Κεφάλαιο 1: 06/ Ταυτότητα του ΟΒΙ 06/ Σκοπός του ΟΒΙ. Κεφάλαιο 2: 8/ Αρμοδιότητες του ΟΒΙ. Κεφάλαιο 5: 23/ Οργανωτική Διάρθρωση του Οργανισμού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 1: 06/ Ταυτότητα του ΟΒΙ 06/ Σκοπός του ΟΒΙ. Κεφάλαιο 2: 8/ Αρμοδιότητες του ΟΒΙ. Κεφάλαιο 5: 23/ Οργανωτική Διάρθρωση του Οργανισμού"

Transcript

1

2 Κεφάλαιο 1: 06/ Ταυτότητα του ΟΒΙ 06/ Σκοπός του ΟΒΙ Κεφάλαιο 2: 8/ Αρμοδιότητες του ΟΒΙ Κεφάλαιο 3: Προσφερόμενες Υπηρεσίες στο Κοινό 10/ Κατοχύρωση Εφευρέσεων 14/ Καταχώριση Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων 16/ Τεχνολογική Πληροφόρηση 18/ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κεφάλαιο 4: Στόχοι και δράσεις του Οργανισμού 20/ Στόχοι του Οργανισμού 21/ Δράσεις του Οργανισμού Κεφάλαιο 5: 23/ Οργανωτική Διάρθρωση του Οργανισμού 05

3 Κεφάλαιο 1 Ù Ù Ë Ù Ù Ô µπ Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι ο αποκλειστικά αρμόδιος φορέας στην Ελλάδα για την κατοχύρωση των εφευρέσεων και την καταχώριση των βιομηχανικών σχεδίων & υποδειγμάτων καθώς επίσης για θέματα τεχνολογικής πληροφόρησης και μεταφοράς τεχνολογίας. Ο Οργανισμός είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, οικονομικά ανεξάρτητο και διοικητικά αυτοτελές. Ο ΟΒΙ διοικείται από 7-μελές Διοικητικό Συμβούλιο και διευθύνεται από τον Γενικό Διευθυντή. Διοικητικό Συμβούλιο και Γενικός Διευθυντής ορίζονται με απόφαση του αρμόδιου υπουργού για 4-ετή θητεία. Χρέη εισηγητή στο Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί ο Γενικός Διευθυντής του ΟΒΙ. Βιομηχανική Ιδιοκτησία είναι ο κλάδος που προστατεύει άυλα αγαθά. Ο ΟΒΙ έχει στην αρμοδιότητά του την προστασία: α) Των επινοημάτων που είναι νέα, εμπεριέχουν εφευρετική δραστηριότητα και είναι βιομηχανικά εφαρμόσιμα, β) Των νέων και βιομηχανικά εφαρμόσιμων τρισδιάστατων αντικειμένων που δίνουν λύση σε τεχνικό πρόβλημα γ) Της εξωτερικά ορατής εικόνας βιομηχανικού ή βιοτεχνικού προϊόντος, που είναι νέο και έχει ατομικό χαρακτήρα. Πιστοποίηση ΟΒΙ κατά ISO 9001:2008 Ο ΟΒΙ στο πλαίσιο της συνεχούς Βελτίωσης της Απόδοσης των Διεργασιών μέσω Μετρήσιμων Στόχων και της μεγαλύτερης ικανοποίησης των πελατών του, εφαρμόζει από τις σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 για το ακόλουθο πεδίο των δραστηριοτήτων του: Î Ô Ù Ô µ π Σκοπός του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι να συμβάλλει στην τεχνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας, παρέχοντας σημαντικές υπηρεσίες στο χώρο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Βιομηχανική Ιδιοκτησία είναι ο κλάδος που προστατεύει άυλα αγαθά. Παραλαβή καταθέσεων αιτήσεων για την χορήγηση Τίτλων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, σύνταξη Εκθέσεων Έρευνας, χορήγηση και δημοσίευση Τίτλων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Καταχώρηση συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας. Έκδοση πιστοποιητικών προτεραιότητας και άλλων πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και αντιγράφων που αφορούν Τίτλους Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Παραλαβή και διεκπεραίωση Εθνικών, Ευρωπαϊκών, Κοινοτικών και Διεθνών Αιτήσεων Τίτλων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Παροχή τεχνολογικής πληροφόρησης και συμβουλευτικής υποστήριξης. Διαχείριση του συστήματος Τίτλων προστασίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (τέλη, μεταβολές, εκπτώσεις, ανακλήσεις)

4 Κεφάλαιο 2 ÚÌÔ È ÙËÙÂ ÙÔ µπ Ο ΟΒΙ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του: 1. Κατοχυρώνει τις εφευρέσεις στην Ελλάδα, χορηγώντας: Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ). Πιστοποιητικά Υποδείγματος Χρησιμότητας (ΠΥΧ). Άλλους τίτλους προστασίας, όπως συμπληρωματικά πιστοποιητικά προστασίας για φάρμακα και φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 2. Κατοχυρώνει τις τοπογραφίες ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. 3. Καταχωρεί τα βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα. 4. Λειτουργεί ως γραφείο παραλαβής αιτήσεων: Για Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (για προστασία της εφεύρεσης σε οποιαδήποτε από τα κράτη - μέλη της Σύμβασης του Μονάχου). Για τη διαδικασία κατάθεσης PCT (Patent Cooperation Treaty - Σύμβαση Συνεργασίας για τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας, όπου με μία ενέργεια ισχύει η αίτηση σε οποιαδήποτε από τις χώρες - μέλη). Για τη διεθνή καταχώριση των βιομηχανικών σχεδίων. Για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα. 5. Έχει τη δυνατότητα παροχής τεχνολογικής πληροφόρησης προς το κοινό μέσα από Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας των σημαντικότερων χωρών του κόσμου με τη χρήση προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων πρόσβασης τόσο στις βάσεις του ΟΒΙ, όσο και σε βάσεις δεδομένων του ΕΓΔΕ (EPOQUE) και εξωτερικών εμπορικών διαθετών. 6. Καταχωρεί τις Συμβάσεις Μεταφοράς Τεχνολογίας. 7. Παρέχει συμβουλές και πληροφορίες: Για το ισχύον νομοθετικό σύστημα στο χώρο των αρμοδιοτήτων του. Για την πληροφόρηση του κοινού για τον τρόπο προστασίας των επινοημάτων και την επιλογή του κατάλληλου τίτλου βιομηχανικής ιδιοκτησίας. 8. Εκδίδει έντυπα όπως: Το Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Ενημερωτικά και διευκρινιστικά φυλλάδια. 9. Διαθέτει για το κοινό τεχνική και νομική μη δανειστική βιβλιοθήκη. 10. Συμμετέχει σε εκθέσεις και διοργανώνει εκδηλώσεις για την ευρύτερη πληροφόρηση του κοινού. 11. Συμμετέχει δυναμικά στο Διεθνή χώρο: Συνεργάζεται με ομοειδείς Οργανισμούς άλλων χωρών και αντίστοιχους διεθνείς, εκπροσωπώντας την Ελλάδα. Προετοιμάζει και ελέγχει την εφαρμογή των διεθνών συνθηκών σε θέματα προστασίας εφευρέσεων, μεταφοράς τεχνολογίας και βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων. 8 9

5 Κεφάλαιο 3 ÚÔÛÊÂÚ ÌÂÓÂ À ËÚÂÛ Â ÛÙÔ ÔÈÓ α. Κατοχύρωση Εφευρέσεων Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) είναι τίτλος προστασίας με ισχύ 20 χρόνων που χορηγείται στο δικαιούχο για επινοήματα νέα, με εφευρετική δραστηριότητα και επιδεκτικά βιομηχανικής εφαρμογής και αφορά προϊόν, μέθοδο ή βιομηχανική εφαρμογή. Εκθέσεις Έρευνας από τον ΟΒΙ Στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ), ο ΟΒΙ είναι υποχρεωμένος να συντάξει έκθεση η οποία να βασίζεται στην περιγραφή, τις αξιώσεις και τα σχέδια μιας αίτησης για ΔΕ και στην οποία να αναφέρονται όλα τα στοιχεία της τεχνικής που είναι απαραίτητα για την εκτίμηση του χαρακτήρα του νέου και της εφευρετικής δραστηριότητας του επινοήματος. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα σύνταξης έκθεσης έρευνας με αιτιολογημένη γνώμη, δηλαδή η έκθεση έρευνας που συντάσσει ο ΟΒΙ μπορεί να συνοδεύεται από σχόλια ή συνοπτικές επεξηγηματικές παρατηρήσεις που αναφέρονται στα χαρακτηριστικά της εφεύρεσης, δηλαδή το νέο χαρακτήρα της εφεύρεσης, το εφευρετικό βήμα και τη δυνατότητα βιομηχανικής εφαρμογής. Βασικός σκοπός της Διεύθυνσης Τίτλων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, η οποία απαρτίζεται από το μεγαλύτερο μέρος του επιστημονικού προσωπικού του Οργανισμού, είναι η πραγματοποίηση ερευνών σε παγκόσμια κλίμακα και η σύνταξη των Εκθέσεων Έρευνας. Για τη διεξαγωγή των ερευνών, η αρμόδια Διεύθυνση Ελέγχου Τίτλων έχει πρόσβαση σε ειδικές και διεθνείς βάσεις δεδομένων που περιέχουν πάνω από 50 εκατομμύρια ΔΕ (κυρίως) των μεγαλυτέρων βιομηχανικών χωρών, επιστημονικά άρθρα και σημαντικά επιστημονικά περιοδικά. Στη διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται η Διεθνής Ταξινόμηση των εφευρέσεων κατά την IPC (International Patent Classification) και κάποιες πολύπλοκες Στρατηγικές Έρευνας τις οποίες έχουν διδαχθεί οι εξεταστές του ΟΒΙ, ύστερα από εκπαίδευση στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO). Τι είναι εφεύρεση: Κάθε επινόημα με τεχνικά χαρακτηριστικά. Αντιπροσωπευτικές κατηγορίες εφευρέσεων: Συσκευές & μηχανήματα Μεμονωμένες μονάδες (modules) συσκευών και μηχανημάτων Συστήματα & διατάξεις συσκευών & μηχανημάτων Παραγωγικές μέθοδοι στη βιομηχανία Μέθοδοι διακίνησης και επεξεργασίας πληροφοριών σε πληροφοριακά και τηλεπικοινωνιακά συστήματα Χημικές ουσίες, ενώσεις & προϊόντα, καθώς και μέθοδοι παραγωγής αυτών Βιομηχανική εφαρμογή των παραπάνω κατηγοριών Η Διεθνής Ταξινόμηση (IPC) είναι ένα μέσο για τη διεθνή και ενιαία ταξινόμηση των εφευρέσεων. Επίσης, αποτελεί αποτελεσματικό εργαλείο στην έρευνα για την αναζήτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, τον έλεγχο του νέου και την αξιολόγηση της εφευρετικής δραστηριότητας της εφεύρεσης. Ο ΟΒΙ συντάσσει, σύμφωνα με το Ν. 1733/87 τις Εκθέσεις Έρευνας για τις νέες Ελληνικές εφευρέσεις. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Γραφείο στη σύνταξη Εκθέσεων Έρευνας για τις οποίες δεν υπάρχει κατάλληλη επιστημονική ειδίκευση στον ΟΒΙ. Τι δε θεωρείται εφεύρεση: Ανακαλύψεις Επιστημονικές Θεωρίες Μαθηματικές Μέθοδοι Αισθητικές Δημιουργίες Προγράμματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (κώδικας) Μέθοδοι Οικονομικών Δραστηριοτήτων Παρουσίαση Πληροφοριών Ποικιλίες ζώων και φυτών Διαγνωστικές Μέθοδοι Μέθοδοι χειρουργικής και θεραπευτικής αγωγής 10 11

6 Πώς μπορεί κάποιος να κατοχυρώσει την εφεύρεσή του, τι διαδικασία ακολουθείται; Η διαδικασία κατοχύρωσης μίας εφεύρεσης με Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας είναι απλή και σύντομη: Γίνεται κατάθεση της αίτησης στον OBI, η οποία πρέπει να περιέχει: α. Το πλήρες όνομα ή την επωνυμία, την εθνικότητα, την κατοικία ή την έδρα και τη διεύθυνση του καταθέτη, β. Την περιγραφή της εφεύρεσης και τον προσδιορισμό μιας ή περισσότερων αξιώσεων. Ως αξίωση νοείται η έκταση και το περιεχόμενο της αιτούμενης προστασίας, γ. Αίτημα χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Έχει προθεσμία 4 μηνών για τυχόν διορθώσεις ή συμπλήρωση ελλείψεων Ακολουθεί έλεγχος για το "νέο" και την εφευρετική δραστηριότητα και η σύνταξη έκθεσης έρευνας ή έκθεσης έρευνας με αιτιολογημένη γνώμη Υπάρχει προθεσμία 3 μηνών για παρατηρήσεις του καταθέτη στην έκθεση έρευνας Συντάσσεται τελική έκθεση έρευνας ή τελική έκθεση έρευνας με αιτιολογημένη γνώμη Εκδίδεται το ΔΕ Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας (ΠΥΧ) είναι τίτλος προστασίας με ισχύ 7 χρόνων, που χορηγείται στο δικαιούχο για τρισδιάστατα αντικείμενα, με καθορισμένο σχήμα και μορφή, που δίνουν λύση σε τεχνικό πρόβλημα και διαθέτουν τα χαρακτηριστικά του "νέου" και βιομηχανικά εφαρμόσιμου. Σε τι συνίσταται η προστασία που παρέχουν τα ΔΕ και τα ΠΥΧ; Με το ΔΕ και το ΠΥΧ παρέχεται το μονοπωλιακό δικαίωμα στους δικαιούχους να παράγουν, χρησιμοποιούν, πωλούν και γενικά να εκμεταλλεύονται το επινόημά τους στην Ελλάδα. Επιπλέον, οι δικαιούχοι, αποκλείουν κάθε τρίτο από την εκμετάλλευση με οποιοδήποτε τρόπο της εφεύρεσής τους. Πιστοποιητικό Κατάθεσης Μετάφρασης Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας (ΕΔΕ) Ο δικαιούχος Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας μπορεί να προστατεύσει την εφεύρεσή του και στην Ελλάδα με Πιστοποιητικό Κατάθεσης Μετάφρασης (ΕΔΕ), μέσω της ακόλουθης διαδικασίας: Κατάθεση μετάφρασης του ΕΔΕ στα γραφεία του ΟΒΙ Χορήγηση Πιστοποιητικού Κατάθεσης Μετάφρασης Ευρωπαϊκού ΔΕ Άλλοι Τίτλοι Προστασίας Εκτός από τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας και τα Πιστοποιητικά Υποδείγματος Χρησιμότητας, ο ΟΒΙ χορηγεί: Διπλώματα Τροποποίησης, για εφευρέσεις που αποτελούν τροποποίηση προηγούμενης εφεύρεσης που προστατεύεται ήδη με ΔΕ Συμπληρωματικά πιστοποιητικά προστασίας για φάρμακα (για μεγαλύτερη χρονική προστασία ενός φαρμάκου υπό τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας) Συμπληρωματικά πιστοποιητικά προστασίας για φυτοπροστατευτικά προϊόντα (για μεγαλύτερη χρονική προστασία ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος υπό τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας) Πιστοποιητικά καταχώρισης για τις τοπογραφίες προϊόντων ημιαγωγών Κατοχύρωση Εφευρέσεων στο Εξωτερικό Ο ΟΒΙ λειτουργεί ως γραφείο παραλαβής αιτήσεων: Για Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας για την προστασία μιας εφεύρεσης σε όλα ή σε μερικά από τα κράτη-μέλη της Σύμβασης του Μονάχου. Για διεθνή κατάθεση διπλώματος ευρεσιτεχνίας (σύμφωνα με την Patent Cooperation Treaty- Σύμβαση Συνεργασίας για τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας), όπου με μία κατάθεση μπορεί ο καταθέτης να ζητήσει την έκδοση Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας σε οποιεσδήποτε από τις χώρεςμέλη της Διεθνούς Συμβάσεως

7 β. Καταχώριση Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων Προστασία Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων Βιομηχανικό σχέδιο είναι η εξωτερικά ορατή εικόνα του συνόλου ή μέρους ενός βιομηχανικού ή βιοτεχνικού προϊόντος, η οποία προκύπτει από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει, ιδίως τη γραμμή, το περίγραμμα, το χρώμα, το σχήμα, τη μορφή ή/και τα υλικά του ίδιου προϊόντος ή/και τη διακόσμηση που φέρει. Βασικές προϋποθέσεις για την προστασία ενός βιομηχανικού σχεδίου είναι να είναι νέο, δηλαδή να μην έχει διατεθεί στο κοινό κανένα πανομοιότυπο σχέδιο ή υπόδειγμα, και να έχει ατομικό χαρακτήρα, δηλαδή η όλη εντύπωση που προκαλεί στον ενημερωμένο χρήστη να διαφέρει από εκείνη που προκαλείται στον ίδιο χρήστη από οποιοδήποτε άλλο σχέδιο ή υπόδειγμα, το οποίο έχει καταστεί προσιτό στο κοινό πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για καταχώριση ή, εφόσον διεκδικείται προτεραιότητα, πριν από την ημερομηνία της προτεραιότητας. Στις κατηγορίες προϊόντων για τις οποίες μπορεί να ζητηθεί προστασία, συγκαταλέγονται τα κοσμήματα, τα είδη ένδυσης και υπόδησης, διατροφής, υφαντουργίας, επίπλωσης, διακόσμησης, συσκευασίες, συσκευές και μηχανήματα, παιχνίδια και πολλές άλλες κατηγορίες συμπεριλαμβανομένων και των τυπογραφικών συμβόλων. Πιστοποιητικό Καταχώρισης Σχεδίου και Υποδείγματος Ένα βιομηχανικό σχέδιο ή υπόδειγμα προστατεύεται από την ημερομηνία καταχώρισής του στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Πιστοποιητικό καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος είναι ο τίτλος προστασίας που χορηγείται στο δικαιούχο για ένα σχέδιο ή υπόδειγμα που είναι νέο και έχει ατομικό χαρακτήρα, με ισχύ 5 χρόνων και δυνατότητα ανανέωσης ανά 5ετία (μέχρι 25 χρόνια συνολικά). Καταχώριση Βιομηχανικών Σχεδίων στο Εξωτερικό Ο ΟΒΙ λειτουργεί ως γραφείο παραλαβής αιτήσεων για την προστασία των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων σε διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με το Διακανονισμό της Χάγης. Ποιά είναι η διαδικασία για την καταχώριση ενός βιομηχανικού σχεδίου; Η διαδικασία καταχώρισης ενός βιομηχανικού σχεδίου στην Ελλάδα είναι απλή και σύντομη: Μετά την πάροδο 4 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, και εφόσον είναι κανονική και πλήρης, ο ΟΒΙ εκδίδει το σχετικό πιστοποιητικό προστασίας. Αυτό μπορεί να ισχύει έως και 25 έτη, εφόσον ο δικαιούχος το επιθυμεί και τα τέλη προστασίας καταβάλλονται κάθε 5 χρόνια. Στην ίδια αίτηση μπορούν να περιληφθούν περισσότερα του ενός σχέδια ή υποδείγματα, υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα, στα οποία πρόκειται να ενσωματωθούν ή επί των οποίων πρόκειται να εφαρμοσθούν, ανήκουν όλα στη ίδια υποκατηγορία ή στο ίδιο σύνολο ή στην ίδια σύνθεση στοιχείων (πολλαπλή αίτηση). Ο αριθμός των βιομηχανικών σχεδίων που μπορεί να περιλαμβάνει μια πολλαπλή αίτηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πενήντα. Σε τι συνίσταται η προστασία που παρέχεται; Ο δικαιούχος ενός βιομηχανικού σχεδίου αποκτά αποκλειστικό δικαίωμα να το χρησιμοποιεί, δηλαδή να το κατασκευάζει, να το διαθέτει στην αγορά, να το εξάγει, επιτρέπει την εισαγωγή κλπ, αποκλείοντας έτσι κάθε τρίτο από την εμπορία του σχεδίου αυτού χωρίς τη συγκατάθεσή του. Πότε δεν προστατεύεται ένα βιομηχανικό σχέδιο; Δεν παρέχεται προστασία σε ένα βιομηχανικό σχέδιο όταν: Eίναι αντίθετο στη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη. Tα χαρακτηριστικά της μορφής του προϊόντος στο οποίο ενσωματώνεται το σχέδιο ή υπόδειγμα υπαγορεύονται αποκλειστικά από την τεχνική του λειτουργία. Tα χαρακτηριστικά του προϊόντος πρέπει κατ ανάγκη να αναπαραχθούν με την ακριβή μορφή και τις διαστάσεις τους για να είναι δυνατή η συναρμολόγηση ή η μηχανική σύνδεση με άλλο προϊόν

8 γ. Τεχνολογική Πληροφόρηση Μέσω της υπηρεσίας τεχνολογικής πληροφόρησης ο ΟΒΙ παρέχει πληροφορίες από Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ), σε διεθνές επίπεδο, για ένα συγκεκριμένο θέμα ή πρόβλημα, σε όλους τους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας. Το 80% της Παγκόσμιας Τεχνολογικής Πληροφορίας βρίσκεται σε Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας. Από τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας μπορεί κανείς να αντλήσει: Τεχνικές - Επιστημονικές πληροφορίες, γιατί η εφεύρεση περιγράφεται λεπτομερώς και με σαφήνεια Βιβλιογραφικές πληροφορίες, όπως στοιχεία του δικαιούχου και εφευρέτη, χώρες προστασίας της εφεύρεσης κλπ Νομικές πληροφορίες, όπως διάρκεια ισχύος του διπλώματος ή της νομικής του κατάστασης Πληροφορίες Οικονομικού - Εμπορικού χαρακτήρα, για παράδειγμα σχετικά με τα νέα προϊόντα μιας εταιρείας, προκειμένου κάθε ενδιαφερόμενος να σταθμίσει τις δυνατότητες και προοπτικές εισαγωγής και οικονομικής εκμετάλλευσης αυτών. Η υπηρεσία Τεχνολογικής Πληροφόρησης παρέχεται από τα γραφεία του ΟΒΙ στην Αθήνα και από τις Περιφερειακές Ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες. Ο ΟΒΙ παρέχει δωρεάν Τεχνολογική Πληροφόρηση μέσω του δικτύου espacenet στην Ελληνική γλώσσα. Ο δικτυακός κόμβος espacenet, δημιουργήθηκε από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) και τις χώρεςμέλη του ΕΓΔΕ. Πιο συγκεκριμένα, ο δικτυακός αυτός κόμβος: Απευθύνεται σε μη επαγγελματίες. Περιέχει δημοσιευμένες εφευρέσεις του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ), του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ), των χωρών-μελών του ΕΓΔΕ, καθώς και του "Αμερικάνικου" και του "Ιαπωνικού" γραφείου διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Στα εθνικά servers μπορεί να χρησιμοποιείται και η γλώσσα της κάθε χώρας. Συλλογές Οπτικών Δίσκων Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) διαθέτει διεθνείς συλλογές οπτικών δίσκων με τεχνολογικές πληροφορίες, όπως πλήρη δημοσιευμένα ευρωπαϊκά διπλώματα σε μορφή εικόνας (facsimile images), βιβλιογραφικά δεδομένα με τις περιλήψεις των αιτήσεων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας κλπ. Διεθνείς Βάσεις Δεδομένων Ο ΟΒΙ διευρύνει το πεδίο έρευνας με τη χρήση διεθνών βάσεων δεδομένων μέσω του συστήματος EPOQUE του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ). H λέξη EPOQUE προέρχεται από τη σύντμηση των λέξεων European Patent Office QUEry. Πρόκειται για λογισμικό που έχει αναπτυχθεί από το ΕΓΔΕ και έχει σαν βασικό στόχο τη γρήγορη αναζήτηση και ανάκτηση οποιασδήποτε πληροφορίας που αφορά ένα συγκεκριμένο πεδίο της υπάρχουσας τεχνολογίας και η οποία έχει κατοχυρωθεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Με το EPOQUE οι χρήστες μπορούν μέσα από ένα ενιαίο περιβάλλον να: Αναζητούν πληροφορίες από εσωτερικές βάσεις δεδομένων, δηλαδή εγκατεστημένες στον κεντρικό υπολογιστή του Ευρωπαϊκού Γραφείου στη Χάγη (Internal Databases). Αναζητούν πληροφορίες από βάσεις δεδομένων που δεν ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Γραφείο και οι οποίες βρίσκονται εγκατεστημένες σε διάφορα σημεία του κόσμου (External Databases) Κάνουν συνδυασμένη έρευνα σε δύο ή περισσότερες βάσεις (cross file searching). Οδηγός Διαχείρισης της Διανοητικής Ιδιοκτησίας Τα τελευταία χρόνια, πέραν της φυσικής κυριαρχίας επί αγαθών, έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση ενός άλλου τύπου άυλων περιουσιακών στοιχείων, αυτών που απορρέουν από την ανθρώπινη δημιουργικότητα, σκέψη και επινοητικότητα και συνιστούν το πνευματικό κεφάλαιο μιας εταιρείας, ενός Οργανισμού ή ενός φορέα. Η προστασία αυτού του πνευματικού κεφαλαίου, δηλαδή η προστασία της Διανοητικής Ιδιοκτησίας, αναδεικνύεται σταδιακά σε ένα από τα νέα πεδία έντονου ανταγωνισμού των επιχειρήσεων, και είναι ζωτικής σημασίας για όλους όσους συμμετέχουν στην εξελικτική πορεία της αγοράς, μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων, διεργασιών και συστημάτων. Ο οδηγός Διαχείρισης της Διανοητικής Ιδιοκτησίας είναι αποτέλεσμα του χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προγράμματος LIIP (Linking Innovation and Industrial Property Σύνδεση Καινοτομίας και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας) στο οποίο συμμετείχαν, από την Ελλάδα, ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), το Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης (ΤΠΘ) και το Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ). 16 Σκοπός του οδηγού είναι η ευαισθητοποίηση στελεχών και ερευνητών για τη σπουδαιότητα της προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας και της τεχνολογικής πληροφόρησης που μπορεί να αντληθεί από σχετικές βάσεις δεδομένων. 17

9 δ. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Ο ΟΒΙ παρέχει στους ενδιαφερόμενους τις ακόλουθες ηλεκτρονικές υπηρεσίες: Εθνικό Μητρώο Τίτλων (ΕΜΤ) Το ΕΜΤ επιτρέπει την πρόσβαση σε στοιχεία τίτλων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, που έχουν κατατεθεί στην Ελλάδα και έχουν δημοσιευτεί στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΕΔΒΙ) Ηλεκτρονική πληρωμή τελών Ηλεκτρονική κατάθεση Σχεδίων & Υποδειγμάτων Designview Το Designview είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο αναζήτησης πληροφοριών το οποίο παρέχει στους χρήστες του Διαδικτύου τη δυνατότητα να αναζητούν χωρίς χρέωση τα σχέδια και τα υποδείγματα όλων των συμμετεχόντων Γραφείων, περιλαμβανομένων του Γραφείου Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς της ΕΕ (ΓΕΕΑ) και των εθνικών Γραφείων. Το Designview είναι ένα χρήσιμο εργαλείο: για την εξακρίβωση των υφιστάμενων σχεδίων και υποδειγμάτων στην Ευρώπη για ενημέρωση σχετικά με τις τάσεις στην αγορά για την απόκτηση με εύκολο και ενιαίο τρόπο πρόσβασης σε υπηρεσίες μετά την καταχώριση για την απόκτηση πληροφοριών σχετικά με τον νεωτερισμό ενός σχεδίου ή υποδείγματος στο πλαίσιο διοικητικών και νομικών διατυπώσεων π.χ. για τη συνδρομή των τελωνειακών αρχών στο πλαίσιο διαδικασιών ή των δικαστών σε περιπτώσεις επίλυσης διαφορών μεταξύ μερών 18 19

10 Κεφάλαιο 4 Ù ÔÈ Î È Ú ÛÂÈ ÙÔ ÚÁ ÓÈÛÌÔ Στόχοι του Οργανισμού Στηρίζουμε τους εφευρέτες, προστατεύουμε τις εφευρέσεις και τα βιομηχανικά σχέδια Αυτός είναι ο καίριος ρόλος του ΟΒΙ, η ουσία των υπηρεσιών που προσφέρει ο Οργανισμός στη χώρα καθώς και η προοπτική και το όραμά του για το μέλλον. Κεντρικός στόχος είναι η ενίσχυση και αναβάθμιση των υπηρεσιών του Οργανισμού, προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του σύγχρονου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος και στις διεθνείς εξελίξεις. Οι τομείς στους οποίους εστιάζει ο Οργανισμός με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης και της εξωστρέφειας είναι: Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και πιστοποιητικών καταχώρισης σχεδίων και υποδειγμάτων. Ανάδειξη της οικονομικής αξίας της βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Ενημέρωση και εξοικείωση όλων των ενδιαφερομένων με το σύστημα προστασίας βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Αποτελεσματική προστασία εφευρέσεων, βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων. Κατάρτιση των ενδιαφερομένων σε θέματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Αύξηση του αριθμού των εκθέσεων έρευνας που συντάσσονται από τον ΟΒΙ. Ενεργός συμμετοχή του ΟΒΙ σε Διεθνείς Οργανισμούς. Παρακολούθηση των σύγχρονων εξελίξεων. Δράσεις του Οργανισμού Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» Ο ΟΒΙ συμμετείχε, από το 2002 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, με τρία έργα τα οποία εντάσσονται στη δράση με το γενικό τίτλο «Πρόγραμμα Διάδοσης των Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας»: «Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εξοικείωση σε θέματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας». Στόχος του έργου ήταν να καλλιεργηθεί συνείδηση σε θέματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, στον επιχειρηματικό, ακαδημαϊκό και ερευνητικό χώρο καθώς και στο ευρύ κοινό γενικότερα. «Διαδικτυακός Τόπος και Διάχυση Τεχνολογικής Πληροφόρησης από Τίτλους Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας». Στόχος του έργου ήταν η ανάδειξη της χρήσης του Διαδικτύου για την άμεση διάχυση της τεχνολογικής και επιχειρηματικής πληροφορίας που περιέχεται στα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας καθώς και η διευκόλυνση των καταθετών στη διαχείριση των δικών τους τίτλων. «Η διαμόρφωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο κτίριο του ΟΒΙ». Συμμετοχή του ΟΒΙ σε άλλα προγράμματα Το Δεκέμβριο του 2004 ολοκληρώθηκε το χρηματοδοτούμενο κατά 80% από την Κοινότητα πρόγραμμα LIIP (Linking Innovation and Industrial Property - Σύνδεση Καινοτομίας και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας), στο οποίο συμμετείχαν 5 χώρες - Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο. Το Πρόγραμμα είχε στόχο την ευαισθητοποίηση κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΙ), μέσω της δημιουργίας: Οδηγού Καλής Πρακτικής που περιέχει 10 πρακτικές συστάσεις για την αξία της ενσωμάτωσης των θεμάτων ΔΙ στις στρατηγικές των εταιρειών. Ο Οδηγός διατίθεται σε έντυπη μορφή και υπάρχει και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Εργαλειοθήκης Πολυμέσων, η οποία συνοδεύει τον Οδηγό και περιλαμβάνει: α) γενικές πληροφορίες σχετικά με την ΔΙ β) ειδικές πληροφορίες για τα δικαιώματα ΔΙ που ισχύουν σε κάθε χώρα γ) αλληλεπιδραστικό εργαλείο αξιολόγησης των πρακτικών ΔΙ που ακολουθούνται από έναν φορέα ή εταιρεία Εθνικών πλατφορμών υποστήριξης -δικτύου σημείων επαφής- μεταξύ χρηστών του συστήματος ΔΙ με τους εταίρους του Προγράμματος για υποστήριξη σε θέματα ΔΙ, παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα. Η πρόσβαση γίνεται μέσω της διεύθυνσης Βράβευση Εφευρετών Ο ΟΒΙ επιβεβαιώνοντας τη συνεχή δέσμευσή του για την ενίσχυση και αύξηση της ελληνικής εφευρετικότητας, διοργανώνει από το 2002 διαγωνισμό βράβευσης των σπουδαιότερων ελληνικών εφευρέσεων. Η βράβευση εφευρετών αποτελεί πλέον θεσμό, λειτουργώντας ως κίνητρο για νέες εφευρέσεις καθώς και ως τρόπος διάδοσης της πληροφορίας για τις εφευρέσεις αυτές. Παιδικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ο ΟΒΙ, με στόχο την ενθάρρυνση της καινοτομίας στην Ελλάδα και τη δημιουργία κατάλληλης νοοτροπίας στις νέες γενιές, ήδη από το 2007, έχει αναπτύξει εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές της πέμπτης και έκτης τάξης του δημοτικού, με το οποίο τους εισάγει στις αρχές της Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και δημιουργικό μέρος όπου τα παιδιά καλούνται να παρουσιάσουν τις ιδέες τους. Στη συνέχεια, οι καλύτερες δημιουργικές ιδέες βραβεύονται σε ειδική εκδήλωση. Συμμετοχή του ΟΒΙ σε Ημερίδες και Εκθέσεις Ο ΟΒΙ δραστηριοποιείται έντονα στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση επιχειρήσεων και ερευνητών σε θέματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας διοργανώνοντας και συμμετέχοντας σε ημερίδες και εκθέσεις και πραγματοποιώντας επισκέψεις σε βιομηχανίες και ερευνητικά κέντρα σ όλη την Ελλάδα. IPeuropAware Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας συμμετείχε στο χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) πρόγραμμα IPeuropAware (IP Awareness and Enforcement: Modular based Actions for SMEs*). Σκοπός του προγράμματος ήταν: η ενημέρωση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) για τα Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) η αποτροπή των παραβιάσεων των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας και η ενημέρωση για τους τρόπους αντιμετώπισης της αντιγραφής. Η εκτέλεση του Προγράμματος ξεκίνησε το Νοέμβριο 2007 και ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο Διάδοχος του IPeuropAware είναι το Πρόγραμμα IPorta. * Small and Medium Enterprises 20 21

11 Κεφάλαιο 5 IPorta Το πρόγραμμα IPorta έχει στόχο την ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ φορέων σχετιζομένων με την Διανοητική Ιδιοκτησία, για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ μέσω της ενσωμάτωσης των ΔΔΙ και των σχετικών υποστηρικτικών υπηρεσιών στα επιχειρησιακά τους σχέδια. Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG Enterprise and Industry), έχει διάρκεια 3 χρόνια ( ), συμμετέχουν 15 εταίροι εκ των οποίων 14 Εθνικά Γραφεία ΔΕ και 11 συνέταιροι (associated partners) και έχει τις παρακάτω τρεις βασικές ενέργειες (activities). ÚÁ ÓˆÙÈÎ ðè Ú ıúˆû Ë ÙÔ ÚÁ ÓÈÛÌÔ 22 Activity 1: Creation and up-grading of IPR services - Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών ή αναβάθμιση υφισταμένων, μέσω συνεργασίας και με άλλους σχετικούς φορείς για κοινές ενέργειες, αναβάθμιση και προώθηση των σχετικών για την ΔΙ εργαλείων π.χ. IP valuation tools, IP management Activity 2: Expanding further and updating the single EU website with national and European level information on IPR in an SME - friendly manner (περαιτέρω ανάπτυξη του ιστοχώρου innovaccess και ενσωμάτωση της εργαλειοθήκης) Activity 3: Network of national offices helpdesks - ανάπτυξη ενεργού & αποτελεσματικού δικτύου των helpdesks, μέσω εκπαιδεύσεων για την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών τους, ανταλλαγής καλών πρακτικών, αναβάθμισης/ συνεχούς ενημέρωσης signposting directory και FAQ on enforcement (ΜμΕ/SME: Μικρομεσαία Επιχείρηση, ΔΔΙ/IPR: Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας) Euraxess Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κινητικότητας Ερευνητών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τα Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις χώρες που σχετίζονται με το 6ο Πλαίσιο Στήριξης Έρευνας, προωθεί μία ολοκληρωμένη στρατηγική κινητικότητας των Ερευνητών (διασυνοριακή - διαπεριφερειακή και μεταξύ πανεπιστημιακών - ερευνητικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων και άλλων φορέων). Σκοπός της προσπάθειας αυτής είναι μέσα από τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Δικτύου Κέντρων Κινητικότητας (Δίκτυο EURAXESS) να προσφέρει εξατομικευμένη βοήθεια στους μετακινούμενους ερευνητές και στις οικογένειές τους για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την επαγγελματική αλλά και την καθημερινή τους ζωή. Ο ΟΒΙ ενισχύει αυτήν την προσπάθεια σε εθελοντική βάση, χωρίς οικονομικές απολαβές, υποστηρίζοντας τους ερευνητές του Δικτύου σε θέματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας που περιλαμβάνονται στις αρμοδιότητές του. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης Ο ΟΒΙ, με στόχο την διεύρυνση του κοινού του και την καλύτερη ενημέρωσή του, αποφάσισε να δημιουργήσει σελίδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ξεκινώντας την παρουσία του στο Facebook, τον Σεπτέμβριο του 2013 και στη συνέχεια, το 2014 στο twitter και στο youtube. Ο Γενικός Διευθυντής προΐσταται των υπηρεσιών του Οργανισμού και υπό την εποπτεία του λειτουργούν οι Διευθύνσεις, τα Τμήματα και οι υπηρεσιακές Μονάδες. Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας διαρθρώνεται στις ακόλουθες Διευθύνσεις και ανεξάρτητα Τμήματα: Διεύθυνση Γραμματείας Διοίκησης Διεύθυνση Κατάθεσης και Χορήγησης Τίτλων Τμήμα Καταθέσεων και Χορηγήσεων Τμήμα Παραλαβής Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Κοινοτικών Αιτήσεων Τμήμα Τεκμηρίωσης και Δημοσιεύσεων Τμήμα Παρακολούθησης Μεταβολών και Τελών Διεύθυνση Ελέγχου Τίτλων Τμήμα Τυπικού Ελέγχου Τμήμα Μηχανολογικών Εφευρέσεων Τμήμα Χημικών και Βιοτεχνολογικών Εφευρέσεων Τμήμα Εφευρέσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Τμήμα Ελέγχου και Προώθησης Καινοτομιών Υπηρεσιακή Μονάδα Ποιοτικού Ελέγχου και Διόρθωσης Δεδομένων Μεταφραστικό Τμήμα Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης Τμήμα Διεθνών Θεμάτων Διεύθυνση Τεχνολογικής Πληροφόρησης Τμήμα Τεχνολογικής Πληροφόρησης & Διάδοσης της Καινοτομίας Υπηρεσία Μιας Στάσης Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Εκπαίδευσης Διεύθυνση Υπηρεσιών Πληροφορικής Τμήμα Ανάπτυξης Συστημάτων Τμήμα Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Υπηρεσία Ασφαλείας Πληροφοριακών Συστημάτων Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης Οικονομική Διεύθυνση Τμήμα Λογιστηρίου Υπηρεσία Προμηθειών Διεύθυνση Δικαστικού και Τμήμα Επικοινωνίας Τμήμα Ασφαλείας και Κτιρίου Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου 23

12 Δημοσίευση & έκδοση: Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Σχεδιασμός σήματος ΟΒΙ: Έρη Μανούσου Επιμέλεια έκδοσης: Έρη Μανούσου, Ράνια Ζαχαροπούλου Lay out: art position επε, Γρ. Γυφτόπουλου 3, Χαλάνδρι τηλ.: Εκτύπωση: Γραφικές Τέχνες - Λύχνος ΕΠΕ Πέτρας 16, Αθήνα, Τηλ.: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΟΒΙ) Παντανάσσης 5, Παράδεισος Αμαρουσίου τηλ.: , , fax:

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ Κάθε νέα ιδέα ή εφεύρεση πρέπει να προστατεύεται νομικά και να κατοχυρώνεται ως σχέδιο ή υπόδειγμα με τον αντίστοιχο τίτλο προστασίας εφευρέσεων. Στην Ελλάδα ο αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ Κάθε νέα ιδέα ή εφεύρεση πρέπει να προστατεύεται νομικά και να κατοχυρώνεται ως σχέδιο ή υπόδειγμα με τον αντίστοιχο τίτλο προστασίας εφευρέσεων. Στην Ελλάδα ο αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΔιανοητική Ιδιοκτησία (ΔΙ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις μέσα από το πρόγραμμα IPeuropAware Οδηγοί και εργαλεία για τη διαχείριση της ΔΙ στις ΜΜΕ

ΗΔιανοητική Ιδιοκτησία (ΔΙ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις μέσα από το πρόγραμμα IPeuropAware Οδηγοί και εργαλεία για τη διαχείριση της ΔΙ στις ΜΜΕ ΗΔιανοητική Ιδιοκτησία (ΔΙ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις μέσα από το πρόγραμμα IPeuropAware Οδηγοί και εργαλεία για τη διαχείριση της ΔΙ στις ΜΜΕ Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ)

Διαβάστε περισσότερα

ÏËÚÔÊfiÚËÛË ÁÈ ÙËÓ ÙÂ ÓÔÏÔÁ applefi ÈappleÏÒÌ Ù Â ÚÂÛÈÙÂ Ó

ÏËÚÔÊfiÚËÛË ÁÈ ÙËÓ ÙÂ ÓÔÏÔÁ applefi ÈappleÏÒÌ Ù Â ÚÂÛÈÙÂ Ó ÏËÚÔÊfiÚËÛË ÁÈ ÙËÓ ÙÂ ÓÔÏÔÁ applefi ÈappleÏÒÌ Ù Â ÚÂÛÈÙÂ Ó ÔÈÔ Â Ó È Ô µπ; Ποιος είναι ο ΟΒΙ; Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ιδρύθηκε το 1987 (Ν.1733/1987) με στόχο να συμβάλει στην τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Θεσσαλονίκη 23 Φεβρουαρίου 2008 Π. Γκαγκανάτσου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5, 151 25 Παράδεισος μαρουσίου ηλ.: 210 61 83 500 Fax: 210 68 19 231 Π ΩΝ ΕΦΕΥΕΕΩΝ ΜΕ ΛΥ ΒΜΗΧΝΚΗ ΔΚΗ ΓΝΜ ΒΜΗΧΝΚΗ ΔΚΗ ΓΝΜ ΒΜΗΧΝΚΗ ΔΚΗ ργανισμός Βιομηχανικής διοκτησίας (Β) ιδρύθηκε το 1987 (Ν.1733/1987),

Διαβάστε περισσότερα

Η προστασία των εφευρέσεων

Η προστασία των εφευρέσεων Η προστασία των εφευρέσεων Κ. Αµπατζής, ιευθυντής Κατάθεσης και Χορήγησης Τίτλων 1 Το έργο "Ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση και εξοικείωση του κοινού σε θέµατα Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας" συγχρηµατοδοτείται κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ) Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2010 Μηχανισμός Αντικυθήρων Π. Γκαγκανάτσου Προϊσταμένη Τεχνολογικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία των εφευρέσεων στον ΟΒΙ Τεχνολογική Πληροφόρηση Εργαλεία για την Διαχείριση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΙ)

Προστασία των εφευρέσεων στον ΟΒΙ Τεχνολογική Πληροφόρηση Εργαλεία για την Διαχείριση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΙ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Προστασία των εφευρέσεων στον ΟΒΙ Τεχνολογική Πληροφόρηση Εργαλεία για την Διαχείριση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΙ) Μηχανισμός Αντικυθήρων 28/11/2013 Αμφιθέατρο ΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ "Η Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και ο ρόλος των Ελλήνων Μηχανικών" Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2005 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ Εξεταστής

Διαβάστε περισσότερα

Ευρεσιτεχνίες: πηγή ανάπτυξης και καινοτομίας

Ευρεσιτεχνίες: πηγή ανάπτυξης και καινοτομίας Ευρεσιτεχνίες: πηγή ανάπτυξης και καινοτομίας Καθοριστικός δείκτης της καινοτομίας μιας χώρας, και άρα των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της στη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη αγορά, είναι ο αριθμός, η ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

IPorta 12/2011-12/2014. IPeuropAware 11/2007-02/2011 Πρόγραμμα της ΕΕ για την ΔΙ στις ΜΜΕ. IPorta EU ACCESSIBLE INTELLECTUAL PROPERTY

IPorta 12/2011-12/2014. IPeuropAware 11/2007-02/2011 Πρόγραμμα της ΕΕ για την ΔΙ στις ΜΜΕ. IPorta EU ACCESSIBLE INTELLECTUAL PROPERTY IPeuropAware 11/2007-02/2011 Πρόγραμμα της ΕΕ για την ΔΙ στις ΜΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΔΙ) ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΜΜΕ) IPorta 12/2011-12/2014 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ & ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ & ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ & ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2007 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΣΙΔΕΡΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΤΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ «Έξυπνος είναι εκείνος που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΩΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΩΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΩΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Δρ. ΚΟΥΤΙΒΑΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΙΤΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ο (ΟΒΙ) ιδρύθηκε το 1987 (Ν.1733/1987),

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

Διαβάστε περισσότερα

Π. Γκαγκανάτσου Προϊσταµένη Τεχνολογικής Πληροφόρησης & ιάδοσης της Καινοτοµίας Υ εύθυνη ρογράµµατος IPeuropAware 210 6183527, bgag@obi.

Π. Γκαγκανάτσου Προϊσταµένη Τεχνολογικής Πληροφόρησης & ιάδοσης της Καινοτοµίας Υ εύθυνη ρογράµµατος IPeuropAware 210 6183527, bgag@obi. Η ιανοητική Ιδιοκτησία ( Ι) στις Μικροµεσαίες Ε ιχειρήσεις µέσα α ό το ρόγραµµα IPeuropAware Παρουσίαση των οδηγών για τα ικαιώµατα Ι Π. Γκαγκανάτσου Προϊσταµένη Τεχνολογικής Πληροφόρησης & ιάδοσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Βασικές έννοιες ΙΙ. Ευρεσιτεχνία Α. Γενικά

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Βασικές έννοιες ΙΙ. Ευρεσιτεχνία Α. Γενικά ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Βασικές έννοιες 1. Βιομηχανική ιδιοκτησία (β.ι.)... 1 2. Κλάδοι β.ι.... 1 3. Δικαιώματα β.ι.... 1 4. Πνευματική ιδιοκτησία (π.ι.)... 2 5. Διανοητική ιδιοκτησία... 2 6. Εξέλιξη β.ι.... 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 26 Ιουνίου 2012 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ Προϊστάμενος Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσίευση και Έκδοση: Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

Δημοσίευση και Έκδοση: Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Γιάννη Σταυρουλάκη 5 (πρώην Παντανάσσης), 151 25 Παράδεισος Αμαρουσίου Τηλεφωνικό κέντρο: 2 6183500 Υπηρεσία μιας Στάσης: 800 11 088, 2 6183580-1 Καταθέσεις: 2 6183593 Τέλη: 2 6183594 Αρχείο: 2 6183572

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Κατοχύρωση της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας και Σχέδια

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Κατοχύρωση της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας και Σχέδια Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Κατοχύρωση της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας και Σχέδια Κ. Αμπατζής Διευθυντής Κατάθεσης και Χορήγησης Τίτλων Tortola RoundTail Jeff Harris/Artmix

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 77/1988. "Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1607/1986".

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 77/1988. Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1607/1986. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 77/1988 "Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1607/1986". Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 14905/ΕΦΑ/3058. "Κατάθεση αίτησης στον ΟΒΙ για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα"

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 14905/ΕΦΑ/3058. Κατάθεση αίτησης στον ΟΒΙ για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 14905/ΕΦΑ/3058 "Κατάθεση αίτησης στον ΟΒΙ για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα" ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος. Συντομογραφίες. Βιβλιογραφία ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος. Συντομογραφίες. Βιβλιογραφία ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος. Συντομογραφίες Βιβλιογραφία Σελ. ΙΧ XVII ΧΙΧ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 2. ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΣ. 4 I. α) Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογική Πληροφόρηση

Τεχνολογική Πληροφόρηση Τεχνολογική Πληροφόρηση Κ. Αµπατζής, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ιευθυντής Κατάθεσης και Χορήγησης Τίτλων Το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας συνήθως επιλύει ένα τεχνικό πρόβληµα Τεχνικό πρόβληµα: Πως µπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία των εφευρέσεων στον ΟΒΙ Τεχνολογική Πληροφόρηση Εργαλεία για την Διαχείριση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΙ)

Προστασία των εφευρέσεων στον ΟΒΙ Τεχνολογική Πληροφόρηση Εργαλεία για την Διαχείριση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΙ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Προστασία των εφευρέσεων στον ΟΒΙ Τεχνολογική Πληροφόρηση Εργαλεία για την Διαχείριση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΙ) Μηχανισμός Αντικυθήρων 28/11/2013 Αμφιθέατρο ΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΝΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Χανιά, 14 Δεκεμβρίου 2011 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ Προϊστάμενος Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 321/2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 321/2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 321/2001 "Προσαρμογή στην Οδηγία 98/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την έννομη προστασία των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων" Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Υποστηρίζουμε τη μικρή επιχείρηση, Ενισχύουμε την

Διαβάστε περισσότερα

της Τυποποίησης και των Προτύπων

της Τυποποίησης και των Προτύπων «Αξιοποίηση της Τυποποίησης και των Προτύπων από τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις» Αθήνα, 13 Μαρτίου 2013 Διονύσιος Τσαγκρής Προϊστάμενος Δ/νσης ΜΜΕ SME Envoy το πλαίσιο & τα εργαλεία υλοποίησης Small

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ο οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6.

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. Κριτήρια αξιολόγησης 7. Χρονοδιάγραμμα Προϋπολογισμός - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Κ. Αμπατζής Διευθυντής Τίτλων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Βιολόγος, M.Sc. Biochem. Pharm M.Sc. Decision Sci. (e-commerce)

Διαβάστε περισσότερα

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων Title 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Sub-title Χριστιάνα Σιαμπέκου Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(EKT) Enterprise Europe Network - Hellas

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρίας κατά το έτος 2013

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρίας κατά το έτος 2013 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου Εταιρίας Διαχείρισης & Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης Α.Ε. προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013 Κυρίες και

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ GREEK INNOVATION EXPO 2013, ΑΘΗΝΑ 16-19 ΜΑΪΟΥ 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ www.forth.gr 7 Ινστιτούτα στην Περιφέρεια Δημιούργησε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» Α/Α 1 2 Στόχος προγράμματος Δικαιούχοι προγράμματος 3 Προϋποθέσεις www.motive-consulting.gr ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ενίσχυση της εξωστρεφούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ο οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΙΙΙ. Ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτοµίας στις Επιχειρήσεις ΕΣΜΗ 2009-2010

ΑΞΟΝΑΣ ΙΙΙ. Ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτοµίας στις Επιχειρήσεις ΕΣΜΗ 2009-2010 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙΙ Ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτοµίας στις Επιχειρήσεις ΕΣΜΗ 2009-2010 Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Χριστάκης Θεοχάρους Επιστηµονικός Λειτουργός ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιµότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑ και άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες

ΕΤΑ και άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες Το παρακάτω κείμενο περιέχει οδηγίες, παραδείγματα και διευκρινήσεις σχετικά με το τι θεωρείται Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, με έμφαση σε βιομηχανικές δραστηριότητες. Βασίζεται στο εγχειρίδιο Frascati

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΕΥΡΕΣΗ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΦΕΥΡΕΣΗ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΗ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΗ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν είναι ακριβείς, αλλά καμία νομική ευθύνη δεν είναι αποδεκτή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΕ & ΠΥΧ

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΕ & ΠΥΧ Κ Υ Λ Π Π ΥΝΞΗ ΗΕΩΝ Γ ΔΕ & ΠΥΧ ΓΝΜ ΒΜΗΧΝΚΗ ΔΚΗ ΠΕΛΜΒΝΕ Μ ΗΗ Γ ΔΕ & ΠΥΧ Κ Υ Λ Π ίτηση Περιγραφή ξιώσεις Περίληψη χέδια (προαιρετικά) ΓΝΜ ΒΜΗΧΝΚΗ ΔΚΗ ίτλος ΥΝΞΗ ΠΕΓΦΗ ι πρέπει να αναφέρεται: Κ Υ Λ Π εχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies

Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Κυπριακές Μητρικές Εταιρείες Holding Companies Μια Κυπριακή Μητρική Εταιρεία ή Εταιρεία Συμμετοχών (Holding Company) είναι μια εταιρεία που έχει συσταθεί στην Κύπρο και η οποία συμμετέχει, μέσω της κτήσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα: ΔΑΣΤΑ 2,3 ΓΔ 3,4 ΠΑ 4 ΜΚΕ 5

Περιεχόμενα: ΔΑΣΤΑ 2,3 ΓΔ 3,4 ΠΑ 4 ΜΚΕ 5 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ () Περιοδική Έκδοση της ΔΑΣΤΑ Τεύχος 5, Δεκέμβριος 2013 Στοιχεία Επικοινωνίας: Γραφείο ΔΑΣΤΑ: Τηλ.: 210-2896883-4 dasta_aspete@aspete.gr Καθ. Κεχαγιάς

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα της κρίσης: Το έργο MESUP

Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα της κρίσης: Το έργο MESUP Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα της κρίσης: Το έργο MESUP ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ευρωπαϊκές Ημέρες Εργασίας Νεολαία σε κίνηση 2013 22-23 Νοεμβρίου, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Εισηγητής : Χρίστος Φωτιάδης Ανώτερος Λειτουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας Υ.Ε.Ε.Β.&Τ. Σχέδια Χορηγιών Κυριότερος Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων Αγαπητοί φίλοι, Πριν λίγες μέρες προδημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η πολυαναμενόμενη Δράση για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΕΥΡΕΣΗ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΦΕΥΡΕΣΗ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΗ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΗ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν είναι ακριβείς, αλλά καμία νομική ευθύνη δεν είναι αποδεκτή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013 Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013 Το πρόγραμμα αποτελεί σημαντική ευκαιρία επιχορήγησης (έως 75%) επιχειρήσεων ή συμπράξεων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη της βιομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η προτεινόμενη Δράση έχει ως σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ Λ. Συγγρού 310 & Σπάρτης 1, 17673 Καλλιθέα τηλ.: 210 4838714 & 706 // fax: 210 4822091 e-mail: info@excellence-lean.gr // www.excellence-lean.gr - ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ Στέλλα Χρυσαλίδου, Βιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση για Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα. SME Instrument: Εργαλείο χρηματοδότησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δρ.

Χρηματοδότηση για Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα. SME Instrument: Εργαλείο χρηματοδότησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δρ. Χρηματοδότηση για Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα SME Instrument: Εργαλείο χρηματοδότησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις Δρ. Γιώργος Τζαμτζής 11 Σεπτεμβρίου 2015 Το SME Instrument Τι είναι το SME Instrument

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1 «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Enterprise Europe Network: Στην υπηρεσία της εξωστρέφειας, της καινοτομίας & της επιχειρηματικότητας

Enterprise Europe Network: Στην υπηρεσία της εξωστρέφειας, της καινοτομίας & της επιχειρηματικότητας Enterprise Europe Network: Στην υπηρεσία της εξωστρέφειας, της καινοτομίας & της επιχειρηματικότητας Δρ. Ηρακλής Αγιοβλασίτης, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Enterprise Title Europe of the Network presentation

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία Διαχείρισης & Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΕΔΑΠ/ΤΠΘ ΑΕ)

Εταιρία Διαχείρισης & Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΕΔΑΠ/ΤΠΘ ΑΕ) Εταιρία Διαχείρισης & Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΕΔΑΠ/ΤΠΘ ΑΕ) Μέτοχοι της Εταιρίας Ερευνητικός Φορέας Σύνδεσμοι Επιχειρήσεις Άλλοι φορείς Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Από την ασφάλεια στη διατροφική αξία των τροφίμων:

Από την ασφάλεια στη διατροφική αξία των τροφίμων: Από την ασφάλεια στη διατροφική αξία των τροφίμων: η εμπειρία του ΕΦΕΤ Αντώνης Ζαμπέλας Πρόεδρος Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) Αναπληρωτής Καθηγητής Διατροφής του Ανθρώπου Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 13 Νοεμβρίου 2014

Θεσσαλονίκη, 13 Νοεμβρίου 2014 Θεσσαλονίκη, 13 Νοεμβρίου 2014 Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο ΣΕΒΕ ιδρύθηκε το 1975, ως σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και αποτελεί σήμερα έναν από τους μεγαλύτερους συνδέσμους επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

7 Πως να προστατέψετε καινοτόμες ιδέες και λύσεις

7 Πως να προστατέψετε καινοτόμες ιδέες και λύσεις 7 Πως να προστατέψετε καινοτόμες ιδέες και λύσεις 7.2 Διεθνείς Κανονισμοί Λέξεις Κλειδιά Διανοητική ιδιοκτησία, καινοτομία, νόμος, ταξινόμηση, διεθνής προστασία Στο τέλος αυτής της ενότητας θα είστε σε

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ. Τομεακό Σχέδιο

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ. Τομεακό Σχέδιο ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ ΤΠΕ Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους και Εμπειρογνώμονες στο

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Χημεία & Βιομηχανία της Κρήτης Ηράκλειο, 14 Μαΐου 2010 Dr Απόστολος Δημητριάδης Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας Αναπληρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» αποτελεί μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ) Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

Enterprise Europe Network: Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δρ. Ηρακλής Αγιοβλασίτης

Enterprise Europe Network: Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δρ. Ηρακλής Αγιοβλασίτης Enterprise Europe Network: Υπηρεσίες υποστήριξης από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Δρ. Ηρακλής Αγιοβλασίτης Date 2 2 Date 3 3 99% των 5 7 στην Ευρώπη ν ύ ς ο υ είναι μμε λ ο ο ν χ έ σ μ α ο ζ Απ ργα ε.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) με το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020

Σύνδεση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) με το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 INTERREG Greece Bulgaria «Smart Specialisation» Θεσσαλονίκη, 24/11/2014, ΚΕΔΕΑ-ΑΠΘ Σύνδεση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) με το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

δημιουργικότητας Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Τζουλιάνα Κοντίνη [04/06/2014]

δημιουργικότητας Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Τζουλιάνα Κοντίνη [04/06/2014] Διαδραστικό Σεμινάριο: για την επαναφορά της δημιουργικότητας στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Τζουλιάνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική της Λισαβόνας- Πνευματικά δικαιώματα στην έρευνα - Απόρρητο - Βιομηχανικό σ χέδιο - Σήμα - Εμπορική αξιοποίηση - Νέοι ευρωπαϊκοί εσμοί -

Στρατηγική της Λισαβόνας- Πνευματικά δικαιώματα στην έρευνα - Απόρρητο - Βιομηχανικό σ χέδιο - Σήμα - Εμπορική αξιοποίηση - Νέοι ευρωπαϊκοί εσμοί - Στρατηγική της Λισαβόνας- Πνευματικά δικαιώματα στην έρευνα - Απόρρητο - Βιομηχανικό σχέδιο - Σήμα - Εμπορική αξιοποίηση - Νέοι ευρωπαϊκοί θεσμοί - Spin-offs Ευφημία Παναγιωτίδου Δρ Νομικής, Δικηγόρος

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Α.Μ.Θ. : καθορισμός προτεραιοτήτων και πιλοτικές προσκλήσεις χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Α.Μ.Θ. 2014 2020 Καβάλα, 23

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε EUROPEAN INSPECTION AND CERTIFICATION COMPANY S.A ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Επιχειρηματικότητα Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΟΡΙΣΜΟΣ Επιχειρηματικότητα είναι η ιδιότητα ενός ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Enterprise Europe Network Hellas Title Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Στέλλα Commission Βαϊνά Υπεύθυνη Enterprise and ΣΒΘΚΕ/ΕΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης Ειδικός Νομικός Σύμβουλος με εξειδικευμένη γνώση & πολυετή συμβουλευτική, πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών Τρίτη 16 Δεκεμβρίου Όλους τους Φορείς Δημοσίου Στελέχη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκε ο νέος επενδυτικός νόμος N.4146/18.04.13 για ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη, την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣ Ε Νεολαία σε κίνηση: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΟΥ Η Ευρώπη στηρίζει τους νέους ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΘΕ ΚΙΝΗΣΟΥ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ στην ΕΕ Δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Τηλέφωνο: 2102896762 Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛ/1088 Fax: 2102835647 Ημερομηνία: 25/2/2014 e-mail: eidlog@aspete.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Τηλέφωνο: 2102896762 Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛ/1088 Fax: 2102835647 Ημερομηνία: 25/2/2014 e-mail: eidlog@aspete. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα