Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων (Data Warehouse) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ηλεκτρονικές υπηρεσίες προγραμματισμού και ανάλυσης της περιφερειακής στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη» Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Προϋπολογισμός: ,66 (χωρίς ΦΠΑ) ,0 (με ΦΠΑ) Διάρκεια: 16 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: HH/MM/EE Κωδικός ΟΠΣ: Σελίδα 1 από 73

2 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων 2 ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 3 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 3 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 4 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 6 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 8 C1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 10 C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 12 C3. Πίνακες Συμμόρφωσης 14 C3.1 Γενικές Απαιτήσεις 14 C3.2 Πίνακας Εξοπλισμού 14 C3.3 Πίνακας Λειτουργικών Ενοτήτων Συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας, Αποθήκευσης Δεδομένων Data Warehouse και Εισαγωγής, Πιστοποίησης και Ελέγχου Δεδομένων 20 C3.4 C3.5 C3.6 C3.7 Πίνακας Διαδικτυακής Πύλης Εσωτερικών Χρηστών (Extranet Users) 27 Πίνακας Διαδικτυακής Πύλης Εξωτερικών Χρηστών (Internet Users) 35 Πίνακας Υποσυστήματος διαχείρισης αναπτυξιακών έργων και δράσεων 37 Πίνακας Υποσυστήματος Εναλλακτικών Καναλιών Πρόσβασης 39 C3.8 Παρεχόμενες Υπηρεσίες 44 C4. Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς 46 C4.1 Πληροφοριακό Σύστημα 46 C4.1.1 Εξοπλισμός 46 C4.1.2 Έτοιμο Λογισμικό 46 C4.1.3 Εφαρμογή/ές (υπηρεσίες ανάπτυξης/παραμετροποίησης) 47 C4.1.4 Υπηρεσίες (λοιπές υπηρεσίες) 47 C4.1.5 Άλλες δαπάνες 47 C4.1.6 Υπηρεσίες Εγγύησης για ένα (1) έτος από την οριστική παραλαβή του Έργου 47 C4.2 Εκπαίδευση χρηστών 48 C4.3 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου 49 C5. Σχέδιο Σύμβασης 50 Σελίδα 2 από 73

3 ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών Σελίδα 3 από 73

4 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 32, Τ.Κ , ΠΑΤΡΑ Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας.. οδός. αριθμός ΤΚ..,} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών α).... οδός... αριθμός...τκ β).. οδός... αριθμός...τκ γ).. οδός... αριθμός...τκ μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού).. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου).. συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις Σελίδα 4 από 73

5 {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την (Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 5 από 73

6 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 32, Τ.Κ , ΠΑΤΡΑ Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό... που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού). με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου)... συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Σελίδα 6 από 73

7 Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 7 από 73

8 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 32, Τ.Κ , ΠΑΤΡΑ Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας. Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του % της συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ευρώ σύμφωνα με τη σύμβαση με αριθμό...και τη Διακήρυξή σας με αριθμό., στο πλαίσιο του διαγωνισμού της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού). για εκτέλεση του έργου (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., και μέχρι του ποσού των ευρώ (συμπληρώνετε το ποσό το οποίο καλύπτει η συγκεκριμένη εγγυητική επιστολή) Σελίδα 8 από 73

9 ... πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ της οποίας εγγυόμαστε σε εφαρμογή των σχετικών άρθρων του Κανονισμού Προμηθειών της Αναθέτουσα Αρχή, στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 9 από 73

10 C1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 32, Τ.Κ , ΠΑΤΡΑ Εγγυητική επιστολή μας υπ αρ.... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ... (<συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ>), για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό που αφορά. συνολικής αξίας. σύμφωνα με τη με αριθμό. Διακήρυξη της Αναθέτουσα Αρχή Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Σελίδα 10 από 73

11 Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 11 από 73

12 C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Πατρώνυμο: Ημερομηνία Γέννησης: Τηλέφωνο: Fax: Διεύθυνση Κατοικίας: / / Όνομα: Μητρώνυμο: Τόπος Γέννησης: E mail: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα Ημερομηνία Απόκτησης Πτυχίου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ (στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Έργο (ή Θέση) Εργοδότης Ρόλος 1 και Καθήκοντα στο Έργο (ή Θέση) Απασχόληση στο Έργο Περίοδος ΑΜ 2 (από έως) / / / / 1 Ως Ρόλος ενδεικτικά αναφέρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ. 2 Αφορά τους πραγματικούς ανθρωπομήνες απασχόλησης στο έργο υπολογιζόμενοι σε ισοδύναμα ανθρωποετών, Δεν ταυτίζεται με τη συνολική χρονική διάρκεια της χρονικής περιόδου απασχόλησης στο έργο. Σελίδα 12 από 73

13 / / / / / / / / Σελίδα 13 από 73

14 C3. Πίνακες Συμμόρφωσης Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. C3.1 Γενικές Απαιτήσεις Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Προμηθευτή A Γενικές Απαιτήσεις Παραπομπή 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Να παρουσιαστούν η συνολική αρχιτεκτονική της προτεινόμενης λύσης και όλα τα υποστηριζόμενα επίπεδα σε αναλυτικό διάγραμμα συνοδευόμενο από την αντίστοιχη περιγραφή 1.2 Χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες και σχέδιο έργου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Α Η φυσική αρχιτεκτονική του συστήματος που θα προταθεί από τον ανάδοχο πρέπει να καλύπτει όλες τις προδιαγραφές των παραγράφων Α3.2 και Α Διασυνδεσιμότητα και διαλειτουργικότητα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Α Ευχρηστία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Α Ασφάλεια του συστήματος σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Α Τα προσφερόμενα συστήματα και εφαρμογές θα πρέπει να εξασφαλίζουν την πρόσβαση από σταθμούς εργασίας ανεξαρτήτως λειτουργικού συστήματος και λογισμικού web browser. C3.2 Πίνακας Εξοπλισμού Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Προμηθευτή A Γενικά χαρακτηριστικά & προδιαγραφές Εξυπηρετητή (Virtualization Solution) 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της παραγράφου A Αριθμός απαιτούμενων εξυπηρετητών Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το προσφερόμενο μοντέλο εξυπηρετητή 1.4 Ύψος (RU) Να αναφερθεί Παραπομπή 1.5 Να έχει ανακοινωθεί τους τελευταίους 12 μήνες 1.6 Το σύνολο των τμημάτων του εξυπηρετητή να είναι του ίδιου κατασκευαστή 2 Επεξεργαστές 2.1 Να υποστηρίζει τουλάχιστον 2 επεξεργαστές τεχνολογίας x86 64 Σελίδα 14 από 73

15 Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Προμηθευτή 2.2 Να προσφερθεί με επεξεργαστές 2.9GHz 2.3 Cache έκαστου επεξεργαστή 12MB 2.4 Αριθμός πυρήνων έκαστου Οικογένεια επεξεργαστών Intel Xeon EP x56xx 2.6 QPI Speed 6.40 GT/s 2.7 Υποστήριξη τεχνολογιών Virtualization 2.8 Απαιτούμενη ισχύς 130W 3 Μνήμη 3.1 Προσφερόμενη registered μνήμη 192 GB 3.2 Ταχύτητα της μνήμης του προσφερόμενου συστήματος κατά την διάρκεια λειτουργίας DIMM slots Να αναφερθούν οι υποστηριζόμενες χωρητικότητες μνήμης 3.5 Υποστήριξη ECC 4 Τοπικοί Δίσκοι Ι/Ο 4.1 Προσφερόμενη raw χωρητικότητα τοπικών δίσκων Χωρητικότητα έκαστου δίσκου 300GB 4.3 Οι δίσκοι να είναι τύπου SAS SFF 4.4 Ταχύτητα περιστροφής των προσφερόμενων δίσκων (rpm) 10k 4.5 Ταχύτητα διαμεταγωγής δίσκου 6Gbps 4.6 Μέγιστος αριθμός Δίσκων που μπορούν να φιλοξενηθούν στο σύστημα Οι δίσκοι να μπορούν να αλλαχθούν εν θερμώ Το σύστημα να υποστηρίζει δίσκους 4.8 τεχνολογίας SAS (SFF) / SSD (η τεχνολογία SATA δεν είναι αποδεκτή) 4.9 Να προσφερθεί RAID Controller που να μπορεί να ελέγξει το σύνολο των δίσκων που μπορεί να δεχτεί το σύστημα 4.10 Επίπεδα υποστήριξης RAID, 0, 1, 5, 6, 10, 50, Ο προσφερόμενος controller να διαθέτει write cache battery backed 4.12 PCIe Expansion slots Να προσφέρονται τουλάχιστον 2 front faced USB θύρες 4.14 Να αναφερθούν οι παρεχόμενες εξωτερικές USB θύρες και να διατίθεται τουλάχιστον 1 usb θύρα εσωτερική στο motherboard 4.15 Υποστήριξη χρήσης KVM (VGA, USB, σειριακής πόρτας) στη πρόσοψη του εξυπηρετητή ή στην πίσω όψη του, για εύκολη πρόσβαση Παραπομπή 4.16 Να διαθέτει 1Gbit Ethernet interfaces για data Να παρέχεται PCI κάρτα του κατασκευαστή με τουλάχιστον 2x10Gbps interfaces, με δυνατότητα επικοινωνίας FCoE και δυνατότητα δημιουργίας εικονικών Eth και εικονικών FC interfaces. Επιθυμητός αριθμός εικονικών Eth:16 και εικονικών FC interfaces: 2 Σελίδα 15 από 73

16 Α/Α 4.18 Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Προμηθευτή Επίσης πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα παραμετροποίησης με τέτοιο τρόπο ώστε, σε συνεργασία με εγκατεστημένο Hypervisor να επιτυγχάνεται η αποφόρτιση του εξυπηρετητή από το Switching, το οποίο θα μεταφέρεται στο Switch που είναι συνδεδεμένος ο Εξυπηρετητής, ενώ παράλληλα να υποστηρίζεται η δυνατότητα αδιάλειπτης μετακίνησης της εικονικής μηχανής από έναν εξυπηρετητή σε άλλον με τα ίδια χαρακτηριστικά συνδεδεμένο στο ίδιο Switch. Παραπομπή 4.19 Να διαθέτει 15pin VGA interface 5 Διαχείριση Συστήματος 5.1 Μέσω τουλάχιστον μίας (1) ανεξάρτητης και αποκλειστικής 10/100 Management Ethernet θύρας 5.2 IPMI compliant 5.3 CLI και γραφικό εργαλείο διαχείρισης Δυνατότητα πρόσβασης στο interface 5.4 διαχείρισης μέσω των LOM ή αντίστοιχης τεχνολογίας 1xGbps Eth θυρών. Η ρύθμιση της συγκεκριμένης δυνατότητας να γίνεται μέσω του ενσωματωμένου διαχειριστικού εργαλείου του εξυπηρετητή. 5.5 Δυνατότητες διαχείρισης Power Management Server reset Component inventory Event logging Δυνατότητα ενσωμάτωσης απομακρυσμένων CD/DVD σαν να ήταν συνδεδεμένα πάνω στον εξυπηρετητή Δυνατότητα απομακρυσμένης εγκατάστασης Λειτουργικού Συστήματος και εφαρμογών Role based πρόσβαση για κάθε χρήστη ξεχωριστά Integration με εξωτερικά εργαλεία αυθεντικοποίησης και έγκρισης Διαχείριση με χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών Αναβάθμιση του firmware Configuration των εικονικών interfaces καρτών FCoE του κατασκευαστή ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ 6 Τροφοδοσία 6.1 Τροφοδοσία σε διάταξη N Αποδοτικότητα τροφοδοσίας Platinum ή τεκμηριωμένα αντίστοιχου 6.3 Δυνατότητα αλλαγής ανεμιστήρων εν θερμώ 7 UPS 7.1 Να είναι rack mountable και να τοποθετηθεί στο αντίστοιχο rack 7.2 Να είναι τεχνολογίας true on line ή line interactive, με συνεχή ρύθμιση τάσης και συχνότητας εξόδου. Θα πρέπει να προστατεύει από υπερτάσεις και κεραυνούς στο δίκτυο τροφοδοσίας. 7.3 Να έχει ελάχιστη ονομαστική ισχύ 5000VA. 7.4 Να διαθέτει σύστημα επικοινωνίας (υλικό και λογισμικό) με τα υπολογιστικά συστήματα που τροφοδοτεί για αυτόματο ομαλό κλείσιμό Σελίδα 16 από 73

17 Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Προμηθευτή τους, σε περιπτώσεις βλάβης ή χαμηλών αποθεμάτων ισχύος του. Να διαθέτει σύστημα συσσωρευτών τέτοιας δυναμικότητας, που σε περίπτωση διακοπής 7.5 της τροφοδοσίας εισόδου του, να υποστηρίζει Να αναφερθεί αυτονομία τροφοδοσίας του ονομαστικού του αριθμός φορτίου για τουλάχιστον 15 λεπτά (min). 7.6 Εγγύηση 1 Έτος 8 Επιδαπέδια Μεταλλική Καμπίνα (Rack) Να είναι 19, ύψους τουλάχιστον 42U μεταλλικό. Να διαθέτει αντιστρεπτή μπροστά 8.1 πόρτα/ες, αποσπώμενη πίσω πόρτα/ες, αποσπώμενα πλευρικά καλύμματα και βίδες ευθυγράμμισης της βάσης. Να έχει κατάλληλες, ασφαλείς και εργονομικές 8.2 διατάξεις τροφοδοσίας των ενεργών συσκευών από την έξοδο του UPS. Να διαθέτει 2 πολύπριζα rack mount τουλάχιστον 6 πριζών shuko με προστασία για 8.3 υπέρταση/υπερένταση με φίλτρο EMI/RFI και 2 μεταλλικά ράφια 1U βάθους τουλάχιστον 30 cm. Η τοποθέτηση, η διασύνδεση και οι καλωδιώσεις να είναι τοποθετημένες με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μπορεί να γίνεται επισκευή 8.4 ή αντικατάσταση οποιασδήποτε από τις προαναφερθείσες συσκευές χωρίς να διαταράσσεται η λειτουργία των υπόλοιπων. 8.5 Εγγύηση 1 Έτος 9 Λογισμικό Virtualization 9.1 Κατασκευαστής Λογισμικού Πρέπει να προσφερθεί ένα ενιαίο προϊόν που 9.2 να καλύπτει το σύνολο των προδιαγραφών που ακολουθούν 9.3 Να αναφερθεί η ονομασία και τρέχουσα έκδοση & υποέκδοση του προϊόντος Δυνατότητες περιβάλλοντος cloud Κεντρική διαχείριση των εικονικών μηχανών και 9.4 των πόρων των εξυπηρετητών από κονσόλα διαχείρισης σε γραφικό περιβάλλον (GUI). Μεταφοράς (migration) ενός Virtual Machine 9.5 από έναν φυσικό εξυπηρετητή σε άλλον χωρίς διακοπή λειτουργίας Προστασία από σφάλμα λειτουργίας φυσικού 9.6 εξυπηρετητή με αυτόματη επανεκκίνηση όλων των Virtual Machines σε άλλους φυσικούς εξυπηρετητές. 9.7 Λήψη στιγμιότυπων (snapshots) των Virtual Machines για λόγους backup ή δοκιμών Απεικόνιση του συνόλου των Virtual Machines, 9.8 των Host και των μεταξύ τους σχέσεων σε γραφικό περιβάλλον 9.9 Διαχείριση όλων των Virtual Machines και πρόσβαση στην κονσόλα αυτών Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της 9.10 διαθεσιμότητας των Virtual Machines και των φυσικών εξυπηρετητών 9.11 Ειδοποιήσεις για σφάλματα ή συμβάντα μέσω , SNMP traps Αριθμός υποστηριζόμενων φυσικών 9.12 εξυπηρετητών (Host) προσφερόμενης 3 αδειοδότησης 9.13 Να προσφερθεί η κονσόλα κεντρικής διαχείρισης της εικονικής υποδομής μέσω (GUI) Παραπομπή Σελίδα 17 από 73

18 Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Προμηθευτή Να προσφερθεί εικονικό appliance με 9.14 δυνατότητα deduplicated D2D backup των ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ εικονικών μηχανών, του ίδιου κατασκευαστή Χαρακτηριστικά Hypervisor στην προσφερόμενη έκδοση 9.15 Εγκατάσταση απευθείας στον φυσικό εξυπηρετητή (Bare metal architecture) 9.16 Μέγιστος αριθμός φυσικών πυρήνων (CPU cores) ανά φυσικό επεξεργαστή Μέγιστος αριθμός φυσικών επεξεργαστών ανά εξυπηρετητή (CPU) Δυνατότητα χρήσης NFS για αποθηκευτικό χώρο 9.19 Δυνατότητα χρήσης SAN LUNs (storage area network) για αποθηκευτικό χώρο 9.20 Δυνατότητα χρήσης iscsi LUNs για αποθηκευτικό χώρο Χαρακτηριστικά virtual machines στην προσφερόμενη έκδοση 9.21 Μέγιστος αριθμός εικονικών επεξεργαστών 4 Υποστήριξη 9.22 Ελεγκτών SCSI Δικτυακών Interfaces 10 Γενικά χαρακτηριστικά & προδιαγραφές SAN 10.1 Να αναφερθεί ο τύπος, ο κατασκευαστής και το μοντέλο Αριθμός προσφερόμενων συστημάτων αποθήκευσης Χρόνος ανακοίνωσης του προσφερόμενου μοντέλου Πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 για τον κατασκευαστή Σύστημα αποθήκευσης τύπου SAN iscsi υψηλής διαθεσιμότητας (redundant). Η υποστηριζόμενη αρχιτεκτονική των προσφερόμενων αποθηκευτικών συστημάτων να είναι αρθρωτή (modular). Να αναφερθεί η δυνατότητα επέκτασης Υποστήριξη λειτουργικών συστημάτων: Windows, Linux, AIX, HP UX, VMware, Citrix, Sun Solaris 10.2 Αρχιτεκτονική Επεκτασιμότητα Δυνατότητα μελλοντικής προσθήκης θυρών 10 Gbps, επιπρόσθετα των θυρών 1 Gbps Μέγιστος Αριθμός υποστηριζόμενων θυρών iscsi: ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ Με θύρες τύπου 1 Gbps >= Με θύρες τύπου 10 Gbps >= Θα αξιολογηθεί ιδιαίτερα η δυνατότητα διπλασιασμού των προσφερόμενων θυρών active active RAID ελεγκτές με αυτόματο failover Αριθμός προσφερόμενων Raid Ελεγκτών Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων Raid ελεγκτών. ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ Μνήμη ελεγκτών (GB) 16 Επιθυμητό Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη ελεγκτών (GB) ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ Υποστήριξη RAID 1/0, 5, 6 ή ισοδύναμων ή ανώτερων Αριθμός προσφερόμενων δίσκων ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ Μέγιστος υποστηριζόμενος αριθμός Δίσκων ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ Παραπομπή Σελίδα 18 από 73

19 Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Προμηθευτή ανά σύστημα αποθήκευσης 10.3 Χαρακτηριστικά δίσκων Χωρητικότητα Δίσκων συστήματος (ωφέλιμη/ διαθέσιμη προς τους χρήστες/ εξυπηρετητές 10ΤB μετά το RAID protection ήτοι usable capacity) Αριθμός δίσκων συστήματος ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ Ταχύτητα περιστροφής δίσκων (RPM) ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ Τύπος δίσκων ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ Δυνατότητα αντικατάστασης δίσκων εν λειτουργία (hot plug) 10.4 Διαθεσιμότητα Redundant Hot Plug τροφοδοτικά Να αναφερθούν άλλα Χαρακτηριστικά υψηλής διαθεσιμότητας 10.5 Λογισμικό Να προσφερθεί το απαιτούμενο λογισμικό για προστασία από αστοχία όδευσης (multipathing) και μεγιστοποίηση της απόδοσης (load balancing) για όλους τους προσφερόμενους εξυπηρετητές του πληροφοριακού συστήματος που θα συνδεθούν με το αποθηκευτικό σύστημα Η προσφερόμενη διαχείριση του Storage System να πληροί χαρακτηριστικά υψηλής διαθεσιμότητας και να γίνεται μέσω γραφικού περιβάλλοντος (GUI) Υποστήριξη μεταφοράς δεδομένων από ένα volume σε ένα άλλο με τρόπο διάφανο προς την εφαρμογή. Να προσφερθεί όλο το απαραίτητο υλικό και λογισμικό για τη υποστήριξη της λειτουργίας αυτής. Το σύστημα να υποστηρίζει τεχνολογίες Thin Provisioning (αυξομείωση της χωρητικότητας των λογικών μονάδων δίσκων). Αν απαιτούνται άδειες να προσφερθούν οι οποίες να υποστηρίζουν την μέγιστη επέκταση των συστημάτων αποθήκευσης (εάν αυτό εφαρμόζει) ώστε να μην απαιτείται οποιαδήποτε νέα αγορά σε περίπτωση επέκτασης της χωρητικότητας του αποθηκευτικού συστήματος. Να προσφερθεί δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών τοπικών αντιγράφων (snaps και κλώνων) ανά Volume. Να δοθούν οι απαιτούμενες άδειες οι οποίες να υποστηρίζουν την μέγιστη επέκταση των συστημάτων αποθήκευσης (εάν αυτό εφαρμόζει) ώστε να μην απαιτείται οποιαδήποτε νέα αγορά σε περίπτωση επέκτασης της χωρητικότητας του αποθηκευτικού συστήματος Να υποστηρίζεται δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών απομακρυσμένων αντιγράφων ανά Volume (Data Remote Replicas) για παροχή λειτουργίας Disaster Recovery Να υποστηρίζεται δυνατότητα υποστήριξης hardware remote replication πάνω από τις θύρες τύπου iscsi (ασύγχρονα) Η αδειοδότηση των προσφερόμενων λογισμικών να καλύπτει την πλήρη σύνθεση του Storage System (τη μέγιστη δυνατή συνδεσιμότητα και τη μέγιστη δυνατή χωρητικότητα του, χωρίς την ανάγκη αγοράς επιπρόσθετων αδειών χρήσης) Παραπομπή Σελίδα 19 από 73

20 C3.3 Πίνακας Λειτουργικών Ενοτήτων Συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας, Αποθήκευσης Δεδομένων Data Warehouse και Εισαγωγής, Πιστοποίησης και Ελέγχου Δεδομένων A 1 Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Προμηθευτή Γενικά χαρακτηριστικά & προδιαγραφές Σύστημα Επιχειρησιακής Ευφυΐας Επιτελικών Χρηστών Να προσφερθούν οι κατάλληλες άδειες χρήσης που να επιτρέπουν την πλήρη χρήση των χαρακτηριστικών του συστήματος από τον εξής αριθμό χρηστών: 60 Παραπομπή 2 Yποσύστημα Παραγωγής Αναφορών Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της παραγράφου A Oλοκληρωμένο σύστημα σχεδιασμού, ανάπτυξης & διαχείρισης αναφορών. Αρχιτεκτονική βασισμένη σε εξυπηρετητή (server based) για την κεντρική αποθήκευση και διάθεση των αναφορών. Να υποστηρίζεται on line πρόσβαση στις αναφορές με χρήση απλού WEB Browser. Να υποστηρίζεται αυθεντικοποίηση (authentication) των χρηστών κατά την πρόσβασή τους στις αναφορές. Να υποστηρίζονται πολιτικές ασφάλειας με ορισμό ρόλων και δικαιωμάτων κατά την πρόσβαση των χρηστών στον εξυπηρετητή αναφορών. Ανάλογα με τα δικαιώματα και το ρόλο τους, οι χρήστες να μπορούν να επιτελούν διαφορετικές επιτρεπόμενες λειτουργίες. Χρήση ειδικής γλώσσας, βασισμένης εξ ολοκλήρου σε XML, για τον ορισμό και την περιγραφή των αναφορών. Η ίδια αναφορά να μπορεί να παραχθεί σε διάφορες μορφές αναπαράστασης (output formats). Να υποστηρίζεται η παραγωγή αναφορών τουλάχιστον στις εξής μορφές: HTML, PDF, MS Excel, MS Word, XML, CSV (Comma Separated Values), Εικόνα (λ.χ. BMP, GIF, JPEG, TIFF, PNG). Οι παραγόμενες αναφορές να μπορούν να αποσταλούν αυτοματοποιημένα στους χρήστες με χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε αυτούσιες σε οποιαδήποτε παραγόμενη μορφή (ως e mail attachment) είτε ως URL Link για την εκ των υστέρων πρόσβαση των χρηστών σε αυτές με τη χρήση WEB Browser. Δυνατότητα χρήσης στις αναφορές δεδομένων τουλάχιστον από τις εξής πηγές: βάσεις δεδομένων ODBC, βάσεις δεδομένων OLE DB, βάσεις δεδομένων ORACLE, IBM DB2 και MS SQL Server, XML. Να υποστηρίζονται υπηρεσίες εγγραφής των χρηστών (subscription) σε αναφορές του ενδιαφέροντος τους, οι οποίες θα παραδίδονται σε αυτούς αυτοματοποιημένα. Να παρέχεται WEB Based περιβάλλον διαχείρισης των αναφορών το οποίο να υποστηρίζει κατ ελάχιστο χρονοπρογραμματισμό Σελίδα 20 από 73

21 Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Προμηθευτή παραγωγής αναφορών (scheduling) και τήρηση ιστορικού. Να παρέχεται πρόσβαση στην λειτουργικότητα 2.13 του εξυπηρετητή αναφορών με χρήση WEB Services, για την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του από τρίτες εφαρμογές. Να παρέχεται εξειδικευμένο περιβάλλον 2.14 σχεδιασμού & ανάπτυξης των αναφορών με γραφικό τρόπο, προσαρμοσμένο σε προγραμματιστές. Οι αναφορές θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως πηγή δεδομένων τα 2.15 πολυδιάστατα δεδομένα (OLAP) που θα συντηρούνται από το προσφερόμενο Σύστημα Διαχείρισης Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων. Δυνατότητα απευθείας χρήσης στις αναφορές 2.16 δεδομένων που φιλοξενούνται στο Λογισμικό Διαχείρισης Επιχειρησιακού Περιεχομένου. Να παρέχεται η δυνατότητα σχεδιασμού ad hoc 2.17 αναφορών από απλούς χρήστες με την χρήση εξειδικευμένου γι αυτό το σκοπό εργαλείου, το οποίο και θα πρέπει να προσφερθεί. Να παρέχεται δυνατότητα πλήρους ολοκλήρωσης με το περιβάλλον εργασίας του Λογισμικού Διαχείρισης Επιχειρησιακού Περιεχομένου για την κεντρική διάθεση των αναφορών του 2.18 οργανισμού. Οι επιτελικοί χρήστες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στις αναφορές μέσα από το web based περιβάλλον εργασίας του Λογισμικού Διαχείρισης Επιχειρησιακού Περιεχομένου χωρίς να χρειάζεται να επαναπιστοποιηθούν. Να παρέχεται η δυνατότητα αποτύπωσης των ροών εργασίας (workflow management) για δημιουργία εργασιών προς υλοποίηση, ανάθεση 2.19 αρμοδιοτήτων, παρακολούθηση αλλαγών, καθορισμός προτεραιοτήτων, στα πλαίσια της διαδικασίας παραγωγής και δημοσίευσης αναφορών. 3 Σύστημα Στρατηγικής Επιχειρησιακής Πληροφόρησης Η προτεινόμενη λύση θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα σχεδιασμού και χρήσης πινάκων 3.1 οργάνων στρατηγικής επιχειρησιακής πληροφόρησης (Dashboards) που να μπορούν να περιέχουν τα εξής: 3.2 Αναφορές 3.3 Γραφήματα 3.4 Βασικοί Δείκτες απόδοσης (Key Performance Indicators KPIs) 3.5 Πίνακες Ισορροπημένης Στοχοθεσίας (Balanced Scorecards) 3.6 Χάρτες Στρατηγικής (Strategy Maps) Παραπομπή Σελίδα 21 από 73

22 Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Προμηθευτή Παραπομπή 3.7 Οι πίνακες οργάνων στρατηγικής επιχειρησιακής πληροφόρησης (Dashboards) θα πρέπει να μπορούν να ολοκληρωθούν πλήρως στο περιβάλλον εργασίας του Λογισμικού Διαχείρισης Επιχειρησιακού Περιεχομένου με στόχο την παροχή ενιαίου χώρου εργασίας, τόσο για τις αναφορές, όσο και για άλλες ανάγκες. Οι επιτελικοί χρήστες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα Dashboards μέσα από το web based περιβάλλον εργασίας του Λογισμικού Διαχείρισης Επιχειρησιακού Περιεχομένου χωρίς να χρειάζεται να επαναπιστοποιηθούν. 3.8 Η προτεινόμενη λύση θα πρέπει να μπορεί να συγκεντρώνει σε έναν πίνακα οργάνων (Dashboards) στοιχεία που προέρχονται από διαφορετικές πηγές, αλλά και από διαφορετικούς τύπους πηγών (πχ. κύβους, πίνακες βάσης δεδομένων, πίνακες υπολογιστικών φύλων) Τα dashboards θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως πηγή δεδομένων τα δεδομένα που φιλοξενούνται στο Λογισμικό Διαχείρισης Επιχειρησιακού Περιεχομένου. Τα dashboards θα πρέπει να μπορούν να ενσωματώσουν αναφορές του Υποσυστήματος Παραγωγής Αναφορών. Τα dashboards θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως πηγή δεδομένων τα πολυδιάστατα δεδομένα (OLAP) που θα συντηρούνται από το Σύστημα Διαχείρισης Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων. Σε περίπτωση χρήσης πολυδιάστατων δεδομένων ως πηγή, τα balanced scorecards θα πρέπει να διαθέτουν στον χρήστη δυνατότητες ανάλυσης «drill down» και «drill through» χωρίς να χρειάζεται να τις ορίσει ο χρήστης. Θα πρέπει δηλαδή o παραγόμενος πίνακας, να αναγνωρίζει την δομή των διαστάσεων του κύβου από όπου προέρχονται τα δεδομένα, και να τα αξιοποιεί για να παρέχει δυνατότητες ανάλυσης αυτόματα. Η προτεινόμενη λύση θα πρέπει να παρέχει προηγμένους τρόπους γραφικής αναπαράστασης & πλοήγησης στα αναλυτικά δεδομένα, όπως Χάρτες Απόδοσης (Performance Maps), Δενδρική Ανάλυση (Decomposition Trees), Γραφήματα Μεριδίου τύπου Μπάρας (Bar Charts) και Γραφήματα Μεριδίου τύπου Πίτας (Pie Charts). Η προτεινόμενη λύση θα πρέπει να παρέχει δυνατότητες δημιουργίας δυναμικών φίλτρων τα οποία να μπορούν να χρησιμοποιούν οι χρήστες για να εντοπίσουν εύκολα την πληροφορία που τους ενδιαφέρει. Η προτεινόμενη λύση θα πρέπει να παρέχει δυνατότητα καταγραφής σημειώσεων στους πίνακες απόδοσης (scorecards), σε επίπεδο κελιού, ώστε να χρησιμεύει και ως μέσο επικοινωνίας ανάμεσα σε διαφορετικούς καταναλωτές της ίδιας πληροφορίας. Σελίδα 22 από 73

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση Ασφαλιστικής Νομοθεσίας και Παροχών Αρχή: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΕ Προϋπολογισμός: 1.948.020,00 (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ) Πλέον Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Πρόχειρος Διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού και λογισμικού για τη διαχείριση του έργου, της πλατφόρμας και των πιλοτικών δράσεων

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού και λογισμικού για τη διαχείριση του έργου, της πλατφόρμας και των πιλοτικών δράσεων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 07/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης

Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης 1. Γενικές αρχές Οι Διαδικτυακοί Τόποι των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY Κωδ. ΟΠΣ: Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας: 3.546.180,00 ΗΗ-ΜΜ-200Ε

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού_Mέρος Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου: Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Ιατρικής Παρακολούθησης Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού Διαγωνισμού Μέρος_Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ» Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά/Μονάδα Corallia

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά/Μονάδα Corallia ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Εθνικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού και Εξοπλισμού Αναθέτουσα Αρχή : Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά/Μονάδα Corallia Προϋπολογισμός Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Τμήμα Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας Πτυχιακή Εργασία Θέμα: «Το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα παραδοσιακά τυριά.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ (MULTIMEDIA)

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ (MULTIMEDIA) ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΣΑ (MULTIMEDIA) Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος) Τομέας δραστηριοτήτων Ο διπλωματούχος Ο.Ε.Ε.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Μία από τις πιο σηµαντικές εφαρµογές της επιστήµης της Πληροφορικής που έχει γνωρίσει ευρεία ανάπτυξη και εφαρµογή λόγω της µεγάλης διάδοσης του διαδικτύου είναι οι ψηφιακές βιβλιοθήκες (digital libraries)

Διαβάστε περισσότερα

Β5. Κανονισµός Λειτουργίας Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων (Κ.Υ.Δ.) Τµήµα Στατιστικής Μηχανογράφησης & Πληροφορικής

Β5. Κανονισµός Λειτουργίας Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων (Κ.Υ.Δ.) Τµήµα Στατιστικής Μηχανογράφησης & Πληροφορικής Β5. Κανονισµός Λειτουργίας Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων (Κ.Υ.Δ.) Τµήµα Στατιστικής Μηχανογράφησης & Πληροφορικής Θεσσαλονίκη 19/12/2006 88 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Αναγνωστόπουλος Βασίλης - Θάνος (ΜΠΠΛ 13002) Βιδάλης Γιάννης (ΜΠΠΛ 13085) Λιόλης Γιώργος (ΜΠΠΛ 13049) Χρόνη Ειρήνη (ΜΠΠΛ 13083) Αθήνα, 2015 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr

Phone : +30 26610 42843 Fax : +30 26610 42843 E.mail : mixalas@forthnet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΚΤΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΥΧΟΣ Β ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2002 - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 εκ 2003 Β 1 of 258 Τεύχος Β ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. μεταξύ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. μεταξύ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ μεταξύ της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης Μελέτες - Εφαρμογές & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ Γ. Μπάρδης Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... V ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών...1 1.1 Εισαγωγή...3 1.2 Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνίες...4 1.3 Τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Τιµοκατάλογος Εφαρµογών

Γενικός Τιµοκατάλογος Εφαρµογών Γενικός Τιµοκατάλογος Εφαρµογών Soft1 Open Enterprise Edition Soft1 2012 Edition Aπρίλιος 2013 Διάθεση λογισµικού Soft1 2012 Εdition Σειρά Software License ASK Software as a Service (SaaS)* Soft1 Soft1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Ημ/νία: 19/11/2012 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Ημ/νία: 19/11/2012 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1311572 & 213.1311569 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ημ/νία: 19/11/2012 ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD, INTERNET EXPLORER & OUTLOOK EXPRESS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING.

ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD, INTERNET EXPLORER & OUTLOOK EXPRESS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Σ Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής &Πολυμέσων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ. www. go-e.mcit.gov.cy ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ. www. go-e.mcit.gov.cy ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓ ΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Νοέμβριος 2009 www. go-e.mcit.gov.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Δυνατότητες και Εφαρμογές, Προοπτικές και Προκλήσεις" ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα