ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ Ζ. ΛΟΥΚΟΣ Μ Δ Π Δ Σ Ο ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Επιβλε πουσα: Ελε νη Καρατζα, Καθηγη τρια ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Δεκε μβριος 2013

2

3 Στους γονείς μου Ζαφείρη και Σοφία και στον αδερφό μου Παναγιώτη για την αμέριστη αγάπη τους και τη στήριξη που μου παρέχουν σε κάθε δύσκολη στιγμή.

4

5 v ΦΩΤΙΟΣ Ζ. ΛΟΥΚΟΣ Μ Δ Π Δ Σ Ο ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Υποβλη θηκε στο Τμη μα Πληροφορικη ς του Αριστοτελει ου Πανεπιστημι ου Θεσσαλονι κης Ημερομηνι α Προφορικη ς Εξε τασης: 12 Δεκεμβρι ου 2013 Εξεταστική Επιτροπή Ελε νη Καρατζα, Καθηγη τρια, Τμ. Πληροφορικη ς, Α.Π.Θ., Επιβλε πουσα Γεω ργιος Παπαδημητρι ου, Καθηγητη ς, Τμ. Πληροφορικη ς, Α.Π.Θ., Με λος Συμβουλευτικη ς Επιτροπη ς Παναγιω της Κατσαρο ς, Επι κουρος Καθηγητη ς, Τμ. Πληροφορικη ς, Α.Π.Θ., Με λος Συμβουλευτικη ς Επιτροπη ς Κωνσταντι νος Μαργαρι της, Καθηγητη ς, Τμ. Εφαρμοσμε νης Πληροφορικη ς, Πανεπιστη μιο Μακεδονι ας, Με λος Εξεταστικη ς Επιτροπη ς Αθηνα Βακα λη, Αναπληρω τρια Καθηγη τρια, Τμ. Πληροφορικη ς, Α.Π.Θ., Με λος Εξεταστικη ς Επιτροπη ς Νικο λαος Σαμαρα ς, Αναπληρωτη ς Καθηγητη ς, Τμ. Εφαρμοσμε νης Πληροφορικη ς, Πανεπιστη μιο Μακεδονι ας, Με λος Εξεταστικη ς Επιτροπη ς Αναστα σιος Γου ναρης, Λε κτορας, Τμ. Πληροφορικη ς, Α.Π.Θ., Με λος Εξεταστικη ς Επιτροπη ς

6 vi Φω τιος Ζ. Λου κος Α.Π.Θ. Τι τλος Διδακτορικη ς Διατριβη ς: Με θοδοι Διαμοιρασμου Πο ρων και Δρομολο γησης σε Συστη ματα Ομο τιμων ``Η ε γκριση της παρου σης Διδακτορικη ς Διατριβη ς απο το Τμη μα Πληροφορικη ς του Αριστοτελει ου Πανεπιστημι ου Θεσσαλονι κης δεν υποδηλω νει αποδοχη των γνωμω ν του συγγραφε ως.'' (Ν. 5343/1932, α ρθρο 202, παρ. 2)

7 vii Ευχαριστι ες Η διατριβη αυτη εκπονη θηκε στο Εργαστη ριο Αρχιτεκτονικη ς και Δικτυ ων Υπολογιστω ν του τμη ματος Πληροφορικη ς του Αριστοτελει ου Πανεπιστημι ου Θεσσαλονι κης, απο τον Απρι λιο του 2007 με χρι τον Δεκε μβριο του Σε αυτο το σημει ο θα η θελα να εκφρα σω τις ειλικρινει ς ευχαριστι ες μου στην επιβλε πουσα της διατριβη ς μου, Καθηγη τρια Ελε νη Καρατζα. Κατα την δια ρκεια της εκπο νησης αυτη ς της διδακτορικη ς διατριβη ς, κα θε φορα που αντιμετω πιζα κα ποια αντιξοο τητα η ταν πα ντα δι πλα μου με τις πολυ τιμες συμβουλε ς της. Με την α ριστη γνω ση κατανεμημε νων συστημα των και προσομοι ωσης με βοη θησε να ξεπερα σω κα θε δυσκολι α που εμφανι στηκε μπροστα μου. Η διδακτορικη αυτη διατριβη δεν θα μπορου σε να ολοκληρωθει δι χως την συμπαρα σταση της. Θα η θελα επι σης να ευχαριστη σω τον Καθηγητη Γεω ργιο Παπαδημητρι ου και τον Επι κουρο Καθηγητη Παναγιω τη Κατσαρο, με λη της συμβουλευτικη ς μου επιτροπη ς, για την α ριστη συνεργασι α μαζι τους ο λα αυτα τα χρο νια. Αρι στη η ταν η συνεργασι α και με τον εκλιπο ντα Καθηγητη Ανδρε α Πομπο ρτση, αρχικο με λος της συμβουλευτικη ς μου επιτροπη ς, που προ ωρα ε φυγε απο την ζωη. Απο τα πρω τα μου χρο νια στην πρωτοβα θμια εκπαι δευση με χρι και αυτη τη στιγμη γνω ρισα πολλου ς καθηγητε ς οι οποι οι με δι δαξαν μαθη ματα των θετικω ν επιστημω ν, των θεωρητικω ν και πολλα α λλα. Λι γοι ο μως απο αυτου ς η ταν πραγματικοι δα σκαλοι στην ζωη και στα θηκαν δι πλα μου. Τους οφει λω ε να μεγα λο ευχαριστω γιατι μου ε δωσαν τις πιο πολυ τιμες γνω σεις. Ένα πολυ μεγα λο ευχαριστω οφει λω και στον Καθηγητη μου Ιωα ννη Αντωνι ου γιατι η ταν πα ντα δι πλα μου ο ποτε τον χρεια στηκα και για ο,τι τον χρεια - στηκα. Ένας Άνθρωπος που αποτελει φωτεινο παρα δειγμα με ο λες τις πρα ξεις του. Η διατριβη αυτη ολοκληρω θηκε στο Εργαστη ριο Αρχιτεκτονικη ς και Δικτυ ων Υπολογιστω ν ο που γνω ρισα καλου ς φι λους με τους οποι ους συνεργα στηκα, αντα λλαξα απο ψεις και με στη ριξαν ο λα αυτα τα χρο νια. Γι'αυτο το λο γο θα η θελα να ευχαριστη σω την Δρ. Σοφι α Πετρι δου η οποι α στα θηκε πα ντα δι πλα μου, τον Δρ. Στυλιανο Μπασαγια ννη για τις ατε λειωτες ω ρες συζητη σεων, επι στημονικου και μη περιεχομε νου, τον Κωνσταντι νο Καραογλα νογλου, καλο φι λο και συνα - δερφο, τον Ιωα ννη Μοσχα κη και την Χρυ σα Παπα ζογλου. Απο την ε ναρξη των προπτυχιακω ν μου σπουδω ν με χρι και αυτη τη στιγμη, ταυτο χρονα με την εκπο νηση της διδακτορικη ς διατριβη ς μου, εργαζο μουν στο Κε ντρο Λειτουργι ας Δικτυ ου και αργο τερα στην Μονα δα Σημασιολογικου Ιστου του Αριστοτελει ου Πανεπιστημι ου Θεσσαλονι κης. Εκει γνω ρισα κα ποιους απο τους πιο καλου ς φι λους και πιο ενδιαφε ροντες ανθρω πους. Ήταν η πρω τη φορα που μου δο θηκε η ευκαιρι α να συνεργαστω με τον αει μνηστο Καθηγητη Ανδρε α Πομπο ρτση ως προ εδρο της Επιτροπη ς Δικτυ ου Δεδομε νων και επιστημονικα

8 viii υπευ θυνο των προγραμμα των του Κε ντρου Λειτουργι ας Δικτυ ου ο οποι ος ε μελλε να γι νει και με λος της συμβουλευτικη ς μου επιτροπη ς. Θα η θελα να ευχαριστη σω ιδιαι τερα τον προι στα μενο μου, Παναγιω τη Τζουνα κη, για ο λα αυτα τα χρο νια που με εμπιστευ τηκε και στα θηκε πα ντα δι πλα μου. Πολυ σημαντικη η ταν και η υποστη ριξη ο λων των φι λων μου που πα ντα μου συμπαραστα θηκαν, ο καθε νας με τον δικο του τρο πο. Για τον λο γο αυτο θα η θελα να ευχαριστη σω τους φι λους μου απο τα χρο νια των προπτυχιακω ν μου σπουδω ν στο Τμη μα Μαθηματικω ν του Αριστοτελει ου Πανεπιστημι ου Θεσσαλονι κης, Γιω ργο Χριστοδου λου, Χα ρη Τσανι δη και Κω στα Ταυλαρι δη γιατι η ταν πα ντα εκει. Ένα μεγα λο ευχαριστω οφει λω και στον καλο μου φι λο Νι κο Κρασσα που με βοηθου σε πα ντα, σε ο,τι και αν χρεια στηκα. Πολυ τιμος φι λος στα θηκε ο λα αυτα τα χρο νια και ο Χρη στος Ρικου δης με ο λες τις επιστημονικε ς συζητη σεις αλλα και το χιου μορ του. Δεν πρε πει να ξεχα σω και τον Χα ρη Καραμι τα για τις συναρπαστικε ς ω ρες που περα σαμε μιλω ντας για προγραμματισμο, λειτουργικα συστη ματα αλλα και α λλα θε ματα, εκτο ς του κο σμου της πληροφορικη ς. Τε λος, το μεγαλυ τερο και πιο ειλικρινε ς ευχαριστω το οφει λω στην οικογε νεια μου. Οι γονει ς μου, Ζαφει ριος και Σοφι α, και ο αδερφο ς μου Παναγιω της, η ταν πα ντα δι πλα μου σε ο,τι χρεια στηκα, μου συμπαραστα θηκαν σε ο,τι αντιμετω πισα και μου παρει χαν την μεγαλυ τερη ψυχολογικη υποστη ριξη. Τι ποτε δεν θα ει χα καταφε ρει χωρι ς την οικογε νεια μου στο πλα ι μου να με στηρι ζει συνεχω ς. Φώτιος Ζ. Λούκος Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2013

9 ix Προ λογος Στις με ρες μας ει μαστε μα ρτυρες της εκρηκτικη ς ανα πτυξης μι ας νε ας μορφη ς συστημα των, των συστημα των ομο τιμων εται ρων. Η καινοτομι α την οποι α παρουσια ζουν ει ναι η μεταφορα απο το κλασικο μοντε λο πελα τη - εξυπηρετητη σε ε να νε ο μοντε λο ο που ο λοι οι κο μβοι του συστη ματος ει ναι ομο τιμοι και μπορου ν να λειτουργη σουν ταυτο χρονα ως πελα τες και εξυπηρετητε ς στο δι κτυο που σχηματι ζουν. Η παρου σα διατριβη εστια ζει σε ε να αριθμο απο προβλη ματα τα οποι α αντιμετωπι ζονται στην κατασκευη και λειτουργι α ενο ς τε τοιου συστη ματος και παρε χει ε ναν αριθμο απο λυ σεις. Αρχικα γι νεται μι α μελε τη των συστημα των ομο τιμων φι λων, μι ας μορφη ς συστημα των ομο τιμων εται ρων ο που αντιμετωπι ζεται το προ βλημα της μειωμε νης ιδιωτικο τητας. Η μειωμε νη ιδιωτικο τητα ει ναι ε να απο τα κυ ρια προβλη ματα τα οποι α εμφανι ζονται στα συστη ματα ομο τιμων εται ρων καθω ς στις περισσο τερες αρχιτεκτονικε ς ο λοι οι κο μβοι μπορου ν να γνωρι σουν ο λους τους υπο λοιπους που αποτελου ν τμη μα του δικτυ ου. Για την επι λυση του προβλη ματος αυτου δημιουργη θηκαν τα συστη ματα ομο τιμων φι λων τα οποι α χρησιμοποιου ν μι α σειρα απο κανο νες για την δημιουργι α του δικτυ ου συ νδεσης των ομο τιμων εται ρων. Ταυτο χρονα ο μως δημιουργη θηκε μι α νε α σειρα απο προβλη ματα ο πως η αυξημε νη απαιτου μενη δικτυακη κι νηση και η αδυναμι α ευ ρεσης αποτελεσμα των αναζητη - σεων. Στα πλαι σια της διατριβη ς αυτη ς χρησιμοποιη θηκε η ε ννοια της φη μης των εται ρων η οποι α επιτρε πει την επι λυση των προβλημα των αυτω ν. Ταυτο χρονα, μελετη θηκε και η επιρροη της φη μης στην ιδιωτικο τητα που εξασφαλι ζει ε να συ - στημα ομο τιμων φι λων ο πως επι σης και επιθε σεις που μπορου ν να χρησιμοποιηθου ν στο πρωτο κολλο. Στην συνε χεια αναλυ εται το προ βλημα της τραγωδι ας των κοινω ν, η τοι του μηδενικου διαμοιρασμου πο ρων απο εται ρους οι οποι οι εκμεταλλευ ονται τους πο ρους των υπολοι πων εται ρων του συστη ματος. Το προ βλημα αυτο ε χει παρατηρηθει στην πλειοψηφι α των συστημα των ομο τιμων εται ρων και οφει λεται στην πλη ρως κατανεμημε νη μορφη τους. Καθω ς δεν υπα ρχει ε νας κεντρικο ς κο μ- βος ο οποι ος μπορει να καθορι ζει τον διαμοιρασμο των πο ρων, κα θε κο μβος μπορει να διαμοιρα ζει και να εκμεταλλευ εται ο σους και ο ποιους πο ρους θε λει απο το συ στημα. Για την επι λυση του προβλη ματος αυτου θα παρουσιαστου ν δυ ο διαφορετικε ς με θοδοι. Η πρω τη βασι ζεται στον βιολογικα εμπνευσμε νο υπολογισμο, και συγκεκριμε να στην νοημοσυ νη σμη νους. Με την μοντελοποι ηση του συστη ματος ομο τιμων εται ρων ως ε να σμη νος και την χρη ση της στιγματικη ς συμπεριφορα ς ει ναι δυνατη ο χι μο νο η επι λυση του προβλη ματος της τραγωδι ας των κοινω ν, αλλα ταυτο χρονα και της αυξημε νης δικτυακη ς κι νησης που δημιουργει ται λο γω της δρομολο γησης δια πλημμυ ρας στο δι κτυο επικα λυψης. Η δευ τερη με θοδος η οποι α χρησιμοποιει ται βασι ζεται σε οικονομικε ς μεθο δους. Για τον λο γο αυτο γι -

10 x νεται η εισαγωγη μι ας νε ας οντο τητας, των εικονικω ν κουπονιω ν, τα οποι α χρησιμοποιου νται ως μι α μορφη νομι σματος για την ανταλλαγη πο ρων. Ταυτο χρονα παρουσια ζεται μι α με θοδος δανεισμου και στρατηγικε ς που μπορου ν να χρησιμοποιου ν δια φοροι κο μβοι για την μεγιστοποι ηση του κε ρδους τους. Στο τελευται ο τμη μα της διατριβη ς παρουσια ζεται το προ βλημα της δια δοσης δεδομε νων πραγματικου χρο νου σε κινητα συστη ματα ομο τιμων εται ρων. Τα συστη ματα αυτα εμφανι ζουν ε να αριθμο απο διαφοροποιη σεις, ο πως για παρα - δειγμα το περιορισμε νο ευ ρος ζω νης στην επικοινωνι α των εται ρων, τον μεγα λο βαθμο ετερογε νειας και την δυναμικη φυ ση του δικτυ ου. Αυτο καθιστα πολυ δυ - σκολη την δια δοση δεδομε νων με χρη ση χρονικω ν προθεσμιω ν. Για τον λο γο αυτο αναπτυ χθηκαν τε σσερις αλγο ριθμοι οι οποι οι λαμβα νουν υπο ψιν τους την χρονικη προθεσμι α αλλα και την προτεραιο τητα στην δια δοση των δεδομε νων. Οι αλγο ριθμοι αυτοι προσομοιω θηκαν και παρουσια ζονται τα αποτελε σματα απο μι α σειρα μετρικω ν. Συνοψι ζοντας, η συνεισφορα της παρου σας διατριβη ς εντοπι ζεται στην αντιμετω πιση προβλημα των τα οποι α εμφανι ζονται σε συστη ματα ομο τιμων εται ρων.

11 xi Extended Abstract Nowadays, we all witness the explosive growth of a new form of systems, the Peer-to-Peer systems. The novelty that they present is the transition from the classic client - server model to a new model where all nodes in the system are equal and can act as both clients and servers at the network they form. This dissertation focuses on a number of problems that are encountered at the design and operation of such a system and presents a number of solutions. Initially, Friend-to-Friend systems are studied. These systems are a form of Peer-to-Peer systems designed to address the problem of privacy. The reduced privacy is one of the major problems that are present at Peer-to-Peer systems since at most architectures all peers are able to identify any other peer that is connected to the network. To address this problem Friend-to-Friend systems have been designed using a series of rules for the construction of the overlay network. However, at the same time a new series of problems have been introduced, such as the increased traf ic created and the dif iculty in resource discovery. In this dissertation, using the concept of peer reputation, a solution to the new problems that have risen is presented. At the same time, the in luance of reputation to the privacy of a Friend-to-Friend system and attacks on the protocol are studied. Another problem that arises at Peer-to-Peer systems is the tragedy of the commons, i.e. the exploitation of the system resources by a peer which does not share any resources with the rest of the system. This problem is due to the fully distributed architecture of all Peer-to-Peer systems and has been observed at most of them. Since the is no central server that can de ine the necessary resources that must be shared by each peer, any peer can decide how many, and which resources it will share. In order to address this problem, two different methods will be presented. The irst one is based on swarm intelligence, a form of biologically inspired computing. By modelling the Peer-to-Peer system as a swarm and using stigmery, both the problem of the tragedy of the commons, and the problem of high traf ic due to looding at the overlay network are addressed. The second method that is beeing used is based on economics. For the purpose of resource exchange, a new form of virtual currency, the Virtual Tokens, are introduced. Furthermore, a procedure that allows a peer to credit a number of Virtual Tokens to another peer is presented. This allows the creation of strategies that can be used by a node to maximize its pro it. Finally, the problem of real-time data dissemination in mobile Peer-to-Peer systems is presented. These systems present a number of differentiations, such as the reduced available bandwidth for the communication between peers, the high degree of heterogeneity and the very dynamic nature of the network. As a result, the data dissemination using deadlines becomes a very dif icult problem.

12 xii Four different algorithms are presented which take into consideration the deadline and the priority in the dissemination of data streams. These algorithms have been simulated and the results of a number of different metrics are presented. In summary, the contribution of this dissertation is the addressing of problems that arise at many types of Peer-to-Peer systems.

13 xiii Λι στα Ερευνητικω ν Εργασιω ν Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά με Κριτές 1. Fotis Loukos and Helen Karatza, ``Reputation based Friend-to-Friend networks'', Peer-to-Peer Networking and Applications, Springer, Volume 2, Issue 1, Pages 13-23, March Fotis Loukos, Helen Karatza and Constantinos Mavromoustakis, ``AntP2PR: An ant intelligence inspired routing scheme for Peer-to-Peer networks'', Simulation Modelling Practice and Theory, Elsevier, Volume 19, Issue 2, Pages , February Fotis Loukos, Helen Karatza and Vana Kalogeraki, ``Real-time data dissemination in Mobile Peer-to-Peer networks'', Journal of Systems and Software, Elsevier, to appear. Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Συνέδρια με Κριτές 4. Fotis Loukos and Helen Karatza, ``SPECT: A system for Peer-to-Peer economic transactions'', IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC), 2011, June July Κεφάλαια σε Βιβλία με Κριτές 5. Fotis Loukos and Helen Karatza, ``Enabling Cooperation in MANET-based Peer-to-Peer systems'', In Mobile Peer-to-Peer Computing for Next Generation Distributed Environments: Advancing, Conceptual and Algorithmic Applications, Boon-Chong Seet Editor, IGI Global, 2009.

14 xiv

15 Περιεχόμενα xv Περιεχόμενα Κατάλογος πινάκων Κατάλογος σχημάτων Κατάλογος αλγορίθμων Λίστα συντμήσεων xix xxi xxiii xxv 1 Εισαγωγή Προ λογος Κατανεμημε να συστη ματα Ορισμο ς και κυ ρια χαρακτηριστικα Αρχιτεκτονικη Μειονεκτη ματα κατανεμημε νων συστημα των πρω της γενια ς Συστη ματα ομο τιμων εται ρων Αρχιτεκτονικη Κατηγοριοποι ηση με βα ση τη συγκε ντρωση του δικτυ ου Κατηγοριοποι ηση με βα ση την δομη του δικτυ ου Εφαρμογε ς συστημα των ομο τιμων Διαμοιρασμο ς περιεχομε νου Κατανεμημε νη επεξεργασι α Επικοινωνι α χρηστω ν Κατανεμημε νες βα σεις δεδομε νων Μειονεκτη ματα συστημα των ομο τιμων Μηχανισμοί φήμης σε συστήματα ομότιμων φίλων Εισαγωγη Συνεισφορα του κεφαλαι ου Τα συστη ματα ομο τιμων φι λων Το προ βλημα της ιδιωτικο τητας Συστη ματα ομο τιμων φι λων

16 xvi Περιεχόμενα 2.4 Φη μη στα συστη ματα ομο τιμων Φη μη των ομο τιμων εται ρων Διαχει ριση φη μης σε συστη ματα ομο τιμων Φη μη στα συστη ματα ομο τιμων φι λων Αρχιτεκτονικη του συστη ματος Διαχει ριση φη μης Ανευ ρεση νε ων κο μβων - φι λων Διαδικασι α ανευ ρεσης νε ων κο μβων Ο ασφαλη ς πολυμελη ς υπολογισμο ς Επιθε σεις στο πρωτο κολλο Επιθε σεις μορφη ς Sybil Επιθε σεις μορφη ς Shilling Αποτελε σματα προσομοι ωσης Συ στημα υψηλη ς ετερογε νειας Συ στημα με υψηλο αριθμο κακο βουλων χρηστω ν Συμπερασματικα Χρήση νοημοσύνης σμήνους σε συστήματα ομότιμων Εισαγωγη Συνεισφορα του κεφαλαι ου Διαμοιρασμο ς πο ρων σε συστη ματα ομο τιμων Τα κοινα Τα κοινα στα συστη ματα ομο τιμων Το προ βλημα της τραγωδι ας των κοινω ν Η δρομολο γηση δια πλημμυ ρας Νοημοσυ νη σμη νους Βιολογικα εμπνευσμε νος υπολογισμο ς Νοημοσυ νη σμη νους Αυτοοργα νωση αποικι ας μυρμηγκιω ν Χρη ση νοημοσυ νης σμη νους σε κατανεμημε να συστη ματα Χρη ση νοημοσυ νης σμη νους σε δι κτυα Νοημοσυ νη σμη νους σε συστη ματα ομο τιμων Το συ στημα AntP2PR Αρχιτεκτονικη του συστη ματος AntP2PR Διαχει ριση πινα κων φερομο νης Δρομολο γηση Αποτελε σματα προσομοι ωσης Μεταβλητε ς συνα ρτησης delta Άνω και κα τω ο ρια τιμω ν φερομο νης Συμπερασματικα

17 Περιεχόμενα xvii 4 Χρήση οικονομικών μεθόδων σε συστήματα ομότιμων Εισαγωγη Συνεισφορα του κεφαλαι ου Οικονομικε ς με θοδοι σε κατανεμημε να συστη ματα Το συ στημα SPECT Αρχιτεκτονικη του συστη ματος SPECT Μοντε λο ορισμου τιμω ν Διαχει ριση πληθωρισμου Συ στημα δανεισμου Στρατηγικε ς διαχει ρισης κουπονιω ν Στρατηγικη α πληστου αλγο ριθμου Στρατηγικη αναλυτικη ς λυ σης Συμπερασματικα Διάδοση δεδομένων πραγματικού χρόνου σε κινητά συστήματα ομότιμων Εισαγωγη Συνεισφορα του κεφαλαι ου Δια δοση πολυμεσικω ν δεδομε νων Δια δοση πολυμεσικω ν δεδομε νων στο Διαδι κτυο Δια δοση πολυμεσικω ν δεδομε νων σε συστη ματα ομο τιμων Δια δοση πολυμεσικω ν δεδομε νων σε κινητα δι κτυα Αρχιτεκτονικη του συστη ματος Το δι κτυο επικα λυψης Παρα μετροι του συστη ματος Αλγο ριθμοι Δρομολο γησης Δρομολο γηση προτεραιο τητας Δρομολο γηση χρονικη ς προθεσμι ας Δρομολο γηση προτεραιο τητας - χρονικη ς προθεσμι ας Δρομολο γηση χρονικη ς προθεσμι ας - προτεραιο τητας Αποτελε σματα προσομοι ωσης Περιβα λλον προσομοι ωσης Δια δοση στο δι κτυο Απαιτη σεις κα λυψης δικτυ ου Απαιτη σεις κα λυψης δικτυ ου μεταβλητου αριθμου πακε των Πακε τα εκτο ς σειρα ς Συμπερασματικα

18 xviii Περιεχόμενα 6 Επίλογος Συμπερα σματα Μελλοντικη ε ρευνα Βιβλιογραφία 153 Ευρετήριο 169

19 Κατάλογος πινάκων xix Κατάλογος πινάκων 1.1 Πι νακας δρομολο γησης κο μβου στο συ στημα ομο τιμων Pastry Συ νολο γειτο νων κο μβου στο συ στημα ομο τιμων Pastry Συ νολο φυ λλων κο μβου στο συ στημα ομο τιμων Pastry Συ νολο διαμοιραζο μενων αντικειμε νων στο δι κτυο Turtle Νε ες μεταβλητε ς κο μβων επεκταμε νου δικτυ ου: συνοπτικη παρα - θεση και περιγραφη Γενικε ς παρα μετροι προσομοι ωσης Μεταβλητε ς συστη ματος AntP2PR Τα πραγματικα περιουσιακα στοιχει α και η αγοραστικη αξι α κατα την δια ρκεια χρε ους Παρα μετροι συστη ματος Τυ ποι ροω ν

20 xx Κατάλογος πινάκων

21 Κατάλογος σχημάτων xxi Κατάλογος σχημάτων 1.1 Το μοντε λο πελα τη - εξυπηρετητη Τα πρω τα κατανεμημε να συστη ματα Αρχιτεκτονικη συστη ματος ομο τιμων εται ρων Συγκεντρωτικο συ στημα ομο τιμων εται ρων Συ νδεση νε ου κο μβου στο δι κτυο Napster Μεταφορα αρχει ου στο δι κτυο Napster Μηχανισμο ς ανακα λυψης κο μβων στο δι κτυο Gnutella Μηχανισμο ς ευ ρεσης αρχει ων στο δι κτυο Gnutella Παρα δειγμα τοπολογι ας συστη ματος ομο τιμων Pastry Παρα δειγμα δρομολο γησης στο συ στημα ομο τιμων Pastry Αρχιτεκτονικη του συστη ματος φη μης Δια ρκεια συ νδεσης κο μβων χωρι ς χρη ση μη ντετερμινιστικη ς αυ - ξησης φη μης Φη μη κο μβου 2 σε συ στημα ομο τιμων χωρι ς χρη ση μη ντετερμινιστικη ς αυ ξησης φη μης Δια ρκεια συ νδεσης κο μβων με χρη ση μη ντετερμινιστικη ς αυ ξησης φη μης Φη μη κο μβου 5 σε συ στημα ομο τιμων με χρη ση μη ντετερμινιστικη ς αυ ξησης φη μης Δια ρκεια συ νδεσης κο μβων σε συ στημα με υψηλο αριθμο κακο βουλων χρηστω ν Φη μη κακο βουλου κο μβου Φη μη καλο βουλου κο μβου Διαδικασι α θετικη ς ανα δρασης Διαδικασι α αρνητικη ς ανα δρασης Μηχανισμο ς προω θησης μηνυμα των Μονοπα τια στο συ στημα AntP2PR

22 xxii Κατάλογος σχημάτων 3.5 Παρα μετροι προσομοι ωσης q 2 = 0.075, lowbound = 0.3, highbound = Παρα μετροι προσομοι ωσης q 1 = 20, lowbound = 0.3, highbound = Παρα μετροι προσομοι ωσης q 1 = 60, q 2 = Παρα μετροι προσομοι ωσης q 1 = 20, q 2 = Παρα μετροι προσομοι ωσης q 1 = 60, q 2 = Προσφορα και ζη τηση επεξεργαστικη ς ισχυ ος CPU Ανταλλαγη πο ρων Η αρχιτεκτονικη του συστη ματος ομο τιμων Ποσοστο δια δοσης για p 1 = 3, p 2 = 3, p 3 = Ποσοστο δια δοσης για p 1 = 5, p 2 = 5, p 3 = Ποσοστο δια δοσης για p 1 = 6, p 2 = 6, p 3 = Ποσοστο δια δοσης για p 1 = 3, p 2 = 3, p 3 = 5 σε στατικο δι κτυο Ποσοστο πακε των με κα λυψη του 90% του δικτυ ου για p 1 = 3, p 2 = 3, p 3 = Ποσοστο πακε των με κα λυψη του 95% του δικτυ ου για p 1 = 3, p 2 = 3, p 3 = Ποσοστο δια δοσης ανα ποσοστο πακε των για p 1 = 3, p 2 = 3, p 3 = 5 και χρονικη προθεσμι α 30 κυ κλων

23 Κατάλογος αλγορίθμων xxiii Κατάλογος αλγορίθμων 1.1 Αλγο ριθμος δρομολο γησης στο συ στημα ομο τιμων Pastry Αλγο ριθμος προσαρμογη ς φη μης ReputationAdjust Αλγο ριθμος αυ ξησης φη μης Αλγο ριθμοι διαχει ρισης πινα κων φερομο νης Αλγο ριθμος δρομολο γησης συστη ματος AntP2PR Άπληστος αλγο ριθμος επιλογη ς υποχρεω σεων χρε ους Ο αλγο ριθμος δρομολο γησης προτεραιο τητας Ο αλγο ριθμος δρομολο γησης χρονικη ς προθεσμι ας Ο αλγο ριθμος δρομολο γησης προτεραιο τητας - χρονικη ς προθεσμι ας Ο αλγο ριθμος δρομολο γησης χρονικη ς προθεσμι ας - προτεραιο τητας135

24 xxiv Λίστα συντμήσεων

25 Λίστα συντμήσεων xxv Λίστα συντμήσεων BOINC Berkeley Open Infrastructure for Network Computing CAPM CB DC++ DHT F2F LAN Capital asset pricing model Central Broker Direct Connect Plus Plus Distributed Hash Tables Friend to Friend Local Area Network MANET Mobile Ad-hoc Network MDS NAT P2P PC PKI Monitoring and Discovery System Network Address Translation Peer-to-Peer Personal Computer Public Key Infrastructure PRDBMS Peer Relational Database Management System QoS Quality of service RDBMS Relational Database Management System RTSP SART Real Time Streaming Protocol Split Agent-based Routing Technique SHA1 Secure Hash Algorithm 1 SMC Secure multiparty computation

26 xxvi Λίστα συντμήσεων SPECT System for Peer-to-Peer Economic Transactions SPPM Tor TTL VT WAN Stanford Peer-to-Peer Multicast The onion router Time to live Virtual Token Wide Area Network

27 1 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 1.1 Πρόλογος Τα τελευται α χρο νια ει μαστε μα ρτυρες της εκρηκτικη ς ανα πτυξης μι ας νε ας μορφη ς συστημα των, των συστημα των ομο τιμων εται ρων η συστημα των ομο τιμων (Peer-to-Peer Systems - P2P). Τα συστη ματα αυτα αποτελου ν μι α μετεξε λιξη των κατανεμημε νων συστημα των (Distributed Systems) τα οποι α δημιουργη θηκαν στο τε λος της δεκαετι ας του Το μοντε λο πα νω στο οποι ο ο λα τα κατανεμημε να συστη ματα βασι ζονται ει ναι το κλασσικο μοντε λο του πελα τη - εξυπηρετητη (client - server) το οποι ο η ταν ιδιαι τερα δημοφιλε ς εκει νη την εποχη. Η αρχη πα νω στην οποι α αυτο βασι ζεται ει ναι η υ παρξη ενο ς συγκεντρωτικου δικτυ ου ο που ε νας υπολογιστη ς - εξυπηρετητη ς ει ναι υπευ θυνος για την εξυπηρε τηση ο λων των αιτημα των των υπολοι πων υπολογιστω ν - πελατω ν. Με την δημιουργι α του Διαδικτυ ου (Ίντερνετ - Internet) και την ραγδαι α εξε λιξη του, το μοντε λο αυτο α ρχισε να διαφαι νεται ο λο και πιο ατελε ς καθω ς η συμφο ρηση στον εξυπηρετητη η ταν ολοε να και μεγαλυ τερη λο γω του συνεχω ς αυξανο μενου αριθμου πελατω ν. Κα θε πελα της ο οποι ος ει χε ανα γκη απο υπολογιστικου ς, δικτυακου ς η α λλους πο ρους τους απαιτου σε απο τον κεντρικο εξυπηρετητη ο οποι ος πολλε ς φορε ς παρουσι αζε αδυναμι α ορθη ς λειτουργι ας. Οι λο γοι αυτοι οδη γησαν στην δημιουργι α των συστημα των ομο τιμων εται ρων. Τα συστη ματα αυτα αποτελου νται απο ε να συ νολο υπολογιστω ν οι οποι οι ει ναι ισο τιμοι και λειτουργου ν ταυτο χρονα ως εξυπηρετητε ς και πελα τες, ανα - λογα με την περι σταση. Αυτο δι νει νε ες δυνατο τητες και ανοι γει νε ους ορι ζοντες ο σον αφορα τα συστη ματα και τα δι κτυα με πολυ μεγα λο αριθμο κο μβων. Απο την φυ ση τους τα συστη ματα αυτα μπορου ν να κλιμακωθου ν σε μεγε θη που δεν η ταν δυνατο με ε να κλασικο κατανεμημε νο συ στημα και κα θε κο μβος μπορει πλε ον να συνεισφε ρει στο συ στημα ως ε νας ισο τιμος εται ρος. Πε ρα ο μως απο τα πλεονεκτη ματα, τα συστη ματα αυτα ε χουν και ε ναν αριθμο

28 2 1 Εισαγωγή απο μειονεκτη ματα τα οποι α δεν πρε πει να αγνοηθου ν. Έτσι, καθω ς δεν υπα ρ- χει συγκεντρωτικο ς ε λεγχος, αναδεικνυ ονται προβλη ματα ο πως η κακο βουλη συμπεριφορα κα ποιου κο μβου η οποι α ει ναι δυ σκολο να αποτραπει και η μηδενικη συνεισφορα ενο ς κο μβου στο δι κτυο ενω αυτο ς επωφελει ται απ'αυτο. Άλλα προβλη ματα τα οποι α ε χουν απασχολη σει επι σης την ερευνητικη κοινο τητα ει ναι η ασφα λεια και η ιδιωτικο τητα. Στο κεφα λαιο αυτο θα δοθει μι α περιγραφη της ιστορι ας των κατανεμημε νων συστημα των και των προβλημα των τα οποι α οδη γησαν στην δημιουργι α των συστημα των ομο τιμων. Θα αναλυθει η δομη τους και θα δοθου ν οι τεχνολογι ες που χρησιμοποιου νται για την ανα πτυξη τους. Επιπρο σθετα, θα γι νει μι α κατηγοριοποι ηση με βα ση την αρχιτεκτονικη του δικτυ ου το οποι ο χρησιμοποιει ται. Οι εφαρμογε ς των δικτυ ων αυτω ν ει ναι ε να πολυ σημαντικο τμη μα της μελε της οι οποι ες θα παρουσιαστου ν στην συνε χεια. 1.2 Κατανεμημένα συστήματα Ορισμός και κύρια χαρακτηριστικά Τα κατανεμημε να συστη ματα ε καναν την εμφα νιση τους στο τε λος της δεκαετι ας του Με την εξε λιξη των πρωτοκο λλων δικτυ ωσης και την ανα πτυξη νε ων υψηλη ς ταχυ τητας, ο πως το Ethernet που πρωτοδημιουργη θηκε το 1976, δο θηκε η δυνατο τητα δημιουργι ας δικτυ ων αποτελου μενων απο μεγα λες επεξεργαστικε ς μονα δες (mainframes), προσωπικου ς υπολογιστε ς (Personal Computers - PCs) και α λλες συσκευε ς. Με τον τρο πο αυτο ε γινε η μετα βαση απο τα συστη - ματα αποτελου μενα απο ε ναν υπολογιστη ο οποι ος διαμοιραζο ταν απο πολλου ς χρη στες στα συστη ματα αποτελου μενα απο πολλου ς υπολογιστε ς που κα θε χρη - στης μπορου σε να χρησιμοποιη σει περισσο τερους απο ε ναν υπολογιστε ς. Ένας γενικο ς ορισμο ς ο οποι ος μπορει να δοθει στα κατανεμημε να συστη ματα ει ναι ο ακο λουθος [41, 169]: Κατανεμημε νο ονομα ζεται ε να συ στημα του οποι ου το υλικο και το λογισμικο βρι σκεται διαμοιρασμε νο σε πολλου ς υπολογιστε ς οι οποι οι επικοινωνου ν μεταξυ τους με την χρη ση μηνυμα των που αποστε λλονται πα νω απο ε να δι κτυο υπολογιστω ν. Το κι νητρο για την δημιουργι α ενο ς τε τοιου συστη ματος ει ναι ο διαμοιρασμο ς των πο ρων ο λων των υπολογιστω ν που το αποτελου ν, ο πως για παρα δειγμα η επεξεργαστικη ισχυ ς και ο αποθηκευτικο ς χω ρος. Ένα συ νολο απο ιδιο τητες μπορου ν να χαρακτηρι σουν ε να κατανεμημε νο συ - στημα. Οι κυριο τερες απο αυτε ς ει ναι οι ακο λουθες:

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Ιο νιο Πανεπιστη μιο, Κε ρκυρα 17-5-2012 Παύλος Σταμπουλι δης, Με λος ΔΣ Hellenic Startup

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013 ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS: ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, 23 Απριλίου 2013 Σύνοψη 2 Στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α Ε κα το ντα ε τής ε πέτειος α πό την ε πί ση μη έναρ ξη της έ νο πλης φάσης του Μα κε δο νι κού Α γώνα στο Βέρ μιο ό ρος και στην ε παρ χία Βεροίας (1905-2005) (Η Συμ βο λή Των Κα τοίκων της Πε ριο χής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου!

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! ΤΕΥΧΟΣ Ν ο 8 Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! 03 Καταχρεωμένος ο Δήμος 05 08 Το Άνω - Κάτω στο Καλαμάκι στην μάχη των Δημοτικών εκλογών Πάρκο Ελληνικού: Αναγκαίο - Εφικτό - Φθηνό 10 Πρώτα ο μαθητής;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΣΧΑΚΗΣ Μ, Π Α Α Κ Υ Ν ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Επιβλε πων: Ελε νη Καρατζα, Καθηγη τρια ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Οκτω βριος 2015

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 274/1 I (Πράξεις για την ισχυ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2135/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Σεπτεµβρίου 1998 για την τροποποίηση του κανονισµου (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Βημα 2. Μετακίνηση Εμβόλου (Μπρος-Πίσω) και Πλάγιος Βηματισμός: Ατομικές Επιθετικές Κινήσεις... 43

Βημα 2. Μετακίνηση Εμβόλου (Μπρος-Πίσω) και Πλάγιος Βηματισμός: Ατομικές Επιθετικές Κινήσεις... 43 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό μέρος Πρόλογος... 11 Πρόλογος της Αμερικάνικης Έκδοσης... 12 Κλιμάκωση των Βημάτων για Επιτυχία... 14 Το Παιχνίδι της Χειροσφαίρισης (HANDBALL)... 16 Γήπεδο και εξοπλισμός... 19

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR?

Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR? Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR? 1. H ανω νυµη εταιρει α µε την επωνυµι α «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Προ τυπος Βιοµηχανι α Τροφι µων Snacks Α.Β.Ε.Ε» που εδρευ ει στην Αταλα ντη Φθιω τιδας, στη θε ση

Διαβάστε περισσότερα

J. M GIL-ROBLES G. BROWN

J. M GIL-ROBLES G. BROWN L 166/51 Ο ΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 περ των αγωγ ν παραλε ψεω στον τοµ α τη προστασ α των συµφερ ντων των καταναλωτ ν ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας ...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Tεύχος 2, Ιούλιος 2003, Αίγινα ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έκδοση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αίγινας Για επικοινωνία: Κυριακού Γιώργος β Πάροδος Αφαίας 131

Διαβάστε περισσότερα

H Σύ στα ση της Φύ σης

H Σύ στα ση της Φύ σης H Σύ στα ση της Φύ σης ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγος (ΔΒ) Διο νύ σιος Π. Κα λο γε ράς, Ρα διο η λε κτρο λό γος Α (ΣΤΗ ΑΔ), MSc in Data Communications & Networks (Kingston University), Τελειόφοιτος Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Γε νι κά για την α να κύκλω ση: Ο ρι σμός Έ να α πό τα ση μα ντι κό τε ρα και διαρκώς οξυ νό με να προ βλή μα τα που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009 Τεύχος 35 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 13 ο Διεθνές Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΗ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ.

ΑΣΥΡΜΑΤΗ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz. ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ 2,4GHz ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανθστης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Δεμερτζής 40 40 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2009 ΤΑ ΔΙ ΚΤΥΑ ΣΗΜΕ ΡΑ Εί ναι προ φα νές ό τι ο τε χνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

L 136/1 I (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ τη 25η Μα ου 1999 σχετικ µε τι ρευνε που πραγµατοποιο νται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2010 Τεύχος 37 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Κατά τη διάρκεια συζήτησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ι ΕΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ι ΕΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 1o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ http://1lyk-ag-dimitr.att.sch.gr/ ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ι ΕΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Με τον ο ρο «σχολικο ς κανονισµο

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Ελέγχου του Ρομποτικού Χεριού BarrettHand

Στρατηγικές Ελέγχου του Ρομποτικού Χεριού BarrettHand Α Π Θ Π Σ Τ Η Μ Μ Υ Δ Ε Στρατηγικές Ελέγχου του Ρομποτικού Χεριού BarrettHand Εκπόνηση Ια σων Σ Επιβλ. Καθηγήτρια Ζωη Δ Θεσσαλονι κη Μα ρτιος 2015 Στη μνήμη του πατέρα μου, Χρήστου, που δεν του δόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας

Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας Είναι αλή θεια ό τι, ό ταν έχεις πίσω σου σαρά ντα χρό νια αδιά κοπης και αξιό λογης καλλιτεχνικής παραγωγής, πρέπει να μπορείς κά θε φορά να διαχειρίζεσαι τον

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

Σημασιολογική ανάλυση πολυμεσικού

Σημασιολογική ανάλυση πολυμεσικού ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ηλεκτρολο γου Μηχανικου & Μηχανικου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ-ΟΥΣΕΣ ΟΣ, 24/2/14

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ -

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τχης (ΔΒ) Νικόλαος Δ. Λε ώ νης, Δι δά κτο ρας Ε.Μ.Π. 120 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I

Διαβάστε περισσότερα

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1).

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1). L 7/23 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 14η εκεµβρ ου 1998 για τη θ σπιση πολυετο προγρ µµατο για την προ θηση τη διεθνο συνεργασ α στον τοµ α τη εν ργεια (1998-2002) (1999/23/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ Περιορισµοί Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στη δηµιουργία ψηφιακών προπτυχιακών µαθηµάτων καθώς απευθύνονται σε σαφώς µεγαλύτερο «κοινό».

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ BIMONTHLY FROM under exclusive licence to ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ JEHAD NGA Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ HILARY SPURLING ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ AΠΟ ΤΟΝ DAVID THOMSON

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2012 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση:

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση: ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001 κδοση: Ροδοκαν κη 18, Χ ος 82100, Τηλ.: 0271 0 41287 Σχεδιασµός - Επιµ λεια: Γεωργ α Λουκ -Μ τση Ηλεκτρονικ σελιδοπο ηση: Ηλι να Στεφ κη Π νακας εξ φυλλου: ννα Μιχαλ κη-μιχ λου (1900-1900)

Διαβάστε περισσότερα

(Final)] Martin BANGEMANN

(Final)] Martin BANGEMANN L 77/8 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 23. 3. 1999 Ο ΗΓΙΑ 1999/11/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 8η Μαρτ ου 1999 για την προσαρµογ στην τεχνικ πρ οδο των αρχ ν ορθ εργαστηριακ πρακτικ πω καθορ ζονται

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

Κλάδοι και Ειδικότητες

Κλάδοι και Ειδικότητες Κλάδοι και Ειδικότητες Περιεχόμενα Ενότητας Γενικό Ενημερωτικό Φυλλάδιο 1 Γενικό Ενημερωτικό Φυλλάδιο 2 Κλάδος Ηλεκτρολογίας Κλάδος Πολιτικής Μηχανικής Κλάδος Ξυλουργικής και Επιπλοποιίας Κλάδος Ένδυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανα πτυξη εφαρμογών για τον κινητο παγκο σμιο ιστο

Ανα πτυξη εφαρμογών για τον κινητο παγκο σμιο ιστο Ανα πτυξη εφαρμογών για τον κινητο παγκο σμιο ιστο Δρ. Α. Κομνηνο ς Τμη μα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικη ς Πανεπιστη μιο Πατρών Μα ιος 2013 Εισαγωγη Σκοπο ς του WWW: Δια χυση της πληροφορι ας Τρο πος δια

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ. Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6. Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά ΠΙΝ ΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ. Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6. Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά ΠΙΝ ΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ www.callisto.gr ANOIΞΗ 2008 4 º π À ƒπ À ƒ π - µ À ƒπ π 7-12 ΟΙΚΟ ΙΚΤΥΑ Είναι η λύση για τη Ροδόπη; Φωτογραφία 1 ΠΙΝ ΟΣ Νεογέννητες ελπίδες επιβίωσης π A 6 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Με τους κτηνοτρόφους του Λαγκαδά Φωτογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ Ο τόμος συνιστ μια απόπειρα διεπιστημονικ ς διερεύνησης της συμβολ ς του λαϊκού πολιτισμού στην κατασκευ πραγματικ ν συμβολικ ν ορ ων αν μεσα στις εθνοτικ ς ομ δες που συνυπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 22/98 (98/C 393/02)

ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 22/98 (98/C 393/02) C 393/24 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκω ν Κοινοτη των 16.12.98 ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 22/98 σχετικά µε τη διαχείριση εκ µε ρους της Επιτροπη ς της εφαρµογη ς των µε τρων για την προω θηση της ισ τητας

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος

Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Ευχές του κ. Υπουργού Εθνικής Άµυνας για το Νέο Έτος Mέ σα α πό αυ τό το µή νυ µα α πευ θύ νω σε ό λο το προσω πι κό των Ε νό πλων υ νά µε ων, άν δρες και γυ ναί κες, χαι ρε τι σµό τι µής και α να γνώ

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα Λιθογραφεία και στα εργαστήρια Γραφικών Τεχνών όλης της χώρας

των εργαζοµένων στα Λιθογραφεία και στα εργαστήρια Γραφικών Τεχνών όλης της χώρας των εργαζοµένων στα Λιθογραφεία και στα εργαστήρια Γραφικών Τεχνών όλης της χώρας K29R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΑ ΛΙ ΘO ΓΡΑ ΦΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 1

SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 1 SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 1 SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 2 SKORDOULIS FINAL NEW:Layout 1 4/24/08 2:09 PM Page 3 Ζητ ματα Θεωρ ας των Επιστημ ν της Φύσης SKORDOULIS

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΟΣ. & Ενημέρωση. Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα και Χιονοδρομιών. ευτυχισμένο 2. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΣΤΡΑΤΟΣ. & Ενημέρωση. Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα και Χιονοδρομιών. ευτυχισμένο 2. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ το ΣΤΡΑΤΟΣ & Ενημέρωση Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6 Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο ευτυχισμένο 20 0 8 Σ 2 0 0 8 Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ορεινού Αγώνα και Χιονοδρομιών ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΣ & Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΧΡΥΣΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Αριστ. Β. Αλεξοπούλου Νικ. Γ. Φουρναράκη ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων Κεφάλαιο 1ο 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων http://leitourgika-systhmata-epal-b.ggia.info Creative Commons License 3.0 Share-Alike Πολυπρογραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

åðéóôçìïíéêþ å ð å ô ç ñ ß ä á

åðéóôçìïíéêþ å ð å ô ç ñ ß ä á ÐáíåðéóôÞìéï Éùáííßíùí Ó ïëþ Åðéóôçìþí ÁãùãÞò Ðáéäáãùãéêü ÔìÞìá ÄçìïôéêÞò Åêðáßäåõóçò ÅÐÉÓÔÇÌÏÍÉÊÇ ÅÐÅÔÇÑÉÄÁ ÅÔÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÔÏÕ ÐÁÉÄÁÃÙÃÉÊÏÕ ÔÌÇÌÁÔÏÓ ÄÇÌÏÔÉÊÇÓ ÅÊÐÁÉÄÅÕÓÇÓ ÔÏÕ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏÕ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ åðéóôçìïíéêþ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ. ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 1/98 (98/C 98/01) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 7 2

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ. ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 1/98 (98/C 98/01) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 7 2 C 98/1 Ι (Ανακοινω σεις) ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ αριθ. 1/98 σχετικά µε τη διµερη χρηµατοδοτικη και τεχνικη συνεργασία µε τις τρίτες µεσογειακε ς χω ρες συνοδευ µενη απ τις απαντη σεις της Επιτροπη

Διαβάστε περισσότερα

L 91/10 Ο ΗΓΙΑ 1999/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 9η Μαρτ ου 1999 σχετικ µε το ραδιοεξοπλισµ και τον τηλεπικοινωνιακ τερµατικ εξοπλισµ και την αµοιβα α αναγν ριση τη πιστ τητα

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδρια. Περιεχόμενα Ενότητας

Συνέδρια. Περιεχόμενα Ενότητας Συνέδρια Περιεχόμενα Ενότητας 33 ο Επαρχιακό Μαθητικό Συνέδριο Λυκείων και Τεχνικών Σχολών 1 ο Επαρχιακό Συνέδριο Τεχνικών Σχολών 4 ο Παγκύπριο Συνέδριο Θετικών Επιστημών 1 ο Επαρχιακό Συνέδριο Εθελοντισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. Διπλωματική Εργασία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (VLSI DESIGN) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι. ΔΑΠΟΝΤΕ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι. ΔΑΠΟΝΤΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι. ΔΑΠΟΝΤΕ MD (Thessaloniki) Dr Med (LMU Munich) FCOG (SA) Διευθυντής Μαιευτικής- Γυναικολογικής κλινικής, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ- ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (98/259/ΕΚ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (98/259/ΕΚ) L 121/1 II (Πράξεις για την ισχυ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30η ς Μαρτίου 1998 σχετικά µε τις αρχε ς, προτεραι τητες, τους ενδιάµεσους στ χους και ρους που

Διαβάστε περισσότερα

Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε

Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε μπλέκουν τε χνο λο γί ες που χρη σι μο ποιούν το υ πάρ χον

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Κατασκευα στε υποπρο γραμμα το οποί ο να ελε γχεί αν ε νας πί νακας εί ναί ταξίνομημε νος σε αυ ξουσα σείρα.

ΑΕΠΠ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Κατασκευα στε υποπρο γραμμα το οποί ο να ελε γχεί αν ε νας πί νακας εί ναί ταξίνομημε νος σε αυ ξουσα σείρα. ΑΕΠΠ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Κατασκευα στε υποπρο γραμμα το οποί ο να ελε γχεί αν ε νας πί νακας εί ναί ταξίνομημε νος σε αυ ξουσα σείρα. ΔΣ6. Δίνονταί οί πίνακες Σ1(Κ, Κ) καί Π1(Κ, Κ) που περίέχουν τα αποτελέσματα των

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΩΝ ΔΩΡΑ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

189 Β της συνθη κης ( 4 ), Ε & ΤΑ L 26/1 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ( 1 ) ΕΕ C 173 της 7.6.1997, σ. 10 και ΕΕ C 291 της 25.9.1997,

189 Β της συνθη κης ( 4 ), Ε & ΤΑ L 26/1 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ( 1 ) ΕΕ C 173 της 7.6.1997, σ. 10 και ΕΕ C 291 της 25.9.1997, L 26/1 I (Πράξεις για την ισχυ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 182/1999/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας εκεµβρίου 1998 για το πε µπτο πρ γραµµα-πλαίσιο δράσεων

Διαβάστε περισσότερα