Ανεπίσηµο έγγραφο των υπηρεσιών της Γ Ανταγωνισµού προς συζήτηση στην πρώτη πολυµερή συνάντηση µε εµπειρογνώµονες από τα κράτη µέλη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανεπίσηµο έγγραφο των υπηρεσιών της Γ Ανταγωνισµού προς συζήτηση στην πρώτη πολυµερή συνάντηση µε εµπειρογνώµονες από τα κράτη µέλη"

Transcript

1 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ανεπίσηµο έγγραφο των υπηρεσιών της Γ Ανταγωνισµού προς συζήτηση στην πρώτη πολυµερή συνάντηση µε εµπειρογνώµονες από τα κράτη µέλη 1. ΕIΣΑΓΩΓΗ Μετά από άτυπες διµερείς επαφές µε τα κράτη µέλη κατά τη διάρκεια του 2003, ένα πρώτο έγγραφο διαβούλευσης που περιλαµβάνει ορισµένες αρχικές ιδέες σχετικά µε τις µελλοντικές κατευθυντήριες γραµµές για τις περιφερειακές ενισχύσεις (στο εξής ΚΓΠΕ) εστάλη στις 30 Απριλίου 2004 από την Γ COMP σε όλους τους µόνιµους αντιπροσώπους και στην Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ. Μέσω του εν λόγω εγγράφου ζητήθηκε η υποβολή σχολίων από τους εµπειρογνώµονες των κρατών µέχρι την 30ή Ιουνίου και εκφράστηκε η επιθυµία µας να συζητήσουµε το έγγραφο σε διµερή βάση. Μέχρι σήµερα 22 κράτη µέλη έχουν στείλει γραπτές παρατηρήσεις. Επιπλέον, πραγµατοποιήθηκαν 40 περίπου συναντήσεις µε αντιπροσώπους κρατών µελών, περιφερειών και περιφερειακών οργανισµών. Γραπτά σχόλια εστάλησαν επίσης από την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ και τη Νορβηγία. Όλα τα γραπτά σχόλια που παραλήφθηκαν δηµοσιοποιήθηκαν µέσω του CIRCA. Το έγγραφο διαβούλευσης καταχωρήθηκε επίσης στο δικτυακό τόπο της Γ COMP στις 11 υπάρχουσες γλωσσικές αποδόσεις και γνωστοποιήθηκε ευρέως στα ενδιαφερόµενα µέρη. Μεγάλος αριθµός περιφερειών και περιφερειακών οργανισµών διατύπωσαν τις απόψεις τους. Μετά από προσεκτική ανάλυση των σχολίων που παραλήφθηκαν, το παρόν έγγραφο παρουσιάζει συνοπτικά τα προσωρινά συµπεράσµατα στα οποία κατέληξαν οι υπηρεσίες της Γ COMP από τη µέχρι σήµερα διαδικασία διαβούλευσης, προκειµένου να συζητηθούν στην πρώτη πολυµερή συνάντηση µε τους εµπειρογνώµονες των κρατών µελών. Λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα της συζήτησης αυτής και τα ενδεχόµενα περαιτέρω γραπτά σχόλια που θα υποβληθούν από τα κράτη µέλη το αργότερο µέχρι την 1 η Μαρτίου του 2005, οι υπηρεσίες της Γ COMP σκοπεύουν να καταρτίσουν αναλυτική πρόταση για τις νέες ΚΓΠΕ, που θα αποτελέσει το αντικείµενο περαιτέρω διµερών επαφών και διαβουλεύσεων µε τα κράτη µέλη σε µια δεύτερη πολυµερή συνάντηση που θα πραγµατοποιηθεί αργότερα εντός του Το παρόν έγγραφο θα καταχωρηθεί επίσης στο CIRCA και στον δικτυακό τόπο της Γ COMP, προκειµένου να ενθαρρυνθεί η υποβολή περαιτέρω σχολίων από άλλα ενδιαφερόµενα µέρη.. 2. TΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΓΠΕ Η αναθεώρηση των ΚΓΠΕ δεν πρέπει να αντιµετωπισθεί ως µεµονωµένο ζήτηµα, αλλά πρέπει να θεωρηθεί αναπόσπαστο µέρος της γενικής µεταρρύθµισης των πολιτικών για τις κρατικές ενισχύσεις σκοπός της οποίας είναι να εφαρµοστούν στην πράξη τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στα οποία γίνεται έκκληση για µείωση και - 1 -

2 καλύτερη στοχοθέτηση των κρατικών ενισχύσεων. Τούτο συνεπάγεται αυστηρό έλεγχο των µορφών ενισχύσεων που ενδέχεται να προκαλέσουν περισσότερες στρεβλώσεις, ενώ παράλληλα πρέπει να παρέχεται στα κράτη µέλη επαρκής βαθµός ευελιξίας για να εκπονήσουν µέτρα ενισχύσεων που προωθούν την υλοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εφαρµογής του Προγράµµατος ράσης της Λισσαβόνας. Η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της τής 20ής Απριλίου 2004 σχετικά µε µια προδραστική πολιτική ανταγωνισµού για µια ανταγωνιστική Ευρώπη, καθορίζει τα βασικά στοιχεία ενός νοµοθετικού προγράµµατος µε στόχο την αναθεώρηση σχεδόν όλων των µέσων χορήγησης κρατικών ενισχύσεων, εξαιρουµένων των κατευθυντηρίων γραµµών για τις περιβαλλοντικές ενισχύσεις, πριν τα τέλη του Τα κύρια στοιχεία του προγράµµατος αυτού, εκτός από την αναθεώρηση των ΚΓΠΕ, είναι τα εξής: µια ανακοίνωση για τις κρατικές ενισχύσεις και την καινοτοµία (µέχρι τα µέσα του 2005) καταρχήν η ανακοίνωση αυτή θα αποτελέσει κυρίως το αντικείµενο διαβούλευσης και θα προσδιορίσει τις βασικές αλλαγές στους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις που απαιτούνται προκειµένου να θεσπισθεί ένα περισσότερο φιλικό προς την καινοτοµία σύστηµα, το οποίο θα εφαρµοστεί στη συνέχεια, µε ορισµένες αλλαγές, στους κανόνες που αφορούν τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, την Ε&Α, τα επιχειρηµατικά κεφάλαια, τις ΜΜΕ, κλπ. η αναθεώρηση των κατευθυντηρίων γραµµών για την έρευνα και ανάπτυξη (µέχρι τα τέλη του 2005) η αναθεώρηση της ανακοίνωσης για τα επιχειρηµατικά κεφάλαια (µέχρι τα τέλη του 2005) η απλούστευση όλων των υφιστάµενων απαλλαγών κατά κατηγορία (που καλύπτουν τις ενισχύσεις στις ΜΜΕ, περιλαµβανοµένης της έρευνας και ανάπτυξης για ΜΜΕ, στην απασχόληση και στην επαγγελµατική εκπαίδευση) µε την ενοποίησή σε έναν ενιαίο κανονισµό, που θα προβλέπει νέα απαλλαγή για ορισµένους τύπους ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα (έκδοση αναλυτικού σχεδίου κανονισµού από την Επιτροπή πριν το τέλος του 2005, µε στόχο την ολοκλήρωση της νοµοθετικής διαδικασίας µέχρι το τέλος του 2006). η ανάγκη για περαιτέρω διαδικαστική µεταρρύθµιση, η οποία θα αναλυθεί ιδίως µε βάση την εµπειρία που θα έχει αποκτηθεί από την εφαρµογή του κανονισµού ο οποίος τίθεται τώρα σε ισχύ. Επιπλέον, η Επιτροπή έχει προτείνει σχέδιο µέτρων για τις κρατικές ενισχύσεις και τις υπηρεσίες γενικού οικονοµικού συµφέροντος και κατά το παρόν στάδιο εξετάζονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή/οι υπηρεσίες της Γ COMP σκοπεύουν να αναπτύξουν λεπτοµερέστερα τις ιδέες τους για τις απαιτούµενες αλλαγές στους κανόνες για τις οριζόντιες κρατικές ενισχύσεις που θα εφαρµοστούν σε όλο το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης µετά το 2006, σε µια ανακοίνωση που θα διαβιβασθεί στα κράτη µέλη το συντοµότερο δυνατόν

3 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΚΓΠΕ Οι προτάσεις για την αναθεώρηση των ΚΓΠΕ που παρατίθενται κατωτέρω βασίζονται σε δύο βασικές αρχές: τη συγκέντρωση της χορήγησης ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα αυστηρά στις περιφέρειες που έχουν περισσότερη ανάγκη και την ουσιαστική µείωση της έντασης των ενισχύσεων για περιφερειακά προγράµµατα επενδύσεων Ορισµός των περιοχών που υπάγονται στο άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) Περιοχές του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) θα είναι εκείνες µε κατά κεφαλήν ΑΕΠ(Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) (µετρούµενο σε µονάδες αγοραστικής δύναµης) χαµηλότερο ή ίσο µε το 75% του µέσου όρου της ΕΕ των25. Προκειµένου να καθοριστούν οι εντάσεις των ενισχύσεων, οι περιοχές αυτές θα υποδιαιρεθούν σε τρεις οµάδες: - περιοχές των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι ίσο ή χαµηλότερο του 45% του µέσου όρου της ΕΕ, - περιοχές µε ΑΕΠ µεγαλύτερο από το 45%, αλλά ίσο ή µικρότερο του 60%, - περιοχές µε ΑΕΠ µεγαλύτερο από 60%, αλλά ίσο ή µικρότερο του 75%. Εν αναµονή της θέσης σε ισχύ του άρθρου ΙΙΙ 56 παράγραφος 3 στοιχείο α) του Συντάγµατος, θα δοθεί επίσης αυτόµατα καθεστώς του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) στις εξόχως απόκεντρες περιοχές. Σύµφωνα µε την Τρίτη Έκθεση Συνοχής και προκειµένου να αποφευχθούν οι στατιστικές ανωµαλίες, η εκπλήρωση του κριτηρίου του 75% θα αξιολογείται σε επίπεδο NUTS II, στη βάση της ΕΕ των Ορισµός των περιοχών που υπάγονται στο άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) Tρεις κατηγορίες περιοχών θα χαρακτηριστούν ως επιλέξιµες για ενίσχυση δυνάµει του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ): - οι περιοχές NUTS-II που υπάγονται σήµερα στο άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι µεγαλύτερο του 75% του µέσου όρου της ΕΕ των25, αλλά είναι ίσο ή χαµηλότερο του 75% του µέσου όρου της ΕΕ-15 («περιοχές στατιστικού αντίκτυπου») οι περιοχές που δεν υπαγόταν στο καθεστώς του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) κατά την περίοδο , οι οποίες όµως θα είναι επιλέξιµες για το καθεστώς αυτό µετά το 2006 στη βάση της ΕΕ των15, θα είναι επίσης επιλέξιµες ως περιοχές στατιστικού αντίκτυπου - οι περιοχές NUTS-II που υπάγονται επί του παρόντος στο άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) των οποίων το κατά κεφαλή ΑΕΠ είναι µεγαλύτερο του 75% του µέσου όρου της ΕΕ των15 («περιοχές οικονοµικής ανάπτυξης»), - 3 -

4 - οι περιοχές NUTS-III µε χαµηλή πυκνότητα πληθυσµού µε λιγότερους από 12,5 κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο κατά την έννοια της ανακοίνωσης της Επιτροπής της Άλλες περιοχές Όλες οι υπόλοιπες περιοχές θα αποκλεισθούν από τη χορήγηση ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα µε την επιφύλαξη του σηµείου 5 κατωτέρω Εντάσεις ενισχύσεων Οι εντάσεις ενισχύσεων που προτείνονται για τις περιφερειακές ενισχύσεις παρουσιάζονται στο παράρτηµα Ι. Για να απλουστευθεί η διαχείριση των καθεστώτων ενισχύσεων από τις δηµόσιες αρχές, λαµβάνοντας υπόψη την ασαφή φορολογική µεταχείριση των ενισχύσεων σε ορισµένες περιπτώσεις, καθώς και τη νοµολογία του ικαστηρίου, προτείνεται όλες οι εντάσεις ενίσχυσης να είναι εκφρασµένες σε ακαθάριστο ισοδύναµο επιχορήγησης Ενισχύσεις λειτουργίας Οι ενισχύσεις λειτουργίας για περιορισµένο χρονικό διάστηµα και µε µειούµενη ένταση θα συνεχίσουν να χορηγούνται στις περιοχές του άρθρου 83 παράγραφος 3 στοιχείο α), υπό την προϋπόθεση ότι αξιοποιούνται για την αντιµετώπιση σαφώς καθοριζόµενων εµποδίων στην περιφερειακή ανάπτυξη και ότι είναι αναλογικές. Τα κράτη µέλη φέρουν το βάρος της αποδείξεως ότι πληρούνται οι εν λόγω όροι και η Επιτροπή προβαίνει σε αυστηρή οικονοµική ανάλυση και έλεγχο όσον αφορά τη σώρευση. Οι ενισχύσεις λειτουργίας στον τοµέα των µεταφορών που δεν είναι προσωρινές ή µειούµενης έντασης θα συνεχίσουν να χορηγούνται στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και στις περιοχές µε χαµηλή πυκνότητα πληθυσµού (<12,5 κάτοικοι/km²) σύµφωνα µε τους όρους των ισχυουσών κατευθυντηρίων γραµµών. Στις ιδιαίτερα αποµακρυσµένες περιοχές λειτουργικές ενισχύσεις που δεν µειώνονται προοδευτικά και δεν χορηγούνται για περιορισµένο χρονικό διάστηµα θα εξακολουθήσουν να επιτρέπονται σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο σηµείο των ισχυουσών ΚΓΠΕ, όπως τροποποιήθηκαν στις Επιπλέον, θα επιτραπεί στις αραιοκατοικηµένες περιοχές (< 8 κάτοικοι/km²) η χορήγηση άλλων µορφών ενισχύσεων λειτουργίας, υποκείµενων σε περιοδικό έλεγχο, προκειµένου να αντιµετωπισθεί η πληθυσµιακή απερήµωση των εν λόγω περιοχών Eπιλέξιµες δαπάνες Με βάση τις παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν, η Γ COMP προτείνει να παραµείνει σε µεγάλο βαθµό αµετάβλητος ο ορισµός της αρχικής επένδυσης. Ωστόσο, κατά την κατάρτιση των κατευθυντηρίων γραµµών για διαβούλευση σε µια δεύτερη πολυµερή συνάντηση, η Γ COMP δύναται να διατυπώσει προτάσεις - 4 -

5 για να διασαφηνιστεί η διάκριση µεταξύ αρχικής επένδυσης και επένδυσης αντικατάστασης, λαµβάνοντας ιδίως υπόψη τις συνεχιζόµενες συζητήσεις για την καινοτοµία. Θα εξετασθεί επίσης η δυνατότητα να χρησιµοποιηθεί για τον προσδιορισµό των επιλέξιµων δαπανών µια προσέγγιση βασισµένη σ εκείνη που χρησιµοποιείται για την κατάρτιση ισολογισµών. Επιπλέον, προτείνεται να αποκλεισθεί από τις επιλέξιµες δαπάνες η µεταφορά εγκαταστάσεων ή εξοπλισµού στο πλαίσιο του ιδίου πολυεθνικού οµίλου εταιριών. Προτείνεται επίσης να τροποποιηθεί ο ορισµός των άυλων επενδυτικών δαπανών προκειµένου να περιληφθούν ρητά τα έξοδα για µελέτες σκοπιµότητας και για υπηρεσίες παροχής συµβουλών Επενδύσεις µετεγκατάστασης Οι ισχύουσες κατευθυντήριες γραµµές για τις περιφερειακές ενισχύσεις προβλέπουν για τις επιχειρήσεις υποχρέωση διατήρησης της επιχορηγούµενης επένδυσης στην περιοχή για πέντε έτη. Οι προτάσεις της Επιτροπής για τις κανονιστικές ρυθµίσεις των διαρθρωτικών ταµείων περιλαµβάνουν διατάξεις που προβλέπουν κυρώσεις σε περίπτωση µετεγκατάστασης εντός 7 ετών από την πραγµατοποίηση της επιχορηγούµενης επένδυσης. Αφετέρου, στο πλαίσιο των ενισχύσεων για την απασχόληση, ο κανονισµός ΕΚ 2204/2002 προβλέπει την υποχρέωση διατήρησης των επιχορηγούµενων θέσεων απασχόλησης για τρία µόνο έτη ή για δύο έτη στην περίπτωση των ΜΜΕ. Ενώ ο κανόνας των επτά ετών µπορεί να κρίνεται κατάλληλος για να αποφευχθεί η µετεγκατάσταση, έχουν διατυπωθεί ωστόσο ορισµένες ανησυχίες ότι εάν ένας τέτοιος κανόνας εφαρµοστεί στο πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων θα µπορούσε να αποδειχθεί αντιπαραγωγικός στην πράξη, καθώς θα δηµιουργούσε αδικαιολόγητα δύσκαµπτους όρους επενδύσεων και απασχόλησης στην ΕΕ, ιδίως σε τοµείς που χαρακτηρίζονται από ταχείες τεχνολογικές µεταβολές. Σύµφωνα µε τη δεύτερη αυτή άποψη είναι σκοπιµότερο να διατηρηθεί ο ισχύων κανόνας των πέντε ετών για τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων. Επιπλέον, ενδέχεται να χρειαστεί να προβλεφθεί διαφοροποιηµένη προσέγγιση που θα προβλέπει έναν αυστηρό κανόνα για όλες τις επενδύσεις ή τις επενδύσεις µεγάλης κλίµακας από µεγάλες επιχειρήσεις και µια πιο ευέλικτη προσέγγιση για τις ΜΜΕ. Η Γ COMP θα επιθυµούσε λοιπόν την υποβολή περαιτέρω σχολίων για το θέµα αυτό, καθώς και για το εάν οι ΚΓΠΕ πρέπει να περιλαµβάνουν αναλυτικότερους κανόνες για την ανάκτηση ενισχύσεων στην περίπτωση που δεν έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις Συγχώνευση του ΠΤΠ και των ΚΓΠΕ Λαµβανοµένης υπόψη της γενικής υποστήριξης από τα κράτη µέλη για το εν λόγω θέµα, η Γ COMP διατηρεί την πρότασή της να ενταχθεί το πολυτοµεακό πλαίσιο. του 2002 στις ΚΓΠΕ. Για να προετοιµασθεί µια πιο αναλυτική πρόταση 1 Επιπλέον, τα έξοδα για µελέτες σκοπιµότητας και παροχή συµβουλών από εξωτερικούς συµβούλους προς ΜΜΕ είναι επιλέξιµα για χορήγηση ενίσχυσης µέχρι 50% σύµφωνα µε τον κανονισµό ΕΚ 70/

6 προς συζήτηση σε µια δεύτερη πολυµερή συνάντηση, η Γ COMP θα επιθυµούσε περαιτέρω σχόλια ειδικά σχετικά µε την ανάγκη διατήρησης µεταβατικών διατάξεων για τους τοµείς της αυτοκινητοβιοµηχανίας και των συνθετικών ινών (τµήµα 8 του ΠΤΠ) µετά το 2006, καθώς και σχετικά µε την ανάγκη ειδικών ρυθµίσεων για επενδυτικά σχέδια σε άλλους τοµείς µε διαρθρωτικά προβλήµατα (τµήµα ς 5 του ΠΤΠ) Απαλλαγή κατά κατηγορία στις περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις Τα κράτη µέλη τάχθηκαν γενικά υπέρ της πρότασης να εξαιρούνται από την υποχρέωση προηγούµενης κοινοποίησης στην Επιτροπή οι χαρακτηριζόµενες από διαφάνεια µορφές περιφερειακών επενδυτικών ενισχύσεων µε σκοπό να µειωθούν στο ελάχιστο οι διοικητικές διατυπώσεις. Για νοµικούς και διαδικαστικούς λόγους, µια τέτοια απαλλαγή δεν δύναται να περιληφθεί στις ίδιες τις ΚΓΠΕ, αλλά θα απαιτηθεί µια δεύτερη νοµική πράξη, ένας κανονισµός της Επιτροπής ο οποίος θα εγκριθεί σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στον κανονισµό ΕΚ 994/1998. Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή του παρόντος ανεπίσηµου εγγράφου, στο στάδιο αυτό η Γ COMP σχεδιάζει η απαλλαγή αυτή να αποτελέσει µέρος ευρύτερου κανονισµού απαλλαγής για τις κρατικές ενισχύσεις, ο οποίος θα καλύψει επίσης τις ενισχύσεις στις ΜΜΕ, την επαγγελµατική εκπαίδευση, την απασχόληση, την Ε&Α κλπ. Όσον αφορά το πεδίο εφαρµογής της απαλλαγής, οι υπηρεσίες της Γ COMP ζητούν τη διατύπωση παρατηρήσεων επί των ακόλουθων προτάσεων, οι οποίες θα εφαρµοστούν µε την επιφύλαξη ενδεχόµενων ειδικών διατάξεων που θα έχουν εφαρµογή σε ευαίσθητους τοµείς: - τα χαρακτηριζόµενα από διαφάνεια καθεστώτα περιφερειακών ενισχύσεων για αρχικές επενδύσεις στις περιοχές του άρθρου 87 που τηρούν τους όρους που προβλέπονται στις ΚΓΠΕ να απαλλάσσονται από την κοινοποίηση, - οι µεµονωµένες ενισχύσεις που χορηγούνται δυνάµει των εν λόγω καθεστώτων να απαλλάσσονται από την κοινοποίηση µέχρι του ορίου που προβλέπεται στο σηµείο 21 του ΠΤΠ 2002, - επιπλέον των γενικών υποχρεώσεων ελέγχου που προβλέπονται στους κανονισµούς απαλλαγής, η διαδικασία διαφάνειας που προβλέπεται στο τµήµα 6 του ΠΤΠ 2002 να συνεχίσει να εφαρµόζεται στην περίπτωση ενίσχυσης παρεχόµενης στο πλαίσιο υφισταµένων καθεστώτων για επενδύσεις άνω των 50 εκατ. ευρώ. - οι ενισχύσεις ad hoc που πληρούν τους όρους των ΚΓΠΕ να απαλλάσσονται από την κοινοποίηση εφόσον (1) η επένδυση δεν υπερβαίνει τα 25 εκατ. ευρώ και (2) το µερίδιο αγοράς που κατέχει ο δικαιούχος, σε επίπεδο ΕΟΧ, δεν υπερβαίνει το 10%. Πέραν των γενικών υποχρεώσεων ελέγχου που προβλέπουν οι κανονισµοί απαλλαγής, στην περίπτωση επενδυτικών ενισχύσεων άνω των 10 εκατ. ευρώ να εφαρµοστεί νέα διαφανής διαδικασία η οποία θα βασιστεί στην αντίστοιχη που προβλέπεται στο τµήµα 6 του ΠΤΠ

7 4. MΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Οι νέες ΚΓΠΕ θα καθορίζουν την ένταση των επενδυτικών ενισχύσεων και των ενισχύσεων απασχόλησης προς µεγάλες επιχειρήσεις και προς ΜΜΕ στις ενισχυόµενες περιοχές. Ωστόσο, ορισµένες από τις κατευθυντήριες γραµµές και τα πλαίσια που αφορούν µη επενδυτικές ενισχύσεις προβλέπουν επίσης µεγαλύτερες εντάσεις ενισχύσεων εντός των ενισχυόµενων περιοχών. Αυτό ισχύει ειδικότερα για την απαλλαγή κατά κατηγορία των ενισχύσεων επαγγελµατικής εκπαίδευσης, για το πλαίσιο των ενισχύσεων έρευνας και ανάπτυξης, για τις κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις περιβαλλοντικές ενισχύσεις και τις κατευθυντήριες γραµµές για τα επιχειρηµατικά κεφάλαια. Κατά την αναθεώρηση των εν λόγω µέσων, η Επιτροπή θα επανεξετάσει εάν συνεχίζουν να είναι δικαιολογηµένες τέτοιες υψηλές εντάσεις για περιοχές του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α), καθώς και για τις χαρακτηρισθείσες ως περιοχές του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ) που προσδιορίζονται στα σηµεία 3.1 και 3.2 ανωτέρω. 5. EΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Όπως αναµενόταν, πολλά από τα σχόλια των κρατών µελών εστιάστηκαν άµεσα στην περίπτωση των περιοχών εκείνων που δεν θα είναι πλέον επιλέξιµες για περιφερειακές ενισχύσεις µε βάση τις προτάσεις που παρουσιάζονται ανωτέρω. Υποβλήθηκαν ποικίλες προτάσεις για την αντιµετώπιση του εν λόγω προβλήµατος και στις περισσότερες από αυτές ζητείται να διατηρηθεί µετά το 2006 ένα είδος επενδυτικής ενίσχυσης για µεγάλες επιχειρήσεις εκτός των ενισχυόµενων περιοχών, όπως προσδιορίζονται ανωτέρω. Η Γ COMP εξέτασε προσεκτικά τις παρατηρήσεις αυτές, λαµβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραµµές πολιτικής που δόθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, στις οποίες γίνεται έκκληση να µειωθούν τα συνολικά επίπεδα ενισχύσεων και να επαναπροσανατολιστεί η χορήγηση ενισχύσεων προς µέτρα που προάγουν τη συνολική ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονοµίας. Κατά τη διαδικασία διαβούλευσης διατυπώθηκαν ανησυχίες σχετικά µε τις στρεβλωτικές επιπτώσεις που έχουν στον ανταγωνισµό οι επενδυτικές ενισχύσεις προς µεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες πρέπει να εκτιµηθούν σε σχέση µε τα διφορούµενα αποτελέσµατα των µελετών που εκπονήθηκαν σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα των ενισχύσεων αυτών στην προώθηση της συνολικής ανταγωνιστικότητας. Κρίνεται συνεπώς σκόπιµο, για λόγους δικαιοσύνης, οι περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις να εστιάζονται αποκλειστικά στις φτωχότερες περιοχές της Κοινότητας και κάθε ενίσχυση που χορηγείται σε µεγάλες επιχειρήσεις εκτός των εν λόγω περιοχών πρέπει να αποσκοπεί στη στήριξη µέτρων που συνδέονται αµεσότερα µε την υλοποίηση των στόχων του προγράµµατος δράσης της Λισσαβόνας, ιδίως για τη στήριξη της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτοµίας καθώς και για την επαγγελµατική εκπαίδευση και την προσέλκυση ειδικευµένου εργατικού δυναµικού. Όπως αναφέρεται ανωτέρω, η Επιτροπή, στην ανακοίνωση για µια προδραστική πολιτική ανταγωνισµού, δεσµεύτηκε να προχωρήσει σε ευρεία αναθεώρηση των κανόνων που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και την ανάπτυξη και να εξετάσει αναλυτικά τη σχέση µεταξύ κρατικών ενισχύσεων και καινοτοµίας, καθώς και τους κανόνες για τα επιχειρηµατικά κεφάλαια. Ως πρώτο βήµα στη διαδικασία αυτή, οι - 7 -

8 υπηρεσίες της Επιτροπής υπέβαλαν στο Συµβούλιο και στα κράτη µέλη έναν οδηγό για τις κρατικές ενισχύσεις και την καινοτοµία, ενώ οι εργασίες θα συνεχιστούν παράλληλα µε την αναθεώρηση των ΚΓΠΕ. Εξάλλου, είναι γενικώς αποδεκτό ότι οι µεγάλες επιχειρήσεις δεν αντιµετωπίζουν τις ίδιες δυσκολίες µε τις ΜΜΕ στην εξασφάλιση χρηµατοδότησης και για το λόγο αυτό το πρόγραµµα δράσης της Λισσαβόνας εστιάζεται στην ενίσχυση των ΜΜΕ. Οι τελευταίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο του 99% όλων των επιχειρήσεων της ΕΕ (το 2003 υπήρχαν περίπου 19,3 εκατ. ΜΜΕ στον ΕΟΧ και στην Ελβετία, έναντι περίπου µεγάλων επιχειρήσεων). Οι ΜΜΕ συνεισφέρουν άνω του 65% του ΑΕΠ της ΕΕ και πάνω από τα 2/3 των θέσεων απασχόλησης (έναντι 33% στην Ιαπωνία και 46% στις ΗΠΑ). Οι επενδυτικές ενισχύσεις εκτός των φτωχότερων περιοχών πρέπει συνεπώς να εστιαστούν στις ανάγκες της εν λόγω κατηγορίας επιχειρήσεων και στο πλαίσιο αυτό προγραµµατίζεται σηµαντική αύξηση της έντασης των ενισχύσεων που διατίθενται για τη στήριξη επενδύσεων από ΜΜΕ. Άλλες προτάσεις για αλλαγές θα εξετασθούν κατά τη διάρκεια της αναθεώρησης του κανονισµού για τις ΜΜΕ. Πρόθεση της Γ COMP είναι, η αναθεώρηση των εν λόγω πράξεων, στα πλαίσια της οποίας θα εκπονηθούν νέες προτάσεις για ενισχύσεις που δεν θα επηρεάσουν αισθητά τον ανταγωνισµό στο κοινοτικό επίπεδο, να εξασφαλίσει τη βάση για την ανάπτυξη πολιτικών προσαρµοσµένων στις ειδικές ανάγκες της κάθε περιοχής, χωρίς να υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω χωρική διαφοροποίηση στο κοινοτικό επίπεδο πέραν όσων προβλέπονται στο παρόν έγγραφο. 6. ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ Όπως προαναφέρεται, τα κράτη µέλη καλούνται να υποβάλουν ενδεχόµενα περαιτέρω γραπτά σχόλια για το παρόν έγγραφο πριν την 1 η Μαρτίου Στη συνέχεια, ο στόχος των υπηρεσιών της Γ COMP είναι να διαβιβαστεί το σχέδιο κατευθυντηρίων γραµµών στις αρχές Μαΐου 2005, για να συζητηθεί σε µια δεύτερη πολυµερή συνάντηση η οποία θα πραγµατοποιηθεί στα µέσα Ιουνίου 2005, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση των νέων ΚΓΠΕ από την Επιτροπή το Σεπτέµβριο του

9 Παράρτηµα I Πίνακας προτεινόµενων εντάσεων ενίσχυσης Περιοχή Άρθρο 87 παράγρ. (3)στοιχείο α) 2 περ. 45% ΑΕΠ Άρθρο 87παραγρ.(3)στοιχείο α) 2 περ. 45,01% - 60% ΑΕγχΠ Άρθρο 87 παράγρ. (3) στοιχείο α) περ. 60,01% - 75% ΑΕΠ Άρθρο 87 παράγραφος (3) στοιχείο γ) περ. «στατιστικού αντικτύπου» Άρθρο 87 παράγραφος (3) στοιχείο γ) περ. χαµηλής πυκνότητας πληθυσµού Άρθρο 87παράγραφος (3) στοιχείο γ) περ. «οικονοµική ανάπτυξη» Μη ενισχυόµενες περιοχές Μεγάλες επιχειρήσεις Μεσαίες επιχειρήσεις Μικρές επιχειρήσεις 40% 50% 60% 35% 45% 55% 30% 40% 50% % 22.5% 15% 40% 32.5% 25% 50% 42.5% 35% 20% 30% 40% 15% 25% 35% 0 10% 20% Οι εξόχως απόκεντρες περιοχές είναι όλες επιλέξιµες σύµφωνα µε το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α). Επιπλέον, οι εξόχως απόκεντρες περιοχές µε κατά κεφαλήν ΑΕΠ υψηλότερο από 60% δικαιούνται επιπλέον ποσοστό 10%, ενώ οι περιφέρειες µε κατά κεφαλή ΑΕΠ µικρότερο του 60% δικαιούνται επιπλέον ποσοστό 15%. 2 [Όταν η διαφορά στις εντάσεις περιφερειακών ενισχύσεων µεταξύ ενισχυόµενης περιοχής σε ένα κράτος µέλος και µιας περιοχής σε άλλο κράτος µέλος µε την οποία έχουν κοινά σύνορα υπερβαίνει το 30%, η ένταση της περιφερειακής ενίσχυσης στην πρώτη περιοχή (που ορίζεται στο επίπεδο NUTS-III) πρέπει να περιοριστεί ώστε να µην υπερβαίνει πάνω από 30% την ένταση της περιφερειακής ενίσχυσης στη δεύτερη περιοχή.] - 9 -

Κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα

Κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα Κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα Σκοπός των κρατικών ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα είναι η στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας στις πλέον μειονεκτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 31.VIII.2006 E(2006) 3867 τελικό. Κρατική ενίσχυση N 408/2006 - Ελλάδα Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων, 2007-2013

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 31.VIII.2006 E(2006) 3867 τελικό. Κρατική ενίσχυση N 408/2006 - Ελλάδα Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων, 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.VIII.2006 E(2006) 3867 τελικό Θέμα: Κρατική ενίσχυση N 408/2006 - Ελλάδα Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων, 2007-2013 Κύριε Υπουργέ, 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1. Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

ενισχύσεων 16. Α. Πεδίο εφαρμογής 17. Β. Αξιολόγηση της συμβατότητας των περιφερειακών 18. Γ. Χάρτες περιφερειακών ενισχύσεων εκλεξιμότητα

ενισχύσεων 16. Α. Πεδίο εφαρμογής 17. Β. Αξιολόγηση της συμβατότητας των περιφερειακών 18. Γ. Χάρτες περιφερειακών ενισχύσεων εκλεξιμότητα 16. Α. Πεδίο εφαρμογής 17. Β. Αξιολόγηση της συμβατότητας των περιφερειακών ενισχύσεων 18. Γ. Χάρτες περιφερειακών ενισχύσεων εκλεξιμότητα 19. Δ. Κοινοποίηση και ενδιάμεση επανεξέταση 20. Ε. Υποβολή εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ 9. Ένταση της ενίσχυσης και επιλέξιμες δαπάνες 10. Σώρευση 11. Πεδίο εφαρμογής των περιφερειακών ενισχύσεων - Άρθρο 13 12. Πεδίο εφαρμογής των περιφερειακών ενισχύσεων - Άρθρο 14 13. Άρθρο 14 συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

η µάλλον ευρύτερη αναγνώριση του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η θέσπιση διατάξεων για την ενισχυµένη συνεργασία στον τοµέα της ΚΕΠΠΑ.

η µάλλον ευρύτερη αναγνώριση του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η θέσπιση διατάξεων για την ενισχυµένη συνεργασία στον τοµέα της ΚΕΠΠΑ. ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Bρυξέλλες, 30 Αυγούστου 2000 (01.09) (OR. fr) CONFER 4766/00 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ Θέµα : ιακυβερνητική ιάσκεψη 2000 Ενισχυµένη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση της απόφασης 2002/546/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής της

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση της απόφασης 2002/546/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.7.2011 COM(2011) 443 τελικό 2011/0192 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2002/546/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής της EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συμβουλίου της 7 ης Μαΐου 1998 για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin. Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α.

ΘΕΜΑ: I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin. Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin ΘΕΜΑ: Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (2000-2006) Κύριε Υπουργέ, I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 1. Με επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στη Λετονία να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από τις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. Τομεακές προσαρμογές του Λιχτενστάιν - Επανεξέταση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. Τομεακές προσαρμογές του Λιχτενστάιν - Επανεξέταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.8.2015 COM(2015) 411 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Τομεακές προσαρμογές του Λιχτενστάιν - Επανεξέταση EL EL 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο ανακοίνωσης της Επιτροπής. Νέο πλαίσιο για την εκτίµηση των κρατικών ενισχύσεων µικρού ύψους

Σχέδιο ανακοίνωσης της Επιτροπής. Νέο πλαίσιο για την εκτίµηση των κρατικών ενισχύσεων µικρού ύψους Σχέδιο ανακοίνωσης της Επιτροπής Νέο πλαίσιο για την εκτίµηση των κρατικών ενισχύσεων µικρού ύψους 1. Εισαγωγή 1. Το άρθρο 3 στοιχείο ζ) της συνθήκης ΕΚ προβλέπει ότι οι δραστηριότητες της Κοινότητας περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

9494/16 ΣΠΚ/γπ 1 DG G 2B

9494/16 ΣΠΚ/γπ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en) 9494/16 FISC 86 ECOFIN 509 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 25 Μαΐου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ.

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. MEMO/08/31 Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2008 Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. επίσης IP/08/80) Είναι αναγκαία η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση της απόφασης 2002/546/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής της

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση της απόφασης 2002/546/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2002/546/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής της EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2014/797/ΕΕ, με την οποία επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 28.10.2009 SEC(2009) 1433 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ που συνοδεύει την ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Κατηγορίες ενισχύσεων - βασικές έννοιες, δράσεις προαγωγής, επιλέξιμες δαπάνες. 2. Κρατικές ενισχύσεις και Ε.Ε.

1. Κατηγορίες ενισχύσεων - βασικές έννοιες, δράσεις προαγωγής, επιλέξιμες δαπάνες. 2. Κρατικές ενισχύσεις και Ε.Ε. 1. Κατηγορίες ενισχύσεων - βασικές έννοιες, δράσεις προαγωγής, επιλέξιμες δαπάνες 2. Κρατικές ενισχύσεις και Ε.Ε. 3. Οι απόψεις του αρμοδίου για τον ανταγωνισμό στην Ε.Ε. Joaquín Almunia 4. Προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.4.2017 JOIN(2017) 14 final 2017/0084 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια άρθρων 38 και 39 βασίζονται απευθείας στα συµπεράσµατα της Οµάδας IX.

Τα σχέδια άρθρων 38 και 39 βασίζονται απευθείας στα συµπεράσµατα της Οµάδας IX. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2003 (13.03) (OR. fr) CONV 602/03 ΣΗΜΕΙΩΜΑ του : Προεδρείου προς : τη Συνέλευση Θέµα : Τα οικονοµικά της Ένωσης : σχέδιο άρθρων 38 έως 40 Τίτλος VII:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.8.2015 L 211/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1368 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ 25. Επενδυτικές ενισχύσεις για ερευνητικές υποδομές - Άρθρο 26 26. Ενισχύσεις για συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας - Άρθρο 27 27. Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ - Ενισχύσεις για διαδικαστική και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 645 final 2016/0315 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2007/884/EΚ με την οποία επιτρέπεται στο Ηνωμένο

Διαβάστε περισσότερα

6812/15 ΑΒ/γπ 1 DG D 2A

6812/15 ΑΒ/γπ 1 DG D 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 205 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 203/09 (COD) 682/5 JUSTCIV 40 FREMP 36 CODEC 283 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 187 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 57ο έτος 26 Ιουνίου 2014 Περιεχόμενα II Μη νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2013 COM(2013) 521 final 2013/0247 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Διαβάστε περισσότερα

"μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις" σημαίνει τις επιχειρήσεις που ορίζονται. τιτλο ς

μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σημαίνει τις επιχειρήσεις που ορίζονται. τιτλο ς E.E. Παρ. III(I) 1935 Κ.Δ.Π. 194/2001 Αρ. 3497 4.5.2001 Αριθμός 194 Οι περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων (Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις) Κανονισμοί του 2001, που εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2016 COM(2016) 671 final 2016/0327 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών

Διαβάστε περισσότερα

9580/16 1 EL. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2016 (OR. en) 9580/16 COMPET 336 RECH 213

9580/16 1 EL. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2016 (OR. en) 9580/16 COMPET 336 RECH 213 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2016 (OR. en) 9580/16 COMPET 336 RECH 213 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 COM(2014) 743 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της αρμοδιότητας έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αλιείας 2009 4.5.2007 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά µε την έκθεση αξιολόγησης για την εφαρµογή του από 7 Μαΐου 1998 Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συµβουλίου για την εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2012 COM(2012) 709 final 2012/0335 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

A8-0380/3. Czesław Adam Siekierski εξ ονόματος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

A8-0380/3. Czesław Adam Siekierski εξ ονόματος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 6.12.2017 A8-0380/3 Τροπολογία 3 Czesław Adam Siekierski εξ ονόματος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Έκθεση A8-0380/2017 Albert Deß Τροποποιήσεις διαφόρων κανονισμών στον τομέα της γεωργίας

Διαβάστε περισσότερα

8485/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 1

8485/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2015 (OR. en) 8485/15 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Ειδικής Επιτροπής Γεωργίας Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 7524/2/15 REV 2 Θέμα: AGRI 242 AGRIORG

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2013/677/ΕΕ που επιτρέπει στο Λουξεμβούργο να εφαρμόσει

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.7.2014 L 193/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 702/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ιασυνοριακή µεταφορά της καταστατικής έδρας των εταιρειών

ιασυνοριακή µεταφορά της καταστατικής έδρας των εταιρειών P6_TA(2009)0086 ιασυνοριακή µεταφορά της καταστατικής έδρας των εταιρειών Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 0ης Μαρτίου 2009 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά µε τη διασυνοριακή µεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.6.2014 COM(2014) 377 final 2014/0192 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

νται για την προώθηση της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. 4. Οι παρόντες Κανονισμοί εφαρμόζονται στις ενισχύσεις που χορηγού Πεδίο

νται για την προώθηση της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. 4. Οι παρόντες Κανονισμοί εφαρμόζονται στις ενισχύσεις που χορηγού Πεδίο Ε.Ε. Παρ. III(I) 1941 Κ.Δ.Π. 195/2001 Αρ. 3497, 4.5.2001 Αριθμός 195 Οι περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων (Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη) Κανονισμοί του 2001, που εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το καθεστώς που διέπει τον φόρο «εισφορά θαλάσσης» στις γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιοχές

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το καθεστώς που διέπει τον φόρο «εισφορά θαλάσσης» στις γαλλικές εξόχως απόκεντρες περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.10.2014 COM(2014) 666 final 2014/0308 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το καθεστώς που διέπει τον φόρο «εισφορά θαλάσσης» στις γαλλικές εξόχως απόκεντρες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων στον τομέα της

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Εσθονίας για το 2017

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Εσθονίας για το 2017 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.5.2017 COM(2017) 506 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Εσθονίας για το 2017 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.1.2016 COM(2016) 22 final 2016/0015 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα ληφθεί εξ ονόματος της ΕΕ στο πλαίσιο του Γενικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

1. Επενδυτικά Σχέδια που υπάγονται στο Ν.3908/2011

1. Επενδυτικά Σχέδια που υπάγονται στο Ν.3908/2011 Πρόσφατα δημοσιεύτηκε ο νέος επενδυτικός νόμος Ν. 3908/2011, σχετικά με την ενίσχυση των Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή. Σκοπός του

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ πρόσκληση υπό ανάπτυξη & διαβούλευση Συνάντηση Πλατφόρμας «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας Έξυπνη Εξειδίκευση 2014 2020 Σταυρούλα Πούλου, Μονάδα Α, ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» πρόσκληση υπό ανάπτυξη & διαβούλευση Συνάντηση Πλατφόρμας «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη» Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας Έξυπνη Εξειδίκευση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.3.2010 COM(2010) 85 τελικό 2010/0054 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002

Διαβάστε περισσότερα

«Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή»

«Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» Β ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/4 9.9.2016 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1612 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την παροχή ενίσχυσης για τη μείωση της παραγωγής γάλακτος Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.2.2017 COM(2017) 61 final 2017/0018 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που επιτρέπει στη Δημοκρατία της Εσθονίας να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 26.6.2014 L 187/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 2015/0009(COD) 3.3.2015 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προς την Επιτροπή Προϋπολογισµών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Προεδρίας τηνεπιτροπήτων ΜόνιμωνΑντιπροσώπων(1οτμήμα)/τοΣυμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2015 COM(2015) 20 final 2015/0012 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

11382/17 ADD 1 ΜΑΚ/ριτ/ΠΧΚ 1 DG B 2A

11382/17 ADD 1 ΜΑΚ/ριτ/ΠΧΚ 1 DG B 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0289 (COD) 11382/17 ADD 1 PECHE 298 CODEC 1267 ΣΧΕΔΙΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα: Θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 8.3.2017 JOIN(2017) 8 final 2017/0050 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.9.2011 COM(2011) 577 τελικό 2011/0248 (CNS) C7-0311/11 EL Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2007/659/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρµογής και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με το ισπανικό πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με το ισπανικό πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 902 final 2013/0393 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με το ισπανικό πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης EL EL 2013/0393 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.8.2017 COM(2017) 410 final 2017/0183 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2011/335/ΕΕ που επιτρέπει στη Δημοκρατία

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2015 COM(2015) 560 final 2015/0260 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στη Δημοκρατία της Λετονίας να παρατείνει την εφαρμογή μέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 414 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ που περιλαμβάνει την αξιολόγηση που απαιτείται βάσει των άρθρων 24 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2016 COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Η Επιτροπή έχει επίσης αποκτήσει επαρκή πείρα από την

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Η Επιτροπή έχει επίσης αποκτήσει επαρκή πείρα από την 9.8.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 214/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 800/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.11.2013 COM(2013) 831 final 2013/0411 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πολωνία να εφαρμόσει μέτρα κατά παρέκκλιση του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.12.2015 COM(2015) 642 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑ- ΚΤΗΡΑ 2007-2013 (2006/C 54/08)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑ- ΚΤΗΡΑ 2007-2013 (2006/C 54/08) 4.3.2006 C 54/13 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑ- ΚΤΗΡΑ 2007-2013 (2006/C 54/08) (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 1. Εισαγωγή 1. Βάσει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 26.4.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (0046/2012) Αφορά: Αιτιολογηµένη γνώµη του γερµανικού Οµοσπονδιακού Συµβουλίου (Bundesrat) σχετικά µε την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

14481/17 ΔΑ/μκρ 1 DG G 2B

14481/17 ΔΑ/μκρ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 14481/17 FISC 271 ECOFIN 957 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 5 Δεκεμβρίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E

«ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E «ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2016 (OR. en) EUCO 12/1/16 REV 1 CO EUR 3 CONCL 2 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 4 Σεπτεμβρίου 2007 (05.09) (OR. fr) 12585/07 Διοργανικός φάκελος: 2007/0177 (CNS) AGRI 260 AGRISTR 12

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 4 Σεπτεμβρίου 2007 (05.09) (OR. fr) 12585/07 Διοργανικός φάκελος: 2007/0177 (CNS) AGRI 260 AGRISTR 12 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Σεπτεμβρίου 2007 (05.09) (OR. fr) 12585/07 Διοργανικός φάκελος: 2007/0177 (CNS) AGRI 260 AGRISTR 12 ΠΡΟΤΑΣΗ Της: Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία: 29 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 15.6.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (51/2011) Θέµα: Αιτιολογηµένη γνώµη της Εθνοσυνέλευσης της ηµοκρατίας της Βουλγαρίας σχετικά µε την πρόταση οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Κρατική ενίσχυση αριθ. N 416/07 Οριζόντιο καθεστώς ενισχύσεων στη ναυπηγική βιομηχανία - Ελλάδα

Κρατική ενίσχυση αριθ. N 416/07 Οριζόντιο καθεστώς ενισχύσεων στη ναυπηγική βιομηχανία - Ελλάδα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19-III-2008 E (2008) 1190 Θέμα: Κρατική ενίσχυση αριθ. N 416/07 Οριζόντιο καθεστώς ενισχύσεων στη ναυπηγική βιομηχανία - Ελλάδα Κυρία, 1. Διαδικασία (1) Με επιστολή της 17

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ειδικά Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) Αθήνα 16.6.2010 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Πρόσθετες ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.12.2011 SEC(2011) 1559 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 11.5.2016 EP-PE_TC1-COD(2015)0295 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 11 Μαΐου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

50. Τύποι επιχειρήσεων που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολούμενων και των χρηματικών ποσών

50. Τύποι επιχειρήσεων που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολούμενων και των χρηματικών ποσών 46. Ενισχύσεις για υποδομές ευζωνικών δικτύων 47. Καθεστώτα ενισχύσεων για οπτικοακουστικά έργα 48. Ενισχύσεις για τοπικές υποδομές - Επενδυτικές ενισχύσεις για τοπικές υποδομές 49. Ορισμός ΜΜΕ επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 3.4.2017 JOIN(2017) 12 final 2017/0071 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0332 (NLE) 14122/16 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: FISC 184 ENER 373 ECOFIN 1008 EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.10.2015 COM(2015) 535 final 2015/0249 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ολοκλήρωση της αναθεώρησης 3 της συμφωνίας της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 9.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 144/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 473/2009 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2016

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 334 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2016 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 909 final 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας EL EL 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισµού και τη σύσταση ασφαλειών

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισµού και τη σύσταση ασφαλειών Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον οριστικό χαρακτήρα του διακανονισµού και τη σύσταση ασφαλειών /* COM/96/0193 ΤΕΛΙΚΟ - COD 96/0126 */ Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.2.2015 COM(2015) 50 final 2015/0029 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών 14.1.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 20/2014 (απαλλαγή 2013): Ήταν επιτυχής

Διαβάστε περισσότερα