Council services Greek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Council services Greek"

Transcript

1 Council services Greek Καλωςορίςατε ςτθν Language Line του Hobsons Bay Υπθρεςίεσ Οικογενειών, Νεοτιτων και Παιδιών O Διμοσ διαχειρίηεται 10 Κζντρα Υγείασ Μθτζρασ και Παιδιοφ. Η Υπθρεςία Υγείασ Μθτζρασ και Παιδιοφ παρζχεται δωρεάν ςε όλεσ τισ οικογζνειεσ ςτο διμο που ζχουν παιδιά, από τθν γζννθςθ μζχρι τθν αρχι τθσ ςχολικισ θλικίασ. Μπορεί μζλοσ του νοςθλευτικοφ προςωπικοφ να ελζγξει τθν ανάπτυξθ του παιδιοφ ςασ για να ανιχνεφςει τυχόν προβλιματα που μπορεί να προκφψουν για τθν ζγκαιρθ αντιμετϊπιςθσ τουσ. Το νοςθλευτικό προςωπικό παρζχει επίςθσ ςυμβουλι και ςτιριξθ ςε κζματα ςχετικά με τθν υγεία των παιδιϊν, των γυναικϊν και οικογενειϊν κακϊσ προβλιματα που μπορεί να αντιμετωπίηει κανείσ ςαν γονζασ. Μπορεί να ςασ δει νοςθλευτικό ςτζλεχοσ τθσ υπθρεςίασ Υγείασ Μθτζρασ και Παιδιοφ ςτισ παρακάτω κφριεσ θλικίεσ: επίςκεψθ ςτο ςπίτι όταν το παιδί ςασ είναι περίπου επτά θμερϊν, και φςτερα ραντεβοφ όταν το παιδί είναι 2, 4 και 8 εβδομαδϊν, 3,4,8,12 μθνϊν, και 2 χρονϊν και 3,5 χρονϊν. Συνικωσ επικοινωνεί μαηί ςασ το νοςθλευτικό προςωπικό για να διοργανϊςει τθν πρϊτθ επίςκεψθ ςτο ςπίτι ςασ. Η Υπθρεςία Υγείασ Μθτζρασ και Παιδιοφ διαχειρίηεται επίςθσ και δφο κλινικζσ κθλαςμοφ για να βοθκάει τισ μθτζρεσ που αντιμετωπίηουν προβλιματα ςτο κθλαςμό. Αν κζλετε να κλείςετε ραντεβοφ ι να αλλάξετε κάποιο ραντεβοφ ςτο κζντρο ι ςε κλινικι κθλαςμοφ, παρακαλοφμε καλζςτε τθν υπθρεςία κρατιςεων ςτο Η υπθρεςία επίςθσ διεξάγει και τυχαίεσ ςυναντιςεισ (drop-in sessions) ςε οριςμζνα κζντρα. Δεν χρειάηεται να κλείςετε ραντεβοφ. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ καλζςτε Αν χρειάηεται να μιλιςετε με μζλοσ του νοςθλευτικοφ προςωπικοφ ι υπθρεςία κρατιςεων κα πάρει τα ςτοιχεία ςασ και κα ςασ πάρει πίςω ζνα μζλοσ του νοςθλευτικοφ προςωπικοφ. Αν κζλετε να μιλιςετε με νοςθλευτικό προςωπικό εκτόσ των ωρϊν υπθρεςίασ παρακαλοφμε καλζςτε τθν 24θ γραμμι Υγείασ Μθτζρασ και Παιδιοφ ςτο

2 Page 2 Αν χρειάηεςτε ιατρικι ςυμβουλι παρακαλοφμε καλζςτε τον οικογενειακό ςασ γιατρό ι πθγαίνετε ςτο πλθςιζςτερο νοςοκομείο. Η ανοςοποίθςθ προςτατεφει το παιδί ςασ από κάποιεσ νόςουσ και ενκαρρφνουμε όλουσ τουσ γονείσ να εμβολιάςουν τα παιδιά τουσ. Ο Διμοσ παρζχει ζναν αρικμό προγραμμάτων ανοςοποίθςθσ κάκε μινα από τα Κζντρα Υγείασ Μθτζρασ και Παιδιοφ όλου του διμου και κατά τισ βραδινζσ ϊρεσ ςε άλλα δθμοτικά κτίρια. Αυτά αναφζρονται ςτον κατάλογο που βρίςκεται κάτω από πρόγραμματα ανοςοποίθςθσ ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου. Τα προγράμματα παρζχονται δωρεάν και δεν χρειάηεται να κλείςετε ραντεβοφ. Το μζλοσ προςωπικοφ τθσ υπθρεςίασ Υγείασ Μθτζρασ και Παιδιοφ κα ςυηθτιςει μαηί ςασ το δθμοτικό πρόγραμμα ανοςοποίθςθσ περίπου κατά τθν προγραμματιςμζνθ επίςκεψθ όταν το μωρό ςασ είναι 4 εβδομαδϊν. Αν ζχετε κακόλου απορίεσ, παρακαλοφμε καλζςτε τθν Υγειονομικι Υπθρεςία του Διμου ςτο Υπθρεςίεσ Παιδιών Η παιδικι φροντίδα είναι μια υπθρεςία όπου το ειδικευμζνο προςωπικό προςζχει τα παιδιά όταν οι γονείσ τουσ πθγαίνουν ςτθ δουλειά, ςτο ςχολείο ι ζχουν άλλεσ υποχρεϊςεισ. Ο Διμοσ διαχειρίηεται ζνα φάςμα υπθρεςιϊν παιδικισ φροντίδασ. Όλεσ οι υπθρεςίεσ ζχουν επαγγελματικό, ειδικευμζνο και πεπειραμζνο εκπαιδευτικό προςωπικό που παρζχει φροντίδα και εκπαίδευςθ υψθλισ ποιότθτασ για τα παιδιά. Στα παιδία παρζχονται διάφορεσ δραςτθριότθτεσ και εμπειρίεσ, ςτον εςωτερικό και ςτον υπαίκριο χϊρο, που ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ μάκθςθσ και ανάπτυξισ τουσ. Ημεριςια Οικογενειακι Φροντίδα (Family Day Care) είναι μια υπθρεςία για παιδιά από τθν γζννθςθ ζωσ 13 χρονϊν. Η φροντίδα παρζχεται ςτα ςπίτια των εκπαιδευτικϊν. Παρζχεται ελαςτικό ωράριο μερικισ ι πλιρθσ φροντίδασ, φροντίδα πριν και μετά από το ςχολείο και φροντίδα κατά τισ ςχολικζσ διακοπζσ. Ο Διμοσ αναλαμβάνει λεπτομερι διαδικαςία πρόςλθψθσ και κατατόπιςθσ του κάκε εκπαιδευτικοφ πριν από τθν εγγραφι του και ζπειτα παρζχει ςυνεχόμενθ παρακολοφκθςθ και ςτιριξθ. Αυτό περιλαμβάνει τθν επίςκεψθ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ κάκε δεκαπενκιμερο και τθ διεξαγωγι ομάδων παιχνιδιοφ (playgroup) όπου πθγαίουν μαηί με τα παιδιά που φροντίηουν. Υπάρχουν δφο παιδικά κζντρα, ζνα ςτο Altona Meadows και το άλλο ςτο Altona North που παρζχουν θμεριςια φροντίδα πολλϊν ωρϊν (long day care) για παιδιά από τθν γζννθςθ ζωσ πζντε χρονϊν. Και τα δφο τα κζντρα λειτουργοφν από Δευτζρα ζωσ Παραςκευι από 7.00πμ ζωσ 6.00μμ. Μαγειρεμζνα ςπιτίςια, κρεπτικά γεφματα και πρόχειρα φαγθτά παρζχονται ενϊ τα παιδιά είναι υπό φροντίδα. Ιςχφουν χρεϊςεισ για τθν θμεριςια οικογενειακι φροντίδα και τθν θμεριςια φροντίδα πολλϊν ωρϊν. Η Κυβζρνθςθ τθσ Αυςτραλίασ παρζχει χρθματικι βοικεια ςε δικαιοφχεσ οικογζνειεσ. Η κάκε υπθρεςία ζχει κατάλογο αναμονισ και ςθμαςία ζχει να εγγραφείτε όςο το δυνατό πιο ζγκαιρα. Όταν υπάρξει διακζςιμθ κζςθ, οι οικογζνειεσ πρζπει να ζχουν εγγραφεί ςτθν υπθρεςία προτοφ αρχίςει το παιδί τουσ ςτθν παιδικι φροντίδα.

3 Page 3 Η Περιςταςιακι Φροντίδα (Occasional Care) του Altona Meadows λειτουργεί τζςςερισ ϊρεσ κάκε Πζμπτθ και Παραςκευι πρωί μόνο κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ τριμινου. Το πρόγραμμα λειτουργεί ςτο κοινωνικό κζντρο Altona Meadows Community Centre. Η περιςταςιακι φροντίδα προςφζρει κρατιςεισ κζςεων για ζνα ζνα, ολόκλθρο το τρίμθνο ι πρόχειρεσ εβδομαδαίεσ κρατιςεισ. Ιςχφουν χρεϊςεισ για κάκε παιδί κάκε φορά. Σερβίρεται υγιεινό πρόχειρο φαγθτό για πρωϊνό τςάι. Η οικογζνεια παρζχει το μεςθμεριανό γεφμα του παιδιοφ. Για πρόςβαςθ ι για να μάκετε περιςςότερα για τισ υπθρεςίεσ αυτζσ ι για να μάκετε περιςςότερα αν ςκζφτεςτε να γίνετε εκπαιδευτισ θμεριςιασ οικογενειακισ φροντίδασ καλζςτε το Νθπιαγωγεία και Ομάδεσ Παιχνιδιοφ Στο νθπιαγωγείο το παιδί ςασ κα μάκει, κα αναπτφξει δεξιότθτεσ και κα παίηει ς' ζνα αςφαλζσ και χαροφμενο περιβάλλον, υπό τθν επίβλεψθ νθπιαγωγοφ. Πιο ςθμαντικό είναι ότι το παιδί ςασ κα μακαίνει να είναι πιο αποτελεςματικόσ μακθτισ κακϊσ αναπτφςςει και αυξάνει τισ επικοινωνιακζσ δεξιότθτζσ του, αναπτφςςει αυτοπεποίθκθςθ, μακαίνει να είναι δθμιουργικό και αναπτφςςει δεξιότθτεσ που το βοθκάει κατά τθ μετάβαςι του ςτο ςχολείο. Από το 2014 όλα τα νθπιαγωγεία για παιδιά τεςςάρων χρονϊν κα παρζχουν νθπιαγωγικό πρόγραμμα 15 ωρϊν κάκε εβδομάδα, και το κάκε νθπιαγωγείο κα ζχει δικό του χρονοδιάγραμμα. Ο Διμοσ ςυντονίηει τισ εγγραφζσ για τα νθπιαγωγικά προγράμματα για παιδιά τεςςάρων χρονϊν ςτο διμο. Μπορείτε να κατεβάςετε τα ζντυπα από τθν ιςτοςελίδα του Διμου, ι να τα πάρετε από τα δθμοτικά γραφεία ι νθπιαγωγεία. Τα ςυμπλθρωμζνα ζντυπα, μαηί με αντίτυπα του διαβατθρίου ι πιςτοποιθτικοφ γζννθςθσ και όποια άλλα δικαιολογθτικά ςασ αποςτζλλονται ςτο Διμο. Καταβάλλεται χρζωςθ για τθν αίτθςθ. Η χρζωςθ δεν ιςχφει αν είςτε κάτοχοσ τθσ κάρτασ φροντίδασ υγείασ (healthcare card). Μπορείτε να εγγράψετε το παιδί ςασ οποιαδιποτε ϊρα αφοφ κλείςει δφο χρονϊν. Αν ενδιαφζρεςτε ςτο νθπιαγωγείο για παιδιά τριϊν χρονϊν, όλεσ οι αιτιςεισ γίνονται απευκείασ ςτο νθμπιαγωγείο. Πλθροφορίεσ ςχετικά με τα προγράμματα των νθπιαγωγείων για παιδιά τριϊν και τεςςάρων χρονϊν διατίκεναται από τθν ιςτοςελίδα το Διμου ςτο Οι Ομάδεσ Παιχνιδιοφ (playgroups) παρζχουν ςτουσ γονείσ και φροντιςτζσ τθν ευκαιρία να γνωρίςουν καινοφρια πρόςωπα, αποκτιςουν υποςτιριξθ και να μοιραςτοφν ιδζεσ. Δίνουν ςτα μωρά, ςτα νιπια και τα παιδιά προςχολικισ θλικίασ τθν ευκαιρία κοινωνικισ ςυναναςτροφισ κακϊσ παίηουν και μακαίνουν μαηί.

4 Page 4 Οι κοινωνικζσ ομάδεσ παιχιδιοφ διοργανϊνονται και διαχειρίηονται από τουσ γονείσ. Ο Διμοσ επίςθσ διαχειρίηεται αρκετζσ ομάδεσ παιχνιδιοφ για οικογζνειεσ με παιδιά θλικίασ μεταξφ 12 ζωσ 36 μθνϊν. Αυτζσ οι ομάδεσ ζχουν ζναν θγζτθ που καλωςορίηει τισ οικογζνειεσ, παρζχει πλθροφορίεσ για γονείσ και βοθκάει ςτθ διοργάνωςθ δραςτθριοτιτων για τθν ομάδα. Αν ενδιαφζρεςτε να μάκετε περιςςότερα για τισ ομάδεσ παιχνιδιοφ παρακαλοφμε καλζςτε το προςωπικό του τμιματοσ Τα Πρϊτα Χρόνια (Early Years). Επίςθσ θ ιςτοςελίδα playgroup Victoria περιζχει πλθροφορίεσ για τισ ομάδεσ παιχνιδιοφ ςτο Hobsons Bay. Υπθρεςίεσ Νεοτιτων Οι Υπθρεςίεσ Νεοτιτων παρζχουν ζνα φάςμα υπθρεςιϊν και προγραμμάτων για νεαρά άτομα θλικιϊν από 12 ζωσ 25 χρονϊν που κατοικοφν, εργάηονται ι ςπουδάηουν ςτο Hobsons Bay. Οι Υπθρεςίεσ Νεοτιτων προςφζρουν ζνα πρόγραμμα για τισ ςχολικζσ διακοπζσ (school holiday program) ςε νεαρά άτομα θλικιϊν από 12 ζωσ 17 χρονϊν ι που είναι ςτισ τάξεισ Year 7 ζωσ Year 12. Προςφζρονται διάφορεσ οικονομικά προςιτζσ δραςτθριότθτεσ. Αυτζσ οι δραςτθριότθτεσ ποικίλουν, από ςινεμά και μεςθμεριανό γζυμα, αναρρίχθςθ, ςζρφινγκ, μζχρι και ςε εκδρομζσ γφρω τθσ Μελβοφρνθσ. Προςφζρονται τζςςερα ςθμεία παραλαβισ για να γίνεται πιο προςιτι θ μεταφορά. Αυτά τα ςθμεία είναι Newport, Brooklyn, Seabrook και Laverton. Οι κρατιςεισ κζςεων για το πρόγραμμα ςτισ ςχολικζσ διακοπζσ γίνονται δεκτζσ δφο εβδομάδεσ πριν από τισ ςχολικζσ διακοπζσ και κα πρζπει να ζχει γίνει κράτθςθ για τα νεαρά προτοφ καταβλθκεί θ πλθρωμι ςτο Hobsons Bay Civic Centre. Οι Υπθρεςίεσ Νεοτιτων παρζχουν επίςθσ μια δωρεάν και εμπιςτευτικι Υπθρεςία Συμβουλευτικισ (Counselling Service). H υπθρεςία ςυμβουλευτικισ δίνει ςτα νεαρά άτομα τθν ευκαιρία να ςυηθτοφν και να λαμβάνουν ςτιριξθ ςε κζματα ι ανθςυχίεσ που τυγχάνουν να επθρεάηουν τθ ηωι τουσ, ς' ζνα περιβάλλον που είναι αςφαλζσ, μαηί με καταρτιςμζνουσ επαγγελματίεσ. Τα νεαρά άτομα αποφαςίηουν να λαμβάνουν ςυμβουλευτικι για διάφορουσ λόγουσ που περιλαμβάνουν τα οικογενειακά προβλιματα, ςχζςεισ, εκπαίδευςθ, ςεξουαλικότθτα, αντιμετϊπιςθ του άγχουσ, αυτοεκτίμθςθ και κοινωνικά κζματα, και άλλα ζρχονται απλϊσ για ςυηιτθςθ. Οι Υπθρεςίεσ Νεοτιτων διαχειρίηονται δφο προγράμματα νεοτιτων για μετά από το ςχολείο (after school youth programs) για νεαρά άτομα θλικιϊν 12 ζωσ17 χρονϊν. Τα προγράμματα είναι δωρεάν και ζχουν πλιρθ επίβλεψθ από το προςωπικό των Υπθρεςιϊν Νεοτιτων. Οι δραςθτριότθτεσ μπορεί να περιλαμβάνουν επιτραπζηιο τζνισ, παιχνίδια κονςόλασ wii, παιχνίδια play station, air hockey, επιτραπζηια παιχνίδια και μακιματα π.χ. τθσ τζχνθσ, χοροφ hip hop, μουςικι DJ και πολλοφσ διαγωνιςμοφσ. Επίςθσ, ςερβίρονται και πολλά υγιεινά πρόχειρα φαγθτά.

5 Page 5 Τα προγράμματα νεοτιτων για μετά από το ςχολείο λειτουργοφν από τθ βιβλιοκικθ και κζντρο μάκθςθσ Altona Meadows Library and Learning Centre, 2 Newham Way, Altona Meadows κάκε Τρίτθ απόγευμα κατά τθ διάρκεια των ςχολικϊν τρίμθνων από 4.00μμ ζωσ 6.00μμ και από τθ βιβλιοκικθ Altona North Community Library, γωνία Millers και Mc Arthurs Road, Altona North κάκε Παραςκευι απόγευμα κατά τθ διάρκεια των ςχολικϊν τρίμθνων από 4.00μμ ζωσ 7.00μμ. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τα προγράμματα των Υπθρεςιϊν Νεοτιτων παρακαλοφμε επικοινωνιςτε μαηί μασ ςτο ι χωρίσ χρζωςθ ςτο Διαφορετικά, ςτείλετε θμζιλ ςτο δείτε τθν ιςτοςελίδα του Διμου ι Υπθρεςίεσ Ηλικιωμζνων και Αναπιρων Ο Διμοσ, Hobsons Bay City Council, παρζχει ζνα φάςμα υπθρεςιϊν για να βοθκάει τουσ θλικιωμζνουσ και άτομα με αναπθρίεσ ϊςτε να διατθροφνται δραςτιριοι και ανεξάρτθτοι και να εξακολουκοφν να διαμζνουν ςτο ςπίτι τουσ μζχρι όςο τουσ είναι δυνατό. Ο Διμοσ επίςθσ αποςκοπεί ςτθν παροχι ςτιριξθσ ςε άτομα που φροντίηουν μζλθ τθσ οικογζνειάσ τουσ. Ανάλογα με τισ ανάγκεσ ςασ, μποροφμε να προςφζρουμε βοικεια ςτο ςπίτι. Αν χρειάηεται, ςυνεργαηόμαςτε μαηί ςασ για να διατθροφμε κακαρό και αςφαλζσ το ςπίτι ςασ και ςασ βοθκάμε με τισ μικροδουλειζσ ςυντιρθςθσ εντόσ και εκτόσ του ςπιτιοφ ςασ. Μποροφμε επίςθσ να ςασ βοθκιςουμε για να τρϊτε καλά, παρζχοντασ βοικεια με τα ψϊνια, βοικεια με τθν ετοιμαςία γευμάτων ι με τθν παροχι επιδοτοφμενων γευμάτων από εγκεκριμζνα μαγαηιά καφζ, κζντρα θλικιωμζνων ι με τθν διανομι τουσ ςτο ςπίτι ςασ. Υπάρχουν άτομα που μπορεί να χρειάηονται βοικεια για να κυκλοφοροφν ζξω. Ίςωσ να μποροφμε να ςασ φζρουμε ςε επαφι με ομάδα ειδικοφ ενδιαφζροντοσ ι με κοινωνικζσ ευκαιρίεσ με βοικεια για να πθγαίνετε εκεί που κζλετε και να κάνετε τα πράγματα που κζλετε ζξω ςτθν κοινωνία. Οι υπθρεςίεσ μασ βοθκοφν τουσ ανκρώπουσ για να φροντίηουν τον εαυτό τουσ. Υπάρχουν μερικά άτομα που χρειάηονται βοικεια για να κάνουν ντουσ και να ντυκοφν. Οι υπθρεςίεσ διατίκενται ζτςι ώςτε οι φροντιςτζσ να ζχουν ευκαιρία προςωρινισ διακοπισ από το ρόλο του φροντιςτι αφοφ παρζχουν ςτιριξθ ςτο άτομο μζςω δραςτθριοτιτων εντόσ ι εκτόσ ςπιτιοφ ι με διανυχτζρευςθ. Το προςωπικό μασ είναι πρόκυμο να ςυηθτιςει τθν περίπτωςι ςασ μαηί ςάσ. Μερικοί ηθτοφν μόνο πλθροφορίεσ ενϊ άλλοι κζλουν να πάει κάποιοσ να τουσ μιλιςει για τισ επιλογζσ που μπορεί να τουσ ταιριάηουν καλφτερα.. Αυτζσ οι πλθροφορίεσ είναι απόρρθτεσ και τθροφνται με εχεμφκεια.

6 Page 6 Ανάλογα με το τι είναι για ςασ ςθμαντικό και τι διατίκεται, ίςωσ να χρειάηεςτε υπθρεςίεσ που εμείσ παρζχουμε και ςχζςεισ με άλλεσ υπθρεςίεσ και ομάδεσ. Μερικζσ φορζσ θ ςτιριξθ που παρζχουμε κα χρειάηεται για μόνο ςφντομο διάςτθμα ϊςπου να νιϊκετε καλφτερα. Μερικζσ φορζσ θ ςτιριξθ κα είναι ςυνεχόμενθ. Είναι δυνατό να αλλάξει με τθν πάροδο του χρόνου ςφμφωνα με τισ περιςτάςεισ ςασ. Αν κζλετε περιςςότερεσ πλθροφορίεσ παρακαλοφμε καλζςτε το τμιμα κοινωνικισ φροντίδασ Community Care Department ςτο και ηθτιςτε τον αρμόδιο υπάλλθλο, Intake Officer. Δθμοτικοί Φόροι, Δθμοτικοί Νόμοι και Πρόςτιμα Δθμοτικοί Φόροι Οι δθμοτικοί φόροι είναι πλθρωτζοι από κάκε ιδιοκτιτθ ακινιτου ςτο Hobsons Bay, και υπολογίηονται ςφμφωνα με τθν αξία του ακινιτου ςασ. Τα ζςοδα από τουσ δθμοτικοφσ φόρουσ ςυμβάλλουν ςτθν χρθματοδότθςθ για τισ υπθρεςίεσ και τισ εγκαταςτάςεισ του διμου. Οι δθμοτικοί φόροι ςασ καλφπτουν τθν περίοδο από τθν 1θ Ιουλίου ζωσ 30θ Ιουνίου. Οι δθμοτικοί φόροι καταβάλλονται ςε τζςςερισ δόςεισ ςτισ 30 Σεπτεμβρίου, 30 Νοεμβρίου, 28 Φεβρουαρίου και 31 Μαΐου κάκε χρόνο. Εκδίδονται ειδοποιιςεισ πριν από τθν κάκε θμερομθνία λιξθς τθσ προεςμίας για τθν. πλθρωμι τθσ δόςθσ. Επιβάλλονται επιτόκια ως ποινι ςτα ανεξόφλθτα ποςά και ςε περίπτωςθ που κάποιο ποςό μείνει απλιρωτο, μπορεί να παραπεμφκεί θ υπόκεςθ ςε γραφείo είςπραξθσ χρζωv για περαιτζρω δράςθ. Yπάρχουν πολλζσ μεκόδοι να πλθρϊςετε τουσ δθμοτικοφσ φόρουσ ςασ - επιλζξτε τθν μζκοδοσ που ςασ ταιριάηει καλφτερα. 1. BPay μζςω διαδικτφου ι τθλεφωνικισ τραπεηικισ 2. Αυτοπροςϊπωσ ςε ταχυδρομείο Australia Post office. 3. Μζςω Post billpay με πιςτωτικι κάρτα δια τθλεφϊνου ι διαδικτφου 4. Μζςω BPoint (μόνο με πιςτωτικι κάρτα) δια τθλεφϊνου ι από τθν ιςτοςελίδα του Διμου 5. Αυτοπροςϊπωσ ςτο δθμαρχείο Hobsons Bay Civic Centre 115 Civic Parade, Altona. Οι Ώρεσ Υπθρεςίασ είναι Δευτζρα ζωσ Παραςκευι 8.00πμ ζωσ 5.00μμ (εκτόσ τισ δθμόςιεσ αργίεσ). 6. Αποςτολι επιταγισ ι ταχυδρομικισ επιταγισ, πλθρωτζα ςτο Hobsons Bay City Council, PO Box 21, Altona, Άμεςθ Χρζωςθ από τον τραπεηικό λογαριαςμό επιταγϊν ι αποταμιεφςεϊν ςασ. Τα ποςά αφαιροφνται κάκε τρεισ μινεσ, ι κάκε μινα ι δεκαπενκιμερο. Μπορείτε να ηθτιςετε ζντυπο αίτθςθσ από το τμιμα δθμοτικϊν φόρων, Rates Department ςτο Αν αντιμετωπίηετε δυςκολία ςτθν πλθρωμι των δθμοτικϊν φόρων, παρακαλοφμε καλζςτε το Διμο ςτο για να ςυηθτιςετε εναλλακτικι λφςθ.

7 Page 7 Αν κατοικείτε ςτο Hobsons Bay και ζχετε κάρτα ζκπτωςθσ ςυνταξιοφχου (pensioner concession card), ίςωσ να δικαιοφςτε ζκπτωςθ ςτουσ δθμοτικοφσ φόρουσ. Η ζκπτωςθ δεν ιςχφει για τουσ κάτοχουσ τθσ κάρτασ υγειονομικισ φροντίδασ, Health Care Card. Τα ζντυπα αιτιςεων διατίκενται από τα Δθμοτικά γραφεία ςτο 115 Civic Parade, Altona. Δθμοτικοί Νόμοι Οι δθμοτικοί νόμοι αναπτφςςονται για τθν προςταςία τθσ υγείασ και αςφάλειασ του κοινοφ εντόσ του διμου. Ζχουν ςχεδιαςτεί ζτςι ϊςτε οι πράξεισ ενόσ ατόμου ι μιασ ομάδασ ατόμων δεν ζχουν αρνθτικι επίδραςθ ςτο υπόλοιπο κοινό. Ζχουμε ζναν αρικμό δθμοτικϊν νόμων ςτο διμο μασ. Καλφπτουν κζματα όπωσ: άδειεσ ςτάκμευςθσ, δθλϊςεισ ηϊων, περιοριςμοφσ ςτθν απόρριψθ απορριμμάτων ενοχλιςεισ και κόρυβο, και εκπομπζσ οςμϊν και καπνοφ. Ανάλογα με τθ φφςθ τθσ παράνομθσ πράξθσ, ιςχφουν ποινζσ ζωσ $2000 ςε περίπτωςθ δίωξθσ ςτο πταιςματοδικείο, Magistrates Court. Διατίκενται πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ ςυχνζσ παραβάςεισ από τθν ιςτοςελίδα του Διμου ι ηθτιςετε από υπάλλθλό μασ. Αν κζλετε να κάνετε κάποιο παράπονο για προβλιματα όπωσ τα ςκυλιά που γαβγίηουν, ακίνθτα ςε άςχθμθ κατάςταςθ, ςκουπίδια, παρατθμζνα αυτοκίνθτα, παράνομθ ςτάκμευςθ κτλ., παρακαλοφμε καλζςτε τθν υπθρεςία Εξυπθρζτθςθσ Πελατϊν (Customer Service) ςτο από Δευτζρα ζωσ Παραςκευι 8.00πμ ζωσ 5.00μμ, ι ςτείλετε θμζιλ ςτο Αν ζχετε κάποιο κζμα που είναι επείγον και δεν είναι δυνατό να περιμζνετε μζχρι τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα μπορείτε να επικοινωνιςετε με τθν υπθρεςία ζκτακτθσ απάντθςθσ εκτόσ ωρϊν υπθρεςίασ του Διμου (emergency response service) καλϊντασ το Αν θ ζκτακτθ ανάγκθ ςασ είναι ιατρικισ φφςθσ, κζμα αςτυνομίασ ι πυρκαγιάσ, τότε καλζςτε το 000. Άδειεσ Στάκμευςθσ Ο Διμοσ του Hobsons Bay προςφζρει άδειεσ ςτάκμευςθσ για τουσ δθμότεσ. Άδειεσ για χώρουσ μθχανθμάτων ζκδοςθσ ειςθτθρίων (ticket machine permit) επιτρζπουν ςτουσ δθμότεσ να ςτακμεφουν δωρεάν τα αυτοκινθτά τουσ ςε χϊρουσ όπου υπάρχουν μθχανιματα ζκδοςθσ ειςθτθρίων ςτο Nelson Place και The Esplanade ςτο Williamstown, ενϊ δεν παφουν να ιςχφουν οι περιοριςμοί χρόνου. Δεν είναι δυνατό να χρθςιμοποιθκοφν οι άδειεσ για χϊρουσ μθχανθμάτων ζκδοςθσ ειςθτθρίων ςε ηϊνεσ άδειασ ςτάκμευςθσ, άλλουσ χϊρουσ περιοριςμζνθσ ςτάκμευςθσ ι ςε ράμπεσ ςκαφϊν. Οι εμπορικζσ επιχειριςεισ δικαιοφνται να υποβάλουν αίτθςθ για μόνο μια άδεια ςτάκμευςθσ ςε χϊρο μθχανθμάτων ζκδοςθσ ειςθτθρίων.

8 Page 8 Άδειεσ ςτάκμευςθσ για δθμότεσ (resident parking permits) εκδίδονται ςε δθμότεσ που κατοικοφν ςε δρόμο όπου ιςχφουν περιοριςμοί ςτον χρόνο ςτάκμευςθσ. Πρζπει να είναι ορατι θ άδεια ςτο παρμπρίη του αυτοκινιτου ςασ. Η άδεια ςάσ επιτρζπει να ςτακμεφετε το όχθμά ςασ εντόσ του τμιματοσ του δρόμου που κακορίηει θ άδεια ι ςτον επόμενο πλθςιζςτερο δρόμο. Σασ επιτρζπει να παραμείνετε εκεί για περιςςότερθ ϊρα απ' ότι κακορίηει θ άδεια ςασ. Δεν εγκρίνει απαλλαγι ϊςτε να ςτακμεφςετε ςε απαγορευμζνθ ηϊνθ, όπωσ ςτο "No Standing ι Loading Zone", και θ άδεια δεν εγγυάται ότι κα υπάρχει διακζςιμοσ χϊροσ ςτάκμευςθσ ςτο δρόμο του δθμότθ. Οι άδειεσ ςτάκμευςθσ για δθμότεσ επιτρζπουν επίςθσ τον κάτοχο τθσ άδειασ να ςτακμεφει το όχθμά του δωρεάν ςε χϊρουσ με μθχανιματα ζκδοςθσ ειςθτθρίων ενϊ δεν παφουν να ιςχφουν οι περιοριςμοί ςτον χρόνο ςτάκμευςθσ. Μπορείτε να υποβάλετε αίτθςθ για άδεια ςτάκμευςθσ του δθμότθ μζςω διαδικτφου ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου ι κατεβάςτε το ζντυπο αίτθςθσ και υποβάλετε τθν αίτθςθ αυτοπροςϊπωσ ςτα δθμοτικά γραφεία. Αν πάςχετε από κάποια νόςοσ ι ζχετε αναπθρία επίςθσ μπορείτε να υποβάλετε αίτθςθ για άδεια ςτάκμευςθσ αναπιρου. Μπορείτε να κατεβάςετε το ζντυπο από τθν ιςτοςελίδα μασ. Πρζπει ο γιατρόσ ςασ να ςυμπλθρϊςει το ζντυπο και φςτερα να το ςτείλετε ςτο Hobsons Bay City Council, PO Box 21, Altona, Πρόςτιμα και πώσ να κάνετε ζνςταςθ επί προςτίμου Σαν οδθγόσ με άδεια οδθγοφ, αναμζνεται ότι κα ζχετε κατά νου τισ ταμπζλεσ και απαγορεφςεισ ςτθ ςτάκμευςθ και ότι κα τθρείτε όλεσ τισ ϊρεσ που επιδεικνφουν. Αν δεν τθριςετε τισ ταμπζλεσ μπορεί να υποςτείτε πρόςτιμο. Αν δεν πλθρϊςετε αυτό το πρόςτιμο, το αποτζλεςμα μπορεί να είναι περιςςότερα ζξοδα και νομικι δίωξθ. Μπορείτε να πλθρϊςετε τα πρόςτιμά ςασ μζςω του διαδικτυακοφ ςυςτιματοσ πλθρωμισ Maxi Bill Pay. Πθγαίνετε ςτο Μπορείτε επίςθσ να πλθρϊςετε το πρόςτιμό ςασ αυτοπροςϊπωσ ςτα δθμοτικά γραφεία. Αν πιςτεφετε ότι πρζπει να απαλλαχκείτε από τθν πλθρωμι προςτίμου γιαπαράνομθ ςτάκμευςθ, μπορείτε να ηθτιςετε εςωτερικι υπθρεςιακι επανεξζταςθ του κζματοσ. Για να αμφιςβθτιςετε κάποιο πρόςτιμο μπορείτε: να υποβάλετε αίτθςθ μζςω διαδικτφου να εκτυπϊςετε το ζντυπο αίτθςθσ και να μασ το ςτείλετε ταχυδρομικϊσ, ι να μασ ςτείλετε μια επιςτολι όπου ηθτάτε επανζξεταςθ του προςτίμου.

9 Page 9 Αν κζλετε να αλλθλογραφιςετε μαηί μασ, θ επιςτολι ςασ πρζπει να περιζχει τα παρακάτω ςτοιχεία: το όνομα και τθν ταχυδρομικι διεφκυνςι ςασ, τον αρικμό του προςτίμου (infringement notice number), τθν παράβαςθ που γράφει το πρόςτιμο, τον αρικμό κυκλοφορίασ του οχιματοσ (registration number), μια εξιγθςθ για τουσ λόγουσ που εςείσ πιςτεφετε ότι πρζπει να επανεξεταςτεί το πρόςτιμο, και τυχόν δικαιολογθτικά. Στείλετε τθν επιςτολι ςασ ςτο Hobsons Bay City Council, PO Box 21, Altona VIC Διλωςθ Ζώων Όπωσ απαιτεί θ πολιτειακι νομοκεςία, όλα τα ςκυλιά και οι γάτεσ θλικίασ πάνω από τριϊν μθνϊν πρζπει να είναι δθλωμζνα ςτο Διμο. Η διλωςθ των κατοικίδιων ηϊων απαιτείται από τον νόμο και μπορεί να υποςτείτε πρόςτιμο ςτθν περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ. Ωςτόςο, υπάρχουν και πολλοί άλλοι λόγοι να δθλϊςετε το κατοικίδιο ηϊο ςασ που περιλαμβάνουν: βοθκάει το προςωπικό μασ ςτθν επιςτροφι των ηϊων ςτουσ ιδιοκτιτεσ τουσ, ςτθν διερεφνθςθ των παραπόνων για το γάβγιςμα ι τισ επικζςεισ από ςκυλιά, ςτθ διαχείρθςθ των αςφλων και καταφυγίων για τα ηϊα και άλλα. Μπορείτε να δθλϊςετε τα ςκυλιά και τισ γάτεσ ςασ αυτοπροςϊποσ ςτο δθμαρχείο Civic Centre όπου κα μιλιςετε με δθμοτικό υπάλλθλο εξυπθρζτθςθσ Customer Service Officer. Τα ζντυπα αίτθςθσ για τθ διλωςθ ηϊου διατίκενται επίςθσ από τθν ιςτοςελίδα του Διμου Η προκεςμία για τθν ανανζωςθ τθσ διλωςθσ ηϊου είναι ζωσ τθν 10θ Απριλίου κάκε χρόνο. Ιςχφει μια ετιςια χρζωςθ για τθ διλωςθ των ηϊων με εκπτϊςεισ για του κάτοχουσ τθσ κάρτασ ςυνταξιοφχου. Εφόςον δθλϊςετε το ηϊο ςασ, κα λάβετε μια ταυτότθτα που κα φοράει το ηϊο ςασ όλεσ τισ ϊρεσ. Αν χακεί το ηϊο ςασ, θ ταυτότθτα κα το εντοπίςει αμζςωσ και κα εξαςφαλίςει τθν αςφαλι επιςτροφι του. Αυτι θ ταυτότθτα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθ ηωι το ηϊου. Σε περίπτωςθ απϊλειασ, θ ταυτότθτα αντικακίςταται. Σφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ πολιτειακισ νομοκεςίασ, πρζπει να τοποκετείται μικροτςίπ ςε όλα το ηϊα όταν δθλϊνονται για πρϊτθ φορά. Απορρίμματα, Ανακφκλωςθ, Άδειεσ Πολεοδομίασ και Οικοδόμθςθσ Απορρίμματα και Ανακφκλωςθ Η υπθρεςία ςυλλογισ απορριμμάτων του Διμου περιλαμβάνει τα εξισ: μια βδομαδαία ςυλλογι των απορριμμάτων ςε ςκουπιδοτενεκζ 120 λίτρων με το ςκοφρο πράςινο καπάκι, μια δεκαπενκιμερθ ςυλλογι των ανακυκλϊςιμων δοχείων, χαρτιϊν και χαρτονιϊν από τον μεγαλφτερο ςκουπιδοτενεκζ 240 λίτρων με το κίτρινο καπάκι, μια προαιρετικι δεκαπενκιμερθ ςυλλογι των απορριμμάτων του κιπου από ςκουπιδοτενεκζ 240 ι 120 λίτρων με το καπάκιμ ανοιχτοφ πράςινου χρϊματοσ, και

10 Page 10 μια ςυλλογι ςκλθρϊν απορριμμάτων κάκε οικονομικό ζτοσ. Μπορείτε να τοποκετιςετε τα παρακάτω αντικείμενα ςτο ςκουπιδοτενεκζ ανακυκλϊςιμων με το κίτρινο καπάκι: γφαλινεσ φιάλεσ και μπουκάλια, πλαςτικά μπουκάλια και δοχεία, αλουμινζνια και χαλυβδζνια κουτιά, αεροηόλ, αλουμινόφυλλο, κουτιά γάλατοσ και χυμοφ, εφθμερίδεσ, περιοδικά και χαρτοκοφτια κατςαρολικά, και πλαςτικά παιχνίδια. Μπορείτε να βάλετε τα παρακάτω αντικείμενα ςτον ςκουπιδοτενεκζ για τα απρορρίμματα του κιπου με το πράςνο καπάκι: χορτάρια και αγριόχορτο, κλαδζματα από τον κιπο, φφλλα, και μικρά κλαδιά και κλαριά. Για πρόςβαςθ ςτθν υπθρεςία ςυλλογισ απορριμμάτων του κιπου παρακαλοφμε επικοινωνιςετε με το Διμο. Διατίκεται ζνα θμερολόγιο που δείχνει τισ ςυλλογζσ ςκουπιδιϊν, ανακφκλωςθσ και τα απορρίμματα κιπου από τα δθμοτικά γραφεία ι τθν ιςτοςελίδα του Διμου, Ο Διμοσ παρζχει επίςθσ ςυλλογι ςκλθρϊν απορριμμάτων μια φορά το κάκε οικονομικό ζτοσ. Πρζπει να επικοινωνιςετε με το Διμο για να κλείςετε τθν θμερομθνία που κα γίνει θ ςυλλογι. Τα αντικείμενα που ςυλλζγονται ςε ςυλλογι ςκλθρϊν απορριμμάτων περιλαμβάνουν: ζπιπλα, κερμάςτρεσ ηεςτοφ νεροφ πλυντιρια πιάτων, ψυγεία, πλυντιρια ροφχων, κλιματιςτικά, και ςτρϊματα. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και οποιεςδιποτε άλλεσ απορίεσ, παρακαλοφμε καλζςτε το Διμο.

11 Page 11 Άδειεσ Πολεοδομίασ και Οικοδόμθςθσ Yπάρχουν κανόνεσ και κανονιςμοί που υπαγορεφουν αν χρειάηεται άδεια πολεοδομίασ προτοφ ξεκινιςετε κάποια οικοδομικι ανάπτυξθ ςτο Hobsons Bay. Πριν ξεκινιςετε νζα επιχείρθςθ, μετακομίςετε τθν υπάρχουςα επιχείρθςι ςασ, εγκαταςτιςετε επιχειρθματικζσ ταμπζλεσ, καταςκευάςετε ι επεκτείνετε χτίριο ι καταςκευάςετε διαμερίςματα, μπορεί να χρειαςτεί να κάνετε αίτθςθ το Διμο για άδεια πολεοδομίασ. Aν λάβετε ειδοποίθςθ ςχετικά με αίτθςθ για άδεια πολεοδομίασ ςθμαίνει ότι πρόκειται για κάποια πρόταςθ που αφορά γειτονικό ακίνθτο. Μπορείτε να δείτε τα ςχζδια και πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν προτεινόμενθ οικοδομικι ανάπτυξθ ςτα δθμοτικά γραφεία ι ςτο διαδίκτυο. Μπορείτε επίςθσ να επικοινωιςετε με το τμιμα πολεοδομίασ για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν αίτθςθ. Αν κζλετε να εκφράςετε αντίρρθςθ ςε κάποιο προτεινόμενο ζργο, πρζπει να το κάνετε εγγράφωσ. Αν κζλετε να εκτελζςετε οικοδομικζσ εργαςίεσ ςτο ακίνθτό ςασ πρζπει να βγάλετε πρϊτα άδεια οικοδόμθςθσ προτοφ ξεκινιςετε τθν εργαςία. Οι άδειεσ οικοδόμθςθσ χρειάηονται για διάφορουσ τφπουσ χτιρίων όπωσ: τα καινοφρια ςπίτια, προςκικεσ και προςαρμογζσ, προςαρτθμζνεσ ςτζγεσ "carport' και βεράντεσ γκαράη ξφλινουσ και τοφβλινουσ μπροςτινοφσ φράχτεσ, και βιομθχανικά και εμπορικά ζργα. Under building regulations, some building work is considered minor and does not require a building permit. You should always check with the Council s Building Department if you are unsure whether a building permit is required or not. For more information please contact the Council. Ακλθτιςμό, Ψυχαγωγία, και Κοινωνικά Κζντρα Ακλθτιςμό και Ψυχαγωγία Ο Διμοσ φροντίηει τισ ακλθτικζσ και ψυχαγωγικζσ εγκαταςτάςεισ ςτο Hobsons Bay. Υπάρχουν πάνω από 120 ακλθτικζσ λζςχεσ και δφο κζντρα κολφμβθςθσ και ψυχαγωγίασ. Το Bayfit Leisure Centre βρίςκεται ςτο 257 Mason Street, Altona North και το Laverton Swim and Leisure Centre ςτο Jennings Street, Laverton. Μερικζσ εγκαταςτάςεισ που περιλαμβάνουν τισ παιδικζσ χαρζσ, εγκαταςτάςεισ για πικ-νικ, ποδθλατόδρομουσ και χϊρουσ πατινάη διατίκενται δωρεάν και μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε οποιαδιποτε ϊρα.

12 Page 12 Πρζπει να γίνεται κράτθςθ για να χρθςιμοποιιςετε τισ εγκαταςτάςεισ μασ, ςυμπεριλαμβανομζνων τα γιπεδα, το Laverton Active Hall, το Altona Beach Pavilion και το Newport Park Athletics Track. Μερικά γιπεδα ενοικιάηονται για ειδικζσ εκδθλϊςεισ. Γι' αυτά χρειάηεται άδεια κράτθςθσ. Μπορείτε να κατεβάςετε το ζντυπο αίτθςθσ από τθν ιςτοςελίδα του Διμου ςτο ι μιλιςτε με το τμιμα ψυχαγωγίασ για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ. Οι κρατιςεισ που μπορείτε να κάνετε είναι διαφόρων ειδϊν. Οι ακλθτικοί ςυλλόγοι, μποροφν να υποβάλουν αίτθςθ για εποχιακι κράτθςθ για το καλοκαίρι ι το χειμϊνα. Επίςθσ, γίνονται και αιτιςεισ για κράτθςθ περιςταςιακισ χριςθσ γθπζδου, δθλαδι, για μια φορά με πλθρωτζα ςτο Διμο χρζωςθ. Αν κζλετε να χρθςιμοποιιςετε τισ ράμπεσ ςκαφϊν για να κακελκφςετε ςκάφοσ, κα χρειαςτεί αν αγοράςετε ειςθτιριο για τθ ράμπα ςκαφϊν.μιλιςτε με υπάλλθλο εξυπθρζτθςθσ πελατϊν για να μάκετε περιςςότερα για τθν αγορά ειςθτθρίου ι άδεια για όλθ τθν εποχι. Για να μάκετε περιςςότερα ςχετικά με τισ κρατιςεισ γθπζδων μιλιςτε με υπάλλθλο εξυπθρζτθςθσ πελατϊν, Customer Service Officer ι δείτε τθν ιςτοςελίδα του Διμου Κοινωνικά Κζντρα Υπάρχουν εννζα κοινωνικά κζντρα ςτο Hobsons Bay. Προςφζρουν ζνα μεγάλο φάςμα προγραμμάτων και δραςτθριοτιτων για άτομα όλων των θλικιϊν και υποβάκρων. Τα προγράμματα περιλαμβάνουν: Εκπαίδευςθ ενθλίκων Επαγγελματικι κατάρτιςθ Μακιματα αγγλικϊν Μακιματα κομπιοφτερ Προγράμματα υγείασ και φυςικισ κατάςταςθσ Προγράμματα τζχνθσ Προςωπικι ανάπτυξθ Κοινωνικζσ δραςτθριότθτεσ Ομάδεσ αυτοβοικειασ Ομάδεσ ςυηιτθςθσ Τα περιςςότερα κοινωνικά κζντρα που ενοικιάηονται διακζτουν αίκουςεσ που ενοικιάηονται για τακτικζσ ςυναντιςεισ ι εκδθλϊςεισ μιασ φοράσ. Μερικά κζντρα διαχειρίηονται προγράμματα περιςταςιακισ παιδικισ φροντίδασ. Το προςωπικό τουσ ζχει εξαιρετικζσ γνϊςεισ όςον αφορά τισ άλλεσ δθμοτικζσ υπθρεςίεσ.

13 Page 13 Τα κοινωνικά κζντρα βρίςκονται ςτο: Altona Altona Meadows Altona North Laverton Newport Seabrook South Kingsville Spotswood Williamstown να μάκετε περιςςότερα για τα κοινωνικά κζντρα μπορείτε να μιλιςετε με υπάλλθλο εξυπθρζτθςθσ πελατϊν, Customer Service Officer ι δείτε τθν ιςτοςελίδα του Διμου ςτο

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ελίδα 1 από 24 ΤΝΟΨΗ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΩΝ 26% κακζσ εντυπϊςεισ από τθν τθλεφωνικι εξυπθρζτθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Αςφυξία και πνιγμονθ

Αςφυξία και πνιγμονθ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ηλικιακθ ωριμότητα 0-3 ετϊν: τα περιςςότερα παιδιά κάτω των τριϊν ετϊν δεν μποροφν να αντιλθφκοφν τθν επικινδυνότθτα μιασ πράξθσ ι να κυμθκοφν μια ςυμβουλι για πρόλθψθ ατυχιματοσ. Γι

Διαβάστε περισσότερα

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Παρουςίαςθ εγγραφισ ςτο E-shop. E-shop.

Παρουςίαςθ εγγραφισ ςτο E-shop. E-shop. Παρουςίαςθ εγγραφισ ςτο E-shop E-shop www.pets-friends.grr www.facebook.com/pets.friends.gr Αρχικι ςελίδα Βιμα 1 ο : Πατιςτε φνδεςθ 2 Βιμα 2ο Πατιςτε υνζχεια 3 Βιμα 3 ο Δθμιουργιςτε τον προςωπικό ςασ λογαριαςμό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Ευχαριςτοφμε που επιλζξατε το memoq 4.5, το πρωτοκλαςάτο περιβάλλον μετάφραςθσ για ελεφκερουσ επαγγελματίεσ μεταφραςτζσ, μεταφραςτικά γραφεία και επιχειριςεισ. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ!

Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ! Summer Cαmp 2016 ςτα Εκπαιδευτιρια Σακκά (νζο) Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ! Το κερινό πρόγραμμα δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ και

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων 1. Βαςικά πακζτα Αςφάλιςθσ Αςτικισ Ευκφνθσ οχιματοσ & οδθγοφ Σα τιμολόγια των Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. ΑΓΡΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Δεκέμβριος 2010/Ιανουάριος 2011

Δεκέμβριος 2010/Ιανουάριος 2011 Δεκέμβριος 2010/Ιανουάριος 2011 Δεκζμβριοσ 2010/Ιανουάριοσ 2011 Ο Δεκζμβριοσ με μια ματιά Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου Χριςτουγεννιάτικθ Συναυλία Παραςκευή 3 Δεκεμβρίου Α π ο φ ο ί τ θ ς θ τ θ σ Σ τ ϋ Δθμοτικoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω;

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Μετάφραςθ: Φανι Καραμανϊλθ Εάν ζχετε ζνα μωρό με ςφνδρομο Down ίςωσ θ μζρα που κα μπορεί να μιλιςει να ςασ φαίνεται πολφ μακρινι. Στα πρϊτα ςτάδια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Mini Sports Club Ζχουμε τθν τεχνογνωςία και τθν εμπειρία να ςασ προςφζρουμε μια κερδοφόρο επαγγελματικι πρόταςθ με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ:

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: 2008030075 ΕΙΑΓΩΓΗ Το Heartstone είναι ζνα ψθφιακό παιχνίδι καρτϊν που διεξάγιεται πάνω ςτο Battle.net, ζναν διακομιςτι τθσ εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Μάιοσ 2008 PI0825 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers επικυμοφν να διαγωνιςτοφν κατά τθ διάρκεια τθσ ςυμπλιρωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Ένασ από τουσ πρϊτουσ ανκρϊπουσ που μίλθςε για τθν ικανότθτα των παιδιϊν να ςκζφτονται αφθρθμζνα ιταν ο ιδρυτισ τθσ Φιλοςοφίασ για παιδιά Matthew Lipman.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ IMC (Key Stage II) 9 Μαρτίου 2016 ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ Λύςεισ : Πρόβλημα 1 (α) Να βρείτε τθν τιμι του για να ιςχφει θ πιο κάτω ςχζςθ: (β) Ο Ανδρζασ τελειϊνει

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών

Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών Ενότητα 5: Μζκοδοι διδαςκαλίασ IV Άννα Μουτι, Α.Π.Θ & Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Άδειεσ Χρήςησ Σο παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013 1 Φεβρουάριοσ 2013 2 Οδηγίεσ για την ειδική πρόςβαςη ςτο WeatherExpert 1. Μζςω του browser του υπολογιςτι ςασ (π.χ. InternetExplorer, Mozilla Firefox κ.α.) ςυνδεκείτε ςτθν ιςτοςελίδα μασ : http://www.weatherexpert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Κζρκυρασ

Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Κζρκυρασ Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Κζρκυρασ 28 Σεπτεμβρίου 2010 Εργαςτιριο και παρουςίαςθ με κζμα: Δικτφωςθ με τοπικοφσ ςυνεργάτεσ: κοινζσ δράςεισ για προϊκθςθ των δεξιοτιτων ανάγνωςθσ Ομιλιτρια: Ute Hachmann,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ

ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Οι φνεδροι κα πρζπει να διευκετιςουν οι ίδιοι τισ κρατιςεισ ξενοδοχείων. τα ξενοδοχεία Holiday Inn και Castelli θ Οργανωτικι Επιτροπι

Διαβάστε περισσότερα

Terra Batida Πόρτο, Πορτογαλία www.terrabatida.com

Terra Batida Πόρτο, Πορτογαλία www.terrabatida.com Η επιχείρηςη και η ιδζα Η Μαρία Γκαμπριζλ ξεκίνθςε τθ δικι τθσ επιχείρθςθ το 2003. Παρόλο που εκείνθ τθ ςτιγμι είχε μια ςτακερι δουλειά ςε μια πολυεκνικι εταιρεία τθλεπικοινωνιϊν, ζνιωςε τθν ανάγκθ να

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ.

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Πρωτότυπο: The bullying prevention roll play Game. Πθγι : Social Skills Central. Μετάφραςθ: Μουρελάτου ταμοφλα - Εργοκεραπεφτρια Δφο ι περιςςότεροι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ.

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Απαντιςεισ Α1. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Βαςικά ςθμεία: Λόγοι προςταςίασ: 1. Εκφραςτζσ δθμοκρατικοφ πνεφματοσ 2. Χϊροι ψυχαγωγίασ και πολιτιςμικισ

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα Μάιοσ 2008 PI0822 / Διάγραμμα Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΡΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και

6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και 6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και προωκείται από τθ βιομθχανία fitness ςιμερα Αλλά ζχετε ποτζ αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης ΠΡΟΟΧΘ! ΑΤΣΟ Ο ΟΔΘΓΟ ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΝΕΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΑΛΛΑ Θ ΣΡΑΣΘΓΙΚΘ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΕΤΚΟΛΑ Ε ΠΑΛΙΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΙ ΩΦΕΛΘΕΙ... Μια προςφορά του http://nextnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών ΚΙΜΩΛΟΣ Αξιοθζατα Εχει ωραία αξιοκζατα όπωσ το κάςτρο, ο βράχοσ μανιτάρι και ο μεγάλοσ βράχοσ ελζφαντασ, από όπου ςκαρφαλϊνουν και κάνουν πολλζσ βουτιζσ τα παιδιά το καλοκαίρι!! Φαγητό διαςκζδαςη Τα εςτιατόρια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Η επαγγελματική επιτυχία στην πόρτα σας τώρα! Μέσα από το άρτια διαμορφωμένο επαγγελματικό πακέτο που προσφέρει το deliverit,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ Όςο κι αν με «τάραηε» το μάκθμα τθσ «φυςικισ» ςτο ςχολείο, όπου κι αν το ςυνάντθςα αυτό, (γυμνάςιο, λφκειο, ςχολι, διαιτολογία κλπ), το ίδιο και θ «βιολογία-βιοχθμεία», τόςο τα εκτίμθςα

Διαβάστε περισσότερα

Νικολζτα Παπαϊωάννου

Νικολζτα Παπαϊωάννου Νικολζτα Παπαϊωάννου Λεωφόροσ Μαρακϊνοσ 18, ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ, ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ Σαχυδρομικόσ κϊδικασ: 19005 PAPAIOANNOUNICOLE@GMAIL.COM Κινθτό Σθλζφωνο: 6986812280 Ημ. Γζννθςθσ: 22/08/1989 Ατομο με φροντίδα, κατανόθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

: Α ΚΗ ΕΙ ΣΕΧΝΙΚΟΣΑΚΣΙΚΗ Α ΚΗ Η ΠΑ Α

: Α ΚΗ ΕΙ ΣΕΧΝΙΚΟΣΑΚΣΙΚΗ Α ΚΗ Η ΠΑ Α Craig Brown, Former National Coach Team "A" Scotland The Development of the 4-4-2 System Presented at the NSCAA Convention, St. Louis / USA, January 2009 Craig Brown : ΑΚΗΕΙ ΣΕΧΝΙΚΟΣΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΑΑ Οι

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στερεών τρουών

Εισαγωγή στερεών τρουών Εισαγωγή στερεών τρουών Η μετάβαςθ του βρζφουσ από το μθτρικό κθλαςμό ι τθν τεχνθτι διατροφι (ξζνο γάλα) ςτισ ςτερεζσ τροφζσ, αποτελεί ςθμαντικό ςτάδιο ανάπτυξισ του Οι πλθροφορίεσ του φυλλαδίου αυτοφ,

Διαβάστε περισσότερα

MAIOΣ 2011 ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Ο Μάιος με μια ματιά

MAIOΣ 2011 ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Ο Μάιος με μια ματιά MAIOΣ 2011 ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ο Μάιος με μια ματιά Κυριακι1 Μαΐου Εκκλθςιαςμόσ Νθπιαγωγείου - Βϋ Τρίτθ 10 Μαΐου NAPLAN (Γϋ & Εϋ ) - Γλϊςςα και Γραφι Τετάρτθ 11 Μαΐου -NAPLAN (Γϋ& Εϋ ) Ανάγνωςθ -Ακλθτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ιωάμμης Χαλδέζος Διπλ. Μηχαμικός Ορυκτώμ Πόρωμ Τμήμα Γεωθερμικής Εμέργειας Διεύθυμση Α.Π.Ε Σημεία Εςτίαςησ Ο νόμοσ υπ αριθ. 3175 τθσ 29 Αυγοφςτου 2003 Υπ. απ. αρ. τθσ 24

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ-ΙΠΠΟΚΡΑΣΙΚΗ ΧΟΛΗ

ΝΕΟ-ΙΠΠΟΚΡΑΣΙΚΗ ΧΟΛΗ ΝΕΟ-ΙΠΠΟΚΡΑΣΙΚΗ ΧΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΣΑΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Σί είναι η Βοτανοθεραπευτική/Φυτοθεραπεία; Βοτανικι ιατρικι ζχει μακρά παράδοςθ ςε όλουσ τουσ πολιτιςμοφσ και θ πρόςφατθ ζρευνα ζχει αρχίςει για

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R

Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R Ενότητα 5 η : Η Μζθοδοσ Simplex Παρουςίαςη τησ μεθόδου Κων/νοσ Κουνετάσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ Νίκοσ Χατηθςταμοφλου, Υπ. Δρ. Οικονομικισ Επιςτιμθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Υπερβαίνοντασ τουσ Ενεργειακοφσ Στόχουσ μζςω αφξθςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Δθμόςιων Κτιρίων

Υπερβαίνοντασ τουσ Ενεργειακοφσ Στόχουσ μζςω αφξθςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Δθμόςιων Κτιρίων Υπερβαίνοντασ τουσ Ενεργειακοφσ Στόχουσ μζςω αφξθςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Δθμόςιων Κτιρίων Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων πολιτών Πζτροσ Χριςτοδουλίδησ Ειδικευμζνοσ Εμπειρογνώμονασ για κατοικίεσ και μη

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα