5 η Κύρια Κάρτα: Προϊόντα που χρησιµοποιούµε για τα κουνούπια, το σκόρο και τα άλλα έντοµα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "5 η Κύρια Κάρτα: Προϊόντα που χρησιµοποιούµε για τα κουνούπια, το σκόρο και τα άλλα έντοµα"

Transcript

1 Παράρτηµα. Μελέτη δύο εβδοµάδες µετά τη διδακτική παρέµβαση - 6 ο Κεφάλαιο Πέµπτης Κύριας Κάρτας: Προϊόντα που χρησιµοποιούµε για τα κουνούπια, το σκόρο και τα άλλα έντοµα. Με αφορµή την πέµπτη κάρτα, στη συζήτηση µε τους µαθητές δύο εβδοµάδες µετά τη διδακτική παρέµβαση, για το αν τα διάφορα προϊόντα που χρησιµοποιούµε για τα κουνούπια, το σκόρο και τα άλλα έντοµα είναι επικίνδυνα, διαπιστώνουµε ότι όλα τα παιδιά, εκτός από τρία (3) (Κ19, Α27, Α28), θεωρούν ότι τα προϊόντα αυτά είναι πράγµατι επικίνδυνα. Για παράδειγµα ο Α18 και η Κ25 αναφέρουν για την επικινδυνότητα των προϊόντων αυτών: Α18: 111. Ερ ναι.. χµ::. αυτά/ λες/ ότι ξέρω γω µπορεί να ναι ξέρω γω επικίνδυνα/. για την υγεία µας ή για την υγεία. των άλλων ανθρώπων/. των παιδιών 112. Α18 άµα τα µυρίζουνε:::\ 113. Ερ άµα τα µυρίζουµε µόνο έτσι/.. ε::. µ άλλο τρόπο/ 114. Α18.. όχι 115. Ερ όταν λες δηλαδή ότι είναι επικίνδυνα/. µε ποιο/ τρόπο ας πούµε για πες µου ένα παράδειγµα/ 116. Α18 όπως το φιδάκι που µυρίζει:. που δεν/ µυρίζει ωραία:: 117. Ερ ναι::... λες θα δηµιουργήσει κάποιο πρόβληµα στον άνθρωπο ας πούµε στην υγεία του/ 118. Α18 ναι Κ25: 129. Ερ και/. ταµπλέτες/. µάλιστα..ε::. όταν τα χρησιµοποιείται αυτά/. πιστεύεις ότι µπορεί να ναι επικίνδυνα για τ::ην. την υγεία σας/.. εκεί που τα χρησιµοποιείτε σπίτι. ξέρω γω στη ντουλάπα ή στο:. για τα κουνούπια\ 130. Κ25 ναι::\ 131. Ερ για ποιο/ λόγο λες/ 132. Κ25 γιατί. είναι η µυρωδιά και δεν κάνει να τ αναπνέουµε 133. Ερ όλα/ λες ή:: µόνο τα φιδάκια και αυτά/ 134. Κ25 τα φιδάκια και τις ταµπλέτες 135. Ερ ναι.. για ποιο λόγο λες/ 136. Κ25 γιατί είναι καρκινογόνες\ ουσίες\ Ενώ η Κ19 δεν θεωρεί ότι είναι επικίνδυνα: 157. Ερ δε\ χρησιµοποιείται\. µάλιστα\. δε/ µου/ λες/ αυτά εδώ όταν τα χρησιµοποιείται για τα κουνούπια/. ειδικά τώρα το καλοκαίρι που µας τσιµπάνε/ ε/ Κ19 ναι\ 159. Ερ λες/ ότι µπορεί να είναι::/. επικίνδυνα για την υγεία των ανθρώπων 160. Κ19 όχι για τις µύγες είναι µόνο. τα κουνούπια/ αυτά\ Ερ ναι\. οπότε\ λες\ δεν\ έχουνε\ κανένα\::.. δεν/ δηµιουργούνε κάποιο πρόβληµα/ 162. Κ19 µ/ µ/ [εννοεί όχι] και ο Α27 το ίδιο: 107. Ερ µάλιστα. ε::. όταν τα χρησιµοποιούµε τώρα αυτά/ στο σπίτι. τα βάζουµε. για να µην τα φαει ο σκόρος ξέρω γω/. ή/ για να µην µας τρωνε τα 5 η Κύρια Κάρτα: Προϊόντα που χρησιµοποιούµε για τα κουνούπια, το σκόρο και τα άλλα έντοµα

2 Παράρτηµα. Μελέτη δύο εβδοµάδες µετά τη διδακτική παρέµβαση - 6 ο Κεφάλαιο 489 κουνούπια/. πιστεύεις ότι µπορεί να::/.. δηµιουργείται κάποιο πρόβληµα ξέρω γω στην υγεία των ανθρώπων/ ή::. των παιδιών που είναι εκεί/ 108. Α27.. όχι\. µόνο να µην τα:: ακουµπάµε/ 109. Ερ µ:: 110. Α27 αλλιώς δε/ είναι επικίνδυνα/. άµα τα έχουµε κάπου για να::.. για να διώχνουνε τα κουνούπια Επιπλέον, τέσσερα (4) παιδιά αναφέρουν την ύπαρξη «κάποιων ουσιών» ή «υλικών» στα εν λόγω προϊόντα, προκειµένου να εξηγήσουν την επικινδυνότητά τους (Κ20, Κ21, Κ23, Κ25). Τα παραδείγµατα που ακολουθούν είναι χαρακτηριστικά: Κ20 (140, 150): και: 140. Κ20 ε/ να/ τ αναπνέουµε/. δεν/ είναι καλό να τ αναπνέουµε/ γιατί έχουνε µέσα::/. κάποια υλικά::. που δεν είναι καλά:. ο µπαµπά::ς λεει:: ότι:. όταν κοιµόµαστε:: να µην/ βάζοµε::. τέ:τοιε::ς. τέτοια για τα:: κουνούπια. γιατί λεει δεν/ κάνει να τ αναπνέουµε/ 149. Ερ α/ µάλιστα. ωραία. ε::/ δε/ µου λες/.. ε:: για ποιο/ λόγο λες ότι µπορεί να ναι επικίνδυνα αυτά/. πως/ λες ότι µπορεί να ναι επικίνδυνα.. αυτά εδώ τα::\ 150. Κ20. ε/ επειδή:/ έχουνε µέσα διάφορα υγρά/ για:::. που είναι/ βλαβερά για τα:: κουνούπια/ αλλά/ είναι και/ για τον άνθρωπο να τ αναπνέει/.. γιατί δεν/ ξέρουµε τι/ έχουνε βάλει µέσα\ 151. Ερ οπότε λες ότι είναι επικίνδυνο άµα τ αναπνέει ε/ 152. Κ20 ναι Κ23: 223. Ερ µάλιστα.. για ποιο/ λόγο όµως λες ότι είναι επικίνδυνα. επειδή είναι άσκηµη/ η µυρωδιά/. επειδή δεν µας αρέσει/ ας πούµε η µυρωδιά/ ή/ 224. Κ23 όχι/ αλλά δεν είναι::. απλά::\ ας\ πούµε\ η\ µυρωδιά:\ του\ λεµονιού\ η\ µυρωδιά\ του::. ξιδιού/ 225. Ερ ναι 226. Κ23 είναι κάτι::. είναι φτιαγµένο από: διάφορα υλικά/ κακά/ 227. Ερ αχά/ 228. Κ23 δεν/ είναι καλά για τον άνθρωπο. Σχετικά µε τους τρόπους έκθεσης του ανθρώπου στα προϊόντα αυτά, όπως είναι φυσικό εξαιτίας της φύσεως των συγκεκριµένων προϊόντων, οκτώ (8) παιδιά αναφέρουν την αναπνευστική οδό (Α18, Κ20, Κ21, Κ22, Κ23, Α24, Κ25, Α26) και µόνο δύο (2) την επαφή µέσω του δέρµατος (Α27, Α29). Οι φράσεις που ακολουθούν είναι ενδεικτικές για κάθε µία από αυτές τις κατηγορίες: Η Κ21 αναφέρει για την έκθεση µέσω της αναπνευστικής οδού: 281. Κ21 και:/. εξατµίζεται αυτό το υγρό που έχει για να σκοτώνει τα κουνούπια 282. Ερ ναι\ 283. Κ21 άρα αφού εξατµίζεται\. είναι:: κακό γιατί µπαίνει στο::. οξυγόνο που αναπνέουµε. και δεν/ µπορούµε να αναπνέουµε. ας\ πούµε\.. το µολύνει Το ίδιο και ο Α26: 5 η Κύρια Κάρτα: Προϊόντα που χρησιµοποιούµε για τα κουνούπια, το σκόρο και τα άλλα έντοµα

3 Παράρτηµα. Μελέτη δύο εβδοµάδες µετά τη διδακτική παρέµβαση - 6 ο Κεφάλαιο Α26 >>δηλητηριώδη/ µπορεί/ να ναι:::/. κακό για τα πνευµόνια µας/. έχω διαβάσει/ κάτι οδηγίες κύριε δεν θυµάµαι ακριβώς. µια φορά που είχαµε πάρει Baygon/ Ο Α27 αναφέρει για την έκθεση µέσω του δέρµατος: 107. Ερ µάλιστα. ε::. όταν τα χρησιµοποιούµε τώρα αυτά/ στο σπίτι. τα βάζουµε. για να µην τα φαει ο σκόρος ξέρω γω/. ή/ για να µην µας τρωνε τα κουνούπια/. πιστεύεις ότι µπορεί να::/.. δηµιουργείται κάποιο πρόβληµα ξέρω γω στην υγεία των ανθρώπων/ ή::. των παιδιών που είναι εκεί/ 108. Α27.. όχι\. µόνο να µην τα:: ακουµπάµε/ και ο Α29 για το ίδιο θέµα: 206. Α29 τι::ς ταµπλέτες δεν πρέπει να τις πιάνουµε γιατί::/. θα. θα πάθουµε. θα: δηλητηριαστούµε. ή::. ή να βάλουµε µέσα στα χέρια µας κατά/ λάθος χωρίς να µην το ξέρουµε:. αυτά/. αυτό Στο τι µπορούµε να κάνουµε προκειµένου να περιορίσουµε το πρόβληµα που δηµιουργείται από τη χρήση των εν λόγω προϊόντων, έξι (6) παιδιά προτείνουν την ελάττωση στη χρήση, αν όχι και την απαγόρευσή τους (Α18, Κ21, Κ22, Κ23, Α24, Α26), ενώ τρία (3) θεωρούν ότι η λύση του προβλήµατος έγκειται στην κατασκευή άλλων, εναλλακτικών υλικών, που θα περιέχουν λιγότερο βλαβερές ουσίες (Κ20, Κ21, Κ23). Τα παρακάτω παραδείγµατα είναι χαρακτηριστικά για τις κατηγορίες αυτές. Η Κ22 προτείνει την απαγόρευση ορισµένων ππροϊόντων: 217. Ερ µάλιστα::. και τι/ µπορούµε να κάνουµε εµείς γι αυτό... µπορείς εσύ/ να κάνεις κάτι/. ξέρω\\ γω\\ 218. Κ22 τσ/. όχι/. ν απαγορέψουµε απλώς µερικά/. όχι/ όλα/. µερικά/ Η Κ23 προτείνει τον περιορισµό στη χρήση τους: 229. Ερ ε::. τι/ µπορούµε όµως να κάνουµε γι αυτό/ 230. Κ23 ε:: να τα χρησιµοποιούµε πιο/ λίγο/ Η Κ20, για την κατασκευή νέων, λιγότερο επικίνδυνων προϊόντων, αναφέρει: 161. Ερ λες έτσι/. µάλιστα... κάτι/ άλλο/ µπορεί να γίνει ξέρω γω από κάποιους άλλους/.. ανθρώπους/ 162. Κ20 δεν/ ξέρω. αν/ έχουν. κάποιοι ανθρώποι\ άλλη\ εναλλακτική\ λύση\.. εγώ\ δεν\ ξέρω\ και η Κ21 για το ίδιο θέµα: 289. Κ21 δεν ξέρω. εκτός αν βρούνε κάτι ας πούµε.. που να µην χρειάζεται να είναι τόσο:::..τόσο::. να ναι τόσο βλαβερή ουσία/.. κάτι άλλο ας πούµε\ 290. Ερ α:: ένα εναλλακτικό προϊόν δηλαδή 291. Κ21 µ:/ Πάντως, τέσσερα (4) παιδιά ρητά δηλώνουν ότι τα ίδια δεν µπορούν να κάνουν τίποτα προκειµένου να βοηθήσουν στον περιορισµό του προβλήµατος (Α18, Κ22, Κ23, Κ25) 5 η Κύρια Κάρτα: Προϊόντα που χρησιµοποιούµε για τα κουνούπια, το σκόρο και τα άλλα έντοµα

4 Παράρτηµα. Μελέτη δύο εβδοµάδες µετά τη διδακτική παρέµβαση - 6 ο Κεφάλαιο 491 και άλλα δύο προτείνουν την ανάληψη δράσης από κάποιο άλλο πρόσωπο που έχει µεγαλύτερη θεσµική εξουσία (π.χ. ήµαρχος, Πρόεδρος), προβάλλοντας έτσι ένα εξωτερικό σηµείο ελέγχου της κατάστασης (Κ22, Α26). Για παράδειγµα, Α18 και η Κ25 δηλώνουν την αδυναµία τους να βοηθήσουν στην αντιµετώπιση του προβλήµατος: Α18: 119. Ερ. µά::λιστα::. εσύ/ µπορείς να κάνεις κάτι γι αυτό τώρα/ 120. Α18. ό:χι Κ25: 143. Ερ εσύ µπορείς να κάνεις κάτι ας πούµε/ 144. Κ25 όχι\.. δεν\ µπορώ\ Για το εξωτερικό σηµείο ελέγχου, οι φράσεις της Κ22 και του Α26 είναι χαρακτηριστικές. Κ22: 217. Ερ µάλιστα::. και τι/ µπορούµε να κάνουµε εµείς γι αυτό... µπορείς εσύ/ να κάνεις κάτι/. ξέρω\\ γω\\ 218. Κ22 τσ/. όχι/. ν απαγορέψουµε απλώς µερικά/. όχι/ όλα/. µερικά/ 219. Ερ ποια/ ας πούµε να::. ποια/ µπορούµε ν απαγορέψουµε. ή µε τι/ κριτήριο/ 220. Κ22. δεν/ ξέρω/. αυτό είναι:: δουλειά του::. του::\. του προέδρου\ 221. Ερ ποιανού/ του/ 222. Κ22 του:: πως τον λένε/.. του Σηµίτη 223. Ερ >>του πρωθυπουργού/ που έλεγες 224. Κ22 ναι\ 225. Ερ ναι/. τι/ θα θελες να πει ο πρωθυπουργός/ 226. Κ22 ε::: αυτός να κάνει ένα συµβούλιο και να δει/ άµα:::/ πρέπει να τα:::... ποια πρέπει ν απαγορέψουµε/ και ποια\ όχι\ Α26: 217. Ερ ξέρω γω κάποιος άλλος µήπως θα µπορούσε να κάνει:/. να βοηθήσει/ 218. Α26 µπα:/ δεν νοµίζω να µπορούσε κανείς:.. εκτός/ απ το δήµαρχο 219. Ερ τι/ θα µπορούσε να κάνει ο δήµαρχος 220. Α26.. να:::/ απαγορέψει::/ τη::ν πώληση αυτών των.. πραγµάτων\ Ωστόσο, υπάρχουν και δύο (2) παιδιά που διαπιστώνουν τη χρησιµότητα των προϊόντων αυτών και την αναγκαιότητα χρήση τους, υποδηλώνοντας έτσι και την αδυναµία µας να ενεργήσουµε προκειµένου να πετύχουµε τη µείωσή τους. (Κ19, Α24). Κ19: 163. Ερ ωραία\. λοιπόν/. ε:: µήπως θα µπορούσαµε να χρησιµοποιήσουµε κάτι άλλο αντί γι αυτό/ 164. Κ19 όχι::\.. άµα δεν υπήρχαν αυτά/. πως θα::/. θα είµαστε χωρίς/. θα χαµε συνέχεια κουνούπια/ και αυτά\ 165. Ερ και θα µας τσιµπούσανε ε/ 166. Κ19 ναι 5 η Κύρια Κάρτα: Προϊόντα που χρησιµοποιούµε για τα κουνούπια, το σκόρο και τα άλλα έντοµα

5 Παράρτηµα. Μελέτη δύο εβδοµάδες µετά τη διδακτική παρέµβαση - 6 ο Κεφάλαιο 492 Α24: 328. Α24 µια µεγάλη. αλλά:: και για το σκό:ρο::/. ε:::. δεν/ µπορώ:: όχι. το\ χρειαζόµαστε\ το\ σκόρο\.. αυτό\ 329. Ερ όχι\ το\ σκόρο\ 330. Α24 >>το:/ σκόρο 331. Ερ >>τη ναφθαλίνη λες 332. Α24 µ::\ 333. Ερ µάλιστα. τι/ άλλο/ µπορείς να κάνεις. κάποιος/ άλλος/ µήπως θα µπορούσε να βοηθήσει/. κάτι άλλο θα µπορούσε να γίνει ξέρω γω. κάποιος άλλος.. κάποιοι άλλοι άνθρωποι εκτός από σένα/ 334. Α24. όχι/ δεν µπορώ να::. δεν πιστεύω να µπορούσε να::. να βοηθήσει. γιατί τα προϊόντα τα χρειαζόµαστε:. ιδιαίτερα το καλοκαίρι. αλλά για τα ρούχα επί µονίµου βάσεως Μελετώντας τώρα τις αρχικές συνεντεύξεις των παιδιών και αυτές δύο εβδοµάδες µετά τη διδακτική παρέµβαση, διαπιστώνουµε ότι δεν υπάρχουν σηµαντικές διαφορές στις αντίστοιχες ιδέες τους σχετικά µε την επικινδυνότητα των προϊόντων για τα κουνούπια, το σκόρο και τα άλλα έντοµα. Τα παιδιά σε γενικές γραµµές δεν διαφοροποιούν τις τελικές από τις αρχικές τους ιδέες και δεν φαίνεται να έχουν επηρεαστεί σε κάποιο σηµείο από τη διδακτική παρέµβαση. Μόνο ένας µαθητής δείχνει να έχει επηρεαστεί από αυτή, σε ένα µόνο σηµείο, όπου αναφέρει στις τελικές συνεντεύξεις ότι διαβάζοντας τις οδηγίες χρήσεως των προϊόντων αντιλαµβάνεται την επικινδυνότητά τους (Α26). Α26: Μετά τη διδακτική παρέµβαση: 228. Α26 εγώ πιστεύω/ πως είναι κακό/ για τον άνθρωπο/ 198. Α26 >>δηλητηριώδη/ 229. Ερ όλα/ αυτά λες/ µπορεί/ να ναι:::/ Α26. νοµίζω/ κακό για τα πνευµόνια 231. Ερ για πιο λόγο/ µας/. έχω διαβάσει/ 232. Α26 γιατί άµα:: µένουνε στον τόπο/ µπορεί να είναι εντοµοκτόνο κύριε/. είναι εντοµοκτόνο/ και::. µπορεί να πάθουµε:: δηλητηρίαση/ κάτι οδηγίες κύριε δεν θυµάµαι ακριβώς. µια φορά που είχαµε πάρει 233. Ερ ναι. αλλά αυτά/ τα χουµε βγάλει ειδικά/ για τα Baygon/ κουνούπια/ ας πούµε. αυτά είναι ειδικά για τα 199. Ερ ναι:/ κουνούπια/ φιδάκια για το σκόρο. ξέρεις τι είναι ο σκόρος/. ναφθαλίνη/ χρησιµοποιείται/ εσείς/ 200. Α26 και::/. έλεγε πως ήταν επικίνδυνο/ και οι 234. Α26. όχι/. τίποτα/ τέτοια δε::/ οδηγίες αλλά δεν/ 235. Ερ λες/ ότι είναι επικίνδυνα/ θυµάµαι για ποιο λόγο 236. Α26 ναι αλλά\ 237. Ερ πως/ δηλαδή. τι/ γίνεται/ 201. Ερ ναι::\ 238. Α26 δηλητηριώδη/. αφού/ είναι/ εντοµοκτόνο/ 202. Α26 αλλά ήταν επικίνδυνο 203. Ερ είχες διαβάσει για και: τέτοια για φιδάκια/ 242. Α26.. ε: άµα\ δε\ κάνει\ κακό\ στον\ άνθρωπο\ εντάξει.. δεν/ ξέρω τι κάνουν αυτά τα πράγµατα:/. έχω ακούσει από κάποιους:/. ότι λένε είναι επικίνδυνα/ για τον άνθρωπο για την υγεία του ανθρώπου/. άλλοι/ λένε είναι επικίνδυνο µόνο για τα κουνούπια/ 5 η Κύρια Κάρτα: Προϊόντα που χρησιµοποιούµε για τα κουνούπια, το σκόρο και τα άλλα έντοµα

6 Παράρτηµα. Μελέτη δύο εβδοµάδες µετά τη διδακτική παρέµβαση - 6 ο Κεφάλαιο 493 Όµως, αυτό που µπορούµε να παρατηρήσουµε στις επαναληπτικές συνεντεύξεις είναι ότι δύο παιδιά φαίνεται να είναι πιο σίγουρα είτε για την επικινδυνότητα των προϊόντων αυτών (Κ25) είτε για ακριβώς το αντίθετο (Κ19). Για παράδειγµα, η Κ25 στις συνεντεύξεις δύο εβδοµάδες µετά τη διδακτική παρέµβαση είναι πιο σίγουρη ότι τα προϊόντα αυτά είναι επικίνδυνα: 77. Ερ ωραία/.. όταν/ τα/ χρησιµοποιείται/ αυτά/. ξέρω γω για τα κουνούπια ή στη ντουλάπα για το σκόρο/. πιστεύεις ότι είναι επικίνδυνα για το περιβάλλον/.. ή για σένα/.. για 129. Ερ και/. ταµπλέτες/. µάλιστα..ε::. όταν τα χρησιµοποιείται αυτά/. πιστεύεις ότι µπορεί να ναι επικίνδυνα για τ::ην. την υγεία σας/.. εκεί που τα χρησιµοποιείτε σπίτι. ξέρω γω στη ντουλάπα ή στο:. για τα κουνούπια\ την υγεία σου/. ή καλά/ κάνει η 130. Κ25 ναι::\ µαµά σου και τα βάζει/ 131. Ερ για ποιο/ λόγο λες/ 78. Κ25. δεν\ ξέρω\.. η ναφθαλίνη είναι επικίνδυνη\ 132. Κ25 γιατί. είναι η µυρωδιά και δεν κάνει να τ αναπνέουµε 79. Ερ γιατί λες είναι επικίνδυνη 133. Ερ όλα/ λες ή:: µόνο τα φιδάκια και αυτά/ 80. Κ25 γιατί/ άµα τη βάλει/ κανένα παιδί 134. Κ25 τα φιδάκια και τις ταµπλέτες στο στόµα του 135. Ερ ναι.. για ποιο λόγο λες/ 81. Ερ χµ/ χµ/.. άµα τη φαει δηλαδή 136. Κ25 γιατί είναι καρκινογόνες\ ουσίες\ κατά/ λάθος/ ε/ 137. Ερ το::: έχεις διαβάσει κάπου αυτό το έχεις 82. Κ25 ναι δει/ ας πούµε/ ή::. νοµίζεις ότι έτσι είναι 83. Ερ µάλιστα.. µε/ κάποιον άλλο τρόπο ξέρω γω ενδεχοµένως/ 84. Κ25. κανένα\ 138. Κ25 νοµίζω Η Κ19, ενώ αρχικά αµφέβαλλε ή δεν ήξερε για την επικινδυνότητα των εν λόγω προϊόντων ( ), µετά τη διδακτική παρέµβαση φαίνεται να είναι σίγουρη ότι δεν είναι επικίνδυνα (160, 162): 103. Ερ... λες ότι µπορεί να ναι επικίνδυνα. για την υγεία µας/.. ή µόνο για τα κουνούπια µπορεί να ναι::. για να µην µας τσιµπάνε/ 157. Ερ δε\ χρησιµοποιείται\. µάλιστα\. δε/ µου/ λες/ αυτά εδώ όταν τα χρησιµοποιείται για τα 104. Κ19 ξέρω γω/ κουνούπια/. ειδικά τώρα το 105. Ερ ναι. τι νοµίζεις\ ρωτάω. τι\ ξέρεις\. πως/ το καλοκαίρι που µας τσιµπάνε/ ε/ σκέφτεσαι/. τι νοµίζεις 158. Κ19 ναι\ 106. Κ19.. ε: µ:: Ερ λες/ ότι µπορεί να είναι::/ Ερ σκέψου\ λίγο\. δεν/ το χεις ξανασκεφτεί αυτό ε/. µ:/... τι/ νοµίζεις ότι µπορεί να επικίνδυνα για την υγεία των ανθρώπων γίνεται... ξέρω/ γω/ αυτά/ τα/ βάλαµε/ για να διώχνουµε τα κουνούπια/ έτσι/ 160. Κ19 όχι για τις µύγες είναι µόνο. τα κουνούπια/ αυτά\ Κ19 ναι\ 161. Ερ ναι\. οπότε\ λες\ δεν\ έχουνε\ 109. Ερ τι νοµίζεις ότι γίνεται. ότι µπορεί να χουνε µε µας καµιά σχέση/. καµιά επίπτωση::/. ή κανένα\::.. δεν/ δηµιουργούνε κάποιο πρόβληµα/ είναι αβλαβή τελείως/ 162. Κ19 µ/ µ/ 110. Κ Επίσης, υπάρχουν και δύο (2) παιδιά τα οποία στις τελικές συνεντεύξεις φαίνεται να έχουν επηρεαστεί από τις εναλλακτικές λύσεις οι οποίες χρησιµοποιήθηκαν στη 5 η Κύρια Κάρτα: Προϊόντα που χρησιµοποιούµε για τα κουνούπια, το σκόρο και τα άλλα έντοµα

7 Παράρτηµα. Μελέτη δύο εβδοµάδες µετά τη διδακτική παρέµβαση - 6 ο Κεφάλαιο 494 διδακτική παρέµβαση και προτείνουν ανάλογες λύσεις για τα προϊόντα της παρούσας κάρτας, έτσι ώστε αυτά και να εξυπηρετούν το σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκαν και να µην είναι επικίνδυνα για το περιβάλλον ή τον άνθρωπο (Κ20, Κ21). Τα παραδείγµατα που ακολουθούν είναι χαρακτηριστικά: Η Κ20, ενώ αρχικά δεν ήξερε τι µπορούµε να κάνουµε και θεωρούσε ότι χωρίς τη µυρωδιά τους τα προϊόντα αυτά δεν είναι αποτελεσµατικά, στις επαναληπτικές συνεντεύξεις προτείνει τις εναλλακτικές λύσεις (162): 159. Ερ... τι µπορείς να κάνεις εσύ για να. µην /κινδυνεύει ο άνθρωπος να τα\ µυρίζει\ 161. Ερ λες έτσι/. µάλιστα... κάτι/ άλλο/ µπορεί να γίνει ξέρω γω 160. Κ20 γι αυτό δεν ξέρω κάτι. γιατί:: αν/ δεν από κάποιους άλλους/.. µυρίζει έτσι δεν θα σκοτώνονται τα\ ανθρώπους/ κουνούπια\. και\ δεν\ ξέρω\ κάτι\ 162. Κ20 δεν/ ξέρω. αν/ έχουν. κάποιοι 161. Ερ µάλιστα. ωραία. τι/ µπορούµε δηλαδή/ να κάνουµε. µπορούµε να κάνουµε κάτι γι ανθρώποι\ άλλη\ εναλλακτική\ λύση\.. εγώ\ δεν\ ξέρω\ αυτό λες/ ή/ 162. Κ20 ό::χι δεν ξέρω και η Κ21 προτείνει στις συνεντεύξεις µετά τη διδακτική παρέµβαση τις εναλλακτικές λύσεις που δεν είναι τόσο επιβλαβείς (289): 168. Κ21 όχι γιατί η µαµά λεει ότι 286. Ερ ναι/. άµα µας τρωνε τα κουνούπια είναι και επικίνδυνα\. για τα 287. Κ21 θα φοράµε κουνουπιέρες\ µικρά\ 288. Ερ µάλιστα. κάποιος άλλος λες θα µπορεί να κάνει 169. Ερ η ναφθαλίνη/. να τη φάνε τα κάτι... κάποιοι άλλοι µικρά\ παιδιά\. δε µου λες/ ε:::/. λες ότι είναι επικίνδυνα για ποιο/ λόγο/. πως/ δηλαδή για την υγεία 289. Κ21 δεν ξέρω. εκτός αν βρούνε κάτι ας πούµε.. που να µην χρειάζεται να είναι τόσο:::..τόσο::. να ναι τόσο βλαβερή ουσία/.. κάτι άλλο ας πούµε\ των παιδιών/ 290. Ερ α:: ένα εναλλακτικό προϊόν δηλαδή 291. Κ21 µ:/ 170. Κ21 γιατί/ άµα νοµίζουνε ότι είναι καραµέλα και πάνε να το φάνε/ Ωστόσο υπάρχει και ένας µαθητής ο οποίος ενώ αρχικά έλεγε ότι τα προϊόντα αυτά είναι επικίνδυνα, στις τελικές συνεντεύξεις φαίνεται να έχει αλλάξει γνώµη και να θεωρεί ότι δεν είναι επικίνδυνα για την υγεία του ανθρώπου (Α28). Α28: 101. Ερ µ::. λες/ να έχουνε/. να είναι αυτά επικίνδυνα τίποτα για την υγεία µας. για το περιβάλλον Ερ πιστεύεις ξέρω γω να ναι επικίνδυνα για την υγεία σου\ για την υγεία τη δική µας βασικά/ λες/ να/ 158. Α28 ε:::/ όχι/ µας/ κάνουνε/ κακό/ τίποτα/ 159. Ερ των γο:νιών σου των αδερφών 102. Α28 ναι εγώ νοµίζω γιατί µερικά/ µυρίζουνε και. σου τα µυρίζουµε και βλάπτουνε το:: 160. Α28.. όχι\ 103. Ερ όταν λες µυρίζουνε/. ποια/ µυρίζουνε/ 5 η Κύρια Κάρτα: Προϊόντα που χρησιµοποιούµε για τα κουνούπια, το σκόρο και τα άλλα έντοµα

8 Παράρτηµα. Μελέτη δύο εβδοµάδες µετά τη διδακτική παρέµβαση - 6 ο Κεφάλαιο Α28 το φιδάκι::/. αυτό δω πέρα η ναφθαλίνη και: 105. Ερ και το άρωµα/ µυρίζει/ ας πούµε. γιατί λες Α28 µας\ βοηθάνε\. για τα το άρωµα είναι κακό/ ας πούµε/ κουνούπια να µην µας 106. Α28 ε/ όχι:/ το άρωµα/ τσιµπάνε γιατί:: µπορεί 107. Ερ τότε αυτά γιατί λες ότι είναι:: κάποια κουνούπια να ναι:: Α28 γιατί έχουνε φτιαχτεί να σκοτώσουνε κάτι ας ε:: δηλητηριώδεις όχι πούµε.. τα κουνούπια\ δηλητηριώδεις. να ναι: 109. Ερ χµ:: µάλιστα. και µε τη ναφθαλίνη εκεί τι µολυσµένα κείνα κει:/ γίνεται/ 165. Ερ ναι: 110. Α28 ε::. κι αυτή/ µυρίζει/ 166. Α28 και::/ να µας τσιµπήσουνε και να πάθουµε µόλυνση και εµείς Περισσότερο εµφανείς, δύο εβδοµάδες µετά τη διδακτική παρέµβαση, είναι οι διαφορές στις αντιλήψεις των παιδιών σχετικά µε το τι µπορούν αυτά να κάνουν προκειµένου να βοηθήσουν στη µείωση του κινδύνου από τα προϊόντα για κουνούπια και έντοµα. Έτσι, ενώ ο ίδιος περίπου αριθµός παιδιών λέει και στις αρχικές και στις επαναληπτικές συνεντεύξεις ότι δεν µπορεί να κάνει κάτι, µετά τη διδακτική παρέµβαση πολύ περισσότερα παιδιά προτείνουν τη µείωση στη χρήση ή ακόµα και την απαγόρευση πώλησης των προϊόντων αυτών, σε σχέση µε πριν (βλ 5.5 & 6.5). Επιπλέον, µετά τη διδακτική παρέµβαση, για πρώτη φορά εµφανίζεται µία τάση στις αντιλήψεις των παιδιών όπου προτείνεται η κατασκευή εναλλακτικών υλικών ή προϊόντων που θα περιέχουν λιγότερο βλαβερές ουσίες (βλ 5.5 & 6.5). Για την κατηγορία αυτή, χαρακτηριστικές είναι οι φράσεις που ακολουθούν: Η Κ21 ενώ αρχικά έλεγε ότι δεν χρησιµοποιούν τέτοια προϊόντα, στις επαναληπτικές συνεντεύξεις προτείνει τη χρήση εναλλακτικών, λιγότερο βλαβερών προϊόντων: 166. Κ21 όχι γιατί είναι::. είναι η µαµά µου αλλεργική\ και\ εµένα\ δε\ µου\ 288. Ερ µάλιστα. κάποιος άλλος λες θα µπορεί να κάνει κάτι... κάποιοι άλλοι αρέσει\ η\ µυρωδιά\ 289. Κ21 δεν ξέρω. εκτός αν βρούνε κάτι ας πούµε 167. Ερ ναι/ δεν έχει και τόσο καλή µυρωδιά ε/. µάλιστα. για το σκόρο. οπότε δε/ χρησιµοποιείται.. που να µην χρειάζεται να είναι τόσο:::..τόσο::. να ναι τόσο βλαβερή ουσία/.. κάτι άλλο ας πούµε\ τέτοια πράγµατα έτσι/ 290. Ερ α:: ένα εναλλακτικό προϊόν δηλαδή 291. Κ21 µ:/ 168. Κ21 όχι γιατί η µαµά λεει ότι είναι και επικίνδυνα\. για τα µικρά\ Ανησυχητικό, όµως, είναι το γεγονός ότι στις συνεντεύξεις δύο εβδοµάδες µετά τη διδακτική παρέµβαση εµφανίζεται, ευτυχώς µόνο σε δύο παιδιά, η πεποίθηση ότι κάποιοι άλλοι, µε σηµαντική εξουσία (π.χ. ήµαρχος, Πρωθυπουργός, αυτοί που τα κατασκευάζουν) είναι αυτοί που µπορούν και πρέπει να δράσουν προς την επίλυση του προβλήµατος. Προβάλλουν, δηλαδή, ένα εξωτερικό σηµείο ελέγχου το οποίο δεν υπήρχε πριν τη διδακτική παρέµβαση και αν µη τι άλλο φανερώνει µια αποποίηση 5 η Κύρια Κάρτα: Προϊόντα που χρησιµοποιούµε για τα κουνούπια, το σκόρο και τα άλλα έντοµα

9 Παράρτηµα. Μελέτη δύο εβδοµάδες µετά τη διδακτική παρέµβαση - 6 ο Κεφάλαιο 496 ευθυνών ή συνειδητοποίηση της αδυναµίας τους να δράσουν. Οι φράσεις που ακολουθούν είναι χαρακτηριστικές: Κ22: Πριν τη διδακτική παρέµβαση: 121. Ερ δεν/ µπορούµε/ να/ κάνουµε/ κάτι// άλλο/. εσύ/ τι µπορείς να κάνεις ας πούµε\ για:\. τα κουνούπια/. να µην/ έχουµε φυσικά κουνούπια/. δεν 217. Ερ µάλιστα::. και τι/ µπορούµε να κάνουµε εµείς γι αυτό... µπορείς εσύ/ να κάνεις κάτι/. ξέρω\\ γω\\ 218. Κ22 τσ/. όχι/. ν απαγορέψουµε απλώς µερικά/. όχι/ όλα/. µερικά/ 219. Ερ ποια/ ας πούµε να::. ποια/ µπορούµε ν απαγορέψουµε. ή µε τι/ κριτήριο/ 220. Κ22. δεν/ ξέρω/. αυτό είναι:: δουλειά του::. του::\. του προέδρου\ θέλουµε να µας 221. Ερ ποιανού/ του/ τσιµπάνε/ 222. Κ22 του:: πως τον λένε/.. του Σηµίτη κουνούπια/ αλλά: Ερ >>του πρωθυπουργού/ που έλεγες να µην είναι και 224. Κ22 ναι\ επικίνδυνο. τι 225. Ερ ναι/. τι/ θα θελες να πει ο πρωθυπουργός/ νοµίζεις/ 226. Κ22 ε::: αυτός να κάνει ένα συµβούλιο και να δει/ άµα:::/ 122. Κ22 να\ το\ χρησιµοποιούµε\ 123. Ερ να το χρησιµοποιούµε\. µάλιστα\ πρέπει να τα:::... ποια πρέπει ν απαγορέψουµε/ και ποια\ όχι\ 227. Ερ µ:\. και/ πως/ θα/ ξέρουµε εµείς/ ποια είναι επικίνδυνα ή όχι\ ξέρω\ γω. µε τι:/. πως θα το ξέρουµε... αυτοί/ που θα πάνε εκεί στο συµβούλιο πως/ θα το ξέρουνε/ λες 124. Κ22 >>αλλά να µην 228. Κ22 θα κάνουνε µερικ. ξέρω γω: είµαστε στο ίδιο δωµάτιο Ερ τι/ θα/ θελες/ εσύ ας πούµε. τι/ θα/ πρότεινες να κάνουνε 230. Κ22... ε::\\. δεν/ ξέρω\ 231. Ερ µάλιστα. εσύ/. µπορεί να κάνεις κάτι/. εσύ/ 232. Κ22 ό::χι/ Κ23: 273. Ερ µάλιστα. ωραία.. εσύ τώρα/. καµιά/ ιδέα/ µου πες/. για το 233. Ερ µάλιστα. κάτι/ άλλο/ που θα µπορούσες να κάνεις εσύ/ γι αυτό/ τι µπορούµε να κάνουµε/ Κ23 όχι::\\ µου πες να πάρουµε νερό/ 235. Ερ ή κάποιος άλλος άνθρωπος ξέρω γω. αν έτσι. να ναι κάπως πιο µπορούσε/ αραιωµένο ε/ 236. Κ23.. δεν νοµίζω::\.. αυτοί µόνο που τα 274. Κ23 ε: ναι:: φτιάχνουνε/ 275. Ερ. µάλιστα. κάτι άλλο αν/ 237. Ερ τι/ θα\ µπορούσαν\ να\ κάνουνε\ ας\ πούµε\ µπορεί/ να/ γίνει/. ξέρω γω κάποιοι/ άλλοι/ άνθρωποι/ αν/ θα/ µπορούσαν/ να/ βοηθήσουνε/ 276. Κ23 ε: δεν ξέρω. µάλλον\ Κ23 ε:. να µην/ φτιάχνουν. να::. αν/ µπορούσαν να φτιάξουν κάτι άλλο που να µην/ είναι τόσο επικίνδυνα\ Κατηγορίες Έκτης Κύριας Κάρτας: Χρώµατα, µολύβια, κόλλες κτλ. Στην παρούσα κάρτα και στη συζήτηση δύο εβδοµάδες µετά τη διδακτική παρέµβαση, όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά είτε µόνα τους (Α18, Κ21, Κ23, Α24) είτε µετά από ερώτηση (Κ19, Κ20, Κ22, Κ25, Α26, Α27, Α28, Α29) αναφέρονται και θυµούνται σε 5 η Κύρια Κάρτα: Προϊόντα που χρησιµοποιούµε για τα κουνούπια, το σκόρο και τα άλλα έντοµα

10 Παράρτηµα. Μελέτη δύο εβδοµάδες µετά τη διδακτική παρέµβαση - 6 ο Κεφάλαιο 497 ικανοποιητικό βαθµό, τις αντίστοιχες δραστηριότητες που έγιναν µέσα στην τάξη κατά τη διάρκεια της διδακτικής παρέµβασης, οι οποίες περιελάµβαναν τον πειραµατισµό µε τέτοια προϊόντα. Επίσης, αναφέρονται στις δραστηριότητες αυτές προκειµένου να δικαιολογήσουν τη γνώµη τους και θυµούνται τις επιπτώσεις σε φυτά ή και ζώα που είχαν προϊόντα όπως: το µπλάνκο, οι µαρκαδόροι και οι τέµπερες. Τα παραδείγµατα που ακολουθούν είναι χαρακτηριστικά για την κατηγορία αυτή. Ο Α24 λέει για τα πειράµατα και τα συµπεράσµατα που έβγαλε από αυτά: και: 355. Ερ µάλιστα. όταν λες ότι::. αυτά είναι επικίνδυνα ας πούµε. από που το κατάλαβες ότι είναι επικίνδυνα.. που το ξέρεις. το δες 356. Α24 εκτός/ από τη συσκευασία βέβαια 357. Ερ για το περιεχόµενο λέµε τώρα 358. Α24 ε::::. όχι αυτά ευτυχώς δεν τα έχω µυρίσει.. το πείραµα που κάναµε εδώ πέρα µε το µπλάνκο που βάλαµε το διαλυτικό και άρπαξε φωτιά... οι κό::λλε::ς::. δεν\ κάναµε\ κανένα\ πείραµα\ αλλά\ νοµίζω\ ότι\ και\ αυτές\ είναι\ εύφλεκτες\ 359. Ερ εµείς χρησιµοποιήσαµε τέµπερες και µαρκαδόρους.. τι/ πειράζει.. τι\ πειράζει\ εµείς παίξαµε µε φυτά/ ας πούµε ή µε ζώα\. τι\ έγινε\. τι\ σχέση\ έχει\ 360. Α24 βάλαµε. είδαµε ότι βάλαµε τέµπερες και µαρκαδόρους σε φυτά: 361. Ερ ναι: 362. Α24 και ότι επηρεάστηκαν πάρα πολύ τα φυτά απ αυτό\ 368. Α24 έχουνε ξεραθεί τα φύλλα. και αυτό σηµαίνει ότι είναι ζωντανός οργανισµός αυτά και κάτι θα γίνει και µε µας άµα άµα πιούµε:: τέτοιο. ή άµα αναπνεύσουµε/ και η Κ22 αναφέρει τα πειράµατα, θεωρώντας ότι είναι επικίνδυνες οι ουσίες αυτές: 265. Ερ.. δε \\µου\\ λες\\ είχαµε/ κάνει καθόλου πειραµατάκια εµείς µ αυτά/.. µε µαρκαδόρους µε:: 266. Κ22 ναι/ 267. Ερ τι είχαµε κάνει/ ας πούµε/ 268. Κ22 τα είχαµε βάλει στα φυτά εδώ πέρα/.. µε\ τις\ τέµπερες\ τα\ νερά\ και\ τέτοια\. τα\ χαµε\ βάλει::\.. µε::\ φυτά όπως τα:: κάναµε\ εδώ\ πέρα\ και\ µετά\ ξεράθηκαν\.. αλλά αυτά::. µερικά έχουνε ξεραθεί/. µερικά ζουν ακόµα/ 269. Ερ µ:: και τι/ σηµαίνει αυτό άραγε/ 270. Κ22 ότι:::/ σιγά/ σιγά::/. αρχίζουνε και:::... και αυτά δεν αντέχουν άλλο και πεθαίνουν 271. Ερ δηλαδή είναι ακίνδυνες αυτές οι ουσίες/ 272. Κ22 ε:::/. όχι/. άµα είναι::/. άµα βάλουνε λίγο τέµπερα/. µπογιά/. και πολύ/ νερό::/.. τότε::/ πίνουνε πολύ νερό/ γιατί είναι σαν να πίνουνε σκέτο νερό/. άµα βάλουνε πολύ/ τέµπερα και λίγο νερό/. δε/ πίνουνε καθόλου/. και έτσι:: ξεραίνονται όπως εκεί πέρα το µαύρο που είχαµε βάλει::/ 273. Ερ χµ:/ χµ:/ 274. Κ22 και:::/ πεθαίνουνε Το σηµαντικό όµως είναι ότι, επτά (7) παιδιά θεωρούν ότι τα προϊόντα αυτά, σε γενικές γραµµές, δεν είναι επικίνδυνα (Α18, Κ19, Κ23, Κ25, Α27, Α28, Α29). ηλαδή, αν και τα περισσότερα από τα παιδιά αυτά αναγνωρίζουν ότι κάποια µεµονωµένα προϊόντα είναι επικίνδυνα (π.χ. µπλάνκο, µαρκαδόροι, τέµπερες), ωστόσο η γενική τους κρίση 6 η Κύρια Κάρτα: Χρώµατα, µολύβια, κόλλες κτλ

11 Παράρτηµα. Μελέτη δύο εβδοµάδες µετά τη διδακτική παρέµβαση - 6 ο Κεφάλαιο 498 είναι ότι δεν προκαλούν κάποιο πρόβληµα στην υγεία των ανθρώπων. Φαίνεται, δηλαδή, ότι κάποια παιδιά, ενώ θυµούνται τι έγινε στη διδακτική παρέµβαση, στη συνέχεια δυσκολεύονται να γενικεύσουν τις παρατηρήσεις και τα συµπεράσµατα από τις δραστηριότητες αυτές. Οι αντίληψή τους για την επικινδυνότητα των προϊόντων αυτών περιορίζεται στο στενό πλαίσιο της διεξαγωγής των πειραµάτων (π.χ. φυτά, µπλάνκο κτλ) και δεν επεκτείνεται και σε άλλα προϊόντα ή σε άλλα πλαίσια. Έτσι, για παράδειγµα, θεωρούν ότι τα προϊόντα αυτά είναι επικίνδυνα µόνο για τα φυτά που δοκιµάστηκαν και όχι για εµάς ή για το περιβάλλον. Οι παρακάτω φράσεις είναι χαρακτηριστικές. Η Κ19 στην αρχή λέει ότι είναι ακίνδυνα για το περιβάλλον (178) και παρόλο που στη συνέχεια θυµάται τα πειράµατα, µόνο στο τέλος απλά αναφέρεί ότι οι ουσίες αυτές είναι επικίνδυνες µόνο για τα φυτά: 175. Ερ αυτά λες όταν τα χρησιµοποιείς είναι επικίνδυνα για την υγεία/. τη δική σου ας\ πούµε\ 176. Κ19 όχι. για να ζωγραφί::ζουµε::. να γρά::φουµε::. να σβή::νουµε:: 177. Ερ για το περιβάλλον µήπως είναι επικίνδυνα/ 178. Κ19.. ό:χι 179. Ερ όχι\ λες\ ε\. ε:: εδώ/ κάτι πειράµατα που είχαµε κάνει θυµάσαι µε το::... που είχαµε βάλει εδώ στα φυτά:/. που\ είχαµε\ βάλει\ τέµπερες\ µαρκαδόρους\ και\ λοιπά\. θυµάσαι τι είχαµε κάνει/ 180. Κ19 ναι::/ 181. Ερ.. τι\ είχαµε\ κάνει\ 182. Κ19 είχαµε βάλει:: λίγο νερό: και µετά βάλαµε:: µαρκαδόρους. ή/ τίποτα ά::λλο:/.. και::/ µετά από δυο/ τρεις τέσσερις µέ::ρε::ς/. βλέπαµε τα::/ λουλούδια και ξερά::/. και ξε::: 183. Ερ >>και ξεραίνονταν/ 184. Κ19 ναι/ 185. Ερ αυτά που είχαµε βάλει µαρκαδόρους/. είχαµε βάλει και τέµπερες/ 186. Κ19 ναι::: 187. Ερ και αυτό/ λες/ τι:/. για ποιο/ λόγο λες συνέβη/ 188. Κ19 δε/ ξέρω/ 189. Ερ. λες να τα επηρέασε δηλαδή ο:: µαρκαδόρος/ ή το χρώµα που βάλαµε/ 190. Κ19 µάλλον. δεν ξέρω 191. Ερ αυτό/ εµάς/ µας/ νοιάζει/ 192. Κ19 ό:χι/ 193. Ερ ε/ 194. Κ19 όχι \ 195. Ερ για το περιβάλλον δηλαδή/ δεν έχει κάποια σχέση οι µαρκαδόροι/ 196. Κ19 άµα:::/ χαλάνε τα δέντρα:: και αυτά/.. δε::/. δε µπορούµε να χουµε δέ::ντρα::. δεν\ µπορούµε\ να\ χουµε::\. γιατί:: µπορεί:::/. γιατί::/ στα δέ/. στα δέντρα και αυτά::/. πάνε οι λύκοι και όλα τα ζώα/ στο δάσος 197. Ερ ναι 198. Κ19 πάµε και εµείς και παί::ζου:µε::/ 199. Ερ έχει δροσιά εκεί ε/ 200. Κ19 ναι:\ 201. Ερ ε:: ναι/ αλλά::/. αυτό όµως. εµείς/. γιατί/ το κάναµε αυτό το πείραµα. τι\ θέλαµε\ να\ κάνουµε\. τι\ κατάλαβες\ 202. Κ19 ε:::: ο::::/. µάθαµε πως για τα λουλούδια τα: φυτά/ 203. Ερ είδαµε τι πάθανε ας πούµε/ 204. Κ19 ναι/. ότι:: σιγά σιγά/ ξε::ρονονται 205. Ερ άρα/ τι/ µπορούµε να πούµε για τα::/. για τις τέµπερες/ και για τα χρώµατα\ 6 η Κύρια Κάρτα: Χρώµατα, µολύβια, κόλλες κτλ

12 Παράρτηµα. Μελέτη δύο εβδοµάδες µετά τη διδακτική παρέµβαση - 6 ο Κεφάλαιο 499 τους\ µαρκαδόρους\. µπορούµε να πούµε ότι κάνουνε κακό/ καλό:\ ας\ πούµε\. ότι δεν τα πειράζει 206. Κ19 κάνουν και καλό/ και κακό/ 207. Ερ καλό::/. γιατί γράφουµε ε/ 208. Κ19 ναι: 209. Ερ κακό/ όµως/ 210. Κ19 για τα φυτά/ και ο Α28, παρόλο που θυµάται τις επιπτώσεις που είχαν οι ουσίες αυτές στα φυτά, ωστόσο δεν τις θεωρεί επικίνδυνες ( ) παρά µόνο για αυτά: και: 181. Ερ µάλιστα. αυτά/ λες/ όταν/ τα χρησιµοποιείς/ ξέρω γω µπορεί να ναι επικίνδυνα για τη υγεία σου/ 182. Α28 >>όχι 183. Ερ ή για την υγεία των παιδιών/. των άλλων 184. Α28 >>όχι 185. Ερ ε/.. όχι λες έτσι/... ε::: 186. Α28 >>το µπλάνκο µόνο που ναι:: εύφλεκτο 187. Ερ το\ µπλάνκο\ µόνο\ που\ ναι::\ εύφλεκτο\ έτσι\. ε:::. εµείς/ όµως κάναµε. κάναµε το πείραµα λες εδώ που είδες παίρνει φωτιά ε/ 188. Α28 ναι 189. Ερ.. τέµπερες/ εµείς/ δε:ν/ βάλαµε/ εδώ::/. και µαρκαδόρους/ 190. Α28 >>ναι 191. Ερ >>στα τέτοια. τι::/ είχαµε συµπεράνει απ αυτά/ 192. Α28 στα φυτά:/ 193. Ερ ναι. στα φυτά:: 194. Α28 ξεραθήκανε::.. τα\ πιο\ πολλά\ ξεραθήκανε\ 195. Ερ µε τα τέµπερες/ 196. Α28 ναι\ 197. Ερ αν\ θυµάµαι\ καλά\ µε\ τα\ τέµπερες\ δεν\ είχανε\ πάθει\ τίποτα\. και\ µε\ τους\ µαρκαδόρους\. α/ τα/ κοιτάς/ τώρα λες ε/ 198. Α28 ναι\ 199. Ερ τώρα βλέπεις ότι έχουνε/ τι/ 200. Α28 ξεραθεί\ 201. Ερ έχουνε ξεραθεί\... ότι προκαλούνε κάποιο πρόβληµα 202. Α28 ε/ όχι:. τώρα όχι 203. Ερ. αφού ξεραθήκανε Α28 ναι/ 205. Ερ δεν/ τους προκαλούνε/ πρόβληµα 206. Α28 τους προκαλέσανε/ αλλά τώρα:. έχουν ψοφήσει 217. Ερ µάλιστα.. τελικά/ µε τα πειράµατα εµείς/ που κάναµε είχαµε βάλει τέµπερες στα: λουλούδια ε/. στα φυτά στις φασολιές/ 218. Α28 ναι 219. Ερ στα:: σκουλήκια είχαµε βάλει/ 220. Α28... ναι:: 221. Ερ. είχαµε\ βάλει\. και τι/ είχανε/ κάνει/ 222. Α28 ψοφήσανε 223. Ερ µε/ τα/ τέµπερες/... µάλιστα.. ε::: ή: όχι αντιψυκτικό είχαµε/ βάλει/. δεν/ είχαµε/ βάλει/ τέτοια/ πράγµατα/. δεν\ νοµίζω\ 224. Α28 α:/ ναι:/ 225. Ερ αντιψυκτικό είχαµε βάλει::. φλου είχαµε βάλει:: τέτοια. ωραία.. οπότε/ λες/ τελικά/ αυτό/ µε/ τα::/ τέµπερες/. είναι/ επικίνδυνα/ τα/ χρώµατα/ αυτά/ τα/ πλαστικά/ τα::/. οι/ κόλλες/ ή όχι/ 226. Α28 οι τέµπερες δεν/ είναι για µας επικίνδυνες αλλά για τα φυτά:: είναι 6 η Κύρια Κάρτα: Χρώµατα, µολύβια, κόλλες κτλ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ AMMOS Συντάκτης: MARC AE

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ AMMOS Συντάκτης: MARC AE ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ AMMOS Συντάκτης: MARC AE Ολοκληρωμένη εκστρατεία ενημέρωσης για τον περιορισμό των απορριμμάτων καπνιστών στις παραλίες LIFE12 INF/GR/000985 www.life-ammos.gr Με

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Φιλοσοφία για παιδιά» Βασικές έννοιες : Άνθρωπος- ζώο

Θέμα: «Φιλοσοφία για παιδιά» Βασικές έννοιες : Άνθρωπος- ζώο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Π.Ε) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΣΠΕΝ404 Ονοματεπώνυμο φοιτήτριας: Εξαδακτύλου Νίκη-Αθηνά Α.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

απαλλαγείτε ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΥΚΟΛΑ!

απαλλαγείτε ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΥΚΟΛΑ! πώς να απαλλαγείτε ΑΠΟ ΤΟ κάπνισμα ΠΑΝΕΥΚΟΛΑ! Μάθετε το συναρπαστικό µυστικό του καπνίσµατος και κόψτε το µε άνεση! ψηφιακή έκδοση 3.2 Απρίλιος 2010 ISBN πρωτοτύπου : 978-960-930271-5 Copyright 2007, 2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΤΑ ΜΜΕ ΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ

ΠΩΣ ΤΑ ΜΜΕ ΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ ΠΩΣ ΤΑ ΜΜΕ ΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΚΟΡΙΝΑ ΘΕΟ ΩΡΑΚΑΚΗ Μ. ΠΑΠΑ Α: Κυρίες και κύριοι ξεκινάµε την απογευµατινή συνεδρίαση, µε την κα Κορίνα Θεοδωρακάκη στο συντονισµό.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 2002 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...4 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...6. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ...7 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΧΑΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ...0

Διαβάστε περισσότερα

4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 4 η ιοίκηση Υγειονοµικής Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ» ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Πρόγραµµα Αγωγής Υγείας

«ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ» ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Πρόγραµµα Αγωγής Υγείας «ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ» ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Πρόγραµµα Αγωγής Υγείας Οδηγός Εκπαιδευτικού Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης Ιούνιος 2007 Αγωγή Υγείας ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννα Ετµεκτσόγλου. Κέρκυρα, 2014. Ελληνική Εταιρεία Ακουστικής Οικολογίας

Ιωάννα Ετµεκτσόγλου. Κέρκυρα, 2014. Ελληνική Εταιρεία Ακουστικής Οικολογίας Β Α Σ Ι Κ Η Ο Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α Α Κ Ο Υ Σ Τ Ι Κ Η Σ Ο Ι Κ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Γ Ι Α Π Α Ι Ι Α & Ε Ν Η Λ Ι Κ Ε Σ : Τ Ο Η Χ Ο Τ Ο Π Ι Ο & Ο Ι Σ Η Μ Α Σ Ι Ε Σ Τ Ω Ν Η Χ Ω Ν Τ Ο Υ. Ιωάννα Ετµεκτσόγλου Κέρκυρα, 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 10/02/2015

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 10/02/2015 νσωμάτωση Τεχνολογίας στη Διδακτική των Μαθηματικών ( Δ8 ) ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΡΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΡΓΑΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 10/02/2015 Διδάσκων Γ. Ψυχάρης ΛΝΗ ΚΑΖΑΚΟΥ ΜΑΡΙΟ ΓΚΟΥΡΙ - ΝΙΚΗ ΜΟΥΤΑΦΗ λένη Καζάκου, Μάριο

Διαβάστε περισσότερα

Isaac Asimov H νύχτα (1941) (nightfall)

Isaac Asimov H νύχτα (1941) (nightfall) Isaac Asimov H νύχτα (1941) (nightfall) Αν έβγαιναν τα άστρα µια νύχτα κάθε χίλια χρόνια, πόσο θα πίστευαν οι άνθρωποι και θα λάτρευαν το Θεό και θα διατηρούσαν για πολλές γενιές την ανάµνηση της ουράνιας

Διαβάστε περισσότερα

Πειράµατα µε τη Θερµότητα, το Φως και τα Ηλεκτρικά Κυκλώµατα Οδηγίες για τους Εκπαιδευτικούς Των ηµοτικών Σχολείων

Πειράµατα µε τη Θερµότητα, το Φως και τα Ηλεκτρικά Κυκλώµατα Οδηγίες για τους Εκπαιδευτικούς Των ηµοτικών Σχολείων 2 Πειράµατα µε τη Θερµότητα, το Φως και τα Ηλεκτρικά Κυκλώµατα Οδηγίες για τους Εκπαιδευτικούς Των ηµοτικών Σχολείων 3 4 Εκπαίδευση Μουσουλµανοπαίδων 2002-04 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Πειράµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 1 ...... «Γράφουν τα μέλη της ομάδας μου κάτι καλό για εμένα» «Γράφουν τα μέλη της ομάδας μου κάτι καλό για εμένα» 3 ...

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι και τεχνικές στη γνωσιακή συµπεριφοριστική θεραπεία ενηλίκων Γ. Ευσταθίου

Μέθοδοι και τεχνικές στη γνωσιακή συµπεριφοριστική θεραπεία ενηλίκων Γ. Ευσταθίου Μέθοδοι και τεχνικές στη γνωσιακή συµπεριφοριστική θεραπεία ενηλίκων Γ. Ευσταθίου Η γνωσιακή - συµπεριφοριστική ψυχοθεραπεία αποτελεί σύνθεση γνωσιακών και συµπεριφοριστικών προσεγγίσεων. Στόχος της παρέµβασης

Διαβάστε περισσότερα

Αβαλοκιτεσβάρα Ρέικι

Αβαλοκιτεσβάρα Ρέικι Αβαλοκιτεσβάρα Ρέικι Ο πρώτος εκπαιδευτικός κύκλος (Φεβρουάριος Μάιος 2009) Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Αβαλοκιτεσβάρα Ρέικι Αθήνα 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχοµένων Ι Πρόλογος ΙΙI Μάθηµα 1 o

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Σκαμάγκα 1, Κωσταντίνος Ραβάνης 2, Δημήτρης Κολιόπουλος 3, kskamaga@hotmail.com, ravanis@upatras.gr, dkoliop@upatras.gr

Κατερίνα Σκαμάγκα 1, Κωσταντίνος Ραβάνης 2, Δημήτρης Κολιόπουλος 3, kskamaga@hotmail.com, ravanis@upatras.gr, dkoliop@upatras.gr ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τόμος 1, Τεύχος 3, Σελίδες 223-253 Εκδόσεις Κλειδάριθμος Οι στοιχειώδεις μαγνητικές ιδιότητες ως αναλογικοί συλλογισμοί για τη συγκρότηση ενός πρόδρομου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για παραγωγή ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ.

Πρόταση για παραγωγή ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ελληνική ΘΕΜΑ : Πρόταση για παραγωγή ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 27 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 965/2012 Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

erotica: οι κόκκοι της άµµου

erotica: οι κόκκοι της άµµου Λεσβίες στην κουζίνα ΤουρΛΟΑ µια συνταγή για τις Τρίτες σας ΥΛΙΚΑ µουτζούρα από νταλικάκι φρέσκα φλαϊεράκια µια κούπα σφουγγαρόνερο Φεµινιστικού Κέντρου ένα κουταλάκι σκόνη από το δωµάτιο αρχείου κουλουβάχατα

Διαβάστε περισσότερα

Κι άλλα φύλα συνεχώς. Εισαγωγικό

Κι άλλα φύλα συνεχώς. Εισαγωγικό Intro Άντρας θέλει γυναίκα Γυναίκα θέλει άντρα. Σαν θέλει η νύφη κι ο γαµπρός, το θέλει η πεθερά, το θέλει ο πεθερός, το θέλει κι ο θεός, τι όµορφος κόσµος είναι αυτός; Άντρας θέλει Άντρα = δεν είναι άντρας

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ ΝΟΥΣ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΣΑΝΙΔΙ»

«ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ ΝΟΥΣ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΣΑΝΙΔΙ» «ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ ΝΟΥΣ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΣΑΝΙΔΙ» Συντονίστρια Καθηγήτρια: Χριστοφοράτου Τάνια, Βιολόγος Συγγραφείς: Συγγραφική Ομάδα μαθητών και Χριστοφοράτου Τάνια 3ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου Κρήτης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο

Διαβάστε περισσότερα

2ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

2ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Ν. ΑΓΓΕΛΙ ΗΣ, Πρόεδρος Επαγγελµατικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου εν είχε κανέναν στρατηγικό σχεδιασµό εµπεριστατωµένο,

Διαβάστε περισσότερα

Citizenship Language Pack For Migrants in Europe ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Μάθημα ελληνικής γλώσσας για μετανάστες με τη χρήση πολυμέσων.

Citizenship Language Pack For Migrants in Europe ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Μάθημα ελληνικής γλώσσας για μετανάστες με τη χρήση πολυμέσων. Project Nr. 511529-LLP-1-2010-1-IT-KA2-KA2MP Agreement number 2010 4125/001-001 Citizenship Language Pack For Migrants in Europe ΕΛΛΗΝΙΚΑ Μάθημα ελληνικής γλώσσας για μετανάστες με τη χρήση πολυμέσων Επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Β ΕΝΟΤΗΤΑ Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Β ΕΝΟΤΗΤΑ Εκπαιδευτικές δραστηριότητες Β ΕΝΟΤΗΤΑ Εκπαιδευτικές δραστηριότητες ΟΙ ΛΙΜΝΕΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΣ! Β ΕΝΟΤΗΤΑ 57 Γενικές οδηγίες Το παρόν πρόγραμμα είναι διαθέσιμο για κάθε δάσκαλο/εκπαιδευτικό που επιθυμεί να υλοποιήσει μια σειρά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ. ηµιουργώντας έναν καλύτερο κόσµο

ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ. ηµιουργώντας έναν καλύτερο κόσµο ΣΑΗΕΝΤΟΛΟΓΙΑ ηµιουργώντας έναν καλύτερο κόσµο Η Σαηεντολογία, που ιδρύθηκε και αναπτύχθηκε από τον Λ. Ρον Χάµπαρντ, είναι µια εφαρµοσµένη θρησκευτική φιλοσοφία η οποία προσφέρει έναν ακριβή δρόµο µέσω

Διαβάστε περισσότερα

"Εγώ και το φαγητό: µιά σχέση αγάπης και µίσους (διάλεξη, 2004)

Εγώ και το φαγητό: µιά σχέση αγάπης και µίσους (διάλεξη, 2004) "Εγώ και το φαγητό: µιά σχέση αγάπης και µίσους (διάλεξη, 2004) διάλεξη, ανοιχτή για το κοινό, από τους ψυχοθεραπευτές ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΤΡΙΝΙΟΥ και ΠΕΤΡΟ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ, 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004, στο Κέντρο Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΙΚΟΥΔΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΙΚΟΥΔΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΙΚΟΥΔΗΣ 1 Εισαγωγή Τι είναι Ένα βιβλίο εισαγωγικό για τη φωτογραφία. Έχει μέσα του όσα θεωρώ ως απαραίτητα για να ξεκινήσει κάποια/ος σωστά, με ασφάλεια, εύκολα και

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0.

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0. Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων και κυρίως στη διδασκαλία της ελληνικής. Έρευνα στους φιλολόγους που επιμορφώθηκαν στο πλαίσιο του έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Θέµα: «Παιδεία και Άσκηση του Επαγγέλµατος του Μηχανικού προς το ηµόσιο όφελος». ευτέρα 23. Αµφιθέατρο Νέου Κτιρίου Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Πολυτεχνειούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιόκτητα και αδέσποτα σκυλιά

Ιδιόκτητα και αδέσποτα σκυλιά Ιδιόκτητα και αδέσποτα σκυλιά Έ ν α β ι β λ ί ο γ ι α ι δ ι ό κ τ η τ α κ α ι α δ έ σ π ο τ α σ κ υ λ ι ά ε ι δ ι κ ά σ χ ε δ ι α σ μ έ ν ο γ ι α π α ι δ ι ά Συγγραφέας: Carien Radstake Επιμέλεια έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσµια Μεσσιανική Εκκλησία της Ελλάδας Πολιτιστικός Σύλλογος Μοκίτι Οκάντα Κέντρο Τζορέι Ελλάδας Να µοιραστούµε κάποιες σκέψεις;

Παγκόσµια Μεσσιανική Εκκλησία της Ελλάδας Πολιτιστικός Σύλλογος Μοκίτι Οκάντα Κέντρο Τζορέι Ελλάδας Να µοιραστούµε κάποιες σκέψεις; Παγκόσµια Μεσσιανική Εκκλησία της Ελλάδας Πολιτιστικός Σύλλογος Μοκίτι Οκάντα Κέντρο Τζορέι Ελλάδας Να µοιραστούµε κάποιες σκέψεις; Υλικό για µελέτη για τα µέλη µας 2011 Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΕΞΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΕΞΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 1. Χαρακτηριστικά της κατανόησης γραπτού λόγου Η κατανόηση γραπτού λόγου είναι αναµφίβολα µια πολύπλοκη διαδικασία που εµπλέκει δύο µέρη: το κείµενο και τον αναγνώστη.

Διαβάστε περισσότερα