Ανεπίσηµο έγγραφο των υπηρεσιών της Γ Ανταγωνισµού προς συζήτηση στην πρώτη πολυµερή συνάντηση µε εµπειρογνώµονες από τα κράτη µέλη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανεπίσηµο έγγραφο των υπηρεσιών της Γ Ανταγωνισµού προς συζήτηση στην πρώτη πολυµερή συνάντηση µε εµπειρογνώµονες από τα κράτη µέλη"

Transcript

1 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ανεπίσηµο έγγραφο των υπηρεσιών της Γ Ανταγωνισµού προς συζήτηση στην πρώτη πολυµερή συνάντηση µε εµπειρογνώµονες από τα κράτη µέλη 1. ΕIΣΑΓΩΓΗ Μετά από άτυπες διµερείς επαφές µε τα κράτη µέλη κατά τη διάρκεια του 2003, ένα πρώτο έγγραφο διαβούλευσης που περιλαµβάνει ορισµένες αρχικές ιδέες σχετικά µε τις µελλοντικές κατευθυντήριες γραµµές για τις περιφερειακές ενισχύσεις (στο εξής ΚΓΠΕ) εστάλη στις 30 Απριλίου 2004 από την Γ COMP σε όλους τους µόνιµους αντιπροσώπους και στην Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ. Μέσω του εν λόγω εγγράφου ζητήθηκε η υποβολή σχολίων από τους εµπειρογνώµονες των κρατών µέχρι την 30ή Ιουνίου και εκφράστηκε η επιθυµία µας να συζητήσουµε το έγγραφο σε διµερή βάση. Μέχρι σήµερα 22 κράτη µέλη έχουν στείλει γραπτές παρατηρήσεις. Επιπλέον, πραγµατοποιήθηκαν 40 περίπου συναντήσεις µε αντιπροσώπους κρατών µελών, περιφερειών και περιφερειακών οργανισµών. Γραπτά σχόλια εστάλησαν επίσης από την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ και τη Νορβηγία. Όλα τα γραπτά σχόλια που παραλήφθηκαν δηµοσιοποιήθηκαν µέσω του CIRCA. Το έγγραφο διαβούλευσης καταχωρήθηκε επίσης στο δικτυακό τόπο της Γ COMP στις 11 υπάρχουσες γλωσσικές αποδόσεις και γνωστοποιήθηκε ευρέως στα ενδιαφερόµενα µέρη. Μεγάλος αριθµός περιφερειών και περιφερειακών οργανισµών διατύπωσαν τις απόψεις τους. Μετά από προσεκτική ανάλυση των σχολίων που παραλήφθηκαν, το παρόν έγγραφο παρουσιάζει συνοπτικά τα προσωρινά συµπεράσµατα στα οποία κατέληξαν οι υπηρεσίες της Γ COMP από τη µέχρι σήµερα διαδικασία διαβούλευσης, προκειµένου να συζητηθούν στην πρώτη πολυµερή συνάντηση µε τους εµπειρογνώµονες των κρατών µελών. Λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα της συζήτησης αυτής και τα ενδεχόµενα περαιτέρω γραπτά σχόλια που θα υποβληθούν από τα κράτη µέλη το αργότερο µέχρι την 1 η Μαρτίου του 2005, οι υπηρεσίες της Γ COMP σκοπεύουν να καταρτίσουν αναλυτική πρόταση για τις νέες ΚΓΠΕ, που θα αποτελέσει το αντικείµενο περαιτέρω διµερών επαφών και διαβουλεύσεων µε τα κράτη µέλη σε µια δεύτερη πολυµερή συνάντηση που θα πραγµατοποιηθεί αργότερα εντός του Το παρόν έγγραφο θα καταχωρηθεί επίσης στο CIRCA και στον δικτυακό τόπο της Γ COMP, προκειµένου να ενθαρρυνθεί η υποβολή περαιτέρω σχολίων από άλλα ενδιαφερόµενα µέρη.. 2. TΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΓΠΕ Η αναθεώρηση των ΚΓΠΕ δεν πρέπει να αντιµετωπισθεί ως µεµονωµένο ζήτηµα, αλλά πρέπει να θεωρηθεί αναπόσπαστο µέρος της γενικής µεταρρύθµισης των πολιτικών για τις κρατικές ενισχύσεις σκοπός της οποίας είναι να εφαρµοστούν στην πράξη τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στα οποία γίνεται έκκληση για µείωση και - 1 -

2 καλύτερη στοχοθέτηση των κρατικών ενισχύσεων. Τούτο συνεπάγεται αυστηρό έλεγχο των µορφών ενισχύσεων που ενδέχεται να προκαλέσουν περισσότερες στρεβλώσεις, ενώ παράλληλα πρέπει να παρέχεται στα κράτη µέλη επαρκής βαθµός ευελιξίας για να εκπονήσουν µέτρα ενισχύσεων που προωθούν την υλοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εφαρµογής του Προγράµµατος ράσης της Λισσαβόνας. Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της τής 20ής Απριλίου 2004 σχετικά µε µια προδραστική πολιτική ανταγωνισµού για µια ανταγωνιστική Ευρώπη, καθορίζει τα βασικά στοιχεία ενός νοµοθετικού προγράµµατος µε στόχο την αναθεώρηση σχεδόν όλων των µέσων χορήγησης κρατικών ενισχύσεων, εξαιρουµένων των κατευθυντηρίων γραµµών για τις περιβαλλοντικές ενισχύσεις, πριν τα τέλη του Τα κύρια στοιχεία του προγράµµατος αυτού, εκτός από την αναθεώρηση των ΚΓΠΕ, είναι τα εξής: µια ανακοίνωση για τις κρατικές ενισχύσεις και την καινοτοµία (µέχρι τα µέσα του 2005) καταρχήν η ανακοίνωση αυτή θα αποτελέσει κυρίως το αντικείµενο διαβούλευσης και θα προσδιορίσει τις βασικές αλλαγές στους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις που απαιτούνται προκειµένου να θεσπισθεί ένα περισσότερο φιλικό προς την καινοτοµία σύστηµα, το οποίο θα εφαρµοστεί στη συνέχεια, µε ορισµένες αλλαγές, στους κανόνες που αφορούν τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, την Ε&Α, τα επιχειρηµατικά κεφάλαια, τις ΜΜΕ, κλπ. η αναθεώρηση των κατευθυντηρίων γραµµών για την έρευνα και ανάπτυξη (µέχρι τα τέλη του 2005) η αναθεώρηση της ανακοίνωσης για τα επιχειρηµατικά κεφάλαια (µέχρι τα τέλη του 2005) η απλούστευση όλων των υφιστάµενων απαλλαγών κατά κατηγορία (που καλύπτουν τις ενισχύσεις στις ΜΜΕ, περιλαµβανοµένης της έρευνας και ανάπτυξης για ΜΜΕ, στην απασχόληση και στην επαγγελµατική εκπαίδευση) µε την ενοποίησή σε έναν ενιαίο κανονισµό, που θα προβλέπει νέα απαλλαγή για ορισµένους τύπους ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα (έκδοση αναλυτικού σχεδίου κανονισµού από την Επιτροπή πριν το τέλος του 2005, µε στόχο την ολοκλήρωση της νοµοθετικής διαδικασίας µέχρι το τέλος του 2006). η ανάγκη για περαιτέρω διαδικαστική µεταρρύθµιση, η οποία θα αναλυθεί ιδίως µε βάση την εµπειρία που θα έχει αποκτηθεί από την εφαρµογή του κανονισµού ο οποίος τίθεται τώρα σε ισχύ. Επιπλέον, η Επιτροπή έχει προτείνει σχέδιο µέτρων για τις κρατικές ενισχύσεις και τις υπηρεσίες γενικού οικονοµικού συµφέροντος και κατά το παρόν στάδιο εξετάζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή/οι υπηρεσίες της Γ COMP σκοπεύουν να αναπτύξουν λεπτοµερέστερα τις ιδέες τους για τις απαιτούµενες αλλαγές στους κανόνες για τις οριζόντιες κρατικές ενισχύσεις που θα εφαρµοστούν σε όλο το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης µετά το 2006, σε µια ανακοίνωση που θα διαβιβασθεί στα κράτη µέλη το συντοµότερο δυνατόν

3 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΚΓΠΕ Οι προτάσεις για την αναθεώρηση των ΚΓΠΕ που παρατίθενται κατωτέρω βασίζονται σε δύο βασικές αρχές: τη συγκέντρωση της χορήγησης ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα αυστηρά στις περιφέρειες που έχουν περισσότερη ανάγκη και την ουσιαστική µείωση της έντασης των ενισχύσεων για περιφερειακά προγράµµατα επενδύσεων Ορισµός των περιοχών που υπάγονται στο άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) Περιοχές του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) θα είναι εκείνες µε κατά κεφαλήν ΑΕΠ(Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) (µετρούµενο σε µονάδες αγοραστικής δύναµης) χαµηλότερο ή ίσο µε το 75% του µέσου όρου της ΕΕ των25. Προκειµένου να καθοριστούν οι εντάσεις των ενισχύσεων, οι περιοχές αυτές θα υποδιαιρεθούν σε τρεις οµάδες: - περιοχές των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι ίσο ή χαµηλότερο του 45% του µέσου όρου της ΕΕ, - περιοχές µε ΑΕΠ µεγαλύτερο από το 45%, αλλά ίσο ή µικρότερο του 60%, - περιοχές µε ΑΕΠ µεγαλύτερο από 60%, αλλά ίσο ή µικρότερο του 75%. Εν αναµονή της θέσης σε ισχύ του άρθρου ΙΙΙ 56 παράγραφος 3 στοιχείο α) του Συντάγµατος, θα δοθεί επίσης αυτόµατα καθεστώς του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) στις εξόχως απόκεντρες περιοχές. Σύµφωνα µε την Τρίτη Έκθεση Συνοχής και προκειµένου να αποφευχθούν οι στατιστικές ανωµαλίες, η εκπλήρωση του κριτηρίου του 75% θα αξιολογείται σε επίπεδο NUTS II, στη βάση της ΕΕ των Ορισµός των περιοχών που υπάγονται στο άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) Tρεις κατηγορίες περιοχών θα χαρακτηριστούν ως επιλέξιµες για ενίσχυση δυνάµει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ): - οι περιοχές NUTS-II που υπάγονται σήµερα στο άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι µεγαλύτερο του 75% του µέσου όρου της ΕΕ των25, αλλά είναι ίσο ή χαµηλότερο του 75% του µέσου όρου της ΕΕ-15 («περιοχές στατιστικού αντίκτυπου») οι περιοχές που δεν υπαγόταν στο καθεστώς του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) κατά την περίοδο , οι οποίες όµως θα είναι επιλέξιµες για το καθεστώς αυτό µετά το 2006 στη βάση της ΕΕ των15, θα είναι επίσης επιλέξιµες ως περιοχές στατιστικού αντίκτυπου - οι περιοχές NUTS-II που υπάγονται επί του παρόντος στο άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) των οποίων το κατά κεφαλή ΑΕΠ είναι µεγαλύτερο του 75% του µέσου όρου της ΕΕ των15 («περιοχές οικονοµικής ανάπτυξης»), - 3 -

4 - οι περιοχές NUTS-III µε χαµηλή πυκνότητα πληθυσµού µε λιγότερους από 12,5 κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο κατά την έννοια της ανακοίνωσης της Επιτροπής της Άλλες περιοχές Όλες οι υπόλοιπες περιοχές θα αποκλεισθούν από τη χορήγηση ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα µε την επιφύλαξη του σηµείου 5 κατωτέρω Εντάσεις ενισχύσεων Οι εντάσεις ενισχύσεων που προτείνονται για τις περιφερειακές ενισχύσεις παρουσιάζονται στο παράρτηµα Ι. Για να απλουστευθεί η διαχείριση των καθεστώτων ενισχύσεων από τις δηµόσιες αρχές, λαµβάνοντας υπόψη την ασαφή φορολογική µεταχείριση των ενισχύσεων σε ορισµένες περιπτώσεις, καθώς και τη νοµολογία του ικαστηρίου, προτείνεται όλες οι εντάσεις ενίσχυσης να είναι εκφρασµένες σε ακαθάριστο ισοδύναµο επιχορήγησης Ενισχύσεις λειτουργίας Οι ενισχύσεις λειτουργίας για περιορισµένο χρονικό διάστηµα και µε µειούµενη ένταση θα συνεχίσουν να χορηγούνται στις περιοχές του άρθρου 83 παράγραφος 3 στοιχείο α), υπό την προϋπόθεση ότι αξιοποιούνται για την αντιµετώπιση σαφώς καθοριζόµενων εµποδίων στην περιφερειακή ανάπτυξη και ότι είναι αναλογικές. Τα κράτη µέλη φέρουν το βάρος της αποδείξεως ότι πληρούνται οι εν λόγω όροι και η Επιτροπή προβαίνει σε αυστηρή οικονοµική ανάλυση και έλεγχο όσον αφορά τη σώρευση. Οι ενισχύσεις λειτουργίας στον τοµέα των µεταφορών που δεν είναι προσωρινές ή µειούµενης έντασης θα συνεχίσουν να χορηγούνται στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και στις περιοχές µε χαµηλή πυκνότητα πληθυσµού (<12,5 κάτοικοι/km²) σύµφωνα µε τους όρους των ισχυουσών κατευθυντηρίων γραµµών. Στις ιδιαίτερα αποµακρυσµένες περιοχές λειτουργικές ενισχύσεις που δεν µειώνονται προοδευτικά και δεν χορηγούνται για περιορισµένο χρονικό διάστηµα θα εξακολουθήσουν να επιτρέπονται σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο σηµείο των ισχυουσών ΚΓΠΕ, όπως τροποποιήθηκαν στις Επιπλέον, θα επιτραπεί στις αραιοκατοικηµένες περιοχές (< 8 κάτοικοι/km²) η χορήγηση άλλων µορφών ενισχύσεων λειτουργίας, υποκείµενων σε περιοδικό έλεγχο, προκειµένου να αντιµετωπισθεί η πληθυσµιακή απερήµωση των εν λόγω περιοχών Eπιλέξιµες δαπάνες Με βάση τις παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν, η Γ COMP προτείνει να παραµείνει σε µεγάλο βαθµό αµετάβλητος ο ορισµός της αρχικής επένδυσης. Ωστόσο, κατά την κατάρτιση των κατευθυντηρίων γραµµών για διαβούλευση σε µια δεύτερη πολυµερή συνάντηση, η Γ COMP δύναται να διατυπώσει προτάσεις - 4 -

5 για να διασαφηνιστεί η διάκριση µεταξύ αρχικής επένδυσης και επένδυσης αντικατάστασης, λαµβάνοντας ιδίως υπόψη τις συνεχιζόµενες συζητήσεις για την καινοτοµία. Θα εξετασθεί επίσης η δυνατότητα να χρησιµοποιηθεί για τον προσδιορισµό των επιλέξιµων δαπανών µια προσέγγιση βασισµένη σ εκείνη που χρησιµοποιείται για την κατάρτιση ισολογισµών. Επιπλέον, προτείνεται να αποκλεισθεί από τις επιλέξιµες δαπάνες η µεταφορά εγκαταστάσεων ή εξοπλισµού στο πλαίσιο του ιδίου πολυεθνικού οµίλου εταιριών. Προτείνεται επίσης να τροποποιηθεί ο ορισµός των άυλων επενδυτικών δαπανών προκειµένου να περιληφθούν ρητά τα έξοδα για µελέτες σκοπιµότητας και για υπηρεσίες παροχής συµβουλών Επενδύσεις µετεγκατάστασης Οι ισχύουσες κατευθυντήριες γραµµές για τις περιφερειακές ενισχύσεις προβλέπουν για τις επιχειρήσεις υποχρέωση διατήρησης της επιχορηγούµενης επένδυσης στην περιοχή για πέντε έτη. Οι προτάσεις της Επιτροπής για τις κανονιστικές ρυθµίσεις των διαρθρωτικών ταµείων περιλαµβάνουν διατάξεις που προβλέπουν κυρώσεις σε περίπτωση µετεγκατάστασης εντός 7 ετών από την πραγµατοποίηση της επιχορηγούµενης επένδυσης. Αφετέρου, στο πλαίσιο των ενισχύσεων για την απασχόληση, ο κανονισµός ΕΚ 2204/2002 προβλέπει την υποχρέωση διατήρησης των επιχορηγούµενων θέσεων απασχόλησης για τρία µόνο έτη ή για δύο έτη στην περίπτωση των ΜΜΕ. Ενώ ο κανόνας των επτά ετών µπορεί να κρίνεται κατάλληλος για να αποφευχθεί η µετεγκατάσταση, έχουν διατυπωθεί ωστόσο ορισµένες ανησυχίες ότι εάν ένας τέτοιος κανόνας εφαρµοστεί στο πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων θα µπορούσε να αποδειχθεί αντιπαραγωγικός στην πράξη, καθώς θα δηµιουργούσε αδικαιολόγητα δύσκαµπτους όρους επενδύσεων και απασχόλησης στην ΕΕ, ιδίως σε τοµείς που χαρακτηρίζονται από ταχείες τεχνολογικές µεταβολές. Σύµφωνα µε τη δεύτερη αυτή άποψη είναι σκοπιµότερο να διατηρηθεί ο ισχύων κανόνας των πέντε ετών για τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων. Επιπλέον, ενδέχεται να χρειαστεί να προβλεφθεί διαφοροποιηµένη προσέγγιση που θα προβλέπει έναν αυστηρό κανόνα για όλες τις επενδύσεις ή τις επενδύσεις µεγάλης κλίµακας από µεγάλες επιχειρήσεις και µια πιο ευέλικτη προσέγγιση για τις ΜΜΕ. Η Γ COMP θα επιθυµούσε λοιπόν την υποβολή περαιτέρω σχολίων για το θέµα αυτό, καθώς και για το εάν οι ΚΓΠΕ πρέπει να περιλαµβάνουν αναλυτικότερους κανόνες για την ανάκτηση ενισχύσεων στην περίπτωση που δεν έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις Συγχώνευση του ΠΤΠ και των ΚΓΠΕ Λαµβανοµένης υπόψη της γενικής υποστήριξης από τα κράτη µέλη για το εν λόγω θέµα, η Γ COMP διατηρεί την πρότασή της να ενταχθεί το πολυτοµεακό πλαίσιο. του 2002 στις ΚΓΠΕ. Για να προετοιµασθεί µια πιο αναλυτική πρόταση 1 Επιπλέον, τα έξοδα για µελέτες σκοπιµότητας και παροχή συµβουλών από εξωτερικούς συµβούλους προς ΜΜΕ είναι επιλέξιµα για χορήγηση ενίσχυσης µέχρι 50% σύµφωνα µε τον κανονισµό ΕΚ 70/

6 προς συζήτηση σε µια δεύτερη πολυµερή συνάντηση, η Γ COMP θα επιθυµούσε περαιτέρω σχόλια ειδικά σχετικά µε την ανάγκη διατήρησης µεταβατικών διατάξεων για τους τοµείς της αυτοκινητοβιοµηχανίας και των συνθετικών ινών (τµήµα 8 του ΠΤΠ) µετά το 2006, καθώς και σχετικά µε την ανάγκη ειδικών ρυθµίσεων για επενδυτικά σχέδια σε άλλους τοµείς µε διαρθρωτικά προβλήµατα (τµήµα ς 5 του ΠΤΠ) Απαλλαγή κατά κατηγορία στις περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις Τα κράτη µέλη τάχθηκαν γενικά υπέρ της πρότασης να εξαιρούνται από την υποχρέωση προηγούµενης κοινοποίησης στην Επιτροπή οι χαρακτηριζόµενες από διαφάνεια µορφές περιφερειακών επενδυτικών ενισχύσεων µε σκοπό να µειωθούν στο ελάχιστο οι διοικητικές διατυπώσεις. Για νοµικούς και διαδικαστικούς λόγους, µια τέτοια απαλλαγή δεν δύναται να περιληφθεί στις ίδιες τις ΚΓΠΕ, αλλά θα απαιτηθεί µια δεύτερη νοµική πράξη, ένας κανονισµός της Επιτροπής ο οποίος θα εγκριθεί σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στον κανονισµό ΕΚ 994/1998. Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή του παρόντος ανεπίσηµου εγγράφου, στο στάδιο αυτό η Γ COMP σχεδιάζει η απαλλαγή αυτή να αποτελέσει µέρος ευρύτερου κανονισµού απαλλαγής για τις κρατικές ενισχύσεις, ο οποίος θα καλύψει επίσης τις ενισχύσεις στις ΜΜΕ, την επαγγελµατική εκπαίδευση, την απασχόληση, την Ε&Α κλπ. Όσον αφορά το πεδίο εφαρµογής της απαλλαγής, οι υπηρεσίες της Γ COMP ζητούν τη διατύπωση παρατηρήσεων επί των ακόλουθων προτάσεων, οι οποίες θα εφαρµοστούν µε την επιφύλαξη ενδεχόµενων ειδικών διατάξεων που θα έχουν εφαρµογή σε ευαίσθητους τοµείς: - τα χαρακτηριζόµενα από διαφάνεια καθεστώτα περιφερειακών ενισχύσεων για αρχικές επενδύσεις στις περιοχές του άρθρου 87 που τηρούν τους όρους που προβλέπονται στις ΚΓΠΕ να απαλλάσσονται από την κοινοποίηση, - οι µεµονωµένες ενισχύσεις που χορηγούνται δυνάµει των εν λόγω καθεστώτων να απαλλάσσονται από την κοινοποίηση µέχρι του ορίου που προβλέπεται στο σηµείο 21 του ΠΤΠ 2002, - επιπλέον των γενικών υποχρεώσεων ελέγχου που προβλέπονται στους κανονισµούς απαλλαγής, η διαδικασία διαφάνειας που προβλέπεται στο τµήµα 6 του ΠΤΠ 2002 να συνεχίσει να εφαρµόζεται στην περίπτωση ενίσχυσης παρεχόµενης στο πλαίσιο υφισταµένων καθεστώτων για επενδύσεις άνω των 50 εκατ. ευρώ. - οι ενισχύσεις ad hoc που πληρούν τους όρους των ΚΓΠΕ να απαλλάσσονται από την κοινοποίηση εφόσον (1) η επένδυση δεν υπερβαίνει τα 25 εκατ. ευρώ και (2) το µερίδιο αγοράς που κατέχει ο δικαιούχος, σε επίπεδο ΕΟΧ, δεν υπερβαίνει το 10%. Πέραν των γενικών υποχρεώσεων ελέγχου που προβλέπουν οι κανονισµοί απαλλαγής, στην περίπτωση επενδυτικών ενισχύσεων άνω των 10 εκατ. ευρώ να εφαρµοστεί νέα διαφανής διαδικασία η οποία θα βασιστεί στην αντίστοιχη που προβλέπεται στο τµήµα 6 του ΠΤΠ

7 4. MΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Οι νέες ΚΓΠΕ θα καθορίζουν την ένταση των επενδυτικών ενισχύσεων και των ενισχύσεων απασχόλησης προς µεγάλες επιχειρήσεις και προς ΜΜΕ στις ενισχυόµενες περιοχές. Ωστόσο, ορισµένες από τις κατευθυντήριες γραµµές και τα πλαίσια που αφορούν µη επενδυτικές ενισχύσεις προβλέπουν επίσης µεγαλύτερες εντάσεις ενισχύσεων εντός των ενισχυόµενων περιοχών. Αυτό ισχύει ειδικότερα για την απαλλαγή κατά κατηγορία των ενισχύσεων επαγγελµατικής εκπαίδευσης, για το πλαίσιο των ενισχύσεων έρευνας και ανάπτυξης, για τις κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις περιβαλλοντικές ενισχύσεις και τις κατευθυντήριες γραµµές για τα επιχειρηµατικά κεφάλαια. Κατά την αναθεώρηση των εν λόγω µέσων, η Επιτροπή θα επανεξετάσει εάν συνεχίζουν να είναι δικαιολογηµένες τέτοιες υψηλές εντάσεις για περιοχές του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α), καθώς και για τις χαρακτηρισθείσες ως περιοχές του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) που προσδιορίζονται στα σηµεία 3.1 και 3.2 ανωτέρω. 5. EΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Όπως αναµενόταν, πολλά από τα σχόλια των κρατών µελών εστιάστηκαν άµεσα στην περίπτωση των περιοχών εκείνων που δεν θα είναι πλέον επιλέξιµες για περιφερειακές ενισχύσεις µε βάση τις προτάσεις που παρουσιάζονται ανωτέρω. Υποβλήθηκαν ποικίλες προτάσεις για την αντιµετώπιση του εν λόγω προβλήµατος και στις περισσότερες από αυτές ζητείται να διατηρηθεί µετά το 2006 ένα είδος επενδυτικής ενίσχυσης για µεγάλες επιχειρήσεις εκτός των ενισχυόµενων περιοχών, όπως προσδιορίζονται ανωτέρω. Η Γ COMP εξέτασε προσεκτικά τις παρατηρήσεις αυτές, λαµβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραµµές πολιτικής που δόθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, στις οποίες γίνεται έκκληση να µειωθούν τα συνολικά επίπεδα ενισχύσεων και να επαναπροσανατολιστεί η χορήγηση ενισχύσεων προς µέτρα που προάγουν τη συνολική ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονοµίας. Κατά τη διαδικασία διαβούλευσης διατυπώθηκαν ανησυχίες σχετικά µε τις στρεβλωτικές επιπτώσεις που έχουν στον ανταγωνισµό οι επενδυτικές ενισχύσεις προς µεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες πρέπει να εκτιµηθούν σε σχέση µε τα διφορούµενα αποτελέσµατα των µελετών που εκπονήθηκαν σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα των ενισχύσεων αυτών στην προώθηση της συνολικής ανταγωνιστικότητας. Κρίνεται συνεπώς σκόπιµο, για λόγους δικαιοσύνης, οι περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις να εστιάζονται αποκλειστικά στις φτωχότερες περιοχές της Κοινότητας και κάθε ενίσχυση που χορηγείται σε µεγάλες επιχειρήσεις εκτός των εν λόγω περιοχών πρέπει να αποσκοπεί στη στήριξη µέτρων που συνδέονται αµεσότερα µε την υλοποίηση των στόχων του προγράµµατος δράσης της Λισσαβόνας, ιδίως για τη στήριξη της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτοµίας καθώς και για την επαγγελµατική εκπαίδευση και την προσέλκυση ειδικευµένου εργατικού δυναµικού. Όπως αναφέρεται ανωτέρω, η Επιτροπή, στην ανακοίνωση για µια προδραστική πολιτική ανταγωνισµού, δεσµεύτηκε να προχωρήσει σε ευρεία αναθεώρηση των κανόνων που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και την ανάπτυξη και να εξετάσει αναλυτικά τη σχέση µεταξύ κρατικών ενισχύσεων και καινοτοµίας, καθώς και τους κανόνες για τα επιχειρηµατικά κεφάλαια. Ως πρώτο βήµα στη διαδικασία αυτή, οι - 7 -

8 υπηρεσίες της Επιτροπής υπέβαλαν στο Συµβούλιο και στα κράτη µέλη έναν οδηγό για τις κρατικές ενισχύσεις και την καινοτοµία, ενώ οι εργασίες θα συνεχιστούν παράλληλα µε την αναθεώρηση των ΚΓΠΕ. Εξάλλου, είναι γενικώς αποδεκτό ότι οι µεγάλες επιχειρήσεις δεν αντιµετωπίζουν τις ίδιες δυσκολίες µε τις ΜΜΕ στην εξασφάλιση χρηµατοδότησης και για το λόγο αυτό το πρόγραµµα δράσης της Λισσαβόνας εστιάζεται στην ενίσχυση των ΜΜΕ. Οι τελευταίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο του 99% όλων των επιχειρήσεων της ΕΕ (το 2003 υπήρχαν περίπου 19,3 εκατ. ΜΜΕ στον ΕΟΧ και στην Ελβετία, έναντι περίπου µεγάλων επιχειρήσεων). Οι ΜΜΕ συνεισφέρουν άνω του 65% του ΑΕΠ της ΕΕ και πάνω από τα 2/3 των θέσεων απασχόλησης (έναντι 33% στην Ιαπωνία και 46% στις ΗΠΑ). Οι επενδυτικές ενισχύσεις εκτός των φτωχότερων περιοχών πρέπει συνεπώς να εστιαστούν στις ανάγκες της εν λόγω κατηγορίας επιχειρήσεων και στο πλαίσιο αυτό προγραµµατίζεται σηµαντική αύξηση της έντασης των ενισχύσεων που διατίθενται για τη στήριξη επενδύσεων από ΜΜΕ. Άλλες προτάσεις για αλλαγές θα εξετασθούν κατά τη διάρκεια της αναθεώρησης του κανονισµού για τις ΜΜΕ. Πρόθεση της Γ COMP είναι, η αναθεώρηση των εν λόγω πράξεων, στα πλαίσια της οποίας θα εκπονηθούν νέες προτάσεις για ενισχύσεις που δεν θα επηρεάσουν αισθητά τον ανταγωνισµό στο κοινοτικό επίπεδο, να εξασφαλίσει τη βάση για την ανάπτυξη πολιτικών προσαρµοσµένων στις ειδικές ανάγκες της κάθε περιοχής, χωρίς να υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω χωρική διαφοροποίηση στο κοινοτικό επίπεδο πέραν όσων προβλέπονται στο παρόν έγγραφο. 6. ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ Όπως προαναφέρεται, τα κράτη µέλη καλούνται να υποβάλουν ενδεχόµενα περαιτέρω γραπτά σχόλια για το παρόν έγγραφο πριν την 1 η Μαρτίου Στη συνέχεια, ο στόχος των υπηρεσιών της Γ COMP είναι να διαβιβαστεί το σχέδιο κατευθυντηρίων γραµµών στις αρχές Μαΐου 2005, για να συζητηθεί σε µια δεύτερη πολυµερή συνάντηση η οποία θα πραγµατοποιηθεί στα µέσα Ιουνίου 2005, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση των νέων ΚΓΠΕ από την Επιτροπή το Σεπτέµβριο του

9 Παράρτηµα I Πίνακας προτεινόµενων εντάσεων ενίσχυσης Περιοχή Άρθρο 87 παράγρ. (3)στοιχείο α) 2 περ. 45% ΑΕΠ Άρθρο 87παραγρ.(3)στοιχείο α) 2 περ. 45,01% - 60% ΑΕγχΠ Άρθρο 87 παράγρ. (3) στοιχείο α) περ. 60,01% - 75% ΑΕΠ Άρθρο 87 παράγραφος (3) στοιχείο γ) περ. «στατιστικού αντικτύπου» Άρθρο 87 παράγραφος (3) στοιχείο γ) περ. χαµηλής πυκνότητας πληθυσµού Άρθρο 87παράγραφος (3) στοιχείο γ) περ. «οικονοµική ανάπτυξη» Μη ενισχυόµενες περιοχές Μεγάλες επιχειρήσεις Μεσαίες επιχειρήσεις Μικρές επιχειρήσεις 40% 50% 60% 35% 45% 55% 30% 40% 50% % 22.5% 15% 40% 32.5% 25% 50% 42.5% 35% 20% 30% 40% 15% 25% 35% 0 10% 20% Οι εξόχως απόκεντρες περιοχές είναι όλες επιλέξιµες σύµφωνα µε το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α). Επιπλέον, οι εξόχως απόκεντρες περιοχές µε κατά κεφαλήν ΑΕΠ υψηλότερο από 60% δικαιούνται επιπλέον ποσοστό 10%, ενώ οι περιφέρειες µε κατά κεφαλή ΑΕΠ µικρότερο του 60% δικαιούνται επιπλέον ποσοστό 15%. 2 [Όταν η διαφορά στις εντάσεις περιφερειακών ενισχύσεων µεταξύ ενισχυόµενης περιοχής σε ένα κράτος µέλος και µιας περιοχής σε άλλο κράτος µέλος µε την οποία έχουν κοινά σύνορα υπερβαίνει το 30%, η ένταση της περιφερειακής ενίσχυσης στην πρώτη περιοχή (που ορίζεται στο επίπεδο NUTS-III) πρέπει να περιοριστεί ώστε να µην υπερβαίνει πάνω από 30% την ένταση της περιφερειακής ενίσχυσης στη δεύτερη περιοχή.] - 9 -

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 31.VIII.2006 E(2006) 3867 τελικό. Κρατική ενίσχυση N 408/2006 - Ελλάδα Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων, 2007-2013

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 31.VIII.2006 E(2006) 3867 τελικό. Κρατική ενίσχυση N 408/2006 - Ελλάδα Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων, 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.VIII.2006 E(2006) 3867 τελικό Θέμα: Κρατική ενίσχυση N 408/2006 - Ελλάδα Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων, 2007-2013 Κύριε Υπουργέ, 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1. Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin. Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α.

ΘΕΜΑ: I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin. Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin ΘΕΜΑ: Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (2000-2006) Κύριε Υπουργέ, I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 1. Με επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

9494/16 ΣΠΚ/γπ 1 DG G 2B

9494/16 ΣΠΚ/γπ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en) 9494/16 FISC 86 ECOFIN 509 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 25 Μαΐου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ 25. Επενδυτικές ενισχύσεις για ερευνητικές υποδομές - Άρθρο 26 26. Ενισχύσεις για συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας - Άρθρο 27 27. Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ - Ενισχύσεις για διαδικαστική και

Διαβάστε περισσότερα

1. Κατηγορίες ενισχύσεων - βασικές έννοιες, δράσεις προαγωγής, επιλέξιμες δαπάνες. 2. Κρατικές ενισχύσεις και Ε.Ε.

1. Κατηγορίες ενισχύσεων - βασικές έννοιες, δράσεις προαγωγής, επιλέξιμες δαπάνες. 2. Κρατικές ενισχύσεις και Ε.Ε. 1. Κατηγορίες ενισχύσεων - βασικές έννοιες, δράσεις προαγωγής, επιλέξιμες δαπάνες 2. Κρατικές ενισχύσεις και Ε.Ε. 3. Οι απόψεις του αρμοδίου για τον ανταγωνισμό στην Ε.Ε. Joaquín Almunia 4. Προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.7.2014 L 193/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 702/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2013 COM(2013) 521 final 2013/0247 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο ανακοίνωσης της Επιτροπής. Νέο πλαίσιο για την εκτίµηση των κρατικών ενισχύσεων µικρού ύψους

Σχέδιο ανακοίνωσης της Επιτροπής. Νέο πλαίσιο για την εκτίµηση των κρατικών ενισχύσεων µικρού ύψους Σχέδιο ανακοίνωσης της Επιτροπής Νέο πλαίσιο για την εκτίµηση των κρατικών ενισχύσεων µικρού ύψους 1. Εισαγωγή 1. Το άρθρο 3 στοιχείο ζ) της συνθήκης ΕΚ προβλέπει ότι οι δραστηριότητες της Κοινότητας περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση της απόφασης 2002/546/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής της

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση της απόφασης 2002/546/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2002/546/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής της EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 26.6.2014 L 187/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

νται για την προώθηση της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. 4. Οι παρόντες Κανονισμοί εφαρμόζονται στις ενισχύσεις που χορηγού Πεδίο

νται για την προώθηση της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. 4. Οι παρόντες Κανονισμοί εφαρμόζονται στις ενισχύσεις που χορηγού Πεδίο Ε.Ε. Παρ. III(I) 1941 Κ.Δ.Π. 195/2001 Αρ. 3497, 4.5.2001 Αριθμός 195 Οι περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων (Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη) Κανονισμοί του 2001, που εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/4 9.9.2016 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1612 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την παροχή ενίσχυσης για τη μείωση της παραγωγής γάλακτος Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 16.6.2010 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Πρόσθετες ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.9.2011 COM(2011) 577 τελικό 2011/0248 (CNS) C7-0311/11 EL Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2007/659/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρµογής και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.12.2015 COM(2015) 642 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Η Επιτροπή έχει επίσης αποκτήσει επαρκή πείρα από την

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Η Επιτροπή έχει επίσης αποκτήσει επαρκή πείρα από την 9.8.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 214/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 800/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑ- ΚΤΗΡΑ 2007-2013 (2006/C 54/08)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑ- ΚΤΗΡΑ 2007-2013 (2006/C 54/08) 4.3.2006 C 54/13 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑ- ΚΤΗΡΑ 2007-2013 (2006/C 54/08) (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 1. Εισαγωγή 1. Βάσει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιημένη πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τροποποιημένη πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.7.2012 COM(2012) 421 final 2011/0295 (COD) Τροποποιημένη πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E

«ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E «ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2016 (OR. en) EUCO 12/1/16 REV 1 CO EUR 3 CONCL 2 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος του

Διαβάστε περισσότερα

Κρατική ενίσχυση αριθ. N 416/07 Οριζόντιο καθεστώς ενισχύσεων στη ναυπηγική βιομηχανία - Ελλάδα

Κρατική ενίσχυση αριθ. N 416/07 Οριζόντιο καθεστώς ενισχύσεων στη ναυπηγική βιομηχανία - Ελλάδα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19-III-2008 E (2008) 1190 Θέμα: Κρατική ενίσχυση αριθ. N 416/07 Οριζόντιο καθεστώς ενισχύσεων στη ναυπηγική βιομηχανία - Ελλάδα Κυρία, 1. Διαδικασία (1) Με επιστολή της 17

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013)

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) 1. Κοινή Γεωργική Πολιτική 1.1. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ Τον Ιούνιο 2003 εγκρίθηκε µια εκ θεµελίων µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 (Α 117 / ) ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 (Α 117 / ) ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 (Α 117 / 22.06.16) «Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας Σύσταση Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 Αντώνης Κ. Πετσέτας ΜΔΕ, Δικηγόρος ΚΔΕΟΔ - ΜοΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολόγηση της ενέργειας: η Επιτροπή προτείνει µεταβατικές περιόδους για τις υπό ένταξη χώρες

Φορολόγηση της ενέργειας: η Επιτροπή προτείνει µεταβατικές περιόδους για τις υπό ένταξη χώρες IP/04/121 Βρυξέλλες 28 Ιανουαρίου 2004 Φορολόγηση της ενέργειας: η Επιτροπή προτείνει µεταβατικές περιόδους για τις υπό ένταξη χώρες Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για την τροποποίηση της οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2016 COM(2016) 293 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα από την Πορτογαλία σε εφαρμογή της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (Α ΕΚΔΟΣΗ) ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Την ευθύνη υλοποίησης του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.6.2015 COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Ιταλία να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 16-XI-2007

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 16-XI-2007 EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 16-XI-2007 E(2007) 5634 ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16-XI-2007 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. 11/2016 Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Σε εφαρμογή τα τέσσερα (4) πρώτα καθεστώτα ενισχύσεων. Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 440/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Μαΐου 2010 σχετικά με τα τέλη που καταβάλλονται στον

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιημένη πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τροποποιημένη πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.7.2012 COM(2012) 420 final 2011/0297 (COD) Τροποποιημένη πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις ποινικές κυρώσεις για τις πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 909 final 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας EL EL 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή ενίσχυση στη Lamda Shipyard

Περιφερειακή ενίσχυση στη Lamda Shipyard ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.IX.2004 C(2004)3469fin Θέµα: Ενίσχυση αριθ N 617/2003 Ελλάδα Περιφερειακή ενίσχυση στη Lamda Shipyard Κύριε Υπουργέ (1) Η Επιτροπή πληροφορεί την Ελλάδα ότι αφού εξέτασε

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2006R1083 EL 23.12.2011 005.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: ,

Τηλ: , Εθνική σχολή δημόσιας διοίκησης & τοπικής αυτοδιοίκησης Προτεινόμενο Θέμα : Γενικοί προσανατολισμοί των οικονομικών πολιτικών (2005-2008) Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να συγκεντρώσει την προσοχή της στις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2013) XXX draft ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στον γεωργικό και δασικό τομέα και σε αγροτικές περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ,

Ο ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, 3.12.2008 C 308/1 I (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων όσον αφορά την πρόταση κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

2663 Κ.Δ.Π. 254/2001. Αριθμός 254 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2001

2663 Κ.Δ.Π. 254/2001. Αριθμός 254 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2001 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3508,15.6.2001 2663 Κ.Δ.Π. 254/2001 Αριθμός 254 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2001 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 10(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο ασκώντας τις εξουσίες

Διαβάστε περισσότερα

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.6.2008 ΟΔΗΓΙΑ 2008/63/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουνίου 2008 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακών τερματικών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Η αντιπροσωπία ΚΧ διατύπωσε γενική επιφύλαξη εξέτασης για το κείμενο.

Η αντιπροσωπία ΚΧ διατύπωσε γενική επιφύλαξη εξέτασης για το κείμενο. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2014 (OR. en) 10463/14 SAN 220 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

28.12.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 379/5

28.12.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 379/5 28.12.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 379/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική 2007-2013" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2007-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας ιαχείρισης: Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης Μονάδα Corallia /νση : Σώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 352/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα

6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα 6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα «Εισαγωγή στην νομοθεσία που διέπει τις προμήθειες αμυντικού υλικού στην

Διαβάστε περισσότερα

L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.10.2004 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1860/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 299/13 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 994/2012/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση μηχανισμού ανταλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 13.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 73/5 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Οκτωβρίου 2012 αναφορικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ Λ. Συγγρού 310 & Σπάρτης 1, 17673 Καλλιθέα τηλ.: 210 4838714 & 706 // fax: 210 4822091 e-mail: info@excellence-lean.gr // www.excellence-lean.gr - ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 198 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.1.2016 COM(2016) 20 final 2016/0007 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στη Γαλλία να εφαρμόσει μειωμένα επίπεδα φορολογίας για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2005 κατόπιν αιτήµατος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σχετικά µε προσχέδιο οδηγίας για την τήρηση ελάχιστων αποθεµατικών στην Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Τροπολογία 1. Αιπολογική σκέψη 2

Τροπολογία 1. Αιπολογική σκέψη 2 Τροπολογία 1 Αιπολογική σκέψη 2 (2) Στόχος των εν λόγω ενεργειών είναι η ενίσχυση της ανταγωνισπκότητας της ευρωπαϊκής γεωργίας, τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και σε τρίτες χώρες, με την ευαισθητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων.

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3908/ 1 Φεβρουαρίου 2011 Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή. Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-2-2006 Α.Π.: 375/10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Αφού έλαβε υπόψη: α. Τον Νόμο 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α ) «Περί

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα. Το Συμβούλιο (ECOFIN, ) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα:

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα. Το Συμβούλιο (ECOFIN, ) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα Το Συμβούλιο (ECOFIN, 10-11-2015) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα: 1. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ εκ νέου ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη

Διαβάστε περισσότερα

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7075/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 6334/16,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.7.2010 COM(2010)411 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά µε τον αντίκτυπο των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κανονισμό για την κατάχρηση της αγοράς (MAR)

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κανονισμό για την κατάχρηση της αγοράς (MAR) Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κανονισμό για την κατάχρηση της αγοράς (MAR) Πληροφορίες που σχετίζονται με τις αγορές παραγώγων επί εμπορευμάτων ή τις σχετικές αγορές άμεσης παράδοσης προς τον σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αγοράς εργασίας της Πάτρας ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Αποφάσισες το επόμενο βήμα; Έχεις την επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

(Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 23.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 209/1 II (Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κατευθυντήριες γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης «Οι Καινοτομικές Δραστηριότητες στην Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.12.2016 COM(2016) 779 final 2016/0385 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να λάβει η Ένωση, στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας των συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε: Ποιoυς αφορά αυτό το πρόγραµµα; A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: Α) Υφιστάµενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (σύμφωνα με την υπ.αρ. 3357/ΕΥΣ 1338/27-01-2011). Ενίσχυση ήσσονος σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/16

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/16 Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/16 Στις 16 Ιουνίου 2016, το Ελληνικό Κοινοβούλιο ψήφισε τον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/16 υπό τον τίτλο «Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 202/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 202/5 4.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 202/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 702/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Αυγούστου 2009 για τροποποίηση και διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 555/2008 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 16.V.2007 E(2007)2201. Ενίσχυση αριθ. Ν 133/2007 Ελλάδα TANEO Τέταρτη τροποποίηση. Κύριε Υπουργέ, 1.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 16.V.2007 E(2007)2201. Ενίσχυση αριθ. Ν 133/2007 Ελλάδα TANEO Τέταρτη τροποποίηση. Κύριε Υπουργέ, 1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.V.2007 E(2007)2201 Θέμα: Ενίσχυση αριθ. Ν 133/2007 Ελλάδα TANEO Τέταρτη τροποποίηση Κύριε Υπουργέ, 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Με συστημένη επιστολή της 13ης Μαρτίου 2007, η οποία πρωτοκολλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4064, 30/12/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4064, 30/12/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Eπίσημη Eφημερίδα της Ε.Ε.: L 156, 25.6.2003,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2011

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 4ης Απριλίου 2011 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2011 σχετικά με την επιβολή ειδικού φόρου τράπεζας και με τη δημιουργία ανεξάρτητου ταμείου χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (CON/2011/29) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 2001 Μέχρι 2005 (Νόµοι του του του του του του 2004 του 2005) Απόφαση δυνάµει του άρθρου 10

ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 2001 Μέχρι 2005 (Νόµοι του του του του του του 2004 του 2005) Απόφαση δυνάµει του άρθρου 10 ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ 24ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006 Αριθµός 1124 ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 2001 Μέχρι 2005 (Νόµοι του του του του του του 2004 του 2005) Απόφαση δυνάµει του άρθρου 10 Ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.9.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.9.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 C(2015) 6257 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.9.2015 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων για τον τομέα του γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης»

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ν. ΑΝΑΛΥΤΗΣ 27/3/2003 Κατά την έναρξη του 21 ου αιώνα, από τις κυριότερες προκλήσεις που απασχολούν την Ευρώπη και φυσικά και τη

Διαβάστε περισσότερα

Tax Flash. Εισαγωγικά σχόλια

Tax Flash. Εισαγωγικά σχόλια Tax Flash Οκτώβριος 2016 Σε συνέχεια της ψήφισης του νέου Αναπτυξιακού Νόμου (Ν. 4399/2016), δημοσιεύθηκαν οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις, με τις οποίες προκηρύσσονται 4 από τα 8 συνολικά καθεστώτα ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 για τη χορήγηση Άδειας Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό

Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό Θέμα: Κρατικές ενισχύσεις - Ελλάδα Ενίσχυση αριθ. SA. 32733 (2011/NN) Μέτρα υπέρ των κτηνοτρόφων της Ανατολικής Αττικής των οποίων οι κτηνοτροφικές

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση των συµβουλευτικών εργασιών της ΕΟΚΕ

Ιεράρχηση των συµβουλευτικών εργασιών της ΕΟΚΕ Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή Ιεράρχηση των συµβουλευτικών εργασιών της ΕΟΚΕ Κατά τη συνεδρίασή του της 16ης Ιανουαρίου 2007, το Προεδρείο διεξήγαγε συζήτηση προσανατολισµού σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 24.2.2011 ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 13.1.2001 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 10/33 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 70/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12ης Ιανουαρίου 2001 σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση νέων γεωργών

Εγκατάσταση νέων γεωργών 5.3.1.1.2. Εγκατάσταση νέων γεωργών ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Εγκατάσταση νέων γεωργών ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 20 (α) (ii) και 22 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005. Άρθρα 13 και 14, και σηµείο 5.3.1.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα