ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ Ζ. ΛΟΥΚΟΣ Μ Δ Π Δ Σ Ο ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Επιβλε πουσα: Ελε νη Καρατζα, Καθηγη τρια ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Δεκε μβριος 2013

2

3 Στους γονείς μου Ζαφείρη και Σοφία και στον αδερφό μου Παναγιώτη για την αμέριστη αγάπη τους και τη στήριξη που μου παρέχουν σε κάθε δύσκολη στιγμή.

4

5 v ΦΩΤΙΟΣ Ζ. ΛΟΥΚΟΣ Μ Δ Π Δ Σ Ο ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Υποβλη θηκε στο Τμη μα Πληροφορικη ς του Αριστοτελει ου Πανεπιστημι ου Θεσσαλονι κης Ημερομηνι α Προφορικη ς Εξε τασης: 12 Δεκεμβρι ου 2013 Εξεταστική Επιτροπή Ελε νη Καρατζα, Καθηγη τρια, Τμ. Πληροφορικη ς, Α.Π.Θ., Επιβλε πουσα Γεω ργιος Παπαδημητρι ου, Καθηγητη ς, Τμ. Πληροφορικη ς, Α.Π.Θ., Με λος Συμβουλευτικη ς Επιτροπη ς Παναγιω της Κατσαρο ς, Επι κουρος Καθηγητη ς, Τμ. Πληροφορικη ς, Α.Π.Θ., Με λος Συμβουλευτικη ς Επιτροπη ς Κωνσταντι νος Μαργαρι της, Καθηγητη ς, Τμ. Εφαρμοσμε νης Πληροφορικη ς, Πανεπιστη μιο Μακεδονι ας, Με λος Εξεταστικη ς Επιτροπη ς Αθηνα Βακα λη, Αναπληρω τρια Καθηγη τρια, Τμ. Πληροφορικη ς, Α.Π.Θ., Με λος Εξεταστικη ς Επιτροπη ς Νικο λαος Σαμαρα ς, Αναπληρωτη ς Καθηγητη ς, Τμ. Εφαρμοσμε νης Πληροφορικη ς, Πανεπιστη μιο Μακεδονι ας, Με λος Εξεταστικη ς Επιτροπη ς Αναστα σιος Γου ναρης, Λε κτορας, Τμ. Πληροφορικη ς, Α.Π.Θ., Με λος Εξεταστικη ς Επιτροπη ς

6 vi Φω τιος Ζ. Λου κος Α.Π.Θ. Τι τλος Διδακτορικη ς Διατριβη ς: Με θοδοι Διαμοιρασμου Πο ρων και Δρομολο γησης σε Συστη ματα Ομο τιμων ``Η ε γκριση της παρου σης Διδακτορικη ς Διατριβη ς απο το Τμη μα Πληροφορικη ς του Αριστοτελει ου Πανεπιστημι ου Θεσσαλονι κης δεν υποδηλω νει αποδοχη των γνωμω ν του συγγραφε ως.'' (Ν. 5343/1932, α ρθρο 202, παρ. 2)

7 vii Ευχαριστι ες Η διατριβη αυτη εκπονη θηκε στο Εργαστη ριο Αρχιτεκτονικη ς και Δικτυ ων Υπολογιστω ν του τμη ματος Πληροφορικη ς του Αριστοτελει ου Πανεπιστημι ου Θεσσαλονι κης, απο τον Απρι λιο του 2007 με χρι τον Δεκε μβριο του Σε αυτο το σημει ο θα η θελα να εκφρα σω τις ειλικρινει ς ευχαριστι ες μου στην επιβλε πουσα της διατριβη ς μου, Καθηγη τρια Ελε νη Καρατζα. Κατα την δια ρκεια της εκπο νησης αυτη ς της διδακτορικη ς διατριβη ς, κα θε φορα που αντιμετω πιζα κα ποια αντιξοο τητα η ταν πα ντα δι πλα μου με τις πολυ τιμες συμβουλε ς της. Με την α ριστη γνω ση κατανεμημε νων συστημα των και προσομοι ωσης με βοη θησε να ξεπερα σω κα θε δυσκολι α που εμφανι στηκε μπροστα μου. Η διδακτορικη αυτη διατριβη δεν θα μπορου σε να ολοκληρωθει δι χως την συμπαρα σταση της. Θα η θελα επι σης να ευχαριστη σω τον Καθηγητη Γεω ργιο Παπαδημητρι ου και τον Επι κουρο Καθηγητη Παναγιω τη Κατσαρο, με λη της συμβουλευτικη ς μου επιτροπη ς, για την α ριστη συνεργασι α μαζι τους ο λα αυτα τα χρο νια. Αρι στη η ταν η συνεργασι α και με τον εκλιπο ντα Καθηγητη Ανδρε α Πομπο ρτση, αρχικο με λος της συμβουλευτικη ς μου επιτροπη ς, που προ ωρα ε φυγε απο την ζωη. Απο τα πρω τα μου χρο νια στην πρωτοβα θμια εκπαι δευση με χρι και αυτη τη στιγμη γνω ρισα πολλου ς καθηγητε ς οι οποι οι με δι δαξαν μαθη ματα των θετικω ν επιστημω ν, των θεωρητικω ν και πολλα α λλα. Λι γοι ο μως απο αυτου ς η ταν πραγματικοι δα σκαλοι στην ζωη και στα θηκαν δι πλα μου. Τους οφει λω ε να μεγα λο ευχαριστω γιατι μου ε δωσαν τις πιο πολυ τιμες γνω σεις. Ένα πολυ μεγα λο ευχαριστω οφει λω και στον Καθηγητη μου Ιωα ννη Αντωνι ου γιατι η ταν πα ντα δι πλα μου ο ποτε τον χρεια στηκα και για ο,τι τον χρεια - στηκα. Ένας Άνθρωπος που αποτελει φωτεινο παρα δειγμα με ο λες τις πρα ξεις του. Η διατριβη αυτη ολοκληρω θηκε στο Εργαστη ριο Αρχιτεκτονικη ς και Δικτυ ων Υπολογιστω ν ο που γνω ρισα καλου ς φι λους με τους οποι ους συνεργα στηκα, αντα λλαξα απο ψεις και με στη ριξαν ο λα αυτα τα χρο νια. Γι'αυτο το λο γο θα η θελα να ευχαριστη σω την Δρ. Σοφι α Πετρι δου η οποι α στα θηκε πα ντα δι πλα μου, τον Δρ. Στυλιανο Μπασαγια ννη για τις ατε λειωτες ω ρες συζητη σεων, επι στημονικου και μη περιεχομε νου, τον Κωνσταντι νο Καραογλα νογλου, καλο φι λο και συνα - δερφο, τον Ιωα ννη Μοσχα κη και την Χρυ σα Παπα ζογλου. Απο την ε ναρξη των προπτυχιακω ν μου σπουδω ν με χρι και αυτη τη στιγμη, ταυτο χρονα με την εκπο νηση της διδακτορικη ς διατριβη ς μου, εργαζο μουν στο Κε ντρο Λειτουργι ας Δικτυ ου και αργο τερα στην Μονα δα Σημασιολογικου Ιστου του Αριστοτελει ου Πανεπιστημι ου Θεσσαλονι κης. Εκει γνω ρισα κα ποιους απο τους πιο καλου ς φι λους και πιο ενδιαφε ροντες ανθρω πους. Ήταν η πρω τη φορα που μου δο θηκε η ευκαιρι α να συνεργαστω με τον αει μνηστο Καθηγητη Ανδρε α Πομπο ρτση ως προ εδρο της Επιτροπη ς Δικτυ ου Δεδομε νων και επιστημονικα

8 viii υπευ θυνο των προγραμμα των του Κε ντρου Λειτουργι ας Δικτυ ου ο οποι ος ε μελλε να γι νει και με λος της συμβουλευτικη ς μου επιτροπη ς. Θα η θελα να ευχαριστη σω ιδιαι τερα τον προι στα μενο μου, Παναγιω τη Τζουνα κη, για ο λα αυτα τα χρο νια που με εμπιστευ τηκε και στα θηκε πα ντα δι πλα μου. Πολυ σημαντικη η ταν και η υποστη ριξη ο λων των φι λων μου που πα ντα μου συμπαραστα θηκαν, ο καθε νας με τον δικο του τρο πο. Για τον λο γο αυτο θα η θελα να ευχαριστη σω τους φι λους μου απο τα χρο νια των προπτυχιακω ν μου σπουδω ν στο Τμη μα Μαθηματικω ν του Αριστοτελει ου Πανεπιστημι ου Θεσσαλονι κης, Γιω ργο Χριστοδου λου, Χα ρη Τσανι δη και Κω στα Ταυλαρι δη γιατι η ταν πα ντα εκει. Ένα μεγα λο ευχαριστω οφει λω και στον καλο μου φι λο Νι κο Κρασσα που με βοηθου σε πα ντα, σε ο,τι και αν χρεια στηκα. Πολυ τιμος φι λος στα θηκε ο λα αυτα τα χρο νια και ο Χρη στος Ρικου δης με ο λες τις επιστημονικε ς συζητη σεις αλλα και το χιου μορ του. Δεν πρε πει να ξεχα σω και τον Χα ρη Καραμι τα για τις συναρπαστικε ς ω ρες που περα σαμε μιλω ντας για προγραμματισμο, λειτουργικα συστη ματα αλλα και α λλα θε ματα, εκτο ς του κο σμου της πληροφορικη ς. Τε λος, το μεγαλυ τερο και πιο ειλικρινε ς ευχαριστω το οφει λω στην οικογε νεια μου. Οι γονει ς μου, Ζαφει ριος και Σοφι α, και ο αδερφο ς μου Παναγιω της, η ταν πα ντα δι πλα μου σε ο,τι χρεια στηκα, μου συμπαραστα θηκαν σε ο,τι αντιμετω πισα και μου παρει χαν την μεγαλυ τερη ψυχολογικη υποστη ριξη. Τι ποτε δεν θα ει χα καταφε ρει χωρι ς την οικογε νεια μου στο πλα ι μου να με στηρι ζει συνεχω ς. Φώτιος Ζ. Λούκος Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2013

9 ix Προ λογος Στις με ρες μας ει μαστε μα ρτυρες της εκρηκτικη ς ανα πτυξης μι ας νε ας μορφη ς συστημα των, των συστημα των ομο τιμων εται ρων. Η καινοτομι α την οποι α παρουσια ζουν ει ναι η μεταφορα απο το κλασικο μοντε λο πελα τη - εξυπηρετητη σε ε να νε ο μοντε λο ο που ο λοι οι κο μβοι του συστη ματος ει ναι ομο τιμοι και μπορου ν να λειτουργη σουν ταυτο χρονα ως πελα τες και εξυπηρετητε ς στο δι κτυο που σχηματι ζουν. Η παρου σα διατριβη εστια ζει σε ε να αριθμο απο προβλη ματα τα οποι α αντιμετωπι ζονται στην κατασκευη και λειτουργι α ενο ς τε τοιου συστη ματος και παρε χει ε ναν αριθμο απο λυ σεις. Αρχικα γι νεται μι α μελε τη των συστημα των ομο τιμων φι λων, μι ας μορφη ς συστημα των ομο τιμων εται ρων ο που αντιμετωπι ζεται το προ βλημα της μειωμε νης ιδιωτικο τητας. Η μειωμε νη ιδιωτικο τητα ει ναι ε να απο τα κυ ρια προβλη ματα τα οποι α εμφανι ζονται στα συστη ματα ομο τιμων εται ρων καθω ς στις περισσο τερες αρχιτεκτονικε ς ο λοι οι κο μβοι μπορου ν να γνωρι σουν ο λους τους υπο λοιπους που αποτελου ν τμη μα του δικτυ ου. Για την επι λυση του προβλη ματος αυτου δημιουργη θηκαν τα συστη ματα ομο τιμων φι λων τα οποι α χρησιμοποιου ν μι α σειρα απο κανο νες για την δημιουργι α του δικτυ ου συ νδεσης των ομο τιμων εται ρων. Ταυτο χρονα ο μως δημιουργη θηκε μι α νε α σειρα απο προβλη ματα ο πως η αυξημε νη απαιτου μενη δικτυακη κι νηση και η αδυναμι α ευ ρεσης αποτελεσμα των αναζητη - σεων. Στα πλαι σια της διατριβη ς αυτη ς χρησιμοποιη θηκε η ε ννοια της φη μης των εται ρων η οποι α επιτρε πει την επι λυση των προβλημα των αυτω ν. Ταυτο χρονα, μελετη θηκε και η επιρροη της φη μης στην ιδιωτικο τητα που εξασφαλι ζει ε να συ - στημα ομο τιμων φι λων ο πως επι σης και επιθε σεις που μπορου ν να χρησιμοποιηθου ν στο πρωτο κολλο. Στην συνε χεια αναλυ εται το προ βλημα της τραγωδι ας των κοινω ν, η τοι του μηδενικου διαμοιρασμου πο ρων απο εται ρους οι οποι οι εκμεταλλευ ονται τους πο ρους των υπολοι πων εται ρων του συστη ματος. Το προ βλημα αυτο ε χει παρατηρηθει στην πλειοψηφι α των συστημα των ομο τιμων εται ρων και οφει λεται στην πλη ρως κατανεμημε νη μορφη τους. Καθω ς δεν υπα ρχει ε νας κεντρικο ς κο μ- βος ο οποι ος μπορει να καθορι ζει τον διαμοιρασμο των πο ρων, κα θε κο μβος μπορει να διαμοιρα ζει και να εκμεταλλευ εται ο σους και ο ποιους πο ρους θε λει απο το συ στημα. Για την επι λυση του προβλη ματος αυτου θα παρουσιαστου ν δυ ο διαφορετικε ς με θοδοι. Η πρω τη βασι ζεται στον βιολογικα εμπνευσμε νο υπολογισμο, και συγκεκριμε να στην νοημοσυ νη σμη νους. Με την μοντελοποι ηση του συστη ματος ομο τιμων εται ρων ως ε να σμη νος και την χρη ση της στιγματικη ς συμπεριφορα ς ει ναι δυνατη ο χι μο νο η επι λυση του προβλη ματος της τραγωδι ας των κοινω ν, αλλα ταυτο χρονα και της αυξημε νης δικτυακη ς κι νησης που δημιουργει ται λο γω της δρομολο γησης δια πλημμυ ρας στο δι κτυο επικα λυψης. Η δευ τερη με θοδος η οποι α χρησιμοποιει ται βασι ζεται σε οικονομικε ς μεθο δους. Για τον λο γο αυτο γι -

10 x νεται η εισαγωγη μι ας νε ας οντο τητας, των εικονικω ν κουπονιω ν, τα οποι α χρησιμοποιου νται ως μι α μορφη νομι σματος για την ανταλλαγη πο ρων. Ταυτο χρονα παρουσια ζεται μι α με θοδος δανεισμου και στρατηγικε ς που μπορου ν να χρησιμοποιου ν δια φοροι κο μβοι για την μεγιστοποι ηση του κε ρδους τους. Στο τελευται ο τμη μα της διατριβη ς παρουσια ζεται το προ βλημα της δια δοσης δεδομε νων πραγματικου χρο νου σε κινητα συστη ματα ομο τιμων εται ρων. Τα συστη ματα αυτα εμφανι ζουν ε να αριθμο απο διαφοροποιη σεις, ο πως για παρα - δειγμα το περιορισμε νο ευ ρος ζω νης στην επικοινωνι α των εται ρων, τον μεγα λο βαθμο ετερογε νειας και την δυναμικη φυ ση του δικτυ ου. Αυτο καθιστα πολυ δυ - σκολη την δια δοση δεδομε νων με χρη ση χρονικω ν προθεσμιω ν. Για τον λο γο αυτο αναπτυ χθηκαν τε σσερις αλγο ριθμοι οι οποι οι λαμβα νουν υπο ψιν τους την χρονικη προθεσμι α αλλα και την προτεραιο τητα στην δια δοση των δεδομε νων. Οι αλγο ριθμοι αυτοι προσομοιω θηκαν και παρουσια ζονται τα αποτελε σματα απο μι α σειρα μετρικω ν. Συνοψι ζοντας, η συνεισφορα της παρου σας διατριβη ς εντοπι ζεται στην αντιμετω πιση προβλημα των τα οποι α εμφανι ζονται σε συστη ματα ομο τιμων εται ρων.

11 xi Extended Abstract Nowadays, we all witness the explosive growth of a new form of systems, the Peer-to-Peer systems. The novelty that they present is the transition from the classic client - server model to a new model where all nodes in the system are equal and can act as both clients and servers at the network they form. This dissertation focuses on a number of problems that are encountered at the design and operation of such a system and presents a number of solutions. Initially, Friend-to-Friend systems are studied. These systems are a form of Peer-to-Peer systems designed to address the problem of privacy. The reduced privacy is one of the major problems that are present at Peer-to-Peer systems since at most architectures all peers are able to identify any other peer that is connected to the network. To address this problem Friend-to-Friend systems have been designed using a series of rules for the construction of the overlay network. However, at the same time a new series of problems have been introduced, such as the increased traf ic created and the dif iculty in resource discovery. In this dissertation, using the concept of peer reputation, a solution to the new problems that have risen is presented. At the same time, the in luance of reputation to the privacy of a Friend-to-Friend system and attacks on the protocol are studied. Another problem that arises at Peer-to-Peer systems is the tragedy of the commons, i.e. the exploitation of the system resources by a peer which does not share any resources with the rest of the system. This problem is due to the fully distributed architecture of all Peer-to-Peer systems and has been observed at most of them. Since the is no central server that can de ine the necessary resources that must be shared by each peer, any peer can decide how many, and which resources it will share. In order to address this problem, two different methods will be presented. The irst one is based on swarm intelligence, a form of biologically inspired computing. By modelling the Peer-to-Peer system as a swarm and using stigmery, both the problem of the tragedy of the commons, and the problem of high traf ic due to looding at the overlay network are addressed. The second method that is beeing used is based on economics. For the purpose of resource exchange, a new form of virtual currency, the Virtual Tokens, are introduced. Furthermore, a procedure that allows a peer to credit a number of Virtual Tokens to another peer is presented. This allows the creation of strategies that can be used by a node to maximize its pro it. Finally, the problem of real-time data dissemination in mobile Peer-to-Peer systems is presented. These systems present a number of differentiations, such as the reduced available bandwidth for the communication between peers, the high degree of heterogeneity and the very dynamic nature of the network. As a result, the data dissemination using deadlines becomes a very dif icult problem.

12 xii Four different algorithms are presented which take into consideration the deadline and the priority in the dissemination of data streams. These algorithms have been simulated and the results of a number of different metrics are presented. In summary, the contribution of this dissertation is the addressing of problems that arise at many types of Peer-to-Peer systems.

13 xiii Λι στα Ερευνητικω ν Εργασιω ν Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά με Κριτές 1. Fotis Loukos and Helen Karatza, ``Reputation based Friend-to-Friend networks'', Peer-to-Peer Networking and Applications, Springer, Volume 2, Issue 1, Pages 13-23, March Fotis Loukos, Helen Karatza and Constantinos Mavromoustakis, ``AntP2PR: An ant intelligence inspired routing scheme for Peer-to-Peer networks'', Simulation Modelling Practice and Theory, Elsevier, Volume 19, Issue 2, Pages , February Fotis Loukos, Helen Karatza and Vana Kalogeraki, ``Real-time data dissemination in Mobile Peer-to-Peer networks'', Journal of Systems and Software, Elsevier, to appear. Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Συνέδρια με Κριτές 4. Fotis Loukos and Helen Karatza, ``SPECT: A system for Peer-to-Peer economic transactions'', IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC), 2011, June July Κεφάλαια σε Βιβλία με Κριτές 5. Fotis Loukos and Helen Karatza, ``Enabling Cooperation in MANET-based Peer-to-Peer systems'', In Mobile Peer-to-Peer Computing for Next Generation Distributed Environments: Advancing, Conceptual and Algorithmic Applications, Boon-Chong Seet Editor, IGI Global, 2009.

14 xiv

15 Περιεχόμενα xv Περιεχόμενα Κατάλογος πινάκων Κατάλογος σχημάτων Κατάλογος αλγορίθμων Λίστα συντμήσεων xix xxi xxiii xxv 1 Εισαγωγή Προ λογος Κατανεμημε να συστη ματα Ορισμο ς και κυ ρια χαρακτηριστικα Αρχιτεκτονικη Μειονεκτη ματα κατανεμημε νων συστημα των πρω της γενια ς Συστη ματα ομο τιμων εται ρων Αρχιτεκτονικη Κατηγοριοποι ηση με βα ση τη συγκε ντρωση του δικτυ ου Κατηγοριοποι ηση με βα ση την δομη του δικτυ ου Εφαρμογε ς συστημα των ομο τιμων Διαμοιρασμο ς περιεχομε νου Κατανεμημε νη επεξεργασι α Επικοινωνι α χρηστω ν Κατανεμημε νες βα σεις δεδομε νων Μειονεκτη ματα συστημα των ομο τιμων Μηχανισμοί φήμης σε συστήματα ομότιμων φίλων Εισαγωγη Συνεισφορα του κεφαλαι ου Τα συστη ματα ομο τιμων φι λων Το προ βλημα της ιδιωτικο τητας Συστη ματα ομο τιμων φι λων

16 xvi Περιεχόμενα 2.4 Φη μη στα συστη ματα ομο τιμων Φη μη των ομο τιμων εται ρων Διαχει ριση φη μης σε συστη ματα ομο τιμων Φη μη στα συστη ματα ομο τιμων φι λων Αρχιτεκτονικη του συστη ματος Διαχει ριση φη μης Ανευ ρεση νε ων κο μβων - φι λων Διαδικασι α ανευ ρεσης νε ων κο μβων Ο ασφαλη ς πολυμελη ς υπολογισμο ς Επιθε σεις στο πρωτο κολλο Επιθε σεις μορφη ς Sybil Επιθε σεις μορφη ς Shilling Αποτελε σματα προσομοι ωσης Συ στημα υψηλη ς ετερογε νειας Συ στημα με υψηλο αριθμο κακο βουλων χρηστω ν Συμπερασματικα Χρήση νοημοσύνης σμήνους σε συστήματα ομότιμων Εισαγωγη Συνεισφορα του κεφαλαι ου Διαμοιρασμο ς πο ρων σε συστη ματα ομο τιμων Τα κοινα Τα κοινα στα συστη ματα ομο τιμων Το προ βλημα της τραγωδι ας των κοινω ν Η δρομολο γηση δια πλημμυ ρας Νοημοσυ νη σμη νους Βιολογικα εμπνευσμε νος υπολογισμο ς Νοημοσυ νη σμη νους Αυτοοργα νωση αποικι ας μυρμηγκιω ν Χρη ση νοημοσυ νης σμη νους σε κατανεμημε να συστη ματα Χρη ση νοημοσυ νης σμη νους σε δι κτυα Νοημοσυ νη σμη νους σε συστη ματα ομο τιμων Το συ στημα AntP2PR Αρχιτεκτονικη του συστη ματος AntP2PR Διαχει ριση πινα κων φερομο νης Δρομολο γηση Αποτελε σματα προσομοι ωσης Μεταβλητε ς συνα ρτησης delta Άνω και κα τω ο ρια τιμω ν φερομο νης Συμπερασματικα

17 Περιεχόμενα xvii 4 Χρήση οικονομικών μεθόδων σε συστήματα ομότιμων Εισαγωγη Συνεισφορα του κεφαλαι ου Οικονομικε ς με θοδοι σε κατανεμημε να συστη ματα Το συ στημα SPECT Αρχιτεκτονικη του συστη ματος SPECT Μοντε λο ορισμου τιμω ν Διαχει ριση πληθωρισμου Συ στημα δανεισμου Στρατηγικε ς διαχει ρισης κουπονιω ν Στρατηγικη α πληστου αλγο ριθμου Στρατηγικη αναλυτικη ς λυ σης Συμπερασματικα Διάδοση δεδομένων πραγματικού χρόνου σε κινητά συστήματα ομότιμων Εισαγωγη Συνεισφορα του κεφαλαι ου Δια δοση πολυμεσικω ν δεδομε νων Δια δοση πολυμεσικω ν δεδομε νων στο Διαδι κτυο Δια δοση πολυμεσικω ν δεδομε νων σε συστη ματα ομο τιμων Δια δοση πολυμεσικω ν δεδομε νων σε κινητα δι κτυα Αρχιτεκτονικη του συστη ματος Το δι κτυο επικα λυψης Παρα μετροι του συστη ματος Αλγο ριθμοι Δρομολο γησης Δρομολο γηση προτεραιο τητας Δρομολο γηση χρονικη ς προθεσμι ας Δρομολο γηση προτεραιο τητας - χρονικη ς προθεσμι ας Δρομολο γηση χρονικη ς προθεσμι ας - προτεραιο τητας Αποτελε σματα προσομοι ωσης Περιβα λλον προσομοι ωσης Δια δοση στο δι κτυο Απαιτη σεις κα λυψης δικτυ ου Απαιτη σεις κα λυψης δικτυ ου μεταβλητου αριθμου πακε των Πακε τα εκτο ς σειρα ς Συμπερασματικα

18 xviii Περιεχόμενα 6 Επίλογος Συμπερα σματα Μελλοντικη ε ρευνα Βιβλιογραφία 153 Ευρετήριο 169

19 Κατάλογος πινάκων xix Κατάλογος πινάκων 1.1 Πι νακας δρομολο γησης κο μβου στο συ στημα ομο τιμων Pastry Συ νολο γειτο νων κο μβου στο συ στημα ομο τιμων Pastry Συ νολο φυ λλων κο μβου στο συ στημα ομο τιμων Pastry Συ νολο διαμοιραζο μενων αντικειμε νων στο δι κτυο Turtle Νε ες μεταβλητε ς κο μβων επεκταμε νου δικτυ ου: συνοπτικη παρα - θεση και περιγραφη Γενικε ς παρα μετροι προσομοι ωσης Μεταβλητε ς συστη ματος AntP2PR Τα πραγματικα περιουσιακα στοιχει α και η αγοραστικη αξι α κατα την δια ρκεια χρε ους Παρα μετροι συστη ματος Τυ ποι ροω ν

20 xx Κατάλογος πινάκων

21 Κατάλογος σχημάτων xxi Κατάλογος σχημάτων 1.1 Το μοντε λο πελα τη - εξυπηρετητη Τα πρω τα κατανεμημε να συστη ματα Αρχιτεκτονικη συστη ματος ομο τιμων εται ρων Συγκεντρωτικο συ στημα ομο τιμων εται ρων Συ νδεση νε ου κο μβου στο δι κτυο Napster Μεταφορα αρχει ου στο δι κτυο Napster Μηχανισμο ς ανακα λυψης κο μβων στο δι κτυο Gnutella Μηχανισμο ς ευ ρεσης αρχει ων στο δι κτυο Gnutella Παρα δειγμα τοπολογι ας συστη ματος ομο τιμων Pastry Παρα δειγμα δρομολο γησης στο συ στημα ομο τιμων Pastry Αρχιτεκτονικη του συστη ματος φη μης Δια ρκεια συ νδεσης κο μβων χωρι ς χρη ση μη ντετερμινιστικη ς αυ - ξησης φη μης Φη μη κο μβου 2 σε συ στημα ομο τιμων χωρι ς χρη ση μη ντετερμινιστικη ς αυ ξησης φη μης Δια ρκεια συ νδεσης κο μβων με χρη ση μη ντετερμινιστικη ς αυ ξησης φη μης Φη μη κο μβου 5 σε συ στημα ομο τιμων με χρη ση μη ντετερμινιστικη ς αυ ξησης φη μης Δια ρκεια συ νδεσης κο μβων σε συ στημα με υψηλο αριθμο κακο βουλων χρηστω ν Φη μη κακο βουλου κο μβου Φη μη καλο βουλου κο μβου Διαδικασι α θετικη ς ανα δρασης Διαδικασι α αρνητικη ς ανα δρασης Μηχανισμο ς προω θησης μηνυμα των Μονοπα τια στο συ στημα AntP2PR

22 xxii Κατάλογος σχημάτων 3.5 Παρα μετροι προσομοι ωσης q 2 = 0.075, lowbound = 0.3, highbound = Παρα μετροι προσομοι ωσης q 1 = 20, lowbound = 0.3, highbound = Παρα μετροι προσομοι ωσης q 1 = 60, q 2 = Παρα μετροι προσομοι ωσης q 1 = 20, q 2 = Παρα μετροι προσομοι ωσης q 1 = 60, q 2 = Προσφορα και ζη τηση επεξεργαστικη ς ισχυ ος CPU Ανταλλαγη πο ρων Η αρχιτεκτονικη του συστη ματος ομο τιμων Ποσοστο δια δοσης για p 1 = 3, p 2 = 3, p 3 = Ποσοστο δια δοσης για p 1 = 5, p 2 = 5, p 3 = Ποσοστο δια δοσης για p 1 = 6, p 2 = 6, p 3 = Ποσοστο δια δοσης για p 1 = 3, p 2 = 3, p 3 = 5 σε στατικο δι κτυο Ποσοστο πακε των με κα λυψη του 90% του δικτυ ου για p 1 = 3, p 2 = 3, p 3 = Ποσοστο πακε των με κα λυψη του 95% του δικτυ ου για p 1 = 3, p 2 = 3, p 3 = Ποσοστο δια δοσης ανα ποσοστο πακε των για p 1 = 3, p 2 = 3, p 3 = 5 και χρονικη προθεσμι α 30 κυ κλων

23 Κατάλογος αλγορίθμων xxiii Κατάλογος αλγορίθμων 1.1 Αλγο ριθμος δρομολο γησης στο συ στημα ομο τιμων Pastry Αλγο ριθμος προσαρμογη ς φη μης ReputationAdjust Αλγο ριθμος αυ ξησης φη μης Αλγο ριθμοι διαχει ρισης πινα κων φερομο νης Αλγο ριθμος δρομολο γησης συστη ματος AntP2PR Άπληστος αλγο ριθμος επιλογη ς υποχρεω σεων χρε ους Ο αλγο ριθμος δρομολο γησης προτεραιο τητας Ο αλγο ριθμος δρομολο γησης χρονικη ς προθεσμι ας Ο αλγο ριθμος δρομολο γησης προτεραιο τητας - χρονικη ς προθεσμι ας Ο αλγο ριθμος δρομολο γησης χρονικη ς προθεσμι ας - προτεραιο τητας135

24 xxiv Λίστα συντμήσεων

25 Λίστα συντμήσεων xxv Λίστα συντμήσεων BOINC Berkeley Open Infrastructure for Network Computing CAPM CB DC++ DHT F2F LAN Capital asset pricing model Central Broker Direct Connect Plus Plus Distributed Hash Tables Friend to Friend Local Area Network MANET Mobile Ad-hoc Network MDS NAT P2P PC PKI Monitoring and Discovery System Network Address Translation Peer-to-Peer Personal Computer Public Key Infrastructure PRDBMS Peer Relational Database Management System QoS Quality of service RDBMS Relational Database Management System RTSP SART Real Time Streaming Protocol Split Agent-based Routing Technique SHA1 Secure Hash Algorithm 1 SMC Secure multiparty computation

26 xxvi Λίστα συντμήσεων SPECT System for Peer-to-Peer Economic Transactions SPPM Tor TTL VT WAN Stanford Peer-to-Peer Multicast The onion router Time to live Virtual Token Wide Area Network

27 1 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 1.1 Πρόλογος Τα τελευται α χρο νια ει μαστε μα ρτυρες της εκρηκτικη ς ανα πτυξης μι ας νε ας μορφη ς συστημα των, των συστημα των ομο τιμων εται ρων η συστημα των ομο τιμων (Peer-to-Peer Systems - P2P). Τα συστη ματα αυτα αποτελου ν μι α μετεξε λιξη των κατανεμημε νων συστημα των (Distributed Systems) τα οποι α δημιουργη θηκαν στο τε λος της δεκαετι ας του Το μοντε λο πα νω στο οποι ο ο λα τα κατανεμημε να συστη ματα βασι ζονται ει ναι το κλασσικο μοντε λο του πελα τη - εξυπηρετητη (client - server) το οποι ο η ταν ιδιαι τερα δημοφιλε ς εκει νη την εποχη. Η αρχη πα νω στην οποι α αυτο βασι ζεται ει ναι η υ παρξη ενο ς συγκεντρωτικου δικτυ ου ο που ε νας υπολογιστη ς - εξυπηρετητη ς ει ναι υπευ θυνος για την εξυπηρε τηση ο λων των αιτημα των των υπολοι πων υπολογιστω ν - πελατω ν. Με την δημιουργι α του Διαδικτυ ου (Ίντερνετ - Internet) και την ραγδαι α εξε λιξη του, το μοντε λο αυτο α ρχισε να διαφαι νεται ο λο και πιο ατελε ς καθω ς η συμφο ρηση στον εξυπηρετητη η ταν ολοε να και μεγαλυ τερη λο γω του συνεχω ς αυξανο μενου αριθμου πελατω ν. Κα θε πελα της ο οποι ος ει χε ανα γκη απο υπολογιστικου ς, δικτυακου ς η α λλους πο ρους τους απαιτου σε απο τον κεντρικο εξυπηρετητη ο οποι ος πολλε ς φορε ς παρουσι αζε αδυναμι α ορθη ς λειτουργι ας. Οι λο γοι αυτοι οδη γησαν στην δημιουργι α των συστημα των ομο τιμων εται ρων. Τα συστη ματα αυτα αποτελου νται απο ε να συ νολο υπολογιστω ν οι οποι οι ει ναι ισο τιμοι και λειτουργου ν ταυτο χρονα ως εξυπηρετητε ς και πελα τες, ανα - λογα με την περι σταση. Αυτο δι νει νε ες δυνατο τητες και ανοι γει νε ους ορι ζοντες ο σον αφορα τα συστη ματα και τα δι κτυα με πολυ μεγα λο αριθμο κο μβων. Απο την φυ ση τους τα συστη ματα αυτα μπορου ν να κλιμακωθου ν σε μεγε θη που δεν η ταν δυνατο με ε να κλασικο κατανεμημε νο συ στημα και κα θε κο μβος μπορει πλε ον να συνεισφε ρει στο συ στημα ως ε νας ισο τιμος εται ρος. Πε ρα ο μως απο τα πλεονεκτη ματα, τα συστη ματα αυτα ε χουν και ε ναν αριθμο

28 2 1 Εισαγωγή απο μειονεκτη ματα τα οποι α δεν πρε πει να αγνοηθου ν. Έτσι, καθω ς δεν υπα ρ- χει συγκεντρωτικο ς ε λεγχος, αναδεικνυ ονται προβλη ματα ο πως η κακο βουλη συμπεριφορα κα ποιου κο μβου η οποι α ει ναι δυ σκολο να αποτραπει και η μηδενικη συνεισφορα ενο ς κο μβου στο δι κτυο ενω αυτο ς επωφελει ται απ'αυτο. Άλλα προβλη ματα τα οποι α ε χουν απασχολη σει επι σης την ερευνητικη κοινο τητα ει ναι η ασφα λεια και η ιδιωτικο τητα. Στο κεφα λαιο αυτο θα δοθει μι α περιγραφη της ιστορι ας των κατανεμημε νων συστημα των και των προβλημα των τα οποι α οδη γησαν στην δημιουργι α των συστημα των ομο τιμων. Θα αναλυθει η δομη τους και θα δοθου ν οι τεχνολογι ες που χρησιμοποιου νται για την ανα πτυξη τους. Επιπρο σθετα, θα γι νει μι α κατηγοριοποι ηση με βα ση την αρχιτεκτονικη του δικτυ ου το οποι ο χρησιμοποιει ται. Οι εφαρμογε ς των δικτυ ων αυτω ν ει ναι ε να πολυ σημαντικο τμη μα της μελε της οι οποι ες θα παρουσιαστου ν στην συνε χεια. 1.2 Κατανεμημένα συστήματα Ορισμός και κύρια χαρακτηριστικά Τα κατανεμημε να συστη ματα ε καναν την εμφα νιση τους στο τε λος της δεκαετι ας του Με την εξε λιξη των πρωτοκο λλων δικτυ ωσης και την ανα πτυξη νε ων υψηλη ς ταχυ τητας, ο πως το Ethernet που πρωτοδημιουργη θηκε το 1976, δο θηκε η δυνατο τητα δημιουργι ας δικτυ ων αποτελου μενων απο μεγα λες επεξεργαστικε ς μονα δες (mainframes), προσωπικου ς υπολογιστε ς (Personal Computers - PCs) και α λλες συσκευε ς. Με τον τρο πο αυτο ε γινε η μετα βαση απο τα συστη - ματα αποτελου μενα απο ε ναν υπολογιστη ο οποι ος διαμοιραζο ταν απο πολλου ς χρη στες στα συστη ματα αποτελου μενα απο πολλου ς υπολογιστε ς που κα θε χρη - στης μπορου σε να χρησιμοποιη σει περισσο τερους απο ε ναν υπολογιστε ς. Ένας γενικο ς ορισμο ς ο οποι ος μπορει να δοθει στα κατανεμημε να συστη ματα ει ναι ο ακο λουθος [41, 169]: Κατανεμημε νο ονομα ζεται ε να συ στημα του οποι ου το υλικο και το λογισμικο βρι σκεται διαμοιρασμε νο σε πολλου ς υπολογιστε ς οι οποι οι επικοινωνου ν μεταξυ τους με την χρη ση μηνυμα των που αποστε λλονται πα νω απο ε να δι κτυο υπολογιστω ν. Το κι νητρο για την δημιουργι α ενο ς τε τοιου συστη ματος ει ναι ο διαμοιρασμο ς των πο ρων ο λων των υπολογιστω ν που το αποτελου ν, ο πως για παρα δειγμα η επεξεργαστικη ισχυ ς και ο αποθηκευτικο ς χω ρος. Ένα συ νολο απο ιδιο τητες μπορου ν να χαρακτηρι σουν ε να κατανεμημε νο συ - στημα. Οι κυριο τερες απο αυτε ς ει ναι οι ακο λουθες:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. Διπλωματική Εργασία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (VLSI DESIGN) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σημασιολογική ανάλυση πολυμεσικού

Σημασιολογική ανάλυση πολυμεσικού ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ηλεκτρολο γου Μηχανικου & Μηχανικου

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Ελέγχου του Ρομποτικού Χεριού BarrettHand

Στρατηγικές Ελέγχου του Ρομποτικού Χεριού BarrettHand Α Π Θ Π Σ Τ Η Μ Μ Υ Δ Ε Στρατηγικές Ελέγχου του Ρομποτικού Χεριού BarrettHand Εκπόνηση Ια σων Σ Επιβλ. Καθηγήτρια Ζωη Δ Θεσσαλονι κη Μα ρτιος 2015 Στη μνήμη του πατέρα μου, Χρήστου, που δεν του δόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία Ενημερωτική Έκδοση

Τριμηνιαία Ενημερωτική Έκδοση Αγωγός Επικοινωνίας Τριμηνιαία Ενημερωτική Έκδοση 4ο Τεύχος 2012 Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε. Εξώφυλλο: Στιγμιότυπο από τον Τερματικό Σταθμό Φυσικού Αερίου Με μια ματιά Λεπτομε ρεια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR?

Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR? Ο ΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHERE S THE FLAVOR? 1. H ανω νυµη εταιρει α µε την επωνυµι α «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Προ τυπος Βιοµηχανι α Τροφι µων Snacks Α.Β.Ε.Ε» που εδρευ ει στην Αταλα ντη Φθιω τιδας, στη θε ση

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχές. Περιεχόμενα Ενότητας

Συμμετοχές. Περιεχόμενα Ενότητας Συμμετοχές Περιεχόμενα Ενότητας Ευρωπαϊκά Προγράμματα: Α) Erasmus + KA2 What s the use of it? : Βασική Δράση 2 (KA2: Key Action 2 ). Β) Erasmus + KA1 The interaction of Electrical and Furniture industries

Διαβάστε περισσότερα

(Final)] Martin BANGEMANN

(Final)] Martin BANGEMANN L 77/8 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 23. 3. 1999 Ο ΗΓΙΑ 1999/11/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 8η Μαρτ ου 1999 για την προσαρµογ στην τεχνικ πρ οδο των αρχ ν ορθ εργαστηριακ πρακτικ πω καθορ ζονται

Διαβάστε περισσότερα

This research has been co- inanced by the European Union (European Social Fund ESF) and Greek national funds through the Operational Program

This research has been co- inanced by the European Union (European Social Fund ESF) and Greek national funds through the Operational Program N T U A S A M P S D M G D E S A E N. A A T P N T U A F T R D D P S : P. A S Y : 2013 This research has been co- inanced by the European Union (European Social Fund ESF) and Greek national funds through

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστ ριο Αργυροχρυσοχοΐας Σεραφε Π. Σεφερι δη & Αντων ου Ι. Καρα ιχ λη: τα εργαλε α

Εργαστ ριο Αργυροχρυσοχοΐας Σεραφε Π. Σεφερι δη & Αντων ου Ι. Καρα ιχ λη: τα εργαλε α Εργαστ ριο Αργυροχρυσοχοΐας Σεραφε Π. Σεφερι δη & Αντων ου Ι. Καρα ιχ λη: τα εργαλε α Τα κατ λληλα και καλοδιατηρη να εργαλε α βοηθο ν πολ τον τεχν τη για το γρ γορο και καλ τελε ω α των αντικει νων που

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

Η Σχολή μας. Περιεχό μενα Ενό τητας

Η Σχολή μας. Περιεχό μενα Ενό τητας Η Σχολή μας Περιεχό μενα Ενό τητας Ιστορικό σημείωμα Καθηγητικός Σύλλογος Διευθυντική Ομάδα Γραμματειακό και Εργατικό Προσωπικό Λαβαροφόρος- Σημαιοφόροι- Παραστάτες Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΣΒΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΣΒΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΣΒΟ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Το έργο αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία εικοσιοκτώ (28) αιολικών

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του

Διαβάστε περισσότερα

12. 9. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 252/23 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΗΣ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Αιολική Ενέργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης Περίοδος Α Ιούλιος Οκτώβριος 2013 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Απλό (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 26,57 Συστημένο (Επιταγή Γενικής Τράπεζας) 41,57 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 6/2010 (ΝΟΕ.-ΔΕΚ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ Βασικ ς πληροφορ ες/εκτ µηση επικινδυνότητας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τι ε ναι πηγ κινδύνου (hazard); Τι ε ναι κ νδυνος επικινδυνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε

Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε Οι τη λε πι κοι νω νί ες που χρη σι μο ποιούν ως μέ σο τις γραμμές η λε κτρι κής ι σχύ ος ό σο και τις άλ λες τύ που ψη φια κού συν δρομη τή, ε μπλέκουν τε χνο λο γί ες που χρη σι μο ποιούν το υ πάρ χον

Διαβάστε περισσότερα

L 136/1 I (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ τη 25η Μα ου 1999 σχετικ µε τι ρευνε που πραγµατοποιο νται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Το Γρ μμα του Τόπου TOΠΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010. Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία. Aφιέρωμα

Το Γρ μμα του Τόπου TOΠΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010. Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία. Aφιέρωμα ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 Aφιέρωμα Δεινοί καιροί, θεραπευτικά βιβλία ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #4 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ TOΠΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα 3 Του Εκδότη

Διαβάστε περισσότερα

11. 6. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 166/45 Ο ΗΓΙΑ 98/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 σχετικ µε το αµετ κλητο του διακανονισµο στα συστ µατα

Διαβάστε περισσότερα