«ΛΟΓΟΣ ΘΡΗΝΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΜΚΟΥ ΔΑΚΟΥ» ΑΝΩΝΥΜΟ ΣΤΙΧΟΥΡΓΗΜΑ ΤΟΥ ΙΖ' ΑΙΩΝΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΛΟΓΟΣ ΘΡΗΝΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΜΚΟΥ ΔΑΚΟΥ» ΑΝΩΝΥΜΟ ΣΤΙΧΟΥΡΓΗΜΑ ΤΟΥ ΙΖ' ΑΙΩΝΟΣ"

Transcript

1 «ΛΟΓΟΣ ΘΡΗΝΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΜΚΟΥ ΔΑΚΟΥ» ΑΝΩΝΥΜΟ ΣΤΙΧΟΥΡΓΗΜΑ ΤΟΥ ΙΖ' ΑΙΩΝΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα κείμενα τής Μεταβυζαντινής Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (πού όρίζεται άπό τήν "Αλωσι τής Κωνσταντινουπόλεως ως τα μέσα τού ΙΗ' αΐωνος) ανήκει κι ενα ανώνυμο στιχούργημα, τυπωμένο τό 1679, μέ τίτλο εκτενή: Λόγος εγκωμιαστικός Ήτοι θρηνητικός εις τήν άωρον κ(ai) αίφνίδιαν, μάλλον δε φονικήν ταφήν τον Ενγενεστάτου Ήραιοτάτον τε και Χαριεστάτον Νεανίου, Κνρίον Κυρ Στάμκον Δάκον Υιού Μονογενούς τον Κυρ Δήμκον Δάκου άπό τά Σέρβια, τού αδίκως φονευθέντος υπό ανήμερων, Ληστών εν τή αυτού οικία κατά το Μεσονύκτιον. Ένετίησι. Παρά Βαλεντίνου τω Μορτάλη.,αχοθ'. Con licenza de Superiori (σχ. 8o μ., σελίδες, χωρίς άρίθμησι, 14+2 λευκές)1. Τό κείμενο εκτείνεται σέ διακοσίους έξήντα τέσσερες ιαμβικούς 15συλλάβους όμοιοκαταλήκτους στίχους, όπου μέ άποστροφές, πού συχνά διατυπώνονται1 2 θρηνεΐται ό Στάμκος, γιος του Δήμκου, αδικα δολοφονημένος στά Σέρβια3 τής Μακεδονίας, στις 20 Τανουαρίου 16784, καί θαμμένος στον περίβολο τής εκκλησίας τής 'Αγίας Κυριακής5. Άναφέρονται στοιχεία τής 1. Τό στιχούργημα παρουσίασε βιβλιογραφικός ό É m. Legrand, Bibliographie Hellénique, ou description raisonnée des ouvrages publiés par les Grecs au dix-septième siècle. Tome deuxième, Paris 1894, σ (Πρβλ. καί J. Ir ms ch er, Bemerkungen zu den Venezianer Volksbüchern, «Probleme der Neugriechischen Literatur». III, Berlin 1960, σ. 174). Σύντομο λόγο γι αύτό εκανε ôb.knôs, L Histoire de la Littérature Néo-grecque. La période jusqu en 1821, Uppsala [1962], σ Βλ. στ. 1-14, 29-30, 45-48, Βλ. Θ. Παπαθανασίου, Tò μεσαιωνικόν Φρούριον των Σερβίων, Θεσσαλονίκη Μ. Μ α λ ο ύ τ α, Τά Σέρβια. Ιστορική καί Λαογραφική έπισκόπησις, Θεσσαλονίκη Του Ίδιου, Τα Σέρβια (Συμπλήρωμα τής έκδόσεως 1956), Θεσσαλονίκη Ν. Δ ε λ ι α λ ή, Κατάλογος σκευοφυλακίου Εκκλησίας Αγίας Κυριακής Σερβίων καί Έπιγραφαί Ί. Μονής Ζιδανίου (Στανοϋ). Μετά δύο εικόνων, Θεσσαλονίκη Ά. Ξ υ γ- γοπούλου, Τά Μνημεία τών Σερβίων, Άθήναι Στ. Ί. Παπαδοπούλου, Εκπαιδευτική καί κοινωνική δραστηριότητα του έλληνισμοϋ τής Μακεδονίας κατά τόν τελευταίο αιώνα τής Τουρκοκρατίας, Θεσσαλονίκη 1970, σ (μέ τήν σχετική βιβλιογραφία). 4. Βλ. στ Βλ. στ

2 60 Φαίδων Κ. Μπουμπουλίδης ρ,ε b,ΐ * : j <S r, is-is <2 Ί -2 âl-j^teill ***» * e *b N'p is S.^ Jj "Æ *3 *3 p 'Ì3 a. -S- s- s»> < is -S ξ, a. s. % ί fa e'î^ a.fe % Ί; 3 «>5- <v *iix '&y «*.7? Π» - ^ «ί μ *3 ï!- *«.-**? <5 fej-fi» K *!ï μ î'11 J Si * b Λ? ^ ^ 2 k* «'$ 4- u ~ j-a ««> 5» 2 ~ - '«Ò s,w ' * SJ '3- U3*! Λ i Ì ΛS* * Z't * b E *- c 2. r "* I a.*«llbp^ïè-; *1.ί',ν << * >* - P â s 2 5 * a. «a. î* Hf'g.S'-t'f! Zit *î «Γ5? S.-1 1-a «~ÎÎ fl^ya-?:&<: :$ i.i's.j H â «â s* ^ w *t v» «w <'h *h h h * Ww b Or w U** V 4 as 02 <f * P > 1δ 5 ;?* * i^i 3 j - * * V} t P S s s S'i ß?J i ; : * s Ί s K 3^? Är R«M - σ χ ο 3 *.i T * α w '«i ^ w ~ H O ««i <3 H O CU H «? *8 *S <*>,» - s ï < * 2 P <» * ^ * wir! o $ «S <.S--3 J w e * ',»!:l Φωτοτυπίες τον εξωφύλλου καί τής πρώτης σελίδος άπό την άοχική (καί μόνη ώς τώρα) εκδοσι του «Θρήνου...» (1679)

3 «Λόγος θρηνητικός Στάμκοο Δάκου» 61 καταγωγής1 καί τής οικογενειακής του ζωής2, έξαίρεται ή ομορφιά καί ή κοινωνική του θέσις3 καί υπογραμμίζονται οί αρετές του4, γιά τίς όποιες καί θά απόκτηση, κατά τόν Στιχουργό, μια θέσι στον Παράδεισο, άφοΰ άντήλλαξε όλα τα επίγεια καλά του μέ τήν αίωνία άνάπαυσι5. "Ενα πραγματικό περιστατικό άπετέλεσε τόν πυρήνα έργου, πού εχει βασικά ήθικοδιδακτικό χαρακτήρα. Όμως ό ανώνυμος στιχουργός του πού φαίνεται ότι είχε κάποια μόρφωσι, ιδιαίτερα εκκλησιαστική, όπως διαπιστώνεται άπό τις συχνές άναφορές σε χωρία τής 'Αγίας Γραφής6 δέν διακρίνεται για λογοτεχνική αϊσθησι, παρά κάποιες εξαιρέσεις στίχων, ιδίως στις άποστροφές7- καί αυτό διαφαίνεται καί άπό τήν μετρική σύστασι των 1. Βλ. στ Βλ. στ , Βλ. στ , 55-58, , , Βλ. στ , , , Βλ. στ , Βλ. πιο κάτω testimonia, κατά τήν εκδοσι τού κειμένου. "Ας σημειωθή, μέ τήν εύκαιρία, ότι ό στ. 261: Αμήν, αμήν καί Γένοηο, ώς ψάλλ ή Εκκλησία είναι αντίστοιχος μέ τόν στ. 840 Αμήν, άμήν καί Γένοηο, γένοηο, γένοηό μοι άπό τό ποίημα του Έ μ μ. Γ ε ω ρ γ ι λ ά, 'Ιστορική Έξήγησις περί Βελισσαρίου (ëkô.wagner). 7. Αναφέρω χαρακτηριστικά τούς στίχ. 1 κ.έ.: Δένδρα μ δλα, θρηνήσετε, άνθη μον, μαρανθήτε καί σεις φυτά καί δρύκαρπα, τώρα ξερριζωθήτε. Γής, άλλαξε τήν δψιν σου [ Βουνά καί κάμποι, στρέψατε τήν χαράν είςέ λύπην, αστέρες, πέσετε ς τήν γην [ ] Και συ λιε, σκοτείνιασε καί κρύψε έόά το φως σου. Πρέπει ωστόσο να σημειωθή ότι άνάλογες έκφράσεις άπαντοϋν καί σέ άλλα κείμενα τής Μεταβυζαντινής λογοτεχνίας, είτε μέ καθαρά γραμματειακό ένδιαφέρον, π.χ. Έ μ μ. Γ ε ω ρ γ ι λ ά, Τό θανατικόν τής Ρόδου (εκδ. Wagner), στ τω ουρανέ κατάστερε, ήλιε καί φεγγάρι, δρη, βουνά καί θάλασσα, γή τής Ρόδου, τά όρη, κλανσατε καί θρηνήσετε [...] [Άνωνύμως], «Περί Ξενιτείας» (εκδ. Καλιτσουνάκη), στ : Τά όρη νά χαλάσουσιν, ή γής νά άναστενάξη οί πέτρες νά ραγίσουσιν, ό ήλιος νά μαυρίση, τά δέντρα νά ξερριζωθούν [...] είτε βέβαια καί μέ κάποια άξια λογοτεχνική, π.χ. Γ. Χορτάτο η, «Πανώρια» (6κδ. Κριαρά) στ. Δ' 117 κ.έ.: Γ.ήμερο οί κάμποι ας ξεραθούν καί ιά βουνά 'ς βουλήσου,

4 62 Φαίδων Κ. Μπουμπουλίδης στίχων (μέ τούς συχνούς παρατονισμούς1 ή τά σφάλματα τής ομοιοκαταληξίας2) καί από την γλώσσα τού στιχουργήματος, πού παρουσιάζεται ώς κράμα καθαρεύοντος λόγου μέ στοιχεία δημοτικώτερα, άνάμεικτα μέ ξενισμούς3 καί Ιδιωματισμούς4, χωρίς νά άποφεύγωνται ακόμη καί βιασμοί λέξεων5. Έτσι ό Λόγος εγκωμιαστικός ήτοι θρηνητικός... έντάσσεται άπόλυτα στό κλίμα καί στήν αντίστοιχη κατηγορία των στιχουργημάτων τής εποχής του καί γνωρίζεται οχι βέβαια γιά τήν λογοτεχνική του άξια, άλλά γιά τήν γραμματολογική του σημασία. Αυτός άλλωςτε ό γραμματολογικός του χαρακτήρ είναι πού δικαιολογεί καί τήν τωρινή κριτική εκδοσι. ΚΕΙΜΕΝΟ Δένδρα μ όλα, θρηνήσετε, άνθη μου, μαρανθήτε και σεις φυτά και δρύκαρπα, τώρα ξερριζωθήτε. Γης, άλλαξε τήν όψιν σου, τήν εύμορφην θωριάν σου, τήν άνθοπλουμοστόλισiv καί τήν ευπρέπειαν σου. 5 Βουνά καί κάμποι, στρέφατε τήν χαράν είςέ λύπην, αστέρες, πέσετε ς τήν γην, ό'σ έχετε τήν φνσιν νά λάμπητε, νά φέγγητε όμοϋ μέ τήν σελήνην_ τήν φεγγοβόλον και φαιδράν και θελκτικήν σειρήνην. 3 θωργιάν II 7 φεγγεΐτε II 6: «και οΐ άστέρες τον ουρανού έπεσαν εις την γην» (Άποκάλ., 6,13). ας άψονσι τά δάσητα κ οί γιόρανοι ας μαυρίσουν, ας θολαθοϋν οί ποταμοί κ οί βρύσες ας σταθοϋσι, τά χορταράκι ας ξεραθοϋ, τά δέντρη ας τσακιστοϋσι. ί ; / ό ήλιος οχ τον ουρανό χάμαι ς τή γης ας πέση 1 \ ;,,/. V,; 1 καί τδ φεγγάρι ας χαθή καί ταστρα ας σκοτεινιάσου. 1. Βλ. στ. 5, 21, 33, 97, 99, 101, 175, 178, 179, 196, Βλ. στ. 5-6, 19-20, 23-24, 47-48, 53-54, 79-80, 81-82, 97-98, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Π.χ.: άτλάζια στ. 35, τζιαλίκη στ. 37, τραδιτόρου στ. 38, ζνμπνλι στ. 39, στράτα στ. 117, μπαλάσια στ. 192, τουρνέσια στ. 212, φίνα στ Π.χ.: άνθοπλονμοστόλισιν στ. 4, στηριγμός στ. 22, άκορνιάκτιατα στ. 35, άφορμολόγησιν στ. 76, κακοτεχνοσύνη στ. 140, λαμπρόπων στ. 190, μεταβαλμονς στ. 234, καλοθέλησιν στ Π.χ.: άλ νών στ. 26, περ βόλια στ. 126 (άλλά: περιβόλια στ. 187), περ σσότεροι στ. 54.

5 «Λόγος θρηνητικός Στάμκου Δάκου» 63 Καί σύ λιε, σκοτείνιασε καί κρύψε εδά το φως σου, 10 τες λαμπηρες άκτϊνές σου καί αυτό το πρόσωπό σου καί πλέον μη στολίζεσαι τον αγλαόν χιτώνα, διά να φέρης εις την γην νπέρλαμπρην εικόνα. Καί πόλεις δ λες των Αρχών καί χώρες τών Μονάρχων, άλ.λάξετε φορέματα για τούτον τον τοπάρχον, 15 τον νοητόν αυγερινόν, τόν χρυσοστολισμένον καί μ άρετές θεόσδοτες πολλά χαριτωμένου, τόν Στάμκο, λέγω, τόν κλεινόν, τόν Στάμκο τον άνδρεϊον, τον Στάμκο τόν περίδοξον καί τόν πολλά άστείον, τό καύχημα τών μουσικών, το στέφος τών σπουδαίων 20 καί ή στολή κ ευπρέπεια τον κάστρου τών Σερβίων καί γενεάς Δακιτικής ή Δ αβιτικής μάλλον δ στύλος καί δ στηριγμός, ώς 'Ηρακλή τόν άλλον, όπου ερρίφθη εις την γην χαμαί \σάν ενα δένδρον άπό φονεϊς ανήμερους κ εχθρούς εις κάθε έργον, 25 μέσα ς τό σπίτι τδξαφνα, ώρα τού μεσανύκτου, διά πταισίματα άλ νών, δεντέρα τής Ινδίκτου / ς τούς χίλιους εβδομηντοκτώ έτους άπό Κυρίου καί εξακόσιους σωστούς, είκοσι Γεναρίου. Γης, ήλιε καί ουρανέ καί δλα τά στοιχεία, 30 φρίξατε καί βοήσατε παράδοξα καί θεία δτι τά κάλλη τά λαμπρά καί δψις ή ωραία κείτονται τώρα εις την γην νεκρά τε καί άραΐα, μέσα εις την περιοχήν τής κοινής εκκλησίας, Κυριακής τής μάρτυρος καί θαυμαστής 'Αγίας. 35 Τάτλάζια τάκορνιάκτιστα καί γούνες ai τίμιες νά στοιβαχθούσι μέσ ς την γήν για τες καινοτομίες τον Βόηβοντα, τού άθεου τζιαλίκη, τού Κογνιάρη, τού τραδιτόρου τάπιστου καί σκύλου τού λυσσιάρη! Αλλά τί κλαίγοι φορεσιές; Δεν κλαίγω τό ζνμπύλι, 40 οπού εμοσκογλύκαινε τούς πάντας εις τάχείλι, τούς φίλους καί τούς συγγενείς καί μάννα καί πατέρα καί την άθλίαν σύζυγον, ξέν άπό ξέν άέρα! Τώρα 'μαράνθη κ ελειψε καί άφήκεν τό τραγούδι καί πάντες τό θρηνολογούν πώς χάσαν τό λουλούδι. 9 σ ήλιε 36 μεςείν II 38 λυσιάρον II 41 συγγενείς 44 λολούδι 9: «καί δ ήλιος εγένετο μέλας» (Άποκάλ., 6,12) , : «εφριξεν ή γή καί 6 ήλιος, Σώτερ, εκρνβη...», «φρΐξον τφ θεάματι, ουρανέ» (Έγκώμ. Όρθρου Μ. Σαββ., Στ. β').

6 64 Φαίδων Κ. Μπουμπουλίδης 45 Γης, ήλιε καί ουρανέ και δλα τα στοιχεία, χτίσματα καί ποιήματα ουράνια και θεία, 9ορίζατε και βοήσατε μεγαλοφώνως δλα καί μετ εμάς θρηνήσατε παντοτινά και τώρα είς τον μεγάλον χαλασμόν καί ς την πολλ αδικίαν, 50 όπδγινε ς τά Σερβία, ς αυτήν την επαρχίαν, εστοντας να ώρφάνενσαν παιδιά άπά πατέρα και άπά άνδρα χήρευσαν γυναίκες προς εσπέρα. / Μεγάλως άδικήθησαν πτωχοί πολχ εκ τον κάστρου κ5 εκ τά χωριά περ σσότεροι, εστερημέν άπ άσπρα, 55 γιατί κοινώς δλ έχασαν, δλοι, τον ευεργέτην, δλοι τον άντιλήπτορα, τον θειον υπηρέτην. Οι ιερείς ώς ευλαβή, οί μονάχοι σπονδαίον, νέοι τε και οι γέροντες τον είχαν ώς έδραϊον και τώρα τον στερεύθηκαν και κλαίγουν καί θρηνονσιν 60 καί τον Θεάν παρακαλοϋν καί τον άντιβολουσιν νά κάμη την ελέησιν, ώς δίκαιος που είναι, γιά νά τον δώση γλήγορα ς τον ουρανόν εμβήναι, νά ψάλλη, νά ύμνολογή όμοϋ με τούς Αγγέλους τον ύπερύμνητον Θεάν καί μ όλους τούς δικαίους 65 καί νά ύπεραγάλλεται εβλέποντας εκείνες τές άρρητες καί θαυμαστές καί έκλαμπρες άκτΐνες τής τριφεγγοϋς θεότητος καί πρώτης εξουσίας, τής ουρανίου φυσεως καί γηινης ουσίας καί μέ τούς λευκοστόλιστους από καιρόν μαρτόρους, 70 χιλιάδας εικοσ τέσσερες, πρεσβυτέρους τούς θείους νά ικετεύσουν τό συχνόν τόν άναρχον Μονάρχην καί ποιητήν μονώτατον, τοϋ Ουρανού τοπάρχην, λέγοντας' «πότε, Κύριε, δίδεις την τιμωρίαν ς εκείνους πού έφόνευσαν ημάς είς μαρτυρίαν 75 καί έχυσαν τό αίμά μας ς τήν γήν χωρίς αιτίαν, χωρίς άφορμολόγησιν καί κάκωσιν καμμίαν;» Ο στις τούς αποκρίνεται, μέ πρόσωπον πραύον, ακόμη νά χουν σιωπήν κ υπομονήν βαθεϊαν, / έως καιρόν πολλά μικρόν ετούτου τοϋ αίώνος, 80 καί τότε τό ποθούμενον νά λάβουν τής Έώας, 54 χωργιά 78 βαθεϊων 73-80: «εως πότε, ό δεσπότης δ άγιος καί άληθινός, ου κρίνεις καί εκδικεΐς τό αίμα ημών εκ των κατοικονντων επί τής γης; Καί εδόθη αύτοίς έκάστω στολή λευκή καί ερρέθη

7 «Λόγος θρηνητικός Στάμκου Δάκου» 65 αυτοί μεν τον Παράδεισον νά ίδοϋν καί ν απολαύσουν εκείνοι δε την Κόλασιν, την πίσσαν και την κανσιν και νά εύφραίνωνται αυτοί, εκείνοι δε νά κλαισιν, οι μεν ωσάν ς τον Ουρανόν, οι δε ωσάν ς την σβέσιν 85 καθώς ό Ευαγγελιστής λέγει και Θεολόγος ς την θείαν Αποκάλυψιν, τον Ζεβεδαίον γόνος, νά πλύνιοσι τά αίματα καί τάς στολάς τους μόνου εν αιματι καί ϋδατι άρνίου τον άμώμον καί νά τάς εκλαμπρυνωσιν ώς την λευκήν χιόνα, 90 νά βασιλεύουν συν Χριστώ ς τον άπαντα αιώνα, με τούς Αγγέλους νά μιλούν καί με τούς Αποστόλους, με τούς Προψήτας τούς σεπτούς καί θείους Άθλοφόρους καί με 'Ιερομάρτυρας, Όσιους καί Δικαίους καί ' Ιεράρχας απαντας, Πατέρας τούς Νικαίους, 95 νά εντρυφοϋν χαιρόμενοι κάλλη τον Παραδείσου νμνολογονντες τον Χριστόν, κτίστην καί τής άβυσσον, δστις γιά λίγην στέρησιν τής ζωής τής πρόσκαιρου τούς εχάρισε στέφανον πολυτελή καί χαίρουν Γιά λίγην τέρψιν μάταίαν τούτου του φθαρτού κόσμου 100 άντήλλαξαν την αφθαρτον τον άθανάτου δόμου. Καί ήξιώθησαν λοιπόν κοινωνοί νά γενονσιν τών παθημάτων τον Χριστού καί πρώτοι νά φανοϋσιν, διά νά βλέπουν καθαρώς την αγίαν Τριάδα αμέσως τε καί προσεχώς, Χριστόν σύν τή Δυάδα,/ 105 ώς λέγει ό Απόστολος, το σκεύος τού 'Υψίστου τής εκλογής τών μαθητών Θεού καί μόνον Κτίστου, καί με τοιαύτην ελλαμψιν καί θείαν παρρησίαν νά δέωνται παντοτινά Θεού τήν Μοναρχίαν, εις το νά κάμη τάχιστα νά γένη Παρουσία 110 Δευτέρα, ή φρικτότατη καί πάσι πεφρικυία. Νά άπολαύση δηλαδή δλονς τούς ποθητούς του καί εκ καρδίας φίλους του καί συγγενείς δικούς τον, αύτοις ϊνα άναπανσωνται ετι χρόνον μικρόν, έως πληρωθώαιν καί οι σννδουλοι αυτών καί οι αδελφοί αυτών οι μέλλοντες άποκτέννεσθαι ώς καί αυτοί» (Άποκάλ., 6, 10-11). 85 κ(αί) μύγας Θεολόγος 93 'Ιερό Μάρτυρας 110 Δεύτερα 87-90: «καί έπλυναν τάς στολάς αυτών καί ελεύκαναν αυτάς εν τώ αιματι τοϋ άρνίου. Διάτουτύ είσιν ενώπιον του θρόνου του Θεού» (Άποκάλ., 7, 14-15) : «καί οΐ άγιοι καί οί απόστολοι καί οι προφήται» (Άποκάλ., 18,20) : «κοινωνοί έστε τών παθημάτων» (Β' πρός Κορινθ., 1, 7) : «σκεύος εκλογής εατίν μ,οι ούτος» (Πράξ. Άποστ., 9, 15). 5

8 66 Φαίδων Κ. Μπουμπουλίδης ότι τούς άπαρνήθηκεν εξ αίφνης κι άνελπίστως και δεν τούς έχαιρέτισεν ουδέ ποσώς τούς πλείστους, 115 οντε τούς άπεκρίθηκεν εις τάμετρα τα δάκρυα, όπ έχυναν διά τ αυτόν άπ τ άθλια όμμάτια, εστοντας να άρχίνησε την στράταν να όδεύη τον Ουρανού τότες ευθύς καί να περιπολεύη, για την οποία φρόντιξε καί πάντα μελετούσεν 120 τα δε 5δικά μας γήϊνα δλα τάλησμονοϋσεν κι άρνήθηκε μονογενή υιόν μηνών δεκάξι καί ς την κοιλίαν έτερο κατά την αυτήν τάξι' άρνήθη μάννα, άδελφάς καί χρήσιμον πατέρα, δλους, οπού οδύρονται τά νϋν εις τον άέρα. 125 Καί τί να λέγω τα πολλά καί ν άριφνώ τά πλεϊστα, ζευγάρια, περ βόλια καί πλούτη τά περισσά, οπού τά καταφρόνησε καί τ άφησε ς τούς κάμπους άγκαλά να κόπιαζε νά τάποκτήση όντως. Καί δεν εγίνωσκε ώς ημείς τά τον καιρού συμβάντα, 130 άμ ύπερμάχει ώς ονδείς νά τά κερδήση πάντα./ Με την πολλήν του φρόνεσιν καί σωφροσύνην άκραν επέρασε τούς γέροντας ςέ νουθεσίαν πάσαν. Νόμοι ήσαν οι λόγοι τον καί κρίσες τά ρητά του, όπόταν εδικαίωνε πτωχούς με τά καλά του Εφάνη ώς άλλος Δαβίδ εις τον καιρόν ετούτον καί Γολιάθ άπέκτεινε, τον νοητόν σκηπτούχον. Εφάνη άλλος Δανιήλ εις τήν δικαίαν κρίσι καί εκλεξε τον θάνατον παρά νά άμαρτήση. Εφάνη νέος Ιωσήφ ποθών τήν σωφροσύνην 140 καί Αίγνπτίαν έφυγε, τήν κακοτεχνοσύνην. Εφάνη τέλος Όδυσσενς κ έφυγε τες Σειρήνες, τες κολακείες τες πολλές συν ταίς παραφροσύναις. Εφάνη κ ένας Νάρκισσος ς τάσύγκριτα τά κάλλη καί εις τήν ώραιότητα, οπού πάντ αναθάλλει, 145 με τήν όποιαν πάντοτε τόξευε τούς παρόντας, ώς Άχιλλεύς καί "Εκτορας τούς εν εκείνοις όντας. Γιά τούτο ξένοι καί δικοί, γονείς καί συγγενείς τε, φίλοι του καί πραγματευταί κοινώς τον συμπονεΐτε. Καί εκ τής μνήμης σας λοιπόν δλους παρακαλούμεν Ί50 μή τον άποξενώσητε καί σάς άντιβολοϋμεν. 122 τάξιν 128 "Αν καλά 143 ςά σνγκριτα

9 «Λόγος θ ρηνητικός Στάμκου Δάκου» 67 Μόνον ημέρας και νυκτός, μηνών όλων και χρόνων, πρεσβύτεροι καί ιερείς όμοϋ με διακόνων και Ιερομονάχων τε μαζί μ αρχιερέων καί των οσίων μοναχών όμοϋ με τών δικαίων 155 και κοσμικών θεοσεβών μετά τών καλογράδων πενήτων τε και ορφανών άμα μετά χηράδων, / επικαλεϊσθε Κύριον, πόχει την εξουσίαν νά βάλλη εις την γέενναν και εις την απουσίαν τοϋ Παραδείσου της τρυφής και όποιον θέλει πάλιν, 160 να βύ,νγι εις την Κόλασιν, την βασιλείαν άλλην, κ έτζι νά βάλη το λοιπόν κι αυτόν τον καλόν νέον ς εκείνην την άνάπαυσιν, ώς μέγα φιλοθέον, τον Στάμκο, λέγω, τον κλεινόν καί τόν άνδρειωμένον καί τόν ήλιοπρόσωπον και τόν χαριτωμένον, 165 οπού χε τά χαρίσματα Πνεύματος τοϋ 'Αγίου επτά όλα και τέλεια αύτοϋ τοϋ παναγίου: την σοφίαν καί σννεσιν καί με τόν θειον φόβον την γνώσιν καί ευσέβειαν, ίσχύν, βουλήν καί λόγον καί μετά ταϋτα άκομή τής ψυχής ταϋτες είχε 170 τες τέσσερες τες άρετές, τες γενικές μετήλθε, δικαιοσύνην, φρόνεσιν, άνδρείαν, σωφροσύνην, όμοϋ καί με τοϋ σώματος την τετρακτύν εκείνην, την ρώμην, ωραιότητα, υγείαν, ολοκληρίαν, όπου στολίζουν τό κορμί καί την ψυχήν τήν θείαν. 175 Για ταϋτες ήξιώθηκε ς τήν ζωήν τούτην πρώτον χαριτοβρύτων δωρεών εκ τοϋ Πατρός τών φώτων καί δεύτερο ς τήν μέλλουσαν μεγάλων χαρισμάτων καί άναπαύσεως πολλής, ουρανίων ταγμάτων. Καί αληθώς στερεύθηκε τής ζωής τής πρόσκαιρου, 180 άμή πάλιν άπώλαυσεν ουρανίας καί χαίρου. Στερεύθηκε θνητοϋ πατρός κ ετνχεν ουρανίου, ομοίως καί μητρός θνητής, άμ ηύρεν αιωνίου./ Καί τό πλέον χειρότερον, στερεύθηκ όμοζύγου γηΐνης, λιγοχρονικής, τοϋ κοσμικοϋ θορύβου, 161 βάλλη II 180 ούρανία 182 αιώνια II 184 όλιγοχρονικής : «έχοντα εξουσίαν έμβαλεϊν εις τήν γέενναν» (Λουκ. 12, 5). 160: «πώς ουν σταθήσεται ή βασιλεία αύτοϋ [Σατανά];» (Ματθ., 12, 26-Λουκ., 11, 18). 181: «δ πατήρ δ ουράνιος» (Ματθ., 6, 14, 18, 35). 186: «ή είσοδος εις τήν αιώνιον βασιλείαν» (Έπιστ., Πέτρ., β\ 1,11).

10 68 Φαίδων Κ. Μπουμπουλίδης 185 αμ άντ5 αυτής τον δόθηκεν άλλη τιμιωτέρα, ή Βασίλεια Ουρανών, ή αίωνιωτέρα. Στερεύθη περιβόλια κάγώ ομολογώ το άμ άντι τούτων έλαβε Παράδεισον τον πρώτο. Στερεύθη δόξες και τιμές γήινων εξ άνθρώπων 190 άμή έκληρονόμησεν 5Αγγέλων τών λαμπρόπων. Στερεύθη τέλος σπίτια καί πλούσια παλάτια, άμ ηνρε τά θεόκτιστα, σωστά ώσάν μπαλάσια, κτισμένα εις τούς ουρανούς και κατοικάει μέσα με άλλους τόσους δίκαιους, νέους χωρίς τονρνέσια, 195 εκεί πού νύκτα δεν θωρει, άμή δλο λαμπρότης και φωτοφάνεια πολλή τής άξίας τής πρώτης, διατ ώσπερ φωτοφανείς λαμπάδες έμπροσθέν του αί ελεημοσύνες του λάμπουν καί άρετές τον καί καλωσύνες π έκαμεν ς πτωχούς και πεινασμένους 200 καί 3 ςε γυμνούς καί άπορους καί 3ς τούς φυλακωμένους, ςε ιερείς κα'ι λειτουργούς, ναούς και μοναστήρια, όλα αυτά τον έκαμαν κ έμαθε τά μυστήρια. Κα'ι έδιάβη τούς πολλούς άπό τούς εναρέτους κ εις ψαλτικά κ εις γράμματα, λέγω άναμφιλέκτως. 205 Γιά νά πιστώσω το λοιπόν τον λόγον μου ετούτον, χρήζει νά φέρω μάρτυρας πιστότατους τοσούτον άμή οχ έναν μάρτυρα ή δύο ή διακόσιονς, άλλά πλήθος πολλότατον εκ τόπους ενακόσιους, / γιατί καλά τον ήξευραν άπ δλην Οικουμένην 210 πώς ήτον άνεταίριαστος ψυχήν χαριτωμένην. Κ3 εις τά κορμί πλειότερον καί ς δλα του τά θέσια άπέρνα κάθε εύγενή και ς τά πολλά τονρνέσια, δτ ώριζε τά πλούτη του κι δχι τά πλούτη κείνον, ώς τά παθαίνουν οί πολλοί δμοιοι τών 'Ελλήνων, 215 οπού κρατούν τάργνρια έως τον θάνατόν τους καί τότε τά άφίνονσι καί χάνουν τον μισθόν τους. Αμή αυτός ώς γνήσιον ευσεβή πατρός τέκνον τά έστειλε πρωτύτερα, ώς πολλοί τό κατέχουν 196 φωτοφάνεια 201 μοναστήργια 202 μνςίργια 218 κατέχον 202: «νμϊν δέδοται γνώναι τά μυστήρια τής βασιλείας τών ουρανών» (Ματθ., 13, 11). 216: «άπέχουσιν τον μισθόν αυτών» (Ματθ., 6, 2, 5, 16) : «Μή θησαυρίζετε ύμιν θησαυρούς επί τής γής δπου σής και βρώσις άφανίζει καί οπού κλέπται διορνσσουσιν, και κλέπτουσιν θησαυρίζετε δέ νμϊν θησαυρούς εν ούρανφ, δπου ούτε σής οϋτε βρώσις αφανίζει καί δπου κλέπται ού διορύσσονσιν, ουδέ κλέπτουσιν» (Ματθ., 6, 19-20).

11 «Λόγος θρηνητικός Στάμκου Δάκου» 69 μοιράζοντας εις τούς πτωχούς καί σκλαβωμένους σκλάβους 220 και ςε ψνχοδοσίματα και ςε πένητας άλλους. Κ ετζι τα επροέπεμψε ς την ανω κατοικίαν των ουρανίων τε μονών, θείαν καί αίωνίαν, εκεί που κλέπτης δεν πατεΐ, οϋτε σκώληξ τα τήκει, ώς έγινα τά πίλοιπα, οπού χεν εις το σπίτι. 225 "Οθεν τά θέλει εϋρ εκεί, ς τοϋ Κριτοϋ τάς παλάμας, ώς λέγει το Εύαγγέλιον, ό στερεός άδάμας' για τά όποια βέβαια ο κτίστης των άπάντων άντί το ένα εκατόν τον δίδει τέλος πάντων, ν άγάλλεται παντοτινά ς δλα τά κάλλ εκείνα 230 τον Παραδείσου τής τρυφής, τά έκλαμπρα και φίνα, εκ των οποίων τής τρυφής καί πολλής ευφροσύνης ν άλησμονά τά γήινα μ όλες τες κακωσύνες. Γιατί καί λύπες καί χαρές εδώ εΐχεν αντάμα καί κόπους καί μεταβαλμούς, τούς πλείστους εν τώ άμα, / 235 άμή εκεί δλο χαράν, δλο τρυφήν καί τέρψιν, χωρίς καμμίαν δοκιμήν καί πίκραν άλλην σκέψιν. Καί πρόσωπον προς πρόσωπον βλέπει τον Κύριόν μας καί χαίρεται την δρασιν αυτόν τοϋ Ποιητοΰ μας, που λάμπει ώς τον ήλιον καί ώς το φώς αστράπτει 240 καί τέλος ώς ύπέρλαμπρον διαμάντι άναθάλπει. Τον όποιον ώς δίκαιον παρακαλεί κάθ ώρα, νά κάμη τήν έκδίκησιν εις τούς ληστάδες τώρα, ώς εις τήν Άποκάλνιριν λέγει ό Θεολόγος, καί Τοϋ πεν δλον μήν αργή ό Υιός τε καί Λόγος. 245 Καί μάλιστα τοϋτο ζητά δχι διά τήν εχθραν, άλλά διά τήν ένωσιν των συγγενών καί φίλων, οπού ποθεί νά ενωθή πάντοτε μετ εκείνους 224 όπ οϋχεν 241: δίκαιος! 244 τον παν δλον 245 τούτο το ζητά 246 καί φέραν (βλ. όμως στ. 112, 148, 249) 225: «ό πατήρ άγαπά τον viòv καί πάντα δέδωκεν εν τή χειρί αντοϋ» (Ίω., 3, 35) : «ούδείς έστιν δς άφήκεν οικίαν ή αδελφούς ή άδελφάς ή μητέρα ή πατέρα ή τέκνα ή αγρούς ενεκεν έμοϋ καί ενεκεν τον ευαγγελίου, êàv μή λάβη έκατονταπλασίονα» (Μάρκ., 10, 29-30) : «διά παντός βλέπουσι το πρόσωπον τον πατρός μου τον εν ούρανοΐς» (Ματθ., 18, 10). «βλέπομεν γάρ άρτι δι εσόπτρον εν αίνίγματι, τότε δε πρόσωπον πρός πρόσωπον» (Προς Κορινθ. α', 13, 12) «καί τό πρόσωπον αυτόν ώς ό ήλιος» (Άποκάλ., 10, 1) , 244: «καί έκραξαν φωνή μεγάλη λέγοντες' εως πότε, ό δεσπότης δ άγιος καί άληθινός, ον κρίνεις καί έκδικείς τό αίμα ημών;» (Άποκάλ., 6, 9-10).

12 70 Φαίδων Κ. Μπουμπουλίδης δ là την καλοθέλησιν, όπόχει προς αντείνονς' καί προς ημάς τα μάλιστα τους φίλους του θέλ' έχει, 250 ώσπερ το εχομε κ ημείς, που Θεός το κατέχει. Το λοιπόν δλοι μας κοινώς τώρ άς παρακαλοϋμεν τον Κύριόν μας καί Θεόν κ έτζι άς δεηθοΰμεν δτι, αν μάς εστέρησε εδώ ς την ζωήν ταντην άπό εκείνον τον λαμπρόν και έξοχον τοπάρχην, 255 καν εκεί εις την μέλλονσαν να μάς ένωση τότε, γιά ν' άγαλλώμεσθεν όμοϋ δοξάζοντες αυτόν τε Θεόν τον Παντοκράτορα καί αναρχον πατέρα τό τε φώς το τρισήλιον, όπου δεν έχ εσπέρα μετά δε τοϋ Μονογενούς καί Πνεύματος 'Αγίου 260 εις αιών άτελεύτητον δόξης τής αιωνίου. / 5Αμήν, αμήν και Γένοιτο, ώς ψά/./j ή Εκκλησία' και πάντες κοινώς δέονται êv τη μυσταγωγία τούτου τον ηλιόμορφου και νεανία Στάμκου, όπ έλειφ εκ τοϋ λόγον μας ώς άνθος εκ τοϋ κάμπου. Τέλος τώ δε Θεώ δόξα. 259 μονογενούς, Υιού κ(αι) 263 τον ήλιόμορφον ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ1 άγάλλ,ομαι [α' πληθ. ύποτ. ένεστ.: άγαλλώμεσθεν], 256 άγκαλά <ζ δν καλά (σύνδ.)=δν καί, 128 αιώνιος [συγκρ.: αΐωνιωτέρά], 186 άκορνιάκτιστος <ζ ά(στερ.) + * κορνιακτιστός=αύτός πού δέν Εχει έπάνω του σκόνη, καθαρός, 35 άμή [δ//] (σύνδ.)=ομως, άλλά, 130,180,185, 190, 207, 217, 235 άνεταίριαστος=αταίριαστος, 210 άνθοπλονμοστόλισις, ή=στολισμός μέ λουλούδια, 4 άριφνώ=άπαριομβί, 125 άσπρα, τά=χρήματα, 54 άτλάζι, τό άραβ. atlas=8îôoç μεταξωτού υφάσματος, 35 άφορμολόγησις, ή=άφορμή, 76 άχείλι, τό, 40 δρνκαρπο, τό=βαλανιδιά, 2 εβλέπω [μτχ.: εβλέποντας], 65 έ<5ά (έπίρρ.) = τώρα, 9 εκ + αίτ.=άπό, 54, 208 εκλέγω [άόρ. έκλεξε], 138 εστοντας (σύνδ. καί έπίρρ.)=έπειδή, μέ τό να, 51, 117 ετζι (έπίρρ.)=τοιουτοτρόπως, 161 ζευγάρι, τό=ζεδγος βοδιών ή εκτασις γης, Σημειώνονται λέξεις ξενικές, Ιδιωματικές ή γραμματικές ίδιοτυπίες.

13 «Λόγος θρηνητικός Στάμκου Δάκου» 71 ζυμπύλι, τό < τουρκ. sübül=ùàkiv0oç, 39 ήλιοπρόσωπος =αυτός πού εχει πρόσωπο λαμπερό όπως ό ήλιος, 164 ήλιόμορφος=&ραΐος κατά τήν μορφή καί λαμπερός όπως ό ήλιος, 263 κακοτεχνοσννη, ή=κακή ένέργεια, 140 κακωσννη, ή=κακία, 232 καλόγρια, ή [γεν. πληθ.: καλογράδων], 155 καλοθέλησις, ή -καλή διάθεσις, 248 Κογνιάρης <[ τουρκ. Konya (=Ίκόνιο)= Τούρκος άπό τό Ικόνιο, «Κονιάρος», 37 λαμπρόπος (?) [γεν. πληθ.: λαμπρόπων]= λαμπερός κατά τήν όψι, 190 λυσσιάρης, λυσσασμένος, 38 μεσάνυχτα, τα [γεν. έν.: μεσανύκτου], 25 μεταβαλμός, ό=μεταλλαγή, 234 μόνος [ύπερθ.: μονώτατον], 12 μοσκογλνκαίνω, 40 μπαλάσι [πληθ.: μπαλάσια] <ζ τουρκ. balâ= υψηλός, τεράστιος, 192 περιπολεύω =περιοδεύω, περιπλανώμαι, 118 πολύς [ύπερθ. πολλότατον], 208 στερεύομαι [παθ. άόρ.: στερεύθη καί στερεύ- 0?7κε]=στεροϋμαι, 179, 181, 189, 191 στηριγμός, ό=στήριγμα, 22 τραδιτόρος <[ ίτ. tradìιοτε=προδότης, 38 τζιαλίκης <[ τουρκ. çalik=aôtoç πού κλίνει, πού εχει σημάδι πληγής, ό ξέθωρος, 37 τοπάρχος, ό=τοπάρχης, 14 τονρνέσι, τό [πληθ.: τουρνέσια <ζ γαλλ. tournois = νόμισμα, 194, 212 φιλοθέος [φιλόθεος]=ευλαβής, 162 φίνος <[ ΐτ. fino=λεπτός, έκλεκτός, 231 φυλακώνω [μτχ.: φυλακωμένος] φυλακίζω, 200 χήρα, ή [γεν. πληθ.: χηράδων], 156 ψυχοδόσιμο, τό [πληθ.: ψυχοδοσίματα]=δωρεά (για μελλοντική ψυχική σωτηρία), 220 ΦΑΙΔΩΝ Κ. ΜΠΟΧΜΠΟΤΛΙΔΗΣ

14 SUMMARY Phaidon Bouboulidis, «Stamkos Dakos Lamentation». A 17th century anonymous versified work. In the introduction, matters referring to the edition, content, and character of a versified work dating from 1679 as well as the influence exerted on the anonymous poet by passages in the Bible are examined ; (concurrently, parallels with texts of post-byzantine Greek literature are suggested), and the literary significance of the work is indicated. The edited text with a critical commentary and mention of the sources (testimonia) is presented, and a Glossary of foreign and dialectal words or grammatical peculiarities follows.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΙΣΑΡΙΟ ΔΑΠΟΝΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΒΥΤΙΝΑΣ ΑΡΙΘ. 1

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΙΣΑΡΙΟ ΔΑΠΟΝΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΒΥΤΙΝΑΣ ΑΡΙΘ. 1 ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΙΣΑΡΙΟ ΔΑΠΟΝΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΒΥΤΙΝΑΣ ΑΡΙΘ. 1 Στον Κ. Θ. Δημαρά για την ενθάρρυνση της έρευνας μου στο Παρίσι Η ερευνητική συγκομιδή του τελευταίου αιώνα γύρω από τη ζωή

Διαβάστε περισσότερα

Η Παναγία στη ζωή της εκκλησίας και του λαού

Η Παναγία στη ζωή της εκκλησίας και του λαού Η Παναγία στη ζωή της εκκλησίας και του λαού Σεβασµιώτατε Άγιε έσποτα Σεβαστοί Πατέρες και Αγαπητοί αδελφοί οξάζω και ευχαριστώ τον Κύριόν µας και την Κυρία Θεοτόκο, που µε αξίωσαν να βρίσκοµαι κοντά σας,

Διαβάστε περισσότερα

Νικητα μοναζοντος και πρεσβυτερου μονης των Στουδιου του Στηθατου εις την βιβλον των θειων υμνων του οσιου πατρος ημων Συμεων.

Νικητα μοναζοντος και πρεσβυτερου μονης των Στουδιου του Στηθατου εις την βιβλον των θειων υμνων του οσιου πατρος ημων Συμεων. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΝΤΟΣ ΤΗΣ ΞΗΡΟΚΕΡΚΟΥ ΕΡΓΑ ΤΟΜΟΣ ΤΡΙΤΟΣ (Γ ) ΥΜΝΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ Νικητα μοναζοντος και πρεσβυτερου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑθΗΝΟΝ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑθΗΝΟΝ ΜΗΝΙΑΙΟ fckkjihgugtiko Ή^ΡΙΦΛΙΚΦ a f f t H M t t M EKAIAETAI ME ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑ TOY ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Γ ΙΑΚΩΒΟΥ ΙΑΡΥΤΗΣ: Ο ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ (f) 1933 ΑΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΡΧΙΜ. ΙΑΚΩΒΟΣ Σ. ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΙΕΡΟΚΗΡΥΞ

Διαβάστε περισσότερα

Δια Χριστόν σαλότητα δια Χριστόν σαλότητα

Δια Χριστόν σαλότητα δια Χριστόν σαλότητα Δια Χριστόν σαλότητα Η δια Χριστόν σαλότητα (τρέλα), αναφέρεται στον τρόπο λειτουργίας μίας ειδικής τάξης αγίων στο σώμα της εκκλησίας, οι οποίοι ενεργώντας με παράδοξο τρόπο και μακριά από τα συνήθη τυπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον ΚΔ'

ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον ΚΔ' ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον ΚΔ' 1 Κα ὶ ἐξελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἐπορεύετο ἀπ ὸ το ῦ ἱερο ῦ κα ὶ προσῆλθον ο ἱ μαθητα ὶ αὐτο ῦ ἐπιδεῖ ξαι αὐτ ῷ τὰς οἰκοδομὰς το ῦ ἱερο ῦ. 2 ὁ δ ὲ

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Χριστόδουλος Βασιλειάδης ΑΝΩ ΣΧΩΜΕΝ ΤΑΣ ΚΑΡ ΙΑΣ

ρ. Χριστόδουλος Βασιλειάδης ΑΝΩ ΣΧΩΜΕΝ ΤΑΣ ΚΑΡ ΙΑΣ ρ. Χριστόδουλος Βασιλειάδης ΑΝΩ ΣΧΩΜΕΝ ΤΑΣ ΚΑΡ ΙΑΣ ΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟ ΟΞΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ Ἐκδόσεις Ἁγία Ταϊσία Λευκωσία 2015 Ἐκδόσεις Ἁγία Ταϊσία Σύµης 15, 2044 Στρόβολος Λευκωσία, Κύπρος τ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2010, Έτος 14ο - Τεύχος 77ο

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2010, Έτος 14ο - Τεύχος 77ο Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2010, Έτος 14ο - Τεύχος 77ο Εκδίδεται από το Γρ α φ ε ί ο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου Περιεχόμενα 3 4 5 7 8 9 11 13 15 16 18 19 20 21 23 25 Mήνυμα Σεβασμιωτάτου

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά συμπεράσματα μιας έρευνας

Προκαταρκτικά συμπεράσματα μιας έρευνας ΖΉΣΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΚΗΣ ΟΙ ΠΑΛΊΜΨΗΣΤΟΙ ΚΏΔΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΉΣ ΒΙΒΛΙΟΘΉΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΆΔΟΣ Προκαταρκτικά συμπεράσματα μιας έρευνας Το 1876, στον πρόλογο του πρώτου τόμου του καταλόγου των χειρογράφων της 'Εθνικής Βιβλιοθήκης

Διαβάστε περισσότερα

Η Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών

Η Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών Η Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών Η Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Αντώνιος Γ. Γαλίτης ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Γεώργιος Αντ. Γαλίτης Εισαγωγή Σχόλια Θεόκλητος μοναχός Διονυσιάτης ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Ιγνάτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ Ο άγιος Ιωάννης γεννήθηκε στην Παλαιστίνη γύρω στα 523. Μόνασε από νεαρή ηλικία (16 ετών). Παρακολούθησε ανώτερο

ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ Ο άγιος Ιωάννης γεννήθηκε στην Παλαιστίνη γύρω στα 523. Μόνασε από νεαρή ηλικία (16 ετών). Παρακολούθησε ανώτερο ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ Ο άγιος Ιωάννης γεννήθηκε στην Παλαιστίνη γύρω στα 523. Μόνασε από νεαρή ηλικία (16 ετών). Παρακολούθησε ανώτερο κύκλο μορφώσεως. Στην ζωή της ερήμου Σινά αξιοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

επιλεγμένα από τα πέντε βιβλία που έγραψε γι αυτόν ο μαθητής του π. Ζωσιμάς

επιλεγμένα από τα πέντε βιβλία που έγραψε γι αυτόν ο μαθητής του π. Ζωσιμάς Αποφθέγματα του π. Σίμωνος Αρβανίτη (+1988) επιλεγμένα από τα πέντε βιβλία που έγραψε γι αυτόν ο μαθητής του π. Ζωσιμάς Το παρόν κείμενο είναι το μεγαλύτερο μέρος μιας εργασίας του εν Χριστώ αδελφού Νικολάου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1/76

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1/76 Ο ΘΕΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Αγαθές δόσεις... 2 Αγάπη... 2 Απροσωποληψία... 3 ίκαιος... 3 Ευαρεστείται από... 3 Επιτρέπει τα κακά... 3 Κρίση... 3 Όνομα... 4 Πανταχού παρών... 4 Συγχώρεση... 4 Τριαδικότητα...

Διαβάστε περισσότερα

Ο Άνθρωπος ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ. εν χωρεί αμφιβολία ότι το πιο πα λαιό αλλά και το πιο σύγχρονο ερώτημα είναι το «τι είναι ο

Ο Άνθρωπος ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ. εν χωρεί αμφιβολία ότι το πιο πα λαιό αλλά και το πιο σύγχρονο ερώτημα είναι το «τι είναι ο Ο Άνθρωπος ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ Δ εν χωρεί αμφιβολία ότι το πιο πα λαιό αλλά και το πιο σύγχρονο ερώτημα είναι το «τι είναι ο άνθρωπος;». Είναι ο άνθρωπος δημιούργημα του Θεού ή όχι; Είναι προϊόν εξελίξεως;

Διαβάστε περισσότερα

Μακάριοι ενάρετοι Γέροντες

Μακάριοι ενάρετοι Γέροντες w w w. p e m t o u s i a. g r 15 Ιανουαρίου 2012 Μακάριοι ενάρετοι Γέροντες 2 Τεύχος Ο άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης της Μονής Οσίου Δαυΐδ στην Εύβοια (1920-1991) Αρχιμ. Κύριλλος, Καθηγούμενος Οσίου Δαυΐδ Γέροντος

Διαβάστε περισσότερα

M H N ia io β Κ Κ Λ Η Ιλ < Π Ί Κ ϋ Ι ϋ Ρ Ι Ο Α Ι Κ Ο. *------------- e * s -------------

M H N ia io β Κ Κ Λ Η Ιλ < Π Ί Κ ϋ Ι ϋ Ρ Ι Ο Α Ι Κ Ο. *------------- e * s ------------- M H N ia io β Κ Κ Λ Η Ιλ < Π Ί Κ ϋ Ι ϋ Ρ Ι Ο Α Ι Κ Ο 0 I F O i M t t M *------------- e * s ------------- 6ΚΛΙΑ6ΤλΙ Me ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙλ TOY C6B. ΜΗΤΡΟΠΟΜΤΟΥ Μ ΥΤI \ Η Ν Η C κ ογ ι \ κ ω r ο γ I Α,Ρ ΥΤΗ C :

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΜΟΙ ΝΟΜΙΜΟΙ καί ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ!

ΓΑΜΟΙ ΝΟΜΙΜΟΙ καί ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ! ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΘΕΜΑ: ΓΑΜΟΙ ΝΟΜΙΜΟΙ καί ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ! Οικογένεια Αλεξάνδρου καί Μαρίαδ ΠΑΓΚΑΛΗ, μέ 7 παιδιά, γεννημένα από 2004 2010 (ιό 7ο αναμένεται, μέ ιό καλό), δλα μικρά καί χαριτωμένα,

Διαβάστε περισσότερα

π/χρίστος Βούργιας Σωτηρούλα Βούργια

π/χρίστος Βούργιας Σωτηρούλα Βούργια π/χρίστος Βούργιας Σωτηρούλα Βούργια OI TΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ (30 Ιανουαρίου) Οι Τρεις Μέγιστοι Φωστήρες, οι Τρεις Σοφοί Ιεράρχες της Ορθοδοξίας, Βασίλειος ο Μέγας, Γρηγόριος ο Θεολόγος, Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΟΥΜΕ ΦΑΚΕΛΩΜΑ; ΡΩΤΑΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΧΟΥΜΕ ΦΑΚΕΛΩΜΑ; ΡΩΤΑΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΩΝΑΣ 1 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ - ΕΤΟΣ Ιγ - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 157 - ΤΙΜΗ, 0,015 ευρώ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΙΟΛΟΥ 20 & ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ, 41221, ΚΩΔ. ΥΠ. 1603, ΛΑΡΙΣΑ - maίοσ 2010 ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΙ ΑΘΩΝΙΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΛΟΓΟΙ ΑΘΩΝΙΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΛΟΓΟΙ ΑΘΩΝΙΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ ΚΟΖΑΝΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 Κείμενα από τις ιστοσελίδες: www.pigizois.gr και www.phys.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/ Φωτογραφίες κυρίως από την ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗ

ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗ ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Έκδοση 18η «Ει θεολόγος ει, προσεύξη αληθώς και ει αληθώς προσεύχη θεολόγος ει». Όσιος Νείλος. ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ. Η μέτρηση του ναού και οι δυο μάρτυρες στο 11ο κεφάλαιο.

ΣΤ. Η μέτρηση του ναού και οι δυο μάρτυρες στο 11ο κεφάλαιο. ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Πάτμος ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Στην τοιχογραφία, οι δύο προφήτες Ενώχ και Ηλίας καθώς και ο Θεολόγος Ιωάννης, στο 11ο κεφάλαιο. «Ιδού Εγώ σας αποστέλλω τον Ηλία

Διαβάστε περισσότερα

Η ενότητα της Εκκλησίας. Από: Στ. Παπαδόπουλος, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τ. 2, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήναι 1999.

Η ενότητα της Εκκλησίας. Από: Στ. Παπαδόπουλος, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τ. 2, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήναι 1999. Στυλιανός Παπαδόπουλος Η ενότητα της Εκκλησίας Από: Στ. Παπαδόπουλος, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τ. 2, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήναι 1999. Η Εκκλησία, εφόσον είναι σώμα Χριστού, που σκοπό έχει την

Διαβάστε περισσότερα

Η Μεγάλη Εβδομάδα στη Λευκάδα

Η Μεγάλη Εβδομάδα στη Λευκάδα Η Μεγάλη Εβδομάδα στη Λευκάδα Του Γιάννη Ζαμπέλη Πρώτη δημοσίευση: εβδομαδιαία εφημερίδα «Τα Νέα της Λευκάδας» (Πάσχα 2005) Εισαγωγικό σημείωμα α μέρους Η εβδομάδα πριν το Πάσχα ονομάστηκε Μεγάλη από τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΤΟΣ IΓ - ΤΕΥ ΧΟΣ 149

ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΤΟΣ IΓ - ΤΕΥ ΧΟΣ 149 ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΤΟΣ IΓ - ΤΕΥ ΧΟΣ 149 Μη νιαίο Πε ριο δι κό του Ι ε ρού Να ού Αγί ων Ισι δώ ρων Λυ κα βητ τού. Διεύ θυν ση: I. N. Αγ. Ισι δώ ρων Λυ κα βητ τού T.Θ. 4097 / 102 10 ΑΘΗ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας Πιστεύουν...

Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας Πιστεύουν... Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας Πιστεύουν... Η εκκλησία είναι η κοινότητα των πιστών οι οποίοι ομολογούν το Χριστό ως Κύριο και Σωτήρα. Οπως ο λαός του Θεού στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης,

Διαβάστε περισσότερα

«οὐκ ἐπ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος, ἀλλ ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος Θεοῦ». (Λουκ. Δ 4)

«οὐκ ἐπ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος, ἀλλ ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος Θεοῦ». (Λουκ. Δ 4) ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Πάτμος ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Τα τέσσερα (4) «ζώα» «οὐκ ἐπ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος, ἀλλ ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος Θεοῦ». (Λουκ. Δ 4) Β. Η Ουράνια

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ ΓΥΜΝΑΣΙOΥ

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ ΓΥΜΝΑΣΙOΥ 21-0139_KEIMENA_NEOEL_LOG_G_GYM_keimena 1/28/13 9:35 AM Page 1 Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ ΓΥΜΝΑΣΙOΥ 21-0139_KEIMENA_NEOEL_LOG_G_GYM_keimena 1/28/13 9:35 AM Page 2 ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Παναγιώτης Καγιαλής,

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης Κυδιάντας

Άγιος Ιωάννης Κυδιάντας Προσφορά αγάπης στον τόπο που μας γέννησε Έτος 15 ο Τεύχος 28 ο Απρίλιος 2013 Άγιος Ιωάννης Κυδιάντας Ο υπέρ-αιωνόβιος πρίνος στον περίβολο του Ναού. Στη σκιά του, δυο ξεχωριστοί Χιώτες, φίλοι και συνεργάτες.

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνευτικές παρατηρήσεις στο εικονογραφικό πρόγραμμα του Πρωτάτου

Ερμηνευτικές παρατηρήσεις στο εικονογραφικό πρόγραμμα του Πρωτάτου Ερμηνευτικές παρατηρήσεις στο εικονογραφικό πρόγραμμα του Πρωτάτου Δημήτρης ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΚΗΣ Δελτίον XAE 15 (1989-1990), Περίοδος Δ' Σελ. 197-220 ΑΘΗΝΑ 1991 Δημήτρης Καλομοιράκης ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα