ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΚΛΗΜΑΚΗΟΤ ΑΘΖΝΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΚΛΗΜΑΚΗΟΤ ΑΘΖΝΑ"

Transcript

1 ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΚΛΗΜΑΚΗΟΤ ΑΘΖΝΑ ηα πιαίζηα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο θνηλσληθά εππαζείο νκάδεο θαη άηνκα πνπ απεηινχληαη απφ δηαθξίζεηο θαη θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, ην Δ.Κ.Κ.Α. αλέιαβε ηελ πινπνίεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο PROGRESS κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο θαη ηεο θνηλσληθήο έληαμεο ησλ Ρνκά, ησλ πξνζθχγσλ θαη ησλ κεηαλαζηψλ. Μεηαμχ ησλ δξάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ πεξηιακβάλνληαη Κιηκάθηα ελεκέξσζεο ζε Γήκνπο, Ννκαξρίεο θαη Ννζνθνκεία. Γλσξίδνληαο φηη ζηελ πεξηνρή ηεο Αζήλαο θαηνηθνχλ κεηαλάζηεο, αηηνχληεο άζπιν, πξφζθπγεο θαη Ρνκά, επηιέμακε ην Γήκν Αζελαίσλ σο έλαλ απφ ηνπο Γήκνπο πνπ ζα ήηαλ ρξήζηκν λα επηζθεθηνχκε. Έηζη, ην πξψην θιηκάθην πνπ πινπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο PROGRESS, πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Πλεπκαηηθφ Κέληξν ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, Αθαδεκίαο 50, Αζήλα, ηελ Πέκπηε 10 Απξηιίνπ 2008 θαη δηήξθεζε απφ ηηο 10:00πκ έσο ηηο 13:00κκ. θνπόο ηεο ζπλάληεζεο ήηαλ ε ζπδήηεζε ζε ζέκαηα πξνζβαζηκφηεηαο ζην δεκφζην ζχζηεκα πγείαο κεηαλαζηψλ, αηηνχλησλ άζπιν, πξνζθχγσλ θαη ηζηγγάλσλ, ε ελεκέξσζε γηα ηελ Διιεληθή θαη Δπξσπατθή λνκνζεζία θαη ε θαηάζεζε ηεο εκπεηξίαο ησλ θνξέσλ πνπ εμππεξεηνχλ ηηο θνηλσληθέο απηέο νκάδεο, ε αληαιιαγή ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ πνπ εθαξκφδνληαη θαη ε θαηαγξαθή ησλ δπζρεξεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ καθημερινή πρακτική θαηά ηελ εμππεξέηεζή ηνπο. Πξνζθεθιεκέλνη ζην Κιηκάθην ήηαλ ηφζν εκπιεθφκελνη επαγγεικαηίεο θαη εθπξφζσπνη θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ αζρνινχληαη κε δεηήκαηα πγείαο ησλ εππαζψλ νκάδσλ ησλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ πξνζθχγσλ, φζν θαη εθπξφζσπνη Με Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ (Μ.Κ.Ο.), πνπ αζρνινχληαη κε ηελ ζηήξημε θαη ηελ πξνζηαζία ησλ εππαζψλ απηψλ νκάδσλ. Αλαιπηηθφηεξα, ζην Κιηκάθην απηφ παξαβξέζεθαλ ζηειέρε ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, φπσο ε Αληηδήκαξρνο Τγείαο, ε ζχκβνπινο ηνπ Γεκάξρνπ γηα ζέκαηα κεηαλαζηψλ, πξντζηάκελνη θαη ζηειέρε ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Κέληξσλ Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ, ςπρνιφγνη, θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, λνζειεπηέο, παξαζθεπαζηέο, δηαηηνιφγνη θαη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ, θαζψο θαη πξφεδξνη Μ.Κ.Ο. πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν. ην Κιηκάθην πήξαλ ην ιφγν θαη αλέπηπμαλ ηηο ζέζεηο ηνπο θαη ηηο δξάζεηο ησλ θνξέσλ ηνπο ηα ζηειέρε, αλαιπηηθά κε ηε ζεηξά πνπ εκθαλίδνληαη παξαθάησ σο εμήο: 1. Ζ Πξόεδξνο Γ.. ηνπ Δ.Κ.Κ.Α., θα Βειέληδα-Ενπξνύδε Η θα Βειέληδα άλνημε ηηο εξγαζίεο ηνπ Κιηκαθίνπ απεπζχλνληαο ραηξεηηζκφ ζηνπο παξεπξηζθφκελνπο θαη ηνπο θαισζφξηζε ζηηο εξγαζίεο ηνπ θιηκαθίνπ. 2. Γνύλαξε Γέζπνηλα, Κνηλσληνιόγνο, ππεύζπλε ηνπ πξνγξάκκαηνο PROGRESS, Δ.Κ.Κ.Α. Η θα Γνχλαξε, αξρηθά ζθηαγξάθεζε ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο PROGRESS γηα ηελ πεξίνδν θαη ηνπο ζπλέδεζε κε ηνπο ζηφρνπο πνπ αλαιακβάλεη λα θαιχςεη ην Δ.Κ.Κ.Α. κέζσ ηεο πινπνίεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ κε ηελ εθαξκνγή κίαο ζεηξάο δξάζεσλ. Οη δξάζεηο πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηα πιαίζηα ηνπ Proggress (2008), είλαη αλαιπηηθά νη εμήο: Έθδνζε Δγρεηξηδίνπ Φνξέσλ, Τπεξεζηψλ θαη Θεζκηθνχ Πιαηζίνπ γηα ζέκαηα Μεηαλαζηψλ, κε ηίηιν «Σα Κνηλσληθά Γηθαηψκαηα ησλ Μεηαλαζηψλ ζηελ Διιάδα»

2 Έθδνζε Φπιιαδίνπ κε ηίηιν «Πξνψζεζε ίζσλ επθαηξηψλ πξφζβαζεο ζε Τπεξεζίεο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο γηα ηνπο Μεηαλάζηεο θαη ηνπο Πξφζθπγεο», κεηαθξαζκέλα ζηα Αγγιηθά, Αιβαληθά, Αξαβηθά, Βνπιγαξηθά θαη Ρσζηθά. Δπηζθέςεηο Κιηκαθίσλ ζε πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, φπνπ ζπγθεληξψλνληαη πιεζπζκνί πνπ πθίζηαληαη δηαθξίζεηο ιφγσ εζληθήο πξνέιεπζεο: ζε Οξεζηηάδα, Φιψξηλα, Πάηξα, άκν θαη Κέξθπξα. Γεκηνπξγία Ιζηνζειίδαο θαηά ησλ δηαθξίζεσλ ζπλδεδεκέλε κε ην site ηνπ ΔΚΚΑ, ζηα Διιεληθά θαη ζηα Αγγιηθά Οξγάλσζε ππαίζξηαο κνπζηθήο ζπλαπιίαο απφ ζπγθξνηήκαηα δηαθνξεηηθήο εζληθήο πξνέιεπζεο ζηηο 21/6/2008, ζηελ Σερλφπνιε, Γθάδη. Γηνξγάλσζε δηήκεξνπ ζπλεδξίνπ ζηε Θεζζαινλίθε κε ηίηιν «Ίζε κεηαρείξηζε γηα φινπο: έρεη γίλεη αξθεηή πξφνδνο έσο ηψξα;» Γηνξγάλσζε ζπλέληεπμεο Σχπνπ ζηελ Αζήλα κε ηίηιν «Καηλνηφκεο ηξαηεγηθέο Ίζεο Μεηαρείξηζεο: ζηφρνη θαη απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Δ.Κ.Κ.Α.» ηε ζπλέρεηα, έγηλε κηα ζχληνκε ελεκέξσζε γηα ηηο επηηαγέο ηεο Δπξσπατθήο Ννκνζεζίαο, νη νπνίεο εκπεξηέρνληαη ζηηο Οδεγίεο 2000/43/ΔΚ θαη 2000/78/ΔΚ, θαη γηα ην πσο απηέο ελζσκαηψζεθαλ ζην Διιεληθφ δίθαην κε ην λφκν 3304/2005. Δηδηθή αλαθνξά έγηλε ζηε δηάθξηζε ησλ ελλνηψλ ηεο άκεζεο θαη έκκεζεο δηάθξηζεο, θαζψο θαη ζηελ έλλνηα ηεο παξελφριεζεο, ελψ αλαθέξζεθαλ παξάιιεια θαη νη θνξείο πνπ επηθνξηίδνληαη, βάζε ηνπ λφκνπ, κε ην έξγν ηεο πξνζηαζίαο θαη πξνψζεζεο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο. Σέινο, επηζεκάλζεθε φηη κε ηελ επξεία αχμεζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ ξεχκαηνο, πνπ παξαηεξείηαη ζηε ρψξα καο, γίλεηαη επηηαθηηθή ε πξνζπάζεηα ηεο αξκνληθήο ζπλχπαξμεο φισλ φζσλ βξίζθνληαη ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα θαη απαηηείηαη άκεζε δξάζε γηα ηελ εμάιεηςε ησλ δνκηθψλ εθείλσλ εκπνδίσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ παξεκπνδίδνπλ απηφ ην ζηφρν. 3. Πνπξή Παλαγηώηα, Γηθεγόξνο, κέινο ηνπ Διιεληθνύ πκβνπιίνπ γηα ηνπο Πξόζθπγεο (Δ..Π.) Η θα Πνπξή, ε νπνία εξγάδεηαη ζηε λνκηθή ππεξεζία ηνπ Δ..Π., αλαθέξζεθε ζηε χκβαζε ηεο Γελεχεο ηνπ 1951 θαη ζηελ πξνζηαζία πνπ δίλεηαη, κέζσ απηήο ηδηαίηεξα ζηνπο πξφζθπγεο, σο άηνκα πνπ εγθαηαιείπνπλ ηε ρψξα ηνπο κε νηθηνζειψο βάδνληαο ζε θίλδπλν ηε δσή θαη ηελ αμηνπξέπεηά ηνπο. Η θαηεγνξία απηψλ ησλ δησθφκελσλ πξνζψπσλ, απνιακβάλεη ηε δηεζλή πξνζηαζία θαη ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, θαη ηα πξνλφκηα ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ, πνπ εμεηδηθεχνληαη ηφζν ζηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, φζν θαη ζε πξνλνηαθέο παξνρέο. εκαληηθή αλαθνξά έγηλε ζηα πξαθηηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη πξφζθπγεο θαηά ηελ πξφζβαζή ηνπο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο θαη αλαιπηηθφηεξα αλαθέξζεθαλ ηα εμήο: Η δπζθνιία ζηελ επηθνηλσλία ηνπο κε ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο. Γφζεθε έκθαζε ζηελ αλάγθε πξφζιεςεο επαγγεικαηηψλ δηεξκελέσλ απφ ηνπο θνξείο πγείαο, ψζηε λα μεπεξαζηεί ε δπζθνιία ζηελ επηθνηλσλία. Σνλίζηεθε ε δξάζε ηνπ Δ..Π. ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο, ελψ παξάιιεια έγηλε έθθιεζε πξνο ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο ησλ θνξέσλ ηεο πγείαο λα κελ ηνπο παξαπέκπνπλ φια ηα πεξηζηαηηθά, αιιά κφλνλ φζα παξακέλνπλ άιπηα, κεηά απφ πξνζπάζεηα εμεχξεζεο ιχζεο, θαζψο ν φγθνο κε ηνλ νπνίν επηθνξηίδεηαη ηειηθά ην Δ..Π., θαζίζηαηαη δπζβάζηαθηνο γηα ηελ Οξγάλσζε.

3 Σν ηαηξηθφ ζεκείσκα, ην νπνίν δίλεηαη απφ ηνπο γηαηξνχο ζηνπο πξφζθπγεο, ζα πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλν θαη επαλάγλσζην, αιιά θαη εχιεπην θαη απφ κε επαγγεικαηίεο πγείαο. Η ζεκαληηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξαηήξεζεο έγθεηηαη ζην φηη απηφ ην ζεκείσκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ κεηαλάζηε σο ζηνηρείν γηα αίηεζε αζχινπ γηα αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο, ζηηο αξκφδηεο δεκφζηεο ππεξεζίεο. Σν ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα, πνπ ζπληάζζεη πνιιέο θνξέο ε θνηλσληθή ππεξεζία ηνπ Δ..Π. γηα θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πξφζθπγα απφ ην λνζνθνκείν, απνηειεί απιφ ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα θαη δελ ζπληζηά έγγξαθν απαξαίηεην γηα ην Γξαθείν Κίλεζεο ηνπ λνζνθνκείνπ, θαηά ζπλέπεηα ε κε πξνζθφκηζή ηνπ δελ απνηειεί ιφγν κε εμππεξέηεζεο ηνπ αζζελνχο απφ ην εζληθφ ζχζηεκα πγείαο. 4. θαλαβή, Γηεζλήο Οξγαληζκόο Μεηαλάζηεπζεο (Γ.Ο.Μ.) Η θα θαλαβή παξνπζίαζε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ Γ.Ο.Μ., δίλνληαο πιεξνθνξίεο γηα ηε θχζε ηνπ Οξγαληζκνχ σο Γηεζλνχο Γηαθξαηηθνχ Οξγαληζκνχ, ν νπνίνο ηδξχζεθε ην 1951 ζηηο Βξπμέιεο θαη ην 1952 ζηελ Διιάδα, έρνληαο σο εληνιή ηνπ ηε δέζκεπζή ηνπ ζηε γεληθή αξρή φηη ε κεηαλάζηεπζε επλνεί ηφζν ηνπο κεηαλάζηεο φζν θαη ηνπο ηζαγελείο, ελψ αλέθεξε επηγξακκαηηθά θαη ηα πξνγξάκκαηα κε ηα νπνία απαζρνιείηαη ν Οξγαληζκφο, φπσο είλαη ηα πξνγξάκκαηα εθκάζεζεο γιψζζαο, ςπρν-θνηλσληθήο ζηήξημεο γηα ηελ εχξεζε εξγαζίαο, ελεκεξσηηθέο δξάζεηο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο μελνθνβίαο θ.α.. Παξάιιεια, έδσζε έκθαζε ζην δηεζλή ραξαθηήξα ηεο κεηαλάζηεπζεο παξαζέηνληαο λνχκεξα θαη κεγέζε πνπ επηβεβαηψλνπλ ηελ έμαξζε ηνπ θαηλνκέλνπ, ελψ εκπινχηηζε ηε ζπδήηεζε, ελεκεξψλνληαο ηνπο αθξναηέο γηα ηελ εκθάληζε θαη λέσλ θαηεγνξηψλ κεηαλαζηψλ, φπσο απηήο ηνπ θιηκαηηθνχ κεηαλάζηε θαη ηνπ κεηαλάζηε σο απνηέιεζκα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ηνπ εκπνξίνπ. 5. Γεσξγαθνπνύινπ, Γηεζλήο Οξγαληζκόο Μεηαλάζηεπζεο (Γ.Ο.Μ.) Η θα Γεσξγαθνπνχινπ εμεηδηθεχνληαο ηελ παξνπζίαζε ηνπ Γ.Ο.Μ., εζηηάζηεθε ζην Πξφγξακκα Έληαμεο πνπ πινπνηείηαη ηψξα απφ ηνλ Οξγαληζκφ. ηα πιαίζηα ηνπ ηξέρνληνο πξνγξάκκαηνο, ν Γ.Ο.Μ. πινπνηεί ζπλεξγαζία κε ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο πέληε Γήκσλ, φπνπ κε ηνλ θάζε Γήκν πινπνηείηαη κία μερσξηζηή δξάζε. ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ν εληνπηζκφο ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ δπζθνιηψλ ησλ επαγγεικαηηψλ ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ησλ Γήκσλ. Σα απνηειέζκαηα ησλ δξάζεσλ κέρξη ηψξα θαηαδεηθλχνπλ ην ρσξηζκφ ησλ πξνβιεκάησλ ζε δχν θαηεγνξίεο. Η πξψηε θαηεγνξία αθνξά ζηα πξνβιήκαηα ησλ ππαιιήισλ, ηα νπνία εληνπίδνληαη θπξίσο ζηε ζπρλή αιιαγή ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ λφκσλ θαη ζηελ ειιηπή ελεκέξσζή ηνπο, ελψ ε δεχηεξε θαηεγνξία αθνξά ζηα πξνβιήκαηα ησλ κεηαλαζηψλ, ηα νπνία εληνπίδνληαη θπξίσο ζην πξφβιεκα αλαλέσζεο ησλ αδεηψλ δηακνλήο ηνπο, ζηελ εμεχξεζε εξγαζίαο θαη ζηα πξνβιήκαηα ξαηζηζκνχ θαη μελνθνβίαο πνπ αληηκεησπίδνπλ. Οη πξνηάζεηο ηνπ Γ.Ο.Μ. γηα βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο ησλ κεηαλαζηψλ, ζηε βάζε ηνπ ηξέρνληνο πξνγξάκκαηνο, εληνπίδνληαη ζηελ αλαγθαηφηεηα ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ Αχμεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ Αλάγθε εθκάζεζεο ηεο γιψζζαο Γεκηνπξγία λέσλ δηθηχσλ θαη ελδπλάκσζε ησλ ππαξρφλησλ δηθηχσλ κεηαλαζηψλ Πξφζιεςε δηακεζνιαβεηψλ γηα βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο επαγγεικαηίεο ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ Έθδνζε πνιχγισζζσλ Οδεγψλ Δλδπλάκσζε ηεο ζηήξημήο ηνπο κέζσ ηνπ δηθηχνπ ησλ πθηζηάκελσλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ

4 πλεξγαζία κε εθπαηδεπηηθνχο, ζπιιφγνπο γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ θαη ελεκεξσηηθέο δξάζεηο ζηα πιαίζηα ηεο εθπαίδεπζεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο δξάζεο ζην Γήκν ηνπ Αηγάιεσ, έδεημαλ φηη ηα πεξηζζφηεξα παηδηά είλαη απαιιαγκέλα απφ ζηεξεφηππα, ελψ ν ξφινο ηεο κφξθσζεο ιεηηνπξγεί σο θαηαιπηηθφο παξάγνληαο γηα ηε κείσζε ηεο μελνθνβίαο θαη ηελ απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. Παξάιιεια, επηζεκάλζεθε ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ ξφινπ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο δηαπαηδαγψγεζεο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Καηαιήγνληαο, ηνλίζηεθε φηη ε απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε θαη πξνυπνζέηεη ηε ζπλχπαξμε ηφζν ησλ δηθαησκάησλ φζν θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο. 6. Μπξηώ Λεκνύ, Πξόεδξνο ζην «Κέληξν πκπαξάζηαζεο Παηδηώλ θαη Μέξηκλαο» Η θα Λεκνχ κίιεζε γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ Κέληξνπ ζηελ πξνζπάζεηα έληαμεο ησλ ηζηγγάλσλ θαη ησλ παηδηψλ ηνπο θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ παηδηψλ πνπ θπθινθνξνχλ άζθνπα ζηνπο δξφκνπο θαηαιήγνληαο ζε παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο. Σν Κέληξν πξνζθέξεη ζηα παηδηά ησλ ηζηγγάλσλ ηελ θάιπςε βαζηθψλ αλαγθψλ, φπσο ηελ παξνρή θαγεηνχ, ξνπρηζκνχ, κπάληνπ ή ηε βνήζεηα ζηα καζήκαηα ηνπ ζρνιείνπ, ηαπηφρξνλα κε πξνγξάκκαηα εηθαζηηθψλ, θαη ςπρνθνηλσληθή ζηήξημε εθήβσλ θαη ησλ γνλέσλ ηνπο (500 νηθνγέλεηεο). Η θνηλσληθή ππεξεζία ηνπ Κέληξνπ ηνπο βνεζά παξάιιεια ζηελ ελεκέξσζε θαη ζηε ιήςε πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ. ηνλ εληνπηζκφ ησλ πξνβιεκάησλ επηθεληξψζεθε ζηελ ειιηπή ζπλεξγαζία κε ην Γήκν θαη ζηελ έιιεηςε πφξσλ ηνπ Κέληξνπ. Πξνηάζεθε ε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηηο Κνηλσληθέο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ ή θαη ε αλάδεημε ηνπ επνπηηθνχ ξφινπ ηνπ Γήκνπ ζηελ πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ. Δπηπιένλ, πξνηάζεθε ε αλάπηπμε δηθηχνπ κε ηηο θαηάιιειεο νξγαλψζεηο -δεκφζηεο ή κε θπβεξλεηηθέο, ψζηε λα ππνζηεξηρζεί ε επίιπζε λνκηθψλ ηνπο δεηεκάησλ, φπσο ε έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ ή ε δηφξζσζε ησλ λφκηκσλ εγγξάθσλ ηνπο. 7. Υξήζηνο Γεκόπνπινο, Κνηλσληθόο Λεηηνπξγόο, Κέληξν Κνηλσληθήο ηήξημεο (Κ.Κ..) Πιαηεία Βάζεο, Δ.Κ.Κ.Α. Ο θνο Γεκφπνπινο αλαθέξζεθε ζην έξγν ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. ζην ζπγθεθξηκέλν Κ.Κ.., ην νπνίν ιεηηνπξγεί σο κηα αλνηρηή δνκή γηα θάζε πξφβιεκα θαη γηα θάζε ειηθία. Αλαθέξζεθε ζηε δηαθνξεηηθή θχζε ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ εμππεξεηνχληαη απφ απηφ, αλαδεηθλχνληαο ην κεγάιν πιεζπζκφ αιινδαπψλ ηεο πεξηνρήο πνπ πξνζθεχγνπλ ζε απηφ γηα αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο. Σα βαζηθφηεξα πξνβιήκαηα ησλ παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ αθνξνχλ ζηελ εμεχξεζε εξγαζίαο, ζηελ αζθάιηζε, ζηε δηακνλή, ζηελ έθδνζε εγγξάθσλ παξακνλήο, ζηελ θαθνπνίεζε γπλαηθψλ, ζηα πξνβιήκαηα ηεο πεξηφδνπ θχεζεο ή ζηελ παξάλνκε δηαθίλεζε θαη εκπνξεία αλζξψπσλ. Οη λφκηκνη κεηαλάζηεο ζπλήζσο αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ελδννηθνγελεηαθήο θχζεο, ελψ ηα παηδηά ηνπο αληηκεησπίδνπλ καζεζηαθά πξνβιήκαηα ζην ζρνιείν, θαζψο θαη πξνβιήκαηα νκαιήο έληαμεο ζε απηφ. Δπηζεκάλζεθε ν ζεηηθφο ξφινο ηνπ δηθηχνπ ησλ γεηηφλσλ ησλ κεηαλαζηψλ, νη νπνίνη ηνπο βνεζνχλ ζε κεηαθξάζεηο θαη ζηε δηεθπεξαίσζε εγγξάθσλ, εληζρχνληαο ηελ θνηλσληθή αιιειεγγχε. Η θεληξηθή πξφηαζε θηλήζεθε πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ελδπλάκσζεο ηνπ δηθηχνπ επαγγεικαηηψλ ησλ δεκφζησλ θνξέσλ θαη ησλ Μ.Κ.Ο.. 8. Δκκαλνπήι Σζαγθαξάθεο, Κνηλσληθόο Λεηηνπξγόο, Κέληξν Κνηλσληθήο ηήξημεο (Κ.Κ..) Πεηξαηά, Δ.Κ.Κ.Α. Ο θνο Σζαγθαξάθεο αλαθέξζεθε αλαιπηηθά ζε πεξηζηαηηθφ πνπ πξνζέθπγε ζην ζπγθεθξηκέλν Κ.Κ... Μέζα απφ ηελ αθήγεζή ηνπ θαηέδεημε κηα ζεηξά πξνβιεκάησλ, πνπ πξνέθπςαλ ηφζν γηα ην κεηαλάζηε, φζν θαη γηα ηνπο επαγγεικαηίεο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ην ζπγθεθξηκέλν πεξηζηαηηθφ,

5 αλαδεηθλχνληαο ηελ αλαγθαηφηεηα κηα πην ζηελήο ζπλεξγαζίαο, αιιά θαη επειημίαο φισλ ησλ δεκφζησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, πξνο φθεινο ηεο πξνζηαζίαο ησλ κεηαλαζηψλ θαη ηεο πξνάζπηζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ. 9. Γνύλαξε Γέζπνηλα, Κνηλσληνιόγνο, ππεύζπλε ηνπ πξνγξάκκαηνο PROGRESS, ΔΚΚΑ ηε ζπλέρεηα ε θα Γνχλαξε ζπλνςίδνληαο ηα ιεγφκελα ησλ παξαπάλσ εηζεγεηψλ, άλνημε ηνλ δηάινγν κεηαμχ ησλ παξεπξηζθνκέλσλ. ΓΗΑΛΟΓΟ Αιεμία Έβεξη, Αληηδήκαξρνο Γήκνπ Αζελαίσλ Η θα Έβεξη αλαθνίλσζε ηελ αλαβάζκηζε ησλ δεκνηηθψλ πνιπταηξείσλ κε ηελ πξφζιεςε 40 αηφκσλ λένπ πξνζσπηθνχ. Σα πνιπταηξεία αλαβαζκίζηεθαλ θαη επεθηάζεθε ε παξνρή ππεξεζηψλ θαη ζε ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο κε ηελ πξφζιεςε θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ, ςπρνιφγσλ θαη λνζειεπηψλ, ελψ ηφληζε ηελ έκθαζε πνπ δίλεηαη κέζσ ησλ πνιπταηξείσλ ζην ζεζκφ ηνπ γεληθνχ γηαηξνχ. Έγηλε ζαθέο φηη ε εμππεξέηεζε ησλ αζζελψλ γίλεηαη ρσξίο ηελ επίδεημε ησλ λφκηκσλ εγγξάθσλ παξακνλήο ησλ κεηαλαζηψλ θαη εμππεξεηείηαη θάζε πεξηζηαηηθφ λφκηκνπ ή κε λφκηκνπ κεηαλάζηε. Γ. Φσηνπνύινπ, Πξντζηακέλε Κ.Δ.Π. Αθαδεκίαο Δμέζεζε ην πξφβιεκα ηεο αδπλακίαο επηθχξσζεο εγγξάθσλ θαη γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο γηα ηνπο κεηαλάζηεο κε κε λφκηκα έγγξαθα παξακνλήο. Αλαθέξζεθε φηη ε ελαιιαθηηθή κέζνδνο πνπ αθνινπζείηαη, απηή ηνπ πκβνιαηνγξαθηθνχ Πιεξεμνχζηνπ, θαιχπηεη ην λνκνζεηηθφ θελφ, αιιά παξακέλεη πνιχ αθξηβή ιχζε γηα απηνχο. Τβεη Σζάξβηο, ύκβνπινο Γεκάξρνπ γηα ζέκαηα κεηαλαζηώλ ζην Γήκν Αζελαίσλ Ωο ζεκαληηθφ πξφβιεκα αλαθέξζεθε φηη νη δηαθνξεηηθέο δξάζεηο ησλ δεκφζησλ θνξέσλ θαη ησλ Μ.Κ.Ο., πνπ αθνξνχλ κεηαλάζηεο, ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ έληππν πιηθφ ην νπνίν λα είλαη κεηαθξαζκέλν ζηηο γιψζζεο ησλ νκάδσλ ζηφρνπ, θαζψο ε πιεξνθνξία πνπ πεξηέρνπλ αθνξά θαη έρεη ζηφρν λα ελεκεξψζεη πξψηα απφ φινπο ηνπο κεηαλάζηεο. Αλαθέξζεθε ζηελ αλάγθε πξφζιεςεο κεηαθξαζηψλ ζε θάζε ρψξν εμππεξέηεζεο κεηαλαζηψλ, ψζηε λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηεο θαιχηεξεο επηθνηλσλίαο θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο βέιηηζηεο εμππεξέηεζήο ηνπο. Έλα αθφκα πξφβιεκα πνπ αλαθέξζεθε ήηαλ ε αλάγθε απινχηεπζεο ησλ δηαδηθαζηψλ έθδνζεο ησλ εγγξάθσλ ησλ κεηαλαζηψλ. Σέινο, επηζεκάλζεθε ε έιιεηςε ησλ θαηάιιεισλ δνκψλ ηνπ θξάηνπο, κε απνηέιεζκα απηφ λα ππνθαζίζηαηαη απφ δηθεγφξνπο θαη ινγηζηέο, ζηνπο νπνίνπο πξνζθεχγνπλ νη κεηαλάζηεο γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεψλ ηνπο, απμάλνληαο ζεκαληηθά ην θφζηνο γηα απηνχο. Σέινο, ζε ειεχζεξε ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε, σο ζεκαληηθφ πξφβιεκα αλαθέξζεθε ε έιιεηςε δηάρπζεο ηεο πιεξνθνξίαο κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, αιιά θαη ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δξάζεσλ ησλ πξνγξακκάησλ πνπ απηνί πινπνηνχλ θαηά θαηξνχο. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξζεθε ε αληαιιαγή ηνπ Οδεγνχ ησλ Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ ησλ Φνξέσλ (δξάζε πνπ πινπνίεζε ν Γ.Ο.Μ.) πνπ αζρνινχληαη κε δεηήκαηα κεηαλαζηψλ, φπσο θαη ν Οδεγφο Πξνλνηαθψλ θαη Κνηλσληθψλ Φνξέσλ Αηηηθήο θαη Δπαξρίαο ηνπ Δ.Κ.Κ.Α., πνπ δεηήζεθε απφ ηα Κ.Δ.Π. ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ. ην θιείζηκν ηνπ Κιηκαθίνπ, εθηφο απφ ην έληππν πιηθφ, κνηξάζηεθε θαη Δξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν έδηλε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο παξαβξηζθφκελνπο λα αμηνινγήζνπλ ηε ζπλάληεζε, αιιά θαη λα δεηήζνπλ απφ ην Δ.Κ.Κ.Α. λα ηνπο πξνκεζεχζεη κε πεξηζζφηεξν πιηθφ ζε ειεθηξνληθή ή έληππε

6 κνξθή, κε ζηφρν ηελ πεξαηηέξσ δηάρπζε ηεο πιεξνθφξεζεο κέζσ ησλ ηνπηθψλ δηθηχσλ ηνπ θάζε παξεπξηζθφκελνπ θνξέα. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Η ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ ξεχκαηνο, πνπ παξαηεξείηαη ζηε ρψξα καο, απνηειεί κέξνο ηνπ δηεζλνχο θαηλνκέλνπ ηεο κεηαθίλεζεο πιεζπζκψλ, ιφγσ δεκνγξαθηθψλ, πνιηηηθψλ θαη δηεζλψλ νηθνλνκηθψλ αιιαγψλ. Η αλάγθε ζπλεθηηθήο θαη ζπλνιηθήο αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ, νδήγεζε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηελ αλάιεςε δξάζεο θαη πνιηηηθψλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξεπκάησλ κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε έληαμε ησλ κεηαθηλνχκελσλ πιεζπζκψλ ζηηο Δζληθέο νηθνλνκίεο θαη ηελ αληηκεηψπηζε δπζκελψλ θαηλνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ κε νκαιή έληαμή ηνπο θαη πιήηηνπλ ηειηθά ηφζν ηνπο κεηαλάζηεο φζν θαη ηηο ρψξεο ππνδνρήο ηνπο. Η πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Progress απφ ην Δ.Κ.Κ.Α. απνηειεί κέξνο ηεο ζπλνιηθήο απηήο πνιηηηθήο, ελψ πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, ε πινπνίεζε ησλ Κιηκαθίσλ έρεη σο απψηεξν ζθνπφ ηε ζπδήηεζε ζε ζέκαηα πξνζβαζηκφηεηαο ζην δεκφζην ζχζηεκα πγείαο κεηαλαζηψλ, αηηνχλησλ άζπιν, πξνζθχγσλ θαη ηζηγγάλσλ, ηελ ελεκέξσζε γηα ηελ Διιεληθή θαη Δπξσπατθή λνκνζεζία, αιιά θαη ηελ θαηάζεζε ηεο εκπεηξίαο ησλ θνξέσλ πνπ εμππεξεηνχλ ηηο θνηλσληθέο απηέο νκάδεο, ηελ θαηαγξαθή ησλ δπζρεξεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ καθημερινή πρακτική θαηά ηελ εμππεξέηεζή ηνπο θαη ηελ αληαιιαγή ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ ησλ δηαθνξεηηθψλ θνξέσλ δεκφζησλ θαη Μ.Κ.Ο., πνπ εκπιέθνληαη ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο ένταξης(???) ησλ κεηαλαζηψλ. ην θιηκάθην ηεο Αζήλαο παξαβξέζεθαλ ηφζν ζηειέρε δεκφζησλ θνξέσλ, φζν θαη ζηειέρε απφ Μ.Κ.Ο.. ην πξψην κέξνο ηεο ζπλάληεζεο εθπξφζσπνη ησλ θνξέσλ απηψλ έιαβαλ ην ιφγν θαη ελεκέξσζαλ ηνπο πξνζθεθιεκέλνπο γηα ηε δξάζε ησλ θνξέσλ ηνπο, επηζήκαλαλ ζεκεία ηεο δηεζλνχο θαη ειιεληθήο λνκνζεζίαο, παξνπζίαζαλ πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο ησλ θνξέσλ ηνπο, θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο θαη ηέινο αλέθεξαλ εμαηνκηθεπκέλα πεξηζηαηηθά, φπνπ επηζεκάλζεθαλ ηα ζεηηθά ζεκεία ηεο παξέκβαζεο, αιιά θαη ηα πξνβιήκαηα θαη νη αδπλακίεο πνπ αληηκεησπίζηεθαλ. ην δεχηεξν κέξνο ηνπ Κιηκαθίνπ, αθνινχζεζε ειεχζεξε ζπδήηεζε, φπνπ αθνχζηεθαλ νη απφςεηο ησλ εκπιεθφκελσλ, ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή θαη ηέινο αθνινχζεζαλ νη πξνηάζεηο ηνπο. Σα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα πνπ θαηαγξάθεθαλ σο εκπεηξία απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο είλαη ηα παξαθάησ: Οη ππάιιεινη ησλ δηαθνξεηηθψλ θνξέσλ αληηκεησπίδνπλ ην πξφβιεκα ηεο ζπρλήο αιιαγήο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ λφκσλ θαη ζπλήζσο δελ είλαη πιήξσο ελεκεξσκέλνη γηα ηελ θείκελε λνκνζεζία, ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηαλαζηψλ θαη ηελ θαηάιιειε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ. Σνλίζηεθε ε αλάγθε απινύζηεπζεο ησλ δηαδηθαζηώλ έθδνζεο ησλ λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ ησλ κεηαλαζηψλ. Σέζεθε ην πξφβιεκα ηεο αδπλακίαο επηθύξσζεο εγγξάθσλ θαη γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο γηα ηνπο κεηαλάζηεο κε κε λφκηκα έγγξαθα παξακνλήο, ην νπνίν δξα απαγνξεπηηθά γηα ηηο λφκηκεο ζπλαιιαγέο ηνπο ζηελ νηθνλνκηθή δσή ηεο ρψξαο. Δπηζεκάλζεθε ε έιιεηςε ησλ θαηάιιεισλ δνκψλ ηνπ θξάηνπο, κε απνηέιεζκα απηφ λα ππνθαζίζηαηαη απφ δηθεγφξνπο θαη ινγηζηέο, ζηνπο νπνίνπο πξνζθεχγνπλ νη κεηαλάζηεο

7 γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεψλ ηνπο, απμάλνληαο ζεκαληηθά ην θόζηνο γηα απηνχο. Καηαγξάθεθε ε έιιεηςε θαη ε αλεπαξθήο, πνιιέο θνξέο, επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία ησλ δεκόζησλ θνξέσλ, κε απνηέιεζκα λα κελ αληηκεησπίδνπλ έγθαηξα θαη ζπληνληζκέλα θάπνην πξφβιεκα ην νπνίν είλαη επηιχζηκν. Η δπζθνιία ησλ πξνζθχγσλ θαη ησλ κεηαλαζηψλ θαηά ηελ πξφζβαζή ηνπο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο ζηελ επηθνηλσλία ηνπο κε ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο. Ο κεγάινο θφξηνο εξγαζίαο ηνπ Δ..Π., ιφγσ ηνπ φγθνπ ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ ηνπο παξαπέκπεηαη απφ ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο ησλ λνζνθνκείσλ. Σν ηαηξηθό ζεκείσκα, ην νπνίν δίλεηαη απφ ηνπο γηαηξνχο ζηνπο πξφζθπγεο, δελ είλαη θαζαξνγξακκέλν θαη επαλάγλσζην, κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί πνιιέο θνξέο λα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηε δηαδηθαζία αίηεζεο αζχινπ γηα αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο. Οη κεηαλάζηεο αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα θαηά ηελ αλαλέσζε ησλ αδεηώλ δηακνλήο ηνπο, ζηελ εμεχξεζε εξγαζίαο, αιιά θαη γεληθφηεξα πξνβιήκαηα ξαηζηζκνχ θαη μελνθνβίαο. Πνιιέο θνξέο ππάξρεη ειιηπήο ζπλεξγαζία ησλ δξάζεσλ ησλ Μ.Κ.Ο. κε ηνπο Γήκνπο θαη νη δξάζεηο ησλ δχν απηψλ εκπιεθφκελσλ δελ δξνπλ ζπκπιεξσκαηηθά κε ην πξνο αληηκεηψπηζε πξφβιεκα Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη δξάζεηο ησλ δηαθνξεηηθψλ θνξέσλ, πνπ απνζθνπνχλ ζηελ ελεκέξσζε ησλ κεηαλαζηψλ γηα λνκηθά ή άιια δεηήκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ, δελ ζπλνδεχνληαη απφ έληππν πιηθό κεηαθξαζκέλν ζηηο γιώζζεο ησλ νκάδσλ ζηόρνπ, κε απνηέιεζκα νη ίδηνη, σο άκεζα ελδηαθεξφκελνη, ηειηθά λα κελ ελεκεξψλνληαη. Ωο ζεκαληηθφ πξφβιεκα αλαθέξζεθε ε έιιεηςε δηάρπζεο ηεο πιεξνθνξίαο κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ -δεκφζησλ θαη Μ.Κ.Ο., αιιά θαη ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δξάζεσλ ησλ πξνγξακκάησλ ηνπο, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη έιιεηκκα ζην πνιιαπιαζηαζηηθφ ζεηηθφ απνηέιεζκα ησλ δξάζεσλ πνπ πινπνηνχληαη. Οη πξνηάζεηο ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε κεξηθψλ απφ ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα είλαη ζπλνπηηθά νη παξαθάησ: Η αλαζεψξεζε θαη απινχζηεπζε ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ έθδνζεο ησλ λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ ησλ κεηαλαζηψλ, φπσο ηεο έθδνζεο άδεηαο παξακνλήο ηνπο. H πξόζιεςε επαγγεικαηηώλ δηεξκελέσλ-δηακεζνιαβεηώλ απφ ηνπο θνξείο πγείαο θαη ηηο θνηλσληθέο ηνπο ππεξεζίεο, ψζηε λα μεπεξαζηεί ε δπζθνιία ζηελ επηθνηλσλία ησλ εππαζψλ απηψλ νκάδσλ κε ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο Η ελεκέξσζε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ πξφζβαζή ηνπο ζην ζχζηεκα πγείαο βειηηψλνληαο παξάιιεια ηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. Ωο ηέηνηα παξαδείγκαηα επηζεκάλζεθαλ ηα εμήο: o ην ηαηξηθό ζεκείσκα, ην νπνίν δίλεηαη απφ ηνπο γηαηξνχο ζηνπο πξφζθπγεο, ζα πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλν θαη επαλάγλσζην, αιιά θαη εχιεπην θαη απφ κε επαγγεικαηίεο πγείαο, ψζηε λα κελ ηνπο δεκηνπξγείηαη πξφβιεκα θαηά ηελ αίηεζε αζχινπ γηα αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο θαη o ην ελεκεξσηηθό ζεκείσκα, πνπ ζπληάζζεη πνιιέο θνξέο ε θνηλσληθή ππεξεζία ηνπ Δ..Π. γηα θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πξφζθπγα απφ ην λνζνθνκείν, απνηειεί απιφ ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα θαη δελ ζπληζηά έγγξαθν απαξαίηεην γηα ην Γξαθείν Κίλεζεο.

8 Η αλάγθε εθκάζεζεο ηεο γιώζζαο απφ ηνπο κεηαλάζηεο. Η Γεκηνπξγία λέσλ δηθηύσλ θαη ε ελδπλάκσζε ησλ ππαξρόλησλ δηθηύσλ κεηαλαζηψλ. Η ελδπλάκσζε ηεο ζηήξημεο ησλ εππαζψλ νκάδσλ κέζσ ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηχνπ ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ. Η αλάγθε δεκηνπξγίαο πην ζηελήο ζπλεξγαζίαο, θαιχηεξεο δηθηχσζεο αιιά θαη επειημίαο φισλ ησλ δεκόζησλ εκπιεθόκελσλ θνξέσλ, πξνο φθεινο ηεο πξνζηαζίαο ησλ κεηαλαζηψλ θαη ηεο πξνάζπηζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ. Αλάγθε δηθηχσζεο θαη δηάρπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δξάζεσλ ησλ θνξέσλ, δεκφζησλ θαη Μ.Κ.Ο., ψζηε λα εληζρχεηαη πνιιαπιαζηαζηηθά ε ζεηηθή επίδξαζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δηαθνξεηηθψλ δξάζεσλ ησλ θνξέσλ. Η πξνζπάζεηα κείσζεο ηεο αλαπνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο θξαηηθήο δνκήο κέζα απφ ηελ θάιπςε ησλ λνκνζεηηθψλ θελψλ θαη ηελ απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ, ψζηε λα κελ είλαη αλαγθαία ε πξνζθπγή ησλ κεηαλαζηψλ ζε δηθεγφξνπο θαη ινγηζηέο γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεψλ ηνπο, απμάλνληαο ζεκαληηθά ην θφζηνο γηα απηνχο. Η έθδνζε πνιύγισζζσλ Οδεγώλ ζε θάζε δξάζε πνπ αλαιακβάλνπλ νη δηαθνξεηηθνί θνξείο Η ζπλεξγαζία κε εθπαηδεπηηθνχο θαη κε ζπιιφγνπο γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ θαη ε πινπνίεζε ελεκεξσηηθώλ δξάζεσλ ζηα πιαίζηα ηεο εθπαίδεπζεο, θαζψο αλαγλσξίδεηαη ν ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο κφξθσζεο ζηε δηαδηθαζία εμάιεηςεο θαηλνκέλσλ ξαηζηζκνχ θαη μελνθνβίαο. πκπεξαζκαηηθά, κπνξνχκε λα πνχκε φηη έγηλε κηα επνηθνδνκεηηθή ζπλάληεζε κεηαμχ ησλ θνξέσλ, φπνπ ηνπο δφζεθε ε δπλαηφηεηα λα εθζέζνπλ ηηο δξάζεηο ηνπο, ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο θαη ηα πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλήο πξαθηηθήο ηνπο θαη λα πξνηείλνπλ ιχζεηο, φρη κφλν ζε ζεσξεηηθή βάζε, αιιά θαη ζε θαζεκεξηλφ πξαθηηθφ επίπεδν. Γφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αλάγθε ελίζρπζεο θαη ελδπλάκσζεο ηεο δηθηχσζεο θαη ζπλεξγαζίαο φισλ ησλ θνξέσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ έληαμε ησλ εππαζψλ απηψλ νκάδσλ ζε ηππηθφ θαη άηππν θπξίσο επίπεδν. Όζνλ αθνξά ζηα απνηειέζκαηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Κιηκαθίνπ, ζεκαληηθή θξίλεηαη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ε ελίζρπζε ηεο άηππεο δηθηχσζεο ησλ παξεπξηζθνκέλσλ, θαζψο θαη ε πξνψζεζε θαη δηάρπζε ηεο πιεξνθφξεζεο πξνο ηα ηνπηθά δίθηπα ησλ ζπκκεηερφλησλ κέζσ ηεο πεξαηηέξσ πξνψζεζεο ηνπ πιηθνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο Progress ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή.

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΟΤ ΠΑΣΡΑ

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΟΤ ΠΑΣΡΑ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΟΤ ΠΑΣΡΑ ηα πιαίζηα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο θνηλσληθά εππαζείο νκάδεο θαη άηνκα πνπ απεηινχληαη απφ δηαθξίζεηο θαη θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, ην Δ.Κ.Κ.Α. αλέιαβε ηελ πινπνίεζε ηνπ Δπξσπατθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλέρεηα απεζηάιε ζην Δ.Κ.Κ.Α. ην ππ αξηζκ. VS/2007/0709 παξάξηεκα ηεο χκβαζεο επηρνξήγεζεο, ην νπνίν αθνξνχζε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ

ηε ζπλέρεηα απεζηάιε ζην Δ.Κ.Κ.Α. ην ππ αξηζκ. VS/2007/0709 παξάξηεκα ηεο χκβαζεο επηρνξήγεζεο, ην νπνίν αθνξνχζε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ Σν Μάην ηνπ 2007 εθπνλήζεθε απφ ην Σκήκα Έξεπλαο, Αλάπηπμεο & Δθπαίδεπζεο ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. Πξφηαζε ρεδίνπ δξάζεο κε ηίηιν: «χγρξνλεο ζηξαηεγηθέο ίζεο κεηαρείξηζεο: Κνηλσληθή Δλζσκάησζε θαη Ίζε πξφζβαζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΚΙΟ Ε.Κ.Κ.Α. ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΛΙΜΑΚΙΟ Ε.Κ.Κ.Α. ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΟ Ε.Κ.Κ.Α. ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Η αλάγθε ζπλεθηηθήο θαη ζπλνιηθήο αληηκεηώπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ, νδήγεζε ηελ Επξσπατθή Έλσζε ζηελ αλάιεςε δξάζεο θαη πνιηηηθώλ πξνο Η ζεκαληηθή αύμεζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Πξφινγνο...4 Δηζαγσγή...5. 1.0 θνηλσληθφο απνθιεηζκφο...9. 1.1 Ση νξίδεηαη σο θνηλσληθφο απνθιεηζκφο 9. 1.2 Δίδε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ...

Πξφινγνο...4 Δηζαγσγή...5. 1.0 θνηλσληθφο απνθιεηζκφο...9. 1.1 Ση νξίδεηαη σο θνηλσληθφο απνθιεηζκφο 9. 1.2 Δίδε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ... 1 Πεπιεσόμενα Πξφινγνο...4 Δηζαγσγή...5 1.0 θνηλσληθφο απνθιεηζκφο.....9 1.1 Ση νξίδεηαη σο θνηλσληθφο απνθιεηζκφο 9 1.2 Δίδε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ.... 13 1.3 Αηηίεο δεκηνπξγίαο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η προζηαζία ηοσ δικαιώμαηος ηης σγείας ηων μεηαναζηών: η σγεία ως λόγος νόμιμης διαμονής και ως κοινωνικό δικαίωμα ηοσ ανθρώποσ

Η προζηαζία ηοσ δικαιώμαηος ηης σγείας ηων μεηαναζηών: η σγεία ως λόγος νόμιμης διαμονής και ως κοινωνικό δικαίωμα ηοσ ανθρώποσ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΠΟΤΔΑΣΗ: ΣΑΙΝΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ: Δ ΣΜΗΜΑ: ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Επιβλέποσζα: Αγγελοπούλοσ Όλγα Σίηλος εργαζίας Η προζηαζία ηοσ δικαιώμαηος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 26.03.2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αζήλα, 26.03.2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αζήλα, 26.03.2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οινθιεξψζεθε ζηηο 17 Μαξηίνπ 2015 ε πξψηε Ηκεξίδα Δπαηζζεηνπνίεζεο κε ζέκα: «Εηαιρική Κοινωνική Εσθύνη και Τοπική Ασηοδιοίκηζη: Η περίπηωζη ηοσ Δήμοσ ηης Αθήνας», ζην πιαίζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ

Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S Έξεπλα Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο Γηαθεκηζηηθώλ Οζνλώλ Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ Μάηνο 2011 0311048prs(ek) Δηζαγσγή/ Σηόρνο Η έξεπλα ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Enterprise Europe Network - Hellas

Enterprise Europe Network - Hellas Enterprise Europe Network - Hellas Ελληνικό δίκηςο κένηπων ολοκληπωμένηρ ςποζηήπιξηρ επισειπήζεων Μέλορ ηος εςπωπαϊκού δικηύος Enterprise Europe Network European Commission Enterprise and Industry Enterprise

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ: «Η ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΚΟΙΝΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ: «Η ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΚΟΙΝΗ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΙΚΗ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ: ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΗ: OIKONOMIKΔ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ» ΓΙΓΑΚΩΝ: θ. Ρ.ΦΑΚΙΟΛΑ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΘΔΟΛΟΓΙΑ ΣΟΜΔΑ ΚΟΙΝΧΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΘΔΟΛΟΓΙΑ ΣΟΜΔΑ ΚΟΙΝΧΝΙΟΛΟΓΙΑ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΘΔΟΛΟΓΙΑ ΣΟΜΔΑ ΚΟΙΝΧΝΙΟΛΟΓΙΑ Μεηαπηςσιακή Δπγαζία με θέμα: ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΜΕΣΑΝΑΣΕ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ Η ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΟΤ ΑΠΟ ΣΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ ΦΟΡΕΙ ΚΑΙ ΣΗΝ ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΟΙΣΗΣΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΕΙ. I.ηόρν: II. Εύρος:

ΠΡΟΣΑΕΙ. I.ηόρν: II. Εύρος: Project Sexual Abuse Against Children in Residential Institutions, financed through the European Commission's Daphne III Programme 2007-2013, JLS/2007/DAP-1/178/-30-CE-0229207/00-68 ΠΡΟΣΑΕΙ I.ηόρν: Κχξηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5.1 Βαζηθά δεδνκέλα πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο Διεπζίλαο ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE Environment, κε ηίηιν «Ζ Αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Υπναληηπξνζψπεπζε γπλαηθψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπιινγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο.

Υπναληηπξνζψπεπζε γπλαηθψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπιινγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο. Ομιλία ηηρ Πποέδπος ηηρ Σοζιαλιζηικήρ Γςναικείαρ κίνηζηρ Λεμεζού, Λέλιαρ Θεοδώπος ζε εκδήλωζη με θέμα ηην εθαπμογή ηος Εςπωπαικού Χάπηη για ηην Ιζόηηηα ηων Φύλων ζηιρ Τοπικέρ Κοινωνίερ αναθοπικά με ηα

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα