ΜΑΝΣΙΝΑΔΕ ΕΡΩΣΙΚΗ ΑΠΟΓΟΗΣΕΤΗ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΝΣΙΝΑΔΕ ΕΡΩΣΙΚΗ ΑΠΟΓΟΗΣΕΤΗ - ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ"

Transcript

1 ποτζ δεν το περίμενα να κλάψω και για ςζνα και τα όνειρά μου να κωρϊ ςτο χϊμα πεταμζνα δζκα μερϊ υπόκεςθ ιςουνα ςτθ ηωι μου μα πρόλαβεσ και άφθςεσ ςθμάδια ςτθν ψυχι μου ςτςι δζκα μζρεσ που μαςταν μαηί και χϊρια αντάμα ζβαλα μαφρθ φορεςά κι επλάνταξα ςτο κλάμμα πωσ ιςουν με τθν πάρτθ μου τρελά ερωτευμζνοσ θντά ςουνε οντε το λεγεσ, μωρό μου, μεκυςμζνοσ;! πρϊτα ζκανεσ πόλεμο μωρό μου για να μ ζχεισ κι απ όταν με απόκτθςεσ τι κζλεισ δεν κατζχεισ ότι και να ναι τζλειο κι ιδανικό για μζνα μ αφινει πριν τϋ αφιςω εγϊ με μάτια δακρυςμζνα ότι και να ναι τζλειο κι ιδανικό για μζνα ςβινει πριν ζρκει ςτθ ηωι,όπωσ κι εγϊ με ςζνα ευαίςκθτοσ μου ζλεγεσ πωσ ιςουν τθ χαμζνθ! που δεν κατάλαβα ποτζ ιντα με περιμζνει περνοφν οι μζρεσ κι ο καιρόσ φεφγει μα εγϊ ςτα ίδια ςτςθ ςκζψθσ τςϋ άκρεσ να κρεμϊ κατάμαυρα ςτολίδια ικελα και να κάτεχα δε με λυπάςαι ντίπι που ϊρα τθν ϊρα ςταματοφν και τςθ καρδιάσ μου οι χτφποι ικελα και να κάτεχα εςφ κα με ξεβγάλεισ γθ κα χει τα πρωτεία μου θ ατυχιά μιασ άλλθσ; κι απόψε πάλι το μυαλό κόλωςε απ το τςιγάρο μα είςαι ακόμα μζςα του αντίκριςμα ςτο χάρο κομμάτια με παράτθςε και με μια απορία το πϊσ κατάφερα γι αυτόν να χάςω τθν ουςία μεγάλεσ οι προςπάκειεσ που απόψε καταβάλλω να βγεισ από τθ ςκζψθ μου γιατί δεν πάει άλλο κφκλουσ ςχθμάτιςε ο καπνόσ κι απόψε δαχτυλίδια γεμίςαν το δωμάτιο μα θ ςκζψθ μου ςτα ίδια κάνω κουράγιο για να δω μιπωσ και ςου ξεχάςω ειδάλλωσ χάνω τθν καρδιά μα και το νου κα χάςω τι ςου χρωςτοφςα, άκαρδε, για να με καταςτρζψεισ και να ςαι ο μοναδικόσ ςτ απόκρυφα τςθ ςκζψθσ;

2 άραγε αναρωτικθκεσ ποτζ ςου ιντα κάνω ι λίγο που ςε αφορά αν ηιςω ι αν πεκάνω; φταισ που ζχαςα τον φπνο μου, τθ ςκζψθ μου, τα πάντα τι ςου ϋφταιξα και μ ζςτειλεσ, Όνομα, διαόλου μπάντα; φτάνουν τα ξθμερϊματα, ςτριφογυρίηω ακόμα και προςπακϊ να κοιμθκϊ με τθν ψυχι ςτο ςτόμα εγϊ μωρό μου φταίω, εγϊ, που για δικι ςου βζρα του κόςμου τα προβλιματα κα τα κανα όλα πζρα δυο ι τρεισ τα ξθμερϊματα δεν ζχει ςθμαςία ξφπνια είμαι γιατί ζχαςα του κόςμου τθν ουςία πόνταρα πάλι ςτθ ηωι, ζχαςα κι είςαι αιτία τθν καταντιά μου κι αν κωρείσ δε δίνεισ ςθμαςία όςο περνάει ο καιρόσ αποφ δε ς ζχω, λζω, ασ ς είχα, αυταπάτθ μου, μονάχθ να μθν κλαίω κωρϊ ςε μζςα ςτον καπνό κι ασ είςαι αυταπάτθ κι αφοφ δε ς ζχω, πωσ μπορϊ, Θε μου, να κλείςω μάτι; μζςα ςτθ ςκζψθ βρίςκεςαι και το μυαλό κολϊνει άμα ςκεφτϊ πωσ είςαι αλλοφ και γω είμαι απόψε μόνθ επόμεινα να ςκζφτομαι τςιγάρο ςτο τςιγάρο τι ςου φταιξα και μ ζςτειλεσ κομπόδεμα ςτο Χάρο; ικελα και να κάτεχα πωσ τςι καθμοφσ ςθκϊνω που άλλοσ δε κα άντεχε των εμιςϊ τον πόνο «κα μου περάςει» είχα πει, μα επζραςαν βδομάδεσ και τςι βραδιζσ ο πόνοσ μου βγαίνει με μαντινάδεσ δεν ξαναφτιάχνω ςτθν καρδιά ηεςτι γωνιά για ςζνα γιατί τα φφλλα τηθ εςφ τςθ τα χεισ πλθγωμζνα ικελα και να κάτεχα ανε μ αναςτοράςαι γθ ς αλλθνισ τθν αγκαλιά τα βράδια κα κοιμάςαι κατζχω ντο, με πλιγωςεσ και δε ςε νοιάηει ντίπι, μα μάκε, λιγοςτεφουνε και τςθ καρδιάσ μου οι χτφποι να κζλα μθ ςε γνϊριηα κα νιτανε καλλιά μου να μθ βρεκεί κι αφορμι να μπεισ μεσ τθν καρδιά μου ςτισ τρεισ τα ξθμερϊματα κι φπνοσ δε μου κολλάει και δεν κατζχω αν αυτόσ για μζνανε μιλάει

3 ράκοσ το ςϊμα εγίνθκε, κουρζλι κι θ ψυχι μου κατάςτρεψζ μου τθν καρδιά κι ζμεινα μοναχι μου ράκοσ το ςϊμα εγίνθκε,κουρζλι κι θ ψυχι μου για μια καρδιά αποφ ποτζ δε κα γενεί δικι μου όςο και να με πλιγωςε τον ζχω ςυγχωριςει και λζω κι αυτθνοφ πλθγζσ άλλθ κα νείχε αφιςει πϊσ να ξεχάςω ενόσ ςεβντά που μ άφθςε ςθμάδια γιατί δε γεφτθκα ποτζ τς αγάπθσ του τα χάδια το «ς αγαπϊ» δεν πρόλαβα να πω, μα το είχα νιϊςει κι επλιγωςζ μου τθν καρδιά θ απονιά ντου θ τόςθ ςτθν ευτυχία επρόλαβε κι επάτθςε το φρζνο κι όςεσ χαρζσ περίμενα ακόμθ περιμζνω κάρριεσ πωσ ιταν θ καρδιά του μπεγλεριοφ ςου θ χάντρα, ιπαιξεσ και τθν πζταξεσ,ανάκεμά ςε γι άντρα! ςτείλε μου τθ ςτερνι μου αυγι μια ςου φωτογραφία πωσ φταισ εςφ να μάκουνε που γίνεται κθδεία ςτς απελπιςίασ τα ςκαλιά κουράγιο ποιοσ να φζρει που όποιοσ κι αν ζφταςε ιτανε χαμζνοσ από χζρι ςτς απελπιςίασ τα ςκαλιά μ ζςτειλε πάλι θ μοίρα να διακονοφμαι τςι χαρζσ αποφ ποτζ δεν πιρα όςο και να με πλιγωςε θ απονιά του κόςμου να ηιςω ακόμθ μιαν αυγι Θε μου κουράγιο δωςμου μ ζκανε ςτθν αγάπθ ντου πόνο βαρφ να νιϊςω κι επλιγωςζ μου τθν καρδιά που ζχει παιδζψει τόςο Θε μου, ςταμάτθςζ τονε τον πόνο αποφ μιλάει με μαντινάδεσ τςι βραδιζσ κι φπνοσ δε μου κολλάει δϊσ μου κουράγιο, υπομονι να χω όςθ κζλω, Θε μου, όςο κι ανε με πλιγωςε μθν του το πω ποτζ μου δωσ μου κουράγιο να διαβϊ τθ ηιςθ, όςθ μου μζνει Θε μου, για δεν κατζχω μπλιό ιντα με περιμζνει φεγγάρι νφχτα δε κωρϊ οφτε τον ιλιο μζρα κι ασ είμαι ηωντανι νεκρι τα κάνω όλα πζρα φεγγάρι μου χαμιλωςε ν ακοφςεισ τον καθμό μου επλιγωςζ μου τθν καρδιά κι ζφερε το χαμό μου

4 κάποια ςτιγμι κα ςου το πω αφοφ το κζλεισ φωσ μου, πόςο πολφ με πλιγωςε θ απονιά του κόςμου ξάνοιξε Θε μου ιντα περνϊ για κείνο όλθ μζρα εγϊ να τον παρακαλϊ κι αυτόσ να κάνει πζρα γνϊριςα ςτθν αγάπθ ντου τον πόνο και το δάκρυ και γζλιο μπλιό δεν πορπατεί ςτων αχειλιϊ τθν άκρθ ζνιωςα ςτθν αγάπθ ντου μεγάλθ ςτεναχϊρια και παρά να μαςτε μαηί καλλιά να μαςτε χϊρια ψυχι μου δϊςμου μιαν ευχι, μθ με πλθγϊςουν κι άλλοι κι ασ ιτανε θ πίκρα ςου αποφ μου δωςεσ μεγάλθ μου δωςεσ χίλιεσ μαχαιριζσ μα δϊςμου μια ακόμθ πεσ μου για ότι μου καμεσ πωσ δε ηθτάσ ςυγνϊμθ κουβζντα δεν ξεςτόμιςα ποτζ κακι για κείνο όςεσ κατάρεσ μου δωςε τόςεσ ευχζσ του δίνω άλλθ φορά μεσ τθ ηωι δεν ξαναμπλζκω μ άλλο μεγάλθ ναι θ πίκρα μου γι αυτό και υπερβάλλω μου δωςε χίλιουσ δυό καθμοφσ και μια χαρά, το φωσ μου, ςαν μου πε ότι είμαι γω το νόθμα του κόςμου απελπιςία τι κα πει ποτζ δεν είχα μάκει κι εγνϊριςα ςτς αγάπθσ του τα εκατομμφρια λάκθ δως μου κουράγιο για να ηω, πεσ μου ζνα ψζμα ακόμα πωσ μ αγαπάσ και νοιάηεςαι για να μθν μπω ςτο χϊμα μεσ τθν απελπιςία μου αντίκριςα το χάρο κι είπα για πρϊτθ μου φορά «λάκοσ τροπι κα πάρω» εδά μόνο κατάλαβα πωσ νιϊκουνε οι άλλοι οντε λζνε «απόψε με κραςί κα τςθ ξεχάςω πάλι» πίνω, καπνίηω, ςκζφτομαι τθν απονιά του κόςμου δεν πάει άλλο, δε μπορϊ, Θε μου κουράγιο δωςμου βαρφ ναι το κεφάλι μου από το κραςί που πίνω και κολωμζνο το μυαλό και όλα αυτά για κείνο για δεσ δα το περίεργο, ς απόςταςθ μεγάλθ τόςο κακό που μοφ κανε δεν ζχει κάνει ς άλλθ φπνε, που να ςαι, χάκθκεσ από κεινά τθ μζρα που τίναξε τθ ςχζςθ μασ εκείνοσ ςτον αζρα

5 μζρα ζγινε θ νφχτα μου και κλάμα όλο το γζλιο γιατί χτιςεσ μεσ τθν καρδιά του πόνου το κεμζλιο μ εςζνα με παρζςυρε απϋ τθν αρχι το πάκοσ και κάρροσ ςου δωςα πολφ κι ιταν μεγάλο λάκοσ μα δεν μπορϊ να κοιμθκϊ, ςτριφογυρίηω πάλι, φαίνεται αυτι ςου θ κφμθςθ ςτθν τρζλα κα με βγάλει μωρό μου ποιοσ μπορεί να ηει μόνο με υποςχζςεισ ωςάν κι αυτζσ που μοφ καμεσ κι είπεσ να τς αναιρζςεισ τόςονά πάγο που θ καρδιά είχε, κι είχε πετρϊςει ςτου ζρωτά μασ τον καιρό αλλοφ δεν είχα νιϊςει τθσ προδοςίασ το φιλί μεσ τ όνειρό ζδωκζσ μου, μακάρι από όνειρο μθν πλθγωκϊ ποτζσ μου ετςά προδίδεισ μια ηωι εςφ τς άλλουσ ανκρϊπουσ μ ζνα φιλί μεσ τ όνειρο και χίλιουσ δφο τρόπουσ; φτερά κι αν ζχω δεν πετϊ γιατί ναι μπλιό ςπαςμζνα ςτθ μπόρα τςθ αγάπθσ ςου εςπάςανε για ςζνα ςε μονοπάτι ενόσ ςεβντά δε κα ξαναπατιςω γιατί όλεσ τςι καλζσ ςτιγμζσ δε κα γυρίςω πίςω με πλιγωςε πολφ βαριά αυτι του θ προδοςία ενόσ ςεβντά και μιασ ψυχισ που τςθ χα αδυναμία ζχω πολφ εγωιςμό κι ζχεισ κι εςφ άλλο τόςο με τόςθ κόντρα ςτθ ηωι αγάπθ πϊσ να νιϊςω αδυναμία είχα ςου μα όχι άλλο τϊρα γιατί ιςπαςζ μου τα φτερά τς αγάπθσ ςου θ μπόρα να κάνω κζλει υπομονι να γιάνουνε τα φτερά μου ςτςι μπόρεσ πάλι να πετϊ αποφ ναι θ χαρά μου Σα μάκια κακρεφτίηονται ςτου μαχαιριοφ τθ λάμα Κι είναι γεμάτα δάκρυα μ αυτόσ δεν ξζρει πράμα κα κάνω πζτρα τθν καρδιά πάγοσ να ναι το δάκρυ οντε προβάλλει να ςτακεί ςτων αμακιϊ τθν άκρθ όχι πωσ ςκζφτθκα ποτζ πωσ κα γενεί δικόσ μου μα ςίγουρι μαι πωσ αυτόσ είναι ο άνκρωπόσ μου λφπθ μεγάλθ ςαν κι αυτι δεν εξανα χα άλλθ γι αυτό ζπνιξα το δάκρυ μου ςτα μάκια μθν προβάλλει

6 το βλζμμα ςου ελάτρεψα πρϊτθ φορά που ςϋείδα μϋαπϋόταν γνωριςτικαμε δε μου δωκεσ ελπίδα είςαι για μζνα όνειρο που ίςωσ ξεδιλιάνει αλλιϊσ δε βλζπω θ πλθγι που μ άνοιξεσ να γιάνει όποιο κομμάτι τςθ καρδιάσ κιαν ψάξεισ μζςα κα ςαι μα δεν το κζλω να μια γω αυτι που κα λυπάςαι να κελα να δινε ο Θεόσ και να γινόμουν λφρα να με κρατείσ ςτα χζρια ςου μα ετςά χαρά δεν πιρα όνειρα κάνω μια ηωι μ αυτό το τελευταίο το ξζρω ότι δε κα βγει και μοναχι μου φταίω αν ιξερα από πιο πριν τα ξετελζματά μου δε κελα ςε βλεπα ποτζ, μιδε ςτα όνειρά μου φταίω εγϊ μα φταισ κι εςφ που μου δωκεσ το κάρροσ αλλιϊσ δε κα μαςταν ετςά, να ςου χω γίνει βάροσ τα όνειρά μου για να βγουν ελπίδα δε ςτεριϊνει κι επιρα το απόφαςθ πωσ πάντα κα μαι μόνθ το μόνο αποφ χω ςίγουρο ςτον κόςμο αυτό απάνω είναι δεκάδεσ όνειρα που κάκε αυγι τα χάνω εκείνο που φαντάςτθκα κι ιταν μεγάλο λάκοσ: θ μζρα που κα μ ζςφιγγεσ ςε μια γκαλια με πακοσ μεσ το μυαλό θ εικόνα ςου μεσ τθν ψυχι μου είςαι τι μου κάνεσ κι θ λογικι και θ καρδιά ποκεί ςε ικελα τθ ςτερνι μου αυγι κοντά ςου να ςιμϊςω να φφγω μπροσ το βλζμμα ςου που το λατρεφω τόςο ζριξα τόςα δάκρυα και ςυ δεν ξζρεισ πράμα μακριά ςου χάνω τθ ηωι και ηω μεγάλο δράμα δε μ ζφταναν τα βάςανα αποφ χω περαςμζνα μα ιρκενε και ο ςεβντάσ ςιμερα μετά μζνα Θε μου και να ταν δυνατό απόψε να ποκάνω για να ρκει νεκροφιλθτισ ςτο φζρετρό μου απάνω ζχω ντου περιςςι φιλιά κι θ αγάπθ μου τον πνίγει κι ασ κάρριε εκείνοσ μια ηωι πωσ ιταν πολφ λίγθ βάλε μου Θε μου ςτο μυαλό να αγαπϊ ζναν άλλο μιπωσ και βρω τθν αφορμι απ το νου να τονε βγάλω

7 μακάρι να μθ ρκει θ ςτιγμι να δεισ το χάλι αποφ μαι για ςζνα πωσ τρελαίνομαι και πωσ ςτεναχωροφμαι άραγεσ ςκζφτθκε ποτζ ιντα λζει κι ιντα κάνει ι μιπωσ το βάλε ςκοπό κι αυτόσ να με πεκάνει αυτόσ εδά κα χαίρεται και κα γλεντάει πάλι κι ασ ζχω πάλι απόψε εγϊ το μαφρο μου το χάλι μ ζνα τςιγάρο ςτο δεξί κι ζνα ποτό απ τθν άλλθ απόψε πάλι ςκζφτομαι «αυτόσ κα με ξεβγάλει» ςτα μαφρα χάλια που είμαι εδά άλλοσ δε μ ζχει φζρει κι αν δεν τον δω κα είμαι πια χαμζνθ από χζρι με τθ δικι ντου ακιβολι θ αυγι με βρικε πάλι μα ιντα κα βγει αφοφ αυτόσ, ηει, ν αναςταίνει άλλθ ποτζ μου δεν εμπόρεςα να μπω μεσ το μυαλό του να μάκω ανζ με ςκζφτεται κι αν είμαι το μωρό του νάλλάξω δεν εμπόρεςα τθ γνϊμθ τςθ καρδιάσ ςου, όμωσ για ςζνα αγάπθ μου που κα φτανα φαντάςου παράνομα μεσ τθν καρδιά κανείσ δε καϋχει κζςθ γιατί θ ψυχι μου δε μπορεί κι ο νουσ μου δεν τϋαντζχει

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Κωνςταντίνοσ Παλαιολόγοσ: Η κιβωτόσ του γένουσ

Κωνςταντίνοσ Παλαιολόγοσ: Η κιβωτόσ του γένουσ Κωνςταντίνοσ Παλαιολόγοσ: Η κιβωτόσ του γένουσ Τθσ Λαμπρινισ Χ. Κωμά (Ρρωτοδθμοςιεφκθκε ςτον δικτυακό τόπο flash.gr το 2001.) Συν 480 έτη «Επί 480 χρόνια τα παιδιά των Ελλήνων, απανταχοφ τησ γησ, ρωτοφςαν

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

Ήμουν δεν ήμουν πέντε χρονών, αφότου ορισμένοι τύποι γυναικών μού άρεσαν εξαιρετικά. Αλλά για μερικές απ αυτές ήτο τόσο ξεχωριστή η προτίμησή μου και

Ήμουν δεν ήμουν πέντε χρονών, αφότου ορισμένοι τύποι γυναικών μού άρεσαν εξαιρετικά. Αλλά για μερικές απ αυτές ήτο τόσο ξεχωριστή η προτίμησή μου και Α Ήμουν δεν ήμουν πέντε χρονών, αφότου ορισμένοι τύποι γυναικών μού άρεσαν εξαιρετικά. Αλλά για μερικές απ αυτές ήτο τόσο ξεχωριστή η προτίμησή μου και τέτοια συγκίνηση αισθανόμουν όταν τις έβλεπα, όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ «Η ΜΑΜΑ ΜΑΣ, ΤΟ ΘΗΛΥΚΟ!!»

ΕΛΕΝΗ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ «Η ΜΑΜΑ ΜΑΣ, ΤΟ ΘΗΛΥΚΟ!!» ΕΛΕΝΗ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ «Η ΜΑΜΑ ΜΑΣ, ΤΟ ΘΗΛΥΚΟ!!» (Κωμωδία σε τρεις πράξεις) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2010 1 ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΕΛΗΒΟΡΙΑ: - ΚΥΡΙΑ (ΠΑΡΑΤΣΟΥΚΛΙ: ΤΖΟΥΛΙΑΝ ΜΟΥΡ) - ΚΥΡΙΟΣ (ΠΑΡΑΤΣΟΥΚΛΙ: ΜΑΡΤΣΕΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Λάκης Φουρουκλάς. Δυο φωνές και μια σιωπή

Λάκης Φουρουκλάς. Δυο φωνές και μια σιωπή 1 Λάκης Φουρουκλάς Δυο φωνές και μια σιωπή Μυθιστόρημα 2 ebooks4greeks.gr Φωτογραφία εξωφύλλου: Graceful Dancers. Duncan Noakes. Dreamstime Σχεδιασμός εξωφύλλου: Λ.Φ. Ηλεκτρονική Έκδοση (e-book): Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΙΑΝΙ ΣΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΟΤ ΧΘΕ

ΕΡΓΙΑΝΙ ΣΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΟΤ ΧΘΕ Να ιταν τα sixties δυο φορζσ: Πρεβεηάνικθ πολεογραφία του Πάνου Μουρεηίνθ [χζδιο μιασ κριτικισ παρουςίαςθσ του βιβλίου ΕΡΓΙΑΝΙ ΣΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΟΤ ΧΘΕ ςτο μουςικοφιλολογικό βραδινό τθσ 20 θσ Αυγοφςτου 2010,

Διαβάστε περισσότερα

http://www.angelfire.com/folk/rempetiko 1/2

http://www.angelfire.com/folk/rempetiko 1/2 1. Ζηλιάρα 2. Ο Νίκος ο Τρελάκιας 3. Ένα βράδυ που βρέχε 4. Ντροπιασµένος στη ζωή 5. Βλάµισσα 6. Το κόλπο του Αµερικάνου 7. Να βγούµε και να µπερµπαντέψουµε 8. εν ταιριάζω εγώ µε σένα 9. Παραπονιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο)

Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο) Δυο κουβέντες στο γιο μου... - Δημητρίου Φθενάκη (Α Βραβείο) Γιε μου, έχω φθάσει τα 50 και εσύ είσαι ακόμη 17. Κι όμως, σε αυτό το μισό αιώνα περιπλάνησής μου σε ένα κόσμο άγνωστο και βάναυσο, όμορφο και

Διαβάστε περισσότερα

Ζτςι ςτθ ςκοτεινι ταβζρνα πίνουμε πάντα μασ ςκυφτοί

Ζτςι ςτθ ςκοτεινι ταβζρνα πίνουμε πάντα μασ ςκυφτοί Για τθ γραφι, αντιγραφι, φωτογράφιςθ, ανατφπωςθ και διανομι Σαπρίκθσ Χρίςτοσ - Φταίει το ηαβό το ριηικό μασ! - Φταίει ο Θεόσ που μασ μιςεί! - Φταίει το κεφάλι το κακό μασ! - Φταίει πρϊτ' απ' όλα το κραςί!

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΜΕΡΟΣ-ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΩΝ ΡΟΜΩΝ 1. ΤΑ ΜΑΤΙΑ 7 2. ΚΑΘ Ο ΟΝ ΟΡΑ 8 3. ΚΟΜΜΕΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ..9 4. ΨΑΧΝΩ ΝΑ ΒΡΩ...10 5. ΚΥΚΝΕΙΟ ΑΣΜΑ..11

Α. ΜΕΡΟΣ-ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΩΝ ΡΟΜΩΝ 1. ΤΑ ΜΑΤΙΑ 7 2. ΚΑΘ Ο ΟΝ ΟΡΑ 8 3. ΚΟΜΜΕΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ..9 4. ΨΑΧΝΩ ΝΑ ΒΡΩ...10 5. ΚΥΚΝΕΙΟ ΑΣΜΑ..11 - 1 - - 2 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΜΕΡΟΣ-ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΩΝ ΡΟΜΩΝ 1. ΤΑ ΜΑΤΙΑ 7 2. ΚΑΘ Ο ΟΝ ΟΡΑ 8 3. ΚΟΜΜΕΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ..9 4. ΨΑΧΝΩ ΝΑ ΒΡΩ...10 5. ΚΥΚΝΕΙΟ ΑΣΜΑ..11 6. Η ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙ ΩΛΩΝ.12 7. ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ...13

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ Η μπόρα Το κόκκινο σπίτι Το χρώμα του φεγγαριού Σκισμένο ψαθάκι

ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ Η μπόρα Το κόκκινο σπίτι Το χρώμα του φεγγαριού Σκισμένο ψαθάκι ΚΑΛΕΝΤΗΣ Γεννήθηκα σ' ένα χωριό της Κρήτης, κοντά στα Χανιά. Ο πατέρας μου ήταν δάσκαλος και η μητέρα μου ονειροπόλα. Τα παιδικά μου χρόνια ήταν πολύ δύσκολα κι έτσι αναγκάστηκα από νωρίς να ψάχνω τα μονοπάτια

Διαβάστε περισσότερα

«Πας καλά ρε; Εχουν εκτοξευθεί τώρα µε όλα αυτά που γίνονται... έχει φτάσει στο 40%... Κυβέρνηση θα 'µαστε εµείς τώρα να το θυµάσαι...

«Πας καλά ρε; Εχουν εκτοξευθεί τώρα µε όλα αυτά που γίνονται... έχει φτάσει στο 40%... Κυβέρνηση θα 'µαστε εµείς τώρα να το θυµάσαι... «Πας καλά ρε; Εχουν εκτοξευθεί τώρα µε όλα αυτά που γίνονται... έχει φτάσει στο 40%... Κυβέρνηση θα 'µαστε εµείς τώρα να το θυµάσαι...» Στον διάλογο που ακολουθεί συνοµιλεί ο Απ. Νικ. µε την Κ. Π. Οπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΩΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΩΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΩΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ Οδυσσέας Ελύτης "ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ" Είναι νωρίς ακόμη μές στόν κόσμο αυτόν, μ ακούς Δέν έχουν εξημερωθεί τά τέρατα μ ακούς Τό χαμένο μου τό αίμα καί τό μυτερό, μ ακούς Μαχαίρι Σάν κριάρι

Διαβάστε περισσότερα

Μια παρέα με... καρδιά!

Μια παρέα με... καρδιά! Μια παρέα με.. καρδιά! Copyright: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Βασ. Σοφίας 2 ΑΘΗΝΑ 10674 Tηλ. 210-7272100 Fax: 210-7244620 URL: http://ec.europa.eu/ellada e-mail: comm-rep-athens@ec.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Καζαντζάκης: Αναφορά στον Γκρέκο Κεφάλαιο ΚΘ Ο Ζορμπάς

Νίκος Καζαντζάκης: Αναφορά στον Γκρέκο Κεφάλαιο ΚΘ Ο Ζορμπάς Νίκος Καζαντζάκης: Αναφορά στον Γκρέκο Κεφάλαιο ΚΘ Ο Ζορμπάς Ο αληθινός Ζορμπάς: Γιώργος Ζορμπάς ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΟΙ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΟΙ ΜΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ στάθηκαν τα ταξίδια και τα ονείρατα. Από τους ανθρώπους, ζωντανούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΑΚΑΚΗΣ. «O tempora! O mores!» Ποιήµατα

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΑΚΑΚΗΣ. «O tempora! O mores!» Ποιήµατα ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΑΚΑΚΗΣ «O tempora! O mores!» Ποιήµατα Συγκέντρωση-Καταγραφή Ύλης: Ρούλα Γεωργιακάκη Τεχνική Επιµέλεια-Μορφολογία: Μαρία-Αλίκη Γεωργιακάκη Ηλεκτρονική Μορφολογία-Σελιδοποίηση: Σοφία-Μελποµένη

Διαβάστε περισσότερα

σόφη Θεοδωρίδου, 2010 πρώτη έκδοση: μάρτιος 2010, 5.000 αντίτυπα ιsbn 978-960-453-685-6

σόφη Θεοδωρίδου, 2010 πρώτη έκδοση: μάρτιος 2010, 5.000 αντίτυπα ιsbn 978-960-453-685-6 τιτλοσ βιβλιου: Η νύφη φορούσε μαύρα συγγραφεασ: σόφη Θεοδωρίδου επιμελεια ΔιορΘωση κειμενου: Άννα μαράντη συνθεση εξωφυλλου: κατερίνα Δημοπούλου ηλεκτρονικη σελιδοποιηση: μερσίνα λαδοπούλου εκτυπωση:

Διαβάστε περισσότερα

Πετρώνουν τα Δάκρυά μας;

Πετρώνουν τα Δάκρυά μας; ΗΛΙΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Πετρώνουν τα Δάκρυά μας; ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΖΗΤΗ Θεσσαλονίκη 2008 μάνα η γιαγιά μου, αυτός ο θηλυκός πάνθηρας, με δύναμη ψυχής και ατσαλένιο κορμί, άντεξε ογδόντα και πάνω Η χρόνια περνώντας

Διαβάστε περισσότερα

βιβλίο παιδικων ονείρων

βιβλίο παιδικων ονείρων Ë Ï Ã Ï Í Å Ù Í & Ê Ó Η ΠΡΟΟ ΟΣ 1971 - ΓΕΡΑΚΑ - ΑΤΤΙΚΗΣ - ΣΥΛΛ. ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤ. Β ΗΜΟΤ. ΣΧΟΛ. Σύλλογοι Γονέων & Κηδεμόνων 2 ου & 5 ου Δημοτικού Σχολείου Γέρακα Ï Ë Õ Ã Ó Ï 5 o õ Ä Ç Ì Ï Ô É Ê

Διαβάστε περισσότερα

τον φρόντιζε με προσοχή, αλλά, όταν ήρθε η γυναίκα του στο σπίτι, άφησε την ίδια να αναλάβει τη διαμόρφωσή του. Σύντομα, ο κήπος γέμισε

τον φρόντιζε με προσοχή, αλλά, όταν ήρθε η γυναίκα του στο σπίτι, άφησε την ίδια να αναλάβει τη διαμόρφωσή του. Σύντομα, ο κήπος γέμισε ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ο Γιώργης σηκώθηκε αξημέρωτα. Μια ανησυχία τον βάραινε όλο το βράδυ και στριφογύριζε στο κρεβάτι του. Κατά τις πέντε το πρωί αναστέναξε βαριά, δεν είχε νόημα να προσπαθεί να κοιμηθεί πλέον.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΦΟΚΛΗ. Α. Μετάφραςη Προλόγου ςτίχοι 69-99. ΑΝΤ. οὔτ ἂν κελεφςαιμ οὔτ ἄν, εἰ κζλοισ ἔτι πράςςειν, ἐμοῦ γ ἂν ἡδζωσ δρῴθσ μζτα.

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΟΦΟΚΛΗ. Α. Μετάφραςη Προλόγου ςτίχοι 69-99. ΑΝΤ. οὔτ ἂν κελεφςαιμ οὔτ ἄν, εἰ κζλοισ ἔτι πράςςειν, ἐμοῦ γ ἂν ἡδζωσ δρῴθσ μζτα. Α. Μετάφραςη Προλόγου ςτίχοι 69-99 ΑΝΤ. οὔτ ἂν κελεφςαιμ οὔτ ἄν, εἰ κζλοισ ἔτι πράςςειν, ἐμοῦ γ ἂν ἡδζωσ δρῴθσ μζτα. Οφτε κα ςε παρακαλοφςα οφτε κα δεχόμουν, εγϊ τουλάχιςτον, με ευχαρίςτθςθ τθ ςφμπραξθ

Διαβάστε περισσότερα

"τα ντριγκιντένια" 6+1 παραμύθια

τα ντριγκιντένια 6+1 παραμύθια Ειρήνης Χηράτου τα ντριγκιντένια 6+1 παραμύθια µε την ευγενική χορηγία "τα ντριγκιντένια" 6+1 παραμύθια εικονογράφηση Άρης Καρμπόνε Ειρήνης Χηράτου τα ντριγκιντένια 6+1 παραμύθια Ειρήνης Χηράτου τα ντριγκιντένια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ O ΔΙΘΥΡΑΜΒΟΣ ΤΟΥ ΡΟΔΟΥ ΟΡΦΕΑΣ. Είπα, κανείς μη, μ ακλουθήσει, μόνος. Θα πάω, κι αν θα γυρίσω, πάλι μόνος.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ O ΔΙΘΥΡΑΜΒΟΣ ΤΟΥ ΡΟΔΟΥ ΟΡΦΕΑΣ. Είπα, κανείς μη, μ ακλουθήσει, μόνος. Θα πάω, κι αν θα γυρίσω, πάλι μόνος. 1 ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ O ΔΙΘΥΡΑΜΒΟΣ ΤΟΥ ΡΟΔΟΥ ΟΡΦΕΑΣ Είπα, κανείς μη, μ ακλουθήσει, μόνος Θα πάω, κι αν θα γυρίσω, πάλι μόνος. Μ αν δεν ξανάρθω πίσω, τ όνομά μου Σας δίνω κι Ορφανούς Σας λέω, για ναστε Στη

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΜΩΒΙ ΚΑΙ ΤΑ ΒΡΩΜΙΚΑ ΧΕΡΑΚΙΑ»

«Ο ΜΩΒΙ ΚΑΙ ΤΑ ΒΡΩΜΙΚΑ ΧΕΡΑΚΙΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γεώργιος Π. Μάρκου Καθηγητής Παιδαγωγικής «Ο ΜΩΒΙ ΚΑΙ ΤΑ ΒΡΩΜΙΚΑ ΧΕΡΑΚΙΑ» Μια ιστορία για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΝΩ, Η ΛΥΚΑΙΝΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΘΕΑΝΩ, Η ΛΥΚΑΙΝΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Ήταν ένας καφές στη χόβολη ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Λένα Μαντά ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Άννα Μαράντη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Θοδωρής Πιτσιρίκος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ραλλού Ρουχωτά Λένα Μαντά, 2001, 2014 Φωτογραφιών

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: seo@seo.gr http://www.seo.gr

e-mail: seo@seo.gr http://www.seo.gr ΤΟ ΤΡΑΓΟΥ Ι ΜΑΣ Τραγούδι, αγάπη, δουλειά, προσφορά, Στους γύρω σκορπάµε µας λένε Πουλιά Έλα κι εσύ µαζί µ εµάς στη συντροφιά της Ξενοιασιάς Προχώρα µπρος, κοίτα µπροστά και η ζωή Χαµογελά Τριγύρω η Φύση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. «Τι μάτια Θαυμάσια γυναίκα!» Άντον Τσέχοφ, Θείος Βάνια

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. «Τι μάτια Θαυμάσια γυναίκα!» Άντον Τσέχοφ, Θείος Βάνια ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ «Τι μάτια Θαυμάσια γυναίκα!» Άντον Τσέχοφ, Θείος Βάνια 1 Σμαραγδιά κλωστή δεμένη αναδεύτηκε σ ανέμη για να υφάνει με σπουδή κόρης όψη αγγελική Aπό τα χειρόγραφα του ιερέα Παναγιώτη Νατσιάκου,

Διαβάστε περισσότερα