ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΚΛΗΜΑΚΗΟΤ ΑΘΖΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΚΛΗΜΑΚΗΟΤ ΑΘΖΝΑ"

Transcript

1 ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΚΛΗΜΑΚΗΟΤ ΑΘΖΝΑ ηα πιαίζηα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο θνηλσληθά εππαζείο νκάδεο θαη άηνκα πνπ απεηινχληαη απφ δηαθξίζεηο θαη θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, ην Δ.Κ.Κ.Α. αλέιαβε ηελ πινπνίεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο PROGRESS κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο θαη ηεο θνηλσληθήο έληαμεο ησλ Ρνκά, ησλ πξνζθχγσλ θαη ησλ κεηαλαζηψλ. Μεηαμχ ησλ δξάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ πεξηιακβάλνληαη Κιηκάθηα ελεκέξσζεο ζε Γήκνπο, Ννκαξρίεο θαη Ννζνθνκεία. Γλσξίδνληαο φηη ζηελ πεξηνρή ηεο Αζήλαο θαηνηθνχλ κεηαλάζηεο, αηηνχληεο άζπιν, πξφζθπγεο θαη Ρνκά, επηιέμακε ην Γήκν Αζελαίσλ σο έλαλ απφ ηνπο Γήκνπο πνπ ζα ήηαλ ρξήζηκν λα επηζθεθηνχκε. Έηζη, ην πξψην θιηκάθην πνπ πινπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο PROGRESS, πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Πλεπκαηηθφ Κέληξν ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, Αθαδεκίαο 50, Αζήλα, ηελ Πέκπηε 10 Απξηιίνπ 2008 θαη δηήξθεζε απφ ηηο 10:00πκ έσο ηηο 13:00κκ. θνπόο ηεο ζπλάληεζεο ήηαλ ε ζπδήηεζε ζε ζέκαηα πξνζβαζηκφηεηαο ζην δεκφζην ζχζηεκα πγείαο κεηαλαζηψλ, αηηνχλησλ άζπιν, πξνζθχγσλ θαη ηζηγγάλσλ, ε ελεκέξσζε γηα ηελ Διιεληθή θαη Δπξσπατθή λνκνζεζία θαη ε θαηάζεζε ηεο εκπεηξίαο ησλ θνξέσλ πνπ εμππεξεηνχλ ηηο θνηλσληθέο απηέο νκάδεο, ε αληαιιαγή ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ πνπ εθαξκφδνληαη θαη ε θαηαγξαθή ησλ δπζρεξεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ καθημερινή πρακτική θαηά ηελ εμππεξέηεζή ηνπο. Πξνζθεθιεκέλνη ζην Κιηκάθην ήηαλ ηφζν εκπιεθφκελνη επαγγεικαηίεο θαη εθπξφζσπνη θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ αζρνινχληαη κε δεηήκαηα πγείαο ησλ εππαζψλ νκάδσλ ησλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ πξνζθχγσλ, φζν θαη εθπξφζσπνη Με Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ (Μ.Κ.Ο.), πνπ αζρνινχληαη κε ηελ ζηήξημε θαη ηελ πξνζηαζία ησλ εππαζψλ απηψλ νκάδσλ. Αλαιπηηθφηεξα, ζην Κιηκάθην απηφ παξαβξέζεθαλ ζηειέρε ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, φπσο ε Αληηδήκαξρνο Τγείαο, ε ζχκβνπινο ηνπ Γεκάξρνπ γηα ζέκαηα κεηαλαζηψλ, πξντζηάκελνη θαη ζηειέρε ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Κέληξσλ Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ, ςπρνιφγνη, θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, λνζειεπηέο, παξαζθεπαζηέο, δηαηηνιφγνη θαη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ, θαζψο θαη πξφεδξνη Μ.Κ.Ο. πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν. ην Κιηκάθην πήξαλ ην ιφγν θαη αλέπηπμαλ ηηο ζέζεηο ηνπο θαη ηηο δξάζεηο ησλ θνξέσλ ηνπο ηα ζηειέρε, αλαιπηηθά κε ηε ζεηξά πνπ εκθαλίδνληαη παξαθάησ σο εμήο: 1. Ζ Πξόεδξνο Γ.. ηνπ Δ.Κ.Κ.Α., θα Βειέληδα-Ενπξνύδε Η θα Βειέληδα άλνημε ηηο εξγαζίεο ηνπ Κιηκαθίνπ απεπζχλνληαο ραηξεηηζκφ ζηνπο παξεπξηζθφκελνπο θαη ηνπο θαισζφξηζε ζηηο εξγαζίεο ηνπ θιηκαθίνπ. 2. Γνύλαξε Γέζπνηλα, Κνηλσληνιόγνο, ππεύζπλε ηνπ πξνγξάκκαηνο PROGRESS, Δ.Κ.Κ.Α. Η θα Γνχλαξε, αξρηθά ζθηαγξάθεζε ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο PROGRESS γηα ηελ πεξίνδν θαη ηνπο ζπλέδεζε κε ηνπο ζηφρνπο πνπ αλαιακβάλεη λα θαιχςεη ην Δ.Κ.Κ.Α. κέζσ ηεο πινπνίεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ κε ηελ εθαξκνγή κίαο ζεηξάο δξάζεσλ. Οη δξάζεηο πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηα πιαίζηα ηνπ Proggress (2008), είλαη αλαιπηηθά νη εμήο: Έθδνζε Δγρεηξηδίνπ Φνξέσλ, Τπεξεζηψλ θαη Θεζκηθνχ Πιαηζίνπ γηα ζέκαηα Μεηαλαζηψλ, κε ηίηιν «Σα Κνηλσληθά Γηθαηψκαηα ησλ Μεηαλαζηψλ ζηελ Διιάδα»

2 Έθδνζε Φπιιαδίνπ κε ηίηιν «Πξνψζεζε ίζσλ επθαηξηψλ πξφζβαζεο ζε Τπεξεζίεο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο γηα ηνπο Μεηαλάζηεο θαη ηνπο Πξφζθπγεο», κεηαθξαζκέλα ζηα Αγγιηθά, Αιβαληθά, Αξαβηθά, Βνπιγαξηθά θαη Ρσζηθά. Δπηζθέςεηο Κιηκαθίσλ ζε πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, φπνπ ζπγθεληξψλνληαη πιεζπζκνί πνπ πθίζηαληαη δηαθξίζεηο ιφγσ εζληθήο πξνέιεπζεο: ζε Οξεζηηάδα, Φιψξηλα, Πάηξα, άκν θαη Κέξθπξα. Γεκηνπξγία Ιζηνζειίδαο θαηά ησλ δηαθξίζεσλ ζπλδεδεκέλε κε ην site ηνπ ΔΚΚΑ, ζηα Διιεληθά θαη ζηα Αγγιηθά Οξγάλσζε ππαίζξηαο κνπζηθήο ζπλαπιίαο απφ ζπγθξνηήκαηα δηαθνξεηηθήο εζληθήο πξνέιεπζεο ζηηο 21/6/2008, ζηελ Σερλφπνιε, Γθάδη. Γηνξγάλσζε δηήκεξνπ ζπλεδξίνπ ζηε Θεζζαινλίθε κε ηίηιν «Ίζε κεηαρείξηζε γηα φινπο: έρεη γίλεη αξθεηή πξφνδνο έσο ηψξα;» Γηνξγάλσζε ζπλέληεπμεο Σχπνπ ζηελ Αζήλα κε ηίηιν «Καηλνηφκεο ηξαηεγηθέο Ίζεο Μεηαρείξηζεο: ζηφρνη θαη απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Δ.Κ.Κ.Α.» ηε ζπλέρεηα, έγηλε κηα ζχληνκε ελεκέξσζε γηα ηηο επηηαγέο ηεο Δπξσπατθήο Ννκνζεζίαο, νη νπνίεο εκπεξηέρνληαη ζηηο Οδεγίεο 2000/43/ΔΚ θαη 2000/78/ΔΚ, θαη γηα ην πσο απηέο ελζσκαηψζεθαλ ζην Διιεληθφ δίθαην κε ην λφκν 3304/2005. Δηδηθή αλαθνξά έγηλε ζηε δηάθξηζε ησλ ελλνηψλ ηεο άκεζεο θαη έκκεζεο δηάθξηζεο, θαζψο θαη ζηελ έλλνηα ηεο παξελφριεζεο, ελψ αλαθέξζεθαλ παξάιιεια θαη νη θνξείο πνπ επηθνξηίδνληαη, βάζε ηνπ λφκνπ, κε ην έξγν ηεο πξνζηαζίαο θαη πξνψζεζεο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο. Σέινο, επηζεκάλζεθε φηη κε ηελ επξεία αχμεζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ ξεχκαηνο, πνπ παξαηεξείηαη ζηε ρψξα καο, γίλεηαη επηηαθηηθή ε πξνζπάζεηα ηεο αξκνληθήο ζπλχπαξμεο φισλ φζσλ βξίζθνληαη ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα θαη απαηηείηαη άκεζε δξάζε γηα ηελ εμάιεηςε ησλ δνκηθψλ εθείλσλ εκπνδίσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ παξεκπνδίδνπλ απηφ ην ζηφρν. 3. Πνπξή Παλαγηώηα, Γηθεγόξνο, κέινο ηνπ Διιεληθνύ πκβνπιίνπ γηα ηνπο Πξόζθπγεο (Δ..Π.) Η θα Πνπξή, ε νπνία εξγάδεηαη ζηε λνκηθή ππεξεζία ηνπ Δ..Π., αλαθέξζεθε ζηε χκβαζε ηεο Γελεχεο ηνπ 1951 θαη ζηελ πξνζηαζία πνπ δίλεηαη, κέζσ απηήο ηδηαίηεξα ζηνπο πξφζθπγεο, σο άηνκα πνπ εγθαηαιείπνπλ ηε ρψξα ηνπο κε νηθηνζειψο βάδνληαο ζε θίλδπλν ηε δσή θαη ηελ αμηνπξέπεηά ηνπο. Η θαηεγνξία απηψλ ησλ δησθφκελσλ πξνζψπσλ, απνιακβάλεη ηε δηεζλή πξνζηαζία θαη ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, θαη ηα πξνλφκηα ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ, πνπ εμεηδηθεχνληαη ηφζν ζηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, φζν θαη ζε πξνλνηαθέο παξνρέο. εκαληηθή αλαθνξά έγηλε ζηα πξαθηηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη πξφζθπγεο θαηά ηελ πξφζβαζή ηνπο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο θαη αλαιπηηθφηεξα αλαθέξζεθαλ ηα εμήο: Η δπζθνιία ζηελ επηθνηλσλία ηνπο κε ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο. Γφζεθε έκθαζε ζηελ αλάγθε πξφζιεςεο επαγγεικαηηψλ δηεξκελέσλ απφ ηνπο θνξείο πγείαο, ψζηε λα μεπεξαζηεί ε δπζθνιία ζηελ επηθνηλσλία. Σνλίζηεθε ε δξάζε ηνπ Δ..Π. ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο, ελψ παξάιιεια έγηλε έθθιεζε πξνο ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο ησλ θνξέσλ ηεο πγείαο λα κελ ηνπο παξαπέκπνπλ φια ηα πεξηζηαηηθά, αιιά κφλνλ φζα παξακέλνπλ άιπηα, κεηά απφ πξνζπάζεηα εμεχξεζεο ιχζεο, θαζψο ν φγθνο κε ηνλ νπνίν επηθνξηίδεηαη ηειηθά ην Δ..Π., θαζίζηαηαη δπζβάζηαθηνο γηα ηελ Οξγάλσζε.

3 Σν ηαηξηθφ ζεκείσκα, ην νπνίν δίλεηαη απφ ηνπο γηαηξνχο ζηνπο πξφζθπγεο, ζα πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλν θαη επαλάγλσζην, αιιά θαη εχιεπην θαη απφ κε επαγγεικαηίεο πγείαο. Η ζεκαληηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξαηήξεζεο έγθεηηαη ζην φηη απηφ ην ζεκείσκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ κεηαλάζηε σο ζηνηρείν γηα αίηεζε αζχινπ γηα αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο, ζηηο αξκφδηεο δεκφζηεο ππεξεζίεο. Σν ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα, πνπ ζπληάζζεη πνιιέο θνξέο ε θνηλσληθή ππεξεζία ηνπ Δ..Π. γηα θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πξφζθπγα απφ ην λνζνθνκείν, απνηειεί απιφ ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα θαη δελ ζπληζηά έγγξαθν απαξαίηεην γηα ην Γξαθείν Κίλεζεο ηνπ λνζνθνκείνπ, θαηά ζπλέπεηα ε κε πξνζθφκηζή ηνπ δελ απνηειεί ιφγν κε εμππεξέηεζεο ηνπ αζζελνχο απφ ην εζληθφ ζχζηεκα πγείαο. 4. θαλαβή, Γηεζλήο Οξγαληζκόο Μεηαλάζηεπζεο (Γ.Ο.Μ.) Η θα θαλαβή παξνπζίαζε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ Γ.Ο.Μ., δίλνληαο πιεξνθνξίεο γηα ηε θχζε ηνπ Οξγαληζκνχ σο Γηεζλνχο Γηαθξαηηθνχ Οξγαληζκνχ, ν νπνίνο ηδξχζεθε ην 1951 ζηηο Βξπμέιεο θαη ην 1952 ζηελ Διιάδα, έρνληαο σο εληνιή ηνπ ηε δέζκεπζή ηνπ ζηε γεληθή αξρή φηη ε κεηαλάζηεπζε επλνεί ηφζν ηνπο κεηαλάζηεο φζν θαη ηνπο ηζαγελείο, ελψ αλέθεξε επηγξακκαηηθά θαη ηα πξνγξάκκαηα κε ηα νπνία απαζρνιείηαη ν Οξγαληζκφο, φπσο είλαη ηα πξνγξάκκαηα εθκάζεζεο γιψζζαο, ςπρν-θνηλσληθήο ζηήξημεο γηα ηελ εχξεζε εξγαζίαο, ελεκεξσηηθέο δξάζεηο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο μελνθνβίαο θ.α.. Παξάιιεια, έδσζε έκθαζε ζην δηεζλή ραξαθηήξα ηεο κεηαλάζηεπζεο παξαζέηνληαο λνχκεξα θαη κεγέζε πνπ επηβεβαηψλνπλ ηελ έμαξζε ηνπ θαηλνκέλνπ, ελψ εκπινχηηζε ηε ζπδήηεζε, ελεκεξψλνληαο ηνπο αθξναηέο γηα ηελ εκθάληζε θαη λέσλ θαηεγνξηψλ κεηαλαζηψλ, φπσο απηήο ηνπ θιηκαηηθνχ κεηαλάζηε θαη ηνπ κεηαλάζηε σο απνηέιεζκα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ηνπ εκπνξίνπ. 5. Γεσξγαθνπνύινπ, Γηεζλήο Οξγαληζκόο Μεηαλάζηεπζεο (Γ.Ο.Μ.) Η θα Γεσξγαθνπνχινπ εμεηδηθεχνληαο ηελ παξνπζίαζε ηνπ Γ.Ο.Μ., εζηηάζηεθε ζην Πξφγξακκα Έληαμεο πνπ πινπνηείηαη ηψξα απφ ηνλ Οξγαληζκφ. ηα πιαίζηα ηνπ ηξέρνληνο πξνγξάκκαηνο, ν Γ.Ο.Μ. πινπνηεί ζπλεξγαζία κε ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο πέληε Γήκσλ, φπνπ κε ηνλ θάζε Γήκν πινπνηείηαη κία μερσξηζηή δξάζε. ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ν εληνπηζκφο ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ δπζθνιηψλ ησλ επαγγεικαηηψλ ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ησλ Γήκσλ. Σα απνηειέζκαηα ησλ δξάζεσλ κέρξη ηψξα θαηαδεηθλχνπλ ην ρσξηζκφ ησλ πξνβιεκάησλ ζε δχν θαηεγνξίεο. Η πξψηε θαηεγνξία αθνξά ζηα πξνβιήκαηα ησλ ππαιιήισλ, ηα νπνία εληνπίδνληαη θπξίσο ζηε ζπρλή αιιαγή ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ λφκσλ θαη ζηελ ειιηπή ελεκέξσζή ηνπο, ελψ ε δεχηεξε θαηεγνξία αθνξά ζηα πξνβιήκαηα ησλ κεηαλαζηψλ, ηα νπνία εληνπίδνληαη θπξίσο ζην πξφβιεκα αλαλέσζεο ησλ αδεηψλ δηακνλήο ηνπο, ζηελ εμεχξεζε εξγαζίαο θαη ζηα πξνβιήκαηα ξαηζηζκνχ θαη μελνθνβίαο πνπ αληηκεησπίδνπλ. Οη πξνηάζεηο ηνπ Γ.Ο.Μ. γηα βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο ησλ κεηαλαζηψλ, ζηε βάζε ηνπ ηξέρνληνο πξνγξάκκαηνο, εληνπίδνληαη ζηελ αλαγθαηφηεηα ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ Αχμεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ Αλάγθε εθκάζεζεο ηεο γιψζζαο Γεκηνπξγία λέσλ δηθηχσλ θαη ελδπλάκσζε ησλ ππαξρφλησλ δηθηχσλ κεηαλαζηψλ Πξφζιεςε δηακεζνιαβεηψλ γηα βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο επαγγεικαηίεο ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ Έθδνζε πνιχγισζζσλ Οδεγψλ Δλδπλάκσζε ηεο ζηήξημήο ηνπο κέζσ ηνπ δηθηχνπ ησλ πθηζηάκελσλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ

4 πλεξγαζία κε εθπαηδεπηηθνχο, ζπιιφγνπο γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ θαη ελεκεξσηηθέο δξάζεηο ζηα πιαίζηα ηεο εθπαίδεπζεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο δξάζεο ζην Γήκν ηνπ Αηγάιεσ, έδεημαλ φηη ηα πεξηζζφηεξα παηδηά είλαη απαιιαγκέλα απφ ζηεξεφηππα, ελψ ν ξφινο ηεο κφξθσζεο ιεηηνπξγεί σο θαηαιπηηθφο παξάγνληαο γηα ηε κείσζε ηεο μελνθνβίαο θαη ηελ απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. Παξάιιεια, επηζεκάλζεθε ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ ξφινπ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο δηαπαηδαγψγεζεο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Καηαιήγνληαο, ηνλίζηεθε φηη ε απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε θαη πξνυπνζέηεη ηε ζπλχπαξμε ηφζν ησλ δηθαησκάησλ φζν θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο. 6. Μπξηώ Λεκνύ, Πξόεδξνο ζην «Κέληξν πκπαξάζηαζεο Παηδηώλ θαη Μέξηκλαο» Η θα Λεκνχ κίιεζε γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ Κέληξνπ ζηελ πξνζπάζεηα έληαμεο ησλ ηζηγγάλσλ θαη ησλ παηδηψλ ηνπο θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ παηδηψλ πνπ θπθινθνξνχλ άζθνπα ζηνπο δξφκνπο θαηαιήγνληαο ζε παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο. Σν Κέληξν πξνζθέξεη ζηα παηδηά ησλ ηζηγγάλσλ ηελ θάιπςε βαζηθψλ αλαγθψλ, φπσο ηελ παξνρή θαγεηνχ, ξνπρηζκνχ, κπάληνπ ή ηε βνήζεηα ζηα καζήκαηα ηνπ ζρνιείνπ, ηαπηφρξνλα κε πξνγξάκκαηα εηθαζηηθψλ, θαη ςπρνθνηλσληθή ζηήξημε εθήβσλ θαη ησλ γνλέσλ ηνπο (500 νηθνγέλεηεο). Η θνηλσληθή ππεξεζία ηνπ Κέληξνπ ηνπο βνεζά παξάιιεια ζηελ ελεκέξσζε θαη ζηε ιήςε πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ. ηνλ εληνπηζκφ ησλ πξνβιεκάησλ επηθεληξψζεθε ζηελ ειιηπή ζπλεξγαζία κε ην Γήκν θαη ζηελ έιιεηςε πφξσλ ηνπ Κέληξνπ. Πξνηάζεθε ε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηηο Κνηλσληθέο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ ή θαη ε αλάδεημε ηνπ επνπηηθνχ ξφινπ ηνπ Γήκνπ ζηελ πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ. Δπηπιένλ, πξνηάζεθε ε αλάπηπμε δηθηχνπ κε ηηο θαηάιιειεο νξγαλψζεηο -δεκφζηεο ή κε θπβεξλεηηθέο, ψζηε λα ππνζηεξηρζεί ε επίιπζε λνκηθψλ ηνπο δεηεκάησλ, φπσο ε έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ ή ε δηφξζσζε ησλ λφκηκσλ εγγξάθσλ ηνπο. 7. Υξήζηνο Γεκόπνπινο, Κνηλσληθόο Λεηηνπξγόο, Κέληξν Κνηλσληθήο ηήξημεο (Κ.Κ..) Πιαηεία Βάζεο, Δ.Κ.Κ.Α. Ο θνο Γεκφπνπινο αλαθέξζεθε ζην έξγν ηνπ Δ.Κ.Κ.Α. ζην ζπγθεθξηκέλν Κ.Κ.., ην νπνίν ιεηηνπξγεί σο κηα αλνηρηή δνκή γηα θάζε πξφβιεκα θαη γηα θάζε ειηθία. Αλαθέξζεθε ζηε δηαθνξεηηθή θχζε ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ εμππεξεηνχληαη απφ απηφ, αλαδεηθλχνληαο ην κεγάιν πιεζπζκφ αιινδαπψλ ηεο πεξηνρήο πνπ πξνζθεχγνπλ ζε απηφ γηα αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο. Σα βαζηθφηεξα πξνβιήκαηα ησλ παξάλνκσλ κεηαλαζηψλ αθνξνχλ ζηελ εμεχξεζε εξγαζίαο, ζηελ αζθάιηζε, ζηε δηακνλή, ζηελ έθδνζε εγγξάθσλ παξακνλήο, ζηελ θαθνπνίεζε γπλαηθψλ, ζηα πξνβιήκαηα ηεο πεξηφδνπ θχεζεο ή ζηελ παξάλνκε δηαθίλεζε θαη εκπνξεία αλζξψπσλ. Οη λφκηκνη κεηαλάζηεο ζπλήζσο αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ελδννηθνγελεηαθήο θχζεο, ελψ ηα παηδηά ηνπο αληηκεησπίδνπλ καζεζηαθά πξνβιήκαηα ζην ζρνιείν, θαζψο θαη πξνβιήκαηα νκαιήο έληαμεο ζε απηφ. Δπηζεκάλζεθε ν ζεηηθφο ξφινο ηνπ δηθηχνπ ησλ γεηηφλσλ ησλ κεηαλαζηψλ, νη νπνίνη ηνπο βνεζνχλ ζε κεηαθξάζεηο θαη ζηε δηεθπεξαίσζε εγγξάθσλ, εληζρχνληαο ηελ θνηλσληθή αιιειεγγχε. Η θεληξηθή πξφηαζε θηλήζεθε πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ελδπλάκσζεο ηνπ δηθηχνπ επαγγεικαηηψλ ησλ δεκφζησλ θνξέσλ θαη ησλ Μ.Κ.Ο.. 8. Δκκαλνπήι Σζαγθαξάθεο, Κνηλσληθόο Λεηηνπξγόο, Κέληξν Κνηλσληθήο ηήξημεο (Κ.Κ..) Πεηξαηά, Δ.Κ.Κ.Α. Ο θνο Σζαγθαξάθεο αλαθέξζεθε αλαιπηηθά ζε πεξηζηαηηθφ πνπ πξνζέθπγε ζην ζπγθεθξηκέλν Κ.Κ... Μέζα απφ ηελ αθήγεζή ηνπ θαηέδεημε κηα ζεηξά πξνβιεκάησλ, πνπ πξνέθπςαλ ηφζν γηα ην κεηαλάζηε, φζν θαη γηα ηνπο επαγγεικαηίεο πνπ αζρνιήζεθαλ κε ην ζπγθεθξηκέλν πεξηζηαηηθφ,

5 αλαδεηθλχνληαο ηελ αλαγθαηφηεηα κηα πην ζηελήο ζπλεξγαζίαο, αιιά θαη επειημίαο φισλ ησλ δεκφζησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, πξνο φθεινο ηεο πξνζηαζίαο ησλ κεηαλαζηψλ θαη ηεο πξνάζπηζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ. 9. Γνύλαξε Γέζπνηλα, Κνηλσληνιόγνο, ππεύζπλε ηνπ πξνγξάκκαηνο PROGRESS, ΔΚΚΑ ηε ζπλέρεηα ε θα Γνχλαξε ζπλνςίδνληαο ηα ιεγφκελα ησλ παξαπάλσ εηζεγεηψλ, άλνημε ηνλ δηάινγν κεηαμχ ησλ παξεπξηζθνκέλσλ. ΓΗΑΛΟΓΟ Αιεμία Έβεξη, Αληηδήκαξρνο Γήκνπ Αζελαίσλ Η θα Έβεξη αλαθνίλσζε ηελ αλαβάζκηζε ησλ δεκνηηθψλ πνιπταηξείσλ κε ηελ πξφζιεςε 40 αηφκσλ λένπ πξνζσπηθνχ. Σα πνιπταηξεία αλαβαζκίζηεθαλ θαη επεθηάζεθε ε παξνρή ππεξεζηψλ θαη ζε ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο κε ηελ πξφζιεςε θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ, ςπρνιφγσλ θαη λνζειεπηψλ, ελψ ηφληζε ηελ έκθαζε πνπ δίλεηαη κέζσ ησλ πνιπταηξείσλ ζην ζεζκφ ηνπ γεληθνχ γηαηξνχ. Έγηλε ζαθέο φηη ε εμππεξέηεζε ησλ αζζελψλ γίλεηαη ρσξίο ηελ επίδεημε ησλ λφκηκσλ εγγξάθσλ παξακνλήο ησλ κεηαλαζηψλ θαη εμππεξεηείηαη θάζε πεξηζηαηηθφ λφκηκνπ ή κε λφκηκνπ κεηαλάζηε. Γ. Φσηνπνύινπ, Πξντζηακέλε Κ.Δ.Π. Αθαδεκίαο Δμέζεζε ην πξφβιεκα ηεο αδπλακίαο επηθχξσζεο εγγξάθσλ θαη γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο γηα ηνπο κεηαλάζηεο κε κε λφκηκα έγγξαθα παξακνλήο. Αλαθέξζεθε φηη ε ελαιιαθηηθή κέζνδνο πνπ αθνινπζείηαη, απηή ηνπ πκβνιαηνγξαθηθνχ Πιεξεμνχζηνπ, θαιχπηεη ην λνκνζεηηθφ θελφ, αιιά παξακέλεη πνιχ αθξηβή ιχζε γηα απηνχο. Τβεη Σζάξβηο, ύκβνπινο Γεκάξρνπ γηα ζέκαηα κεηαλαζηώλ ζην Γήκν Αζελαίσλ Ωο ζεκαληηθφ πξφβιεκα αλαθέξζεθε φηη νη δηαθνξεηηθέο δξάζεηο ησλ δεκφζησλ θνξέσλ θαη ησλ Μ.Κ.Ο., πνπ αθνξνχλ κεηαλάζηεο, ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ έληππν πιηθφ ην νπνίν λα είλαη κεηαθξαζκέλν ζηηο γιψζζεο ησλ νκάδσλ ζηφρνπ, θαζψο ε πιεξνθνξία πνπ πεξηέρνπλ αθνξά θαη έρεη ζηφρν λα ελεκεξψζεη πξψηα απφ φινπο ηνπο κεηαλάζηεο. Αλαθέξζεθε ζηελ αλάγθε πξφζιεςεο κεηαθξαζηψλ ζε θάζε ρψξν εμππεξέηεζεο κεηαλαζηψλ, ψζηε λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηεο θαιχηεξεο επηθνηλσλίαο θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο βέιηηζηεο εμππεξέηεζήο ηνπο. Έλα αθφκα πξφβιεκα πνπ αλαθέξζεθε ήηαλ ε αλάγθε απινχηεπζεο ησλ δηαδηθαζηψλ έθδνζεο ησλ εγγξάθσλ ησλ κεηαλαζηψλ. Σέινο, επηζεκάλζεθε ε έιιεηςε ησλ θαηάιιεισλ δνκψλ ηνπ θξάηνπο, κε απνηέιεζκα απηφ λα ππνθαζίζηαηαη απφ δηθεγφξνπο θαη ινγηζηέο, ζηνπο νπνίνπο πξνζθεχγνπλ νη κεηαλάζηεο γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεψλ ηνπο, απμάλνληαο ζεκαληηθά ην θφζηνο γηα απηνχο. Σέινο, ζε ειεχζεξε ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε, σο ζεκαληηθφ πξφβιεκα αλαθέξζεθε ε έιιεηςε δηάρπζεο ηεο πιεξνθνξίαο κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, αιιά θαη ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δξάζεσλ ησλ πξνγξακκάησλ πνπ απηνί πινπνηνχλ θαηά θαηξνχο. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξζεθε ε αληαιιαγή ηνπ Οδεγνχ ησλ Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ ησλ Φνξέσλ (δξάζε πνπ πινπνίεζε ν Γ.Ο.Μ.) πνπ αζρνινχληαη κε δεηήκαηα κεηαλαζηψλ, φπσο θαη ν Οδεγφο Πξνλνηαθψλ θαη Κνηλσληθψλ Φνξέσλ Αηηηθήο θαη Δπαξρίαο ηνπ Δ.Κ.Κ.Α., πνπ δεηήζεθε απφ ηα Κ.Δ.Π. ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ. ην θιείζηκν ηνπ Κιηκαθίνπ, εθηφο απφ ην έληππν πιηθφ, κνηξάζηεθε θαη Δξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν έδηλε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο παξαβξηζθφκελνπο λα αμηνινγήζνπλ ηε ζπλάληεζε, αιιά θαη λα δεηήζνπλ απφ ην Δ.Κ.Κ.Α. λα ηνπο πξνκεζεχζεη κε πεξηζζφηεξν πιηθφ ζε ειεθηξνληθή ή έληππε

6 κνξθή, κε ζηφρν ηελ πεξαηηέξσ δηάρπζε ηεο πιεξνθφξεζεο κέζσ ησλ ηνπηθψλ δηθηχσλ ηνπ θάζε παξεπξηζθφκελνπ θνξέα. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Η ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ ξεχκαηνο, πνπ παξαηεξείηαη ζηε ρψξα καο, απνηειεί κέξνο ηνπ δηεζλνχο θαηλνκέλνπ ηεο κεηαθίλεζεο πιεζπζκψλ, ιφγσ δεκνγξαθηθψλ, πνιηηηθψλ θαη δηεζλψλ νηθνλνκηθψλ αιιαγψλ. Η αλάγθε ζπλεθηηθήο θαη ζπλνιηθήο αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ, νδήγεζε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηελ αλάιεςε δξάζεο θαη πνιηηηθψλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξεπκάησλ κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε έληαμε ησλ κεηαθηλνχκελσλ πιεζπζκψλ ζηηο Δζληθέο νηθνλνκίεο θαη ηελ αληηκεηψπηζε δπζκελψλ θαηλνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ κε νκαιή έληαμή ηνπο θαη πιήηηνπλ ηειηθά ηφζν ηνπο κεηαλάζηεο φζν θαη ηηο ρψξεο ππνδνρήο ηνπο. Η πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Progress απφ ην Δ.Κ.Κ.Α. απνηειεί κέξνο ηεο ζπλνιηθήο απηήο πνιηηηθήο, ελψ πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, ε πινπνίεζε ησλ Κιηκαθίσλ έρεη σο απψηεξν ζθνπφ ηε ζπδήηεζε ζε ζέκαηα πξνζβαζηκφηεηαο ζην δεκφζην ζχζηεκα πγείαο κεηαλαζηψλ, αηηνχλησλ άζπιν, πξνζθχγσλ θαη ηζηγγάλσλ, ηελ ελεκέξσζε γηα ηελ Διιεληθή θαη Δπξσπατθή λνκνζεζία, αιιά θαη ηελ θαηάζεζε ηεο εκπεηξίαο ησλ θνξέσλ πνπ εμππεξεηνχλ ηηο θνηλσληθέο απηέο νκάδεο, ηελ θαηαγξαθή ησλ δπζρεξεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ καθημερινή πρακτική θαηά ηελ εμππεξέηεζή ηνπο θαη ηελ αληαιιαγή ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ ησλ δηαθνξεηηθψλ θνξέσλ δεκφζησλ θαη Μ.Κ.Ο., πνπ εκπιέθνληαη ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο ένταξης(???) ησλ κεηαλαζηψλ. ην θιηκάθην ηεο Αζήλαο παξαβξέζεθαλ ηφζν ζηειέρε δεκφζησλ θνξέσλ, φζν θαη ζηειέρε απφ Μ.Κ.Ο.. ην πξψην κέξνο ηεο ζπλάληεζεο εθπξφζσπνη ησλ θνξέσλ απηψλ έιαβαλ ην ιφγν θαη ελεκέξσζαλ ηνπο πξνζθεθιεκέλνπο γηα ηε δξάζε ησλ θνξέσλ ηνπο, επηζήκαλαλ ζεκεία ηεο δηεζλνχο θαη ειιεληθήο λνκνζεζίαο, παξνπζίαζαλ πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο ησλ θνξέσλ ηνπο, θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο θαη ηέινο αλέθεξαλ εμαηνκηθεπκέλα πεξηζηαηηθά, φπνπ επηζεκάλζεθαλ ηα ζεηηθά ζεκεία ηεο παξέκβαζεο, αιιά θαη ηα πξνβιήκαηα θαη νη αδπλακίεο πνπ αληηκεησπίζηεθαλ. ην δεχηεξν κέξνο ηνπ Κιηκαθίνπ, αθνινχζεζε ειεχζεξε ζπδήηεζε, φπνπ αθνχζηεθαλ νη απφςεηο ησλ εκπιεθφκελσλ, ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή θαη ηέινο αθνινχζεζαλ νη πξνηάζεηο ηνπο. Σα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα πνπ θαηαγξάθεθαλ σο εκπεηξία απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο είλαη ηα παξαθάησ: Οη ππάιιεινη ησλ δηαθνξεηηθψλ θνξέσλ αληηκεησπίδνπλ ην πξφβιεκα ηεο ζπρλήο αιιαγήο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ λφκσλ θαη ζπλήζσο δελ είλαη πιήξσο ελεκεξσκέλνη γηα ηελ θείκελε λνκνζεζία, ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηαλαζηψλ θαη ηελ θαηάιιειε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ. Σνλίζηεθε ε αλάγθε απινύζηεπζεο ησλ δηαδηθαζηώλ έθδνζεο ησλ λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ ησλ κεηαλαζηψλ. Σέζεθε ην πξφβιεκα ηεο αδπλακίαο επηθύξσζεο εγγξάθσλ θαη γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο γηα ηνπο κεηαλάζηεο κε κε λφκηκα έγγξαθα παξακνλήο, ην νπνίν δξα απαγνξεπηηθά γηα ηηο λφκηκεο ζπλαιιαγέο ηνπο ζηελ νηθνλνκηθή δσή ηεο ρψξαο. Δπηζεκάλζεθε ε έιιεηςε ησλ θαηάιιεισλ δνκψλ ηνπ θξάηνπο, κε απνηέιεζκα απηφ λα ππνθαζίζηαηαη απφ δηθεγφξνπο θαη ινγηζηέο, ζηνπο νπνίνπο πξνζθεχγνπλ νη κεηαλάζηεο

7 γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεψλ ηνπο, απμάλνληαο ζεκαληηθά ην θόζηνο γηα απηνχο. Καηαγξάθεθε ε έιιεηςε θαη ε αλεπαξθήο, πνιιέο θνξέο, επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία ησλ δεκόζησλ θνξέσλ, κε απνηέιεζκα λα κελ αληηκεησπίδνπλ έγθαηξα θαη ζπληνληζκέλα θάπνην πξφβιεκα ην νπνίν είλαη επηιχζηκν. Η δπζθνιία ησλ πξνζθχγσλ θαη ησλ κεηαλαζηψλ θαηά ηελ πξφζβαζή ηνπο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο ζηελ επηθνηλσλία ηνπο κε ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο. Ο κεγάινο θφξηνο εξγαζίαο ηνπ Δ..Π., ιφγσ ηνπ φγθνπ ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ ηνπο παξαπέκπεηαη απφ ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο ησλ λνζνθνκείσλ. Σν ηαηξηθό ζεκείσκα, ην νπνίν δίλεηαη απφ ηνπο γηαηξνχο ζηνπο πξφζθπγεο, δελ είλαη θαζαξνγξακκέλν θαη επαλάγλσζην, κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί πνιιέο θνξέο λα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηε δηαδηθαζία αίηεζεο αζχινπ γηα αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο. Οη κεηαλάζηεο αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα θαηά ηελ αλαλέσζε ησλ αδεηώλ δηακνλήο ηνπο, ζηελ εμεχξεζε εξγαζίαο, αιιά θαη γεληθφηεξα πξνβιήκαηα ξαηζηζκνχ θαη μελνθνβίαο. Πνιιέο θνξέο ππάξρεη ειιηπήο ζπλεξγαζία ησλ δξάζεσλ ησλ Μ.Κ.Ο. κε ηνπο Γήκνπο θαη νη δξάζεηο ησλ δχν απηψλ εκπιεθφκελσλ δελ δξνπλ ζπκπιεξσκαηηθά κε ην πξνο αληηκεηψπηζε πξφβιεκα Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη δξάζεηο ησλ δηαθνξεηηθψλ θνξέσλ, πνπ απνζθνπνχλ ζηελ ελεκέξσζε ησλ κεηαλαζηψλ γηα λνκηθά ή άιια δεηήκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ, δελ ζπλνδεχνληαη απφ έληππν πιηθό κεηαθξαζκέλν ζηηο γιώζζεο ησλ νκάδσλ ζηόρνπ, κε απνηέιεζκα νη ίδηνη, σο άκεζα ελδηαθεξφκελνη, ηειηθά λα κελ ελεκεξψλνληαη. Ωο ζεκαληηθφ πξφβιεκα αλαθέξζεθε ε έιιεηςε δηάρπζεο ηεο πιεξνθνξίαο κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ -δεκφζησλ θαη Μ.Κ.Ο., αιιά θαη ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δξάζεσλ ησλ πξνγξακκάησλ ηνπο, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη έιιεηκκα ζην πνιιαπιαζηαζηηθφ ζεηηθφ απνηέιεζκα ησλ δξάζεσλ πνπ πινπνηνχληαη. Οη πξνηάζεηο ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε κεξηθψλ απφ ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα είλαη ζπλνπηηθά νη παξαθάησ: Η αλαζεψξεζε θαη απινχζηεπζε ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ έθδνζεο ησλ λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ ησλ κεηαλαζηψλ, φπσο ηεο έθδνζεο άδεηαο παξακνλήο ηνπο. H πξόζιεςε επαγγεικαηηώλ δηεξκελέσλ-δηακεζνιαβεηώλ απφ ηνπο θνξείο πγείαο θαη ηηο θνηλσληθέο ηνπο ππεξεζίεο, ψζηε λα μεπεξαζηεί ε δπζθνιία ζηελ επηθνηλσλία ησλ εππαζψλ απηψλ νκάδσλ κε ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο Η ελεκέξσζε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ πξφζβαζή ηνπο ζην ζχζηεκα πγείαο βειηηψλνληαο παξάιιεια ηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. Ωο ηέηνηα παξαδείγκαηα επηζεκάλζεθαλ ηα εμήο: o ην ηαηξηθό ζεκείσκα, ην νπνίν δίλεηαη απφ ηνπο γηαηξνχο ζηνπο πξφζθπγεο, ζα πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλν θαη επαλάγλσζην, αιιά θαη εχιεπην θαη απφ κε επαγγεικαηίεο πγείαο, ψζηε λα κελ ηνπο δεκηνπξγείηαη πξφβιεκα θαηά ηελ αίηεζε αζχινπ γηα αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο θαη o ην ελεκεξσηηθό ζεκείσκα, πνπ ζπληάζζεη πνιιέο θνξέο ε θνηλσληθή ππεξεζία ηνπ Δ..Π. γηα θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πξφζθπγα απφ ην λνζνθνκείν, απνηειεί απιφ ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα θαη δελ ζπληζηά έγγξαθν απαξαίηεην γηα ην Γξαθείν Κίλεζεο.

8 Η αλάγθε εθκάζεζεο ηεο γιώζζαο απφ ηνπο κεηαλάζηεο. Η Γεκηνπξγία λέσλ δηθηύσλ θαη ε ελδπλάκσζε ησλ ππαξρόλησλ δηθηύσλ κεηαλαζηψλ. Η ελδπλάκσζε ηεο ζηήξημεο ησλ εππαζψλ νκάδσλ κέζσ ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηχνπ ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ. Η αλάγθε δεκηνπξγίαο πην ζηελήο ζπλεξγαζίαο, θαιχηεξεο δηθηχσζεο αιιά θαη επειημίαο φισλ ησλ δεκόζησλ εκπιεθόκελσλ θνξέσλ, πξνο φθεινο ηεο πξνζηαζίαο ησλ κεηαλαζηψλ θαη ηεο πξνάζπηζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ. Αλάγθε δηθηχσζεο θαη δηάρπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δξάζεσλ ησλ θνξέσλ, δεκφζησλ θαη Μ.Κ.Ο., ψζηε λα εληζρχεηαη πνιιαπιαζηαζηηθά ε ζεηηθή επίδξαζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δηαθνξεηηθψλ δξάζεσλ ησλ θνξέσλ. Η πξνζπάζεηα κείσζεο ηεο αλαπνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο θξαηηθήο δνκήο κέζα απφ ηελ θάιπςε ησλ λνκνζεηηθψλ θελψλ θαη ηελ απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ, ψζηε λα κελ είλαη αλαγθαία ε πξνζθπγή ησλ κεηαλαζηψλ ζε δηθεγφξνπο θαη ινγηζηέο γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεψλ ηνπο, απμάλνληαο ζεκαληηθά ην θφζηνο γηα απηνχο. Η έθδνζε πνιύγισζζσλ Οδεγώλ ζε θάζε δξάζε πνπ αλαιακβάλνπλ νη δηαθνξεηηθνί θνξείο Η ζπλεξγαζία κε εθπαηδεπηηθνχο θαη κε ζπιιφγνπο γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ θαη ε πινπνίεζε ελεκεξσηηθώλ δξάζεσλ ζηα πιαίζηα ηεο εθπαίδεπζεο, θαζψο αλαγλσξίδεηαη ν ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο κφξθσζεο ζηε δηαδηθαζία εμάιεηςεο θαηλνκέλσλ ξαηζηζκνχ θαη μελνθνβίαο. πκπεξαζκαηηθά, κπνξνχκε λα πνχκε φηη έγηλε κηα επνηθνδνκεηηθή ζπλάληεζε κεηαμχ ησλ θνξέσλ, φπνπ ηνπο δφζεθε ε δπλαηφηεηα λα εθζέζνπλ ηηο δξάζεηο ηνπο, ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο θαη ηα πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλήο πξαθηηθήο ηνπο θαη λα πξνηείλνπλ ιχζεηο, φρη κφλν ζε ζεσξεηηθή βάζε, αιιά θαη ζε θαζεκεξηλφ πξαθηηθφ επίπεδν. Γφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αλάγθε ελίζρπζεο θαη ελδπλάκσζεο ηεο δηθηχσζεο θαη ζπλεξγαζίαο φισλ ησλ θνξέσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ έληαμε ησλ εππαζψλ απηψλ νκάδσλ ζε ηππηθφ θαη άηππν θπξίσο επίπεδν. Όζνλ αθνξά ζηα απνηειέζκαηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Κιηκαθίνπ, ζεκαληηθή θξίλεηαη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ε ελίζρπζε ηεο άηππεο δηθηχσζεο ησλ παξεπξηζθνκέλσλ, θαζψο θαη ε πξνψζεζε θαη δηάρπζε ηεο πιεξνθφξεζεο πξνο ηα ηνπηθά δίθηπα ησλ ζπκκεηερφλησλ κέζσ ηεο πεξαηηέξσ πξνψζεζεο ηνπ πιηθνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο Progress ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή.

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009

Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΔΡΔΤΝΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΤ Δηήζηνο Απνινγηζκφο Λεηηνπξγίαο Δ.Κ.Κ.Α. 2009 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ-νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΕΘΕΛΟΤΙΩΝ ΕΠΙΣΡΟΥΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΣΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤΔΑΣΡΙΑ : ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ-ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΟΜΔ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρέο ηνπ Μεηαλαζηεπηηθνύ Εεηήκαηνο ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε

Πηπρέο ηνπ Μεηαλαζηεπηηθνύ Εεηήκαηνο ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε Πηπρέο ηνπ Μεηαλαζηεπηηθνύ Εεηήκαηνο ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε Ηλζηηηνύην Έξεπλαο & Καηάξηηζεο Δπξωπαϊθώλ Θεκάηωλ Η.Δ.Κ.Δ.Θ. Δπηθεθαιείο Δξεπλεηέο Βνύιγαξε Αηθαηεξίλε Μαξγαξώλε Μαίξε Δξεπλεηέο Βειέληδα Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΦΑΛΙΣΟΙ ΟΡΟΘΔΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ»

«ΑΝΑΦΑΛΙΣΟΙ ΟΡΟΘΔΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ» ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ ΣΗΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΦEIO ΦΤΥΟΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΣΗΡΙΞΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ «ΑΝΑΦΑΛΙΣΟΙ ΟΡΟΘΔΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο Πεξίιεςε Παξά ηε δηεζλή αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ε Διιάδα κάιινλ απέρεη πνιχ απφ ηελ πινπνίεζε ελφο απνδνηηθνχ θαη νξζνινγηθά ζρεδηαζκέλνπ ζπζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος

Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος Εσρωπαϊκή Επιηροπή Νέα Γενιά ζε Δράζη Οδηγός Προγράμμαηος (Ιζτύει από ηην 1 Ιανοσαρίοσ 2011) e cdc.e uropa.e u 1 ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ... ΔΗΠΑΓΥΓΖ... ΚΔΟΝΠ A ΓΔΛΗΘΔΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σπουργείο Σγείας και Ιοιμωμικής Αλληλεγγύης. ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ:

Σπουργείο Σγείας και Ιοιμωμικής Αλληλεγγύης. ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ: Σπουργείο Σγείας και Ιοιμωμικής Αλληλεγγύης ΟΑΠΑΔΞΔΞ 1: Έκθερη ανιξλόγηρηπ (ποξρυέδιξ) ςχμ παοεμβάρεχμ εταομξγήπ ςηπ Χσυιαςοικήπ Λεςαοούθμιρηπ για ςημ πεοίξδξ 2000-2009 ςξ πλαίριξ ςξσ έογξσ: «Δκ ςχμ σρςέοχμ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα

Έπεςνα Σύνηαξη Σςγγπαθή Εςγενία Κοςή, Κοινωνιολόγορ

Έπεςνα Σύνηαξη Σςγγπαθή Εςγενία Κοςή, Κοινωνιολόγορ Έπεςνα Σύνηαξη Σςγγπαθή Εςγενία Κοςή, Κοινωνιολόγορ Πρακτικόσ οδηγόσ για Άτομα με Αυτιςμό ςτην Κφπρο: Δικαιώματα και παροχζσ από Κρατικζσ και μη Κρατικζσ υπηρεςίεσ Έπεςνα Σύνηαξη Φπιζηιάνα Βπςωνίδος, Κοινωνιολόγορ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ Κ.Γ.Ο.Κ.Π. ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ ελεξγνπνίεζε ησλ αλέξγσλ ζην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Μνληέιν. Σα παξαδείγκαηα ζηελ Διιάδα θαη ηε Γεξκαλία.» Δπηβιέπσλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ-ΓΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: «Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΩΝ ΑΜΔΑ ΣΗΝ ΔΠΑΝΔΝΣΑΞΗ ΣΟΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΝΓΤΝΑΜΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ e Trikala»

«ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ e Trikala» Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ & Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Καηεχζπλζε: «Γηνίθεζε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ» «ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΩΜΑΣΩΖ ΣΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΩΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΕΩΖ: Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΩΜΑΣΩΖ ΣΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΩΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΕΩΖ: Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΩΜΑΣΩΖ ΣΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΩΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΕΩΖ: Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ππξίδσλ Σζνπθαιάο Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή Ηνχιηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηόηεηαο (ΓΟΠ) ζηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ» Δπηβιέπωλ: Αξζέλνο Παλαγηώηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας»

ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή. απασχόλησης στην Κοινωνία της. Πληροφορίας» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΕ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΕΜΑ: «Η εξ αποστάσεως εργασία ως ευέλικτη μορφή απασχόλησης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ ΤΝΔΡΓΑΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΝΔΟΛΑΙΑ Δπηβιέπσλ: Γξ. Γεώξγηνο Μηανύιεο πνπδαζηήο: Κσλζηαληίλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ ΣΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ. Διπλωματική Εργαςία

ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ ΣΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ. Διπλωματική Εργαςία ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΠΟΤΔΨΝ ΣΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ Διπλωματική Εργαςία «ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΔΙΑΥΟΡΨΝ ΦΨΡΨΝ & Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα

Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Εθνική Σηραηηγική για ηην Εθοδιαζηική ζηην Ελλάδα Master Plan for the Hellenic Logistics Υπό ηελ επίβιεςε ηεο Μόληκεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δθνδηαζηηθή χκβνπινο ππνζηήξημεο Achieving Excellence Together Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΒΔΛΣΗΣΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΤΓΚΡΗΖ ΜΔ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΧΝ ΔΠΙΜΟΡΦΧΣΧΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Δλφηεηα 1 1.1 Ο ξφινο ησλ ΣΠΔ ζηε δφκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο 5 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΝΣΑΞΗ Δ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΝΣΑΞΗ Δ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΝΣΑΞΗ Δ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ Άπηρ αποςνάκηρ, Γξ Αξρηηέθησλ Πνιενδφκνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ΤΜΦΠΠΑ sapounakis@gmail.com ΠΔΡΙΛΗΨΗ Τα ζρεηηθά πςειά κεηαπνιεκηθά πνζνζηά

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δγρεηξίδην Δθπαίδεπζεο. «Βαζηθέο αξρέο. ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Δγρεηξίδην Δθπαίδεπζεο. «Βαζηθέο αξρέο. ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ Δγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζην Γήκν Παηξέσλ».

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζην Γήκν Παηξέσλ». Α.Σ.Δ.Η. ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ απφ ην επίπεδν πξνζβαζηκφηεηαο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζην Γήκν Παηξέσλ». Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓηαξζξσηηθΪ θαη πνηνηηθϊ ραξαθηεξηζηηθϊ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ δεκφζηνπ πγεηνλνκηθνχ ηνκϋα ζηελ ΔιιΪδα

ΓηαξζξσηηθΪ θαη πνηνηηθϊ ραξαθηεξηζηηθϊ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ δεκφζηνπ πγεηνλνκηθνχ ηνκϋα ζηελ ΔιιΪδα ΑΓΔΓΤ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΠΟΛΤΚΔΝΣΡΟ ΓηαξζξσηηθΪ θαη πνηνηηθϊ ραξαθηεξηζηηθϊ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ δεκφζηνπ πγεηνλνκηθνχ ηνκϋα ζηελ ΔιιΪδα Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο: Θεφδσξνο αθειιαξφπνπινο, Καζεγεηάο Παληεένπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ

ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΔΗΝ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ ΦΗΙΝΠΝΦΗΘΖ ΠΣΝΙΖ ΡΚΖΚΑ ΦΗΙΝΠΝΦΗΑΠ ΘΑΗ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΡΝΚΔΑΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΖΠ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΠΞΝΓΥΛ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ: «Ν εηδηθφο παηδαγσγφο ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗ Δ Ρ Δ Τ Ν Ζ Ζ Σ Ω Ν Κ Η Ν Ζ Σ Ρ Ω Ν Σ Ω Ν Φ Ο Η Σ Ζ Σ Ω Ν Γ Η Α Σ Ζ Ν Δ Π Η ΛΟ Γ Ζ Σ Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε ζηελ ειιεληθή γιψζζα.. 4 Πεξίιεςε ζηελ αγγιηθή γιψζζα...4 Λέμεηο Κιεηδηά...5 Ειζαγφγή...6

Πεξίιεςε ζηελ ειιεληθή γιψζζα.. 4 Πεξίιεςε ζηελ αγγιηθή γιψζζα...4 Λέμεηο Κιεηδηά...5 Ειζαγφγή...6 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Πεξίιεςε ζηελ ειιεληθή γιψζζα.. 4 Πεξίιεςε ζηελ αγγιηθή γιψζζα....4 Λέμεηο Κιεηδηά...5 Ειζαγφγή...6 1.Το ζηίγμα ηης υστικής αζθένειας και η ανηιμεηώπιζή ηοσ.. 9 1.1. Ζ ςπρηθή αζζέλεηα θαη ε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ»

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ» 9 ν ΓΔΛ ΠΔΡΗΣΔΡΗΟΤ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2012-13 ΣΜΖΜΑ Α1 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ «ΥΧΡΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ» Ζ Τπεύζπλε Καζεγήηξηα Λέηζηνπ Βαζηιηθή Σα κέιε ηεο νκάδαο Αγγεινπνύινπ Παλαγηώηα Αιεμαλδξή Γήκεηξα Αλαζηαζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα