Council services Greek

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Council services Greek"

Transcript

1 Council services Greek Καλωςορίςατε ςτθν Language Line του Hobsons Bay Υπθρεςίεσ Οικογενειών, Νεοτιτων και Παιδιών O Διμοσ διαχειρίηεται 10 Κζντρα Υγείασ Μθτζρασ και Παιδιοφ. Η Υπθρεςία Υγείασ Μθτζρασ και Παιδιοφ παρζχεται δωρεάν ςε όλεσ τισ οικογζνειεσ ςτο διμο που ζχουν παιδιά, από τθν γζννθςθ μζχρι τθν αρχι τθσ ςχολικισ θλικίασ. Μπορεί μζλοσ του νοςθλευτικοφ προςωπικοφ να ελζγξει τθν ανάπτυξθ του παιδιοφ ςασ για να ανιχνεφςει τυχόν προβλιματα που μπορεί να προκφψουν για τθν ζγκαιρθ αντιμετϊπιςθσ τουσ. Το νοςθλευτικό προςωπικό παρζχει επίςθσ ςυμβουλι και ςτιριξθ ςε κζματα ςχετικά με τθν υγεία των παιδιϊν, των γυναικϊν και οικογενειϊν κακϊσ προβλιματα που μπορεί να αντιμετωπίηει κανείσ ςαν γονζασ. Μπορεί να ςασ δει νοςθλευτικό ςτζλεχοσ τθσ υπθρεςίασ Υγείασ Μθτζρασ και Παιδιοφ ςτισ παρακάτω κφριεσ θλικίεσ: επίςκεψθ ςτο ςπίτι όταν το παιδί ςασ είναι περίπου επτά θμερϊν, και φςτερα ραντεβοφ όταν το παιδί είναι 2, 4 και 8 εβδομαδϊν, 3,4,8,12 μθνϊν, και 2 χρονϊν και 3,5 χρονϊν. Συνικωσ επικοινωνεί μαηί ςασ το νοςθλευτικό προςωπικό για να διοργανϊςει τθν πρϊτθ επίςκεψθ ςτο ςπίτι ςασ. Η Υπθρεςία Υγείασ Μθτζρασ και Παιδιοφ διαχειρίηεται επίςθσ και δφο κλινικζσ κθλαςμοφ για να βοθκάει τισ μθτζρεσ που αντιμετωπίηουν προβλιματα ςτο κθλαςμό. Αν κζλετε να κλείςετε ραντεβοφ ι να αλλάξετε κάποιο ραντεβοφ ςτο κζντρο ι ςε κλινικι κθλαςμοφ, παρακαλοφμε καλζςτε τθν υπθρεςία κρατιςεων ςτο Η υπθρεςία επίςθσ διεξάγει και τυχαίεσ ςυναντιςεισ (drop-in sessions) ςε οριςμζνα κζντρα. Δεν χρειάηεται να κλείςετε ραντεβοφ. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ καλζςτε Αν χρειάηεται να μιλιςετε με μζλοσ του νοςθλευτικοφ προςωπικοφ ι υπθρεςία κρατιςεων κα πάρει τα ςτοιχεία ςασ και κα ςασ πάρει πίςω ζνα μζλοσ του νοςθλευτικοφ προςωπικοφ. Αν κζλετε να μιλιςετε με νοςθλευτικό προςωπικό εκτόσ των ωρϊν υπθρεςίασ παρακαλοφμε καλζςτε τθν 24θ γραμμι Υγείασ Μθτζρασ και Παιδιοφ ςτο

2 Page 2 Αν χρειάηεςτε ιατρικι ςυμβουλι παρακαλοφμε καλζςτε τον οικογενειακό ςασ γιατρό ι πθγαίνετε ςτο πλθςιζςτερο νοςοκομείο. Η ανοςοποίθςθ προςτατεφει το παιδί ςασ από κάποιεσ νόςουσ και ενκαρρφνουμε όλουσ τουσ γονείσ να εμβολιάςουν τα παιδιά τουσ. Ο Διμοσ παρζχει ζναν αρικμό προγραμμάτων ανοςοποίθςθσ κάκε μινα από τα Κζντρα Υγείασ Μθτζρασ και Παιδιοφ όλου του διμου και κατά τισ βραδινζσ ϊρεσ ςε άλλα δθμοτικά κτίρια. Αυτά αναφζρονται ςτον κατάλογο που βρίςκεται κάτω από πρόγραμματα ανοςοποίθςθσ ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου. Τα προγράμματα παρζχονται δωρεάν και δεν χρειάηεται να κλείςετε ραντεβοφ. Το μζλοσ προςωπικοφ τθσ υπθρεςίασ Υγείασ Μθτζρασ και Παιδιοφ κα ςυηθτιςει μαηί ςασ το δθμοτικό πρόγραμμα ανοςοποίθςθσ περίπου κατά τθν προγραμματιςμζνθ επίςκεψθ όταν το μωρό ςασ είναι 4 εβδομαδϊν. Αν ζχετε κακόλου απορίεσ, παρακαλοφμε καλζςτε τθν Υγειονομικι Υπθρεςία του Διμου ςτο Υπθρεςίεσ Παιδιών Η παιδικι φροντίδα είναι μια υπθρεςία όπου το ειδικευμζνο προςωπικό προςζχει τα παιδιά όταν οι γονείσ τουσ πθγαίνουν ςτθ δουλειά, ςτο ςχολείο ι ζχουν άλλεσ υποχρεϊςεισ. Ο Διμοσ διαχειρίηεται ζνα φάςμα υπθρεςιϊν παιδικισ φροντίδασ. Όλεσ οι υπθρεςίεσ ζχουν επαγγελματικό, ειδικευμζνο και πεπειραμζνο εκπαιδευτικό προςωπικό που παρζχει φροντίδα και εκπαίδευςθ υψθλισ ποιότθτασ για τα παιδιά. Στα παιδία παρζχονται διάφορεσ δραςτθριότθτεσ και εμπειρίεσ, ςτον εςωτερικό και ςτον υπαίκριο χϊρο, που ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ μάκθςθσ και ανάπτυξισ τουσ. Ημεριςια Οικογενειακι Φροντίδα (Family Day Care) είναι μια υπθρεςία για παιδιά από τθν γζννθςθ ζωσ 13 χρονϊν. Η φροντίδα παρζχεται ςτα ςπίτια των εκπαιδευτικϊν. Παρζχεται ελαςτικό ωράριο μερικισ ι πλιρθσ φροντίδασ, φροντίδα πριν και μετά από το ςχολείο και φροντίδα κατά τισ ςχολικζσ διακοπζσ. Ο Διμοσ αναλαμβάνει λεπτομερι διαδικαςία πρόςλθψθσ και κατατόπιςθσ του κάκε εκπαιδευτικοφ πριν από τθν εγγραφι του και ζπειτα παρζχει ςυνεχόμενθ παρακολοφκθςθ και ςτιριξθ. Αυτό περιλαμβάνει τθν επίςκεψθ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ κάκε δεκαπενκιμερο και τθ διεξαγωγι ομάδων παιχνιδιοφ (playgroup) όπου πθγαίουν μαηί με τα παιδιά που φροντίηουν. Υπάρχουν δφο παιδικά κζντρα, ζνα ςτο Altona Meadows και το άλλο ςτο Altona North που παρζχουν θμεριςια φροντίδα πολλϊν ωρϊν (long day care) για παιδιά από τθν γζννθςθ ζωσ πζντε χρονϊν. Και τα δφο τα κζντρα λειτουργοφν από Δευτζρα ζωσ Παραςκευι από 7.00πμ ζωσ 6.00μμ. Μαγειρεμζνα ςπιτίςια, κρεπτικά γεφματα και πρόχειρα φαγθτά παρζχονται ενϊ τα παιδιά είναι υπό φροντίδα. Ιςχφουν χρεϊςεισ για τθν θμεριςια οικογενειακι φροντίδα και τθν θμεριςια φροντίδα πολλϊν ωρϊν. Η Κυβζρνθςθ τθσ Αυςτραλίασ παρζχει χρθματικι βοικεια ςε δικαιοφχεσ οικογζνειεσ. Η κάκε υπθρεςία ζχει κατάλογο αναμονισ και ςθμαςία ζχει να εγγραφείτε όςο το δυνατό πιο ζγκαιρα. Όταν υπάρξει διακζςιμθ κζςθ, οι οικογζνειεσ πρζπει να ζχουν εγγραφεί ςτθν υπθρεςία προτοφ αρχίςει το παιδί τουσ ςτθν παιδικι φροντίδα.

3 Page 3 Η Περιςταςιακι Φροντίδα (Occasional Care) του Altona Meadows λειτουργεί τζςςερισ ϊρεσ κάκε Πζμπτθ και Παραςκευι πρωί μόνο κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ τριμινου. Το πρόγραμμα λειτουργεί ςτο κοινωνικό κζντρο Altona Meadows Community Centre. Η περιςταςιακι φροντίδα προςφζρει κρατιςεισ κζςεων για ζνα ζνα, ολόκλθρο το τρίμθνο ι πρόχειρεσ εβδομαδαίεσ κρατιςεισ. Ιςχφουν χρεϊςεισ για κάκε παιδί κάκε φορά. Σερβίρεται υγιεινό πρόχειρο φαγθτό για πρωϊνό τςάι. Η οικογζνεια παρζχει το μεςθμεριανό γεφμα του παιδιοφ. Για πρόςβαςθ ι για να μάκετε περιςςότερα για τισ υπθρεςίεσ αυτζσ ι για να μάκετε περιςςότερα αν ςκζφτεςτε να γίνετε εκπαιδευτισ θμεριςιασ οικογενειακισ φροντίδασ καλζςτε το Νθπιαγωγεία και Ομάδεσ Παιχνιδιοφ Στο νθπιαγωγείο το παιδί ςασ κα μάκει, κα αναπτφξει δεξιότθτεσ και κα παίηει ς' ζνα αςφαλζσ και χαροφμενο περιβάλλον, υπό τθν επίβλεψθ νθπιαγωγοφ. Πιο ςθμαντικό είναι ότι το παιδί ςασ κα μακαίνει να είναι πιο αποτελεςματικόσ μακθτισ κακϊσ αναπτφςςει και αυξάνει τισ επικοινωνιακζσ δεξιότθτζσ του, αναπτφςςει αυτοπεποίθκθςθ, μακαίνει να είναι δθμιουργικό και αναπτφςςει δεξιότθτεσ που το βοθκάει κατά τθ μετάβαςι του ςτο ςχολείο. Από το 2014 όλα τα νθπιαγωγεία για παιδιά τεςςάρων χρονϊν κα παρζχουν νθπιαγωγικό πρόγραμμα 15 ωρϊν κάκε εβδομάδα, και το κάκε νθπιαγωγείο κα ζχει δικό του χρονοδιάγραμμα. Ο Διμοσ ςυντονίηει τισ εγγραφζσ για τα νθπιαγωγικά προγράμματα για παιδιά τεςςάρων χρονϊν ςτο διμο. Μπορείτε να κατεβάςετε τα ζντυπα από τθν ιςτοςελίδα του Διμου, ι να τα πάρετε από τα δθμοτικά γραφεία ι νθπιαγωγεία. Τα ςυμπλθρωμζνα ζντυπα, μαηί με αντίτυπα του διαβατθρίου ι πιςτοποιθτικοφ γζννθςθσ και όποια άλλα δικαιολογθτικά ςασ αποςτζλλονται ςτο Διμο. Καταβάλλεται χρζωςθ για τθν αίτθςθ. Η χρζωςθ δεν ιςχφει αν είςτε κάτοχοσ τθσ κάρτασ φροντίδασ υγείασ (healthcare card). Μπορείτε να εγγράψετε το παιδί ςασ οποιαδιποτε ϊρα αφοφ κλείςει δφο χρονϊν. Αν ενδιαφζρεςτε ςτο νθπιαγωγείο για παιδιά τριϊν χρονϊν, όλεσ οι αιτιςεισ γίνονται απευκείασ ςτο νθμπιαγωγείο. Πλθροφορίεσ ςχετικά με τα προγράμματα των νθπιαγωγείων για παιδιά τριϊν και τεςςάρων χρονϊν διατίκεναται από τθν ιςτοςελίδα το Διμου ςτο Οι Ομάδεσ Παιχνιδιοφ (playgroups) παρζχουν ςτουσ γονείσ και φροντιςτζσ τθν ευκαιρία να γνωρίςουν καινοφρια πρόςωπα, αποκτιςουν υποςτιριξθ και να μοιραςτοφν ιδζεσ. Δίνουν ςτα μωρά, ςτα νιπια και τα παιδιά προςχολικισ θλικίασ τθν ευκαιρία κοινωνικισ ςυναναςτροφισ κακϊσ παίηουν και μακαίνουν μαηί.

4 Page 4 Οι κοινωνικζσ ομάδεσ παιχιδιοφ διοργανϊνονται και διαχειρίηονται από τουσ γονείσ. Ο Διμοσ επίςθσ διαχειρίηεται αρκετζσ ομάδεσ παιχνιδιοφ για οικογζνειεσ με παιδιά θλικίασ μεταξφ 12 ζωσ 36 μθνϊν. Αυτζσ οι ομάδεσ ζχουν ζναν θγζτθ που καλωςορίηει τισ οικογζνειεσ, παρζχει πλθροφορίεσ για γονείσ και βοθκάει ςτθ διοργάνωςθ δραςτθριοτιτων για τθν ομάδα. Αν ενδιαφζρεςτε να μάκετε περιςςότερα για τισ ομάδεσ παιχνιδιοφ παρακαλοφμε καλζςτε το προςωπικό του τμιματοσ Τα Πρϊτα Χρόνια (Early Years). Επίςθσ θ ιςτοςελίδα playgroup Victoria περιζχει πλθροφορίεσ για τισ ομάδεσ παιχνιδιοφ ςτο Hobsons Bay. Υπθρεςίεσ Νεοτιτων Οι Υπθρεςίεσ Νεοτιτων παρζχουν ζνα φάςμα υπθρεςιϊν και προγραμμάτων για νεαρά άτομα θλικιϊν από 12 ζωσ 25 χρονϊν που κατοικοφν, εργάηονται ι ςπουδάηουν ςτο Hobsons Bay. Οι Υπθρεςίεσ Νεοτιτων προςφζρουν ζνα πρόγραμμα για τισ ςχολικζσ διακοπζσ (school holiday program) ςε νεαρά άτομα θλικιϊν από 12 ζωσ 17 χρονϊν ι που είναι ςτισ τάξεισ Year 7 ζωσ Year 12. Προςφζρονται διάφορεσ οικονομικά προςιτζσ δραςτθριότθτεσ. Αυτζσ οι δραςτθριότθτεσ ποικίλουν, από ςινεμά και μεςθμεριανό γζυμα, αναρρίχθςθ, ςζρφινγκ, μζχρι και ςε εκδρομζσ γφρω τθσ Μελβοφρνθσ. Προςφζρονται τζςςερα ςθμεία παραλαβισ για να γίνεται πιο προςιτι θ μεταφορά. Αυτά τα ςθμεία είναι Newport, Brooklyn, Seabrook και Laverton. Οι κρατιςεισ κζςεων για το πρόγραμμα ςτισ ςχολικζσ διακοπζσ γίνονται δεκτζσ δφο εβδομάδεσ πριν από τισ ςχολικζσ διακοπζσ και κα πρζπει να ζχει γίνει κράτθςθ για τα νεαρά προτοφ καταβλθκεί θ πλθρωμι ςτο Hobsons Bay Civic Centre. Οι Υπθρεςίεσ Νεοτιτων παρζχουν επίςθσ μια δωρεάν και εμπιςτευτικι Υπθρεςία Συμβουλευτικισ (Counselling Service). H υπθρεςία ςυμβουλευτικισ δίνει ςτα νεαρά άτομα τθν ευκαιρία να ςυηθτοφν και να λαμβάνουν ςτιριξθ ςε κζματα ι ανθςυχίεσ που τυγχάνουν να επθρεάηουν τθ ηωι τουσ, ς' ζνα περιβάλλον που είναι αςφαλζσ, μαηί με καταρτιςμζνουσ επαγγελματίεσ. Τα νεαρά άτομα αποφαςίηουν να λαμβάνουν ςυμβουλευτικι για διάφορουσ λόγουσ που περιλαμβάνουν τα οικογενειακά προβλιματα, ςχζςεισ, εκπαίδευςθ, ςεξουαλικότθτα, αντιμετϊπιςθ του άγχουσ, αυτοεκτίμθςθ και κοινωνικά κζματα, και άλλα ζρχονται απλϊσ για ςυηιτθςθ. Οι Υπθρεςίεσ Νεοτιτων διαχειρίηονται δφο προγράμματα νεοτιτων για μετά από το ςχολείο (after school youth programs) για νεαρά άτομα θλικιϊν 12 ζωσ17 χρονϊν. Τα προγράμματα είναι δωρεάν και ζχουν πλιρθ επίβλεψθ από το προςωπικό των Υπθρεςιϊν Νεοτιτων. Οι δραςθτριότθτεσ μπορεί να περιλαμβάνουν επιτραπζηιο τζνισ, παιχνίδια κονςόλασ wii, παιχνίδια play station, air hockey, επιτραπζηια παιχνίδια και μακιματα π.χ. τθσ τζχνθσ, χοροφ hip hop, μουςικι DJ και πολλοφσ διαγωνιςμοφσ. Επίςθσ, ςερβίρονται και πολλά υγιεινά πρόχειρα φαγθτά.

5 Page 5 Τα προγράμματα νεοτιτων για μετά από το ςχολείο λειτουργοφν από τθ βιβλιοκικθ και κζντρο μάκθςθσ Altona Meadows Library and Learning Centre, 2 Newham Way, Altona Meadows κάκε Τρίτθ απόγευμα κατά τθ διάρκεια των ςχολικϊν τρίμθνων από 4.00μμ ζωσ 6.00μμ και από τθ βιβλιοκικθ Altona North Community Library, γωνία Millers και Mc Arthurs Road, Altona North κάκε Παραςκευι απόγευμα κατά τθ διάρκεια των ςχολικϊν τρίμθνων από 4.00μμ ζωσ 7.00μμ. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τα προγράμματα των Υπθρεςιϊν Νεοτιτων παρακαλοφμε επικοινωνιςτε μαηί μασ ςτο ι χωρίσ χρζωςθ ςτο Διαφορετικά, ςτείλετε θμζιλ ςτο δείτε τθν ιςτοςελίδα του Διμου ι Υπθρεςίεσ Ηλικιωμζνων και Αναπιρων Ο Διμοσ, Hobsons Bay City Council, παρζχει ζνα φάςμα υπθρεςιϊν για να βοθκάει τουσ θλικιωμζνουσ και άτομα με αναπθρίεσ ϊςτε να διατθροφνται δραςτιριοι και ανεξάρτθτοι και να εξακολουκοφν να διαμζνουν ςτο ςπίτι τουσ μζχρι όςο τουσ είναι δυνατό. Ο Διμοσ επίςθσ αποςκοπεί ςτθν παροχι ςτιριξθσ ςε άτομα που φροντίηουν μζλθ τθσ οικογζνειάσ τουσ. Ανάλογα με τισ ανάγκεσ ςασ, μποροφμε να προςφζρουμε βοικεια ςτο ςπίτι. Αν χρειάηεται, ςυνεργαηόμαςτε μαηί ςασ για να διατθροφμε κακαρό και αςφαλζσ το ςπίτι ςασ και ςασ βοθκάμε με τισ μικροδουλειζσ ςυντιρθςθσ εντόσ και εκτόσ του ςπιτιοφ ςασ. Μποροφμε επίςθσ να ςασ βοθκιςουμε για να τρϊτε καλά, παρζχοντασ βοικεια με τα ψϊνια, βοικεια με τθν ετοιμαςία γευμάτων ι με τθν παροχι επιδοτοφμενων γευμάτων από εγκεκριμζνα μαγαηιά καφζ, κζντρα θλικιωμζνων ι με τθν διανομι τουσ ςτο ςπίτι ςασ. Υπάρχουν άτομα που μπορεί να χρειάηονται βοικεια για να κυκλοφοροφν ζξω. Ίςωσ να μποροφμε να ςασ φζρουμε ςε επαφι με ομάδα ειδικοφ ενδιαφζροντοσ ι με κοινωνικζσ ευκαιρίεσ με βοικεια για να πθγαίνετε εκεί που κζλετε και να κάνετε τα πράγματα που κζλετε ζξω ςτθν κοινωνία. Οι υπθρεςίεσ μασ βοθκοφν τουσ ανκρώπουσ για να φροντίηουν τον εαυτό τουσ. Υπάρχουν μερικά άτομα που χρειάηονται βοικεια για να κάνουν ντουσ και να ντυκοφν. Οι υπθρεςίεσ διατίκενται ζτςι ώςτε οι φροντιςτζσ να ζχουν ευκαιρία προςωρινισ διακοπισ από το ρόλο του φροντιςτι αφοφ παρζχουν ςτιριξθ ςτο άτομο μζςω δραςτθριοτιτων εντόσ ι εκτόσ ςπιτιοφ ι με διανυχτζρευςθ. Το προςωπικό μασ είναι πρόκυμο να ςυηθτιςει τθν περίπτωςι ςασ μαηί ςάσ. Μερικοί ηθτοφν μόνο πλθροφορίεσ ενϊ άλλοι κζλουν να πάει κάποιοσ να τουσ μιλιςει για τισ επιλογζσ που μπορεί να τουσ ταιριάηουν καλφτερα.. Αυτζσ οι πλθροφορίεσ είναι απόρρθτεσ και τθροφνται με εχεμφκεια.

6 Page 6 Ανάλογα με το τι είναι για ςασ ςθμαντικό και τι διατίκεται, ίςωσ να χρειάηεςτε υπθρεςίεσ που εμείσ παρζχουμε και ςχζςεισ με άλλεσ υπθρεςίεσ και ομάδεσ. Μερικζσ φορζσ θ ςτιριξθ που παρζχουμε κα χρειάηεται για μόνο ςφντομο διάςτθμα ϊςπου να νιϊκετε καλφτερα. Μερικζσ φορζσ θ ςτιριξθ κα είναι ςυνεχόμενθ. Είναι δυνατό να αλλάξει με τθν πάροδο του χρόνου ςφμφωνα με τισ περιςτάςεισ ςασ. Αν κζλετε περιςςότερεσ πλθροφορίεσ παρακαλοφμε καλζςτε το τμιμα κοινωνικισ φροντίδασ Community Care Department ςτο και ηθτιςτε τον αρμόδιο υπάλλθλο, Intake Officer. Δθμοτικοί Φόροι, Δθμοτικοί Νόμοι και Πρόςτιμα Δθμοτικοί Φόροι Οι δθμοτικοί φόροι είναι πλθρωτζοι από κάκε ιδιοκτιτθ ακινιτου ςτο Hobsons Bay, και υπολογίηονται ςφμφωνα με τθν αξία του ακινιτου ςασ. Τα ζςοδα από τουσ δθμοτικοφσ φόρουσ ςυμβάλλουν ςτθν χρθματοδότθςθ για τισ υπθρεςίεσ και τισ εγκαταςτάςεισ του διμου. Οι δθμοτικοί φόροι ςασ καλφπτουν τθν περίοδο από τθν 1θ Ιουλίου ζωσ 30θ Ιουνίου. Οι δθμοτικοί φόροι καταβάλλονται ςε τζςςερισ δόςεισ ςτισ 30 Σεπτεμβρίου, 30 Νοεμβρίου, 28 Φεβρουαρίου και 31 Μαΐου κάκε χρόνο. Εκδίδονται ειδοποιιςεισ πριν από τθν κάκε θμερομθνία λιξθς τθσ προεςμίας για τθν. πλθρωμι τθσ δόςθσ. Επιβάλλονται επιτόκια ως ποινι ςτα ανεξόφλθτα ποςά και ςε περίπτωςθ που κάποιο ποςό μείνει απλιρωτο, μπορεί να παραπεμφκεί θ υπόκεςθ ςε γραφείo είςπραξθσ χρζωv για περαιτζρω δράςθ. Yπάρχουν πολλζσ μεκόδοι να πλθρϊςετε τουσ δθμοτικοφσ φόρουσ ςασ - επιλζξτε τθν μζκοδοσ που ςασ ταιριάηει καλφτερα. 1. BPay μζςω διαδικτφου ι τθλεφωνικισ τραπεηικισ 2. Αυτοπροςϊπωσ ςε ταχυδρομείο Australia Post office. 3. Μζςω Post billpay με πιςτωτικι κάρτα δια τθλεφϊνου ι διαδικτφου 4. Μζςω BPoint (μόνο με πιςτωτικι κάρτα) δια τθλεφϊνου ι από τθν ιςτοςελίδα του Διμου 5. Αυτοπροςϊπωσ ςτο δθμαρχείο Hobsons Bay Civic Centre 115 Civic Parade, Altona. Οι Ώρεσ Υπθρεςίασ είναι Δευτζρα ζωσ Παραςκευι 8.00πμ ζωσ 5.00μμ (εκτόσ τισ δθμόςιεσ αργίεσ). 6. Αποςτολι επιταγισ ι ταχυδρομικισ επιταγισ, πλθρωτζα ςτο Hobsons Bay City Council, PO Box 21, Altona, Άμεςθ Χρζωςθ από τον τραπεηικό λογαριαςμό επιταγϊν ι αποταμιεφςεϊν ςασ. Τα ποςά αφαιροφνται κάκε τρεισ μινεσ, ι κάκε μινα ι δεκαπενκιμερο. Μπορείτε να ηθτιςετε ζντυπο αίτθςθσ από το τμιμα δθμοτικϊν φόρων, Rates Department ςτο Αν αντιμετωπίηετε δυςκολία ςτθν πλθρωμι των δθμοτικϊν φόρων, παρακαλοφμε καλζςτε το Διμο ςτο για να ςυηθτιςετε εναλλακτικι λφςθ.

7 Page 7 Αν κατοικείτε ςτο Hobsons Bay και ζχετε κάρτα ζκπτωςθσ ςυνταξιοφχου (pensioner concession card), ίςωσ να δικαιοφςτε ζκπτωςθ ςτουσ δθμοτικοφσ φόρουσ. Η ζκπτωςθ δεν ιςχφει για τουσ κάτοχουσ τθσ κάρτασ υγειονομικισ φροντίδασ, Health Care Card. Τα ζντυπα αιτιςεων διατίκενται από τα Δθμοτικά γραφεία ςτο 115 Civic Parade, Altona. Δθμοτικοί Νόμοι Οι δθμοτικοί νόμοι αναπτφςςονται για τθν προςταςία τθσ υγείασ και αςφάλειασ του κοινοφ εντόσ του διμου. Ζχουν ςχεδιαςτεί ζτςι ϊςτε οι πράξεισ ενόσ ατόμου ι μιασ ομάδασ ατόμων δεν ζχουν αρνθτικι επίδραςθ ςτο υπόλοιπο κοινό. Ζχουμε ζναν αρικμό δθμοτικϊν νόμων ςτο διμο μασ. Καλφπτουν κζματα όπωσ: άδειεσ ςτάκμευςθσ, δθλϊςεισ ηϊων, περιοριςμοφσ ςτθν απόρριψθ απορριμμάτων ενοχλιςεισ και κόρυβο, και εκπομπζσ οςμϊν και καπνοφ. Ανάλογα με τθ φφςθ τθσ παράνομθσ πράξθσ, ιςχφουν ποινζσ ζωσ $2000 ςε περίπτωςθ δίωξθσ ςτο πταιςματοδικείο, Magistrates Court. Διατίκενται πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ ςυχνζσ παραβάςεισ από τθν ιςτοςελίδα του Διμου ι ηθτιςετε από υπάλλθλό μασ. Αν κζλετε να κάνετε κάποιο παράπονο για προβλιματα όπωσ τα ςκυλιά που γαβγίηουν, ακίνθτα ςε άςχθμθ κατάςταςθ, ςκουπίδια, παρατθμζνα αυτοκίνθτα, παράνομθ ςτάκμευςθ κτλ., παρακαλοφμε καλζςτε τθν υπθρεςία Εξυπθρζτθςθσ Πελατϊν (Customer Service) ςτο από Δευτζρα ζωσ Παραςκευι 8.00πμ ζωσ 5.00μμ, ι ςτείλετε θμζιλ ςτο Αν ζχετε κάποιο κζμα που είναι επείγον και δεν είναι δυνατό να περιμζνετε μζχρι τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα μπορείτε να επικοινωνιςετε με τθν υπθρεςία ζκτακτθσ απάντθςθσ εκτόσ ωρϊν υπθρεςίασ του Διμου (emergency response service) καλϊντασ το Αν θ ζκτακτθ ανάγκθ ςασ είναι ιατρικισ φφςθσ, κζμα αςτυνομίασ ι πυρκαγιάσ, τότε καλζςτε το 000. Άδειεσ Στάκμευςθσ Ο Διμοσ του Hobsons Bay προςφζρει άδειεσ ςτάκμευςθσ για τουσ δθμότεσ. Άδειεσ για χώρουσ μθχανθμάτων ζκδοςθσ ειςθτθρίων (ticket machine permit) επιτρζπουν ςτουσ δθμότεσ να ςτακμεφουν δωρεάν τα αυτοκινθτά τουσ ςε χϊρουσ όπου υπάρχουν μθχανιματα ζκδοςθσ ειςθτθρίων ςτο Nelson Place και The Esplanade ςτο Williamstown, ενϊ δεν παφουν να ιςχφουν οι περιοριςμοί χρόνου. Δεν είναι δυνατό να χρθςιμοποιθκοφν οι άδειεσ για χϊρουσ μθχανθμάτων ζκδοςθσ ειςθτθρίων ςε ηϊνεσ άδειασ ςτάκμευςθσ, άλλουσ χϊρουσ περιοριςμζνθσ ςτάκμευςθσ ι ςε ράμπεσ ςκαφϊν. Οι εμπορικζσ επιχειριςεισ δικαιοφνται να υποβάλουν αίτθςθ για μόνο μια άδεια ςτάκμευςθσ ςε χϊρο μθχανθμάτων ζκδοςθσ ειςθτθρίων.

8 Page 8 Άδειεσ ςτάκμευςθσ για δθμότεσ (resident parking permits) εκδίδονται ςε δθμότεσ που κατοικοφν ςε δρόμο όπου ιςχφουν περιοριςμοί ςτον χρόνο ςτάκμευςθσ. Πρζπει να είναι ορατι θ άδεια ςτο παρμπρίη του αυτοκινιτου ςασ. Η άδεια ςάσ επιτρζπει να ςτακμεφετε το όχθμά ςασ εντόσ του τμιματοσ του δρόμου που κακορίηει θ άδεια ι ςτον επόμενο πλθςιζςτερο δρόμο. Σασ επιτρζπει να παραμείνετε εκεί για περιςςότερθ ϊρα απ' ότι κακορίηει θ άδεια ςασ. Δεν εγκρίνει απαλλαγι ϊςτε να ςτακμεφςετε ςε απαγορευμζνθ ηϊνθ, όπωσ ςτο "No Standing ι Loading Zone", και θ άδεια δεν εγγυάται ότι κα υπάρχει διακζςιμοσ χϊροσ ςτάκμευςθσ ςτο δρόμο του δθμότθ. Οι άδειεσ ςτάκμευςθσ για δθμότεσ επιτρζπουν επίςθσ τον κάτοχο τθσ άδειασ να ςτακμεφει το όχθμά του δωρεάν ςε χϊρουσ με μθχανιματα ζκδοςθσ ειςθτθρίων ενϊ δεν παφουν να ιςχφουν οι περιοριςμοί ςτον χρόνο ςτάκμευςθσ. Μπορείτε να υποβάλετε αίτθςθ για άδεια ςτάκμευςθσ του δθμότθ μζςω διαδικτφου ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου ι κατεβάςτε το ζντυπο αίτθςθσ και υποβάλετε τθν αίτθςθ αυτοπροςϊπωσ ςτα δθμοτικά γραφεία. Αν πάςχετε από κάποια νόςοσ ι ζχετε αναπθρία επίςθσ μπορείτε να υποβάλετε αίτθςθ για άδεια ςτάκμευςθσ αναπιρου. Μπορείτε να κατεβάςετε το ζντυπο από τθν ιςτοςελίδα μασ. Πρζπει ο γιατρόσ ςασ να ςυμπλθρϊςει το ζντυπο και φςτερα να το ςτείλετε ςτο Hobsons Bay City Council, PO Box 21, Altona, Πρόςτιμα και πώσ να κάνετε ζνςταςθ επί προςτίμου Σαν οδθγόσ με άδεια οδθγοφ, αναμζνεται ότι κα ζχετε κατά νου τισ ταμπζλεσ και απαγορεφςεισ ςτθ ςτάκμευςθ και ότι κα τθρείτε όλεσ τισ ϊρεσ που επιδεικνφουν. Αν δεν τθριςετε τισ ταμπζλεσ μπορεί να υποςτείτε πρόςτιμο. Αν δεν πλθρϊςετε αυτό το πρόςτιμο, το αποτζλεςμα μπορεί να είναι περιςςότερα ζξοδα και νομικι δίωξθ. Μπορείτε να πλθρϊςετε τα πρόςτιμά ςασ μζςω του διαδικτυακοφ ςυςτιματοσ πλθρωμισ Maxi Bill Pay. Πθγαίνετε ςτο Μπορείτε επίςθσ να πλθρϊςετε το πρόςτιμό ςασ αυτοπροςϊπωσ ςτα δθμοτικά γραφεία. Αν πιςτεφετε ότι πρζπει να απαλλαχκείτε από τθν πλθρωμι προςτίμου γιαπαράνομθ ςτάκμευςθ, μπορείτε να ηθτιςετε εςωτερικι υπθρεςιακι επανεξζταςθ του κζματοσ. Για να αμφιςβθτιςετε κάποιο πρόςτιμο μπορείτε: να υποβάλετε αίτθςθ μζςω διαδικτφου να εκτυπϊςετε το ζντυπο αίτθςθσ και να μασ το ςτείλετε ταχυδρομικϊσ, ι να μασ ςτείλετε μια επιςτολι όπου ηθτάτε επανζξεταςθ του προςτίμου.

9 Page 9 Αν κζλετε να αλλθλογραφιςετε μαηί μασ, θ επιςτολι ςασ πρζπει να περιζχει τα παρακάτω ςτοιχεία: το όνομα και τθν ταχυδρομικι διεφκυνςι ςασ, τον αρικμό του προςτίμου (infringement notice number), τθν παράβαςθ που γράφει το πρόςτιμο, τον αρικμό κυκλοφορίασ του οχιματοσ (registration number), μια εξιγθςθ για τουσ λόγουσ που εςείσ πιςτεφετε ότι πρζπει να επανεξεταςτεί το πρόςτιμο, και τυχόν δικαιολογθτικά. Στείλετε τθν επιςτολι ςασ ςτο Hobsons Bay City Council, PO Box 21, Altona VIC Διλωςθ Ζώων Όπωσ απαιτεί θ πολιτειακι νομοκεςία, όλα τα ςκυλιά και οι γάτεσ θλικίασ πάνω από τριϊν μθνϊν πρζπει να είναι δθλωμζνα ςτο Διμο. Η διλωςθ των κατοικίδιων ηϊων απαιτείται από τον νόμο και μπορεί να υποςτείτε πρόςτιμο ςτθν περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ. Ωςτόςο, υπάρχουν και πολλοί άλλοι λόγοι να δθλϊςετε το κατοικίδιο ηϊο ςασ που περιλαμβάνουν: βοθκάει το προςωπικό μασ ςτθν επιςτροφι των ηϊων ςτουσ ιδιοκτιτεσ τουσ, ςτθν διερεφνθςθ των παραπόνων για το γάβγιςμα ι τισ επικζςεισ από ςκυλιά, ςτθ διαχείρθςθ των αςφλων και καταφυγίων για τα ηϊα και άλλα. Μπορείτε να δθλϊςετε τα ςκυλιά και τισ γάτεσ ςασ αυτοπροςϊποσ ςτο δθμαρχείο Civic Centre όπου κα μιλιςετε με δθμοτικό υπάλλθλο εξυπθρζτθςθσ Customer Service Officer. Τα ζντυπα αίτθςθσ για τθ διλωςθ ηϊου διατίκενται επίςθσ από τθν ιςτοςελίδα του Διμου Η προκεςμία για τθν ανανζωςθ τθσ διλωςθσ ηϊου είναι ζωσ τθν 10θ Απριλίου κάκε χρόνο. Ιςχφει μια ετιςια χρζωςθ για τθ διλωςθ των ηϊων με εκπτϊςεισ για του κάτοχουσ τθσ κάρτασ ςυνταξιοφχου. Εφόςον δθλϊςετε το ηϊο ςασ, κα λάβετε μια ταυτότθτα που κα φοράει το ηϊο ςασ όλεσ τισ ϊρεσ. Αν χακεί το ηϊο ςασ, θ ταυτότθτα κα το εντοπίςει αμζςωσ και κα εξαςφαλίςει τθν αςφαλι επιςτροφι του. Αυτι θ ταυτότθτα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθ ηωι το ηϊου. Σε περίπτωςθ απϊλειασ, θ ταυτότθτα αντικακίςταται. Σφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ πολιτειακισ νομοκεςίασ, πρζπει να τοποκετείται μικροτςίπ ςε όλα το ηϊα όταν δθλϊνονται για πρϊτθ φορά. Απορρίμματα, Ανακφκλωςθ, Άδειεσ Πολεοδομίασ και Οικοδόμθςθσ Απορρίμματα και Ανακφκλωςθ Η υπθρεςία ςυλλογισ απορριμμάτων του Διμου περιλαμβάνει τα εξισ: μια βδομαδαία ςυλλογι των απορριμμάτων ςε ςκουπιδοτενεκζ 120 λίτρων με το ςκοφρο πράςινο καπάκι, μια δεκαπενκιμερθ ςυλλογι των ανακυκλϊςιμων δοχείων, χαρτιϊν και χαρτονιϊν από τον μεγαλφτερο ςκουπιδοτενεκζ 240 λίτρων με το κίτρινο καπάκι, μια προαιρετικι δεκαπενκιμερθ ςυλλογι των απορριμμάτων του κιπου από ςκουπιδοτενεκζ 240 ι 120 λίτρων με το καπάκιμ ανοιχτοφ πράςινου χρϊματοσ, και

10 Page 10 μια ςυλλογι ςκλθρϊν απορριμμάτων κάκε οικονομικό ζτοσ. Μπορείτε να τοποκετιςετε τα παρακάτω αντικείμενα ςτο ςκουπιδοτενεκζ ανακυκλϊςιμων με το κίτρινο καπάκι: γφαλινεσ φιάλεσ και μπουκάλια, πλαςτικά μπουκάλια και δοχεία, αλουμινζνια και χαλυβδζνια κουτιά, αεροηόλ, αλουμινόφυλλο, κουτιά γάλατοσ και χυμοφ, εφθμερίδεσ, περιοδικά και χαρτοκοφτια κατςαρολικά, και πλαςτικά παιχνίδια. Μπορείτε να βάλετε τα παρακάτω αντικείμενα ςτον ςκουπιδοτενεκζ για τα απρορρίμματα του κιπου με το πράςνο καπάκι: χορτάρια και αγριόχορτο, κλαδζματα από τον κιπο, φφλλα, και μικρά κλαδιά και κλαριά. Για πρόςβαςθ ςτθν υπθρεςία ςυλλογισ απορριμμάτων του κιπου παρακαλοφμε επικοινωνιςετε με το Διμο. Διατίκεται ζνα θμερολόγιο που δείχνει τισ ςυλλογζσ ςκουπιδιϊν, ανακφκλωςθσ και τα απορρίμματα κιπου από τα δθμοτικά γραφεία ι τθν ιςτοςελίδα του Διμου, Ο Διμοσ παρζχει επίςθσ ςυλλογι ςκλθρϊν απορριμμάτων μια φορά το κάκε οικονομικό ζτοσ. Πρζπει να επικοινωνιςετε με το Διμο για να κλείςετε τθν θμερομθνία που κα γίνει θ ςυλλογι. Τα αντικείμενα που ςυλλζγονται ςε ςυλλογι ςκλθρϊν απορριμμάτων περιλαμβάνουν: ζπιπλα, κερμάςτρεσ ηεςτοφ νεροφ πλυντιρια πιάτων, ψυγεία, πλυντιρια ροφχων, κλιματιςτικά, και ςτρϊματα. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και οποιεςδιποτε άλλεσ απορίεσ, παρακαλοφμε καλζςτε το Διμο.

11 Page 11 Άδειεσ Πολεοδομίασ και Οικοδόμθςθσ Yπάρχουν κανόνεσ και κανονιςμοί που υπαγορεφουν αν χρειάηεται άδεια πολεοδομίασ προτοφ ξεκινιςετε κάποια οικοδομικι ανάπτυξθ ςτο Hobsons Bay. Πριν ξεκινιςετε νζα επιχείρθςθ, μετακομίςετε τθν υπάρχουςα επιχείρθςι ςασ, εγκαταςτιςετε επιχειρθματικζσ ταμπζλεσ, καταςκευάςετε ι επεκτείνετε χτίριο ι καταςκευάςετε διαμερίςματα, μπορεί να χρειαςτεί να κάνετε αίτθςθ το Διμο για άδεια πολεοδομίασ. Aν λάβετε ειδοποίθςθ ςχετικά με αίτθςθ για άδεια πολεοδομίασ ςθμαίνει ότι πρόκειται για κάποια πρόταςθ που αφορά γειτονικό ακίνθτο. Μπορείτε να δείτε τα ςχζδια και πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν προτεινόμενθ οικοδομικι ανάπτυξθ ςτα δθμοτικά γραφεία ι ςτο διαδίκτυο. Μπορείτε επίςθσ να επικοινωιςετε με το τμιμα πολεοδομίασ για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν αίτθςθ. Αν κζλετε να εκφράςετε αντίρρθςθ ςε κάποιο προτεινόμενο ζργο, πρζπει να το κάνετε εγγράφωσ. Αν κζλετε να εκτελζςετε οικοδομικζσ εργαςίεσ ςτο ακίνθτό ςασ πρζπει να βγάλετε πρϊτα άδεια οικοδόμθςθσ προτοφ ξεκινιςετε τθν εργαςία. Οι άδειεσ οικοδόμθςθσ χρειάηονται για διάφορουσ τφπουσ χτιρίων όπωσ: τα καινοφρια ςπίτια, προςκικεσ και προςαρμογζσ, προςαρτθμζνεσ ςτζγεσ "carport' και βεράντεσ γκαράη ξφλινουσ και τοφβλινουσ μπροςτινοφσ φράχτεσ, και βιομθχανικά και εμπορικά ζργα. Under building regulations, some building work is considered minor and does not require a building permit. You should always check with the Council s Building Department if you are unsure whether a building permit is required or not. For more information please contact the Council. Ακλθτιςμό, Ψυχαγωγία, και Κοινωνικά Κζντρα Ακλθτιςμό και Ψυχαγωγία Ο Διμοσ φροντίηει τισ ακλθτικζσ και ψυχαγωγικζσ εγκαταςτάςεισ ςτο Hobsons Bay. Υπάρχουν πάνω από 120 ακλθτικζσ λζςχεσ και δφο κζντρα κολφμβθςθσ και ψυχαγωγίασ. Το Bayfit Leisure Centre βρίςκεται ςτο 257 Mason Street, Altona North και το Laverton Swim and Leisure Centre ςτο Jennings Street, Laverton. Μερικζσ εγκαταςτάςεισ που περιλαμβάνουν τισ παιδικζσ χαρζσ, εγκαταςτάςεισ για πικ-νικ, ποδθλατόδρομουσ και χϊρουσ πατινάη διατίκενται δωρεάν και μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε οποιαδιποτε ϊρα.

12 Page 12 Πρζπει να γίνεται κράτθςθ για να χρθςιμοποιιςετε τισ εγκαταςτάςεισ μασ, ςυμπεριλαμβανομζνων τα γιπεδα, το Laverton Active Hall, το Altona Beach Pavilion και το Newport Park Athletics Track. Μερικά γιπεδα ενοικιάηονται για ειδικζσ εκδθλϊςεισ. Γι' αυτά χρειάηεται άδεια κράτθςθσ. Μπορείτε να κατεβάςετε το ζντυπο αίτθςθσ από τθν ιςτοςελίδα του Διμου ςτο ι μιλιςτε με το τμιμα ψυχαγωγίασ για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ. Οι κρατιςεισ που μπορείτε να κάνετε είναι διαφόρων ειδϊν. Οι ακλθτικοί ςυλλόγοι, μποροφν να υποβάλουν αίτθςθ για εποχιακι κράτθςθ για το καλοκαίρι ι το χειμϊνα. Επίςθσ, γίνονται και αιτιςεισ για κράτθςθ περιςταςιακισ χριςθσ γθπζδου, δθλαδι, για μια φορά με πλθρωτζα ςτο Διμο χρζωςθ. Αν κζλετε να χρθςιμοποιιςετε τισ ράμπεσ ςκαφϊν για να κακελκφςετε ςκάφοσ, κα χρειαςτεί αν αγοράςετε ειςθτιριο για τθ ράμπα ςκαφϊν.μιλιςτε με υπάλλθλο εξυπθρζτθςθσ πελατϊν για να μάκετε περιςςότερα για τθν αγορά ειςθτθρίου ι άδεια για όλθ τθν εποχι. Για να μάκετε περιςςότερα ςχετικά με τισ κρατιςεισ γθπζδων μιλιςτε με υπάλλθλο εξυπθρζτθςθσ πελατϊν, Customer Service Officer ι δείτε τθν ιςτοςελίδα του Διμου Κοινωνικά Κζντρα Υπάρχουν εννζα κοινωνικά κζντρα ςτο Hobsons Bay. Προςφζρουν ζνα μεγάλο φάςμα προγραμμάτων και δραςτθριοτιτων για άτομα όλων των θλικιϊν και υποβάκρων. Τα προγράμματα περιλαμβάνουν: Εκπαίδευςθ ενθλίκων Επαγγελματικι κατάρτιςθ Μακιματα αγγλικϊν Μακιματα κομπιοφτερ Προγράμματα υγείασ και φυςικισ κατάςταςθσ Προγράμματα τζχνθσ Προςωπικι ανάπτυξθ Κοινωνικζσ δραςτθριότθτεσ Ομάδεσ αυτοβοικειασ Ομάδεσ ςυηιτθςθσ Τα περιςςότερα κοινωνικά κζντρα που ενοικιάηονται διακζτουν αίκουςεσ που ενοικιάηονται για τακτικζσ ςυναντιςεισ ι εκδθλϊςεισ μιασ φοράσ. Μερικά κζντρα διαχειρίηονται προγράμματα περιςταςιακισ παιδικισ φροντίδασ. Το προςωπικό τουσ ζχει εξαιρετικζσ γνϊςεισ όςον αφορά τισ άλλεσ δθμοτικζσ υπθρεςίεσ.

13 Page 13 Τα κοινωνικά κζντρα βρίςκονται ςτο: Altona Altona Meadows Altona North Laverton Newport Seabrook South Kingsville Spotswood Williamstown να μάκετε περιςςότερα για τα κοινωνικά κζντρα μπορείτε να μιλιςετε με υπάλλθλο εξυπθρζτθςθσ πελατϊν, Customer Service Officer ι δείτε τθν ιςτοςελίδα του Διμου ςτο

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Page 1 of 32 ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Το επιχειρθματικό ςχζδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορουσ οικονομικοφσ πίνακεσ. Το κείμενο αποτελεί το κφριο ςϊμα του επιχειρθματικοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Τα Δικαιϊματα των Ραιδιϊν 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΡΑΙΔΙΩΝ... 1 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΤΘΣ ΣΩΜΑΤΙΚΘΣ ΤΙΜΩΙΑΣ ΤΩΝ ΡΑΙΔΙΩΝ... 2 Ανοιχτι Επιςτολι του ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΘΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΚΕΤΟ ΤΑΞΛΔΛΩΤΛΚΘΣ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ

ΡΑΚΕΤΟ ΤΑΞΛΔΛΩΤΛΚΘΣ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ O AΣΦΑΛΛΗΟΜΕΝΟΣ ΡΑΑΚΑΛEITΑΛ ΟΡΩΣ ΔΛΑΒΑΣΕΛ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΛΟ ΡΟΣΕΚΤΛΚΑ και εάν δεν είναι ορκό, παρακαλείται όπωσ το επιςτρζψει άμεςα προσ διόρκωςθ ςτθν πιο κάτω διεφκυνςθ: Marsh Brokers Limited 1 Μιχάλθ Μιχαθλίδθ,

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνθτικι Εργαςία Project B2

Ερευνθτικι Εργαςία Project B2 2014 Ερευνθτικι Εργαςία Project B2 Θ κοινωνικι διάςταςθ του ακλθτιςμοφ. Οφζλθ και πακογζνειεσ. Γεννάδειοσ Σχολι Λδιωτικό Λφκειο Β. Ηϊθ 1/1/2014 Αφοφ ςυηθτιςαμε όλοι μαηί μζςα ςτθν τάξθ, αποφαςίςαμε να

Διαβάστε περισσότερα

22 ο Παγκόςμιο Προςκοπικό Jamboree

22 ο Παγκόςμιο Προςκοπικό Jamboree ΕΝΘΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ: 1 Κ Τ Π Ρ Ι Α Κ Η Α Π Ο Σ Ο Λ Η Ιουνίουσ 2011 22 ο Παγκόςμιο Προςκοπικό Jamboree Σε αυτό το τεύχος 22 ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Jamboree Η Κυπριακή αποστολή Καλωσόρισμα από το Γενικό Έφορο

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.)

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Ζτοσ, 2015 Ειδικόσ Διαβακμιδικόσ φνδεςμοσ Νομοφ Αττικισ Ειςαγωγικό θμείωμα O παρϊν οδθγόσ ζχει ςκοπό να υποδείξει μια διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 ΑΦΜ 998479074, ΚΑΑΝΔΡΟΤ 18, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΗΛ. 2510 242632, ΦΑΞ 2510 600128, info@vertitech.gr, www.vertitech.gr VERTISCHOOL MANUAL ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 Καςςάνδρου 18, 65403 Καβάλα, Τθλ: 2510 242632, info@vertitech.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Υπθρεςίεσ Δικτφου Κοινωνικισ Φροντίδασ Δθμοτϊν «E-Βοικεια Στο Σπίτι» Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Αμπελοκιπων- Μενεμζνθσ Ρροχπολογιςμόσ: 209.666,67 (χωρίσ ΦΠΑ) Διάρκεια: 14

Διαβάστε περισσότερα

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΟΙΜΡ ΞΕΤΡΥ... 3 2. ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΩΟ ΦΘΥ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘΥ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ... 6 3. ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΩΟ ΦΘΥ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘΥ ΑΟΘΩΣΙΟΡΧ ΔΧΟΑΞΙΜΡΧ ΜΑΙ

1. ΓΕΟΙΜΡ ΞΕΤΡΥ... 3 2. ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΩΟ ΦΘΥ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘΥ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ... 6 3. ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΩΟ ΦΘΥ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘΥ ΑΟΘΩΣΙΟΡΧ ΔΧΟΑΞΙΜΡΧ ΜΑΙ ΕΤΘΣΛΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΑΣΘΣ 2012 1 ΡΛΛΝΑΚΑΣ ΡΕΛΛΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΟΙΜΡ ΞΕΤΡΥ... 3 2. ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΩΟ ΦΘΥ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘΥ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ... 6 3. ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΩΟ ΦΘΥ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘΥ ΑΟΘΩΣΙΟΡΧ ΔΧΟΑΞΙΜΡΧ ΜΑΙ ΜΑΦΑΤΦΙΥΘΥ...

Διαβάστε περισσότερα

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ»

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ» ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΝΘΣ ΕΕΥΝΘΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ Αϋ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΘ & ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Αϋ ΤΕΤΑΜΘΝΟ 2011-2012 «Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr 1. Όροι χριςθσ τθσ ιςτοςελίδασ http://www.esolutions.gr Ραρακαλείςκε όπωσ αναγνϊςετε τουσ κάτωκι όρουσ και προχποκζςεισ παροχισ υπθρεςιϊν, προτοφ προβείτε ςτθ χριςθ του δικτυακοφ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Φα νζα μασ 7 Φο πρόγραμμα «Δείξ τουσ» ταξιδεφει ςτθν περιφζρεια 8 Φομζασ Ενιαίου Εγκριτικοφ Μζντρου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ»

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Α Ν Α Ρ Γ Τ Ρ Ο Δ Ε Ν Α Ξ Α Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Εν μζςω πολιτικισ και οικονομικισ κρίςθσ, με τθν κεντρικι διοίκθςθ να προςπακεί να απαλλαγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Υπουργείο Υγείασ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Strategic Plan Rare.2Aug ΔΛΟΚΩΣΕΛΣ ΟΛΩΝ_ΒΑΣΟΣ_0.doc Λευκωςία, Μάρτιοσ 2012 Strategic Plan Rare Diseases 30 8 2012 τελικό ςελίδα 1 από 76 Η ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ

ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑΔΟΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914 ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΕΛΑΛΑ ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΛ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΛΟΣ 2011 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν Διοίκθςθ Επιχειριςεων-Μάνατημεντ Τουριςτικϊν Επιχειριςεων Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ Αρικμόσ Μθτρϊου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ»

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ» Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, Ακινα Σαχ. Κϊδικασ: 105 53 Σθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

:: Σι είναι το COSMOTE DEALS for YOU;

:: Σι είναι το COSMOTE DEALS for YOU; :: Σι είναι το COSMOTE DEALS for YOU; Το COSMOTE DEALS for YOU, είναι ζνα πακζτο προςφορϊν αποκλειςτικά για τουσ ςυνδρομθτζσ COSMOTE! Το COSMOTE DEALS for YOU ςυνεχϊσ κα εμπλουτίηεται για να καλφπτει ολοζνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH Ανάδοχοσ: MARC AE ΙΝ ΣΙΣΟΤΣΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟ ΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΒΙΟΣΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Νικόλαοσ Βαςιλάκθσ Τμιμα Μθχανικϊν Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν και Ρλθροφορικισ, Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν Beware

Διαβάστε περισσότερα

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Νίκθσ 4 GR 105 63 Ακινα Ρλθροφορίεσ: http://www.voucher.gov.gr Κοραι 4 GR 102 48 Ακινα Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΡΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Social Media Marketing

Social Media Marketing ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Social Media Marketing Ανάλυςθ τθσ μεκόδου και μελζτθ τθσ εφαρμογισ

Διαβάστε περισσότερα