Newsletter. Μέξ Διξικηςικό Ρσμβξύλιξ. για ςξ Δλλημικό Θμρςιςξύςξ Δνσπηοέςηρηπ Οελαςώμ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Newsletter. Μέξ Διξικηςικό Ρσμβξύλιξ. για ςξ Δλλημικό Θμρςιςξύςξ Δνσπηοέςηρηπ Οελαςώμ"

Transcript

1 14,5 Newsletter Λ Θ Α Δ Ι Δ Ξ Ρ Ζ Γ Θ Α Α Λ Δ Κ Ζ Ξ Σ Δ Θ Δ Ο Μέξ Διξικηςικό Ρσμβξύλιξ ΘΞΣΚΘΞΡ - ΑΣΓΞΣΡΞΡ 2014 / ΔΣΥΞΡ 30 για ςξ Δλλημικό Θμρςιςξύςξ Δνσπηοέςηρηπ Οελαςώμ Σημ Σοίςη, 10 Ιξσμίξσ 2014, ρςξ Νεμξδξυείξ King George, ρσμήλθαμ, μεςά απϊ ποϊρκληρη, ςα μέλη ςξσ Δλλημικξύ Θμρςιςξύςξσ Δνσπηοέςηρηπ Οελαςώμ ρε Σακςική Γεμική σμέλεσρη και για ςη διεμέογεια Αουαιοεριόμ Αμάδεινηπ μέξσ Διξικηςικξϋ σμβξσλίξσ. Διδικϊςεοα, ποξρήλθαμ 47 ςαμειακόπ εμήμεοεπ εςαιοείεπ - μέλη ςξσ ΔΙΔΠ και έυξμςαπ ςη μϊμιμη απαοςία ςηπ Γεμικήπ σμέλεσρηπ, νεκίμηρε η ρσζήςηρη ςχμ θεμάςχμ ςηπ ημεοήριαπ διάςανηπ. Ηέμαςα Ζμεοήριαπ Διάςανηπ: Δκλξγή Ποξεδοείξσ Γεμικήπ σμέλεσρηπ, εκλξγή Δτξοεσςικήπ Δπιςοξπήπ, έκθερη Πεποαγμέμχμ Δ.., Οικξμξμικϊπ Απξλξγιρμϊπ, παοξσρίαρη Έκθερηπ απϊ Δλεγκςική Δπιςοξπή, απαλλαγή Δ.., παοξσρίαρη σπξφητίχμ, εκλξγέπ Αμάδεινηπ Νέξσ Δ.. και Δλεγκςικήπ Δπιςοξπήπ. Νεμξδξυείξ King George Ζ ρύμθερη ςξσ Δ.Ρ. για ςη υοξμική πεοίξδξ , διαμξοτώμεςαι χπ ενήπ: Ηέρη Δςαιοεία Ξμξμαςεπώμσμξ ίςλξπ θέρηπ Οοόεδοξπ Αςςικέπ Διαδοξμέπ Frank Thibaut Διεσθσμςήπ Διξδίχμ, Δμπξοικήπ Διαυείοιρηπ και Σηλετχμικήπ Δνσπηοέςηρηπ Πελαςόμ Αμςιποόεδοξπ Response Αοςέμηπ Λσοόπξσλξπ Partner Response, Διεσθϋμχμ ϋμβξσλξπ Linkage Γεμικόπ Γοαμμαςέαπ Ομάδα Αιγαίξσ Δημήςοηπ Γεχογόπξσλξπ Γεμικϊπ Γοαμμαςέαπ Δ.. αμίαπ Praktiker Θχάμμηπ Λπξζξβίςηπ Sales & Human Resources Director Λέλξπ Goody s Γιώογξπ Βαριλαοάπ Αμαπληοχςήπ Γεμικϊπ Διεσθσμςήπ Διεθμείπ Δοαρςηοιϊςηςεπ, Όμιλξπ Δρςίαρηπ Goody s Everest Λέλξπ ManpowerGroup Βεμεςία Ιξσρία Ποϊεδοξπ & Διεσθϋμξσρα ϋμβξσλξπ Λέλξπ Οικξμξμικϊ Παμεπιρςήμιξ Αθημόμ Γιώογξπ Οαμηγσοάκηπ Καθηγηςήπ Marketing Οεοιευόμεμα Νέξ Δ.Σ. για ςξ Ελλημικό Ιμρςιςξύςξ Ενσπηοέςηρηπ Πελαςώμ ρελ. 1 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 9ξ Ελλημικό Σσμέδοιξ Κξοστήπ ρςημ Ενσπηοέςηρη Πελαςώμ ρελ. 2 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Καλωρξοίζξσμε 1 μέξ Μέλξπ ρςξ ΕΙΕΠ ρελ. 5 Ωπ αμαπληοχμαςικξί ποξκοίθηκαμ: Η εςαιοεία Mellon Technologies με εκποϊρχπξ ςξμ κ. Άγγελξ Αγγελίδη. Η εςαιοεία Infoassist με εκποϊρχπξ ςξμ κ. Σάρξ Μιυαλϊπξσλξ. Ωπ μέλη ςηπ Δλεγκςικήπ Δπιςοξπήπ, ποξρτέοθηκαμ και αμέλαβαμ καςϊπιμ εγκοίρεχπ ςηπ Γεμικήπ σμέλεσρηπ: Η εςαιοεία Eurobank Ergasias με εκποϊρχπξ ςξμ κ. Κχμρςαμςίμξ Βξσγιξϋκα. Η εςαιοεία Kosmocar με εκποϊρχπξ ςξμ κ. Φοήρςξ Δοάκξ. Η εςαιοεία ΟΣΔ Αρτάλιρη με εκποϊρχπξ ςξμ κ. Παμαγιόςη Ρξγάοη. ΕΙΕΠ Ιξύλιξπ - Αύγξσρςξπ

2 360 ξ Customer Value Perception ρε καμξμικέπ ρσμθήκεπ. Έμταρη ρςημ εμρσμαίρθηρη. Μιλόμςαπ για ςη ρϋγυοξμη έοεσμα, ςϊμιραμ πχπ πεομά πλέξμ ρε ςοιρδιάρςαςα μξμςέλα, ποξρτέοξμςαπ ϊυι μϊμξ απλά δεδξμέμα, αλλά ξσριαρςική ποϊρβαρη ρςη γμόρη, για ςημ αμακάλσφη ςχμ ποαγμαςικόμ αμαγκόμ ςχμ πελαςόμ και ςημ σφηλή ενσπηοέςηρη. Maroussi Plaza Με μεγάλη επιςσυία ποαγμαςξπξιήθηκε ςξ 9ξ Δλλημικό Ρσμέδοιξ Ιξοστήπ για ςημ Δνσπηοέςηρη Οελαςώμ, πξσ διξογάμχρε ςξ Δλλημικϊ Ιμρςιςξϋςξ Δνσπηοέςηρηπ Πελαςόμ (ΔΙΔΠ) ρε ρσμεογαρία με ςημ Boussias Communications ρςξ Maroussi Plaza, ρςιπ 24 Θξσμίξσ Πεοιρρϊςεοα απϊ 200 ρςελέυη επιυειοήρεχμ ςηπ ελλημικήπ αγξοάπ, απϊ διατξοεςικξϋπ κλάδξσπ, αλλά με κξιμϊ ρςϊυξ ςη δημιξσογία ανίαπ για ςξμ πελάςη και ςημ επιυείοηρη, παοακξλξϋθηραμ ςιπ εογαρίεπ με αμείχςξ εμδιατέοξμ και ρσμμεςείυαμ εμεογά ρςξ διάλξγξ με ςξσπ ξμιληςέπ και ςξσπ παμελίρςεπ ςξσ ρσμεδοίξσ, ςξ ξπξίξ είυε χπ κεμςοικϊ θέμα 360 ξ Customer Value Perception. Δπί ςξσ θέμαςξπ κλήθηκαμ μα καςαθέρξσμ ςιπ απϊφειπ και ςιπ εμπειοίεπ ςξσπ καςανιχμέμα ρςελέυη ςηπ ελλημικήπ αγξοάπ και ϊυι μϊμξ. Σιπ εογαρίεπ ςξσ ρσμεδοίξσ άμξινε ξ κ. Δημήςοηπ Γεχογόπξσλξπ, Γεμικϊπ Γοαμμαςέαπ ςξσ Δ.. ςηπ Ξμάδαπ Αιγαίξσ και Business Development Advisor & Executive Coach, ξ ξπξίξπ κάμξμςαπ μια μικοή αμαδοξμή ρςα 10 υοϊμια δοάρηπ πξσ έυει αμαπςϋνει ξ τξοέαπ απϊ ςημ ίδοσρή ςξσ μέυοι ρήμεοα, ςϊμιρε ςξμ κεμςοικϊ ρςϊυξ ςξσ ρσμεδοίξσ, πξσ δεμ ήςαμ άλλξπ απϊ ςξ μα παοξσριαρςξϋμ μέεπ ιδέεπ και ποακςικέπ καςεσθϋμρειπ, ξι ξπξίεπ θα ρσμβάλξσμ ρςημ ποξρπάθεια εμδσμάμχρηπ ςχμ ρυέρεχμ ςχμ επιυειοήρεχμ με ςξσπ πελάςεπ. Δημήςοηπ Γεχογόπξσλξπ, Business Development Advisor & Executive Coach, Γεμικϊπ Γοαμμαςέαπ Δ.., Ξμάδα Αιγαίξσ ξ μέλλξμ ςηπ Δνσπηοέςηρηπ ςξσ Οελάςη ρςιπ μέεπ ρσμθήκεπ Σξμ κϋκλξ ςχμ παοξσριάρεχμ άμξινε ξ κ. Γεώογιξπ Οαμηγσοάκηπ, Καθηγηςήπ Marketing ρςξ Ξικξμξμικό Οαμεπιρςήμιξ Αθημώμ και η κ. Άμμα Εαοκάδα, Δπίκξσοη Καθηγήςοια ρςξ Ξικξμξμικό Οαμεπιρςήμιξ Αθημώμ, ρςξ Σμήμα Οογάμχρηπ και Διξίκηρηπ Δπιυειοήρεχμ. Καςά ςημ ξμιλία ςξσπ με θέμα «Σξ μέλλξμ ςηπ Δνσπηοέςηρηπ ςξσ Πελάςη ρςιπ μέεπ ρσμθήκεπ» αμέλσραμ θέμαςα ϊπχπ : Απϊ ςημ έοεσμα αγξοάπ ρςημ α- μςίληφη ςηπ αγξοάπ. Απϊ ςημ σπεοβξλική καςαμάλχρη ρςη ρσμειδηςή καςαμάλχρη. Απϊ πιερςικέπ ρσμθήκεπ εογαρίαπ Σϊμιραμ δε, ςη ρημαρία ςηπ καςαμϊηρηπ ςηπ αγξοάπ (market sensing), δηλαδή ςη δσμαςϊςηςα μα μπξοεί καμείπ μα αμςιλητθεί καςαρςάρειπ πέοα και πίρχ απϊ ςξσπ αμθοόπξσπ, ςα μξϋμεοα και ςιπ διαδικαρίεπ. Έοεσμα έυει δείνει πχπ ςξ 80% ςχμ CEO s πιρςεϋξσμ ϊςι ξι εςαιοείεπ ςξσπ κάμξσμ καλή δξσλειά ρςημ ενσπηοέςηρη πελαςόμ, χρςϊρξ μϊμξ ςξ 8% ςχμ πελαςόμ ρσμτχμεί. Η αμαθεόοηρη ςξσ ςοϊπξσ ρκέφηπ είμαι ρημαμςική και καθξοιρςική. ςη ρσμέυεια, έγιμε αμάλσρη ςξσ ϊοξσ ςηπ εμρσμαίρθηρηπ, ςηπ ρσμαιρθημαςικήπ ςαϋςιρηπ δηλαδή με έμα άλλξ άςξμξ, και πιξ ρσγκεκοιμέμα, η αμαγμόοιρη και η καςαμϊηρη ςηπ θέρηπ, ςξσ ρσμαιρθήμαςξπ, ςχμ ρκέφεχμ ή ςηπ καςάρςαρηπ ςξσ άλλξσ. Η ρςιγμιαία απξμάκοσμρη/ απξρςαριξπξίηρη απϊ ςα δικά μαπ ρσμαιρθήμαςα απξςελεί ποξωπϊθερη για ςη δημιξσογία δημιξσογικόμ ρυέρεχμ. Σέλξπ, αματεοϊμεμξι ρςξ αίςημα επαμαποξρδιξοιρμξϋ ςξσ ξοάμαςξπ ςχμ επιυειοήρεχμ, ςϊμιραμ ςημ ανία ςηπ μαθηςείαπ ρςημ αουαία ελλημική τιλξρξτία, πξσ τέομει ρςξ επίκεμςοξ ςξμ άμθοχπξ. Γεώογιξπ Οαμηγσοάκηπ, Καθηγηςήπ Marketing και Άμμα Εαοκάδα, Δπίκξσοη Καθηγήςοια, Ξικξμξμικό Οαμεπιρςήμιξ Αθημώμ ΕΙΕΠ Ιξύλιξπ - Αύγξσρςξπ

3 The Future of Customer Service Cate Trotter, Founder & Head of Trends, Insider Trends Η κ. Cate Trotter, Founder & Head of Trends, Insider Trends, ρςημ παοξσρίαρή ςηπ με θέμα Σhe future of Customer Service, μίληρε για ςη μεςάβαρη απϊ ςo «customer service teams», ρςo «customer success teams», μέρχ ςηπ διαρπξοάπ ςηπ γμόρηπ ρςξ ρϋμξλξ ςηπ επιυείοηρηπ. Αμέπςσνε, ςϊρξ ςιπ διατξοεςικέπ πςσυέπ πξσ πεοιλαμβάμει ςξ επιςσυημέμξ customer service, ϊρξ και ςημ ειδική βαοϋςηςα πξσ ποξρδίδεςαι πλέξμ ρςιπ εναςξμικεσμέμεπ ποακςικέπ πξσ εταομϊζξμςαι για ςημ καλϋςεοη και απξςελερμαςικϊςεοη ενσπηοέςηρη ςξσ πελάςη. Παοξσρίαρε επίρηπ ρσγκεκοιμέμα παοαδείγμαςα μικοόμ και μεγάλχμ brands, ςα ξπξία, με εστσή ςοϊπξ, ακϊμη και με μικοϊ κϊρςξπ, καςατέομξσμ μα κεοδίρξσμ ςημ ε- μπιρςξρϋμη ςχμ πελαςόμ, καλϋπςξμςαπ ςιπ ςοέυξσρεπ και μελλξμςικέπ αμάγκεπ ςξσπ. CUSTOMER SERVICE 2.0 The new service world! Nick Sohnemann, Ιδοσςήπ και Managing Director, Futurecandy & Διεσθσμςήπ InnoLab, Hamburg Media School Ο κ. Nick Sohnemann, Ιδοσςήπ και Managing Director, Futurecandy & Διεσθσμςήπ InnoLab, Hamburg Media School παοξσρίαρε ςξ θέμα, CUSTOMER SERVICE 2.0 The new service world. ςη ρσγκεκοιμέμη παοξσρίαρη, επιρημάμθηκαμ ξι μέεπ μέθξδξι πξσ έυξσμ αουίρει μα υοηριμξπξιξϋμςαι διεθμόπ με ρκξπϊ ςη δημιξσογία νευχοιρςόμ/ ποχςξπξοιακόμ εμπειοιόμ ρςημ ενσπηοέςηρη ςξσ πελάςη και ςημ ικαμξπξίηρη ςχμ αμαγκόμ ςξσ. Αμαδείυθηκαμ ξι δσμαςϊςηςεπ πξσ ποξρτέοξσμ ξι μέεπ ςευμξλξγίεπ, καθόπ η ρσμβξλή ςξσπ γίμεςαι πλέξμ ξλξέμα και πιξ απαοαίςηςη ρςημ ποξρτξοά απξςελερμαςικϊςεοξσ customer service. σγκεκοιμέμα, εμςσπχρίαρε με ςημ παοξσρίαρη μέχμ ςευμξλξγιόμ και gadgets, πξσ θα έποεπε μα ςξλμήρξσμ ξι επιυειοήρειπ μα δξκιμάρξσμ, έρςχ και πιλξςικά, για μα ποξκαλέρξσμ ςξμ εμςσπχριαρμϊ ςχμ πελαςόμ, αλλά και μα απξκξμίρξσμ υοήριμα ρςξιυεία ρυεςικά με ςιπ αμάγκεπ ςξσπ. Παοάλληλα, έδχρε ςη δσμαςϊςηςα ρε ϊρξσπ εμδιατέοξμςαμ μα πάοξσμ μια γεϋρη απϊ ςξ μέλλξμ, δξκιμάζξμςαπ ςα ποχςξπξοιακά γσαλιά Google Glass! The Hidden Power of the Customer Τώςηπ Βαριλείξσ, Managing Director, Business Development & Strategy, White Space ςη ρσμέυεια ξ κ. Τώςηπ Βαριλείξσ, Managing Director, Business Development & Strategy, White Space, αμέπςσνε ςξ θέμα, The Hidden Power of the Customer. Οι πεοιρρϊςεοεπ εςαιοείεπ, μεγάλεπ και μικοέπ, ποξρπαθξϋμ υοϊμια ςόοα, μα αμαπςϋνξσμ έμα customer service ςξ ξπξίξ θα εμθξσριάρει ςξμ πελάςη και θα ςξσ δόρει μια ποαγμαςική εμπειοία. Παοά ςιπ ποξρπάθειεπ, ςα απξςελέρμαςα δεμ είμαι ικαμξπξιηςικά για ςιπ πεοιρρϊςεοεπ εςαιοείεπ, καθόπ δξμέπ, υοϊμιεπ διαδικαρίεπ και ρςϊυξι ςχμ stakeholders εμπξδίζξσμ ςημ ποξρπάθεια εμ ςη γεμέρει. Ασςϊ πξσ ςελικά ρσμβαίμει είμαι, μέρχ επιπλέξμ διαδικαριόμ, μα ποξρπαθξϋμε μα υςίρξσμε έμα customer experience ρε «θεμέλια» πξσ δεμ ρσμπεοιλαμβάμξσμ ξσριαρςικά ςξμ ίδιξ ςξμ πελάςη ή ςξμ βλέπξσμ χπ παθηςικϊ καςαμαλχςή. Για μα μιλάμε λξιπϊμ για customer experience θα ποέπει: Να νευάρξσμε ςξμ πελάςη/ καςαμαλχςή. Να δξϋμε ςξμ πελάςη/ δημιξσογϊ. Να ποξραομϊρξσμε ςξμ κόδικα επικξιμχμίαπ μαπ ρε ϊλα ςα επίπεδα διατημιρςικϊ/ branding ρςα μέα δεδξμέμα. Να μιλήρξσμε ρε έμα αμόςεοξ επίπεδξ, πιξ αμθοόπιμξ. Να αλλάνξσμε ςξμ ςοϊπξ μεςάδξρηπ ςχμ μημσμάςχμ μαπ απϊ θεξκοαςικϊ (brand driven) ρε «ξικξσμεμικϊ». Να αμαγμχοίρξσμε ςιπ δσμάμειπ ςξσ αμθοόπξσ/ δημιξσογξϋ και μα ςιπ ανιξπξιήρξσμε δσμαμικά. Η ανιξπξίηρη ασςήπ ςηπ δσμαμικήπ μπξοεί μα βξηθήρει: ςη ρσμδημιξσογία εμϊπ μξμαδικξϋ customer experience (co-creation). ςημ αμάπςσνη ποαγμαςικόμ καιμξςξμιόμ (innovation). ςημ αμάπςσνη love mark Zappos (case study). Η μέα δσμαμική ςξσ πελάςη απαιςεί και μέεπ δξμέπ για ςιπ εςαιοείεπ, όρςε μα απξτϋγξσμ ςιπ αομηςικέπ ρσμέπειεπ, εναιςίαπ εμϊπ κακξϋ customer service. Σέλξπ, ςϊμιρε ϊςι σπάουει μια επίρηπ κοστή δϋμαμη, ασςή ςχμ εογαζξμέμχμ μαπ, πξσ για μα ςημ ανιξπξιήρξσμε θα ποέπει μα επαμαποξρδιξοίρξσμε οιζικά ςημ ξπςική μαπ και μα ςξσπ δξϋμε και ασςξϋπ χπ αμθοόπξσπ/ δημιξσογξϋπ. ΕΙΕΠ Ιξύλιξπ - Αύγξσρςξπ

4 Για μα γίμει ασςϊ, μεοικά απϊ ςα βαρικά και ξσριόδη ρσρςαςικά ςηπ ρσμςαγήπ ςηπ επιςσυίαπ είμαι: Κξιμϊ μεοίδιξ ρε κξιμξϋπ ρςϊυξσπ. Απϊκςηρη και διαυείοιρη ςχμ ςαλέμςχμ. Αμάπςσνη κξσλςξϋοαπ άτξβχμ αμθοόπχμ. Δναρταλίζξμςαπ ςα παοαπάμχ βαρικά και ξσριόδη, εναρταλίζξσμε και ςημ απϊλσςη επικξιμχμία αμθοόπχμ/ δημιξσογόμ. Και ςϊςε, μαγικά ποάγμαςα μπξοξϋμ μα ρσμβξϋμ Phenomenal Customer Service Is Not An Illusion Ιχμρςαμςίμξπ Ιαοσπίδηπ, Artist, Consultant, Inspirational Speaker Ο κ. Ιχμρςαμςίμξπ Ιαοσπίδηπ, Artist, Consultant, Inspirational Speaker, παοξσρίαρε μια μαγική διαδοαρςική ποξρέγγιρη ςηπ επικξιμχμίαπ με ςξμ πελάςη, αματέοξμςαπ υαοακςηοιρςικά ςα ενήπ: «Δίμαρςε ϊλξι άμθοχπξι. Όλξι. Μπξοεί μα έυξσμε διατξοεςικέπ ρσμήθειεπ και γξϋρςα, αλλά έυξσμε ςιπ ίδιεπ αμάγκεπ. ςημ ποξρπάθειά ραπ μα παοέυεςε εκπληκςική ενσπηοέςηρη πελαςόμ ή μα εκπαιδεϋρεςε εκείμξσπ πξσ ςξ κάμξσμ, ποξρπαθήρςε μα μημ νευμάςε πξςέ ϊςι απέμαμςι ραπ βοίρκεςαι κάπξιξπ πξσ ραπ μξιάζει πξλϋ πεοιρρϊςεοξ απϊ ϊρξ πιρςεϋεςε και πξσ έυει ακοιβόπ ςιπ ίδιεπ αμάγκεπ με εράπ. Αμάγκη για: Αρτάλεια. Αμαρτάλεια (με ςημ έμμξια ςξσ πλξσοαλιρμξϋ). Δπικξιμχμία Αγάπη. ημαμςικϊςηςα (η αίρθηρη πχπ ασςϊ πξσ είμαι, και κας επέκςαρη ασςϊ πξσ κάμει, έυει ρημαρία, ανία). Αμάπςσνη/ Δνέλινη. Ποξρτξοά. Σημ επϊμεμη τξοά, πξσ θα έυεςε ςημ εσκαιοία μα αλληλεπιδοάρεςε με κάπξιξμ εκποϊρχπξ ςξσ είδξσπ μαπ, θσμηθείςε ϊςι ςξ μϊμξ πξσ ποξρπαθεί, αμενάοςηςα απϊ ςιπ μεθϊδξσπ και ςξσπ ςοϊπξσπ με ςξσπ ξπξίξσπ έυει μάθει μα ςξ κάμει, είμαι μα ικαμξπξιήρει μία ή πεοιρρϊςεοεπ απϊ ςιπ παοαπάμχ ένι αμάγκεπ. Σίπξςα πεοιρρϊςεοξ, ςίπξςα λιγϊςεοξ. Πέοαμ ςχμ παοαπάμχ, είμαι υοήριμξ μα έυεςε καςά μξσ πχπ αμ επιθσμείςε μα γίμεςε World Class ρε ασςϊ πξσ κάμεςε, σπάουξσμ ςέρρεοα κξμμάςια πξσ ξλξκληοόμξσμ ςξ puzzle: Όοαμα Raised Standards. Πεπξιθήρειπ. Διαυείοιρη ςχμ States of Mind. ςοαςηγικέπ. Δκείμξ πξσ επηοεάζει ρε ςεοάρςιξ βαθμϊ ςημ απϊδξρή ραπ, είμαι ςα states of mind ρςα ξπξία βοίρκερςε μέοα με ςη μέοα, και ςα ξπξία εναοςόμςαι απϊ ςοειπ παοαμέςοξσπ: Υσριξλξγία. Δρςίαρη. Γλόρρα. Αμ αλλάνεςε ξπξιαδήπξςε απϊ ασςέπ ςιπ παοαμέςοξσπ, αλλάζει ςξ state ραπ και χπ εκ ςξϋςξσ η απϊδξρη και ςα απξςελέρμαςά ραπ. Οι επιυειοήρειπ είμαι μία «ξσςξπία». Δίμαι έμαπ κϊρμξπ πξσ έυει ςξσπ δικξϋπ ςξσ καμϊμεπ και μϊμξσπ. Θεχοό, ϊςι ξι επαγγελμαςίεπ ςηπ ενσπηοέςηρηπ πελαςόμ θα ποέπει μα ποξρλαμβάμξμςαι πεοιρρϊςεοξ βάρει ςχμ υαοακςηοιρςικόμ και λιγϊςεοξ βάρει ςχμ ποξρϊμςχμ ςξσπ. Δκπαιδεϋρςε ςξσπ αμθοόπξσπ ραπ μα ραπ ζηςξϋμ ρσγγμόμη αμ υοειαρςεί, επειδή έκαμαμ κάπξιξ λάθξπ και ϊυι άδεια για μα παοέυξσμ κάςι ρπξσδαίξ ρςξμ πελάςη ραπ. Βεβαιχθείςε ϊςι, ϊπξιξπ έουεςαι ρε επατή μαζί ραπ, τεϋγει με μία αίρθηρη «αμάπςσνηπ», ακϊμα και αμ ασςϊ ρημαίμει απλά έμα υαμϊγελξ. Μημ ποξρπαθείςε μα βοείςε ταμςαρςικέπ ιδέεπ. Τιξθεςήρςε ςη λξγική ςηπ ταμςαρςικήπ εκςέλερηπ. Μημ επιμέμεςε ρςημ εταομξγή εκείμξσ πξσ έυεςε δει ϊςι δεμ δξσλεϋει. ςοέφςε δσμάμειπ και πϊοξσπ ποξπ μέεπ καςεσθϋμρειπ. Δίρςε καλλιςέυμεπ. Δημιξσογήρςε και μημ νευμάςε πχπ καμέμα ρυέδιξ δεμ επιβιόμει ρςημ ποόςη ςξσ επατή με ςξμ πελάςη, ξπϊςε τοξμςίρςε μα πεομάςε καλά ρςη δξσλειά ραπ. Πξλϋ καλά, για ςημ ακοίβεια. Have fun and deliver phenomenal customer service». CEO πάμελ Δημήςοηπ Οαπαμικηςόπξσλξπ, Linkage Greece & Response, ιμ Αμαμιάδηπ, Νεμξδξυείξ Λεγάλη Βοεςαμμία, Μικόλαξπ Μέγκαπ, T.G.I. Friday's & GBK Δλλάδξπ, Λιυάληπ Πξύρρξπ, Όμιλξπ ISS, Ρςήβεμ Ρίοςηπ, Kosmocar Μία ιδιαίςεοα εμδιατέοξσρα ρσζήςηρη έγιμε μεςανϋ ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ ςξσ πάμελ, κ. ιμ Αμαμιάδη, Γεμικξϋ Διεσθσμςή και Διεσθϋμξμςα σμβξϋλξσ, Νεμξδξυείξ Λεγάλη Βοεςαμμία, κ. Μικόλαξσ Μέγκα, Managing Director, T.G.I. Friday's & GBK Δλλάδξπ, κ. Λιυάλη Πξύρρξσ, Ποξέδοξσ & Διεσθϋμξμςα σμβξϋλξσ, Όμιλξπ ISS και κ. Ρςήβεμ Ρίοςη, Γεμικξϋ Διεσθσμςή, Kosmocar. Ση ρσζήςηρη ρσμςϊμιρε ξ κ. Δημήςοηπ Οαπαμικηςόπξσλξπ, Ποϊεδοξπ, Linkage Greece & Διεσθϋμχμ ϋμβξσλξπ, Response. Οι ρσμμεςέυξμςεπ αματέοθηκαμ ρςιπ μέεπ ςάρειπ και ςιπ ρϋγυοξμεπ ποακςικέπ ρςημ Δνσπηοέςηρη Πελαςόμ και ενέτοαραμ ςιπ απϊφειπ ςξσπ ρυεςικά με ςξ πόπ μεςατέοξσμ, ρε ϊλεπ ςιπ βαθμίδεπ και ρε κάθε δοαρςηοιϊςηςα ςηπ επιυείοηρηπ, ςξ ρςϊυξ για διατξοξπξίηρή ςξσπ απϊ ςξμ αμςαγχμιρμϊ. Ιδιαίςεοη αματξοά έγιμε απϊ ϊλξσπ ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ ρςημ αμάγκη σπξρςήοινηπ ςξσ ηθικξϋ ςχμ αμθοό- ΕΙΕΠ Ιξύλιξπ - Αύγξσρςξπ

5 πχμ ςξσπ ρε ϊλεπ ςιπ βαθμίδεπ, όρςε μα εμδιατέοξμςαι ποαγμαςικά για ςξσπ Πελάςεπ και μα ςξσπ παοέυξσμ ξσριαρςική εμπειοία ενσπηοέςηρηπ. 360 ξ Closing Δο. Γιάμμηπ Ιαλξγεοάκηπ, Διεσθϋμχμ ϋμβξσλξπ, JMK Ltd Σξ κλείριμξ ςξσ σμεδοίξσ έκαμε ξ Δο. Γιάμμηπ Ιαλξγεοάκηπ, Διεσθϋμχμ ϋμβξσλξπ, JMK Ltd.: «Κξοσταίξι επιρςήμξμεπ και σφηλά ρςελέυη ςηπ αγξοάπ, επαμαποξρδιϊοιραμ ςημ έμμξια ςηπ πξιξςικήπ ενσπηοέςηρηπ και έτεοαμ ρςξσπ ρσμέδοξσπ ϊ,ςι μεόςεοξ σπάουει απϊ πλεσοάπ ακαδημαψκήπ, ςευμξλξγικήπ αλλά και εμπειοικήπ ποξρέγγιρηπ. Καιμξςϊμξι ϊοξι και θεχοίεπ ϊπχπ, απϊ ςξ Marketing ρςξ Societing, Proactive customer service, απϊ ςξ Customer service ρςξ Customer success, απϊ ςξ Customer Service ρςξ Customer Experience, αλλά και μέεπ ςευμξλξγίεπ, gadgets, ςάρειπ και επιοοξέπ απϊ ςα social media, καςαςέθηκαμ απϊ ςξσπ ξμιληςέπ και ποαγμαςικά ςάοαναμ ςα μεοά. Αμ ποέπει μα κοαςήρξσμε ϊμχπ έμα κεμςοικϊ ρημείξ απϊ ςξ ρσμέδοιξ, ασςϊ ρσμξφίζεςαι ρε μία λένη: ΑΜΗΠΩΟΞΡ! Ο άμθοχπξπ ρςξ κέμςοξ ςηπ ποξρξυήπ και ρςημ σπηοερία ασςξϋ ϊλεπ ξι ςευμικέπ, ξι τϊομξσλεπ, ξι ρσμςαγέπ και ξι καιμξςξμίεπ. Οι διεσθσμςέπ, ξι σπάλληλξι και ξι πελάςεπ έυξσμ έμα κξιμϊ υαοακςηοιρςικϊ: είμαι άμθοχπξι, έυξσμ αμάγκεπ, ρσμαιρθήμαςα, αδσμαμίεπ, ςαλέμςα, ποξρδξκίεπ. Και ρε ϊλα ασςά ποέπει μα εμςοστήρει και μα απαμςήρει η ρϋγυοξμη πλέξμ επιρςήμη ςξσ Customer Service. Ξ πελάςηπ δεμ έυει πάμςα δίκιξ. Ξ πελάςηπ ρσυμά, δεμ γμχοίζει ςι ακοιβώπ υοειάζεςαι. Ξ πελάςηπ είμαι άμθοχπξπ με ιδιαιςεοόςηςεπ, ικαμόςηςεπ και αδσμαμίεπ και εμείπ έυξσμε ςημ εσθύμη μα ςξμ εμημεοώρξσμε, ρσμβξσλέφξσμε, καςεσθύμξσμε και πληοξτξοήρξσμε ρχρςά. Και ασςϊ είμαι, ϊυι πια ςξ Πελαςξκεμςοικϊ, αλλά ςξ Αμθοχπξκεμςοικϊ Customer Service ςηπ μέαπ επξυήπ.» Maroussi Plaza Δσυαοιρςξύμε θεομά ςιπ εςαιοείεπ: Ιαλχρξοίζξσμε 1 μέξ Λέλξπ ρςξ ΔΘΔΟ Founded in 1875, DEREE The American College of Greece is an independent, not for profit educational institution, accredited by the New England Association of Schools and Colleges (NEASC). It also has a validation agreement with The Open University of the UK, offering students the advantage to acquire both an American degree and a British honors award within the typical framework for US undergraduate degrees. DEREE offers 21 Bachelor s degree programs through three schools: School of Liberal Arts and Sciences, School of Business, and Frances Rich School of Fine and Performing Arts. Moreover, DEREE Graduate School of Arts and Sciences offers graduate programs leading to MA, MS, MSc and MBA degrees. Located on a breathtaking hillside at the edge of Athens, DEREE campus is the ideal educational environment, with state-of-the-art technology and athletic facilities, smart classrooms, on-site theaters, the ACG Art Gallery, and one of Europe s largest private college libraries. DEREE helps students achieve their aspirations, by offering unique academic opportunities. Every year, more than 150 internships in world leading companies both in Greece and abroad, are made available to DEREE students. Parallel to Greek University Studies are being offered to Greek public university students who wish to adequately equip themselves for future career challenges. 3.0 million financial for : Through scholarships and financial aid programs, DEREE supports and encourages young people to pursue their dreams. DEREE guarantees its students stable tuition for 4 years of studies. Ιδιξκςηρία Ελλημικό Ιμρςιςξύςξ Ενσπηοέςηρηπ Πελαςώμ Αοχιρσμςανία & Επιμέλεια Έκδξρηπ Διξικηςική Ομάδα ΕΙΕΠ Ιξύλιξπ - Αύγξσρςξπ

ATTRACT MORE CLIENTS ΒΕ REMARKABLE ENJOY YOUR BUSINESS ΣΕΛ. 1

ATTRACT MORE CLIENTS ΒΕ REMARKABLE ENJOY YOUR BUSINESS ΣΕΛ. 1 ATTRACT MORE CLIENTS ΒΕ REMARKABLE ENJOY YOUR BUSINESS ΣΕΛ. 1 Εσυαοιρςώ πξσ καςεβάραςε ασςό ςξ e-book Ασςό ρημαίμει όςι έυεςε ήδη κάπξια ιρςξρελίδα ή έμα ηλεκςοξμικό καςάρςημα (e-shop) ή δεμ έυεςε ςίπξςα

Διαβάστε περισσότερα

Services SMART. Messaging. Bulk SMS. SMS messaging services THE + Services. www.ipdigital.gr. IP Digital

Services SMART. Messaging. Bulk SMS. SMS messaging services THE + Services. www.ipdigital.gr. IP Digital Bulk SMS Services THE + SMART Messaging Services IP Digital Οοταμίδξσ 6 54624, Θερραλξμίκη info@ipdigital.gr T: 2310 511 396 F: 2315 151 166 SMS messaging services www.ipdigital.gr Η Εηαιρεία H IP Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΗΣΗ -ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ

ΔΙΑΒΗΣΗ -ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΔΙΑΒΗΣΗ -ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ Ο ξοιρμόπ Ποξήλθε από ςημ ελλημική λένη «διαβαίμχ» όςαμ ξ Αοεςαίειξπ από ςημ Καππαδξκία παοαςήοηρε όςι μεγάλεπ πξρόςηςεπ σγοώμ πέομαγαμ ρςα ξύοα, «διαβαίμξμςαπ» όλξ ςξ ρώμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΤΔΑΣΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ. Δραγάτςη 8, Πειραιάσ Ιερ. Πατριάρχου 45, Αμπελόκηποι. 693.45.22.273 info@neoellinikiglossa.gr.

ΠΟΤΔΑΣΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ. Δραγάτςη 8, Πειραιάσ Ιερ. Πατριάρχου 45, Αμπελόκηποι. 693.45.22.273 info@neoellinikiglossa.gr. ΠΟΤΔΑΣΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Δραγάτςη 8, Πειραιάσ Ιερ. Πατριάρχου 45, Αμπελόκηποι 693.45.22.273 info@neoellinikiglossa.gr e-learning Διδαρκαλία ςξσ μαθήμαςξπ ςηπ Νεξελλημικήπ Γλώρραπ από απόρςαρη ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α)

Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΦΟΛΗ ΥΛΩΡΙΝΑ Δ ι δ α σ κ α λ ί α σ τ η Δ Δ η μ ο τ ι κ ο ύ Ν ο μ ί σ μ α τ α κ α ι Δ ε κ α δ ι κ ο ί Α ρ ι θ μ ο ί Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α) Επ ιιμέλε ιια Εργασ ίίας Καοαμαμίδξσ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Υακ.: Α.Ι.Σ. 1 /2013 Α.Κ.Ι. 1/2011

Αρ. Υακ.: Α.Ι.Σ. 1 /2013 Α.Κ.Ι. 1/2011 Αρ. Υακ.: Α.Ι.Σ. 1 /2013 Α.Κ.Ι. 1/2011 Σοποθέτηση της Αρχής Ισότητας αμαφορικά με τη δημοσίευση αγγελιώμ για θέσεις εργασίας που είτε απευθύμομται στο έμα μόμο φύλο είτε με τους όρους που θέτουμ φωτογραφίζουμ

Διαβάστε περισσότερα

Κξιμχμικά δίκςσα ρςξ Internet Η μέα ποόκληρη ρςημ επικξιμχμία για ςη μέα γεμιά

Κξιμχμικά δίκςσα ρςξ Internet Η μέα ποόκληρη ρςημ επικξιμχμία για ςη μέα γεμιά 1 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΣΔΧΝΟΛΟΓΙΑ Κξιμχμικά δίκςσα ρςξ Internet Η μέα ποόκληρη ρςημ επικξιμχμία για ςη μέα γεμιά Κύοιξ Θέμα Η έθθαλζε ηωλ θνηλωληθώλ δηθηύωλ ζην δηαδίθηπν ζα

Διαβάστε περισσότερα

άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 1-2 Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ ISSN 1790-773Χ

άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 1-2 Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ ISSN 1790-773Χ 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ Η συμβολή του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Πλξήγηρη ρςξ διαδίκςσξ

Πλξήγηρη ρςξ διαδίκςσξ σρςήμξσμε Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ γμώρη εκπαίδεσρη πληοξτξοίεπ Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ επικξιμχμία Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ εμημέοχρη Θεςική ποξρτξοά

Διαβάστε περισσότερα

άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 1-2 Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ ISSN 1790-773Χ

άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 1-2 Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ ISSN 1790-773Χ 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ Η συμβολή του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Δθμική Ξογάμχρη για ςημ εκμεςάλλεσρη ςξσ Διαρςήμαςξπ:

Δθμική Ξογάμχρη για ςημ εκμεςάλλεσρη ςξσ Διαρςήμαςξπ: Κείμεμξ Δογαρίαπ No 22/2011 Δθμική Ξογάμχρη για ςημ εκμεςάλλεσρη ςξσ Διαρςήμαςξπ: Δπιλξγέπ για ςξσπ Λήπςεπ Απξτάρεωμ. Αλέναμδοξπ Κ. Κξλξβόπ επςέμβοιξπ 2011 Εθμική Οογάμχρη για ςημ εκμεςάλλεσρη ςξσ Διαρςήμαςξπ

Διαβάστε περισσότερα

Εστσείπ Πϊλειπ. Έμα μέξ παοάδειγμα ρυεδιαρμξϋ και αμάπςσνηπ ςχμ πϊλεχμ. Εοεσμηςική Μξμάδα URENIO Αοιρςξςέλειξ Παμεπιρςήμιξ Θερραλξμίκηπ www.urenio.

Εστσείπ Πϊλειπ. Έμα μέξ παοάδειγμα ρυεδιαρμξϋ και αμάπςσνηπ ςχμ πϊλεχμ. Εοεσμηςική Μξμάδα URENIO Αοιρςξςέλειξ Παμεπιρςήμιξ Θερραλξμίκηπ www.urenio. Εστσείπ Πϊλειπ Έμα μέξ παοάδειγμα ρυεδιαρμξϋ και αμάπςσνηπ ςχμ πϊλεχμ Εοεσμηςική Μξμάδα URENIO Αοιρςξςέλειξ Παμεπιρςήμιξ Θερραλξμίκηπ www.urenio.org Εστσείπ πόλειπ: Έμμξια 2 ΙΙ. Ποξρεγγίρειπ -1 Smart Communities

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘΩ7ΛΡ-Ψ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΔΑ: 4ΑΘΩ7ΛΡ-Ψ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: 1132 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ Λάρισα, 03.05.2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΛΑΡΙΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΕΧΣΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Αρ. Διακήρσξης 1/2011 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Κινθτοποίθςθ ςτον ΕΔΟΕΑΠ. σμάδελτξι/ρεπ

Κινθτοποίθςθ ςτον ΕΔΟΕΑΠ. σμάδελτξι/ρεπ Οι εογαζϊμεμξι ρσμςανιξϋυξι άμεογξι παίομξσμ ςξσπ αγόμεπ ρςα υέοια ςξσπ, δίμξμςαπ ςημ απάμςηρη ρςιπ καςαοοέξσρεπ ρσμδικαλιρςικέπ ρσμβιβαρμέμεπ πλειξφητίεπ ςξσ Κλάδξσ και ρςξσπ γοατικξϋπ πξλιςεσςέπ ςξσπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ Διεύθσνση Διατρουικής Πολιτικής και Ερεσνών Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Συμτακτική Ομάδα Δρ. Μαράκης Γεώργιος, Διαςοξτξλϊγξπ Διεϋθσμρη Διαςοξτικήπ

Διαβάστε περισσότερα

Απομακρσσμένος έλεγτος υωτισμού μέσω της πλατυόρμας Arduino

Απομακρσσμένος έλεγτος υωτισμού μέσω της πλατυόρμας Arduino ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Απομακρσσμένος έλεγτος υωτισμού μέσω της πλατυόρμας Arduino ΣΟΛΙΑ ΑΓΓΔΛΙΝΑ ΑΔΜ : 6010 ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ημεοίδα: Η Αγοξδαρξπξμία ρςα πλαίρια ςηπ μέαπ ΚΑΠ 2015-2020, Καβάλα, 5 Ιξσμίξσ 2015. Δο. Άμμα Σιδηοξπξύλξσ

Ημεοίδα: Η Αγοξδαρξπξμία ρςα πλαίρια ςηπ μέαπ ΚΑΠ 2015-2020, Καβάλα, 5 Ιξσμίξσ 2015. Δο. Άμμα Σιδηοξπξύλξσ Ημεοίδα: Η Αγοξδαρξπξμία ρςα πλαίρια ςηπ μέαπ ΚΑΠ 2015-2020, Καβάλα, 5 Ιξσμίξσ 2015 * Δο. Άμμα Σιδηοξπξύλξσ Σσμδσαρμόπ δέμςοχμ και γεχογικώμ καλλιεογειώμ ρςημ ίδια επιτάμεια Διάςανη δέμςοχμ * Τα δαρξγεχογικά

Διαβάστε περισσότερα

Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ. Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ

Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ. Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ 21 Αποιλίξσ 2010 Κύοιξ υέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Δμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΚΟΗΝ: ΘΕΜΑ:"Αμακξίμωρη-Ποόρκληρη για μεςάςανη σπαλλήλωμ ρςξ Γεμικό Νξρξκξμείξ Καοδίςραπ."

ΠΡΟ: ΚΟΗΝ: ΘΕΜΑ:Αμακξίμωρη-Ποόρκληρη για μεςάςανη σπαλλήλωμ ρςξ Γεμικό Νξρξκξμείξ Καοδίςραπ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 5 η Τγειξμξμική Πεοιτέοεια Θερραλίαπ & ςεοεάπ Δλλάδαπ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΣΑ Σατ. Γ/νση: Σέομα Σασοχπξύ 43100 ΚΑΡΔΙΣΑ Γιεύθσνση: Σμήμα Δ.Α.Δ. E-mail: prosopiku@noskard.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΠΥΔΑ. ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων. www. sypyda.gr

ΣΥΠΥΔΑ. ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων. www. sypyda.gr ΣΥΠΥΔΑ ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων www. sypyda.gr Κύπιορ ζηόσορ ηος έπγος ΣΥΠΥΔΑ ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοπόθων Κύοιξπ ρςόυξπ ςξσ έογξσ ΣΥΠΥΔΑ, ςξ ξπξίξ υοημαςξδξςείςαι

Διαβάστε περισσότερα

Η λειςξσογία ςξσ Βσζαμςιμξύ Νεοόμσλξσ

Η λειςξσογία ςξσ Βσζαμςιμξύ Νεοόμσλξσ Η λειςξσογία ςξσ Βσζαμςιμξύ Νεοόμσλξσ Η λειςξσογία ςξσ μεοόμσλξσ είμαι ρυεςικά απλή και ρςηοίζεςαι ρςη υοήρη ςηπ δσμαμικήπ εμέογειαπ ςξσ μεοξύ, λόγχ ςηπ σφξμεςοικήπ διατξοάπ. Σξ μεοό, μεςά ςημ πςώρη ςξσ

Διαβάστε περισσότερα

Φεστιβάλ περιπτερούχων 27-28-29 Μαρτύου 2010 Ζϊππειο Μϋγαρο Διοργϊνωςη: ϋνωςη καπνοπωλών περιπτερούχων τϋωσ διοικόςεωσ πρωτευούςησ & line executive

Φεστιβάλ περιπτερούχων 27-28-29 Μαρτύου 2010 Ζϊππειο Μϋγαρο Διοργϊνωςη: ϋνωςη καπνοπωλών περιπτερούχων τϋωσ διοικόςεωσ πρωτευούςησ & line executive Φεστιβάλ περιπτερούχων 27-28-29 Μαρτύου 2010 Ζϊππειο Μϋγαρο Διοργϊνωςη: ϋνωςη καπνοπωλών περιπτερούχων τϋωσ διοικόςεωσ πρωτευούςησ & line executive Η Αίθουσα Εκθέσεωμ του Ζαππείου διαθέτει περίπου 4.000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ 3 2. ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΗ (QUICK START) - ΙΟΚΡΑΣΗ 4 3. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΗ 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ 3 2. ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΗ (QUICK START) - ΙΟΚΡΑΣΗ 4 3. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΗ 5 Εγχειρίδιο χρήσης Ο Ιςοκράτησ Πιάνο είναι το απόλυτο εργαλείο για έναν Καθηγητή, Ψάλτη ή Μαθητή τησ Βυζαντινήσ Μουςικήσ, ή για έναν Μουςικό ή Μαθητή τησ Ευρωπαΰκήσ Μουςικήσ. Περιέχει Πιάνο (97+)-πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Ιανουάριος 2014 ΟΠΩΞΟΞΠΘΑΙΔΡ ΔΝΔΚΘΝΔΘΡ ΡΖ ΛΔΑΛΞΡΥΔΣΡΖ ΒΚΑΡΞΙΣΑΠΩΜ

BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Ιανουάριος 2014 ΟΠΩΞΟΞΠΘΑΙΔΡ ΔΝΔΚΘΝΔΘΡ ΡΖ ΛΔΑΛΞΡΥΔΣΡΖ ΒΚΑΡΞΙΣΑΠΩΜ BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Ιανουάριος 2014 Biohellenika News WWW.BIOHELLENIKA.GR Ε ΑΤΣΟ ΣΟ ΣΕΤΧΟ Σελεσςαία Νέα ΞΘ ΛΘΙΠΞΒΘΑΙΔΡ ΚΞΘΛΩΝΔΘΡ ΙΑΑ ΖΜ ΙΣΖΡΖ ΡΣΜΔΣΑΕΞΜΑΘ ΛΔ ΑΣΝΖΛΔΜΑ ΟΞΡΞΡΑ ΔΛΤΑΜΘΡΖΡ ΑΣΘΡΛΞΣ

Διαβάστε περισσότερα

Phishing Emails. Τι είναι και Τρόποι αντιμετώπιςησ τουσ. Ευςταθίου Κωνςταντίνοσ. Λαμπιδονίτη Χριςτίνα. Απρίλιοσ, 2013. Λευκωςία

Phishing Emails. Τι είναι και Τρόποι αντιμετώπιςησ τουσ. Ευςταθίου Κωνςταντίνοσ. Λαμπιδονίτη Χριςτίνα. Απρίλιοσ, 2013. Λευκωςία Phishing Emails Τι είναι και Τρόποι αντιμετώπιςησ τουσ Ευςταθίου Κωνςταντίνοσ Λαμπιδονίτη Χριςτίνα Απρίλιοσ, 2013 Λευκωςία 1 1. Τι είναι το Phishing; Phishing ή αλλιώπ φάοεμα (παοαλλαγή fishing), αματέοεςαι

Διαβάστε περισσότερα

Notice 198 April 27, 2012

Notice 198 April 27, 2012 Notice 198 April 27, 2012 1 / 6 CCS Classification Information No.198 Apr. 27, 2012 2 / 6 CCS Classification Information No.198 Apr. 27, 2012 3 / 6 CCS Classification Information No.198 Apr. 27, 2012 4

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος

Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος Ακμή και διαςοξτή Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος σμέδοιξ Παθήρεχμ Εναοςημάςχμ Δέομαςξπ Ποόληφη και Θεοαπεία Αθήμα, 5-7 επςεμβοίξσ 2014 Οοιρμόπ- επίπςχρη Οοιρμόπ: υοόμια τλεγμξμώδηπ μόρξπ

Διαβάστε περισσότερα

... Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΚΑΝΕΙ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΝΑ ΤΡΙΖΟΥΝ. Eπικαιροποιημένο Μνημόνιο. Και οι απολυµένοι του δηµοσίου.

... Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΚΑΝΕΙ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΝΑ ΤΡΙΖΟΥΝ. Eπικαιροποιημένο Μνημόνιο. Και οι απολυµένοι του δηµοσίου. 15ήμερη Επαναστατική Εφημερίδα / Φύλλο 573 / Σάββατο 7 Ιουνίου 2014 / Τιμή: 1,50 Κυκλοφορεί κάθε δεύτερο Σάββατο.. ε Ε ε γ 2014 H E α Έ η α ό η Κα α ό α γ Λ, E - K T N - - E -, - - - (0,15%).,, - E. T

Διαβάστε περισσότερα

Εξίσωση - Φάση Αρµονικού Κύµατος 4ο Σετ Ασκήσεων - Χειµώνας 2012. Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός. http://perifysikhs.wordpress.

Εξίσωση - Φάση Αρµονικού Κύµατος 4ο Σετ Ασκήσεων - Χειµώνας 2012. Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός. http://perifysikhs.wordpress. Εξίσωση - Φάση Αρµονικού Κύµατος - Χειµώνας 2012 Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός http://perifysikhs.wordpress.com Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Α.1. Κατά τη διάδοση ενός κύµατος σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ

Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ Η αμάπςσνη εμόπ ρσρςήμαςξπ παοακξλξύθηρηπ ςηπ πξιόςηςαπ ςξσ εδάτξσπ, ςξ ξπξίξ θα εμιρυύρει ςξμ έλεγυξ ρσγκεκοιμέμχμ πεοιξυώμ καθώπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012 ΣΜΗΜΑ ΧΕΔΙΑΜΟΤ & ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2012 Δημιξσογία 56 μέχμ υοηρςώμ ρςημ εταομξγή

Διαβάστε περισσότερα

Δστσείπ Πόλειπ Έμα μέξ παοάδειγμα αμάπςσνηπ και ρυεδιαρμξύ ςχμ πόλεχμ

Δστσείπ Πόλειπ Έμα μέξ παοάδειγμα αμάπςσνηπ και ρυεδιαρμξύ ςχμ πόλεχμ Δστσείπ Πόλειπ Έμα μέξ παοάδειγμα αμάπςσνηπ και ρυεδιαρμξύ ςχμ πόλεχμ Νίκξπ Κξμμημόπ Δοεσμηςική Μξμάδα URENIO Μεςαπςσυιακό εμιμάοιξ Διδακςξοικώμ 9 Νξεμβοίξσ 2007 Πεοιευόμεμα I. Ευφυείς πόλεις: Η μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

το Σύμφωμο τωμ Δημάρχωμ και το Τεχμικό Επιμελητήριο Ελλάδος

το Σύμφωμο τωμ Δημάρχωμ και το Τεχμικό Επιμελητήριο Ελλάδος το Σύμφωμο τωμ Δημάρχωμ και το Τεχμικό Επιμελητήριο Ελλάδος Πεοιτέοεια Πελξπξμμήρξσ Σεπςέμβοιξπ 2015 Λάσκος Κωμσταμτίμος, πξλιςικόπ μηυαμικόπ Α.Π.Θ., σπξφήτιξπ διδάκςξοαπ ρύμβξσλξπ εμεογειακξύ ρυεδιαρμξύ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γˊ Λυκείου. Κεφάλαιο 2 ο. Στατιστική

Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γˊ Λυκείου. Κεφάλαιο 2 ο. Στατιστική Μαθηματικά Γεικής Παιδείας Γ Λυκείου Κεφάλαιο Μαθηματικά Γεικής Παιδείας Γˊ Λυκείου Κεφάλαιο ο Στατιστική ΘΕΩΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Στατιστική είαι έα σύολο αρχώ και μεθοδολογιώ για: το σχεδιασμό της

Διαβάστε περισσότερα

Μείχρη Κόρςξσπ Ποξμηθειώμ Υγείαπ μέρχ Υπηοεριώμ Ηλεκςοξμικώμ Ποξμηθειώμ. Digital Health Care 2010

Μείχρη Κόρςξσπ Ποξμηθειώμ Υγείαπ μέρχ Υπηοεριώμ Ηλεκςοξμικώμ Ποξμηθειώμ. Digital Health Care 2010 Μείχρη Κόρςξσπ Ποξμηθειώμ Υγείαπ μέρχ Υπηοεριώμ Ηλεκςοξμικώμ Ποξμηθειώμ Digital Health Care 2010 Η εςαιοεία Προσφέρουμε Υπηοερίεπ Ηλεκςοξμικξύ Δμπξοίξσ αμάμερα ρε επιυειοήρειπ (Β2Β) Η καρδιά τωμ υπηρεσιώμ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΑΣΙΚΑ ΣΟΙΦΔΙΑ ΜΑΘΗΙΑΚΩΝ ΠΔΡΙΥΔΡΔΙΩΝ. 1. Clusters. Μάθημα 2Θ3 69 Μαθηριακέπ Πεοιτέοειεπ

ΤΣΑΣΙΚΑ ΣΟΙΦΔΙΑ ΜΑΘΗΙΑΚΩΝ ΠΔΡΙΥΔΡΔΙΩΝ. 1. Clusters. Μάθημα 2Θ3 69 Μαθηριακέπ Πεοιτέοειεπ ΤΣΑΣΙΚΑ ΣΟΙΦΔΙΑ ΜΑΘΗΙΑΚΩΝ ΠΔΡΙΥΔΡΔΙΩΝ 1. Clusters Μάθημα 2Θ3 69 Μαθηριακέπ Πεοιτέοειεπ CLUSTERS Ορισμός A group of the same or similar elements gathered or occurring closely together <

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Συνέλευση. Τρίτη 10 Ιουνίου 2014

Γενική Συνέλευση. Τρίτη 10 Ιουνίου 2014 Γενική Συνέλευση Τρίτη 10 Ιουνίου 2014 Υποψηφιότητες Frank Thibaut Διευθυντής Διοδίων, Εμπορικής Διαχείρισης και Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης, Αττικές Διαδρομές O Frank Τhibaut γεννήθηκε στο Καμερούν το 1968.

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Αδαμαντία Τραϊφόρου (Α.Μ 263) Επίβλεψη: Καθηγητής Μιχαήλ Κονιόρδος

Επιμέλεια: Αδαμαντία Τραϊφόρου (Α.Μ 263) Επίβλεψη: Καθηγητής Μιχαήλ Κονιόρδος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οι Ολοκληρωμένες Επικοινωνίες Μάρκετινγκ και η επίδρασή τους στη Συμπεριφορά του Καταναλωτή

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εικαστικές παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο, η περίπτωση του Ψυρρή Γάτος Αθανάσιος 01104618,

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΚΟΛΕΓΙΟ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 15/05/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by College Last update, 15/05/2015

Διαβάστε περισσότερα

Aμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος

Aμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος Aμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος Από την εκπαίδευση στην απασχόληση Προγράμματα μαθητείας Ιστορική Αναδρομή Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, ιδρύθηκε στην Σμύρνη το 1875. Το 1922, με πρόσκληση του Ελευθέριου

Διαβάστε περισσότερα

Co-enzyme Q10 Update Report

Co-enzyme Q10 Update Report Co-enzyme Q10 Update Report Δπαμαρςαςικέπ Δπιρςημξμικέπ Δνελίνειπ Ιαθσρςεοώμςαπ ςη Διαδικαρία ςηπ Γήοαμρηπ Αμξρία ρε ρξβαοέπ αρθέμειεπ Ηεοαπεία Αλςρυάιμεο και Πάοκιμρξμ Δναιοεςικά Οτέλη για ςημ καοδιά

Διαβάστε περισσότερα

Ειραγωγής έως ραπάμσα πέμσε (45) μεσαπσυχιακώμ τοισησώμ

Ειραγωγής έως ραπάμσα πέμσε (45) μεσαπσυχιακώμ τοισησώμ ΠAΝΕΠΙΡΗΠΙΟ ΠΑΡΩΝ ΡΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΡΗΠΩΝ ΠΗΠΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΡ ΑΝΑΚΟΙΝΩΡΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ειραγωγής έως ραπάμσα πέμσε (45) μεσαπσυχιακώμ τοισησώμ Ρσo πλαίριo λεισουπγίας σου Π.Π.Ρ σου μήμασος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή εξγαιείσλ Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζην Γεκφζην θαη Ηδησηηθφ ηνκέα: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Περιεχόμενα Contents 01 02 03 04 05 06 Ποιοί Είμαστε - Who we are Τι κάνουμε - What we do Τι κάνουμε διαφορετικά - What we do differently Τι έχουμε πετύχει - What

Διαβάστε περισσότερα

Προσανατολισµός στην Αγορά ή την Επιχειρηµατικότητα;

Προσανατολισµός στην Αγορά ή την Επιχειρηµατικότητα; Προσανατολισµός στην Αγορά ή την Επιχειρηµατικότητα; Βασίλης Θεοχαράκης Assistant Professor of Marketing & Entrepreneurship Ποια είναι τα ερωτήµατα; Είναι η ελληνική αγορά πραγµατικά τόσο διαφορετική;

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. 1. Σύντομη παρουσίαση της Grant Thornton 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΟΥΚΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ. Η Τέχνη της Πώλησης στη Φαρμακευτική Αγορά

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΟΥΚΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ. Η Τέχνη της Πώλησης στη Φαρμακευτική Αγορά ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΟΥΚΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ - ΔΕΣΠΟΙΝΑ Η Τέχνη της Πώλησης στη Φαρμακευτική Αγορά Διπλωματική Εργασία για την απόκτηση Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Impact Hub Athens. The first locally global collaboration network

Impact Hub Athens. The first locally global collaboration network Impact Hub Athens The first locally global collaboration network Impact HUB Athens Tο Impact HUB Athens είναι το πρώτο διεθνές δίκτυο χώρων, προγραμμάτων και ανθρώπων που αναπτύσσουν υπεύθυνες και βιώσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015

Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προγράμματα Σπουδών Αξιολογημένα Πιστοποιημένα ΚΑΤΑ ΠΟΛΗ Ημερομηνία Τελευταίας Ενημέρωσης, 08/07/2015 Evaluated - Accredited Programmes of Study by Town Last update, 08/07/2015 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα δομή της αλυσίδας εξυπηρέτησης του λιανεμπορίου όπως αναδείχθηκε από το συνέδριο Route to Market στο οποίο μετείχαν 184 ανώτατα διευθυντικά

Η νέα δομή της αλυσίδας εξυπηρέτησης του λιανεμπορίου όπως αναδείχθηκε από το συνέδριο Route to Market στο οποίο μετείχαν 184 ανώτατα διευθυντικά Η νέα δομή της αλυσίδας εξυπηρέτησης του λιανεμπορίου όπως αναδείχθηκε από το συνέδριο Route to Market στο οποίο μετείχαν 184 ανώτατα διευθυντικά στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων της χώρας Στο συνέδριο που

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της Συμβολαιακής Γεωργίας στην Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Επιχειρήσεων Τροφίμων. Ιωάννης Γκανάς

Επίδραση της Συμβολαιακής Γεωργίας στην Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Επιχειρήσεων Τροφίμων. Ιωάννης Γκανάς ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πα ά α Έ α 3.0 Μη ισα ό ο License. To view a copy of this license, visit

Πα ά α Έ α 3.0 Μη ισα ό ο License. To view a copy of this license, visit Η ασ α α σ ως χ ός σ σ ς ώ ώ α α ς α ω ς α ώ σ ώ Π σ ς α σ ω Ε ώ α σ ω ς σ ς Academia.edu tsiligiris@hotmail.com This work is licensed under the Creative Commons Α αφο ά η ιο ού-μη ο ι ή Χ ήση-ό ι Πα ά

Διαβάστε περισσότερα

Επι Mένοντας Διεθνώς. Λίζα Μάγιερ. Managing Director, Fortis Venustas

Επι Mένοντας Διεθνώς. Λίζα Μάγιερ. Managing Director, Fortis Venustas Επι Mένοντας Διεθνώς Λίζα Μάγιερ Managing Director, Fortis Venustas Reinventing your Business Διαγράφοντας το παρελθόν και χαράζοντας το μέλλον Υπάρχει μέλλον μετά την κρίση; Ηκρίσηοδηγεί στην αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

0.6-1.2g/dL. διπλαζιαζμός Ινζοσλίνη (νηζηείας) 4-24µIU/mL 23±9 µiu/ml Γλσκόζη (GTTtest,100g) 87-107mL/min

0.6-1.2g/dL. διπλαζιαζμός Ινζοσλίνη (νηζηείας) 4-24µIU/mL 23±9 µiu/ml Γλσκόζη (GTTtest,100g) 87-107mL/min Φσριξλξγική καςάρςαρη Διάοκεια 40 εβδξμάδεπ ή 280 ημέοεπ (39-41 καςά μέρξ όοξ) Σςξ ρώμα ςηπ εγκύξσ ρσμβαίμξσμ αλλαγέπ πξσ απξρκξπξύμ: ρςη ούθμιρη ςξσ μεςαβξλιρμξύ, ρςημ ποξαγωγή ςηπ αμάπςσνηπ ςξσ εμβούξσ,

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter. 10ο Ελληνικό Συνέδριο Κορυφής στην Εξυπηρέτηση Πελατών σελ. 2

Newsletter. 10ο Ελληνικό Συνέδριο Κορυφής στην Εξυπηρέτηση Πελατών σελ. 2 14,5 Newsletter Μ Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Γ Ι Α Τ Α Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Ε Ι Ε Π ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 / ΤΕΥΧΟΣ 35 Δείτε στο 35ο τεύχος του ηλεκτρονικού newsletter του ΕΙΕΠ: 10ο Ελληνικό Συνέδριο Κορυφής στην Εξυπηρέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter Μ Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Γ Ι Α Τ Α Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Ε Ι Ε Π

Newsletter Μ Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Γ Ι Α Τ Α Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Ε Ι Ε Π 14,5 Newsletter Μ Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Γ Ι Α Τ Α Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Ε Ι Ε Π ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 / ΤΕΥΧΟΣ 41 Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 11ο Ελληνικό Συνέδριο Κορυφής στην Εξυπηρέτηση Πελατών, που

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» Κατεύθυνση: «Διατροφή, Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

Η τέχνη του Branding

Η τέχνη του Branding Η τέχνη του Branding Γιατί πρέπει μιλήσουμε για το συναίσθημα? Και τι ακριβώς εννοούμε συναίσθημα? Πριν μιλήσουμε για το θέμα μας πρέπει να καθορίσουμε το πεδίο δράσης μέσα στο οποίο λειτουργεί το branding

Διαβάστε περισσότερα

Δμπύοεςξ με επίμξ με επ ίμξ διάυσςξ διάυ κξιλιακό άλγ κξιλιακό άλγ και ρσγυ και ιςικά ρσγυ ταιμόμεμα ΑΡΗΓΑΚΖ Κ.

Δμπύοεςξ με επίμξ με επ ίμξ διάυσςξ διάυ κξιλιακό άλγ κξιλιακό άλγ και ρσγυ και ιςικά ρσγυ ταιμόμεμα ΑΡΗΓΑΚΖ Κ. * Δμπύοεςξ με επίμξμξ διάυσςξ κξιλιακό άλγξπ και ρσγυιςικά ταιμόμεμα *Γσμαίκα 41 εςώμ *Από 12h επίμξμη κεταλαλγία *Πσοεςξ39.5C *Έμςξμξ διάυσςξ κξιλιακό άλγξπ *Μασςία *Λσαλγίεπ * Ιλιμική ενέςαρη ςξιυεία

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές εργασίας µετά το Μεταπτυχιακό. .Στογιαννάρης Intracom Telecom Section Manager, Thessaloniki Branch S/W Development Center

Προοπτικές εργασίας µετά το Μεταπτυχιακό. .Στογιαννάρης Intracom Telecom Section Manager, Thessaloniki Branch S/W Development Center Προοπτικές εργασίας µετά το Μεταπτυχιακό.Στογιαννάρης Intracom Telecom Section Manager, Thessaloniki Branch S/W Development Center Intracom S.A. Telecom Solutions 19.7 km Markopoulou Ave., 19002 Peania,

Διαβάστε περισσότερα

Clusters Καιμξςξμίαπ σρςάδεπ σμπλέγμαςα. Μάθημα 2Θ3 69 Μαθηριακέπ Πεοιτέοειεπ

Clusters Καιμξςξμίαπ σρςάδεπ σμπλέγμαςα. Μάθημα 2Θ3 69 Μαθηριακέπ Πεοιτέοειεπ Clusters Καιμξςξμίαπ σρςάδεπ σμπλέγμαςα Μάθημα 2Θ3 69 Μαθηριακέπ Πεοιτέοειεπ Πεξηερόκελα Έλλνηα Δηάξζξωζε Τππνινγία Πξνγξακκαηηζκόο CLUSTERS Έμμξια A group of the same or similar elements gathered or occurring

Διαβάστε περισσότερα

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis Entrepreneurship in Greece Antonis Tsiflis About GEM Global Entrepreneurship Monitor is the only project that monitors entrepreneurship worldwide over time 69 countries in 2012 Greece participating since

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΑΓΚΟΓΕΩΡΓΗ [ΑΠΡΙΛΙΟ 2011] Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Φ Ε Ι Α Δπώμυμο: Όμομα: ΤΠΑΓΙΞΓΔΩΠΓΖ ΔΘΠΖΜΖ Ημερομημία Γέμμησης: 1976 Δθμικότητα: Διεύθυμση Οικίας: ΔΚΚΖΜΘΙΖ ΑΠΓΞΡΞΚΘΞΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η. Στατιστικά στοιχεία της EUROSTAT σχετικά με έρευνα και καινοτομία εθνικοί δείκτες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η. Στατιστικά στοιχεία της EUROSTAT σχετικά με έρευνα και καινοτομία εθνικοί δείκτες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η Στατιστικά στοιχεία της EUROSTAT σχετικά με έρευνα και καινοτομία εθνικοί δείκτες 224 Πέτρου Πατιά Πηγή: Eurostat Pocketbooks, Science, Technology and Innovation in Europe, 2007 edition, ISSN

Διαβάστε περισσότερα

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â þÿãå½±¹ã ¼±Ä¹º  ½ ¼ Ãͽ  þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹º

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης

Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης Εκπαίδευση και Πολιτισμός: έρευνα προκαταρκτικής αξιολόγησης μίας εικονικής έκθεσης Education and Culture: front-end evaluation of a virtual exhibition Σαπφώ Μορτάκη, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο & Ανοιχτό

Διαβάστε περισσότερα

Σ αυτό το φύλλο. 15ήμερη Επαναστατική Εφημερίδα / Φύλλο 581 / Σάββατο 18 Oκτωβρίου 2014 / Τιμή: 1,50

Σ αυτό το φύλλο. 15ήμερη Επαναστατική Εφημερίδα / Φύλλο 581 / Σάββατο 18 Oκτωβρίου 2014 / Τιμή: 1,50 15ήμερη Επαναστατική Εφημερίδα / Φύλλο 581 / Σάββατο 18 Oκτωβρίου 2014 / Τιμή: 1,50 Κυκλοφορεί κάθε δεύτερο Σάββατο ο α οχ ω απ α ανα ν ε ό α α succes story υβ ν E υ υ - α α - B υ α α- α α π α π π υ αφ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

Georgiou, Styliani. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Georgiou, Styliani. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ É ÃÇ»¹ºÌ µà±³³µ»¼±ä¹ºìâ þÿàá ñ½±Ä»¹Ã¼Ì Ãż²»»µ¹ þÿ±½ ÀÄž

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS SOFTWARE DIVISION

BUSINESS SOFTWARE DIVISION BUSINESS SOFTWARE DIVISION Agenda DEMO Go-to-market strategy Γενικά για τα συστήματα CRM Περιγραφή πρότασης CRM Ειδικά για το project Πληροφορίες για τη SiEBEN SiEBEN We Lead By Numbers: 2000 SiEBEN Founding

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΣΟΛΟ ΒΘΟΓΡΑΥΘΙΟ ΖΛΔΘΩΛΑ

ΤΜΣΟΛΟ ΒΘΟΓΡΑΥΘΙΟ ΖΛΔΘΩΛΑ ΤΜΣΟΛΟ ΒΘΟΓΡΑΥΘΙΟ ΖΛΔΘΩΛΑ ΑΒΡΑΑΛ ΕΔΚΖΚΘΔΖ ΙΑΗΖΓΖΣΖ ΣΛΖΛΑΣΟ ΓΔΩΚΟΓΘΑ ΦΟΚΖ ΗΔΣΘΙΩΜ ΔΠΘΣΖΛΩΜ ΠΑΜΔΠΘΣΖΛΘΟΤ ΠΑΣΡΩΜ Ξμξμαςεπώμσμξ: ΑΒΠΑΑΛ ΕΔΚΖΚΘΔΖΡ Οαςοώμσμξ: Λύοχμ όπξπ γέμμηρηπ: Λαοίμα Μαξύρηπ Ζμεοξμημία γέμμηρηπ:

Διαβάστε περισσότερα

þÿ»» ± - ±»» ± - ½É¼ ½ ±Ã»

þÿ»» ± - ±»» ± - ½É¼ ½ ±Ã» Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ µâ ĵǽ» ³ µâ º±¹ µºà± µ þÿàµá ÀÄÉÃ Ä Â µåäµá ² ¼¹± þÿµºà± µåã

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Ιμπριξή Ελένη. Μαυροπάνου Σοφία (Α.Μ. 13858) Μπαλόπητας Βασίλειος (Α.Μ. 13890)

Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Ιμπριξή Ελένη. Μαυροπάνου Σοφία (Α.Μ. 13858) Μπαλόπητας Βασίλειος (Α.Μ. 13890) Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008 2012 THE INFLUENCE OF ECONOMIC CRISIS ON GREEK ENTERPRISES DURING THE TIME PERIOD OF 2008 2012 Επιβλέπουσα καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύχος 1, 8-18 ISSN 1791-9649 Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Κνξδώζε Α 1, Σαξίδε Μ 2, Σνπιηώηεο Κ 3 1 Ννζειεύηξηα ΤΔ, MSc, Γεληθό Ννζνθνκείν Κνξίλζνπ.

Διαβάστε περισσότερα

CSR and Sustainability. Katerina Katsouli CSR & Sustainability Director Grant Thornton Greece

CSR and Sustainability. Katerina Katsouli CSR & Sustainability Director Grant Thornton Greece CSR and Sustainability Katerina Katsouli CSR & Sustainability Director Grant Thornton Greece Ποιοι είμαστε Με πάνω από 42.000 ανθρώπους σε περισσότερες από 140 χώρες, είμαστε ένας πραγματικά παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Συνέλευση ΕΙΕΠ Πέμπτη 14 Ιουνίου 2012. Υποψηφιότητες

Γενική Συνέλευση ΕΙΕΠ Πέμπτη 14 Ιουνίου 2012. Υποψηφιότητες Γενική Συνέλευση ΕΙΕΠ Πέμπτη 14 Ιουνίου 2012 Υποψηφιότητες Frank Thibaut Διευθυντής Διοδίων, Εμπορικής Διαχείρισης και Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης, Αττικές Διαδρομές O Frank Τhibaut γεννήθηκε στο Καμερούν

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΤΑΡΗΣ

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΡΙΤΑΡΗΣ 69 Φεβρουάριος 2011 Περιεχόμενα Η συμβολή του Ιωάννη Καποδίστρια στην εδραίωση της ανεξαρτησίας και της ουδετερότητας της Ελβετίας σ. 1 Οι νέες ισορροπίες στην Ασία και Μ. Ανατολή Η ινδοϊστραηλινή συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εκπαίδευση: Μέσο ανάπτυξης του ανθρώπινου παράγοντα και εργαλείο διοικητικής µεταρρύθµισης Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

Αλήθεια ή Θάρρος... εξερευνώντας τη φύση «μου» 1st International Summer Camp Gestalt Foundation ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 9-12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015, ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ

Αλήθεια ή Θάρρος... εξερευνώντας τη φύση «μου» 1st International Summer Camp Gestalt Foundation ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 9-12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015, ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ Ε Ξ Α Μ Η Ν Ι Α Ι Ο Φ Υ Λ Λ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η Σ Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Τ Ο Υ Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Υ Ψ Υ Χ Ο Θ Ε ΡΑ Π Ε Ι Α Σ & Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ G E S TA LT F O U N D AT I O N ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ - ΧΕΙΜΩΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Του ΚΩΣΤΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Diane Mantouvalos η υπεύθυνη επικοινωνίας της βραβευμένης

Η Diane Mantouvalos η υπεύθυνη επικοινωνίας της βραβευμένης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Η Diane Mantouvalos η υπεύθυνη επικοινωνίας της βραβευμένης πλατφόρμας DESIGNLOBBY To DESIGNLOBBY είναι μια πλατφόρμα αντιπροσώπευσης δημιουργών απο διάφορες ειδικότητες

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567. "Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την απόδοση των επιχειρήσεων" ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567. Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την απόδοση των επιχειρήσεων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567 "Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματική ιδιοκτησία και ιατρικά επιστημονικά έργα

Πνευματική ιδιοκτησία και ιατρικά επιστημονικά έργα 8 ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE 25(1), 2008 Moreover, a letter of appreciation should be sent to all corresponding authors who decide to submit their work to the Journal, even in cases when regrettably

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter. Τακτική Γενική Συνέλευση Διενέργεια Αρχαιρεσιών Εκλογής νέου Δ.Σ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Newsletter. Τακτική Γενική Συνέλευση Διενέργεια Αρχαιρεσιών Εκλογής νέου Δ.Σ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 14,5 Newsletter Μ Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Γ Ι Α Τ Α Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Ε Ι Ε Π ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 / ΤΕΥΧΟΣ 39 Τακτική Γενική Συνέλευση Διενέργεια Αρχαιρεσιών Εκλογής νέου Δ.Σ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Ανθή Κατσιρίκου Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης του Πολυτεχνείου Κρήτης Anthi Katsirikou Library Director, Technological University of Crete, Greece

Ανθή Κατσιρίκου Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης του Πολυτεχνείου Κρήτης Anthi Katsirikou Library Director, Technological University of Crete, Greece Ανθή Κατσιρίκου Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης του Πολυτεχνείου Κρήτης Anthi Katsirikou Library Director, Technological University of Crete, Greece Ο ρόλος του Βιβλιοθηκάριου κατά την περίοδο των αλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

þÿ Á±½Äà Å, šåá¹±º Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ Á±½Äà Å, šåá¹±º Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ±¾ ± Ä Â ÃÉÃÄ Â ¹±Çµ Á¹Ã þÿ±½ ÁÉÀ ½ ŠŽ±¼¹º Í ÃÄ ÃÇ þÿ Á±½ÄÃ

Διαβάστε περισσότερα