ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ"

Transcript

1 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Παξνπζίαζε ηνπ Ιδξπκαηηθνύ Καηαζεηεξίνπ Δύξεθα ηνπ Αιεμάλδξεηνπ Σερλνινγηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Ιδξύκαηνο Θεζζαινλίθεο. Καηαρώξεζε θαη Δπεμεξγαζία ηωλ πηπρηαθώλ εξγαζηώλ ηεο ρνιήο Δπαγγεικάηωλ Τγείαο θαη Πξόλνηαο. Άληδεια-αββίλα Μθξηηζηάλ Δπηβιέπωλ Καζεγεηήο: Γηώξγνο Υξηζηνδνύινπ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2014 [2]

2 Περύληψη Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία ζπληάρζεθε ζηα πιαίζηα νινθιήξσζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. ηφρνο ηεο απνηειεί ε παξνπζίαζε ηεο ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο Δχξεθα! γλσζηή σο Ηδξπκαηηθφ Καηαζεηήξην, πνπ παξέρεη ην Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο αιιά θαη ε θαηαρψξεζε κεηαδεδνκέλσλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πιαηθφξκα. Σα ηεθκήξηα πνπ εηζήρζεζαλ κε κνξθή κεηαδεδνκέλσλ πάξζεθαλ απφ ηε ρνιή Δπαγγεικάησλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο θαη αθφκε πην ζπγθεθξηκέλα απφ ην ηκήκα Αηζζεηηθήο θαη Κνζκεηνινγίαο. Ζ κεζνδνινγία έξεπλαο πνπ αθνινπζήζεθε ζε πξψηε θάζε αθνξνχζε ηελ εχξεζε μέλεο θαη ειιεληθήο βηβιηνγξαθίαο, ηα πξψηα απνηειέζκαηα θαηέζηεζαλ θαλεξφ ην γεγνλφο, φηη ε ειιεληθή βηβιηνγξαθία βξίζθεηαη αθφκε ζε βξεθηθφ ζηάδην γηα απηφ θαη ε πξνζνρή ζηξάθεθε ζε μέλνπο κειεηεηέο θαη ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία γηα ην θνκκάηη πνπ αθνξνχζε ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ησλ ζπγγξαθέσλ. ηη αθνξά ηελ εηζαγσγή ησλ κεηαδεδνκέλσλ πνιχηηκεο απνδείρζεθαλ νη ιεπηνκεξείο νδεγίεο πνπ κνπ δφζεθαλ απφ ηελ επηζηεκνληθή νκάδα πνπ έρεη αλαιάβεη ηελ επηκέιεηα ηνπ Δχξεθα. Δπηπιένλ ν ζεκαηηθφο θαηάινγνο ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ Κνγθξέζνπ αιιά θαη ην πξφγξακκα πιεξνθνξηαθνχ γξακκαηηζκνχ «Χξίσλ» απνηέιεζαλ νδεγνχο σο πξνο ηε δεκηνπξγία ηεο επηηνκήο, ησλ ζεκαηηθψλ επηθεθαιίδσλ θαη ησλ ιέμεσλ-θιεηδηά. Σα επξήκαηα απφ απηή ηελ έξεπλα απνδείρζεθαλ ζε έλα αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ πξσηφηππα κηαο θαη ζην θαζηεξσκέλν ζεκαηηθφ θαηάινγν ηνπ Δχξεθα! πξνζηέζεθαλ 165 λέεο ζεκαηηθέο επηθεθαιίδεο πνπ δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα γηα αθφκε πην εμεηδηθεπκέλε έξεπλα. Λέμεηο Κιεηδηά: Ηδξπκαηηθά Καηαζεηήξηα, Δχξεθα, Αλνηθηή Πξφζβαζε, Πνιπηερλείν Κξήηεο, Νεκεξηήο, Μεηαδεδνκέλα, Πλεπκαηηθά Γηθαηψκαηα, Αμηνιφγεζε. [3]

3 Abstract This thesis has been composed within the framework of completing the educational procedure. Its target is to present the electronic service Eureka! Known as 'Institutional Repository', that the Alexander Technological and Educational Institute of Thessaloniki provides; and to register metadata to the particular platform. The evidence that has been introduced in the form of metadata has been taken from the Health and Welfare Occupation School and more specifically from the Aesthetics and Cosmetology Department. The research methodology that has been followed in the first phase dealt with the finding of foreign and Greek bibliography. The first results have made it clear that the Greek bibliography is still at a primitive level, so more attention has been paid to foreign researchers and to the Greek laws on the spiritual rights of the writers. With regard to the metadata input, the detailed instructions that I have been given by the scientific team, who have undertaken the 'Eureka!' custody, have been proved extremely precious. Moreover, the Subject List of the Library of Congress and the 'Orion' Information Literacy programme have been guides of how to create the Abstract, the Subject Headings and the Keywords. The research findings have proved to be prototypes to a large extent, as at the standard Subject List of Eureka! 165 new Subject Headings have been added, that give the opportunity for more specialized research. Keywords: Institutional Repository, Eureka, Open Access, University of Crete, Psepheda, Metadata, Copyright, Reviewed. [4]

4 Ευχαριςτύεσ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ θαζεγεηή κνπ Κ. Γηψξγν Υξηζηνδνχινπ γηα ηελ ππνκνλή πνπ έθαλε θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο αιιά θαη γηα ηελ πνιχηηκε θαζνδήγεζε ηνπ. Δπίζεο ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηελ επγλσκνζχλε πξνο ηηο ζπλαδέιθνπο Γέζπνηλα Σζνθηνπξίδνπ γηα ηε βνήζεηα πνπ κνπ πξνζέθεξε θαη Σξηαληαθπιιηά Σζνχθα γηα ηηο ρξήζηκεο ζπκβνπιέο ηεο. Στα δύο πρόσωπα που με στήριξαν και με στηρίζουν τον άντρα μου & τη μητέρα μου [5]

5 Περιεχόμενα Πεξηερφκελα.. 6 Λίζηα εηθφλσλ...7 Δηζαγσγή... 9 Κεθάιαην 1 ν Ηδξπκαηηθά θαηαζεηήξηα 10 Δλφηεηα 1 ε Έθξεμε ζηε δηάδνζε ηεο γλψζεο 10 Δλφηεηα 2 ε Ηδξπκαηηθφ θαηαζεηήξην Δχξεθα! ηφρνη Λνγηζκηθφ Παξακεηξνπνηήζεηο ζην ζχζηεκα Δχξεθα!...18 Δλφηεηα 3 ε Αμηνιφγεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ Δχξεθα! Πιενλεθηήκαηα Μεηνλεθηήκαηα Κεθάιαην 2 ν Δλφηεηα 1 ε Γεδνκέλα Δπεμεξγαζία Καηαρψξεζε κεηαδεδνκέλσλ Αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα νινθιεξσκέλσλ εγγξαθψλ Δλφηεηα 2 ε Πξνβιήκαηα Πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίζηεθαλ θαηά ηελ εηζαγσγή δεδνκέλσλ Πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίζηεθαλ θαηά ηελ εηζαγσγή αξρείσλ...32 Δλφηεηα 3 ε Πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα Σν εζηθφ δηθαίσκα θαη ε on-line δεκνζίεπζε ηεο πλεπκαηηθήο παξαγσγήο Ζ εμνπζία εγγξαθήο/αλαπαξαγσγήο θαη ε on-line δεκνζίεπζε ηεο πλεπκαηηθήο παξαγσγήο Δλφηεηα 4 ε Δπίινγνο. 35 Βηβιηνγξαθία Παξάξηεκα.. 39 [6]

6 Λύςτα εικόνων Δηθφλα 1: Αξρηθή ζειίδα ηνπ ηδξπκαηηθνχ θαηαζεηεξίνπ ηνπ παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ 11 Δηθφλα 2: Αξρηθή ζειίδα ηνπ ηδξπκαηηθνχ θαηαζεηεξίνπ ηνπ εζληθνχ θέληξνπ ηεθκεξίσζεο.12 Δηθφλα 3: Αξρηθή ζειίδα ηνπ ηδξπκαηηθνχ θαηαζεηεξίνπ Αξηζηνηέιεηνπ παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο..12 Δηθφλα 4: Αξρηθή ζειίδα ηνπ ηδξπκαηηθνχ θαηαζεηεξίνπ εζληθνχ Μεηζφβηνπ πνιπηερλείνπ.13 Δηθφλα 5: Αξρηθή ζειίδα ηνπ ηδξπκαηηθνχ θαηαζεηεξίνπ παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο Δηθφλα 5: Αξρηθή ζειίδα ηνπ ηδξπκαηηθνχ θαηαζεηεξίνπ παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο «Αλέκε»...13 Δηθφλα 7: Αξρηθή ζειίδα ηνπ ηδξπκαηηθνχ θαηαζεηεξίνπ Πάληεηνπ παλεπηζηεκίνπ Δηθφλα 8: Αξρηθή ζειίδα ηνπ ηδξπκαηηθνχ θαηαζεηεξίνπ Αιεμάλδξεηνπ ηερλνινγηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο Θεζζαινλίθεο Δηθφλα 9: Αξρηθή ζειίδα ηνπ ηδξπκαηηθνχ θαηαζεηεξίνπ ΣΔΗ Γ. Μαθεδνλίαο Δηθφλα 10: Αξρηθή ζειίδα ηνπ ηδξπκαηηθνχ θαηαζεηεξίνπ παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο «E- Locus» Δηθφλα 11: Αξρηθή ζειίδα ηνπ ηδξπκαηηθνχ θαηαζεηεξίνπ Υαξνθφπεηνπ παλεπηζηεκίνπ Δηθφλα 12: Αξρηθή ζειίδα ηνπ ηδξπκαηηθνχ θαηαζεηεξίνπ Αξηζηνηέιεηνπ παλεπηζηεκίνπ «Φεθηνζήθε» Δηθφλα 13: Υάξηεο ηζηνηφπνπ Δχξεθα!...20 Δηθφλα 14: χλζεηε αλαδήηεζε Δηθφλα 15: Αιθαβεηηθφο θαηάινγνο Δηθφλα 16: Παξάδεηγκα εζθαικέλεο θαζηέξσζεο ζέκαηνο Δηθφλα 17: Αλαδήηεζε φξνπ [7]

7 Δηθφλα 18: Δχξεζε φξνπ 25 Δηθφλα 19: Φφξκα εηζαγσγήο δεδνκέλσλ..25 Δηθφλα 20: Φφξκα εηζαγσγήο αξρείσλ...26 Δηθφλα 21: Παξάδεηγκα νινθιεξσκέλεο εγγξαθήο 1 27 Δηθφλα 22: Παξάδεηγκα νινθιεξσκέλεο εγγξαθήο Δηθφλα 23: Παξάδεηγκα νινθιεξσκέλεο εγγξαθήο 3 28 Δηθφλα 24: Παξάδεηγκα νινθιεξσκέλεο εγγξαθήο Εικόνα 25: Παξάδεηγκα νινθιεξσκέλεο εγγξαθήο Εικόνα 26: Παξάδεηγκα νινθιεξσκέλεο εγγξαθήο6 29 Εικόνα 27: Παξάδεηγκα εζθαικέλεο εηζαγσγήο νλφκαηνο θαη απνπζίαο δεδνκέλσλ Εικόνα 28: Παξάδεηγκα πηπρηαθήο πνπ δελ ππήξρε ζηε βάζε.. 31 Εικόνα 29: Παξάδεηγκα ιάζνπο επηηνκήο Εικόνα 3ο: Παξάδεηγκα ιάζνπο επηηνκήο [8]

8 Ειςαγωγό Ενχκε ζε κηα θνηλσλία απνιχησο εμαξηψκελε απφ ηελ ηερλνινγία, πξάγκα πνιχ θπζηνινγηθφ αλ ζθεθηεί θαλείο πσο θάζε κεγάιε πξφνδνο ηεο, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο αιιά θαη ηελ εθιέπηπλζε ησλ κέζσλ δηδαζθαιίαο θαη έξεπλαο. Απφξξνηα απηνχ απνηειεί θαη ε δεκηνπξγία ησλ Ηδξπκαηηθψλ Καηαζεηεξίσλ, κηαο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο πνπ ζπγθεληξψλεη φιε ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ελφο ηδξχκαηνο θαη έρεη σο ζηφρν ηελ αλνηρηή πξφζβαζε ζε επηζηεκνληθά έγθπξε γλψζε φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα νη πηπρηαθέο εξγαζίεο, νη δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο, πξαθηηθά ζπλεδξίσλ, δηνηθεηηθά έγγξαθα θ.α.. Σα Ηδξπκαηηθά Καηαζεηήξηα απνηεινχλ κηα απφ ηηο δχν βαζηθφηεξεο ζηξαηεγηθέο ηεο πξσηνβνπιίαο Αλνηρηήο Πξφζβαζεο ηεο Βνπδαπέζηεο πνπ μεθίλεζε ην Γεθέκβξην ηνπ , θηλεηήξηα δχλακε ζε απηή ηε πξσηνβνπιία απνηέιεζε ε επηηαθηηθή αλάγθε λα θαηαζηεί ε γλψζε αιιά θαη ε ρξήζε ηεο δηαζέζηκε ζε φινπο. Πξαθηηθά απηφ ζεκαίλεη φηη νπνηνζδήπνηε ρξήζηεο κπνξεί λα δηαβάζεη, λα θαηεβάζεη, λα επεμεξγαζηεί, λα ηππψζεη αιιά θαη λα δηαλείκεη ηελ πλεπκαηηθή παξαγσγή ηνπ εθάζηνηε ηδξχκαηνο ζηα πιαίζηα ησλ λνκηθά απνδεθηψλ νξίσλ, ρσξίο θακία νηθνλνκηθή δέζκεπζε. Απφξξνηα απηήο ηεο πξσηνβνπιίαο ππήξμε ην Ηδξπκαηηθφ Καηαζεηήξην Δχξεθα! πνπ παξέρεηαη απφ ην Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο. Απηφ είλαη θαη ην αληηθείκελν εμέηαζεο ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο ζην πξψην θεθάιαην επηηπγράλεηαη ε γλσξηκία κε ηα Ηδξπκαηηθά Καηαζεηήξηα γεληθά αιιά θαη ζηηο επφκελεο ελφηεηεο πην εηδηθά κε ην Δχξεθα, εθφζνλ γίλεηαη κηα πιήξεο παξνπζίαζε ηεο βάζεο, ησλ δπλαηνηήησλ ηεο, ησλ πξνηεξεκάησλ ηεο αιιά θαη ησλ κεηνλεθηεκάησλ. Σν δεχηεξν θεθάιαην αζρνιείηαη κε ην ηερληθφ θνκκάηη ηεο εηζαγσγήο ησλ κεηαδεδνκέλσλ παξνπζηάδνληαο ην πψο εηζήρζεζαλ ζηε πιαηθφξκα 100 πηπρηαθέο εξγαζίεο, ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίζηεθαλ θαηά ηεο δηάξθεηα απηήο,ην ηειηθφ απνηέιεζκα κηαο νινθιεξσκέλεο εγγξαθήο αιιά θαη ην δίθαην πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο πνπ πξνζηαηεχεη φινπο ηνπο ζπγγξαθείο. 1 (http://www.webcitation.org/6adlci1tc) [9]

9 Κεφάλαιο 1 ο Ιδρυματικϊ Καταθετόρια Ενότητα 1 η Μια ϋκρηξη ςτη διϊδοςη τησ γνώςησ Ο Ρσκαίνο πνιηηηθφο θαη ξήηνξαο Μάξθνο Σχιιηνο Κηθέξσλ έκεηλε ραξαγκέλνο ζηελ ηζηνξία, σο έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ξήηνξεο θαη ζπγγξαθείο ζηε ιαηηληθή γιψζζα πξάγκα ην νπνίν δε θαίλεηαη δηφινπ απίζαλν αλ ιάβνπκε ππφςε ην γεγνλφο, φηη ζεσξνχζε έλαλ φκνξθν θήπν θαη κηα βηβιηνζήθε σο ηα κέγηζηα απνθηήκαηα πνπ κπνξεί λα έρεη ζηε δσή ηνπ έλαο άλζξσπνο. Βάζε απηνχ ινηπφλ αλ ε δσή κπνξνχζε λα παξνκνηαζηεί κε δξφκν ηφηε ζίγνπξα ε γλψζε ζα ήηαλ νδεγφο, ζην δηάβα ηνπ ρξφλνπ απηφ ηεθκεξηψζεθε ζην κέγηζην βαζκφ, επηζηήκνλεο θαη εθεπξέηεο βάζηζαλ ηελ έξεπλα ηνπο ζηηο ζεκειηψδεηο αξρέο πνπ πεξηθιείνπλ ην πιηθφ θαη άπιν ζχκπαλ, δειαδή ζηε γλψζε. Πσο κπνξεί, φκσο έλαο ηέηνηνο αζηείξεπηνο πινχηνο λα δηνρεηεπηεί ζηνλ εθάζηνηε κειεηεηή ή αλαγλψζηε; Γηα λα πάξνπκε απάληεζε αξθεί λα θάλνπκε κία ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή ζην παξειζφλ μεθηλψληαο απφ ην 3500 π.υ, ζπλαληνχκε γηα πξψηε θνξά ηελ βηβιηνζήθε σο ρψξν θαη απαξαίηεην κέζν δηαθχιαμεο αξρείσλ κε ζθνπφ ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπο, φηαλ απηφ ζα θξίλνληαλ αλαγθαίν. ην πέξαζκα φκσο ησλ αηψλσλ ηα δεδνκέλα άιιαμαλ κηαο θαη ε έλλνηα ηεο βηβιηνζήθεο απαηηνχληαλ λα δηεπξπλζεί, φπσο επίζεο θαη νη κέζνδνη θαη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ έσο ηφηε, ιφγσ ηεο ζπλερψο απμαλφκελεο γλψζεο. Υηιηάδεο ρξφληα αξγφηεξα ελ έηεη 2014 κπνξνχκε λα θάλνπκε ιφγν γηα παγθνζκηνπνίεζε ηεο γλψζεο κηαο θαη κε ην πάηεκα ελφο θνπκπηνχ βξηζθφκαζηε απέλαληη απφ ηε πιεξνθνξία πνπ αλαδεηνχκε. Γξαζηηθφ ξφιν ζε απηφ εδψ θαη ιίγα ρξφληα παίδνπλ θαη ηα ιεγφκελα Institutional Repositories, γλσζηά εδψ ζηελ Διιάδα σο ηδξπκαηηθά θαηαζεηήξηα. Ση είλαη φκσο θαη ζε ηη εμππεξεηνχλ; Αζπαδφκελεο ην ηδεψδεο ηεο Αλνηρηήο πξφζβαζεο (Open Access) νη αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο θαηαλνψληαο ηελ δηαξθψο απμαλφκελε αλάγθε ηεο επηζηεκνληθήο [10]

10 πιεξνθφξεζεο θαη παξάιιεια ςάρλνληαο ηξφπνπο λα πξνζθέξνπλ αλαβαζκηζκέλεο ππεξεζίεο, νη νπνίεο είλαη αληάμηεο ησλ απαηηήζεσλ παξά ησλ κεησκέλν πξνυπνινγηζκφ, δεκηνχξγεζαλ κηα πιαηθφξκα ζηελ νπνία ηα κέιε ηεο κπνξνχλ λα βξνπλ ηελ πλεπκαηηθή παξαγσγή φινπ ηνπ ηδξχκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα νη ιεηηνπξγίεο πνπ επηηεινχλ έρνπλ σο εμήο: «.ζπιιέγνπλ, νξγαλψλνπλ, απνζεθεχνπλ θαη δηαηεξνχλ ηελ πλεπκαηηθή παξαγσγή ελφο ηδξχκαηνο». 2 θνπφο ηεο δεκηνπξγίαο απηνχ ήηαλ: Ο εθδεκνθξαηηζκφο ζηε δηάδνζε ησλ επηζηεκνληθψλ απνηειεζκάησλ κηαο έξεπλαο Διεχζεξε πξφζβαζε online ζε ςεθηαθφ πιηθφ 3 Με γλψκνλα ινηπφλ ηα παξαπάλσ ε ηάζε ησλ ηδξπκαηηθψλ θαηαζεηεξίσλ μεθίλεζε λα δηαδίδεηαη απφ ρψξα ζε ρψξα ζε πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα κε απνηέιεζκα απηή ηε ζηηγκή λα αγγίδνπλ ηα ζε παγθφζκην επίπεδν. Μηιψληαο ζε εζληθφ επίπεδν απηή ηε ζηηγκή νη εμήο 12 5 πάξνρνη θηινμελνχλ θαηαζεηήξηα: Παλεπηζηήκην Παηξψλ 6 Εικόνα 1 2 (http://www.arl.org/sparc/ir/ir.html) 3 Κακοφρθ, Μακρίδου, Αςμανίδθσ, 2007, ςελ 1) 4 (http://repositories.webometrics.info/en/world?page=1) 5 (http://repositories.webometrics.info/en/europe/greece%20) 6 (http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/) [11]

11 Δζληθφ Κέληξν Σεθκεξίσζεο 7 Εικόνα 2 Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 8 Εικόνα 3 7 (http://helios-eie.ekt.gr/eie/) 8 (http://vivliothmmy.ee.auth.gr/) [12]

12 Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν 9 Εικόνα 4 Παλεπηζηήκην Μαθεδνλία 10 Εικόνα 5 Παλεπηζηήκην Κξήηεο «Αλέκε» 11 Εικόνα 6 9 (http://dspace.lib.ntua.gr/) 10 (https://dspace.lib.uom.gr/) 11 (http://anemi.lib.uoc.gr/?lang=el) [13]

13 Πάληεην Παλεπηζηήκην 12 Εικόνα 7 Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα 13 Εικόνα 8 ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 14 Εικόνα 9 12 (http://pandemos.panteion.gr/) 13 (http://eureka.lib.teithe.gr:8080/) 14 (http://eprints.teiwm.gr/) [14]

14 Παλεπηζηήκην Κξήηεο 15 «E-Locus» Εικόνα 10 Υαξνθφπεην Παλεπηζηήκην 16 Εικόνα (http://elocus.lib.uoc.gr/) 16 (http://estia.hua.gr:8080/dspace/) [15]

15 Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην «Φεθηνζήθε» 17 Εικόνα 12 ηελ επφκελε ελφηεηα αθνινπζεί αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ Ηδξπκαηηθνχ Καηαζεηεξίνπ Δχξεθα!. 17 (http://digital.lib.auth.gr/) [16]

16 Ενότητα 2 η Ιδρυματικό καταθετόριο Εύρηκα! Στόχοι Ζ θνηλφηεηα ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ ΑTEI Θεζζαινλίθεο δηαθξίλνληαο ηηο λέεο απαηηήζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ιφγσ ηεο ξαγδαίαο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο αιιά θαη ηεο επηζπκίαο γηα έγθπξε θαη εχθνια πξνζβάζηκε επηζηεκνληθή γλψζε, πξνέβεζαλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ αλνηρηνχ πξφζβαζεο ηδξπκαηηθνχ θαηαζεηεξίνπ Δχξεθα!. Μέιεκα ηεο ήηαλ νη εμήο ζηφρνη: Ζ ππνζηήξημε ηεο ςεθηαθήο ππφζηαζεο ησλ επηζηεκψλ ( e-science) Ζ αληαιιαγή επηζηεκνληθνχ πεξηερνκέλνπ Ζ δηάζσζε ηεο πλεπκαηηθήο θιεξνλνκηάο Λογιςμικό Σν Δχξεθα! ρξεζηκνπνηεί ην λογιςμικό αλνηρηνχ θψδηθα Dspace 19 ην νπνίν βαζίδεηαη ζηελ αξρηηεθηνληθή 3-tier. Ζ πεξηγξαθή ησλ κεηαδεδνκέλσλ γίλεηαη κέζσ ηνπ ζρήκαηνο Dublin 20 Core 2122 θαη είλαη δηαζέζηκα κέζσ ηνπ OAI-PMH v πξσηνθφιινπ Παραμετροποιόςεισ ςτο ςύςτημα του Εύρηκα! Πιεξνθφξεζε ησλ ρξεζηψλ Κξίζεθε απαξαίηεηε ε χπαξμε πνιηηηθήο, έηζη ψζηε ν ρξήζηεο λα κπνξέζεη λα ελεκεξσζεί θαζψο βέβαηα θαη λα εθκεηαιιεπηεί φιεο ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη πιεξνθνξίεο απηέο είλαη δηαζέζηκεο ζην επάλσ κέξνο ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ κέζα απφ έλα νξηδφληην κελνχ. 18 ( Κακοφρθ, Μακριδου, Αςμανίδθσ, 2007, ςελ 5) 19 (http://dspace.org/introducing) 21 (http://dublincore.org/) 22 Βλζπε παράρτθμα Τα 15 ςτοιχεία του Duplin Core 23 (http://www.openarchives.org/oai/openarchivesprotocol.html) [17]

17 Αζθάιεηα Τπνζηεξίδεηαη απφ πνιιαπιά επίπεδα αζθάιεηαο πνπ πξνζηαηεχνπλ ην ινγηζκηθφ αιιά θαη ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα. ηη αθνξά ην πξψην θνκκάηη ην Dspace παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο SSL 24 ην νπνίν «επηηξέπεη ηελ εμαζθάιηζε θξππηνγξαθεκέλσλ ζπλαιιαγψλ αλάκεζα ζην Δχξεθα θαη ηνπ ρξήζηεο ηνπ» 25. Σέινο ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα πξνζηαηεχεηαη απφ ην grsecurity 26 ην νπνίν αληρλεχεη θαη πξνιακβάλεη ηηο ηπρφλ επηζέζεηο. Δπηπιένλ, κέζσ ηεο κεζφδνπ Grandfather/father/son 27 ην εχξεθα δηαηεξεί αληίγξαθα αζθαιείαο ζε πεξίπησζε απψιεηαο δεδνκέλσλ. Γηγισζζία Σν πεξηερφκελν είλαη δηαζέζηκν ζε αγγιηθφ θαη ειιεληθφ θείκελν, επίζεο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα εκθάληζεο ησλ κεηαδηδφκελσλ ησλ ηεθκεξίσλ ζηελ αληίζηνηρε γιψζζα. 28 Ηζηνξηθφ αλαδεηήζεσλ Κάζε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο είλαη ζε ζέζε λα δεη ην ηζηνξηθφ ησλ αλαδεηήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνίεζε κέζα απφ ην κελνχ Ηζηνξηθφ Αλαδεηήζεσλ. ρνιηαζκφο ηεθκεξίσλ Οπνηνζδήπνηε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο είλαη ζε ζέζε λα ππνβάιεη ην ζρφιην ηνπ ζε θάπνηα απφ ηα ηεθκήξηα κε ζηφρν ηεο αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο απηψλ. Πξνζζήθε εξγαιείσλ δηαρεηξηζηή Σν ινγηζκηθφ Dspace δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην δηαρεηξηζηή κεηά ηελ δηαγξαθή δεδνκέλσλ λα κπνξέζεη λα θάλεη επαλαθνξά ρξεζηκνπνηψληαο ην κνλαδηθφ αλαγλσξηζηηθφ ηνπ θάζε ηεθκεξίνπ 29. Αθφκε ν δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα πινεγεζεί ζηα ηεθκήξηα πνπ έρνπλ απνζπξζεί, έηζη ψζηε λα ηα εληνπίζεη πην εχθνια. 24 (http://el.wikipedia.org/wiki/ssl) 25 (Κακοφρθ, Μακριδου, Αςμανίδθσ, 2007, ςελ6) 26 (http://grsecurity.net/) 27 (http://en.wikipedia.org/wiki/grandfather-father-son_backup#grandfather-father-son_backup) 28 (Κακοφρθ, Μακριδου, Αςμανίδθσ, 2007, ςελ6) 29 (Κακοφρθ, Μακρίδου, Αςμανίδθσ, 2007, ςελ7) [18]

18 Μελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ Ο δηαρεηξηζηήο κέζα απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ Δχξεθα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνζηείιεη καδηθά κελχκαηα ζηνπο εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο. Σφνδεςθ με το Universal Author Identifier System To UAI_SYS είλαη κηα πηινηηθή εθαξκνγή δηαδηθηχνπ πνπ επηηξέπεη ζηνπο ζπγγξαθείο λα απνθηνχλ έλα κνλαδηθφ αλαγλσξηζηηθφ (UAI code). 30 Οη ζπγγξαθείο κπνξνχλ θαη ελεκεξψλνπλ ην πξνθίι ηνπο κε πξνζσπηθά δηαπηζηεπηήξηα κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Ζ ζχλδεζε απηή επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ Web Services. 30 (Κακοφρθ, Μακρίδου, Αςμανίδθσ, 2007, ςελ7) [19]

19 Ενότθτα 3 θ Αξιολόγθςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν του Εφρθκα! Πλεονεκτιματα Δχθνιε πινήγεζε κέζσ ηνπ νξηδφληηνπ κελνχ ην νπνίν πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνιηηηθή, ηνπο ζπγγξαθείο, γεληθέο πιεξνθνξίεο θ.α.. Δμέρνλ ραξαθηεξηζηηθφ απνηειεί ν ράξηεο ηνπ ηζηνηφπνπ, ν νπνίνο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα εχξεζεο φισλ ησλ παξερφκελσλ επηινγψλ εχθνια θαη γξήγνξα. Εηθόλα 13: Χάξηεο ηζηόηνπνπ Εύξεθα! Πξαθηηθφ πιαίζην ζχλζεηεο αλαδήηεζεο κε δπλαηφηεηα επηινγήο ηειεζηή Boolean, ρξνλνινγία ηεθκεξίνπ θαη ηχπν αλαδήηεζεο. Εηθόλα 14: Σύλζεηε αλαδήηεζε [20]

20 Πιήξεο αιθαβεηηθφο αλαδήηεζεο. θαηάινγνο ηεθκεξίσλ σο ελαιιαθηηθφο ηξφπνο Εηθόλα 15: Αιθαβεηηθόο θαηάινγνο Γπλαηφηεηα πινήγεζεο αλά θαζηεξσκέλν ζέκα, ιέμεηο θιεηδηά, ζπγγξαθέα θαη ρξνλνινγία δεκνζίεπζεο Μεηνλεθηήκαηα Σίζεηαη πνιχ ζπρλά εθηφο ιεηηνπξγίαο ε ζειίδα κε απνηέιεζκα λα δπζρεξαίλεη ηελ έξεπλα. Αλ θαη ππάξρεη εληαία πνιηηηθή εηζαγσγήο δεδνκέλσλ πνιχ ζπρλά παξαηεξείηαη κηα πνηθηινκνξθία σο πξνο απηά, ε έιιεηςε νκνηνγέλεηαο [21]

21 δπζθνιεχεη ηνλ ρξήζηε, εθφζνλ βιέπεη παξφκνηεο πιεξνθνξίεο δηαηχπσλεο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. 31 Παξά ηνπ φηη ππάξρεη πξφβιεςε εηζαγσγήο ζεκάησλ κφλν κε βάζε ηα θαζηεξσκέλα ζέκαηα ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ Κνγθξέζνπ, φπσο είλαη θαλεξφ απφ ηελ παξαθάησ εηθφλα δελ ηεξείηαη θάηη ηέηνην. Εηθόλα 16: Παξάδεηγκα εζθαικέλεο θαζηέξωζεο ζέκαηνο ε κηα απιή αλαδήηεζε πιηθνχ ηεο ηειεπηαίαο 3εηίαο ηα απνηειέζκαηα είλαη ειάρηζηα, ζπκπεξαίλεηαη ινηπφλ ε έιιεηςε ηαθηηθήο ελεκέξσζεο. 31 Περιςςότερα προβλιματα που αφοροφν τθν ειςαγωγι δεδομζνων κα αναλυκοφν ςτο 2 ο κεφάλαιο. [22]

22 Κεφάλαιο 2 ο Δεδομϋνα Ενότθτα 1 θ Επεξεργαςία Καταχώρηςη μεταδεδομϋνων πλήζσο κηα πξνζεγκέλε βηηξίλα ελφο θαηαζηήκαηνο κε πξσηφηππεο ηδέεο, έληνλα ρξψκαηα θαη θαινζηεκέλα ζθεληθά, δελ αθήλεη αζπγθίλεηνπο ηνπο πεξαζηηθνχο. Μάιηζηα γλσζηέο αιπζίδεο θαηαζηεκάησλ επηζηξαηεχνπλ δεκηνπξγηθνχο ζρεδηαζηέο θαη μνδεχνπλ εθαηνκκχξηα δνιάξηα θάζε ρξφλν γηα λα έρνπλ ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Ο ιφγνο; αθψο νη πσιήζεηο! Κάηη αληίζηνηρν επηηειείηαη θαη ζηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο, αλ θαη δελ έρνπκε λα δηαπξαγκαηεπηνχκε κε νηθνλνκηθά νθέιε, ζέινπκε ηθαλνπνηεκέλνπο ρξήζηεο πνπ ζα μαλαπξνηηκήζνπλ ζηελ επφκελε έξεπλα ηνπο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηεο δηαζέζηκεο ππεξεζίεο καο. Παίξλνληαο σο δεδνκέλν ινηπφλ ην παξαπάλσ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε εηζαγσγή κεηαδεδνκέλσλ 32 θαη ην ζηήζηκν κηαο ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο φπσο είλαη ην Δχξεθα απαηηεί ρξφλν, θφπν θαη δεκηνπξγηθφηεηα, εξγαζίεο πνπ κελ δελ θαίλνληαη αιιά είλαη απφιπηα απαξαίηεηεο γηα ηελ εχξπζκε θαη νκαιή ιεηηνπξγία. Πξνρσξψληαο φκσο απφ ηε ζεσξία ζηε πξάμε αθνινπζεί κηα βήκα-βήκα παξνπζίαζε εηζαγσγήο ζην ζχζηεκα ηνπ Έχξεθα: Βήκα 1 ν : Μειέηε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο, πξάγκαηα ην νπνίν πεξηιακβάλεη γξήγνξε αλάγλσζε θαη επηπιένλ έξεπλα ηνπ ζέκαηνο αλ δελ είλαη επξένο γλσζηφ. Βήκα 2 ν : Δχξεζε ιέμεσλ θιεηδηά. θνπφο ηνπο είλαη λα πξνζδηνξίδνπλ ην πεξηερφκελν ηεο εξγαζίαο θαη λα βειηηψλνπλ ηελ ειεθηξνληθή αλαδήηεζε. Ωο εθ ηνχηνπ, ζα πξέπεη λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθέο, ζαθείο θαη ζπγθεθξηκέλεο. 32 Σφμφωνα με τθν International Federation of Library Associations and Institutions «Μεταδεδομζνα είναι δεδομζνα για τα δεδομζνα. Ο όροσ αναφζρεται ςε κάκε δεδομζνο που χρθςιμοποιείται για να βοθκιςει ςτθν αναγνϊριςθ, περιγραφι και τοποκεςία των θλεκτρονικϊν πθγϊν που βρίςκονται ςτο Διαδίκτυο». [23]

23 Καζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ επηινγή ησλ ιέμεσλ παίδεη ε πηζαλή αλαδήηεζε ηνπ ρξήζηε, ην πψο δειαδή ζα έςαρλε έλαο ρξήζηεο γηα λα εληνπίζεη ηελ δεηνχκελε πιεξνθνξία. Βήκα 3 ν : Αλαδήηεζε θαζηεξσκέλσλ ζεκάησλ. Απηφ ην ζηάδην πεξηιακβάλεη δχν επηινγέο: 1) αλαδήηεζε ζην θαηάινγν ηνπ Δχξεθα φπνπ εθεί ππάξρνπλ ήδε θαηαρσξεκέλεο ζεκαηηθέο επηθεθαιίδεο, αλ φκσο ην ζέκα καο δελ θαιχπηεηαη 2) θάλνπκε αλαδήηεζε ζεκαηηθψλ επηθεθαιίδσλ ζην θαζηεξσκέλν θαηάινγν ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ θνγθξέζνπ. Παξάδεηγκα: Έτοσκε κηα πηστηαθή ε οποία αζτοιείηαη κε κοσζηθά όργαλα, ζέιοληας όκως λα δώζοσκε όζο ηο δσλαηόλ περηζζόηερα ζεκεία πρόζβαζες αποθαζίδοσκε λα θαζηερώζοσκε όια ηα κοσζηθά όργαλα ποσ περηιακβάλοληαη ζηελ εργαζία, έλα από ασηά είλαη θαη ηο καληοιίλο. Ο ζεκαηηθός θαηάιογος ηοσ Εύρεθα δελ κας θαιύπηεη γηα ασηό θαη θάλοσκε αλαδήηεζε ζηο Classification On Web. (Δηθφλα 10) Εηθόλα 17: Αλαδήηεζε Όξνπ Τα αποηειέζκαηα ηες αλαδήηεζες θαίλοληαη ζηελ εηθόλα 11. Ο όρος αλαδήηεζες κοσ σπάρτεη ζαλ θαζηερωκέλο ζέκα, εποκέλως κπορώ λα ηολ προζζέζω ζηο θαηάιογο. [24]

24 Εηθόλα 18: Εύξεζε Όξνπ Βήκα 4 ν : Έρνληαο νινθιεξψζεη ηα παξαπάλσ θάλνπκε είζνδν ζην ζχζηεκα (εηθφλα 12) γηα λα επεμεξγαζηνχκε ην ηεθκήξην 33. Αξρηθά εηζάγνπκε ηα κεηαδεδνκέλα πνπ έρνπκε ζπιιέμεη, κεηέπεηηα θάλνπκε πξνζζήθε ηίηινπ, ζπγγξαθέα, επηβιέπνληα θαζεγεηή, ηκήκαηνο, ζρνιήο θαη αχμνληα αξηζκνχ Εηθόλα 19: Φόξκα εηζαγωγήο κεηαδεδνκέλωλ 33 Θ υποβολι νζου τεκμθρίου δίνεται ωσ δυνατότθτα ςτθν επιλογι «Κοινότθτεσ και Συλλογζσ». 34 Για κάκε όρο ξεχωριςτά επιλζγουμε τθ γλϊςςα ειςαγωγισ. (Αγγλικά και Ελλθνικά). 35 Στισ λζξεισ κλειδιά, ςτθν επιτομι και ςτισ κεματικζσ επικεφαλίδεσ ωσ γλϊςςα ειςαγωγισ ορίηονται και οι δφο ξεχωριςτά. [25]

25 Βήκα 5 ν : Καηφπηλ επηζπκίαο ηνπ ζπγγξαθέα ην ηεθκήξην είλαη δηαζέζηκν ζε on-line κνξθή, ε δηαδηθαζία πνπ απαηηείηαη είλαη λα κεηαηξαπεί ην αξρείν ζε PDF θαη λα κεηνλνκαζηεί κε ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο. ( εηθφλα 13 ) Εηθόλα 20: Φόξκα εηζαγωγήο αξρείωλ Βήκα 6 ν : χληαμε επηηνκήο. πλήζσο ζηελ πεξίιεςε θάζε πηπρηαθήο ππάξρεη ζαθήο αλαθνξά ηνπ ζθνπνχ ηεο εξγαζίαο. Αλ απηφ δελ θαζίζηαηαη δπλαηφ ηφηε ε επηηνκή αληιείηαη απφ ην θπξίσο θείκελν θαη ηα πεξηερφκελα. Οξίδεηαη σο κέγηζην φξην ιέμεσλ νη 150. Βήκα 7 ν : Απνζήθεπζε 36 θαη έμνδνο. 36 Συνίςταται θ τακτικι αποκικευςθ πζρα τθσ τελικισ για αποφυγι απϊλειασ δεδομζνων. [26]

26 2.1.2 Αντιπροςωπευτικό δεύγμα ολοκληρωμϋνων εγγραφών 1) 2) [27]

27 3) 4) [28]

28 5) 6) [29]

29 Ενότητα 2 η Προβλόματα Προβλόματα που αντιμετωπύςτηκαν κατϊ την ειςαγωγό μεταδεδομϋνων Σν ζχλνιν ησλ πηπρηαθψλ δηαηξηβψλ πνπ επεμεξγάζηεθα θαηλνκεληθά απαηηνχζαλ κφλν ηε δεκηνπξγία ηεο επηηνκήο θαη ηελ εηζαγσγή ηεο εξγαζίαο ζε PDF κνξθή. Παξφια απηά ζην 80% ησλ πηπρηαθψλ απαηηήζεθαλ πνιιά πεξηζζφηεξα, φπσο είλαη νη ιέμεηο θιεηδηά, ζεκαηηθέο επηθεθαιίδεο θαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηε ζρνιή, ην ηκήκα, ην έηνο, ηνλ αχμνληα αξηζκφ. Πνιιέο θνξέο απαηηνχληαλ ε δηαγξαθή θάπνησλ ήδε πεξαζκέλσλ δεδνκέλσλ θαη ε επαλαεηζαγσγή ηνπο ιφγσ ιάζνπο. (εηθφλα 14) Απηφ σο δηαδηθαζία είλαη δηπιάζηα ρξνλνβφξα, απφ φηη αλ εηζαγφηαλ ε εγγξαθή σο λέα θαηαρψξεζε. Εηθόλα 27: Παξάδεηγκα εζθαικέλεο εηζαγωγήο νλόκαηνο θαη απνπζίαο δεδνκέλωλ [30]

30 ην 20% ηνπ ζπλφινπ ησλ πηπρηαθψλ νη εγγξαθέο έγηλαλ εθ λένπ παξά ηνπ φηη ζην θαηαζηαηηθφ δειψζεθαλ σο ήδε πεξαζκέλεο. (εηθφλα 15) Εηθόλα 28: Παξάδεηγκα πηπρηαθήο πνπ δελ ππήξρε ζηε βάζε Τπήξρε έληνλν πξφβιεκα ζηελ έιιεηςε ζσζηά θαζηεξσκέλσλ ζεκάησλ, σο εθ ηνχηνπ ηα ζέκαηα ηα άληιεζα ζην 99% εθ λένπ απφ ην Classification On Web 37. Έηζη πξφεθπςαλ 165 λέα ζέκαηα 38 πνπ φπσο είλαη θπζηθφ εκπινχηηζαλ ην ζεκαηηθφ θαηάινγν. Ζ βάζε ηνπ Δχξεθα ζέηνληαλ ζπρλά εθηφο ιεηηνπξγία κε απνηέιεζκα λα επηβξαδχλεη ην ξπζκφ εξγαζίαο. Ζ ζπγγξαθή ησλ επηηνκψλ απνδείρζεθε δεχηεξε ζε βαζκφ δπζθνιίαο γηα δχν θπξίσο ιφγνπο: Α) Μέξνο ηνπ ζπλφινπ ησλ πηπρηαθψλ δηέζεηε επηηνκή ε νπνία δε ζπκβάδηδε κε ην ζηφρν 39 νχηε θαη κε ηελ έθηαζε κηαο πεξίιεςεο. (εηθφλεο 16, 17) 37 (classificationweb.net/menu/) 38 Βλζπε Παράρτθμα «Κακιερωμζνεσ κεματικζσ Επικεφαλίδεσ». 39 Βαςικόσ ςτόχοσ τθσ επιτομισ είναι να δϊςει μια ςυνοπτικι αλλά μεςτι περιγραφι του τεκμθρίου. [31]

31 Εηθόλα 29: Παξάδεηγκα ιάζνο επηηνκήο 1 Εηθόλα 30: Παξάδεηγκα ιάζνο επηηνκήο 2 Β) Τπήξραλ πηπρηαθέο εξγαζίεο ρσξίο πεξίιεςε, εηζαγσγή, αξηζκεκέλα πεξηερφκελα, ζπκπεξάζκαηα θαη επίινγν. Χο εθ ηνχηνπ ήηαλ ζρεδφλ αδχλαηε ε ζπγγξαθή κηαο επηηνκήο ρσξίο λα πξνεγεζεί κηα έξεπλα επί ηνπ ζέκαηνο. 40 Αλνκνηνγέλεηα 41 σο πξνο ηνλ ηξφπν εηζαγσγήο δεδνκέλσλ Προβλόματα που αντιμετωπύςτηκαν κατϊ την ειςαγωγό αρχεύων Κιεηδσκέλα αξρεία ηα νπνία απαηηνχζαλ εηδηθή επεμεξγαζία γηα λα κεηαηξαπνχλ ζε PDF κνξθή. CD ρσξίο πεξηερφκελν, ζε απηή ηε πεξίπησζε ππήξμε επηθνηλσλία κε ην ζπγγξαθέα γηα λα απνζηείιεη αληίγξαθν. CD θαηεζηξακκέλα. 40 Εξαιτίασ αυτοφ μερικζσ επιτομζσ είναι μικρζσ ςε ζκταςθ, όπωσ λόγου χάρθ αυτι με αφξων αρικμό Ωσ προσ τθ διάταξθ πεηϊν-κεφαλαίων, ςυντομογραφιϊν, κακιερωμζνων ονομάτων. [32]

32 Ενότθτα 3 θ Πνευματικά Δικαιϊματα Το ηθικό δικαύωμα & η on-line δημοςύευςη τησ πνευματικόσ παραγωγόσ «Σν εζηθφ δηθαίσκα πξνζηαηεχεη ηνλ πξνζσπηθφ δεζκφ ηνπ πλεπκαηηθνχ δεκηνπξγνχ κε ην έξγν ηνπ θαη απαξηίδεηαη απφ ηηο εμνπζίεο πνπ αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά ζην άξζξν 4 ηνπ ίδηνπ λφκνπ. Πξφθεηηαη γηα ηελ εμνπζία δεκνζίεπζεο, ηελ εμνπζία αλαγλψξηζεο ηεο παηξφηεηαο, ηελ εμνπζία πεξηθξνχξεζεο ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ έξγνπ, ηελ εμνπζία πξνζπέιαζεο θαη ηελ εμνπζία ππαλαρψξεζεο πνπ είλαη γλσζηή θαη σο εμνπζία κεηάλνηαο». (Άξζξν 1 παξ. 1 ηνπ Ν.2121/1993) ηελ πεξίπησζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δχξεθα ν ζπγγξαθέαο θάζε ηεθκεξίνπ ζπκπιεξψλνληαο κηα έληππε αίηεζε απνθαζίδεη γηα ην αλ ην έξγν ηνπ ζα είλαη δηαζέζηκν δηθηπαθά ή αλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί κφλν γηα αξρεηαθή ρξήζε. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη κε βάζε ηελ εμνπζία αλαγλψξηζεο ν δεκηνπξγφο έρεη ην δηθαίσκα λα απνθαζίδεη γηα ην ρξφλν, ηνλ ηφπν θαη ηνλ ηξφπν θαηά ηνπο νπνίνπο ην έξγν ζα γίλεη πξνζηηφ ζην θνηλφ. Ο Ν.2121/1993 πξνζδηνξίδεη ηελ έλλνηα ηεο δεκνζίεπζεο. Ο φξνο «δεκνζίεπζε» γίλεηαη δεθηφο απφ ην λφκν ζηελ επξεία ηνπ έλλνηα θαη πεξηιακβάλεη ηελ έθδνζε, ηε δεκφζηα εθηέιεζε, ηελ ξαδηνηειενπηηθή κεηάδνζε θαη ηε ζεαηξηθή παξάζηαζε, δειαδή θάζε ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην έξγν γίλεηαη πξνζηηφ ζην θνηλφ Η εξουςύα εγγραφόσ/αναπαραγωγόσ και η on-line δημοςύευςη τησ πνευματικόσ παραγωγόσ Βάζε ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 1 α ηνπ Ν.2121/1993 αλαγλσξίδεη ζην δεκηνπξγφ ηελ εμνπζία λα επηηξέπεη ή λα απαγνξεχεη «ηελ εγγξαθή θαη ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ έξγνπ κε θάζε κέζν, φπσο κεραληθά, θσηνρεκηθά ή ειεθηξνληθά κέζα». Δγγξαθή ζεκαίλεη ηελ πξψηε πιηθή ελζσκάησζε ηνπ έξγνπ ζε θάπνην πιηθφ θνξέα πνπ απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ έξγνπ ζε έλα ή πεξηζζφηεξα αληίηππα. Αλαπαξαγσγή είλαη ε παξαγσγή ελφο ή πεξηζζφηεξσλ αληηηχπσλ ηνπ έξγνπ. Σέηνηα αληίηππα [33]

33 κπνξεί λα είλαη π.ρ. βηβιία, θσηναληίγξαθα, εηθνλνγξαθήκαηα, δίζθνη, θ.α. αλαπαξαγσγή κπνξεί λα γίλεη κε νπνηνδήπνηε κέζν. Ζ Έλα εξψηεκα πνπ δεκηνπξγείηαη ζε απηφ ην ζεκείν είλαη ην, θαηά πφζν ν ζπγγξαθέαο κπνξεί λα πξνζηαηεχζεη ην έξγν ηνπ, φηαλ ην ηεθκήξην δελ είλαη θιεηδσκέλν θαη κπνξεί λα δηαηεζεί ειεχζεξα. Παξακεηξνπνηήζεηο ηνπ ηχπνπ «αξρεία κφλν γηα αλάγλσζε» ζηε πιαηθφξκα ηνπ Δχξεθα κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ αζθάιεηα ηνπ ζπγγξαθέα, λα δηαιχζνπλ θάζε ακθηβνιία πεξί ινγνθινπήο, αιιά θαη λα εκπινπηίζνπλ ην ήδε ππάξρνλ αξρείν, ιαβαίλνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη ην 80% ησλ ζπγγξαθέσλ απφ ηα ηεθκήξηα πνπ επεμεξγάζηεθα δήισζε, φηη δελ επηζπκεί ε πλεπκαηηθή ηνπο ηδηνθηεζία λα δεκνζηνπνηεζεί ζην δηαδίθηπν. [34]

34 Ενότητα 4η Επύλογοσ Χο θαηαθιείδα απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ αξρηθά θαζίζηαηαη απαξαίηεην λα επαηλέζνπκε ηελ επηζηεκνληθή νκάδα πνπ αλέιαβε λα θέξεη εηο πέξαο ηελ έξεπλα ηε κειέηε θαη ην ζρεδηαζκφ ηνπ Δχξεθα, έλαο αθφκε κεγαιχηεξνο έπαηλνο, φκσο αμίδεη ζηνπο αλζξψπνπο πνπ ζηεξίδνπλ θαη ππνζηεξίδνπλ ηα ινγηζκηθά αλνηρηήο πξφζβαζεο, παξά ηνπ φηη είλαη κηα δηαδηθαζία επίπνλε, ρξνλνβφξα θαη κάιηζηα πνιιέο θνξέο φρη θαη ηφζν νηθνλνκηθά αληακεηθηηθή. Δμαηηίαο ηέηνησλ αλζξψπσλ κπνξνχκε θαη έρνπκε πξφζβαζε ζε γλψζε θαη έξεπλεο πνπ ζε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε ε απφθηεζε ηνπο ζα ηζνδπλακνχζε κε ρξεκαηηθφ θφζηνο. Δπηπιένλ, δελ κπνξνχκε λα παξαιείςνπκε ην γεγνλφο πσο ελ κέζν νηθνλνκηθήο ιηηφηεηαο ηα θέληξα πιεξνθφξεζεο, δειαδή νη βηβιηνζήθεο βξίζθνπλ πάληα ηξφπν λα επηπιένπλ αθφκε θαη αλ ππάξρεη νηθνλνκηθφ λαπάγην. Βάζεη απηνχ ινηπφλ αληηιακβαλφκαζηε πσο έζησ θαη αλ ππάξρνπλ κεηνλεθηήκαηα ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο απηφ νθείιεηαη ζε εμσηεξηθνχο παξάγνληεο, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε κείσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ε νπνία νδεγεί ζε κνλφδξνκν - κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ -. Αληίζεηα κηα ζηάζε εθηίκεζεο απέλαληη ζε ηέηνηεο θαηλνηφκεο πξσηνβνπιίεο ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη ζηε βειηίσζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο αιιά θαη ζηελ εμέιημε ηνπο. Πσο ζα κπνξνχζε φκσο λα γίλεη θαλεξή ε εθηίκεζε καο; Έλαο πξψηνο ηξφπνο είλαη ε ζηάζε πνπ δηαηεξνχκε αηνκηθά σο νληφηεηεο, ν γνγγπζκφο θαη ε έληνλε δπζαξέζθεηα ζίγνπξα είλαη εθδειψζεηο πνπ δελ σθεινχλ θαλέλαλ, απηφ βέβαηα ζε θακία πεξίπησζε δελ ζεκαίλεη φηη δε κπνξνχκε λα ππνβάινπκε πξνηάζεηο θαη ηδέεο ζηελ επηζηεκνληθή νκάδα κε ζηφρν ηε δηαξθή βειηίσζε ηεο πιαηθφξκαο. Έλαο αθφκε ηξφπνο έρεη λα θάλεη κε ηελ ίδηα ηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο, παίξλνληαο σο δεδνκέλν φηη νη ρξήζηεο δελ είλαη πάληα ελήκεξνη γηα ηα εξγαιεία έξεπλαο πνπ δηαζέηεη ην ίδξπκα, ζα ήηαλ θαιφ νη εθπαηδεπηηθνί λα παξαπέκπνπλ ηνπο θνηηεηέο ηνπο ζε ζπλάδειθνπο βηβιηνζεθνλφκνπο, έηζη ψζηε λα ιάβνπλ εμεηδηθεπκέλε εθπαίδεπζε γηα ηε θαιχηεξε δπλαηφλ αμηνπνίεζε ηνπ Δχξεθα θαζψο θαη ησλ άιισλ ππεξεζηψλ. Ο ηξίηνο ηξφπνο ζρεηίδεηαη κε ηε δηνίθεζε ηνπ Ηδξχκαηνο, θαζψο ζηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο ππέπεζε ζηελ αληίιεςε κνπ ην γεγνλφο, φηη θάπνηα ηκήκαηα επέιεμαλ [35]

35 απηνβνχισο λα κελ θαηαζέηνπλ δηθφ ηνπο πιηθφ ζηε βάζε ηνπ Δχξεθα, αιιά αληίζεηα λα δηαηεξνχλ αιθαβεηηθφ αξρείν ζην νπνίν κάιηζηα παξέρνπλ θαη πξφζβαζε. Δίλαη ιππεξφ λα δαπαλνχληαη πφξνη θαη ρξφλνο ζε ππεξεζίεο πνπ ηειηθά κέλνπλ αλεθκεηάιιεπηεο, άιισζηε θάηη πνπ δελ πξέπεη λα ιεζκνλνχκε είλαη, φηη ν θπξηφηεξνο ζηφρνο ηεο εθπαίδεπζεο δελ είλαη ε γλψζε αιιά ε δξάζε, δελ ρξεηαδφκαζηε επθπείο πνιίηεο, αιιά πνιίηεο πνπ έρνπλ κάζεη λα αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο, λα θάλνπλ ηε ζθέςε φξακα θαη ην φξακα πξαγκαηηθφηεηα. [36]

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

On-line εργαλεία του SINERGIA για τθν υποςτιριξθ μικρομεςαίων βιομθχανιών τροφίμων να βελτιώςουν τθν ενεργειακι τουσ απόδοςθ

On-line εργαλεία του SINERGIA για τθν υποςτιριξθ μικρομεςαίων βιομθχανιών τροφίμων να βελτιώςουν τθν ενεργειακι τουσ απόδοςθ On-line εργαλεία του SINERGIA για τθν υποςτιριξθ μικρομεςαίων βιομθχανιών τροφίμων να βελτιώςουν τθν ενεργειακι τουσ απόδοςθ Δθμιτρθσ Μενδρινόσ, Κώςτασ Καρφτςασ Κζντρο Ανανεώςιμων Πθγών και Εξοικονόμθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο Επεξεργαςτήσ Κειμζνου : Είναι ζνα ιςχυρό μζςο διδαςκαλίασ. Χρηςιμοποιείται: ωσ πυρήνασ μιασ διδαςκαλίασ ή για δημιουργία δραςτηριοτήτων προγφμναςησ και εξάςκηςησ (drill and practice) Κυριαρχοφν: Word:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη MENU ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Λογαπιαζμοί Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηνπο Λνγαξηαζκνύο ηνπ ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ. Σην θνπηάθη πνπ καο δείρλεη ην βειάθη κε ην Νν 1 γξάθνπκε ηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Kυριάκος Σουλιώτης. Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο

Kυριάκος Σουλιώτης. Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο Σηξνγγπιό Τξαπέδη: Σηνρεύνληαο ζηελ εμάιεηςε ηεο Ηπαηίηηδαο C ζηελ Ειιάδα Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο Kυριάκος Σουλιώτης Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ Πολιτικήσ Υγείασ,

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Database Design Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στότοι Σν κάζεκα απηό θαιύπηεη ηνπο αθόινπζνπο ζηόρνπο: Οξίδεη ηνλ ζθνπό ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

«Διερεύνηζη δημιοσργίας αποθεηηρίοσ Πηστιακών Εργαζιών»

«Διερεύνηζη δημιοσργίας αποθεηηρίοσ Πηστιακών Εργαζιών» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. Πηστιακή εργαζία «Διερεύνηζη δημιοσργίας αποθεηηρίοσ Πηστιακών Εργαζιών» Σοσ θοιηηηή Δαρή Αναζηάζιοσ Αρ. Μηηρώοσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα