Κεφάλαιο 1: 06/ Ταυτότητα του ΟΒΙ 06/ Σκοπός του ΟΒΙ. Κεφάλαιο 2: 8/ Αρμοδιότητες του ΟΒΙ. Κεφάλαιο 5: 23/ Οργανωτική Διάρθρωση του Οργανισμού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 1: 06/ Ταυτότητα του ΟΒΙ 06/ Σκοπός του ΟΒΙ. Κεφάλαιο 2: 8/ Αρμοδιότητες του ΟΒΙ. Κεφάλαιο 5: 23/ Οργανωτική Διάρθρωση του Οργανισμού"

Transcript

1

2 Κεφάλαιο 1: 06/ Ταυτότητα του ΟΒΙ 06/ Σκοπός του ΟΒΙ Κεφάλαιο 2: 8/ Αρμοδιότητες του ΟΒΙ Κεφάλαιο 3: Προσφερόμενες Υπηρεσίες στο Κοινό 10/ Κατοχύρωση Εφευρέσεων 14/ Καταχώριση Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων 16/ Τεχνολογική Πληροφόρηση 18/ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κεφάλαιο 4: Στόχοι και δράσεις του Οργανισμού 20/ Στόχοι του Οργανισμού 21/ Δράσεις του Οργανισμού Κεφάλαιο 5: 23/ Οργανωτική Διάρθρωση του Οργανισμού 05

3 Κεφάλαιο 1 Ù Ù Ë Ù Ù Ô µπ Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι ο αποκλειστικά αρμόδιος φορέας στην Ελλάδα για την κατοχύρωση των εφευρέσεων και την καταχώριση των βιομηχανικών σχεδίων & υποδειγμάτων καθώς επίσης για θέματα τεχνολογικής πληροφόρησης και μεταφοράς τεχνολογίας. Ο Οργανισμός είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, οικονομικά ανεξάρτητο και διοικητικά αυτοτελές. Ο ΟΒΙ διοικείται από 7-μελές Διοικητικό Συμβούλιο και διευθύνεται από τον Γενικό Διευθυντή. Διοικητικό Συμβούλιο και Γενικός Διευθυντής ορίζονται με απόφαση του αρμόδιου υπουργού για 4-ετή θητεία. Χρέη εισηγητή στο Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί ο Γενικός Διευθυντής του ΟΒΙ. Βιομηχανική Ιδιοκτησία είναι ο κλάδος που προστατεύει άυλα αγαθά. Ο ΟΒΙ έχει στην αρμοδιότητά του την προστασία: α) Των επινοημάτων που είναι νέα, εμπεριέχουν εφευρετική δραστηριότητα και είναι βιομηχανικά εφαρμόσιμα, β) Των νέων και βιομηχανικά εφαρμόσιμων τρισδιάστατων αντικειμένων που δίνουν λύση σε τεχνικό πρόβλημα γ) Της εξωτερικά ορατής εικόνας βιομηχανικού ή βιοτεχνικού προϊόντος, που είναι νέο και έχει ατομικό χαρακτήρα. Πιστοποίηση ΟΒΙ κατά ISO 9001:2008 Ο ΟΒΙ στο πλαίσιο της συνεχούς Βελτίωσης της Απόδοσης των Διεργασιών μέσω Μετρήσιμων Στόχων και της μεγαλύτερης ικανοποίησης των πελατών του, εφαρμόζει από τις σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 για το ακόλουθο πεδίο των δραστηριοτήτων του: Î Ô Ù Ô µ π Σκοπός του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι να συμβάλλει στην τεχνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας, παρέχοντας σημαντικές υπηρεσίες στο χώρο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Βιομηχανική Ιδιοκτησία είναι ο κλάδος που προστατεύει άυλα αγαθά. Παραλαβή καταθέσεων αιτήσεων για την χορήγηση Τίτλων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, σύνταξη Εκθέσεων Έρευνας, χορήγηση και δημοσίευση Τίτλων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Καταχώρηση συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας. Έκδοση πιστοποιητικών προτεραιότητας και άλλων πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και αντιγράφων που αφορούν Τίτλους Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Παραλαβή και διεκπεραίωση Εθνικών, Ευρωπαϊκών, Κοινοτικών και Διεθνών Αιτήσεων Τίτλων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Παροχή τεχνολογικής πληροφόρησης και συμβουλευτικής υποστήριξης. Διαχείριση του συστήματος Τίτλων προστασίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (τέλη, μεταβολές, εκπτώσεις, ανακλήσεις)

4 Κεφάλαιο 2 ÚÌÔ È ÙËÙÂ ÙÔ µπ Ο ΟΒΙ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του: 1. Κατοχυρώνει τις εφευρέσεις στην Ελλάδα, χορηγώντας: Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ). Πιστοποιητικά Υποδείγματος Χρησιμότητας (ΠΥΧ). Άλλους τίτλους προστασίας, όπως συμπληρωματικά πιστοποιητικά προστασίας για φάρμακα και φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 2. Κατοχυρώνει τις τοπογραφίες ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. 3. Καταχωρεί τα βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα. 4. Λειτουργεί ως γραφείο παραλαβής αιτήσεων: Για Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (για προστασία της εφεύρεσης σε οποιαδήποτε από τα κράτη - μέλη της Σύμβασης του Μονάχου). Για τη διαδικασία κατάθεσης PCT (Patent Cooperation Treaty - Σύμβαση Συνεργασίας για τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας, όπου με μία ενέργεια ισχύει η αίτηση σε οποιαδήποτε από τις χώρες - μέλη). Για τη διεθνή καταχώριση των βιομηχανικών σχεδίων. Για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα. 5. Έχει τη δυνατότητα παροχής τεχνολογικής πληροφόρησης προς το κοινό μέσα από Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας των σημαντικότερων χωρών του κόσμου με τη χρήση προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων πρόσβασης τόσο στις βάσεις του ΟΒΙ, όσο και σε βάσεις δεδομένων του ΕΓΔΕ (EPOQUE) και εξωτερικών εμπορικών διαθετών. 6. Καταχωρεί τις Συμβάσεις Μεταφοράς Τεχνολογίας. 7. Παρέχει συμβουλές και πληροφορίες: Για το ισχύον νομοθετικό σύστημα στο χώρο των αρμοδιοτήτων του. Για την πληροφόρηση του κοινού για τον τρόπο προστασίας των επινοημάτων και την επιλογή του κατάλληλου τίτλου βιομηχανικής ιδιοκτησίας. 8. Εκδίδει έντυπα όπως: Το Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Ενημερωτικά και διευκρινιστικά φυλλάδια. 9. Διαθέτει για το κοινό τεχνική και νομική μη δανειστική βιβλιοθήκη. 10. Συμμετέχει σε εκθέσεις και διοργανώνει εκδηλώσεις για την ευρύτερη πληροφόρηση του κοινού. 11. Συμμετέχει δυναμικά στο Διεθνή χώρο: Συνεργάζεται με ομοειδείς Οργανισμούς άλλων χωρών και αντίστοιχους διεθνείς, εκπροσωπώντας την Ελλάδα. Προετοιμάζει και ελέγχει την εφαρμογή των διεθνών συνθηκών σε θέματα προστασίας εφευρέσεων, μεταφοράς τεχνολογίας και βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων. 8 9

5 Κεφάλαιο 3 ÚÔÛÊÂÚ ÌÂÓÂ À ËÚÂÛ Â ÛÙÔ ÔÈÓ α. Κατοχύρωση Εφευρέσεων Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) είναι τίτλος προστασίας με ισχύ 20 χρόνων που χορηγείται στο δικαιούχο για επινοήματα νέα, με εφευρετική δραστηριότητα και επιδεκτικά βιομηχανικής εφαρμογής και αφορά προϊόν, μέθοδο ή βιομηχανική εφαρμογή. Εκθέσεις Έρευνας από τον ΟΒΙ Στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ), ο ΟΒΙ είναι υποχρεωμένος να συντάξει έκθεση η οποία να βασίζεται στην περιγραφή, τις αξιώσεις και τα σχέδια μιας αίτησης για ΔΕ και στην οποία να αναφέρονται όλα τα στοιχεία της τεχνικής που είναι απαραίτητα για την εκτίμηση του χαρακτήρα του νέου και της εφευρετικής δραστηριότητας του επινοήματος. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα σύνταξης έκθεσης έρευνας με αιτιολογημένη γνώμη, δηλαδή η έκθεση έρευνας που συντάσσει ο ΟΒΙ μπορεί να συνοδεύεται από σχόλια ή συνοπτικές επεξηγηματικές παρατηρήσεις που αναφέρονται στα χαρακτηριστικά της εφεύρεσης, δηλαδή το νέο χαρακτήρα της εφεύρεσης, το εφευρετικό βήμα και τη δυνατότητα βιομηχανικής εφαρμογής. Βασικός σκοπός της Διεύθυνσης Τίτλων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, η οποία απαρτίζεται από το μεγαλύτερο μέρος του επιστημονικού προσωπικού του Οργανισμού, είναι η πραγματοποίηση ερευνών σε παγκόσμια κλίμακα και η σύνταξη των Εκθέσεων Έρευνας. Για τη διεξαγωγή των ερευνών, η αρμόδια Διεύθυνση Ελέγχου Τίτλων έχει πρόσβαση σε ειδικές και διεθνείς βάσεις δεδομένων που περιέχουν πάνω από 50 εκατομμύρια ΔΕ (κυρίως) των μεγαλυτέρων βιομηχανικών χωρών, επιστημονικά άρθρα και σημαντικά επιστημονικά περιοδικά. Στη διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται η Διεθνής Ταξινόμηση των εφευρέσεων κατά την IPC (International Patent Classification) και κάποιες πολύπλοκες Στρατηγικές Έρευνας τις οποίες έχουν διδαχθεί οι εξεταστές του ΟΒΙ, ύστερα από εκπαίδευση στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPO). Τι είναι εφεύρεση: Κάθε επινόημα με τεχνικά χαρακτηριστικά. Αντιπροσωπευτικές κατηγορίες εφευρέσεων: Συσκευές & μηχανήματα Μεμονωμένες μονάδες (modules) συσκευών και μηχανημάτων Συστήματα & διατάξεις συσκευών & μηχανημάτων Παραγωγικές μέθοδοι στη βιομηχανία Μέθοδοι διακίνησης και επεξεργασίας πληροφοριών σε πληροφοριακά και τηλεπικοινωνιακά συστήματα Χημικές ουσίες, ενώσεις & προϊόντα, καθώς και μέθοδοι παραγωγής αυτών Βιομηχανική εφαρμογή των παραπάνω κατηγοριών Η Διεθνής Ταξινόμηση (IPC) είναι ένα μέσο για τη διεθνή και ενιαία ταξινόμηση των εφευρέσεων. Επίσης, αποτελεί αποτελεσματικό εργαλείο στην έρευνα για την αναζήτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, τον έλεγχο του νέου και την αξιολόγηση της εφευρετικής δραστηριότητας της εφεύρεσης. Ο ΟΒΙ συντάσσει, σύμφωνα με το Ν. 1733/87 τις Εκθέσεις Έρευνας για τις νέες Ελληνικές εφευρέσεις. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Γραφείο στη σύνταξη Εκθέσεων Έρευνας για τις οποίες δεν υπάρχει κατάλληλη επιστημονική ειδίκευση στον ΟΒΙ. Τι δε θεωρείται εφεύρεση: Ανακαλύψεις Επιστημονικές Θεωρίες Μαθηματικές Μέθοδοι Αισθητικές Δημιουργίες Προγράμματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (κώδικας) Μέθοδοι Οικονομικών Δραστηριοτήτων Παρουσίαση Πληροφοριών Ποικιλίες ζώων και φυτών Διαγνωστικές Μέθοδοι Μέθοδοι χειρουργικής και θεραπευτικής αγωγής 10 11

6 Πώς μπορεί κάποιος να κατοχυρώσει την εφεύρεσή του, τι διαδικασία ακολουθείται; Η διαδικασία κατοχύρωσης μίας εφεύρεσης με Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας είναι απλή και σύντομη: Γίνεται κατάθεση της αίτησης στον OBI, η οποία πρέπει να περιέχει: α. Το πλήρες όνομα ή την επωνυμία, την εθνικότητα, την κατοικία ή την έδρα και τη διεύθυνση του καταθέτη, β. Την περιγραφή της εφεύρεσης και τον προσδιορισμό μιας ή περισσότερων αξιώσεων. Ως αξίωση νοείται η έκταση και το περιεχόμενο της αιτούμενης προστασίας, γ. Αίτημα χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Έχει προθεσμία 4 μηνών για τυχόν διορθώσεις ή συμπλήρωση ελλείψεων Ακολουθεί έλεγχος για το "νέο" και την εφευρετική δραστηριότητα και η σύνταξη έκθεσης έρευνας ή έκθεσης έρευνας με αιτιολογημένη γνώμη Υπάρχει προθεσμία 3 μηνών για παρατηρήσεις του καταθέτη στην έκθεση έρευνας Συντάσσεται τελική έκθεση έρευνας ή τελική έκθεση έρευνας με αιτιολογημένη γνώμη Εκδίδεται το ΔΕ Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας (ΠΥΧ) είναι τίτλος προστασίας με ισχύ 7 χρόνων, που χορηγείται στο δικαιούχο για τρισδιάστατα αντικείμενα, με καθορισμένο σχήμα και μορφή, που δίνουν λύση σε τεχνικό πρόβλημα και διαθέτουν τα χαρακτηριστικά του "νέου" και βιομηχανικά εφαρμόσιμου. Σε τι συνίσταται η προστασία που παρέχουν τα ΔΕ και τα ΠΥΧ; Με το ΔΕ και το ΠΥΧ παρέχεται το μονοπωλιακό δικαίωμα στους δικαιούχους να παράγουν, χρησιμοποιούν, πωλούν και γενικά να εκμεταλλεύονται το επινόημά τους στην Ελλάδα. Επιπλέον, οι δικαιούχοι, αποκλείουν κάθε τρίτο από την εκμετάλλευση με οποιοδήποτε τρόπο της εφεύρεσής τους. Πιστοποιητικό Κατάθεσης Μετάφρασης Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας (ΕΔΕ) Ο δικαιούχος Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας μπορεί να προστατεύσει την εφεύρεσή του και στην Ελλάδα με Πιστοποιητικό Κατάθεσης Μετάφρασης (ΕΔΕ), μέσω της ακόλουθης διαδικασίας: Κατάθεση μετάφρασης του ΕΔΕ στα γραφεία του ΟΒΙ Χορήγηση Πιστοποιητικού Κατάθεσης Μετάφρασης Ευρωπαϊκού ΔΕ Άλλοι Τίτλοι Προστασίας Εκτός από τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας και τα Πιστοποιητικά Υποδείγματος Χρησιμότητας, ο ΟΒΙ χορηγεί: Διπλώματα Τροποποίησης, για εφευρέσεις που αποτελούν τροποποίηση προηγούμενης εφεύρεσης που προστατεύεται ήδη με ΔΕ Συμπληρωματικά πιστοποιητικά προστασίας για φάρμακα (για μεγαλύτερη χρονική προστασία ενός φαρμάκου υπό τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας) Συμπληρωματικά πιστοποιητικά προστασίας για φυτοπροστατευτικά προϊόντα (για μεγαλύτερη χρονική προστασία ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος υπό τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας) Πιστοποιητικά καταχώρισης για τις τοπογραφίες προϊόντων ημιαγωγών Κατοχύρωση Εφευρέσεων στο Εξωτερικό Ο ΟΒΙ λειτουργεί ως γραφείο παραλαβής αιτήσεων: Για Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας για την προστασία μιας εφεύρεσης σε όλα ή σε μερικά από τα κράτη-μέλη της Σύμβασης του Μονάχου. Για διεθνή κατάθεση διπλώματος ευρεσιτεχνίας (σύμφωνα με την Patent Cooperation Treaty- Σύμβαση Συνεργασίας για τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας), όπου με μία κατάθεση μπορεί ο καταθέτης να ζητήσει την έκδοση Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας σε οποιεσδήποτε από τις χώρεςμέλη της Διεθνούς Συμβάσεως

7 β. Καταχώριση Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων Προστασία Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων Βιομηχανικό σχέδιο είναι η εξωτερικά ορατή εικόνα του συνόλου ή μέρους ενός βιομηχανικού ή βιοτεχνικού προϊόντος, η οποία προκύπτει από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει, ιδίως τη γραμμή, το περίγραμμα, το χρώμα, το σχήμα, τη μορφή ή/και τα υλικά του ίδιου προϊόντος ή/και τη διακόσμηση που φέρει. Βασικές προϋποθέσεις για την προστασία ενός βιομηχανικού σχεδίου είναι να είναι νέο, δηλαδή να μην έχει διατεθεί στο κοινό κανένα πανομοιότυπο σχέδιο ή υπόδειγμα, και να έχει ατομικό χαρακτήρα, δηλαδή η όλη εντύπωση που προκαλεί στον ενημερωμένο χρήστη να διαφέρει από εκείνη που προκαλείται στον ίδιο χρήστη από οποιοδήποτε άλλο σχέδιο ή υπόδειγμα, το οποίο έχει καταστεί προσιτό στο κοινό πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης για καταχώριση ή, εφόσον διεκδικείται προτεραιότητα, πριν από την ημερομηνία της προτεραιότητας. Στις κατηγορίες προϊόντων για τις οποίες μπορεί να ζητηθεί προστασία, συγκαταλέγονται τα κοσμήματα, τα είδη ένδυσης και υπόδησης, διατροφής, υφαντουργίας, επίπλωσης, διακόσμησης, συσκευασίες, συσκευές και μηχανήματα, παιχνίδια και πολλές άλλες κατηγορίες συμπεριλαμβανομένων και των τυπογραφικών συμβόλων. Πιστοποιητικό Καταχώρισης Σχεδίου και Υποδείγματος Ένα βιομηχανικό σχέδιο ή υπόδειγμα προστατεύεται από την ημερομηνία καταχώρισής του στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Πιστοποιητικό καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος είναι ο τίτλος προστασίας που χορηγείται στο δικαιούχο για ένα σχέδιο ή υπόδειγμα που είναι νέο και έχει ατομικό χαρακτήρα, με ισχύ 5 χρόνων και δυνατότητα ανανέωσης ανά 5ετία (μέχρι 25 χρόνια συνολικά). Καταχώριση Βιομηχανικών Σχεδίων στο Εξωτερικό Ο ΟΒΙ λειτουργεί ως γραφείο παραλαβής αιτήσεων για την προστασία των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων σε διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με το Διακανονισμό της Χάγης. Ποιά είναι η διαδικασία για την καταχώριση ενός βιομηχανικού σχεδίου; Η διαδικασία καταχώρισης ενός βιομηχανικού σχεδίου στην Ελλάδα είναι απλή και σύντομη: Μετά την πάροδο 4 μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, και εφόσον είναι κανονική και πλήρης, ο ΟΒΙ εκδίδει το σχετικό πιστοποιητικό προστασίας. Αυτό μπορεί να ισχύει έως και 25 έτη, εφόσον ο δικαιούχος το επιθυμεί και τα τέλη προστασίας καταβάλλονται κάθε 5 χρόνια. Στην ίδια αίτηση μπορούν να περιληφθούν περισσότερα του ενός σχέδια ή υποδείγματα, υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα, στα οποία πρόκειται να ενσωματωθούν ή επί των οποίων πρόκειται να εφαρμοσθούν, ανήκουν όλα στη ίδια υποκατηγορία ή στο ίδιο σύνολο ή στην ίδια σύνθεση στοιχείων (πολλαπλή αίτηση). Ο αριθμός των βιομηχανικών σχεδίων που μπορεί να περιλαμβάνει μια πολλαπλή αίτηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πενήντα. Σε τι συνίσταται η προστασία που παρέχεται; Ο δικαιούχος ενός βιομηχανικού σχεδίου αποκτά αποκλειστικό δικαίωμα να το χρησιμοποιεί, δηλαδή να το κατασκευάζει, να το διαθέτει στην αγορά, να το εξάγει, επιτρέπει την εισαγωγή κλπ, αποκλείοντας έτσι κάθε τρίτο από την εμπορία του σχεδίου αυτού χωρίς τη συγκατάθεσή του. Πότε δεν προστατεύεται ένα βιομηχανικό σχέδιο; Δεν παρέχεται προστασία σε ένα βιομηχανικό σχέδιο όταν: Eίναι αντίθετο στη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη. Tα χαρακτηριστικά της μορφής του προϊόντος στο οποίο ενσωματώνεται το σχέδιο ή υπόδειγμα υπαγορεύονται αποκλειστικά από την τεχνική του λειτουργία. Tα χαρακτηριστικά του προϊόντος πρέπει κατ ανάγκη να αναπαραχθούν με την ακριβή μορφή και τις διαστάσεις τους για να είναι δυνατή η συναρμολόγηση ή η μηχανική σύνδεση με άλλο προϊόν

8 γ. Τεχνολογική Πληροφόρηση Μέσω της υπηρεσίας τεχνολογικής πληροφόρησης ο ΟΒΙ παρέχει πληροφορίες από Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ), σε διεθνές επίπεδο, για ένα συγκεκριμένο θέμα ή πρόβλημα, σε όλους τους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας. Το 80% της Παγκόσμιας Τεχνολογικής Πληροφορίας βρίσκεται σε Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας. Από τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας μπορεί κανείς να αντλήσει: Τεχνικές - Επιστημονικές πληροφορίες, γιατί η εφεύρεση περιγράφεται λεπτομερώς και με σαφήνεια Βιβλιογραφικές πληροφορίες, όπως στοιχεία του δικαιούχου και εφευρέτη, χώρες προστασίας της εφεύρεσης κλπ Νομικές πληροφορίες, όπως διάρκεια ισχύος του διπλώματος ή της νομικής του κατάστασης Πληροφορίες Οικονομικού - Εμπορικού χαρακτήρα, για παράδειγμα σχετικά με τα νέα προϊόντα μιας εταιρείας, προκειμένου κάθε ενδιαφερόμενος να σταθμίσει τις δυνατότητες και προοπτικές εισαγωγής και οικονομικής εκμετάλλευσης αυτών. Η υπηρεσία Τεχνολογικής Πληροφόρησης παρέχεται από τα γραφεία του ΟΒΙ στην Αθήνα και από τις Περιφερειακές Ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες. Ο ΟΒΙ παρέχει δωρεάν Τεχνολογική Πληροφόρηση μέσω του δικτύου espacenet στην Ελληνική γλώσσα. Ο δικτυακός κόμβος espacenet, δημιουργήθηκε από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) και τις χώρεςμέλη του ΕΓΔΕ. Πιο συγκεκριμένα, ο δικτυακός αυτός κόμβος: Απευθύνεται σε μη επαγγελματίες. Περιέχει δημοσιευμένες εφευρέσεις του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ), του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ), των χωρών-μελών του ΕΓΔΕ, καθώς και του "Αμερικάνικου" και του "Ιαπωνικού" γραφείου διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Στα εθνικά servers μπορεί να χρησιμοποιείται και η γλώσσα της κάθε χώρας. Συλλογές Οπτικών Δίσκων Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) διαθέτει διεθνείς συλλογές οπτικών δίσκων με τεχνολογικές πληροφορίες, όπως πλήρη δημοσιευμένα ευρωπαϊκά διπλώματα σε μορφή εικόνας (facsimile images), βιβλιογραφικά δεδομένα με τις περιλήψεις των αιτήσεων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας κλπ. Διεθνείς Βάσεις Δεδομένων Ο ΟΒΙ διευρύνει το πεδίο έρευνας με τη χρήση διεθνών βάσεων δεδομένων μέσω του συστήματος EPOQUE του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ). H λέξη EPOQUE προέρχεται από τη σύντμηση των λέξεων European Patent Office QUEry. Πρόκειται για λογισμικό που έχει αναπτυχθεί από το ΕΓΔΕ και έχει σαν βασικό στόχο τη γρήγορη αναζήτηση και ανάκτηση οποιασδήποτε πληροφορίας που αφορά ένα συγκεκριμένο πεδίο της υπάρχουσας τεχνολογίας και η οποία έχει κατοχυρωθεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Με το EPOQUE οι χρήστες μπορούν μέσα από ένα ενιαίο περιβάλλον να: Αναζητούν πληροφορίες από εσωτερικές βάσεις δεδομένων, δηλαδή εγκατεστημένες στον κεντρικό υπολογιστή του Ευρωπαϊκού Γραφείου στη Χάγη (Internal Databases). Αναζητούν πληροφορίες από βάσεις δεδομένων που δεν ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Γραφείο και οι οποίες βρίσκονται εγκατεστημένες σε διάφορα σημεία του κόσμου (External Databases) Κάνουν συνδυασμένη έρευνα σε δύο ή περισσότερες βάσεις (cross file searching). Οδηγός Διαχείρισης της Διανοητικής Ιδιοκτησίας Τα τελευταία χρόνια, πέραν της φυσικής κυριαρχίας επί αγαθών, έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση ενός άλλου τύπου άυλων περιουσιακών στοιχείων, αυτών που απορρέουν από την ανθρώπινη δημιουργικότητα, σκέψη και επινοητικότητα και συνιστούν το πνευματικό κεφάλαιο μιας εταιρείας, ενός Οργανισμού ή ενός φορέα. Η προστασία αυτού του πνευματικού κεφαλαίου, δηλαδή η προστασία της Διανοητικής Ιδιοκτησίας, αναδεικνύεται σταδιακά σε ένα από τα νέα πεδία έντονου ανταγωνισμού των επιχειρήσεων, και είναι ζωτικής σημασίας για όλους όσους συμμετέχουν στην εξελικτική πορεία της αγοράς, μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων, διεργασιών και συστημάτων. Ο οδηγός Διαχείρισης της Διανοητικής Ιδιοκτησίας είναι αποτέλεσμα του χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προγράμματος LIIP (Linking Innovation and Industrial Property Σύνδεση Καινοτομίας και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας) στο οποίο συμμετείχαν, από την Ελλάδα, ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), το Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης (ΤΠΘ) και το Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ). 16 Σκοπός του οδηγού είναι η ευαισθητοποίηση στελεχών και ερευνητών για τη σπουδαιότητα της προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας και της τεχνολογικής πληροφόρησης που μπορεί να αντληθεί από σχετικές βάσεις δεδομένων. 17

9 δ. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Ο ΟΒΙ παρέχει στους ενδιαφερόμενους τις ακόλουθες ηλεκτρονικές υπηρεσίες: Εθνικό Μητρώο Τίτλων (ΕΜΤ) Το ΕΜΤ επιτρέπει την πρόσβαση σε στοιχεία τίτλων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, που έχουν κατατεθεί στην Ελλάδα και έχουν δημοσιευτεί στο Ειδικό Δελτίο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΕΔΒΙ) Ηλεκτρονική πληρωμή τελών Ηλεκτρονική κατάθεση Σχεδίων & Υποδειγμάτων Designview Το Designview είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο αναζήτησης πληροφοριών το οποίο παρέχει στους χρήστες του Διαδικτύου τη δυνατότητα να αναζητούν χωρίς χρέωση τα σχέδια και τα υποδείγματα όλων των συμμετεχόντων Γραφείων, περιλαμβανομένων του Γραφείου Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς της ΕΕ (ΓΕΕΑ) και των εθνικών Γραφείων. Το Designview είναι ένα χρήσιμο εργαλείο: για την εξακρίβωση των υφιστάμενων σχεδίων και υποδειγμάτων στην Ευρώπη για ενημέρωση σχετικά με τις τάσεις στην αγορά για την απόκτηση με εύκολο και ενιαίο τρόπο πρόσβασης σε υπηρεσίες μετά την καταχώριση για την απόκτηση πληροφοριών σχετικά με τον νεωτερισμό ενός σχεδίου ή υποδείγματος στο πλαίσιο διοικητικών και νομικών διατυπώσεων π.χ. για τη συνδρομή των τελωνειακών αρχών στο πλαίσιο διαδικασιών ή των δικαστών σε περιπτώσεις επίλυσης διαφορών μεταξύ μερών 18 19

10 Κεφάλαιο 4 Ù ÔÈ Î È Ú ÛÂÈ ÙÔ ÚÁ ÓÈÛÌÔ Στόχοι του Οργανισμού Στηρίζουμε τους εφευρέτες, προστατεύουμε τις εφευρέσεις και τα βιομηχανικά σχέδια Αυτός είναι ο καίριος ρόλος του ΟΒΙ, η ουσία των υπηρεσιών που προσφέρει ο Οργανισμός στη χώρα καθώς και η προοπτική και το όραμά του για το μέλλον. Κεντρικός στόχος είναι η ενίσχυση και αναβάθμιση των υπηρεσιών του Οργανισμού, προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του σύγχρονου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος και στις διεθνείς εξελίξεις. Οι τομείς στους οποίους εστιάζει ο Οργανισμός με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης και της εξωστρέφειας είναι: Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και πιστοποιητικών καταχώρισης σχεδίων και υποδειγμάτων. Ανάδειξη της οικονομικής αξίας της βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Ενημέρωση και εξοικείωση όλων των ενδιαφερομένων με το σύστημα προστασίας βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Αποτελεσματική προστασία εφευρέσεων, βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων. Κατάρτιση των ενδιαφερομένων σε θέματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Αύξηση του αριθμού των εκθέσεων έρευνας που συντάσσονται από τον ΟΒΙ. Ενεργός συμμετοχή του ΟΒΙ σε Διεθνείς Οργανισμούς. Παρακολούθηση των σύγχρονων εξελίξεων. Δράσεις του Οργανισμού Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» Ο ΟΒΙ συμμετείχε, από το 2002 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, με τρία έργα τα οποία εντάσσονται στη δράση με το γενικό τίτλο «Πρόγραμμα Διάδοσης των Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας»: «Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εξοικείωση σε θέματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας». Στόχος του έργου ήταν να καλλιεργηθεί συνείδηση σε θέματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, στον επιχειρηματικό, ακαδημαϊκό και ερευνητικό χώρο καθώς και στο ευρύ κοινό γενικότερα. «Διαδικτυακός Τόπος και Διάχυση Τεχνολογικής Πληροφόρησης από Τίτλους Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας». Στόχος του έργου ήταν η ανάδειξη της χρήσης του Διαδικτύου για την άμεση διάχυση της τεχνολογικής και επιχειρηματικής πληροφορίας που περιέχεται στα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας καθώς και η διευκόλυνση των καταθετών στη διαχείριση των δικών τους τίτλων. «Η διαμόρφωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο κτίριο του ΟΒΙ». Συμμετοχή του ΟΒΙ σε άλλα προγράμματα Το Δεκέμβριο του 2004 ολοκληρώθηκε το χρηματοδοτούμενο κατά 80% από την Κοινότητα πρόγραμμα LIIP (Linking Innovation and Industrial Property - Σύνδεση Καινοτομίας και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας), στο οποίο συμμετείχαν 5 χώρες - Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο. Το Πρόγραμμα είχε στόχο την ευαισθητοποίηση κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΙ), μέσω της δημιουργίας: Οδηγού Καλής Πρακτικής που περιέχει 10 πρακτικές συστάσεις για την αξία της ενσωμάτωσης των θεμάτων ΔΙ στις στρατηγικές των εταιρειών. Ο Οδηγός διατίθεται σε έντυπη μορφή και υπάρχει και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Εργαλειοθήκης Πολυμέσων, η οποία συνοδεύει τον Οδηγό και περιλαμβάνει: α) γενικές πληροφορίες σχετικά με την ΔΙ β) ειδικές πληροφορίες για τα δικαιώματα ΔΙ που ισχύουν σε κάθε χώρα γ) αλληλεπιδραστικό εργαλείο αξιολόγησης των πρακτικών ΔΙ που ακολουθούνται από έναν φορέα ή εταιρεία Εθνικών πλατφορμών υποστήριξης -δικτύου σημείων επαφής- μεταξύ χρηστών του συστήματος ΔΙ με τους εταίρους του Προγράμματος για υποστήριξη σε θέματα ΔΙ, παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα. Η πρόσβαση γίνεται μέσω της διεύθυνσης Βράβευση Εφευρετών Ο ΟΒΙ επιβεβαιώνοντας τη συνεχή δέσμευσή του για την ενίσχυση και αύξηση της ελληνικής εφευρετικότητας, διοργανώνει από το 2002 διαγωνισμό βράβευσης των σπουδαιότερων ελληνικών εφευρέσεων. Η βράβευση εφευρετών αποτελεί πλέον θεσμό, λειτουργώντας ως κίνητρο για νέες εφευρέσεις καθώς και ως τρόπος διάδοσης της πληροφορίας για τις εφευρέσεις αυτές. Παιδικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ο ΟΒΙ, με στόχο την ενθάρρυνση της καινοτομίας στην Ελλάδα και τη δημιουργία κατάλληλης νοοτροπίας στις νέες γενιές, ήδη από το 2007, έχει αναπτύξει εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές της πέμπτης και έκτης τάξης του δημοτικού, με το οποίο τους εισάγει στις αρχές της Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και δημιουργικό μέρος όπου τα παιδιά καλούνται να παρουσιάσουν τις ιδέες τους. Στη συνέχεια, οι καλύτερες δημιουργικές ιδέες βραβεύονται σε ειδική εκδήλωση. Συμμετοχή του ΟΒΙ σε Ημερίδες και Εκθέσεις Ο ΟΒΙ δραστηριοποιείται έντονα στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση επιχειρήσεων και ερευνητών σε θέματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας διοργανώνοντας και συμμετέχοντας σε ημερίδες και εκθέσεις και πραγματοποιώντας επισκέψεις σε βιομηχανίες και ερευνητικά κέντρα σ όλη την Ελλάδα. IPeuropAware Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας συμμετείχε στο χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) πρόγραμμα IPeuropAware (IP Awareness and Enforcement: Modular based Actions for SMEs*). Σκοπός του προγράμματος ήταν: η ενημέρωση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) για τα Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) η αποτροπή των παραβιάσεων των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας και η ενημέρωση για τους τρόπους αντιμετώπισης της αντιγραφής. Η εκτέλεση του Προγράμματος ξεκίνησε το Νοέμβριο 2007 και ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο Διάδοχος του IPeuropAware είναι το Πρόγραμμα IPorta. * Small and Medium Enterprises 20 21

11 Κεφάλαιο 5 IPorta Το πρόγραμμα IPorta έχει στόχο την ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ φορέων σχετιζομένων με την Διανοητική Ιδιοκτησία, για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ μέσω της ενσωμάτωσης των ΔΔΙ και των σχετικών υποστηρικτικών υπηρεσιών στα επιχειρησιακά τους σχέδια. Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG Enterprise and Industry), έχει διάρκεια 3 χρόνια ( ), συμμετέχουν 15 εταίροι εκ των οποίων 14 Εθνικά Γραφεία ΔΕ και 11 συνέταιροι (associated partners) και έχει τις παρακάτω τρεις βασικές ενέργειες (activities). ÚÁ ÓˆÙÈÎ ðè Ú ıúˆû Ë ÙÔ ÚÁ ÓÈÛÌÔ 22 Activity 1: Creation and up-grading of IPR services - Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών ή αναβάθμιση υφισταμένων, μέσω συνεργασίας και με άλλους σχετικούς φορείς για κοινές ενέργειες, αναβάθμιση και προώθηση των σχετικών για την ΔΙ εργαλείων π.χ. IP valuation tools, IP management Activity 2: Expanding further and updating the single EU website with national and European level information on IPR in an SME - friendly manner (περαιτέρω ανάπτυξη του ιστοχώρου innovaccess και ενσωμάτωση της εργαλειοθήκης) Activity 3: Network of national offices helpdesks - ανάπτυξη ενεργού & αποτελεσματικού δικτύου των helpdesks, μέσω εκπαιδεύσεων για την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών τους, ανταλλαγής καλών πρακτικών, αναβάθμισης/ συνεχούς ενημέρωσης signposting directory και FAQ on enforcement (ΜμΕ/SME: Μικρομεσαία Επιχείρηση, ΔΔΙ/IPR: Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας) Euraxess Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κινητικότητας Ερευνητών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τα Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις χώρες που σχετίζονται με το 6ο Πλαίσιο Στήριξης Έρευνας, προωθεί μία ολοκληρωμένη στρατηγική κινητικότητας των Ερευνητών (διασυνοριακή - διαπεριφερειακή και μεταξύ πανεπιστημιακών - ερευνητικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων και άλλων φορέων). Σκοπός της προσπάθειας αυτής είναι μέσα από τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Δικτύου Κέντρων Κινητικότητας (Δίκτυο EURAXESS) να προσφέρει εξατομικευμένη βοήθεια στους μετακινούμενους ερευνητές και στις οικογένειές τους για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την επαγγελματική αλλά και την καθημερινή τους ζωή. Ο ΟΒΙ ενισχύει αυτήν την προσπάθεια σε εθελοντική βάση, χωρίς οικονομικές απολαβές, υποστηρίζοντας τους ερευνητές του Δικτύου σε θέματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας που περιλαμβάνονται στις αρμοδιότητές του. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης Ο ΟΒΙ, με στόχο την διεύρυνση του κοινού του και την καλύτερη ενημέρωσή του, αποφάσισε να δημιουργήσει σελίδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ξεκινώντας την παρουσία του στο Facebook, τον Σεπτέμβριο του 2013 και στη συνέχεια, το 2014 στο twitter και στο youtube. Ο Γενικός Διευθυντής προΐσταται των υπηρεσιών του Οργανισμού και υπό την εποπτεία του λειτουργούν οι Διευθύνσεις, τα Τμήματα και οι υπηρεσιακές Μονάδες. Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας διαρθρώνεται στις ακόλουθες Διευθύνσεις και ανεξάρτητα Τμήματα: Διεύθυνση Γραμματείας Διοίκησης Διεύθυνση Κατάθεσης και Χορήγησης Τίτλων Τμήμα Καταθέσεων και Χορηγήσεων Τμήμα Παραλαβής Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Κοινοτικών Αιτήσεων Τμήμα Τεκμηρίωσης και Δημοσιεύσεων Τμήμα Παρακολούθησης Μεταβολών και Τελών Διεύθυνση Ελέγχου Τίτλων Τμήμα Τυπικού Ελέγχου Τμήμα Μηχανολογικών Εφευρέσεων Τμήμα Χημικών και Βιοτεχνολογικών Εφευρέσεων Τμήμα Εφευρέσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Τμήμα Ελέγχου και Προώθησης Καινοτομιών Υπηρεσιακή Μονάδα Ποιοτικού Ελέγχου και Διόρθωσης Δεδομένων Μεταφραστικό Τμήμα Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης Τμήμα Διεθνών Θεμάτων Διεύθυνση Τεχνολογικής Πληροφόρησης Τμήμα Τεχνολογικής Πληροφόρησης & Διάδοσης της Καινοτομίας Υπηρεσία Μιας Στάσης Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Εκπαίδευσης Διεύθυνση Υπηρεσιών Πληροφορικής Τμήμα Ανάπτυξης Συστημάτων Τμήμα Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Υπηρεσία Ασφαλείας Πληροφοριακών Συστημάτων Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης Οικονομική Διεύθυνση Τμήμα Λογιστηρίου Υπηρεσία Προμηθειών Διεύθυνση Δικαστικού και Τμήμα Επικοινωνίας Τμήμα Ασφαλείας και Κτιρίου Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου 23

12 Δημοσίευση & έκδοση: Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Σχεδιασμός σήματος ΟΒΙ: Έρη Μανούσου Επιμέλεια έκδοσης: Έρη Μανούσου, Ράνια Ζαχαροπούλου Lay out: art position επε, Γρ. Γυφτόπουλου 3, Χαλάνδρι τηλ.: Εκτύπωση: Γραφικές Τέχνες - Λύχνος ΕΠΕ Πέτρας 16, Αθήνα, Τηλ.: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΟΒΙ) Παντανάσσης 5, Παράδεισος Αμαρουσίου τηλ.: , , fax:

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ Κάθε νέα ιδέα ή εφεύρεση πρέπει να προστατεύεται νομικά και να κατοχυρώνεται ως σχέδιο ή υπόδειγμα με τον αντίστοιχο τίτλο προστασίας εφευρέσεων. Στην Ελλάδα ο αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ Κάθε νέα ιδέα ή εφεύρεση πρέπει να προστατεύεται νομικά και να κατοχυρώνεται ως σχέδιο ή υπόδειγμα με τον αντίστοιχο τίτλο προστασίας εφευρέσεων. Στην Ελλάδα ο αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

ÏËÚÔÊfiÚËÛË ÁÈ ÙËÓ ÙÂ ÓÔÏÔÁ applefi ÈappleÏÒÌ Ù Â ÚÂÛÈÙÂ Ó

ÏËÚÔÊfiÚËÛË ÁÈ ÙËÓ ÙÂ ÓÔÏÔÁ applefi ÈappleÏÒÌ Ù Â ÚÂÛÈÙÂ Ó ÏËÚÔÊfiÚËÛË ÁÈ ÙËÓ ÙÂ ÓÔÏÔÁ applefi ÈappleÏÒÌ Ù Â ÚÂÛÈÙÂ Ó ÔÈÔ Â Ó È Ô µπ; Ποιος είναι ο ΟΒΙ; Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ιδρύθηκε το 1987 (Ν.1733/1987) με στόχο να συμβάλει στην τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΔιανοητική Ιδιοκτησία (ΔΙ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις μέσα από το πρόγραμμα IPeuropAware Οδηγοί και εργαλεία για τη διαχείριση της ΔΙ στις ΜΜΕ

ΗΔιανοητική Ιδιοκτησία (ΔΙ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις μέσα από το πρόγραμμα IPeuropAware Οδηγοί και εργαλεία για τη διαχείριση της ΔΙ στις ΜΜΕ ΗΔιανοητική Ιδιοκτησία (ΔΙ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις μέσα από το πρόγραμμα IPeuropAware Οδηγοί και εργαλεία για τη διαχείριση της ΔΙ στις ΜΜΕ Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ)

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 11 η

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 11 η Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 11 η Βιομηχανική Ιδιοκτησία Νικόλαος Καρανάσιος Βιομηχανική Ιδιοκτησία Έννοια της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Διαδικασία κατοχύρωσης Φορείς Κατοχύρωσης Κόστος κατοχύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5, 151 25 Παράδεισος μαρουσίου ηλ.: 210 61 83 500 Fax: 210 68 19 231 Π ΩΝ ΕΦΕΥΕΕΩΝ ΜΕ ΛΥ ΒΜΗΧΝΚΗ ΔΚΗ ΓΝΜ ΒΜΗΧΝΚΗ ΔΚΗ ΓΝΜ ΒΜΗΧΝΚΗ ΔΚΗ ργανισμός Βιομηχανικής διοκτησίας (Β) ιδρύθηκε το 1987 (Ν.1733/1987),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Θεσσαλονίκη 23 Φεβρουαρίου 2008 Π. Γκαγκανάτσου,

Διαβάστε περισσότερα

Η προστασία των εφευρέσεων

Η προστασία των εφευρέσεων Η προστασία των εφευρέσεων Κ. Αµπατζής, ιευθυντής Κατάθεσης και Χορήγησης Τίτλων 1 Το έργο "Ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση και εξοικείωση του κοινού σε θέµατα Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας" συγχρηµατοδοτείται κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ) Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2010 Μηχανισμός Αντικυθήρων Π. Γκαγκανάτσου Προϊσταμένη Τεχνολογικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία των εφευρέσεων στον ΟΒΙ Τεχνολογική Πληροφόρηση Εργαλεία για την Διαχείριση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΙ)

Προστασία των εφευρέσεων στον ΟΒΙ Τεχνολογική Πληροφόρηση Εργαλεία για την Διαχείριση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΙ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Προστασία των εφευρέσεων στον ΟΒΙ Τεχνολογική Πληροφόρηση Εργαλεία για την Διαχείριση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΙ) Μηχανισμός Αντικυθήρων 28/11/2013 Αμφιθέατρο ΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ "Η Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και ο ρόλος των Ελλήνων Μηχανικών" Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2005 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ Εξεταστής

Διαβάστε περισσότερα

EQUITY INVESTMENT FORUM

EQUITY INVESTMENT FORUM EQUITY INVESTMENT FORUM Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Μηχανισμός Αντικυθήρων 08.12.2015 Athens Hilton Δρ. Π. Γκαγκανάτσου Προϊσταμένη Τεχνολογικής Πληροφόρησης &

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Ο ΟΒΙ ως συνεργάτης του WIPO και πάροχος υπηρεσιών για τους χρήστες του συστήματος Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Ο ΟΒΙ ως συνεργάτης του WIPO και πάροχος υπηρεσιών για τους χρήστες του συστήματος Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Ο ΟΒΙ ως συνεργάτης του WIPO και πάροχος υπηρεσιών για τους χρήστες του συστήματος Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Κ. Αμπατζής Διευθυντής Κατάθεσης και Χορήγησης Τίτλων 2016

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Υπουργική Απόφαση 12625/1/2014 Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων από και προς τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) και ηλεκτρονική κατάθεση αίτησης καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΤΛΟΥΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΤΛΟΥΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΤΛΟΥΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Το 80% της Παγκόσμιας Τεχνολογικής Πληροφορίας βρίσκεται σε δημοσιευμένα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ). ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ & ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ & ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ & ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2007 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΣΙΔΕΡΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Τέλος κατάθεσης της μετάφρασης των Αξιώσεων Ευρωπαϊκής Αίτησης (Άρθρο 9 παρ. 1 Π.Δ. 77/1988)

Τέλος κατάθεσης της μετάφρασης των Αξιώσεων Ευρωπαϊκής Αίτησης (Άρθρο 9 παρ. 1 Π.Δ. 77/1988) Κανονισμός ΤΕΛΩΝ ΟΒΙ Ισχύει από 1/1/2016 (Απόφαση ΔΣ/13/Α01/2016 από 31/8/2016) Μεταβολή τέλους έκθεσης έρευνας με αιτιολογημένη γνώμη με αναδρομική ισχύ από 1/1/2016 1 Τέλος κατάθεσης της αίτησης για

Διαβάστε περισσότερα

IPorta 12/2011-12/2014. IPeuropAware 11/2007-02/2011 Πρόγραμμα της ΕΕ για την ΔΙ στις ΜΜΕ. IPorta EU ACCESSIBLE INTELLECTUAL PROPERTY

IPorta 12/2011-12/2014. IPeuropAware 11/2007-02/2011 Πρόγραμμα της ΕΕ για την ΔΙ στις ΜΜΕ. IPorta EU ACCESSIBLE INTELLECTUAL PROPERTY IPeuropAware 11/2007-02/2011 Πρόγραμμα της ΕΕ για την ΔΙ στις ΜΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΔΙ) ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΜΜΕ) IPorta 12/2011-12/2014 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρεσιτεχνίες: πηγή ανάπτυξης και καινοτομίας

Ευρεσιτεχνίες: πηγή ανάπτυξης και καινοτομίας Ευρεσιτεχνίες: πηγή ανάπτυξης και καινοτομίας Καθοριστικός δείκτης της καινοτομίας μιας χώρας, και άρα των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της στη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη αγορά, είναι ο αριθμός, η ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΤΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ «Έξυπνος είναι εκείνος που

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Υπολογιστές

Εισαγωγή στους Υπολογιστές Εισαγωγή στους Υπολογιστές Ενότητα 13: Κοινωνική και ηθική διάσταση πληροφορικής Αβούρης Νικόλαος Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Σκοποί ενότητας Κοινωνική και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 16/1991

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 16/1991 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 16/1991 "Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για την συνθήκη συνεργασίας για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1883/1990" Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Βασικές έννοιες ΙΙ. Ευρεσιτεχνία Α. Γενικά

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Βασικές έννοιες ΙΙ. Ευρεσιτεχνία Α. Γενικά ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Βασικές έννοιες 1. Βιομηχανική ιδιοκτησία (β.ι.)... 1 2. Κλάδοι β.ι.... 1 3. Δικαιώματα β.ι.... 1 4. Πνευματική ιδιοκτησία (π.ι.)... 2 5. Διανοητική ιδιοκτησία... 2 6. Εξέλιξη β.ι.... 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΩΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΩΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΩΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Δρ. ΚΟΥΤΙΒΑΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΙΤΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Ο (ΟΒΙ) ιδρύθηκε το 1987 (Ν.1733/1987),

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιομηχανική Ιδιοκτησία και η συμβολή της στην οικονομική παραγωγή

Η Βιομηχανική Ιδιοκτησία και η συμβολή της στην οικονομική παραγωγή Η Βιομηχανική Ιδιοκτησία και η συμβολή της στην οικονομική παραγωγή Δρ. Ιωάννης Καπλάνης Γενικός Διευθυντής Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) www.obi.gr Βόλος, Φόρουμ Βιομηχανίας Domotel Xenia

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Κανονισμού για το Κοινοτικό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας

Πρόταση Κανονισμού για το Κοινοτικό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας Νομικά στο Design 2005-2006 Παπανδρέου Ευάγγελος dpsd02045@syros.aegean.gr 12/01/06 Τι ισχύει σήμερα Πρόταση Κανονισμού για το Κοινοτικό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας Ήδη από τη δεκαετία του 1960 δημιουργήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές B-Economics Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη της δράσης Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΝΟΗΣΙΚΗ ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ (ΔΙ)?

ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΝΟΗΣΙΚΗ ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ (ΔΙ)? Η Διανοητική Ιδιοκτησία (ΔΙ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις μέσα από το πρόγραμμα IPeuropAware Παρουσίαση των οδηγών για τα Δικαιώματα ΔΙ Π. Γκαγκανάτσου Προϊσταμένη Σεχνολογικής Πληροφόρησης & Διάδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 30560/544. "Κατάθεση αίτησης στον OBI για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα"

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 30560/544. Κατάθεση αίτησης στον OBI για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 30560/544 "Κατάθεση αίτησης στον OBI για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα" ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 26 Ιουνίου 2012 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ Προϊστάμενος Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

«Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» Β Κυκλος Οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν την προκήρυξη του Α' κύκλου - Η προκήρυξη του Β' κύκλου αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσίευση και Έκδοση: Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

Δημοσίευση και Έκδοση: Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Γιάννη Σταυρουλάκη 5 (πρώην Παντανάσσης), 151 25 Παράδεισος Αμαρουσίου Τηλεφωνικό κέντρο: 2 6183500 Υπηρεσία μιας Στάσης: 800 11 088, 2 6183580-1 Καταθέσεις: 2 6183593 Τέλη: 2 6183594 Αρχείο: 2 6183572

Διαβάστε περισσότερα

IPeuropAware ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ( Ι)

IPeuropAware ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ( Ι) IPeuropAware ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ( Ι) ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΜΜΕ) Π. Γκαγκανάτσου Προϊσταµένη Τεχνολογικής Πληροφόρησης & ιάδοσης της Καινοτοµίας Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

Π. Γκαγκανάτσου Προϊσταµένη Τεχνολογικής Πληροφόρησης & ιάδοσης της Καινοτοµίας Υ εύθυνη ρογράµµατος IPeuropAware 210 6183527, bgag@obi.

Π. Γκαγκανάτσου Προϊσταµένη Τεχνολογικής Πληροφόρησης & ιάδοσης της Καινοτοµίας Υ εύθυνη ρογράµµατος IPeuropAware 210 6183527, bgag@obi. Η ιανοητική Ιδιοκτησία ( Ι) στις Μικροµεσαίες Ε ιχειρήσεις µέσα α ό το ρόγραµµα IPeuropAware Παρουσίαση των οδηγών για τα ικαιώµατα Ι Π. Γκαγκανάτσου Προϊσταµένη Τεχνολογικής Πληροφόρησης & ιάδοσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ ΤΙ ΑΦΟΡΑ Βασικός στόχος της δράσης «Ερευνώ Δημιουργώ Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 77/1988. "Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1607/1986".

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 77/1988. Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1607/1986. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 77/1988 "Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1607/1986". Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Λογισμικού & Πνευματική Ιδιοκτησία. ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική

Τεχνολογία Λογισμικού & Πνευματική Ιδιοκτησία. ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική Τεχνολογία Λογισμικού & Πνευματική Ιδιοκτησία ΜΥΥ-106 Εισαγωγή στους Η/Υ και στην Πληροφορική Κύκλος ζωής λογισμικού source: Forouzan, Mosharraf Τροποποιήσεις διόρθωση σφαλμάτων, αλλαγή απαιτήσεων χρήστη,...

Διαβάστε περισσότερα

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Λευκωσία, 24 Μαρτίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Κυρία/ε, Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι μετά από εισήγηση του ΚΕΒΕ το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος. Συντομογραφίες. Βιβλιογραφία ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος. Συντομογραφίες. Βιβλιογραφία ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος. Συντομογραφίες Βιβλιογραφία Σελ. ΙΧ XVII ΧΙΧ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 2. ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΣ. 4 I. α) Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογική Πληροφόρηση

Τεχνολογική Πληροφόρηση Τεχνολογική Πληροφόρηση Κ. Αµπατζής, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ιευθυντής Κατάθεσης και Χορήγησης Τίτλων Το δίπλωµα ευρεσιτεχνίας συνήθως επιλύει ένα τεχνικό πρόβληµα Τεχνικό πρόβληµα: Πως µπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνώ Δημιουργώ Καινοτομώ

Ερευνώ Δημιουργώ Καινοτομώ Πλαίσιο Το Πρόγραμμα Ερευνώ Δημιουργώ Καινοτομώ, εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Ταυτότητα της Δράσης Βασικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΤΡΑ Έρευνα και Καινοτομία-Προστασία Διανοητικής Ιδιοκτησίας

ΠΑΤΡΑ Έρευνα και Καινοτομία-Προστασία Διανοητικής Ιδιοκτησίας Η Προστασία της Διανοητικής Ιδιοκτησίας Τεχνολογική Πληροφόρηση από Δημοσιευμένα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας ΠΑΤΡΑ Έρευνα και Καινοτομία-Προστασία Διανοητικής Ιδιοκτησίας 09-04-2017 Ι. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 210-61

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 14905/ΕΦΑ/3058. "Κατάθεση αίτησης στον ΟΒΙ για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα"

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 14905/ΕΦΑ/3058. Κατάθεση αίτησης στον ΟΒΙ για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 14905/ΕΦΑ/3058 "Κατάθεση αίτησης στον ΟΒΙ για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα" ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Κατοχύρωση της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας και Σχέδια

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Κατοχύρωση της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας και Σχέδια Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Κατοχύρωση της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας και Σχέδια Κ. Αμπατζής Διευθυντής Κατάθεσης και Χορήγησης Τίτλων Tortola RoundTail Jeff Harris/Artmix

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας ΕΙΣΑΙ ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ? Μάθε πως κατοχυρώνεσαι. Κ. Αμπατζής. Διευθυντής Τίτλων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας ΕΙΣΑΙ ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ? Μάθε πως κατοχυρώνεσαι. Κ. Αμπατζής. Διευθυντής Τίτλων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας ΕΙΣΑΙ ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ? Μάθε πως κατοχυρώνεσαι Κ. Αμπατζής Διευθυντής Τίτλων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας M.Sc. Biochem. Pharm M.Sc. Decision Sci. (e-commerce) 2016 Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων Title 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Sub-title Χριστιάνα Σιαμπέκου Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(EKT) Enterprise Europe Network - Hellas

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικότερες διαφορές πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Σημαντικότερες διαφορές πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας Νομικά στο design Σημαντικότερες διαφορές πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας Μαρκοπούλου Μαρία dpsd01032 Πίνακας περιεχομένων: Έννοια και Αντικείμενο: 3 Τι δεν προστατεύεται από πνευματική και βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6.

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. Κριτήρια αξιολόγησης 7. Χρονοδιάγραμμα Προϋπολογισμός - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 15928/ΕΦΑ/1253/

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 15928/ΕΦΑ/1253/ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 15928/ΕΦΑ/1253/13.12.1987 "Κατάθεση αίτησης για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή πιστοποιητικού υποδείγματος χρησιμότητας στον OBI και τήρηση βιβλίων" Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ 1 1. Γενικό Πλαίσιο - Φιλοσοφία Ο Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας διοργανώνεται από τη Μονάδα Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

«ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» 26/09/2016 Προδημοσίευση Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» http://www.eyde-etak.gr/central.aspx?sid=119i499i1288i646i491458&jscript=1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προδηµοσίευση ενιαίας δράσης ενισχύσεων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτοµίας «Ερευνώ Δηµιουργώ Καινοτοµώ»

Προδηµοσίευση ενιαίας δράσης ενισχύσεων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτοµίας «Ερευνώ Δηµιουργώ Καινοτοµώ» 1 Προδηµοσίευση ενιαίας δράσης ενισχύσεων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτοµίας «Ερευνώ Δηµιουργώ Καινοτοµώ» Βασικός στόχος της ενιαίας δράσης «Ερευνώ Δηµιουργώ Καινοτοµώ» είναι η σύνδεση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» 1ος ΚΥΚΛΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» 1ος ΚΥΚΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» 1ος ΚΥΚΛΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΙΙΙ. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων ΣΤΟΧΟΣ: Η παρέμβαση «Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων» έχει ως στόχο την προώθηση της έρευνας σε

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός δράσεων του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας το 2010 για την καταπολέμηση της πειρατείας

Απολογισμός δράσεων του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας το 2010 για την καταπολέμηση της πειρατείας Α. Νομοθετικό πλαίσιο Απολογισμός δράσεων του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας το 2010 για την καταπολέμηση της πειρατείας 1. Τροποποίηση του ν. 2121/1993 με το ν. 3905/2010 (ΦΕΚ 219/Α/23.12.2010). Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Θεσσαλονίκη 23 Φεβρουαρίου 2008 Π. Γκαγκανάτσου, Προϊσταµένη Τεχνολογικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Η2020 & IPR. Η μεταφορά τεχνολογίας στην ΠΡΑΞΗ. Απόστολος Δημητριάδης Δίκτυο ΠΡΑΞΗ

Η2020 & IPR. Η μεταφορά τεχνολογίας στην ΠΡΑΞΗ. Απόστολος Δημητριάδης Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Η2020 & IPR Η μεταφορά τεχνολογίας στην ΠΡΑΞΗ Απόστολος Δημητριάδης Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Περιεχόμενα Συστάσεις Ορίζοντας 2020 (εν τάχει) Διανοητική ιδιοκτησία στον Ορίζοντα 2020 2 Δίκτυο ΠΡΑΞΗ 3 Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 321/2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 321/2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 321/2001 "Προσαρμογή στην Οδηγία 98/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την έννομη προστασία των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων" Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» πρόσκληση υπό ανάπτυξη & διαβούλευση Συνάντηση Πλατφόρμας «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη» Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας Έξυπνη Εξειδίκευση

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Υποστηρίζουμε τη μικρή επιχείρηση, Ενισχύουμε την

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία των εφευρέσεων στον ΟΒΙ Τεχνολογική Πληροφόρηση Εργαλεία για την Διαχείριση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΙ)

Προστασία των εφευρέσεων στον ΟΒΙ Τεχνολογική Πληροφόρηση Εργαλεία για την Διαχείριση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΙ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Προστασία των εφευρέσεων στον ΟΒΙ Τεχνολογική Πληροφόρηση Εργαλεία για την Διαχείριση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΙ) Μηχανισμός Αντικυθήρων 28/11/2013 Αμφιθέατρο ΙΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ESPACENET

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ESPACENET ΔΠ 11/2016 Ι ΠΡΠΙ Ν ΓΝΩΡΙΖ ΓΙ Ο EPENET Πηγή: φυλλάδιο EPO για worldwide espacenet ΟΡΓΝΙΜΟ ΒΙΟΜΧΝΙΚ ΙΔΙΟΚΙ Γενικά Δικτυακός κόμβος που δημιουργήθηκε από το υρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων υρεσιτεχνίας (ΓΔ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)» ΤΟΥ ΕΣΠΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)» ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)» ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΝΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Χανιά, 14 Δεκεμβρίου 2011 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ Προϊστάμενος Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 3 η Συνάντηση Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας της πλατφόρμας «Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα» στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την

Διαβάστε περισσότερα

της Τυποποίησης και των Προτύπων

της Τυποποίησης και των Προτύπων «Αξιοποίηση της Τυποποίησης και των Προτύπων από τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις» Αθήνα, 13 Μαρτίου 2013 Διονύσιος Τσαγκρής Προϊστάμενος Δ/νσης ΜΜΕ SME Envoy το πλαίσιο & τα εργαλεία υλοποίησης Small

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΕ & ΠΥΧ

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΕ & ΠΥΧ Κ Υ Λ Π Π ΥΝΞΗ ΗΕΩΝ Γ ΔΕ & ΠΥΧ ΓΝΜ ΒΜΗΧΝΚΗ ΔΚΗ ΠΕΛΜΒΝΕ Μ ΗΗ Γ ΔΕ & ΠΥΧ Κ Υ Λ Π ίτηση Περιγραφή ξιώσεις Περίληψη χέδια (προαιρετικά) ΓΝΜ ΒΜΗΧΝΚΗ ΔΚΗ ίτλος ΥΝΞΗ ΠΕΓΦΗ ι πρέπει να αναφέρεται: Κ Υ Λ Π εχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης: δαπάνες προσωπικού, δαπάνες Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές

ΕΣΠΑ Δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης: δαπάνες προσωπικού, δαπάνες Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές ΕΣΠΑ 2014-2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΠΑΝΕΚ ΠΡΟKΗΡΥΞΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Η δράση «Ερευνώ Δημιουργώ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

«ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΣΠΑ 2014-2020 «ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 2 Σελ. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού Συνέλευσης ΤΕΙ, αρ. πράξης 74/

Απόσπασμα Πρακτικού Συνέλευσης ΤΕΙ, αρ. πράξης 74/ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Απόσπασμα Πρακτικού Συνέλευσης ΤΕΙ, αρ. πράξης 74/20.05.2015 Στο Ηράκλειο σήμερα 20 Μαΐου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00, συνήλθε σε τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας/ΕΚΤ

Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας/ΕΚΤ Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (IRC Network) Πρόγραμμα INNOVATION (DG Enterprise) 63 Κέντρα Αναδιανομής INNOVATION Διάδοση και αξιοποίηση αποτελεσμάτων ερευνητικών

Διαβάστε περισσότερα

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Υφιστάμενη και επιθυμητή κατάσταση του οικονομικού δυναμικού σε περιοχές εκτός της περιοχής της ελληνικής πρωτεύουσας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η προπαρασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ»

Ενημερωτικό σημείωμα «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» Ενημερωτικό σημείωμα «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟΣ 2016 2Ενημερωτικό για τη δράση «Ερευνώ - Δημιουργώ Καινοτομώ» Βασικός στόχος της ενιαίας δράσης «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» που χρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση Patent Cooperation Treaty (www.wipo.org) και η εφαρμογή της στην Ελλάδα.

Η Διεθνής Σύμβαση Patent Cooperation Treaty (www.wipo.org) και η εφαρμογή της στην Ελλάδα. Παπανικολάου Γεωργία Dpsd 01049 Η Διεθνής Σύμβαση Patent Cooperation Treaty (www.wipo.org) και η εφαρμογή της στην Ελλάδα. Εισαγωγή Παραδοσιακά αντιπαραβάλλεται η βιομηχανική ιδιοκτησία προς την πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

«Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα ΙΙ» Προκήρυξη 30/07/2013

«Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα ΙΙ» Προκήρυξη 30/07/2013 «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα ΙΙ» Προκήρυξη 30/07/2013 Επιδότηση έως 55% για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων ΣTOXOI ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η δημιουργία προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΙΙΙ. Ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτοµίας στις Επιχειρήσεις ΕΣΜΗ 2009-2010

ΑΞΟΝΑΣ ΙΙΙ. Ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτοµίας στις Επιχειρήσεις ΕΣΜΗ 2009-2010 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙΙ Ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτοµίας στις Επιχειρήσεις ΕΣΜΗ 2009-2010 Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Χριστάκης Θεοχάρους Επιστηµονικός Λειτουργός ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιµότητας

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Enterprise Europe Network: Στην υπηρεσία της εξωστρέφειας, της καινοτομίας & της επιχειρηματικότητας

Enterprise Europe Network: Στην υπηρεσία της εξωστρέφειας, της καινοτομίας & της επιχειρηματικότητας Enterprise Europe Network: Στην υπηρεσία της εξωστρέφειας, της καινοτομίας & της επιχειρηματικότητας Δρ. Ηρακλής Αγιοβλασίτης, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Enterprise Title Europe of the Network presentation

Διαβάστε περισσότερα

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ πρόσκληση υπό ανάπτυξη & διαβούλευση Συνάντηση Πλατφόρμας «ΕΝΕΡΓΕΙΑ» Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας Έξυπνη Εξειδίκευση 2014 2020 Σταυρούλα Πούλου, Μονάδα Α, ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000 Ο περί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 153(Ι) του 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ πρόσκληση Λέλα Πουλακάκη Προϊσταμένη ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ πρόσκληση Λέλα Πουλακάκη Προϊσταμένη ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ πρόσκληση 10.3.2017 Λέλα Πουλακάκη Προϊσταμένη ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ Δράση κρατικής ενίσχυσης ΕΤΑΚ ΕΣΠΑ 2014 2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος του διαγωνισμού Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας

Στόχος του διαγωνισμού Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας Μάρτιος 2012 1 Στόχος του διαγωνισμού Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας Να κινητοποιήσουμε τις δημιουργικές δυνάμεις, να ενθαρρύνουμε την έρευνα και την καινοτομία και τη διασύνδεση της με την επιχειρηματικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Χημεία & Βιομηχανία της Κρήτης Ηράκλειο, 14 Μαΐου 2010 Dr Απόστολος Δημητριάδης Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας Αναπληρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ GREEK INNOVATION EXPO 2013, ΑΘΗΝΑ 16-19 ΜΑΪΟΥ 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ www.forth.gr 7 Ινστιτούτα στην Περιφέρεια Δημιούργησε

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Κ. Αμπατζής Διευθυντής Τίτλων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Βιολόγος, M.Sc. Biochem. Pharm M.Sc. Decision Sci. (e-commerce)

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία Διαχείρισης & Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΕΔΑΠ/ΤΠΘ ΑΕ)

Εταιρία Διαχείρισης & Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΕΔΑΠ/ΤΠΘ ΑΕ) Εταιρία Διαχείρισης & Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΕΔΑΠ/ΤΠΘ ΑΕ) Μέτοχοι της Εταιρίας Ερευνητικός Φορέας Σύνδεσμοι Επιχειρήσεις Άλλοι φορείς Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή Καινοτομία & Μεταφορά Τεχνολογίας στο ΑΠΘ

Ανοικτή Καινοτομία & Μεταφορά Τεχνολογίας στο ΑΠΘ Ανοικτή Καινοτομία & Μεταφορά Τεχνολογίας στο ΑΠΘ Διημερίδα της Βιβλιοθήκης ΑΠΘ «Η Ανοικτή Επιστήμη στην πράξη» στο πλαίσιο της διεθνούς εβδομάδας Open Access Week 2016 Περιεχόμενα Ανοικτή Καινοτομία Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ Προγράμματα «RESTART 2016-2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Έρευνα στις Επιχειρήσεις» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ENTERPRISES

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013, στον οδηγό αυτόν περιλαμβάνεται μια σειρά από επιμέρους κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή του ΑΠΘ στην κατάθεση και αξιοποίηση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας

Η συμβολή του ΑΠΘ στην κατάθεση και αξιοποίηση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας Η συμβολή του ΑΠΘ στην κατάθεση και αξιοποίηση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΦΕΥΡΕΣΕΩΝ «Από την ιδέα στην εμπορευματοποίηση» Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας Θεσσαλονίκη, 01.11.2016 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Enterprise Europe Network Hellas Title Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Στέλλα Commission Βαϊνά Υπεύθυνη Enterprise and ΣΒΘΚΕ/ΕΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ο οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση προγράμματος "Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές"

Πρόσκληση προγράμματος Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές Πρόσκληση προγράμματος "Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές" Μπορούν να συμμετέχουν Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β' και Γ'

Διαβάστε περισσότερα

«Εργαλεία χρηματοδότησης της καινοτομίας στον Αγροδιατροφικό κλάδο»

«Εργαλεία χρηματοδότησης της καινοτομίας στον Αγροδιατροφικό κλάδο» «Εργαλεία χρηματοδότησης της καινοτομίας στον Αγροδιατροφικό κλάδο» Το Εργαλείο χρηματοδότησης των ΜΜΕ - SME Instrument Δρ. Γιώργος Τζαμτζής 12/11/2015 Το SME Instrument Τι είναι το SME Instrument 2 Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 259/1997

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 259/1997 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 259/1997 "Διατάξεις εφαρμογής του Διακανονισμού της Χάγης για τη διεθνή κατάθεση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων που κυρώθηκε με το Νόμο 2417/1996 και διατάξεις για τον εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ο οδηγός

Διαβάστε περισσότερα