«ΛΟΓΟΣ ΘΡΗΝΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΜΚΟΥ ΔΑΚΟΥ» ΑΝΩΝΥΜΟ ΣΤΙΧΟΥΡΓΗΜΑ ΤΟΥ ΙΖ' ΑΙΩΝΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΛΟΓΟΣ ΘΡΗΝΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΜΚΟΥ ΔΑΚΟΥ» ΑΝΩΝΥΜΟ ΣΤΙΧΟΥΡΓΗΜΑ ΤΟΥ ΙΖ' ΑΙΩΝΟΣ"

Transcript

1 «ΛΟΓΟΣ ΘΡΗΝΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΜΚΟΥ ΔΑΚΟΥ» ΑΝΩΝΥΜΟ ΣΤΙΧΟΥΡΓΗΜΑ ΤΟΥ ΙΖ' ΑΙΩΝΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα κείμενα τής Μεταβυζαντινής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (πού όρίζεται άπό τήν "Αλωσι τής Κωνσταντινουπόλεως ως τα μέσα τού ΙΗ' αΐωνος) ανήκει κι ενα ανώνυμο στιχούργημα, τυπωμένο τό 1679, μέ τίτλο εκτενή: Λόγος εγκωμιαστικός Ήτοι θρηνητικός εις τήν άωρον κ(ai) αίφνίδιαν, μάλλον δε φονικήν ταφήν τον Ενγενεστάτου Ήραιοτάτον τε και Χαριεστάτον Νεανίου, Κνρίον Κυρ Στάμκον Δάκον Υιού Μονογενούς τον Κυρ Δήμκον Δάκου άπό τά Σέρβια, τού αδίκως φονευθέντος υπό ανήμερων, Ληστών εν τή αυτού οικία κατά το Μεσονύκτιον. Ένετίησι. Παρά Βαλεντίνου τω Μορτάλη.,αχοθ'. Con licenza de Superiori (σχ. 8o μ., σελίδες, χωρίς άρίθμησι, 14+2 λευκές)1. Τό κείμενο εκτείνεται σέ διακοσίους έξήντα τέσσερες ιαμβικούς 15συλλάβους όμοιοκαταλήκτους στίχους, όπου μέ άποστροφές, πού συχνά διατυπώνονται1 2 θρηνεΐται ό Στάμκος, γιος του Δήμκου, αδικα δολοφονημένος στά Σέρβια3 τής Μακεδονίας, στις 20 Τανουαρίου 16784, καί θαμμένος στον περίβολο τής εκκλησίας τής 'Αγίας Κυριακής5. Άναφέρονται στοιχεία τής 1. Τό στιχούργημα παρουσίασε βιβλιογραφικός ό É m. Legrand, Bibliographie Hellénique, ou description raisonnée des ouvrages publiés par les Grecs au dix-septième siècle. Tome deuxième, Paris 1894, σ (Πρβλ. καί J. Ir ms ch er, Bemerkungen zu den Venezianer Volksbüchern, «Probleme der Neugriechischen Literatur». III, Berlin 1960, σ. 174). Σύντομο λόγο γι αύτό εκανε ôb.knôs, L Histoire de la Littérature Néo-grecque. La période jusqu en 1821, Uppsala [1962], σ Βλ. στ. 1-14, 29-30, 45-48, Βλ. Θ. Παπαθανασίου, Tò μεσαιωνικόν Φρούριον των Σερβίων, Θεσσαλονίκη Μ. Μ α λ ο ύ τ α, Τά Σέρβια. Ιστορική καί Λαογραφική έπισκόπησις, Θεσσαλονίκη Του Ίδιου, Τα Σέρβια (Συμπλήρωμα τής έκδόσεως 1956), Θεσσαλονίκη Ν. Δ ε λ ι α λ ή, Κατάλογος σκευοφυλακίου Εκκλησίας Αγίας Κυριακής Σερβίων καί Έπιγραφαί Ί. Μονής Ζιδανίου (Στανοϋ). Μετά δύο εικόνων, Θεσσαλονίκη Ά. Ξ υ γ- γοπούλου, Τά Μνημεία τών Σερβίων, Άθήναι Στ. Ί. Παπαδοπούλου, Εκπαιδευτική καί κοινωνική δραστηριότητα του έλληνισμοϋ τής Μακεδονίας κατά τόν τελευταίο αιώνα τής Τουρκοκρατίας, Θεσσαλονίκη 1970, σ (μέ τήν σχετική βιβλιογραφία). 4. Βλ. στ Βλ. στ

2 60 Φαίδων Κ. Μπουμπουλίδης ρ,ε b,ΐ * : j <S r, is-is <2 Ί -2 âl-j^teill ***» * e *b N'p is S.^ Jj "Æ *3 *3 p 'Ì3 a. -S- s- s»> < is -S ξ, a. s. % ί fa e'î^ a.fe % Ί; 3 «>5- <v *iix '&y «*.7? Π» - ^ «ί μ *3 ï!- *«.-**? <5 fej-fi» K *!ï μ î'11 J Si * b Λ? ^ ^ 2 k* «'$ 4- u ~ j-a ««> 5» 2 ~ - '«Ò s,w ' * SJ '3- U3*! Λ i Ì ΛS* * Z't * b E *- c 2. r "* I a.*«llbp^ïè-; *1.ί',ν << * >* - P â s 2 5 * a. «a. î* Hf'g.S'-t'f! Zit *î «Γ5? S.-1 1-a «~ÎÎ fl^ya-?:&<: :$ i.i's.j H â «â s* ^ w *t v» «w <'h *h h h * Ww b Or w U** V 4 as 02 <f * P > 1δ 5 ;?* * i^i 3 j - * * V} t P S s s S'i ß?J i ; : * s Ί s K 3^? Är R«M - σ χ ο 3 *.i T * α w '«i ^ w ~ H O ««i <3 H O CU H «? *8 *S <*>,» - s ï < * 2 P <» * ^ * wir! o $ «S <.S--3 J w e * ',»!:l Φωτοτυπίες τον εξωφύλλου καί τής πρώτης σελίδος άπό την άοχική (καί μόνη ώς τώρα) εκδοσι του «Θρήνου...» (1679)

3 «Λόγος θρηνητικός Στάμκοο Δάκου» 61 καταγωγής1 καί τής οικογενειακής του ζωής2, έξαίρεται ή ομορφιά καί ή κοινωνική του θέσις3 καί υπογραμμίζονται οί αρετές του4, γιά τίς όποιες καί θά απόκτηση, κατά τόν Στιχουργό, μια θέσι στον Παράδεισο, άφοΰ άντήλλαξε όλα τα επίγεια καλά του μέ τήν αίωνία άνάπαυσι5. "Ενα πραγματικό περιστατικό άπετέλεσε τόν πυρήνα έργου, πού εχει βασικά ήθικοδιδακτικό χαρακτήρα. Όμως ό ανώνυμος στιχουργός του πού φαίνεται ότι είχε κάποια μόρφωσι, ιδιαίτερα εκκλησιαστική, όπως διαπιστώνεται άπό τις συχνές άναφορές σε χωρία τής 'Αγίας Γραφής6 δέν διακρίνεται για λογοτεχνική αϊσθησι, παρά κάποιες εξαιρέσεις στίχων, ιδίως στις άποστροφές7- καί αυτό διαφαίνεται καί άπό τήν μετρική σύστασι των 1. Βλ. στ Βλ. στ , Βλ. στ , 55-58, , , Βλ. στ , , , Βλ. στ , Βλ. πιο κάτω testimonia, κατά τήν εκδοσι τού κειμένου. "Ας σημειωθή, μέ τήν εύκαιρία, ότι ό στ. 261: Αμήν, αμήν καί Γένοηο, ώς ψάλλ ή Εκκλησία είναι αντίστοιχος μέ τόν στ. 840 Αμήν, άμήν καί Γένοηο, γένοηο, γένοηό μοι άπό τό ποίημα του Έ μ μ. Γ ε ω ρ γ ι λ ά, 'Ιστορική Έξήγησις περί Βελισσαρίου (ëkô.wagner). 7. Αναφέρω χαρακτηριστικά τούς στίχ. 1 κ.έ.: Δένδρα μ δλα, θρηνήσετε, άνθη μον, μαρανθήτε καί σεις φυτά καί δρύκαρπα, τώρα ξερριζωθήτε. Γής, άλλαξε τήν δψιν σου [ Βουνά καί κάμποι, στρέψατε τήν χαράν είςέ λύπην, αστέρες, πέσετε ς τήν γην [ ] Και συ λιε, σκοτείνιασε καί κρύψε έόά το φως σου. Πρέπει ωστόσο να σημειωθή ότι άνάλογες έκφράσεις άπαντοϋν καί σέ άλλα κείμενα τής Μεταβυζαντινής λογοτεχνίας, είτε μέ καθαρά γραμματειακό ένδιαφέρον, π.χ. Έ μ μ. Γ ε ω ρ γ ι λ ά, Τό θανατικόν τής Ρόδου (εκδ. Wagner), στ τω ουρανέ κατάστερε, ήλιε καί φεγγάρι, δρη, βουνά καί θάλασσα, γή τής Ρόδου, τά όρη, κλανσατε καί θρηνήσετε [...] [Άνωνύμως], «Περί Ξενιτείας» (εκδ. Καλιτσουνάκη), στ : Τά όρη νά χαλάσουσιν, ή γής νά άναστενάξη οί πέτρες νά ραγίσουσιν, ό ήλιος νά μαυρίση, τά δέντρα νά ξερριζωθούν [...] είτε βέβαια καί μέ κάποια άξια λογοτεχνική, π.χ. Γ. Χορτάτο η, «Πανώρια» (6κδ. Κριαρά) στ. Δ' 117 κ.έ.: Γ.ήμερο οί κάμποι ας ξεραθούν καί ιά βουνά 'ς βουλήσου,

4 62 Φαίδων Κ. Μπουμπουλίδης στίχων (μέ τούς συχνούς παρατονισμούς1 ή τά σφάλματα τής ομοιοκαταληξίας2) καί από την γλώσσα τού στιχουργήματος, πού παρουσιάζεται ώς κράμα καθαρεύοντος λόγου μέ στοιχεία δημοτικώτερα, άνάμεικτα μέ ξενισμούς3 καί Ιδιωματισμούς4, χωρίς νά άποφεύγωνται ακόμη καί βιασμοί λέξεων5. Έτσι ό Λόγος εγκωμιαστικός ήτοι θρηνητικός... έντάσσεται άπόλυτα στό κλίμα καί στήν αντίστοιχη κατηγορία των στιχουργημάτων τής εποχής του καί γνωρίζεται οχι βέβαια γιά τήν λογοτεχνική του άξια, άλλά γιά τήν γραμματολογική του σημασία. Αυτός άλλωςτε ό γραμματολογικός του χαρακτήρ είναι πού δικαιολογεί καί τήν τωρινή κριτική εκδοσι. ΚΕΙΜΕΝΟ Δένδρα μ όλα, θρηνήσετε, άνθη μου, μαρανθήτε και σεις φυτά και δρύκαρπα, τώρα ξερριζωθήτε. Γης, άλλαξε τήν όψιν σου, τήν εύμορφην θωριάν σου, τήν άνθοπλουμοστόλισiv καί τήν ευπρέπειαν σου. 5 Βουνά καί κάμποι, στρέφατε τήν χαράν είςέ λύπην, αστέρες, πέσετε ς τήν γην, ό'σ έχετε τήν φνσιν νά λάμπητε, νά φέγγητε όμοϋ μέ τήν σελήνην_ τήν φεγγοβόλον και φαιδράν και θελκτικήν σειρήνην. 3 θωργιάν II 7 φεγγεΐτε II 6: «και οΐ άστέρες τον ουρανού έπεσαν εις την γην» (Άποκάλ., 6,13). ας άψονσι τά δάσητα κ οί γιόρανοι ας μαυρίσουν, ας θολαθοϋν οί ποταμοί κ οί βρύσες ας σταθοϋσι, τά χορταράκι ας ξεραθοϋ, τά δέντρη ας τσακιστοϋσι. ί ; / ό ήλιος οχ τον ουρανό χάμαι ς τή γης ας πέση 1 \ ;,,/. V,; 1 καί τδ φεγγάρι ας χαθή καί ταστρα ας σκοτεινιάσου. 1. Βλ. στ. 5, 21, 33, 97, 99, 101, 175, 178, 179, 196, Βλ. στ. 5-6, 19-20, 23-24, 47-48, 53-54, 79-80, 81-82, 97-98, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Π.χ.: άτλάζια στ. 35, τζιαλίκη στ. 37, τραδιτόρου στ. 38, ζνμπνλι στ. 39, στράτα στ. 117, μπαλάσια στ. 192, τουρνέσια στ. 212, φίνα στ Π.χ.: άνθοπλονμοστόλισιν στ. 4, στηριγμός στ. 22, άκορνιάκτιατα στ. 35, άφορμολόγησιν στ. 76, κακοτεχνοσύνη στ. 140, λαμπρόπων στ. 190, μεταβαλμονς στ. 234, καλοθέλησιν στ Π.χ.: άλ νών στ. 26, περ βόλια στ. 126 (άλλά: περιβόλια στ. 187), περ σσότεροι στ. 54.

5 «Λόγος θρηνητικός Στάμκου Δάκου» 63 Καί σύ λιε, σκοτείνιασε καί κρύψε εδά το φως σου, 10 τες λαμπηρες άκτϊνές σου καί αυτό το πρόσωπό σου καί πλέον μη στολίζεσαι τον αγλαόν χιτώνα, διά να φέρης εις την γην νπέρλαμπρην εικόνα. Καί πόλεις δ λες των Αρχών καί χώρες τών Μονάρχων, άλ.λάξετε φορέματα για τούτον τον τοπάρχον, 15 τον νοητόν αυγερινόν, τόν χρυσοστολισμένον καί μ άρετές θεόσδοτες πολλά χαριτωμένου, τόν Στάμκο, λέγω, τόν κλεινόν, τόν Στάμκο τον άνδρεϊον, τον Στάμκο τόν περίδοξον καί τόν πολλά άστείον, τό καύχημα τών μουσικών, το στέφος τών σπουδαίων 20 καί ή στολή κ ευπρέπεια τον κάστρου τών Σερβίων καί γενεάς Δακιτικής ή Δ αβιτικής μάλλον δ στύλος καί δ στηριγμός, ώς 'Ηρακλή τόν άλλον, όπου ερρίφθη εις την γην χαμαί \σάν ενα δένδρον άπό φονεϊς ανήμερους κ εχθρούς εις κάθε έργον, 25 μέσα ς τό σπίτι τδξαφνα, ώρα τού μεσανύκτου, διά πταισίματα άλ νών, δεντέρα τής Ινδίκτου / ς τούς χίλιους εβδομηντοκτώ έτους άπό Κυρίου καί εξακόσιους σωστούς, είκοσι Γεναρίου. Γης, ήλιε καί ουρανέ καί δλα τά στοιχεία, 30 φρίξατε καί βοήσατε παράδοξα καί θεία δτι τά κάλλη τά λαμπρά καί δψις ή ωραία κείτονται τώρα εις την γην νεκρά τε καί άραΐα, μέσα εις την περιοχήν τής κοινής εκκλησίας, Κυριακής τής μάρτυρος καί θαυμαστής 'Αγίας. 35 Τάτλάζια τάκορνιάκτιστα καί γούνες ai τίμιες νά στοιβαχθούσι μέσ ς την γήν για τες καινοτομίες τον Βόηβοντα, τού άθεου τζιαλίκη, τού Κογνιάρη, τού τραδιτόρου τάπιστου καί σκύλου τού λυσσιάρη! Αλλά τί κλαίγοι φορεσιές; Δεν κλαίγω τό ζνμπύλι, 40 οπού εμοσκογλύκαινε τούς πάντας εις τάχείλι, τούς φίλους καί τούς συγγενείς καί μάννα καί πατέρα καί την άθλίαν σύζυγον, ξέν άπό ξέν άέρα! Τώρα 'μαράνθη κ ελειψε καί άφήκεν τό τραγούδι καί πάντες τό θρηνολογούν πώς χάσαν τό λουλούδι. 9 σ ήλιε 36 μεςείν II 38 λυσιάρον II 41 συγγενείς 44 λολούδι 9: «καί δ ήλιος εγένετο μέλας» (Άποκάλ., 6,12) , : «εφριξεν ή γή καί 6 ήλιος, Σώτερ, εκρνβη...», «φρΐξον τφ θεάματι, ουρανέ» (Έγκώμ. Όρθρου Μ. Σαββ., Στ. β').

6 64 Φαίδων Κ. Μπουμπουλίδης 45 Γης, ήλιε καί ουρανέ και δλα τα στοιχεία, χτίσματα καί ποιήματα ουράνια και θεία, 9ορίζατε και βοήσατε μεγαλοφώνως δλα καί μετ εμάς θρηνήσατε παντοτινά και τώρα είς τον μεγάλον χαλασμόν καί ς την πολλ αδικίαν, 50 όπδγινε ς τά Σερβία, ς αυτήν την επαρχίαν, εστοντας να ώρφάνενσαν παιδιά άπά πατέρα και άπά άνδρα χήρευσαν γυναίκες προς εσπέρα. / Μεγάλως άδικήθησαν πτωχοί πολχ εκ τον κάστρου κ5 εκ τά χωριά περ σσότεροι, εστερημέν άπ άσπρα, 55 γιατί κοινώς δλ έχασαν, δλοι, τον ευεργέτην, δλοι τον άντιλήπτορα, τον θειον υπηρέτην. Οι ιερείς ώς ευλαβή, οί μονάχοι σπονδαίον, νέοι τε και οι γέροντες τον είχαν ώς έδραϊον και τώρα τον στερεύθηκαν και κλαίγουν καί θρηνονσιν 60 καί τον Θεάν παρακαλοϋν καί τον άντιβολουσιν νά κάμη την ελέησιν, ώς δίκαιος που είναι, γιά νά τον δώση γλήγορα ς τον ουρανόν εμβήναι, νά ψάλλη, νά ύμνολογή όμοϋ με τούς Αγγέλους τον ύπερύμνητον Θεάν καί μ όλους τούς δικαίους 65 καί νά ύπεραγάλλεται εβλέποντας εκείνες τές άρρητες καί θαυμαστές καί έκλαμπρες άκτΐνες τής τριφεγγοϋς θεότητος καί πρώτης εξουσίας, τής ουρανίου φυσεως καί γηινης ουσίας καί μέ τούς λευκοστόλιστους από καιρόν μαρτόρους, 70 χιλιάδας εικοσ τέσσερες, πρεσβυτέρους τούς θείους νά ικετεύσουν τό συχνόν τόν άναρχον Μονάρχην καί ποιητήν μονώτατον, τοϋ Ουρανού τοπάρχην, λέγοντας' «πότε, Κύριε, δίδεις την τιμωρίαν ς εκείνους πού έφόνευσαν ημάς είς μαρτυρίαν 75 καί έχυσαν τό αίμά μας ς τήν γήν χωρίς αιτίαν, χωρίς άφορμολόγησιν καί κάκωσιν καμμίαν;» Ο στις τούς αποκρίνεται, μέ πρόσωπον πραύον, ακόμη νά χουν σιωπήν κ υπομονήν βαθεϊαν, / έως καιρόν πολλά μικρόν ετούτου τοϋ αίώνος, 80 καί τότε τό ποθούμενον νά λάβουν τής Έώας, 54 χωργιά 78 βαθεϊων 73-80: «εως πότε, ό δεσπότης δ άγιος καί άληθινός, ου κρίνεις καί εκδικεΐς τό αίμα ημών εκ των κατοικονντων επί τής γης; Καί εδόθη αύτοίς έκάστω στολή λευκή καί ερρέθη

7 «Λόγος θρηνητικός Στάμκου Δάκου» 65 αυτοί μεν τον Παράδεισον νά ίδοϋν καί ν απολαύσουν εκείνοι δε την Κόλασιν, την πίσσαν και την κανσιν και νά εύφραίνωνται αυτοί, εκείνοι δε νά κλαισιν, οι μεν ωσάν ς τον Ουρανόν, οι δε ωσάν ς την σβέσιν 85 καθώς ό Ευαγγελιστής λέγει και Θεολόγος ς την θείαν Αποκάλυψιν, τον Ζεβεδαίον γόνος, νά πλύνιοσι τά αίματα καί τάς στολάς τους μόνου εν αιματι καί ϋδατι άρνίου τον άμώμον καί νά τάς εκλαμπρυνωσιν ώς την λευκήν χιόνα, 90 νά βασιλεύουν συν Χριστώ ς τον άπαντα αιώνα, με τούς Αγγέλους νά μιλούν καί με τούς Αποστόλους, με τούς Προψήτας τούς σεπτούς καί θείους Άθλοφόρους καί με 'Ιερομάρτυρας, Όσιους καί Δικαίους καί ' Ιεράρχας απαντας, Πατέρας τούς Νικαίους, 95 νά εντρυφοϋν χαιρόμενοι κάλλη τον Παραδείσου νμνολογονντες τον Χριστόν, κτίστην καί τής άβυσσον, δστις γιά λίγην στέρησιν τής ζωής τής πρόσκαιρου τούς εχάρισε στέφανον πολυτελή καί χαίρουν Γιά λίγην τέρψιν μάταίαν τούτου του φθαρτού κόσμου 100 άντήλλαξαν την αφθαρτον τον άθανάτου δόμου. Καί ήξιώθησαν λοιπόν κοινωνοί νά γενονσιν τών παθημάτων τον Χριστού καί πρώτοι νά φανοϋσιν, διά νά βλέπουν καθαρώς την αγίαν Τριάδα αμέσως τε καί προσεχώς, Χριστόν σύν τή Δυάδα,/ 105 ώς λέγει ό Απόστολος, το σκεύος τού 'Υψίστου τής εκλογής τών μαθητών Θεού καί μόνον Κτίστου, καί με τοιαύτην ελλαμψιν καί θείαν παρρησίαν νά δέωνται παντοτινά Θεού τήν Μοναρχίαν, εις το νά κάμη τάχιστα νά γένη Παρουσία 110 Δευτέρα, ή φρικτότατη καί πάσι πεφρικυία. Νά άπολαύση δηλαδή δλονς τούς ποθητούς του καί εκ καρδίας φίλους του καί συγγενείς δικούς τον, αύτοις ϊνα άναπανσωνται ετι χρόνον μικρόν, έως πληρωθώαιν καί οι σννδουλοι αυτών καί οι αδελφοί αυτών οι μέλλοντες άποκτέννεσθαι ώς καί αυτοί» (Άποκάλ., 6, 10-11). 85 κ(αί) μύγας Θεολόγος 93 'Ιερό Μάρτυρας 110 Δεύτερα 87-90: «καί έπλυναν τάς στολάς αυτών καί ελεύκαναν αυτάς εν τώ αιματι τοϋ άρνίου. Διάτουτύ είσιν ενώπιον του θρόνου του Θεού» (Άποκάλ., 7, 14-15) : «καί οΐ άγιοι καί οί απόστολοι καί οι προφήται» (Άποκάλ., 18,20) : «κοινωνοί έστε τών παθημάτων» (Β' πρός Κορινθ., 1, 7) : «σκεύος εκλογής εατίν μ,οι ούτος» (Πράξ. Άποστ., 9, 15). 5

8 66 Φαίδων Κ. Μπουμπουλίδης ότι τούς άπαρνήθηκεν εξ αίφνης κι άνελπίστως και δεν τούς έχαιρέτισεν ουδέ ποσώς τούς πλείστους, 115 οντε τούς άπεκρίθηκεν εις τάμετρα τα δάκρυα, όπ έχυναν διά τ αυτόν άπ τ άθλια όμμάτια, εστοντας να άρχίνησε την στράταν να όδεύη τον Ουρανού τότες ευθύς καί να περιπολεύη, για την οποία φρόντιξε καί πάντα μελετούσεν 120 τα δε 5δικά μας γήϊνα δλα τάλησμονοϋσεν κι άρνήθηκε μονογενή υιόν μηνών δεκάξι καί ς την κοιλίαν έτερο κατά την αυτήν τάξι' άρνήθη μάννα, άδελφάς καί χρήσιμον πατέρα, δλους, οπού οδύρονται τά νϋν εις τον άέρα. 125 Καί τί να λέγω τα πολλά καί ν άριφνώ τά πλεϊστα, ζευγάρια, περ βόλια καί πλούτη τά περισσά, οπού τά καταφρόνησε καί τ άφησε ς τούς κάμπους άγκαλά να κόπιαζε νά τάποκτήση όντως. Καί δεν εγίνωσκε ώς ημείς τά τον καιρού συμβάντα, 130 άμ ύπερμάχει ώς ονδείς νά τά κερδήση πάντα./ Με την πολλήν του φρόνεσιν καί σωφροσύνην άκραν επέρασε τούς γέροντας ςέ νουθεσίαν πάσαν. Νόμοι ήσαν οι λόγοι τον καί κρίσες τά ρητά του, όπόταν εδικαίωνε πτωχούς με τά καλά του Εφάνη ώς άλλος Δαβίδ εις τον καιρόν ετούτον καί Γολιάθ άπέκτεινε, τον νοητόν σκηπτούχον. Εφάνη άλλος Δανιήλ εις τήν δικαίαν κρίσι καί εκλεξε τον θάνατον παρά νά άμαρτήση. Εφάνη νέος Ιωσήφ ποθών τήν σωφροσύνην 140 καί Αίγνπτίαν έφυγε, τήν κακοτεχνοσύνην. Εφάνη τέλος Όδυσσενς κ έφυγε τες Σειρήνες, τες κολακείες τες πολλές συν ταίς παραφροσύναις. Εφάνη κ ένας Νάρκισσος ς τάσύγκριτα τά κάλλη καί εις τήν ώραιότητα, οπού πάντ αναθάλλει, 145 με τήν όποιαν πάντοτε τόξευε τούς παρόντας, ώς Άχιλλεύς καί "Εκτορας τούς εν εκείνοις όντας. Γιά τούτο ξένοι καί δικοί, γονείς καί συγγενείς τε, φίλοι του καί πραγματευταί κοινώς τον συμπονεΐτε. Καί εκ τής μνήμης σας λοιπόν δλους παρακαλούμεν Ί50 μή τον άποξενώσητε καί σάς άντιβολοϋμεν. 122 τάξιν 128 "Αν καλά 143 ςά σνγκριτα

9 «Λόγος θ ρηνητικός Στάμκου Δάκου» 67 Μόνον ημέρας και νυκτός, μηνών όλων και χρόνων, πρεσβύτεροι καί ιερείς όμοϋ με διακόνων και Ιερομονάχων τε μαζί μ αρχιερέων καί των οσίων μοναχών όμοϋ με τών δικαίων 155 και κοσμικών θεοσεβών μετά τών καλογράδων πενήτων τε και ορφανών άμα μετά χηράδων, / επικαλεϊσθε Κύριον, πόχει την εξουσίαν νά βάλλη εις την γέενναν και εις την απουσίαν τοϋ Παραδείσου της τρυφής και όποιον θέλει πάλιν, 160 να βύ,νγι εις την Κόλασιν, την βασιλείαν άλλην, κ έτζι νά βάλη το λοιπόν κι αυτόν τον καλόν νέον ς εκείνην την άνάπαυσιν, ώς μέγα φιλοθέον, τον Στάμκο, λέγω, τον κλεινόν καί τόν άνδρειωμένον καί τόν ήλιοπρόσωπον και τόν χαριτωμένον, 165 οπού χε τά χαρίσματα Πνεύματος τοϋ 'Αγίου επτά όλα και τέλεια αύτοϋ τοϋ παναγίου: την σοφίαν καί σννεσιν καί με τόν θειον φόβον την γνώσιν καί ευσέβειαν, ίσχύν, βουλήν καί λόγον καί μετά ταϋτα άκομή τής ψυχής ταϋτες είχε 170 τες τέσσερες τες άρετές, τες γενικές μετήλθε, δικαιοσύνην, φρόνεσιν, άνδρείαν, σωφροσύνην, όμοϋ καί με τοϋ σώματος την τετρακτύν εκείνην, την ρώμην, ωραιότητα, υγείαν, ολοκληρίαν, όπου στολίζουν τό κορμί καί την ψυχήν τήν θείαν. 175 Για ταϋτες ήξιώθηκε ς τήν ζωήν τούτην πρώτον χαριτοβρύτων δωρεών εκ τοϋ Πατρός τών φώτων καί δεύτερο ς τήν μέλλουσαν μεγάλων χαρισμάτων καί άναπαύσεως πολλής, ουρανίων ταγμάτων. Καί αληθώς στερεύθηκε τής ζωής τής πρόσκαιρου, 180 άμή πάλιν άπώλαυσεν ουρανίας καί χαίρου. Στερεύθηκε θνητοϋ πατρός κ ετνχεν ουρανίου, ομοίως καί μητρός θνητής, άμ ηύρεν αιωνίου./ Καί τό πλέον χειρότερον, στερεύθηκ όμοζύγου γηΐνης, λιγοχρονικής, τοϋ κοσμικοϋ θορύβου, 161 βάλλη II 180 ούρανία 182 αιώνια II 184 όλιγοχρονικής : «έχοντα εξουσίαν έμβαλεϊν εις τήν γέενναν» (Λουκ. 12, 5). 160: «πώς ουν σταθήσεται ή βασιλεία αύτοϋ [Σατανά];» (Ματθ., 12, 26-Λουκ., 11, 18). 181: «δ πατήρ δ ουράνιος» (Ματθ., 6, 14, 18, 35). 186: «ή είσοδος εις τήν αιώνιον βασιλείαν» (Έπιστ., Πέτρ., β\ 1,11).

10 68 Φαίδων Κ. Μπουμπουλίδης 185 αμ άντ5 αυτής τον δόθηκεν άλλη τιμιωτέρα, ή Βασίλεια Ουρανών, ή αίωνιωτέρα. Στερεύθη περιβόλια κάγώ ομολογώ το άμ άντι τούτων έλαβε Παράδεισον τον πρώτο. Στερεύθη δόξες και τιμές γήινων εξ άνθρώπων 190 άμή έκληρονόμησεν 5Αγγέλων τών λαμπρόπων. Στερεύθη τέλος σπίτια καί πλούσια παλάτια, άμ ηνρε τά θεόκτιστα, σωστά ώσάν μπαλάσια, κτισμένα εις τούς ουρανούς και κατοικάει μέσα με άλλους τόσους δίκαιους, νέους χωρίς τονρνέσια, 195 εκεί πού νύκτα δεν θωρει, άμή δλο λαμπρότης και φωτοφάνεια πολλή τής άξίας τής πρώτης, διατ ώσπερ φωτοφανείς λαμπάδες έμπροσθέν του αί ελεημοσύνες του λάμπουν καί άρετές τον καί καλωσύνες π έκαμεν ς πτωχούς και πεινασμένους 200 καί 3 ςε γυμνούς καί άπορους καί 3ς τούς φυλακωμένους, ςε ιερείς κα'ι λειτουργούς, ναούς και μοναστήρια, όλα αυτά τον έκαμαν κ έμαθε τά μυστήρια. Κα'ι έδιάβη τούς πολλούς άπό τούς εναρέτους κ εις ψαλτικά κ εις γράμματα, λέγω άναμφιλέκτως. 205 Γιά νά πιστώσω το λοιπόν τον λόγον μου ετούτον, χρήζει νά φέρω μάρτυρας πιστότατους τοσούτον άμή οχ έναν μάρτυρα ή δύο ή διακόσιονς, άλλά πλήθος πολλότατον εκ τόπους ενακόσιους, / γιατί καλά τον ήξευραν άπ δλην Οικουμένην 210 πώς ήτον άνεταίριαστος ψυχήν χαριτωμένην. Κ3 εις τά κορμί πλειότερον καί ς δλα του τά θέσια άπέρνα κάθε εύγενή και ς τά πολλά τονρνέσια, δτ ώριζε τά πλούτη του κι δχι τά πλούτη κείνον, ώς τά παθαίνουν οί πολλοί δμοιοι τών 'Ελλήνων, 215 οπού κρατούν τάργνρια έως τον θάνατόν τους καί τότε τά άφίνονσι καί χάνουν τον μισθόν τους. Αμή αυτός ώς γνήσιον ευσεβή πατρός τέκνον τά έστειλε πρωτύτερα, ώς πολλοί τό κατέχουν 196 φωτοφάνεια 201 μοναστήργια 202 μνςίργια 218 κατέχον 202: «νμϊν δέδοται γνώναι τά μυστήρια τής βασιλείας τών ουρανών» (Ματθ., 13, 11). 216: «άπέχουσιν τον μισθόν αυτών» (Ματθ., 6, 2, 5, 16) : «Μή θησαυρίζετε ύμιν θησαυρούς επί τής γής δπου σής και βρώσις άφανίζει καί οπού κλέπται διορνσσουσιν, και κλέπτουσιν θησαυρίζετε δέ νμϊν θησαυρούς εν ούρανφ, δπου ούτε σής οϋτε βρώσις αφανίζει καί δπου κλέπται ού διορύσσονσιν, ουδέ κλέπτουσιν» (Ματθ., 6, 19-20).

11 «Λόγος θρηνητικός Στάμκου Δάκου» 69 μοιράζοντας εις τούς πτωχούς καί σκλαβωμένους σκλάβους 220 και ςε ψνχοδοσίματα και ςε πένητας άλλους. Κ ετζι τα επροέπεμψε ς την ανω κατοικίαν των ουρανίων τε μονών, θείαν καί αίωνίαν, εκεί που κλέπτης δεν πατεΐ, οϋτε σκώληξ τα τήκει, ώς έγινα τά πίλοιπα, οπού χεν εις το σπίτι. 225 "Οθεν τά θέλει εϋρ εκεί, ς τοϋ Κριτοϋ τάς παλάμας, ώς λέγει το Εύαγγέλιον, ό στερεός άδάμας' για τά όποια βέβαια ο κτίστης των άπάντων άντί το ένα εκατόν τον δίδει τέλος πάντων, ν άγάλλεται παντοτινά ς δλα τά κάλλ εκείνα 230 τον Παραδείσου τής τρυφής, τά έκλαμπρα και φίνα, εκ των οποίων τής τρυφής καί πολλής ευφροσύνης ν άλησμονά τά γήινα μ όλες τες κακωσύνες. Γιατί καί λύπες καί χαρές εδώ εΐχεν αντάμα καί κόπους καί μεταβαλμούς, τούς πλείστους εν τώ άμα, / 235 άμή εκεί δλο χαράν, δλο τρυφήν καί τέρψιν, χωρίς καμμίαν δοκιμήν καί πίκραν άλλην σκέψιν. Καί πρόσωπον προς πρόσωπον βλέπει τον Κύριόν μας καί χαίρεται την δρασιν αυτόν τοϋ Ποιητοΰ μας, που λάμπει ώς τον ήλιον καί ώς το φώς αστράπτει 240 καί τέλος ώς ύπέρλαμπρον διαμάντι άναθάλπει. Τον όποιον ώς δίκαιον παρακαλεί κάθ ώρα, νά κάμη τήν έκδίκησιν εις τούς ληστάδες τώρα, ώς εις τήν Άποκάλνιριν λέγει ό Θεολόγος, καί Τοϋ πεν δλον μήν αργή ό Υιός τε καί Λόγος. 245 Καί μάλιστα τοϋτο ζητά δχι διά τήν εχθραν, άλλά διά τήν ένωσιν των συγγενών καί φίλων, οπού ποθεί νά ενωθή πάντοτε μετ εκείνους 224 όπ οϋχεν 241: δίκαιος! 244 τον παν δλον 245 τούτο το ζητά 246 καί φέραν (βλ. όμως στ. 112, 148, 249) 225: «ό πατήρ άγαπά τον viòv καί πάντα δέδωκεν εν τή χειρί αντοϋ» (Ίω., 3, 35) : «ούδείς έστιν δς άφήκεν οικίαν ή αδελφούς ή άδελφάς ή μητέρα ή πατέρα ή τέκνα ή αγρούς ενεκεν έμοϋ καί ενεκεν τον ευαγγελίου, êàv μή λάβη έκατονταπλασίονα» (Μάρκ., 10, 29-30) : «διά παντός βλέπουσι το πρόσωπον τον πατρός μου τον εν ούρανοΐς» (Ματθ., 18, 10). «βλέπομεν γάρ άρτι δι εσόπτρον εν αίνίγματι, τότε δε πρόσωπον πρός πρόσωπον» (Προς Κορινθ. α', 13, 12) «καί τό πρόσωπον αυτόν ώς ό ήλιος» (Άποκάλ., 10, 1) , 244: «καί έκραξαν φωνή μεγάλη λέγοντες' εως πότε, ό δεσπότης δ άγιος καί άληθινός, ον κρίνεις καί έκδικείς τό αίμα ημών;» (Άποκάλ., 6, 9-10).

12 70 Φαίδων Κ. Μπουμπουλίδης δ là την καλοθέλησιν, όπόχει προς αντείνονς' καί προς ημάς τα μάλιστα τους φίλους του θέλ' έχει, 250 ώσπερ το εχομε κ ημείς, που Θεός το κατέχει. Το λοιπόν δλοι μας κοινώς τώρ άς παρακαλοϋμεν τον Κύριόν μας καί Θεόν κ έτζι άς δεηθοΰμεν δτι, αν μάς εστέρησε εδώ ς την ζωήν ταντην άπό εκείνον τον λαμπρόν και έξοχον τοπάρχην, 255 καν εκεί εις την μέλλονσαν να μάς ένωση τότε, γιά ν' άγαλλώμεσθεν όμοϋ δοξάζοντες αυτόν τε Θεόν τον Παντοκράτορα καί αναρχον πατέρα τό τε φώς το τρισήλιον, όπου δεν έχ εσπέρα μετά δε τοϋ Μονογενούς καί Πνεύματος 'Αγίου 260 εις αιών άτελεύτητον δόξης τής αιωνίου. / 5Αμήν, αμήν και Γένοιτο, ώς ψά/./j ή Εκκλησία' και πάντες κοινώς δέονται êv τη μυσταγωγία τούτου τον ηλιόμορφου και νεανία Στάμκου, όπ έλειφ εκ τοϋ λόγον μας ώς άνθος εκ τοϋ κάμπου. Τέλος τώ δε Θεώ δόξα. 259 μονογενούς, Υιού κ(αι) 263 τον ήλιόμορφον ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ1 άγάλλ,ομαι [α' πληθ. ύποτ. ένεστ.: άγαλλώμεσθεν], 256 άγκαλά <ζ δν καλά (σύνδ.)=δν καί, 128 αιώνιος [συγκρ.: αΐωνιωτέρά], 186 άκορνιάκτιστος <ζ ά(στερ.) + * κορνιακτιστός=αύτός πού δέν Εχει έπάνω του σκόνη, καθαρός, 35 άμή [δ//] (σύνδ.)=ομως, άλλά, 130,180,185, 190, 207, 217, 235 άνεταίριαστος=αταίριαστος, 210 άνθοπλονμοστόλισις, ή=στολισμός μέ λουλούδια, 4 άριφνώ=άπαριομβί, 125 άσπρα, τά=χρήματα, 54 άτλάζι, τό άραβ. atlas=8îôoç μεταξωτού υφάσματος, 35 άφορμολόγησις, ή=άφορμή, 76 άχείλι, τό, 40 δρνκαρπο, τό=βαλανιδιά, 2 εβλέπω [μτχ.: εβλέποντας], 65 έ<5ά (έπίρρ.) = τώρα, 9 εκ + αίτ.=άπό, 54, 208 εκλέγω [άόρ. έκλεξε], 138 εστοντας (σύνδ. καί έπίρρ.)=έπειδή, μέ τό να, 51, 117 ετζι (έπίρρ.)=τοιουτοτρόπως, 161 ζευγάρι, τό=ζεδγος βοδιών ή εκτασις γης, Σημειώνονται λέξεις ξενικές, Ιδιωματικές ή γραμματικές ίδιοτυπίες.

13 «Λόγος θρηνητικός Στάμκου Δάκου» 71 ζυμπύλι, τό < τουρκ. sübül=ùàkiv0oç, 39 ήλιοπρόσωπος =αυτός πού εχει πρόσωπο λαμπερό όπως ό ήλιος, 164 ήλιόμορφος=&ραΐος κατά τήν μορφή καί λαμπερός όπως ό ήλιος, 263 κακοτεχνοσννη, ή=κακή ένέργεια, 140 κακωσννη, ή=κακία, 232 καλόγρια, ή [γεν. πληθ.: καλογράδων], 155 καλοθέλησις, ή -καλή διάθεσις, 248 Κογνιάρης <[ τουρκ. Konya (=Ίκόνιο)= Τούρκος άπό τό Ικόνιο, «Κονιάρος», 37 λαμπρόπος (?) [γεν. πληθ.: λαμπρόπων]= λαμπερός κατά τήν όψι, 190 λυσσιάρης, λυσσασμένος, 38 μεσάνυχτα, τα [γεν. έν.: μεσανύκτου], 25 μεταβαλμός, ό=μεταλλαγή, 234 μόνος [ύπερθ.: μονώτατον], 12 μοσκογλνκαίνω, 40 μπαλάσι [πληθ.: μπαλάσια] <ζ τουρκ. balâ= υψηλός, τεράστιος, 192 περιπολεύω =περιοδεύω, περιπλανώμαι, 118 πολύς [ύπερθ. πολλότατον], 208 στερεύομαι [παθ. άόρ.: στερεύθη καί στερεύ- 0?7κε]=στεροϋμαι, 179, 181, 189, 191 στηριγμός, ό=στήριγμα, 22 τραδιτόρος <[ ίτ. tradìιοτε=προδότης, 38 τζιαλίκης <[ τουρκ. çalik=aôtoç πού κλίνει, πού εχει σημάδι πληγής, ό ξέθωρος, 37 τοπάρχος, ό=τοπάρχης, 14 τονρνέσι, τό [πληθ.: τουρνέσια <ζ γαλλ. tournois = νόμισμα, 194, 212 φιλοθέος [φιλόθεος]=ευλαβής, 162 φίνος <[ ΐτ. fino=λεπτός, έκλεκτός, 231 φυλακώνω [μτχ.: φυλακωμένος] φυλακίζω, 200 χήρα, ή [γεν. πληθ.: χηράδων], 156 ψυχοδόσιμο, τό [πληθ.: ψυχοδοσίματα]=δωρεά (για μελλοντική ψυχική σωτηρία), 220 ΦΑΙΔΩΝ Κ. ΜΠΟΧΜΠΟΤΛΙΔΗΣ

14 SUMMARY Phaidon Bouboulidis, «Stamkos Dakos Lamentation». A 17th century anonymous versified work. In the introduction, matters referring to the edition, content, and character of a versified work dating from 1679 as well as the influence exerted on the anonymous poet by passages in the Bible are examined ; (concurrently, parallels with texts of post-byzantine Greek literature are suggested), and the literary significance of the work is indicated. The edited text with a critical commentary and mention of the sources (testimonia) is presented, and a Glossary of foreign and dialectal words or grammatical peculiarities follows.

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος 2 Tesalonika 1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος τη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω πατρι ημων και κυριω ιησου χριστω 2 χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου 3 ευχαριστειν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ιάταξη της θείας Λειτουργίας 1. Όταν ο λαός συναχθεί, ο ιερέας με τους βοηθούς του προχωρεί προς το ιερό, ενώ ψάλλεται το εισοδικό άσμα. Όταν φτάσει στο ιερό, κάνει υπόκλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Α. Στις Ακολουθίες Περιόδου

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Α. Στις Ακολουθίες Περιόδου ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΥΧΕΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ Τις παρακάτω ευχές ο λειτουργός δύναται, ελεύθερα, να τις χρησιμοποιήσει στο τέλος της θείας Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10 «Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα Διδ. Εν. 10 α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας Μεγάλη Εβδομάδα: επειδή γιορτάζουμε μεγάλα (σπουδαία) γεγονότα Από την Κυριακή των Βαΐων

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: "ΕΛΕΝΗ" ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: "ΕΛΕΝΗ" ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Β ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ στίχοι: 987-1098 ΕΛΕΝΗ: Ικέτισσα, ω! παρθένα, σου προσπέφτω και σε παρακαλώ απ της δυστυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Προσόμοια κατ ήχον Περιεχόμενα ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ.

Προσόμοια κατ ήχον Περιεχόμενα ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗ Στοιχειοθεσία και επιμέλεια εκδόσεως από χειρόγραφο Άρχοντος Δημητρίου Γ. Σουρλαντζή Θεσσαλονίκης 1963:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Το Ελληνόπουλο - L' enfant Μετάφραση: Κωστής Παλαμάς Τούρκοι διαβήκαν. Χαλασμός, θάνατος πέρα ως πέρα. Η Χίο, τ` όμορφο νησί, μαύρη απομένει ξέρα, με τα κρασιά, με τα δεντρά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ 1 Πάλης ξεκίνηµα Πάλης ξεκίνηµα νέοι αγώνες οδηγοί της ελπίδας Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι λευτεριάς λίπασµα Λουλούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους µήνυµα στέλνουν Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8 Τι είναι το Άγιο Πνεύμα Διδ. Εν. 8 Κεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας Το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε στους αποστόλους και παραμένει στην Εκκλησία ως Παράκλητος, για να καθοδηγεί τους πιστούς «Εἰς πᾶσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος.

Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος. Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος. Ιωάννης α:1 (1:1) Εν αυτώ ήτο ζωή, και η ζωή ήτο το φως των ανθρώπων. Ιωάννης α:4 (1:4) 1 Πάλιν λοιπόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών Γυµνασίου - Λυκείου

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών Γυµνασίου - Λυκείου Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών Γυµνασίου - Λυκείου Μακρυνίτσα 2007 Ύµνος της οµάδας της Αντίστασης Με µνήµη κενή µε όνειρα ξένα γρανάζι κι εσύ στην ίδια µηχανή! Γυρνάς στον τροχό

Διαβάστε περισσότερα

Κλέφτικο τραγούδι: [Της νύχτας οι αρµατολοί] (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 163-164)

Κλέφτικο τραγούδι: [Της νύχτας οι αρµατολοί] (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 163-164) 1. ΚΕΙΜΕΝΟ Κλέφτικο τραγούδι: [Της νύχτας οι αρµατολοί] (Κ.Ν.Λ. Α Λυκείου, σσ. 163-164) 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 2.1. Παραδείγµατα ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης 1. Αφού µελετήσετε τη διήγηση του Κολοκοτρώνη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας Ύµνος των Αγίων Ανδρόνικου και Αθανασίας Έχει του «αύριο» κρυµµένη την ελπίδα και τη φυλάει σαν τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ

Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ Σο ύμβολο τησ Πύςτεωσ εύναι ςύντομη ομολογύα τησ πύςτεώσ μασ μϋςα ςτην οπούα παρουςιϊζονται περιληπτικϊ, με ςαφόνεια και αυθεντικϊ τα βαςικϊ δόγματα του χριςτιανιςμού. Σο «Πιςτεύω»

Διαβάστε περισσότερα

Το στίγμα της πίστης

Το στίγμα της πίστης Το στίγμα της πίστης Σε αρκετές περιπτώσεις στα ευαγγέλια ο Ιησούς αναφέρει την λέξη σταυρός. Αυτές οι αναφορές δεν έχουν να κάνουν με τον σταυρό που εκείνος σήκωσε για χάρη μας. Στην πραγματικότητα, όποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά B Δημοτικού (Μέρος Α ) Ομορφος κόσμος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Β Δημοτικού Ομορφος κόσμος (Μέρος A ) Συγγραφική ομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Όμορφος κόσμος Φροντίζουμε όλα τα πλάσματα Η Αγία Μελανγκέλ: η προστάτιδα του περιβάλλοντος Εξακόσια χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού, γεννήθηκε στα καταπράσινα δάση της Ιρλανδίας μια

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Β Περίοδος

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Β Περίοδος Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Β Περίοδος Μακρυνίτσα 2012 Ύµνος της οµάδας «Αγία Παρασκευή» Θα θελα να µαι εκεί την Άγια αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ 2015 Οι μαθητές μας διαβάζουν τους αρχαίους τραγικούς μας και τον Αριστοφάνη. Ενώνουν μεταφρασμένους στίχους των έργων τους και... δημιουργούν! ΧΡΗΜΑ Καμιά

Διαβάστε περισσότερα

Η δημιουργία του ανθρώπου

Η δημιουργία του ανθρώπου Η δημιουργία του ανθρώπου Στο τέλος της έκτης ημέρας, ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο, ο οποίος υπήρξε το τελευταίο και το τελειότερο δημιούργημα του Θεού. Ψηφιδωτό από το Μονρεάλε της Σικελίας, 13ος αι.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2 ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: 1. Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) 2. Αφηγητής 2 3. Αφηγητής 3 4. Παπα-Λάζαρος 5. Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) 6. Παιδί 2 7. Παιδί 3 8. Παιδί 4 9. Παιδί 5 10. Μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία

Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία Η γιορτή της Ανάστασης του Κυρίου είναι η σημαντικότερη, η λαμπρότερη, η πιο χαρούμενη μέρα μέσα στον εορταστικό κύκλο της Χριστιανοσύνης. Και

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2013 Ύµνος της οµάδας της Προσευχής Όµορφη ώρα στο προσευχητάρι αηδόνια, τζιτζίκια και

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

»Για τον λόγο ότι, μέσα σ αυτόν ζούμε και κινούμαστε και υπάρχουμε, Επειδή, και δικό του γένος είμαστε»1.

»Για τον λόγο ότι, μέσα σ αυτόν ζούμε και κινούμαστε και υπάρχουμε, Επειδή, και δικό του γένος είμαστε»1. υγκέντρωση απογεύματος αββάτου 2 Απριλίου 2011 Εδραιώνοντας ένα σπιτικό επικεντρωμένο στον Φριστό Από τον Πρεσβύτερο Ρίτσαρντ Μέινς Σων Εβδομήκοντα τις αρχές της υπηρέτησής μου ως νέου ιεραποστόλου στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Δευτέρα, 11 Μάιος 2015 Άγιον Όρος Αδελφέ, πατέρα, γέροντα και ΦΙΛΕ, αγαπημένε μου Σπυρίδωνα καλή ανάπαυση και Καλή Ανάσταση. π. Τιμόθεος Ηλιάκης "Στις 04.10

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Η Ανάληψη του Κυρίου

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Η Ανάληψη του Κυρίου ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ Η Ανάληψη του Κυρίου Οι επιπτώσεις της Αναλήψεως Η μεγίστη εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου μας, αγαπητοί μου αδελφοί, την οποία εορτάζουμε σήμερα, αποτελεί το αποκορύφωμα των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα

παρακαλώ! ... ένα βιβλίο με μήνυμα παρακαλώ!... ένα βιβλίο με μήνυμα Ένα μήνυμα πού δίνει απάντηση στο βασικό ερώτημα ποιος είναι ο σκοπός της ζωής. Ένα μήνυμα πού ανταποκρίνεται σε κάθε ερωτηματικό και αμφιβολία σου. Η βίβλος μας φανερώνει

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

Μια μικρή... μεγάλη καρδιά. ο Άγιος Ταρσίζιος

Μια μικρή... μεγάλη καρδιά. ο Άγιος Ταρσίζιος Μια μικρή... μεγάλη καρδιά ο Άγιος Ταρσίζιος Κατερίνα Διαμαντοπούλου-Τσιμούρη Μια μικρή... μεγάλη καρδιά ο Άγιος Ταρσίζιος Eικονογράφηση: π. Αναστάσιος Βασιλόπουλος Α εκδοση: Φεβρουάριος 2011 ISBN: 978-960-6719-89-9

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που φιλοξενεί όλους Ο Αβραάμ και η Σάρρα Μια μέρα, ο Αβραάμ καθόταν μπροστά στη σκηνή του κάτω από μια βελανιδιά. Ήταν μεσημέρι κι έκανε πολλή ζέστη. Τρεις άγνωστοι

Διαβάστε περισσότερα

Ολοι είμαστε αδέλφια

Ολοι είμαστε αδέλφια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού (Μέρος Α ) Ολοι είμαστε αδέλφια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού Ολοι είμαστε αδέλφια (Μέρος A )

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

2 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

2 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα:Ο πλούτος της εκκλησιαστικής ποίησης. Υμνογραφία. (κεφ.30) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν).

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΜΑΘΗΜΑ 25 Ο ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β α. «Κατ οίκον εκκλησία» 1.

Διαβάστε περισσότερα

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους.

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους. ΛΟΓΟΣ ΘΑΥΜΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΑΡΚΟΥ ΕΦΕΣΟΥ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΗΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ''ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ, ΥΙΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ'' Ο Άγιος Μάρκος, ως μοναχός πρωτίστως αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Η ΑΛΦΑΒΗΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Πήρα ένα Α και το έκανα Αστέρι. Σαν τ αστέρι το λαμπρό εκείνο που οδήγησε τους Μάγους μια φορά στου Χριστού, στης Παναγιάς την Άγια Φάτνη και που σκόρπισε το φως και τη χαρά.

Διαβάστε περισσότερα

Ακόμα και ο Χριστός έκανε υπακοή στη Μητέρα Του

Ακόμα και ο Χριστός έκανε υπακοή στη Μητέρα Του Ακόμα και ο Χριστός έκανε υπακοή στη Μητέρα Του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου Ας σκεφτούμε, αδελφοί, ότι ο Δεσπότης του σύμπαντος, που Τον υπακούουν όλα τα όντα, έκανε αυστηρή υπακοή στην «κατά φύσιν»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Νίκος Γκάτσος

Κοιμήσου Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς. Νίκος Γκάτσος ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ Εκεί που φύτρωνε φλησκούνι και άγρια μέντα κι έβγαζε η γη το πρώτο της κυκλάμινο τώρα χωριάτες παζαρεύουν τα τσιμέντα και τα πουλιά πέφτουν νεκρά στην υψικάμινο. Εκεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ Ιούνιος 2016 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Σάββατο 28 Μαΐου Κυριακή 29 Μαΐου Μέγας Αρχιερατικός

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΕΛΗΦΘΗΣ ΕΝ ΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΕ Ο ΘΕΟΣ» Αφιέρωμα στην εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητή Η εορτή της Αναλήψεως του

«ΑΝΕΛΗΦΘΗΣ ΕΝ ΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΕ Ο ΘΕΟΣ» Αφιέρωμα στην εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητή Η εορτή της Αναλήψεως του «ΑΝΕΛΗΦΘΗΣ ΕΝ ΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΕ Ο ΘΕΟΣ» Αφιέρωμα στην εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητή Η εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου και Θεού μας Ιησού Χριστού αποτελεί έναν χαρμόσυνο

Διαβάστε περισσότερα

Artful thinking: Ο μικρός ήρωας του Λουκιανού Κηλαηδόνη. Ερώτηση: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ήρωα;

Artful thinking: Ο μικρός ήρωας του Λουκιανού Κηλαηδόνη. Ερώτηση: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ήρωα; ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Θ.Ε. 1 - Δ.Ε. 5 ΑΓΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ερμηνεία της αγιότητας και αντίληψη των χαρακτηριστικων της ζωής και του έργου των αγίων της εκκλησίας. Όψεις της αγιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 5

Απλές ασκήσεις για αρχάριους μαθητές 5 Περιεχόμενα Το ελληνικό αλφάβητο... 9 Ενεστώτας (το βοηθητικό ρήμα είμαι) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία) Γραμματική...10 Ενεστώτας (ενεργητική φωνή, α συζυγία και βοηθητικό ρήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566)

ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΤΟΣ 50όν 4 Αυγούστου 2002 ΑΡΙΘ.ΦΥΛ.31(2566) ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΚΙ ΕΝΑ ΘΑΥΜΑ «Προσέφεραν αύτω παραλυτικόν» Ένα σηµείο κι ένα θαύµα έκανε σήµερα ό Κύριος µας στο Ευαγγέλιο, σηµειώνει ο αοίδιµος µητροπολίτης Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

1 η Θεματική ενότητα- Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν το Θεό; 1. Δώστε τον ορισμό της εικόνας.

1 η Θεματική ενότητα- Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν το Θεό; 1. Δώστε τον ορισμό της εικόνας. 1 η Θεματική ενότητα- Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν το Θεό; 1. Δώστε τον ορισμό της εικόνας. 2. Ποια η έννοια της λέξεως είδωλο στο θρησκευτικό τομέα; 3. Ποιο από τα παρακάτω αποτελούν μορφές σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ

ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ ΓΕΓΟΝΌΤΑ ΤΗς ΖΩΉς ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΎ Ακίνητες γιορτές Κινητές γιορτές Χριστούγεννα Περιτομή Υπαπαντή Θεοφάνεια Μεταμόρφωση Είσοδος στα Ιεροσόλυμα Μυστικός Δείπνος

Διαβάστε περισσότερα

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ.

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ. 1 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ (Καθαρά) 3/3 Κ.ΔΕΥΤΕΡΑ Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3 5/3 Κ.ΤΡΙΤΗ Κ.ΤΕΤΑΡΤΗ Μένα Απόδειπνο Β' μέρος Μ. Κανόνος. Μελέτη της Αγίας Γραφής με τον Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Τα παιδιά του Αδάμ είναι τα άκρα ενός σώματος, Μοιράζονται όλα την ίδια ρίζα. Όταν ένα άκρο περνάει τις μέρες του

Διαβάστε περισσότερα

ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ appleúè ÊÚÔ ÙË ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-484-159-2

ISBN 978-960-484-159-2 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ Ο Μέγας Αλέξανδρος Κείμενο: Φίλιππος Μανδηλαράς Επιμέλεια κειμένου: Ράνια Ζωίδη Εικονογράφηση: Ναταλία Καπατσούλια Διόρθωση: Αντωνία Κιλεσσοπούλου 2010, Εκδόσεις Κυριάκος Παπαδόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση...

Γιώργης Παυλόπουλος. Τι είναι ποίηση... Γιώργης Παυλόπουλος Τι είναι ποίηση... "Αν ένα πουλί μπορούσε να πει με ακρίβεια τι τραγουδάει, γιατί τραγουδάει, και τι είναι αυτό που το κάνει να τραγουδάει, δεν θα τραγούδαγε". Κυρίες και Κύριοι Φίλες

Διαβάστε περισσότερα

Παναγία Σουμελά, Μάνα και Προστάτης του Ελληνισμου

Παναγία Σουμελά, Μάνα και Προστάτης του Ελληνισμου Παναγία Σουμελά, Μάνα και Προστάτης του Ελληνισμου 19 Μαΐου ημέρα μνήμης Στο πανέμορφο βουνό της Μακεδονίας Βέρμιο, στη καταπράσινη πλαγιά της Καστανιάς στη Βέροια, ανακαλύπτεις με συγκίνηση, ύστερα από

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος και Φιλήμονας

Παύλος και Φιλήμονας Παύλος και Φιλήμονας Έχετε ποτέ διαβάσει την επιστολή του Παύλου προς τον Φιλήμονα; Είναι η πιο μικρή επιστολή του Παύλου. Μόλις και μετά βίας γεμίζει μια σελίδα Α4! Δεν το πιστεύετε; Ας τι διαβάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργης Κρόκος (1916-1997)

Γιώργης Κρόκος (1916-1997) Γιώργης Κρόκος (1916-1997) Ο αείµνηστος Γιώργης Κρόκος υπήρξε µια πολύπλευρη και πολυτάλαντη προσωπικότητα. Στο επάγγελµα δάσκαλος, αγάπησε τα παιδιά µε πάθος, απόφοιτος της Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΔΙΑΛΕΞΗ 1 Η : ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Περιεχόμενα Διάγραμμα Ένα διάγραμμα του μαθήματος Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το διάγραμμα το μαθήματος, σημειώσεις κλειδιά, αποσπάσματα

Διαβάστε περισσότερα

1 1 ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο

1 1 ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο 1 Yahya 1 1 ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοις οφθαλμοις ημων ο εθεασαμεθα και αι χειρες ημων εψηλαφησαν περι του λογου της ζωης 2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και μαρτυρουμεν και απαγγελλομεν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΜΑΤΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΜΑΤΑ Του Ευαγγ. Καπαϊδονάκη. Καθηγητού Βυζαντινής Μουσικής. Διευθυντού της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Συνεστίαση κατηχητών την Ιεράς Μητροπόλεως

Συνεστίαση κατηχητών την Ιεράς Μητροπόλεως Συνεστίαση κατηχητών Ιεράς Μητροπόλεως την Με πολύ χαρά και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεστίαση των κατηχητών της Ιεράς Μητροπόλεως μας στον πολυχώρο Διακονία στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε περισσότερα

Οι τρεις ναοί του Θεού

Οι τρεις ναοί του Θεού Οι τρεις ναοί του Θεού Η Υπαπαντή του Κύριου Η γιορτή της Υπαπαντής είναι μια πολύ ξεχασμένη γιορτή. Δεν της δόθηκε η πρέπουσα τιμή. Ξέρετε τι έγινε εκείνη την ημέρα; Αυτό που κι εσείς κάνετε στα μωρά

Διαβάστε περισσότερα

<ΤΟ ΚΡΑΣΙ,ΤΟ ΝΕΡΟ, ΤΟ ΛΑΔΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΙΤΑΡΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ>

<ΤΟ ΚΡΑΣΙ,ΤΟ ΝΕΡΟ, ΤΟ ΛΑΔΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΙΤΑΡΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ> ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο Δαβίδ παρατηρεί στους Ψαλμούς του: «οίνος ευφραίνει καρδίαν ανθρώπου του ιλαρύναι πρόσωπον εν ελαίω, και άρτος καρδίαν

Διαβάστε περισσότερα

Βγήκε η Μαριγώ σεργιάνι :: Τζουανάκος Σ. - Καλλέργης Ν. :: Αριθμός δίσκου: DG

Βγήκε η Μαριγώ σεργιάνι :: Τζουανάκος Σ. - Καλλέργης Ν. :: Αριθμός δίσκου: DG Βγήκε η Μαριγώ σεργιάνι :: Τζουανάκος Σ. - Καλλέργης Ν. :: 1951 Αριθμός δίσκου: DG 6944 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5302 Βγήκε η Μαριγώ σιργιάνι [με το θαλασσί φουστάνι] x2 [στο λιμάνι

Διαβάστε περισσότερα

Epître de Saint Jean (1)

Epître de Saint Jean (1) Epître de Saint Jean (1) Chapitre 1 1 ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοις οφθαλμοις ημων ο εθεασαμεθα και αι χειρες ημων εψηλαφησαν περι του λογου της ζωης 2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και

Διαβάστε περισσότερα

Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η κάθε του Θεού αυγή είναι γι αυτόν και μια καινούργια έκπληξη είναι τα δάκρυα της γης που κάνουνε τα γέλια της ν ανθούνε, Ποια γλώσσα είναι η δική σου θάλασσα; Η γλώσσα της

Διαβάστε περισσότερα

-16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

-16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ -16 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η Ανάσταση Του Χριστού (κεφ.11) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν οι μαθητές,

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία προς την Ανάσταση...

Η πορεία προς την Ανάσταση... Η νύχτα της Ανάστασης Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου χτυπούν χαρούμενα οι καμπάνες. Οι χριστιανοί φορούν τα γιορτινά τους και πηγαίνουν στην εκκλησία για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού. Στα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σταυρός το καύχηµά µας

Ο Σταυρός το καύχηµά µας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΗΜΗΤΡΙΑ ΟΣ Η Ύψωση του Τιµίου Σταυρού Ιωάν. 19,6-11, 11, 13-20, 25-28, 28, 30-35 35 (14-9-2014) Ο Σταυρός το καύχηµά µας Τιµούµε σήµερα, αγαπητοί µου αδελφοί, την µεγίστη εορτή της παγκοσµίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις Έτσι έλεγαν οι αρχαίοι Κινέζοι Εμείς, οι μαθητές της Α και Β Τάξης του δημοτικού σχολείου Λισβορίου θα σας πούμε την ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

...Μια αληθινή ιστορία...

...Μια αληθινή ιστορία... ...Μια αληθινή ιστορία... Στην αρχή ήταν μια άδεια σελίδα. Την είχε ο Καλός Ζωγράφος, που ήταν γνωστός για την ικανότητά του να ζωγραφίζει τέλειες εικόνες. Μια μέρα ο Ζωγράφος άρχισε να ζωγραφίζει αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήματα για τη Δευτέρα Παρουσία.

Απαντήσεις σε ερωτήματα για τη Δευτέρα Παρουσία. Απαντήσεις σε ερωτήματα για τη Δευτέρα Παρουσία. Μαρτίου 18, 2015 Του Ευθύμιου Αχείλα Οι πρώτοι Χριστιανοί συνήθιζαν να κλείνουν την προσευχή τους με την ευχή «μαράν αθά» δηλαδή «Κύριε έρχου», προσμένοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και αξία των Χαιρετισμών της Θεοτόκου! Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε. Και πάλιν και πολλάκις Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε

Ανάλυση και αξία των Χαιρετισμών της Θεοτόκου! Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε. Και πάλιν και πολλάκις Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε Ανάλυση και αξία των Χαιρετισμών της Θεοτόκου! Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε. Και πάλιν και πολλάκις Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε Όπως γνωρίζετε χριστιανοί μου, όπως το βλέπετε και όπως το βιώνετε, τη Μεγάλη Σαρακοστή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ: Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΚΟΣΜΟΥ ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ. www.zero-project.gr

ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ: Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΚΟΣΜΟΥ ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ. www.zero-project.gr ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ: Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΚΟΣΜΟΥ ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ www.zero-project.gr Πολύ πριν τη δική µας εποχή, όταν τον κόσµο κυβερνούσαν ακόµα οι Ολύµπιοι Θεοί, γεννήθηκε η Περσεφόνη, κόρη του θεού ία

Διαβάστε περισσότερα

11. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

11. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 6 Ιουνίου 12 Ιουνίου Σάββατο απόγευμα 11. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Εδάφιο μνήμης: «Και θέλουσιν ελθεί από ανατολών και δυσμών, και από βορρά και νότου, και θέλουσι καθίσει εν τη βασιλεία του Θεού.» Λουκά 13/ιγ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Ο συγγραφέας και εδώ δε γράφει το όνομά του, αλλά η αρχαία εκκλησιαστική παράδοση ομόφωνα αποδίδει το ευαγγέλιο αυτό στον Μάρκο και το συνέδεσε κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο με το όνομα του απ. Πέτρου. 1. ΜΑΡΤΥΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεία Λειτουργία. Εκκλησία σημαίνει κυρίως συνάθροιση, γι` αυτό και η ίδια λέξη χρησιμοποιείται και για τον Ναό.

Η Θεία Λειτουργία. Εκκλησία σημαίνει κυρίως συνάθροιση, γι` αυτό και η ίδια λέξη χρησιμοποιείται και για τον Ναό. Η Θεία Λειτουργία Εκκλησία είναι το σώμα, που έχει κεφαλή το Χριστό και μέλη τους πιστούς. Οι ζώντες είναι η στρατευομένη και οι κοιμηθέντες είναι η θριαμβεύουσα Εκκλησία. Εκκλησία σημαίνει κυρίως συνάθροιση,

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών Γυµνασίου - Λυκείου Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας των Αρχαγγέλων Στον κόσµο που όλοι νιώθουν µοναξιά Η Αγάπη Του υπάρχει και ελπίζω Κι αν έφυγα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων

ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων ΔΕ3. Η Καινή Διαθήκη Α: Τα Ευαγγέλια και οι Πράξεις των Αποστόλων 1. Ποια είναι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης 1. Ιστορικά Ευαγγέλια 1. κατά Ματθαίον 2. κατά Μάρκον 3. κατά Λουκάν 4. κατά Ιωάννην 5.Πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες Ποίοι ήταν οι τρεις Ιεράρχες και γιατί τους τιμούμε; Με τον όρο Τρεις Ιεράρχες, αναφερόμαστε συνοπτικά στους τρεις επιφανείς Αγίους και θεολόγους, Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα