. Κ21 αυτές. αυτές/ οι/ κόλλες/ είναι επικίνδυνες 183. Ερ επειδή είναι πλαστικές/ οι 324. Ερ χµ:. από που το κατάλαβες για τις κόλλες συσκευασίες ας\ πούµε\ ε\ 325. Κ21 αφού είναι φτιαγµένες από χηµικές ουσίες Κ21 ναι δε::ν:.. είναι\ καλές\ 6 η Κύρια Κάρτα: Χρώµατα, µολύβια, κόλλες κτλ

20 Παράρτηµα. Μελέτη δύο εβδοµάδες µετά τη διδακτική παρέµβαση - 6 ο Κεφάλαιο 507 Α26: Πριν τη διδακτική παρέµβαση: 291. Ερ µάλιστα. ε/ όλα αυτά 235. Ερ εσύ λες ότι µπορεί να ναι επικίνδυνα µ αυτά/ λοιπόν όταν τα 236. Α26 σιγουρότατα/ χρησιµοποιείς/. για να βάψεις/ να: και: κόψεις/ ξέρω γω να 244. Α26 φανταστείτε/. αυτά ήταν απαλά κύριε/.. και πέθαναν/ διορθώσεις/ να. τα κουνού/. και/ πέθαναν/ τα/ σκουλήκια/. σε ζωγραφίσεις/. λιγότερο από πέντε λεπτά/. φανταστείτε/ τι/ θα/ νοµίζεις/ ότι. µπορεί κάνουν/ αυτά/ ξέρω γω να είναι λίγο 245. Ερ µε ποια/. µε τη:: µε τις κόλλες επικίνδυνα για την 246. Α26 >>ναι κόλλες µπλάνκο/ υγεία σου. να κάνουνε κακό/ ή/.. και: µπα είναι ακίνδυνα\ 250. Α26 ναι::. και χρώµατα παστέλ/ 292. Α26 καθόλου\ 251. Ερ ό:χι:\. µαρκαδόρους\ είχαµε\ βάλει\ 293. Ερ ε/ 252. Α26 α\ να\. α/ ναι/. µαρκαδόρους/ είχαµε/ βάλει/ και/ 294. Α26 είναι\ ακίνδυνα\ ποτίζαµε/ τα/ φυτά/.. το φλου/ ξεράθηκε αµέσως κύριε 295. Ερ µάλιστα\. δεν/.. υπάρχει\ κάποια\ και: περίπτωση\ ξέρω\ γω\ 259. Ερ µά:λιστα\. µά:λιστα:\. ε::: οπότε λες/ ότι κάποια απ να\ κάνουνε\ κακό\ αυτά µπορεί να ναι επικίνδυνα/ για την υγεία µας στην\ υγεία\ του\ 260. Α26 ναι ανθρώπου\. ξέρω\ 261. Ερ ποια/ ας πούµε λες/ ότι µπορεί να ναι/ γω\ των\ παιδιών\ 262. Α26 τα χρώµατα παστέλ/. οι κόλλες το µπλάνκο:/ οι 296. Α26 >>όχι µαρκαδόροι: 297. Ερ >>των µεγάλων\ 298. Α26 όχι και: 273. Ερ τα άλλα τα:: χρώµατα. µπλάνκο ξέρω γω. το µπλάνκο µπορεί να είναι επικίνδυνο/ 274. Α26.. ίσως/ 275. Ερ ίσως/ ε/. δηλαδή/ 276. Α26 ίσως να ναι επικίνδυνο 277. Ερ µάλιστα. από τι/ εξαρτάται ας πούµε 278. Α26.. εξαρτάται κύριε:/ απ τα υλικά του/ 279. Ερ. µάλιστα.. ε:::\. το::::\.. οι κόλλες. ενδεχοµένως\ 280. Α26. δεν ξέρω/ 281. Ερ µά:λιστα:: 282. Α26 τους µαρκαδόρους/ νοµίζω/ κύριε::/ επηρεάζουνε/ 283. Ερ ποιους επηρεάζουνε/ 284. Α26 επηρεάζουν τα φυτά/ Η επόµενη παρατήρηση αφορά εκείνα τα παιδιά τα οποία παρόλο που θυµούνται τα πειράµατα και τις επιπτώσεις που είχαν σε φυτά και ζώα κάποια από τα προϊόντα που χρησιµοποιήθηκαν (µπλάνκο, µαρκαδόροι, τέµπερες), τόσο στις αρχικές, όσο και στις συνεντεύξεις δύο εβδοµάδες µετά τη διδακτική παρέµβαση, θεωρούν ότι τα προϊόντα αυτά είναι γενικά ακίνδυνα και έχουν επιλεκτικές και µεµονωµένες επιπτώσεις εκεί 6 η Κύρια Κάρτα: Χρώµατα, µολύβια, κόλλες κτλ

«Το θέµα είναι που θα πάει; Τουλάχιστον µετά να πήγαινε Μαλανδρίνο, δεν ξέρω»

«Το θέµα είναι που θα πάει; Τουλάχιστον µετά να πήγαινε Μαλανδρίνο, δεν ξέρω» «Το θέµα είναι που θα πάει; Τουλάχιστον µετά να πήγαινε Μαλανδρίνο, δεν ξέρω» Στον αποµαγνητοφωνηµένο δάλογο που ακολουθεί συνοµιλεί συγγενής του Γ. Ρουπακιά (Α) µε τον (Β) - Οπου Α η καλούσα - Οπου Β

Διαβάστε περισσότερα

«Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου»

«Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου» Γράψε ένα Τίτλο για την εφημερίδα εδώ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟ τα ΠΑΙΔΙΑ ΤΕΧΝΗ σελ. 4 γράψε την ημερομηνία εδώ «Τρόποι για να βελτιώσω την πόλη μου» Αφιέρωμα για την σχέση «Πόλη + Φύση» «Να μεγάλωναν ας πούμε οι

Διαβάστε περισσότερα

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;»

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» «Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» Οπου (Α) ο καλούµενος - χρήστης της υπ' αριθ. 698... (µέλος της Χ.Α.) Οπου (Β) ο καλών Ηµεροµηνία: 20/09/2013 Εναρξη: 22:12':00''

Διαβάστε περισσότερα

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω.

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω. 1 Εδώ και λίγες μέρες, ένα από τα πάνω δόντια μου κουνιόταν και εγώ το πείραζα με τη γλώσσα μου και μερικές φορές με πονούσε λίγο, αλλά συνέχιζα να το πειράζω. Κι έπειτα, χτες το μεσημέρι, την ώρα που

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια;

Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια; Για τους μικρούς μας φίλους Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια; Σε ύ Είµαι το µικρόβιο. Μου αρέσει να κάνω τα µικρά παιδιά να αρρωσταίνουν. Εγώ και η οικογένειά µου βρισκόµαστε παντού στο περιβάλλον που ζεις,

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ

Α ΜΕΡΟΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ Α ΜΕΡΟΣ Μικρό, σύγχρονο οικογενειακό διαμέρισμα. Στο μπροστινό μέρος της σκηνής βλέπουμε δυο παιδικά δωμάτια, ένα στ αριστερά κι ένα στα δεξιά. Από το εσωτερικό τους καταλαβαίνουμε αμέσως ότι αριστερά

Διαβάστε περισσότερα

«Οδική ασφάλεια... για κλάµατα!» (Θεατρικό γραµµένο από τα παιδιά της Β 1)

«Οδική ασφάλεια... για κλάµατα!» (Θεατρικό γραµµένο από τα παιδιά της Β 1) «Οδική ασφάλεια... για κλάµατα!» (Θεατρικό γραµµένο από τα παιδιά της Β 1) Πρόσωπα: Μαθητές ασκάλα Κύριος Τροχαιάκης (αστυνοµικός της τροχαίας) Παιδιά ΣΚΗΝΗ 1 (στην τάξη) Χτυπά κουδούνι και µπαίνει µέσα

Διαβάστε περισσότερα

Χρησιµοποίηση των τεχνικών του PIAGET (µέθοδος της συνέντευξης) για. την αξιολόγηση της νοητικής ανάπτυξης των παιδιών.

Χρησιµοποίηση των τεχνικών του PIAGET (µέθοδος της συνέντευξης) για. την αξιολόγηση της νοητικής ανάπτυξης των παιδιών. Χρησιµοποίηση των τεχνικών του PIAGET (µέθοδος της συνέντευξης) για την αξιολόγηση της νοητικής ανάπτυξης των παιδιών. 1. Ταξινόµ ηση. Ηλικία: 5-7 ετών. Σκοπός: Να διερευνήσουµε πώς το παιδί ταξινοµεί

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λέει ο Σοτός στη μαμά του: - Μαμά, έμαθα να προβλέπω το μέλλον! - Μπα; Κάνε μου μια πρόβλεψη! - Όπου να είναι θα έρθει ο γείτονας να μας πει να πληρώσουμε το τζάμι που του έσπασα!!! Ενώ ο πατέρας διαβάζει

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικά Κυκλώματα (Μ.Χ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Η προσθήκη λαμπτήρων επηρεάζει την ένταση του ρεύματος σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα;

Ηλεκτρικά Κυκλώματα (Μ.Χ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Η προσθήκη λαμπτήρων επηρεάζει την ένταση του ρεύματος σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα; Ηλεκτρικά Κυκλώματα (Μ.Χ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Η προσθήκη λαμπτήρων επηρεάζει την ένταση του ρεύματος σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα; Στη διερεύνηση που κάναμε με τα παιδιά, όπως φαίνεται και από τον τίτλο ασχοληθήκαμε

Διαβάστε περισσότερα

«Γκρρρ,» αναφωνεί η Ζέτα «δεν το πιστεύω ότι οι άνθρωποι μπορούν να συμπεριφέρονται έτσι μεταξύ τους!»

«Γκρρρ,» αναφωνεί η Ζέτα «δεν το πιστεύω ότι οι άνθρωποι μπορούν να συμπεριφέρονται έτσι μεταξύ τους!» 26 σχεδιασε μια ΦωτογρΑΦιΑ τήσ προσκλήσήσ που ελαβεσ Απο τον ΔΑσκΑλο σου. παρουσιασε το λογοτυπο και το σλογκαν που χρήσιμοποιει το σχολειο σου για τήν εβδομαδα κατα τήσ παρενοχλήσήσ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ζωγραφίζοντας µε τον υπολογιστή

ζωγραφίζοντας µε τον υπολογιστή ζωγραφίζοντας µε τον υπολογιστή Μια από τις εργασίες που µπορούµε να κάνουµε µε τον υπολογιστή είναι και η ζωγραφική. Για να γίνει όµως αυτό πρέπει ο υπολογιστής να είναι εφοδιασµένος µε το κατάλληλο πρόγραµµα.

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

Μια μέρα καθώς πήγαινα στο σπίτι είδα έναν κλέφτη να μπαίνει από το παράθυρο και να είναι έτοιμος να αρπάξει τα πάντα...

Μια μέρα καθώς πήγαινα στο σπίτι είδα έναν κλέφτη να μπαίνει από το παράθυρο και να είναι έτοιμος να αρπάξει τα πάντα... Μια μέρα καθώς πήγαινα στο σπίτι είδα έναν κλέφτη να μπαίνει από το παράθυρο και να είναι έτοιμος να αρπάξει τα πάντα... Αμέσως έβγαλα το κινητό από τη θήκη και έστειλα μήνυμα στο κινητό της μαμάς πού

Διαβάστε περισσότερα

Γεια σας κάλοι µου φίλοι! Είµαι η χαρουπιά και ζω στο χερσόνησο του Ακάµα. Είµαι 400 χρονών. Πριν δυο εκατοντάδες χρόνια γεννήθηκα από ένα σπόρο που

Γεια σας κάλοι µου φίλοι! Είµαι η χαρουπιά και ζω στο χερσόνησο του Ακάµα. Είµαι 400 χρονών. Πριν δυο εκατοντάδες χρόνια γεννήθηκα από ένα σπόρο που Φαντάζοµαι ότι είµαι ένα δέντρο που µιλά και προσπαθώ να πείσω τους ανθρώπους να προστατέψουν το δάσος Γεια σας καλοί µου φίλοι.το ξέρετε ότι είµαι ένα Πεύκο στο δάσος της Πυκνής;Είµαι 200 χρονών.πριν

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδια για βελτίωση ικανοτήτων

Παιχνίδια για βελτίωση ικανοτήτων Παιχνίδια για βελτίωση ικανοτήτων Διασκεδαστικά παιχνίδια για να βελτιωθούν οι ικανότητες του παιδιού σας Βελτίωση της κριτικής σκέψης του παιδιού σας Όμορφο ανακάτεμα. Οι ικανότητες της κριτικής σκέψης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρι 2: Εν αρχή ην ο λόγος των κοινοτήτων

Εργαστήρι 2: Εν αρχή ην ο λόγος των κοινοτήτων Εργαστήρι 2: Εν αρχή ην ο λόγος των κοινοτήτων Στο εργαστήρι αυτό οι μαθητές καλούνται να παρουσιάσουν ένα θεατρικό διάλογο και να προβληματιστούν για τα κριτήρια επιλογής των αντιπροσώπων τους στα μαθητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ ΣΤΟ SCRATCH ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ ΣΤΟ SCRATCH ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ ΣΤΟ SCRATCH ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ Το παιχνίδι θα αποτελείται από δυο παίκτες, οι οποίοι θα βρίσκονται αντικριστά στις άκρες ενός γηπέδου δεξιά και αριστερά, και µια µπάλα.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΗ µε λογισµικό PheT ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Πείραµα. (εικονικό). http://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/buoyancy_el.html

ΑΝΩΣΗ µε λογισµικό PheT ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Πείραµα. (εικονικό). http://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/buoyancy_el.html ΑΩΣΗ µε λογισµικό PheT ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Πείραµα. (εικονικό). http://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/buoyancy_el.html Παίρνω στο ένα µου χέρι τα 2 kg σίδερο και στο άλλο τα 2 kg ξύλο. Αισθάνοµαι

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά που χρειαζόμαστε

Υλικά που χρειαζόμαστε Θέρμανση νερού σε ηλιακό συλλέκτη και κατασκευή ενός ηλιακού θερμοσίφωνα Η Ελλάδα έχει περίπου το 1/4 των ηλιακών θερμοσιφώνων από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το διαπιστώνουμε εύκολα αν κοιτάξουμε

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ Ένα παραμύθι για τη διαφορετικότητα, για μικρούς αλλά και για μεγάλους (αυτισμός) Τα παιδιά είναι ελεύθερα να ζωγραφίσουν τις παρακάτω σελίδες όπως αυτά αισθάνονται... Μαρία Κωνσταντινοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Τάξη: Γ. Τμήμα: 2ο. Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

Τάξη: Γ. Τμήμα: 2ο. Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Τάξη: Γ Τμήμα: 2ο Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Θέμα :Τι θέλω να αλλάξει στον κόσμο το 2011. Το έτος 2010 έγιναν πολλές καταστροφές στον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

Πάµε βόλτα στον Άγιο Λαυρέντιο Πηλίου παρέα µε τα κορίτσια του Γυµνασίου και του Λυκείου, στην κατασκήνωση που οργανώνει η Μητρόπολη ηµητριάδος!

Πάµε βόλτα στον Άγιο Λαυρέντιο Πηλίου παρέα µε τα κορίτσια του Γυµνασίου και του Λυκείου, στην κατασκήνωση που οργανώνει η Μητρόπολη ηµητριάδος! Ψάχνετε χειροτεχνίες για παιδική ή εφηβική κατασκήνωση; Πάµε βόλτα στον Άγιο Λαυρέντιο Πηλίου παρέα µε τα κορίτσια του Γυµνασίου και του Λυκείου, στην κατασκήνωση που οργανώνει η Μητρόπολη ηµητριάδος!

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 2 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟE- ΟΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 1. Ενηµέρωση. 2. Εκλογή Αναπληρωτή Προέδρου. 3. Κλιµάκωση των απεργιακών κινητοποιήσεων. Ν. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

* τη µήτρα. Κεφάλαιο 1o

* τη µήτρα. Κεφάλαιο 1o Κεφάλαιο 1o Θεωρία Παιγνίων Η θεωρία παιγνίων εξετάζει καταστάσεις στις οποίες υπάρχει αλληλεπίδραση µεταξύ ενός µικρού αριθµού ατόµων. Άρα σε οποιαδήποτε περίπτωση, αν ο αριθµός των ατόµων που συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα ολοκαίνουριο κόκκινο τετράδιο. Ζούσε ευτυχισμένο με την τετραδοοικογένειά του στα ράφια ενός κεντρικού βιβλιοπωλείου.

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα ολοκαίνουριο κόκκινο τετράδιο. Ζούσε ευτυχισμένο με την τετραδοοικογένειά του στα ράφια ενός κεντρικού βιβλιοπωλείου. Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα ολοκαίνουριο κόκκινο τετράδιο. Ζούσε ευτυχισμένο με την τετραδοοικογένειά του στα ράφια ενός κεντρικού βιβλιοπωλείου. Κάθε μέρα έμπαινε πολύς κόσμος στο βιβλιοπωλείο και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 ο Κ 5, 4 4, 5 0, 0 0,0 5, 4 4, 5. Όπως βλέπουµε το παίγνιο δεν έχει καµιά ισορροπία κατά Nash σε αµιγείς στρατηγικές διότι: (ΙΙ) Α Κ

Κεφάλαιο 9 ο Κ 5, 4 4, 5 0, 0 0,0 5, 4 4, 5. Όπως βλέπουµε το παίγνιο δεν έχει καµιά ισορροπία κατά Nash σε αµιγείς στρατηγικές διότι: (ΙΙ) Α Κ Κεφάλαιο ο Μεικτές Στρατηγικές Τώρα θα δούµε ένα παράδειγµα στο οποίο κάθε παίχτης έχει τρεις στρατηγικές. Αυτό θα µπορούσε να είναι η µορφή που παίρνει κάποιος µετά που έχει απαλείψει όλες τις αυστηρά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια της εργασίας αυτής, πραγµατοποιήθηκε µια τριαντάλεπτη συνέντευξη επαγγελµατικού προσανατολισµού, κατά την οποία η συµβουλευόµενη συζήτησε µαζί

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44.

11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ Η καταµετρηση ενος συνολου µε πεπερασµενα στοιχεια ειναι ισως η πιο παλια µαθηµατικη ασχολια του ανθρωπου. Θα µαθουµε πως, δεδοµενης της περιγραφης ενος συνολου, να µπορουµε να ϐρουµε

Διαβάστε περισσότερα

αντονυμ ίες ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΈΣ Α Ό Ρ Ι Σ Τ Ε Σ Κανίναζ Se* μ* αχαη&ω. Κανένας ε^ ρου

αντονυμ ίες ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΈΣ Α Ό Ρ Ι Σ Τ Ε Σ Κανίναζ Se* μ* αχαη&ω. Κανένας ε^ ρου αντονυμ ίες ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΈΣ Α Ό Ρ Ι Σ Τ Ε Σ Κανίναζ Se* μ* αχαη&ω. Κανένας ε^ ρου r $fr m - Ποιος είσαι; - Ποιοι είστε; - Ο Πέτρος. - Ο Αλέξανδρος και ο Τάσος. - Ποιον θέλεις; - Ποιους θέλετε; A - Τον Αλέξανδρο.

Διαβάστε περισσότερα

Générateurs et groupes cycliques

Générateurs et groupes cycliques Γεννήτορες και κυκλικές οµάδες - Générateurs et groupes cycliques N. Lygeros Νοµίζω πως τώρα είµαστε αρκετά προετοιµασµένοι για να δούµε µερικά πράγµατα από το βιβλίο. Άρα το Η θα είναι η υποοµάδα. Οπότε

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ο δάσκαλος της τάξης Νίκος Ζορµπάς

Ο δάσκαλος της τάξης Νίκος Ζορµπάς Εισαγωγικό κείµενο Στα πλαίσια του προγράµµατος πρόληψης και ευαισθητοποίησης των µαθητών σε θέµατα επικοινωνίας και επίλυσης συγκρούσεων η ψυχολόγος Ελεονώρα Σουρλάγκα επισκέφθηκε την τάξη µας. Τα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η Άννα και ο Αλέξης ενάντια στους παραχαράκτες

Η Άννα και ο Αλέξης ενάντια στους παραχαράκτες Η Άννα και ο Αλέξης ενάντια στους παραχαράκτες Η Άννα και ο Αλέξης είναι συμμαθητές και πολύ καλοί φίλοι. Μπλέκουν πάντοτε σε φοβερές καταστάσεις και έχουν ζήσει συναρπαστικές περιπέτειες. Είναι αδύνατον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

και στο Δημοτικό Αποτυπώνω την περιβαλλοντική στάση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου:

και στο Δημοτικό Αποτυπώνω την περιβαλλοντική στάση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου: και στο Δημοτικό Αποτυπώνω την περιβαλλοντική στάση των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου: Συμπληρώνω ερωτηματολόγιο και συλλέγω χρήσιμες πληροφορίες για τη συμπεριφορά των συμμαθητών μου απέναντι στο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ του Prem Rawat TΙΣ ΠΡΟΑΛΛΕΣ σκεφτόμουν τι είναι η ειρήνη. Και κατάλαβα κάτι: η ειρήνη είναι το άρωμα. Όταν ο Θεός βρίσκεται κοντά σου, αναδύεται αυτό το άρωμα. Είναι εξαίσιο. Είναι όμορφο.

Διαβάστε περισσότερα

Τα εργαλεια και τα υλικα τα οποια θα εχουµε για αυτη την µελετη θα ειναι:

Τα εργαλεια και τα υλικα τα οποια θα εχουµε για αυτη την µελετη θα ειναι: Απώλειες MAF - Μόνωση Εισαγωγής 08/11/2005, 17:25 Τα εργαλεια και τα υλικα τα οποια θα εχουµε για αυτη την µελετη θα ειναι: Μονωτικο υλικο, υαλοϋφασµα µε επικαλυψη αλουµινιου. Πολυµετρο µε προεκταση αισθητηρα

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο εύτερης Ευκαιρίας Αλεξανδρούπολης. Σχολικό Έτος 2006 2007. Σενάριο : Αγιοργιωτάκης Ιωάννης Μαθηµατικός

Σχολείο εύτερης Ευκαιρίας Αλεξανδρούπολης. Σχολικό Έτος 2006 2007. Σενάριο : Αγιοργιωτάκης Ιωάννης Μαθηµατικός Σχολείο εύτερης Ευκαιρίας Αλεξανδρούπολης Σχολικό Έτος 2006 2007 Σενάριο : Αγιοργιωτάκης Ιωάννης Μαθηµατικός Τρίτη 10 Οκτωβρίου στο Σ Ε Αλεξανδρούπολης. 2 η Ώρα : Μαθηµατικά στο Β2. ΙΣΜΑΗΛ : Λεµονιά, θέλω

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα;

ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα; ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα; Σύντομη περιγραφή διερεύνησης: Σκοπός αυτής της διερεύνησης ήταν να κάνουν κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

ικαιώµατα Και Υποχρεώσεις Β - Ε τάξη του ηµοτικού

ικαιώµατα Και Υποχρεώσεις Β - Ε τάξη του ηµοτικού ικαιώµατα Και Υποχρεώσεις Β - Ε τάξη του ηµοτικού Περιεχόµενο Παιχνίδι µε τις καθηµερινές δραστηριότητες και συζήτηση γύρω από τα πρέπει και τα θέλω της κοινωνικής µας ζωής. Σκοπιµότητα Οι µαθητές εντοπίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Το τέλος -ένας µονόλογος-

Το τέλος -ένας µονόλογος- Το τέλος -ένας µονόλογος- Γυναίκα µόνη, όµορφη, τριακονταετής. Καθιστή, µετά όρθια, πάντα µόνη. Χώρος κλειστός, ελάχιστα φωτεινός, παλιά ωραίος. Η ατµόσφαιρα έχει κάτι το πένθιµο. Το πρόσωπο κάτι το µόνιµο

Διαβάστε περισσότερα

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε.

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε. Εισήγηση του Ν. Λυγερού στη 2η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας "Οι προκλήσεις του 21ου αιώνα, η ποντιακή νεολαία και ο ρόλος της στο οικουμενικό περιβάλλον". Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης

Διαβάστε περισσότερα

Οξέα (Π. ΤΟΦΗ) Ποια υγρά επηρεάζουν μέρη του σώματος;

Οξέα (Π. ΤΟΦΗ) Ποια υγρά επηρεάζουν μέρη του σώματος; Σύντομη Περιγραφή Διερεύνησης Οξέα (Π. ΤΟΦΗ) Ποια υγρά επηρεάζουν μέρη του σώματος; Στόχος της διερεύνησης ήταν να διαφανεί το αν κάποια υγρά επηρεάζουν μέρη του σώματός μας. Αρχικά, θελήσαμε να διερευνήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΦΑΣΗ 1 η )

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΦΑΣΗ 1 η ) ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΦΑΣΗ 1 η ) 1 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ JACKSON POLLOCK ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ WILLIAM WRIGHT ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 1950. Το καλοκαίρι του 1950 o δημοσιογράφος William Wright πήρε μια πολύ ενδιαφέρουσα ηχογραφημένη

Διαβάστε περισσότερα

Εργασίες παιδιών 3 ης τάξης µε θέµα «Ένα σπίτι στην πόλη»

Εργασίες παιδιών 3 ης τάξης µε θέµα «Ένα σπίτι στην πόλη» Εργασίες παιδιών 3 ης τάξης µε θέµα «Ένα σπίτι στην πόλη» Εργασίες παιδιών 3 ης τάξης που αφορούν στην επεξεργασία κειµένου Ο ΣΚΑΝΤΖΟΧΟΙΡΟΣ Ο σκαντζόχοιρος είναι πολύ συνηθισµένο είδος στη χώρα µας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΣΕΝΑ, ΠΟΥ Η ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ CYPRUS COLLEGE ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (µε αποτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ3 Η ΠΙΟ ΩΡΑΙΑ ΣΥΝΤΑΓΗ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ3 Η ΠΙΟ ΩΡΑΙΑ ΣΥΝΤΑΓΗ ΘΕΑΤΡΙΚΟ3 Η ΠΙΟ ΩΡΑΙΑ ΣΥΝΤΑΓΗ Ένα παιδικό θεατρικό μιούζικαλ για παιδιά Διαμορφώνουμε κατάλληλα την τάξη μας, σε μια γωνιά έχουμε βάλει ένα τραπέζι και πάνω σ αυτό κατσαρόλες, ένα ξύλο κοπής, κουτάλες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς)

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς) 1 Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς) ΠΑΙΖΟΥΝ ΛΟΧΑΓΟΣ ΛΟΧΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ (στρατιώτες) Σήµερα θα πάµε µαζί να κάνουµε ασκήσεις και θεωρία. Για κάντε γραµµή. Αρχίζω. Προσέξτε. Πρώτα πρώτα ν ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας χωριάτης κι ήτανε φτωχός. Είχε ένα γάιδαρο και λίγα τάλαρα. Εσκέφτηκε τότε να βάλει τα τάλαρα στην ουρά του γαϊδάρου και να πάει να τον πουλήσει στο παζάρι στην πόλη. Έτσι

Διαβάστε περισσότερα

ικτυωτά διαγράµµατα και οµάδες αυτοµορφισµών Παρουσίαση εργασίας φοιτητή (x,a) 1) (xy)a=x(ya) x,y G και a A 1) a(xy)=(ax)y 2) ae=a

ικτυωτά διαγράµµατα και οµάδες αυτοµορφισµών Παρουσίαση εργασίας φοιτητή (x,a) 1) (xy)a=x(ya) x,y G και a A 1) a(xy)=(ax)y 2) ae=a ικτυωτά διαγράµµατα και οµάδες αυτοµορφισµών Ν. Λυγερός Παρουσίαση εργασίας φοιτητή Θα µιλήσουµε για το θεώρηµα του Lagrange. Αλλά προτού φτάσουµε εκεί, θα ήθελα να εισάγω ορισµένες έννοιες που θα µας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός πως να πιάνεις σωστά το μπουζούκι για να μαθεις να παιζεις γρηγορα σε μικρότερο διαστημα βήμα-βήμα και να έχεις σωστο και ωραιο ηχο!!!

Οδηγός πως να πιάνεις σωστά το μπουζούκι για να μαθεις να παιζεις γρηγορα σε μικρότερο διαστημα βήμα-βήμα και να έχεις σωστο και ωραιο ηχο!!! Οδηγός πως να πιάνεις σωστά το μπουζούκι για να μαθεις να παιζεις γρηγορα σε μικρότερο διαστημα βήμα-βήμα και να έχεις σωστο και ωραιο ηχο!!! Με αυτή τη μικρή αναφορά θα μάθεις πώς να παίζεις γρήγορα σε

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 9 ΣΧΟΛΕΙΟ. Παρουσίαση της ενότητας. Περιεχόµενα της ενότητας. Θέµα Είδος επικοινωνίας Ασκήσεις

Ενότητα 9 ΣΧΟΛΕΙΟ. Παρουσίαση της ενότητας. Περιεχόµενα της ενότητας. Θέµα Είδος επικοινωνίας Ασκήσεις Ενότητα 9 ΣΧΟΛΕΙΟ Παρουσίαση της ενότητας Σε αυτή την ενότητα, παρακολουθούµε την Κατερίνα και τη Βασιλική, δύο µητέρες µικρών κοριτσιών, σε διαλόγους επικοινωνίας µε τη δασκάλα των παιδιών τους και άλλους

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με τη φωτογραφική έκφραση για παιδιά του Δημοτικού

Γνωριμία με τη φωτογραφική έκφραση για παιδιά του Δημοτικού Μένης Θεοδωρίδης Γνωριμία με τη φωτογραφική έκφραση για παιδιά του Δημοτικού Η μικρή εισαγωγή στη φωτογραφική έκφραση για παιδιά 6-12 χρόνων που ακολουθεί, γράφτηκε με σκοπό να ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΣ 10-0133.indb 143 25/2/2013 3:35:01 μμ

ΗΧΟΣ 10-0133.indb 143 25/2/2013 3:35:01 μμ ΗΧΟΣ 10-0133.indb 143 25/2/2013 3:35:01 μμ 144 ΦΕ1: ΠΩΣ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ Ο ΗΧΟΣ Παρατήρησε τις εικόνες. Πώς παράγεται ο ήχος; 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Πείραμα Στήριξε με το χέρι σου στην άκρη του θρανίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΥΠΕΡΚΥΒΟ

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΥΠΕΡΚΥΒΟ ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΥΠΕΡΚΥΒΟ Αφού διαβάσαµε την Επιπεδοχώρα, φτάσαµε µε τη µέθοδο της Αναλογίας στον χώρο των τεσσάρων διαστάσεων. Το πρώτο αντικείµενο αυτού του παράξενου κόσµου ήταν ο Υπερκύβος. Τα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Γίνομαι. Φρουρός Αειφορίας. Αειφορία θέλω και μπορώ Να φέρω εγώ στον πλανήτη αυτό! Εγώ και Εσύ Μαζί πιο δυνατοί!

Γίνομαι. Φρουρός Αειφορίας. Αειφορία θέλω και μπορώ Να φέρω εγώ στον πλανήτη αυτό! Εγώ και Εσύ Μαζί πιο δυνατοί! Γίνομαι Φρουρός Αειφορίας Αειφορία θέλω και μπορώ Να φέρω εγώ στον πλανήτη αυτό! Εγώ και Εσύ Μαζί πιο δυνατοί! Δοκιμασία 1 η 1. ΓΙΝΟΜΑΙ ΦΡΟΥΡΟΣ ΝΕΡΟΥ Το νερό είναι πολύτιμο. Κάθε σταγόνα μετρά. Το νερό

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992.

Συνέντευξη από τη. ηµοσιογράφοι. κα Τατιάνα Στεφανίδου. Είµαι πολλά χρόνια δηµοσιογράφος, από το 1992. ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΙΑΒΑΣΕΙΣ Συνέντευξη από τη δηµοσιογράφο κα Τατιάνα Στεφανίδου ηµοσιογράφοι Χάρης Μιχαηλίδης ηµήτρης Μαρούδας Φένια Πάσσα Αµαλία Τζήµα Λυδία Τούµπη Συντονισµός -επιµέλεια κειµένου Όµιλος δηµοσιογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ

Διαβάστε περισσότερα

Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό.

Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό. Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό. Καθηγητής: Λοιπόν, πιστεύεις στον Θεό; Φοιτητής: Βεβαίως, κύριε. Καθ.: Είναι καλός ο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. 1-4. Κατασκευάστε γράµµατα του αλφαβήτου.

Κεφ. 1-4. Κατασκευάστε γράµµατα του αλφαβήτου. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Αρχική δραστηριότητα. Σε κάθε παιδί της οµάδας να δοθεί ο µεγεθυµένος ο χάρτης που υπάρχει στη αρχή του βιβλίου (βρίσκεται σε µορφή Α3 στο φάκελο pictures, στο υλικό που σας έχει δοθεί).

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Τσιτυρίδου, «Οι ξένες γλώσσες για τους μεγάλους»

Ειρήνη Τσιτυρίδου, «Οι ξένες γλώσσες για τους μεγάλους» ΚΟΖΑΝΗ 10/3/2015 8 Ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης Ειρήνη Τσιτυρίδου, «Οι ξένες γλώσσες για τους μεγάλους» Σε ένα σχολείο, ο δάσκαλος προσπαθούσε να μάθει στα παιδιά να μιλούν σωστά ελληνικά. Όμως ο Πέτρος,

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητα 1 η : Ζωγραφίζω το αγριοκάτσικο

Δραστηριότητα 1 η : Ζωγραφίζω το αγριοκάτσικο Δραστηριότητα 1 η : Ζωγραφίζω το αγριοκάτσικο Στόχοι: Να εκφραστεί ο μαθητής μέσω των χρωμάτων, να γνωρίσει ότι υπάρχουν αγριοκάτσικα και να ενεργοποιηθεί συναισθηματικά προς αυτά. Παράλληλα να αναπτύξει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΕΛΩΝΑ ΠΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΖΕΙ

Η ΧΕΛΩΝΑ ΠΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΖΕΙ Η ΧΕΛΩΝΑ ΠΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΖΕΙ Στον υπολογιστή σου κρύβεται μια χελώνα που της αρέσει να ζωγραφίζει. Κρατάει ένα «μαγικό» μολύβι που αλλάζει χρώματα, γράφει άλλοτε λεπτά και άλλοτε πιο χοντρά και μπορεί να δώσει

Διαβάστε περισσότερα

3. Hλιακός φούρνος από δύο χαρτόκουτες, µε καπάκι και ένα ανακλαστήρα

3. Hλιακός φούρνος από δύο χαρτόκουτες, µε καπάκι και ένα ανακλαστήρα 3. Hλιακός φούρνος από δύο χαρτόκουτες, µε καπάκι και ένα ανακλαστήρα Υλικά που χρειαζόµαστε δύο χαρτόκουτες, µία εξωτερική µεγαλύτερη και µία εσωτερική µικρότερη, µε βάση τουλάχιστον 38 38 εκ. ένα φύλλο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ Σε πολλές από τις εργαστηριακές ασκήσεις θα ζητηθεί στην έκθεσή σας να περιλάβετε µια ή περισσότερες γραφικές παραστάσεις. Αυτές οι γραφικές παραστάσεις µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: «Η ΚΑΛΗ ΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ ΦΑΙΝΕΤΑΙ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: «Η ΚΑΛΗ ΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ ΦΑΙΝΕΤΑΙ» 7 Ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΞΗ: Α ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ: 2008-2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: «Η ΚΑΛΗ ΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ ΦΑΙΝΕΤΑΙ» ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ: ΣΤΙΒΑΧΤΗ ΜΑΡΙΑ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: ΦΡΑΝΤΖΗ ΑΝΤΙΟΠΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΣΤΗΣΗ (ΜΑΤΘΑΙΟΥ) !"Τίτλος διερεύνησης: Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το πόσο γρήγορα θα βλαστήσουν τα σπέρματα των οσπρίων.

ΒΛΑΣΤΗΣΗ (ΜΑΤΘΑΙΟΥ) !Τίτλος διερεύνησης: Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το πόσο γρήγορα θα βλαστήσουν τα σπέρματα των οσπρίων. ΒΛΑΣΤΗΣΗ (ΜΑΤΘΑΙΟΥ)!"Τίτλος διερεύνησης: Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το πόσο γρήγορα θα βλαστήσουν τα σπέρματα των οσπρίων.!"σύντομη περιγραφή διερεύνησης: Στη διερεύνησή μας μετρήθηκε ο χρόνος που χρειάστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Οι σημειώσεις του Ντόμινο & οι σημειώσεις για τους γονείς

Οι σημειώσεις του Ντόμινο & οι σημειώσεις για τους γονείς Οι σημειώσεις του Ντόμινο & οι σημειώσεις για τους γονείς Καλώς ήρθατε στο littlebridge.com HomeBook 1. Εναρμονισμένο με τα 12 κεφάλαια του online υλικού, αυτό το βιβλίο συμπληρώνει με τον καλύτερο τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Πουλάω 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Πουλάω 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Πουλάω 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η καταναλωτική συμπεριφορά των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑ: εξιότητες κοψίματος Σβούρες ΤΑΞΗ: Α-Β ΗΜ/ΝΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σεπτέμβριος Αφόρμηση: ίνω στα παιδιά σε χαρτόνι φωτοτυπημένη μια σβούρα και τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΟΙΝΟΥ

ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΟΙΝΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΟΙΝΟΥ ππεερρι ιηηγγήήσσεει ιςς µµεε ττοονν οοί ίννοο οοδδηηγγόό Κος ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ : Θα µε κυνηγάνε αυτοί που τα έχουν µε τον Σκορτσέζε αν µε ξαναπείς Καζαντζάκη

Διαβάστε περισσότερα

15. Ενδιαφέρον για το περιβάλλον. Πού είναι τα παιδιά; Τι κοιτάζουν;

15. Ενδιαφέρον για το περιβάλλον. Πού είναι τα παιδιά; Τι κοιτάζουν; 15. Ενδιαφέρον για το περιβάλλον Πού είναι τα παιδιά; Τι κοιτάζουν; Το σχολικό έτος κοντεύει να τελειώσει. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή το σχολείο των παιδιών στην Ελλάδα διοργανώνει ένα φεστιβάλ. Φέτος θα

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Αγαθοπούλου Θεωρία: Στόχος δραστηριότητας: Περίσταση: Επίπεδο: Πιθανή διάρκεια: Διδακτικό υλικό:

Ελένη Αγαθοπούλου Θεωρία: Στόχος δραστηριότητας: Περίσταση: Επίπεδο: Πιθανή διάρκεια: Διδακτικό υλικό: Ελένη Αγαθοπούλου Θεωρία: Η προσέγγιση που ακολουθείται είναι επικοινωνιακή, καθώς χρησιμοποιεί την τεχνική των «κενών πληροφορίας» (π.χ. Richards 2006: 17). Συγκεκριμένα, οι μαθητές/ήτριες πρέπει να συμπληρώσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΧΡΑ ΙΜΠΡΑΧΗΜ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΖΑΣ

ΖΑΧΡΑ ΙΜΠΡΑΧΗΜ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΖΑΣ Θυµάσαι το παραµύθι της γιαγιάς για την 28 η Οκτωβρίου; Μάζεψε τους φίλους σου και διηγήσου το. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας γίγαντας που ζούσε στο δικό του σπίτι. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτάται η συχνότητα από τη µάζα στην Απλή Αρµονική Ταλάντωση;

Εξαρτάται η συχνότητα από τη µάζα στην Απλή Αρµονική Ταλάντωση; Εξαρτάται η συχνότητα από τη µάζα στην Απλή Αρµονική Ταλάντωση; Ξεκινώντας θα ήθελα να θυµίσω κάποια στοιχεία που σχετίζονται µε τον ορισµό της συχνότητας σε ένα περιοδικό φαινόµενο, άρα και στην ΑΑΤ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ EURO RUN www.nea-trapezogrammatia-euro.eu Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ - 2 - Η Άννα και ο Αλέξης είναι συμμαθητές και πολύ καλοί φίλοι. Μπλέκουν πάντοτε σε φοβερές καταστάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Το κλίµα αλλάζει, ο κόσµος αλλάζει Εµείς; ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ

Το κλίµα αλλάζει, ο κόσµος αλλάζει Εµείς; ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ Το κλίµα αλλάζει, ο κόσµος αλλάζει Εµείς; ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ Ανδρέας Σµοϊλης Μελίνα Ρήγα Μαθητές στο Πειραµατικό Μουσικό Γυµνάσιο Παλλήνης 2007-2008 Υπεύθυνη καθηγήτρια: Κατερίνα Αλεξιάδη alexiadi@theatroedu.gr

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

Τρύπωνας ο φαφαγάλος

Τρύπωνας ο φαφαγάλος 10-0086_D3_GLOSSA_TEYXOS C GLOSSA 12/19/12 10:44 AM Page 20 Τρύπωνας ο φαφαγάλος Η κυρία Καλλιόπη έχει στο σπίτι της ένα καναρίνι και έναν παπαγάλο που τον λένε Τρύφωνα. Ο Τρύφωνας μιλάει αλλά μπερδεύει

Διαβάστε περισσότερα

Η Αλφαβητοχώρα. Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα. A sea of words 5 th year

Η Αλφαβητοχώρα. Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα. A sea of words 5 th year Η Αλφαβητοχώρα Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα Η μέρα έμοιαζε συνηθισμένη στην Αλφαβητοχώρα. Ο κύριος ې διαφήμιζε τα φρέσκα λαχανικά του στο μανάβικο δείχνοντας με καμάρι πως το μαρούλι είχε ακόμα την πρωινή

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις. Μέρη της Αθήνας Ραδιοφωνική εκποµπή µε προτάσεις για τον ελεύθερο χρόνο. Παραδοσιακό Καφενείο Βυζάντιο (1) 1 η πρόταση: 2 η πρόταση:

Λύσεις. Μέρη της Αθήνας Ραδιοφωνική εκποµπή µε προτάσεις για τον ελεύθερο χρόνο. Παραδοσιακό Καφενείο Βυζάντιο (1) 1 η πρόταση: 2 η πρόταση: Λύσεις Μέρη της Αθήνας Ραδιοφωνική εκποµπή µε προτάσεις για τον ελεύθερο χρόνο Ακούτε την ραδιοφωνική εκποµπή Η ζωή στην Αθήνα. (0) 1 η πρόταση: Παραδοσιακό Καφενείο Βυζάντιο (1) Ιστορικό κατάστηµα που

Διαβάστε περισσότερα

Κυρούδη Λαμπρινή. Η επίδραση του φωτός στην ανάπτυξη των φυτών

Κυρούδη Λαμπρινή. Η επίδραση του φωτός στην ανάπτυξη των φυτών Κυρούδη Λαμπρινή Η επίδραση του φωτός στην ανάπτυξη των φυτών ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Η έρευνα αυτή διαπραγματεύεται, θέλοντας να εξηγήσει τα εξής θέματα:- Ο ρόλος του φωτός στην ανάπτυξη των φυτών-

Διαβάστε περισσότερα